MinTid brukerdokumentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MinTid brukerdokumentasjon"

Transkript

1 MinTid brukerdokumentasjon Ansatte MinTid brukerdokumentasjon Innhold i

2 Innhold Rutiner for bruk av MinTiD... 1 Ansatt... 1 Leder... 1 Superbruker... 1 Løpende oppgaver:... 2 Årlige oppgaver:... 2 MinTid 3 Logg inn start av MinTid... 3 Registrering... 3 Resultater... 4 Hvordan skal du bruke Resultat oversikten?... 6 Akkumulerte resultater... 6 Vedlikehold... 7 Registreringer detaljer... 7 Rediger dag... 7 Rediger tillegg... 8 Fraværsplan... 9 For Buskerud fylkeskommune Overtid Fravær fra arbeidsplassen Brukerveiledning til tidsregistreringsterminal ii Innhold MinTid brukerdokumentasjon

3 Rutiner for bruk av MinTiD Ansatt Stempler inn og ut daglig via stemplingsautomat eller på pc Legger inn planlagt fravær i systemet Korrigerer eventuelle feilstemplinger i MinTid løpende under menyvalget vedlikehold. Det anbefales at man gjør det til en vane å sjekke perioderapporten én gang i uken Perioderapportene skal være ferdig kontrollert og korrigert av hver ansatte innen den 5. hver måned Ved behov for hjelp/brukerstøtte, kontaktes superbruker i seksjonen/avdelingen Brukerveiledning for ansatte vil ligge på intranettet. I tillegg er det en god hjelpe funksjon i programmet MinTid. Leder Sjekker at perioderapportene for sine ansatte er korrekte. Skal gå gjennom mottatte sykemeldinger og sjekke at de er korrekt utfylt før de sendes til Personalseksjonen/ superbruker som registrerer disse i systemet Godkjenner perioderapportene elektronisk innen den 7. hver måned. NB! Godkjenning av perioderapport innebærer at man godkjenner utbetaling av overtid. Dersom en leder er syk, har ferie eller på annen måte er forhindret fra å godkjenne må en annen med attestasjonsmyndighet godkjenne rapporten. Superbruker Superbrukerne er: o o o o Kari Bøe Andersen Mona Madsen Gro Ekkje Siri W.Nilsen Det er superbruker i den enkelte avdelingen/seksjonen som etter avklaring med respektive leder er ansvarlig for å legge inn/endre arbeidstidsskjema på ansatte som skal ha et særskilt arbeidsmønster MinTid brukerdokumentasjon MinTid 1

4 Systemadministrator er de som til daglig administrerer systemet. De er tilgjengelige for superbrukerne om de har behov for hjelp. Løpende oppgaver: Personalseksjonen/ superbruker registrerer nyansatte og ber leder i seksjonene om å knytte den ansatte opp mot korrekt arbeidstidsskjema dersom dette avviker fra normalen Personalseksjonen/ superbruker registrerer ansatte som slutter eller går ut i permisjon Personalseksjonen/ superbruker registrerer sykefravær basert på sykemelding Personalseksjonen/ superbruker kan ved behov bistå med å produsere rapporter på forespørsel Årlige oppgaver: Sjekke behov for å slette ansatte som har fratrådt Oppdatere feriesaldoer 2 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

5 MinTid Logg inn start av MinTid Når du starter MinTid vil du komme rett inn i MinTid og er klar til å bruke programmet. Når du skal avslutte MinTid trykker du på X oppe i høyre hjørne. Registrering Registreringsbildet gir deg mulighet til å registrere deg inn eller ut av tidssystemet. I dette skjermbildet er det også mulig å angi fravær, overtidskode og variabelt tillegg. Innregistrering - Utregistrering Inn/ut-knapp registrerer deg inn eller ut av systemet. Hvis din forrige registrering var en utregistrering, vil knappen være aktivert for innregistrering. Trykk på inn og systemet viser klokkeslettet du blir registrert inn. Fraværsregistrering MinTid brukerdokumentasjon MinTid 3

6 Her registrerer du deg Ut på eller Inn fra fravær. Husk kommer du senere og skal ha godskrevet tiden fra morgen, må du starte med Inn fra fravær som første stempling. Ved Ut på fravær vil du få fraværstid frem til dagens slutt. Deretter vil fraværet fortsette dagen etter hvis ikke spesielle betingelser er satt på fraværskoden. Overtid med OT-begrunnelse. Når du pålegges overtid skal dette stemples når du går hjem. Gjør følgende før du trykker UT: 1. velg OT-kode fra dropp-boksen 2. Fyll deretter ut OT-Begrunnelsen. 3. Trykk på Overtidsknappen 4. Avslutt med å stemple UT.. Vis/skjul tillegg Viser eller skjuler tilleggsregistreringsfunksjonalitet. For bruk av dette se under Vedlikehold og registrere Variable Tillegg. NB! I registreringsbildet MinTid vil Saldo gradert syk byttes ut fra fleksitidssaldo når du går Gradert sykemeldt. Resultater Følgende skjermbilde viser en oversikt over alle registreringer og resultater til innlogget bruker for valgt periode. Nederst i skjermbildet vises en summert statuslinje for de enkelte kolonnene. I feltet for bytt periode vises automatisk inneværende periode. I droppboksen kan man bytte til tidligere perioder. For å kunne se nærmere på en enkelt dag, så trykker du på blyanten for valgt dag. Dette fører deg videre til skjermbildet for vedlikehold av registreringer og du kan gjøre endringer fra rediger dag. 4 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

7 Forklaring til feltene: Dato; Viser ukedag og dato for perioden. Inn; Viser den første innregistreringen på dagen. Ut; Viser den siste utregistreringen på dagen. Fleks; Viser fleksitidsresultatet på dagen. Normaltid; Viser normaltidsresultatet på dagen. Overtid; Viser overtidsresultatet på dagen. Kategori sum overtid. Ikke ot; Viser tid som ikke er registrert på overtidskategorien sum overtid. Dette kan være pga at den ansatte ikke har registrert seg med overtidskode. Fravær; Viser fraværsresultater på dagen. Ugyldig fravær; Viser tid på ugyldig fravær på dagen. Tillegg; Angir om det er registrert tillegg på dagen. Status; Statuskolonnen viser tre verdier. Angivelse om dagen er prosjektfordelt. Gjelder for de som benytter prosjektfordeling. Angivelse om dagen er korrigert Angivelse om dagen er godkjent og eventuelt på hvilket nivå den er godkjent. Gjelder for de som benytter godkjenning MinTid brukerdokumentasjon MinTid 5

8 Blyant; Tar bruker til vedlikehold av registrering der bruker kan se mer detaljer på den valgte dagen. Summert; Viser summerte verdier for den valgte perioden. Forklaringspallett; Viser forklaring på de forskjellige verdiene som vises i statuskolonnen. Godkjenn periode; Den enkelte ansatte kan godkjenne sin egen periode. Dette bestemmes ut fra applikasjonsoppsettet i Dashboard configuration. Når den ansatte godkjenner sin egen periode, vil godkjentstatus være blå. Hvordan skal du bruke Resultat oversikten? 1. Sjekk at stemplingene dine er korrekte per dag. 2. Bruk Rapportene i venstre meny til å sjekke timer som vises i fraværskolonnen, OT-kolonnen eller ved hake i Tilleggs kolonnen. 3. Skal du for eksempel rette en dag bruker du til å gå til vedlikeholds bildet. Velg deretter engang til for å komme til redigeringsbildet. 4. Når alt er OK for perioden du følger opp trykker du Godkjenn periode nederst i høyre hjørne. Akkumulerte resultater Skjermbildet viser en oversikt over akkumulerte resultater for den perioden som er valgt i resultatoversikten. I feltet for bytt periode kan du bytte til en annen periode. Listen viser kun inneværende og historiske perioder. Akkumulerte saldi; Viser resultater for den valgte perioden samt den totale verdien frem til siste dag i den valgte perioden. Akkumulert fravær; Viser resultater akkumulert frem til siste dag i den valgte perioden. Resultatene kan settes opp til å vises i timer, dager eller sum av total avhengig av type resultat. Overtid/tillegg; Viser akkumulert resultat i den valgte perioden. 6 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

9 Vedlikehold Registreringer detaljer Skjermbildet viser en detaljert oversikt over alle registreringer som er gjort på en dag. I øverste del av vinduet er det opplysning om hvilken dag du er på, hvilken ukedag og hvilket beregningsskjema som ligger til grunn. I kolonnen for beregnet vil det være en hake hvis dagen er beregnet og en hake hvis dagen er godkjent. I skjermbildet vises alltid gårsdagens dato når skjermbildet lastes første gang. Du velger aktuell dato fra kalender eller trykker på for å komme til den dagen du ønsker å redigere. Du kan også godkjenne en dag eller sette i gang beregning. I den midterste raden i tabellen over vises de registreringer som er foretatt den aktuelle dagen. Er dagen korrigert vil dette vises med en hake i feltet for korrigert. I den nederste raden i tabellen over vises en oversikt over resultater på gitte kategorier. Resultater på mønstring, kostnadssted og produksjon kan ligge i denne tabellen. Det er egne kolonner for timer, dager og antall. Resultater fra de forskjellige kategorier vil plasseres riktig ut fra hva som er satt opp i kategorier i WinTid. Hvis det i WinTid er satt opp at kategorien ikke skal vises, vil det ikke vises resultater på denne kategorien i dette skjermbildet. Korreksjon viser hvor mange timer som er korrigert på den gitte kategorien. Dette gjelder når det er gjort en resultatkorreksjon i WinTid Rediger dag For å redigere en dag, må du klikke på blyanten Følgende skjermbilde vises MinTid brukerdokumentasjon MinTid 7

10 Hvordan korrigere en dag? 1. Korrigere klokkeslett på en stempling. Trykk på etter den stemplingen du skal endre. Marker klokkeslettet og skriv inn klokkeslettet med 4 siffer (ikke tenk på kolon). Husk å skrive inn årsakstekst når du forandrer på klokkeslettet på en stempling. Avslutt med Lagre. 2. Legge inn fravær for en hel dag. Velg Fravær (Heldag) i droppboksen <Velg en registreringstype>. Velg deretter fraværskoden du skal bruke og trykk Lagre. Fraværet legges inn som 2 rader under hverandre automatisk. Dette er fordi du også må huske å fylle ut fraværsgrunn Husk å gå til første dag for fraværet og legg inn registreringen. Nå vil fraværet fylles opp frem til din første stempling. 3. Legg inn overtidsstempling. Hvis du har glemt å stemple overtid og skal legge dette inn i ettertid, velger du Overtid i droppboksen <Velg en registreringstype>. Skriv deretter inn et klokkeslett som ligger mellom INN og UT eks. 1 minutt før Utstemplingen. Velg detter OT-koden og skriv inn OT-begrunnelsen før du trykker Lagre. Det er også mulig å slette en registrering ved å trykke på krysset. I skjermbildet som vises bekrefter du om du ønsker å slette registreringen og om du vil angi årsak til slettingen. Rediger tillegg Eksempel på Variable tillegg kan være Reisetid. Enten om dette skal spares Time for Time eller utbetales. Dette gjør du etter at du er kommet tilbake fra tjeneste reisen. 8 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

11 Gå til rett dato for reisen. Ved reise over flere dager legges enten reisetiden inn på utreise dato eller hjemreise dato. 1. Velg meny punktet i venstre meny Rediger Tillegg. 2. Velg riktig tillegg fra droppboksen < Velg et tillegg> 3. Skriv inn antall timer/enheter som skal gis. NB! Husk at du her skriver desimalverdi for timer dvs. 2 t og 30min skal skrives 2,5. 4. Skriv deretter inn dato og klokkeslett for reisen. Du aktiviserer kalenderen til høyre ved å klikke på og deretter på riktig dato i kalenderen. Fyll ut klokkeslettene for utreise tidspunkt og deretter hjemkomst. Husk det er kun reisetid utover normalarbeidstiden som skal registreres her. 5. Avslutt med å fylle inn Begrunnelsen for registreringen hva var dette i feltet Generelt. 6. Avslutt med Lagre. Fraværsplan Når du har planlagt et fravær skal dette registreres inn under Planlagt fravær. Gjør dette samtidig som du er inn for å godkjenne en periode 1. Velg fraværskode i Dropp boksen <Velg en fraværskode>. 2. Velg fra og med dato i kalenderen til venstre. 3. Velg til og med dato i høyre kallender. 4. Trykk Lagre. 5. Når leder har godkjent fraværet forsvinner fra raden i øvre del av bildet og det står en hake i godkjent kolonnen MinTid brukerdokumentasjon MinTid 9

12 For Buskerud fylkeskommune Fleksibel arbeidstid omfatter alle arbeidstakere i sentraladministrasjonen som er fastlønnet. Med sentraladministrasjonen menes i denne forbindelse følgende enheter: økonomi- og administrasjonsstaben utdanningsavdelingen utviklingsavdelingen samferdselsavdelingen tannhelsetjenesten Arbeidstiden er 7 ½ time fra , hvorav kjernetiden er fra Den ytre arbeidstid er fra kl til kl , det vil si hele døgnet. Det skal likevel ikke arbeides mer enn 10 timer pr dag og 54 timer pr uke (med mindre overtid er pålagt). Lønnsperioden er fra første til den siste i måneden. Overtid For å kunne få overtid må man ha opptjent full arbeidsdag eller arbeidsuke. Overtidsarbeidet skal være pålagt og attestert i hvert enkelt tilfelle. Overtidstimer 10 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

13 kan legges inn som plusstid i MinTid, eller tas ut som lønn (overtidsbetalingen kommer i tillegg). 100% overtidsbetaling etter på hverdagene samt hele lørdag og søndag. Helligdager 133,33%. Julaften, nyttårsaften og pinseaften fra får man også 133,33%. Fravær fra arbeidsplassen Ved fravær fra arbeidsplassen der arbeidstaker er kursdeltaker, eller ved tjenestereiser og lignende hvor arbeidstiden overstiger 7,5 timer, skal all undervisningstid/ arbeidstid innenfor tidsrommet registreres. All reisetid kompenseres time for time i tidssaldoen (her gjelder ingen begrensning på 10 timer). Alt fravær fra sentraladministrasjonen skal registreres i MinTid. Arbeidstid i påsken og julen Jul- og nyttårsaften er sentraladministrasjonen stengt for publikum, de ansatte beholder samme arbeidstidsordning som tidligere. Her er en liten oppsummering av arbeidstidsordningen for ansatte i sentraladministrasjonen: Onsdagen før skjærtorsdag i påsken er arbeidstiden fra Arbeidstiden på julaften er fra , på nyttårsaften er den fra Husk at man kan ta fri enten jul- eller nyttårsaften (den dagen som man har fri skal føres som permisjon). I romjulen kan du, etter avtale med leder, velge mellom følgende alternativer: 1. Du kan arbeide redusert, enten fra til eller fra til hver dag. 2. Du får en arbeidsdag fri mot at du har vanlig arbeidstid (7,5 t/dag) de øvrige dagene. Deltidsansatte gis fri 1/3 av den tid hun/han skulle ha arbeidet i perioden (maks. 1 arbeidsdag). Det forutsettes at avdelings-/seksjonsleder finner fram til praktiske løsninger når det gjelder deltidsansatte som arbeider del av dag. Det er ikke nødvendig med bemanning jul- og/eller nyttårsaften da disse dagene er stengt for publikum. Det er ikke behov for større bemanning på kontoret i romjulen enn det avdelings-/ seksjonsleder mener er nødvendig MinTid brukerdokumentasjon MinTid 11

14 Brukerveiledning til tidsregistreringsterminal Innregistrering 1. Trykk på "Grønn" (Inn) -tasten. 2. Dra kortet. 3. Navn og fleks saldo vises i displayet. Utregistrering 1. Trykk på "Rød" (Ut)-tasten. 2. Dra kortet i leseren. 3. Akkumulert Fleks saldo vises i displayet. Fraværsregistrering 1. Trykk på "Gul" (Fravær) -tasten. 2. Dra kortet i leseren. 3. Tast inn fraværskode (se listen over fraværskodene) 4. TRYKK PÅ "Enter" -tasten. (E-nederst til høyre) 5. Inne eller ut på aktuell kode vises i displayet. Viktig å vite: Fraværstasten gjelder som inn eller ut stempling. Derfor skal fraværstasten alltid trykkes alene. Man skal ikke trykke på inn- eller ut-tasten når man stempler seg på fravær. Wintid forstår selv hvorvidt fraværsstemplingen gjelder som inn eller ut på fravær ved å gjøre omvendt av forrige stempling. Var forrige stempling en inn stempling forstår Wintid at du går ut på fravær. Sjekk derfor svaret du får fra WinTid. N.B. Planlagt fravær SKAL legges inn i fraværsplan i MinTid på forhånd. Saldo (saldotasten brukes når du vil se saldo uten å stemple noe annet). 1. Trykk på "Orange (saldo) -tasten. 2. Dra kortet i leseren. 3. Trykk med opp og ned tastene for å se alle saldo kontoene. Overtidsregistrering 1. Trykk på "Blå" (overtid) -tasten. 2. Dra kortet i leseren. 3. Tast overtidskoden 12 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

15 4. Trykk på "enter"-tasten ("E"- nederst til høyre) for å bekrefte overtidskoden. 5. Deretter stempler du deg ut på vanlig måte. Kodeark Tastefunksjoner Grønn knapp = INN Rød knapp = UT Gul knapp = FRAVÆR Orange knapp = SALDO Blå knapp = OVERTID E = Enter C = Angre Fraværskoder 10 = Tjeneste 11 = Hjemmekontor 12 = Kurs/seminar 20 = Egenmelding 21 = Sykemelding (fulltid) 22 = Gradert sykemelding 25 = Barns sykdom 30 = Ferie 35 = Ekstra feriedag 36 = Senior dag 40 = Permisjon med lønn MinTid brukerdokumentasjon MinTid 13

16 41 = Permisjon uten lønn 45 = Fødselspermisjon 50 = Avspasering av fleksitid (fleksidag) Husk! trening i arbeidstid og reisetid til fleksitid må registreres inne på MinTid og ikke ved stemplingsmaskinen. 14 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

WinTid G2. for. ledere

WinTid G2. for. ledere WinTid G2 for ledere Innhold WinTid G2... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Oppgaver Status... 2 Oppgave Oppfølging... 3 Oppgave Oppfølging Sende e-post... 5 Oppgave Godkjenning... 5 Ansatte Resultater...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid Min Tid Følgende skal registreres i Min Tid... 1 Følgende registreres via Personalportalen slik som tidligere... 1 Registrer Fleksitid via Min Tid... 1 Registrer inn/registrer ut... 2 Skrive inn start

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

WinTid. Nyheter versjon

WinTid. Nyheter versjon 11.0.0 WinTid Nyheter versjon 11.0.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Test - Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Brukerveiledning 16 Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Detaljer

8.0.0. WinTid brukerdokumentasjon

8.0.0. WinTid brukerdokumentasjon 8.0.0 WinTid brukerdokumentasjon Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Startsiden... 2 Ønsket planlagt fravær... 2 Kategorivarsler... 3 Trendrapport... 3 Arbeidsbelastning... 4 Fraværsvarsler... 4 Sykeoppfølging...

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTIDSORDNING

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTIDSORDNING RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTIDSORDNING NORMAL ARBEIDSTID: 0700 0800 0900 1430 1530 1700 : klokka 0800 klokka 1530 Dette er den normale arbeidstiden i kommunen Kjernetid: klokka 0900 klokka 1430

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Velkommen som bruker av LabOra TID! Brukerveiledning - ansatte Hvis programmet er installert starter du det ved å klikke på ikonet på skrivebordet Installasjonen for LabOra TID finner

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Veiledning for nye skjema i PagaWeb

Veiledning for nye skjema i PagaWeb Veiledning for nye skjema i PagaWeb Flere skjema i PagaWeb er/blir byttet ut med nye som ser annerledes ut og har nye funksjoner. Nedenfor finner du forklaring til de viktigste funksjonene i de nye skjemaene.

Detaljer

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Dok.id.: Versjon: 1 Prosedyre 1.1.2012 Godkjent av: HR-direktør Side 1 av 7 Formål og omfang Prosedyren regulerer fraværsføring i SAP. Fraværsføring beskrives

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Brukerveiledning Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Gå til www.agrando.no og til Nedlastinger der finner du nedlasting for TID for både PC og Mac. Noen kirkekontor

Detaljer

5.4.0 W i n T i. Nyheter versjon Logica Norge AS

5.4.0 W i n T i. Nyheter versjon Logica Norge AS 5.4.0 W i n T i d Nyheter versjon 5.4.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING...

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Nyheter versjon og Dashboard versjon 3.0

Nyheter versjon og Dashboard versjon 3.0 10.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.0.0 og Dashboard versjon 3.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

indikeres som nede, dersom streamen er nede, så skal alle terminalene tilhørende denne streamen indikeres 7.2.0 Ingen endring

indikeres som nede, dersom streamen er nede, så skal alle terminalene tilhørende denne streamen indikeres 7.2.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Eksport til lønn feiler dersom man forsøker å overføre ansatte som ikke har alle dager beregnet i perioden. Dager frem til den

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0 10.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Last ned denne påloggingen til skrivebordet: Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Brukerveiledning Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Gå til www.agrando.no og til Nedlastinger der finner du nedlasting for TID for PC. Bruker man Noen kirkekontor

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg)

Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg) Automatisk Timebank Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg) Funksjoner beskrevet i dette dokumentet krever POK release 1.9.80 (Jan. 2009) eller senere. Merk: Tekst/Navn på

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Last ned denne påloggingen til skrivebordet: Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

7.0.0 W i n T i. Nyheter versjon 7.0.0 Logica Norge AS

7.0.0 W i n T i. Nyheter versjon 7.0.0 Logica Norge AS 7.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 7.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

LabOra TID. Brukerveiledning for prester

LabOra TID. Brukerveiledning for prester LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring?

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring? Bli kjent med Tidsbanken som ansatt Klar for en kjapp innføring? Innhold Pålogging... 2 Hjem-menyen... 3 Stempleknappen... 3 Innstempling... 3 Utstempling... 3 Tilbakemelding... 4 Planlagt og stemplet

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

WinTid Brukerdokumentasjon

WinTid Brukerdokumentasjon 11.0.0 WinTid Brukerdokumentasjon Logica Norge HRM Innhold i Innhold WinTid 1 WinTid, et tidregisteringssystem... 1 Verktøylinjalen, hurtigtaster og snarveier... 3 Verktøylinjalen... 3 Snarveier... 6 Faste

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID - Fellesråd

LabOra TID - Fellesråd LabOra TID - Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

10.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.2.0

10.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.2.0 10.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.2.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Utviklingssak/ID Beskrivelse (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Ingen endring

Utviklingssak/ID Beskrivelse (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Ingen endring WinTid Office: Tidligere ble det feil hvis man i vedlikehold slettet en ut-stempling på en dag og så la inn et fravær del av dag og lagret. Nå vil systemet automatisk legge inn en utstempling etter fraværet

Detaljer

Samme brukernavn og passord som Min Arbeidsplan (MAP). Velg Mandal kommune RS i feltet foretak.

Samme brukernavn og passord som Min Arbeidsplan (MAP). Velg Mandal kommune RS i feltet foretak. Samme brukernavn og passord som Min Arbeidsplan (MAP). Velg Mandal kommune RS i feltet foretak. Velg å gå direkte til forsiden ved neste pålogg - Kalender: Viser turnus og avvik for dag, uke eller måned.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning. TidBank Retningslinjer

Brukerveiledning. TidBank Retningslinjer Brukerveiledning TidBank Retningslinjer 1 Innledning...3 Retningslinjer ved registrering og oppfølging av arbeidstid...3 TidBank...4 Profil...4 Personalia...6 Menyer og hovedfunksjoner...7 Alarmer...8

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Ønsker at dager uten stemplinger legger seg i kolonnen ugyldig fravær når man Godkjennknapp er grået ut på dager uten stemplinger,

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Opplegg av kalender: Kalendernavnet blir synlig i tittelen på skjermbildet, for nye kalendere etter Når du skal lage ny ser du

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder Velkommen til hjelp til selvhjelp Innhold Generelt... 3 Pålogging... 4 Hovedmenyen... 5 Hjem-menyen... 7 Stempling... 8 Planlegging av personale... 9 Navigering

Detaljer

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsprogrammet Fleksitid2013 er en elektronisk versjon av det opprinnelige fleksitidsskjemaet, men med mange tilleggsfunksjoner. Alle veiledninger nedenfor

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

Timeregistrering Brukermanual

Timeregistrering Brukermanual Timeregistrering Brukermanual 31.08.2016 Introduksjon Informasjonen som gis i denne presentasjonen er en steg for steg gjennomgang av timeregistrerings-prosessen i vårt HR system. Informasjonen blir presentert

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer