Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert Visma Enterprise HRM Timelønn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn"

Transkript

1 Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert Visma Enterprise HRM Timelønn

2 Innhold 1 Kort om timelønn Timelønn Grunndata i Windows Skjema Skjema parametre Lovlige stillingstyper Saksgang Lønnsarter Regler Timelønn Web Brukeradministrasjon Meny for Timelønn Føre timer Føre timer i skjema med regler Føre timer i skjema uten regler Knappen Liste Oppgaver Saksgang Alle Registrere timer for andre Registrere timer for andre i skjema med regler Føre timer i skjema uten regler for andre Timelister - regler for behandling Oppgaveliste Medarbeidere/Saker til behandling Saksbehandling pr timeliste Windows-rapporter Import av timelister fra Timelønn Lønnsberegningen Oversikt over skjema i saksgang Visma Enterprise HRM Timelønn Side 2 av 30

3 1 KORT OM TIMELØNN Visma Enterprise HRM Timelønn gir de ansatte mulighet til selv å selv føre timene sine på web. Aansatte velger blant aktuelle skjema. I grunndata i windows defineres skjema med tilhørende lønnsarter og evt. regler. Når ansatte har levert timelistene sine, vil timelistene følge definert saksgang videre. De som skal behandle timelistene gjør dette på web. Saksbehandlingen bygger på roller/oppgaver i organisasjonsstrukturen. Timelønn er utviklet for å dekke behovet for føring av ekstratimer og overtid. Modulen er ikke et turnussystem. For kunder som har behov for turnussystem, anbefaler vi Visma ressursstyring. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 3 av 30

4 2 TIMELØNN GRUNNDATA I WINDOWS 2.1 Skjema Det er to alternative skjematyper. Skjema med faste regler for utbetaling av timer, tillegg og overtid. Når ansatte skal føre timene sine på web oppgir de dato og klokkeslett samt selskap og stilling. Ut fra stillingstype på stillingen får de velge blant aktuelle skjema. Et skjema er bygd opp med regler og lønnsarter. Ved å velge skjema får den ansatte automatisk korrekt lønnsart/lønnsarter på timeføringen. Skjema uten faste regler, som gir ansatte mulighet til å velge blant forhåndsdefinerte lønnsarter. Merk: Punktene til gjelder for begge skjematypene. Punkt er kun aktuelt for skjema med faste regler Skjema parametre Visma Enterprise HRM Timelønn Side 4 av 30

5 Feltforklaring til skjema venstre side: Felt Forklaring Selskap Skjema Status Nytt-knapp Kopi-knapp Viser pålogget selskap. Endres selskapsnummer vises skjema fra andre selskap. Navn på skjema i aktuelt selskap. Fanene i høyre del av bildet blir oppdatert ut fra valgt skjema i venstre del Se Skjemaparametre Knappen brukes til å opprette et nytt skjema Knappen brukes til å kopiere et skjema. Det er mulig å kopiere innenfor et selskap, fra et annet selskap eller til et annet selskap. Kopifunksjonen finner man også ved å høyreklikke. Ved kopiering fra eller til et annet selskap, må lønnsartene registreres inn manuelt i fanene Lønnsarter og Regler. Årsaken er at lønnsartene kan variere fra selskap til selskap. Slett-knapp Denne brukes til å slette skjemaet markøren står på. Sletting må bekreftes. Skjemaet blir slettet dersom det ikke er/har vært i bruk. Skjemaet blir satt til passivt dersom det er/har vært i bruk. Feltforklaring til Skjemaparametre høyre side: Felt Forklaring Skjema Status Endre status til Skjema med regler Kommentar kreves Beskrivelse av skjema Navn på skjema. Navnet kan endres. Status kan være Under arbeid, Aktiv eller Passiv. Kun skjema med status Aktiv er tilgjengelige på web. På skjema med status Under arbeid kan man legge til, endre og slette opplysninger i de øvrige fanene. På skjema med status Aktiv eller Passiv kan man kun legge til nye opplysninger. Status kan endres til til Aktiv eller Passiv. Et skjema som har vært Aktiv eller Passiv, kan ikke settes tilbake til Under arbeid. Årsaken er at skjemaet kan ha vært i bruk og da kan man ikke endre/slette opplysninger. Sett hake her for regelstyrte skjema. Hake i dette feltet medfører at ansatte må skrive inn notat hver gang de bruker skjemaet. Informasjonen som ligger her vil vises på web når den ansatte har valgt skjema. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 5 av 30

6 2.1.2 Lovlige stillingstyper Her vises alle stillingstypene fra grunndata. De stillingstypene som skal ha tilgang til dette skjemaet, velges ved å sette hake. I eksempelet under er det kun ansatte med stillingstype Fast ansatt eller Fast dagtid som får velge skjemaet på web. Reglene for overtid, forskjøvet arbeidstid, vakttillegg osv kan variere mellom de ulike stillingstypene. Opprett et skjema for hvert regelsett og styr tilgangen ut fra stillingstyper. På denne måten sikrer man at de ansatte bare får velge blant skjema som gjelder for dem. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 6 av 30

7 2.1.3 Saksgang Her defineres saksgang for hvert skjema. Merk: Hvis det kun skal benyttes ett steg for attestasjon/anvisning, må steget Attestere velges. Dersom man kun haker av for Anvisning, blir ikke saksgangen korrekt. Feltforklaring til Saksgang: Felt Forklaring Registrering Attestering Fast steg Timer som er under arbeid hos den ansatte, ikke sendt Valgfritt steg Dette steget gjør det mulig å attestere på web. Den som attesterer kan: Sende timelisten videre til anvisning uten endring eller notat Sende timelisten videre til anvisning med notat Sende timelisten i retur til den ansatte, med notat Endre enhet på en timeliste og dermed sende den sidelengs i saksgang Endre kontering på timelisten Se logg for timelisten Visma Enterprise HRM Timelønn Side 7 av 30

8 Felt Forklaring Anvisning Til overføring Overført Registrere for andre Rolle/oppgave fra organisasjonsstruktur Valgfritt steg Dette steget gjør det mulig å anvise på web. Den som anviser kan ikke endre enhet på en timeliste, ellers er mulighetene de samme som for attestering. Fast steg Timelister som ligger klar til overføring. Når rapporten "Import av timelister fra Timelønn" kjøres vil den finne alle timelister med denne statusen og generere variable. Fast steg Når rapporten "Import av timelister fra Timelønn" er kjørt får timelistene status Overført. Rapporten flytter samtidig timelistene fra "Timelister" til Dokumentarkiv. Velger man å åpne for Registrere av andre, betyr det at innehaver av aktuell rolle/oppgave kan føre timer for ansatte på sin enhet. Timer som er registrert av andre kan legges til den ansatte som ordinære timer under arbeid eller sendes direkte i saksgang av den som fører timene. Dette er ikke en del av ordinær saksgang. For nærmere beskrivelse av rutinen henviser vi til eget punkt under Web. Her velges hvilken rolle/oppgave som skal utføre de forskjellige stegene i saksgang. For å sikre at timelister ikke stopper underveis i saksgangen pga fravær, anbefaler vi to innehavere på roller/oppgaver som benyttes i saksgangen. Rollen/oppgaven som er merket som Enhetsleder kan ha bare en innehaver, derfor bør andre roller/oppgaver brukes. Merk: Dersom man kun velger å bruke de faste stegene, anbefaler vi at rutinen for å godkjenne variable i windows brukes. Uten saksgang på web og uten variabelgodkjenning i windows vil timelistene gå til utbetaling uten noen form for kontroll. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 8 av 30

9 2.1.4 Lønnsarter Feltforklaring til Lønnsarter: Felt Forklaring Lønnsart Beskrivelse Tekst på web Avrunding Nummer på lønnsart tilknyttet skjemaet Tekst på lønnsart, hentet fra artsregisteret Teksten som skal vises på web, denne velger man selv. Se Legg til-knapp Arter kan ha avrunding. Alternativene er Ingen avrunding Til nærmeste halvtime Per påbegynt halvtime For skjema med regler: Vær obs på at avrunding blir foretatt innenfor hver regel. Eksempel: En regel gjelder kl og en annen regel gjelder Du fører timer , som blir splittet i to poster. Hver av postene vil få avrunding. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 9 av 30

10 Felt Forklaring Legg til-knapp Slett-knapp Denne leder til et nytt bilde, hvor man kan velge lønnsart. Bildet har zoom mot artsregisteret. Her oppgis også teksten som skal viss på web, dersom man ønsker annen tekst enn den som ligger på arten i artsregisteret. Det er bare lov å slette arter fra skjema med status Under arbeid. Slettes en lønnsart er det sjekk på om arten er i bruk i en regel. I så tilfelle må arten slettes fra regelen først Regler Denne fanen brukes kun for skjema med regler. Fanen Regler brukes til å definere hvilke arter som skal gjelde på ulike tidspunkt. Bildet er tredelt, slik at øverste del styrer hvilke dager/datoer regelen skal gjelde. Nede til venstre oppgis klokkeslett. Nede til høyre oppgis hvilke arter som skal bli generert. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 10 av 30

11 Det er et sett med knapper for hver del av bildet. Når markøren settes på en linje i Navn på regel, blir knappene i Tider på døgnet aktive. Når markøren settes på en linje i Tider på døgnet, blir knappene for Lønnsart aktive. "Legg til" i øverste del av bildet, åpner et nytt bilde som er slik: Feltforklaring til Legg til regel: Felt Forklaring Tekst på bildet Navn på regel Gyldig periode for regelen Hvilke dager gjelder regelen Fast dato Hvilke dager gjelder regelen Fast helligdag/fridag Hvilke dager gjelder regelen Ukedag På den blå linjen øverst vises navnet på skjemaet man jobber i Oppgi navnet på en ny regel eller endre navn på en eksisterende regel. Eksisterende regler kan hentes opp ved å bruke nedtrekkslisten. Det ligger sjekk i programmet på at man ikke skal få legge til samme regel mer enn en gang i et skjema. Her oppgis fra-dato og eventuelt tildato. Tildato kan ikke være mindre enn fradato eller dagens dato. Her kan man oppgi faste datoer som skal ha egne regler. Det kan være et arrangement som er felles for alle i firmaet og som skal gi særlig avlønning. Faste fridager som 1. mai og 17. mai skal ikke inn her Her kan man velge en eller flere faste helligdager/fridager. Her kan man velge ukedag/ukedager. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 11 av 30

12 Når man har opprettet en regel (eller hentet en eksisterende), kommer man tilbake til hovedbildet. Neste steg er å gå ned til venstre og definere hvilke klokkeslett regelen gjelder. Knappen Legg til leder til et nytt bilde som er slik: Feltforklaring til Legg til tidspunkt: Felt Forklaring Tekst på bildet Gjelder hele døgnet Gjelder i tidsrom På den blå linjen øverst viser navnet på regelen du jobber i Hvis regelen skal gjelde hele døgnet trykker man OK. Her kan man oppgi fra-til klokkeslett. For eksempel vil det være naturlig å ha en regel som gjelder frem til kl 1700 og en som gjelder fra kl 1700 for skjema med kveldstillegg. Et tidsrom kan gjelde og et annet tidsrom Tidsrom blir oppfattet som fra-og-med og til Unntak: Til midnatt oppgis til 2359 Når tidsrommet er definert kommer man tilbake til hovedbildet. Neste steg er å oppgi hvilke arter som skal gjelde i aktuelt tidsrom. Høyre del av bildet endrer seg etter hvilken linje man står på i venstre del. Vanligvis vil det være en lønnsart tilknyttet hvert tidsrom. Det er likevel mulig å oppgi flere arter for et tidsrom. I eksemplet over står vi på 17:00 til 23:59, og der skal vi ha artene 102 og 113. Man legger til arter ved å bruke knappen Legg til. Artene som er definert på skjemaet, i fanen Lønnsarter kan velges. Som eksemplet over viser, er det mulig å legge til mer enn en art for et tidsrom. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 12 av 30

13 Oppsummering regler: Innenfor et skjema kan man ha både regel for Fast dato, for Fast helligdag/fridag og for Ukedag. Da er prioriteringen slik: 1. Fast dato, 2. Fast helligdag/fridag og 3. Ukedag Hver ukedag/dato/helligdag skal ha bare en regel innenfor et skjema. En regel gjelder for en eller flere dager. En regel gjelder for hele eller deler av døgnet. For hvert tidsrom (Tider på døgnet) kan man oppgi en eller flere lønnsarter. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 13 av 30

14 3 TIMELØNN WEB 3.1 Brukeradministrasjon I Brukeradministrasjon ligger LICENSE_TIMESHEET. Teknisk konsulent registrerer lisensnøkkel når modulen blir installert. Gruppen Webtilgang for ansatte (evt. egen gruppe for timelønn)må ha YES på Personalskjema under Modultilganger. Brukeren må ha hake for Timelønn under Modulspesifikke egenskaper Personalskjema. Knappen Tilganger gir mulighet til å hake for alle/flere ansatte samtidig. Sett hake på de som skal bruke timelønn og trykk Kjør tildeling. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 14 av 30

15 3.2 Meny for Timelønn Timelønn ligger under Meg selv - Personalskjema Alle som har tilgang til Timelønn vil se Ny timeføring og ha tilgang til kalender for føring av timer. For å føre en ny timeliste velges riktig dato i kalenderen og deretter Ny timeføring. Under knappen Liste til høyre for Kalender ligger alle timelister som er levert og under arbeid. Dagene som er merket med blått er dager hvor det allerede er ført timer. Ikonene gir informasjon om status: Tre prikker - timer under arbeid Spørsmålstegn innleverte timer som er underveis i saksgang Utropstegn returnerte timer Uten ikon overførte timer Status vises med tekst når pekeren holdes over de førte timene. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 15 av 30

16 3.3 Føre timer Føre timer i skjema med regler Start timeføringen med å trykke på en dato i kalenderen, og Ny timeføring Feltforklaring til timeregistrering: Felt Forklaring Selskap Stilling Skjema Klokken Notat Godkjenner Beskrivelse/feilmelding Lagre Lagre og lukk Felt for selskap er automatisk utfylt for ansatte som er ansatt i bare ett selskap. Andre velger selskap ut fra nedtrekksliste. Felt for stilling er automatisk utfylt for ansatte som har bare en stilling. Andre velger stilling ut fra nedtrekksliste. Her velger man skjema. Nedtrekkslisten vil vise hvilke skjema som er aktuelle, ut fra stillingstype på valgt stilling. Oppgi klokkeslett fra-til Det er mulig å oppgi klokkeslett som går over til ny dato. Her kan man oppgi notat. Hvis det i grunndata for aktuelt skjema at lagt inn krav om notat, vil det være en stjerne som viser at det er et påkrevd felt. Her vises den/de som skal godkjenne timelisten. I grunndata defineres saksgangen og rolle/oppgave. Navnet/navnene som fremkommer i bildet her viser den/de som er innehavere for aktuell enhet. Beskrivelsen som er lagt i skjemaet i grunndata vises for den ansatte. Dersom timelisten mangler noen av de påkrevde feltene gis en feilmelding nederst i bildet. Lagrer førte timer uten å lukke bildet. Lagrer førte timer og går tilbake til kalenderen. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 16 av 30

17 3.3.2 Føre timer i skjema uten regler Den ansatte velger selskap, stilling og skjema. Deretter datointervallet timene er jobbet innenfor. Velg blant tilgjengelige lønnsarter og før på korrekt antall. Notat hvis skjemaet krever dette. Knappene Lagre og Lagre og lukk fungerer som for skjema med regler. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 17 av 30

18 3.4 Knappen Liste Oppgaver Under Oppgaver ligger alle timelister som ikke er sendt til attestasjon, og timelister som er avvist. Når man klikker på en av timelistene kommer man inn i følgende bilde: Knappen Send timeliste sender timelisten videre i saksgang. Vis/send gir mulighet til å sende deler av timelisten ved å fjerne avhuking for de timene som ikke skal sendes, sende deler av timelisten eller slette hele/deler av timelisten. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 18 av 30

19 3.4.2 Saksgang Under Saksgang ligger timelister i saksgang. Bildet viser hvilke lister det gjelder og hvor i saksgangen de evt. ligger Alle Knappen Alle gir en samlet oversikt over lister som ikke er sendt til videre behandling og timelister som er underveis i saksgang Visma Enterprise HRM Timelønn Side 19 av 30

20 3.5 Registrere timer for andre Registrere timer for andre i skjema med regler Dette menypunktet er bare synlig for de som har oppgaven Registrere for andre. Bildet er slik: Man velger blant tilgjengelige selskap og enheter. Man kan søke opp enkeltansatte på navn eller få opp liste med alle ansatte på enheten. Ved å klikke på en av de ansatte i listen, kan man føre timer for denne. Feltforklaring til Registrere for andre: Felt Forklaring Dato Selskap Stilling Skjema Klokken Dato valgt i kalenderen legges som dato. Kan overstyres. Kan velge blant de selskap personen er ansatt i og saksbehandler har myndighet til å føre for. Kan velge blant de stillinger den ansatte har og saksbehandler har myndighet til å føre for. Her velger man blant de skjemaene man har tilgang til å registrere på. Oppgi klokkeslett fra-til Det er mulig å oppgi klokkeslett som går over til ny dato. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 20 av 30

21 Felt Forklaring Saksgang utenom den ansatte Notat Lagre Lagre og lukk Dersom timelisten skal sendes direkte til videre behandling, settes hake i denne boksen. Hvis det ikke hukes av må den ansatte selv sende timelisten til attestasjon/anvisning. Legg inn notat hvis skjemaet krever dette. Når timelister føres av andre enn den ansatte selv, legges alltid navnet til den som fører listen som notat. Lagrer førte timer uten å lukke bildet. Lagrer førte timer og går tilbake til kalenderen Føre timer i skjema uten regler for andre. Søk opp riktig ansatt. Velg et skjema uten regler, velg riktig lønnsart og før antall timer. Dersom timelisten skal sendes direkte i saksgang, hakes det av for Saksgang utenom den ansatte. Dersom det ikke hakes av her, må den ansatte selv sende timelisten til videre behandling. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 21 av 30

22 3.6 Timelister - regler for behandling Timene som den ansatte registrer samler seg til en eller flere timelister. Timer med samme selskap, samme stilling og samme skjema blir en timeliste. Ulike kombinasjoner gir hver sin timeliste. Dette er fordi en timeliste skal følge korrekt saksgang, ut fra skjema og innehavere/saksbehandlere. o o o Timer ført på to skjema kan ha ulik saksgang. To skjema gir to timelister. Timer ført på to selskap kan ha ulike enheter og dermed ulike innehavere/saksbehandlere. To selskap gir to timelister. Timer ført på to ulike stillinger vil som regel ha ulike enheter og ulike innehavere/saksbehandlere. To stillinger gir to timelister. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 22 av 30

23 4 OPPGAVELISTE MEDARBEIDERE/SAKER TIL BEHANDLING Ansatte som skal attestere eller anvise timelister får melding i Oppgavelisten på startsiden. Ved å klikke på linjen "Timelister til behandling" kommer saksbehandleren rett inn i bildet som viser alle timelistene. Det samme bildet ligger også under Medarbeidere/Sakesbehandling. Oversiktsbildet er sortert ut fra timelistenummer, men ønsker man annen sortering ordner man det ved å klikke på kolonneoverskriften. I bildet kan man gjøre utvalg på timelister som er ført innenfor et gitt datointervall. Sum for samtlige timelister vises og man kan godta alle timelistene under ett hvis man ønsker det. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 23 av 30

24 4.1. Saksbehandling pr timeliste Klikk på timelisten som skal behandles. Dersom timelisten er OK trykker man Godta, listen sendes da videre i saksgangen. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 24 av 30

25 Dersom det er behov for å redigere timelisten, trykker man Rediger og kommer over i redigeringsmodus. Funksjoner i saksbehandling: Funksjon Forklaring Godta Rediger kontering Flere funksjoner: Send tilbake Flere funksjoner: Send videre med notat Flere funksjoner: Endre enhet Flere funksjoner: Se logg Flere funksjoner: Regn ut satser på ny Godta-knappen sender timelisten videre i saksgang. Det ligger automatisk sjekk på kontering, slik at man ikke kan sende videre en timeliste med feil i konteringen. Sjekken går på: Gyldige konteringsbegrep Lovlige konteringsbegrep for aktuell enhet Lovlige kombinasjoner av konteringsbegrep Settes hake her, kommer man inn i redigeringsmodus for kontering. Nå kan man endre kontering. Kontering som er lagret under saksbehandling blir beholdt under lønnsberegning. Merk: Lagrer man uten å ha endret kontering, vil linjen likevel bli merket med overstyrt kontering. Se punktet om Lønnsberegning for mer informasjon om kontering. Her kan man velge å sende timelisten tilbake til forrige steg i saksgangen. Man kommer inn et nytt bilde der man må angi notat før du sender tilbake. Her kan man legge inn notat før timelisten sendes videre i saksgangen. Gjelder kun ved attestering Her kan man endre enhet for timelisten. Timelisten blir da sendt sidelengs i saksgangen, det vil si at den kommer til attestering hos saksbehandler på den nye enheten. Loggen viser når timelisten har endret status. Man kan også se notater som saksbehandlere har lagt på i saksgangen. Her kan man få ny beregning av sats/beløp Visma Enterprise HRM Timelønn Side 25 av 30

26 5 WINDOWS-RAPPORTER 5.1 Import av timelister fra Timelønn Denne rapporten genererer variable. Variabelpostene blir merket med Web, slik at det er enkelt å skille dem ut fra andre variable. Feltforklaring til Import av timelister fra Timelønn: Felt Forklaring Selskap Hent/Lagre Overfør alle ferdigførte timelister Spesifiser timeliste som skal overføres Periode Bunke Oppdatering Dokumentarkiv Her oppgis et eller flere selskap. Viser pålogget selskap. Knappen Lagre lagrer verdien i selskapsfeltet. Knappen Hent henter frem lagret selskapsutvalg. Behandler alle timelister som har status Klar til overføring. Her kan man oppgi en bestemt timeliste. Man kan oppgi en timeliste som allerede er overført. Husk i så tilfelle å slette variablene som tidligere er generert. År og Periode for variable. Ønsker man å merke de variable med bunkenummer oppgis dette her. Rapporten kan kjøres uten/med oppdatering. Når man kjører med oppdatering vil status på timelistene bli Overført. Man får en bekreftelse på hvor mange poster som er lest inn Ok/med feil. Settes hake her, genereres pdf-dokument til Dokumentarkivet. Logger ligger i integrasjonssenteret. Dette er mulig bare når man kjører med Oppdatering. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 26 av 30

27 På grunn av konteringskontrollen på web vil timene bli overført med gyldig kontering. For å dobbelsikre dette har vi lagt inn kontroll også i overføringsrapporten. Gis melding om at noen poster er overført med feil, må disse korrigeres før lønnsberegning. Bruk gjerne skjermbildet Variable transaksjoner pr lønnsperiode. I skjermbildene Variable transaksjoner pr lønnsperiode og i Variabelbildet i ansattutforskeren, har vi lagt inn utvalgsfelt for Timeliste. Feltet Timeliste ligger også i Rapportgeneratoren, rapporttype Variable transaksjoner. Rapporten genererer en variabel pr post i timelisten. Det betyr at man vil finne igjen hver linje fra Timelister/Vis som en variabel. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 27 av 30

28 5.2 Lønnsberegningen Lønnsberegningen vil slå sammen variable fra Timelønn, der følgende verdier er like: Timelistenummer Overstyrt/ikke overstyrt konteringsstreng fra web Kontering Stilling pr dato Lønnsart Når det gjelder kontering, er reglene slik: Overstyrt/lagret kontering på web - transaksjonene beholder hele konteringsstrengen fra web. Ikke overstyrt/lagret kontering på web, og enheten på variabel er ulik enheten på stilling pr dato - transaksjonene beholder hele konteringsstrengen fra web Ikke overstyrt/lagret kontering på web, og enheten på variabel er lik enheten på stilling pr dato - transaksjonene får kontering fra stilling pr dato Man kan i alle tilfeller endre konteringen i variabelbildet. I så tilfelle vil standard overstyringsregler gjelde, det vil si at kun overstyrte konteringsbegrep beholdes og øvrige konteringsbegrep blir hentet fra stillingen. Visma Enterprise HRM Timelønn Side 28 av 30

29 5.3 Oversikt over skjema i saksgang Denne rapporten kan benyttes for å hente ut opplysninger om timelister. Man kan blant annet få oversikt over alle timelister til en gitt ansatt eller en gitt saksbehandler. Rapporten brukes også for oversikt over saksgang knyttet til fravær. Feltforklaring til Skjema i saksgang: Felt Forklaring Skjema Dato Organisasjonskart Timelister Ansatt Enhet Rolle/oppgave Velg Timelister Viser dagens dato Organisasjonskart blir automatisk utfylt med hovedkart for pålogget selskap Her kan man oppgi en eller flere timelister Her kan man oppgi en enkelt ansatt Her kan man oppgi en enkelt enhet Her kan man oppgi en enkelt rolle/oppgave Visma Enterprise HRM Timelønn Side 29 av 30

30 Felt Forklaring Saksbehandler Status Antall dager u/endring Vis data fra logg Vis notater Tasten F5 Dersom man har oppgitt Enhet og/eller Rolle/oppgave, kan man velge blant aktuelle saksbehandlere Her kan man velge en enkelt status Her kan man gjøre utvalg på antall dager siden forrige statusendring, dvs dager siden forrige saksbehandling Rapporten viser i utgangspunktet hvem som skal attestere/anvise timelister. Ønsker duman å se hvem som faktisk har saksbehandlet timelisten, velges Vis data fra logg. Når man viser data fra logg, får man også mulighet til å se notater fra saksbehandlingen Ønsker man å se oppstartsverdiene fra forrige gang rapporten ble kjørt, kan man hente dem ved å taste F5. I eksemplet over skal vi ha ut oversikt over timelister som har vært til Anvisning i mer enn 1 dager for enhet "Økonomi". Dette gir følgende utskrift: Visma Enterprise HRM Timelønn Side 30 av 30

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere Visma Enterprise HRM Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 28.11.14 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Timelønn

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging. Web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær Ferie - Fraværsoppfølging Web Sist oppdatert 23.08.2012 1 Side 2 av 50 Innholdsfortegnelse 1. FRAVÆR... 4 1.1 Brukeradministrasjon... 4 1.2 Forarbeid i Windows...

Detaljer

Organisasjonsstruktur 2012.1

Organisasjonsstruktur 2012.1 Visma Enterprise HRM Organisasjonsstruktur 2012.1 Redigert 31.8.12 En helthetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 2 Grunndata... 3 2.1 Karttyper...

Detaljer

Veiledning. Visma Timelønn

Veiledning. Visma Timelønn Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Selskapsstruktur Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Selskapsstruktur Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Malselskap... 4 3 Opprett nytt selskap... 5 3.1 Selskapsbildet,

Detaljer

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE

Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Brukerhåndbok Søknader og registrering av FRAVÆR OG FERIE Søknader om permisjon, avspasering og ferie, samt registrering av egenmeldinger registres elektronisk. Innlogging skjer på samme sted og måte som

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert 27.1.2016 Tidsbegrensede arbeidsavtaler Alle underskrevne arbeidsavtaler SKAL inn i ESA. De som ikke har tilgang til ESA skal sende arbeidsavtalene til

Detaljer

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Personalarkiv

Visma Enterprise HRM. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Personalarkiv Visma Enterprise HRM En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Personalarkiv INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Registrering av mapper i personalarkivet... 2 3 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Godkjenning av fravær og ferie ledere og saksbehandlere (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal den ansatte

Detaljer

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon Visma.net Expense Brukerdokumentasjon Innhold Rutine... 2 1. Aktivering av egen brukerkonto... 3 2. Innlogging fra PC... 4 3. Registrering av reiser... 5 a. Reiser med overnatting... 5 b. Kjørebok... 6

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Visma Expense - brukerveiledning

Visma Expense - brukerveiledning LAVANGEN KOMMUNE LOABÀGA SUOHKAN 2016 Visma Expense - brukerveiledning FOR UTFYLLING AV: REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG 02.11.2016 Innhold Rutine.... 3 - registrering av reiser - registrering av kjøring

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Personalmelding / arbeidsavtale på WEB

Personalmelding / arbeidsavtale på WEB Personalmelding / arbeidsavtale på WEB Brukerveiledning for Tingvoll kommune Side 1 av 24 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjon av begreper... 3 3. Personalmeldinger... 4 4. Type personalmelding... 6 5.

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2011.01 Mai 2011 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 23.4.2015 ROR-IKT Rauma kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE Pålogging Du logger deg på Unique FAKTURABEHANDLING (web applikasjonen) ved å skrive initialer eller fullt navn i feltet Brukernavn. Initialer vil fungere dersom dette

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM

Personalmeldinger. Modum kommune. Visma HRM Personalmeldinger Modum kommune Visma HRM Revidert 22.12.2016 Frister, endringer og nyheter Ved retur av personalmelding fra lønnsavdelingen: les loggen Frist for innhenting i lønnssystemet Alle personalmeldinger

Detaljer

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid Min Tid Følgende skal registreres i Min Tid... 1 Følgende registreres via Personalportalen slik som tidligere... 1 Registrer Fleksitid via Min Tid... 1 Registrer inn/registrer ut... 2 Skrive inn start

Detaljer

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune

Veiledning. Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Veiledning Veiledning til innlogging på «Visma Min Side» Sirdal kommune Innholdsfortegnelse Slik logger du inn på Visma «Min Side» Sirdal kommune... 2 1. Førstegangspålogging... 2 2. Føre møtegodtgjørelse...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time Visma Lønn Kom i gang med Visma.net Time -1- Innholdsfortegnelse 01/17 Visma Lønn... 3 Grunnleggende felter i Visma Lønn... 3 Synkronisering fra Visma Lønn til Visma.net... 6 Nye ansatte...11 Oversikt

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN

VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN VISMA OPPVEKST SKOLE VARIABEL LØNN INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Dette importers fra Visma Enterprise HRM (Unique Ansatt):

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Web-rapporter for enhetsledere

Web-rapporter for enhetsledere Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1.10 Web-rapporter for enhetsledere Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 13.05.2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Oversikt over web-rapportene... 3 2. De

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Enterprise HRM TIPS & TRIKS. Visma.net Expense

Enterprise HRM TIPS & TRIKS. Visma.net Expense Enterprise HRM TIPS & TRIKS Visma.net Expense Innhold Overføring av brukere Synkronisering av data Reiseregninger Saksgang Hente inn reiseregning Melding om utbetalt reise Rapport- og kontrollmuligheter

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Ledige stillinger... 2 Personalia... 3 Pårørende... 3 Føring av timelister, fravær og feriedager (ekstra uke)...

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2017 Fakturabehandling på web Oppdatert 7.8.2017 Innhold Pålogging 3 Saksbehandling 4 Oppgavelisten 4 Fakturadetaljer 4 Se bilde av faktura 6 Påføre konteringsstreng

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE S. 9 DIETT S. 0 KJØREBOK S. UTLEGG S. OVERNATTING

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Sist oppdatert 17.08.2015 Molde kommune INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Første gangs oppstart... 3 Pålogging Visma.net Expense... 4 Pålogging fra

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster

Detaljer

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb Hjemmeweb - Veiledning for foresatte Startside, hvordan se eleven og foresattes informasjon, faner med ulik elevinformasjon. Visma Flyt Skole har en egen foresattpålogging vi kaller Hjemmeweb. Foresatte

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Visma.net Expense brukerhåndbok

Visma.net Expense brukerhåndbok Visma Enterprise HRM Visma.net Expense brukerhåndbok Modum kommune Sist oppdatert 20.4.2016 INNHOLD Innhold... 1 Innledning... 2 Pålogging Visma.net Expense... 3 Pålogging fra Enterprise WEB... 3 Direktepålogging

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt: 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 01.09.14 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

Visma Enteprise. Om menyen, menystruktur og hjelp

Visma Enteprise. Om menyen, menystruktur og hjelp Visma Enteprise Om menyen, menystruktur og hjelp Innledning Dette heftet beskriver hvordan menyene i Visma Enterprise er bygd opp, hvordan du på en enkel måte kan tilpasse menyen til ditt behov og hvordan

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Hjelp til Andre utbetalinger

Hjelp til Andre utbetalinger Hjelp til Andre utbetalinger Sist oppdatert: 21.04.16 Skjema for andre utbetalinger Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Overfør Papirkvittering Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Endre

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2016 Fakturabehandling på web Innhold PÅLOGGING... 1 SAKSBEHANDLING... 2 OPPGAVELISTEN...2 FAKTURADETALJER...3 Se bilde av faktura...4 Påføre konteringsstreng

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer