Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN"

Transkript

1 Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN

2 Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3

3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg tvltll fotål 14 Polt fo t flltlt mf 16 F oflt tl hlg 19 F é tl pojt 20 2 D go gp: Ogg, fog og øm 22 Ogg 26 Fg 27 Hv lg tlt t bhov fo? 28 Fog ll 30 Motvg v l og mlloml - go gmt 32 Å tt lt 36 Søm og lol tlpg 38 Hv ø tt? 40 Po- hppg 44 Hv tlby b? 53 Kp 53 Holgbbg 55 Rp ommjo 58 Pgog fottg 59 D ø tå t 60 Mto gp 61 4 Rg v 66 Kvlg tlytg tl 69 Empl på gvg 71 No t om fmt 76 Dl II 5 Vt å vt 80 Bt - hol og ogg 83 Holmoll: Empl på vtjo tl b 86 Holmoll: Empl på pogm fo b 88 6 Hv vl læ m 90 Fglttt 93 3 D go gp: Sjølttt 97 Sy b 46 Offtlg pbljo 98 Rmm t t 49 Nyttg på tt 100 Lolg 49 Pojt om p 101 Å f go foml 50 Tp tl v t Hvm l lt 51 Pojt Holmoll 104 5

4 Om tbl v håbo Tl g fo tvlg v bo lgg t t fogb tføt v fo Kt Lt og Bt Bg v SINTEF Tologll IFIM Pojtt h løpt po f høt 2003 tl vå 2004 I tt fog- og omtjopojtt t bt fl mto, f vlttv tvj og omtt tl vtttv pøjmøl Abt btå v vl føt tvj m ttvt, mlmm v tyggpp og fgpp, fol, lt og mt pojtl No h v møtt og tvjt fl gg I tllgg tl tvj f t go l ftlg mtl om pot fot v ll tlytg tl pojt Holmoll (ppot, tlggg, vlg, pogmm, ltlt, ov) Dtt ftlg mtlt h gtt vtg t tl vå fog V h lttt på to tyggppmøt og tmg m lt, fol og pojtl V h ogå htt møt m tl po UDI og pojtt I tllgg h fogpojtt gjomføt pøøl blt vl ytt tlg lt 6 7

5 Foo Itgg po om volv bå mott og mjott Dt tt v tlt fo t mott, og ælg om ttopp h ommt tl lt, l bl tgt t o mft Dt om h fått m fo, bhov fo tlt ttt mot mjott G Dv Poltø Hol fylomm Jo Hm Rågv Utlgtott To Mjl Komptjf Bg omm No tggpolt bygg på ltllgpppt Et mott l h l mlght, ttght og plt om øvg bfolg Dtt bæ tlgg tl t mm tjttlbt om mjott, og t tjt lvg Ågot Hml Byltø Åt byl, Bg omm Åbjø Vtt Rågv KS-Hol Sgbjø Ol Opplægl Komml Kompt, Rgo Vt Rgjg Hlgpl mot m og mg ( ) g UDI oppgv m å ty tvltll ompt t offtlg tjtpptt fo å t lvg tjttlb fo mott Hol fylomm og Bg omm h gjom g hlgpogm ttt tfog, og t fll plotpojt h v tvlt moll fo hvo offtlg vomht bygg opp t tv ltll omp t Pojtt h væt tøttt v UDI og VOX/KUP Utbl v hå bo ft v KS Mo Rgt Hovtlltvlgt Fgfobt Hol Ell H Rågv UDI Rgooto Vt Lv Tvl Lg Rågv/pojtl Hol fylomm Rghl Avg Føtolt UDI Rgooto Vt V t ll om h lttt po m tm og ottvt b, og på måt mvt tl t got ltt V håp t håbo bl t yttg vtøy bt m lg v t mott t o mft, bå om b v offtlg tjt og lt om tt tjtppt Bg, 23 pl

6 Dl I 1Btpp M fo f tvltll ompt Foto: Oll Ltt / M / Smfoto 10 11

7 1 B p t p 1 B p t p På gjo h Nog tvlt g f å væ t ltvt homogt mf, tl t mf pgt v t mgfol M vl på t 7 % folt på m 200 jo, p tt y tfog og y mlght V tfo på vå holg tl lht og fojllght, mtg om v glg møt mgfolt potv gjom y mpl på flt v lvt omå D bo mt om pjol og t vtøy fo ll om ø å ø tvltll ompt Bo t tggpt fg f pojtt Holmoll Komptbyggg tvltll fotål Et vtg tmål m pojtt h væt å p og fo tvltll fotål Holmoll h væt totg på tvltll ompt blt offtlg tjtyt Hol fyl Målttg m tg h væt å tvl og pøv t moll og vtøy fo fog v tvltll fo tå l Hol fylomm og Bg omm Vtg lmål h blt t væt å tvl: moll fo å fo tvltll p på bpl ttv mllom tjtyt moll om tlp ll pofjogpp t pgbtt tl tt- og vtg tl mm tgjø tvltll ompthvg I fot v b bæ t t b m fog, motvg og ttg Dt hl om å: fo bt ll motv l og mlloml og tt og motv tt Et vtg tggpt fo bt h væt å omt bhovt blt tt og tjtmott gjom å tlgg pll fggpp bhov Et vtg ølo h øm I ttt v bæ pojtt å øg fo t øbll om bl tt gg fobl m b, fottt å ll Dt bæ t b m å: p tvltll ompt på bpl tbl ttv på og mllom l bpl og tml tt tl v læg og tg E l omptpg t fom v g på bpl, m og m fomlt fgtvlg, ollgvlg ll m fomll ttog vtg v v omfg I po f bå to floof bttg og må jo H t om fo pt motfotllg, mol pfg og bå ljl og bmlo Dt mm v lt tt om Ho l moll Dt mt tl vmlt t b tvltll ompt I løpt v fåpo h m 400 po lttt opplægtlt, folt på 18 b I tllgg h t væt vholt to åp of m m 300 lt Bt bv hlht bo M l vtg om lv bv, t omftt bt om gjø t 12 Dt hl om å b tl å tt gg må og tø po om 13

8 1 B p t p 1 B p t p Komptoppbyggg tvltll fotål Hvo h å pojt Holmoll lyt målttg? Hv vt m om m lgtg vg? H pojtt btt tl øt tvltll ompt og ttvbyggg? H m fått tl moll tlpt l ygpp? Fø tg tl t fl t flltll tt- og vtg? Gjom vlg tlytg tl t ommt mg potv tlbmlg K opplv om lvt og vtg D vhgg vlg om ogå lgg tl g fo bo v t y b pojtt, to g h: ytmt jobbg Mg omm h gt og lttå opplægtlt Dt m Holmoll omfgt og ytmt Ov 400 po h væt t volvt ompthvg fom v b M bt pojtt omftt my m og bø lgt fl om h lttt på I pttl 4: Rg v, v æm på hv bt m å fo og gjomfø hl pojtt h btt m fom v tv ltll ompthvg v fot L o b ot v o to h E tvltll ompthvg p potv g vg fom v: fobl m bt m å motv l, mlloml og ltpo tl å lt tvlg v tvltll ompt, h t Hol væt tføt t omftt og ytmt ttg- og motvgb Vtght v tvltll ompt på b pl fo ho l på lt vå gjom motvg og bbg bå v fomll hvl og polg moblg Bå foblbt og ttbt gå t tlggg v tvltll ompt på bpl lt omm f Gjom tt bt fogå t bvtgjøg og tvg v omp t om j lgg pt ho lt po og m gpp tt m fgbo V to på l oppft fo å oppå øt ompt Dmot to v t mlg å læ v fg bå v l gp og m lo vlg Nå fg f Holmoll h bltt bo, t g lv t v lt lt v tt om vtg og vllyt tg Et tmål m bo å p I tt lgg t l mlg tl l: Læ v Hol fg, m op m blt Komptbyggg må t tggpt lol fohol Komm fojllg, bfolgmmtg fojllg, og tjtyt h v fg og fop på tt om på flt flt Gjom Holmoll t lgt vtøy vt tl fovtg om hol væt lvt fo lt jobb htt go tt/ogg K h o g: føt tl øt ttvbyggg btt tl holgg på jobb gtt pjo tl vtg b tjtytg b bmljø øt opplvl v mtg m ytmt ompttvlg og -tvlg tblg v fglg ttv B ommjo fø tl fæ mfotål, og gå gjom ytmt E tvltll ompthvg m omm tl å lø g v t t g m fftv/otfftv tjt Pojtt h lgt vt på å y tlb tl l fggpp Slv om lt bygg på fll gt, tlpt lt hvgtfog Fo å få tl ømm v t gg fob H h Holmoll høtt vtg f g om m fol l m I tllgg tl b h t fogått bftt tvltll ompt, t byg opp ttv mllom l bpl og po h ttt vtg tvltll ompt I bo åp v vtøy og l t ttt på t om h vt Hol Fo å vt hv lg vtøy om p ho, må t mlt gjø t fo b lolt Sl ttt ogå bt Hol På pømål om hv lt ll øt t fmtg ll fo på, t lt, ommjo og håtg om topp lt E l tg fottt mlt t bt Ht m bo å foml f g 14 Kompthvg på tt fltt hl om fot, bå ogto og vmg I Dtt g håbo tvltll fo tål, 15

9 1 B p t p 1 B p t p Polt fo t flltlt mf Stl myght h lg tt bhovt fo omptoppbyggg fo å l målttg om tgg og lvg ltl fo ll All Stotgmlg 39 ( ) Om vgpolt omtl bhovt fo ompttlt ovfo offtlg to fo å t lvg tjttlb om t l bt fo l mlght, ttght og plt, og fo å b tl mb, gjght og tol Dtt flgt opp fl totgmlg og ttlg hlgpl I gjg Hlgpl mot m og mg g Utlgtott (UDI) oppg å tt v t foø- og tvlgpogm ttt mot offtlg t Dt bæ t øt fo på mottpptvt tjtytg omml, fylomml og ttlg t Oppgt bæ bå å fmff p om hv om gjot på omåt og tøtt tl v ompttvlg H lgg t ælg vt på tvlg v vtøy, mto og ovføb moll fo tvltll fotål offtlg vomht v vtg bg fo t m Bg omm og Hol fylomm btmt g fo t o mått gjø M fo å hl, tg t p Dt bl fo gjom føt l fom fo tlggg v t jo: E lvåøl og bøl blt flytg Bg omm E bhovtlggg og omptt lggg blt tt Bg omm E bhovtlggg og ompttlggg blt tt Hol fylomm D t tlggg h htt to btyg fo fog v pojt Holmoll på ll vå M tggpt m h t væt mlg å omt bhovt fo tvltll ompthvg At tlggg bå o om b opplvl v tjt og tt bhov fo ompthvg, tgjo to fllvl om tøttt hv og tyt motvjo fo å gå f tlggg tl hlg Fo omm om ø å gå gg m lg tlt, l tlggg omt bhov og b tl t t p polt og mttv vlj tl å t E vtg bg fo Holmoll v t ø om å følg opp ttlg, omml og fylomml hlgpl fo mgfol, tvltll fotål og tgg p 16 Ø ftjo blt bå tt og b 17

10 1 B p t p 1 B p t p Lvåøl, om bl gjomføt mt vttt omå v Bg omm 1997, h fo på flytg opp lvl v ott m tt fo hl- og oltt og vgtt H, om flt omm tom Olo, flytg tøt vgpp E vtg bg fo bøl Bg v t ol oto opplv t mg v flytg h vlg fo å yttggjø g oloto t og botot tlb Uøl olt m t mg flytg opplv vmt møtt m t o hjlppptt Dt bl folått ot tlt fo å b flytg og v tjo Dt bl ogå folått tlt ttt mot o tjtyt H v t blt t folg tl tbg v m fotålg fomjomtll, b ommjo mtltjo, b mb mllom l offtlg t og øt tv ltll fotål Rppot p på t tlt øvg om ø å g ll bog mm j og gjom tt m fojll lvå mllom om og flytg pvt, og bl vomht Ut f tt bl t ttlyt b ytm fo fgpg og ompttvlg M v ltå l ov t m h ompt, m fo å få tvt, p og vtvlt, mått tvl m Bå lol bøl og øl v tt bhov omtt t t v t tot bhov fo tg Eg t o mft tg v t m flltlt mf bø g flt o by og lolmf Som ov opplv mg tjtyt to tfog å t gjl å btj b m mottbg M fot tlg g v ttt mot v lv og bhov fo å læ t o påt og mft å j, tt fo å ogå mot offtlg tt og g fglg ompt og ommtv fght y bhvg Dtt tfog fo mg tjtyt I mt gjl t pol, om oft bl bff mllom bhl og tjtmott l off tlg mmhg v, og bl ljl om b fo t flltll Bå polt, hmtæt og polg gjmt vtg vft Mg tt h ov t tvlt btylg pompt Fottg fo å t ompt b t t p ogto btgl, F oflt tl hlg Mg tjtyt opplv t ll t hvg bl m t å ogå må fohol g tl tg m mgfolg bgpp D v p fo å håt y tfog Ut å få fglg påfyll og tøtt, opplv mg ht jobbtjo Fo o fø tt tl hlglmml Fo fø ftjo tl åp oflt I lt v byl Bg bl t ppott om t ofltvå om tl t v å høyt t t v tl f fo bå b og bt E l bv tjo l: Mgl på ommjo føt tl to ftjo og volomm oflt møtt mllom tltt og flytg D tltt fo g b gl vgg, lt flytg t m- t bt fot ogjo Iljl motty bmlo Nå t b fot ogjo, bmlo p lvolg hg t og t møbl L fo olotot to ott m byll og t oo mått gjt, t hgl på otot L to opp bll, og h tt pojttvlg: Dt bl pojt m KS og tobyml fo å ø flytg møt m t offtlg og ml få omm tl å g j pojtl fo å tlgg offtlg tåt møt m flytg og fo å lg Sl fg og ltpo føt tl t l på fl vå ogjo ft t øvg å tt fot Og om t bl pfomlt: Nå vl v h fl mt gjom vt h pjo! D to tlggg v tjtyt bhov I ll offtlg tjt omfv g vt to ttpøl tt ytmt topplæg om y flltll hvg v bt på bpl bhov Uøl No m y bø t omm, vt ogå t oppbt pomp- og t t l o lhtom l oppft- t bl lt bt bå og tfo g t A t hlt mottt: D y t y 18 ttjo Kompt v på mg måt p, m t t vtg mf- 19

11 p p 1 B t p 1 B t p F é tl pojt Vå 1998 vto fyltgt Hol hlgpogmmt Dt flltll Hol H bl t pt t t hovtgomå: Abfllp Kltlt mgfol Kompttvlg Pogmmt byg på Fylpl fo Hol fo po , om tt b mot fmmfyt og m på go Vå 1999 bl t gjomføt bhovtlggg fo omå hl og ol D tlggg olt m t t v t tot bhov fo fglg tyg blt tt fo å mt y v og tfog t flltlt mf Mg offtlg tt mgl gtg tvltll pptv vtlgt Slv om t f po m bå fomll ompt og oppbt fg, ompt pt og oft vlt, l t lt g omm hl btt tl go Bg omm l mb m bfolg tvt fobygg t og m holg på ll mft Målt fo hlgpl bl fomlt l: All bygg Bg l h l mlght fo tvl og vlf M bg hlgpl bl t folått å tvl bopplæg tvltll fotål m vt på bvtgjøg, ptvlg og tvlg v fglg vtøy tl b lt ot btjo Holmoll v tt v fl pojt om motto øoom og fglg tøtt f UDI tl å tvl ovføb moll fo å ø tvltll fotål offtlg vomht Som l v pojtt øt UDI t t bl tvlt håbo/vl om fylomm, omm og offtlg ttjo b fo å ty g btlpg g, m hlv g oppfølgg på t tpt B t føt tt tg v m pofjoll tjtytg fohol tl b m l bg bå m hy tl lt, lgo og på Iholt b p f fttoff om flytg og v tl pømål yttt tl ljo mott mjott Koflthåtg h ogå væt tm fo lt målgpp Dlog og fg tvlg mllom fol og l t og lt mllom, tå tlt gjom føg v Dt bl tt t m på bt om bgyl Abt m å tvl tvltll fotål tjtytg otlg po I tt t v t fo vtg t t lt tjtt b tl tvlg v ttv og tl v lhol og vføg v ompt Fog, bå på ttlg og lolpolt hol, v vtg fottg fo tvlg v Holmoll Dt mm v t lggg fot v pojtt I ptl om følg vl v typ tt og æm på l f bt m å tvl ompt tvltll fotål Kpttl 2 hl om bt m fog v tvltll ompttvlg, pttl 3 om b og pttl 4 om gvg v bt I mm po vto Bg omm Hlgpl fo tgg v v og flytg: Mgfol g mlght, fo po I Målt fo Holmoll h væt å tt tg bl t, m hvg tl Sto- gg po på bpl om l b tgmlg 17 ( ), blt t tt tl å ø tvltll ompt og følg: gjø tjt m lvg fo b 20 Stlt tt bt tå bt tvltll 21 fotål Kt t g ov to

12 Dl I Foto: B Næ / Smfoto 2 D go gp Ogg, fog og øm 2o t lt tv ll o mpt 22 23

13 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Fog glgg på ll vå f ll tl tfø l I bt m Holmoll v t vgjø fohol om bo tl fog: Iljl på ovot vå om å bhovt fo tvltll ompt Polt om to v og bl volvt Po m mttvt v på høyt vå tyggpp fo pojtt Smb på tv v fovltgvå; tt, fyl, omm Abtogjo/fgfog om v volvt hl v All momt v, hv på måt, vtg fo t t t hl ttt bl o pojt Ut l fog toppll, vll v v bltt væt vlg lolt hv gg Dt mm gjl l v tlttlggg og ømm v tl btmt ygpp M lv om mg vlg og vvg må fot lolt, h fg f Holmoll gtt o holpt om fg om pjo og vl vlg E fottg fo å omm gg t l offtlg to bhovt fo å ø ltll ompt blt tt D ght t vtg glg m lgt f tltlg Bå pt fohol om ogg og fg må væ på pl Kot fotlt hl tt pttlt om hvo m omm gg og hvo m l gmt fo hvofo t vtg Dt tt v h lt D go gp og om gjomggtmt t følg Pojtll fo pojt Holmoll h motttt hvl f omm tt hvt om mføg og yt om b h pt g Atv mføg fom v bojy, lgg jol fgbl, tt, to to of og polg ott m tl tø pojtt h btt tl å p bvtht om omptbhovt Hvl v t t t tot bhov fo opplæg og ompt hvg fo tt om møt po m vbg yp Mg v pømål hl om pt fohol yttt tl t å omm gg, om fg, pojtll og hvo m f go foml D flt fg f Holmoll b t A fobl må jt ll f opp på ytt, v lt gø 24 Rttg t typ mpl på t foblb om må gjø 25

14 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Ogg E vtg tfog å f t hvo m og ompttvlg Hvm væ pojtl? E t fottg t t f pojtl, ll o hol tå? H t vtg å pøv å f go lol løg Å v t ompttvlgb gjø g lv Dt må pllgg, og t vtg t t ottt Dt øvg t t f ooto om lt fog, pllggg, gjomføg og vlg Fottg fo å få tl t got ltt, fo t føt t vt fo oog lt ft: o må hol tå Fo t t vtg t om vl lt tvltll ompttvlg t om lol ompttvl, ggtt, potll lt, fol ll om pt gø v b, h tt t å hv g og t hvl følg opp Dt ltå øvg m: oog l vfohol oppfølgg hvo bt m ø å gå t m tlb I Hol h t væt g pojtl om h holt tå No t l fjo vt v flytgolt, vlg, pololt ll gpp fol I mg omm vl t væ flytgolt om føtvlgt M m å l ogg om omm og fyl h g, må t v hv om bt ogg tll omm ll fylt Fo ll vl t lvl væ t pømål om potg og mb på tv fo å få t tl D t mlg å få hjlp f fgpo tf, t l fol Støl på omm vl lvgt pll oll fo hvo tot t og hl Mg t vl t mb på fylvå g t tø lgflt og ø j fo å få tl go tvlgtlt, tlb og tygg fg M t jo h t omm ll tt h t mlbt bhov fo t o j, og t å g t lttå tvlgtlt ll væ løg Efg f t lt lttlfll lvl g glg fo å pt tltt fo ygpp mm omm ll fo mpl boomm om h høt om tltt Gjom t ttvt t lt tlt b tl, vl m ogå få yttg fomjo om hvo m t fo b, t lø g å bgy to, t omå ll byl om potv Sj fo t l ompttvl tlt bl vllyt, tø m lt om Fg E glgg fottg fo å f ompthv tlt v hv t, t t f fog lolt på polt og mttvt vå Dt hl fo t føt om t t omtt bhov E l tlggg v bhov, l m h gjot Hol, vl lvgt tøtt opp øt om ompthv tlt I Hol v t, om v h tt, vtg fottg fo å ly t t ft ljl tlt mtjo, og t t bl vt t omftt og ytmt b m ttg og fog bå polt og mttvt Elt h pt om t fottg å h t fg fo å gå gg m b tvltll fotål Svt lvgt All Hol h væt ft v Hol fylomm, bottt f po m ml f KUP (Kompttvlgpogmmt) og VOX (jolt t fo vo læg) Dt hol mg ompthv om tm om tt ll potv D f t mg om vmt fo tltt Jgltlgf væ væt fftv hjlp v t ml Dt fo vtg å t t t fg o fottg fo å tt gg No gg h m og m mt hl på bpl tløt v om hlg fom v bå ompthvg og typ tlt M fo å få tløt t ml, må t f vlj tl å pot tvlg v tvltll ompt E måt å gmt på å på opplæg om l v bgvpolt, på lj m fom fo opplæg Poltø Hol fylomm t l: Om v l væ bgv t flltlt mf, må t gjø o m yggmgfl tl m om oppvot t -ltlt mf V gjø t fo å væ ll ll hmt Dt t mål å t g t flltll vå bgvpolt på mm måt om t v h pll opolt, lvfott Utvlg v tvltll ompt oo på l måt Om om oo tt om pojtl m b tt om oppgv ll om t om h tt om v fl oppgv, vhgg v tøl på ht og ompt t v offtlg og pvt tjt tg å ol g polpolt, øm fohol tl v 26 omm, omfgt v vomht og bt Fo å få øbll tl å ll og ø D f på mg måt, b v om få b, og å v Dt flltll 27

15 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm t ttg omå fo pol polt Dt oml t å væ bgv Holmoll t v ttg vml fo å å tt målt Poltø G Dv Hol Fylomm No bgv opplv t hvg tl tt v tvltll ompt No t t m fo på tvltll ompt obl tl m gll fom fo fglg tvlg og mlg gjø t ltt å få tl tl tltt A t l opplæg obl tl oæ lopplægtlt, opplæg fo ytt ll l pojt fo b offtlg tjtytg Øoom h lvgt mmhg m hvm og hvo mg om l lt I Hol h t føt væt ommlt og fylommlt tt om h fått tlbt M t t t ogå pvt bft og tt jo h t v å lt på l Dtt væ potvt bå m t på fgtvlg på tv og t vl b øoom tl Smb på tv v l fovltgvå og mllom offtlg og pvt t vl oft gjø t ltt å få opplæg ft Foto: Lth Hv lg tlt t bhov fo? Ktlggg v bhov fo tvltll fg om vtg pjo Fo o t ompt Hol vt t ltvt to ogå p tl å ø tt- og vtg l v tt v fg m tg v lg vght fo mg å E to l v ov 40 å, og t fåtll vt t h å ll t tl M tggpt tlggg vlgt å t lg vtg Dtt pt gj Ho l moll m t b ov to på bhovt fo tvlg v ot Fol g pl hlv g oppfølgg tt 6-8 m ot t å ll ll flt Bgl fo å vlg to-t-moll m på bpl Hvo lg bø væ, to g føt og hlv g oppfølgg må v t f hv t lt å få tl Dt, v t ø om å få tl: t tot løft fo l bpl å mg lt på : t l ff v, t Po hppg må j gjø pt g åpgt ll jtg Slv ot Fglg foypg Nttvbyggg 28 29

16 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Fog ll Go gmt o fo å få tl ompthvg Nå tl vt om tvltll ompthvg fttt og h ft løg å t gjl ogg og fg, bgy t f m fog ll H t my å læ v fg Hol Rttgbt tl føt Fomll bv Bg omm og Hol fylomm ttt m å t bv fllp tl l på ovot vå Bvt fomt om t t v pllgt tvltll ompt Dt bl vt tl omml og fylomml hlgpl og tl ttlg føg Bvt vlt om t pojtl om tl å t ott p tlfo E l fog ho l og polt på topplt g væt vtg glfft I Hol h væt hlg t h væt ljl l tllg på l vå om h fgt om ggtt Hol h t fol v t t ft to hlgpl ( på fylvå, og på ommlt vå) Polt v m motvt tggptt Dtt v vtg fottg om bo tl å tlø ml Dt bl ogå vholt møt fo l mtjojf vt tl lol og ttlg Bg omm og Hol fylomm bto v lg tt tt Føt t bto v fomll bv f omm og fylomm A t v oppfølg tlfo mtl f pojtl tl mllom l/ l Tj t holt polg moblg mmpl og tot pojt l, om l fm pl fo Fl omm og fylomm h vttt tvltll hlgpl, å h t mlg å l g p f fl hol Fo m om ø å gå gg m t lt b, t vtg å j om t f l pl ll målomt lolt Tl to fo t fog væ tl t o t, v t lvl go l fob fo å ttg, ælg tl føt Oppfølg tlfomtl Ett t fomll bvt flgt poj tl fo Holmoll opp m tlfo tl tll mlloml Fo å h tøt mlg j tl å møt l fø vomm bl opplt v glg gjømål, j gj mtl om mog Efg t t vtg å tt v go t tl l mtl I Hol v mtl t øllmt moblg, og t ht mtl to t p tm D oppfølgg bl oppmmt om hlt øvg Sælg vtg t tlg f fø pojtt h fått tblt g om t got tlb og jgltlgf h bgyt å fg om moø Ktlbt bl ptt om go vtg Agmt om: V h fl po, bl møtgått m pømål om: M hv hv h ltt? Hvo p h ompt? Hv m ompt h vtt, om b yttt tl é po? Dtt glgbt fot v hvt t b, ommtt pojtl l: V lg v tl fol om vt t tg ll hvl p l b om Slv om tt bl t gt m my hmo og vm og m pg v t mg bpl og ltpo ll h ttlyt tlb om tvlg v tvltll ompt lg t, lgg t ogå l lvo b pfomlg No t l motvt og fotfolt øl, t t mottt M tt t lt hjlp t tt ttpø, om lvåt motvt tl å pot t Polg moblg Et vlg vml ttg tl føt v polg moblg H bl ljl bt tvt Dtt v po om gmt ot fo vtght v t ollg og mb ll ø tvltll ompt Sælg fobl m føt v t hlt vgjø t o lå på tlfo tl htl og bltgt S h jgltlgf væt l vtg ttgl I po f t btmt t t l væ og tl t fylt m lt, oppfølgg f ooto væt vtg Ett m tl på tlfo ooto Hol t bv m vtjo tl t Ivtjobv bl flgt opp m y tlfoott hv påmlg l vt på g No gg h tt væt vg jø fo t t bl Dt å hol opp tyt fo å ltl, v vtg oppgv fo ooto Jvlg ott øl Om lg 14 g fø tt t å t pogm tl ll lt bft påmlg, ø vlomm, fom om t og t, vg og pt opplyg 30 31

17 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Motvg v l og mlloml - go gmt Fo polt og mttv l tlt t væ tfog å mobl l og mlloml tl å mb på E l om ø å pot tv ltll ompthvg fo tt vomå tå tllgg ovfo t potgpoblm Dt llt l ltt å bg t l og mlloml m tmm bjtt l mg lt på fl g Dt h ot, og fo tg t go gmt fo hvofo t vtg og hv oppå v å pot t Dt t t pømål om fmggmåt å ø å motv l Ef bt tgjø vtg - bå å t gjl å tvl og motv tt tl å lt på Ll h mlt t plt v fo å møt omptbhov m tlt M føt må lv motv Hvo få motvllg l tl å lt på b to hl og hlv g? Og t omgg: Hvo få l tl å motv tt tl å gå på? Hv go gmt? Dt hl fo t føt om t t vtg å ttt ompthll Fo t t å pot tvltll ompt g potv gvg fom v b bmljø fo tt, lv ofltvå, øt opplvl v mtg og b tjtytl fo b v l tjt Å ttt hll pofjotg Kv tl pofjoltt og ltt jp, ogå offtlg to Bfolgmmtg Nog h t g my t p tå I 1970 v vl 3 % på lb og flt m vbg om f vtlg l I g vl på t 7 % og 2/3 omm f -vtlg l Eg bfolgmmtg p y omptbhov om omm på topp v bhov fo ompttvlg på omå E fjohmmt flytg h bhov fo å møt t tjtppt om bå håt poblm yttt tl fjohmg og vtll tfog om ommjo på tv v ltll og pålg fojll fø m g E lv m bg om flytg tllgg h l- og vv Dtt tll v tl t læ g å møt bå fglg og plpgog tfog lv pt og t h ll h tllgg må omm m lv t f h ll h pålg og fgmg bg D tvltll ompt væt lt g bt tg om tt g Nog pt Blt f m å g, m flt om jobb, h tg f po tvltll ompt lt g bl vtlgt B t lt mtll h ttt vtg fo tt fltt Mg g om tg g, h hll ompt Dtt t t t t tot bhov fo opplæg på tt omåt Håpt t t g o potv gvg på bpl Potv gvg på bpl E gt Holmoll tg på tvltll ompthvg, å ytggjø tjtyt å møt flytg og v E jl v t go tjtytg vtg fo ll o v églgt b b Holmoll Dt h bty g fo hvg tl bå om yt og om mott tjt Å bl møtt på go måt t offtlg tjtpptt b tl å b tjtmott lvvltt og hl Dt hl om å få t bå mtll og ol bhov Lvvltt og hl vhgg v mlght tl å bo got og omm Dt hl ogå om tlgg tl b, tg og mgfll hvg Ut f l tg bl vlf vhgg v tø hlvt Tl t tø h tø flytl på tjtmott hl hlvt Fo flytg tt fo mpl gjl po vt på v på ø om opphol fo g ll fml, ll påvt v bolg, po m blght, og å v 32 33

18 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Foto: Tygv Bølt / Smfoto Dt vtg fo ll om mott offtlg tjt hvo bl møtt v m om yt tjt Dt h btyg fo føll v tlhøght og vght Å tl fo ommjo mllom po m mottbg og o tjtyt, m vtg målttg V vt lgv o to om t tvltll ompthvg p potv gvg fom v: B tjtytg At t yt b tjt fo hl ptt v b om g f t o mft g øt tlfht ho b B bmljø fo tt Nå tt opplv t g b vc tl b v tjt, t b tl lv ofltvå mllom b og tt og tl øt jobbtlfht Øt opplvl v mtg E gvt væ t tt m lt tvltll fg og ompt få to på t gjø o lv og t llt tg å op på plt I tllgg t fø tl t plt få tøtt: ogå m lg fg tg påfyll At mg på bpl h lttt på mm, g øt lg tmtt tl ompt plt h væt l om tlg Ettt vgøg M ytmt ompttvlg og -tvlg å t gjl tvltll fg på b pl bæ t ttt ålt vgøg m m ytmt opplgg fo p ovføg Etblg v fglg ttv K fø tl t t ytt ott og bygg fglg ttv m bpl om h ytt v t glg bt Slv om flt l t g v tt vtg vtg, bl oft pømålt: Hvo mg h v å tl å på? På o bpl t h væt to ommjopoblm og oflt, h på pømålt og pt: Hvo mg h v å tl å l væ å? Slv om tt hø o lt t, t ft mlg å tg flt bpl om målt å fll, pott ompthvg Dt h væt gjot og t gjø å t øvg D flt t vl pømålt lvl væ: Hv lt? E ll pl ll løpt v t p å h lttt, væ mlght o t 34 35

19 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Å tt lt Tlb om t mm om t lt tømm på H tå bå gø og l ovfo motvjooppgv Mg t f t mb om ll motvt Dtt j po m v fg f fø No ttly tlb t f fglg t A bhov motvt t f fg btjo D h j opplv oflt btjo om t vlg å lø No y h t å tvlt t væ bot f jobb A opplv t t å b m v bæ o poblm At lv tt tll og fotå o og t lt læ tt om holbt mlt væ t l tot poblm om t t åp oflt mllom læ og lv t l pøv å lgg tl tt fo ltl og vtll hg (fo mpl fohol tl bbltg) Å tt m ljl E vtg fg t t lø g å øg fo å mb m om ll motvt Iljl b tl å lø t og få tl å bl m Mllom ollg og v t oft å t t ltt å lt om fl mm: Hv, bl jg m Gjom å tt m om ll h ytt ø om, opptå t gj gbfft E vtg fottg fo l fft, t t bl b! Fvllg tvg V å væ tylg på t ompt øvg fo ll b fo m om tgg ptt ø t l lgg t p på mb om motvt tggptt Dom t p t ty v t ll må og t t b t pømål om t, ø motvjo tl å gp j l got føt om t Å tt m mt motvt I tlg f t væ t lt gp å g t føt t t omå bhov ll ttlt Fo t føt t ltt å mobl og motv Fo t t m ylg t lt hf vl tlfø vtg fg og p yt om t tl motvjofto fo lt Fo pojt ll mb m bpl fo lgl v t opplv om tttvt Å gjø t lvt og tttvt Nå l gg m ompthvg, t vtg ll f tt å p potv gvg No v øl lgg å tvl tlb om å go t lt og lt bpl få lyt tl å lt Dom m tggpt o v gp ovfo ly å t gt, og føt bl vl lyt, få my hjlp fohol tl Sto ttpøl go lm g lv Dt vt om t t t got tlb å ll om ø t få Tlbt fmtå om lvt, o om g glg fo å v å lg fl Polg moblg Efg f tlfo og t-tl-tmtl Å oppmt tl omptgv Emplt llt t bå om om pojtl og fgpp- t ttt I t fogå h v ptt l g- motvt og om t, h bhov mlmm Holmoll h htt m Fo lt m to t fo typ mt tl b ttgbt Dt fo å tvl tvltll ompt ollg og, v t polg mobl- fglg tvlg, t otvg tlb gjø j væ på pl m lt vjo: I motvjobt t vtg å t b g væt vtg Kjp tl hvo t m tttvt gjom å fom lt Dom t t v, t bl øvg å l gmt og f o l gp Dt f pompt og hvo o ty om vtll mlght fo å gå v bg ltl, o om opplv om vlg å g btmt oppft, m o gp b t v t fftvt fotb m fomll vtg ttt v gtvt å t føt lgt my b å h bt Holmoll h fo mpl blt tt E om j fgfltt tå Sl tlb f blt t på fl høgol og tt Efg t t lø g å væt følg: ætllg å t gjl å ot vtt Dom t f ml tl å tøtt vlg t t m omå tt, gjø g o gmt fo t t øvg m l ltl, vl ogå tt ø t fg og hvo to t Å ovtl og motv ompt hvg Sl pott tg M ogå fglg tfog, tt få Dt vtg å g tt Dtt oppå oft væ m fftv å pøv å mobl bt ompt v lt b- 36 gjom fglg gmt, m ogå gjom gpp Dt t t, m t lø g! pl ttt v, vl fg om 37

20 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Søm og lol tlpg I tllgg tl å motv og tt l og tt tl å lt på, h t vtg fob tl b Hol væt å y Bå tlggg fot og fg f h vt bhov fo v lhol, påfyll og foypg på l fgpf om å Bhov h vt f v tl v, m fggpp, bt og g v pog fohol tl v ll flytg No lt h opplv tt bhov fo opplæg, fo mpl møt m ylg om flytg ll å b v Fo å tlp holt tl tll lt på hvt lt, h t Hol væt gjot t fob om bæ å: tbl ott m ottpo på hv bpl tlgg ø og bhov y ompttlt hhol tl bhov Kottpo Nå t gjl tblg v ott m tll bpl, t lt å få tvt ottpo på lt bpl tllgg tl l I Hol h htt go fg m å pø l om hvm om h my fg m tvltlt b og hvm l m t vl væ lt å ytt ott m fo å m b om hol Mg l fot løg m lgg v v oppfølgg tl ottpo Dt væ m my fg, om ll motvt ll m plt v fo ompttvlg E l ottpo, om j lt bpl, hvo oppgv folt og hvm t væ lt å m føt, væ vtg vv ytmt E fottg lvgt t lol ll g lgl tl t Ktlggg Dt go fg m å gjomfø tlggg v ø og bhov fot v b I pø fo på følg: Hv h tøt bhov fo å læ? Hv vlg poblmtllg yttt tl bt? Hv lg flhl gå gj? Slv om gø Hol tt hvt h fft g l fg m hv lt ø om tm fo, m lvl t vtg å hol ft på tlggg Dt vtg fo lt tbytt, og t b tl å g lt p og t foplt fohol tl t M tt tlggg bt t t E fottg fo t t l fg, fo t btmm hvm om l h tt vt og t p øoom btgl fo å pot t Søm Ett å h oppmmt ltt, tlp pojtl og fol p tl lt Dt g fol vtg bg- fomjo D få mlght tl å fob g på å håt poblmtllg f lt bpl, fom v mlt c ll po blm om t tl å gå gj, om t vtg fo lt å få bt m Gjom å y t fglg holt tl fojllg ygpp, målt å å fm tl målgpp, motv, fo, tv og p t fohol tl t 38 39

21 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Hv ø tt? Ktlggg blt tt fot v b fg om lg btllg fo gø Hol Ø v t f tt fg, m hl oft om bhov fo: p hjlp tl å fotå vlg tjo p fo å møt l tjo fmt Empl på btllg t følg t tgg pt tt opplvl D mpl på tt opplvl bft bhovt fo tv ltll ompt v fl g Som t gå fm v øl om bl gjomføt blt v og flytg fot v Holmoll, opplv b bå ftjo og vmt møt m t offtlg Mgl på tvltll ompt blt offtlg tt, fø tl t ålg tjt tlb Bå f offtlg t og fo b t fo vtg å t t poblmtllg No mpl på tt btllg, væ følg: f m v om tt t tty fo v lt ll om t hlt om mgjopo D tt vll vt hv ll gjø m t E bhg h lg poblm fohol tl btf om t og lo b bt fo h h pt opp mt Empl 2 D bblottjt ll h, vll gj h hjlp tl å lø poblmt m lt v om moopolt tm og tt oblt tl tttt my lg tlmålt t Dm mtt mlght fo å b tjt Slv om bblottt h pøv å t opp poblmt m tll po, møtt lt ggv po og g å tt g D vll t hv gjø fo å lø poblmt Empl 3 Ug vlg pgbtjt møtt poblm tt b å ll bøtlgg m m vbg ll fol glvt og hv lg jobb v tt tl å gjø D følt t bl høt Nægmltlyt h tlv poblm otolltøvl Empl 1 Kottpo omm om h btlt Mg ø å vt o om på og ommjo, fotlt t h poblm m hvo om lgo, tjo, mtv, fo- 40 ll fohol g tl f om lo Spømålt 41 jllg og boppgl D flt ø g o om lt, og gj pft yttt tl btmt l D ø ogå hjlp tl å få øftt vlg tjo på jobb Mg tt h opplv: t fglght fov t bl og hlglmmt t g g tl flltll møt å bl lt t t t opptå oflt flltll tjo D væt tt f t bpptv f m om mott tjt D vll ylgv tt hlt l t Nå fglght fov Mg offtlg tt opplv t glvt ml t v t fglg bt å b v -o oppl Dt hl b om pålg v ll l fotålmm Dt hl l my om ltll bllt lt bhl h m g Oft hol o fol fo tllg om og o vgfotllg om hvo fojllg v hlt t f m E følgv tl ht t v bl folg og mfll fo v bh tjo, t fo v ll fotå Ell l mg bv t v bl hlglmmt V vt tt og ltt hvo v l håt fglg tfog møtt m y bgpp I l tjo hl t om pt Oft fo t på t t v om mgl ompt I b Hol h t vtg gp væt å tt ølyt mot o tjtyt Ogå mg tt mgl ompt fo å gjø jobb fohol tl y bgpp Iv m flytgbg gå på to jo fobl m bottg o omm D få v tg og olg fo å møt t o mft Att, t h fgtg f lg t tlb ll ylg, mgl to g tvltll ompt B pøv å g

22 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm bå tøtt tl og tøtt tl å tvl p fo å møt y tfog D vlg møt Nå o opplv om vlg, t ltt å fo på No bt vl gj på g lv om mot, ttfg, ltlt og flg, og g m t tt o bg m g ll mhlgtjo Mg j t ogå pt mjott m v mt tjo E vg v tottljo møtt llt ltt å fohol g tl fo b Dt f l måt å tty tott på og m h lt fohol tl t offtlg A vlg møt hl om t offtlg oll og hv om t offtlg v I o møt mllom offtlg tt og v tv ll bgg pt m hvo g mllom vp og pofjoltt l gå I jo omm lt oft m g mpl D j g gj Mg tt vt tl å tylg f, tl å tt l g I vlg møt t mt to pt, og mg lt føl t ompt omm tl ot E l vt hv l gjø å o måt fg, om v m ttyt t No gg vlg møt tvl g tl oflt E jg t? Elt tt h opplv oflt møt m v og h ttt lv lt på om bltt t fo h bltt t, ftt ll hlglmmt Dt ytt oft mott føll og t ft jo tl l opplvl Et v pømål om oft omm opp hv om j å v lt ommjo bl tmplt om t Bå tt poltt, pgvt, læ og olb h htt l opp lvl Bylg om m b om t fohlgot om g om omm m bylg t mol ovt På h oft toppt opp og fltt ov tt Dt vtg å bl hlglmmt Gjom fll fljo på få t tl å v om t o mlght lg E lt fotlt t h tt l tm-ot g å pllt om t fohlgot, og bl t mlg fo h å pott: N, h gjot o glt, og jg gjø b jobb m I tl fll t jo h t bhl tg å flt ov g holg og g jobbtføl D tm-ot ogå b tl t h g å gtv ommjo tl log m mlght fo å hv om v og b om o ll v 42 43

23 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Po- hppg Et tlt pog Holmoll t t å g t b tltlg Et på to g ttt fglg foypg ov lg t Målt m b å lg ggfotl hppg V å tt tvltll tfog på go ov lg t t glg btjo g om fo, målt å b tl å tt gg o po B bgyl om tl fo å b fglght møt m y bgpp I tllgg t j b tl t lt få lyt tl å læ m Mg g tty fo t bt b tl å hv gtlg tg å læ o om E hlv g oppfølgg m tm om lt btll, ogå b tl fljo ov hv lg omptt vlg om tg v på lt bpl, og om t fohåptlgv h motvt tl tmg ll oæ fgmlg D flt t vl gø btå lt m å få t fgpo tl lol tlt Dt vl lvgt ty motvjo om t mlg fo bpl å tøtt tt øoom ll på måt Nttvbyggg Gjom å møt fo gg, b tl ttvbyggg Å møt gj po m h væt på mm m ty j fo t t tbl t otttt Dt oft ltt å ytt ott å møt fo gg og gjj tl hv Kll b po gjom å oppfo lt tl å tbl ott bå m lvt fgmljø og mllom bpl m lg tfog, l t læ v hv Hlt ot t å ty opp lt m v, tlfomm, ml og pot l og fftv måt å lgg tl tt fo v ott på Efgmg t mlt g fo hvo my gø b m å t gjl ttvtvlg D oppfo tl og lgg tl tt fo l ott S vhg my v om lt h bhov, t og mlght tl å pot t Fglg foypg Nå t gjl fglg foypg, fg t lt få vtmpøytg gjom to føt g, om t væ lt t få bbt og pøv å gjø g ytt v I løpt v t fm tl tmg lt h gjot g o y fg om h tt ytt ly ov folg og øftg om ft t på l g Målttg t to g b tl t lt omm gg m fglg tvlgpo flt ov fg på måt og t b tmg tl å omm v I Hol bl lt bt om å omm m ø om hv om ll væ tm på opp følggg D bl ogå oppfot tl å omm m pll om b om c tl øftg på tmg Dtt h go fg m Dt lgtg målt fo Holmoll å b tl ompthvg om g fæ oflt og b p tl å håt tvltll møt I t følg l v tt øly på o v p f b vtøy Dt vtg å b l t på tmg tl å motv fo v læg Efg t lt tg å tml tl å jobb v m lol, tmg ll ompthv tlt på lt bpl Fo o bæ t tt- og vtg Dt vtg målttg på lg t å motv l v lt tl å gå v m omptgv t Fo t væ om 44 må ypp y og fom v fglg fog på 45

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

)25(/(61,1*6Ã2*Ã 9,1*63/$1 9,1*63/$1 'HOÃ,,9Ã(OHNWULVNHÃPRWRUGULIWHU. Målet med emnet SIE 1025 SIE1025 ELEKTRISKE MOTORDRIFTER

)25(/(61,1*6Ã2*Ã 9,1*63/$1 9,1*63/$1 'HOÃ,,9Ã(OHNWULVNHÃPRWRUGULIWHU. Målet med emnet SIE 1025 SIE1025 ELEKTRISKE MOTORDRIFTER 5(/(6,*6Ã*Ã 9,*6/$ Folgpo: 5 E5 EEKRKE OORRFER Fglæ: Po. Roy Nl l : E:.: ototyp, lt tltoopot, otot Alyto 4 Avl, t ool, o 5 oltt, tytooo, opp 6 Hlo, tovå oo, två oo, olto Cotot ollg og tjoæ ttt Cotot glg

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 056/15 13.05.2015 Eldrerådet 026/15 12.05.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 037/15 12.05.

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 056/15 13.05.2015 Eldrerådet 026/15 12.05.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 037/15 12.05. Kl: Av: Sbhl: 15/1627/1 Tov U Hllb Rl Uvl S Møo T vl 056/15 13.05.2015 Elå 026/15 12.05.2015 Rå fo fjov 037/15 12.05.2015 Dljlpl 2014-2 Løo vp - 1. bhl Vl: Pl 2 Fol l bl 3 Ov 4 Illjopl 5 F o 6 Ppv 7 Ap

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

145± ±175 St 52 S ± ±225

145± ±175 St 52 S ± ±225 SNG V VKTG GNNG, DT, TB OG GU KP.. NNDNNG Pll: l o 5,, og. 5:, 6, 5,, 6,. :,.5, 6,, 5,.5,, 5, 6, 8,. :,..5,, 6, 8,,., 5, 8,.5, 5.5,, 5, 5, 56, 6, 7, 8, 9,. :,.6,.,.8,.5,.,, 5, 6, 7, 8, 9,,.,.,.6, 5, 6.5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer!

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer! mf omg M-f 10-20 (8-22) Lø 10-18 (8-20) ø COOp x 10-20 mf.o Tlbu gjl 15. 17. ugu 2013. SUPERTog 15/8 Lgåp l kl. 21 Hg Rgobm E L O SK og my m! mf o mg mf mg o Skol og omm på hll Håp ll h h lk lg omm om

Detaljer

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator.

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator. S av 8 NOGS TKNSK-NATUVTNSKAPLG UNVSTT NSTTUTT O SKK al oa sam: Nav: Bø To So Tl: 75 9 KSAMN MN T65 BOSSK MKOTKNKK a 5. smb T: l. 9. Tlla lpml: C- Tpo allao m om m. O. Ja o K.J. Ks: omlsaml mama K. oma:

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

OSLOPROSJEKTET SLUTTRAPPORT PR. 1. NOVEMBER 2012

OSLOPROSJEKTET SLUTTRAPPORT PR. 1. NOVEMBER 2012 N VIDÅND UA NV INNHD ID A 3 NA AVNIA AH 3 NV Å A 3 3 Å AAID IV Ø Å AAD VIDÅND I AU-AD VA AV Y AVA D NÆINAN A I 7 UA I NIN AI UDIN AID HØ AH AI, UIV NNØIN, DAV 7 3 UA 9 VA UØ VAUIN AV U HA UDANNINN U NNØIN

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki.

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki. oifki- kfmlom ultipotlt ultipotlt,t flfukjoltittlplltpå Ittpk,h blitt omtlt i tiliåbtii oifki. Iéfo lt føt ålytfo m å i, ompittéfo l.oifkih æt påifo utikli;i kopttblitt utit til å ffl ittuto lullki. tfomi

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Moreller 500 g. Pr pk Pr kg 59,80. Makrell Pr kg

Moreller 500 g. Pr pk Pr kg 59,80. Makrell Pr kg ! o Go Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Fk kyllngflt DSH. 750 g. P kg P kg 119,87 89 Et tot utvalg yoghut Tn/Fjolan. 125-1200 g -4ku0pp%! 99 00 Moll 500 g. P pk P kg 59,80 n k w y l l Ska pottgull/nalvann Maau/Coca-Cola.

Detaljer

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18.

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18. Sb--v Nmm 3 2015 Ågg 18. 3 #Sbv Få dtt bd vt å d v ovt t Sb--v v d b tg- #bv å tgm! Iodfotg Rdtø odt... Kottt... J... EDS-t... Bodott... Lvt md gmm b... Rot f bodog F... S-m å vft... P å d øtmøt... 4 6

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Citycon kjøper Sektor Gruppen: SKAL VÆRE DER FOLK ER. Les mer på side 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER

Citycon kjøper Sektor Gruppen: SKAL VÆRE DER FOLK ER. Les mer på side 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER Sktoytt 2015 NYHETSBREV FRA SEKTOR GRUPPEN SEKTORNO UTGAVE NR 2 Ctyco kjøp Skto Gupp: SKAL VÆRE DER FOLK ER L m p d 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER L m p 6 L m p 9 L m p

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

gjennomført for Hvaler Hytteforening

gjennomført for Hvaler Hytteforening Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR.32.12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

99,Veil. 229,- 999,- Julekampanje 24. november - 3. desember. 999,1498,Veil. 1999,- Nita kattemøbel. Klatremøbler til katt.

99,Veil. 229,- 999,- Julekampanje 24. november - 3. desember. 999,1498,Veil. 1999,- Nita kattemøbel. Klatremøbler til katt. Å BEST P Eæg Hl Tvl Tyggh j Kmgp! N møbl By Clb 999,1498,Vl. 1999,- f 999,- B b l h Klmøbl l f 99,Vl. 229,- Vl. 1279,- Jlmpj 24. ovmb - 3. mb h l T TIPS! Coy By møbl f og pl! F 249,F 119,Com hg Coy og

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

STRATEGISKE LANDSKAPSPROSJEKTER:

STRATEGISKE LANDSKAPSPROSJEKTER: OVOT ØTSTI STISK LSKPSPOSJK: VIKTI ØTOMÅ Y SMMKOLI - ØT/Ø Y SMMKOLI MYK FIK ULT V KT ) SJØPOM -sikrer allmenn adkomst til sjøkanten ) U KOLI MLLOM ØTOMÅ - Ø ) JPKT - en grønn elv gjennom byen ) LSVIKLV

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer