Å r s p l a n /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5"

Transkript

1 Å p l n / Å p l n / H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V t 7 0 ø y E - p o t : p o T h l f u : g d b n h g. n o E - W p o b t : : w p w o w t. u h u g g d d b b n n h h g g. n o. n o W b : w F w ø w l. g h u o p g å F d c b o n o h k g. n o F ø l g o p å F c b o o k

2 Vlkommn! Vlkommn! til Hu gådbnhg. Bnhgn hold til på Hu (Amløy), og h vkk utikt ov Njonlpkn. Vi h to pl, båd ut og inn, og vi h god nldning til guppinndling v bn. I Njonlpkn om ligg i tilknyttning Vlkommn til bnhgn, til Hu kn vi gådbnhg. mmn gld og Bnhgn und o ov hold lt til dt på flott Hu om (Amløy), kj i ntun og h åt vkk gjnnom. utikt Våt ov to Njonlpkn. ønk, t Vi h bn to kl pl, h tt båd pnnnd, ut og inn, læikt og vi og h tygt god td nldning å væ. til I guppinndling bnhgn h v vi bn. dy; u, I Njonlpkn ht, knin om og ligg høn. i tilknyttning Dy og til dyhold bnhgn, n viktig kn vi dl mmn v bnhghvdgn gld og und o vå. ov Vi lt h dt nkkvktd flott om kj i og ntun ktivittom åt gjnnom. om gi Våt bn to utfoding ønk, i t bn hvdgn. kl h Vi tt h pnnnd, ogå tt flott læikt utomåd og tygt md td gillhytt, å væ. om I bnhgn n gupp h bn vi bnytt dy; u, dglig. ht, Utomåd knin og våt høn. h huk, Dy og ndk, dyhold ulnt viktig tng, dl v kltmulight, bnhghvdgn mt huk, vå. Vi h ykl nkkvktd og utlk! Sto og ktivittom og må i Hu om gådbnhg gi bn utfoding tiv i godt ut! hvdgn. Vi h ogå tt flott utomåd md gillhytt, om n gupp bn bnytt dglig. Utomåd våt h huk, Vi ndk, håp dnn ulnt åplnklndn tng, kltmulight, kn gi d mt infomjon huk, ykl om hvodn og utlk! vi bid, Sto og og må hv i vi Hu mn gådbnhg viktig i Hu tiv godt gådbnhg. ut! Vi b d følg md på dto fo blnt nnt foldmøt, og plnlggingdg. Vi fm til tt godt mbid Vi håp dnn i åt åplnklndn om komm! Følg kn gjn gi d md infomjon på vå hjmmid om hvodn vi bid, og hv vi mn og idn viktig vå i Hu på Fcbook. Vi gådbnhg. ønk å kp Vi t b læikt d miljø følg hvo md tygght på dto og fo tivl blnt tå nnt i ntum. foldmøt, Vd å innbid og plnlggingdg. utin kp Vi ogå fm tygght til tt godt i hvdgn, mbid i og åt tygght om komm! bi Følg fo ll gjn læing. md Dt på vå viktig hjmmid t bn og vokn tiv mmn i n poitiv og idn tmofæ vå på d Fcbook. humo Vi og ønk vnnlight å kp h to t læikt pl. miljø hvo tygght og tivl tå i ntum. Vd å innbid utin kp ogå tygght i hvdgn, Vå bnhg og tygght h 2 tj. bi Opp fo p.t ll læing. 3 v Dt og 2- åingn viktig t bn vå og mmn vokn md tiv 4 vokn, mmn Køtøll. i n poitiv tmofæ Nd h vi d p.t humo 34 bn og i ldn vnnlight 2-6 å, h mmn to pl. md 7-8 vokn hv dg!! Nd, h vi gupp om bn ktivt n dl v. H h vi ogå Vå nklt bnhg ft vokn, h 2 tj. mn Opp viktightn p.t 3 v og og ikk 2- åingn h «ftlåt» vå mmn gupp. md Vi 4 ogå vokn, væt Køtøll. oppttt v å Nd buk h vå vi p.t ntt 34 bn til i dt ldn ønk, 2-6 å, og mmn bt på. md Bn 7-8 vokn mdvikning hv dg!! tå væt Nd, ntlt h vi gupp i Hu om gådbnhg. bn ktivt n dl v. H h vi ogå nklt Vi h lgt ft n vokn, ntt-tvl mn i gdobn, viktightn v md og bild ikk v h ll «ftlåt» om jobb gupp. i bnhgn. Vi ogå Dnn væt oppdt oppttt v å vi buk å fot vå non ntt lutt/ til dt Svictilbud: tt d ønk, h. og bt på. Bn mdvikning tå væt ntlt i Hu gådbnhg. - Utklæ, flctøy og gntøy hold bnhgn. Vi odn md VASK v uttøyt å d lipp å t md no hjm Svictilbud: - Hnting og binging v bn (T kontkt fo ft «oppmlingpl»). Bnhgbun kjø IKKE i koln fi.) - Utklæ, All måltid flctøy i bnhgn, og gntøy inkludt hold fokot, bnhgn. vm lunj, Vi odn mllommåltid/fuktmåltid. md VASK v uttøyt å d lipp å t md no hjm - Hnting Vogn md og binging tilbhø v til bn ll bn (T kontkt om ov fo ft «oppmlingpl»). Bnhgbun kjø IKKE i koln fi.) - All måltid i bnhgn, inkludt fokot, vm lunj, mllommåltid/fuktmåltid. - Tm Vogn fo md kommnd tilbhø til ll bnhgå: om ov - Fll tning på SPRÅK i ll bnhgn i Hvl kommun. Dtt n ting f Bnhgn Tm fo h kommnd utbidt n bnhgå: fll pojkt pln, mn tilnæm g plnn på dn måtn om bt fo hv nklt bnhg. - Fll I tillgg tning til bvit på foku SPRÅK i hvdgitujon, i ll bnhgn i ønk Hvl vi kommun. i å og buk Dtt mlingtund n ting f om n fo god Bnhgn h påkopplæing. utbidt n fll pojkt pln, mn tilnæm g plnn på dn måtn om bt fo hv nklt bnhg. - HVALER! I tillgg til Vå bvit kommun. foku i Vi hvdgitujon, ønk t bn kl ønk bli godt vi kjnt i å og i gn buk kommun, mlingtund buk tilbud, om n og tuomåd fo god i våt påkopplæing. næmiljø. - HVALER! Dy vå. Vå Som kommun. gådbnhg Vi ønk t dt bn n ntulig kl bli dl godt v kjnt vå hvdg i gn kommun, å h md bn buk på tilbud, tll og v tuomåd dy. Vi ønk i våt t næmiljø. bn utvikl pkt fo dy, og håndt d md omog. Rngjøing og tll n to dl v bnhgn tilbud. - Dy D ulik vå. guppn Som gådbnhg h iding n gng dt p. n uk, ntulig mt dl mulight v vå hvdg fo å t å md h md ponni bn på tu. på tll v dy. Vi ønk t - bn FORUT utvikl pkt fo dy, og håndt d md omog. Rngjøing og tll n to dl v bnhgn tilbud. D ulik guppn h iding n gng p. uk, mt mulight fo å t md ponni på tu. - Di FORUT Fout- fi pojkt. tmn Vi bli gli kjnt inn om md n pojktt ntulig Vnn dl v vå i Npl, hvdg. md I tillgg tilhønd dtt pdgogik ønk d opplgg. ulik guppn å h gn pojkt/tm gjnnom åt. Di fi tmn gli inn om n ntulig dl v vå hvdg. I tillgg til dtt ønk d ulik guppn å h gn pojkt/tm gjnnom åt. ugut ugut Plnlggingdg Plnlggingdg

3 Vdigunnlg: «Bnhgn Vdigunnlg: kl fomidl gunnlggnd vdi om fllkp, omog og mdnv og kl pnt t miljø om bygg «Bnhgn opp mot pkt kl fomidl mnnkvd gunnlggnd og vdi ttn om til å fllkp, væ fokjllig. omog og Mnnklig mdnv likvd, og kl pnt liktilling, t åndfiht miljø om og toln bygg opp ntl mot pkt mfunnvdi fo mnnkvd om kl og ttn lgg til til å væ gunn fokjllig. omog, Mnnklig oppdgl, likvd, lk og liktilling, læing i åndfiht bnhgn.» og (Rmmplnn toln ntl fo bnhgn mfunnvdi innhold om og oppgv kl lgg 0:2006) til gunn Hu fo omog, gådbnhg oppdgl, kl lk væ og læing t godt i bnhgn.» td å væ. Vi lgg vkt (Rmmplnn på dt å væ fo god bnhgn mdmnnk innhold md og pkt oppgv og 0:2006) nnkjnnl Hu gådbnhg fo nd føll, kl væ og h t godt n inkludnd td å væ. Vi holdning lgg ovfo vkt ll. på dt å væ god mdmnnk md pkt og nnkjnnl fo nd føll, og h n inkludnd holdning ovfo ll. Pdgogik utgngpunkt: Pdgogik utgngpunkt: Dt viktig fo o å nkjnn bn om individ om kn fohold g til g lv, md ttight nå dt komm til Dt viktig fo o å nkjnn bn om individ om kn fohold g til g lv, md ttight nå dt komm til gn tnk og føll. Ethvt bn unikt. Dt ogå viktig å t hnyn til dt nklt bn bhov, og timul bnt gn tnk og føll. Ethvt bn unikt. Dt ogå viktig t hnyn til dt nklt bn bhov, og timul bnt pooil dfd. Dt vil i n dfd om innbæ å kunn hjlp, dl og mbid md nd. Dt viktig t bn og pooil dfd. Dt vil i n dfd om innbæ kunn hjlp, dl og mbid md nd. Dt viktig t bn og vokn vokn tiv tiv mmn mmn i n i n poitiv poitiv tmofæ tmofæ d d humo humo og og vnnlight vnnlight h h to to pl. pl. Vi Vi ønk ønk å kp å kp t læikt t læikt miljø miljø hvo hvo tygght tygght og tivl og tivl tå tå i ntum. i ntum. Vd Vd å å innbid innbid utin kp ogå tygght i i hvdgn, hvdgn, og og tygght tygght bi bi fo fo ll ll læing. læing. Vi vil Vi vil t bn t bn kl kl utvikl utvikl toln (mpti) og og mtidig h to på på gn vn, vn, og og t t d d kn kn mbid mbid godt godt md md nd nd bn. bn. Dtt Dtt kn kn oppumm i d i d fi fi T`; Tivl, Tygght, Toln og og To To på på gn gn vn, vn, om om bnhgn vijon. vijon. Fgomådn: Rmmplnn fo fo bnhgn innhold og og oppgv t vktøy fo ponlt i i bnhgn om om buk i i plnlgging og og dokumntjon. Dn Dn gi gi fold mulight til til innikt i i bnhgn vikomht. Rmmplnn innhold ogå ogå yv yv fgomåd. Fl Fl v v fgomådn vil vil oft oft væ pntt mtidig i plnlgt ktivitt, tu tu og og hvdgktivitt. Di Di ; ; Kommunikjon, påk påk og og tkt tkt Kopp, Kopp, bvgl bvgl og og hl hl Kunt, Kunt, kultu kultu og og ktivitt ktivitt Ntu. Miljø og tknikk Ntu. Miljø og tknikk Etikk, ligion og filoofi Etikk, ligion og filoofi Næmiljø og mfunn Næmiljø og mfunn Antll, om og fom Antll, om og fom Fgomådn vil oft gli ov i hvnd, og tt fgomåd oppt jldnt ln. Fo nidig foku på tt fgomåd kn Fgomådn kp nv vil kunnkpmål oft gli ov i om hvnd, ikk mv og tt fgomåd md mmplnn. oppt Vi jldnt ønk ln. å mmnhng Fo nidig foku og flfglig på tt fgomåd mulight kn kp om nv kn kp kunnkpmål hlht fo bnt. om ikk Vi ønk mv å tt md bn mmplnn. int i Vi ntum, ønk og å h tkt mmnhng foku på bn og flfglig ktiv dltkl mulight i om plnlggingn kn kp hlht v bnhghvdgn. fo bnt. Vi ønk (Ønk å tt du bn å l int Rmmplnn i ntum, fo bnhg, og tkt : foku på bn ktiv dltkl i plnlggingn v bnhghvdgn. (Ønk du å l Rmmplnn fo bnhg, : ptmb ptmb Foldmøt

4 Bn mdvikning: Bnhglovn pgf 3 i t bn i bnhg h tt til å gi uttykk fo itt yn på bnhgn dglig vikomht. D kl jvnlig få mulight til å dlt ktivt i plnlgging, og vudingn v hv om kj i bnhgn. En måt å oppftt bn mdvikning på å i t hvt nklt bn h tt til å f t d tmm bli ttt på lvo, og h vikning i fllkpt. Hvo omfttnd mdvikningn pkti vil væ vhngig v bn ld og funkjonnivå. Dt viktig fo o å jobb md tm og ktivitt om bn ønk, og oppttt v. Dt kj oft t vi fond pln til fodl fo bn ønk. I Hu gådbnhg vlg bn my i in gn hvdg. Til tid vlg d om d vil væ ut ll inn, hvilk ktivitt vi kl h, hv og hvm d kl lk md ov. Smtidig dt viktig å ikk tilgn bn fo my nv i fohold til vlgn, mn vild dm d d bli uik. Vi ønk ltå å tilttlgg bnhgn bt mulig fo nklt bn, og nklt individt. Foldmbid: Bnhgn viktigt mbidptn bn fold/fott. Smmn h vi tt nv fo bn tivl og utvikling. I t likt mbid vi dt om væt viktig md gjnidig åpnht og tillit, mt fotål og toln fo hvnd ulikht. Vi ønk tt mbid bt på di kitin, d vi h to på t dtt tt godt gunnlg fo å jobb mmn fo bnt bt. Dt viktig fo t d fold/fott vt t d bn bli tt, høt og pktt i hvdgn, og t ll bn n dl v fllkpt. D tilbkmlding om bn tivl og bhov, og om hvodn bnhghvdgn opplv, tt vldig pi på, og viktig fo o. Fold/fott h to mulight til mdvikning i Hu gådbnhg i fom v blnt nnt foldmøt, bukundøkl, gjnnom SU, vd dglig kontkt, og foldmtl. All bn h in pm om innhold bild f ulik ktivitt i bnhghvdgn. Dnn pmn kn d gjn i. Vi oppdt dnn jvnlig. Bn h ogå in gn «mpp» md oppttmtl, tilltl, hlkjm, foldmtl gjnnom bnhgtidn, oppfølgingpln d dt bhov fo dt ov. Dtt få bn md g nå d lutt i bnhgn. På hjmmidn vå lgg tikl f hvdgn vå. Vi h digitl fotokjm i gdobn, om vi oppdt å oft vi kn, mt tvl om fotll kot hv vi h gjot i løpt v dgn. Vi på Fcbook! H lgg vi jvnlig ut innlgg fo hv vi gjø. Ukpln lgg på hjmmidn, og på mil fo d om ønk dt. H tå dt kvt kot om hv guppn h gjot fogånd uk, og hv om kl kj nt uk. Vi h to foldmøt i løpt v bnhgåt. Ett i ptmb og tt i mi. Vi h ogå tilbud om foldmtl to gng p. å, fo d om ønk dt. oktob oktob Hllown Hllown Plnlggingdg

5 Lk og læing I bnhgn lk vi dgn lng! Lk n ntl dl v bnhghvdgn. Ekmpl på innhold i lk kn væ lvolig, humoitik, fntifull, olllk ll gllk. Dt finn mng fom fo lk! Mn dt viktigt t lkn dnn unik n fo læing og utvikling. Vi i Hu gådbnhg oppttt v å lgg til tt fo di nn. Vi h dfo foku på mind gupp lik t vi kn vild og timul bn bt mulig ut f bn int og kunnkp, mt t vi h ft t lk og læingpo oft bli bd ivttt i mind gupp. Lkn btydning unik. I lkn oil komptn ntl, og vi læ v hvnd ll mmn, bn om vokn! I lkn dnn gunnlgt fo vnnkp, og vi læ ulik tilnæming og ttgi fo å opptthold og ivt ljon. Lkn tdig i utvikling og finn ny vi. Vi ønk å bli god på å oppdg di vin, lik t vi mmn md bn kn utvikl pnnnd pojkt md ulik tm og ktivitt. Vi ønk å gi bn poitiv opplvl og fing om fø til økt kunnkp om g lv og nd Filkn no vi vdtt kt høyt h i bnhgn. Filk bty fo o t bn kn få væ pontn, ktiv, utfold g og lk på in pmi! Vi få væ md på di fnttik in f cf bøk, butikkn, til Afik, på jobbn og til byn. Fntin fnttik! Non gng h vi dt å gøy t vi lgg nd pln til idn fo n tund. Knkj vi ikk kk lt vi gntlig kull dnn dgn, mn dt ånn vi vil h dt. Alltid kl fo ny læingpo. Vi h t unikt utmiljø og næmiljø om vi bnytt o my v. Ut få bn utfoldt g my m md koppn, og vi lgg til tt fo utfoding og poitiv mting! Vi my på tu og dt fnttik å få væ md og utfok ny vnty undvi. Vi h ogå vlgt å oppøk n utnfo bnhgn, om gymln på Flon kol, tjnhlln, og vi vømm på Rødmy kol. novmb Fdg novmb Fdg Plnlggingdg Julgntnning klokkn 5.00

6 Høytid og tdijon: Rmmplnn i t bnhgn kl mk d kitn høytidn:» Mkingn v d kitn høytidn h bd opplutning i vå kultu. Dt ntulig t bnhgn på n nkl måt fokl bn hv di høytidn tå fo, og t d få opplv båd lvot og gldn i fiingn (mmplnn 69:996) I Hu gådbnhg vlg vi å gi bn tt innblikk i hv og hvofo jul, påk, ft og pin. I tillgg nkk vi om d nklt «ød» dgn. Bnhgn Høytid oppgv og tdijon: kl ikk væ å fi høytidn innhold på fohånd, mn væ md på og fobd bn på dn mkingn Rmmplnn d kl væ i md t bnhgn på i in kl gn mk hjm.(rmmplnn d kitn høytidn:» 70: Mkingn 996) v d kitn høytidn h bd Budg: opplutning i vå kultu. Dt ntulig t bnhgn på n nkl måt fokl bn hv di høytidn tå fo, og t d få Nå tt bn opplv h budg båd lvot hng og gldn vi lvgt i fiingn ut (mmplnn flggt. Bnt 69:996) bli møtt I Hu md gådbnhg gtuljon. vlg I mling vi å gi bn få bnt tt innblikk kt i hv og hvofo jul, påk, ft og pin. I tillgg nkk vi om d nklt «ød» dgn. oppmkomht, og vd måltid bli dt ng og kon! Bnhgn oppgv kl ikk væ å fi høytidn innhold på fohånd, mn væ md på og fobd bn på dn FORUT- b: mkingn d kl væ md på i in gn hjm.(rmmplnn 70: 996) FN-dgn 24- Budg: oktob, invit ll til b. H bli dt lg v mt og dikk, mulight fo å kjøp bn kuntvk, ktivitt og Nå moo. tt bn Inntktn h budg gå hng til FORUT. vi lvgt ut flggt. Bnt bli møtt md gtuljon. I mling få bnt kt Tnning v oppmkomht, jult: og vd måltid bli dt ng og kon! FORUT- b: I å om i fjo, invit vi til julttnning i luttn v novmb. Dtt vil fogå på ttmiddgn, og dt bli ng, vt FN-dgn 24- oktob, invit ll til b. H bli dt lg v mt og dikk, mulight fo å kjøp bn kuntvk, vm dikk,og ktivitt no og nklt moo. å Inntktn pi, gå til FORUT. Luci-mking: Tnning v jult: D to bn I å om gå i fjo, i Luci- invit tog vi fo til julttnning d mind bn. i luttn Vi v gå novmb. i Luci-tog Dtt fo vil fogå d om på ttmiddgn, bo på Dypdlån og dt bli ng, ykhjm. vt Nift: vm dikk,og no nklt å pi, Luci-mking: Vi kl o ut om julni, yng og pi julgøt! I å kl vi på låvn til Lind. D to bn gå i Luci- tog fo d mind bn. Vi gå i Luci-tog fo d om bo på Dypdlån ykhjm. Jul: Nift: Fobd Vi o kl til o jul ut md om ng, julni, bking yng og pi julpynt/gv julgøt! I å lging. kl vi på Bn låvn få til Lind. hø om hvofo vi fi jul. Julvnding i Spjæøy kik fo d Jul: bn om ønk. Knvl/Ftlvn: Fobd o til jul md ng, bking og julpynt/gv lging. Bn få hø om hvofo vi fi jul. Julvnding i Spjæøy kik fo d bn om ønk. Vi kl o ut, og h knvlft. Bn få hø om hvofo vi mk dtt. Knvl/Ftlvn: Påk: Vi kl o ut, og h knvlft. Bn få hø om hvofo vi mk dtt. Vi lgg vkt Påk: på t dt gå mot ly tid, og t dt pi og go. Bn få hø om hvofo vi fi påk. Hvln invit til GUL fokot. Vi lgg Vi lg vkt på påkpynt. t dt gå mot ly tid, og t dt pi og go. Bn få hø om hvofo vi fi påk. Hvln invit 6 mi: til GUL fokot. Vi lg påkpynt. 6 mi: Vi lg våt gt «fø 7 mi- tog» og gå i nbolgt! H påfølgnd ktivitt og gilling. Vi lg våt gt «fø 7 mi- tog» og gå i nbolgt! H påfølgnd ktivitt og gilling. 7 mi: 7 mi: Bnhgn Bnhgn h pl h i 7 pl mi i 7 togt mi togt på på Skjæhldn. Smbidutvlgt h h nv nv fo dtt. fo dtt. Pin: Pin: Bn få hø Bn om få hvofo hø om hvofo vi mk vi mk dtt. dtt. Sommft: Sommft: Vi vlutt bnhgåt md gillft, og ltt undholdning f bn! Vi vlutt bnhgåt md gillft, og ltt undholdning f bn! dmb Lucidgn 5 dmb Julftn. Juldg 2. Juldg Lucidgn Nyttåftn Julftn Bnhgn tng klokkn Juldg Juldg Nyttåftn

7 Tmn -Hv tnkn bk tmn i å? I å h vi vlgt 4 hovdtm om vi kl jobb md gjnnom hl bnhgåt. Dt HVALER, DYRENE PÅ GÅRDEN, SPRÅK og FORUT. Slv om vi h vlgt o ut fi hovdtm, vil vi ogå t fo o nd tm gjnnom åt. Vi jobb tvfglig md tmn, og fgomådn gå igjn i ll tm/pojkt. ( S lng fm fo hv gupp pojkt/tm.) Hv gupp tilnæm g tmn på dn måtn om bt fo d ulik guppn HVALER I å vil vi h hovdfoku på Hvl om tm, nttopp fodi vi ønk å læ m om næmiljøt våt. Vi vil t i buk næmiljøt i fom v mu, bibliotk ov. Mn ogå i fom v dn fin ntun om vi h h ut om kog, tnd, fjll og vnn. Målt md dtt tm t bn kl bli kjnt md Hvl og hv om kn gjø d hvo d bo. DYRENE PÅ GÅRDEN Sidn vi n gådbnhg dt n ntulig dl v vå hvdg å tll fo dy vå. I å h vi u, knin, ponni. Vi få ny høn i høt! Hv 5. uk h d ulik guppn dynv. Dt vil i t guppn h nv fo mting og tll, mt ngjøing. Guppn h ogå iding ukntlig. D få bn væ md i tlln, og læ hvodn vi tll og l n ht kl til iding. Riding kj båd på vin vd bnhgn, mn ogå på tu. Målt å gi bn mulightn til nv og poitiv opplvl mmn md dyn vå. Vi jobb fo t bn kl bli tygg i ljon md dy, og gi d kunnkp om dy bhov, tivl og vlvæ. SPRÅK Gjnnom Hvl kommun vi md i påkpojktt Spåk i bnhgn, my m nn b pt. Pojktt ttt vi md i fjo. D jobbt vi md påk i hvdgitujon og dn god mtln. I å ønk vi å bygg vid på dtt, og t påkt md inn i mlingtund, lkitujon, gjnnom fotlling, gjnfotlling, bnvning og gjnnom føll. Dfo dt viktig t vi i bnhgn lgg til tt fo poitiv fing hvo bn få buk påkt mt mulig. D ntt kl væ vildnd, nkjnnnd, og ikk mint bvit på hvodn påkt buk, og hvodn vi tilttlgg fo god påkutvikling i vå bnhg. Målt fo påkpojktt å gi bn tidlig og god påkutvikling om gjntnd fo vid læing. FORUT FORUT n fokotl fo FOR UTvikling. Ålig dlt bn i ulik FORUT-kjon, om hndl om bn i fmmd kultu. Vi på Hu, tolt v å væ n dl v FORUT itt bid. Gjnnom å jobb md FORUT, læ vi om bn i nd vdndl, om hvodn d bo, lvg, og ikk mint hvodn d h dt i itt hjmlnd. Som n vlutning på pojktbidt hold bnhgn n b d inntktn gå til n btmt kjon. Målt å læ bn om ulik lvtt og kultu, og ikk mint å gi d kunnkp om t vi kn væ md på å påvik vd å utgjø n fokjll. jnu 205 Nyttådg jnu Nyttådg Plnlggingdg

8 KRØSSTRØLLA Buk ntun om lk og læingn Soil komptn Fout Smling hv dg Muikk Hvl Dy på gådn Spåkpojkt Koppn Å=dhimml Snopplvl fbu 205 U9ok næmiljøt Modg fbu MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Vlntindg LØRDAG Ftlvn SØNDAG Modg Vlntindg 5 Ftlvn

9 SJØHESTER/KRABBER Foming k=vitt Soil komptn Fout Lkgupp Hvl Dyn på gådn Spåkpojkt Slvtndight tning Evnty Smling hv dg m 205 Kopp og bvgl m

10 DELFINER Vnnkp Slvtndight tning Soil komptn Fout Hvl Dy Spåkpojktt Kopp og ntu S nklt bn pil påkdg Spåk i mlingtund, hvdgitujon og bgplæing i tmbid Læ gjnnom kopp, bvgl og lk 2 Skjætodg 3 Lngfdg Muikk 4 Påkftn påkdg 3 pil Skjætodg Lngfdg Påkftn. påkdg Bnhgn tng klokkn påkdg

11 HVALER Bøk hjm i næmiljøt Kopp og hl Vdn undt Skol Hvl Dy Spåkpojkt Bøk bdik i næomådt Mtlging MLpojkt mi 205 Offntlig høytiddg Figjøingdg mi 205 Dynv hv 5. uk MANDAG TIRSDAG 2 ONSDAG 3 TORSDAG 4 Kiti FREDAG 5 LØRDAG 6 SØNDAG 7 Gunnhimmlft. Offntlig 2 lovdg 3 høytiddg Figjøingdg Pindg Pindg Kiti Gunnhimmlft. lovdg Plnlggingdg Pindg Pindg Foldmøt klokkn 7.30

12 Gld, humo, vm og omog: «Bn h tt til omog og næht. Fo bnhgn dt n pimæoppgv å gi omog og næht, og å øg fo t bn ut f ld og individull fouttning bli møtt md lydhøht, innlvl og vilj til mpill.» (Rmmpln 6:2006) Dt viktig å t v på gldn og humon. Bn kp gld i ng, dn, kommunikjon, itujon og gjnnom kpnd po. Bn h gjnyngld og guppgld, og vi tøy my! Vi h ulik ngmnt i bnhgn, om knvl, ktivittdg, budgmking ov, fo å nttopp kp gld og humo. Bn føl gld ov å mt no, føl næht, og h fll opplvl. Dt kl væ lov og tøy og tull, mn vi må vit hvo gnn gå! Gld og humo ogå viktig fo d vokn i bnhgn- båd fo vå gn dl, mn ogå fo miljøt undt o. Gld vokn og godt humø, md på å pg bnhgn miljø på n væt poitiv måt. Ponlt i bnhgn h n yktik fopliktl til å hndl omogfullt ovnfo ll bn i bnhgn. Dnn fopliktln till kv til ponlt om oppmkomht og åpnht ovnfo dt unik ho hvt nklt bn, og dt unik i itujon, og i guppn. Vi ønk t n omogfull ljon pgt v lydhøht, næht, innlvl og vn og vilj til mpill. Omog n viktig dl v dt ufomll mpillt i bnhgn. Vi tøt, ko, p på t bn godt kldd, kift vått tøy ov, mn vi vi ogå vm, godht, tålmodight, oppmkomht og innlvl. Alt dtt ønk vi ogå t bn læ! juni juni Sommft i bnhgn f kl Olokdgn Olokdgn 30 3

13 Ovgng bnhg-kol: «Bnhgn kl i mbid md koln, lgg til tt fo bn ovgng f bnhg til føt kl, og vntult kolfitidodning. Dtt kl kj i mbid md bn hjm.» (Rmmplnn 53:2006) Båd bnhg og kol n hvo omog, dnning, lk og læing hovdfoku. Dt viktig å t hnyn til t dtt «intitujon» pgt v båd likht og ulikht. Smmn h bnhg og kol t fll nv fo t «bn kn møt ulikhtn md nykjight og tillit til gn fouttning» (Rmmpln 53:2006) Vi i bnhgn lgg til tt fo t ovgngn til koln kj på n poitiv måt, hvo vi kn gld o, og væ nykjig mmn md bn. Dt viktig t bn føl d få ttt vkjd md bnhgn på n god måt. I Hvl kommun finn to bnkol, Flon kol og Åttkntn kol. Dt tot tt di koln «vå» bn tt på. På nyåt kontkt bnhgn fo ovgngmtl. H kv foldn mtykk. Dtt n mtl mllom pdgogik bnhgponll og læ, fo t koln kl få tt lit inntykk v hvt bn. Bnhgn flink til å møt jvnlig fo t bn kl få litt kjnnkp til d om kl gå i kln in. Dt væt poitivt! Bnhgn till ogå på bøkdg mmn md bn. Foldn till på føkoldg. I Hu gådbnhg kll «kolttn» Hvln. Dnn guppn buk my tid mmn. H få bn væ md å btmm hv vi kl gjø. D h gn pojkt, ktivitt og tu! På dnn måtn bli ktivittn lytbtont, og ut f bn int og pmi. Dt viktig å påpk t dtt IKKE n kolklubb!! Vi tilnæm o tm utf bn tåtd. Vi h bidbøk md tll, boktv, to og litn, tø og mind nn, fom og figu. Vi bli kjnt md klokkn, intodu tll og fom, nkk litt nglk og gjø ktivitt om tilpt d tøt bn. Vi vktlgg utliv, tu til fot og md bu, mt lvtndighttning! Vi buk næmiljøt my, mn vil ogå h ft utflukt til bibliotkt. På luttn v bnhgåt h vi ovntting i bnhgn md Hvln. Dtt bli vlutning på bnt tid i bnhgn. Vi gld o til dt. Ovnttingn lvfølglig fivillig, mn kv t bn «vp» dgn tt. Foldn i dnn guppn vil få n m konkt pln fo vå tnk fo dtt åt. I mbid md koln, øv vi på di tingn: - Blyntgp. - Skiv nvnt våt. - Kl v/på g lv. - Gå på do ln. - Rkk opp hånd, og vnt på tu. - Fgn. - Klipp.

14

15 L mg vok om jg og pøv å fotå hvofo jg vil vok om mg lv. Ikk om mmm ønk jg kl væ, ll om ppp håp jg kl væ, ll om læn min yn jg kl væ. Kjæ pøv å fotå og hjlp mg å vok nttopp om mg lv.

16

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Kort om syvendedags adventistene

Kort om syvendedags adventistene Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 3

Løsningsforslag kapittel 3 Løsningsoslg kpittel 3 3.1 ) Uttykket o (den konigusjonelle) entopien S e gitt ved S k ln W, de W uttykke ntll skillbe mikotilstnde. Siden kystllen inneholde n vknse odelt ove N N! N! tomplsse e W og S

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

Program torsdag 23. oktober

Program torsdag 23. oktober Poga todag 23. Kl. 12.00-18.00 Jacobn Intiø Nodjö Idé & Dign Haugo Rii Intiø vi tndy tapt og tk fa Dign Guild og Rph La London. Kl. 12.00-19.00 Undtøiagaint Akitogt Ponlig åd og vildning fa lg på Chantll

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Fgvluring FYS3120 - Klssisk mknikk og lktroynmikk vår/høst 2009 Forlsr: Jon Mgn Lins Rgnøvlsr: Pr Øyvin Solli Fysisk Fgutvlg 1. mi 2009 Bsvrlsn r nonym, mn vi gjør oppmrksom på t orlsr hr tilgng til ll

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori Prioisk mn-vluring FYS4170 - Rltivistisk kvntttori høst 2009 Forlsr: Jn Olv Eg Forlsr r nsvrlig or skjmt 23. novmr 2009 Svr på tt skjmt r nonym, mn orlsr, SUFU og stuimonistrsjonn v Fysisk institutt hr

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

Løsningsforslag til Øvingsoppgave 5

Løsningsforslag til Øvingsoppgave 5 Oppgve 5.1 ) Figu 5.1 vise et foenklet tilstndsdigm fo det metstbile system jen-kbon, Fe-C. Skiv på digmmet stuktuelementene og fsene som tilhøe de enkelte flte. Mek v eutektisk og eutektoidisk eksjon

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Fagevaluering FYS Kvantefeltteori

Fagevaluering FYS Kvantefeltteori Fvlurin FYS4170 - Kvntlttori høst 05 Forlsr: Jn Olv E Fysisk Futvl 22. novmr 2005 Bsvrlsn r nonym, mn vi jør oppmrksom på t orlsr hr tiln til ll skjmn. Evlurinn lir orttt v Fysisk Futvl, som slv vlr hvilk

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei!

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei! 31/1 5/2 2011 Pisn gjld f.o.m 31/1 t.o.m. 5/2 uk 5. 5 FRK K RI H l, p. kg I skiv 6, sdag 2/2 n o 1 / 1 3 andag Gjld m 34 0/kg id fo ski! FRK LR VINKO g P. kg t 3,/k n i a M Kydt/ pa opptil 1 o f l a t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

TagAlong. Et lite reiseselskap med stor personlighet

TagAlong. Et lite reiseselskap med stor personlighet TgAlg Et lit ilkp d t plight å p v ø p k! y b E l i t k i v hv Vlk til TgAlg Så gøy t du itt i i vå! Vi f til å få hjlp dg d å g i til di dø ål. I d ipijktlg fi du bkvt t lit utvlg v vå i. Stlig iål g

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer