Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN"

Transkript

1 Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN

2 Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3

3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg tvltll fotål 14 Polt fo t flltlt mf 16 F oflt tl hlg 19 F é tl pojt 20 2 D go gp: Ogg, fog og øm 22 Ogg 26 Fg 27 Hv lg tlt t bhov fo? 28 Fog ll 30 Motvg v l og mlloml - go gmt 32 Å tt lt 36 Søm og lol tlpg 38 Hv ø tt? 40 Po- hppg 44 Hv tlby b? 53 Kp 53 Holgbbg 55 Rp ommjo 58 Pgog fottg 59 D ø tå t 60 Mto gp 61 4 Rg v 66 Kvlg tlytg tl 69 Empl på gvg 71 No t om fmt 76 Dl II 5 Vt å vt 80 Bt - hol og ogg 83 Holmoll: Empl på vtjo tl b 86 Holmoll: Empl på pogm fo b 88 6 Hv vl læ m 90 Fglttt 93 3 D go gp: Sjølttt 97 Sy b 46 Offtlg pbljo 98 Rmm t t 49 Nyttg på tt 100 Lolg 49 Pojt om p 101 Å f go foml 50 Tp tl v t Hvm l lt 51 Pojt Holmoll 104 5

4 Om tbl v håbo Tl g fo tvlg v bo lgg t t fogb tføt v fo Kt Lt og Bt Bg v SINTEF Tologll IFIM Pojtt h løpt po f høt 2003 tl vå 2004 I tt fog- og omtjopojtt t bt fl mto, f vlttv tvj og omtt tl vtttv pøjmøl Abt btå v vl føt tvj m ttvt, mlmm v tyggpp og fgpp, fol, lt og mt pojtl No h v møtt og tvjt fl gg I tllgg tl tvj f t go l ftlg mtl om pot fot v ll tlytg tl pojt Holmoll (ppot, tlggg, vlg, pogmm, ltlt, ov) Dtt ftlg mtlt h gtt vtg t tl vå fog V h lttt på to tyggppmøt og tmg m lt, fol og pojtl V h ogå htt møt m tl po UDI og pojtt I tllgg h fogpojtt gjomføt pøøl blt vl ytt tlg lt 6 7

5 Foo Itgg po om volv bå mott og mjott Dt tt v tlt fo t mott, og ælg om ttopp h ommt tl lt, l bl tgt t o mft Dt om h fått m fo, bhov fo tlt ttt mot mjott G Dv Poltø Hol fylomm Jo Hm Rågv Utlgtott To Mjl Komptjf Bg omm No tggpolt bygg på ltllgpppt Et mott l h l mlght, ttght og plt om øvg bfolg Dtt bæ tlgg tl t mm tjttlbt om mjott, og t tjt lvg Ågot Hml Byltø Åt byl, Bg omm Åbjø Vtt Rågv KS-Hol Sgbjø Ol Opplægl Komml Kompt, Rgo Vt Rgjg Hlgpl mot m og mg ( ) g UDI oppgv m å ty tvltll ompt t offtlg tjtpptt fo å t lvg tjttlb fo mott Hol fylomm og Bg omm h gjom g hlgpogm ttt tfog, og t fll plotpojt h v tvlt moll fo hvo offtlg vomht bygg opp t tv ltll omp t Pojtt h væt tøttt v UDI og VOX/KUP Utbl v hå bo ft v KS Mo Rgt Hovtlltvlgt Fgfobt Hol Ell H Rågv UDI Rgooto Vt Lv Tvl Lg Rågv/pojtl Hol fylomm Rghl Avg Føtolt UDI Rgooto Vt V t ll om h lttt po m tm og ottvt b, og på måt mvt tl t got ltt V håp t håbo bl t yttg vtøy bt m lg v t mott t o mft, bå om b v offtlg tjt og lt om tt tjtppt Bg, 23 pl

6 Dl I 1Btpp M fo f tvltll ompt Foto: Oll Ltt / M / Smfoto 10 11

7 1 B p t p 1 B p t p På gjo h Nog tvlt g f å væ t ltvt homogt mf, tl t mf pgt v t mgfol M vl på t 7 % folt på m 200 jo, p tt y tfog og y mlght V tfo på vå holg tl lht og fojllght, mtg om v glg møt mgfolt potv gjom y mpl på flt v lvt omå D bo mt om pjol og t vtøy fo ll om ø å ø tvltll ompt Bo t tggpt fg f pojtt Holmoll Komptbyggg tvltll fotål Et vtg tmål m pojtt h væt å p og fo tvltll fotål Holmoll h væt totg på tvltll ompt blt offtlg tjtyt Hol fyl Målttg m tg h væt å tvl og pøv t moll og vtøy fo fog v tvltll fo tå l Hol fylomm og Bg omm Vtg lmål h blt t væt å tvl: moll fo å fo tvltll p på bpl ttv mllom tjtyt moll om tlp ll pofjogpp t pgbtt tl tt- og vtg tl mm tgjø tvltll ompthvg I fot v b bæ t t b m fog, motvg og ttg Dt hl om å: fo bt ll motv l og mlloml og tt og motv tt Et vtg tggpt fo bt h væt å omt bhovt blt tt og tjtmott gjom å tlgg pll fggpp bhov Et vtg ølo h øm I ttt v bæ pojtt å øg fo t øbll om bl tt gg fobl m b, fottt å ll Dt bæ t b m å: p tvltll ompt på bpl tbl ttv på og mllom l bpl og tml tt tl v læg og tg E l omptpg t fom v g på bpl, m og m fomlt fgtvlg, ollgvlg ll m fomll ttog vtg v v omfg I po f bå to floof bttg og må jo H t om fo pt motfotllg, mol pfg og bå ljl og bmlo Dt mm v lt tt om Ho l moll Dt mt tl vmlt t b tvltll ompt I løpt v fåpo h m 400 po lttt opplægtlt, folt på 18 b I tllgg h t væt vholt to åp of m m 300 lt Bt bv hlht bo M l vtg om lv bv, t omftt bt om gjø t 12 Dt hl om å b tl å tt gg må og tø po om 13

8 1 B p t p 1 B p t p Komptoppbyggg tvltll fotål Hvo h å pojt Holmoll lyt målttg? Hv vt m om m lgtg vg? H pojtt btt tl øt tvltll ompt og ttvbyggg? H m fått tl moll tlpt l ygpp? Fø tg tl t fl t flltll tt- og vtg? Gjom vlg tlytg tl t ommt mg potv tlbmlg K opplv om lvt og vtg D vhgg vlg om ogå lgg tl g fo bo v t y b pojtt, to g h: ytmt jobbg Mg omm h gt og lttå opplægtlt Dt m Holmoll omfgt og ytmt Ov 400 po h væt t volvt ompthvg fom v b M bt pojtt omftt my m og bø lgt fl om h lttt på I pttl 4: Rg v, v æm på hv bt m å fo og gjomfø hl pojtt h btt m fom v tv ltll ompthvg v fot L o b ot v o to h E tvltll ompthvg p potv g vg fom v: fobl m bt m å motv l, mlloml og ltpo tl å lt tvlg v tvltll ompt, h t Hol væt tføt t omftt og ytmt ttg- og motvgb Vtght v tvltll ompt på b pl fo ho l på lt vå gjom motvg og bbg bå v fomll hvl og polg moblg Bå foblbt og ttbt gå t tlggg v tvltll ompt på bpl lt omm f Gjom tt bt fogå t bvtgjøg og tvg v omp t om j lgg pt ho lt po og m gpp tt m fgbo V to på l oppft fo å oppå øt ompt Dmot to v t mlg å læ v fg bå v l gp og m lo vlg Nå fg f Holmoll h bltt bo, t g lv t v lt lt v tt om vtg og vllyt tg Et tmål m bo å p I tt lgg t l mlg tl l: Læ v Hol fg, m op m blt Komptbyggg må t tggpt lol fohol Komm fojllg, bfolgmmtg fojllg, og tjtyt h v fg og fop på tt om på flt flt Gjom Holmoll t lgt vtøy vt tl fovtg om hol væt lvt fo lt jobb htt go tt/ogg K h o g: føt tl øt ttvbyggg btt tl holgg på jobb gtt pjo tl vtg b tjtytg b bmljø øt opplvl v mtg m ytmt ompttvlg og -tvlg tblg v fglg ttv B ommjo fø tl fæ mfotål, og gå gjom ytmt E tvltll ompthvg m omm tl å lø g v t t g m fftv/otfftv tjt Pojtt h lgt vt på å y tlb tl l fggpp Slv om lt bygg på fll gt, tlpt lt hvgtfog Fo å få tl ømm v t gg fob H h Holmoll høtt vtg f g om m fol l m I tllgg tl b h t fogått bftt tvltll ompt, t byg opp ttv mllom l bpl og po h ttt vtg tvltll ompt I bo åp v vtøy og l t ttt på t om h vt Hol Fo å vt hv lg vtøy om p ho, må t mlt gjø t fo b lolt Sl ttt ogå bt Hol På pømål om hv lt ll øt t fmtg ll fo på, t lt, ommjo og håtg om topp lt E l tg fottt mlt t bt Ht m bo å foml f g 14 Kompthvg på tt fltt hl om fot, bå ogto og vmg I Dtt g håbo tvltll fo tål, 15

9 1 B p t p 1 B p t p Polt fo t flltlt mf Stl myght h lg tt bhovt fo omptoppbyggg fo å l målttg om tgg og lvg ltl fo ll All Stotgmlg 39 ( ) Om vgpolt omtl bhovt fo ompttlt ovfo offtlg to fo å t lvg tjttlb om t l bt fo l mlght, ttght og plt, og fo å b tl mb, gjght og tol Dtt flgt opp fl totgmlg og ttlg hlgpl I gjg Hlgpl mot m og mg g Utlgtott (UDI) oppg å tt v t foø- og tvlgpogm ttt mot offtlg t Dt bæ t øt fo på mottpptvt tjtytg omml, fylomml og ttlg t Oppgt bæ bå å fmff p om hv om gjot på omåt og tøtt tl v ompttvlg H lgg t ælg vt på tvlg v vtøy, mto og ovføb moll fo tvltll fotål offtlg vomht v vtg bg fo t m Bg omm og Hol fylomm btmt g fo t o mått gjø M fo å hl, tg t p Dt bl fo gjom føt l fom fo tlggg v t jo: E lvåøl og bøl blt flytg Bg omm E bhovtlggg og omptt lggg blt tt Bg omm E bhovtlggg og ompttlggg blt tt Hol fylomm D t tlggg h htt to btyg fo fog v pojt Holmoll på ll vå M tggpt m h t væt mlg å omt bhovt fo tvltll ompthvg At tlggg bå o om b opplvl v tjt og tt bhov fo ompthvg, tgjo to fllvl om tøttt hv og tyt motvjo fo å gå f tlggg tl hlg Fo omm om ø å gå gg m lg tlt, l tlggg omt bhov og b tl t t p polt og mttv vlj tl å t E vtg bg fo Holmoll v t ø om å følg opp ttlg, omml og fylomml hlgpl fo mgfol, tvltll fotål og tgg p 16 Ø ftjo blt bå tt og b 17

10 1 B p t p 1 B p t p Lvåøl, om bl gjomføt mt vttt omå v Bg omm 1997, h fo på flytg opp lvl v ott m tt fo hl- og oltt og vgtt H, om flt omm tom Olo, flytg tøt vgpp E vtg bg fo bøl Bg v t ol oto opplv t mg v flytg h vlg fo å yttggjø g oloto t og botot tlb Uøl olt m t mg flytg opplv vmt møtt m t o hjlppptt Dt bl folått ot tlt fo å b flytg og v tjo Dt bl ogå folått tlt ttt mot o tjtyt H v t blt t folg tl tbg v m fotålg fomjomtll, b ommjo mtltjo, b mb mllom l offtlg t og øt tv ltll fotål Rppot p på t tlt øvg om ø å g ll bog mm j og gjom tt m fojll lvå mllom om og flytg pvt, og bl vomht Ut f tt bl t ttlyt b ytm fo fgpg og ompttvlg M v ltå l ov t m h ompt, m fo å få tvt, p og vtvlt, mått tvl m Bå lol bøl og øl v tt bhov omtt t t v t tot bhov fo tg Eg t o mft tg v t m flltlt mf bø g flt o by og lolmf Som ov opplv mg tjtyt to tfog å t gjl å btj b m mottbg M fot tlg g v ttt mot v lv og bhov fo å læ t o påt og mft å j, tt fo å ogå mot offtlg tt og g fglg ompt og ommtv fght y bhvg Dtt tfog fo mg tjtyt I mt gjl t pol, om oft bl bff mllom bhl og tjtmott l off tlg mmhg v, og bl ljl om b fo t flltll Bå polt, hmtæt og polg gjmt vtg vft Mg tt h ov t tvlt btylg pompt Fottg fo å t ompt b t t p ogto btgl, F oflt tl hlg Mg tjtyt opplv t ll t hvg bl m t å ogå må fohol g tl tg m mgfolg bgpp D v p fo å håt y tfog Ut å få fglg påfyll og tøtt, opplv mg ht jobbtjo Fo o fø tt tl hlglmml Fo fø ftjo tl åp oflt I lt v byl Bg bl t ppott om t ofltvå om tl t v å høyt t t v tl f fo bå b og bt E l bv tjo l: Mgl på ommjo føt tl to ftjo og volomm oflt møtt mllom tltt og flytg D tltt fo g b gl vgg, lt flytg t m- t bt fot ogjo Iljl motty bmlo Nå t b fot ogjo, bmlo p lvolg hg t og t møbl L fo olotot to ott m byll og t oo mått gjt, t hgl på otot L to opp bll, og h tt pojttvlg: Dt bl pojt m KS og tobyml fo å ø flytg møt m t offtlg og ml få omm tl å g j pojtl fo å tlgg offtlg tåt møt m flytg og fo å lg Sl fg og ltpo føt tl t l på fl vå ogjo ft t øvg å tt fot Og om t bl pfomlt: Nå vl v h fl mt gjom vt h pjo! D to tlggg v tjtyt bhov I ll offtlg tjt omfv g vt to ttpøl tt ytmt topplæg om y flltll hvg v bt på bpl bhov Uøl No m y bø t omm, vt ogå t oppbt pomp- og t t l o lhtom l oppft- t bl lt bt bå og tfo g t A t hlt mottt: D y t y 18 ttjo Kompt v på mg måt p, m t t vtg mf- 19

11 p p 1 B t p 1 B t p F é tl pojt Vå 1998 vto fyltgt Hol hlgpogmmt Dt flltll Hol H bl t pt t t hovtgomå: Abfllp Kltlt mgfol Kompttvlg Pogmmt byg på Fylpl fo Hol fo po , om tt b mot fmmfyt og m på go Vå 1999 bl t gjomføt bhovtlggg fo omå hl og ol D tlggg olt m t t v t tot bhov fo fglg tyg blt tt fo å mt y v og tfog t flltlt mf Mg offtlg tt mgl gtg tvltll pptv vtlgt Slv om t f po m bå fomll ompt og oppbt fg, ompt pt og oft vlt, l t lt g omm hl btt tl go Bg omm l mb m bfolg tvt fobygg t og m holg på ll mft Målt fo hlgpl bl fomlt l: All bygg Bg l h l mlght fo tvl og vlf M bg hlgpl bl t folått å tvl bopplæg tvltll fotål m vt på bvtgjøg, ptvlg og tvlg v fglg vtøy tl b lt ot btjo Holmoll v tt v fl pojt om motto øoom og fglg tøtt f UDI tl å tvl ovføb moll fo å ø tvltll fotål offtlg vomht Som l v pojtt øt UDI t t bl tvlt håbo/vl om fylomm, omm og offtlg ttjo b fo å ty g btlpg g, m hlv g oppfølgg på t tpt B t føt tt tg v m pofjoll tjtytg fohol tl b m l bg bå m hy tl lt, lgo og på Iholt b p f fttoff om flytg og v tl pømål yttt tl ljo mott mjott Koflthåtg h ogå væt tm fo lt målgpp Dlog og fg tvlg mllom fol og l t og lt mllom, tå tlt gjom føg v Dt bl tt t m på bt om bgyl Abt m å tvl tvltll fotål tjtytg otlg po I tt t v t fo vtg t t lt tjtt b tl tvlg v ttv og tl v lhol og vføg v ompt Fog, bå på ttlg og lolpolt hol, v vtg fottg fo tvlg v Holmoll Dt mm v t lggg fot v pojtt I ptl om følg vl v typ tt og æm på l f bt m å tvl ompt tvltll fotål Kpttl 2 hl om bt m fog v tvltll ompttvlg, pttl 3 om b og pttl 4 om gvg v bt I mm po vto Bg omm Hlgpl fo tgg v v og flytg: Mgfol g mlght, fo po I Målt fo Holmoll h væt å tt tg bl t, m hvg tl Sto- gg po på bpl om l b tgmlg 17 ( ), blt t tt tl å ø tvltll ompt og følg: gjø tjt m lvg fo b 20 Stlt tt bt tå bt tvltll 21 fotål Kt t g ov to

12 Dl I Foto: B Næ / Smfoto 2 D go gp Ogg, fog og øm 2o t lt tv ll o mpt 22 23

13 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Fog glgg på ll vå f ll tl tfø l I bt m Holmoll v t vgjø fohol om bo tl fog: Iljl på ovot vå om å bhovt fo tvltll ompt Polt om to v og bl volvt Po m mttvt v på høyt vå tyggpp fo pojtt Smb på tv v fovltgvå; tt, fyl, omm Abtogjo/fgfog om v volvt hl v All momt v, hv på måt, vtg fo t t t hl ttt bl o pojt Ut l fog toppll, vll v v bltt væt vlg lolt hv gg Dt mm gjl l v tlttlggg og ømm v tl btmt ygpp M lv om mg vlg og vvg må fot lolt, h fg f Holmoll gtt o holpt om fg om pjo og vl vlg E fottg fo å omm gg t l offtlg to bhovt fo å ø ltll ompt blt tt D ght t vtg glg m lgt f tltlg Bå pt fohol om ogg og fg må væ på pl Kot fotlt hl tt pttlt om hvo m omm gg og hvo m l gmt fo hvofo t vtg Dt tt v h lt D go gp og om gjomggtmt t følg Pojtll fo pojt Holmoll h motttt hvl f omm tt hvt om mføg og yt om b h pt g Atv mføg fom v bojy, lgg jol fgbl, tt, to to of og polg ott m tl tø pojtt h btt tl å p bvtht om omptbhovt Hvl v t t t tot bhov fo opplæg og ompt hvg fo tt om møt po m vbg yp Mg v pømål hl om pt fohol yttt tl t å omm gg, om fg, pojtll og hvo m f go foml D flt fg f Holmoll b t A fobl må jt ll f opp på ytt, v lt gø 24 Rttg t typ mpl på t foblb om må gjø 25

14 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Ogg E vtg tfog å f t hvo m og ompttvlg Hvm væ pojtl? E t fottg t t f pojtl, ll o hol tå? H t vtg å pøv å f go lol løg Å v t ompttvlgb gjø g lv Dt må pllgg, og t vtg t t ottt Dt øvg t t f ooto om lt fog, pllggg, gjomføg og vlg Fottg fo å få tl t got ltt, fo t føt t vt fo oog lt ft: o må hol tå Fo t t vtg t om vl lt tvltll ompttvlg t om lol ompttvl, ggtt, potll lt, fol ll om pt gø v b, h tt t å hv g og t hvl følg opp Dt ltå øvg m: oog l vfohol oppfølgg hvo bt m ø å gå t m tlb I Hol h t væt g pojtl om h holt tå No t l fjo vt v flytgolt, vlg, pololt ll gpp fol I mg omm vl t væ flytgolt om føtvlgt M m å l ogg om omm og fyl h g, må t v hv om bt ogg tll omm ll fylt Fo ll vl t lvl væ t pømål om potg og mb på tv fo å få t tl D t mlg å få hjlp f fgpo tf, t l fol Støl på omm vl lvgt pll oll fo hvo tot t og hl Mg t vl t mb på fylvå g t tø lgflt og ø j fo å få tl go tvlgtlt, tlb og tygg fg M t jo h t omm ll tt h t mlbt bhov fo t o j, og t å g t lttå tvlgtlt ll væ løg Efg f t lt lttlfll lvl g glg fo å pt tltt fo ygpp mm omm ll fo mpl boomm om h høt om tltt Gjom t ttvt t lt tlt b tl, vl m ogå få yttg fomjo om hvo m t fo b, t lø g å bgy to, t omå ll byl om potv Sj fo t l ompttvl tlt bl vllyt, tø m lt om Fg E glgg fottg fo å f ompthv tlt v hv t, t t f fog lolt på polt og mttvt vå Dt hl fo t føt om t t omtt bhov E l tlggg v bhov, l m h gjot Hol, vl lvgt tøtt opp øt om ompthv tlt I Hol v t, om v h tt, vtg fottg fo å ly t t ft ljl tlt mtjo, og t t bl vt t omftt og ytmt b m ttg og fog bå polt og mttvt Elt h pt om t fottg å h t fg fo å gå gg m b tvltll fotål Svt lvgt All Hol h væt ft v Hol fylomm, bottt f po m ml f KUP (Kompttvlgpogmmt) og VOX (jolt t fo vo læg) Dt hol mg ompthv om tm om tt ll potv D f t mg om vmt fo tltt Jgltlgf væ væt fftv hjlp v t ml Dt fo vtg å t t t fg o fottg fo å tt gg No gg h m og m mt hl på bpl tløt v om hlg fom v bå ompthvg og typ tlt M fo å få tløt t ml, må t f vlj tl å pot tvlg v tvltll ompt E måt å gmt på å på opplæg om l v bgvpolt, på lj m fom fo opplæg Poltø Hol fylomm t l: Om v l væ bgv t flltlt mf, må t gjø o m yggmgfl tl m om oppvot t -ltlt mf V gjø t fo å væ ll ll hmt Dt t mål å t g t flltll vå bgvpolt på mm måt om t v h pll opolt, lvfott Utvlg v tvltll ompt oo på l måt Om om oo tt om pojtl m b tt om oppgv ll om t om h tt om v fl oppgv, vhgg v tøl på ht og ompt t v offtlg og pvt tjt tg å ol g polpolt, øm fohol tl v 26 omm, omfgt v vomht og bt Fo å få øbll tl å ll og ø D f på mg måt, b v om få b, og å v Dt flltll 27

15 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm t ttg omå fo pol polt Dt oml t å væ bgv Holmoll t v ttg vml fo å å tt målt Poltø G Dv Hol Fylomm No bgv opplv t hvg tl tt v tvltll ompt No t t m fo på tvltll ompt obl tl m gll fom fo fglg tvlg og mlg gjø t ltt å få tl tl tltt A t l opplæg obl tl oæ lopplægtlt, opplæg fo ytt ll l pojt fo b offtlg tjtytg Øoom h lvgt mmhg m hvm og hvo mg om l lt I Hol h t føt væt ommlt og fylommlt tt om h fått tlbt M t t t ogå pvt bft og tt jo h t v å lt på l Dtt væ potvt bå m t på fgtvlg på tv og t vl b øoom tl Smb på tv v l fovltgvå og mllom offtlg og pvt t vl oft gjø t ltt å få opplæg ft Foto: Lth Hv lg tlt t bhov fo? Ktlggg v bhov fo tvltll fg om vtg pjo Fo o t ompt Hol vt t ltvt to ogå p tl å ø tt- og vtg l v tt v fg m tg v lg vght fo mg å E to l v ov 40 å, og t fåtll vt t h å ll t tl M tggpt tlggg vlgt å t lg vtg Dtt pt gj Ho l moll m t b ov to på bhovt fo tvlg v ot Fol g pl hlv g oppfølgg tt 6-8 m ot t å ll ll flt Bgl fo å vlg to-t-moll m på bpl Hvo lg bø væ, to g føt og hlv g oppfølgg må v t f hv t lt å få tl Dt, v t ø om å få tl: t tot løft fo l bpl å mg lt på : t l ff v, t Po hppg må j gjø pt g åpgt ll jtg Slv ot Fglg foypg Nttvbyggg 28 29

16 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Fog ll Go gmt o fo å få tl ompthvg Nå tl vt om tvltll ompthvg fttt og h ft løg å t gjl ogg og fg, bgy t f m fog ll H t my å læ v fg Hol Rttgbt tl føt Fomll bv Bg omm og Hol fylomm ttt m å t bv fllp tl l på ovot vå Bvt fomt om t t v pllgt tvltll ompt Dt bl vt tl omml og fylomml hlgpl og tl ttlg føg Bvt vlt om t pojtl om tl å t ott p tlfo E l fog ho l og polt på topplt g væt vtg glfft I Hol h væt hlg t h væt ljl l tllg på l vå om h fgt om ggtt Hol h t fol v t t ft to hlgpl ( på fylvå, og på ommlt vå) Polt v m motvt tggptt Dtt v vtg fottg om bo tl å tlø ml Dt bl ogå vholt møt fo l mtjojf vt tl lol og ttlg Bg omm og Hol fylomm bto v lg tt tt Føt t bto v fomll bv f omm og fylomm A t v oppfølg tlfo mtl f pojtl tl mllom l/ l Tj t holt polg moblg mmpl og tot pojt l, om l fm pl fo Fl omm og fylomm h vttt tvltll hlgpl, å h t mlg å l g p f fl hol Fo m om ø å gå gg m t lt b, t vtg å j om t f l pl ll målomt lolt Tl to fo t fog væ tl t o t, v t lvl go l fob fo å ttg, ælg tl føt Oppfølg tlfomtl Ett t fomll bvt flgt poj tl fo Holmoll opp m tlfo tl tll mlloml Fo å h tøt mlg j tl å møt l fø vomm bl opplt v glg gjømål, j gj mtl om mog Efg t t vtg å tt v go t tl l mtl I Hol v mtl t øllmt moblg, og t ht mtl to t p tm D oppfølgg bl oppmmt om hlt øvg Sælg vtg t tlg f fø pojtt h fått tblt g om t got tlb og jgltlgf h bgyt å fg om moø Ktlbt bl ptt om go vtg Agmt om: V h fl po, bl møtgått m pømål om: M hv hv h ltt? Hvo p h ompt? Hv m ompt h vtt, om b yttt tl é po? Dtt glgbt fot v hvt t b, ommtt pojtl l: V lg v tl fol om vt t tg ll hvl p l b om Slv om tt bl t gt m my hmo og vm og m pg v t mg bpl og ltpo ll h ttlyt tlb om tvlg v tvltll ompt lg t, lgg t ogå l lvo b pfomlg No t l motvt og fotfolt øl, t t mottt M tt t lt hjlp t tt ttpø, om lvåt motvt tl å pot t Polg moblg Et vlg vml ttg tl føt v polg moblg H bl ljl bt tvt Dtt v po om gmt ot fo vtght v t ollg og mb ll ø tvltll ompt Sælg fobl m føt v t hlt vgjø t o lå på tlfo tl htl og bltgt S h jgltlgf væt l vtg ttgl I po f t btmt t t l væ og tl t fylt m lt, oppfølgg f ooto væt vtg Ett m tl på tlfo ooto Hol t bv m vtjo tl t Ivtjobv bl flgt opp m y tlfoott hv påmlg l vt på g No gg h tt væt vg jø fo t t bl Dt å hol opp tyt fo å ltl, v vtg oppgv fo ooto Jvlg ott øl Om lg 14 g fø tt t å t pogm tl ll lt bft påmlg, ø vlomm, fom om t og t, vg og pt opplyg 30 31

17 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Motvg v l og mlloml - go gmt Fo polt og mttv l tlt t væ tfog å mobl l og mlloml tl å mb på E l om ø å pot tv ltll ompthvg fo tt vomå tå tllgg ovfo t potgpoblm Dt llt l ltt å bg t l og mlloml m tmm bjtt l mg lt på fl g Dt h ot, og fo tg t go gmt fo hvofo t vtg og hv oppå v å pot t Dt t t pømål om fmggmåt å ø å motv l Ef bt tgjø vtg - bå å t gjl å tvl og motv tt tl å lt på Ll h mlt t plt v fo å møt omptbhov m tlt M føt må lv motv Hvo få motvllg l tl å lt på b to hl og hlv g? Og t omgg: Hvo få l tl å motv tt tl å gå på? Hv go gmt? Dt hl fo t føt om t t vtg å ttt ompthll Fo t t å pot tvltll ompt g potv gvg fom v b bmljø fo tt, lv ofltvå, øt opplvl v mtg og b tjtytl fo b v l tjt Å ttt hll pofjotg Kv tl pofjoltt og ltt jp, ogå offtlg to Bfolgmmtg Nog h t g my t p tå I 1970 v vl 3 % på lb og flt m vbg om f vtlg l I g vl på t 7 % og 2/3 omm f -vtlg l Eg bfolgmmtg p y omptbhov om omm på topp v bhov fo ompttvlg på omå E fjohmmt flytg h bhov fo å møt t tjtppt om bå håt poblm yttt tl fjohmg og vtll tfog om ommjo på tv v ltll og pålg fojll fø m g E lv m bg om flytg tllgg h l- og vv Dtt tll v tl t læ g å møt bå fglg og plpgog tfog lv pt og t h ll h tllgg må omm m lv t f h ll h pålg og fgmg bg D tvltll ompt væt lt g bt tg om tt g Nog pt Blt f m å g, m flt om jobb, h tg f po tvltll ompt lt g bl vtlgt B t lt mtll h ttt vtg fo tt fltt Mg g om tg g, h hll ompt Dtt t t t t tot bhov fo opplæg på tt omåt Håpt t t g o potv gvg på bpl Potv gvg på bpl E gt Holmoll tg på tvltll ompthvg, å ytggjø tjtyt å møt flytg og v E jl v t go tjtytg vtg fo ll o v églgt b b Holmoll Dt h bty g fo hvg tl bå om yt og om mott tjt Å bl møtt på go måt t offtlg tjtpptt b tl å b tjtmott lvvltt og hl Dt hl om å få t bå mtll og ol bhov Lvvltt og hl vhgg v mlght tl å bo got og omm Dt hl ogå om tlgg tl b, tg og mgfll hvg Ut f l tg bl vlf vhgg v tø hlvt Tl t tø h tø flytl på tjtmott hl hlvt Fo flytg tt fo mpl gjl po vt på v på ø om opphol fo g ll fml, ll påvt v bolg, po m blght, og å v 32 33

18 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Foto: Tygv Bølt / Smfoto Dt vtg fo ll om mott offtlg tjt hvo bl møtt v m om yt tjt Dt h btyg fo føll v tlhøght og vght Å tl fo ommjo mllom po m mottbg og o tjtyt, m vtg målttg V vt lgv o to om t tvltll ompthvg p potv gvg fom v: B tjtytg At t yt b tjt fo hl ptt v b om g f t o mft g øt tlfht ho b B bmljø fo tt Nå tt opplv t g b vc tl b v tjt, t b tl lv ofltvå mllom b og tt og tl øt jobbtlfht Øt opplvl v mtg E gvt væ t tt m lt tvltll fg og ompt få to på t gjø o lv og t llt tg å op på plt I tllgg t fø tl t plt få tøtt: ogå m lg fg tg påfyll At mg på bpl h lttt på mm, g øt lg tmtt tl ompt plt h væt l om tlg Ettt vgøg M ytmt ompttvlg og -tvlg å t gjl tvltll fg på b pl bæ t ttt ålt vgøg m m ytmt opplgg fo p ovføg Etblg v fglg ttv K fø tl t t ytt ott og bygg fglg ttv m bpl om h ytt v t glg bt Slv om flt l t g v tt vtg vtg, bl oft pømålt: Hvo mg h v å tl å på? På o bpl t h væt to ommjopoblm og oflt, h på pømålt og pt: Hvo mg h v å tl å l væ å? Slv om tt hø o lt t, t ft mlg å tg flt bpl om målt å fll, pott ompthvg Dt h væt gjot og t gjø å t øvg D flt t vl pømålt lvl væ: Hv lt? E ll pl ll løpt v t p å h lttt, væ mlght o t 34 35

19 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Å tt lt Tlb om t mm om t lt tømm på H tå bå gø og l ovfo motvjooppgv Mg t f t mb om ll motvt Dtt j po m v fg f fø No ttly tlb t f fglg t A bhov motvt t f fg btjo D h j opplv oflt btjo om t vlg å lø No y h t å tvlt t væ bot f jobb A opplv t t å b m v bæ o poblm At lv tt tll og fotå o og t lt læ tt om holbt mlt væ t l tot poblm om t t åp oflt mllom læ og lv t l pøv å lgg tl tt fo ltl og vtll hg (fo mpl fohol tl bbltg) Å tt m ljl E vtg fg t t lø g å øg fo å mb m om ll motvt Iljl b tl å lø t og få tl å bl m Mllom ollg og v t oft å t t ltt å lt om fl mm: Hv, bl jg m Gjom å tt m om ll h ytt ø om, opptå t gj gbfft E vtg fottg fo l fft, t t bl b! Fvllg tvg V å væ tylg på t ompt øvg fo ll b fo m om tgg ptt ø t l lgg t p på mb om motvt tggptt Dom t p t ty v t ll må og t t b t pømål om t, ø motvjo tl å gp j l got føt om t Å tt m mt motvt I tlg f t væ t lt gp å g t føt t t omå bhov ll ttlt Fo t føt t ltt å mobl og motv Fo t t m ylg t lt hf vl tlfø vtg fg og p yt om t tl motvjofto fo lt Fo pojt ll mb m bpl fo lgl v t opplv om tttvt Å gjø t lvt og tttvt Nå l gg m ompthvg, t vtg ll f tt å p potv gvg No v øl lgg å tvl tlb om å go t lt og lt bpl få lyt tl å lt Dom m tggpt o v gp ovfo ly å t gt, og føt bl vl lyt, få my hjlp fohol tl Sto ttpøl go lm g lv Dt vt om t t t got tlb å ll om ø t få Tlbt fmtå om lvt, o om g glg fo å v å lg fl Polg moblg Efg f tlfo og t-tl-tmtl Å oppmt tl omptgv Emplt llt t bå om om pojtl og fgpp- t ttt I t fogå h v ptt l g- motvt og om t, h bhov mlmm Holmoll h htt m Fo lt m to t fo typ mt tl b ttgbt Dt fo å tvl tvltll ompt ollg og, v t polg mobl- fglg tvlg, t otvg tlb gjø j væ på pl m lt vjo: I motvjobt t vtg å t b g væt vtg Kjp tl hvo t m tttvt gjom å fom lt Dom t t v, t bl øvg å l gmt og f o l gp Dt f pompt og hvo o ty om vtll mlght fo å gå v bg ltl, o om opplv om vlg å g btmt oppft, m o gp b t v t fftvt fotb m fomll vtg ttt v gtvt å t føt lgt my b å h bt Holmoll h fo mpl blt tt E om j fgfltt tå Sl tlb f blt t på fl høgol og tt Efg t t lø g å væt følg: ætllg å t gjl å ot vtt Dom t f ml tl å tøtt vlg t t m omå tt, gjø g o gmt fo t t øvg m l ltl, vl ogå tt ø t fg og hvo to t Å ovtl og motv ompt hvg Sl pott tg M ogå fglg tfog, tt få Dt vtg å g tt Dtt oppå oft væ m fftv å pøv å mobl bt ompt v lt b- 36 gjom fglg gmt, m ogå gjom gpp Dt t t, m t lø g! pl ttt v, vl fg om 37

20 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Søm og lol tlpg I tllgg tl å motv og tt l og tt tl å lt på, h t vtg fob tl b Hol væt å y Bå tlggg fot og fg f h vt bhov fo v lhol, påfyll og foypg på l fgpf om å Bhov h vt f v tl v, m fggpp, bt og g v pog fohol tl v ll flytg No lt h opplv tt bhov fo opplæg, fo mpl møt m ylg om flytg ll å b v Fo å tlp holt tl tll lt på hvt lt, h t Hol væt gjot t fob om bæ å: tbl ott m ottpo på hv bpl tlgg ø og bhov y ompttlt hhol tl bhov Kottpo Nå t gjl tblg v ott m tll bpl, t lt å få tvt ottpo på lt bpl tllgg tl l I Hol h htt go fg m å pø l om hvm om h my fg m tvltlt b og hvm l m t vl væ lt å ytt ott m fo å m b om hol Mg l fot løg m lgg v v oppfølgg tl ottpo Dt væ m my fg, om ll motvt ll m plt v fo ompttvlg E l ottpo, om j lt bpl, hvo oppgv folt og hvm t væ lt å m føt, væ vtg vv ytmt E fottg lvgt t lol ll g lgl tl t Ktlggg Dt go fg m å gjomfø tlggg v ø og bhov fot v b I pø fo på følg: Hv h tøt bhov fo å læ? Hv vlg poblmtllg yttt tl bt? Hv lg flhl gå gj? Slv om gø Hol tt hvt h fft g l fg m hv lt ø om tm fo, m lvl t vtg å hol ft på tlggg Dt vtg fo lt tbytt, og t b tl å g lt p og t foplt fohol tl t M tt tlggg bt t t E fottg fo t t l fg, fo t btmm hvm om l h tt vt og t p øoom btgl fo å pot t Søm Ett å h oppmmt ltt, tlp pojtl og fol p tl lt Dt g fol vtg bg- fomjo D få mlght tl å fob g på å håt poblmtllg f lt bpl, fom v mlt c ll po blm om t tl å gå gj, om t vtg fo lt å få bt m Gjom å y t fglg holt tl fojllg ygpp, målt å å fm tl målgpp, motv, fo, tv og p t fohol tl t 38 39

21 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Hv ø tt? Ktlggg blt tt fot v b fg om lg btllg fo gø Hol Ø v t f tt fg, m hl oft om bhov fo: p hjlp tl å fotå vlg tjo p fo å møt l tjo fmt Empl på btllg t følg t tgg pt tt opplvl D mpl på tt opplvl bft bhovt fo tv ltll ompt v fl g Som t gå fm v øl om bl gjomføt blt v og flytg fot v Holmoll, opplv b bå ftjo og vmt møt m t offtlg Mgl på tvltll ompt blt offtlg tt, fø tl t ålg tjt tlb Bå f offtlg t og fo b t fo vtg å t t poblmtllg No mpl på tt btllg, væ følg: f m v om tt t tty fo v lt ll om t hlt om mgjopo D tt vll vt hv ll gjø m t E bhg h lg poblm fohol tl btf om t og lo b bt fo h h pt opp mt Empl 2 D bblottjt ll h, vll gj h hjlp tl å lø poblmt m lt v om moopolt tm og tt oblt tl tttt my lg tlmålt t Dm mtt mlght fo å b tjt Slv om bblottt h pøv å t opp poblmt m tll po, møtt lt ggv po og g å tt g D vll t hv gjø fo å lø poblmt Empl 3 Ug vlg pgbtjt møtt poblm tt b å ll bøtlgg m m vbg ll fol glvt og hv lg jobb v tt tl å gjø D følt t bl høt Nægmltlyt h tlv poblm otolltøvl Empl 1 Kottpo omm om h btlt Mg ø å vt o om på og ommjo, fotlt t h poblm m hvo om lgo, tjo, mtv, fo- 40 ll fohol g tl f om lo Spømålt 41 jllg og boppgl D flt ø g o om lt, og gj pft yttt tl btmt l D ø ogå hjlp tl å få øftt vlg tjo på jobb Mg tt h opplv: t fglght fov t bl og hlglmmt t g g tl flltll møt å bl lt t t t opptå oflt flltll tjo D væt tt f t bpptv f m om mott tjt D vll ylgv tt hlt l t Nå fglght fov Mg offtlg tt opplv t glvt ml t v t fglg bt å b v -o oppl Dt hl b om pålg v ll l fotålmm Dt hl l my om ltll bllt lt bhl h m g Oft hol o fol fo tllg om og o vgfotllg om hvo fojllg v hlt t f m E følgv tl ht t v bl folg og mfll fo v bh tjo, t fo v ll fotå Ell l mg bv t v bl hlglmmt V vt tt og ltt hvo v l håt fglg tfog møtt m y bgpp I l tjo hl t om pt Oft fo t på t t v om mgl ompt I b Hol h t vtg gp væt å tt ølyt mot o tjtyt Ogå mg tt mgl ompt fo å gjø jobb fohol tl y bgpp Iv m flytgbg gå på to jo fobl m bottg o omm D få v tg og olg fo å møt t o mft Att, t h fgtg f lg t tlb ll ylg, mgl to g tvltll ompt B pøv å g

22 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm bå tøtt tl og tøtt tl å tvl p fo å møt y tfog D vlg møt Nå o opplv om vlg, t ltt å fo på No bt vl gj på g lv om mot, ttfg, ltlt og flg, og g m t tt o bg m g ll mhlgtjo Mg j t ogå pt mjott m v mt tjo E vg v tottljo møtt llt ltt å fohol g tl fo b Dt f l måt å tty tott på og m h lt fohol tl t offtlg A vlg møt hl om t offtlg oll og hv om t offtlg v I o møt mllom offtlg tt og v tv ll bgg pt m hvo g mllom vp og pofjoltt l gå I jo omm lt oft m g mpl D j g gj Mg tt vt tl å tylg f, tl å tt l g I vlg møt t mt to pt, og mg lt føl t ompt omm tl ot E l vt hv l gjø å o måt fg, om v m ttyt t No gg vlg møt tvl g tl oflt E jg t? Elt tt h opplv oflt møt m v og h ttt lv lt på om bltt t fo h bltt t, ftt ll hlglmmt Dt ytt oft mott føll og t ft jo tl l opplvl Et v pømål om oft omm opp hv om j å v lt ommjo bl tmplt om t Bå tt poltt, pgvt, læ og olb h htt l opp lvl Bylg om m b om t fohlgot om g om omm m bylg t mol ovt På h oft toppt opp og fltt ov tt Dt vtg å bl hlglmmt Gjom fll fljo på få t tl å v om t o mlght lg E lt fotlt t h tt l tm-ot g å pllt om t fohlgot, og bl t mlg fo h å pott: N, h gjot o glt, og jg gjø b jobb m I tl fll t jo h t bhl tg å flt ov g holg og g jobbtføl D tm-ot ogå b tl t h g å gtv ommjo tl log m mlght fo å hv om v og b om o ll v 42 43

23 2 Og g, fog og øm 2 Og g, fog og øm Po- hppg Et tlt pog Holmoll t t å g t b tltlg Et på to g ttt fglg foypg ov lg t Målt m b å lg ggfotl hppg V å tt tvltll tfog på go ov lg t t glg btjo g om fo, målt å b tl å tt gg o po B bgyl om tl fo å b fglght møt m y bgpp I tllgg t j b tl t lt få lyt tl å læ m Mg g tty fo t bt b tl å hv gtlg tg å læ o om E hlv g oppfølgg m tm om lt btll, ogå b tl fljo ov hv lg omptt vlg om tg v på lt bpl, og om t fohåptlgv h motvt tl tmg ll oæ fgmlg D flt t vl gø btå lt m å få t fgpo tl lol tlt Dt vl lvgt ty motvjo om t mlg fo bpl å tøtt tt øoom ll på måt Nttvbyggg Gjom å møt fo gg, b tl ttvbyggg Å møt gj po m h væt på mm m ty j fo t t tbl t otttt Dt oft ltt å ytt ott å møt fo gg og gjj tl hv Kll b po gjom å oppfo lt tl å tbl ott bå m lvt fgmljø og mllom bpl m lg tfog, l t læ v hv Hlt ot t å ty opp lt m v, tlfomm, ml og pot l og fftv måt å lgg tl tt fo v ott på Efgmg t mlt g fo hvo my gø b m å t gjl ttvtvlg D oppfo tl og lgg tl tt fo l ott S vhg my v om lt h bhov, t og mlght tl å pot t Fglg foypg Nå t gjl fglg foypg, fg t lt få vtmpøytg gjom to føt g, om t væ lt t få bbt og pøv å gjø g ytt v I løpt v t fm tl tmg lt h gjot g o y fg om h tt ytt ly ov folg og øftg om ft t på l g Målttg t to g b tl t lt omm gg m fglg tvlgpo flt ov fg på måt og t b tmg tl å omm v I Hol bl lt bt om å omm m ø om hv om ll væ tm på opp følggg D bl ogå oppfot tl å omm m pll om b om c tl øftg på tmg Dtt h go fg m Dt lgtg målt fo Holmoll å b tl ompthvg om g fæ oflt og b p tl å håt tvltll møt I t følg l v tt øly på o v p f b vtøy Dt vtg å b l t på tmg tl å motv fo v læg Efg t lt tg å tml tl å jobb v m lol, tmg ll ompthv tlt på lt bpl Fo o bæ t tt- og vtg Dt vtg målttg på lg t å motv l v lt tl å gå v m omptgv t Fo t væ om 44 må ypp y og fom v fglg fog på 45

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

)25(/(61,1*6Ã2*Ã 9,1*63/$1 9,1*63/$1 'HOÃ,,9Ã(OHNWULVNHÃPRWRUGULIWHU. Målet med emnet SIE 1025 SIE1025 ELEKTRISKE MOTORDRIFTER

)25(/(61,1*6Ã2*Ã 9,1*63/$1 9,1*63/$1 'HOÃ,,9Ã(OHNWULVNHÃPRWRUGULIWHU. Målet med emnet SIE 1025 SIE1025 ELEKTRISKE MOTORDRIFTER 5(/(6,*6Ã*Ã 9,*6/$ Folgpo: 5 E5 EEKRKE OORRFER Fglæ: Po. Roy Nl l : E:.: ototyp, lt tltoopot, otot Alyto 4 Avl, t ool, o 5 oltt, tytooo, opp 6 Hlo, tovå oo, två oo, olto Cotot ollg og tjoæ ttt Cotot glg

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 056/15 13.05.2015 Eldrerådet 026/15 12.05.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 037/15 12.05.

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 056/15 13.05.2015 Eldrerådet 026/15 12.05.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 037/15 12.05. Kl: Av: Sbhl: 15/1627/1 Tov U Hllb Rl Uvl S Møo T vl 056/15 13.05.2015 Elå 026/15 12.05.2015 Rå fo fjov 037/15 12.05.2015 Dljlpl 2014-2 Løo vp - 1. bhl Vl: Pl 2 Fol l bl 3 Ov 4 Illjopl 5 F o 6 Ppv 7 Ap

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer!

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer! mf omg M-f 10-20 (8-22) Lø 10-18 (8-20) ø COOp x 10-20 mf.o Tlbu gjl 15. 17. ugu 2013. SUPERTog 15/8 Lgåp l kl. 21 Hg Rgobm E L O SK og my m! mf o mg mf mg o Skol og omm på hll Håp ll h h lk lg omm om

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

Moreller 500 g. Pr pk Pr kg 59,80. Makrell Pr kg

Moreller 500 g. Pr pk Pr kg 59,80. Makrell Pr kg ! o Go Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Fk kyllngflt DSH. 750 g. P kg P kg 119,87 89 Et tot utvalg yoghut Tn/Fjolan. 125-1200 g -4ku0pp%! 99 00 Moll 500 g. P pk P kg 59,80 n k w y l l Ska pottgull/nalvann Maau/Coca-Cola.

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18.

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18. Sb--v Nmm 3 2015 Ågg 18. 3 #Sbv Få dtt bd vt å d v ovt t Sb--v v d b tg- #bv å tgm! Iodfotg Rdtø odt... Kottt... J... EDS-t... Bodott... Lvt md gmm b... Rot f bodog F... S-m å vft... P å d øtmøt... 4 6

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Citycon kjøper Sektor Gruppen: SKAL VÆRE DER FOLK ER. Les mer på side 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER

Citycon kjøper Sektor Gruppen: SKAL VÆRE DER FOLK ER. Les mer på side 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER Sktoytt 2015 NYHETSBREV FRA SEKTOR GRUPPEN SEKTORNO UTGAVE NR 2 Ctyco kjøp Skto Gupp: SKAL VÆRE DER FOLK ER L m p d 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER L m p 6 L m p 9 L m p

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

gjennomført for Hvaler Hytteforening

gjennomført for Hvaler Hytteforening Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR.32.12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106 LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C G. 315 B. 106 Us (10. ms 2012-v 1) ubygggsv offg sy. 2 1 PARTER Føgd v gå mom: Lvg ommu Og.. 938587051 h bg som LK, og Sjøg 33 C AS Og.: 992017023 h bg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

Owner's Operation and Maintenance Manual Brukermanual og Vedlikeholdsanvisning. Turn-Q Plus

Owner's Operation and Maintenance Manual Brukermanual og Vedlikeholdsanvisning. Turn-Q Plus Ow' Oto Mtc Mu Bukmu o Vkhov Tu-Q Pu Automtc Tu Mtt Low A Lo Thy Sytm Automtk Vm Low A Lo T Sytm DEALER: THIS MANUAL MUST BE GIVEN TO THE USER OF THE TURN-Q PLUS MATTRESS SYSTEM. FORHANDLER: DENNE MANUALEN

Detaljer

Åtte tonn kontanter om dagen!

Åtte tonn kontanter om dagen! Rtuass: Noas A, Tælbogon 6, 3112 Tønsbg Kunmagasn fo Noas N 1 2o12 IDER cash HANDLING ats svg Ått tonn ontant om agn! Kostnasfftv og s ontanthåntng stll sto av tl nnovasjon og nytnnng. Noas hånt hvt å

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Kort om syvendedags adventistene

Kort om syvendedags adventistene Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

Balansert målstyring: Teori, metode og case

Balansert målstyring: Teori, metode og case Bll G lvvm Nw My f Dfc 1: Lf f u! 2: Th wl w c bu yu lf-m. Th wl wll xpc yu ccmplh mh BEFORE yu fl bu yulf. 3: Yu wll NOT m $40.000 y h u f hh chl. Yu w b vc-p wh c ph ul yu bh. 4: If yu h yu ch uh, w

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Dialogkonferanse fjordturisme 14.10.2015

Dialogkonferanse fjordturisme 14.10.2015 DELRAPPORT 2 Dlogofs fjodusm 14.10.2015 Dlogofs v dl o bol: Møbol. 1 fø luch v sms v o fodg. Fømål md d dl v å gj b føg m sl dl sull u gå dlog md vss s ols d d dl oppf susjo. Pssjo lgg på www.oyfjod.o

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål Fsit Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Enkle snnsynligheter. For eksempel: Hvordn blir været? Kommer vi til å vinne kmpen? Får jeg lt rett på prøven? osv... b Meteorolog, ksjemegler, geolog, politiker osv...

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fultet fo teologi, ust og desig Teologise fg Esme i: Diset mtemti Målfom: omål Dto: 8005 Tid: 5 time / l 9-4 tll side il foside: 0 tll ogve: 0 Tilltte hjelemidle: Fohådsgodjet odo Hådholdt lulto som ie

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Det Går Et Festtog Gjennom Landet! Jubileumssang for Grunnlovsjubileet 2014

Det Går Et Festtog Gjennom Landet! Jubileumssang for Grunnlovsjubileet 2014 Egsunds Mandssangnng 1.01.013 TENOR 1 TENOR BASS 1 BASS D D D m st t ma. t t l l e t t!. n! n r sj sk n d, ks A la marca q = 105 D D D m t st ma. t t l m l t e t! n n!. r sk sj n d, ks D D D m t st ma.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer