gjennomført for Hvaler Hytteforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "gjennomført for Hvaler Hytteforening"

Transkript

1 Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig

2 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig

3 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Rppot.: OR ISBN.: Rppottyp: ISBN.: Oppdgsppot ISSN.: Rppottittl: Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Foftt: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS Posjtumm: 1485 Posjttittl: Hvl Hyttfoig Oppdgsgiv: Hvl Hyttfoig Oppdgsgivs fs: Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Emod: Tilgjglight: Atll sid il. bilg: Hvl Hyttfol Rigviig v hytt Lolsmfusutvilig Lut 59 Godjt: Dto: Syøv Rubch Posjtld (Sig) Ads B Fosigsld (Sig) Østfoldfosig

4

5 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Iholdsfotgls Smmdg Ildig Bgu fo poblmstillig i posjtt Posjtmål Gjomfø Posjtgjomføig Oppbyggig v ppot Kot ildig om Hvl Næigslivt på Hvl Litt om bfoligsutviligsutvilig og æigsutvilig på Hvl Hyttfolt og æigsutvilig Næigstø på Hvl Hdl Bygg og lgg Risliv Mitim Itvju md t utvlg v æigstø Oppsummig Hvl Kommu Itvju md Hvl Kommu Øoomis dt Rovsjo og VA-gby Pl- og byggs: Ssgby Hyttis øoomis bidg til Hvl ommu Oppsummig Rsultt v spøudsøls blt t utvlg v hyttfolt Ildig Hvm vi? Om hytt Om bu v hytt Om igviig v bu v hytt Hyttis d bidg til lolsmfut Oppsummig v spøudsøls Oppsummig v sultt Ispill til vid bid Rfs Vdlgg 1 Itvju guid Vdlgg 2 Spøudsøls Østfoldfosig

6

7 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Smmdg Posjtt Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut, HTH, bl gjomføt til Dt vitigst målt md posjtt h væt å fmbig ftgulg om hyttfolts bidg til vdispig på Hvl, båd stt f æigslivts og hyttfolts sid. Østfoldfosig og Miljøom AS h i smbid gjomføt udsøls. Dt omm f itvju md t utvlg v æigslivstø og t utvlg v pso/fusjo i Hvl Kommu. I tillgg h dt blitt gjomføt spøudsøls blt d v Hvl Hyttfoigs mdlmm som h oppgitt si -postdss til foig. Diss dt blitt supplt md offtlig dt fo t utvlg v æigsvisomht og ommul dt. I tillgg h dt blitt supplt md ifomsjo f d gjomføt tlggig ltt til Hvl. Rsulttt v udsøls vis t hyttfolt på Hvl hlt lt bid til fllsspt på Hvl, båd vd å sp gulg fo og opptthold dt lol æigslivt og lolsmfut som såd. Næigslivstø stipul t % v omstig tillggs hyttfolt og igviig v hyttlivt i ommu. Dtt sp bidsplss i vhdl, bygg og lgg og ultu/tuistæig. Næigslivt opplv imidltid også utfodig yttt til t hyttfolt i stø gd tidlig tgligvis ømm sydov å dt dålig sommvæ. Næigslivstø sill mllom hyttfol og tuist, hvo hyttfol h t mgt godt omdømm og gs som fstbod. Dt bl påpt t dt tuist som bli stt gtivt på, fodi d p fil, bå, fobids md fyll tc. Dt påps vid t ommu må pllgg md hyttfolt som livsvitig ssus, og t ommu må omm på b md pl og tilt fo æigsutvilig på Hvl. Hvl ommu tydlig på t hyttfolt og hyttliv på Hvl h positiv btydig fo æigsvisomht på Hvl. Hyttfolt lgg igj sto vdi vd jøp v mtil og tjst f lol tilbyd i fobidls md vdlihold og oppgdig v hytt, og i jøp v dt som sl til fo å h t tivt sjos- og filuftsliv båd til lds og på sjø. I tillgg yt d vitig bidg i fivillig sto. Hvl ommu bhdl hvt å t mgt høyt tll byggs i fohold til ommus ftis støls og ibyggtll. Hyttlivt bid dmd også til bidsplss i offtlig sto. Kommu få iti f bu, sælig i fobidls md tilgjglight, ssbhdligstid og løpd tilbmldig. Dtt o ommu jobb tivt md å bli bd på. Spøudsøls som bl bsvt v 89 v hyttfoigs mdlmm vis t hyttlivt sp vitig bidg til dt lol æigslivt. 64 % v d som svt h gjot utbdig på hytt i løpt v d sist t å, o som utgjod i gjomsitt btlt til lol bdift. Gjomsittlig mt spodt t d l igj vl i dgligvbuti i løpt v t å. Nst mst mt m å lgg igj i bygg/lggs ijøp md vl Dt mist bidgt gi til byttls v txi og buss på gjomsittlig 476 i løpt v t å. Hl 80 % v spodt godt foøyd md d tilbud som fis på Hvl i dg. Imidltid sv hyttfolt bd ommul tilbud yttt til blt t gg- og sylvi, bd pig og ildsotig/bd vfllssystm. Rltt til dt lol æigslivt svs blt t æbuti, io, SPA/bdlgg, fl stut/ds og båtplss. Østfoldfosig 1

8 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Båd ommu og æigslivt p på hyttfolts vitig oll i å utvil Hvl som t bæftig bo-, fitids- og sjosstd fo fmtid. E sli utvilig hg ttt smm md t godt og blomstd æigsliv, og god ommul tjsttilbud. Fohåptligvis sultt f dtt posjtt væ t lit bidg i bidt fmov md å fi y og fobdd vi til vst og utvilig. Rsultt også tt byttt som gulg fo å sø om offtlig midl til t posjt omhdld t iovtivt og bæftig Hvl. Østfoldfosig 2

9 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig 1 Ildig I pil 2012 utfomt Hvl Hyttfoig smm md Østfoldfosig AS og Miljøom AS sød til Oslofjodfodt om støtt til t foposjt. Målt md foposjtt v å fmbig ftgulg fo hyttfolts bidg til vdispig på Hvl, og hvod hyttfolt bid til y, bæftig vst i Hvl i å fmov. Foposjtt sull bytts som bgu fo stø posjtsød. Hvl Kommu sluttt opp ud sød. I juli motto m dssv bsjd om t posjtt i fi fisiig f Oslofjodfodt. D ppot bst på dl v iholdt i foposjtsød, m t dslt og spisst bid som søt å fg opp spsifit dt Hvl Hyttfoig h øst å få blyst og ommuist. Abidt b d ppot h væt fisit v Hvl Hyttfoig. 1.1 Bgu fo poblmstillig i posjtt I 2011 hdd Hvl ommu 4306 fitidsbygig, 2051 bbodd og ubbodd bolig og 4160 ibygg (Østfold Alys, 2011). Dtt gi fto på 1,04 fitidsbygig p ibygg. Til smmligig hdd Fdistd og Spsbog 0,06 hytt p ibygg i 2007 (www.gdfosig.o/hyttsttisti ). Mg h høt påstd om t bfolig på Hvl ø til ll såg m i sommmåd. Hv dt ftis tllt vits i. D fomidbl bfoligsøig på sommstid oppftts båd som positiv og gtiv. D gtiv spt gå på t hyttfolt i bid til fllsspt og st blstig fo Hvls øoomi. På d positiv sid omm hyttfolts oll i utbyggig v vi og tul, til å hold opp dt lol æigslivt og bidg til Hvls ultu- og tjsttilbud. Imidltid oft d sto dl hyttbfolig ommuist ut som ild til fogls og oflit, og d positiv sid udommuist ll hlt utglmt. Hyttfolt på Hvl big imidltid md sg båd ompts, ttv og jøpft. D bid til fllsspt, m på hvil måt og i hvil gd? Dtt jspøsmålt som posjtt Ktlggig v Hyttfolts bidg Til Hvlsmfut (htt lt HTH) h søt å bsv Posjtmål Gjom HTH sl dt fmbigs ftgulg om hyttfolts bidg til vdispig på Hvl, båd stt f æigslivts og hyttfolts sid. Posjtt sl ld fm til t stø fosigsposjt md mulight fo fisiig f Oslofjodfodt og/ll Dmosgpogmmt. Gjom HTH sl følgd dlmål oppås: 1. Ktlgt dgs sttus i fohold til hyttfolts bidg til Hvls vdispig. 2. Kommuist ut sultt v foposjtt i tåd md ifomsjospl 3. Lgg gulg fo t hovdposjt. Foposjtt ilud utbidls v idgulg og poblmstillig fo t hovdposjt, smt utvilig v ot pl/budsjtt fo posjtt. Østfoldfosig 3

10 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig I HTH vil fosigsiholdt væ yttt til utvilig v lolt øoomis dtgulg som bst på lol tivitt og visomht. Posjtt t utggsput i t sultt f d lvt fosigsposjt må suppls md lol dt fo å u bytts til å si o om d ftis situsjo på Hvl Gjomfø Posjti h væt Hvl Hyttfoig v/styld Gu Dhl-Johs. Posjtld h væt Østfoldfosig v/fosigsld PhD Syøv Rubch. Posjtgupp h bstått v Østfoldfosig som posjtld som i smbid md Miljøom AS h gjomføt HTH. Litt om gjomfø: Østfoldfosig h sid dt bl tblt bidt md giol fosigs- og utviligsposjt, og gjom dtt oppbidt solid usp om d giol fohold i Østfold. Av pågåd sto posjt vs Et uspsbst Østfold og VRI Østfold. I diss posjt fmhts ftgulg fo Østfolds æigsliv, fmtidsvisjo tbls, dt bids md æigsutvilig og y smbidsostllsjo og fom utvils og bytts. Diss posjt h væt vitig som gulg fo bidt md HTH og til å bytt HTH til å tbl t fudmt fo t hovdposjt. Miljøom AS t uspsbst ådgivigsslsp som h lg fig md sttgibid og fomidlig, sælig i bæftig utvilig og miljø- og smfusspøsmål. Folig og fomidlig v ompls tm og sttisti vil væ vitig fo bidt md HTH Posjtgjomføig Posjtt h væt gjomføt md følgd tivitt, yttt til d t ovvt dlmål i posjtt: I. Ktlgg dgs sttus i fohold til hyttfolts bidg til Hvls vdispig. Utbid ovsit ov æigstø på Hvl b. Gjomfø vtittiv udsøls v tilgjglig offtlig øoomis dt c. Gjomfø suppld itvju md t utvlg stl æigstø fo å få isit i itstvisjo ov åt d. Gjomfø itvju md t utvlgt v hyttfolt, sli t ds g oppftig v hyttfolts bidg bli gitt plss.. Alys og oppsumm sultt II. Utvil ommuisjossttgi og ifomsjospl fo fomidlig v sultt v foposjtt. Gjomfø buudsøls og tlgg hvod hytti oppftts i d uli målgupp (å-situsjo) b. Fomul ovodd ifomsjos- og ommuisjosmål: Hvilt omdømm øs HTH å h, glt, og sælig hos d mst btydigsfull itsst? c. Utfom ommuisjossttgi md tilt fo å omm fm til øst situsjo Østfoldfosig 4

11 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig III. IV. Utvil smbidsmodll, fosigspl og budsjtt fo t stø FoU-posjt. Utbid idgulg og poblmstillig fo t hovdposjt b. Doumt uspsbhovt md bgu i tilgjglig doumtsjo og ismld dt i HTH c. Utbid gulg fo posjtpl, budsjtt og sød om posjtstøtt f fo smpl Fosigsådspogmm Posjtldls og posjtogisig. Stt smm t godt posjttm fo gjomføig v HTH b. Sty posjtt ifo øoomis og tidsmssig mm. Udvis i posjtt h dt i småd md styt i Hvl Hyttfoig blitt gjot o dig i fohold til d oppilig posjtpl. Diss dig omftt: Dl II b) og c) blitt dtot og dt blitt but m ssus på dl I oppilig pllgt. I dl I dt ihtt øoomis dt på lvt æigsgupp og dt blitt htt fm dt f ommu. I tillgg til å itvju 15 æigslivstø h dt blitt gjomføt fi itvju md Hvl Kommu - dtt md odfø, ådm, fi stt på tis tt (guppitvju) og visomhtsld fo pl-og miljø vdlig. Dt blitt gjomføt spøudsøls blt Hvl Hyttfoigs mdlmm som fv bd itvju md utvlgt hytti vill h gjot. Dl III foløpig i otist smm md styt i Hvl Hyttfoig, d styt ytt øst å bu tid på å bbid sultt og byttls v diss fø d vtult gå vid md bidt. Imidltid dt blitt vholdt disusjosmøt md Visit Fdistd/Hvl og Hvl Kommu om posjtmulight som t opp i sg lmt og utfodig f d tlggig. I tillgg h vi iludt o ispill til vid bid i pittl 7. Dt blitt vholdt t møt md styt i Hvl Hyttfoig. Oppsttsmøtt bl holdt d , hvo styt og gjomfø bl ig om omfgt og på hvil måt bidt md udsøls sull gjomføs. D bl dt vholdt t møt fo å pst foløpig sultt og fo å bli ig om vi vid. Dt sist møtt bl vholdt d hvo d sist oigig bl vstmt. 1.2 Oppbyggig v ppot Kpittl 2 t fo sg ot ildig om hyttommu Hvl bst på Åsmud Svdss bo Hvl smtidshistoi Kpittl 3 t fo sg æigstø på Hvl vtittivt og vlittivt. Dt byttt tll f offtlig gist og ifomsjo som fmommt i posjtt fo å få ovsit ov hvil æigsvisomht som tblt på Hvl. I tilgg viss sultt v 15 itvju som h væt gjomføt md t utvlg v æigstø. Kpittl 4 t fo sg sultt f gjomføt itvju md odfø, ådm, fi stt i tis tt og visomhtsld i pl- og miljøvdlig i Hvl Kommu. No dt i fohold til offtlig gby ltt til hytt også pstt. Østfoldfosig 5

12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Kpittl 5 t fo sg sultt v spøudsøls som bl sdt ut til t utvlg v Hvl Hyttfoig si mdlmm, spsifit d som h oppgitt si -postdss til foig. Kpittl 6 pst oppsummig v sultt og litt disusjo v diss. Kpittl 7 sml dl ispill til vid bid som fmommt i posjtt. Østfoldfosig 6

13 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig 2 Kot ildig om Hvl I Åsmud Svdss bo Hvl smtidshistoi fi vi t gt pitl om fs i hyttbyggig på Hvl. Hyttbyggig om fo lvo i gg i 1950-å. Til å bgy md v dt fol f Nd Glomm som om. D ll føst hyttbygg om i s f Spsbog-omådt, og d st å om dt stdig fl tøffd i s og lid tomt. Små hytt md god utsit og tt til båtplss bl ist. Nst fs bgyt tidlig i 1960-å. Md bilfg om Oslofolt. Kusp om hvil gui m u li ll jøp tomt v bl spdt blt v og bo. Mg v hytt lå tt ifo 100-mtso. F å om dt guld lov, og lovvt bl styt i 1970-å. I 1976 bl dt iføt byggstopp fo y hytt, og ybyggigs tid v tt hvt ov. På 2000-tllt sttt y fs, oppussigs- og utvidlssfs, og gml hytt bl ovt. Mg l i v og lo, og mg hytt fi stdd som v fjt f d oppilig hytt på 1970-tllt. Hytt ligt m og m på bolighus, b t d v mid, og i utvidt tt hvt bustid. Dt v i lg b somm som t, ssog bl utvidt f tidlig vå til s høst. I pittl 5.4 omm d utvidd bu v hytt fm. Svds sild vid histoi om t smfu d ut i hvgpt d dt tt hvt bl to guppig: d fstbod og sommgjst. H bsiv løft mllom gupp, o også odt bdgjst om sommgjst vis. D fstbod spt bild v i og ovlg bdgjst, bdgjst lgt bild v dt mlig folt ut i hvgpt. D fstbod hdd mg histoi om bdgjst som gjod ll tig glt. Ett hvt bl løft mid og fæ, og dt oppstod båd vsp og jælight mllom ms i d uli gupp. No gg bl dt såg b v lsjo. Svds siv vid om t å dt om til politi så v sltt i hyttfolt på lij md Hvlsmfut, og dt v uight og oflit om guligspl, utbyggig og filuftsitss. Hvl hyttfoig bl tblt i 1977, og sommgjst sjot og mobilist mot t d fstbod sull btl mid sommgjst vd bomm på Sto. Dt v også uight i s md byggfobud å dt gjldt y hytt ms æigslivsposjt fi byggtilltls. Koflit på d sid, hmoi på d d sid. Dtt og m til sl ppot tt foust mot. Østfoldfosig 7

14 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig 3 Næigslivt på Hvl 3.1 Litt om bfoligsutviligsutvilig og æigsutvilig på Hvl Båd hyttfolt og d fstbod på Hvl tjt md t godt og blomstd bo- og æigsmiljø på Hvl. Som t bgusbild vil dt h bli sisst opp litt sttisti md hsy på dtt fo Hvl. Dt gll bildt på Østldt t byommu blomst ms ommu som gs mot Svig stg slv om dt slvsgt fis vitig ut. Dt byommu Fdistd og Spsbog som h dt høyst tll ibygg båd i 2000 og i 2010 i Østfold, m dt i diss by som opplv d høyst postvis bfoligsvst. D støst postvis bfoligsøig fi vi i - ttopp - Hvl. Imidltid td i Østfold t d ug bo i ommu æ Oslo, ms d ldst dl v bfolig bo i gsommu 1 og på Hvl. Dt også l smmhg mllom flytttivitt og ommus støls. Dsom m s på ttoflyttig fo 2009 i fohold til ibyggtll i smm piod Hvl d st bst ommu i Østfold tt Rømsog til å hold på si ibygg. Hvl også umm to v ommu i Østfold d dl v bfolig md høy utdig støst (23,1 %). (Nom t. l, 2011) Hvl blt ommu i ldt md ll høyst tto utpdlig. I 2010 v d på 42,2% (Vid & Stom, 2011). Dt bty t sto dl v Hvls bfolig som sysslstt må pdl ut v ommu fo å fi bid. Tlmsfosig h itodust bgpt bidsmdsitgsjo. Dt summ v ipdlig som dl v bidsplss og utpdlig som dl v sysslstt. Dt tols som pdligsmulight, og v sto sttgis btydig fo giol utvilig. Østfold blt d gio i Nog md ll høyst bidsmdsitgsjo. Dtt omm v t gio h t godt bidsmd og ommuisjosmulight. Hvl h gt som umm 74 blt ldts 430 ommu i Dt bty t ommu gs vhgig v æigsutvilig i g ommu fo å væ t godt tttivt bostd. (Vid & Stom, 2011, s. 17). Løsomhtsids fo ommu stt smm v t idito: Adl fot md positivt sultt fø stt, bsjjustt dl løsomm fot, og dl fot md positiv gpitl (Vid & Stom, 2011, s. 33). H om Hvl på 194 plss blt ldts 430 ommu i Dtt v imidltid bd båd Fdistd (229. plss), Moss (301. plss). Spsbog lå på 155. plss. No v dtt bli folt v Vid & Stom (2011) md t jo stø ommu, jo fl bdift og dmd bli sittt st dtt d. Hvl ligg på 375. plss v ldts 430 ommu i 2010 å dt gjld vst i gio. Vstids h også t idito: Adl fot md omstigsvst høy pisstigig, bsjjustt dl vstfot og dl fot md vst i vdispig (Vid & Stom, 2011, s. 35). H om Moss på 258. plss, Fdistd på 283. plss og Spsbog på 295. plss. 1 Gfis fmstillig v dtt fis på Østfoldfosig 8

15 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Næigstttht på Hvl også lv. Dtt måls md tll bidsplss i pivt æigsliv som post v tll ibygg (Vid & Stom, 2011, s. 36). Atll bidsplss i æigslivt b på 17,6 % i Hvl, som 388.plss i 2010 v ldts 430 ommu. Tilsvd post fo Moss v på 33,5 %, 30,7 % fo Spsbog og 30,4 % fo Fdistd. I posjtt Et Kuspsbst Østfold, Fs 1, bl dt i 2011 gjomføt itvjuudsøls md ll ommu i fylt vd d svlig fo æigsutvilig i ommu smt stæ fo gioåd. Udsøls gi på ommus oll og mulight i æigsutviligsbidt. Kommu pst føstlij i æigsutviligsbidt og h som gl d optiv ott md æigslivt yttt til lol/giol foutstig og utviligspl og må bid til god smbidslsjo mllom uli utviligstø. Dt som blt t om fm i udsøls v t Hvl ommu si ousmssig fodl v sjolp, tttivitt og bligght/tu. Vstpotsil fo æigsutvilig bl oppgitt til å væ i tuism og svicæig. (Nom t.l., 2011). 3.2 Hyttfolt og æigsutvilig I dtt bildt fmstå hyttfolt som sædls vitig å spill på i fohold til å få opp æigstttivitt og -visomht i ommu. I posjtt Hyttfol = yttfol? som bl gjomføt i Ti og Vij ommu ft Nodbø (2008) t hyttfolt v gsjt og ssusst, som gj øst å væ ssus fo lolbfolig og lolsmfut. Dtt i otst til dt t hyttfolt oft stigmtiss som gostis og sobbt idividulist som mst oppttt v sg slv og oppbidls v g god. Ti ommu hdd i 2007 ov lg tid opplvd dgg i bfoligstllt. M y bdiftstblig v d stt ød, og dt bl tblt 48 y bidsplss på ot tid. Dtt v my tt væ d som hdd vlgt å bygg hytt i ommu, påpt d gg æigssjf Audu Mog. Et t smpl posjtt ul mobilitt 2 som Bygdfosig h htt i smbid md Agdfosig. I posjtt h m stt på d utvidd mobilitt i fitid som fo sto dl v d os bfolig ibæ is på tvs v ommugs. Dtt bid til å utvis og utfod symbols gs mllom by og bygd, mllom hjmstd og fitidsbolig. Et fomål md posjtt h væt å fmsff usp om hvil utfodig og mulight d mobilitt ibæ fo pif ommu md t på offtlig tjstytig, bidsmd og lbu. Vid h m væt itsst i lol sttgi fo ivolvig og dltls v fitidsbfolig. Av stl btydig fo udsøls hvod dt utfoms fom fo mdviig som t hsy til d y mobilitt. Rsultt vis t hyttbbo bid til btydlig vdispig i ommu gjom sttitt, d sp sysslsttig og y itt fo dt lol æigslivt. D bid dssut til utvilig v lol ifstutu 3. Imidltid følg dt md dl ommul utfodig også 4. Dt påps t ommu som ifø idomsstt opplv t dilmm sid gupisippt fo stt t m i ifø stt ut mdviig f d pso m v stt f. Smtidig utfods 2 dsidml 3 FosigsdtNos 4 Østfoldfosig 9

16 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig hyttommus tjstytls gjom øt bhov fo pli- og omsogstjst. H påps dt t ommu h lovpålgt plit til å yt hlshjlp til ll som bo ll midltidig opphold sg i ommu, også hyttfolt. Utfodig bl i mid md Smhdligsfom, som ovfø ostdsvd hlstjst til ommu som også sl tilbys dltidsbfolig. Posjtld Elligs i Agdfosig påp t diss utfodig v y bidsfom og ssus. Dtt lts til Esp Evs (2012) i NHO sitt utspill hvo h ttlys stø fous f svlig politi i Hvl på ytblig. Fo hv visomht som vvils på Hvl bli dt tblt 0,7. Evs påp t pivt sto i Hvl b h bidsplss til 17,6% v bfolig, og t dt tivitt i pivt sto som til syvd og sist fisi offtlig visomht.. Hvl dmd i fd md å bli v ommu som mst vhgig v offtlig sysslsttig ll utpdlig. Som lld vt, så hdd Hvl d støst postmssig bfoligsvst i Østfold i piod på æm 17 % (Nom t l., 2011). M, dt i sto gd d ldst dl v bfolig som bo på Hvl. Evs (2012) påp h t Hvl vos sg til sjv dmogfis smmsttig. E positiv tilflyttig til Hvl sj v ms i slutt v si ysi i v d som utgjø bidsft lg fm i tid, ll som mogdgs güd ll tpø. Dmd tg m i følg Evs å tbl bd foståls fo hvod hl lolsmfut tg güdåd, vdispig og t siøst, pivt bidsliv fo å fisi fllsgod. H tpøsp yttt til hyttfolt bid til t båd æigsutvilig og tilflyttig f yg ldgupp. Smtidig vt m t hyttlivt blitt stt dt (Bch & Ry, 2011), hvo fl blt hyttfolt t md sg bidt til fitidsbolig (Ry og Bg 2011, i Bch & Ry, 2011). Dt påps t hytt h blt t fått høy stdd (f.s. ilgt støm), og d m tilgjglig, båd mtilt (f.s. bd vitt) og vitult (f.s. bdbåd). Smtidig h sto dl v bidssto, så som i d y uspsøoomi, bidsoppgv som dlvis utføs d std på d fst bidsplss, i mist fodi d digitl ifstutu dus vstdsfisjo og åp fo smhdlig ut smtidig fysis tilstdvæls (Bch & Ry, 2011). 3.3 Næigstø på Hvl Næigslivt på Hvl pgt v mg små tø, hvo dt typis 1-20 stt. Bst på sulttt f spøudsøls som pstt i pittl 5, følgd æigstgoi plut ut som vitig stt i lsjo til hyttfolt: hdl, bygg og lgg, isliv og mitim. Tll fo diss tgoi vist i d ttfølgd gf. Dtmtilt f 2009 stmm f posjtt Et uspsbst Østfold (EKØ) hvo Mo Busiss Ecoomics to fm diss. Østfoldfosig h væt posjtld fo EKØ, som h væt gjomføt i 2011/2012. Vi h fått tilltls v Mo til å bytt dtmtilt fo 2009 fo Hvl i HTH. Dtmtilt fo 2011 htt fm f ttstdt poff.o, 1881.o (bdift) og Bøøysudgistt (bg.o). I dtgulgt dt «hovdotopoblmti». Dt ibæ t dl lol bdift som dl v t os md hovdoto i ommu i omm md i ovsit. Vdispig i d gjldd fot bli dmd i tilføt gio d vdispig lt sj, m til dt stdt hvo hovdotot lolist. Dtt bty vid t fo diss visomht dt u d v d stt som bo på Hvl som bid til d lol vdispig vi sttitt. Østfoldfosig 10

17 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Nå dt gjld tll stti d uli bdift, så vil dt fmommv Figu 1-Figu 4 t dtt vistt mllom 2009 og 2011 fo ov bdift. Dtt idi t tll sttsom gistti d offtlig gist usi.esmplvis SdBygggisttmd0 stti 2011, mot 42 stti 2009.Svætmgv bdift oppføtmd0 stt.atgligvis dtti mg tilfll i itig. Imidltid dt d offtlig gistttllsom tilgjglig.kvlittssiigv disstllvill måtthbståtti igud til ll tøfo å høom tllmdføitight. E sli vlittssiighdti vætom fo i posjtt Hdl Figu 1 vis ovsit ov æighdl. Omstigog tll sttfo 2009 og 2011 vist. Fltlltv disstøhomstigud20 millio på, og hud10 stt.av figu fmommdt t d støsttøi fohold til omstig Fjodfis. Fjodfis AS i følg ds g hjmmsidøstldt støst mott v fis og slldy og lv dgsfspodut til dgligvfotig,fishdlog gossist. I tillgg spotsdt t btydlig vtum til svsud.dvisomht tgligi stt vhgigv hyttfolt på Hvl. D to ttfølgdbdifti høystomstigfo 2011 Kiwi Sjæhldog SPAR Sjæhld.Bgg diss stt påvit v hyttfoltsbyttlsv dstjst.hføl Mi div mi,opplg og psjov båtog moto,slg v båt,moto og utsty. D vist bdifti Figu 1 hdd i 2011til smm128stt Næig:Hdl Kild:2009tll - Mo [FEKØstfold posjtt] Kild:2011tll -bg.o/poff.o/1881.o K O N oms2009 oms2011 s2009 s2011 Figu 1 Ovsit ov æig hdl Østfoldfosig 11

18 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Bygg og lgg Figu 2 vis ovsitovæigbyggog lgg. Omstigog tllsttfo 2009og 2011 vist. H hfltllt v tøomstigi 2011påud10 millio på, og hud10 st. Av figu fmommdt t d støsttøi fohold til omstigi 2011 Ptt A Ols AS. Slsptdiv md boig, spgig,gvig og tgubid,psjoog vdlihold v lggsmsiog tutsty, smt dpodut/tjstsom tulig hø smmmd dtt, hudå dlti slspmdligdvisomht. Dvisomht,i liht mdbygg Hvl og Hvl Rølggbdift,som ummto og t i fohold til høystomstigi 2011, høyst ssyligpåvitv hyttfoltsbyttlsv dstjst.spsiltvitig h utbdigv hytt i fom v tilytig til offtlig vog vløp,og tbligv bdi hytt.d vist bdifti Figu 2 hddi 2011til smm88 stt Næig:Byggog lgg Kild:2009tll - Mo [FEKØstfold posjtt] Kild:2011tll -bg.o/poff.o/1881.o K O N oms2009 oms2011 s2009 s Figu 2 Ovsit ov æig bygg og lgg Risliv Figu 3 vis ovsitov æigisliv. Omstigog tll sttfo 2009og 2011 vist. H dt b v tøsom h omstigi 2011 på ov 10 millio p å. Dt HollugAS, somdiv divisomht,bfodigv psssj og godsog hvsomståi fobidlsmddtt. D ttfølgdvisomhti fohold til høystomstigi 2011 Hvl Gjstgivi,Vtshust Sjæhld,SjøbuHvl og RstutHvtt.Diss visomht o hlt vhgigv hyttfolt og dsgjst,i tillgg til dbsødpå Hvl. D vist bdifti Figu 3 hddi 2011til smm44 stt. Østfoldfosig 12

19 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Næig:Risliv Kild:2009tll - Mo [FEKØstfoldposjtt] Kild:2011tll -bg.o/poff.o/1881.o K O N oms2009 oms2011 s2009 s Figu 3 Ovsit ov æig isliv Mitim D sistæigvi h vlg å t md mitim. Ovsit ov dæig gitt i Figu 4. D mitim bdift som i 2011 hddhøystomstig Sto Båt og Moto, og som hddfm stti 2011 (fi stti hholdtil poff.o). Dbdift v blt d t omitgsl lbdift i Diss vist i Dgs Næigsliv ålig «Gsllofs»ov hl ldt. Gsllbdiftvudsttdissiti:lvt godjtgsp,mist dobltomstigov fi å, omstigpåovmillio o,positivt smltdiftssulttog omstigsvsthvtå. Tbll 1 Gsllbdift tilhød Hvl 2012 Astt2011 Omst.2011 Bsjtst Sto Båt & Moto s 5 25,1 Rpsjoog vdliholdv sip og båt Lill Spcils 6 6,8 Egosh. md sps. utv. v æigs- og ytlssmidl Hm Psols 18 10,3 Utli v bidsft Ttt opp mot StoBåt og Moto i omstigfi vi igj Hføl Mi md si ssstt. Hføl Mi ogsåvist i æigstgoihdl. Dtt omm v t bdift gisttmd odfo bådhdlog mitim æig.dttfølghollugas, mdåttstt,somogsåv å fi udisliv.ut ovdisst bdift dtbbdift som oppgittmdstt,og dt TxibåtAS somhstt.d vistbdifti Figu 4 hddi 2011tilsmm19 stt. Østfoldfosig 13

20 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Næig:Mitim Kild:2009tll - Mo [FEKØstfold posjtt] Kild:2011tll -bg.o/poff.o/1881.o K O N oms2009 oms2011 s2009 s Figu 4 Ovsit ov æig mitim 3.4 Itvju md t utvlg v æigstø Dt som omstigog tll stt gi oss ppipå hvodæigslivtpå Hvl, m fo å få litt m ifomsjoom smmhgmllom bdift,dsomstigog hyttfolt på Hvl dilog md æigstøødvdig.dt dfo gjomføtitvju md t utvlg v æigstø i uli bsj. Gjomå itvjuov æigstøøstvi å fi ut: Hvo sto dlv åsomstigmd ommf hyttfolt/tilisd?hvo vitig dtt fo bdift? Hvod vlud si gsitusjoov åt?svigig?hvofo? Utfodig og fodl mddtt? E dtdtig som lvti fohold til lolbfoligstti fohold til hyttfolt? Totlt 15 itvju blitt gjomføtfodlt på dfølgdguppv æigstø: 2 mi 4 buti 2 byggmst 2 islivstø 2 ultu 2 lti/ølgg 1 tspot/txi Østfoldfosig 14

21 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Rsulttt og oppsummig f itvju følg h. 1. Hvo sto dl v åsomstig m bdift omm f hyttfolt/tilisd? Hvo vitig hyttfolt fo bdift? Ut i f itvju så dt hlt tydig t hyttfolt vitig fo d utvlgt æigstø. Fo vhdl stims hyttfolt å stå fo 50-60% v ll hdl, og hyttfolts bu v tilbud på Hvl dt som sp ovsudd og tygg bidsplss. I tillgg så få d fstbod båd bidsplss og t vutvlg d lls ldi vill h htt. Et v itvjuobjt gv tydlig utty fo t dt visomht på somm som gi dt ovsuddt som gjø t m div fotig hl åt. Bygg- og lggsvisomht stimt også t hyttfolt stå fo ov 50% omstig og t btydlig tll åsv. Hyttfolts bhov gi gulg fo t mgfold v småbdift og tillggsæig, så som visomht yttt til vdlihold, svig, hdl, hyttsvic og hytttjst. H blomst tivitt md hsy til tilbud v y tjst, og diss bdift hdd i sistt ut hyttfolt. Fo o v diss tø tillggs hyttfolt opp mot 90% v omstig. Esmpl som bl tut fm t i dg dt så t hytthusstd oft h m båt. Dtt mdfø yttlig bhov fo svic og tjst. Kultu- og islivstø også tydlig på t hyttfolt bidg på ov 50%, og t dt gjom diss m si bidsplss og ovsudd. Dt bl udstt t dt vitig å sill mllom hyttfol og m tdisjoll bdgjst, og t hyttfolt ll hlst vil væ på hytt å d på Hvl. Fo å fist dm ut så må m h t godt tilbud som ihold dt lill st, dt væ sg båd mt og udholdig. Adl omstig og hyttfolts btydig yttt til d itvjud æigstø oppsumm sli: I gjomsitt stå hyttfolt fo 50-60% v åsomstig, fo o tø hl 90% Hyttfolts bidg til omstig sp ovsudd og gi tygg bidsplss Dt somm som gi ovsudd og livsgulg fo ålig dift D fstbod få t vutvlg d lls ldi vill h fått Hyttfolt bid til t mgfold v liv gjom småbdift og tillggsæig. Dtt smmstilt i Tbll 2. Tbll 2 Hyttfolts postvis dl v omstig. Dt f itvju md t utvlg v æigstø. Ktgoi Hyttfolts postvis dl v omstig Vhdl (mtv/dgligv) 50-60% Bygg og lgg Ov 50% Mi Opp mot 90% Kultu og isliv Ov 50% Østfoldfosig 15

22 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig 2. Hvod vlu visomht si g situsjo ov åt? Svigig? Hvofo? Utfodig og fodl md dtt?? Fl udst t fo å hådt d sto svigig vs båd fig og pllggig. Ssog ot og its. Fo fl v æigstø så stt pllggig lld i ms. Dtt v også t m h stt som villig til å jobb my og itst i d ot ssog. Fo o v visomht v dt gl som tilsi t d stt i t fi om somm, m vt til shøst ll vit. Dt om fm t dt t gjomgåd mål fo ll æigstø å slipp og pmitt stt. Fo o v visomht v d støst utfodig å omm gjom vitssog. Dt bl også vt t dt os glvt i tilttlgt fo visomht som div ssogbst æig, og t bidst h ig ttight md mid visomht må ty til oppsigls. Fo jdfotig bl dt pt på t dt utfodd å få sæsilt vtl båd i fohold til lvs og podut. F v dgligvjd bl dt pt på t hyttfolt t gilld fol. D gill å d på hytt, og dtt øs d å stt md å hyttssog stt udt påstid. Hv gjø fotig d å lvdø Gild i h gillmt å lv fø i mi? Dt bl også udstt t d fstbod vis sto foståls fo d ot ssog, og dt h væt få ll ig lg i fobidls md ttlvs v v til buti md m. D sto visjo h mdføt tivitt og utvilig v y podut og tjst. No h sttt ttbuti md målgupp hyttfolt og søg gjom tiv ommuisjo og bu v sosil mdi å hold god ott md ud. I d olig tid bli yht ost sli t ud lgg si pl. Dt sj også utvilig v y svictjst sli som båthotll, tjst fo oppvmd hytt, gjøig v hytt, lvs v mt md m. No v itvjuobjt v også oppttt v ommus oll og sv i t bild md såpss sto ssogvisjo. Dt bl stilt spøsmål om hvofo d ommul bhg hold stgt i juli å itsitt støst. No vudt også om d tt og sltt mått fi sg jobb og flytt sid utfodig md bpss i høyssog v såpss sto. Væt vi i gjø o md, v dt t v itvjuobjt som osttt. D støst utfodig om somm ftis dålig sommvæ. Hvm jø båt i sjægåd å vid ul og gt pøs d? Hvm jøp divstoff til båt som ligg ldfst? Hvm gå på utdøstt ll ost vm og sol glim md sitt fvæ? Fl sut også ov vætjst YR.NO. Fol flst sj YR.NO fø d gjø o, dt væ sg ost ll båttu. Hv å YR.NO mld vid og g, ms sol ftis si på Hvl? Vi i pllgg fo væt, s t v itvjuobjt. Vi må b søg fo å h t bst mulig tilbud og lv bst mulig hl tid uvhgig v væt. Fl v æigstø v også oppttt v ommus oll, og t ommu må pllgg md t hyttfolt livsvitig ssus, og i mist omm på b md pl og tilt fo æigsutvilig på Hvl. Dt bl ttlyst tydlig og m hdlftig politi yttt til æigsutvilig på Hvl. Tilbmldig f itvju oppsumms sli: Ssog ot og its, og dt sto svigig Pllggig v somm stt i ms Dt utfodd å omm igjom vitssog ut å mått pmitt stt D stt lojl og t i fi på somm Østfoldfosig 16

23 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Dt utfodd å få t i bstmt v f jd utfo stddssog, smplvis gilljøtt f Gild D fstbod tolt, og d tol ttlvs D sto visjo h mdføt tivitt og utvilig v y podut og tjst Sommvæt d støst utfodig Dt utfodig t Hvl ommu stg d ommul bhg i juli Pl og tilt f Hvl Kommu fo æigsutvilig ttlyss 3. E dt d tig som lvt i fohold til lolbfolig stt i fohold til hyttfolt? Dt bl udstt t hyttfolt æmst å g som fstbod. Mg v dm om fø vi tblt oss h, v dt som s. Hyttfolts omdømm mgt godt, og dt bl dt udstt v fl t tt væ hyttfolt så dt båd vi og tul md fstldsfobidls til Hvl smt stostilt VA-utbyggig. Dt ibæ også t ultuliv og spisstd som h vost fm d sist å. Ut hyttfolt hdd Hvl væt dødt og still, og ut æigsliv og bidsplss. Hyttfolt bl tut fm som god mbssdø fo Hvl. Fl t fm pigsutfodig og påpt t dt til tid h væt otis tilstd. E v butii t fm t pigsfohold bl bdt fo dm d dt bl btlt udpig md msimlt 1 tims pig. D som p også d som hdl, og butis ud få pigsplss. Dt h væt mg situsjo yttt til pigsplss og bu v dm, m d flst poblm må o tillggs d otidsbsød sommgjst som i stt sg i i pigsodig. Fø v dt o sli t mg hyttfol pt bil og lot d stå ms d pt ut på øy. Dtt h blitt my bd d sist å. V fstbod ll hyttfol øs å btl fo pig, m dt må ll i ssog. D sist som md dålig væ h væt vd fo fl v æigstø i følg dm slv. Fo smpl så h dt dålig sommvæt mdføt t hyttfolt h but båt si lit, dt h væt få bsød båttuist, og ybåtslgt h stupt md 60-70%. Dt dålig væt mdfø også t hyttfolt tilbig mid tid på hytt si, og d sti v til vm stø. M i gjø o md dålig sommvæ, og t fol oppttt v væt i si fi. Fol glt m oppttt v væt tidlig, og d os somm tg t gt omdømmbid. Dtt oppsumms sli: Hyttfolt å g som fstbod, og hyttfolts omdømm mgt godt Mg v dm h væt h lg oss, d h tt til å væ h Tt væ hyttfolt h Hvl t godt VA-tt, vifobidls og tul Ut hyttfolt hdd Hvl væt dødt og still, og ut æigsliv og bidsplss Båd fstbod og hyttfolt må lv md pigsos og ø i buti, m hv lttivt? Dålig sommvæ mdfø t hyttfolt is til vm stø og t tivitt på sjø og båtlivt duss. Østfoldfosig 17

24 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig 3. E dt bhov fo o stsig ll tilt f dt offtligs sid? Flls fo d itvjud æigslivstø v t d mt t Hvl ommu pssiv. Dt ttlyss t m tiv æigsfoum. Dt bl også tut fm smpl yttt til bu v lm i mdsføig v visomht hvo d lt visomht må btl slv og mdsfø sg l fmfo smm, ud fo smpl Hvl æigsfoum og Visit Fdistd & Hvl. Vid bl dt ist spøsmål om ommu h o ovsit ov ll æigstø sid fl slv må væ tiv og ttspø lvt ifomsjo. E udstt t ommu ifom lit ll igtig, og t og visomht slv må søg fo å få t i ifomsjo. Som visomhtsld s dt jg ig stdig v ommu og spø dt o jg bø vit o om som jg i h fått vit? Fl påpt også utfodig yttt til pig og tilløp til os i høyssog, og t dtt ommus sv. Dt bl også vt smpl på utfodig mg md båt h å d sl stt ut båt si på Hvl. På Hvl fis dt u offtlig utjøigsmp. Dt si sg slv t dt bli os. Dt bl også stilt spøsmål om hv d gtlig pl fo Hvl. Hv t ommu og hv dømm politi om? Dt bl påpt t d æigslivsfoumt bl tblt v dt md bs og bm, og sid h dt væt hlt still. Hv vil ommu fmov? Øs d t tivt og blomstd æigsliv? I så fll påps dt t ommu bø ivit tø til dilog. Fl pt også på t ommu u h gjot m md susss Hv gg vi møts som bl ispilt på Hvl Gjstgivi. Hl Hvl fi mss lm og god od flommt. Dssv to i Hvl ommu v på mulight som d si gv. Vd st ud gi si til Moss som båd vist vilj og hdlft gjom smbidt md Moss ommu og Visit Moss. Dtt oppsumms sli: Hvl ommu dssv pssiv, og dt mgl t tivt æigsfoum Kommu bø sff sg bd ovsit ov æigstø og væ i tiv dilog Hvl tg m utjøigsmp fo båt fo å ugå os Hv øs ommu v og md æigslivt? Hv vil ommu fot sg md pigsost? 3.5 Oppsummig Hvl h t æigsliv som pgs v mg små, m vitig tø. D stå fo mg såt tiltgt lol bidsplss i ommu md sto utpdlig. Aslgsvis stå hyttfolt fo vl 50% v omstig i d lvt bdift. Hyttfolts bu v tilbud dt som sp ovsudd og tygg bidsplss. D sto svigig gjom åt og ot its ssog, v båd fig og god pllggig. Dt v også t d stt villig til å jobb my og itst i d ot ssog, og lgg si g fi utom odiæ fissog. H bl dt også stilt spøsmål om hvofo Hvl ommu hold d ommul bhg stgt i juli å tyt som høyst. Fl v æigstø ttlyst også tydlig sttgi og hdlftig pl fo æigslivt på Hvl. Østfoldfosig 18

25 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Dålig sommvæ få også osvs fo æigslivt i fom v still hv og lit tivitt. Fo smpl vist ybåtslgt omstigsdusjo på ov 70%. E y td som fl v æigstø pt på v t mg v hyttfolt mst ssylig ømm til vm stø å sommvæt fo dålig på Hvl. Hyttfolt å g som fstbod, d h tt til å væ på Hvl, og omdømmt mgt godt. Østfoldfosig 19

26 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig 4 Hvl Kommu Utvilig på Hvl v fm mot 1970 v sli t t fl følt bhov fo å stmm i på hyttbyggig, og i 1976 bl dt iføt byggstopp. I 1991 bl dt iføt boplit smtidig hdd stt hdd mbisjo om å fø stg vpoliti. Kommus bidg å søg fo tygg mmvilå og liht fo lov. Vid sl ommu søg fo god dilog md fylsm og fylsommu. Kommu sl også still til ådight god plpsitt og ompts. Hvl ommu fovlt også Yt Oslofjod sjolp. 4.1 Itvju md Hvl Kommu Dt blitt gjomføt itvju md odfø, ådm, fi stt i tis tt smt visomhtsld i pl- og miljøvdlig. Spøsmål yttt til itvju v: Hvod vud du hyttfolts bidg på Hvl? Hvil utfodig ss og hvod hådts diss? H busmøstt dt sg og på hvil måt? Hv h hyttfolt å si fo ommus itt? Oppsummig f itvju følg dud. 1. Hvod vud du hyttfolts bidg? Hyttfolt md si lg histoi på Hvl og d fstbod to sid v smm s, og mg v hyttfolt om fø oss og h væt h ut gjom gsjo. Dt også vitig å sill mllom hyttfolt og øvig sommtuist. Kommus politis og dmiisttiv ldls smstmt i t ut hyttfolt vill Hvl h væt t dødt og tomt std. Hyttfolt big md sg sto tivitt. Fo dt lol æigslivt, og også fo dl v æigslivt i Fdistd, dtt livsvitig. Lolt æigsliv lgg igj sttpg på Hvl, og dt båd ødvdig og b fo ommuss. Ut hyttfolts jøp v v og tjst vill dt i h væt mulig å opptthold tilbud som fis ifo dgligvbuti og hådvtjst. Mg v hytti h også gjot sto jobb vd vdlihold og oppgdig v hyttbyggmss, og d ivtls t god fo smfut på Hvl. Hyttfolt h også sto btydig fo hdl og svicæig, og ultulivt blomst i d ot, m its sommssog. Hyttfolt må st sis å væ m ifødt mg v d fstbod. Mg v hyttfolt vitig bidgsyt ifo d fivillig ogissjo. Ut hyttfolt hdd dt pp blitt fstldsfobidls, VA-utbyggig i d sl m h htt, fibtt ll tul. Slv om ttopp hyttfolt og dt høy tllt v dm også mdfø v til utbdig og oppgdig ifo v og vløp. Somm 2012 v dt fo smpl æmst vis på Hvl, og sli is fmtvig bhovt fo oppgdig. Hyttfolt hlt vgjød hvis m s på smfusøoomi på Hvl, og hyttfolt søg fo liv og æig. Hyttfolt på Hvl ov gjomsittt ssusst. Østfoldfosig 20

27 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Dtt oppsumms sli: Hyttfolt vitig og ødvdig, og ds bidg hlt vgjød fo Hvl og ommus æigsliv. Hyttfolt h søgt fo dgs ifstutu md vi og fstldsfobidls, og mg v dm dlt i fivillig bid Hyttfolt t godt v på bygigsmss, og dt v vdi fo hl smfut Svæt vitig fo dt lol æigslivt, og gi dmd sttitt Dt lg histoi h ut, og dt d smm ms gjom gsjo D sto VA-utbyggig om på gu v hyttfolt, m dt tvig også fm y ivstigsbhov. 2. Ss dt utfodig og hvod hådts diss? Dt hlt stlt å mi om t Hvl h c fst bolig, ms dt c hytt. I ssog få Hvl tidoblig i tll ms govt gt f til Dtt foholdt og åsvisjo sp utfodig fo Hvl ommu. Kommu sl pllgg og ih ompts otiulig, ms bhovt svig og ssogbtot. Kommu må h stt md tt ompts hl åt. Kommus utgiftsbhov yttt til lt f b og digstjst, hjmmtjst md vid plitygd, vivdlihold md m. Mostd som følg v d om ssogvisjo ligg ålig på mllom 4-5 millio o. D støst utfodig t Hvl ommu må tilttlgg fo ll offtlig lovpålgt tjst, m dtt h ommu hldigvis god fig md. Rttightslov i fohold til hls- og omsogstjst gjld også fo hyttfol. Kommu må sø fylsm om sjøsmidl fo å opptthold lovpålgt tjst. Dt mst bli dt gjom d odig, m dt v god pllggig og v til å su sg fot. Kommu h båd hls- og sosil-, smt uspoblmti yttt til hyttfolt. E bgyd td t dt fl ld og plitgd blt hyttfolt. Hyttfol som bli ivilgt hjmmbst omsog utfodig fo ommu sid ommu i få o som hlst ompssjo f vdommds hjmommu. Smfusmssig så slit m md utfodig yttt til tfi og pig. I d mst its ssog dt lg ø i buti. M dt o mst sålt bdgjst hyttfol som pg dtt bildt. Båttfi også t poblm fo lt. I ll oppfø sg odtlig, m dtt hdl m om fols holdig glt om Hvl-smfut spsilt. Kommu fovlt også Yt Oslofjod sjolp, og d fovlts tt sttlig gl og pisipp. Dtt gip tt i ommus hdligsom, og dt oppstå oft oflit i fohold til dtt. Kommus støst utfodig hdl o om å fomidl og doumt d ftis ommul ostd. Kommu jobb også md å bli bd og fi tiv løsig. D dt sull jøp i y søpplbil, så mått m t hyttssog. Dt ud hyttssog dt tømms mst søppl. Sull d y søpplbil stå still utom ssog? Ni, m ivstt i bil som tømm søppl om somm og som bus til sltig og sømåig om vit. D støst hidig fo ommu t d oft bpå i stdt fo i fot. Dt bl tut fm t å pllgg åssvigig og h o fol md itig ompts i gjot på Hytthistoi og hyttutvilig smm md stdsopoblmti og Hvl ommu som fovlt v Yt Oslofjod sjolp still sto v til høyt omptt mdbid i plbidt. Nsjolp sl fovlts tt sttlig gl og pisipp, og i dtt ligg dt oft oflit. I mist gjld dtt fo pl- og byggs yttt til hyttfolt. Østfoldfosig 21

28 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Hvl ommus ovsjosodig sli t dt plsst ut coti på uli std. D lt må slv big vfllt dit, og vfllt sl dtt sots. Kommu h også t vfllslgg på Sdb hvo ll lv vfllt sitt gtis. Kommu m dt voldsomm tyt i høyssog, og vfllt må tømms hyppig lls. På mdg i høyssog s dt i b ut udt mg v coti. Dt s ut til t mg b plss vfllt sitt utfo coti, og ommu h også tilfll hvo fo smpl bygg-vfll stt i d odiæ søpplcoti. No gg h ommu sput sg slv om hyttfol lgg igj søpplvttt hjmm å d på hytt. Dtt oppsumms sli: I ssog få Hvl tidoblig i tll ms govt gt f til Dt my! Fo ommu dt utfodd å pllgg fo diss sto åsvisjo. Kommu sl pllgg og h ompts otiulig, ms bhovt svig ftig og ssogbtot. Kommu må h omptt stt i stillig hl åt. Kommus utgiftsbhov yttt til lt f hls-og sosilhjlp, b og digstjst md vid plitygd, vivdlihold md m. Fl v hyttfolt bli ivilgt hjmmbst omsog ut t Hvl ommu få o ompssjo f psits hjmommu Kommu h utfodig yttt til vi og pig som dt hl tid jobbs md. Kommu fovlt også Yt Hvl sjolp, og d sl fovlts tt sttlig gl og pisipp. Dtt gip tt i i ommus hdligsom, og dt ligg oft oflit i dtt. I mist gjld dtt fo pl- og byggs Rovsjosutfodig T hyttfolt fi f ildsotig og søpploppføsl å d på hytt? Dt vi så. 3. H busmøstt dt sg? Busmøstt ftig dt h på Hvl, og blt t så h hyttstdd øt. All h VAtilytig, støm og bdbåd. Fol h glt m fitid, og mg bu hytt som hyttoto fmfo hjmmoto. Godt vos, psjoist, omm gj til pås og bli ut otob. Diss hdl lolt i buti vå d tid d h. Psjoist også ssus i dt fivillig bidt, og h gjøs dt my b som oppydig, hold sti åp og fi, og d bid på loppmd md m. 4. Hvod vud du hyttfolts bidg? Hv h hyttfolt å si fo ommus itt? Kommul tjst som yttt til v og vløp (VA), ovsjo, pls, busdig m.m tjst som utføs tt slvostpisippt. D sto VA-utbyggig på Hvl hvo hyttfolt bl ivitt md, gv md si 800 sød 30 millio o i ommuss. Kommu øs å fostt md å t hyttfolt tivt md i pllggigsposss. Hyttfolt bty my fo omstig i ommus æigsliv, og ut hyttfolts jøp v v og tjst u i smfut oppttholdt bdd i og tllt som fis ifo båd buti og hådv. Dtt oppsumms sli: Hyttfolt jøp ig tjst v ommu Gbyfisit tjst som VA-gby, ovsjo og ssbhdligsgby til pls føs tt slvostpisippt Østfoldfosig 22

29 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Kommu h i litt ig itt f hyttfolt, m ds bidg vgjød fo Hvlsmfuts sists. 5. Hv visjo fo fmtid? H ommu lgt o fmtidspl ll sttgi yttt til hyttfolt? M fol til Hvl, og j t til bfmili! Kommu tg l- og smfuspllggig som bæftig hvo fstbod og hyttfol sl lv i hmoi smm. Rådm h fovtig til budsjttt fo 2013 md mulight fo fi itt. Dtt gjø ommu bd på båd utviligsbid og æigsliv. Kommu må bli bd på å lg god md tivitt hvo hyttfol og fstbod gjø tig smm. Dt bø tilstbs å få til t æm smbid og sp y fo dilog. D gml bompgs vis fotstt t dt bhov fo god fo dilog. Hyttfolt og bli ssus, og ommu hlt vhgig v dm. Mg v hyttfolt mgt ssusst, Og diss ms bistå ommu båd å dt gjld fovltig, fisiig og ifomsjo. Hyttfoig gjø my b og stå my fo my b. Kommu bø dfo tilstb å ivit hyttfoig i båd i ommuplbidt og utviligsoppgv yttt til tspot og NGR-smbidt. I fotstt VA-utbyggig dt fl smifoig v hyttfol, og h sl ommu fotstt å smbid dit md smi. Nå d y hovdpl fo VA sl utvils og bidt iggstts pllgg ommu å t i hyttfoig. Som ommu må Hvl få hyttfolt til å utvid hyttssog og ivit hyttfolt i i æigslivt og ultulivt. Kommu oppttt v lfftivisig som bæftig, og fo ommu dt vitig t dt ts v på stdso og tu i fohold til ommd gsjo. Dtt o m må smbid om fo å få til. Oppsummt dt sis sli: Kommu h fovtig til budsjttt fo 2013 md mulight fo fi itt Dt må lgs god md tivitt hvo fstbod og hyttfol gjø tig smm Hyttfoig stå fo my b, og ommu pllgg å ivit hyttfoig i i ommuplbidt,og NGR-smbidt u også hyttfoig ts i Dt fl smifoig md hyttfol, og h smbid ommu dit md smi. Dtt pllgg ommu å fotstt md. Nå y hovdpl fo VA sl utvils, sl ommu vud å ivit i hyttfoig Mg v hyttfolt på Hvl mgt ssusst. Ett Ibyggudsøls somm 2012, så h Hvl ommu hlt lt fl ommuisjosutfodig, blt t yttt til fomidlig om omplsitt i byggsødsbhdlig md gjldd lovv og ommu som fovlt v Yt Oslofjod sjolp. Hvl ommu tydlig på t hyttfolt og hyttliv på Hvl h positiv btydig fo æigsvisomht på Hvl. Hyttfolt lgg igj sto vdi i vdlihold og oppgdig v hytt, vd jøp v mtil og tjst f lol tilbyd, og i jøp v utsty fo t tivt sjosog filuftsliv båd til fots og på sjø. Østfoldfosig 23

30 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Hytti st ptiot fo hyttomådt og ldspt, og d øs å ivt Hvls vlitt. D øs å bli høt å sto dig pllggs, og d fovt lg-b og d offtlig tjst på li lij som d m bo. Hyttfolt bsolutt gjom gby og tjst md på å btl fo ommus VA-igiø og omptt fgfol. Hvl ommu bhdl hvt å t mgt høyt tll byggs i fohold til ommus ftis støls og ibyggtll. Kommu få iti f bu, sælig i fobidls md tilgjglight, ssbhdligstid og løpd tilbmldig. Dtt o ommu jobb tivt md å bli bd på. Hyttfolt glt stt svæt omptt slv, og dtt still v til t ommu til hv tid sl hold t svæt godt fglig ivå. Kommus ommt til æigslivt på Hvl Kommu opplv t æigslivt svæt vid, og t dt mg ltpsofot. Dt tblt æigslivsfoum d i godt o i gg. Dt si sg slv t å ommu h æigssjf i 25% stillig så bli dt bgst ists og sultt. Dt få vimidl og støttodig som æigslivt og ommu smm md æigslivt bytt sg v. Ittssystmt i ommu-nog også ulit, vhgig om m tilhø distit ll d stl omåd. Rltt til dtt h Hvl ommu o my til flls md fo smpl Tjøm ommu. 4.2 Øoomis dt Hyttfolt btl ovsjosvgift, og gby fo v og vløp. Kommu tilby hyttfolt ommul v- og vløpstjst, og ovsjo/søpplismlig sj på utvlgt plss. Hyttfolt btl ålig vgift fo diss tjst. KOSTRA (KOmmu og STt RAppotig) gi oss mulight til å bsiv og smmlig ommus øoomis situsjo og utvilig. Ett gjldd glv (fousigslov), sl ovsjosgbyt væ bst på slvost (100 % idig). Fo v og vløp dt bflt t gby fullt ut sl d ommus ostd, m dt i ulovlig å subsidi v- og vløpsgby ov ommus budsjtt. Et vtult ovsudd sl stts v på fod, m dt i lg tilltt å bytt fodt til ivstig. All ivstig må låfisis og vsivs ov t bstmt tll å. Vi vis h til lov om ommul v- og lovgift md tilhød fosift Rovsjo og VA-gby Hvls VA-itt utgjod /ib., ms Østfoldgjomsittt lå på /ib (Østfold lys). Gby fmstills sli som vist i Tbll 3. Østfoldfosig 24

31 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Tbll 3 Kommul gby. Rovsjo og v og vløp. Bsivls Gby p å Atll Sum p å Rovsjo Atll hyttbot 2.587, ,00 ut ompostig Atll hyttbot 1.679, ,00 md ompostig V og vløp V 1.510, ,00 Avløp 2.350, ,00 Sum p å ,00 Kild: Hvl ommu, otob Pl- og byggs: Ssgby I følg ommu så bhdls dt byggs p å hvo mg v s, ssyligvis godt ov hlvpt, omm f hyttfolt. I posjtt h vi ttsput tll fo ssbhdligstid og gby. Dtt dt som vslig fo ommu å fmsff. Gjomsittlig ssbhdligstid fo ompltt s p 2011 ppott å væ 60 dg. Dtt i følg Hvl ommu tglig fo høyt. Smtidig gjomsittlig ssbhdligstid fo dispssjoss lg, m dt tlls i fodi dt i stt stl fist fo ssbhdlig, og tid i ttspøs i KOSTRA. D flst hytt omftts v bstmmls fo fitidsbbyggls i LNF-b-omåd F ommus gbygultiv fmomm følgd: Ssgbyt sl bgs tt gby som gjgitt i Tbll 4. Tbll 4 Hvl ommus gbygultiv Gby El s () M omfttd s () Komplist s () Bsisgby , , ,- Tillgg fo , ,- Mistgby: ,- mmvlig Tillgg fo bbidig , , ,- Kild: Hvl ommus gbygultiv, 2012 Rgsmplt i Tbll 5 vis omstig fo d gbyfisit itt yttt til pl- og byggs md smpl på hholdsvis 450 s, hvov 150 s ss omplist og 200 s som v tillgg. Tbll 5 Rgsmpl byggs. Byggssgby summt til ttt tll Ibtlig til ommu tt slvost byggs hvo hyttfolt ivolvt El s: ,- x 450 s ,- Komplist s: ,- x 150 s ,- Tillgg fo mmvlig/bbidig: ,- x ,- 200 Østfoldfosig 25

32 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Hyttis øoomis bidg til Hvl ommu Kommus vitigst sttitt f psobstig. Kommu slg tjst som ovsjo og v og vløp. Dtt tjst til ommus slvost. Hyttis tilføsl v pitl til ommuss bli i lt dt vstligst yttt til gbyfisit tjst og bhdligsgby f byggs, hvo også diss sl væ til ommus slvost. Ut hyttfolts bidg vill dt ssyligvis i væt mulig fo ommu å h høyt vlifist mdbid som VA-igiø og stt md høy plompts. 4.3 Oppsummig Hyttfolt h t godt omdømm på Hvl, og dt bd ight om t hyttfolt bty svæt my fo omstig i ommus æigsliv. Hyttfolt md på å opptthold t tilbud som lls i vill h væt mulig på Hvl. Kommu h ig dit itt yttt til hyttfolt, m ds bidg vgjød fo t ommu h lvt og god ompts blt d stt. Hyttfolt h st idtifisjo til smfut på Hvl, og mg v dm h øtt lgt tilb i tid. Dt utfodig yttt til d sto ssogvisjo og psst som ø om somm. I mist dtt yttt til pig og ø, m i dt sto bildt dtt tilstd som vi å væ sptt. Båtfi også t poblm fo lt, og i ll oppfø sg odtlig, m dtt hdl m om fols holdig glt om Hvl-smfut spsilt. Kommu stå ovfo fl utfodig yttt til t mg hytti bli ld, og fl få ivilgt hjmmbst omsog. Dtt ostd ommu i få dt v hjmommu, og odig fll dmd uhldig ut fo ommu som Hvl. Hyttfolt søg ot og godt fo liv og æig på Hvl. Østfoldfosig 26

33 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig 5 Rsultt v spøudsøls blt t utvlg v hyttfolt 5.1 Ildig På dt føst møtt md styt i Hvl Hyttfoig bl disutt hvovidt 10 hytti sull dybditvjus ll om m sull sd ut spøsjmudsøls til t utvlg v mdlmm i hyttfoig. Vlgt flt på å gjomfø spøsjmudsøls fo å få sv på d spøsmål dt v øslig å still hyttfolt. Spøsjmt t fo sg mg fohold som ytt sg til hyttbu og hyttis bidg til lolsmfut, og å fi i vdlgg 2. Hvl Hyttfoig h 2200 mdlmm. Av diss h 125 vlgt å oppgi si -postdss til foig. I småd md styt bl dt bstmt t spøudsøls sull sds ut til diss mdlmm. Et utst til spøsjm bl tstt ut på styt i Hvl hyttfoig fø d dlig vsjo bl fdigstilt og sdt ut til utvlgt v mdlmm. Spøudsøls bl sdt ut på - post d 8. otob Rspodt (d som h bsvt udsøls) ltså blt d 125 mdlmm som hdd oppgitt si -post dss til Hvl Hyttfoig og som vlgt å sv på hvdls. Rspodt h i oppgitt v, dss ll -postdss. Dtt bl gjot fodi spodt sull føl t d u sv ælig og tt f lv i udsøls. Hytti som fi -post md li til spøsjmt sjmt bl oppfodt til å sv ltois. D flst svt på ttt, m 6 pso tgt bistd ov tlfo. Dtt v ld pso ll pso ut itttilgg. Fist fo å sv på udsøls v stt til d 19.otob E stud tt svfist v utløpt to 4 pso ott og fomidlt øs om å sv på udsøls. Imidltid v d lys v iom dt lld gjomføt, sli t dtt øst dssv i u ttomms. Dt om i 89 fullstdig sv på spøudsøls, o som gi svpost på 69,5 %. Rsultt v d tlggig bli pstt h. 5.2 Hvm vi? D føst dl v udsøls omhdlt psolig dt. Spøsmål 1 v: I hvil ommu bo du i til vlig? Rsulttt vis t v spodt bo 39 % i Oslo, As og Bæum, ms 18 % bo i Fdistd, Spsbog og Hld. Sdsmo d ommu som stst pstt v d ommu i Nog. I tgoi d, som totlt pst 38 %, ligg ommu som Ausog-Høld, Fog, Gjøvi, Hot, Lyg, Løsog, Oppgåd, Rælig, Ulls, Spydbg, Søum. No få bo i i Nog. Østfoldfosig 27

34 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Figu 5 Kommu m bø i til vlig. Spøsmål 2 v: Hv di ld? Ktgoi ud 18 å opp til og md 55 å pst 21 % v spodt. Hl 79 % v spodt ld 55 å. Figu 6 Aldssmmstig på spodt Spøsmål 3 v: Hv di høyst gjomføt utdls? Rspodt md høy utdls utgjø 48 %. Dtt lgt ov dl v ibygg i Østfold md høy utdig 5, som i 2010 v på 21,6 %. Ldsgjomsittt v d på 27,8 % (SSB). 5 Høy utdig dfit som miimum 1 å tt vidgåd utdig Østfoldfosig 28

35 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Figu 7 Rspodts høyst gjomføt utdig Spøsmål 4 v: Hv di husholdigs smld buttoitt, i tus o? Blt spodt hdd 52 % smlt buttoitt i husholdig på ov o. Til smmligig v mdiitt 6 tt stt fo ll husholdig i Nog o i (SSB). Figu 8 Husholdigs smld buttoitt 6 Mdi: I sttisti mdi d vdi v vibl (f.s. lø, ld, høyd) som ligg midt i dt sttistis mtilt, dt vil si t li mg idivid i mtilt h vdi ov mdi som ud d. (http://sl.o/mdi/sttisti ) Østfoldfosig 29

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13 Kommundlplan fo Hammfst og Rypfjod 2014-2025 - Rvisjon Bstmmls og tningslinj vd offntlig tts yn 08.10.13 IN N HOLD INNLEDNING...... 3 1. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV, UTBYGGINGSAVTALER MM... 4 1.1 Planav......

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62 FolkfosVa Åsbtg 6 Folko N 1 0 13 Fo N gfo o k l 0 3 13 gfos Va sva Fol N 4 0 13 k f os Va gaml kofl y u k tfod t g ss? t t k Sø ø sk ofl sta k k asa sk : Am a k u Nabo tvs ol m g a t - far va Åsbtg 013

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012 R 0/ - Kittl :. frur. frur 0 Tommy & Tigr id sid ø ølgr og rr: ølgr og rr r mtmtis mr som sillr sg dl fr dr. Egtlig u dt vært udrvist i dt llrd tidlig i grusol sjøl om mt li gs vidløftig. r følg vi hr

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane Likang KYRKJELYDS BLAD N. 1-2013 Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll 250 - lokal making i Likang

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo

kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo kust rtt vst 105 åp dørr kustrud i 16 kommur vst for Oslo Åp lirr 105 kusr r imot publikum 14. 16. og 21. 23. oktobr S kus dr kus skps! Norgs størs rgiol stsig på billdkust og kusthådvrk Fllsutstillig

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer