Legge inn side 1 som brev?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legge inn side 1 som brev?"

Transkript

1 Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl i kig. gl vds lad blitt ig om, og som bida til å bgs msklig lidls vd å gul kigs gag. å du ha lst d bok vil du vit hva diss gl, hvofo d bl lagt og hvofo d så viktig også fo dg. Å fostå kig t alltid kig ll koflikt t std. Hv dag hø, ls og s du yht om kig og koflikt. Om gusomm hadlig og msk som lid. fomasjo dt ikk alltid så ltt å fodøy. t at viktig mål md d bok dfo å gi dg o dskap du ka buk fo å fostå dt som skj. Fo å gjø dg opp di g mig og flkt ov d sto, viktig spøsmål. Som hvoda stat kig? kig uugålig? Ka ma hid at msk lid i kig? alt lov hvis dt ka bida til å vi kig? Ka dt bli kig i og? Vi håp også du skal bli ispit til å gasj dg i d offtlig dbatt. Bli md og diskut dilmma, poblm og løsig. Fo dt som skj i ad lad ha også btydig fo oss h i og. i plass i vd Vå foståls av vd utvikl sg stadig. y tkmåt og ifallsvikl fø til dig og fobdig. t ka du bida til. il gu fo all itasjoal gl som gul samhadlig i kig og fd mllom vds bog, ligg id om at kltmskts vdi og slvstdig asva. som ls d bok mogdags politik, joualist, læ og soldat. Kuskap d få vil hjlp d å hadl md spkt fo itasjoal gl og ag å d s at d bli butt. bu og gu hadl alt om vdi. Om hva vi tk om msk udt oss.

2 ød Kos vd s støst humaitæ ttv k. Vd tg modig pådiv fo at gl i kig skal spkts og ttlv s. ød Kos tg si og d mag op plv somht, so sial ød, vold og utst gig. M ød Ko s tgs også i og fo å fotll om alt som skj ut i vd. Fo å big vd æ m odm. Fo å lyk ks i å skap t godt flkultult samfu tgs ød Kos som ikludd bobyg g mllom ms k og kultu. ød Kos skal løs sitt oppdag vd å div aktivitt som møt msks b hov fo hjlp, vd å påvi k samfusdbatt md tydlig humaitæ budskap, og vd å div opplæig om m skttight og it asjoal humaitæ t t (H ). HOL: Kapitl 1 Mskvd 4 Kapitl 2 gl i kig 22 Kapitl 3 Ba i koflikt 48 Kapitl 4 å gl byts 64 Kapitl 5 Kigs koskvs 86 Kapitl 6 mdiskapt viklight 112 dat vds støst sk og hud satt vdskod da d Ø KOS PÅ OPAAK: 935 m KOS i Oslo d FOO: Ø msklig ød kos på takt av Opa 2 3

3 KAPL 1 OUKSJO: HVA MSKV? MSKV «All msk født f i og m d sam m m skvd og msktt ig ht.» føst atikkl i Fs Vdsklæig om Mskttigh t. Al. FOO YKO. skvd sikkt ikk t od du tk på til daglig m dt t viktig od. Fo dg og fo all udt dg. t valig å si at mskvd d ibod vdi t msk ha. Altså at vdi i mskt slv, og ikk avgjøs av hvo ma bo, hva ma gjø ll ka, ll hvoda ma s ut. M ) i samfuskuskap: Komptasmål (tt 10 ti skal ku: «fokla kva Mål fo opplæiga at lv døft moglghit og uthaldiga og fodomma og.» fodiga i flikultull samfu ) i histoi: Komptasmål (tt 10 ti skal ku: «lag spøsmål Mål fo opplæiga at lv ta på 1900-talt og i våt om stal itasjoal koflik klaiga og diskut koig hudå, fomul åsaksfo skvsa av koflikta.» ) i L: Komptasmål (tt 10 ti skal ku: «øft tisk Mål fo opplæiga at lv d og mskttight, spøsmål kyttt til mskv t vd å ta utgagspukt i likvd og likstillig, blat a kjt fobild.» 4 «SKAp V m SKV SKAp V F» Fa diktt il ugdomm gl og fo all som jobb fo at msk skal ha t vdig liv og lv fdlig samm. Mskvdt absolutt. t bty at ma ikk ka si at o ha m ll mid mskvd ad. Fattig ll ik, svat ll hvit, jt ll gutt - Fs mskttightsklæig si at all msk ha samm vdi, og d At all msk ha ibod samm ttight, tt og sltt vdi utgagspuktt fo Fs fodi ma mskttigmsk. htsklæig. Mskvd ka Ja, faktisk fo også bty vdight i dt daglig: Som at t høs kaskj ut fot asjo ld m s k, ll d som slvfølg at (F) som osom syk, skal få ball msk ha gaisasjo, fo hold mskvdt samm vdi, og d itasjoal slv om d svak og ikk ka kjmp ll sakk fo sg slv. av odahl Gig (1936) samm ttight, m tk tt: dt så at vi av og til spkt kltmsk, ll gupp av msk, m ad? Histoi vå, og kig i dag, vis at mskvdt blitt kkt og kks hl tid. og ls vi oft om ms ad kvd i diskusjo om iv i gu bak ig og y odm md d i d kv ad kultu. Ms sammhg hadl oft om at mioitt skal ku ivata si kultull og ligiøs vdi, og likvl bli itgt i majoittssamfut. 5

4 OMAFOLK VA UØSK OG d sivil. Ov 1 millio msk ha blitt dpt og oppimot 2 Bogkig i Suda ha væt lagvaig, og ha gått hadt utov omstol i Haag ha utstdt astod på Sudas staffd joal itas millio msk ha blitt dvt på flukt. d, kigsfobytls og fobytls mot mskht. H sittd psidt, Oma Al-Bashi. Ha ttsøkt fo folkmo. FOO: U PHOO/SK BB gio afu i s vi flyktig i Zam Zam, li fo itt fodv FOLK Ø F U O F HVO GUSOMM HALG? å ma fata o mskvdt og stmpl dm som vdiløs, dt kl å utfø gusomm hadlig mot dm. Vdshistoi full av ksmpl på gupp av msk som blitt stt på som midvdig, og at dt å dp dm ll bgå ovgp mot dm dfo ikk blitt vudt som fil. t tvt imot blitt stt på som til dt bst fo vd. 6 hø til t udmåls folkfd som stadig kutts fa samfuts bufall. tllktult stt stå d osk omstif i klass md g, idia og mksika. Socialt og psykologisk d å stt i klass md vafobyt. Fotsatt dt mag som tilhø omaifolkt som ikk tø væ åp om si bakgu, og fotsatt fis dt gativ og stigmatisd uttykk i buk i d osk dagligtal som hvis til dtt folkt. Kild: osk Hlsigfoskomit s appot osk omai-/tatpolitikk: Fotid, åtid, fmtid fa 2009 FOO: CC/SAMSKVK dag og t lad d mskvdt stå høyt. Hl våt lovvk bast på at all msk i ikt ha samm vdi. M slik ha dt ikk alltid væt. omaifolkt ll tat som d oft kalls bl utsatt fo alvolig ovgp fa osk mydight hlt fm til 1970-tallt. Mydight vill fj ds kultu og lvmåt fa og, fodi d aså d som midvdig og skadlig. Målt va å få dt omisd folkt til å bostt sg på tt std og ta valig abid. Blat vikmidl va å ta baa fa fold, tvug omskolig av voks, stilisig, fobud mot å buk spåkt og ad fobud som hidt omaifolkt fa å div tadisjoll æig. foabidt til stilisigslov av 1934, stå omaifolkt omtalt på måt som tydlig vis hvoda d og ad gupp ikk bl stt på som å ha lik vdi som ad: omaifolkt isfølg. FOO GLOMALSMUS ba osk myd ight omaifolkt/tat offisi lt om uskyldig og ga dm sta tus som asjoal mioitt i o g. t vil si at i tillgg til å sik pso fa mioitt d ttight all som bf i sg på osk jod ha, ha og også akjt o sælig ttight som skal sik at mioitts kultu og id titt bli ivatatt og vidutv iklt.1 Også kv, skogfi og jød fikk status som asjoal mioitt.... samisk Visst du at til hlt fm ba i og kk lo v å 1959 ikk fi isk læ sam sakk ll på sko l? 7

5 måt å fata m sk mskv d på, å gi dm kalla v. Ud kig i Vi tam fa 1965 til 1973 bl vi tams omtalt m d dt gativt ladd od t «gooks» «gulig» av amikask solda t. På d måt va d ikk lg kltidiv id. va ba gå mass fid, ikk m sk md gv di. å gupp ll asjo bli fid, btakt d oft motstad som mid vdt sg slv. fata dm mskvd. FOLKMO WAA a apil til jui 1994 bl mist msk dpt i wada. flst dpt tilhøt folkgupp tutsi. t hadd lg væt stk spig mllom hutu, som utgjø majoitt i ladt, og tutsi, som mioitt. il toss fo at d F 8 GAML V F Y L B fa wada. Bukavu, Zai Flyktig Y FOO: CC/GASSMA, H faktisk gask lik. sakk samm spåk, bo i samm omåd og ha lik tadisjo. At d ov tid ha stt på hvad som så foskjllig, md foskjllig vdi, ka spos tilbak til d bl blgisk koloi i Blgi mt tutsi va d ovlg folkgupp, og ga dm bd jobb og utdals hutu. atulig ok føt dt til splittls mllom folkgupp. a wada bl uavhgig i 1962, tok hutu ov styt av ladt. utsi bl gjom å bskyldt fo my som va galt og dt va my uo. Splittls kulmit i 1994, md t av d vst folkmod vd ha stt. Gist som statt dt hl, va at psidts fly bl skutt d. g vt hvm som gjod dt, m hv gikk ut ov tutsi. Militæ ld, politit og politik oppfodt valig, sivil hutu til å gå til agp på tutsi. Oppfodig som blat at bl fomidlt ov adio. løpt av tim va blodbadt t faktum. Militsgupp av kstm hutu bl dat fo å sk ladt fo tutis. Folk dpt abo si. o fodi d bl lovt pg ll lad. Ad fodi d bl tut til dt. Mosta-bo i Bosia-Hcgovia bl ødlagt ud kig mllom bys boisk muslim og koat i a bo bl byggt opp og gjåpt i 2004, så mag på dt som symbols k hlig av splittls mllom muslim og koat som bo på hv si sid av bo. AP PHOO/AML MC voda ma i t samfu vud t msks vdi ka d sg askt, og msk som lvd fdlig samm ka da komm i koflikt md hvad som i Bosia-Hcgovia på 1990tallt. Ladt bstå av hovdsaklig t folkgupp: muslim, koat og sb. Fa 1992 til 1995 va dt kig i Bosia-Hcgovia. Koflikts kj va om Bosia skull fotstt å væ dl av davæd Jugoslavia, ll om ladt skull bli uavhgig stmt folkt fo slvstdight. M dt bl askt uo da d bosisk sb boikottt av- H stmig og dat si g gjig. fikk støtt av abopublikk Sbia. Samm kjmp d mot d bosisk muslim og d bosisk koat. Mskgupp som hadd lvd fdlig samm va plutslig blitt bit fid. Mag sivil bl toist, mydt, satt i kostasjosli og jagt fa si hjm. t va komplist koflikt, d gaml v og abo foådt hvad på gu av opphaust asjoalism og fokus på tisk oppils. Slv i dag, mag å tt at koflikt bl avsluttt, fis dt by i BosiaHcgovia d d foskjllig bos- i lv atskilt og ha mist mulig kotakt md hvad. 9

6 S O HS SØS KG Ud ad vdskig bl millio av «uøskd msk» utyddt blat at jød, sigøy, 10-åig jt ddt fa Bikfa Uga som bl homofil, hadikappd i jaua, 1947 au av d ød am é. FOO: AUSCHWZ og syk. d om at SA MUS -BKAU UM ACHV S hvit msk av aisk as va ovlg all ad, stod stalt i Adolf Hitls idologi. ikau, d støst av Kostasjosli Auschwitz-B på to, folkmod og bol sym t Hitls dødsli, ha blitt Holocaust ov hl vd. -BKAU OśWęCM H SA MUSUM AUSCHWZ FAKA OM A VSKG ad vd skig bøt ut 1. sptmb 1939, da ysklad iva dt Pol ud ld ls av Adolf Hitl og has azistpati. Hitls mål va å kotoll uopa. vasjo føt til at Stobita ia og Fakik klæt kig mot ysklad. løpt av d st sks å spdt kig sg fa uopa til usslad, od-afika og Asia. Kig vat til millio msk mistt livt ud ad vdskig, omlag 40 millio av diss va sivil. høy dødstall gjø ad vd skig til histois blodigst koflik t. Også og bl ammt. yskla d ivadt og d 9. apil Adolf Hitl. SACHV FOO: USCHS BU 10 JAK PÅ OSK JØ 13. mas 1942 gjiføt Vidku Quislig, som ldt d osk azistisk gjig, d såkalt Jødpaagaf. lov som fobød jød adgag til og, og som va blitt avskafft i oktob 1942 bl all malig jød astt. Aksjo bl gjomføt av osk politi. 25. ovmb bl også all kvi og ba astt. a kig statt va dt omkig jød i og. otalt 767 jød bl dpott fa og til tysk utyddlssli. Ba 26 ovlvd. 230 jødisk, osk famili bl hlt utyddt. 26. ovmb 1942 bl 522 os k jød, ikludt 32 ba, føt ombod i skipt oau som lå i Oslo hav. fa gikk vi til kostasjosli Auschwitz i Pol. FOO: OGS HJMMFOMUSU M. OSK KAH Ø KOSASJOSL Høst 1939 bgyt d tysk my dight å ifø d tysk aspolitikk i dt okk upt Pol. Ladts jød bl samlt i g gtto og ds idl og fomu bl bslaglagt bs tmt azist sg fo å få fotgag i utyddlsspos ss. såkalt «dlig løsig på jødspømå lt» va å opptt kostasjosli i ladt. mst kjt av diss Auschwitz-Bikau i æht av Kakow. av d osk jød som bl sdt ut av og md skipt oau i ovmb i 1942 va 15 å gaml Kath Lasik. Hu bl gasst i hjl av azist. Histoi hs bl kjt da fofatt sp Søby skv om livt hs i bok «Kath alltid væt i og». Samvittightsfullt ha 15-åig Kath, lv vd Fagbog skol i Oslo, md skåstilt skjøskift svat på Spøskjma fo jød i og. Ud ubikk å kom til og? skv hu: Alltid væt i og. Skjmat datt 16. ovmb På lapp som bl lst opp i klassommt tt at hu bl tatt hadd hu skvt: «akk fo mg. å få d ikk s mg m. att bl vi astt.» HVOA KU JØUYLS SKJ FOA ØY PÅ FOLK? ttkat av ad vdskig ha av d sto diskusjo væt: Hva visst valig folk om dt som fogikk udt dm? Hva todd d gtlig skjdd, da jød i abolagt, d jødisk klasskamat til baa ds, d jødisk butikki på hjøt, koa has og baby ds i og, ysklad og ad lad styt av azist plutslig dag bl astt og sdt til kostasjosli? Mag valig msk va Hvit buss skadiøyvit til dt Ud 2. vdskig bl mag tasjoss ko av ut t avisk fag dd som skjdd dag. s bus li av d Hvit ut å gjø o. til aag Stiftls Hvit Buss fo is t a t bla itz Auschw tasjosskolugdom til tidlig kos åkiw. ww li i uopa. Ls m på gas.o dagbok. st lst m s vd lad i d mått kaskj agbok jt som bodd d å s k to. a A F og fa jødisk ftt til a o lo v m å k, p m sg A Fa d stosøst s to m j g, m sli. dis jt samm mm md bk t i kostasjo k. sist sa d dagbo famili, å ugå å bli s skv hu a bl famili fo, å 5 fo 1 l ti v a 9 a t 1 v gust os a A, va 1. au død i k å, f kv o om As fa, s u h dag L. ll, ut AM vsløt. A S AMS ådt og a O: AFF BASL CH - AF. FO sjosli «OVgp Og u y KKlS HA g gs. ASVA FO A SlK g HA SKj H Og, lgg HOS HV Og é AV OSS. V må A læom AV VÅ FO SOm V Vl S K m mmsk lg Fm FO OS S All.» Michal achl Suissa, ld fo St mot atismittism i t i lgg på ittism.o i

7 må ll i gata, må vi ta stillig til. Vi md væ spø oss slv: Hva vil jg k s m lig skal va t Hva it? ug vit t øy på? Hva sys jg ut, skj o å ikk jg std til o s som jg gjø hvis jg dslv å væ dikt ivolvt i h lik? At os mskvd bli ls. kkt? fo å Vi all tilsku hv dag, til alt t øyvit ka bstmm sg t. oss t ud å t gjo vd og t kt, som bli sag gip i i hdls di fo isk mat da o skj å ll tg ikk ivolv sg d og da, at vi skal væ øyvit. Alt som, vd å fotll ad om dt iga idikt t på l, sko på, ili fam i skj d ha stt. Fa tilsku til øyvit V MSK UFOS OGSÅ AGLGLV Å VÆ V L OVGP BG/BSAPAC. llustasjosfoto. FOO: VA-LOA SA t ikk ba i kig at mskvdt stts på pøv. Hvoda dt på skol di, på tiga ll i vkts? Oft dt slik at o gs som my kul ad. Kaskj ha d flottst klæ, flik i idtt, ll gs som p ll populæ av ad gu. t kaskj o spsill som alltid ivits på fst, som all vil væ samm md. Så dt dm som ig by sg om ll gidd å pat md. o få mskvdt kkt av mdlv hv dag vd å bli mobbt. klt som mobbs plags md følls av at ma mid vdt ad st av livt. 12 Likgyld ight Føst tok d m jg b kommuist ydd m g ikk fo jg va ik tt to k kommuist. k d fagfo igsfolk m jg b ydd m g ikk fo jg va ikk fag foigs Så tok d ma. jød m jg b ydd m g ikk fo jg va ikk jød. il slutt to k d mg. M da v a dt ig igj til å by s g. Mati imöll ( ysk ps 84 t og mots tadsma ) som bl f, gslt av Hitls fo satt i fag lk og li Sa chshas s og achau. u ka slv bli t øyvit bått og ut at du fovt dt. t ka skj å du gå på gata, ll å du hg udt i skolgåd. Plutslig skj dt o. t msk bli ovfalt. mdlv bli mobbt. o bli psst til å gjø o d ikk vil. Kaskj du d st som s dt som skj. Hva gjø du da? Gip du i? Fotll du ad om dt, ll vlg du å lat som om du ikk så dt? t lttst ka væ å ikk by dg. La dt skj, ut å gjø o md dt. llustasjosfoto. FOO: VALOA SABG/BSAP AC. M vd å by dg ka du dd as liv ll vdight. Vd å by dg si du tydlig fa at du m all msk ha samm vdi. Å væ t øyvit ka væ uhy viktig. t oft gjom øyvit at vd få vit hva som faktisk ha hdt i kokt situasjo, og at dt som ha hdt bli yddt opp i. Å væ øyvit oft ikk isikofitt. Å slad på o som mobb, ka fø til at ma slv bli upopulæ. d yttst koskvs ka t øyvit stt sitt gt liv og hls i fa fo å bskytt ad. som du tø å stå f m og fotll o m dt du ha stt, ka du bida til at o gså ad tø fo tll. k gå aktivt o ms is ut øyvit. i fo å væ t skj disstd d d i kig, ll til å væ ovgp, fo kimiig og skiv b som ka t stt md øy s M. a som skj fo vd hv tiv ak t of tivist kttightsak øyvit. 13

8 V ØY K K L B K S K SOM SKAP Ø KOS amfut våt gult av lov og gl, m dt bty ikk at vi skal godta alt som skj udt oss ut å still kitisk spøsmål. o av vds mst kjt aktivist, som lso Madla ll Mati Luth Kig, dt samfut sitt ttopp vd å utfod dm som hadd makt og bstmt lov i samfut. o gag ka lov og gl væ uttfdig og diskimid. Å væ t øyvit bty også å ha t kitisk blikk på vd båd h hjmm og d ut. S uat så at ig tok sg av soldat, og tok skittt fa å væ t øyvit til å gip i i hadlig: Ha samlt samm lokal kvi og ba dm. Mati Lu th. Kig va Kig J. vis fm si obls fdsp amikask bo ismd tykkls av gttights svat amik fokjmp so alj i Oslo i a. t øy på at has fo vit som ikk m kjmpt mot udlk bl bhad lt som mid ku sitt st ikk-vold, alts ill og s vdig m å fdlig mot sk. Has stad. Ha bl mtod va dpt 4. ap il FOO: SCAPX /AP PHOO u må ikk sitt tygt i ditt hjm og si: t søglig, stakkas dm! u må ikk tål så idlig vl d utt som ikk amm dig slv! Jg op md sist pust av mi stmm: u ha ikk lov til å gå d og glmm! ikt av d osk fofatt Aulf Øvlad fa «KK HA SOm Kjæ lgh S VS F, lkgyl gh.» li W isl, um skfødt filos of og politis aktivist. Vi k av obl s fdspis FOO: WO L C 14 SBASA d tg på ifksjo holdt på å bli gal av smt og tiggt om at dt skull bli gjot d på alt samm.» OOMC FO UM/SWSS UGS. -MAG.CH/ KL: WK COMMOS Hy uat ( ) va ug svits som 31 å gamml slt md å tj pg på fotig si. Ha bstmt sg fo å oppsøk d fask kis fo å b om t lå. Fo å komm dit mått uat is gjom d oditalisk by Solfio. it kom ha om kvld d 25. jui 1859, og havt midt på slagmak. ag fø hadd Hy uat FO O: CC østiksk og ht va og fask styk mat. Ha dlt dm i i gupp og kjmpt mot hvad i t stot ba dm vask soldats så. Ha slag. a d voldsomm kamp oppttt t pimitivt fltsykhus i va ov lå m død kik, ha samlt i sgtøy ll såd m igj på d ku fobid så md og slagmak. tt o av dt hjalp død soldat md å skiv uat husk fa d kvld: avskjdsbv til famili si. All hjalp all. g tkt på om «atts stillht bl butt av stø soldat va v ll fid. All og kvalt sukk av smt og lidls. va bød å tutti fatlli som Hjtskjæd stmm opt om dt ht på italisk. hjlp. a sol sto opp, ku jg s at slagmak va dkkt av uat møtt aldi kis og fikk mskkopp og hst. aldi pghjlp til fotig stakkas såd soldat va likblk av utmattls. o av dm si. stdt skv ha bok som ht Mi fa Solfio i som hadd åp så md bgy- bok foslå ha: Vill dt ikk væ mulig i fdstid å da o fivillig hjlpogaisasjo md dt fomål å ku ta sg av såd og skadd i fobidls md kig og koflikt? tt spøsmålt sultt i at dt bl dat komité fo pli av såd i kig CC istoi om ma som la gulagt fo ød Kos-bvgls, histoi om hvoda t øyvit gp i og dt kigs vs fo all fmtid. H : Slagt vd Solfio. FOO PÅ V som s utviklt sg til d vdsomspd ogaisasjo ød Kos. tillgg sultt bok i at vi fikk d føst Gèvkovsjo, t glvk fo bskyttls av syk og såd soldat. Histoi om H y uat histoi om t m sk som ikk klat å væ vit til lidls ut å gjø o md dt. uat hadd ikk slv o md kig å gjø, m gp i av hsy til mdmsk som hadd dt vodt. 15

9 VASL FA GAZA ftt 2008a kig ast i Gaza vd åsski ktt ad2009, bl utladsk joualist lg va gag til omådt. M to osk hva d så. øyvit og fotalt vd M hvofo va dt d som mått fotll hva som skjdd i Gaza? Ku ikk palsti z fug Camp Jabalia Cossig Poit Kilomts 0 Bit Haou Gaza ahal Oz Middlhavt Kai SAL i al-balah LBAO Kissufim (closd i Aug 2005) Kha Yuis Wst Bak løpt av d kot koflikt bl Gaza lagt i ui og ld sto sivil tap. M og m sk bl dp llom t på palstisk sid. æ 50 post va sivil, og udt 300 va ba. udt palsti bl såt. aps tall på d isalsk sid va 13 d pt, t va si vil. sal ha fått my kitikk fo at d hid t utladsk joua list fa å app o Gaza og fo i tttid å blok t fa k gs så hjlpsd ig ikk ådd i. Abasa al-kaba afah SAL Yass Aafat tatioal Aipot Sufa GYP Bit Lahia Built-up aa afah 16 a sal ag p Gazastip fa luft mid på dag d t 27. t uk lag dsmb 2008, statt koflikt mllo m sal og d palstisk islamistisk gupp Hamas. tt va dt dødlig st og kaftigst ag pt mot Gaz astip sid d såkalt s ksdagskig i 1967 a its og kotvaig k ig md sto koskvs i Midtøst. tt 22 dag md koflikt klæt bgg pat, hv fo sg, våph vil d 18. jaua. GAZA SP SYA t ha alltid væt viktig fo mg: Å gi d stmmløs stmm, si Mads Gilbt. FAKA OM KOFLK GAZA vt, U AHOY. Gola Hights omjul 2008 do lgkollga Mads Gilbt og ik Foss til Gaza fo å bistå kigsskadd palsti tt at sal statt massiv luftagp 27. dsmb. sal bstmt samtidig at ig utladsk joualist skull få komm i i Gaza fo å appot. md bl d to lg plutslig d to st vstlig øy i i Gaza. Mads Gilbt sdt dspat sms- til v i og md ifomasjo, og diss sms- ådd båd mdi og valig folks mobiltlfo. to oks lg bl itvjut av mdi fa hl vd og bl d jul vds mst kjt øyvit. sakk fo sg slv? t va huddvis av tap og dyktig palstisk joualist som lyst fa hodlykt sk appott døgt iv Mads Gilbt post, hø yht på t t og dig bild. udt fa Gaza, m dssv dt slik at folk i vstlig lad vil hø d «hvit oss. stmm». t bud ikk væ slik, m samtidig få vi t viktig a- Hvoda bli ma som tø å si sva: Å fotll hva vi så. Slik håpt fa, slik som d gjø? vi at ugdom og ad i og Ugdom må diskut politisk, ku vis solidaitt, potst og moalsk og tisk spøsmål. Vd å påvik d osk gjig. væ passiv støtt ma ufivillig d stkst. Mo mi plid å si: a Ha dt kostt dg å væ øyd udtykts sid, så ta du aldi vit? fil. Ma må tø å utfod dt a Baa og famili mi ha væt svat ma ha å ma s at o vldig tap. Jg do jo midt i bli udtykkt. Hvis dt skj o julfiig vå. Jg ha kjælig uttfdig i skolgåd, må du famili som støtt mg. Båd ik gip i. Så ka du diskut om og jg følt vi va i Gaza på vg tt og utt ttpå. Vi ha all t av mag. Vi høt om all asva! dmostasjo og solidaittstvju md ogs ød Kos, apil kost fo Gaza i og ms kst: Li Stalsbg/Flix Mdia vi va d, og vi fotalt palsti om dt. t btød my fo dm. Og Gaza FOO: CC/VO Midd lha i i md skadt baby i am palstisk hlsabid løp B KHA O/SA. FOO: SCAPX/ AFP PHO t sykhus i Gaza by, mas 2008 JOA (iopabl sic Ja 2002) 105 Abu Auda GYP Km Shalom WKMA COMMOS 17

10 Ma må ikk is ut i kig fo å s o damatisk og bli t øyvit. amatikk ka likgodt skj tt foa dg. skolgåd, å du på fitidsklubb ll på fotballba. A HV? G L A H Æ A M U H BJØ G ØYV Bjø Opsahl bl mobbt da ha va lit. t vst vd mobbig va at ha følt sg så al. Fodi ig tok has pati. Fotogaf Bjø Opsahl. g bl mobbt my på baskol. Jg va sjt, ty og lit og sikkt litt a fo d ad fodi jg fotakk musikk fmfo fotball. som mobbt va gutt på samm ald og litt ld, si Bjø. dag ha vllykkt fotogaf som du kaskj ha stt i pogammt op Modl på V3. Ha bo i Los Agls og ta bild av musik, modll og millioæ. Opsahl lgg ikk skjul på at å gjø suksss og ha t liv mag misu ham, fom fo hv ovfo dm som mobbt. M hvo va øyvit da Bjø bl mobbt? t va mag som visst hva som skjdd, m i stdt fo å gip i og stas bøll, va dt mag som bl md på d ads lag og på mobbig. g tok mitt pati. -J Hvofo ikk, to du? å ma ba dt vasklig å gå i mot dm som bstmm i skolgåd. Ma vil jo så gj bli godt likt og slipp å bli utsatt slv. Slik dssv mag voks også. t kv mot å by sg, og sælig fo ba kost dt udlig my å gå mot stømm. Hva ku øyvit gjot fo dg? dt mist ku d gitt mg vbal støtt. Å få julig ku jg lv md, m å føl sg så al va dt vst. t følls som alltid vil sitt i kopp. Å bli mobbt skap t slags hat mot d som mobbt, dt ku ltt gjot mg til t kaldt msk. Hldigvis to jg at jg ha klat å buk følls positivt, m dt ha gitt mg følls av «V SOm S Og V m KK gjø OK. KASKj V SOm V S KK SOm SlÅ, m V SOm S A V...» Ha L. Kik s, i bok «Fo di jg fotj d t» av Kisti Oudmay. at jg ha my å bvis, kaskj bl jg litt stomasgal? Jg ha også blitt som gip i å jg øyvit til ovgp slv. gag bukt jg til og md vold. Jg ikk stolt av dt, m slik ha mobbig fomt mg. tvju md ogs ød Kos, apil kst: Li Stalsbg/Flix Mdia «SKS Å VA jg OA l VløS. KK m SK pa m mg på SKO l, Og HV Bgy jg Å Føl mg K FASø. jg SKjø KK HVA gal jg HA gjo, Og FA u A må Væ O gu lgg Fl m m g. læ Og lv, All go mg l Slu, Og jg VA Hl Al.» Silj, 22 å, i bok «Fodi jg fotj dt» av Kisti Oudmay 18 Hi uat, og msk som hjalp A Fak og hs famili, va vit til msklig lidls, og bstmt sg fo å gip i og hjlp. a utføt d humaitæ hadlig. humaitæ hadlig... skal is. mat til tysk soldat som ysk ød Kos sv () CC : FOO ig. dsk Aach, ysklad 1. V «Å Kj, Og KK, gjø l mag på mo.» f.k) Ku-fu-ts (5 of og læ. Kisisk filos u må tk slv t ka væ vasklig dt høs ut å «tk sjæ l». Båd på skol, i samfu t og til og md i famili d t oft slik at o ha ulik typ makt til å bstmm hva ad skal m fo ksmpl gj om å væ populæ. flst øv sg hl liv t på å tø å stå imot d «makt». Mag fi ispiasjo hos hvdagshlt som kla dt. Oppgav kapittl 1: k ha ibod vdi? 1. Hva vil dt si at all ms som ha fått, ll få, 2. Ka du v o gupp og? mskvdt sitt kkt i st msk mi 3. Hva va bakgu fo at bl dpt i wada i 1994? flikt i Bosia4. Hva va bakgu fo ko Hcgovia? hva føt gjiføls 5. Hva va jødpaagaf? Og av d lov til i og? d som mobb kk 6. Sys du dt iktig å si at /hvofo ikk? fo Hvo ads mskvd? 7. Hva t øyvit? på hvilk måt ha has 8. Hvm va Hy uat, og? hadlig fått btydig fo vd kjt fo si som so p o til du 9. Kj god gjig? g, og hva ibæ dt 10. Hva humaitæ hadli g? å utfø slik hadli... v om ad msks liv ll vdight... o du gjø mot ad msk du kaskj ikk kj fa fø... ibæ oft isiko fo mskt som utfø d Å utfø humaitæ hadlig bty oft at du må gå mot stømm. t ka bty at du må tø å m og gjø o at d flst ad udt dg i samfut du lv i ll i gupp av v du ha. t ka høs klt ut å stå fo dt du m, uastt. M å væ t øyvit til ovgp ka ibæ vasklig dilmma. Hvis du fo ksmpl vlg å ikk gip i, ka t msk isik å bli skadt ll dpt. M hvis du gip i, ka du slv bli kitist ll opplv å bli kskludt fa ditt samfu ll di v. Mag modig msk ha måttt ta dtt valgt gjom histoi, og mag ta humaitæ Ls m om føt av dtt valgt i dag. hadlig ut ig på k i msk as.o ig k å www. Oppsummig av ka pitlt: U HA V! dtt kapittlt ha du fått vit hva som ligg i bgpt mskvd og hvofo msk vd så viktig fo samhadlig mllom msk. Vi håp dt du ha lst ha fått d g til å tk litt ov hv oda du vud og bhadl msk udt dg. st kapittl vil du læ m om hvoda vds sa mfut ha bukt idé om kltmskts uik vdi som gulag fo å lag it asjoal gl. 19

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje? å skj? va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt? solstål å o skj? va tyg tål å lyss skj? tff va av lys? flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve ITRODUKSJO: KAPITTEL 3 BAR MISTER SI BARDOM I KRIG BAR I KOFLIKT Tk g a Hbo, Isal 2007 ) lvådsabd: Kompasmål ( 10 skal ku: «Gjø Mål fo opplæga a lv gh samfu» fo ba ugs plk ) gaf: Kompasmål ( 10 skal ku:

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

gjennomført for Hvaler Hytteforening

gjennomført for Hvaler Hytteforening Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR.32.12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Kort om syvendedags adventistene

Kort om syvendedags adventistene Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE F UUØKL Walsth&Øya idmsutvikli åv 5 - uudsøkls ppda : 5686 appt at: 424 J & MLJØ, Ø Ø Fylk kshus Kmmu s td Ås UM: (uf 89, s 2) 64 6666 Byh ppdasiv Walsth&Øya idmsutvikli v/ds Walsth ppda fmidlt av ppdasfas

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 01-2015 TEMA: SKADE/LAKK Sats på Smat Rpai NBF KREVER: NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- HISTORIKK NÅ! MERCEDES-BENZ VISER Fmtids luksusbil

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106 LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C G. 315 B. 106 Us (10. ms 2012-v 1) ubygggsv offg sy. 2 1 PARTER Føgd v gå mom: Lvg ommu Og.. 938587051 h bg som LK, og Sjøg 33 C AS Og.: 992017023 h bg

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Alle våre BASIS kjøkken leveres flatpakket. Et BASIS kjøkken er enkelt å montere, og jobben gjøres uten bruk av spesialverktøy.

Alle våre BASIS kjøkken leveres flatpakket. Et BASIS kjøkken er enkelt å montere, og jobben gjøres uten bruk av spesialverktøy. BASIS Alle våre BASIS kjøkken leveres flatpakket. Et BASIS kjøkken er enkelt å montere, og jobben gjøres uten bruk av spesialverktøy. Du kan velge blant mange fronter og benkeplater. BASIS kjøkken egner

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra.

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra. Støst på bilutsty N 1 jaua 2013 sal g a u ja t vi m g d f s k b tak 1999,- Pacific 500 Vlum: 330 lit THU 631550 4 LITER Vil: 469,- 199,GTX 10W40 CAS GTX10404L Fa: 999,- 599,7 amp BATTERILADER STARTHJELP

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer