nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 10 2001.03.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUTOBALANCE (730) Innehaver: Autobalance plc, Knightsbridge Business Centre, 50 Hans Crescent, Knightsbridge, London SW1X 0NA, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Lisensiering av immateriell eiendomsrett; eksploatering av patenter. DK, , VA (730) Innehaver: Eurofoam G.E.I.E., Avenue des Pléiades 15, B-1200 Brussel, BE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 17: Ekstrudert plast for bruk i produksjon i form av flak og biprodukter fremkommet ved polyuretanskumprosesser; polstring og belegningsprodukter; fyll-, svamp- eller skumstoffer av gummi, gummiarter og plastikk, kautsjuk eller slik plastikk for møbler, belagte og polstrede møbler, møbler for å sitte og ligge i, madrasser, springmadrasser, senger, underdyner/ fjærdyner, polstrede og belagte senger, spiler/sprinkler, polstrede og belagte puter, puter, for applikasjon i den automobile industri, for teppeunderlag, akustisk isolasjon, materialer for emballering (polstring) av gummi eller plast. KL. 20: Møbler, møbler for å sitte og ligge i, senger, polstrede og belagte senger, madrasser, springmadrasser, belagte og polstrede møbler, polstrede og belagte puter, puter. BX, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPTIDOSE (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 101 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål; kjemiske produkter til bruk i behandling av vann; polymerer til industrielle formål. KL. 9: Apparater for prøving og måling av konsentrasjoner av polymerer i kjemiske preparater og kjølevann samt deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RUGGED TRAIL (730) Innehaver: Uniroyal Goodrich Licensing Services Inc, 15 North Street, Dover, DE 19901, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 12: Pneumatiske og kompakte dekk, deler hertil. DE, , (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Katetere for elektrofysiologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARCTIC WATER (730) Innehaver: Macks Ølbryggeri AS, Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Mineralvann med og uten kullsyre. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sparebankutvikling AS, Postboks 1333 Vika, 0112 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Sparebank 1 Gruppen AS v/ Hilde Jansen, Postboks 1333 Vika, 0112 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 42: EDB programmering. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Olympus Optical Company Ltd, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Miniatyr magnetisk/optiske medier og drivere for slike, og lagringsanordninger for digitale bilder for digitale kamera. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: NTT Communications KK, 1-6 Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske ledninger og kabler; batterier; elektriske styreanordninger; elektriske akkumulatorer; akkumulatorbokser; akustiske koplere; summeringsmaskiner; antenner; elektriske ringeklokker for alarm; strømmåleinstrumenter; lydforsterkere; stereofoniske forsterkere; batteribokser; batteriladere; signalklokker; forbindelseshylser for elektriske kabler; kameraer for levende film; videokameraer; 35 mm kameraer; fotografikameraer; magnetiske kodekort; sentralprosessenheter; strømbrytere; strømtilkoplere; elektromagnetiske spoler; kommutatorer; uinnspilte kompaktplater (CD); innspilte kompaktplater; operativprogrammer for datamaskiner, programmer for datamaskiner eller for telekommunikasjonsomkoplere og elektronisk talepost og meldingsoverføring, for signalbehandling av tale, video, faksimile og data, for tilgang til et globalt computernett og interaktive computer kommunikasjonsnett som gir informasjon innenfor et stort omfang av emner av allmenn interesse, for computerdataoverføring, krypterings- og dekrypteringssystemer for å danne grensesnitt med kabelfjernsynsnett, for utdannelse og rekreasjonsbruk, for bruk innenfor områdene elektronisk betaling, elektronisk programvaresalg, demografisk informasjon og kryptering/dekryptering av informasjon, for tilgang til elektronisk handel, for å lette maskinstøttet konstruksjon (CAD) og kretskonstruksjon av integrert storskalatype, og for automatisk ordreomløpsprosesser mellom salgssteder og fremstillingssteder; elektriske kontakter; uinnspilte magnetiske databærere; uinnspilte optiske databærere; elektroniske penner; uinnspilte disketter for datamaskiner; integrerte kretser; taleanlegg; grensesnittkort for datamaskiner; omvandlere; uinnspilte magnetbånd; optiske plater; optiske filtre; optiske speil; optiske avsøkere; telefonmottakere; audio og videomottakere; elektriske motstander; halvledere; omviklings- og omslutningsfolie for elektriske kabler; sendere for radioelektroniske signaler; telefonsendere; telegrafledninger; telefonledninger; faksimilemaskiner; bærbare telefonapparater; trådløse telefonapparater; trådløse antenner og master dertil; computer programvare for tilgang til et globalt computernett eller interaktive computerkommunikasjonsnett som gir informasjon innenfor et stort omfang av emner av allmenn interesse; telefonapparater og mobiltelefoner for cellenett; personsøkere; terminaler for fjernsynskonferanser; videobånd, videoplater, optiske plater av typen CD-ROM, lydbånd for underholdning og informasjon av generell interesse, men ikke innbefattet spill; voltmetere; prøveapparater for LSI (storskalaintegrerte kretser); digitaltelefoner; modemer, digitalforsterkere, omformere mellom likestrøm og vekselstrøm/likespenning og vekselspenning, LSI; fiberoptikk, fiberoptiske kabler, kontakter for fiberoptiske kabler, fiberoptiske lys- og bildeledere; takstgivere for telefonanrop, tellere for telefonsamtaler, feilhyppighetstellere for telefontransmisjonslinjer, tellere for optiske pulser og optiske effektmålere; ordprosessorer; radioapparater; rutetildelere for kommunikasjon; multiplexenheter for tidsfordeling, apparatur for etablering og oppløsning av hel- og halvbilder; elektroniske brannmurer; protokollanalysatorer; kassettbånd; underholdningsapparater som utelukkende er tilpasset for bruk med fjernsynsapparater, innbefattet apparater som kan kommunisere med hverandre via et telekommunikasjonsnett. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler) instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), plastboblefolie for innpakking, plastfolie for emballasje, plastposer for emballasje, plastblæreplater for innpakking; spillkort; trykktyper; klisjéer; kataloger innenfor et stort felt, pamfletter innenfor et stort felt, aviser, telefonkataloger; kontormateriell, klebebånd og tape for kontorbruk og hjemmebruk, malerkoster; summeringsmaskinpapir, skrivepapir av typen bankpost, karbonpapir, maskinpapir for skrivere, gjennomslagspapir, tegnepapir av typen «tracing papir», skivemaskinpapir, kopieringspapir, skrivepapir, magasiner innenfor forskjellige områder, brosjyrer innenfor telekommunikasjon; annonseringstavler av papir eller papp, albumer, almanakker, atlaser, småbøker for forskjellige emner, trykte beregningstabeller, kalendere, blanke kort, visittkort, kredittkort, arkiverings- eller kartotekkort, gratulasjonskort, umerket papirklebebånd og kort for registrering av datamaskinprogrammer, konvolutter, blanke formularer, regnskapsformularer, forretningsblanketter, geografiske kart, håndbøker, papir 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 for registreringsmaskiner, foto-oppstillingsrammer og - plater, trykte planoversikter, innpakningspapir, prospektkort, papir for radiogrammer, undervisningsmateriale i form av spill og skriveblokker. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt, leker som ikke bare er beregnet for fjernsynsapparater; terningsspill; dukker; dominobrikker; biljardmarkører; lekemobiltelefoner; selskapsleker; lekeballonger; moroapparater og apparater for elektroniske spill, tilpasset for bruk utelukkende med fjernsynsapparater, innbefattet de som kan kommunisere med hverandre via et telekommunikasjonsnett. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; formidling av informasjon vedrørende annonser og publikasjoner om salg av varer, til forretninger som er klassifisert ved forretningstype og til analyse av salgsvolum; forretningsinformasjon med kommersiell informasjon; avertering for andre; elektronisk handlegatepresentasjon (virtuell handlegate), nemlig tjenester for å presentere virtuelle forretninger og varer via et globalt computer-nett og aksept av ordrer fra kjøpere/brukere; arrangement av utstillinger for annonsering og reklame; utleie av utstillingslokaler for samme formål; telefonsvaretjenester; sekretæragenttjenester for sentralbord; markedsundersøkelser ved hjelp av databaser; forretningsrådgivning og konsultasjon; planlegging av salgsfremmende tiltak for reklame; forretningstjenester; forretningsadministrasjon; forretningskonsultasjon på ledernivå, forretningsorganiseringskonsultasjon, forretningslederassistanse; taksering og vurdering innenfor forretningsdrift; forskning og undersøkelser for forretningsdrift; ressursplanlegging for foretak; rådgivning for å bedre effektivitet; veiledningstjeneste for ledelse innenfor forretningsdrift; flytte- og omorganiseringstjenester for handel og forretning. KL. 36: Kredittkorttjenester, formidling av informasjon vedrørende verdipapirer, lagerbeholdning, finans, og verditransaksjoner overfor utlandet og med tanke på markedet, eiendom og forsikring; eiendomsmegling og -formidling; banktjenester via et globalt computer-nett og tilordnet felles kommunikasjonsprotokoller; elektronisk pengeoverføring; tilveiebringelse av elektronisk handelstjeneste; innhenting av informasjon vedrørende ansvar (for andre) for å tilveiebringe informasjon via computere; verdensomspennende faktureringstjenester; elektroniske fondsoverføringer og -transaksjoner; formidling av elektroniske banksystemer. KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av submarine kabler, luftkraftledninger, kommunikasjonsapparater for betjening i bygninger, telekommunikasjonssystemer, telekommunikasjonsfasiliteter, datakommunikasjonsfasiliteter, computersystemer; bygningskonstruksjon; konstruksjon av kommunikasjonsanlegg; installasjon og reparasjon av telefonapparater og telefonledninger; undergrunnskonstruksjon; utleie og leasing av konstruksjonsutstyr, maskineri for bygg og anlegg, jordflyttemaskiner og utgravere; tilveiebringelse av informasjon relatert til konstruksjon; konsultasjon og overvåking innenfor feltet konstruksjon og arbeider innen bygg og anlegg; vedlikehold av elektriske anlegg i bygninger og av bygningskonstruksjoner; desinfeksjon av telefonapparater; installasjon av telekommunikasjonsnett, installasjon av kommunikasjonsapparater, vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsnett, vedlikehold og reparasjon av kommunikasjonsapparater. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av fjernsynsprogrammer ved bruk av computergrafikk; utvikling og utbredelse av undervisningsmateriell for barn ved hjelp av computere; tilveiebringelse av informasjon som gjelder utdannelse og underholdning, film, sport, teater, steder med historisk interesse og rekreasjon; teaterbookingagenturer; kursvirksomhet for bruk og håndtering av et stort omfang av utstyr; bokutgivelse, publikasjon av magasiner og tidsskrifter; etablering av computerspill som kan spilles ved hjelp av telekommunikasjon via en computerterminal; utlån og utleie av fjernsynsspill; utleie av moroutstyr som er utrustet med spillemaskiner; elektroniske biblioteker for elektronisk registrerte aviser, magasiner, fotografier, bilder etc. for bruk av computere koplet til et nett; utdannelse via telefon og innenfor feltet salgsteknikk; organisering via telefon av seminarer som gjelder salgsteknikk; utdannelsestjenester nemlig å lede seminarer innenfor informasjonsbehandling; utdannelse innenfor feltet telekommunikasjonsteknikk: arrangering og ledelse av utdannelsesseminarer, symposier og konferanser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesmessige formål; utleie og utlån av innspilte magnetbånd, spillekassetter, magnetiske plater og optiske opptaksmedia hvor spilleprogrammer er innregistrerte, videobånd, lydopptak på bånd og plater, radioapparater og fjernsynsapparater; utlånsbiblioteker; tilveiebringelse av museumsfasiliteter; utleie av utstillings- og idrettshaller og idrettsarenaer. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; computer-tjenester, nemlig leasing eller fremskaffelse av tilgangstid til/på computerdatabaser, etablering av WEB-sider og oppslagstavler som gjelder undersøkelser, forskning og referansemateriale innenfor forretning, handel, finans, nyheter, værvarsling, sport, idrett, underholdning, reisevirksomhet, handling, bruk av computer, programvare, musikk, teater, film, hobbyer, utdannelse ved hjelp av computere, livsstilsområder og emner med generell interesse; datamaskinbestilling via telefon og terminaler for et stort omfang varer; konsultasjon, utforming, konstruksjon, forskning og utvikling, innenfor feltet computersystemer, computernett, telekommunikasjon, interkommunikasjonssystemer, kringkasting; oppdatering av computerprogramvare; computertjenester, nemlig tilveiebringelse av interaktiv tilgang til et globalt computerinformasjonsnett for overføring og spredning av et stort omfang informasjon; computertjenester, nemlig tilveiebringelse av direktetilgang til computerdatabaser innenfor forretning, handel, datamaskiner, kultur og andre emner av generell interesse; computer-programmering for andre; utleie og 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 leasing av computere; utleie av computerprogramvare; tilveiebringelse av computerprogramvare, innenfor forretning, handel, datamaskiner, kultur, elektronisk handel og stort omgang av felter som kan lastes ned fra et globalt computernett; konstruksjon, utforming og formidling av hjemmesider via et computernett for andre; tilveiebringelse av en integrert firmainformasjonsdatabase; leasing, utleie eller formidling av tilgangstid til computerdatabaser/websider/-hjemmesider for andre innenfor forretning, datamaskiner, kultur, finans, nyheter, værvarsling, sport, idrett, spill, leker, musikk, teater, film, underholdning, reisevirksomhet, handling, hobbyer og andre emner av generell interesse via et globalt tilkoplet computernett, konstruksjonsplanlegging, arkitektkonstruksjon, tjenester innenfor ingeniørgrener, kartlegging, forskning og utvikling på/av produkter for andre; teknisk analyse og utproving av produkter for andre; teknisk analyse, utprøving og konsultasjon innenfor feltet konstruksjon og drift av kommunikasjonsnett, integrasjonstjenester for globale, internasjonale og lokalområdebegrensede kommunikasjonsnett; konstruksjon og utvikling for andre innenfor feltet telekommunikasjonsinstallasjoner og -nett; tilveiebringelse av informasjon innenfor et stort antall emner med generell interesse og via et interaktivt computerkommunikasjonsnett og et globalt computernett; tilveiebringelse av informasjon innenfor et stort område via et globalt computerinformasjonsnett; konsultasjon innenfor feltet intellektuell eiendom, computermaskinvare og arkitektur; tilveiebringelse av informasjon innenfor feltet naturvitenskap og sosialvitenskap, restauranter, kosmetologi, lov og rett, kokekunst, computere, computerprogrammer, geografi, værmelding og mote; tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til en computer eller en elektronisk oppslagstavle innenfor mote, underholdning, helse, livsstil og andre emner av generell interesse; computertjenester, nemlig tilveiebringelse av direkteoverførte avisartikler og dokumentarinformasjon innenfor mange felter; computertjenester, nemlig tilveiebringelse av direkte overførte magasiner innenfor mote, underholdning, helse, livsstil og andre emner av generell interesse; tilveiebringelse av tilgang til en direkte oppkoplet database for pratelinjevirksomhet i form av sanntidsinteraksjon med andre computerbrukere og vedrørende emner av generell interesse; lisensiering og håndtering av industrielle rettigheter; inspeksjon av elektriske installasjoner i bygninger; computertjenester, nemlig leasing, utleie eller tilveiebringelse av tilgangstid til en computerdatabase, WEB-sider, hjemmesider og/eller oppslagstavler for andre; computer-konsulenttjenester; computerprogrammering; konstruksjon av nett og telekommunikasjonsinstallasjon; tilveiebringelse av mat og drikke; internett-café-tjenester (tilveiebringelse av mat og drikke sammen med tilgangstid til computermaskinvare og -programvare). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Konica Corp, 26-2 Nishishinjuku 1- chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; apparater for prøvetrykk til bruk for grafisk kunst; apparater til bruk for å blande kjemikalier; apparater for forberedelse og utarbeidelse av trykkeriplater og grafisk kunstfilm, trykkemaskiner; trykkeriplater; motorer (unntatt landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner, deler til alle forannevnte varer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; forsterkningsskjerm for røntgenfilm (til bruk for medisinske røntgenbilder), medisinske røntgenbildeduplikatorer; røntgenapparater for medisinsk bruk; testeapparater for medisinsk bruk; apparater og instrumenter for medisinsk analyse og diagnostikk samt periferutstyr hertil; røntgendiagnoseapparater; kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmateriale; deler til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, fotografier; album, kopieringsmaskiner (kontorrekvisita); blekkbånd til computer-skrivere; papir for elektrostatiske maskiner; postkort; varmesensitivt papir; materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; deler til alle forannevnte varer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; dokumentreproduksjon; fotokopiering; utleie av kontormaskiner og -utstyr, nemlig kopieringsmaskiner og elektroniske skrivere. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og utstyr, nemlig 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 kopieringsmaskiner, elektroniske printere og telefaxapparater; vedlikehold og reparasjon av fotografiapparater, nemlig kameraer, elektroniske kameraer, videokameraer og andre bildetagningsapparater; installasjon, vedlikehold og reparasjon av fotografibehandlings-, -fremkallings- og trykkerimaskiner; installasjon og reparasjon av elektrisk utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via computer-terminaler; utleie av telefaxmaskiner. KL. 40: Bearbeiding av materialer; bearbeiding, fremkalling og trykking av fotografiske filmer og fotografisk papir. KL. 42: Edb-programmering; computerprogrammering, computer-utleie, utforming av programvare, konsultasjon innen området fotografering; fotografering; trykking, utleie av programvare; oppdatering av programvare; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ISM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JKL (730) Innehaver: JKL Intressenter AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Rådgivning innenfor varemerker, imagebygging, varemerkebygging (corporate branding), offentlige forretninger, omverdensanalyse, opinionsdannelse og lobbyvirksomhet, intern kommunikasjon, interne forandringsprosesser, mediarelasjoner, publisitet, offentlige relasjoner, strategisk kommunikasjon, bedriftsidentitet, krisekommunikasjon, inntektsforvaltning, risikokommunikasjon; ledelse av bedrifter, administrasjon av bedrifter; konsulenttjenester vedrørende informasjons- og organisasjonsspørsmål i bedrifter. KL. 36: Rådgivning innenfor finansiell kommunikasjon og investorrelasjoner. KL. 42: Konsultasjon og rådgivningstjenester vedrørende IT-relaterte bedriftsspørsmål, herunder utarbeiding av rapporter og metoder for datastøtte strukturering av bedriftsorganisasjon. (730) Innehaver: International Sports Management Group Ltd, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Import- og eksportagenturer; arbeidsformidling; konsultasjoner i personalspørsmål; personellrekruttering; public relations; salgsfremmende tjenester for andre. KL. 36: Finansiell virksomhet; sponsorvirksomhet. KL. 41: Sportslige aktiviteter, kulturelle aktiviteter unntatt undervisningstjenester for undervisning i pianospilling og spilling på andre musikkinstrumenter for utvikling av musikkpotensiale eller noen andre tjenester relatert til musikk; drift av sportsinstallasjoner; utleie av sportsutstyr. KL. 42: Juridiske tjenester; byråer for kontaktformidling; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JKL GROUP MEMORY BEADS (730) Innehaver: JKL Intressenter AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Rådgivning innenfor varemerker, imagebygging, varemerkebygging (corporate branding), offentlige forretninger, omverdensanalyse, opinionsdannelse og lobbyvirksomhet, intern kommunikasjon, interne forandringsprosesser, mediarelasjoner, publisitet, offentlige relasjoner, strategisk kommunikasjon, bedriftsidentitet, krisekommunikasjon, inntektsforvaltning, risikokommunikasjon; ledelse av bedrifter, administrasjon av bedrifter; konsulenttjenester vedrørende informasjons- og organisasjonsspørsmål i bedrifter. KL. 36: Rådgivning innenfor finansiell kommunikasjon og investorrelasjoner. KL. 42: Konsultasjon og rådgivningstjenester vedrørende IT-relaterte bedriftsspørsmål, herunder utarbeiding av rapporter og metoder for datastøtte strukturering av bedriftsorganisasjon. (730) Innehaver: DuPont Pharmaceuticals Co, Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: En liten kule eller skive omtrent på størrelse med et knappenålshode bestående av en enkelt kjemisk sammensetning for bruk som en plattform i fastfasesyntese av sammensetninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROFETEN ESEKIELS BRØD (730) Innehaver: Stiftelsen Helios Jordbruks- og Naturprodukter, Slemmestad, NO (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, No. 210, Nakanuma, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Datamaskinprogramvare for forbedring av skannede databilde-utskriftsutkast. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Olfa Corp, Higashi-Nakamoto Higashinari-ku, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Kosmetiske preparater, toalettpreparater og produkter. KL. 5: Farmasøytiske preparater og produkter for hudog hårpleie. KL. 8: Kniver; skjæreverktøy; hånddrevet skjæreverktøy; engangsblad for håndskjæreverktøy; engangsetuier for oppbevaring av brukte kniv- og skjæreblad; deler til hånddrevne skjæreverktøy, herunder sidestykker for posisjonering av blad, avtakbare endestykker for avkutting av glidbare blad; hånddrevet skrapeverktøy, herunder håndskrapere for fjerning av rust eller flekker fra metallflater; sakser; sakser for klipping av sauer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papirskjærverktøy (kontorrekvisita); papirkniver (kontorrekvisita); blyantspissere; brevåpnere; skjæreunderlag. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SNAPSHOT (730) Innehaver: IMS AG, 4, Dorfplatz, CH-6330 Cham, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datasoftware og CD-roms samt tilhørende brukemanualer på data brukt til å fremskaffe data og informasjon til den farmasøytiske og helserelaterte industrien; markedsundersøkelsesrapporter på data lesbart format relatert til farmasøytisk og helserelatert industri. KL. 35: Markedsundersøkelser og informasjonstjenester og informasjonsteknologitjenester; markedsundersøkelseskonsulenttjenester, alt for farmasøytisk og helserelatert industri. KL. 42: Fremskaffelse av informasjon relatert til helsepleie, farmasøytisk, medisinsk, diagnostisk og kirurgiske produkter og tjenester. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås kun enerett til teksten i merket for annonse- og reklamevirksomhet, og bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter (730) Innehaver: IMS-Kjeden AS, Søråshøgda 9, 5235 Rådal, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; hamburgere; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; franchisetjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; drift av bevertningssteder. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIRACOR HARD KOKK KAFE (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papp og papir. KL. 21: Pappserviser, papptallerkener, -asjetter,- krus og -kopper. CH, , 07112/1999 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MLP (730) Innehaver: Dolby Laboratories Licensing Corp, San Francisco, CA 94103, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Integrerte kretser på området audiokoding, dekoding, opptak og playback; forsterkere og mottakere (audio/video), TV-mottakere, videomonitorer; opptakere (audio/video), diskspillere (audio/video); dubbingsenheter og -utstyr for disker (audio/video); forhåndsinnspilte DVD-disker (video) og DVD-disker (audio) inneholdende tale, musikk, lydeffektunderholdning og/eller generell informasjon; kodere, omkodere og dekodere (audio/video) og deres deler; CD-plater og CD-spillere; DVD-spillere (audio) og DVD-spillere (video); fjernkontrollenheter for de forannevnte varer; computer software for koding og dekoding av digitale data på DVD-audiodiskområdet. (730) Innehaver: David Thelwall, Arbosgt. 2a, 0368 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Trude Mohn King, Postboks 150, 1411 Kolbotn KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter, selvbetjeningsrestauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIPLOM ROYAL SMOOTHIES (730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, Brennavn. 10, 1483 Skytta, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANSWERS THAT MATTER GOLDEN MALRIN (730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider. KL. 42: Medisinske og farmasøytiske informasjonstjenester; medisinske og farmasøytiske informasjonstjenester i alle slags media. (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; insektsvekstsregulatorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DJUICE (730) Innehaver: Djuice AS, Pilestredet 33, 0166 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; datanettverksportal for globale datanettverk, også mobile; globale datanettverkstjenester, globale data- og telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; datanettbasert kundeinformasjonstjenester. KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale og globale nettverk og for videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk. (730) Innehaver: Clinique Madeleine AS, Løvenskioldsgate 10, 0263 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie DA v/anne Marie Sejersted, Postboks 1244 Vika, 0110 Oslo KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DENTON WILDE SAPTE ICG (730) Innehaver: Clive Thorne, London EC4A 1BU, England, GB og Mark Andrews, London EC4A 1BU, England, GB og Steven Blakely, London EC4A 1BU, England, GB og Virginia Glastonbury, London EC4A 1BU, England, GB og James Dallas, London EC4A 1BU, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 42: Juridiske tjenester; tekniske og juridiske forskningstjenester; etterforskningstjenester; forberedelse av rapporter; tjenester i forbindelse med patent og varemerkebeskyttelse; tjenester i forbindelse med stiftelse og registrering av selskaper; informasjonsformidling, rådgivning og veiledende tjenester relatert til de forannevnte tjenester. EM, , (730) Innehaver: Internet Capital Group Inc, Wayne, PA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 35: Innkjøps-, gjennomførings- og rapporteringstjenester til bedrifter for ulike varer og tjenester; selger-relaterte administrasjonstjenester; interaktive innkjøpstjenester; konsultasjonstjenester ved forretningsdrift; administrative og forretningsmessige konsultasjonstjenester for teknologibedrifter, internettbaserte bedrifter, internett-baserte meglervirksomheter og tilbydere av infrastrukturtjenester. KL. 36: Finansielle konsultasjonstjenester for teknologibedrifter, internett-baserte bedrifter, internettbaserte meglervirksomheter og tilbydere av infrastrukturtjenester; finansielle investeringer i teknologibedrifter, internett-baserte bedrifter, internettbaserte meglervirksomheter og tilbydere av infrastrukturtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DRAMABANKEN (730) Innehaver: Midgard AS, Karlsborgvn. 3, 0193 Oslo, NO KL. 9: Datamedier/lydmedier; CD-ROM, onlinelydbøker. KL. 16: Bøker, trykksaker. KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner vedrørende datamaskiner. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALWAYS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett, meieribaserte produkter (kjøle- og hyllevarer/tørrvarer); geléer; desserter og dessertprodukter; frosne næringsmidler og frosne desserter og dessertprodukter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; puddinger, mousse, fromasjer, kaker, desserter og dessertprodukter; iskrem; frosne næringsmidler og frosne desserter og dessertprodukter. KL. 5: Pre-impregnerte papirservietter for perineal hygiene, geléer for intim- og personlig feminin hygiene, utskyllingsapparater og -dusjer for hygieniske formål og personlig hygiene. KL. 16: Varer av papir og/eller cellulose for hygieniske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SILQ (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papirhåndklær, papirservietter, toalettpapir, ansiktsservietter og andre myke papirprodukter til personlig bruk og til bruk i husholdningen nemlig kjøkken- og badehåndklær av papir, tørkepapir på rull og lommetørklær. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IZOD CLUB (730) Innehaver: Phillips-Van Heusen Corp, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Golfbekledningsgjenstander for menn og kvinner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAPP (730) Innehaver: Netropolia AS, 0954 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arbeidsformidling; informasjon om utdannelse og arbeid. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon om utdannelse og arbeid. (730) Innehaver: Sandvik AB, S Sandviken, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Stein- og bergboringsprodukter. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Convergys CMG Utah Inc, South Jordan, UT 84095, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Bedriftstjenester, nemlig kundebehandling ved hjelp av video, tale og data og faktureringstjenester for andre. US, , 75/875,086 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Løvenskiold Handel AS, Postboks 38 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 2: Maling, lakker; treimpregneringsmidler. KL. 8: Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR VEKKING/ VARSLING (730) Innehaver: Telenor ASA, Universitetsgt. 2, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor/IPR, Postboks 6701 St. Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; abonnementstjenester; telefontjenester; globale nettverkstjenester. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Løvenskiold Handel AS, Postboks 38 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 2: Maling, lakker; treimpregneringsmidler. KL. 8: Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TANGENPLANTER (730) Innehaver: Tangen Hagesenter, Ildgrubveien 144, 8610 Grubhei, NO KL. 31: Naturlige plantevekster, stauder, roser, busker og trær. (730) Innehaver: F.A. Thiele A/S, Industriholmen 17-19, DK-2650 Hvidovre, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Brilleinnfatninger og solbriller. KL. 42: Optikervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMOOTH THE WAY (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; cologne, eau de toilette; parfymert kroppsspray; oljer, kremer og lotioner for huden; barberskum, barbergels, førbarberings- og etterbarberingslotioner, talkumpudder, bade- og dusjpreparater; hårvann; tannpussemidler; ikke-medisinsk munnskyllevann; deodoranter; transpirasjonshindrende midler for personlig bruk; ikkemedisinske toalettpreparater. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRESTIGE BY AUDIOVOX (730) Innehaver: Audiovox Corp, Hauppauge, NY, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Radioapparater, båndspillere, privatradio sendere og mottagere, forsterkere, grafiske frekvenskorreksjonsledd, antenner, antenneforsterkere, høyttalere, radio-omformere og montasjeanordninger; koblinger, ledninger, adaptere, reléer og tilbehør herfor; motorer og drivremmer for båndspillere; kraftforsyninger, strømomformere; tomme lydbåndkassetter og kassetthus; sikkerhetssystem for kjøretøyer omfattende radiofrekvens fjernkontroll enheter, elektrisk strøm sensorer, alarmer og høyttalere; telefoner, mobiltelefoner og trådløse telefoner, faksimilemaskiner, videoopptakere og -avspillere. KL. 12: Sikkerhets- og tyverianordninger, alarmer og innretninger for kjøretøy. (730) Innehaver: Eidsiva energi AS, Vangsveien 73, 2317 Hamar, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft. KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft. KL. 42: Teknisk virksomhet, teknisk planlegging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STISUN (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Caribe Inc, State Road 2, KM 60.0, Arecibo, PR, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for å forebygge og hindre kreft. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DERMAGRIP (730) Innehaver: Helseinvest AS, Askveien 6, 3510 Hønefoss, NO KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater for medisinsk bruk; plaster. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler; hygieniske artikler (herunder engangshansker). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MEDICLEAN (730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Haslevangen 16, 0579 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til THE MALL (730) Innehaver: Ny TV Oslo ASA, 0015 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling, for andre et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; tjenester i forbindelse med registrering, avskriving, oppsetning, innsamling eller systematisering av skriftlige meddelelser og tjenester til reklamebyråer og tjenester så som distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post eller internett; distribusjon av prøver; annonsering i forbindelse med kommunikasjon til offentligheten; erklæringer eller annonsering gjennom alle typer media, og angående alle slags varer og tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Programmering for datamaskiner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; utleie av tilgangstid til databaser; design av software; analysering av datasystemer; design av software; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; gjenoppretting av data; utleie av tilgangstid til en database og til en datamaskin for manipulering av data; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRINCIPO (730) Innehaver: Principo, Munkedamsveien 81A, 0270 Oslo, NO KL. 42: Kundeveiledning ved detaljhandel på Internett; rådgivning og informasjon om hvordan standardiserte data- og telekommunikasjonsprodukter fungerer sammen. (730) Innehaver: Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma v/kristine Schei, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, NO KL. 9: Publikasjoner, prospekter, formularer, bøker og undervisningsmateriell i elektronisk format; programvare for datamaskiner. KL. 16: Kontorrekvisita (unntatt møbler); publikasjoner; prospekter; formularer; undervisningsmateriell (unntatt apparater); dokumentomslag; samt øvrig papir, papp og varer laget av disse materialene, ikke opptatt i andre klasser. KL. 35: Rådgivning og bistand for bedrifts-, organisasjons- og forretningsledelse; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; utarbeidelse av skatteberegning; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; bedriftsundersøkelser. KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom; børsnoteringer; fondsopprettelse; eiendomsmegler for fast eiendom; finansanalyser; finansiell virksomhet; finansieringsvurdering; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; forvaltning av formuer; forsikrings- og pensjonsvirksomhet; inkassoforretninger; konsulentbistand og veiledning i skattespørsmål; rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; deponering av verdipapirer. KL. 41: Utgivelse av bøker og andre publikasjoner; organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposium; praktisk opplæring; undervisning. KL. 42: Juridiske tjenester; juridisk forskning; rådgivning for immateriell eiendomsrett; utarbeidelse av dataprogrammer; oversettelsesvirksomhet. 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 18/06-2006.05.02 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.05-28/04 nr 28/04-2004.07.05 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer