Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN"

Transkript

1 Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN

2 Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3

3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg tvltll fotål 14 Polt fo t flltlt mf 16 F oflt tl hlg 19 F é tl pojt 20 2 D go gp: Ogg, fog og øm 22 Ogg 26 Fg 27 Hv lg tlt t bhov fo? 28 Fog ll 30 Motvg v l og mlloml - go gmt 32 Å tt lt 36 Søm og lol tlpg 38 Hv ø tt? 40 Po- hppg 44 Hv tlby b? 53 Kp 53 Holgbbg 55 Rp ommjo 58 Pgog fottg 59 D ø tå t 60 Mto gp 61 4 Rg v 66 Kvlg tlytg tl 69 Empl på gvg 71 No t om fmt 76 Dl II 5 Vt å vt 80 Bt - hol og ogg 83 Holmoll: Empl på vtjo tl b 86 Holmoll: Empl på pogm fo b 88 6 Hv vl læ m 90 Fglttt 93 3 D go gp: Sjølttt 97 Sy b 46 Offtlg pbljo 98 Rmm t t 49 Nyttg på tt 100 Lolg 49 Pojt om p 101 Å f go foml 50 Tp tl v t Hvm l lt 51 Pojt Holmoll 104 5

4 Om tbl v håbo Tl g fo tvlg v bo lgg t t fogb tføt v fo Kt Lt og Bt Bg v SINTEF Tologll IFIM Pojtt h løpt po f høt 2003 tl vå 2004 I tt fog- og omtjopojtt t bt fl mto, f vlttv tvj og omtt tl vtttv pøjmøl Abt btå v vl føt tvj m ttvt, mlmm v tyggpp og fgpp, fol, lt og mt pojtl No h v møtt og tvjt fl gg I tllgg tl tvj f t go l ftlg mtl om pot fot v ll tlytg tl pojt Holmoll (ppot, tlggg, vlg, pogmm, ltlt, ov) Dtt ftlg mtlt h gtt vtg t tl vå fog V h lttt på to tyggppmøt og tmg m lt, fol og pojtl V h ogå htt møt m tl po UDI og pojtt I tllgg h fogpojtt gjomføt pøøl blt vl ytt tlg lt 6 7

5 Foo Itgg po om volv bå mott og mjott Dt tt v tlt fo t mott, og ælg om ttopp h ommt tl lt, l bl tgt t o mft Dt om h fått m fo, bhov fo tlt ttt mot mjott G Dv Poltø Hol fylomm Jo Hm Rågv Utlgtott To Mjl Komptjf Bg omm No tggpolt bygg på ltllgpppt Et mott l h l mlght, ttght og plt om øvg bfolg Dtt bæ tlgg tl t mm tjttlbt om mjott, og t tjt lvg Ågot Hml Byltø Åt byl, Bg omm Åbjø Vtt Rågv KS-Hol Sgbjø Ol Opplægl Komml Kompt, Rgo Vt Rgjg Hlgpl mot m og mg ( ) g UDI oppgv m å ty tvltll ompt t offtlg tjtpptt fo å t lvg tjttlb fo mott Hol fylomm og Bg omm h gjom g hlgpogm ttt tfog, og t fll plotpojt h v tvlt moll fo hvo offtlg vomht bygg opp t tv ltll omp t Pojtt h væt tøttt v UDI og VOX/KUP Utbl v hå bo ft v KS Mo Rgt Hovtlltvlgt Fgfobt Hol Ell H Rågv UDI Rgooto Vt Lv Tvl Lg Rågv/pojtl Hol fylomm Rghl Avg Føtolt UDI Rgooto Vt V t ll om h lttt po m tm og ottvt b, og på måt mvt tl t got ltt V håp t håbo bl t yttg vtøy bt m lg v t mott t o mft, bå om b v offtlg tjt og lt om tt tjtppt Bg, 23 pl

6 Dl I 1Btpp M fo f tvltll ompt Foto: Oll Ltt / M / Smfoto 10 11

7 1 B p t p 1 B p t p På gjo h Nog tvlt g f å væ t ltvt homogt mf, tl t mf pgt v t mgfol M vl på t 7 % folt på m 200 jo, p tt y tfog og y mlght V tfo på vå holg tl lht og fojllght, mtg om v glg møt mgfolt potv gjom y mpl på flt v lvt omå D bo mt om pjol og t vtøy fo ll om ø å ø tvltll ompt Bo t tggpt fg f pojtt Holmoll Komptbyggg tvltll fotål Et vtg tmål m pojtt h væt å p og fo tvltll fotål Holmoll h væt totg på tvltll ompt blt offtlg tjtyt Hol fyl Målttg m tg h væt å tvl og pøv t moll og vtøy fo fog v tvltll fo tå l Hol fylomm og Bg omm Vtg lmål h blt t væt å tvl: moll fo å fo tvltll p på bpl ttv mllom tjtyt moll om tlp ll pofjogpp t pgbtt tl tt- og vtg tl mm tgjø tvltll ompthvg I fot v b bæ t t b m fog, motvg og ttg Dt hl om å: fo bt ll motv l og mlloml og tt og motv tt Et vtg tggpt fo bt h væt å omt bhovt blt tt og tjtmott gjom å tlgg pll fggpp bhov Et vtg ølo h øm I ttt v bæ pojtt å øg fo t øbll om bl tt gg fobl m b, fottt å ll Dt bæ t b m å: p tvltll ompt på bpl tbl ttv på og mllom l bpl og tml tt tl v læg og tg E l omptpg t fom v g på bpl, m og m fomlt fgtvlg, ollgvlg ll m fomll ttog vtg v v omfg I po f bå to floof bttg og må jo H t om fo pt motfotllg, mol pfg og bå ljl og bmlo Dt mm v lt tt om Ho l moll Dt mt tl vmlt t b tvltll ompt I løpt v fåpo h m 400 po lttt opplægtlt, folt på 18 b I tllgg h t væt vholt to åp of m m 300 lt Bt bv hlht bo M l vtg om lv bv, t omftt bt om gjø t 12 Dt hl om å b tl å tt gg må og tø po om 13

8 1 B p t p 1 B p t p Komptoppbyggg tvltll fotål Hvo h å pojt Holmoll lyt målttg? Hv vt m om m lgtg vg? H pojtt btt tl øt tvltll ompt og ttvbyggg? H m fått tl moll tlpt l ygpp? Fø tg tl t fl t flltll tt- og vtg? Gjom vlg tlytg tl t ommt mg potv tlbmlg K opplv om lvt og vtg D vhgg vlg om ogå lgg tl g fo bo v t y b pojtt, to g h: ytmt jobbg Mg omm h gt og lttå opplægtlt Dt m Holmoll omfgt og ytmt Ov 400 po h væt t volvt ompthvg fom v b M bt pojtt omftt my m og bø lgt fl om h lttt på I pttl 4: Rg v, v æm på hv bt m å fo og gjomfø hl pojtt h btt m fom v tv ltll ompthvg v fot L o b ot v o to h E tvltll ompthvg p potv g vg fom v: fobl m bt m å motv l, mlloml og ltpo tl å lt tvlg v tvltll ompt, h t Hol væt tføt t omftt og ytmt ttg- og motvgb Vtght v tvltll ompt på b pl fo ho l på lt vå gjom motvg og bbg bå v fomll hvl og polg moblg Bå foblbt og ttbt gå t tlggg v tvltll ompt på bpl lt omm f Gjom tt bt fogå t bvtgjøg og tvg v omp t om j lgg pt ho lt po og m gpp tt m fgbo V to på l oppft fo å oppå øt ompt Dmot to v t mlg å læ v fg bå v l gp og m lo vlg Nå fg f Holmoll h bltt bo, t g lv t v lt lt v tt om vtg og vllyt tg Et tmål m bo å p I tt lgg t l mlg tl l: Læ v Hol fg, m op m blt Komptbyggg må t tggpt lol fohol Komm fojllg, bfolgmmtg fojllg, og tjtyt h v fg og fop på tt om på flt flt Gjom Holmoll t lgt vtøy vt tl fovtg om hol væt lvt fo lt jobb htt go tt/ogg K h o g: føt tl øt ttvbyggg btt tl holgg på jobb gtt pjo tl vtg b tjtytg b bmljø øt opplvl v mtg m ytmt ompttvlg og -tvlg tblg v fglg ttv B ommjo fø tl fæ mfotål, og gå gjom ytmt E tvltll ompthvg m omm tl å lø g v t t g m fftv/otfftv tjt Pojtt h lgt vt på å y tlb tl l fggpp Slv om lt bygg på fll gt, tlpt lt hvgtfog Fo å få tl ømm v t gg fob H h Holmoll høtt vtg f g om m fol l m I tllgg tl b h t fogått bftt tvltll ompt, t byg opp ttv mllom l bpl og po h ttt vtg tvltll ompt I bo åp v vtøy og l t ttt på t om h vt Hol Fo å vt hv lg vtøy om p ho, må t mlt gjø t fo b lolt Sl ttt ogå bt Hol På pømål om hv lt ll øt t fmtg ll fo på, t lt, ommjo og håtg om topp lt E l tg fottt mlt t bt Ht m bo å foml f g 14 Kompthvg på tt fltt hl om fot, bå ogto og vmg I Dtt g håbo tvltll fo tål, 15

9 1 B p t p 1 B p t p Polt fo t flltlt mf Stl myght h lg tt bhovt fo omptoppbyggg fo å l målttg om tgg og lvg ltl fo ll All Stotgmlg 39 ( ) Om vgpolt omtl bhovt fo ompttlt ovfo offtlg to fo å t lvg tjttlb om t l bt fo l mlght, ttght og plt, og fo å b tl mb, gjght og tol Dtt flgt opp fl totgmlg og ttlg hlgpl I gjg Hlgpl mot m og mg g Utlgtott (UDI) oppg å tt v t foø- og tvlgpogm ttt mot offtlg t Dt bæ t øt fo på mottpptvt tjtytg omml, fylomml og ttlg t Oppgt bæ bå å fmff p om hv om gjot på omåt og tøtt tl v ompttvlg H lgg t ælg vt på tvlg v vtøy, mto og ovføb moll fo tvltll fotål offtlg vomht v vtg bg fo t m Bg omm og Hol fylomm btmt g fo t o mått gjø M fo å hl, tg t p Dt bl fo gjom føt l fom fo tlggg v t jo: E lvåøl og bøl blt flytg Bg omm E bhovtlggg og omptt lggg blt tt Bg omm E bhovtlggg og ompttlggg blt tt Hol fylomm D t tlggg h htt to btyg fo fog v pojt Holmoll på ll vå M tggpt m h t væt mlg å omt bhovt fo tvltll ompthvg At tlggg bå o om b opplvl v tjt og tt bhov fo ompthvg, tgjo to fllvl om tøttt hv og tyt motvjo fo å gå f tlggg tl hlg Fo omm om ø å gå gg m lg tlt, l tlggg omt bhov og b tl t t p polt og mttv vlj tl å t E vtg bg fo Holmoll v t ø om å følg opp ttlg, omml og fylomml hlgpl fo mgfol, tvltll fotål og tgg p 16 Ø ftjo blt bå tt og b 17

10 1 B p t p 1 B p t p Lvåøl, om bl gjomføt mt vttt omå v Bg omm 1997, h fo på flytg opp lvl v ott m tt fo hl- og oltt og vgtt H, om flt omm tom Olo, flytg tøt vgpp E vtg bg fo bøl Bg v t ol oto opplv t mg v flytg h vlg fo å yttggjø g oloto t og botot tlb Uøl olt m t mg flytg opplv vmt møtt m t o hjlppptt Dt bl folått ot tlt fo å b flytg og v tjo Dt bl ogå folått tlt ttt mot o tjtyt H v t blt t folg tl tbg v m fotålg fomjomtll, b ommjo mtltjo, b mb mllom l offtlg t og øt tv ltll fotål Rppot p på t tlt øvg om ø å g ll bog mm j og gjom tt m fojll lvå mllom om og flytg pvt, og bl vomht Ut f tt bl t ttlyt b ytm fo fgpg og ompttvlg M v ltå l ov t m h ompt, m fo å få tvt, p og vtvlt, mått tvl m Bå lol bøl og øl v tt bhov omtt t t v t tot bhov fo tg Eg t o mft tg v t m flltlt mf bø g flt o by og lolmf Som ov opplv mg tjtyt to tfog å t gjl å btj b m mottbg M fot tlg g v ttt mot v lv og bhov fo å læ t o påt og mft å j, tt fo å ogå mot offtlg tt og g fglg ompt og ommtv fght y bhvg Dtt tfog fo mg tjtyt I mt gjl t pol, om oft bl bff mllom bhl og tjtmott l off tlg mmhg v, og bl ljl om b fo t flltll Bå polt, hmtæt og polg gjmt vtg vft Mg tt h ov t tvlt btylg pompt Fottg fo å t ompt b t t p ogto btgl, F oflt tl hlg Mg tjtyt opplv t ll t hvg bl m t å ogå må fohol g tl tg m mgfolg bgpp D v p fo å håt y tfog Ut å få fglg påfyll og tøtt, opplv mg ht jobbtjo Fo o fø tt tl hlglmml Fo fø ftjo tl åp oflt I lt v byl Bg bl t ppott om t ofltvå om tl t v å høyt t t v tl f fo bå b og bt E l bv tjo l: Mgl på ommjo føt tl to ftjo og volomm oflt møtt mllom tltt og flytg D tltt fo g b gl vgg, lt flytg t m- t bt fot ogjo Iljl motty bmlo Nå t b fot ogjo, bmlo p lvolg hg t og t møbl L fo olotot to ott m byll og t oo mått gjt, t hgl på otot L to opp bll, og h tt pojttvlg: Dt bl pojt m KS og tobyml fo å ø flytg møt m t offtlg og ml få omm tl å g j pojtl fo å tlgg offtlg tåt møt m flytg og fo å lg Sl fg og ltpo føt tl t l på fl vå ogjo ft t øvg å tt fot Og om t bl pfomlt: Nå vl v h fl mt gjom vt h pjo! D to tlggg v tjtyt bhov I ll offtlg tjt omfv g vt to ttpøl tt ytmt topplæg om y flltll hvg v bt på bpl bhov Uøl No m y bø t omm, vt ogå t oppbt pomp- og t t l o lhtom l oppft- t bl lt bt bå og tfo g t A t hlt mottt: D y t y 18 ttjo Kompt v på mg måt p, m t t vtg mf- 19

11 p p 1 B t p 1 B t p F é tl pojt Vå 1998 vto fyltgt Hol hlgpogmmt Dt flltll Hol H bl t pt t t hovtgomå: Abfllp Kltlt mgfol Kompttvlg Pogmmt byg på Fylpl fo Hol fo po , om tt b mot fmmfyt og m på go Vå 1999 bl t gjomføt bhovtlggg fo omå hl og ol D tlggg olt m t t v t tot bhov fo fglg tyg blt tt fo å mt y v og tfog t flltlt mf Mg offtlg tt mgl gtg tvltll pptv vtlgt Slv om t f po m bå fomll ompt og oppbt fg, ompt pt og oft vlt, l t lt g omm hl btt tl go Bg omm l mb m bfolg tvt fobygg t og m holg på ll mft Målt fo hlgpl bl fomlt l: All bygg Bg l h l mlght fo tvl og vlf M bg hlgpl bl t folått å tvl bopplæg tvltll fotål m vt på bvtgjøg, ptvlg og tvlg v fglg vtøy tl b lt ot btjo Holmoll v tt v fl pojt om motto øoom og fglg tøtt f UDI tl å tvl ovføb moll fo å ø tvltll fotål offtlg vomht Som l v pojtt øt UDI t t bl tvlt håbo/vl om fylomm, omm og offtlg ttjo b fo å ty g btlpg g, m hlv g oppfølgg på t tpt B t føt tt tg v m pofjoll tjtytg fohol tl b m l bg bå m hy tl lt, lgo og på Iholt b p f fttoff om flytg og v tl pømål yttt tl ljo mott mjott Koflthåtg h ogå væt tm fo lt målgpp Dlog og fg tvlg mllom fol og l t og lt mllom, tå tlt gjom føg v Dt bl tt t m på bt om bgyl Abt m å tvl tvltll fotål tjtytg otlg po I tt t v t fo vtg t t lt tjtt b tl tvlg v ttv og tl v lhol og vføg v ompt Fog, bå på ttlg og lolpolt hol, v vtg fottg fo tvlg v Holmoll Dt mm v t lggg fot v pojtt I ptl om følg vl v typ tt og æm på l f bt m å tvl ompt tvltll fotål Kpttl 2 hl om bt m fog v tvltll ompttvlg, pttl 3 om b og pttl 4 om gvg v bt I mm po vto Bg omm Hlgpl fo tgg v v og flytg: Mgfol g mlght, fo po I Målt fo Holmoll h væt å tt tg bl t, m hvg tl Sto- gg po på bpl om l b tgmlg 17 ( ), blt t tt tl å ø tvltll ompt og følg: gjø tjt m lvg fo b 20 Stlt tt bt tå bt tvltll 21 fotål Kt t g ov to

12 Dl I Foto: B Næ / Smfoto 2 D go gp Ogg, fog og øm 2o t lt tv ll o mpt 22 23

13 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Fog glgg på ll vå f ll tl tfø l I bt m Holmoll v t vgjø fohol om bo tl fog: Iljl på ovot vå om å bhovt fo tvltll ompt Polt om to v og bl volvt Po m mttvt v på høyt vå tyggpp fo pojtt Smb på tv v fovltgvå; tt, fyl, omm Abtogjo/fgfog om v volvt hl v All momt v, hv på måt, vtg fo t t t hl ttt bl o pojt Ut l fog toppll, vll v v bltt væt vlg lolt hv gg Dt mm gjl l v tlttlggg og ømm v tl btmt ygpp M lv om mg vlg og vvg må fot lolt, h fg f Holmoll gtt o holpt om fg om pjo og vl vlg E fottg fo å omm gg t l offtlg to bhovt fo å ø ltll ompt blt tt D ght t vtg glg m lgt f tltlg Bå pt fohol om ogg og fg må væ på pl Kot fotlt hl tt pttlt om hvo m omm gg og hvo m l gmt fo hvofo t vtg Dt tt v h lt D go gp og om gjomggtmt t følg Pojtll fo pojt Holmoll h motttt hvl f omm tt hvt om mføg og yt om b h pt g Atv mføg fom v bojy, lgg jol fgbl, tt, to to of og polg ott m tl tø pojtt h btt tl å p bvtht om omptbhovt Hvl v t t t tot bhov fo opplæg og ompt hvg fo tt om møt po m vbg yp Mg v pømål hl om pt fohol yttt tl t å omm gg, om fg, pojtll og hvo m f go foml D flt fg f Holmoll b t A fobl må jt ll f opp på ytt, v lt gø 24 Rttg t typ mpl på t foblb om må gjø 25

14 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Ogg E vtg tfog å f t hvo m og ompttvlg Hvm væ pojtl? E t fottg t t f pojtl, ll o hol tå? H t vtg å pøv å f go lol løg Å v t ompttvlgb gjø g lv Dt må pllgg, og t vtg t t ottt Dt øvg t t f ooto om lt fog, pllggg, gjomføg og vlg Fottg fo å få tl t got ltt, fo t føt t vt fo oog lt ft: o må hol tå Fo t t vtg t om vl lt tvltll ompttvlg t om lol ompttvl, ggtt, potll lt, fol ll om pt gø v b, h tt t å hv g og t hvl følg opp Dt ltå øvg m: oog l vfohol oppfølgg hvo bt m ø å gå t m tlb I Hol h t væt g pojtl om h holt tå No t l fjo vt v flytgolt, vlg, pololt ll gpp fol I mg omm vl t væ flytgolt om føtvlgt M m å l ogg om omm og fyl h g, må t v hv om bt ogg tll omm ll fylt Fo ll vl t lvl væ t pømål om potg og mb på tv fo å få t tl D t mlg å få hjlp f fgpo tf, t l fol Støl på omm vl lvgt pll oll fo hvo tot t og hl Mg t vl t mb på fylvå g t tø lgflt og ø j fo å få tl go tvlgtlt, tlb og tygg fg M t jo h t omm ll tt h t mlbt bhov fo t o j, og t å g t lttå tvlgtlt ll væ løg Efg f t lt lttlfll lvl g glg fo å pt tltt fo ygpp mm omm ll fo mpl boomm om h høt om tltt Gjom t ttvt t lt tlt b tl, vl m ogå få yttg fomjo om hvo m t fo b, t lø g å bgy to, t omå ll byl om potv Sj fo t l ompttvl tlt bl vllyt, tø m lt om Fg E glgg fottg fo å f ompthv tlt v hv t, t t f fog lolt på polt og mttvt vå Dt hl fo t føt om t t omtt bhov E l tlggg v bhov, l m h gjot Hol, vl lvgt tøtt opp øt om ompthv tlt I Hol v t, om v h tt, vtg fottg fo å ly t t ft ljl tlt mtjo, og t t bl vt t omftt og ytmt b m ttg og fog bå polt og mttvt Elt h pt om t fottg å h t fg fo å gå gg m b tvltll fotål Svt lvgt All Hol h væt ft v Hol fylomm, bottt f po m ml f KUP (Kompttvlgpogmmt) og VOX (jolt t fo vo læg) Dt hol mg ompthv om tm om tt ll potv D f t mg om vmt fo tltt Jgltlgf væ væt fftv hjlp v t ml Dt fo vtg å t t t fg o fottg fo å tt gg No gg h m og m mt hl på bpl tløt v om hlg fom v bå ompthvg og typ tlt M fo å få tløt t ml, må t f vlj tl å pot tvlg v tvltll ompt E måt å gmt på å på opplæg om l v bgvpolt, på lj m fom fo opplæg Poltø Hol fylomm t l: Om v l væ bgv t flltlt mf, må t gjø o m yggmgfl tl m om oppvot t -ltlt mf V gjø t fo å væ ll ll hmt Dt t mål å t g t flltll vå bgvpolt på mm måt om t v h pll opolt, lvfott Utvlg v tvltll ompt oo på l måt Om om oo tt om pojtl m b tt om oppgv ll om t om h tt om v fl oppgv, vhgg v tøl på ht og ompt t v offtlg og pvt tjt tg å ol g polpolt, øm fohol tl v 26 omm, omfgt v vomht og bt Fo å få øbll tl å ll og ø D f på mg måt, b v om få b, og å v Dt flltll 27

15 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm t ttg omå fo pol polt Dt oml t å væ bgv Holmoll t v ttg vml fo å å tt målt Poltø G Dv Hol Fylomm No bgv opplv t hvg tl tt v tvltll ompt No t t m fo på tvltll ompt obl tl m gll fom fo fglg tvlg og mlg gjø t ltt å få tl tl tltt A t l opplæg obl tl oæ lopplægtlt, opplæg fo ytt ll l pojt fo b offtlg tjtytg Øoom h lvgt mmhg m hvm og hvo mg om l lt I Hol h t føt væt ommlt og fylommlt tt om h fått tlbt M t t t ogå pvt bft og tt jo h t v å lt på l Dtt væ potvt bå m t på fgtvlg på tv og t vl b øoom tl Smb på tv v l fovltgvå og mllom offtlg og pvt t vl oft gjø t ltt å få opplæg ft Foto: Lth Hv lg tlt t bhov fo? Ktlggg v bhov fo tvltll fg om vtg pjo Fo o t ompt Hol vt t ltvt to ogå p tl å ø tt- og vtg l v tt v fg m tg v lg vght fo mg å E to l v ov 40 å, og t fåtll vt t h å ll t tl M tggpt tlggg vlgt å t lg vtg Dtt pt gj Ho l moll m t b ov to på bhovt fo tvlg v ot Fol g pl hlv g oppfølgg tt 6-8 m ot t å ll ll flt Bgl fo å vlg to-t-moll m på bpl Hvo lg bø væ, to g føt og hlv g oppfølgg må v t f hv t lt å få tl Dt, v t ø om å få tl: t tot løft fo l bpl å mg lt på : t l ff v, t Po hppg må j gjø pt g åpgt ll jtg Slv ot Fglg foypg Nttvbyggg 28 29

16 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Fog ll Go gmt o fo å få tl ompthvg Nå tl vt om tvltll ompthvg fttt og h ft løg å t gjl ogg og fg, bgy t f m fog ll H t my å læ v fg Hol Rttgbt tl føt Fomll bv Bg omm og Hol fylomm ttt m å t bv fllp tl l på ovot vå Bvt fomt om t t v pllgt tvltll ompt Dt bl vt tl omml og fylomml hlgpl og tl ttlg føg Bvt vlt om t pojtl om tl å t ott p tlfo E l fog ho l og polt på topplt g væt vtg glfft I Hol h væt hlg t h væt ljl l tllg på l vå om h fgt om ggtt Hol h t fol v t t ft to hlgpl ( på fylvå, og på ommlt vå) Polt v m motvt tggptt Dtt v vtg fottg om bo tl å tlø ml Dt bl ogå vholt møt fo l mtjojf vt tl lol og ttlg Bg omm og Hol fylomm bto v lg tt tt Føt t bto v fomll bv f omm og fylomm A t v oppfølg tlfo mtl f pojtl tl mllom l/ l Tj t holt polg moblg mmpl og tot pojt l, om l fm pl fo Fl omm og fylomm h vttt tvltll hlgpl, å h t mlg å l g p f fl hol Fo m om ø å gå gg m t lt b, t vtg å j om t f l pl ll målomt lolt Tl to fo t fog væ tl t o t, v t lvl go l fob fo å ttg, ælg tl føt Oppfølg tlfomtl Ett t fomll bvt flgt poj tl fo Holmoll opp m tlfo tl tll mlloml Fo å h tøt mlg j tl å møt l fø vomm bl opplt v glg gjømål, j gj mtl om mog Efg t t vtg å tt v go t tl l mtl I Hol v mtl t øllmt moblg, og t ht mtl to t p tm D oppfølgg bl oppmmt om hlt øvg Sælg vtg t tlg f fø pojtt h fått tblt g om t got tlb og jgltlgf h bgyt å fg om moø Ktlbt bl ptt om go vtg Agmt om: V h fl po, bl møtgått m pømål om: M hv hv h ltt? Hvo p h ompt? Hv m ompt h vtt, om b yttt tl é po? Dtt glgbt fot v hvt t b, ommtt pojtl l: V lg v tl fol om vt t tg ll hvl p l b om Slv om tt bl t gt m my hmo og vm og m pg v t mg bpl og ltpo ll h ttlyt tlb om tvlg v tvltll ompt lg t, lgg t ogå l lvo b pfomlg No t l motvt og fotfolt øl, t t mottt M tt t lt hjlp t tt ttpø, om lvåt motvt tl å pot t Polg moblg Et vlg vml ttg tl føt v polg moblg H bl ljl bt tvt Dtt v po om gmt ot fo vtght v t ollg og mb ll ø tvltll ompt Sælg fobl m føt v t hlt vgjø t o lå på tlfo tl htl og bltgt S h jgltlgf væt l vtg ttgl I po f t btmt t t l væ og tl t fylt m lt, oppfølgg f ooto væt vtg Ett m tl på tlfo ooto Hol t bv m vtjo tl t Ivtjobv bl flgt opp m y tlfoott hv påmlg l vt på g No gg h tt væt vg jø fo t t bl Dt å hol opp tyt fo å ltl, v vtg oppgv fo ooto Jvlg ott øl Om lg 14 g fø tt t å t pogm tl ll lt bft påmlg, ø vlomm, fom om t og t, vg og pt opplyg 30 31

17 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Motvg v l og mlloml - go gmt Fo polt og mttv l tlt t væ tfog å mobl l og mlloml tl å mb på E l om ø å pot tv ltll ompthvg fo tt vomå tå tllgg ovfo t potgpoblm Dt llt l ltt å bg t l og mlloml m tmm bjtt l mg lt på fl g Dt h ot, og fo tg t go gmt fo hvofo t vtg og hv oppå v å pot t Dt t t pømål om fmggmåt å ø å motv l Ef bt tgjø vtg - bå å t gjl å tvl og motv tt tl å lt på Ll h mlt t plt v fo å møt omptbhov m tlt M føt må lv motv Hvo få motvllg l tl å lt på b to hl og hlv g? Og t omgg: Hvo få l tl å motv tt tl å gå på? Hv go gmt? Dt hl fo t føt om t t vtg å ttt ompthll Fo t t å pot tvltll ompt g potv gvg fom v b bmljø fo tt, lv ofltvå, øt opplvl v mtg og b tjtytl fo b v l tjt Å ttt hll pofjotg Kv tl pofjoltt og ltt jp, ogå offtlg to Bfolgmmtg Nog h t g my t p tå I 1970 v vl 3 % på lb og flt m vbg om f vtlg l I g vl på t 7 % og 2/3 omm f -vtlg l Eg bfolgmmtg p y omptbhov om omm på topp v bhov fo ompttvlg på omå E fjohmmt flytg h bhov fo å møt t tjtppt om bå håt poblm yttt tl fjohmg og vtll tfog om ommjo på tv v ltll og pålg fojll fø m g E lv m bg om flytg tllgg h l- og vv Dtt tll v tl t læ g å møt bå fglg og plpgog tfog lv pt og t h ll h tllgg må omm m lv t f h ll h pålg og fgmg bg D tvltll ompt væt lt g bt tg om tt g Nog pt Blt f m å g, m flt om jobb, h tg f po tvltll ompt lt g bl vtlgt B t lt mtll h ttt vtg fo tt fltt Mg g om tg g, h hll ompt Dtt t t t t tot bhov fo opplæg på tt omåt Håpt t t g o potv gvg på bpl Potv gvg på bpl E gt Holmoll tg på tvltll ompthvg, å ytggjø tjtyt å møt flytg og v E jl v t go tjtytg vtg fo ll o v églgt b b Holmoll Dt h bty g fo hvg tl bå om yt og om mott tjt Å bl møtt på go måt t offtlg tjtpptt b tl å b tjtmott lvvltt og hl Dt hl om å få t bå mtll og ol bhov Lvvltt og hl vhgg v mlght tl å bo got og omm Dt hl ogå om tlgg tl b, tg og mgfll hvg Ut f l tg bl vlf vhgg v tø hlvt Tl t tø h tø flytl på tjtmott hl hlvt Fo flytg tt fo mpl gjl po vt på v på ø om opphol fo g ll fml, ll påvt v bolg, po m blght, og å v 32 33

18 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Foto: Tygv Bølt / Smfoto Dt vtg fo ll om mott offtlg tjt hvo bl møtt v m om yt tjt Dt h btyg fo føll v tlhøght og vght Å tl fo ommjo mllom po m mottbg og o tjtyt, m vtg målttg V vt lgv o to om t tvltll ompthvg p potv gvg fom v: B tjtytg At t yt b tjt fo hl ptt v b om g f t o mft g øt tlfht ho b B bmljø fo tt Nå tt opplv t g b vc tl b v tjt, t b tl lv ofltvå mllom b og tt og tl øt jobbtlfht Øt opplvl v mtg E gvt væ t tt m lt tvltll fg og ompt få to på t gjø o lv og t llt tg å op på plt I tllgg t fø tl t plt få tøtt: ogå m lg fg tg påfyll At mg på bpl h lttt på mm, g øt lg tmtt tl ompt plt h væt l om tlg Ettt vgøg M ytmt ompttvlg og -tvlg å t gjl tvltll fg på b pl bæ t ttt ålt vgøg m m ytmt opplgg fo p ovføg Etblg v fglg ttv K fø tl t t ytt ott og bygg fglg ttv m bpl om h ytt v t glg bt Slv om flt l t g v tt vtg vtg, bl oft pømålt: Hvo mg h v å tl å på? På o bpl t h væt to ommjopoblm og oflt, h på pømålt og pt: Hvo mg h v å tl å l væ å? Slv om tt hø o lt t, t ft mlg å tg flt bpl om målt å fll, pott ompthvg Dt h væt gjot og t gjø å t øvg D flt t vl pømålt lvl væ: Hv lt? E ll pl ll løpt v t p å h lttt, væ mlght o t 34 35

19 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Å tt lt Tlb om t mm om t lt tømm på H tå bå gø og l ovfo motvjooppgv Mg t f t mb om ll motvt Dtt j po m v fg f fø No ttly tlb t f fglg t A bhov motvt t f fg btjo D h j opplv oflt btjo om t vlg å lø No y h t å tvlt t væ bot f jobb A opplv t t å b m v bæ o poblm At lv tt tll og fotå o og t lt læ tt om holbt mlt væ t l tot poblm om t t åp oflt mllom læ og lv t l pøv å lgg tl tt fo ltl og vtll hg (fo mpl fohol tl bbltg) Å tt m ljl E vtg fg t t lø g å øg fo å mb m om ll motvt Iljl b tl å lø t og få tl å bl m Mllom ollg og v t oft å t t ltt å lt om fl mm: Hv, bl jg m Gjom å tt m om ll h ytt ø om, opptå t gj gbfft E vtg fottg fo l fft, t t bl b! Fvllg tvg V å væ tylg på t ompt øvg fo ll b fo m om tgg ptt ø t l lgg t p på mb om motvt tggptt Dom t p t ty v t ll må og t t b t pømål om t, ø motvjo tl å gp j l got føt om t Å tt m mt motvt I tlg f t væ t lt gp å g t føt t t omå bhov ll ttlt Fo t føt t ltt å mobl og motv Fo t t m ylg t lt hf vl tlfø vtg fg og p yt om t tl motvjofto fo lt Fo pojt ll mb m bpl fo lgl v t opplv om tttvt Å gjø t lvt og tttvt Nå l gg m ompthvg, t vtg ll f tt å p potv gvg No v øl lgg å tvl tlb om å go t lt og lt bpl få lyt tl å lt Dom m tggpt o v gp ovfo ly å t gt, og føt bl vl lyt, få my hjlp fohol tl Sto ttpøl go lm g lv Dt vt om t t t got tlb å ll om ø t få Tlbt fmtå om lvt, o om g glg fo å v å lg fl Polg moblg Efg f tlfo og t-tl-tmtl Å oppmt tl omptgv Emplt llt t bå om om pojtl og fgpp- t ttt I t fogå h v ptt l g- motvt og om t, h bhov mlmm Holmoll h htt m Fo lt m to t fo typ mt tl b ttgbt Dt fo å tvl tvltll ompt ollg og, v t polg mobl- fglg tvlg, t otvg tlb gjø j væ på pl m lt vjo: I motvjobt t vtg å t b g væt vtg Kjp tl hvo t m tttvt gjom å fom lt Dom t t v, t bl øvg å l gmt og f o l gp Dt f pompt og hvo o ty om vtll mlght fo å gå v bg ltl, o om opplv om vlg å g btmt oppft, m o gp b t v t fftvt fotb m fomll vtg ttt v gtvt å t føt lgt my b å h bt Holmoll h fo mpl blt tt E om j fgfltt tå Sl tlb f blt t på fl høgol og tt Efg t t lø g å væt følg: ætllg å t gjl å ot vtt Dom t f ml tl å tøtt vlg t t m omå tt, gjø g o gmt fo t t øvg m l ltl, vl ogå tt ø t fg og hvo to t Å ovtl og motv ompt hvg Sl pott tg M ogå fglg tfog, tt få Dt vtg å g tt Dtt oppå oft væ m fftv å pøv å mobl bt ompt v lt b- 36 gjom fglg gmt, m ogå gjom gpp Dt t t, m t lø g! pl ttt v, vl fg om 37

20 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Søm og lol tlpg I tllgg tl å motv og tt l og tt tl å lt på, h t vtg fob tl b Hol væt å y Bå tlggg fot og fg f h vt bhov fo v lhol, påfyll og foypg på l fgpf om å Bhov h vt f v tl v, m fggpp, bt og g v pog fohol tl v ll flytg No lt h opplv tt bhov fo opplæg, fo mpl møt m ylg om flytg ll å b v Fo å tlp holt tl tll lt på hvt lt, h t Hol væt gjot t fob om bæ å: tbl ott m ottpo på hv bpl tlgg ø og bhov y ompttlt hhol tl bhov Kottpo Nå t gjl tblg v ott m tll bpl, t lt å få tvt ottpo på lt bpl tllgg tl l I Hol h htt go fg m å pø l om hvm om h my fg m tvltlt b og hvm l m t vl væ lt å ytt ott m fo å m b om hol Mg l fot løg m lgg v v oppfølgg tl ottpo Dt væ m my fg, om ll motvt ll m plt v fo ompttvlg E l ottpo, om j lt bpl, hvo oppgv folt og hvm t væ lt å m føt, væ vtg vv ytmt E fottg lvgt t lol ll g lgl tl t Ktlggg Dt go fg m å gjomfø tlggg v ø og bhov fot v b I pø fo på følg: Hv h tøt bhov fo å læ? Hv vlg poblmtllg yttt tl bt? Hv lg flhl gå gj? Slv om gø Hol tt hvt h fft g l fg m hv lt ø om tm fo, m lvl t vtg å hol ft på tlggg Dt vtg fo lt tbytt, og t b tl å g lt p og t foplt fohol tl t M tt tlggg bt t t E fottg fo t t l fg, fo t btmm hvm om l h tt vt og t p øoom btgl fo å pot t Søm Ett å h oppmmt ltt, tlp pojtl og fol p tl lt Dt g fol vtg bg- fomjo D få mlght tl å fob g på å håt poblmtllg f lt bpl, fom v mlt c ll po blm om t tl å gå gj, om t vtg fo lt å få bt m Gjom å y t fglg holt tl fojllg ygpp, målt å å fm tl målgpp, motv, fo, tv og p t fohol tl t 38 39

21 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Hv ø tt? Ktlggg blt tt fot v b fg om lg btllg fo gø Hol Ø v t f tt fg, m hl oft om bhov fo: p hjlp tl å fotå vlg tjo p fo å møt l tjo fmt Empl på btllg t følg t tgg pt tt opplvl D mpl på tt opplvl bft bhovt fo tv ltll ompt v fl g Som t gå fm v øl om bl gjomføt blt v og flytg fot v Holmoll, opplv b bå ftjo og vmt møt m t offtlg Mgl på tvltll ompt blt offtlg tt, fø tl t ålg tjt tlb Bå f offtlg t og fo b t fo vtg å t t poblmtllg No mpl på tt btllg, væ følg: f m v om tt t tty fo v lt ll om t hlt om mgjopo D tt vll vt hv ll gjø m t E bhg h lg poblm fohol tl btf om t og lo b bt fo h h pt opp mt Empl 2 D bblottjt ll h, vll gj h hjlp tl å lø poblmt m lt v om moopolt tm og tt oblt tl tttt my lg tlmålt t Dm mtt mlght fo å b tjt Slv om bblottt h pøv å t opp poblmt m tll po, møtt lt ggv po og g å tt g D vll t hv gjø fo å lø poblmt Empl 3 Ug vlg pgbtjt møtt poblm tt b å ll bøtlgg m m vbg ll fol glvt og hv lg jobb v tt tl å gjø D følt t bl høt Nægmltlyt h tlv poblm otolltøvl Empl 1 Kottpo omm om h btlt Mg ø å vt o om på og ommjo, fotlt t h poblm m hvo om lgo, tjo, mtv, fo- 40 ll fohol g tl f om lo Spømålt 41 jllg og boppgl D flt ø g o om lt, og gj pft yttt tl btmt l D ø ogå hjlp tl å få øftt vlg tjo på jobb Mg tt h opplv: t fglght fov t bl og hlglmmt t g g tl flltll møt å bl lt t t t opptå oflt flltll tjo D væt tt f t bpptv f m om mott tjt D vll ylgv tt hlt l t Nå fglght fov Mg offtlg tt opplv t glvt ml t v t fglg bt å b v -o oppl Dt hl b om pålg v ll l fotålmm Dt hl l my om ltll bllt lt bhl h m g Oft hol o fol fo tllg om og o vgfotllg om hvo fojllg v hlt t f m E følgv tl ht t v bl folg og mfll fo v bh tjo, t fo v ll fotå Ell l mg bv t v bl hlglmmt V vt tt og ltt hvo v l håt fglg tfog møtt m y bgpp I l tjo hl t om pt Oft fo t på t t v om mgl ompt I b Hol h t vtg gp væt å tt ølyt mot o tjtyt Ogå mg tt mgl ompt fo å gjø jobb fohol tl y bgpp Iv m flytgbg gå på to jo fobl m bottg o omm D få v tg og olg fo å møt t o mft Att, t h fgtg f lg t tlb ll ylg, mgl to g tvltll ompt B pøv å g

22 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm bå tøtt tl og tøtt tl å tvl p fo å møt y tfog D vlg møt Nå o opplv om vlg, t ltt å fo på No bt vl gj på g lv om mot, ttfg, ltlt og flg, og g m t tt o bg m g ll mhlgtjo Mg j t ogå pt mjott m v mt tjo E vg v tottljo møtt llt ltt å fohol g tl fo b Dt f l måt å tty tott på og m h lt fohol tl t offtlg A vlg møt hl om t offtlg oll og hv om t offtlg v I o møt mllom offtlg tt og v tv ll bgg pt m hvo g mllom vp og pofjoltt l gå I jo omm lt oft m g mpl D j g gj Mg tt vt tl å tylg f, tl å tt l g I vlg møt t mt to pt, og mg lt føl t ompt omm tl ot E l vt hv l gjø å o måt fg, om v m ttyt t No gg vlg møt tvl g tl oflt E jg t? Elt tt h opplv oflt møt m v og h ttt lv lt på om bltt t fo h bltt t, ftt ll hlglmmt Dt ytt oft mott føll og t ft jo tl l opplvl Et v pømål om oft omm opp hv om j å v lt ommjo bl tmplt om t Bå tt poltt, pgvt, læ og olb h htt l opp lvl Bylg om m b om t fohlgot om g om omm m bylg t mol ovt På h oft toppt opp og fltt ov tt Dt vtg å bl hlglmmt Gjom fll fljo på få t tl å v om t o mlght lg E lt fotlt t h tt l tm-ot g å pllt om t fohlgot, og bl t mlg fo h å pott: N, h gjot o glt, og jg gjø b jobb m I tl fll t jo h t bhl tg å flt ov g holg og g jobbtføl D tm-ot ogå b tl t h g å gtv ommjo tl log m mlght fo å hv om v og b om o ll v 42 43

23 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Po- hppg Et tlt pog Holmoll t t å g t b tltlg Et på to g ttt fglg foypg ov lg t Målt m b å lg ggfotl hppg V å tt tvltll tfog på go ov lg t t glg btjo g om fo, målt å b tl å tt gg o po B bgyl om tl fo å b fglght møt m y bgpp I tllgg t j b tl t lt få lyt tl å læ m Mg g tty fo t bt b tl å hv gtlg tg å læ o om E hlv g oppfølgg m tm om lt btll, ogå b tl fljo ov hv lg omptt vlg om tg v på lt bpl, og om t fohåptlgv h motvt tl tmg ll oæ fgmlg D flt t vl gø btå lt m å få t fgpo tl lol tlt Dt vl lvgt ty motvjo om t mlg fo bpl å tøtt tt øoom ll på måt Nttvbyggg Gjom å møt fo gg, b tl ttvbyggg Å møt gj po m h væt på mm m ty j fo t t tbl t otttt Dt oft ltt å ytt ott å møt fo gg og gjj tl hv Kll b po gjom å oppfo lt tl å tbl ott bå m lvt fgmljø og mllom bpl m lg tfog, l t læ v hv Hlt ot t å ty opp lt m v, tlfomm, ml og pot l og fftv måt å lgg tl tt fo v ott på Efgmg t mlt g fo hvo my gø b m å t gjl ttvtvlg D oppfo tl og lgg tl tt fo l ott S vhg my v om lt h bhov, t og mlght tl å pot t Fglg foypg Nå t gjl fglg foypg, fg t lt få vtmpøytg gjom to føt g, om t væ lt t få bbt og pøv å gjø g ytt v I løpt v t fm tl tmg lt h gjot g o y fg om h tt ytt ly ov folg og øftg om ft t på l g Målttg t to g b tl t lt omm gg m fglg tvlgpo flt ov fg på måt og t b tmg tl å omm v I Hol bl lt bt om å omm m ø om hv om ll væ tm på opp følggg D bl ogå oppfot tl å omm m pll om b om c tl øftg på tmg Dtt h go fg m Dt lgtg målt fo Holmoll å b tl ompthvg om g fæ oflt og b p tl å håt tvltll møt I t følg l v tt øly på o v p f b vtøy Dt vtg å b l t på tmg tl å motv fo v læg Efg t lt tg å tml tl å jobb v m lol, tmg ll ompthv tlt på lt bpl Fo o bæ t tt- og vtg Dt vtg målttg på lg t å motv l v lt tl å gå v m omptgv t Fo t væ om 44 må ypp y og fom v fglg fog på 45

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN:

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN: Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 kkjt' t nm:r k:j'jfyrar c!t'' ;1a :U:\\'\' T:-;!\ot.'t ~! rkk.' \''';\ p. m~'' t':: 0U kr. :\:\1' dv ~. d j.h.\)':;"!.n~ "k!' 1:.q~:":.1~.~ :\\' ~~S :-;t:t!\'!) ~t'

Detaljer

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report Rsach fo Dvlopm ad Jusc aual po Dco s oduco Rsach fo Dvlopm ad Jusc 2006 was a vful ya a h Isu W compld a w sagy pla fo 2006-2010 CMI has s a ambous agda: Rsach fo Dvlopm ad Jusc To sgh ad shap ou focus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer