KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en"

Transkript

1 KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst og læ mogdgs opo Kuskp hjlp oss tl å hdl md spkt fo gl og g å v s bu dd på IUKJ: ) smfuskomptsmål (tt 10 t kuskp: skl ku: «utmål fo opplæg t lv fu skl ku fosk kv som kvst fo t sm k to ll fl hld fm å ksst og sml smfu» ) smfuskomptsmål (tt 10 t kuskp: skl ku: «f Mål fo opplæg t lv fusspøsmål, fm tl og pst ktull sm fomul sklj mllom mg og fkt, gumt og døft spøsmål» Y B G skl skp d o k «Hvs dt k, s t d lt fi d m s ok sk m llt gupp lt g l å hd m k s t v m d g l y g l k væ ll v o» l å væ t d s t ov, sof odo zvt ftt og flo fo k s -bulg fsk 62 t gl kg ovholds g slvfølg vt mot I d flst væpd koflkt bl gl butt u tk kskj: dt o vts å h gl kg å d lkvl bl butt? vt t klt og tydlg J! t md kgs gl som dt md lov smfut: flst msk lovlydg og følg gl M dt vl lltd væ o som byt dm dm» Utksmst Jos Gh tø, kokk gsvs 18 pl 2007 Ut gl vll d som dlt kg kk vt hvo gs gå g ut gl vll v kk kut stff dm som fobyt sg mot dm tt kpttlt hdl ttopp om dm som byt kgs gl Hv skj md dm? å gl kg byts, k stt væ foplktt tl å stfffofølg dss hdlg 63

2 Å M KIG G å kmp s bl soldt stlt ovfo vsklg vgjøls hv dg må stdg bstmm sg fo om hd- MM KIG: 1 lg d fd md å utfø lovlg ll kk følg Itsjol humtæ tt t mg kovsjo, tktt og potokoll å kjmp mot oss soldt ll smm ustt om d bæ ufom ll kk svl som lg mt tl soldt, dlt også kg, slv om d ubvæpt g soldt h tt tl å dp dm» offs «t skj oft t soldt t v sg ufom og kl på sg vlg klæ stdt Hvod skl m d ku s hvm som fktsk svl? å du md t gp på by, du ødt tl å skyt på lt som 4 «Ms kg stod på, hdd offs t klt ø sg» dft vdstt, fo k soldt smpl: må ld ød2 «dt md å gp lgg folks vlg M s fodt tg hl fml gjod dt sg å v kjmpt v: fod d gjod dt smm «Ødlgg økoom ds» mot vå folk: pt våt føst bud, og soldt spdb på hlt d tl t bl bodt tl å gå tl måd» gp på folks pvt tdlg stdd dom, hvs d kk ku få o t tl å fug 3 «å svl lg mt og «Ødlgg lt b lt t d md ut tl soldt, d også md smm» v målt å v kjmpt mot fd» kg Ut mt vll kk tdlg stdd soldt h styk tl å hold sty på g psst stot g skj fot og dt k hd d b h skud å tk sg om på om dt g bslutg vsklg å tff, fod vd sjld sot-hvt o ksmpl dt kk lltd ltt å vgjø foskjll på svl og soldt 5 «gp på kk og d lgøs std dl v kg kjmpd vt t dt hllg std hvo fd k gjmm sg Jg s dt b: kk kk kk så lg dt soldt d» soldt 6 «dl v vå oppgv gkk ut på t v skull fogft vt å v folot t omåd fo å d vd tl dt st t v dl v kg» tdlg stdd 7 «Jg m t fg bl govt plgt v folk md svt smvttght m svog v kgsfg, bl fg kk bhdlt odtlg gvokt dd fo t fg dg vl fotll omvd hv som vklg skjdd fo bl mg fg dpt B fo å skjul fobytls» k «må sk t kv og m ufom k dtt (kgs g l dm), t d læ dt fø d skl på oppd g» Utksmst Jos Gh tø, kokk gsvs 18 pl 2007 GÅ PIIK H! t ltt å tk t d ml tæ, ltså soldt Hvm h svt? og sjf ds, h s vt fo lovbudd svt fo å ovhold kg s l t jo d som utk jmp kg på gl lgg hos ll som dlt bkk, som kskj bv sst dp svl ll ms kg, på ll vå gså hos hdl kgsfg d klt, mg soldt M M svt lgg også hos poltsk ld lv dt hvl t spslt sv på om d kk dlt md våp hd slv, k ml tz, tæ ld, som fotll Kl vo Clusw d og stå bk pllggg sol l dt g hv d skl tysk på 1800 k og t vktg bslutg o gjø t o ltæ d m soldt sst du t t d tllt om hvod kg skl tt opp tl å dlyd od, osk gjg som gjomføs Båd t tl å følg s ld fo t sv lds poltsk ld og st må ld gå fo md h dt øv d mltæ k dfo t godt ksmpl fo t osk soldt stffs å kgs kj tl og følg gl byts gs g l fo kk 64 smpl fg hst? «Kg v folgls po ltkk md d mdl» H IG K I G G gl på pp oft g å fohold sg tl, m hvod s dt ut å m skl buk dm vklght? Kut dhm f dt o sk fosvt g oss sv på dtt Hv gjø osvt fo t osk soldt skl væ std tl å t ktg vgjøls kmps ht? o dt føst, v må husk hvo v født og vokst opp odm, stot stt fdlg folk, md postv vd på d msk flst h dt Ugdomm som komm fosvt, som ugdom flst ld å, h md sg d bkgu d h fått f fml og v føstggstjst t osk fosvt h t gulggd opplægspogm hvo kgs gl dl v opplæg, som ll få løpt v føstggstjst holds v kvlfst bfl, ll v just stt fosvt I tllgg h m t 90 mutt -lægskus kgs folktt som ll må gjomfø å m s ut, fo ksmpl tl fghst, få m opplæg uls of ggmt - som gl soldt på oppdg må fohold sg tl opplæg dt just ll, fo ksmpl, jg som sjf som hold t vktg t soldt som skl ut tl t omåd som fghst læ om gl kg v sjf s ss gl g mulght og bgsg fohold tl mktbuk oldt på bkk må t vgjøls løpt v skud, og d må d vt t d h sjf ygg fohold tl hvod d skl fostå gl jf P XI, Kut dhm : K Hvod jobb d kokt fo t vgjøls skl bl ttt ktg fghst? læ v ksmpl på hdls som k skj d v vktgst måt å få fg på å læ v dt d h gjot fø logg og gst spsll hdls fo å læ v dm og tkk fg Hv st dg m t omåd som fghst læ m o ytt Hv st dg stå v ovfo tusl, og d lltd foskjllg t kv t fokus på kgs gl også flt fo kk å tå fl vs fm hdls på tvl og dskut oss fm tl hvod d skl hådts tt vldg vktg fo d som jobb ut, og som må t vgjøls løpt v skud Hv må soldt tk på? oldt som md utldsopsjo skjø t d k komm tl å t lv lv om m kk øsk dt så skj dt, og d må dt gjøs tt gl t vktg å hl td tk på hvod m kk gjø skd på svl, og v h fotløpd dskusjo på hvod v skl få tl dt h t mdt, ll oppgv, tl å bskytt bfolkg lg også soldtkot som ll h ldg tl å stud udvs slgs husklst skl ku dt utt, m dt lkvl lltd gt å h md sg slk lst 65

3 ? J G U I H På d s t to sd skl du få pøv dg slv på å s d lm m f so ldts sysvkl tt v klg hdls f tm kg skuddslv opphøt, hdd v omgt buk t v fmdls o d d opt tl dm t d skull ovg sg m og kv kom ut md hd ov hodt, fotll løytt Å I? v soldt løytts gupp tkk v fds m opp v vt gtsplt h 66 skåt opp ms mg H yk sg m vlt ut v mg på hm øytt kl vd sd v m Å gud! Hv gjø jg å? Jg k kk ud o omstdght b ttlt såt m fo å dø ut dt f, tk h? KK - H GJØ JG M løytt md sv fo lt gupp soldt h fått od om å ob ødlgt fdtlg kovo på f båt på lv d s t d skl t ll på båt tl fg og bslglgg lt bukbt mtll d æm sg kovo s d føst b to v d ødlgt båt å bl d skutt på må gjgjld skytg fo å komm fm tl båt mtdg dukk o m fm f stt skjulstd lgs lvbdd gå md hd ov hodt, t tg på t d ovg sg øytt t dm tl fg Hv som h skjdd md d d to båt kovo vt h kk HU M H ådt Kskj stt d gjmt og vt på mulght fo å gå tl gp t vl stt oss såb stusjo hvs d komm tlbk fo å dd s kmt t b 15 v oss tl å hold øy md sju fg, tk løytt t hold på å bl kvld, og løytt og soldt h vk kst våp, mmusjo ll mt Bbdt f: c Wo Kg: Mmos of ffc tm, v vd oov (1985) å vud løytt mulght: fdtlg soldt hdt såt t kk mulg å bæ hm tlbk tl bs H k tlkll lghlkopt ov do slk t d k ht d såd du Hv vll m M dt tygt fo du v: hs m å opphold sg gjot hvs t? omådt ms d vt på løyt ldt hlkopt? øytt v so p? vt kk hvo mg m ts gup løyt ms t som v på båt som slpp ts æ løyt d? u ll om d h foltt omo vod v gkk buk, ft v to død smt våp og foskjllg dokumt v sk på t m og kv som hdd ovgtt sg, v fdtlg stdd hdd åpt ld f buk og dpt to v vå m å hdd dss to tm 1966 : ICC/() pso bltt ttt tl fg md våp som fmdls v d opplysg fg stt vm M soldt hdd mst md, og m tlbkholdht folyst tl å dp fg md dt smm g slv om jg hdd kom- sv som dugg fo sol Jg t mdo, v dt vsklg fo mg d mlg fg md ut v bygå få m tl å bv o ms g H fotstt å bkt lt d føt fg tlbk tl bs vå l slutt op jg tl hm: t skk du lls dø du! Jg ud fohøt v jg ødt tl å stopp ssjt å mshdl vfy t skudd skog og få hm så føt bot tt t jg md fg «Kj du kk tl kgs gl?,» mg kv utfo, stt fl mot p hs og s: opt jg «d løy, så jg dpt hm H stt b på mg Hvs du kk s sht, dø du «Jg pøv jo b å v sht også Hvo st v ut v h,» s h «fotstt gljv ds? Hvo gjmm md å lyv og h kk gtt oss d våp s?» st bukb opplysg» Kv s t d b fsk Jg vt godt t h h tt h og h løpt buk fo å buk fo d opplysg som d komm skkht f skytg to fg k g oss, og å å dov k fg føst bltt sdt tl kgsfgl, vl v kk få mulght tl å hs, og hu s mg tt øy ms hu svg på t fohø dm gj ødt tl å få hu uskyldg h ttt kv og v hs på fsk gjg lukt skyldg på lg vstd slvfølglg d skyldg! M plutslg jg kk så skk lg, fotll løytt Bbdt f: c Wo Kg: Mmos of ffc tm, v vd oov (1985) Hv vll du gjot hvs du v: v fg? ssjt som vhøt fg? løytts ovodd hov dkvtt? 67

4 Hv vlgt? å gjø so ldt løytt v d to du ls h kkt d H k kk s t jø dt lgt å g lgt å gjø v l l fktsk v v t d d væ tg, ll dt llt l v k vlgt k l l g gg t pss o sm m kt, ud s l d må h jo å m fo ms d ll ut å h v fo å t g t m gjøls H GJØ JG M Å I? øytt bstmt sg fo å tlkll lghlkopt og vt på t dt ku fly d fdtlg soldt tl fltsykhust H skv s dtt: 2004 : ICC/B Psdtpltst m vl bvoktt PU I HG Jg hdd ltt hjtt v ov hj Jg vsst godt t oml pkss små ht vll h væt å gå tt båt, skt sk dm fo bukbt utsty og fomsjo og så fosv f omådt så skt som om v hdd fd hæl kvl stod jg d og hjlp tl som loc ghtgl og stt smtdg m ms lv f, fotll løytt kkut d hlkoptt kom, død d såd fg Jg følt dt som om jg hdd fått t spk bystkss () Jg tkt som gl () «u må kk dø å, kk tt t v h vtt h ut smm md dg t uttfdg!» () ttlot hm på stdt tl kmt hs ll gbb hvm som å mått f hm føst Møkt hdd omgtt oss, og v hdd kk td tl å bgv hm 68 H M HU KK? Jg v hlt ystt vd tk på hv jg hdd gjot () støm v skyld skylt gjom mg Jg todd jg hdd bltt sssyk, og vll bot så skt som ovhodt mulg Jg vll kk s fg, jg vll kk tk på dm jg vll b t d skull fosv ut v sy I løpt v t p skud gkk jg f å væ skk på t ll v skyldg tl å føl lt, ggd tvl, og dt md å væ ovbvst om t d v uskyldg hl gjg () Jg t kk hv jg skull gjø ll hvod jg skull oppfø mg Jg v fovt og bl vldg, vldg dd st måt jg ku dd mtt gt sk på, v å få poblmt tl å fosv å jg bstmt mg fo b å l fg gå, fotll løytt o uk s flt v ptulj hs t bkhold v m bl dpt og to bl såt to gljsoldt som gp bl også dpt øytt husk hvod dt følts d v m hs vdt tlbk og fotlt t d v d død gljsoldt v fsks søst Hu hdd fmdls fl håd og mgst v st tomt Blkkt hs klgt mg fo å h sluppt løs mod mot hm fod jg v m oppttt v å ovhold fj gultv og v å stll md kvlg fg skkht tl kmt og m m Jg vsst t d syts jg hdd utvst usvlght og lkgyldght ovfo vå skkht d jg lot fg gå M så slo tk d mg tk som stdg hvsk tl mg dømm: hu vå fd fø hu bl ttt tl fg, ll bl hu dt føst ttpå? Bbdt f: c Wo Kg: Mmos of ffc tm, v vd oov (1985) 69

5 HIK BU K? olkmod: sjol og tsjol domstol k dømm stff fo t typ tsjol fobytls: kgsfobytls, folkmod og fobytls mot mskht olkmod målttt utslttg v bstmt folkgupp, som fo ksmpl bstmt lgøs ll tsk gupp o å bl dømt fo folkmod må d tltlt h htt kl hskt om å Kgsfobytls: kgsfobytls lvolg budd på Itsjol humtæ tt, ltså gl som gjld pso f bstmt gupp bl totut = folkmod É pso bl totut = kgsfobytls kg Kgsfobytls k bgås mot båd svl og mltæ ksmpl på kgsfobytls dp ll mshdlg v svl ll kgsfg, buk v ulovlg våp, ødlggls på svl gjstd og totu s sst du t kovll føs t t om sjo hdl? bl fo lkmod 48 og v dttt 19 vtl o m v s ttg ht msk oldt fokl sg svlt tøy Illustsjo vs hvod klt ulovlg hdlg stt kjdksjo v koskvs og hdls 70 H BY? obytls mot mskht: obytls mot mskht slgs mllomtg mllom kgsfobytls og t folkmod kgsfobytls k væ tlfldg og bgås mot kltmsk, fobytls mot mskht systmtsk ovgp som omftt mg msk M ovgp kk ttt mot spsll gupp msk, som tsk ll lgøs gupp, slk d må væ fo t dt skl bl klt folkmod v- ødlgg d ktull gupp svl t kk ok å bgå gov ovgp mot dm, som fo ksmpl utvs ll tos pso bl totut = fobytls mot dm tltlt må h mskht htt kl pl om utslttls fo t dt skl gs som folkmod zsts gp, som fo ksmpl dp, fosøk på å utydd uops jød totu, voldtkt ll tvgsfoflytud d vdskg v ut- g, ttt mot svlbfolkg ggspuktt fo dfsjo v glt folkmod olkmod k skj båd kg og fd d k kk skjl mllom soldt og svl d få mstk om t dt også bl bukt d fokldg Uskyldg svl bl skytskv fo fds soldt g, sykpl mm og humtæ ll o s ogssjos p væ å bl mstkt fo stdd B bl fold løs Hjlpbdt bl åd sjol og tsjol domstol k ttsfofølg kgsfobytls B sjol domstol ll ld som h foplktt sg tl Gèvkovsjo må h t ttssystm som k stff dm som bgå kgsfobytls I d sjol domstol k ld tltl s g bygg, og d som opphold sg på osk ttoum obytls tg kk å h skjdd dt ldt hvo pso bl tltlt ø d vdskg v dt b sjol domstol som ku fø ttssk tt kg M dtt fugt kk lltd så b Ikk ll gjg tok svt på lvo og mg lot væ å ttfosk lvolg glbudd lk dt fotstt t skylds blt t t mydght kk lk tk på å tltl s g bygg fo fobytls bgått mot fd, spslt kk hvs dt høyt- ståd mltæ ll poltk som sk stff Å dømm pso som opplg komm f t t ld k på s sd fø tl dplomtsk koflkt mllom d to ld Itsjol domstol Utfodg md å få sjol domstol tl å t opp sk, h gjot t m h oppttt tsjol domstol sst tå h dss fått stdg vktg oll to føst tsjol domstol kom tt tt d vdskg: mst kjt übg-domstol oppklt tt d tysk by hvo ttssk bl holdt skull ttsfofølg zst som hdd bgått gov ovtdls mot kgs folktt d domstol v okyodomstol Jp skull ttsfofølg gov ovtdls mot kgs folktt som bl bgått ud d vdskg Øst-s Kgsfobyt dømt og I 2008 bl m fo føst g g sd d vdskg dømt fo kgsfoytls osk domstol M sd pk f Bos bl dømt fo fobyt ls h bgkk 1992, ud kg Bos Hcgov H fkk fm ås fgsl fo å h spt 17 svl sb fgl t to gu tl t h bl dømt og o dt føst fod h bodd h o dt d fod d osk stfflov v 2005 bl dt 2008 bl y bstmmls om kgsfobytls lmmt d osk stfflov, som gjod dt mulg å tltl hm stlt 71

6 HIIK K ÜBGIBU hvm skull ttsfofølg toppld og d mltæ ld? tobt, ovjtuo, U og kk, som vt kg mot yskld, dstt høst 1945 t tbul, domstol, d tysk by übg bult skull vgjø om 22 zld ku dømms fo s fobytls Hvt v d llt ld stlt md to domm og t lg klg o føst gg hsto bl mltæ og svl toppld stlt tl sv fo s gjg tsjol domstol ysk dvokt v fosv fo d klgd, som stkt sg v d øvst mltæ ld, som Htls høy håd, fltmsklk Hm Gög, og sjf fo d væpd styk Wlhlm Ktl, v utksmst Jochm vo bbtop tl lv plsst mbtsm t øvst ld, dolf Htl, Josph Gobbls og Hch Hmml v kk blt d M udolf Hß, übgtbult øst d f vst; Hm Gög, d vdskg tok slutt 1945, ku vd s tlbk på kg som hdd mdføt om tp og ldls ttsoppgjøt som fulgt v vgjød fo d kgfød pts v tl å fotstt å lv smm fd og fosog tt kg bl dt føt sk om 72 Jochm vo bbtop, Wlhlm Ktl : WIKICMM/U kgsfobytls vd d sjol domstol blt t dld, kk og Pol, som hdd væt okkupt v tysk styk vlgt slv å ttsfofølg soldt som hdd bgått kgsfobytls ld ds Cd, U, K, ustl, lpp og dld føt også sk mot zst og jp som hdd bgått kgsfobytls d dl v vd bl omlg mg soldt og offs v lv g stlt fo tt bl fl hud soldt stlt fo tt tysk domstol GM sst du t dt v übgtbult som fo føst gg slo fst t kgs- tltlt, fod d hdd bgått slvmod klgd bl som kltpso stlt tl sv fo: obytls mot fd: pllggg, vksttg og gjomføg v ggssv kg Kgsfobytls: lvolg ovtdls v tsjol humtæ tt obytls mot mskht: mod, utyddls, slv, dpotsjo og d umsklg hdlg mot svlbfolkg 19 v d klgd bl dømt vd übgtbult 12 v dm fkk dødsdom bl fkjt tt t d øvst ld bl dømt, fotstt übgdomstol å ttsfofølg lg kk soldt, sttsstt og d som hdd bgått ovgp I 1949 tok d tysk stt slv ov ttsfofølgls fobytls bgås v kltmsk? BUCHI : UCH 73

7 MM ÜBG På dss sd k du ls o uttsk uttlls f übgtbult: Bbdt f: h tomy of umbg ls (1992), v ylo lfod, ttl Bow : UCH BUCHI «t pvlgt dt å åp hs tos føst ttssk om fobyt ls mot vdsfd, t stot s v () t f sto sjo, ovv ldt v s og md åp så, o d s hvlyst og fvllg ovg s fgd fd tl ttfdghts dom, v d støst kjls mkt os h vst fouft» «l m om tusvs v uskyldg of fo d fscstsk to, fo oppttholdls v fd hl vd, fo sjos fmtdg skkht vl v pst d tltlt fo t ttfdg og fullstdg gskp som skl gjøs opp t hl mskhts gskp» «Jg fkk ldg tl tskllg å v mtt lv å bd fo d støst sø våt folk h fmbkt stt f tus å lg hsto» udolph Hss Hss v d tdj på lst ov øvstkommdd og v d ldst og vgst v Htls tlhg «Jg todd, m jg tok fl, og jg hdd kk mulght fo å fohd d tg som skull h væt fohdt I dtt lgg m skyld t tgsk å s t dt bst jg som soldt ku tlby som soldt lydght og lojltt bl utyttt tl å tj fomål som kk v sylg på dvæd tdspukt, og t jg kk så t dt gs slv fo soldts oppfyllls v s plkt» Wlhlm Ktl, sjf fo ysklds væpd styk dt d dglg opsjo og v Htls øvst mltæ ådgv ud hl kg føst vds- 74 kg, som vt f 1914 tl 1918, lå fo ksmpl soldt skyttgv på hv s sd v fotlj og skjøt mot hvd Ud bogkg U f 1861 tl 1865 stomt «t st motvt jg hdd, v kjælght tl mtt folk, dts fht og dts lv» Hm Gög, Htl s høy håd Gög dt Gst po og skpt kostsjosl jfklg om udko, s åpgstl Høystttsdomm og sjfklg obt Jcksos, s åpgstl ø sloss soldt mot soldt Ud UG MM I ÜBG soldt mot hvd på sto åp sltt og «kg h mdføt ufttlg ktstof og h gsk vgjot væt stt på vdsktstof fo dt m ugplg plkt ovfo dt tysk folk å påt mg m dl v svt fo ktstof () Jg t dfo, som pomt mdlm v kts ldls, dl dt bsolutt sv f 1942 og fmov () ttssk bø væ md på å fohd så pvs kg fmtd, og fmm tblg v t glstt som gjø dt mulg fo msk fmov å lv sd om sd» lbt p, svlg fo mltæts våppoduksjo H utyttt blt t msk som tvgsbd poduksjo «() pl d fl msk dlt utføls, fmdls pl, ustt om dt b v é v dm som fkk d () Htl ku kk h føt ggssv kg l H v vhgg v smbdt md mbtsm, mltæ ld, dplomt og fotgsfolk d vl vtd om hv hs pl v dltok smbdt, gjod d sg smtdg tl mdsmmsvo d pl () g t d fkk oppgv s v dktto, ft dm kk f svt fo s hdlg» «Mg v dss m h lttlggjot soldts løft om lojltt ovfo mltæ od å dt pss fosvt, s d t d v tvugt tl å dlyd, å d kofots md Htls butl fobytls, s d t d kk fulgt od ht t d dltok ktvt ll dss fobytls ll stt tus ll ksptd og bvtt od om fobytls v stø og lgt m sjokkd t vd os h væt ulykklg ok tl å opplv () I d tlfll hvo fkt g ldg tl dt, () bø d som skyldg dss fobytls, kk uslpp stff» ss t du t l bt p, so m v svlg fo z-ysk ld s våpp o duksjo, øm mt skyld fo å h væt høyt plss t mbtsm t kmlt gm, m k k tok psol sk yld fo fob ytls utfø t v hm slv? sloss 75

8 M tt d vdskg v dt sh som oppttt domstol som dømt kgsfobyt 40 å s oppttt s kkhtsåd fo føst gg uvhgg, tsjol -domstol: Jugoslv-domstol og wd-domstol - som tltl og dømm msk fo båd kgsfobytls, folkmod og fobytls mot mskht Blj Plvsc v psdt d sbsk dl v Bos f Hu stt d poltsk toppldls som v svlg fo gov ovgp og tsk sg BosHcgov Hu bl dømt tl 11 ås fgsl fo fobytls mot mskht Plvsc d føst kv som bltt dømt fo kgsfo- Hss gz f wd v sjfdktø fo vs Kgu, smt md og joulst do- og tv-stsjo Mll Colls H bl dømt tl 35 ås fgsl v wd-domstol fo mdvkg tl folkmodt wd, fod h spdt htfull fomsjo og oppfodt tl dp på tuts og modt hutu Hss gz v vktg mdm og psdts æ omggskts Ud folkmodt splt md, spslt dosdg, stl oll fod d spdt gjgs budskp om t tuts v «kklkk» og mått dps Md publst tl og md vlst ov pso d mt bud htts bytls Blj Plvsc vll t d sbsk dl v Bos b skull væ fo sb Hu h uttlt t tsk sg t «tulg fom» tt å h sot to tdl v stff t kvfgsl vg, bl hu løsltt 2009 skkhtsvkt f ud domsopplsg vd tdlg bossk-sbsk psdt Plvsc skots v tbult Hg : CPIX/U/ /P : M - I G JU vstd fo folkmo d v d kg d tdlg Jugosl f 1991 tl 1995, bgkk pt, msmg gov ovgp som totu mst sk og voldtkt Kg v d vds voldlg uop sd d htskg lld 1993 oppttt kk fo dt ådt t tsjol tbult kgsfotdlg Jugoslv, fo å dømm ll d byt omstol hvt ov jugoslsjol domstol d tdlg 0 vsk publkk h ov 100 og stt og lgg Hg dld 1 og fm md domstols oppttls 199 t tl 2010 h 60 msk bltt døm Mg sk gjstå U 76 d tllt dp, d systmtsk og ogst måt d bl utføt på, d målttd fofølgls v of og d tydlg hskt å lm hv st bossk-muslmsk m, bvs ov mlg tvl t dtt v folkmod» Å ktvt gå fo å dp msk f bstmt gupp, som du lst på sd 72, dfsjo på folkmod M dt v føst 10 ju 2010 t d føst domm fo folkmod flt Jugoslv-domstol bl ujd Popovc og jubs «Popovc vsst t hskt B, som bgg v kk b v å dp d som ldd offs d boshdd bltt ttt tl fg v d sk-sbsk hæ, kjt bossk-sbsk styk, skyldg folkmod fo m å dp så mg som mssk by bc mulg md dt fomål å ød1995, d st 8000 boslgg gupp» sk-muslmsk gutt og m bl dpt d folkmoddømt jubs B, v «dvkft tt s domm: bk dpsposjktt», s «psopsjos omfg domm og tu, md dt foskkk- dd hm, gulgg v do stsjo M, og Hss gz, tdlg sjfsdktø vs Kgu wd, få ovlvt domm fo IC ush, sdg d 3 smb 2003 hm og gz h bgg bltt dømt tl lvstd fo dlktght folkmodt 1994 : CPIX/P PH/ UKH CHHB : M W t tsjol tbul fo wd bl oppttt 1994 tt folkmodt på d tsk gupp tuts pl smm åt t Mst msk bl dp z omstol lgg ush 1994 tl utgg v sk fdgbhdlt Mg sk gjstå fo l tbult «t tsjo fo føs t dom m wd vg d s t fo lkmod o lpæl tt m ol st om d l o sj føs t tts hsto o l jo s t odf s fo lkm l d bl gg 50 å m bl v dttt fo kovsjo, so vklg ht» s d, gjot tl sptmb 2008 tæ Kof, 2 dlg glsk mmsd hj d-domstols I t lgg på w 77

9 t d sst du stff stgst t k få kgsfoby d o l lvst - do mst ød ss tff fgsl? kk lo v PM M dømms v t h tl lvstds fgsl fo ttsl m 1996 t hlv å s Hutumltsld Gogs utgd bl føt, 1996 : CPIX/U/GG MU s dlktght folkmod wd z f føst tsjol domstol, som du h lst om så lgt, bl oppttt fo å t sg v ttsoppgjøt tt é bstmt koflkt ll kg dfo mt å væ mdltdg tt dumt fod domstol: t lg td å tbl vhgg v bd poltsk vlj kv my pg, som dt k væ vsklg å skff Id om flls, pmt domstol som k t sg v fl ulk sk h væt dskutt lg øst 2002 bl dt ltt bl tsjol stffdomstol (ICC) oppttt, fo å bhdl folkmod, fobytls mot mskht og kgsfobytls k t d skl gp d sk d dt sjol ttspptt kk godt ok utfodg fmov å f ut hv som t godt ok sjolt ttsppt m tl 2010 h ICC b jobbt md sk fksk ld t h d fått ktkk fo 78 omm Ch ls Mchl s Byo Byo h væ f t Ktts & t Psdt v tbult vs st (IC) sd d 2007 : IC l sjol domstol h ol tkt fom pso ms o å få d bdls md folkmodt w ks båd bu pgjø tl t så omfttd ttsop jol s og stol d tsjol dom k bu ttt d w h domstol I tllgg t c Gc, stm ssy tt ll ds tdsjo ol fs udt Gcc-domst t loklbl t vlg bltt som l sv v lds klst d v bfolkg t sg b h bsom dm m sk og k kk døm ls yt gått d govst fob 79

10 g= oso t tt å gjopp llsskp ødlgt f pt mllom to G H IGKMMIJ gg v msk som bl dpt ldsby ccomc Pu 14 ugust 1985 stlls ut m fo å 25 å sd hdls ft std Ifølg mk t dt ppot f shts- og fosog skommsjo Pu bl udt 70 m om t sultt v d lgvg kg sk dpt mllom mltæt, poltt, oppøsg upp hg Pth og d volusjo ls upc muu død, ll fosv æ bvgt st msk tdsp od På plkt sk ccomc, v vl h ttfdgh dt skvt: «Mst fo d uskyldg of» : CP IX/U /MI BZ t kk b ttspptt som buks fo å t t oppgjø tt kg pgt v mssv ovgp hts- og fosogskommsjo h som mål t folk skl bl fosot md hvd utfo ttssystmt v og tl k dtt væ t bd vkmddl fo å skp stbltt og fdlg fmtd ttsoppgjø og stff som k skp m spld, hvtk og dyp så På og 90-tllt v d tk ådd mg std pslt ltmksk ld, som vll h fotgg ovgg 80 f dkttu tl dmoktsk sty fo øskt d kk ttssoppgjø, tl toss fo gusomht som v bgått d tsjol domstol kom på 1990-tllt bgyt stmg å su ltt ttsoppgjø vktg og dt k sg slv væ v mot fosog M dt vsklg å s hv som fug bst t vhg v ldt og hv slgs kg ll koflkt dt h væt t hovdspøsmål ustt hvod ovgp og off skl kl å lv smm shts- og fosogskommsjo udsøk: hv h skjdd? hvm h gjot hv? ht skl fm lyst og dt k væ vktg t d skyldg komm md offtlg uskyldg I ppot og bflg fotll kommsjo hv ldts mydght bø gjø md fobytls odl md slk kommsjo t d oft k jobb sk ttspptt, og dmd k lvt tt kg omlss sk U I K I - Ø PHI t 1994 d mot pthd-gmt, bl dt y ø-fks føst psd lso Mdl, som hdd sttt 27 å fgsl fo s motst M UI/MHW WIM t ksmpl på shts- og fosogskommsjo d som bl oppttt ø-fk tt t pthd-gmt tok slutt d ldts svt fltllsbfolkg bl udtykkt tl fodl fo dt hvt mdtllt Målt v kk å ttsfofølg fobyt, m skp poltsk og psolg fosog som ømmt hv d hdd gjot, fkk mst t bty t d bl tlgtt og ffut Mg m t shtskommsjo ø-fk v vllykkt M o pk også på t posss gkk fo skt f kk kk å v sg tl t ovgp skull slpp stff 81

11 B H? G I CHIPU:K sv fo s kmll «å poltk stlls tl f d std d hdlg, bl bfolkg d, tvugt tl å gsk ovtdls h skjd ) t chlsk folk s g smvttght( hlvdl v dm hdd vsst utmkt godt t pt» støttt opp om sttskup Y PU I : «Hv jg vll gjø hvs jg dg gkk på gt og plutslg møtt d msk som hdd totut mg? Jg vll s tl dm t d llmktg dg skl vlg mllom ds fml og m l msk vl mst s hd hvs v kk tlg» IBYGG YPUK «Bådg vl kk b mdfø t dtt ldts poblm stdg uløst, dt vl også opptthold d od skl v vold Bådg vk kk» bdul j-col, dvokt st «Jg psppf m, og jg h d ltt holdg t km m skl stffs M hv skl dømm hvm?» m Jusu Jk, som slv fkk huggt v bgg hd d gupp oppø vll stff hm fo å dkk ov dtts flukt pst lmoy Koom, BII Pul hbud, foftt CHI GI tgo «Ut sht og ttfdght vl dt kk bl gjfog ll tlgvls h bhov fo å vt hvo lk v d msk som fosvt bf sg» GUI I tow Gldys z, joulst og to å poltsk fg Chl bl utstt fo ud mt slt fmdls tt vold hu ICC/ ICK ZIG : 2001, o kg K M KIG I I K M KIK I CHI 1973 tok ugusto Pocht mkt f Chls dmoktsk vlgt mxstsk psdt, lvdo lld, og stt sg slv som ldts ld I løpt v Pochts 17 å lg dkttu bl ov 3000 msk dpt ll d fosvt spoløst I 1990 vholdt Pocht folkvstmg om s ldls, og tpt H fotstt som sto på lvsstd I I 1998, d h v 82 å gmml, bl Chls tdlg dktto ugusto 82 ju 2002 tok 10 ås bogkg slutt o Kg bl stt på som v vds mst 6 Pocht stt odo på fospøsl f p, ugusto Pocht : MU HIIC CI, CHI som vll stll hm fo tt fo ovgp mot spsk bog sjol tt o føst gg bl Chl I Chl v h mmu, dt vl sttsld pågpt og tltlt uts t gulov s h som xldt fo ovgp h hdd bpsdt kk ku stlls fo gått mot s g bfolkg t tt og ll fosøk på å stll vst t g sttsld stå ov hm fo tt hdd stdt t to lov M Pocht v fo syk tl å stlls fo tt og fkk tu tl spsk domm fkk hm schl, hvo h død 2006 tt, v ok mlpæl t- IBI gusomm på gu v d mssv ovgp på svlbfolkg: ppøssoldt volutoy Utd ot (U) huggt v m og b, smt b- dv systmtsk voldtkt v to mllo msk bl dvt på flukt, og mg b bl tvugt tl å bl bsoldt ppsummg v kptlt: 4 ppgv kpttl om gl byts? md gl kg, slv tg vk t x d du 1 M smpl på sd xx m du byts k g k l g lk Hv 2 stmm f kg? kg tl t gl byts 3 G ksmpl på gu fo s, bytls mot mllom kgsfobytl 4 Hv foskjll kmod? mskht og fol bytls som du mpl på dss t fo s k på mm ko du 5 K som h høt om? sjol domstol, slk b md t væ k du to Hv 6 ffdomstol? d tsjol st slk domstol? ld kk øsk 7 Hvofo to du o på kgs gl? m stff budd budd på kgs 8 Hvod/hvm k st måt å hådt b d du m 9 Hv t sog? Bgu sv gl stff ll fo Y! I dtt kpttlt h du læt t vd dg h domstol som k stll dm som byt kgs gl tl sv lv om gl fotstt byts, h vd gått fmov kkt væ folktt dt dg høy tskl fo å bgå ovgp kg og koflkt og stt og væpd gupp som kk følg gl må tål mssv ktkk g fo msk som bo ld d kg og koflkt s, bty gl t d h stø sjs fo kk å bl utstt fo ovgp 83

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62 FolkfosVa Åsbtg 6 Folko N 1 0 13 Fo N gfo o k l 0 3 13 gfos Va sva Fol N 4 0 13 k f os Va gaml kofl y u k tfod t g ss? t t k Sø ø sk ofl sta k k asa sk : Am a k u Nabo tvs ol m g a t - far va Åsbtg 013

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane Likang KYRKJELYDS BLAD N. 1-2013 Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll 250 - lokal making i Likang

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer