NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13"

Transkript

1 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær. Viser også hvilke brukergrupper en er medlem av og hvem som har godkjenningstilgang. Favoritter Merk de linjene du vil ha som favoritter så ligger de klare for registrering fremover. Forbedret søk på prosjekt og navn Flere felt som prosjekt, bruker viser forslag forløpende ved søk på navn eller id.

2 Logging av endringer på transaksjoner Det er laget logging av endringer på alle transaksjonsendringer. Alle brukere kan selv se når egne transaksjoner er registrert, godkjent, endret eller overført til lønn. Administrasjon har tilgjengelig en rapport som gir oversikt over alle transaksjonsendringer utført i løsningen. Endringsloggen finner du på popup på en celle (dobbelklikk eller tap-hold på nettbrett). Timeregistrering uke tilleggsinformasjon Fratrekk for pause foreslås nå automatisk når en legger inn klokkeslett. En kan også legge inn obligatorisk klokkeslett eller kommentarer på timearter. Sikrer at bruker registrerer den informasjonen dere trenger for eksempel på overtid, fravær eller dokumentasjon på tilleggsarbeid. Det er også mulig å hindre overlappende klokkeslett på registreringer. Min/maksverdier, obligatoriske kommentarer, klokkeslett Det kan settes grenseverdier på ulike timearter, krav om kommentarer eller klokkeslett. Dette hjelper brukerne å registrere nødvendig informasjon ved første gangs registrering.

3 Varslinger. Time kan settes opp til å gi varslinger når ferie er til godkjenning eller ferie er godkjent. Automatisk beregning av overtid og tillegg Det er mulilg å konfigurere løsningen slik at overtid og tillegg blir beregnet automatisk. Mobil registrering Dersom mobil registrering er aktivert kan brukerne også registrere fra mobil. Status på eget årstimeverk, fravær og fleksisaldoer. Redigering av registreringer, endre status. Se og sende meldinger mellom selskapets timeførere, godkjennere og administrasjon. Godkjenning av timelister på mobil for de ressursene du er ansvarlig for.

4 Mine rapporter Fra versjon 2.12 har vi laget en rapportgenerator med eksport til Excel for videre behandling. Alle brukere kan nå rapportere på egne registreringer. Rapportoppsett kan lagres pr. bruker. Rapportbygger og lagring av oppsett Brukerne kan selv lage ulike utvalg i skjermbildene «godkjenning uke alle» og «godkjenning periode» og lagre disse for fremtidig bruk. Alle rapporter kan skrives ut til excel og pdf.

5 Når en har denne funksjonaliteten tilgjengelig i godkjenning periode, har vi en rapportbygger tilgjengelig i løsningen for enkle brukerdefinerte rapporter. Dette gjør at kundene selv kan lage enkle rapporter uten hjelp fra leverandøren, og at tid som medgår til oppsett av løsningen reduseres. Eksport til Excel fra Mine rapporter tar med seg drilldown og filter Fra versjon 2.13: Eksport til Excel fra skjermbilder er mye forbedret. Grupperinger, utvalg og filter kommer med over i Excel, slik at rapportene er bedre å etterbehandle. Meldinger og varsler Timeløsningen kan settes opp til å sende ut Informasjon om ferie til godkjenning og når ferie er innvilget.

6 For godkjennere og administrasjon Brukerinformasjon og saldoer tilgjengelig for godkjenner Ny info knapp i timeregistrering og oversikt måned gir godkjenner rask oversikt over status og saldoer som overtid, ferie, fravær og personalia. Dette gir viktig kontroll i forbindelse med godkjenningsarbeidet. Eksempler på dette kan være sjekk på timebanksaldo før godkjenning av overtid, eller kontroll på at feriesaldo er ok i forhold til søkt ferie. Oversikten viser også hvilke brukergrupper brukeren tilhører, hvem som har godkjenningstilgang og når brukeren sist brukte løsningen. Timeregistrering min/maks verdier, obligatorisk kommentar/klokkeslett Du kan nå sette min-maks verdier på timearter som bidrar til enda bedre kvalitet på input. Det er også mulig å sette obligatoriske kommentarer eller klokkeslett på ulike timearter. Varslinger Ferie til godkjenning Det kan i den nye versjonen settes opp varslinger til leder når det er ferie til godkjenning, og til bruker når ferie er godkjent. Det vil i fremtidige versjoner lages ytterligere funksjonalitet for andre typer varslinger.

7 Ny oversikt Fravær og fleksisaldo Ledere har fått et nytt skjermbilde for oversikt over fleksi/timebank, ferieforbruk, egenmelding, sykt barn og annet fravær for alle ansatte en er ansvarlig for. Fargekoding viser dersom noen har negative saldoer. Status timelister purringer på manglende timeføringer En kan søke opp personer med manglende timeføringer og sende purremeldinger. Status timelister har også mange muligheter for utvalg både på prosjekt, avdeling, brukergrupper og ulike statustyper.

8 Kalender/feriekalender Visualisering av ferie, skift, rotasjon og vakt Kalender er forbedret med mer informasjon og utvalgsmuligheter som bidrar til bedre oversikt over både fravær og planlagt arbeidstid. Ressursplanlegging Proplan har laget første versjon av en ny modul for ressursplanlegging. Denne modulen skal kunne håndtere planlegging av skift, rotasjoner, allokering av ressurser til prosjekt, og planlegging av bemanning i butikk. Ressursplanlegging er en tilleggsmodul som kan tilbys ved forespørsel. Generelle ytelsesforbedringer Vi har optimalisert en rekke skjermbilder slik at responsiviteten på løsningen er forbedret. Dette gjelder spesielt skjermbildene status timelister og kalenderen. Optimalisert hastighet, spesielt for selskaper med store datamengder eller veldig mange brukere. Støtte for flere juridiske enheter i samme timeløsning Vi har innført eksternal id på ansatt slik at vi nå kan håndtere flere juridiske enheter i samme Proplan Time løsning. Integrasjonen inn kan hente ansatte fra ulike selskap i lønnsystemet som vises som «avdelinger» i timeløsningen. Ved eksport til lønn kan vi splitte eksportfilene pr. avdeling, for import i de ulike lønnsklientene. Generering av tillegg basert på regelverk Det er laget en motor for generering av tillegg basert på regelverk. Vi kan beregne overtid, tillegg for ubeleilig arbeidstid, innskudd på avspasseringssaldoer eller ulike tillegg for vakt eller offshorearbeid.

9 Meldingsløsning forbedret Vi har gjort et løft med meldingsmodulen. Administrasjon kan sende purr er og se hvem som har lest disse. Det er mulig å sende meldinger fra timelisten og fra status timelister. Det kan genereres automatiske purr er til timeførere som ikke har registrert timelister. Meldinger er også nå tilgjengelig på mobil. Mledingsløsningen bidrar til effektiv kommunikasjon mellom administrasjon, godkjennere og timeførere. Timeregistrering uke forbedret søk og favoritter En kan nå søke både på tekst og id i alle nedtrekks lister, resultatene vises kontinuerlig når en skriver. I tillegg til favorittprosjekter er det også nå støtte for favoritt timearter slik at de mest brukte timeartene ligger klare for registrering med en gang. I tilleggsinformasjon for transaksjonen lagres og nå pausen på transaksjonen dersom dette er valgt.

10 BRUKERVENNLIGHET Timeregistrering uke legg til mange linjer/favoritter på en gang Når en legger til timearter, kan en nå velge <alle>. Samtlige timearter i listen blir da lagt inn som en timeføringslinje. En fører timer på de linjene som en ønsker, og så slettes de linjene en ikke har brukt. Dette er en av mange små forbedringer som er gjort for å redusere tidsbruken ved innlegging av timer.

11 Godkjenning uke se og godkjenn mange timelister på en gang! Nytt skjermbilde for å godkjenne mange timelister på en gang. Her kan du gruppere, sortere og filtrere dine brukere. Gruppesummeringer gir kontroll på om timene er ført korrekt. Marker alt eller noe og endre status. Du kan også navigere fra denne oversikten inn i en timeliste for å se på detaljer og tilbake igjen. Nettleseren husker dine utvalg til neste gang du bruker skjermbildet og neste gang du logger på Proplan Time. Dette skjermbildet bidrar til å gjøre godkjenningsprosessene i Proplan Time enda mer oversiktlige og effektive. 2 modus - Avdelingsledergodkjenning eller prosjektledergodkjenning Skjermbildet har to innfallsvinkler. Prosjektledergodkjenning eller avdelingsleder. Du kan endre modus fra å godkjenne prosjekter du er ansvarlig for til å godkjenne dine egne brukere. Administrasjon Skjermbildet kan også brukes av administrasjonen til godkjenning før lønneksport, eksport til regnskap med kalkulatorisk kost, eller til ordre for fakturering i tillegg til skjermbildet under for godkjenning av perioder.

12 Godkjenning periode forbedret Vårt tidligere skjermbilde godkjenning prosjekt har skiftet navn til godkjenning periode. I tillegg har skjermbildet fått alle de samme mulighetene som godkjenning uke alle med gruppering, sortering, filtrering og summering. Skjermbildet vil huske dine utvalg i nettleseren til neste gang du skal bruke skjermbildet. Mulighet for å lagre utvalg for senere bruk. Gjør de grupperingene og filtreringene du ønsker og hvilke kolonner du ønsker å vise. Trykk deretter «Ny» og angi navn for utvalget ditt. Arbeid med ulike statuser Merk også at de ulike statustypene for lønn, fakturering (ordre) og prosjektregnskap har fått egne kolonner og kan vises samtidig. For prosjektleder Skjermbildet kan brukes av prosjektleder til å få oversikt over alle transaksjoner på prosjektet en periode. Data kan også tas over til Excel og PDF for videre analyse. Dersom tilgangsstyring er satt opp vil prosjektleder kun få opp prosjekter han har lov til å godkjenne. For administrasjon Kan brukes til kontrollere registreringer og godkjenne for overføring lønn, regnskap eller fakturering. Ved «Status filtrering» vil godkjente timer forsvinne fra utvalget fortløpende. Her er da enkelt å holde kontroll på hva som er behandlet og hva som ikke er behandlet

13 Ferieoversikt viser både ferie og planlagt arbeidstid Flere utvalgsmuligheter er tilgjengelig i ferieoversikten. En kan filtrere både på avdelinger og brukergrupper, og også på hvilke data en ønsker å vise. Ferieoversikten kan også vise andre transaksjoner som vakt, arbeidsplaner, skift, rotasjoner etc. Låsing av perioder for timeføring Administrasjonen kan nå sperre for timeføring ved å sette en sperredato. Sperredato kan settes iforbindelse med eksport. Det vil da ikke være mulig å føre timer før denne datoen. Sperre mot å føre timer med overlappende klokkeslett Noen kunder har ønsket at det ikke skal være mulig å føre timer med overlappende klokkeslett på samme dag. Mindre endringer Det er utført en rekke mindre forbedringer i løsningen hvorav følgende - Fiks Godkjenning uke viser valgt brukers prosjekt ikke pålogget brukers prosjekt - Status timeliste - Mulighet for å velge type status (ordre, regnskap eller lønn) - Godkjenning Prosjekt/Uke alle - Implementere filterbygger for aspxgridview - Lunch/pause i popup lagres på transaksjon - Mulighet for å sperre for overlappende klokkeslett. - Fargekode i drop down liste for statuser - Skjermbildet timeregistrering uke er hastighetsoptimalisert - Favoritter, enklere registreringer, mer oversiktlige skjermbilder og forbedrede og flere godkjenningsmuligheter. - Administrasjonen har også fått flere mulighet til å styre registreringen slik at dataene blir lagt inn slik som selskapet ønsker det. En kan sette obligatoriske kommentarer, klokkeslett, sperrer for timeføring før en gitt dato og hindring av timeføringer med overlappende klokkeslett.

14 HASTIGHET PERFORMANCE Det er utført en del optimaliseringer som gjør løsningen raskere. Vi har optimalisert spørringer og objektmodellen slik at vi har fått skikkelig trykk på skjermbildet selv med store datamengder.

15 Veien videre Proplan Time er et svært konfigurerbart produkt som tilpasses hver bedrifts unike arbeidsmåte. Mye av innstillinger og integrasjoner gjøres i bakgrunnen. Detter er ikke synlig for brukerne umiddelbart. Produktet tilbyr mange muligheter. Det kan godt være at noe du etterspør eller føler mangler med løsningen faktisk kan konfigureres frem så ta kontakt med din konsulent og avtal en gjennomgang for å få optimalisert løsningen for akkurat din bedrift. Vi gjennomfører kontinuerlig forbedringer og satsing på vårt timeprodukt Proplan Time. Produktet skal være enkelt og oversiktlig, effektivt å bruke og tilpasses hver bedrifts unike arbeidsmåte. Vi tilpasser oss dere, ikke omvendt. Vennlig hilsen Svein Fagerland Daglig leder Proplan Utvikling AS

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder Velkommen til hjelp til selvhjelp Innhold Generelt... 3 Pålogging... 4 Hovedmenyen... 5 Hjem-menyen... 7 Stempling... 8 Planlegging av personale... 9 Navigering

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.

Versjonsbrev - versjon 1.15. Versjonsbrev - versjon 1.15. Generelt... 3 Viktig... 3 Partner i Helsenettet... 3 Kryptering av database... 3 Arkivering hos Riksarkivet... 3 Søk på pasient... 4 Nytt søkevindu... 4 Online Booking(Nyhet)...

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 10.07.2013 Kyrksæterøra, juli 2013 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy.

MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED MekoEasy Pr. 20. November 2013 Copyright InfoEasy AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy.no : Side 1 av 46 Innholdsfortegnelse 1. Verkstedsmodul programendringer:...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

CarCare - Dokumentasjon

CarCare - Dokumentasjon CarCare - Dokumentasjon Introduksjon CarCare er et skybasert system for bilpleiebransjen. Systemet gir bilpleiesentre muligheten til å holde oversikt over ansatte, produkter, avtaler m.m. i ett og samme

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata Innhold Innhold... 1 Ny versjon... 3 Om oppdatering til ny versjon... 4 Nyheter i Mamut Business Software

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kom i gang med Mamut Online Desktop

Kom i gang med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom i gang med Mamut Online Desktop Kom i gang med Mamut Online Desktop Innhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 6 Status... 20 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Varetelling i QuickNG

Varetelling i QuickNG Varetelling i QuickNG Dette skrivet tar for seg rutinen for varetelling og beskriver de forskjellige forhold man må ta hensyn til for at lager oppdateringer skal bli korrekt. NB: Dato for varetellingen

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer