Budsjettmodul Agresso Planlegger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettmodul Agresso Planlegger"

Transkript

1 Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra:

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO GENERELT FUNKSJONSKNAPPER DETALJERING AV ÅRSBUDSJETT FUNKSJONSKNAPPER FOR DETALJERING BUDSJETTRAMME DETALJBUDSJETTERING Konto 99 Feilkonto budsjett Begrense antall budsjettposter ENDRING AV FREMSKREVET DETALJBUDSJETT Endre beløpet i en eksisterende rad Slette en eksisterende rad Legge til en ny rad Felthjelp KOMMENTARER TIL BUDSJETTET TESTE VALIDERING AV BILAGET LAGRE DETALJBUDSJETTET ÅPNE LAGREDE BUDSJETTBILAG SENDE BUDSJETTET TIL GODKJENNING RETUR AV BUDSJETTBILAG SAMMENDRAG: DETALJERING DETALJBUDSJETTERING REGULERING AV ÅRSBUDSJETT REGULERE (JUSTERE) BUDSJETTPOSTER PERIODISERE BUDSJETTPOSTER Periodisere endringer Omperiodisering BESKRIV BUDSJETTENDRINGENE SENDE TIL GODKJENNING SLETTE BILAG Innledning ErgoGroups budsjettløsning bygger på AGRESSO Planlegger og en egen webmodul som støtter en desentralisert budsjettprosess. Budsjettmodulen støtter hele budsjettprosessen fra utarbeidelse av økonomiplan til detaljering, regulering og periodisering av årsbudsjett. Det er lagt opp til arbeidsflyt mellom enhetene og sentraladministrasjonen. Transaksjoner som sendes på arbeidsflyt må godkjennes før de blir oppdatert i saldotabeller. Det er lagt ut nye saldotabeller/rapporter som er tilpasset denne budsjettløsningen. Side 2 av 20

3 2 Budsjettprosessen i Agresso 1. Enheten tildeles rammebudsjett Rammebudsjett er summen av fremskrevet budsjett +/- endringer. Innlegging av rammebudsjett gjøres av administrasjonen. a. Fjorårets budsjett fremskrives Behandling av økonomiplan og budsjett begynner med fremskriving av fjorårets reviderte budsjett for enheten. Fremskrevet budsjett blir fordelt på konto, ansvar og tjeneste som foregående år. b. Endringer legges inn Rådmannens forslag til endringer i forhold til det fremskrevne budsjettet registreres som tiltak på den enkelte enhet. Tiltakene kan også være negative. 2. Enhetene detaljerer sitt budsjett Detaljering detaljbudsjettering skjer etter at forslag til budsjettrammer er klart. Det aller meste av budsjettet er nå fordelt på konto, ansvar og tjeneste som foregående år, men endringene/tiltakene må legges inn på ønskede konti. Andre budsjettposter kan også endres ved at man flytter beløp mellom konti. 3. Godkjenning av forslag til årsbudsjett Rådmannen godkjenner, evt returnerer, enhetenes forslag til detaljbudsjett for neste år. Returnerte budsjettbilag må behandles og sendes til godkjenning på nytt. 4. Tilleggsbevilgninger (evt reduksjoner) Endringer som kommer etter at budsjettforslaget er godkjent, f eks som følge av vedtak i kommunestyret, må behandles teknisk av administrasjonen. 5. Regulering og periodisering av vedtatt årsbudsjett Etter at budsjettet er vedtatt i kommunestyret, må budsjettpostene periodiseres. Det gjøres i hovedsak sentralt ved en automatperiodisering, men det kan være nødvendig å omperiodisere enkelte poster. Budsjettet åpnes nå også for regulering (justering) budsjettposter. Side 3 av 20

4 3 Generelt I Agresso Web finnes menypunktet ErgoGroup Budsjett Årsbudsjett. Her finner du valgene Regulering (budsjettendringer og periodisering i vedtatt budsjett) Detaljering opprinnelig budsjett (detaljbudsjettering av rammeforslag) 3.1 Funksjonsknapper Henter budsjettramme eller budsjett for enheten. Åpner bilag som er lagret, men ikke sendt til godkjenning. Henter opp dialogboks hvor kommentarer til budsjett eller budsjettreguleringer kan legges inn. Kommentaren følger med til godkjenner. Lagrer budsjettbilaget uten å sende til godkjenning Godkjenne (mellomlagre) linjer Sender detaljbudsjett eller budsjettjustering til sentral godkjenning. Krever at bilag er lagret og har fått bilagsnummer. Sletteknapp Viser budsjettbilag som er returnert (ikke godkjent) til enheten Side 4 av 20

5 4 Detaljering av årsbudsjett Etter at fjorårets budsjett er fremskrevet og rådmannens forslag til endringer (tiltak) er lagt inn på den enkelte enhet, må enhetene må hente sin ramme og detaljbudsjettere. Detaljering vi si at tiltakene/endringen fordeles på ønskede konti i budsjettet. Andre budsjettposter kan også endres ved at man flytter beløp mellom konti. 4.1 Funksjonsknapper for detaljering Hent Det øk.plan Slett Henter budsjettrammen for enheten, evt deler av budsjettet basert på angitte utvalgskriterier Henter økonomiplan for detaljering Sletter lagrede budsjettbilag som ikke er sendt til godkjenning, og evt budsjettbilag som er returnert fra godkjenning. Bilagene må hentes opp i skjermbildet før det kan slettes. Sletter ikke det gjeldende budsjettet for enheten. Forklaring på flere funksjonsknapper, se under punktet Generelt. 4.2 Budsjettramme Detaljbudsjettering ligger som et eget menypunkt i budsjettmodulen. Her åpnes følgende vindu: Velg Budsjettenhet Trykk øverst til venstre. Side 5 av 20

6 Dette henter budsjettrammen for hele enheten: Fremskrevet budsjett Tiltak Totalsum fra fremskrevet budsjett for ansvar og tjenester som inngår i enheten = revidert budsjett siste år. Viser de tiltak fra som angår enheten. Endring (+/-) i forhold til siste budsjett Ny budsjettramme Sum lagrede bilag Sum godkjente bilag Rest til fordeling Summen av Fremskrevet budsjett + Tiltak Summen av alle lagrede detaljbudsjettbilag for enheten i valgt budsjettår Summen av alle godkjente detaljbudsjettbilag for enheten i valgt budsjettår Budsjettramme minus Sum godkjente bilag Side 6 av 20

7 4.3 Detaljbudsjettering Nå skal rammen fordeles på de enkelte områder innenfor hver enhet. Til hjelp i dette arbeidet henter man opp en kombinasjon av revidert budsjettet for fjoråret, samt endringer i forhold til fjoråret økonomiplantiltakene. Velg på menyen øverst Nå vises hele budsjettet. (Man må evt øke antall rader pr side og oppdatere.) Siste års budsjett og Siste års regnskap (sist avlagte regnskap) vises som egne kolonner, og kan brukes som en veileder i budsjettarbeidet. Regnskapsførte beløp på konti uten budsjettpost, vises på egne linjer eller nederst i bildet som Aggregerte rader. (Det er en egen parameter som bestemmer om disse detaljene skal vises på separate linjer.) Side 7 av 20

8 4.3.1 Konto 99 Feilkonto budsjett Summen av Tiltak gir enhetene et beløp på konto 99 = Feilkonto budsjett Konto 99 skal slettes, og beløpet fordeles på andre poster. Når konto 99 er slettet, og før man begynner budsjettarbeidet, vil Rest til fordeling vise summen av tiltak (endringer i forhold til siste års budsjett) som er lagt inn Begrense antall budsjettposter Detaljbudsjettet består av svært mange poster, og det kan være hensiktsmessig å begrense antall poster mens man jobber med detaljbudsjettet. Angi Ansvar i boksen Dim1 og Tjeneste i boksen Dim2 Oppdater (Gjøres etter at hele budsjettet vises og linje 99 er slettet.) Dette viser den valgte delen av budsjettet, men hele budsjettet for enheten ligger fortsatt i bakgrunnen. Det er også mulig å velge ansvar og tjeneste i boksene øverst og trykk Hent på nytt før du velger knappen Det øk. plan. Dette gjør det imidlertid vanskelig å følge med på hvor mye som står igjen til fordeling til enhver tid. Metoden anbefales derfor ikke i detaljeringsarbeidet. Side 8 av 20

9 4.4 Endring av fremskrevet detaljbudsjett Forslaget til detaljbudsjett (som tilsvarer siste års reviderte budsjett) kan i hovedsak endres på følgende måter: 1. Skrive over budsjettbeløpet i en eksisterende rad 2. Slette en eksisterende rad 3. Legge til en ny rad (dvs. budsjettere på en konto, et ansvar, en tjeneste eller et prosjekt som ikke tidligere har vært i bruk) Endre beløpet i en eksisterende rad Ved å åpne en budsjettrad, kan vi skrive over beløpet i denne raden. Vi klikker på raden og får opp et mer detaljert bilde. I feltet for Nytt budsjett skriver vi inn den nye totalsummen for denne posten. Lagre raden ved å trykke på. Dette lukker den detaljerte visningen av valgte rad, og endrer summen i Nytt budsjett -kolonnen Slette en eksisterende rad For å slette en eksisterende rad, klikker man på symbolet : Deretter bekrefter man at man vil slette raden ved å klikke OK Legge til en ny rad Nye rader (nye konteringskombinasjoner) legges inn ved å trykke på Ny rad helt nederst i bildet. Den nye raden legger seg nederst. Klikk evt på symbolet for å søke opp og velge ønsket konto. Når dette er valgt, vises boksene for Ansvar og Tjeneste. Her er det også mulig å velge tjenester Side 9 av 20

10 som ikke tidligere har vært i bruk på enheten (NB: Nye tjenester må være meldt inn til Kommunekassen og koblet til din enhet.) Felthjelp Felthjelp kan brukes for å søke opp f eks kontonummer. Til høyre for konteringsfeltet du står i, finner man et symbol : Dersom du trykker på dette symbolet, får du opp en boks der du kan søke etter hele eller deler av en begrepsverdi, for eksempel deler av tekst eller siffer i et kontonummer. Det er ikke nødvendig å bruke søketegn (*?). Søk på konti som begynner med 118 gir dette resultatet. 4.5 Kommentarer til budsjettet Forutsetninger/forklaringer til detaljbudsjettet kan skrives i boksen Kommentar, som er et dokument som kan benyttes gjennom hele budsjettprosessen og hentes opp i flere av skjermbildene i budsjettmodulen. Kommentarene følger med til godkjenner. Det kan være lurt å strukturere informasjonen i tekstdokumentet ved alltid å skrive inn bruker/dato for kommentaren. Skriv nye kommentarer øverst. Kommentarene vil følge enheten og være tilgjengelig i alle budsjetteringsbilder gjennom hele budsjettprosessen. Merk at dette bare er et vanlig tekstdokument, og at det er fullt mulig å slette de dataene som ligger i boksen. Side 10 av 20

11 4.6 Teste validering av bilaget Nederst i bildet ligger en knapp kalt. Validering sjekker at konti mv som er benyttet er gyldige og at nødvendige felt er fylt ut. Vær oppmerksom på at systemet ikke reagerer på tjenester som er lovlige, men ikke skal være i bruk på enheten. Dersom valideringen finner feil i bilaget, markerer den aktuell linje med rødt og gir en beskjed om hva som er feil. Feilen må rettes, og man må deretter trykke på Validering på nytt for å sjekke resten av bilaget. 4.7 Lagre detaljbudsjettet På et hvilket som helst tidspunkt i budsjetteringsprosessen kan man lagre budsjettet. Budsjettdetaljer lagres ved at man oppretter bilag, som tildeles et bilagsnummer. Dette vil følge bilaget i resten av prosessen. Før bilaget lagres husk: Alle linjer som endres må godkjennes/lagres på knappen etter hvert. Feltet Beskrivelse må fylles ut (dvs erstatt teksten Ny kladd med f eks Detaljbudsjett for enhet xx ). Velg Lagre på menylinja: Bilaget får nå et bilagsnummer, men er ikke sendt til godkjenning. Bilag som ikke er sendt til godkjenning kan endres eller slettes. De gjenfinnes ved å velge Åpne, se nærmere beskrivelse under neste punkt. (Det er mulig å detaljere en del av budsjettet f eks et ansvar om gangen, og lage flere budsjettbilag. Disse kan lagres og sendes samlet til godkjenning. Dette krever at man holder orden på fordelingen av Tiltakene beløpet på feilkonto 99 slik at man ikke overskrider rammen.) Side 11 av 20

12 4.8 Åpne lagrede budsjettbilag Bilaget er nå lagret som en kladd, og brukeren kan sende det til godkjenning eller fortsette budsjettarbeidet på et senere tidspunkt. Dersom du ønsker å fortsette budsjettarbeidet, gjenfinnes budsjettbilaget ved å velge: a. Hent b. Åpne på menylinja NB! Det er viktig at man IKKE henter et nytt detaljbudsjett ved å trykke på knappen Det øk.plan. c. Klikk på bilaget som kommer opp Budsjettet åpnes for arbeid. d. Fortsett budsjettarbeidet og lagre på på nytt ved avslutning. Bilagsnummer endres ikke. 4.9 Sende budsjettet til godkjenning Budsjett skal sendes rådmannen til godkjenning når det er ferdig detaljert. Før budsjettet sendes til godkjenning sjekk at Rest til fordeling = 0 Dersom man prøver å sende budsjettet til godkjenning med overskridelse, vil følgende melding vises. Kryss av i boksen til venste for bilagsnummer før bilaget sendes til godkjenning! Send til godkjenning Trykk OK for å bekrefte. Side 12 av 20

13 4.10 Retur av budsjettbilag Hvis budsjettet ikke godkjennes, sendes det i retur. I så fall blir Knappen Vis returer synlig når man går inn i budsjettmodulen, velger sin budsjettenhet og trykker Hent. Klikk på budsjettbilaget og det vil bli hentet opp i nytt vindu. Enheten kan nå foreta de nødvendige endringer i budsjettet og lagre disse før det på nytt sendes til godkjenning. Det er også mulig å slette hele bilaget og begynne på nytt. Dette gjøres ved å velge slett på menylinja. Eventuell forklaring/begrunnelser til returen fra administrasjonen kan man lese i boksen for kommentarer. Boksen hentes opp ved å klikke på kommentarknappen øverst. Side 13 av 20

14 4.11 Sammendrag: Detaljering detaljbudsjettering 1. Åpne budsjettmodulen Årsbudsjett Detaljering opprinnelig budsjett 2. Hent budsjettramme 3. Hent detaljbudsjett 4. Slett raden med konto 99 Feilkonto budsjett (øverst i detaljbudsjettet). 5. Detaljer hver enkelt konto som skal endres og godkjenn linje ved grønn hake Du kan: a. Endre beløp b. Slette rader c. Opprette nye rader NB! Viktig å godkjenne (mellomlagre) hver enkelt rad. 6. Sjekk at Rest til fordeling = 0 (Gjelder når budsjettet er ferdig detaljert) 7. Test Validering 8. Fyll ut feltet Beskrivelse med f eks Detaljering for Enhet xx 9. Lagre på Lageknapp på menylinja. Bilagsnummer tildeles. Man kan lagre et påbegynt budsjett, for så fortsette en annen dag. 10. Åpne bilag: Lagrede budsjettbilag gjenfinnes ved å velge: e. Hent (som i pkt 2) f. Åpne på menylinja NB! Det er viktig at man IKKE henter detaljbudsjett på nytt. (pkt 3) g. Klikk på bilaget som kommer opp Budsjettet åpnes for arbeid. h. Fortsett budsjettarbeidet og lagre på på nytt ved avslutning. Bilagsnummer endres ikke. 11. Send ferdig budsjett til godkjenning: ny boks kommer opp. 12. Kryss av i boksen til venstre for bilagsnummer 13. Velg OK og send til godkjenning! Side 14 av 20

15 5 Regulering av årsbudsjett 5.1 Regulere (justere) budsjettposter Etter at budsjettet er godkjent, fortsetter videre behandling av årsbudsjettet i budsjettreguleringsbildet. Dette skjer etter at budsjettet er vedtatt i kommunestyret. Når budsjettet åpnes for regulering, vil det samtidig bli lukket for detaljering. Budsjettet er nå åpent for justering av beløpene mellom budsjettposter, og for omperiodisering av enkeltposteringer. Den første oppgaven er å omperiodisere poster som avviker fra standard periodisering. Gå til Agresso Web ErgoGroup Budsjett Årsbudsjett Velg Regulering 1. Velg Budsjettenhet i nedtrekksmenyen Flere bokser vises 2. Velg Ansvar og Tjeneste du kan velge alle eller et utvalg 3. Velg evt Versjon for regulering av budsjett 2011: 2011/R1 4. Trykk Hent Alle budsjettrader for valgt ansvar og tjeneste(r) vises. Side 15 av 20

16 For å registrere en budsjettregulering, klikker du på raden som skal endres. Raden blir da åpnet slik at det er mulig å skrive inn beløpet i endringskolonnen. Skriv inn beløpet du vil endre budsjettposten med, og lukk raden ved hjelp av den grønne haken (godkjenne) eller entertasten. Du kan evt legge inn nytt totalbeløp i kolonnen Nytt budsjett. Ved behov for ny konto velg Ny rad. Du kan skrive kontonummeret direkte inn, eller velge fra nedtrekksmenyen. Her er det mulig å skrive inn et annet ansvar enn det først valgte. Side 16 av 20

17 Budsjettendringer må balansere. Det må derfor registreres en motpost slik at endringene til sammen blir Periodisere budsjettposter Når endringene er registrert, er det klart for periodisering. Trykk på kalkulatortasten til høyre i raden. Det åpnes et nytt vindu for periodisering. Budsjettet er automatperiodisert likt for alle enheter ved bruk av sentrale nøkler på denne måten: Lønn: 1/11 pr mnd unntatt i juni (= 0) (periodiseringsnøkkel 14) Andre driftsutgifter: 1/12 pr mnd (periodiseringsnøkkel 13) Inntekter: 1/12 pr mnd (periodiseringsnøkkel 13) Intern overføring og avskrivning 1/3 pr tertial (april, aug., des.) (periodiseringsnøkkel 15) Budsjettpostene kan omperiodiseres uten at man samtidig gjør budsjettjusteringer. Budsjettendringer kan periodiseres. Side 17 av 20

18 Periodiseringen kan skje på flere måter, og valget bestemmes av brukeren i forhold til hva som er mest hensiktsmessig. Det første du skal ta stilling til er om du vil - periodisere kun endringen (her: ), eller om du vil - periodisere endringen pluss det som lå der fra før (her: ) Periodisere endringer Dersom du bare vil periodisere endringen, er det følgende muligheter: 1. Endringen fordeles likt det som lå der fra før 2. Endringen fordeles som regnskapet året før 3. Endringen fordeles etter forhåndsdefinerte fordelingsnøkler. Vi har nøklene 13 (1/12 pr mnd), 14 for lønn (1/11 pr mnd unntatt juni) og 15 (1/3 pr tertial) for avskriving og intern overføring 4. Endret budsjettbeløp registreres rett på periodene (kolonnen Endring): Etter at periodiseringen er gjennomført, trykker du på Lagre Du får da en beskjed om at periodiseringen er lagret og kan lukke vinduet Omperiodisering Omperiodisering vil si at du kan gjøre om på den opprinnelige periodiseringen i tillegg til endringen. NB! Endringen kan godt være 0, dvs. at det er mulig å omperiodisere det som tidligere er registrert uten å gjøre endring på selve beløpet. 1. Sum nytt budsjett fordeles som regnskapet året før 2. Sum nytt budsjett fordeles etter forhåndsdefinerte fordelingsnøkler. 3. Nytt budsjettbeløp registreres rett på periodene i kolonnen Nytt beløp. Side 18 av 20

19 Etter at periodiseringen er gjennomført, trykker du på Lagre Du får da en beskjed om at periodiseringen er lagret og kan lukke vinduet. NB! Dette er en mellomlagring. I tillegg må endringen lagres i reguleringsbildet (se nedenfor) - og deretter sendes til godkjenning. Vær oppmerksom på at også rene omperiodiseringer må godkjennes. 5.3 Beskriv budsjettendringene Etter at budsjettendringen er foretatt og riktig periodisert, kan du skrive inn en tekst i beskrivelsesfeltet. Teksten bør si noe om hva som er gjort. Trykk Lagre for å få tildelt bilagsnummer. Budsjettendringen er nå lagret, men ikke godkjent. Bilag som ikke er sendt til godkjenning kan endres eller slettes. De gjenfinnes ved å velge: Side 19 av 20

20 5.4 Sende til godkjenning Bilaget er nå lagret som en kladd, og brukeren kan sende det til godkjenning. Trykk OK for å bekrefte. Dersom budsjettreguleringen ikke aksepteres av godkjenner, sendes det i retur. Har man fått reguleringer i retur, vil denne funksjonsknappen knappen vises i reguleringsbildet: Vis returer henter opp et nytt vindu der man får tilgang til ikkegodkjente budsjettreguleringer og kan endre eller slette disse. 5.5 Slette bilag Dersom du har gjort en endring som viser seg å være feil (for eksempel dobbeltregistrering), kan bilaget slettes. Det er kun mulig å slette bilag som er lagret uten å bli sendt til godkjenning eller som er returnert. Side 20 av 20

AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB

AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB Endringsforslag, tidligere kalt udekkede behov, registreres nå i aggresso web. Logg deg på Agresso web. Tilgangen

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop DIGITALISERING AV BILAG Desktop Mottaksregistrering Desktop Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner». Bilagsart AH

Detaljer

DIGITALISERING AV BILAG. Agresso web

DIGITALISERING AV BILAG. Agresso web DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Mottaksregistrering Agresso web Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner» Bilagsart

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer utlegg og reisekostnader uten diett. Før du kan føre reiseregningen,

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en reise med diettgodtgjørelse etter statens satser. 1. Åpne skjermbildet Reiseregning.

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskartar5/geovekst?, under «Lenker».

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Agresso Planlegger. Brukerveiledning

Agresso Planlegger. Brukerveiledning Agresso Planlegger Brukerveiledning 1 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for tillitsvalgte Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av krav i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnskrav i Excel. REGISTRERING AV KRAV Du finner forhandlingsmodulen under

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en kjedereise. En kjedereise er en reise mellom minst 2 land utenom Norge. Før du kan føre

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers:

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers: Nytt budsjettår Dato: 2018-01-02 Denne veiledningen beskriver hvordan du avslutter et regnskapsår, åpner et nytt regnskapsår (Rollover Ledgers) og overfører utestående bestillinger og reserverte transaksjoner

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB

BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB AGRESSO BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB Agresso-versjon 5.5 Gå inn via Fyret, Klikk på symbolet for Agresso web: Du kommer inn i Agresso-påloggingsbilde: Logg deg inn på AGRESSO Business World ved å Angi

Detaljer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. REBUDSJETTERE I PA Ansvarsområde: PA Utføres av: Nøkkelhendelse: Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. Et budsjett skal man rebudsjettere

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Workflow Avslutning av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår (Rollover ledgers og rollover PO lines)

Workflow Avslutning av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår (Rollover ledgers og rollover PO lines) Workflow Avslutning av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår (Rollover ledgers og rollover PO lines) Dato: 2015-04-29 Denne veiledninga beskriver hvordan du avslutter et regnskapsår, åpner et nytt

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet

Visma forhandlingsmodul brukerveiledning for Ledere i Intern enhet Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om: 1. Registrering av tilbud i Visma forhandlingsmodul 2. Uttak av oversikt over lønnstilbud i Excel. REGISTRERING AV TILBUD Du finner forhandlingsmodulen

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 1.10.2016 Versjon 1.2 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse Endringslogg...

Detaljer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Bakgrunn Høsten 2014 nedsatte Rådmannen en styringsgruppe som bl.a. skulle vurdere den regnskapsrapporteringen som

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09. fikse net as www.fikse.

Web-basert Alønn innrapportering for Mediebedriftene Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09. fikse net as www.fikse. Web-basert Alønn innrapportering Brukerveiledning Versjon 2 fikse.net AS Leif Bolsø, 08.01.09 fikse net as www.fikse.net Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Dette dokumentet...

Detaljer

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Kundenotat 14/2012 Dato: 12.11.2012 Referanse:12/1385 Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Innhold 1 Formål... 2 2 Hensikt... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fremdriftsplan... 2 5 Nedetid... 2 6 Pålogging

Detaljer

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, Skog og landskap

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer