Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune"

Transkript

1 Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig

2 Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt i d ad kommu.millio ko. Hastads ivå 0 pukt i all søyl k il. M Edig i kostad hvis kommu ha samm kostadsivå som sammlikigskommu p. lvat ibygg Bhov fo udvisig ut fa ulik kiti p. "dlskto" Oppgåd Haugsu Gupp 13 Raa Hald Mold Gjøvik d Admiistasjo 30,2 42,4 44,5 27,5-5,3 26,2 33,8 Tkisk fomål kskl. VAR -18,5-7,3-13,0-16,3-3,7-6,9 -,9 Sosialtjst og bav -2,6 18,8 5,9 11,4 8,3 14,9 2,1 Hls -9,2 0,9 3,9-6,9 0,0-4,6-4,6 Pli og omsog -64,3-86,4-1,1-81,7-79,5-112,7-90,1 Kik og kultu -0,8,6-5,9 9,0-8,2 0,3 0,9 Udvisigsfomål -72,9-37,2-35,2-43,1-83,3-42,9-44,4 Bahag skto 8,3 0,0 0,4 11,7-13,6-4,1-2,6 Tilpasig til dt samm kostadsivåt som sammlikigskommu vill gi: sto kostadsduksjo ifo pli og omsog og udvisigsfomål Utviklig ov tid å ld i a y g b i ṙ p o K Ntto diftsutgift til guskolopplæig p. ibygg i aldsgupp 6-15 å ov tid Guskolopplæig udvisig ikl. spsialudvisig, lokal og skyss 0 Hastad Oppgåd Raa Hald Haugsud Utviklig fa 2009 til 20 skylds??. Mold Gjøvik Gupp Tall ikk justt fo ffkt av pivatskollv. Til og md 2007 tall ikl. kultuskol.

3 Dtalj vd. utviklig fa 2009 til ko Edig fa 2009 til Hastad Tus ko Post Ntto diftsutgift til guskoludvisig (202) ,05 % Ntto diftsutgift til SFO (215) ,56 % Ntto diftsutgift til skollokal (222) ,79 % Ntto diftsutgift til skolskyss (223) ,52 % Ntto diftsutgift til guskolskto (202, 214, ,43 % Hva hovdfoklaig til kostadsøkig p. lv ifo guskolopplæig totalt Atall åsvk p 0 lv. Utviklig ov tid. Kild GSI 14,00 12,00,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Elvttt abid utom udvisig 0,12 0,07 0,11 0,25 0,39 IKT tkisk psoal 0,00 0,00 0,09 0,03 0,09 Kototkisk psoal 0,22 0,25 0,25 0,22 0,23 Skolbibliotka 0,04 0,05 0,05 0,07 0,05 Assistt 0,70 0,77 0,72 0,91 0,97 Til at udvisig 0,08 0,39 0,44 1,03 1,26 Til udvisig, 9,40 9,55 8,52 8,87 9,51 Admiistativ og pdagogisk ldoppgav 0,70 0,70 0,72 0,73 0,74 Økig i vokstttht p. lv ifo skol d vstligst åsak til økig Skylds kombiasjo av duksjo i atall lv og økig av i atall åsvk

4 Kostad p. ibygg i aktull aldsgupp ifo udvisig Sammlikt md ad kommu Ntto diftsutgift p. ibygg i aldsgupp 6-15 å Tall fo udvisig ikl. spsialudvisig, lokal og SFO justt fo pivatskollv å ld i a y g b i ṙ p o K Hastad Oppgå d Raa Hald Haugsu d Mold SFO Skyss Lokal Gjøvik Gupp 13 Udvisig ikl spsialskol Edig i Hastad kommus tto kostad til ulik udvisigsfomål dsom kommu hadd samm kostadsivå som sammlikigskommu Hastads lativ høy kostad til udvisig ikl. spsialskol og skollokal som gjø at kommu ha høy kostad i fohold til d ad kommu i sammlikigsgulagt. Edig i tto kostad totalt dsom kommu ha samm kostadsivå som sammlikigskommu p. lvat ibygg 20 0 o k il. M Oppgå Hald Haugs Mold Gjøvik Gupp Raa d ud 13 Lokal -18,3-22,9-34,0-30,2-53,4-22,1-19,1 SFO -6,6-2,4-2,8-1,9-2,6-4,6-4,0 G skol fo voks 1) 3,0 2,1 2,9 7,3,8 7,1 4,9 Skyss -2,9 0,5 1,6-1,4-0,5 0,7-0,5 Udvisig ikl sps udvisig -48,1-14,5-2,8-16,9-37,6-24,0-25,7

5 Ntto diftsutgift til guskoludvisig og gjomsittlig skolstøls 20 o k s u T Ntto diftsutgift til guskoludvisig (ikl. spsudvisig) i fohold til gjomsittlig støls på skol, all kommu kskl- kommu md ksta høy fi itkt ( m 130 % av ladsgj) y = x -0,196 R² = 0, Gjomsittlig atall lv p. skol Hastad Gj sitt kommugupp Dt ltt åbig Hastad d til gjomsittt fo kommugupp (som ligg på svat lij) md dig av stuktu M stuktu ikk st åsak til Hastads lativt stt høy utgift Åsvk p 0 lv skolåt /11 Atall åsvk p 0 lv. Skolåt 20/11. Kild GSI 14,00 12,00,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Haugsu Hastad Oppgåd Raa Hald Mold Gjøvik d Elvttt abid utom udvisig 0,39 0,01 0,04 0,04 0,01 0,06 0,12 IKT tkisk psoal 0,09 0,01 0,01 0,00 0,01 0,08 0,00 Kototkisk psoal 0,23 0,34 0,29 0,20 0,23 0,23 0,22 Skolbibliotka 0,05 0, 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 Assistt 0,97 0,65 1,74 2,18 2,25 1,40 1,52 Til at udvisig 1,26 0,75 0,83 1,08 0,97 0,73 0,74 Til udvisig, 9,51 7,20 8,60 8,37 7,77 7,98 8,60 Admiistativ og pdagogisk ldoppgav 0,74 0,59 0,72 0,56 0,81 0,57 0,68

6 Adl av udvisigsssus som buks til spsialudvisig Adl av lætim som gå til spsialudvisig t s o P 15 5 Adl tim spsialudvisig av atall lætim totalt 0 Hastad Oppgåd Raa Hald Haugsu d Mold Gjøvik Gupp 13 22,5 15,2 21,6 20,5 20,9 14,2 15,4 16,6 My aal Kostad skollokal totalt fodlt på to fakto: Atall kvadatmt p. 0 aktull ibygg Diftsutgift p. kvadatmt Hasta d Oppg åd Raa Hald Haug sud Aal p. 0 ibygg 6-15 å Ntto diftsutgift p. kvadatmt Mold Gjøvik Gupp 13

7 Mål og kav til sultat Dt skal fotas gjomgag av skolstuktu md fomål å optimalis foholdt mllom lvtall, gupptall og atall skolalgg. E slik utdig skal omhadl skolalggs kapasitt og gtht/ivstigsbhov og pdagogisk koskvs og utfodig. Abidt skal ha t lagsiktig pspktiv. Utdig skal foslå m kostadsffktiv dift samtidig som d faglig kvalitt på skoltilbudt oppttholds. Ispaigsmålt åsk d ålig diftskostad askst mulig. All digsfoslag og koklusjo skal koskvsvuds (admiistativt, skolfaglig, økoomisk, samfusmssig) og bgus. Mål og kav til sultat 2 Stuktualtativ Hvo mag ugdomsti ha kommu bhov fo. Hvo mag skol og oppvkststa kommu skal ha. Hvoda SFO tilbud ka gis. Aktull sammhg mllom sta, utkat, øvig tjsttilbud og skol/oppvkstststuktu. Hvoda ovtallig skol/oppvkst algg ka fass ut. Foutstig som må foligg fa d Elvtallspogos fo viksomht i d foslått famtidig skolstuktu. Koskvs Pdagogisk koskvs av dig. Koskvs i fom av skolskyss og falig skolvg. Tiltak skal kostadsgs. Egt tma Om hv skol/oppvkstalgg skal væ slvstdig ogaisatoisk viksomht og koskvs av vtull sammslåig i stø ht. Gjldd foskift, lov og glvk ifo tjstomådt skal følgs. Utdigs aalys, vudig og abfalig skal dokumts i appot fa kosult.

8 Mål og kav til sultat 3 Ogaisig Utvalg fo oppvkst abidts fasgupp og dt appots gjom utvalgts fast møt. Utvalg fo oppvkst sd appot på høig. Kosult skal ha t slvstdig asva fo åutabid appot, som skal ihold mist to altativ til dags skolstuktu i 27. sptmb Kosult må påg dltagls på itil 2 møt i fasgupp/oppvkstutvalg og pstasjo av appot i ttkat dvs. totalt 3 politisk møt. Kosult gjomfø oppdagt i æt samabid md d oppvt posjktgupp og md it oppvt posjktld spsilt (Agda Kaupags foutstig) Posjktldls gjomgå sva og lag fdig sak til politisk bhadlig. Pdagogåsvk viktigst Av d total ssus ifo guskoludvisig som igå i skols asvasomåd 94 % (Må sjkks) til udvisigsstilligshjml ms d std 6 % mkatilt asatt og ad diftsutgift. Dtt gjø at vi vil kost oppmksomht til hovdssus pdagogssus, da pdagogåsvk tilæmt lik ssustilgag i skol

9 Pdagogssus Sid ikk ka d ssus til dust lsplikt vil vi i d vid aalys kostt oss om dig av d ad ssus Utgagspukt skolåt 11/12 Atall pdagogåsvk guskoludvisig Rdust lsplikt læall ad ssus Totalt Elv Bgsg 0,25 24,17 24, Evik 0,30,55,84 73 Gausvik 0,06 6,16 6,22 32 Hagby 0,71 34,99 35, Hastad 1,42 63,67 65, Kabog 0,67 33,34 34, Kila 0,72 55,27 55, Luds 0,18,42,61 64 Mdkila 0,24 24,03 24, Sljstad_B 0,61 31,90 32, Sljstad_U 0,96 34,76 35, Stags ,00 7,59 7,59 24 Søvik 0,50 19,98 20, Totalt 6,63 361,29 367, Rduksjo i all altativ Uavhgig av stuktu skal kostad duss Fa høst 2011 md halvåsvikig i 2011 (som ikk gjomføt) famkomm følgd tiltak /saldig Edig av ldls og skolstuktu 3 millio Rduksjo i stykig sto bhov 4 millio Rduksjo i gll stykig 3 millio Totalt millio ko Flls foutstig dvs også fo altativ 0?? No som tilsva duksjo på ca 18 pdagogåsvk totalt i kommu økklssus i skol som kost ca 550 tus ko p. åsvk (må sjkks)

10 Foutstig fo bgig av d økoomisk foutstig. Fa 2008 utdig Glt vil kostad fo hvt altativ vudt magialt ifohold til altativ 0 Edig av bhovt fo pdagogåsvk i ulik stuktu i utgagspuktt gjot ut fa glvkt fo t skolå Dt imidltid også vudt ov fl å vd åta fo sg pogos famov og kotollbgt gjom buk av kommus ssustildligsmodll Edig skysskostad Aslag vd adl av d som må bytt skolstd som må skysss 5000 ko p. lv fo d som tg skyss ut fa faigstall Edig i FDV kostad Gjot ut fa ihtd opplysig om hvilk kostad som bli bot hvis lokalt tas ut av bukt Salgsvdi E figjøig til altativ buk av slv lokal vil ha lativt lit vdi, sid skolbygg byggt spsilt fo fomålt. Dt som dimot viktig fo kostad at kommu skipp FDV kostad kyttt til byggt vd at dt t tas til buk til ad fomål ll avhds. Nå dt gjld vdi av tomt dtt ikk stt o vdi Edig i ivstigskostad Foutstig i m dtalj på st foil Ntto kostad fo skyss, FDV, og ivstigskostad vkslt i i pdagogåsvk og gjø at dt ulik mgd åsvk som igå i d ulik altativ. Atall pdagogåsvk. All altativ sammlikt md duksjo stykig. Fa 2008 utdig. Illustasjo Atall læåsvk i guskol totalt i Hastad Ulik altativ i fohold til dgs stuktu ut duksjo Åsvk totalt kskl o ssus som ikk ka ds 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 0,0 50,0 0,0 Dags Rduksjo stuktu ut Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 1A Alt 2A stykig duksjo Fmmdspåkl. lv,2,2 9,2 9,2 9,2 9,2 7,7 7,7 Elv md svæt sto bhov 65,7 65,7 59,1 59,1 59,1 59,1 49,3 49,3 Rssus utov miimum tt glvkt 57,0 18,8 26,7 40,2 40,7 33,5 51,5 52,1 Adm 18,7 18,7 18,3 16,6 17,9 18,5 16,6 17,9 Miimum tt glvkt 178,3 178,3 178,3 169,3 167,8 178,1 169,3 167,8 Altativ

11 Foslag til famdiftspla Rfas Aktivitt Stats Avslutts 0 Plalggig/ Oppstatsmøt Uk 33 1 Dags skolstuktu i dag og i møt md famtid kapasittsmssig Uk 33 Uk 34 2 Utvlgls av altativ skolstuktu Uk 35 Uk 36 2a Møt 2 i posjkt/ fasgupp Uk 36 4/5/ 6 Koskvsbgig/vudig av d ulik altativ Uk 34 Uk 37 7 Utabidig av utkast til sluttappot Uk 34 Uk 38 7a Møt 3 i posjkt/fasgupp, diskusjo av sluttappot Uk 38 7b Fdig sluttappot 27. sptmb Bhov fo ifomasjo tc Foutsti g Hvm Utgift p åsvk Joh Utgift p ba md skyss Joh/ Gu Difts iog vdlikholdsutgift ikl avskivig p skol Joh Pisipp fo fodlig av kap utgiftov tid Joh Kapasitt vd hv av skol Willy Kjt iv bhov fo å oppfyll byg./ miljømssig kav i forita Pogos Bskivls av altativ Dikt koskvs av altativ Skoltilhøigight Hvo mag må skysss Foskjll i iv aslag/ ikl salg av algg mllom d ulik arita/willy Foskjll i dift bygg mllom d ulik alt. Rita Ts/Willy All/ posjktgupo Willy Gu Nå Så fot som mulig 7 8 spt Ett 8 spt

12 Tma fo møt 1. Oppstatsmøt, d vi diskut abidsopplgg, ollfodlig, få tilgag til/ avtal hvoda vi skal få tilgag til ulik økkldata og diskut ulik aktull stuktudig. 2. Møt 2, d vi diskut: a) Notat/dlappot fa kosult som ta fo sg tma dags skolstuktu, famtids kapasittsmssig bhov samt foslag til altativ stuktu som skal bgs. b) Stal foutstig og pisipp som lggs til gu fo koskvs vudig. c) Fodl og ulmp md ulik støls på læigsmiljø. Dtt tma fo møt md posjktgupp. Møt md fasgupp vil fokus på pukt a) 3. Møt 3 d utkast til appot døfts. Ulik stuktualtativ D st foil bskiv stuktualtativ fa 2008 utdig E diss altativ fotsatt aktull? Ad?

13 Altativ 1 Bskivls Ugdomstit; tt gp, som ødvdig fo å gjomfø dig på batit U tit på Søvik dlggs, ovføs til Kila. Batit i to gp Gausvik dlggs, lv ovføs Søvik. Itt vd Søvik skol bø dt væ plass til all lv fa Gausvik/ Søvik på Søvik skol, slik at Fauskvåg ka lggs d å ugdomstit ovføs til Kila. Ndlggig av t Nodbygda, Hagby (ba b ti) og Bgsg, md samlig av lv på d to gjvæd skol. Bgigsmssig ha vi valgt å bg md dlggls av Nodbygda. Altativ 2 Bskivls Dlvis dlggls av Hastad Batit på Hastad skol lggs d og dt ovføs ikk 8. tis lv til u tit fa høst 2008/09. Dt bty at dt tks gadvis dtappig av ugdomstit. På batit må 260 lv ovføs til ad skol Hagby 25 Bgsg 147 Nodbygda 27 Sljstad B 6. Dt mdfø også foskyvig av 27 lv fa Sljstad til Kabog og 28 fa Kabog til Mdkila. På ugdomstit vil 60 lv få plass på Kila.

14 Altativ 3 Bskivls Kokt dig: Ndlggls av Sljstad u og Kabog b. Oppttls av Kabog U. Opptthold Stags og Kasfjod. Hvo ovflytts lv 257 batis lv ovføs fa Kabog: 30 til Stags, 67 Kila, 46 Slj B 114 Mdkila, Flyttig av 302 ugdomstis lv fa Sljstad til Kabog skol. Av diss vil dt væ 43 fa Sljstad omådt. Vudig av å avgjøls må tas og hvoda altativ ka kombis Altativ 3 Måvlg dtt å ll bygg y Sljstad U. Dfo uaktull Vil ikk ffkt fø om o å pga ombyggig av Kabog som ka fdigstills tidligst til skolstat Bty at altativ 0 vil mått bytts i o tid famov Hvis ikk vlg altativ 3 1 og 2 ka kombis; f ks fam mot 2015 Elvtallsutviklig famov vil avgjø å dt alistisk Fam mot 2013 vis pogos at vil få ca 230 lv fæ i dag Nå Sljstad ugdomsskol stå fdig til skolstat 2011 vil dt sasyligvis væ mulig ådlgg Hastad ugdomsskol.

15 Vudig av å avgjøls må tas og hvoda altativ ka kombis Altativ 2 ka gjomføs fa høst 2008 Altativ 1 Ka gjomføs fa høst 2008 i ulik vaiat ll md dust omfag, f.ks at småskoltit bholds i Gausvik og/ll Evik Md dust omfag bli mgd av ålig ispaig mid. Elvtall og kapasitt Total ldig Elvtall og kapasitt (sum av døyt lvtall og ldig 00 kapasit) lvplass i skol. 500 Skolåt 2011/ Bgsg Evik Gausvik Hagby B Hagby Hastad U B Hastad Kabog U Kila B Kila U Lud s Mdkila Sljstad B Sljstad Stags Søvik U 8 13 Ldig kapasitt Atall lv

16 Ndgag fotstt 370 Gjomsittlig atall lv p åsti -totalt i kommu. Fa og md 2012, pogos viksomhtspla 350 l u k s å p a l b ta a itlig s m o j G Batit Ugdomstit Totalt Åstall (agi dt åt skolåt stat) Ldig kapasitt ut fa pogos Ldig kapasitt Skol Bgsg Evik Gausvik Hagby tot Hastad tot Kabog Kila tot Luds Mdkila Sljstad B Sljstad U Søvik Totalt

17 Hovdfu fa gjomgag av foholdt mllom skolstøls og utgiftsivå/ kvalitt. Følg på d st fi foil Bygg blat at på gjomgag av aktull foskig om tmat. Illustasjo av hovdfu. Vaiasjo i kvalitts og utgiftsivå md ulik skolstøls Hvoda påviks kvalitt og utgiftsivå av stølss på skol t lit k v a g o å iv ifts tg u å iv N Utgiftsivå Kvalitt ikl tivsl Atall lv

18 Hva idik dtt? Illustasjo av hovdfu idik at kommu skal bygg sto skol dsom skal buk dimsjoig av skol som aktivt vikmiddl fo åfåtil mst mulig ffktiv dift av si tjst. Koklusjo ka tkk fa d gjomgag bty ikk ødvdigvis at kommu bø ha som målsttig åha ba sto skol i viss tidspiod. Dt vil alltid væ ad agumt som vil tll md, som fo ksmpl hsyt til æmiljø, vtull påbyggigskostad og skyssutgift vd saig av mid skol samt tomtspøsmål. I tillgg dt viktig at tomtfohold/ bygigs mass gi mulight fo fysisk utfomig av skolalggt som dmp pgt av stoskol. Edig famov som påvik dtt? D viktigst dig md spsifikk btydig fo poblmstillig, : komptaskav i u skol i hovdfag glsk, osk og matt. todlig av læutdaig Dtt bty at læ i stø gad vil utdas som ti og faglæ allmlæ i tid som komm, dig som ibæ at støls på skol ka få btydig fo magfoldt av fagkomptas skol ha åd til åha. hvo faglig attaktiv skol oppfatts åvæ fo læ som ha d ttsput komptas D to pukt ovfo udstk bhovt fo støls på fagmiljøt på skol og idik at dt gulag fo åhvd at kvalitt på stø skol vil bli bd mid skol utslag som så lagt ikk s.

19 Hvoda skal dtt tolks og buks Hovdpogt å blakpol dimsjoigsvikmiddlt slik at ka stat plalggig md åsi Vi bygg skol md miimumskapasitt på fo ksmpl døyt 500 lv (tilsvad 3 paallll baskol ll 6 paallll ugdomsskol), dsom ikk ad fohold tilsi o at. E slik tak bukt i Hastad vill gi bhov fo 2 ugdomsskol 4 baskol

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 1756 Hovedutvalg Natur. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg.

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 1756 Hovedutvalg Natur. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Idøy kommu 7670 Idøy Møikallig Uvalg: Møsd: Dao: 28.11.2011 Tidspuk: 09:00 1756 Hovduvalg Nau Idøy Rådhus, møom: 1. g. Evul fofall må mlds sas på lf. 74124210. Vaapsa mø æm bskjd. Ol Ads Ivs Ld Solbjøg

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten.

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten. Bambl kommu Potbok 80 3990 Lagud Kytvkt Potbok 502 Nog 6025 ÅLESUND Vd. Sak. 4-02697 Dokumt. 4-02697-59 Vdlagt ovd bv fa Bambl kommu FØLGEBREV Bambl kommu ha tatt md å d ut pot digitalt. Dtt i tåd md gjig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

gjennomført for Hvaler Hytteforening

gjennomført for Hvaler Hytteforening Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR.32.12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13 Kommundlplan fo Hammfst og Rypfjod 2014-2025 - Rvisjon Bstmmls og tningslinj vd offntlig tts yn 08.10.13 IN N HOLD INNLEDNING...... 3 1. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV, UTBYGGINGSAVTALER MM... 4 1.1 Planav......

Detaljer

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT Mas 2012 INNLEDNING Bhov og mulight d sg 2007 2008-2009 2010 2012? Nttstdt slik dt så ut da vi tok ov i 2007/2008. Total gjomgag av alt ihold og poduksjo av ytt ttstd. Midltidig

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Varmesentralen på Årø

Varmesentralen på Årø Å sa o pp 2 b ju i 8 0 0 u l m så Vamsal på Åø ihold ihold Sy... 4 Nøkklall... 5 Åsbig... 6 10 Rsulagskap... 11 Balas... 12 Koasømaalys... 13 Rgskapspisipp... 14 No... 15 23 Rvisos big... 24 Adm. dikøs

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 01-2015 TEMA: SKADE/LAKK Sats på Smat Rpai NBF KREVER: NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- HISTORIKK NÅ! MERCEDES-BENZ VISER Fmtids luksusbil

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje? å skj? va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt? solstål å o skj? va tyg tål å lyss skj? tff va av lys? flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015. Fremtiden er DIGITAL. App for å. kjøretøy. etter boka

NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015. Fremtiden er DIGITAL. App for å. kjøretøy. etter boka NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015 Fmtid DIGITAL JUS: Slik fota du utbdig hlt tt boka App fo å læ paasjo av ltt kjøtøy Du ka ikk stopp gt. M du ka hid vaplaig. Skift

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis:

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis: Kap. 8-3 Svisforbidlsr Kap. 8-3 Svisforbidlsr Svisformr for lastbærd smltsvis Gjomgåd svis: Svisig : prosss for sammføyig llr blggig av (i først rkk) mtallisk matrialr. bruks år dt r stor krav til styrk,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Hvorfor E134 Miljøvegen som hovedvei mellom Øst og Vest?

Hvorfor E134 Miljøvegen som hovedvei mellom Øst og Vest? Hvofo E Miljøvg so hovdvi llo Øst og Vst? Fobidls ov Haulifjll vil btj dsidt flst, bli otst, asst, tyggst og post vitsi Hovdvi so ytt sa d st foli og vdisapd ladsdl E Miljøvg altativt so vil fstå so la

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Kokebok for eintypesegling

Kokebok for eintypesegling Kokbok fo intypsgling Kva intypsgling Eintypsgling hjå HSK sitt intyputval dfint som bansgling d fyst båt i mål vinna i båttypa md tydlg klassgla. Klassan i intyputvalt pga av sglaa som ikkj foldstyt.

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbg bahag 2016 2017 N E M M O K L VE R A T T Y N L TI Stavsbg bahag Vi ka tilby: Vi hldagsbahag, som bl byggt høst/vit 1995! Bahag åpt 28.12.95. Fa august 2016 dt 52 ba (adl) iom i løpt av

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106 LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C G. 315 B. 106 Us (10. ms 2012-v 1) ubygggsv offg sy. 2 1 PARTER Føgd v gå mom: Lvg ommu Og.. 938587051 h bg som LK, og Sjøg 33 C AS Og.: 992017023 h bg

Detaljer

Kort om syvendedags adventistene

Kort om syvendedags adventistene Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av

Detaljer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer Ivesteigsaalyse og iflasjo Nomiell avkastig og ealavkastig Reell låeete (ealete) Realivesteige og iflasjo Kotatstøm i omielle og faste pise Iflasjo og skatt Omløpsmidle og iflasjo Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3 KOSFOSL Y OLI I SVI Ihldftgl. Sammdag............ 3. jtiggulag............ 3 3. aguifmaj............ 3. Kptflag............. ltati måalabbyggl.......... ltati tt bbyggl......... 5 5. Oppummig............

Detaljer

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra.

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra. Støst på bilutsty N 1 jaua 2013 sal g a u ja t vi m g d f s k b tak 1999,- Pacific 500 Vlum: 330 lit THU 631550 4 LITER Vil: 469,- 199,GTX 10W40 CAS GTX10404L Fa: 999,- 599,7 amp BATTERILADER STARTHJELP

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill Gyldpris Mlkplass Etapp 3 Solhimsvik Øvr Riplgård Stradafjllt Etapp 2 2011-2012 Solhim Solhimsvatt Storavatt Løvstakk Etapp 4 Mid Kristiaborgvatt LØVSTIEN Oppdatrt 18.11.2010 Grø tat N Etapp 1 Frdig Laggård

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Tone Thomassen

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Tone Thomassen Utval Abeidsmiljøutvalet Møtestad: Rådhuset, møteom 2. etasje Møtedato: 10.02.2015 MØTEPROTOKOLL Stat kl.: 13.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Leia, abeidsgjevaepesentant Jale Skatun, abeidstakaepesentant

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

egenverd FASE 3: barnehage

egenverd FASE 3: barnehage : egenved banehage Hva kjennetegne bana i fase 3? De voksnes olle Banemøte Gadeobe Måltid Samlingsstund Uteleiken Konfliktløsning Posjekt Vudeing Haug banehage 2011-2012 egenved egenved «Banehagen skal

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE F UUØKL Walsth&Øya idmsutvikli åv 5 - uudsøkls ppda : 5686 appt at: 424 J & MLJØ, Ø Ø Fylk kshus Kmmu s td Ås UM: (uf 89, s 2) 64 6666 Byh ppdasiv Walsth&Øya idmsutvikli v/ds Walsth ppda fmidlt av ppdasfas

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

STRATEGISKE LANDSKAPSPROSJEKTER:

STRATEGISKE LANDSKAPSPROSJEKTER: OVOT ØTSTI STISK LSKPSPOSJK: VIKTI ØTOMÅ Y SMMKOLI - ØT/Ø Y SMMKOLI MYK FIK ULT V KT ) SJØPOM -sikrer allmenn adkomst til sjøkanten ) U KOLI MLLOM ØTOMÅ - Ø ) JPKT - en grønn elv gjennom byen ) LSVIKLV

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: VOKSENOPPLÆRING. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: VOKSENOPPLÆRING. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: VOKSENOPPLÆRING Posjektet i PLP-sammenheng Linje - oganisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Posjektoganisasjon Fostudie Foposjekt Hovedposjekt Det e besluttet at alt posjektabeid

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer