nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: System Teknologi AS, Postboks 4, 1375 Billingstad, NO KL. 9: Bærbare datamaskiner; computer periferiutstyr; ytre enheter for computere; databehandlingsapparater/innretninger; databærere (optiske); datamaskiner; innregistrerte programmer for datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); grensesnittenheter for datamaskiner: magnetisk datamedium; magnetiske databærere; modemer; monitor som databehandlingsmateriell; monitor som datamaskinvarer; mus (databehandlingsutstyr); notisbok i form av datamaskin; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; programvarer (innregistrerte EDB programmer); smartkort (med integrerte kretser); tastaturer for datamaskiner. KL. 42: Analysering av datasystemer; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann); ingeniørvirksomhet (ekspertise); konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; faglige konsultasjoner ikke om forretninger; tekniske konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; tjenester ved utveksling av korrespondanse; kvalitetskontroll; teknisk konsulentvirksomhet; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av software (EDB); utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; vedlikehold av dataprogrammer og software. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 21: Rengjøringsredskaper bestående av flasker og kluter. DE, , H /16 wz (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Herlitz PBS Aktiengesellschaft Papier-, Büro- und Schreibwaren, Am Borsigturm 100, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Billedskjerm- og filterrengjøringsmidler, computerrengjøringsmidler. KL. 7: Maskiner. KL. 9: Apparatdeksler, monitorhylstre, tastaturdeksler, printere, musmatter, musoppbevaringsinnretninger, universaloppbevaringsinnretninger, printerstativer, printerstasjoner, håndstøtter, fotstøtter, monitorstativer; lagringsmedia, nemlig disketter, platekassetter, disker, elektroniske lagringskort, lagringsbyggestener; printere; teknisk tilbehør, nemlig databehandlingsapparater som personlige computere, printere, omkoblere, penser, monitorer, billedskjermfiltre, eventuelt av glass og kunststoff, tastaturer, lav-pris-mus, infrarød mus, trackball, joysticks, kabler, printerkabler, vinkler, laptop, forlengelses forbindelser, støpsel-støpsel-ledninger, støpsel-boks-ledninger, kompatible computerstøpsler, mus, monitorkabler, nullmodemkabler, adaptere, kabelmanagere, spiraler; bøyler for kabler og kabelforbindelser, holdere for kabler og kabelforbindelser; endeløskassetter, kassetter, mikrokassetter; dataprogrammer, disketter, bordregnere, kopieringsapparater, kontorartikler, nemlig lommeregnere, batterier. registreringen omfatter ikke telefonapparater, høyttalertelefoner og deler til forannevnte varer. KL. 16: Arbeidsplass-rekvisita, nemlig databæreroppbevaringsbokser, multimediabokser, skuffer, stablebokser, hylstre, post, universalemballasje, nemlig diskettforsendelseshylstre av papir, papp eller av kunststoff, vesker og laptopvesker i form av emballasje av papir eller kunststoff, endeløslinjal/avrivere, trykktegnlinjaler, skriftdannende tilbehør, nemlig skrivemaskiner; konsept holdere, konseptarmer, konseptklips; etiketter av papir og papirlignende materialer; håndbøker for dataprogrammer, skrivemaskiner, papirdestruerere, papirrivemaskiner, sammenbindingsmaskiner. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Posten AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Forretningsinformasjon, annonsering, utleie av annonsespalter, arrangering av utstillinger for kommersielle og reklameformål, arbeidsformidling, konsultasjoner beregnet for bedriftsledelse og organisasjonsvirksomhet. KL. 36: Finansielle analyser, betalkorttjenester, børsmekling, eiendomsmekling, finansiell informasjon, informasjon i forbindelse med forsikringer, mekling, elektronisk overføring av pengemidler. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Distribusjon av aviser, informasjon i forbindelse med magasinering og transportering, plassbestilling for reiser, utbæring av beskjeder. KL. 41: Bokforlagvirksomhet, informasjon beregnet for rekreasjon, fornøyelses- og underholdningsinformasjon, utdannelses- og undervisningsinformasjon, arrangering og ledelse av konferanser og kongresser, arrangering og ledelse av seminarer. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, dataprogrammering, utleie av dataprogramvare, oppdatering og utforming av dataprogramvare, juridiske tjenester, nyhetsreportertjenester, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHRIS-MARINE (730) Innehaver: Chris-Marine AB, Box 9025, S Malmø, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (730) Innehaver: Gallion AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Containere av metall; beholdere av metall; kasser av metall; plakatsøyler av metall. KL. 20: Beholdere av plast; containere, ikke av metall; kasser, ikke av metall. KL. 21: Søppelkurver, søppelbokser, avfalls- og søppelholdere og -bøtter; beholdere for husholdning eller kjøkken (ikke av edelmetall). KL. 35: Utleie av reklameplass; annonse- og reklamevirksomhet; konsulentbistand i forretningssaker. KL. 39: Bringing/transport av søppel; lagring og oppbevaring av søppel. KL. 42: Utleie av søppelbeholdere. KL. 7: Slipemaskiner, deriblant maskiner til sliping, utgravning og fresing av ventiler, ventilspindler, sylindre og andre motordeler; fresemaskiner, dreiebenker, polerings- og honingsmaskiner for vedlikehold av f. eks. sylinderkarmer, stempler og stempelringer, maskiner for fjerning av sotdannelser, maskiner for finpussing og gjengesliping, sporslipemaskiner for stempelringer, arbeidsstativer og -rigger for lignende maskiner, bærbare slipemaskiner og dreiebenker, luftdrevne skrunøkler; deler til alle forannevnte varer. KL. 9: Kontroll-, styre- og reguleringsutrustning for marina og stasjonære dieselmotorer. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av store dieselmotorer samt tjenester angående teknisk assistanse ved konstruksjon og vedlikehold av dieselmotorer og - maskiner og dermed sammenlignbare maskiner. KL. 42: Tjenester angående konsultasjon, oppdatering, tilpassing og forandringer innom området kontroll-, styreog reguleringsutrustning for maskiner og motorer for marint bruk, særskilt angående data hardware, data software, dataprogrammering, design av data software samt utleie av data software; profesjonell konsultasjon angående konstruksjon og vedlikehold av dieselmotorer og -maskiner samt dermed sammenlignbare maskiner. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DANAPRO (730) Innehaver: Troll Tech AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computer software innregistrert på databærere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: GN Resound A/S, Mårkærvej 2A, Taastrup, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Elektronisk programmeringsapparatur for justering av høreapparater. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Eurocopter SA, Airport International Marseille Provence, F Marignana Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TIMEWEB (730) Innehaver: TimeWeb AS, Akersgt. 11, 0158 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Østvik, Postboks 761, Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Internettbasert elektronisk databehandlingsprogrammering av time- og prosjektstyring som består av prosjektplanlegging, timeregistrering, prosjektoppfølging, fakturering, rapportering, integrasjon mot lønn og integrasjon mot regnskap. (730) Innehaver: Vestlandske Salslag, Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DE ZOETE WEDD (730) Innehaver: Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ, England, GB (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 36: Banktjenester; investeringsbanktjenester; finansieringsbanktjenester; finansieringstjenester; verdipapir- og meglertjenester; garantitjenester; forsikringstjenester; livsforsikringstjenester; aktuarvirksomhet; forsikringsgarantivirksomhet; forsikringsmeglervirksomhet; pensjonsytelsestjenester, pensjonsinvesteringstjenester, pensjonsutbetalingstjenester; investeringstjenester; finansrådgivning; investeringsforvaltning; låneordningstjenester; meglervirksomhet for obligasjoner, verdipapirer, handelsvarer og terminvarer; aksjegarantitjenester; aksjemeglerkontorvirksomhet; veiledning i finansieringsspørsmål; bestyrelse av familiestiftelser; pantelånadministrasjon; bobestyrelsesvirksomhet; forvaltningstjenester; pengeinnsamlinger til veldedige formål; innskuddstjenester; utlån; valutatransaksjoner og valutaopsjonsforretninger; diskontering, utsteding, omsetting, akseptering og endossering av veksler; utstedelse av pantobligasjoner, garantier, sedler og remburs; overføring av penger; tjenester knyttet til forvaltning av barrer for andre og oppbevaring i hvelv; omstrukturering av gjeld; pantelån; likviditetsstyring; varefinansiering; tjenester knyttet til forvaltning av terminvarer, opsjoner og fastrente-verdipapirer; aksjemegling; forsikringsmegling og periodisk assuransetjeneste; driftsrådgivning og konsulenttjenester knyttet til foranstående; opplysningstjenester knyttet til foranstående innbefattet slike tjenester skaffet til veie ved hjelp av Internet, ekstranett og andre elektroniske midler. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kirkbi A/S, DK-7190 Billund, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Programvare for computerspill, undervisningsprogramvare til å utvikle barns kreative, problemløsende, konstruksjons-, språk-, vitenskapelige, motoriske, matematiske, geometriske og tekniske ferdigheter og til å lære konstruksjonslekespill; innspilte lyd- og bildebærere i form av innspilte CD-ROM, disker, kassetter, bånd, alt for underholdning, undervisning og utdannelse av barn. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. GB, ,

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAPQUEST.COM (730) Innehaver: MapQuest.com Inc, Mountville, PA, US (730) Innehaver: Frigoscandia Equipment AB, Box 913, S Helsingborg, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling, frysing og tørking; fryseskap og kjøleskap; frysebeholdere og kjølebeholdere; fryserom og kjølerom; apparater og innretninger for fermentering (ikke laboratorieutstyr) for industriell bruk. SE, , (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: EDB software; EDB software for tur- og reiseplanlegging; EDB software for spesialtilpasset kartlegging; innspilte CD-rom bestående av tur- og reiseplanleggingsinformasjon; innspilte CD-rom med gateatlas. KL. 16: Trykksaker; trykte kart og byhåndbøker. KL. 35: On-line distribusjon av kart; tilveiebringelse av interaktive kart, kjøreanvisninger og destinasjonsinformasjon ved hjelp av et on-line nettsted (i globale datanettverk); tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et interaktivt on-line nettsted i et globalt datanettverk vedrørende kart og reiser. KL. 42: Tilpasning, spesiallaging og trykking av kart; tilveiebringelse av on-line interaktiv tilgang for geografisk informasjon, kartavbildning og reiseruter på andres nettsteder; tilveiebringelse av on-line interaktiv tilgang til geografisk informasjon, kartavbildning og nedlastbar programvare for kundeorientert reisevirksomhet, forretningsvirksomhet, utdannelse og underholdningsbruk; on-line tilveiebringelse av kart og reiseinformasjon; spesialtilpassede kartlegningstjenester. US, , 75/671,705 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Yoshida Metal Industry Co, Ltd, Shimonakano, Youshida-machi, Nishikanbara-gun, Niigata, JP KL. 8: Spisebestikk, sakser, kniver og gafler, skjeer, salatbestikk, slipestein, slipesteinholdere, knivstål, forskjærssett, stekegafler og fiskebenuttrekker. KL. 21: Kjøkkenutstyr (ikke av edelt metall eller belagt med det samme), stekespader og spatler til kjøkkenbruk, knivblokker for oppbevaring av kniver, kakespader og paispader. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE G. LOOMIS ADVENTURE SERIES (730) Innehaver: G. Loomis Inc, 1359 Down River Drive, Woodland, WA 98674, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: Fiskeutstyr, fiskeutstyr nemlig fiskehåver, fiskekurver, fiskesnører, fiskebokser eller -kasser for plassering av lokkemat, ruser, fiskesneller, fiskestenger, fiskestangemner og fiskeutstyrsbokser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mayer & Wonisch GmbH & Co KG, Arnsberg, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Måleinstrumenter og måleapparater, nemlig lengdemåleinstrumenter, odometriske, takometere, telemetere, måldetekteringsapparater; væskenivåmåleinstrumenter; lasernivelleringsapparater, roterende lasere, håndholdt måleutstyr; måleinstrumenter og måleapparater innbefattende laserlyskilder og optiske elementer; lasermåleinstrumenter og lasermåleapparater; optiske viserinstrumenter med og uten integrerte laserlyskilder. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLOUR RICHE CREME (730) Innehaver: L Oreal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Parfymer, toalettvann (velluktende); dusj- og badesalt, ikke for medisinsk formål; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig pudder for ansiktet, kroppen og hendene; kosmetisk spray for frisering og pleie av håret; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRIMO BIL (730) Innehaver: Primo Bil AS, Postboks 2205, 9275 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bilverkstedstjenester. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til CREDIT SAFE (730) Innehaver: CreditSafe Holding AS, Trondheimsveien 184, 0502 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Endre Storløkken, Postboks 34, 1401 Ski KL. 36: Kredittinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WILD BERRY (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Ikke-medisinske toalettpreparater; kosmetikk; parfymer; ikke-medisinske preparater for bruk før, under og etter barbering; hårpreparater; tannpussemidler; toalettsåper og sjampoer; ikke-medisinske preparater for bruk i badet eller dusjen; talkumpulver; hårfjernings- og hårnappingspreparater og hårfjernings- og hårnappingsmateriell i form av skum, gels, pulver, lotions og kremer; anti-transpirasjonsmidler; deodoranter; toalettartikler. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stamps.Com Inc, st Street, Suite 150, Santa Monica, CA 90405, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, porto og frankeringstjenester. US, , 75/668,880 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NET 4U (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til den fonetiske uttalen av NET 4U (730) Innehaver: NetCom GSM AS, Postboks 4444 Torshov, 0403 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Adv. Firma DA, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4 Tesseneer Drive, Highland Hights, KY , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Tråd, ledning og kabel; tråd, ledning og kabel for kommunikasjon, kraft og elektriske applikasjoner; bar og isolert elektrisk tråd, ledning og kabel; bøyelige elektriske ledninger; elektriske skjøteledninger; fiberoptiske tråd-, ledning- og kabelprodukter for kommunikasjon; kommunikasjonskabler; aluminiumstråd og -kabel for bygging; armert kabel; fjernfordelings- og avgreiningskabel for jord og luft; fiksturledning; fylte kabler; bærbare ledninger; bygningstråd- og kabel; værbestandig tråd og kabel; plastisolert kabel og ledning for kraft; traukabler; elektronisk kabel og telekommunikasjonskabel; aluminiumskabel; forsterkerkabel for bil; termostater for bilradiatorer. KL. 35: Annonsering via postordre vedrørende tråd, ledning og kabel, og behandling av ordrer mottatt via postordre vedrørende tråd, ledning og kabel. US, , 75/746,502 KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computernettverk. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MODERN ELIXIRS (730) Innehaver: John Paul Mitchell Systems, Golden Valley Road, Santa Clarita, CA 91350, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Hårpleiepreparater og kosmetikk, herunder sjampo, balsam, hårskum, hårspray, hårgelé og hårkrem. US, , 75/787,732 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: AirCare v/bjarte Brønmo, Majorstuveien 39, 0367 Oslo, NO KL. 11: Luftrenseapparater og -maskiner, luftsterilisatorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PENHALIGON S ENGLISH CLASSIC (730) Innehaver: Penhaligon s Ltd, Unit 5-8, Blenheim Court, Brewery Road, London N79NY, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Parfymer, ikke-medisinske toalettpreparater, kosmetikkpreparater, eteriske oljer, hårpreparater, såper, tannpussemidler, toalettartikler. (730) Innehaver: Egmont Bøker Fredhøi AS, 0055 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; reisehåndbøker, reiselitteratur. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; forlagsvirksomhet. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BIO-PIN FROM OSTEOHEALTH (730) Innehaver: Luitpold Pharmaceuticals Inc, One Luitpold Drive, Shirley, NY 11967, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Japan Fast Food Drift AS, Carl Kjelsenvei 64B, 0880 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Fisk, fiskeprodukter. KL. 30: Sushi. KL. 42: Beverting og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENERGY FUEL (730) Innehaver: Twin Laboratories Inc, 2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Dietetiske næringsmidler og helsekosttilskudd alle for medisinsk bruk; helsekosttilskudd i form av vitaminer, mineraler, aminosyrer, fettsyrer, fiskeoljer og oljer av sjødyr; antioksideringsmidler, gjærprodukter, fibertilskudd, urter, fordøyelsesbefordrende preparater samt flytende proteiner, alle for medisinsk bruk. KL. 5: Bioresorberbare nåler/pinner (pins) til bruk i dental, tannregulerende, periodontiske og oral kirurgi og prosedyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HUCAL (730) Innehaver: MorphoSys AG, Am Klopferspitz 19, D Martinsried, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske, biokjemiske, biologiske så vel som bioteknologiske preparater for industrielt og vitenskapelig bruk; biologiske preparater for laboratorier, diagnostikk så vel som analytika og miljøanalytika, ikke for humanmedisinsk og for veterinærmedisinsk bruk. KL. 5: Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater og substanser så vel som hygieniske preparater; antistoffer og antistoff-fragmenter som hjelpemidler, som bærere og som stoffer for farmasøytiske preparater; biologiske preparater for laboratorier, diagnostikk så vel som analytika for human-medisinsk og veterinærmedisinsk bruk. KL. 42: Vitenskapelig, biologisk og medisinsk forskning; laboratorietjenester; kjemiske, biokjemiske så vel som bioteknologiske analyser; konsultasjoner innen miljøvern. DE, , /01 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Moelven Industrier ASA, 2391 Moelv, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BACKWINDER (730) Innehaver: Lars Blomberg, 8285 Leines, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 28: Fiskeredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELEFRONT (730) Innehaver: Telefront AS, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler, telekommunikasjon via et globalt datanettverk. (730) Innehaver: Helland Mek. Verksted AS, 6260 Skodje, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 7: Maskiner for oppdrett av fisk. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arthur Andersen LLP, 33 West Monroe Street, Chicago, IL 60603, US (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (730) Innehaver: The SDMI Foundation, 1330 Connecticut Avenue, N.W., Suite 300, Washington, DC 20036, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Lyd- og/eller bildeinnspillinger lagret på magnetiske eller optiske media samt lydinnspillinger på vinylplater, forbrukerelektroniske innretninger, datamaskiner, dataminne, dataprogrammer og programvare, telekommunikasjonsinnretninger, innretninger relatert til forannevnte varer og komponenter dertil som er tilpasset spesifikasjoner som søkeren bestemmer. KL. 42: Virksomhet i forbindelse med fremskaffelse og tilveiebringelse av musikk og andre innspillinger i digital form som er tilpasset, eller tenkt brukt med innretninger eller dataprogrammer eller programvare som er tilpasset spesifikasjoner som søkeren bestemmer; ivaretagelse av opphavsrettigheter til innspilt musikk gjennom utvikling og implementering av en frivillig digital sikkerhetsspesifikasjon som skaper en åpen og interaktiv måte å verne opphavsrettslige beskyttede musikkverk i alle eksisterende og nye digitale formater og gjennom alle leveransekanaler. US, , 75/768,475 US, , 75/782,705 KL. 9: Dataprogrammer innenfor områdene regnskapsførsel, regnskapsrevisjon, skatt, rådgivning for forretningsledelse, forretningsdrift, formuesforvaltning og analyse, informasjonsteknologi, forvaltning av databaser, samt utvikling og administrasjonsverktøyer for web-sider, interaktive media og datanettverk på direktelinje. KL. 16: Trykksaker, nemlig bøker, informasjonsblad, rapporter, tidsskrifter, håndbøker og veivisere innenfor regnskapsførsel, regnskapsrevisjon, skatt, rådgivning for forretningsledelse, forretningsdrift, formuesforvaltning og analyse, og forretningsaktiviteter og operasjoner på direkte datalinje, informasjonsteknologi, forvaltning av databaser, samt utvikling og administrasjonsverktøyer for web-sider, interaktive media og datanettverk på direktelinje. KL. 35: Regnskapstjenester; forretnings- og regnskapsrevisjonstjenester; skatteberegning og rådgivende tjenester; rådgivningstjenester for forretningsledelse; rådgivningstjenester for strategi og forretningsplanlegning; rådgivningstjenester vedrørende forretningsetikk; rådgivningstjenester vedrørende forretningsdrift; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende fusjonering, akkvisisjon og avvikling; rådgivningstjenester knyttet til statlige kontrakter; prosjektledelse innenfor områdene utforming, spesifisering, anskaffelse, installering og igangkjøring av informasjonssystemer; analysetjenester, nemlig konkurranse- og markedsanalyse; forretningsverdiansettelser og vurderinger; arrangering og ledelse av fagmesser og konferanser innenfor områdene regnskapsførsel, regnskapsrevisjon, skatt, forretningsdrift, forretningsledelse, informasjonsteknologi, og forretningsaktiviteter og operasjoner på direkte datalinje; tjenester vedrørende forretningssvindel og etterforskning; rådgivningstjenester knyttet til menneskelige ressurser i forbindelse med personalforvaltning, -administrasjon og -praksis; markedsføringstjenester ved hjelp av et verdensomspennende datanettverk; fremskaffelse av informasjon innenfor områdene regnskapsførsel, skatt, regnskapsrevisjon, forretningsdrift, forretningsledelse, finans, internasjonal skatt, verdipapirer, selskaps- og arbeidsrett, samt forretningsaktiviteter og operasjoner på direkte datalinje ved hjelp av et verdensomspennende datanett; søke- og bestillingstjenester for forretningslivet 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 på direkte datalinje, omfattende bøker, rapporter, tidsskrifter, diagnostiseringsverktøy, programvare, kurs og seminarer; tilveiebringelse av interaktive ressurser og muligheter for utveksling av informasjon og konversasjon vedrørende generelle forretningstemaer og de digitale kommunikasjons-, energi-, finans-, helsetjeneste-, hotell og restaurant-, engrossalg-, universitets- og internrevisjonsnæringer. KL. 36: Rådgivningstjenester vedrørende forsikringsvirksomhet og fast eiendom; finansielle konsulent- og rådgivningstjenester; rådgivningstjenester vedrørende aktuarvirksomhet; finansielle verdiansettelsestjenester innenfor områdene forretningsforetak, inventar, aktiva, utstyr, lisensiering, fast eiendom, immateriell eiendom og menneskelig kapital; finansiell analyse, investering, rådgivnings- og konsulenttjenester til statlige enheter, private og offentlige selskaper; kapitalinvesteringer for private og offentlige selskaper; risikostyringstjenester; rådgivningsog risikovurderingstjenester innenfor området finansielle instrumenter, derivater og finansforvaltningsoperasjoner. KL. 41: Utdannelsestjenester, nemlig ledelse av kurs, seminarer, konferanser, instruksjonskurs og undervisningstimer, samt utvikling og utdeling av undervisningsmateriell i forbindelse med forannevnte innenfor områdene regnskapsførsel, regnskapsrevisjon, skatt, rådgivning vedrørende ledelse, forretningsdrift, formuesforvaltning og analyse, utvikling og igangkjøring av dataprogram, bruk av dataprogramvare, informasjonsteknologi samt forretningsaktiviteter og operasjoner på direkte datalinje. KL. 42: Fremskaffelse av informasjon innenfor områdene informasjonsteknologi, datamaskiner og datasystemer; konsulenttjenester innenfor områdene datamaskiner, datasystemer, dataprogramvare, datanettverk og datasystemsikkerhet; datatjenester, nemlig utforming av datasystemer, programmering av dataprogramvare for andre, integrering av dataprogramvaresystemer og igangkjøring; rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi; installering, igangkjøring, integrering, vedlikehold og reparasjonstjenester vedrørende dataprogramvare og datanettverk; meglertjenester; støtte ved løsning av tvister og konflikter; utplasseringstjenester (outsourcing) knyttet til informasjonsteknologi; utformings-, utviklings-, vertskaps-, vedlikeholds-, utplasserings- og rådgivningstjenester knyttet til web-sider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Aage Liltvedt AS, Grindbakken 1, 0764 Oslo, NO KL. 11: Stormkjøkkensett nemlig apparat for oppvarming og koking for turbruk. KL. 21: Kjelesett, stekepanne, wok- og bålkjeler for turbruk; termosflasker og -kopper av stål med tilhørende varetrekk; trekopper, trefjel med integrert kniv. KL. 28: Sportsartikler for friluftsbruk. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: B2W.COM FIRETALK (730) Innehaver: Business-to-Web AS, C. J. Hambros plass 2C, 0164 Oslo, NO KL. 35: Annonsebyråer, spredning av reklameannonser, bistand og konsultasjon for ledelse av handels- eller industribedrifter, bedriftsopplysninger og -undersøkelser, bistand ved bedrifts- og forretningsledelse, informasjonsbyråer (handelsopplysninger), administrasjon av dataarkiver, forretningsevaluering, forretningsinformasjoner og -opplysninger, arbeidsformidling, innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser, konsultasjoner, konsulentbistand i forretningssaker, markedsstudier og - undersøkelser, oppdatering av reklamedokumentasjon og reklamemateriale, Public Relations (PR-virksomhet), publisering av reklametekster, reklamevirksomhet, reklamebyråer, utsendelse av reklamemateriell og reklameannonser, reklameoppslag, rådgivning for rasjonalisering av forretninger, rådgivningstjeneste for forretningsledelse, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), utarbeidelse av reklametekster, utleie av reklameplass. KL. 42: Ajourføring og utarbeidelse av dataprogrammer, programmering for datamaskiner, grafisk rådgivning, redigering av tekster, rådgivning for immateriell eiendomsrett, utleie av datamaskiner, utleie av dataprogrammer, utleie av software (EDB), utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering, vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SORGENFRI (730) Innehaver: Peter Brandt, c/o Peter Brandt Management AS, Postboks 523 Sentrum, 5805 Bergen, NO KL. 41: Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (730) Innehaver: Multitude Inc, 601 Gateway Boulevard, Suite 1050, South San Francisco, CA 94080, US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Computer software for sending og mottakelse av lyd og/eller tekst data over nettverk. KL. 38: Kommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av lyd og/eller tekst, data overføringer for andre. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GAZOONTITE.COM (730) Innehaver: Gazoontite, 469 Bryant Street, San Francisco, CA 94108, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; postordrekatalogtjenester og datastyrt on-line kundeveiledning ved detalj- og engrossalg av luftrensere og filtre, helsepleieprodukter, allergilindrende produkter samt deler og tilbehør dertil. US, , 75/766,376 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo (730) Innehaver: Gazoontite, 469 Bryant Street, San Francisco, CA 94108, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; postordrekatalogtjenester og datastyrt on-line kundeveiledning ved detalj- og engrossalg av luftrensere og filtre, helsepleieprodukter, allergilindrende produkter samt deler og tilbehør dertil. US, , 75/766,155 KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRE (730) Innehaver: Ekko Eiendom AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Juridiske tjenester; EDB-programmering. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRENO (730) Innehaver: Ekko Eiendom AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Juridiske tjenester; EDB-programmering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Alacer Corp, Pauling, Foothill Ranch, CA 92610, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Lindorff AS, Postboks 283 Skøyen, 0212 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse; bedriftsopplysning; innsamling av informasjon for bruk i databaser; faglige konsultasjoner om forretninger, forretningsinformasjoner; bistand ved forretningsledelse; rådgivning for forretningsledelse; forretningsundersøkelser; byråer for handelsinformasjon, markedsstudier; markedsundersøkelser, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; reklameoppslag; statistisk informasjon; økonomisk planlegging. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom; bankforretninger; bankvirksomhet; faktoringselskaper; finansanalyser; finansieringstjenester; finansinformasjon; finansrådgivning; forvaltning av formuer; inkassoforretninger; husleieinnkreving; avdragslån; utlån mot pantesikkerhet. KL. 42: Bevertning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; juridisk forskning; juridiske tjenester. KL. 5: Farmasøytiske preparater. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MYMETRIX (730) Innehaver: Media Metrix Inc, 250 Park Avenue South, New York, NY 10003, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Casa Banca AS, Postboks 152, 3106 Tønsberg, NO KL. 24: Duker, løpere, brikker, servietter, gardiner, sengetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 9: Computerprogrammer for rask, engelsk gjenfinning og manipulering av informasjon vedrørende markedsundersøkelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WELL TRUCK (730) Innehaver: AGR Services AS, Lonavegen, 5342 Straume, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Boreutstyr; nedihullsutstyr for vann-, olje- og gassbrønner; deler og tilbehør til forannevnte varer. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Energypoint, Postboks 2112 Grünerløkka, 0505 Oslo, NO KL. 4: Oljer, lettoljer, bensin, parafin, gass, naturgass, metangass, ved. KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REU-RELLA (730) Innehaver: HH Hauberg ApS, Sandholmgårdsvej 3, DK-3450 Allerød, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Legemidler, naturlegemidler, helsekost, vitaminpreparater, mineralpreparater, proteinpreparater, tørrede alger og algeekstrakter til medisinske og diettmessige formål for mennesker og dyr, alle forannevnte varer også som tilsettingsstoffer i legemidler, helsekost, kosmetikk, hudkremer og slanke-/ diettprodukter, tørrede eller konserverte alger, algeekstrakter og andre algeprodukter som kosttilskudd, næringsmidler og næringsmiddeltilsettingsstoffer for mennesker og dyr; farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; helsekost; algeekstrakter som næringsmiddel. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; helsekost; alger (krydder). (730) Innehaver: Woodstock & Greene Corp c/o Offshore Incorporations Ltd, P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VG KL. 3: Servietter/tørklær impregnert med kosmetisk lotion, servietter/tørklær impregnert med parfymerte preparater, servietter/tørklær impregnert med rensende preparater, servietter/tørklær impregnert med vaskepreparater eller servietter/tørklær impregnert med ikke-medisinske preparater for personlig bruk. KL. 5: Hygieniske preparater; menstruasjonsbind; menstruasjonstruser; menstruasjonsputer; menstruasjonstamponger; bleier for inkontinens; hygieniske (under)bukser, absorberende hygieniske (under)bukser for inkontinens; truseinnlegg; sanitetstruser; sanitetsbleier; sanitetsputer; sanitetshåndklær; servietter; kirurgiske servietter; servietter impregnert med farmasøytisk lotion; servietter impregnert med medisinske preparater; sanitetshåndklær. KL. 16: Babybleier og bleiebukser av papir og cellulose; babyservietter av papir og cellulose; ansiktshåndklær av papir; papirlommetørklær; servietter av papir; servietter av papir for fjerning av make-up; bordservietter av papir; servietter/tørklær av papir for vasking av linser; toalettpapir; papirhåndklær; hygienisk papir, bordkluter av papir, bordduker av papir, bordbrikker/matter av papir. KL. 24: Bordservietter av tekstil; servietter/tørklær av tekstil for fjerning av make-up; små servietter/tørklær av tekstil; tekstilservietter/-kluter for fjerning av make-up, våtservietter av tekstil. ( 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: PeoplePC Inc, 100 Pine Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94111, US (730) Innehaver: Woodstock & Greene Corp c/o Offshore Incorporations Ltd, P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VG KL. 3: Servietter/tørklær impregnert med kosmetisk lotion, servietter/tørklær impregnert med parfymerte preparater, servietter/tørklær impregnert med rensende preparater, servietter/tørklær impregnert med vaskepreparater eller servietter/tørklær impregnert med ikke-medisinske preparater for personlig bruk. KL. 5: Hygieniske preparater; menstruasjonsbind; menstruasjonstruser; menstruasjonsputer; menstruasjonstamponger; bleier for inkontinens; hygieniske (under)bukser, absorberende hygieniske (under)bukser for inkontinens; truseinnlegg; sanitetstruser; sanitetsbleier; sanitetsputer; sanitetshåndklær; servietter; kirurgiske servietter; servietter impregnert med farmasøytisk lotion; servietter impregnert med medisinske preparater; sanitetshåndklær. KL. 16: Babybleier og bleiebukser av papir og cellulose; babyservietter av papir og cellulose; ansiktshåndklær av papir; papirlommetørklær; servietter av papir; servietter av papir for fjerning av make-up; bordservietter av papir; servietter/tørklær av papir for vasking av linser; toalettpapir; papirhåndklær; hygienisk papir, bordkluter av papir, bordduker av papir, bordbrikker/matter av papir. KL. 24: Bordservietter av tekstil; servietter/tørklær av tekstil for fjerning av make-up; små servietter/tørklær av tekstil; tekstilservietter/-kluter for fjerning av make-up, våtservietter av tekstil. (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computere og maskinvare. KL. 35: Sammenstilling av markedsdata for andre, annonsering for andre via globale computernettverk, annonsering av varer og tjenester for andre. KL. 39: Distribusjon av maskinvare og programvare. KL. 42: On-line tjenester, tilveiebringelse av internettadgang; informasjonstjenester om produkter og tjenester via globale computernettverk, tilrettelegging for flerbrukstilgang til informasjon vedrørende andres produkter og tjenester via et globalt datanettverk. US, , 75/773,809 US, , 75/773,824 US, , 75/773,838 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NYE HODER EPHESUS (730) Innehaver: REGU Rekrutteringsgruppen AS, Postboks 44 Øvre Ullern, 0311 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, herunder innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser og for bruk på et globalt datanettverk, personellrekruttering, arbeidsformidling, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, PRvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter, herunder organisering og ledelse av konferanser, seminarer, kongresser og undervisning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard Road, Skokie, IL 60077, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer, medisiner; droger for medisinsk bruk. KL. 42: Utføring av kliniske forskningstester innen det medisinske området. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IPASS (730) Innehaver: ipass Inc, 650 Castro, Suite 500, Mountain View, CA 94041, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 36: Finansiell virksomhet; finansielle tjenester relatert til innkreving og oppgjør av fordringer mellom tilbydere av kommersielle kommunikasjonsnettverk. (730) Innehaver: Autonet AS, Skuteviksboder 22, 5035 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen US, , 75/779,544 KL. 12: Kjøretøyer. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer; bilverkstedstjenester; servicestasjoner for kjøretøyer; rustbehandling; vask og klargjøring av kjøretøyer. KL. 42: Konsulentvirksomhet og rådgivning i relasjon til import av kjøretøyer. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: META HODOS (730) Innehaver: 1000&1 Digitale Eventyr AS, Sagveien 17, 0375 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; faglige og tekniske konsultasjoner, samt konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og dataprogrammer. (730) Innehaver: Bjørg Fjell AS, Postboks 82 Sentrum, 0101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Kontortjenester; arbeidsformidling; regnskapsførsel; konsultasjoner i personalspørsmål; personellrekruttering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ADENSA (730) Innehaver: Akzo Nobel Chemicals BV, Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort, NL (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Salt; salt for tilberedelse av matvarer; bordsalt. (730) Innehaver: 1000&1 Digitale Eventyr AS, Sagveien 17, 0375 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utvikling, design, oppdatering av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk. ( 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LORETTA (730) Innehaver: Jarowskij Underhållning AB, Box 4706, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Apparater for TV-innspilning, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 16: Papir, papp; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, fortrinnsvis via internett. KL. 38: Fjernsyns- og radiosendinger; markbundet og via kabel og satellitt. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; utgivelse av tidsskrifter, produksjon av dramaserier for fjernsyn. KL. 42: Programmering for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: LabNett AS, Bekkeliveien 2, 2315 Hamar, NO KL. 42: Laboratorievirksomhet som tilbyr rutine- og spesialanalyser; rådgivning innen næringsmiddelområdet, landbruk, miljø og veterinærmedisin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOUNTY THE TASTE OF THE EXOTIC (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LOGOS (730) Innehaver: Lexia AS Norge, Torkel Lendes veg 4D, 4340 Bryne, NO KL. 9: Dataprogram for diagnostisering av ordavkodingsvansker. KL. 42: Vitenskapelig forskning, en teoribasert, diagnostisk test for avkoding av lesevansker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Telefront AS, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; telekommunikasjon via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Telefront AS, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; telekommunikasjon via et globalt datanettverk. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Telefront AS, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; telekommunikasjon via et globalt datanettverk. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til BRUKTNYTT (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen Annonseblader AS, Postboks 4493 Torshov, 0403 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Blader; tidsskrifter og publikasjoner. KL. 42: Utarbeidelse og oppdatering av informasjonssider på et globalt datanettverk. (730) Innehaver: Techconsult AS, Minde Allé 35, 5068 Bergen, NO KL. 35: Prosjektadministrative tjenester; administrative tjenester; kontortjenester; logistikk (økonomisk planlegging). KL. 42: Konsulenttjenester innen teknisk og teknisk administrative fagområder; prosjektadministrative konsulenttjenester; ingeniørvirksomhet; teknisk virksomhet; prosjektvirksomhet; prosjektledelse; rådgivningstjenester; design- og konstruksjonstjenester; konsulentvirksomhet; datatjenester; teknisk tegning; arkitekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THERMAKINETICS (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45201, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ANLEGGSREGISTERET (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen Annonseblader AS, Postboks 4493 Torshov, 0403 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Blader; tidsskrifter og publikasjoner. KL. 42: Utarbeidelse og oppdatering av informasjonssider på et globalt datanettverk. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til bruk ved varmeproduksjon og varmeutslipp, samtlige til medisinsk eller terapeutisk bruk. KL. 5: Farmasøytiske preparater og helsepreparater, dietetiske produkter til medisinske formål, varmeomslag og varmebandasjer til bruk ved smertelindring og krampelindring; terapeutiske omslag og bandasjer. KL. 10: Varmeposer, -puter og -omslag, alle til medisinsk bruk. KL. 42: Fysioterapeutisk behandling. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Bergen Reiselivslag, Postboks 4055 Dreggen, 5835 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 39: Organisering av reiser. KL. 41: Utdannelses-, kurs- og opplæringsvirksomhet. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; billetter og kuponger. KL. 39: Transport og oppbevaringsvirksomhet; innpakking og lagring av varer; organisering av reiser; vann og elektrisitetsforsyning. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet og catering; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; teknisk rådgivning; hoteller; hotellreservering; reservering av innkvartering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: L.O.U.D. Records Inc, 9200 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Stienen Holding BV, Maastricht, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Audio og audiovisuelle opptak inkludert grammofonplater, forhåndsinnspilte magnetbånd, disker, kassetter og CD-ROM; computer software; levende filmer. KL. 38: Overføring av musikkunderholding, lydopptak av musikk og musikalske lydopptak via et globalt datanettverk; elektronisk overførsel av musikkunderholdning, lydopptak av musikk og musikalske lydopptak. KL. 41: Musikkunderholdning levert via satellitt og kabel, lydopptak av musikk og musikalske lydopptak. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LOUD RECORDS EINHERJER (730) Innehaver: L.O.U.D. Records Inc, 9200 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Audio og audiovisuelle opptak inkludert grammofonplater, forhåndsinnspilte magnetbånd, disker, kassetter og CD-ROM; computer software; levende filmer. KL. 38: Overføring av musikkunderholding, lydopptak av musikk og musikalske lydopptak via et globalt datanettverk; elektronisk overførsel av musikkunderholdning, lydopptak av musikk og musikalske lydopptak. KL. 41: Musikkunderholdning levert via satellitt og kabel, lydopptak av musikk og musikalske lydopptak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ECAR (730) Innehaver: Frode Glesnes, Skillebekkgt. 45A, 5522 Haugesund, NO KL. 41: Bandvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEW STEP (730) Innehaver: DCB-Componentes e Calcado LDA, Rua Alto da Torre, 100, 3385 Esmoriz, PT (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 25: Fottøy. (730) Innehaver: Enterprise Rent-A-Car Co, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 36: Finansieringstjenester, finansieringstjenester nemlig finansiering av leasingkontrakter og kjøp av kjøretøyer. KL. 39: Utleie og leasing av biler; utleie av kjøretøyer; reservasjonstjenester for utleie- og leasingkjøretøyer. ( 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUN-FLEX (730) Innehaver: Sun-Flex AB, Box 515, S Alingsås, SE KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, bildeskjermer og katoderørsskjermer samt filter og tilbehør fil disse; datamaskiner og databehandlingsutstyr samt filter hertil og tilbehør til forannevnte varer; magnetiske databærere. KL. 16: Papir, papp, emballeringspapir, papirvarer (skrive- og kontormateriell); klebemidler og lim for papirvarer og for husholdningsbruk; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 20: Møbler, kontormøbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INKO CLAMP (730) Innehaver: Eilif Elvegaard, Postboks 1116, 1631 Gamle Fredrikstad, NO KL. 6: Rør- og kabelklammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE POWER BEHIND THE BUY BUTTON (730) Innehaver: CyberSource Corp, 550 South Winchester Boulevard, 3rd Floor, San Jose, CA 95128, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; utbredelse, forberedelse og plassering av annonser for andre via on-line elektroniske kommunikasjonsnettverk; drift av bedrifter for andre, nemlig detaljbedrifter og distributører via on-line elektroniske kommunikasjonsnettverk som demonstrerer eller fremhever dataprogrammer, datamaskiner, musikk, fotografier, videoer, bøker og digitaliserte produkter og tjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; verifiseringstjenester for kredittkort og betalinger; kredittkort-transaksjonstjenester; tjenester knyttet til oppdagelse av svindel med kredittkort; kalkulering og behandling av omsetningsskatt. KL. 38: Telekommunikasjon; elektroniske overføringer av beskjeder, data, audio-visuelt innhold, dokumenter og dataprogrammer via dataterminaler. KL. 42: EDB-programmering; datavirksomhet nemlig fremskaffelse av en interaktiv database innen området dataproduktinformasjon og musikalske, tekstmessige og audiovisuelle arbeider og innhold i elektronisk eller digital form; dataprogrammeringsrådgivning og dataprogrammering for andre i forbindelse med informasjonssystemer som bruker on-line elektroniske kommunikasjonsnettverk; vurdering og gjennomgang av standarder og praksis for å forvisse seg om samsvar av eksport og kontrollordninger for produsenter innen området dataprogrammer; vurdering og gjennomgang av standarder og praksis for å forvisse seg om samsvar av innholdsrettigheter gjennom elektroniske leveringssystemer, lisensvalidering eller elektronisk sertifisering; teknisk assistanse for bedrifter i bruken av on-line elektroniske kommunikasjonsnettverk. 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACCESSORY NETWORK (730) Innehaver: Accessory Network Group Inc, 350 Fifth Avenue, 4th Floor, New York, NY 10118, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 18: Paraplyer, lommebøker, seddelbøker, pengepunger, kosmetikkofferter og -bager, reisevesker og -bager, handlevesker, ryggsekker, ransler, skipssekk, beltebager (bager til å feste i beltet), sammenrullbare bager, vesker og bager til bøker, håndvesker, gymbager, dokumentmapper og -kofferter, bager for bleier, kofferter og garderobeposer for klær (for reiseformål), nøkkelpunger (av lær, lærimitasjoner og kunstmaterialer). KL. 25: Hatter, luer, skjerf, hansker, votter, t-skjorter og topper, vester og belter (bekledning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SALMOPET (730) Innehaver: Salmopet AS, 4130 Hjelmeland, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HUD, HAN & HENNE (730) Innehaver: Derma-Nor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad, NO KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DESNUDA (730) Innehaver: Salvatore Ferragamo Italia SpA, Firenze, IT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. IT, , FI99C KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for fugler, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske preparater for bruk som tilsetning til de forannevnte næringsmidler. 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIBERFRAX GENUITY (730) Innehaver: Holger Fiber AS, Postboks 122 Holmlia, 1202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør. KL. 19: Bygningsmaterialer; stive rør for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus; monumenter. (730) Innehaver: Genuity Inc, 3 Van De Graaf Drive, Burlington, MA 01803, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, modemer, elektroniske svitsjeinnretninger og programvare for å tilveiebringe tilgang til globale datanettverk. KL. 37: Tilveiebringe reparasjon og vedlikehold av elektroniske innretninger og datamaskinvare brukt i forbindelse med tilveiebringelse av tilgang til globale datanettverk; installasjon av datamaskinvare for andre. KL. 38: Tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til globale datanettverk; tilveiebringe fiberoptiske kommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringe forbindelser til globale informasjonsnettverk for elektronisk overføring, lagring, mottakelse og spredning av data, bilder, dokumenter og beskjeder. KL. 42: Tilveiebringe flerbrukertilgang til globale datainformasjonsnettverk for overføring og spredning av informasjon; design, kontroll og overvåking av datanettverkssystemer for andre; design, utvikling og oppgradering av dataprogramvare for andre; design, implementasjon, kontroll og overvåking av datanettverksikkerhetssystemer for andre; konsultasjonstjenester i forbindelse med data. 33

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NATROSOL EXCEL ALLPLAY (730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Polymerer for industriell bruk; vannoppløselige polymerer for industriell bruk; vannoppløselige polymerer for bruk i malingsindustrien; polymerer for bruk i vannbaserte belegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NATROSOL SUPREME (730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Polymerer for industriell bruk; vannoppløselige polymerer for industriell bruk; vannoppløselige polymerer for bruk i malingsindustrien; polymerer for bruk i vannbaserte belegg. (730) Innehaver: AllAdvantage.com, 101 First Street, No. 586, Los Altos, CA 94022, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Data software og -hardware, databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske databærere. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Dataprogrammering; utleie av tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk. US, , 75/818,210 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DOTCAST (730) Innehaver: Dotcast, 900 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94301, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Data hardware og software for trådløse bredbånd data leveringssystemer, fjernsyn og data nettverk. KL. 38: Telekommunikasjon- og datatjenester for trådløse data leveringssystemer. US, , 75/818,700 34

35 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45201, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål. KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45201, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål. KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. 35

36 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COOK S FLAVA CATALYS (730) Innehaver: Stabburet AS, Lienga 6-8, Mastemyr, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Convergys CMG Utah Inc, 600 Vine Street, OH, Cincinnati 45202, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Fakturerings- og datastyringstjenester for abonnementskonti for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TORQUE-MATCH (591) Merket er i farger (730) Innehaver: ScanRope AS, Postboks 295 Sentrum, 3101 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 22: Tauverk. (730) Innehaver: Fabritius Eiendom AS, Postboks 6872 Rodeløkka, 0504 Oslo, NO KL. 36: Forretninger ved fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet. 36

37 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VINDFANG ACCESRAIL (730) Innehaver: Merkantildata Applikasjon AS, Postboks 6534 Etterstad, 0605 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computer software og -hardware. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjon av organisasjoner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenesteyting via et globalt datanettverk, nemlig å stille til rådighet, og drive en portal for forretningskritiske systemer og relatert kompetanse, samt å stille til rådighet, og drive elektroniske oppslagstavler; kommunikasjon mellom computere og dataterminaler. KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av computer software og - hardware; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; brukerstøttetjenester i forbindelse med computer software og -hardware; teknisk konsulentvirksomhet; konsulentvirksomhet vedrørende informasjonsteknologi; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Accesrail Inc, 785 Plymouth, No. 305, Town of Mount-Royal, QC H4P 1B3, CA (740,750) Fullmektig: Per Spjelkaviknes, Postboks 1730 Vika, 0121 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ABILITAT (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker. WEXIÖDISK (730) Innehaver: Wexiödisk AB, Mårdvägen 4, S Växjö, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 7: Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og rengjøringsmaskiner for restauranter, storkjøkken og husholdningsformål; bestikksorterere; serviettbrettingsmaskiner; deler og tilbehør til ovennevnte varer. EM, ,

38 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KIDIBUL (730) Innehaver: Cidre Stassen SA, Rue de Kan 7, B Aubel, BE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Gerdt H. Mathiesen AS, Domkirkegt. 5, 5017 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 20: Møbler. KL. 35: Oppstilling av et utvalg varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; cider, pæremost, pærevin, øl og vin med lavt alkoholinnhold; cider, pæremost, pærevin, øl og vin uten alkohol. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); cider, pæremost, pærevin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arvid Undebakke, Romsdalsgt. 3 B, 0556 Oslo, NO KL. 41: Utgivelse av bøker og tekster, kurs- og opplæringsvirksomhet. 38

39 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARCTIC FJORD GREENLEAF (730) Innehaver: Mills DA, Sofienberggata 19, 0558 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road, Dearborn, MI 48121, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer; kobling og anordninger for overføring av drivkraft; landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. 39

40 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VEVESCA (730) Innehaver: Oxford GlycoSciences (UK) Ltd, 10 The Quadrant, Abingdon Science Park, Abingdon OX14 3YS, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater og stoffer for behandling av glycolipidlagringsskader, inkluderer Gaucherssykdom og Farbryssykdom. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Joh. Johannson AS, Postboks 130 Sentrum, 0102 Oslo, NO KL. 30: Kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VANEO (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. DE, , /12 40

41 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VEDOS (730) Innehaver: Ragnar Vidum AS, Postboks 1593, 3206 Sandefjord, NO KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Immersion Corp, 801 Fox Lane, San Jose, CA 95131, US KL. 42: Konsultasjons- og programvareutviklingstjenester innen den datateknologi som muliggjør følingsfornemmelser. US, , 75/ (730) Innehaver: Immersion Corp, 801 Fox Lane, San Jose, CA 95131, US KL. 9: Datamaskinvare og dataprogramvare for å gi følelsesfornemmelser ved hjelp av elektroniske periferinnretninger; periferinnretninger; mikroprosessorer. US, , 75/

42 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MYTRAVELCO.COM (730) Innehaver: TTC Holdings Inc, 300 Delaware Avenue, 9th Floor - DE 5403, Wilmington, DE 19801, US (730) Innehaver: Riviera Fritid AS, Postboks 5288 M, 0303 Oslo, NO KL. 18: Parasoller. KL. 20: Hage- og campingmøbler samt puter dertil. KL. 21: Bærbare kjølebokser (ikke elektriske) og kjølebager av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BX VELOCITY (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske anordninger; stenter. (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Reisereservasjonstjenester, herunder reservasjoner og booking via et globalt komputernettverk eller via kontakt med en salgsagent. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRAVELCO.COM (730) Innehaver: TTC Holdings Inc, 300 Delaware Avenue, 9th Floor - DE 5403, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Reisereservasjonstjenester, herunder reservasjoner og booking via et globalt komputernettverk eller via kontakt med en salgsagent. US, , 75/

43 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ICE CUBE PROTECTOR (730) Innehaver: World Target Ltd, Kwun Tong Kowloon, HK (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, ytterklær; sportsklær, fritidsklær; hverdagsklær; hodeplagg og fottøy; strømpevarer; svømmetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO KL. 42: Eksploatering av patenter, lisensiering av og rådgivning for immateriell eiendomsrett, ingeniørvirksomhet, juridiske tjenester, faglige og tekniske konsultasjoner, lisensiering av eiendomsrett, meklingstjenester, oversettelsesvirksomhet, eksploatering av patenter, rådgivning for immateriell eiendomsrett, teknisk konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: BLACK BAR (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Europlay AS, Verkstedveien 2 b, 6503 Kristiansund N, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO KL. 42: Eksploatering av patenter, lisensiering av og rådgivning for immateriell eiendomsrett, ingeniørvirksomhet, juridiske tjenester, faglige og tekniske konsultasjoner, lisensiering av eiendomsrett, meklingstjenester, oversettelsesvirksomhet, eksploatering av patenter, teknisk konsulentvirksomhet. 43

44 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Epicentric Inc, 333 Bryant street, Suite 300, San Francisco, CA 94107, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; dataprogrammer. KL. 42: EDB-programmering; datavirksomhet nemlig brukertilpasning, utarbeidelse, implementering, beredskap og ledelse av web-sider og web-områder for andre. US, , 76/017,013 (730) Innehaver: InterNAP Network Services Corp, 2 Union Square, 601 Union Street, 10th Floor, Suite 1000, Seattle, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Skaffe flerbrukertilgang til et verdensomspennende datanettverk for overføring og spredning av et vidt spekter av informasjon. US, , 75/839,619 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTERNAP (730) Innehaver: InterNAP Network Services Corp, 2 Union Square, 601 Union Street, 10th Floor, Suite 1000, Seattle, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Skaffe flerbrukertilgang til et verdensomspennende datanettverk for overføring og spredning av et vidt spekter av informasjon. US, , 75/839,572 44

45 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WOW (730) Innehaver: Gibbs Technologies Ltd, Nuneaton, Warwickshire, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; kjøretøyer for bruk på land og i vannet; båter; biler. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DISCOVERY HEALTH CHANNEL (730) Innehaver: Discovery Communications Inc, 7700 Wisconsin Avenue, Bethesda, MD, US datakrypteringsvirksomhet som del av slik dataoverføringsvirksomhet; fiberoptiske, kabel- og satellittfjernsynsoverføringer; satellitt- og on-linekommunikasjonsvirksomhet; interaktive kommunikasjonstjenester; kringkastingsvirksomhet for abonnementsfjernsyn; overføringsvirksomhet for abonnementdata. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og underholdningsvirksomhet spesielt tjenester vedrørende forberedelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer, videoer, radioprogrammer og live underholdningsprogrammer; produksjon av tegnefilmer, produksjon av animert filmunderholdning; tjenester relatert til spillefilmunderholdning, fjernsynsunderholdning, fjernsynsutdannelse og -opplæring og til live forestillinger og -oppvisninger; underholdningstjenester i form av interaktiv og digitalt komprimert fjernsynsprogrammering via fiberoptisk, kabel- eller satellittkringkasting; utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet innen området for interaktiv og digitalt komprimert fjernsynsprogrammering og fiberoptisk, kabel- eller satellittkringkasting; tjenester relatert til fremskaffelse av video og audiovisuelle billedbærere for mottak og overføring av fjernsynsprogrammering og informasjonsdata; tjenester relatert til komprimert digital fjernsynsprogrammering; publisering av bøker, magasiner, trykksaker og tidsskrifter; utleie og leasing av interaktivt og digitalt komprimert fjernsynsutstyr; on-line datatjenester relatert til opplæring, utdannelse og underholdning. KL. 42: EDB-programmering; fremskaffelse av informasjon, data, underholdning og stoff med faglig innhold via et globalt datanettverk. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater for lagring, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; spillefilmer; videobånd; CD-er, videoplater og audio-visuelle opptak; registrerte magnetiske bånd med lyd og/eller bilder; CD- ROM, lydopptak; fotografiske opptak og -plater; forlystelsesapparater for bruk med fjernsynsapparater; interaktive datasystemer; magnetiske og fiberoptiske databærere; telekommunikasjonsutstyr og apparater for omdanning av film og video til interaktiv og digital komprimert programmering; datamaskiner og dataprogrammer; fjernkontrollanordninger for fjernsyn, fjernsynsomformere og relatert utstyr innen området interaktiv og digitalt komprimert fjernsynsprogrammering og for bruk i forbindelse med fiberoptiske, kabel- og satellittfjernsynskringkasting; deler og komponenter for alle forannevnte varer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonstjenester, spesielt radio-, kabel- og kringkastingstjenester, kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer og radioprogrammer; fjernsynsoverføring, radiooverføring og radiodiffusjonsvirksomhet; dataoverføringsvirksomhet og 45

46 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dale Sko AS, Postboks 100, 6961 Dale I Sunnfjord, NO (730) Innehaver: Ny TV Oslo ASA, 0015 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 25: Sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENTER (730) Innehaver: Dial Forsikring AS, 0280 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Avregningstjenester AS, Postboks 454, 3201 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjon, dataassistert overføring av beskjeder og bilder i forbindelse med forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet og monetær virksomhet. KL. 35: Kontortjenester; regnskapsførsel; bokføring; fakturering; avlesning og avregning av tallopplysninger, herunder strømmålere, for tredje mann. 46

47 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TVFI TELEVISION VIDEOGRAMME FILM INTERNATIONAL (730) Innehaver: Television Videogramme Film International (TVFI) SarL, 23 Rue du Javelot, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til landmåling, besiktigelse, veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på databærere; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 20: Møbler, speil (ikke opptatt i andre klasser), billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdingsvirksomhet. KL. 42: Trykkerivirksomhet; fotografering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZIRCARIS (730) Innehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, SE KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZIRCADE (730) Innehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, SE KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. 47

48 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIDARIS (730) Innehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, SE KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALEUTIAN CLASS (730) Innehaver: GrandBanks Yachts Pte Ltd, Loyang Crescent, SG (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Lystbåter. US, , 75/870,846 (730) Innehaver: BTJ Produkter AB, S Lund, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper og klisjéer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: U-PASS (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske katetere. 48

49 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GEOCITIES (730) Innehaver: GeoCities, Santa Clara, CA, US (730) Innehaver: Innherreds Folkeblad Verdalingen AS, Postboks 243, 7651 Verdal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Aviser og publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CORALDEC (730) Innehaver: Corus Aluminium Walzprodukte GmbH, Carl-Spaeter-Strasse 10, D Koblenz, DE KL. 6: Bygningselementer som kan sveises, er laget av aluminium eller legeringer herav eller i kombinasjon med andre metaller eller syntetiske stoffer, til bruk i transportindustrien, så som gulv, rammer, stativ, skrog, containere, vegger, tak, dekk og lasteplattformer for fly, båter, biler, traller, lastebiler, busser, siloer, bygninger, broer og tog; bygningselementer som kan sveises, er laget av aluminium eller legeringer herav eller i kombinasjon med andre metaller eller syntetiske stoffer, til bruk i faste eller transportable broer, tunneler, midlertidige eller faste bygningskonstruksjoner, midlertidige eller faste trafikkfiler. KL. 42: Konsulentvirksomhet for anvendelse, design og produksjon av metallfolier, plater, strimler, lister eller panel i kombinasjon med syntetiske stoffer innen transport eller bygningsindustri; konsulentvirksomhet for anvendelse, for design og produksjon av metallgulv, vegger, tak, dekk, bygningskonstruksjoner, trafikkfiler, jernbane eller overbygg/dekker av metall eller i kombinasjon med syntetiske stoffer innen transport eller bygningsindustri. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Annonse-, reklame- og forretningstjenester; veiledningstjenester til hjelp for å lokalisere personer, steder, organisasjoner, telefonnummer, hjemmesider og elektroniske mail-adresser. KL. 38: Kommunikasjonstjenester, telekommunikasjonstjenester; elektronisk mail-tjenester; teletjenester, nemlig forsyning av telekommunikasjon via datanettverk; forsyning av flerbruker-tilgang til datanettverk for overføring og spredning av informasjon; elektronisk overføring av data, bilder og dokumenter; forsyning av online-samtalefasiliteter for tidstro interaksjon med andre datamaskinbrukere. KL. 42: Datatjenester; online-datatjenester; design, nyskaping, utvikling, vertskapsutøvelse, vedlikehold og promotering av web-sider/web-områder for andre; rådgivning og teknisk assistanse innen området for design, nyskaping, utvikling, vertskapsutøvelse, vedlikehold, betjening, ledelse, annonse- og reklamevirksomhet samt markedsføring av web-sider/ web-områder for online-handel; databulletiner og meldingstavler innen allmenne interesseområder; dataprogrammeringstjenester. BX, ,

50 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: riodata GmbH, Frankfurt (Mörfelden), DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Internettjenester, spesielt fremskaffelse av tilgangstid og databaser; kompilasjon, innsamling, lagring, behandling og overføring av data/informasjon; fremskaffelse av informasjon ved utleie av tilgangstid, fremskaffelse og utforming av websteder. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Lars Frost, Håstølen 46, 5918 Frekhaug, NO KL. 7: Elektriske motorer for pumper (maskiner); tannhjulsmotorer for pumper (maskiner); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; pumper for transport av væske. KL. 11: Apparater for oppvarming, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kia Motors Corp, Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul , KR (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 12: Personbiler, lastebiler, busser, ambulansebiler, brannbiler, vannsprøytebiler, dumpere, racerbiler, begravelsesbiler, vaske/rense-biler, stigebiler, kjølebiler, snøplogbiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STIZON (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Caribe Inc, State Road 2, KM60.0, Arecibo, PR, US KL. 5: Farmasøytiske preparater. EM, ,

51 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ASCOT (730) Innehaver: Vitrolife AB, Göteborg, SE KL. 5: Farmasøytiske preparater; legemiddel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ECOBRIGHT (730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO KL. 6: Reflektorer av aluminium. KL. 11: Reflektorer for lamper. (730) Innehaver: Ascot plc, London W1R 9DA, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemiske produkter til bruk i petrokjemisk industri. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske produkter og substanser; kjemiske preparater til medisinsk bruk; kjemiske preparater for farmasøytiske formål eller til veterinære formål; kjemiske reagensmidler til medisinske eller veterinære formål. KL. 40: Bearbeiding av materialer; vanlig bearbeiding og fremstilling av kjemikalier og av kjemiske produkter og preparater; foredlingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SCOTCH-BRITE MOP-ATRAP (730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, MN , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 21: Rengjøringsutstyr og -materialer. ES, ,

52 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MUNDO123.COM (730) Innehaver: Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Avenida Andrés Bello 2687, Piso 14, Providencia, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MUNDO123 (730) Innehaver: Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Avenida Andrés Bello 2687, Piso 14, Providencia, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Feezt AS, Arbiensgate 2, 0253 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Treidmark AS v/erik N. Treider, Fridtjof Nansens Plass 9, 0160 Oslo KL. 9: Informasjonsteknologi bestående av fremgangsmåter på systemer, tekniske komponenter og programvare for data- og telenettverk. KL. 35: Bistand vedrørende annonser, reklame og annen markedsføring samt bistand ved salg av teknologi og tjenester for data- og telenettverk. KL. 36: Investering og/eller deltagelse i selskaper hvis formål er innovasjon, utvikling, markedsføring og salg av teknologi og tjenester for data- og telenettverk. KL. 38: Kommunikasjon ved hjelp av data- og telenettverk. KL. 42: Innovasjon og utvikling av teknologi og tjenester for data- og telenettverk. 52

53 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OMNIFUSE (730) Innehaver: SIMS Graseby Ltd, 765 Finchley Road, London NW11 8DS, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Medisinske infusjonsapparater og -instrumenter; medisinske infusjonspumper; sprøytepumper; deler og tilbehør til forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Telefront AS, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; telekommunikasjon via et globalt datanettverk. (730) Innehaver: Varden AS, Prinsessegt. 8-12, 3724 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; aviser, bøker, tidsskrifter, magasiner, almanakker, brosjyrer, flygeblad, grafiske trykk, håndbøker, kalendere, kataloger, litografier, plakater, postkort, tegneserier, tegninger; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklameannonser, fjernsyns- og radioreklame, public relation (PR-virksomhet), formidling av avisabonnement for tredjemann, utleie av reklameplass og reklamemateriell, utsendelse av vareprøver, organisering av utstillinger for handels- og reklameformål; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer, informasjonsbyråer (nyheter), data assistert overføring av beskjeder og bilder, fjernsynssendinger, informasjon om telekommunikasjon, kabelfjernsynssendinger, mobiltelefontjenester, radiosendinger, satellittoverføring. KL. 39: Avisombæring og avisutlevering. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; avisutgivelse, utgivelse og utlån av bøker, filmproduksjon, produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, innspillingsstudioer, utgivelse av andre tekster enn reklametekster, tekstforfattervirksomhet. KL. 42: Journalistvirksomhet. 53

54 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf tidligere varemerkelov 21 (dvs registreringer ferdigbehandlet etter regler gjeldende før ) Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Saga Solreiser AS, Postboks 475 Sentrum, 0105 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Hele klassen. KL. 42: Hele klassen. (450) Kunngjort reg. dato:

55 NORSK VAREMERKETIDENDE Ansvarsmerker /00 REGISTRERTE ANSVARSMERKER Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Berit Blindheim, Hellaveien 80, 1458 Fjellstrand B.BL. Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Bente Nordbyhagen Hallien, Høgtunveien 7A, 1383 Asker BENTE Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Paula Spetås, Södergatan 17B, S Eslöv, SE Fullmektig: Gunvor Foldøy, Fjellv. 5A, 1410 Kolbotn PAS Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg

56 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: 2R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: WIPP (730) Innehaver: Henkel KGaA, D Düsseldorf, DE KL. 3: Perfumery goods, cosmetic products, bubblebaths, essential oils, soaps, soap powders, bleaching soda, washing and bleaching substances, laundry blueing, stain removing substances, scouring solutions, rust-removing products, cleaning and polishing substances (except for leather), scouring products, products for rinsing and washing household and kitchen utensils and for clothes and underwear, cleaning products for jars and bottles, products for cleaning windows, products for washing carpets, starch and starch preparations for laundry purposes. Gazette nr.: 10/00 56

57 (111) Int. reg. nr.: 2R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: 2R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Deutscher Genossenschafts-Verlag Eingetragene Genossenschaft mbh, 43, Nauroder Strasse, D Wiesbaden-Bierstadt, DE KL. 8: Special offers made of leather, imitation leather, plastic materials, porcelain or fabric, namely: penknives. KL. 16: Special offers made of leather, imitation leather, plastic materials, porcelain or fabric, namely: calendars, writing pads, trays for coins, conference portfolios. KL. 18: Special offers made of leather, imitation leather, plastic materials, porcelain or fabric, namely: purses, wallets. KL. 20: Special offers made of leather, imitation leather, plastic materials, porcelain or fabric, namely: mirror cases, index cabinets. KL. 21: Special offers made of leather, imitation leather, plastic materials, porcelain or fabric, namely: piggy banks, comb cases. KL. 28: Special offers made of leather, imitation leather, plastic materials, porcelain or fabric, namely: balls. KL. 34: Special offers made of leather, imitation leather, plastic materials, porcelain or fabric, namely: ashtrays, cigar cases, cigarette cases. Gazette nr.: 4/00 (730) Innehaver: Frankonia Schokoladenwerke GmbH, Daimlerstrasse 9, D Veitschöchheim, DE KL. 5: Cough lozenges, chocolate for diabetics. KL. 30: Cocoa and cocoa products, namely chocolate masses and toppings; cocoa extracts for human consumption, chocolate, sweetmeats, marzipan, marzipan substitutes, dough for cakes and pastry for stuffing pastry mix, chocolate and sweets as Christmas tree decorations, praline sweets, also filled with liquids, in particular with wines and spirits; sweets, sugar confectionery and pastry products, fruit cakes, biscuits, rusks, yeast, baking powder, pudding mix, cream ice, fruit ice; gum sweets and liquorice sweets, caramels. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: FEWA (730) Innehaver: Henkel KGaA, D Düsseldorf, DE KL. 3: Soaps, washing, cleaning and bleaching substances. Gazette nr.: 10/00 57

58 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: POLICART FRIGEN (730) Innehaver: Delta Zofingen AG, 10, untere Brühlstrasse, CH-4800 Zofingen, CH KL. 16: Paper cloths for cleaning. KL. 21: Paper cloths for cleaning. Gazette nr.: 10/00 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Solvay, 33, rue du Prince Albert, B Brussel, BE KL. 1: Chemical products for use in industry and science, safety refrigerants, namely operating agents for all types of refrigerating, cooling and air-conditioning installations, safety spray propellants, foam agents for plastic materials, namely liquefied gas, fire-extinguishing compositions; detergents. Gazette nr.: 05/00 SÜDFLOCK (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Süd-Chemie AG, 6 Lenbachplatz, D München, DE KL. 1: Chemical products for municipal and industrial water purification. Gazette nr.: 8/00 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: DIACEL (730) Innehaver: Celcommerz Inhaber Felix Rettenmaier, 8, Scheffelstrasse, D Ellwangen, DE KL. 1: Filtering additives in granule, powder, fibre, paste or liquid form, made up of organic, synthetic or mineral materials, which can be used in their crude form or at least partly processed, for filtering fluids in order to make or soften the filter cake, as well as for binding colloidal or viscous substances and retaining/filtering impurities in water or aqueous solutions, and intended for all physical application fields, in particular for the separation of liquids and solids contained in solutions within processes such as filtering foodstuffs, chemical materials/substances and pharmaceutical products. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Ascherl & Co Münchner Transport- Gesellschaft, 34, Baubergerstrasse, D München, DE KL. 36: Insurance agencies. KL. 39: Transport of goods by car, rail vehicle or ship; storage of goods. Gazette nr.: 05/00 Gazette nr.: 8/00 58

59 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Gaumont SA, 30 Avenue Charles de Gaulle, F Neuilly-Sur-Seine, FR (730) Innehaver: Deutsche Lufthansa AG, Von- Gablenz-Strasse 2-6, D Köln, DE KL. 36: Issuance of credit cards; finance, particularly foreign exchange transactions, credit related consultancy, brokerage services, deposit of valuable objects, building and property management, insurance agencies. KL. 37: Repair and servicing of electrotechnical items, mechanical facilities, motor vehicles, aircraft, photographic equipment, projection apparatus and cinematographic apparatus. KL. 39: Transportation of persons and goods by motor cars, rail-mounted vehicles, ships and airplanes; warehousing of all types of goods; rescuing and lifesaving; transport of money and valuables; ambulance transport; organisation and arranging travel of all types; land, air and sea transport agency; organisation of tours and excursions to places of interest; escorting of travellers; car and plane rental; packing, shipping and delivery of goods. KL. 41: Training and instructional services for flight crews and cabin crews in passenger service and for airport staff. KL. 42: Accommodation and catering (providing food and drink) services; interpreters; technical consultancy and expertise services, translation services; room reservation. KL. 1: Chemicals used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetic resins, unprocessed plastics (in powder, liquid or paste form); natural and artificial soil fertilisers; fire extinguishing compositions; chemical tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for industrial use. KL. 7: Machines and machine tools; motors and engines (not for land vehicles); transmission couplings and belts (not for land vehicles); large agricultural implements; incubators. KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electrical (including radio apparatus), photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), emergency (lifesaving) and teaching apparatus and instruments; coin or token-operated automatic apparatus; speaking machines; cash registers, calculating machines; fire extinguishers. KL. 16: Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not included in other classes); printed matter, newspapers and periodicals, books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesive materials (for stationery purposes); artists supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); playing cards; printing type; printing blocks. KL. 35: Advertising and business services. KL. 41: Education and entertainment. Gazette nr.: 05/00 Gazette nr.: 10/00 59

60 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: G. Bopp & Co AG, 20, Bachmannweg, CH-8046 Zurich, CH KL. 6: Metal netting and metallic wire mesh; metal baskets, wire fences; sheet-metal welding. KL. 7: Metal conveyor belts; metallic scalpers, iron or steel wire sieves; metallic filters. KL. 11: Metallic filters. Gazette nr.: 10/00 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Leinemann GmbH & Co, Industriestrasse 11, D Braunschweig, DE KL. 37: Equipping and assembling, repairing and maintaining machine installations and industrial installations, mechanical facilities and mechanical precision units, in particular framework for airing, ventilating, regulating or controlling components, framework for stop and discharge elements, manually and/or mechanically operated implements, apparatus for the mineral oil, natural gas and petrochemical industry, as well as for building tankers, and devices for protection against moving flames in the form of safety installations used to prevent explosions, blasts and/or persistent blaze, as well as flame arresters for the protection of containers, apparatus, pipes, machines and tankers. (730) Innehaver: Dr. R.A. Eckstein GmbH, 14-14a, Hauptstrasse, D Oberasbach, DE KL. 3: Cosmetics. Gazette nr.: 10/00 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: GEZEMATIC (730) Innehaver: GEZE GmbH & Co, 21-29, Siemensstrasse, D Leonberg, DE KL. 6: Fittings of metal for building, for doors, for sliding doors, for windows, for furniture; locks, closing devices for windows and doors, door closers, windows, doors, small ironware, articles of sheet metal. KL. 7: Motor-actuated drive mechanisms for doors and windows, in particular automatic motor-operated mechanisms, motor-operated door closers, in particular automatic motor-operated door closers. KL. 9: Signaling and control devices for automatic mechanisms for doors and windows, signaling and control devices for monitoring control fields. KL. 11: Ventilation apparatus, namely smoke and heat removal systems for fire prevention purposes. KL. 12: Door fittings and windows for vehicles. Gazette nr.: 4/00 Gazette nr.: 05/00 60

61 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: MINIMAN (730) Innehaver: Jacques Jaunet SA, 51, Avenue du Maréchal Leclerc, F Cholet, FR KL. 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette nr.: 4/00 (730) Innehaver: Römerquelle GmbH, 3, Holzmanngasse, A-1210 Wien, AT KL. 32: Non-alcoholic beverages and mineral water. Gazette nr.: 6/00 61

62 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: GELITA SERVITEL (730) Innehaver: Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG, 2, Gammelsbacher Strasse, D Eberbach, DE KL. 1: Proteins as raw materials in solid form or as solutions and in liquid form for the food industry, for producing pharmaceutical and veterinary products, sheets, sponges, adhesive bandages, dressings, dietetic products, cosmetic products, photographic emulsions and base layers for technical use, as well as for producing animal feed. KL. 4: Animal fats for technical applications. KL. 5: Pharmaceutical preparations consisting of proteins in solid, liquid form or as solutions. KL. 29: Foodstuffs consisting of proteins in solid, liquid form or as solutions; animal fat for the manufacture of animal feed. KL. 31: Animal feed, also such consisting of proteins in solid, liquid form or as solutions. KL. 42: Advice relating to boiling instructions for protein products, technical advice relating to the use of gelatin and derivatives thereof, as well as to livestock feed. (730) Innehaver: Schindler Aufzüge AG, CH-6030 Ebikon, CH KL. 7: Equipment and apparatus for installing electric, hydraulic elevators, freight elevators and escalators. KL. 9: Electronic equipment and apparatus for remote monitoring and surveillance, for alarm transmission and processing, for remote signaling of operating status and for remote control. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: ORBEA (730) Innehaver: Lladro Comercial SA, Ctra. de Alboraya s/n, Poligono Lladro, Tavernes Blanques, Valencia, ES (730) Innehaver: Orbea S coop Ltda, Poligono industrial Goitondo, Mallabia, ES KL. 12: Bicycles, motorcycles, velocipedes, motor bicycles as well as parts thereof. Gazette nr.: 10/00 KL. 18: Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, sunshades and walking sticks; riding crops and saddlery goods. KL. 21: Ornamental trinkets made of porcelain, household or kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes), brush-making material; cleaning equipment; steel wool (metallic sponges); unworked or semiworked glass (except building glass), glassware, chinaware and earthenware not included in other classes. Gazette nr.: 05/00 62

63 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: VITEC (730) Innehaver: Metrax GmbH, 22, Rheinwaldstrasse, D Rottweil, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Electric drive motors, pumps and blowing machinery as parts of electrical mobile air-blast massaging apparatus. KL. 10: Electric mobile air-blast massaging apparatus (apparatus for producing whirlpool baths and/or massaging baths in bathtubs). KL. 11: Bathtubs with installations for whirlpool baths and/or massaging baths in the form of mats placed at the bottom of the bathtub. KL. 17: Outlet nozzles and flexible hoses for connection not made of metal as parts of whirlpool bath and/or massaging bath installations in bathtubs. Gazette nr.: 25/99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Bayerisches Münzkontor Göde GmbH & Co KG, 5 Am Heerbach, D Waldaschaff, DE KL. 6: Collectors articles, namely works of art of nonprecious metal. KL. 14: Collectors articles, namely coins, medals, works of art of precious metals and their alloys. KL. 16: Collectors articles, namely stamps. Gazette nr.: 8/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: HERBAMARE (730) Innehaver: Bioforce AG Roggwil TG, Au, CH Roggwil, CH KL. 5: Dietetic salt for medical use, made up of natural sea salt and of plants in the form of condiments. KL. 30: Cooking salt as well as dietetic salt not for medical purposes, made up of natural sea salt and of plants in the form of condiments; herbal tea; cereal preparations containing sea salt and herbs, sauces (except salad dressings) and spices. Gazette nr.: 8/00 (730) Innehaver: Diagnostica-Stago SA, 9 rue des Frères Chausson, F Asniéres, FR KL. 9: Measurement instrumentation for private or hospital medical laboratories. Gazette nr.: 8/00 63

64 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: WSC Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH, 19, Chieminger Strasse, D Grabenstätt, DE KL. 18: Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes, particularly bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks. KL. 25: Clothing (excluding stockings and socks) headgear. Gazette nr.: 05/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: SOGO (730) Innehaver: Satish Wadhumal Raisinghani Suresh Wadhumal Raisinghani, 96 bajos, calle Rocafort, Barcelona, ES KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (checking), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers, sound recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer apparatus; fire extinguishers. (730) Innehaver: Diagnostica-Stago SA, 9 rue des Frères Chausson, F Asniéres, FR KL. 5: Chemical or biological products, for laboratory analyses, reactions, doses and tests, for human medical and veterinary medical purposes. Gazette nr.: 8/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: CYSTINOL (730) Innehaver: Schaper & Brümmer GmbH & Co KG, 35, Bahnhofstrasse, D Salzgitter, DE KL. 5: Pharmaceutical products for treating diseases in the field of urology. Gazette nr.: 4/00 Gazette nr.: 05/00 64

65 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: HENKELL TROCKEN (730) Innehaver: Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG, Wiesbaden, DE KL. 32: Non-alcoholic wines. KL. 33: Sparkling or still wines, spirits. Gazette nr.: 10/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: for light dimmers, multiple power outlets, sockets for multiple power outlets, current distributors; electric value measuring apparatus; electric metal detectors; electric duct detectors; motion detectors which sound an alarm; electrical soldering apparatus, in particular soldering irons and soldering guns. KL. 11: Lighting apparatus for works, portable or not, including spotlights with or without stands, hand lamps and flashlights with luminous media, with fluorescent tubes or halogen tubes; annealing ovens. KL. 16: Paint rollers and paintbrushes, including paintbrushes with a foam tip. KL. 19: Booths of synthetic materials combined or not with metal for applying powder layers and for lacquering. KL. 20: Hand-operated nonmetallic devices for winding cables and pipes, in particular cable drums, cable reels, cable boxes, water pipe drums, drums for compressed-air hoses; nonmetallic wall-mounted implements for hanging clothing; ladders of wood and of synthetic materials. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: PERLOPLAST (730) Innehaver: Friedrich W Derkum Chemische Fabrik GmbH, 9/3, An der Packhalle, D Bremerhaven, DE (730) Innehaver: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, 1-3, Seestrasse, D Tübingen, DE KL. 2: Antirust agents. KL. 6: Hand-operated metal devices for winding cables and pipes, in particular cable drums, cable reels, cable boxes, water pipe drums, drums for compressed-air hoses; non-electric door closers; metal wall-mounted implements for hanging clothing; ladders made of metal; booths of metal combined or not with synthetic materials for applying powder layers and for lacquering. KL. 7: Mechanically operated hand-held tools; electric cutting apparatus, in particular electric scissors; electric engraving apparatus; machines, apparatus and tools (machine parts) for applying liquid, powdery, granular or fibrous layers or linings, for instance lacquers, paints and flakes; spray guns and installations consisting thereof; conveyors for workpieces moving through at least one treatment plant; machines and/or apparatus and installations consisting thereof for the preparatory surface treatment of workpieces to be covered with a layer or lacquered. KL. 8: Hand-operated hand tools; hand-operated hand apparatus and tools for applying liquid, powdery, granular or fibrous layers or linings, for instance lacquers, paints and flakes. KL. 9: Electric extension cables, electric cables for connection to an integrated light dimmer, remote controls KL. 3: Cleaning products for automobiles, especially polishing products. Gazette nr.: 4/00 65

66 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: PERCUTALFA SCHRACK SECONET (730) Innehaver: Pierre Fabre Sante SA, 45, place Abel Gance, F Boulogne, FR KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair products, dentifrices. KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products; sanitary skin and hair care products; dietetic substances for medical use, food for infants. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: U-TEST (730) Innehaver: U-Man Consulenze e Servizi SA, Case postale 4, CH-6528 Camorino, CH KL. 35: Management or marketing consulting and services. Gazette nr.: 8/00 (730) Innehaver: Schrack Seconet Sicherheits- und Kommunikationssysteme GmbH, 3, Wienerbergstrasse, A-1100 Wien, AT KL. 9: Electric and electronic apparatus and installations, particularly luminous sign installations, luminous sign communication installations, information installations in the form of indicators and screens, tax removal and deduction installations, namely electronic calculators, installations for searching for persons, communications installations for the disabled; fire alarm installations, burglar alarm installations, alarm installations for protection against aggression, video camera monitoring systems, monitoring installations for open ground, personal protection installations; communications installations. KL. 14: Electric and electronic systems for data entry concerning the name of the company involved, the amount of hours worked and the workbreaks taken. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: ALLSTAR (730) Innehaver: Compagnie Générale des Etablissements Michelin - Michelin & Cie, Société en commandite par actions, 12, Cours Sablon, F Clermont-Ferrand Cedex 09, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Tyres and inner tubes for vehicle wheels; rolling surfaces for the retreading of tyres. Gazette nr.: 12/98 66

67 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: PANACELL GIGER MD (730) Innehaver: Satish Wadhumal Raisinghani Suresh Wadhumal Raisinghani, Cami del Mig 21 D, Cornella de Llobregat (Barcelona), ES KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers. (730) Innehaver: Thomas Giger, Poststrasse 14, CH Soleure, CH og Adrian Giger, 3, Tugginerweg, CH Soleure, CH KL. 10: Surgical, medical apparatus and instruments. KL. 42: Medical, sanitary and beauty care. Gazette nr.: 16/99 CH, , Gazette nr.: 10/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: RIVER WOODS (730) Innehaver: American Clothing Associates NV, 3, Ellevestraat, B-9890 Gavere (voorheen Baaigem), BE KL. 18: Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 40: Tailoring, taxidermy; bookbinding; processing, treatment and finishing of skins, pelts, leather, fur and textile materials; photographic film development and photographic printing; woodworking; fruit pressing; flour milling; treatment, tempering and finishing of metal surfaces. Gazette nr.: 10/00 67

68 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: SCREWPELLER (730) Innehaver: Aquasystems International NV, 508, Brusselsesteenweg, B-1500 Halle, BE KL. 7: Ventilators for water purifying facilities; water deaerators; agitators; mixers (machines); pumps not included in other classes; centrifugal pumps; parts and accessories for the above-mentioned goods not included in other classes. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: The text CASH QUICK PT is excluded from the legal protection (730) Innehaver: GSI Gesellschaft für Systemtechnik und Informatik mbh, 5, Weiherstrasse, D Salem, DE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Data processing apparatus, processors and peripheral devices for input, output and reproduction of data and information; data carrier processing printers, data memories, data carriers, portable terminals for input, storage and reproduction of data; terminals for registration and/or processing of cashless payment and cash transactions. KL. 42: Development of hard and software, as programs for data processing applicable in computer systems for cashless payment systems on the base of magnetic cards, chipcards and other identification media. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: RAINBOW (730) Innehaver: Cavex Holland BV, 19-21, Harmenjansweg, NL-2031 RW Haarlem, NL KL. 10: Dental apparatuses and instruments. Gazette nr.: 25/98 Gazette nr.: 16/96 68

69 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: NEWAY PROFILOMETER (730) Innehaver: ED Project- und Beteiligungs-AG, 3, Neudorfer Strasse, D Duisburg, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Business management; business administration; office functions. KL. 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. KL. 38: Telecommunications. Gazette nr.: 18/97 DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Joachim Bürger, Pinedale House, Curracloe-Kilmacoe, County Wexford, IE KL. 35: Sales promotion of products with relief structures, such as tyres. Gazette nr.: 25/97 DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ELYSEO (730) Innehaver: Peugeot Motocycles, 103, rue du 17 Novembre, F Beaulieu Mandeure, FR KL. 12: Motorised two-wheel vehicles, scooters. (730) Innehaver: Tomas Pascual Sanz, Avda. de Manoteras, 18, Pol. Ind. de Manoteras, Madrid, ES (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 32: Beers; fruit juices and fruit-based beverages. Gazette nr.: 4/98 FR, , 97/ (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: Gazette nr.: 5/00 CREMISSIMO (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL KL. 30: Edible ices. Gazette nr.: 10/00 69

70 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Skoropa A/S, Nygade 7, DK-1164 København K, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette nr.: 9/98 (730) Innehaver: Mauritius GmbH Modevertrieb, 46a, Schockenriedstrasse, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Cleaning preparations for leatherwear. KL. 25: Leatherwear. Gazette nr.: 14/98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: INTIMISSIMI (730) Innehaver: Calzedonia Luxembourg SA, 32, rue Auguste Neyen, LU-2233 Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), LU KL. 25: Clothing, including underwear, lingerie, socks, ankle socks, tights, pyjamas, night shirts, dressing gowns, oriental slippers and other footwear; headgear. KL. 35: Advertising; business management; business administration; administrative services; assistance in business management and product commercialization, within the framework of a franchise contract; import and export services; public relations, commercial consultancy; assistance for the operation of store chains. Gazette nr.: 05/00 70

71 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: INESIS (730) Innehaver: Decathlon, 4, Boulevard de Mons, F Villeneuve d Ascq, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Chemicals used in industry, science, photography as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives (adhesive materials) for industrial use, glue. KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; cleaning products for table-tennis tables; soaps; perfumery products, essential oils, sunscreen products; shoe wax and shoe creams; cosmetics, hair lotions; dentifrices. KL. 5: Pharmaceutical, parapharmaceutical and veterinary goods, sanitary products for medical use and for personal hygiene; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; grease for lip protection; sunscreen products (sunburn ointments, white petroleum jelly); mosquito repelling products, glucose for medical purposes; haemostatic pencils; remedies for foot perspiration; plasters, materials for dressings (except instruments); material for stopping teeth and dental wax; disinfectants for medical or sanitary use (except for soaps); preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. KL. 9: Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; data processing apparatus; amplifiers; head cleaning tapes; videotapes; audio and video compact discs; disk changers (computer equipment); magnetic disks; optical disks; optical compact disks; floppy disks; magnetic data media; optical data media; projection screens; magnetic encoders; sound recording apparatus; sound recording carriers; computer programs (especially for counting points); printers for use with computers; printed circuits; intercommunication apparatus; interfaces for computers; apparatus for games adapted for use with television receivers only; lasers, not for medical purposes; readers (for computers); optical character readers; audio and video receivers; mice; sound cards, video cards, scanners (for nonmedical use); protection devices for personal use against accidents, nets for protection against accidents, electric apparatus for remote ignition, sighting telescopes for firearms; apparatus and instruments for astronomy; electric devices for attracting and killing insects, scales, luminous beacons, barometers, altimeters; marking and signaling buoys, directional compasses, fog signals, protective helmets, swimming and life-saving belts, dog whistles, diving suits, gloves and masks; pedometers, teeth protectors, spectacles (optics), mountaineering sunglasses, spectacle cases, extinguishers; bullet-proof vests, safety restraints; hydrometers, hygrometers, automatic and coin-operated amusement machines, binoculars, optical lamps, batteries for pocket lamps, rules (measuring instruments), breathing apparatus for underwater swimming, navigational instruments, observation instruments, lightning conductors, photographic apparatus, life-saving rafts, speedometres, revolution counters, pedometers. KL. 16: Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags, sachets and sheets for packaging; printed matter, bookbinding material, photographs, printing blocks; stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists materials, paintbrushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional or teaching material (except apparatus); pens; pen cases; pen holders; packaging bags, sachets and sheets of plastic material; playing cards; printing types; files, albums, books, almanacs, pamphlets, writing or drawing books, catalogues, calendars, posters, geographical maps, newspapers; printed publications; transfers, wrapping paper, signboards of paper or cardboard; postcards. KL. 18: Leather and imitation leather; animal skins; goods of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the products they are intended to contain, gloves and belts); hand and travel bags; harness articles; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; purses, satchels, pocket wallets, briefcases, key cases (leatherware); school bags, school satchels, attaché cases, purses, not of precious metal, briefcases (leather goods), beach bags; rucksacks; sports bags. KL. 21: Non-electrical utensils and containers for household or cooking use (neither of precious metals, nor coated therewith); buckets, table plates, not of precious metal; mugs, not of precious metal, bottle gourds, nonelectrical coffee makers, combs and sponges, brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); tableware of glass, porcelain or earthenware, portable ice boxes, non-electric, vacuum bottles. KL. 25: Ready-made clothing for men, women and children; knitwear and hosiery, lingerie, underclothing, bathrobes, bath gowns, bathing suits, bathing caps; bath sandals and slippers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses and frocks, trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scarves, belts, gloves (clothing), waterproof garments, anoraks, ski overalls, wet suits for water skiing, hats, caps, hair bands; socks, stockings, tights, shoes (except for orthopedic shoes), slippers, boots; sports, beach and ski footwear; sportswear (except diving gear); climbing and hiking clothing, clothing for hunting. KL. 28: Games, toys, play balloons; gymnastic and sporting articles (except clothing, shoes, mats); skating boots with skates attached; boxing gloves; delta wings; archery implements; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels; strings for rackets; gut for rackets; tennis rackets, frames for tennis rackets; badminton rackets, table tennis bats, balls for games; shuttlecocks for badminton, nets for sports; grips for rackets; covers for rackets; covers for table tennis tables; rubber coating for table tennis bats; shock-absorbing coating for tennis rackets; torsion-preventing reinforcement system for 71

72 tennis rackets; ball-throwing machines; game area separator; tape for protecting rackets; elbow pads, knee pads (sports articles); wrist bands for sports; sailboards; surf boards without automotive power; boards used in the practice of water sports; balls, golf clubs, skis, waterskis, edges of skis, ski bindings; weights and dumbbells; bows; crossbows and arrows; harpoon guns (sports articles); flippers for swimming; swimming pools (sports or play articles); slides for swimming pools; skateboards; jokes and conjuring tricks; swings; billiards and billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; chest expanders (exercisers); fencing weapons; hockey sticks; skittles and balls; bowling balls; physical rehabilitation apparatus (gymnastic apparatus); abdominal boards (gymnastic apparatus); tables for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas tree decorations (except lighting articles and sweetmeats); climbing chalk. KL. 37: Repair; installation services; maintenance and repair of equipment. KL. 38: News agencies; television broadcasting; radio transmissions; television transmissions; computer-aided transmission of messages and images; computer communication; transmission of television programs; transmission of radio programs; broadcasting of motion picture films and audiovisual programmes; radio, telegraph and telephone communications; message sending, especially computer-aided, telematics services. KL. 41: Education; educational institutions; correspondence courses; training; entertainment; amusement parks; providing casino facilities (gambling); physical education; discotheque services; providing sports facilities; sporting and cultural activities; organization of sports events; publishing of books, magazines, sound recordings; book loaning; animal training; production and creation of shows, of films; performing arts agencies; rental of films, videotape recorders, television sets, videotapes, sound recordings, cinematographic projection apparatus and theater sets; organization of competitions in the fields of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; information on educational or entertainment events, providing movie theatre facilities; movie studios; production of radio and television programs; recording studio services; health club services (physical fitness). (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Tomas Pascual Sanz, Avda. de Manoteras, 18, Pol. Ind. de Manoteras, Madrid, ES (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 29: Preserved vegetables, jams; meat, fish, poultry and game; meat extracts; dried and cooked fruit; jellies; compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. Gazette nr.: 5/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: COCOPOT (730) Innehaver: Eberhard Böhringer, 16, Apelstedt, D Bassum, DE KL. 20: Containers of latex and in combination with plant fibers, especially for seedlings. Gazette nr.: 8/00 Gazette nr.: 14/98 FR, , 97/

73 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Zeit AG, 1, Glockenstrasse, CH-6210 Sursee, CH KL. 35: Administration of a company; company operation administration advice; personnel management consultancy; consultancy relating to company organization and administration; company consultancy relating to time and work time management. KL. 42: Data processing software design in connection with time recording, time sheets and programs for personnel hiring planning and for personnel expenses control. Gazette nr.: 4/00 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Auralog SA, 12, avenue Jean Bart, F Voisins-le-Bretonneux, FR (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), emergency (lifesaving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data processing and computer equipment; fire-extinguishers. KL. 16: Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except for appliances); packaging material made of plastics, namely: bags, sachets, films and sheets; playing cards; printers type; printing blocks. KL. 38: Telecommunications; news agencies; communication via computer terminals. KL. 41: Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; book and magazine publishing; lending libraries; animal training; show and film production; performing arts agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories for theatre decoration; arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, lectures, conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; booking of seats for shows. Gazette nr.: 21/98 73

74 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (526) Unntaksanmerkning: The text RAISIO KVALITETS SÄD is excluded from the legal protection (730) Innehaver: Raisio Yhtymä OYj, Raisionkaari 55, SF Raisio, FI (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. Gazette nr.: 22/98 (526) Unntaksanmerkning: The text TEC COM is excluded from the legal protection (730) Innehaver: Tecdoc Informations System GmbH, 19-21, Nussbaumweg, D Rösrath, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: Compilation and systemization of information into computer and Internet databases; providing computer and Internet databases; commercial information agencies, business investigations, business inquiries, business information, business research, business management and organization consultancy, arranging and conducting of transactions in trade and business for others, arranging of contracts concerning the purchase and sale of goods. KL. 38: Telecommunication; news agencies; message sending; computer aided transmission of messages and images; electronic mail, networking and telecommunication for the purpose of optimization of order processing in the automotive spare parts market. KL. 42: Leasing access time to a computer database, computer programming, computer software design, updating of computer software, consultancy in the field of computer hard and software, rental of computer software, recovery of computer data, maintenance of computer software, computer system analysis. Gazette nr.: 23/98 DE, ,

75 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: HYDRONAUT (730) Innehaver: Montres Tudor SA, 3, rue Francois- Dussaud, CH-1211 Genève 24, CH KL. 14: Watches, diving watches, wristwatches, chronometric instruments, stopwatches, chronographs, watch cases, watchstraps, dials (clock and watchmaking), watch chains, control clocks (master clocks), cases for watches, cases for clock and watch-making, clocks, atomic clocks, electric clocks and watches, movements for clocks and watches, pendulum clocks, watch springs, watch glasses, all these goods are waterproof. Gazette nr.: 24/98 CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: PROMETRIUM (730) Innehaver: Laboratoires Besins Iscovesco SA, 5, rue du Bourg l Abbé, F Paris, FR KL. 5: Pharmaceutical preparations, pharmaceutical preparations for gynaecological applications. Gazette nr.: 8/00 (730) Innehaver: Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint Honoré, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair and body lotions, dentifrices, deodorants for personal use. KL. 8: Non-electric cutlery, forks, spoons (table cutlery), side arms, other than firearms, table cutlery made of precious metals. KL. 14: Precious metals and alloys thereof other than for dental use, jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instruments, tableware of precious metal (with the exception of cutlery). KL. 16: Paper and cardboard (unprocessed, semiprocessed, for stationery or for printing purposes), printed matter, photographs, stationery, office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), playing cards, printing types. KL. 18: Leather goods of genuine or imitation leather (excluding cases adapted to the products they are intended to contain, gloves and belts), bags, namely handbags, travel bags, rucksacks, school bags; pocket wallets, purses made of leather, wallets with card compartments, key purses (leather goods), briefcases, trunks and suitcases, whips and saddlery goods. KL. 21: Unworked or semiworked glass (except glass used in building), glass, porcelain or earthenware tableware, tableware not of precious metal. KL. 25: Clothing, shoes (except orthopedic shoes), headwear, clothing accessories for use in clothing fashion, namely belts, gloves. KL. 28: Games, toys. Gazette nr.: 25/98 FR, ,

76 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MEDUSA (730) Innehaver: Rolf H. Teckhaus, 65, Hahnofstrasse, D Baden-Baden, DE KL. 3: Perfumery, essential oils, cosmetics. KL. 9: Telescopes, eyeglass frames, sunglasses. KL. 14: Jewelry, precious stones, horological and chronometric instruments. KL. 18: Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks. Gazette nr.: 21/99 DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: DAROB (730) Innehaver: Knoll AG, D Ludwigshafen, DE KL. 5: Pharmaceutical and veterinary products. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: TRASIL (730) Innehaver: Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel- Platz 4, D München, DE KL. 1: Binders for foundry moulds. Gazette nr.: 7/99 (526) Unntaksanmerkning: The word ALGARVE is excluded from the legal protection (730) Innehaver: Osvaldo Pinto Lda, Outeiro Santiago de Riba Ul-Apart, 99, 3721 Oliveira De Azeméis, PT (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 25: Footwear. Gazette nr.: 3/99 PT, ,

77 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: AVIVA ESSENSIS (730) Innehaver: Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic substances for medical use, dietetic products for medical use and as hospital meals, dietetic food supplements for medical purposes, food for infants. (Excluding pharmaceuticals for diagnostic imaging products). KL. 29: Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; meat, fruit and vegetable preserves. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; cooling ice. KL. 32: Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Gazette nr.: 9/99 CH, , (730) Innehaver: Compagnie Gervais Danone (SA), , rue Jules Guesde, F Levallois-Perret, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Milk ferments for pharmaceutical purposes and lactose. KL. 29: Milk, powdered milk, flavored gellified milk and whipped milk; milk products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, soft white cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, plain or flavored; beverages mainly consisting of milk or dairy products, beverages mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing fruits; plain or aromatized fermented dairy products. KL. 30: Edible ices, ices consisting wholly or partly of yoghurt, frozen yoghurts (edible ices). KL. 32: Non-alcoholic beverages containing a small quantity of dairy products, non-alcoholic beverages containing a small quantity of lactic ferments. Gazette nr.: 10/99 FR, , 98/

78 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Brandor AG, 14, Im Mühleholz, FL Vaduz, LI KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ice creams; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (for seasoning); spices, ice for cooling. KL. 34: Tobacco; smokers articles, matches. Gazette nr.: 10/99 DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: MTM Mode Textil Marketing GmbH, 12-14, Eschenbrünnlestrasse, D Sindelfingen, DE KL. 24: Textiles and textile goods, included in this class, textile materials, curtains, small curtains, household linen, bath linen, textile handkerchiefs, textile as leather imitation, linen, table linen, table covers, bed covers, bed linen, turkish towelling. KL. 25: Clothing and underclothes for ladies, gentlemen, children and babies, including body linen for day and night, knitted clothing, headgear, bathing drawers, caps, costumes, gowns, robes, bath sandals, sports clothing, aprons, belts, corselets, corsets, neckties, braces, furred garments, silk lace gorgets, collars, neckerchiefs, muffler, shawls, gloves, footwear. Gazette nr.: 8/00 TURBO (730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Preparations for contact lens maintenance. Gazette nr.: 10/00 CH, ,

79 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LEVER FABERGE (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Arc Transistance SA, 11, Avenue des Pléiades, B-1200 Brussel, BE KL. 9: Computer communication apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers; optical compact discs for navigation purposes and for road traffic assistance; GPS apparatus (global positioning system). KL. 37: Breakdown or accident assistance services (repair of vehicles); servicing and repair of vehicles; information on vehicle repair and maintenance. Gazette nr.: 13/99 BX, , KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; fabric softeners; products for perfuming linen (also packed in sachets); laundry and dish-washing products, laundry products for woven fabrics; pre-washing and soaking products; stain removers; toiletries; toiletry products for hair care; cosmetics, perfumery; antiperspirants and deodorants for personal use; dentifrices. KL. 5: Air freshening preparations, air purifying preparations, which can also be used in laundry washing and dishwashing machines; pharmaceutical and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. KL. 21: Household or kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes); cloths impregnated with a detergent for cleaning; dental floss; cleaning equipment. KL. 30: Chewing gum for non-medical purposes. KL. 35: Office functions. KL. 37: Cleaning of buildings (exterior surfaces and building interiors), of houses and vehicles; laundering, cleaning and ironing of clothing; wallpapering and painting services. KL. 39: Courier services (messages or merchandise). KL. 41: Training relating to consumption, cleaning products and toiletries. KL. 42: Medical, sanitary, health and beauty care; hairdressing salons; butler services; fashion information; flower arranging; gardening; personal letter writing; catering services; day nurseries for children; care services for young children. Gazette nr.: 13/99 BX, ,

80 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CHELLO (730) Innehaver: Chello Broadband NV, 123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Scientific, electric (not included in other classes) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs (not included in other classes); magnetic cards; compact discs; tapes for recording computer programs (not included in other classes); computers; computer software; computer peripherals; data carriers not included in other classes; data processing apparatus; modems; computer monitors; apparatus for reading and transmission of signals; transmitting sets. KL. 16: Paper; printed matter; office articles (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); handbooks and manuals; books; tapes and cards for the recording of computer programmes, not included in other classes; labels, non-textile; printed publications; user manuals; advertising and promotional literature (printed matter); leaflets; pamphlets. KL. 38: Telecommunications; cable television broadcasting; radio broadcasting; communication by computers and by telephone; computer aided transmission of messages and images; access to Internet services; electronic mail; transmission of messages; telephone services; rental of access time to the Internet; online communication services through the Internet; giving access to telecommunication facilities for transmitting, recording and processing of data and information with the aid of electronic means, computers, cables, teleprinters, television, microwave and/or satellite, giving access to telecommunication facilities for online information services; electronic exchange of messages; giving access to telecommunication facilities for generation, display, online monitoring and manipulation as well as transmission, broadcasting, reception and networking of electronic and computer generated images and sound; information regarding the aforementioned services. KL. 41: Training; entertainment services; organising and holding of conferences; information in the field of entertainment; video and film productions; production of radio and television programmes; entertainment in the field of radio and television. KL. 42: Computer programming services, leasing of access time to computer databases, giving access to computer hardware and software for information provided online from a database or from the Internet; computer consultancy; designing, development and maintenance of software for websites; giving access to computer hardware and software for online database services; consultancy services with respect to the services mentioned in class 38. Gazette nr.: 13/99 BX, , BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: EVERGO (730) Innehaver: Renault V.I. (SA), 129, rue Servient, F Lyon, FR KL. 12: Commercial vehicles; coaches, lorries and buses. KL. 36: Commercial vehicle purchase financing; insurance and credit services relating to commercial vehicles. KL. 37: Installation, maintenance and repair services for commercial vehicles. KL. 39: Rental of commercial vehicles. Gazette nr.: 4/00 FR, ,

81 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sono Handels AG, Böndlerstrasse 4, CH-8802 Kilchberg ZH, CH KL. 3: Shoe polish. KL. 5: First-aid kits for traveling (medicine kits). KL. 6: Padlocks. KL. 8: Penknives, folding tools, scissors or shears. KL. 9: Electrical sockets and adapters. KL. 12: Carts with casters for transporting luggage. KL. 18: Trunks, suitcases and travel bags with and without casters, sports bags, shopping bags, briefcases, bags for leisure and for the swimming pool, toiletry bags, pocket wallets, purses, credit card and bank note cases, shoulder and waist pouches, traveling bags, in particular for shoes and linen, travel bags for suits and clothes, rucksacks, straps for suitcases, umbrellas. KL. 20: Inflatable cushions, covers for clothes (storage), plastic containers to be fastened on the belt. KL. 21: Shoe shining implements with cases. KL. 23: Yarns and threads. KL. 25: Raincoats. KL. 26: Sewing kits, sewing thimbles and needles. Gazette nr.: 10/00 (730) Innehaver: Telegate AG, 20, Fraunhofer-Strasse, D München-Martinsried, DE KL. 16: Cardboard boxes and goods made thereof, included in this class, particularly printed products, particularly printed lists in the field of telecommunications. KL. 35: Advertising, particularly telemarketing. KL. 38: Telecommunication; telecommunication services, the operation of information services and information given by an operator, including national and international numbers and/or information concerning addresses and/or other information, the transmission, operation of public telephones, the professional transmission of messages; issuing telephone cards, rental of telecommunications facilities; transmission of electronic information, accessible by telecommunication or data networks. KL. 41: Entertainment; information services of all types, particularly within the field of the culture and entertainment, cinema, concert and theatre programmes. Gazette nr.: 17/99 CH, ,

82 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SENSEL MAGMA (730) Innehaver: Vattenfall AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Nodes used for the flow of information in electric and electronic apparatus in order to control, monitor, measure and direct the functions of the apparatus. KL. 38: Providing of access to computer networks, especially communication via electricity supply networks. KL. 42: Providing of access of data bases through networks especially through electricity supply networks. Gazette nr.: 18/99 (730) Innehaver: Puratos NV, 25, Industrialaan, B-1702 Groot-Bijgaarden, BE KL. 1: Products for improving the quality of bakery goods, for industrial and artisanal use. KL. 29: Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. KL. 30: Cocoa and chocolate products; coffee, coffee substitutes; bread, pastry and confectionery; edible ice, honey, treacle; yeast, baking powder; sauces (except salad dressings); aromatic preparations for food; products for improving the quality of bakery goods, for household use. Gazette nr.: 18/99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ISI STAR (730) Innehaver: Henkel-Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer Werftstrasse 38-42, D Düsseldorf, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Cleaning and polishing agents, especially floor care preparations. Gazette nr.: 18/99 (730) Innehaver: P.M. International SA, 10, rue de la Libération, LU-7263 Walferdange (Grand-Duché du Luxembourg), LU DE, , /03 KL. 5: Dietetic products and dietetic substances for medical use. Gazette nr.: 18/99 82

83 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Nokian Tyres plc, Pl 20, SF Nokia, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Vehicles wheel inner tubes and tyres; tyre patching outfits (excluding glues); tyre patching equipment included in this class. Gazette nr.: 19/99 FR, , T (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PETROCARE (730) Innehaver: Petroplus International NV, 21, Max Euwelaan, NL-3062 MA Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 11: Heat power installations and steam processing systems. KL. 35: Sales promotion; publicity; advertising; marketing; providing business information to clients concerning the purchase and sale of real property. KL. 37: Building construction; repair; installation services. KL. 39: Transport and storage of chemical products, industrial and edible oils and products made thereof and of heat power installations and steam processing systems. KL. 42: Consultancy regarding the protection of the environment, soil research and scientific and industrial research; laboratory services. Gazette nr.: 20/99 BX, , (730) Innehaver: Chello Broadband NV, 123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Scientific, electric and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording and transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording discs; magnetic cards; compact discs; tapes for recording computer programs (not included in other classes); computers; computer software; computer peripherals; data carriers not included in other classes; data processing apparatus; modems; computer monitors; apparatus for reading and transmitting of signals; transmitting equipment. KL. 16: Paper; printed matter; office articles (except furniture); instructional and teaching materials (except apparatus); handbooks and manuals; books; tapes and cards for recording computer programmes, not included in other classes; labels, not of textile; printed publications; user manuals; advertising and promotional literature (printed matter); leaflets; pamphlets. KL. 38: Telecommunications; cable television broadcasting; radio broadcasting; communication by computers and by telephone; computer aided transmission of messages and images; access to Internet services; electronic mail; transmission of messages; telephone services; rental of access time to the Internet; on-line communication services through the Internet; giving access to telecommunication facilities for transmitting, recording and processing of data and information with the aid of electronic means, computers, cables, teleprinters, television, microwave and/or satellite, giving access to telecommunication facilities for on-line information services; electronic exchange of messages; giving access to telecommunication facilities for generation, display, on-line monitoring and manipulation as well as transmission, broadcasting, reception and networking of electronic and computer generated images and sound; information regarding the aforementioned services. KL. 41: Training; entertainment services; organising and carrying out of conferences; information in the field of entertainment; video and film productions; production of radio and television programmes; radio and television entertainment. KL. 42: Computer programming services, leasing of access time to computer databases, giving access to computer hardware and software for information provided on-line from a database or from the Internet; computer consultancy; designing, development and 83

84 maintenance of software for web sites; giving access to computer hardware and software for on-line database services; consultancy services with respect to the services mentioned in class 38. Gazette nr.: 20/99 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Seddiner Zucht- und Mastenten GmbH, 30a, Hauptstrasse, D Neutrebbin, DE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 22: Unprocessed poultry feathers and treated poultry feathers and down. KL. 29: Agricultural, gardening and animal husbandry products, namely poultry, in particular ducks; poultry meat, in particular fresh poultry and fresh poultry pieces, frozen poultry, in particular frozen ducks and poultry pieces, post-processed poultry and poultry pieces and roast poultry and poultry pieces. KL. 31: Fruit, vegetables, grains; animal feed; live animals. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FORMING THE FUTURE (730) Innehaver: Schuler Pressen GmbH & Co KG, 41, Bahnhofstrasse, D Göppingen, DE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 7: Machines and installations, especially metal working machines or installations. KL. 35: Execution of commercial and administrative works on computer installations. KL. 37: Installation, mounting, repair and maintenance of machine tools and machine tools installations, rental of machine tools and tools for use in machine tools. KL. 42: Planning of tools for use in machine tools, machine tools and machine tools installations as well as complete factories and turn-key works installations, boarding services for others, rental of computer installations; execution of technical works on computer installations. Gazette nr.: 21/99 DE, , /07 Gazette nr.: 20/99 84

85 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PANTHER PLAST OP-TEMA (730) Innehaver: Panther Plast A/S, Københavnsvej 74, DK-4760 Vordingborg, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Specially designed, disposable dosage boxes for pharmaceutical products, for dietetic substances adapted for medical use, for food for babies and for disinfectants; specially designed containers made of plastic with pharmaceutical products, with dietetic substances adapted for medical use, with food for babies and with disinfectants; plasters, materials for dressings. KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; disposable safety containers for medical disposable articles, including injection needles; cases fitted for medical instruments. KL. 20: Goods (not included in other classes) of synthetic materials including plastic; packaging containers; safety boxes (not included in other classes); boxes, including boxes for use in industry also for use in the food industry; fishing baskets; troughs for mixing mortar; buckets in the form of packaging containers for industrial use, including the food industry; dosage boxes and containers for the pharmaceutical and surgical industry; inserts for industrial use, including the slaughtering industry and the food industry; ballot boxes, all of the abovementioned goods made of synthetic materials, including plastic. KL. 21: Buckets including buckets of plastic; packaging containers for household use; plastic cups and mugs. KL. 22: Fishing gear (not included in other classes) for use in industry, including fishing nets, trawls and seines; floats in the form of specially designed balls to be used with fishing nets, trawls and seines for professional fishing. Gazette nr.: 21/99 (730) Innehaver: Dalloz Safety NV/SA, 3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 Strombeek-Bever, BE (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Personal protective safety eyewear; eyeglasses; eye shades; eyeglass frames; lenses for spectacles, eyeglasses and goggles; goggles; spectacles; welding shields; spectacles, screens, filters, films and foils for protecting eyes against laser radiation, all the aforementioned goods for safety purposes only. Gazette nr.: 21/99 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: X 75-S (730) Innehaver: Degussa-Hüls AG, Weissfrauenstrasse 9, D Frankfurt am Main, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Silanes. Gazette nr.: 22/99 DE, , /01 85

86 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Adventure Line Productions, 39, rue de l Est, F Boulogne, FR KL. 25: Clothing; boxer shorts, shorts, Bermuda shorts, tee-shirts, sweat shirts, singlets, shirts, short-sleeve shirts, knitwear (clothing), pullovers, cardigans, jumpers, jackets, overcoats, gabardines, parkas, waterproof clothing, coats, dresses and frocks, skirts, suits, trousers, coveralls; ready-made clothing; sportswear other than for diving, tracksuits; beach clothes; suits, sports jerseys, boxer shorts, dressing gowns, bonnets, bath sandals and slippers; dressing gowns, bathrobes, pyjamas, nightdresses; underwear, bodies, undergarments, socks; pantyhose, gaiters, leggings; headgear, hosiery, caps, visors, hoods, hats, bonnets, headwear; shawls, scarves, neckscarves, gloves (clothing), mittens; belts (clothing); braces; neckties; footwear (excluding orthopaedic footwear), ankle boots; slippers, slippers; sports footwear, gymnastic shoes; beach footwear; sandals, espadrilles; paper and/or cardboard clothing; show, theatre, cinema costumes. KL. 41: Educational, training, leisure, entertainment services; radio and television entertainment and gameshows; production, design, directing, editing, providing, publishing, distribution, duplication, rental and lending of audiovisual works, cinematographic works, television programmes, short or feature films or television films, television series, comic strips and cartoon series, documentary films and series, television reporting programmes, radio programmes, radio reporting programmes, musical works and multimedia works on all types of sound or image media; production, design, directing and presentation of live performances; services of recording studios, film studios, production control, telecine, audiovisual special effects; rental of apparatus and instruments for recording studios, film studios; rental of scenery and accessories thereof for television sets, recording studio sets, film studio sets, theatre sets, stages of shows; operating cinema facilities; circuses; musichalls; theatre performances; entertainer services; services of professional actors, singers, choreographers, entertainers; services of comedians, actors, chansonniers, humorists, impersonators, mimers, puppeteers; dubbing services for audiovisual works; services of stuntmen; orchestra services, services of musicians, singers, chorists; services of dancers; services of choreographers; services of directors; services of film, television programme, radio programme directors; services of scriptwriters, dialogue writers; services of artistic directors; organisation of shows (impresario services); performing arts agencies; services of entertainment or educational clubs; arranging of competitions in the field of education or entertainment; organisation of sporting events; arranging and conducting of colloquiums, congresses, seminars, symposia, conferences, teleconferences, videoconferences; organisation of events, exhibitions, fairs for cultural or educational purposes; booking of seats for shows; entertainment information; cultural activities; publishing, rental and lending of books, comic books, manuals, newspapers, periodicals, reviews, magazines. Gazette nr.: 25/99 FR, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CONTIKIT (730) Innehaver: Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, D Hannover, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 7: Mechanical tools and their cases, tool cases. KL. 8: Hand-operated tools. KL. 9: Measuring and monitoring instruments and their cases, pressure gauges. KL. 11: Lamps to plug in the electrical supply circuit of a vehicle. KL. 12: Automobile accessories, namely electrical air pumps, vehicles and parts thereof, in particular products for plugging tyres and inner tubes. Gazette nr.: 22/99 86

87 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: mirror holders; hand towel hooks and towel rails. KL. 21: Hand and bathing towel holders. LAVELA Gazette nr.: 22/99 DE, , /06 (730) Innehaver: Plaudo GmbH, 30, Eisenbahnstrasse, D Rodgau, DE KL. 6: Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; ironmongery, in particular locks of all kinds, keys, key rings; small items of metal hardware, in particular screw fasteners, nuts, washers; safes; goods of common metals, namely fittings, door fittings, in particular door handles, door roses, door plates, door pulls, door stoppers, door protectors, door hinges, door latches, door springs, door knockers, door knobs, door buffers; door closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, door bells and their parts, in particular bell plates, window fittings, namely number plates, railings, breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars, protective strips for walls and corners, wall and corner bars, wall and corner sections and wall and corner plates, posts, prefabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, façade plates, cladding mats and plates, wall hooks, holding rails, mounting sections, reference signs (non-luminous), house number plates (non-luminous), hand towel hooks and towel rails, shelving supports, shelving components, shelving rails, all the aforementioned goods of metal. KL. 9: Mechanical coding locks; mechanical code cards for lock actuation. KL. 19: Building materials (non-metallic); tubes (not of metal) for building purposes, transportable buildings (not of metal), door and window fittings (not of metal); railings, breastwork, handrails (not of metal), letter boxes and other wall-fitted containers, roof tiles, paving stones, beams, planks, boards, plywood; artificial stone material; railings, breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars, protective strips for walls and corners, wall and corner bars, wall and corner sections and wall and corner plates, posts, prefabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, facade plates, cladding mats and plates, wall hooks, holding rails, mounting sections, reference signs (non-luminous). KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum, included in this class; goods of wood substitutes or of plastics, namely fittings, door fittings, in particular door handles, door roses, door plates, door pulls, door stoppers, door protectors, door hinges, door springs, door knockers, door knobs, door buffers, door latches, door closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, window fittings, cloakroom accessories, namely number plates, house number plates (non-luminous), shelving supports, shelving components, shelving rails; cloakrooms, accessories for cloakrooms, namely hooks, strips and rails, stands for umbrellas and sun-shades, shelves, in particular shelf and mirror combinations, in particular for invalids, shelves, racks, cupboards, in particular mirror cupboards, partition walls including holders therefor; (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LA CASTA (730) Innehaver: Laetitia Casta, Flat 13, The Little Adelphy, 10-14, John Adam Street, London EC2 N6HA, England, GB KL. 16: Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging not included in other classes, namely bags and envelope bags; playing cards; printing type; printing blocks. KL. 41: Book and journal publishing; show and film production; agencies for artists; videotape editing; arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural or educational purposes. Gazette nr.: 22/99 FR, , 99/

88 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Laetitia Casta, Flat 13, The Little Adelphy, 10-14, John Adam Street, London EC2 N6HA, England, GB KL. 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting, reproducing sound and images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers. KL. 14: Precious metals and alloys thereof; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments. KL. 16: Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging not included in other classes, namely bags and envelope bags; playing cards; printing type; printing blocks. KL. 18: Leather and imitation leather, goods of these materials (leather and imitation leather) not included in other classes, namely key cases (leather goods), briefcases, wallets, coin purses, handbags, rucksacks, beach bags, travel bags, boxes of leather or leather board; animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. KL. 41: Book and journal publishing; show and film production; agencies for artists; rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories for theater stage sets; videotape editing; arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural or educational purposes. Gazette nr.: 22/99 FR, , 99/ (730) Innehaver: Baoxiniao Group Co Ltd (Baoxiniao Jituan Youxian Gongsi), Oubeizhen Madao Gongyequ Yongjiaxian, Zhejiang Province, CN KL. 25: Clothing, swimsuits, shoes, football boots, belts (clothing), caps, layettes, (clothing), gloves (clothing), scarves, hosiery, socks. Gazette nr.: 25/99 CN, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PUREX (730) Innehaver: Henkel KGaA, D Düsseldorf, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Adhesives for use in industry; resins (as far as included in class 1); synthetic resins not for use in rubber compounds. Gazette nr.: 24/99 DE, , /01 88

89 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Reemtsma Polska SA, Przemyslowa 1, Jankowice, Tarnowo Podgorne, PL KL. 34: Cigarettes. Gazette nr.: 8/00 (730) Innehaver: Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic substances for medical use, dietetic products for medical use and as hospital meals, dietetic food supplements for medical purposes, food for infants. KL. 29: Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; meat, fruit and vegetable preserves. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; cooling ice. KL. 32: Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Gazette nr.: 25/99 CH, ,

90 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FLUVIVAX (730) Innehaver: Solvay Pharmaceuticals BV, C.J. van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, NL (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Tukas Turgutlu Konservecilik Anonim Sirketi, Nadir Nadi Caddesi No 15/1, Konak-Izmir, TR (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Preserved meat and fish; preserved, dried and cooked fruits, vegetables and leguminous plants; ready to eat meals based on meat, fish, fruits and vegetables; pickles; preserved olives; compotes; jams; marmalades. KL. 30: Sauces; tomato sauces; pepper sauces; salad sauces; mayonnaise; mustard; honey. KL. 5: Pharmaceutical preparations and substances. Gazette nr.: 25/99 BX, , Gazette nr.: 25/99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: HUURRE (730) Innehaver: Huurre Group OY, Pl 127, SF Tampere, FI (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 6: Metal building materials; transportable buildings of metal and metal frames for buildings; prefabricated rooms of metal, such as cold rooms and freezer rooms; packaging containers of metal; doors of metal, nonelectric cables and wires of metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of common metal not included in other classes. KL. 11: Refrigeration appliances and installations; refrigerators, cold storages, freezers and cold display counters, in particular for households, institutional catering, shops, wholesale stores, hospitals and laboratories. Gazette nr.: 25/99 90

91 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: GEZE (730) Innehaver: Geze GmbH, Siemensstrasse 21-29, D Leonberg, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Doors, gates and windows of metal; fittings of iron and of metal for buildings; door, gate and window fittings of iron and of metal, in particular door strap hinges, door stops, door wings, door panels, door handles, latch bars, door frames and door jambs, door bolts, runners for sliding doors, each of iron, of metal, of aluminium, of steel; non-electric door openers, nonelectric door closers, each of metal; window strap hinges, window stops, window frames, each of metal, of aluminium, of steel; window casement bolts; window pulleys; shutters of metal; casement windows of metal, of aluminium, of steel; connecting rod fittings of metal; non-electric casement window openers, non-electric casement window closers, each of metal; bolts of metal; hinges of metal; non-electric locks of metal; (vehicle) locks of metal; machine guides of metal; sliding guides of metal, in particular sliding guides for doors, gates and windows; furniture fittings of metal; guides of metal for drawers; façade elements of metal, of aluminium, of steel; fixed wings of metal, of aluminium, of steel; machine belt fasteners and belt stretchers, each of metal; wire ropes; automatically driven doors and windows of metal, devices of metal for preventing fires (included in this class), in particular fire and smoke barriers, stoppers for doors and flaps. KL. 7: Motors and engines, other than for land vehicles; electric motors, other than for land vehicles; hydraulic motors; compressed air engines; hydraulic and pneumatic controls for machines and motors; automatic power units for doors and windows, e.g. electric and pneumatic motors, in particular with electronic steering apparatus; guides for machines; crankcases for machines, motors and engines; belts for motors and engines; driving chains other than for land vehicles; compressed air machines; pressure regulators (parts of machines); machine guides of metal; machine belt fasteners and belt stretchers, each of metal. KL. 9: Electric and automatic door openers and door closers; electric and automatic window openers and window closers; electric and automatic casement window openers and casement window closers; devices for preventing fires (included in this class), in particular fire alarms, smoke and heat detectors; heat regulating apparatus; commutators; telerupters; electric apparatus for communication; locks (electric); regulating apparatus (electric); electric, in particular electronic steering apparatus for door, gate, window and casement window controls; diagnostic apparatus, not for medical purposes; telediagnostic apparatus, not for medical purposes; remote control apparatus; electrodynamic apparatus for the remote control of signals; pressure measuring apparatus; wires, electric; magnetic wires; follow-up locking controllers. KL. 11: Smoke and heat ventilator apparatus for actuating and controlling ventilation elements. KL. 12: Vehicle doors and windows. KL. 19: Doors, gates, windows and casement windows, not of metal; folding doors, not of metal; door wings, not of metal, in particular of glass; door panels, door frames and door jambs, each not of metal, in particular of plastic; window shutters and window frames; window glass (not included in class 12); glass (other than glass for vehicle windows); window glass for building; insulating glass (building), façade elements, not of metal, in particular of glass, of plastic; automatically driven doors and windows not of metal, of glass; fixed wings, not of metal, in particular of glass, of plastic; devices not of metal for preventing fires (included in this class), in particular fire and smoke barriers, stoppers for doors and flaps. KL. 20: Fittings for building, not of metal; door, gate, window and casement window fittings, not of metal, in particular of plastic; door strap hinges, door stops, door openers and door closers, door bolts, each not of metal, in particular of plastic; window strap hinges, window stops, window openers and window closers, each not of metal, in particular of plastic; casement window openers and casement window closers, each not of metal, in particular of plastic; connecting rod fittings, not of metal, in particular of plastic; sliding guides, in particular sliding guides for doors, gates and windows, not of metal, in particular of plastic; furniture fittings, not of metal, in particular of plastic; drawer guides, not of metal, in particular of plastic; doors for furniture; bolts, not of metal; hinges, not of metal; locks (other than electric ones), not of metal; locks (vehicles), not of metal; devices not of metal for preventing fires (included in this class), in particular stoppers for doors and flaps. KL. 37: Mounting, putting into operation, maintenance and repair of automatically powered doors, gates, windows and casement windows and automatically powered doors and gates in escape routes as well as mounting, putting into operation and maintenance of devices for preventing fires, namely of fire and smoke barriers, stoppers for doors and flaps, fire, smoke and heat alarms, follow-up locking controllers, smoke and heat ventilator apparatus for actuating and controlling ventilation elements, mounting door closers (included in this class). Gazette nr.: 1/00 DE, , /06 91

92 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: OMEGA FRIC JET (730) Innehaver: Boon Edam BV, 4, Ambachstraat, NL GG Edam, NL KL. 6: Metallic revolving doors; non-automatic turnstiles of metal. KL. 9: Automatic sliding doors and turnstiles. KL. 19: Non-metallic revolving doors; non-automatic turnstiles, not of metal. Gazette nr.: 1/00 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: AB Cerbo, Box 905, S Trollhättan, SE KL. 20: Cases, pots, barrels for plastic substances, capsules and other closures for containers, cover guards for socket ends and screw threads, closures (not of metal) for containers (packing), all the aforesaid goods made of plastic or other artificial materials. Gazette nr.: 1/00 (730) Innehaver: Frick Aerotech AG, Bergstrasse 5, FL Vaduz, LI KL. 7: Engines and motors, clutches and devices for the transmission of energy, other than for land vehicles. KL. 12: Apparatus for locomotion by land, air, water and rail; engines for land vehicles; parachutes. Gazette nr.: 1/00 LI, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BRIKGRILL (730) Innehaver: Europea de Carbones y Auxiliares del Fuego SL, Gran Via de les Corts Catalanes 648 1, Barcelona, ES KL. 4: Coal; fuel (including motor fuels) and lighting fuel; candles, wicks, lubricants. Gazette nr.: 2/00 ES, , SE, ,

93 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FRUTTAGURT (730) Innehaver: Ehrmann AG, Oberschönegg im Allgäu, D Oberschönegg, DE KL. 29: Milk and dairy products, namely curdled milk products, yoghurt products, kefir products, buttermilk products, cream products, dairy drinks, powder milk products for consumption (except custard tart powder and ice cream powder), soft white cheese products, milkbased soft drinks; desserts based on milk or cream, except custard tarts and sweet dishes prepared from custard powder on the same basis as custard tarts; the aforementioned goods also with added fruits, herbs, spices, cereals, juices or extracts made from the aforementioned additives and aromas, all goods as fresh or preserved processed goods; cheese. KL. 32: Whey products (namely whey drinks for consumption). Gazette nr.: 2/00 DE, , /29 (730) Innehaver: Sedlbauer AG, Wilhelm-Sedlbauer Strasse, 2, D Grafenau, DE KL. 9: Precise mechanical, electrotechnical and electronic apparatus (included in this class), electrotechnical and electronic apparatus for connection to an analogue or digital wired telephone network or mobile radio network (included in this class), network terminals, adapters and terminal adapters, plug-in cards for computers, transformers and power supplies, fitted and unfitted end racks and distributor racks for wired and fiber-optic information transmission, battery chargers, automatic service machines, particularly bank and information terminals, programs for data processing, data management and control. KL. 10: Fiber-optic radiotherapy apparatus. KL. 20: Cabinets and housings, including electromagnetic shielding. Gazette nr.: 2/00 DE, , /09 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: HDS - TECHNOLOGIE (730) Innehaver: Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistrasse 33, A-6130 Schwaz, AT KL. 7: Tools for machine tools; in particular grinding tools, cutting off grinding tools, cutting tools, drills, hollow drills, wire saws and mills, all containing diamond abrasive. Gazette nr.: 2/00 93

94 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MASSON (730) Innehaver: ZF Friedrichshafen AG, 25, Allmannsweilerstrasse, D Friedrichshafen, DE KL. 12: Transmissions and parts thereof for ships, parts of the drivetrain between transmission and propeller, especially clutches, propeller shafts, flanges. KL. 37: Maintenance, service and repair of the goods mentioned in class 12. Gazette nr.: 2/00 DE, , /12 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Schweizerische Bundesbahnen SBB AG, Hochschule 6, CH-3030 Bern, CH KL. 9: Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing apparatus; computer programs. KL. 16: Printed matter. KL. 20: Goods made of plastic materials or of wood, included in this class. KL. 24: Fabrics and textile goods, included in this class. KL. 25: Clothing. KL. 35: Advertising. Gazette nr.: 2/00 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kühne & Nagel International AG, Kühne & Nagel-Haus Dorfstrasse 50, CH-8834 Schindellegi, CH KL. 35: Business organization consultancy, in particular in matters of transport of goods; business management consultancy; statistical information. KL. 36: Insurance brokerage, customs brokerage. KL. 39: Freight forwarding, in particular transport of goods by car, railway, boat and plane; logistics services; courrier services; storage and packaging of goods; loading and unloading of freights; shipbrokerage; removal services; services of a travel agency, as far as included in this class. Gazette nr.: 2/00 DE, , /39 94

95 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: DIE TOTEN HOSEN (730) Innehaver: JKP-Jochens Kleine Plattenfirma GmbH & Co KG, Lierenfelder Str. 45, D Düsseldorf, DE KL. 9: Electrical data carrier; computer and video game cassettes, floppy disks, cartridges, disks and tapes as well as other programs and data bases recorded on machine readable data carriers (included in this class); prerecorded and blank sound carriers, in particular LP records, compact disks, audio tapes and audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in this class), in particular video disks (optical disks), video compact disks (CD-video, CD- ROM and CD-I), video foils, cassettes and tapes; exposed films; photo-cd; photographical and optical apparatuses and instruments for educational purposes; pre-recorded magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/or image; recoded telephone cards; computer programs on floppy disks, tapes, cassettes, cartridges, modules, disks, compact disks, foils, punch cards, perforated tape and semiconductor memory (included in this class); electrical, electrotechnical and electronic apparatuses, devices and instruments (included in this class); devices for taking, receiving, recording, transmitting, processing, converting, output and reproducing of data, language, text, signals, sound and image; devices for recording and reproducing sound and/ or image, also portable and for digital image/audio signals; devices for interactive television. KL. 14: Articles in or coated with precious metals and their alloys, real and imitation jewelry, precious stones and semi-precious stones, chronometric instruments and horological instruments. KL. 15: Musical instruments of all types including electrical and electronic music instruments. KL. 16: Printed matter of all types, books, newspapers and magazines (all of these also in digitalized form); photographs, posters, calendars, picture calendars, playing cards and stationery. KL. 24: Textiles and textile goods (included in this class); bed and table covers. KL. 25: Clothing including leisure and sports clothing, in particular T-shirts, sweatshirts, shirts, trousers, shorts; swimming and beach clothing; footwear, sports footwear and boots; gloves; headgear. KL. 26: Needles, buttons, badges and clasps. KL. 28: Games, playthings (also electric or electronic); gymnastic and sporting articles (included in this class). KL. 32: Non-alcoholic drinks; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; beers; preparations for making beverages, non-alcoholic fitness and energizer drinks. KL. 38: Telecommunications; collection, supply and transmission of news and information of all kinds; information transfer and transmission with data bases and digital data nets. KL. 41: Production, presentation and recording of music performances; presentation and rental of video cassettes, audio cassettes, tapes and disks (including CD-ROM and CD-I); entertainment; sport and cultural activities, organization of show and music performances and organization of entertainment, music and sport competitions, also for recording or live transmission by television or broadcasting; production of television and broadcast magazines; publishing and editing of books, magazines and other printed matter as well as corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-I); organization of concert, theater and entertainment performances, making of pre-recorded audio, picture and audio/picture carriers for third parties. KL. 42: Catering, lodging and boarding services, services of discotheques, clubs, bars and restaurants. Gazette nr.: 2/00 DE, , /09 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Infineon Technologies AG, 53, St.- Martin-Strasse, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Electronic components. Gazette nr.: 2/00 DE, , /09 95

96 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PREMIUMCONTACT (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, D Hannover, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Vehicle tires and tubes and repair material therefor, solid tire, complete wheels. Gazette nr.: 2/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: HEXYON (730) Innehaver: Aventis Pasteur MSD SnC, 8, rue Jonas Salk, F Lyon, FR KL. 5: Vaccines. Gazette nr.: 2/00 FR, , (730) Innehaver: Sanrio GmbH, 25, Konsaalsweg, D Hamburg, DE KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressing; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. KL. 8: Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors. KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other, classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers type; printing blocks. KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 96

97 KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics. KL. 21: Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. KL. 22: Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials. KL. 23: Yarns and threads, for textile use. KL. 24: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 26: Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. KL. 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile). KL. 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees. KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. KL. 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. KL. 34: Tobacco; smokers articles; matches. Gazette nr.: 2/00 DE, , /03 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Sanrio GmbH, 25, Konsaalsweg, D Hamburg, DE KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressing; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. KL. 8: Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms; razors. KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers type; printing blocks. KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, 97

98 wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics. KL. 21: Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. KL. 22: Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials. KL. 23: Yarns and threads, for textile use. KL. 24: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 26: Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. KL. 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile). KL. 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees. KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. KL. 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. KL. 34: Tobacco; smokers articles; matches. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: RAG AG, 1-11, Rellinghauserstrasse, D Essen, DE KL. 42: Scientific and industrial research, computer programming, updating of computer software, architect s services, administration and exhibition grounds, consulting in patent matters, industrial consulting (except for business consulting), computer consulting services, vocational guidance, catering of guests in cafeterias and in canteens, design of computer software, rental of computer software, recovery of computer data, maintenance of computer software, computer system plants, access time rental of data bases, rental of data processing devices, printing, guest room rental, hotel reservation, translation, consulting in the field of security, first-aid man s services. Gazette nr.: 2/00 Gazette nr.: 2/00 DE, , /03 98

99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Klockgrossisten i Norden AB, Box 24194, S Stockholm, SE KL. 14: Clocks, paste jewellery. Gazette nr.: 4/00 SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: NELES from an industrial process; apparatus and systems for monitoring the operation, condition and runnability of pulp manufacturing equipment, paper, paper board, tissue and non-woven machines, and of wood-based sheet and board product machines; apparatus and computer programs for plant management assets; equipment for testing, controlling and measuring quality and properties of paper, paperboard, tissue and pulp; apparatus for controlling and measuring quality and properties of fluids and suspensions; apparatus for taking samples of fluids; apparatus and systems for monitoring the operation and condition of crushing plants and crushers and their fittings and devices for controlling, monitoring and regulating their functions; data collection equipment for crushing plants and crushers; remote control systems for crushing plants and crushers; systems for condition monitoring of valves; controlling, monitoring and regulating devices, including electronic and computercontrolled process control devices, in particular for machines and apparatus in the wood-processing and energy industries; storage automation systems; apparatus and systems for monitoring the condition and runnability of energy production equipment, devices and their parts; hydraulic regulating units and their control devices; alternating current inverters and their adjusting devices; parts and fittings for all the aforesaid goods, apparatus and systems. KL. 11: Apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; level controlling valves in tanks. Gazette nr.: 4/00 FI, , T (730) Innehaver: Valmet Automation Inc, Tulppatie, 1, SF Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 7: Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); valves (parts of machines), clappets for valves (parts of machines). KL. 9: Valve adjusting, controlling and regulating apparatus and instruments; computer programs for dimensioning and choosing valves; apparatus and systems for controlling and regulating of processes; computer programs for testing, supervision and configuration of valves, measuring transmitters and analysers; electric and pneumatic actuators and their control systems; electric, hydraulic and pneumatic measuring instruments and controllers; computer programs for controlling, regulating and monitoring the operation, condition and runnability of pulp manufacturing equipment, paper, paperboard, tissue and non-woven machines and of wood-based sheet and board product machines, of energy production equipment and processes, of wood handling processes, of crushing plants and crushers and of valves; computer programs for monitoring, controling and regulating of industrial processes; computer programs for producing information, reports, statistics and figures from information supplied 99

100 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: IC35 (730) Innehaver: Siemens AG, 2, Wittelsbacherplatz, D München, DE KL. 9: Optical, electrotechnical and electronic apparatus and devices (included in this class); electric devices for recording, emission, transmission, switching, reception, reproduction and processing of sounds, signals, characters and/or images; devices for recording, processing, sending, transmission, switching, storage and output of messages, information and data; communication computers, software; optical, electrotechnical and electronic communication equipment and equipment for voice data communication, telephones, videophones, mobile telephones, voice boxes, dialing devices, domestic telephone systems, private automatic branch exchanges; smartcards. Gazette nr.: 4/00 DE, , /09 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: RIMMEL VINYL LIP GLOSS (730) Innehaver: Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, D Mainz, DE KL. 3: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair care products. (730) Innehaver: Nordic Bike AB, Gustavslundsvägen, 12, S Bromma, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 4: Lubricants. KL. 6: Locks, lock chains, lock wires of metal for bicycles. KL. 8: Adjustable spanners; screw drivers; hand tools, tools, tool kits (hand-operated). KL. 9: Bicycles helmets; bicycle computers. KL. 11: Bicycle lights. KL. 12: Child s seats for bicycles, brakes, brake parts included in this class, handlebar baskets, bicycle drives, bicycle sprockets, bicycle tyres, shock absorbing forks, chains, chain locks, chain guards for bicycles, carriers, pumps, repair kits, saddles, saddle covers, seat pillars, handlebars, handlebar stems, handlebar grips, mudguards, stands, stabilizers, gears and gear controls for bicycles; panniers adapted for a cycle. KL. 18: Rucksacks, leather straps. KL. 25: Clothes, bicycle gloves, bicycle shoes. KL. 28: Stationary exercise apparatus, so called fitness products, dumb-bells, running tracks, cycle exercises; frictionally braked, pneumatically braked and magnetically braked spinning cycles, press benches, rowing machines, bar-bells, stepping machines and weight benches. Gazette nr.: 4/00 SE, , Gazette nr.: 4/00 DE, , /03 100

101 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CHROMALITE (730) Innehaver: Purolite International Ltd, Kershaw House Great West Road Hounslow, Middlesex TW5 0BU, England, GB KL. 1: Industrial chemicals, in particular for use in separation techniques, in chromatography and/or purification of liquids; chemical substances for analysis in laboratories (other than for medical or veterinary use); chemical substances for scientific purposes (other than for medical or veterinary use); synthetic polymers; ion exchanger (chemicals); artificial resins (unprocessed), in particular for use in chromatography and/or purification of liquids. KL. 9: Chemistry apparatus and instruments, in particular for use in high pressure liquid chromatography and/or purification of liquids. KL. 17: Artificial resins (semi-finished), in particular for use in chromatography and/or purification of liquids. Gazette nr.: 4/00 DE, , /01 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KNORR (730) Innehaver: Knorr-Bremse AG, Moosacher Strasse 80, D München, DE KL. 7: Compressors, pumps, air filters. KL. 9: Physical, electrical, electronic, measuring, signalling, checking, control, closed-loop control and monitoring apparatuses and units; mechanically and/or pneumatically and/or hydraulically and/or electromechanically and/or electromagnetically and/or electrically and/or electronically operated, controlled, controlling measuring, signalling, checking, control, closed-loop control, conveying storing, amplifying and monitoring devices, apparatuses and installations constituted by the aforementioned goods; the aforementioned goods for vehicles, stations and railroad lines; parts of the aforementioned devices and apparatuses; devices for the transmission of electric power, automation for the making-up and shunting of trains, automation of the availability process of trains and the testing process of train brakes, for the testing of the completeness of trains, for monitoring the driving and braking operation; devices for detecting and/or locating flat spots on the running surface of wheels of railway vehicles, devices for detecting and/or locating oval wheels of railway vehicles. KL. 11: Air-conditioning and toilet systems for vehicles; air dryers. KL. 12: Mechanically and/or pneumatically and/or hydraulically and/or electrically and/or electromagnetically and/or electromechanically and/or electronically operated, monitored brakes, of land vehicles, pneumatic suspensions for land vehicles, levelcontrol apparatuses for vehicles and trailers; devices, apparatuses and units constituted thereof for controlling, closed-loop controlling, interfering and/or monitoring of vehicle brakes, parts of said devices and apparatuses; wheels; axle bearings; automatic and non-automatic couplings for rail and road vehicles, namely thrust and traction couplings, tubing couplers, electrocouplings, air pressure couplers and cable couplers; holding structures and tie rods as well as traction and thrust transmitting elements for the aforementioned couplings; pressure medium reservoirs included as parts of vehicles; doors as well as devices and apparatuses for operating, controlling, closed-loop controlling and/or monitoring of doors in vehicles; traction control devices; sand distributor to aid the braking of vehicles and/or bogie equipment; compressed air supply devices for vehicles; windshield wiper blades, windshield wiper drives, windshield wiper spray nozzles, windshield wiper water containers, windshield wiper water pumps, windshield wiper operating valves for railway vehicles; windshield washer and wiper devices for railway vehicles; derailment detectors for railway vehicles; shock absorbers; parts of the aforementioned goods. KL. 37: Repair and/or maintenance of pressure medium operated devices, apparatuses and brake devices; repair and/or maintenance of electric and/or electronic devices and apparatuses; repair and/or maintenance of electric and/or electronic measuring, control, closed-loop control devices for level control and brake systems for land vehicles and trailers. KL. 41: Carrying out of courses, training and further vocational training programs. Gazette nr.: 4/00 DE, , /12 101

102 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CARRIER HOTEL UREOTOP (730) Innehaver: InterXion Holding BV, Gyroscoopweg 60, NL-1042 AC Amsterdam, NL KL. 35: Marketing, marketing research and marketing analysis; trade information; advertising and promotion; commercial consultancy; administrative services for the provision of telecommunications media to establish business contacts between suppliers and customers in the commercial market; provision of advertising space by electronics means and information networks; database services containing business information for the promotion of information exchange. KL. 38: Telecommunications; electronic data transmission; services relating to the transmission of messages from one party to another; supply and provision of telecommunication resources using electronic networks, such as worldwide information networks; rental of telecommunications network hardware and telecommunication connections. KL. 42: Automatization services; programming for electronic data processing; consultation for the choice, application and use of computer hardware and software; rental of data processing equipment. Gazette nr.: 4/00 (730) Innehaver: Dermapharm AG, Luise-Ullrich-Str. 6, D Grünwald, DE KL. 5: Pharmaceuticals. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SYRACERIN (730) Innehaver: Dermapharm AG, Luise-Ullrich-Str. 6, D Grünwald, DE KL. 5: Pharmaceuticals, namely a dermatological preparation for the treatment of skin diseases. Gazette nr.: 4/00 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: DELAGIL (730) Innehaver: Dermapharm AG, Luise-Ullrich-Str. 6, D Grünwald, DE KL. 5: Pharmaceuticals, namely dermatological preparations for external use. Gazette nr.: 4/00 102

103 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: HOME VILLAGE (730) Innehaver: R2, 3, Rue des Cévennes CE 1701, F Evry Cedex Lisses, FR KL. 16: Paper, cardboard, printed matter, photographs. KL. 35: Advertising, business management, business administration. KL. 36: Insurance underwriting, financial operations, real estate operations, real estate appraisal, apartment house management. KL. 37: Construction, repair, installation services, building maintenance. KL. 38: Telecommunications, news agencies, communication via computer terminals. KL. 41: Education, training, sporting and cultural activities. KL. 42: Development of software. Gazette nr.: 4/00 FR, , 99/ (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: LSG Lufthansa Service Holding AG, Am Holzweg 26, D Kriftel, DE KL. 29: Cooked and preserved meals consisting mainly of fish, vegetables and potatoes and also containing rice and pasta. KL. 30: Cooked and preserved meals consisting mainly of rice and pasta and also containing fish, vegetables and potatoes. KL. 42: Temporary accomodation; providing of food and drink, especially catering services for airlines. Gazette nr.: 4/00 DE, , /42 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Deutsche Bahn AG, 17, Holzmarkstrasse, D Berlin, DE KL. 6: Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this class; ores. KL. 8: Hand tools and implements (hand operated) for the construction of machines, apparatus and vehicles, for the building industry; cutlery; side arms; razors. KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching, electric apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. KL. 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. KL. 14: Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); playing cards; printers type; printing blocks. KL. 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in this class); animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. KL. 19: Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of metal. KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods (included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of- 103

104 pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics. KL. 21: Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware (included in this class). KL. 22: Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials. KL. 24: Textiles and textile goods (included in this class); bed and table covers. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees. KL. 33: Alcoholic beverages (except beers). KL. 34: Tobacco; smokers articles; matches. KL. 35: Advertising; business management; business administration; office functions. KL. 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. KL. 37: Building construction, installation services. KL. 38: Telecommunications. KL. 39: Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. KL. 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. KL. 42: Providing of food and drink; temporary accommodation; legal services; scientific and industrial research; computer programming. Gazette nr.: 4/00 DE, , /39 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FEEF (730) Innehaver: NMDO BV, 83, Tussen de Bogen, NL JB Amsterdam, NL KL. 35: Business intermediary services in purchase and sales, also via Internet; business consultancy in the field of doing business via Internet; consultancy relating to e- commerce; business management consultancy, also via Internet; advertisement and publicity, also via Internet. KL. 36: Financial affairs; financial analysis; financial information and consultancy; financial transactions; services of an investment trust; securities brokerage; all aforesaid services also rendered via Internet. KL. 42: Programming for electronic data processing; drafting technical expertise reports in the field of computers, computer peripherals, computer networks and telecommunication apparatus; consultancy in the field of software, computers and telecommunication apparatus; consultancy in the field of telecommunication; designing, developing and creating software; updating software and maintenance of software; designing Internet pages; putting data and Internet pages on the Internet; consultancy with regard to the use of the Internet. Gazette nr.: 4/00 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: DEMEXOR (730) Innehaver: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D Darmstadt, DE KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations. Gazette nr.: 4/00 DE, , /05 104

105 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: GS Thirteen Ltd, 142, Holborn Bars, London, EC1N 2NH, England, GB KL. 35: Business management assistance, marketing and advisory services; compilation of advertisements on the Internet; information and advisory services concerning or relating to business management, business administration, advertising, publicity and office functions including such services provided by means of the Internet, on-line or interactive computer services. KL. 36: Insurance; unit trust services; savings accounts services; Individual Savings Accounts (ISA s), OEIC s (Open Ended Investment Companies), real estate agency, management and valuation services; mortgage, banking, investment management, trustee and financial advisory services; nominee services; provision of finance; financing services for securing funds; pension fund administration; evaluation of chattels; deposit taking services; funds transfer services; lending on mortgages; arranging the finance for home loans; credit card and debit card services; trustee services; mortgage and loan protection services; assurance; personal pension, Personal Equity Plan (PEP) transfer and investment bond services; loan advice and loan procurement services; actuarial services, property administration services; services acting as a brokerage agency for insurance and credit; credit sales; provision of guarantees and securities; debt recovery services; information and advisory services concerning or relating to all of the above services; provision of all of the above services by means of the Internet, on-line and interactive computer services. KL. 37: Information concerning or relating to building, construction, repair, installation, motor vehicle maintenance and repair, home maintenance and repair, fire alarm installation and repair, electrical appliance installation and repair, building insulation and pest and vermin extermination, including such services provided by means of the Internet, on-line or interactive computer services. KL. 38: Provision of telecommunications access and links to computer databases, the Internet and the intranet; electronic mail services; telecommunication services provided in relation to the Internet, including services provided by digital and analogue means; on-line information services relating to telecommunications including those provided by digital and analogue means; transmission and reception of data and information; information services all relating to the aforementioned services. KL. 39: Information services concerning or relating to transport and travel, and to packaging and storage of goods; including such services provided by means of the Internet, on-line or interactive computer services, but not including any such services relating to eggs or egg production. KL. 40: Information services relating to development of photographic films, dressmaking, dyeing services, tailoring, textile treatment, waste recycling and treatment, picture framing and material treatment, including such services provided by means of the Internet, on-line or interactive computer services. KL. 41: Electronic game services provided by means of the Internet and the intranet; information services concerning or relating to education, provision of training, entertainment, sporting and cultural activities; organisation of competitions, including such services provided by means of the Internet, on-line or interactive computer services not including any such services relating to eggs or egg production; video tape editing. KL. 42: Computer services; computer programming services; providing access to, and leasing access time to, computer databases; computer rental; design, drawing and commissioned writing, all for the compilation of web pages on the Internet; information and advisory services concerning or relating to medical services, veterinary services, legal services, childcare, gardening, hotels, restaurants, bars, retirement homes, security services, funeral services, hairdressing and beauty salon services and computer programming services, including such services provided by means of the Internet, on-line or interactive computer services, not including any such services relating to eggs or egg production or to surgical, medical, dental or veterinary apparatus and instruments; decoration services; advisory services relating to the services mentioned in classes 37, 38, 39 and relating to education, provision of training, entertainment, sporting and cultural activities. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LECTUM (730) Innehaver: Lectum Data Education AB, Box 218, S Södertälje, SE KL. 41: Education and teaching. Gazette nr.: 4/00 105

106 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CLIANE (730) Innehaver: Schering AG, Müllerstrasse 178, D Berlin, DE KL. 5: Pharmaceutical preparations, namely preparations for the treatment of climacteric diseases. Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: programmes and computer software, especially for mass storage media; operational programmes and systems (included in this class); data carriers supplied with programmes and readable by machines; parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods. KL. 38: Telecommunication and multimedia services, including data bank services or information services and online services, on-demand services and other electronic media services. KL. 42: Computer programming as well as service and maintenance of data processing programmes and software, especially multimedia computer software (music, sound, data, video and image). Gazette nr.: 4/00 DE, , /09 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MXPROLINE (730) Innehaver: Honeywell AG, Kaiserleistrasse 39, D Offenbach am Main, DE (526) Unntaksanmerkning: The text is excluded from the legal protection (730) Innehaver: Grundig AG, 37, Kurgartenstrasse, D Fürth, DE KL. 9: Apparatus for pick-up, recording, transmission, processing and/or reproduction of analog and/or digital video signals (images) and/or analog and/or digital audio signals (sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus including car radios, clock radios, screens or picture tubes, displays, monitors, projectors and antennas; apparatus and systems for satellite receiving, including antennas; navigation systems, especially satellite supported; multi-media devices and apparatus, including modems and interactive apparatus; magnetic, electronic (especially semiconductor memories) and/or optical recording carriers, all in tape or disk form or planiform (included in this class); apparatus and instrument of information and communication techniques, including office communication, especially dictating machines; apparatus of telecommunication, especially wired and wireless subscriber s devices as well as telephone answering machines and facsimile devices (telefax); copying machines; printers; scanners; computers and data processing equipment and peripheral apparatus and computer parts; network apparatus, especially network servers and networks, especially in the form of Intranet/Internet apparatus in local or extended nets; remote control transmitters and remote control receivers for the aforesaid goods; data processing (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Software; software applications for distributed measurement and control systems for flat sheet production processes in the industrial field; hardware; hardware consisting of scanning measurement systems, sensors, operator control station, automatic extrusion die interface and process input/output interface. Gazette nr.: 4/00 DE, , /09 106

107 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: RIVSET (730) Innehaver: Böllhoff & Co Montagetechnik GmbH & Co KG, Archimedesstrasse 1-4, D Bielefeld, DE KL. 6: Fasteners of metal, especially rivets. KL. 7: Mechanically operated devices for inserting rivets. KL. 8: Hand-operated devices for inserting rivets. Gazette nr.: 5/00 DE, , /06 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Audiotechnik Dietz Vertriebs-GmbH, Dieselstrasse, 13, D Grünstadt, DE KL. 9: Hi-fi and car radio accessories, namely wires, plugs, connecting elements, fuses, fuse boxes, adapters, distributor blocks, suppression filters, condensers, amplifiers, antennas, batteries, accumulators, loudspeakers, car radios. Gazette nr.: 5/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: VW (730) Innehaver: Volkswagen AG, D Wolfsburg, DE KL. 7: Motors, including their parts, other than for land vehicles, motor parts for land vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engines; machine coupling and transmission components (except for land vehicles) including clutches other than for land vehicles, jacks (machines); agricultural implements other than hand-operated. KL. 12: Apparatus for locomotion by land, air or water including their parts including vehicles and their parts, automobiles and their parts, engines for land vehicles. KL. 16: Goods made from paper, cardboard, included in this class; printed matter; stationery; typewriters, pens and office articles (excluding furniture); instructional and teaching material (except apparatus) including playing cards, atlases, calendars, geographical maps, printed publications, ball-point pens and pencils, flags (of paper), table napkins of paper. KL. 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class, including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other than those adapted for use with television receivers only. KL. 35: Advertising; business management; business administration; office work including personnel recruitment, personnel management consultancy, business management consultancy, public relations, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes. KL. 36: Insurance including health insurance underwriting, insurance brokerage, accident insurance underwriting; financial affairs, monetary affairs including issuance of credit cards, banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux, financial consultancy, hire-purchase financing, saving banks, instalment loans; real estate affairs including apartment house management, real estate management, real estate appraisal, rental of offices (real estate), renting of flats, real estate agencies, accommodation bureaux (apartments), leasing of real estates. KL. 37: Repair and maintenance of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle breakdown service; cleaning, repairing, maintenance and varnishing of vehicles. KL. 38: Telecommunication; news agencies, electronic mail, rental of telecommunication equipment. KL. 39: Transport including towing, taxi transport, car transport, arranging of tours, rental and leasing of vehicles, especially automobiles, transport of people, especially by motor buses. KL. 40: Material treatment including waste treatment (transformation), metal treating. KL. 41: Teaching; education information; entertainment; 107

108 sporting and cultural activities including arranging and conducting of conferences, congresses, symposiums, organization of exhibitions for cultural or educational purposes, providing cinema facilities, presentation of live performances, providing museums facilities (presentation, exhibitions), orchestra services, organization of sport competitions, gaming. KL. 42: Providing of food and drink; temporary accomodation; legal services; scientific and industrial research; computer programming; services that cannot be classified in other classes including cafés; rental of temporary accommodation, consultancy in the field of computer hardware, psychological testing, rental of computer software, computer rental, technical project studies; mechanical and technical research. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: Gazette nr.: 5/00 DE, , /12 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: TECTON (730) Innehaver: Zumtobel Staff GmbH, Schweizer Strasse 30, A-6850 Dornbirn, AT KL. 7: Light generators. KL. 9: Data processing equipment and computers, regulating and control devices and apparatus for lighting installations and lights; choke-type ballasts and starters for gas discharge lamps; electronic transformers; plugs and connectors for lighting cables; optical lighting cables made of fiberglass and plastic fibers. KL. 11: Lighting installations, devices and apparatus and lights; fiber-optic lighting installations; casings, screens for directing light, reflectors and covers for lamps, frames for lamps, lamp hanging supports, filters and expansion filters, outlets for light, lenses for light sources; ventilating systems, apparatus and devices; air directing and guidance devices, vanes for directing air, rollers for directing air; air-conditioning installations, devices and apparatus; heating installations, devices and apparatus. KL. 42: Design and planning of lighting, airconditioning, ventilating and heating installations; computer programming. Gazette nr.: 5/00 (730) Innehaver: MZ Holding AG, Weissbadstrasse 14, CH-9050 Appenzell, CH KL. 9: Teaching apparatus; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; data processing and computer equipment; magnetic and optical data media; videotapes, magnetic tapes; computer programs. KL. 16: Printed matter, particularly books and periodicals; photographs, instructional or teaching material (excluding apparatus). KL. 35: Marketing research; business organization and management consultancy; personnel management consultancy; professional business consultancy; market study; advertising; office functions. KL. 41: Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; teaching, publication of books, correspondence courses; organization and holding of seminars, colloquia, congresses and symposia; organization of tests in the field of economics and social sciences. KL. 42: Scientific research; computer programming; licensing of intellectual property rights and copyrights; supply of information in the field of sociology on the Internet; consultancy in connection with training, further training and education. Gazette nr.: 5/00 CH, , AT, , AM 2031/99 108

109 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ELRIX (730) Innehaver: Schweizerische Rückversicherungs- Gesellschaft, Mythenquai, CH-8022 Zürich, CH KL. 36: Insurance; financial operations; monetary transactions; real estate operations. KL. 42: Computer programming; providing access time to a world-wide electronic telecommunication network (Internet) for electronic risk trading (reinsurance and financial products). Gazette nr.: 5/00 CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LUMENE SKIN TECH (730) Innehaver: Orion Corp, Orionintie 1, SF Esbo, FI (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; essential oils and after shave; cosmetics, hair lotions; dentifrices. Gazette nr.: 5/00 (730) Innehaver: Hästens Sängar AB, Box 130, S Köping, SE KL. 20: Furniture including beds; mattresses, spring mattresses and pillows. KL. 24: Bed clothes. Gazette nr.: 05/00 SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: RAY-TEC (730) Innehaver: DuPont Performance Coatings GmbH & Co KG, Am Christbusch 45, D Wuppertal, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 2: Paints, lacquers, varnishes, fillers, primers, thinners, hardeners. Gazette nr.: 05/00 DE, , /02 109

110 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PURPLE RAIN AKON (730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D Düsseldorf, DE KL. 3: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, especially foaming bath products, cosmetic products for the bath and shower, skin creams in liquid and solid form, deodorants for personal use, chemical hair care and hair treatment preparations, non-medicinal dentifrices and dental rinses. KL. 21: Combs, sponges, brushes (except paintbrushes). Gazette nr.: 6/00 DE, , /21 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CLICK STICK (730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D Düsseldorf, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Deodorants for personal use. Gazette nr.: 6/00 (730) Innehaver: Virbus AG, Löhrstrasse 16, D Leipzig, DE KL. 9: Computer programmes. KL. 16: Printed matter. KL. 35: Advertising. KL. 36: Financial services, in particular stock market, banker s and broker s services, including the issuance, negotiation and administration of assets such as shares, unit certificates, futures contracts, metals and currencies; market price quotations; determination, calculation and publication of indices in relation to securities and futures contracts. KL. 38: Telecommunications, in particular mediation of data and information via computer, and related technologies. KL. 42: Computer programming; technical advisory services in relation to the aforementioned services. Gazette nr.: 6/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: VAITRONIC (730) Innehaver: Joh. Vaillant GmbH u. Co, 40, Berghauser Strasse, D Remscheid, DE KL. 9: Measuring, adjusting and controlling apparatus. KL. 11: Apparatus for heating, air-conditioning, refrigerating and ventilating, namely apparatus for producing hot water, apparatus for heating water for plumbing services, boilers and accumulators. KL. 42: Expertise activities. Gazette nr.: 6/00 DE, , /11 110

111 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BARESA OMBRO (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner- Fleischmann-Str. 2, D Neckarsulm, DE KL. 29: Preserved, cooked and dried fruits and vegetables; fruit and vegetable preserves; milk and milk products; meat products and meat preserves. Gazette nr.: 6/00 DE, , /29 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Vingresor AB, S Stockholm, SE KL. 39: Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; tourist information relating to travel. Gazette nr.: 6/00 SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BARRITEC (730) Innehaver: Zanders Feinpapiere AG, An der Gohrsmühle, D Bergisch Gladbach, DE (730) Innehaver: Dieau (SA), Rue Verte, F Cebazat, FR KL. 11: Water supply apparatus; water fountains. KL. 21: Water bottles; refrigerating bottles; demijohns. KL. 32: Mineral and sparkling waters. Gazette nr.: 6/00 KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class), bookbinding material. Gazette nr.: 6/00 DE, , /16 FR, ,

112 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: VOYAGER (730) Innehaver: Maasland NV, 10, Weverskade, NL PD Maasland, NL KL. 7: Machines not included in other classes; agricultural machines; machines, robots and systems for animal feeding; milking machines and other milking equipment and robots; parts and optional accessories of aforementioned machines, systems and robots not included in other classes; electrical equipment and devices for rinsing, washing and cleaning to be used for cattle housing cleaning, cattle care or milk production; power-driven or robotised machines for displacing gates and/or demarcations for pastures, and mechanical and/or movable devices for keeping herds together. KL. 11: Installations, robots and systems for liquid feeding of cattle. Gazette nr.: 6/00 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PICOMETRICS (730) Innehaver: Picometrics, 701 Chemin d Embeoune, F Montlaur, FR KL. 1: Chemicals used in science (other than for medical or veterinary use), chemicals for laboratory analyses (other than for medical or veterinary use), chemical reagents other than for medical or veterinary purposes, diagnostic preparations, other than for medical or veterinary purposes, fluorescence markers, fluorophores (other than for medical or veterinary use). KL. 5: Chemical preparations for medical purposes, chemical preparations for veterinary purposes, diagnostic preparations for medical purposes, fluorescence markers, fluorophores for medical purposes. KL. 9: Testing apparatus not for medical purposes, chemistry apparatus and instruments, chromatography apparatus for laboratory use, sensors, fluorescence sensors, micro-analysis detectors, diagnostic apparatus not for medical purposes, dosimeters, dosing apparatus, lasers not for medical purposes, precision measuring apparatus. KL. 10: Apparatus for use in medical analysis; blood testing apparatus; diagnostic apparatus for medical purposes. KL. 42: Chemical analysis, chemical research, quality control, biological research, chemical investigations. Gazette nr.: 6/00 FR, , (730) Innehaver: Kraft JacobsSuchard SA (Kraft JacobsSuchard AG) (Kraft JacobsSuchard Ltd), Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich, CH KL. 30: Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa, chocolate, beverages made with coffee, cocoa or chocolate and preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery goods, particularly chocolate confectionery, bread or cake doughs, cereal preparations, edible ice. Gazette nr.: 6/00 CH, ,

113 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, Wissollstrasse 5-43, D Mülheim an der Ruhr, DE KL. 18: Cloth bags, umbrellas, parasols. KL. 24: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes. Gazette nr.: 6/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Osmanli Bankasi Anonim Sirketi, Bankalar Cad Karaköy, Istanbul, TR KL. 36: Insurance underwriting, financial services and banking services, namely stocks and bonds brokerage; debt collection agencies; check verification; leasing; deposits of valuables; factoring; financial information; electronic funds transfer; bail-bonding; rent collection; credit bureaux; credit card services; debit card services; financial analysis; fiscal valuations; financial settlement of barter transactions; financial management; capital investments; issuing of travellers checks; saving banks; trusteeship; exchanging money; fiduciary receipt of cash payments; pawnbrokerage; insurance underwriting; insurance consultancy; insurance brokerage; insurance information; customs brokerage. Gazette nr.: 6/00 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Osmanli Bankasi Anonim Sirketi, Bankalar Cad Karaköy, Istanbul, TR KL. 36: Insurance underwriting, financial services and banking services, namely stocks and bonds brokerage; debt collection agencies; check verification; leasing; deposits of valuables; factoring; financial information; electronic funds transfer; bail-bonding; rent collection; credit bureaux; credit card services; debit card services; financial analysis; fiscal valuations; financial settlement of barter transactions; financial management; capital investments; issuing of travellers checks; saving banks; trusteeship; exchanging money; fiduciary receipt of cash payments; pawnbrokerage; insurance underwriting; insurance consultancy; insurance brokerage; insurance information; customs brokerage. Gazette nr.: 6/00 113

114 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LEE HECHT HARRISON (730) Innehaver: Adecco SA, Château Bonmont, CH Chéserex, CH (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Osmanli Bankasi Anonim Sirketi, Bankalar Cad Karaköy, Istanbul, TR KL. 36: Insurance underwriting, financial services and banking services, namely stocks and bonds brokerage; debt collection agencies; check verification; leasing; deposits of valuables; factoring; financial information; electronic funds transfer; bail-bonding; rent collection; credit bureaux; credit card services; debit card services; financial analysis; fiscal valuations; financial settlement of barter transactions; financial management; capital investments; issuing of travellers checks; saving banks; trusteeship; exchanging money; fiduciary receipt of cash payments; pawnbrokerage; insurance underwriting; insurance consultancy; insurance brokerage; insurance information; customs brokerage. Gazette nr.: 6/00 KL. 35: Consulting for individuals and enterprises in the fields of career planning and professional assessment, career development and career management as well as labour outplacement; services related to the placement of personnel between companies, including support in preparing job applications; consulting in connection with placement of personnel between companies. KL. 41: Provision of training for job interviews and training in job seeking techniques and in searching for vacant positions. KL. 42: Consultancy for individuals and enterprises in the field of vocational guidance. Gazette nr.: 6/00 CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Metabox AG, 37, Daimlerring, D Hildesheim, DE KL. 9: Electrotechnical and electronic apparatus and instruments, receivers, transmitters, modems, computers and parts of computers; computer punch cards, electronic memories, keyboards, monitors, printers, recorded or blank data carriers; computer software. KL. 16: Printed matter, manuals, newspapers and journals. KL. 35: Collecting of image and sound information. KL. 38: Telecommunication, including online services, operating an Internet provider, providing data via broadcast, TV and telecommunication channels; transmission, reception and processing of data and information by means of data broadcast and line bounded nets. KL. 42: Leasing of access time to a computer data base. Gazette nr.: 06/00 DE, , /38 114

115 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KEMPAL (730) Innehaver: Friedrich Kemper GmbH & Co KG, 387, Düsseldorfer Strasse, D Duisburg, DE KL. 6: Common metals and alloys thereof; building materials of metal; railway materials of metal; cables, wires, cords, ropes, rods, bars, strips, ribbons and conductors of metal (for non-electrical purposes), without or at least partially with coatings or sheetings, particularly of synthetics or plastics and/or lacquers and/or coverings with thread of preferably paper, cotton, glass fiber yarn or fiberglass; ironmongery and small items of metal hardware. KL. 7: Metal, wood and plastics working machines; machine tools; machines and equipment for feeding, transporting, intermediate storing and storing of objects and goods; lifting apparatus; lifts; holding devices for machine tools; turning machines, milling machines, drilling machines, trueing machines; moulding machines, planing machines, embossing machines, polishing machines; couplings other than for land vehicles; fittings and parts for the aforementioned goods, contained in this class. KL. 9: Cables, wires, cords, ropes, rods, bars, strips, ribbons and conductors (for electrical purposes), without or at least partially with insulating or non-insulating coatings or sheetings, particularly of synthetics or plastics and/or lacquers and/or coverings with thread of preferably paper, cotton, glass fiber yarn or fiberglass; connecting armatures for electrical cables, wires, cords, ropes, rods, bars, strips, ribbons and conductors as well as switches and distribution switchboards or cabinets; computer programs and computer operating programs; software and operating software; programs for data processing; machine readable or not (software), data and data banks; data processing apparatus, computers and computer periphery apparatus; media for storing information, data, signals, language, texts, pictures, sounds and melodies; scientific, controlling, measuring, signalling, counting, registering, monitoring, analyzing, testing and switching apparatus and equipment or instruments, respectively. KL. 40: Treating, working, tempering, hardening and annealing as well as surfaces finishing of metals and/or alloys. KL. 42: Services of chemists; services of engineers; services of physicists; consulting, development, planning and projecting of devices and equipment for process engineering, particularly for producing cables, wires, cords, ropes, rods, bars, strips, ribbons and conductors of metal for electrical and/or non-electrical purposes, without or at least partially with insulating or noninsulating coatings or sheetings, particularly of synthetics or plastics and/or lacquers and/or coverings with thread of preferably paper, cotton, glass fiber yarn or fiberglass; services of programmers, particularly for preparing programs for data processing in connection with apparatus and equipment in the field of process engineering, preferably for producing cables, wires, cords, ropes, rods, bars, strips, ribbons and conductors of metal for electrical or non-electrical purposes, without or at least partially with insulating or non-insulating coatings or sheetings, particularly of synthetics or plastics and/or lacquers and/or coverings with thread preferably of paper, cotton, glass fiber yarn or fiberglass; developing, preparing, maintaining and up-dating of programs for data processing (software); providing technical expertises (surveying) and services in this connection. Gazette nr.: 6/00 DE, , /06 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ZOLAYR (730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH KL. 5: Pharmaceutical preparations for treating allergic rhinitis and asthma. Gazette nr.: 6/00 CH, ,

116 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SILESTER (730) Innehaver: MMI GmbH, 72-74, Konrad- Adenauer-Strasse, D Solingen, DE KL. 3: Soaps; perfumery, especially perfumes, after shave lotions, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. KL. 14: Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette nr.: 6/00 DE, , /06 DE, , /03 (730) Innehaver: Wacker-Chemie GmbH, 4, Hanns- Seidel-Platz, D München, DE KL. 1: Chemical products used in industry and science; silicic-acid esters; aqueous silica sols; binders for foundry use. Gazette nr.: 6/00 DE, , /01 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PCR (730) Innehaver: Siemens AG, 2, Wittelsbacherplatz, D München, DE KL. 7: Electrical motors and diesel engines and their parts. KL. 9: Fuel pumps, in particular consisting of pressure sensors discharge valves, electronic sensors and valves, piezoelectric components, injectors, electrical accumulators and electrical control gear for fuel pumps. Gazette nr.: 6/00 DE, , /07 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: CeWe Color AG & Co, 30-32, Meerweg, D Oldenburg, DE KL. 35: Marketing, advising on marketing, sales promotion. KL. 38: Transmission of actual news of the market, including offers of goods by thirds, especially in the form of access possibilities (links) to the homepages of these thirds, and hints on events in the Internet. KL. 41: Instruction on possibilities of presentations via the Internet. KL. 42: Producing, that is printing of photographs, especially of digital photographs, preferably as an online print service, services of an Internet provider, that is designing of homepages (Web design) and putting in of web pages in the Internet for third parties (Web hosting), arrangements and renting of access possibilities and access times in the Internet, especially on homepages with calendars of events and actual news of the market, including tips and trends, list of merchants and list of goods, subject catalogs, produce exchange and news; renting and gratis providing of access times for search machines in the Internet; software consulting, maintenance of software, producing of computer programs; all the aforementioned services preferably for the photographic field an the clients therefor. Gazette nr.: 6/00 116

117 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Prisma Rabén Arleskär AB (undergoing name change to PAN Interactive Publ.), Kungstensgatan 49, S Stockholm, SE KL. 9: Computer software (recorded), computer games for personal computer; electronic games (apparatus for) adapted for use with television receivers; computers, compact disc players, video recorders; games on CD- ROM; program tapes for television and video games; control units for computer games and television games. KL. 28: Games and toys. Gazette nr.: 7/00 SE, , V-ANS (730) Innehaver: Fly High Marketing GmbH, 70, Am Wehrhahn, D Düsseldorf, DE KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; plasters, materials for dressings; chemical products for medical science. KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; specific furniture for medical use, blood pressure measuring instruments; hearing aids; medical apparatus for remedial gymnastics. KL. 35: Marketing, market research and market analysis, management consulting, advertising. Gazette nr.: 7/00 DE, , /35 117

118 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SEMPRESOL (730) Innehaver: Domo Gent NV, 2, Nederzwijnaarde, B-9052 Zwijnaarde (Gent), BE KL. 27: Carpets and rugs, doormats, mats. Gazette nr.: 7/00 BX, , (730) Innehaver: Natenso Investments BV, 166 6H6 Amsteldijk, NL-1079 LH Amsterdam, NL (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KL. 24: Woven fabrics and textile goods not included in other classes; bed and table covers. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette nr.: 7/00 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Domo Oudenaarde NV, 4, De Bruwaan, B-9700 Oudenaarde, BE STARCK KL. 27: Carpets and rugs, doormats, mats. Gazette nr.: 7/00 (730) Innehaver: Philippe Starck, 27, rue Pierre Poli, F Issy Les Moulineaux, FR BX, , KL. 18: Leather and imitation leather, animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases; school bags; attaché cases; rucksacks; handbags, wheeled shopping bags; bags for travel; traveling sets (leatherware); key cases (leatherware); walking sticks, umbrellas, parasols; whips and saddlery. Gazette nr.: 7/00 118

119 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PURALL (730) Innehaver: Domo Gent NV, 2, Nederzwijnaarde, B-9052 Zwijnaarde (Gent), BE KL. 27: Carpets and rugs, doormats, mats. Gazette nr.: 7/00 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: GPI (730) Innehaver: GP International AG, Bodmerstrasse 7, CH-8002 Zürich, CH KL. 35: Advertising; business management; business administration; office functions. KL. 36: Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations. KL. 38: Telecommunications. KL. 41: Education; training; entertainment; sporting and cultural activities. KL. 42: Provision of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Mona Svärd, Jannebergsvägen 9, S Karlshamn, SE KL. 16: Paper products namely table mats, cards, book markers and boxes; calendars; napkins of paper (table). KL. 21: Trays for domestic purposes, not of precious metal; trivets (table utensils) and coasters made of wood, table mats made of wood. KL. 24: Textile goods namely pot holders and table cloths; pillow cases. Gazette nr.: 7/00 SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: Gazette nr.: 7/00 CH, , (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts- AG, 10, Leonhardgürtel, A-8011 Graz, AT KL. 35: Administration and processing of transmitted data within the area of building engineering. KL. 38: Transfer of energy data and sensor data related to buildings; transfer of control instructions for the remote control of actuators within the area of building engineering. KL. 42: Service of EDP supported building and device monitoring. Gazette nr.: 7/00 AT, , AM 6611/99 119

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer