Legge inn side 1 som brev?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legge inn side 1 som brev?"

Transkript

1 Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl i kig. gl vds lad blitt ig om, og som bida til å bgs msklig lidls vd å gul kigs gag. å du ha lst d bok vil du vit hva diss gl, hvofo d bl lagt og hvofo d så viktig også fo dg. Å fostå kig t alltid kig ll koflikt t std. Hv dag hø, ls og s du yht om kig og koflikt. Om gusomm hadlig og msk som lid. fomasjo dt ikk alltid så ltt å fodøy. t at viktig mål md d bok dfo å gi dg o dskap du ka buk fo å fostå dt som skj. Fo å gjø dg opp di g mig og flkt ov d sto, viktig spøsmål. Som hvoda stat kig? kig uugålig? Ka ma hid at msk lid i kig? alt lov hvis dt ka bida til å vi kig? Ka dt bli kig i og? Vi håp også du skal bli ispit til å gasj dg i d offtlig dbatt. Bli md og diskut dilmma, poblm og løsig. Fo dt som skj i ad lad ha også btydig fo oss h i og. i plass i vd Vå foståls av vd utvikl sg stadig. y tkmåt og ifallsvikl fø til dig og fobdig. t ka du bida til. il gu fo all itasjoal gl som gul samhadlig i kig og fd mllom vds bog, ligg id om at kltmskts vdi og slvstdig asva. som ls d bok mogdags politik, joualist, læ og soldat. Kuskap d få vil hjlp d å hadl md spkt fo itasjoal gl og ag å d s at d bli butt. bu og gu hadl alt om vdi. Om hva vi tk om msk udt oss.

2 ød Kos vd s støst humaitæ ttv k. Vd tg modig pådiv fo at gl i kig skal spkts og ttlv s. ød Kos tg si og d mag op plv somht, so sial ød, vold og utst gig. M ød Ko s tgs også i og fo å fotll om alt som skj ut i vd. Fo å big vd æ m odm. Fo å lyk ks i å skap t godt flkultult samfu tgs ød Kos som ikludd bobyg g mllom ms k og kultu. ød Kos skal løs sitt oppdag vd å div aktivitt som møt msks b hov fo hjlp, vd å påvi k samfusdbatt md tydlig humaitæ budskap, og vd å div opplæig om m skttight og it asjoal humaitæ t t (H ). HOL: Kapitl 1 Mskvd 4 Kapitl 2 gl i kig 22 Kapitl 3 Ba i koflikt 48 Kapitl 4 å gl byts 64 Kapitl 5 Kigs koskvs 86 Kapitl 6 mdiskapt viklight 112 dat vds støst sk og hud satt vdskod da d Ø KOS PÅ OPAAK: 935 m KOS i Oslo d FOO: Ø msklig ød kos på takt av Opa 2 3

3 KAPL 1 OUKSJO: HVA MSKV? MSKV «All msk født f i og m d sam m m skvd og msktt ig ht.» føst atikkl i Fs Vdsklæig om Mskttigh t. Al. FOO YKO. skvd sikkt ikk t od du tk på til daglig m dt t viktig od. Fo dg og fo all udt dg. t valig å si at mskvd d ibod vdi t msk ha. Altså at vdi i mskt slv, og ikk avgjøs av hvo ma bo, hva ma gjø ll ka, ll hvoda ma s ut. M ) i samfuskuskap: Komptasmål (tt 10 ti skal ku: «fokla kva Mål fo opplæiga at lv døft moglghit og uthaldiga og fodomma og.» fodiga i flikultull samfu ) i histoi: Komptasmål (tt 10 ti skal ku: «lag spøsmål Mål fo opplæiga at lv ta på 1900-talt og i våt om stal itasjoal koflik klaiga og diskut koig hudå, fomul åsaksfo skvsa av koflikta.» ) i L: Komptasmål (tt 10 ti skal ku: «øft tisk Mål fo opplæiga at lv d og mskttight, spøsmål kyttt til mskv t vd å ta utgagspukt i likvd og likstillig, blat a kjt fobild.» 4 «SKAp V m SKV SKAp V F» Fa diktt il ugdomm gl og fo all som jobb fo at msk skal ha t vdig liv og lv fdlig samm. Mskvdt absolutt. t bty at ma ikk ka si at o ha m ll mid mskvd ad. Fattig ll ik, svat ll hvit, jt ll gutt - Fs mskttightsklæig si at all msk ha samm vdi, og d At all msk ha ibod samm ttight, tt og sltt vdi utgagspuktt fo Fs fodi ma mskttigmsk. htsklæig. Mskvd ka Ja, faktisk fo også bty vdight i dt daglig: Som at t høs kaskj ut fot asjo ld m s k, ll d som slvfølg at (F) som osom syk, skal få ball msk ha gaisasjo, fo hold mskvdt samm vdi, og d itasjoal slv om d svak og ikk ka kjmp ll sakk fo sg slv. av odahl Gig (1936) samm ttight, m tk tt: dt så at vi av og til spkt kltmsk, ll gupp av msk, m ad? Histoi vå, og kig i dag, vis at mskvdt blitt kkt og kks hl tid. og ls vi oft om ms ad kvd i diskusjo om iv i gu bak ig og y odm md d i d kv ad kultu. Ms sammhg hadl oft om at mioitt skal ku ivata si kultull og ligiøs vdi, og likvl bli itgt i majoittssamfut. 5

4 OMAFOLK VA UØSK OG d sivil. Ov 1 millio msk ha blitt dpt og oppimot 2 Bogkig i Suda ha væt lagvaig, og ha gått hadt utov omstol i Haag ha utstdt astod på Sudas staffd joal itas millio msk ha blitt dvt på flukt. d, kigsfobytls og fobytls mot mskht. H sittd psidt, Oma Al-Bashi. Ha ttsøkt fo folkmo. FOO: U PHOO/SK BB gio afu i s vi flyktig i Zam Zam, li fo itt fodv FOLK Ø F U O F HVO GUSOMM HALG? å ma fata o mskvdt og stmpl dm som vdiløs, dt kl å utfø gusomm hadlig mot dm. Vdshistoi full av ksmpl på gupp av msk som blitt stt på som midvdig, og at dt å dp dm ll bgå ovgp mot dm dfo ikk blitt vudt som fil. t tvt imot blitt stt på som til dt bst fo vd. 6 hø til t udmåls folkfd som stadig kutts fa samfuts bufall. tllktult stt stå d osk omstif i klass md g, idia og mksika. Socialt og psykologisk d å stt i klass md vafobyt. Fotsatt dt mag som tilhø omaifolkt som ikk tø væ åp om si bakgu, og fotsatt fis dt gativ og stigmatisd uttykk i buk i d osk dagligtal som hvis til dtt folkt. Kild: osk Hlsigfoskomit s appot osk omai-/tatpolitikk: Fotid, åtid, fmtid fa 2009 FOO: CC/SAMSKVK dag og t lad d mskvdt stå høyt. Hl våt lovvk bast på at all msk i ikt ha samm vdi. M slik ha dt ikk alltid væt. omaifolkt ll tat som d oft kalls bl utsatt fo alvolig ovgp fa osk mydight hlt fm til 1970-tallt. Mydight vill fj ds kultu og lvmåt fa og, fodi d aså d som midvdig og skadlig. Målt va å få dt omisd folkt til å bostt sg på tt std og ta valig abid. Blat vikmidl va å ta baa fa fold, tvug omskolig av voks, stilisig, fobud mot å buk spåkt og ad fobud som hidt omaifolkt fa å div tadisjoll æig. foabidt til stilisigslov av 1934, stå omaifolkt omtalt på måt som tydlig vis hvoda d og ad gupp ikk bl stt på som å ha lik vdi som ad: omaifolkt isfølg. FOO GLOMALSMUS ba osk myd ight omaifolkt/tat offisi lt om uskyldig og ga dm sta tus som asjoal mioitt i o g. t vil si at i tillgg til å sik pso fa mioitt d ttight all som bf i sg på osk jod ha, ha og også akjt o sælig ttight som skal sik at mioitts kultu og id titt bli ivatatt og vidutv iklt.1 Også kv, skogfi og jød fikk status som asjoal mioitt.... samisk Visst du at til hlt fm ba i og kk lo v å 1959 ikk fi isk læ sam sakk ll på sko l? 7

5 måt å fata m sk mskv d på, å gi dm kalla v. Ud kig i Vi tam fa 1965 til 1973 bl vi tams omtalt m d dt gativt ladd od t «gooks» «gulig» av amikask solda t. På d måt va d ikk lg kltidiv id. va ba gå mass fid, ikk m sk md gv di. å gupp ll asjo bli fid, btakt d oft motstad som mid vdt sg slv. fata dm mskvd. FOLKMO WAA a apil til jui 1994 bl mist msk dpt i wada. flst dpt tilhøt folkgupp tutsi. t hadd lg væt stk spig mllom hutu, som utgjø majoitt i ladt, og tutsi, som mioitt. il toss fo at d F 8 GAML V F Y L B fa wada. Bukavu, Zai Flyktig Y FOO: CC/GASSMA, H faktisk gask lik. sakk samm spåk, bo i samm omåd og ha lik tadisjo. At d ov tid ha stt på hvad som så foskjllig, md foskjllig vdi, ka spos tilbak til d bl blgisk koloi i Blgi mt tutsi va d ovlg folkgupp, og ga dm bd jobb og utdals hutu. atulig ok føt dt til splittls mllom folkgupp. a wada bl uavhgig i 1962, tok hutu ov styt av ladt. utsi bl gjom å bskyldt fo my som va galt og dt va my uo. Splittls kulmit i 1994, md t av d vst folkmod vd ha stt. Gist som statt dt hl, va at psidts fly bl skutt d. g vt hvm som gjod dt, m hv gikk ut ov tutsi. Militæ ld, politit og politik oppfodt valig, sivil hutu til å gå til agp på tutsi. Oppfodig som blat at bl fomidlt ov adio. løpt av tim va blodbadt t faktum. Militsgupp av kstm hutu bl dat fo å sk ladt fo tutis. Folk dpt abo si. o fodi d bl lovt pg ll lad. Ad fodi d bl tut til dt. Mosta-bo i Bosia-Hcgovia bl ødlagt ud kig mllom bys boisk muslim og koat i a bo bl byggt opp og gjåpt i 2004, så mag på dt som symbols k hlig av splittls mllom muslim og koat som bo på hv si sid av bo. AP PHOO/AML MC voda ma i t samfu vud t msks vdi ka d sg askt, og msk som lvd fdlig samm ka da komm i koflikt md hvad som i Bosia-Hcgovia på 1990tallt. Ladt bstå av hovdsaklig t folkgupp: muslim, koat og sb. Fa 1992 til 1995 va dt kig i Bosia-Hcgovia. Koflikts kj va om Bosia skull fotstt å væ dl av davæd Jugoslavia, ll om ladt skull bli uavhgig stmt folkt fo slvstdight. M dt bl askt uo da d bosisk sb boikottt av- H stmig og dat si g gjig. fikk støtt av abopublikk Sbia. Samm kjmp d mot d bosisk muslim og d bosisk koat. Mskgupp som hadd lvd fdlig samm va plutslig blitt bit fid. Mag sivil bl toist, mydt, satt i kostasjosli og jagt fa si hjm. t va komplist koflikt, d gaml v og abo foådt hvad på gu av opphaust asjoalism og fokus på tisk oppils. Slv i dag, mag å tt at koflikt bl avsluttt, fis dt by i BosiaHcgovia d d foskjllig bos- i lv atskilt og ha mist mulig kotakt md hvad. 9

6 S O HS SØS KG Ud ad vdskig bl millio av «uøskd msk» utyddt blat at jød, sigøy, 10-åig jt ddt fa Bikfa Uga som bl homofil, hadikappd i jaua, 1947 au av d ød am é. FOO: AUSCHWZ og syk. d om at SA MUS -BKAU UM ACHV S hvit msk av aisk as va ovlg all ad, stod stalt i Adolf Hitls idologi. ikau, d støst av Kostasjosli Auschwitz-B på to, folkmod og bol sym t Hitls dødsli, ha blitt Holocaust ov hl vd. -BKAU OśWęCM H SA MUSUM AUSCHWZ FAKA OM A VSKG ad vd skig bøt ut 1. sptmb 1939, da ysklad iva dt Pol ud ld ls av Adolf Hitl og has azistpati. Hitls mål va å kotoll uopa. vasjo føt til at Stobita ia og Fakik klæt kig mot ysklad. løpt av d st sks å spdt kig sg fa uopa til usslad, od-afika og Asia. Kig vat til millio msk mistt livt ud ad vdskig, omlag 40 millio av diss va sivil. høy dødstall gjø ad vd skig til histois blodigst koflik t. Også og bl ammt. yskla d ivadt og d 9. apil Adolf Hitl. SACHV FOO: USCHS BU 10 JAK PÅ OSK JØ 13. mas 1942 gjiføt Vidku Quislig, som ldt d osk azistisk gjig, d såkalt Jødpaagaf. lov som fobød jød adgag til og, og som va blitt avskafft i oktob 1942 bl all malig jød astt. Aksjo bl gjomføt av osk politi. 25. ovmb bl også all kvi og ba astt. a kig statt va dt omkig jød i og. otalt 767 jød bl dpott fa og til tysk utyddlssli. Ba 26 ovlvd. 230 jødisk, osk famili bl hlt utyddt. 26. ovmb 1942 bl 522 os k jød, ikludt 32 ba, føt ombod i skipt oau som lå i Oslo hav. fa gikk vi til kostasjosli Auschwitz i Pol. FOO: OGS HJMMFOMUSU M. OSK KAH Ø KOSASJOSL Høst 1939 bgyt d tysk my dight å ifø d tysk aspolitikk i dt okk upt Pol. Ladts jød bl samlt i g gtto og ds idl og fomu bl bslaglagt bs tmt azist sg fo å få fotgag i utyddlsspos ss. såkalt «dlig løsig på jødspømå lt» va å opptt kostasjosli i ladt. mst kjt av diss Auschwitz-Bikau i æht av Kakow. av d osk jød som bl sdt ut av og md skipt oau i ovmb i 1942 va 15 å gaml Kath Lasik. Hu bl gasst i hjl av azist. Histoi hs bl kjt da fofatt sp Søby skv om livt hs i bok «Kath alltid væt i og». Samvittightsfullt ha 15-åig Kath, lv vd Fagbog skol i Oslo, md skåstilt skjøskift svat på Spøskjma fo jød i og. Ud ubikk å kom til og? skv hu: Alltid væt i og. Skjmat datt 16. ovmb På lapp som bl lst opp i klassommt tt at hu bl tatt hadd hu skvt: «akk fo mg. å få d ikk s mg m. att bl vi astt.» HVOA KU JØUYLS SKJ FOA ØY PÅ FOLK? ttkat av ad vdskig ha av d sto diskusjo væt: Hva visst valig folk om dt som fogikk udt dm? Hva todd d gtlig skjdd, da jød i abolagt, d jødisk klasskamat til baa ds, d jødisk butikki på hjøt, koa has og baby ds i og, ysklad og ad lad styt av azist plutslig dag bl astt og sdt til kostasjosli? Mag valig msk va Hvit buss skadiøyvit til dt Ud 2. vdskig bl mag tasjoss ko av ut t avisk fag dd som skjdd dag. s bus li av d Hvit ut å gjø o. til aag Stiftls Hvit Buss fo is t a t bla itz Auschw tasjosskolugdom til tidlig kos åkiw. ww li i uopa. Ls m på gas.o dagbok. st lst m s vd lad i d mått kaskj agbok jt som bodd d å s k to. a A F og fa jødisk ftt til a o lo v m å k, p m sg A Fa d stosøst s to m j g, m sli. dis jt samm mm md bk t i kostasjo k. sist sa d dagbo famili, å ugå å bli s skv hu a bl famili fo, å 5 fo 1 l ti v a 9 a t 1 v gust os a A, va 1. au død i k å, f kv o om As fa, s u h dag L. ll, ut AM vsløt. A S AMS ådt og a O: AFF BASL CH - AF. FO sjosli «OVgp Og u y KKlS HA g gs. ASVA FO A SlK g HA SKj H Og, lgg HOS HV Og é AV OSS. V må A læom AV VÅ FO SOm V Vl S K m mmsk lg Fm FO OS S All.» Michal achl Suissa, ld fo St mot atismittism i t i lgg på ittism.o i

7 må ll i gata, må vi ta stillig til. Vi md væ spø oss slv: Hva vil jg k s m lig skal va t Hva it? ug vit t øy på? Hva sys jg ut, skj o å ikk jg std til o s som jg gjø hvis jg dslv å væ dikt ivolvt i h lik? At os mskvd bli ls. kkt? fo å Vi all tilsku hv dag, til alt t øyvit ka bstmm sg t. oss t ud å t gjo vd og t kt, som bli sag gip i i hdls di fo isk mat da o skj å ll tg ikk ivolv sg d og da, at vi skal væ øyvit. Alt som, vd å fotll ad om dt iga idikt t på l, sko på, ili fam i skj d ha stt. Fa tilsku til øyvit V MSK UFOS OGSÅ AGLGLV Å VÆ V L OVGP BG/BSAPAC. llustasjosfoto. FOO: VA-LOA SA t ikk ba i kig at mskvdt stts på pøv. Hvoda dt på skol di, på tiga ll i vkts? Oft dt slik at o gs som my kul ad. Kaskj ha d flottst klæ, flik i idtt, ll gs som p ll populæ av ad gu. t kaskj o spsill som alltid ivits på fst, som all vil væ samm md. Så dt dm som ig by sg om ll gidd å pat md. o få mskvdt kkt av mdlv hv dag vd å bli mobbt. klt som mobbs plags md følls av at ma mid vdt ad st av livt. 12 Likgyld ight Føst tok d m jg b kommuist ydd m g ikk fo jg va ik tt to k kommuist. k d fagfo igsfolk m jg b ydd m g ikk fo jg va ikk fag foigs Så tok d ma. jød m jg b ydd m g ikk fo jg va ikk jød. il slutt to k d mg. M da v a dt ig igj til å by s g. Mati imöll ( ysk ps 84 t og mots tadsma ) som bl f, gslt av Hitls fo satt i fag lk og li Sa chshas s og achau. u ka slv bli t øyvit bått og ut at du fovt dt. t ka skj å du gå på gata, ll å du hg udt i skolgåd. Plutslig skj dt o. t msk bli ovfalt. mdlv bli mobbt. o bli psst til å gjø o d ikk vil. Kaskj du d st som s dt som skj. Hva gjø du da? Gip du i? Fotll du ad om dt, ll vlg du å lat som om du ikk så dt? t lttst ka væ å ikk by dg. La dt skj, ut å gjø o md dt. llustasjosfoto. FOO: VALOA SABG/BSAP AC. M vd å by dg ka du dd as liv ll vdight. Vd å by dg si du tydlig fa at du m all msk ha samm vdi. Å væ t øyvit ka væ uhy viktig. t oft gjom øyvit at vd få vit hva som faktisk ha hdt i kokt situasjo, og at dt som ha hdt bli yddt opp i. Å væ øyvit oft ikk isikofitt. Å slad på o som mobb, ka fø til at ma slv bli upopulæ. d yttst koskvs ka t øyvit stt sitt gt liv og hls i fa fo å bskytt ad. som du tø å stå f m og fotll o m dt du ha stt, ka du bida til at o gså ad tø fo tll. k gå aktivt o ms is ut øyvit. i fo å væ t skj disstd d d i kig, ll til å væ ovgp, fo kimiig og skiv b som ka t stt md øy s M. a som skj fo vd hv tiv ak t of tivist kttightsak øyvit. 13

8 V ØY K K L B K S K SOM SKAP Ø KOS amfut våt gult av lov og gl, m dt bty ikk at vi skal godta alt som skj udt oss ut å still kitisk spøsmål. o av vds mst kjt aktivist, som lso Madla ll Mati Luth Kig, dt samfut sitt ttopp vd å utfod dm som hadd makt og bstmt lov i samfut. o gag ka lov og gl væ uttfdig og diskimid. Å væ t øyvit bty også å ha t kitisk blikk på vd båd h hjmm og d ut. S uat så at ig tok sg av soldat, og tok skittt fa å væ t øyvit til å gip i i hadlig: Ha samlt samm lokal kvi og ba dm. Mati Lu th. Kig va Kig J. vis fm si obls fdsp amikask bo ismd tykkls av gttights svat amik fokjmp so alj i Oslo i a. t øy på at has fo vit som ikk m kjmpt mot udlk bl bhad lt som mid ku sitt st ikk-vold, alts ill og s vdig m å fdlig mot sk. Has stad. Ha bl mtod va dpt 4. ap il FOO: SCAPX /AP PHOO u må ikk sitt tygt i ditt hjm og si: t søglig, stakkas dm! u må ikk tål så idlig vl d utt som ikk amm dig slv! Jg op md sist pust av mi stmm: u ha ikk lov til å gå d og glmm! ikt av d osk fofatt Aulf Øvlad fa «KK HA SOm Kjæ lgh S VS F, lkgyl gh.» li W isl, um skfødt filos of og politis aktivist. Vi k av obl s fdspis FOO: WO L C 14 SBASA d tg på ifksjo holdt på å bli gal av smt og tiggt om at dt skull bli gjot d på alt samm.» OOMC FO UM/SWSS UGS. -MAG.CH/ KL: WK COMMOS Hy uat ( ) va ug svits som 31 å gamml slt md å tj pg på fotig si. Ha bstmt sg fo å oppsøk d fask kis fo å b om t lå. Fo å komm dit mått uat is gjom d oditalisk by Solfio. it kom ha om kvld d 25. jui 1859, og havt midt på slagmak. ag fø hadd Hy uat FO O: CC østiksk og ht va og fask styk mat. Ha dlt dm i i gupp og kjmpt mot hvad i t stot ba dm vask soldats så. Ha slag. a d voldsomm kamp oppttt t pimitivt fltsykhus i va ov lå m død kik, ha samlt i sgtøy ll såd m igj på d ku fobid så md og slagmak. tt o av dt hjalp død soldat md å skiv uat husk fa d kvld: avskjdsbv til famili si. All hjalp all. g tkt på om «atts stillht bl butt av stø soldat va v ll fid. All og kvalt sukk av smt og lidls. va bød å tutti fatlli som Hjtskjæd stmm opt om dt ht på italisk. hjlp. a sol sto opp, ku jg s at slagmak va dkkt av uat møtt aldi kis og fikk mskkopp og hst. aldi pghjlp til fotig stakkas såd soldat va likblk av utmattls. o av dm si. stdt skv ha bok som ht Mi fa Solfio i som hadd åp så md bgy- bok foslå ha: Vill dt ikk væ mulig i fdstid å da o fivillig hjlpogaisasjo md dt fomål å ku ta sg av såd og skadd i fobidls md kig og koflikt? tt spøsmålt sultt i at dt bl dat komité fo pli av såd i kig CC istoi om ma som la gulagt fo ød Kos-bvgls, histoi om hvoda t øyvit gp i og dt kigs vs fo all fmtid. H : Slagt vd Solfio. FOO PÅ V som s utviklt sg til d vdsomspd ogaisasjo ød Kos. tillgg sultt bok i at vi fikk d føst Gèvkovsjo, t glvk fo bskyttls av syk og såd soldat. Histoi om H y uat histoi om t m sk som ikk klat å væ vit til lidls ut å gjø o md dt. uat hadd ikk slv o md kig å gjø, m gp i av hsy til mdmsk som hadd dt vodt. 15

9 VASL FA GAZA ftt 2008a kig ast i Gaza vd åsski ktt ad2009, bl utladsk joualist lg va gag til omådt. M to osk hva d så. øyvit og fotalt vd M hvofo va dt d som mått fotll hva som skjdd i Gaza? Ku ikk palsti z fug Camp Jabalia Cossig Poit Kilomts 0 Bit Haou Gaza ahal Oz Middlhavt Kai SAL i al-balah LBAO Kissufim (closd i Aug 2005) Kha Yuis Wst Bak løpt av d kot koflikt bl Gaza lagt i ui og ld sto sivil tap. M og m sk bl dp llom t på palstisk sid. æ 50 post va sivil, og udt 300 va ba. udt palsti bl såt. aps tall på d isalsk sid va 13 d pt, t va si vil. sal ha fått my kitikk fo at d hid t utladsk joua list fa å app o Gaza og fo i tttid å blok t fa k gs så hjlpsd ig ikk ådd i. Abasa al-kaba afah SAL Yass Aafat tatioal Aipot Sufa GYP Bit Lahia Built-up aa afah 16 a sal ag p Gazastip fa luft mid på dag d t 27. t uk lag dsmb 2008, statt koflikt mllo m sal og d palstisk islamistisk gupp Hamas. tt va dt dødlig st og kaftigst ag pt mot Gaz astip sid d såkalt s ksdagskig i 1967 a its og kotvaig k ig md sto koskvs i Midtøst. tt 22 dag md koflikt klæt bgg pat, hv fo sg, våph vil d 18. jaua. GAZA SP SYA t ha alltid væt viktig fo mg: Å gi d stmmløs stmm, si Mads Gilbt. FAKA OM KOFLK GAZA vt, U AHOY. Gola Hights omjul 2008 do lgkollga Mads Gilbt og ik Foss til Gaza fo å bistå kigsskadd palsti tt at sal statt massiv luftagp 27. dsmb. sal bstmt samtidig at ig utladsk joualist skull få komm i i Gaza fo å appot. md bl d to lg plutslig d to st vstlig øy i i Gaza. Mads Gilbt sdt dspat sms- til v i og md ifomasjo, og diss sms- ådd båd mdi og valig folks mobiltlfo. to oks lg bl itvjut av mdi fa hl vd og bl d jul vds mst kjt øyvit. sakk fo sg slv? t va huddvis av tap og dyktig palstisk joualist som lyst fa hodlykt sk appott døgt iv Mads Gilbt post, hø yht på t t og dig bild. udt fa Gaza, m dssv dt slik at folk i vstlig lad vil hø d «hvit oss. stmm». t bud ikk væ slik, m samtidig få vi t viktig a- Hvoda bli ma som tø å si sva: Å fotll hva vi så. Slik håpt fa, slik som d gjø? vi at ugdom og ad i og Ugdom må diskut politisk, ku vis solidaitt, potst og moalsk og tisk spøsmål. Vd å påvik d osk gjig. væ passiv støtt ma ufivillig d stkst. Mo mi plid å si: a Ha dt kostt dg å væ øyd udtykts sid, så ta du aldi vit? fil. Ma må tø å utfod dt a Baa og famili mi ha væt svat ma ha å ma s at o vldig tap. Jg do jo midt i bli udtykkt. Hvis dt skj o julfiig vå. Jg ha kjælig uttfdig i skolgåd, må du famili som støtt mg. Båd ik gip i. Så ka du diskut om og jg følt vi va i Gaza på vg tt og utt ttpå. Vi ha all t av mag. Vi høt om all asva! dmostasjo og solidaittstvju md ogs ød Kos, apil kost fo Gaza i og ms kst: Li Stalsbg/Flix Mdia vi va d, og vi fotalt palsti om dt. t btød my fo dm. Og Gaza FOO: CC/VO Midd lha i i md skadt baby i am palstisk hlsabid løp B KHA O/SA. FOO: SCAPX/ AFP PHO t sykhus i Gaza by, mas 2008 JOA (iopabl sic Ja 2002) 105 Abu Auda GYP Km Shalom WKMA COMMOS 17

10 Ma må ikk is ut i kig fo å s o damatisk og bli t øyvit. amatikk ka likgodt skj tt foa dg. skolgåd, å du på fitidsklubb ll på fotballba. A HV? G L A H Æ A M U H BJØ G ØYV Bjø Opsahl bl mobbt da ha va lit. t vst vd mobbig va at ha følt sg så al. Fodi ig tok has pati. Fotogaf Bjø Opsahl. g bl mobbt my på baskol. Jg va sjt, ty og lit og sikkt litt a fo d ad fodi jg fotakk musikk fmfo fotball. som mobbt va gutt på samm ald og litt ld, si Bjø. dag ha vllykkt fotogaf som du kaskj ha stt i pogammt op Modl på V3. Ha bo i Los Agls og ta bild av musik, modll og millioæ. Opsahl lgg ikk skjul på at å gjø suksss og ha t liv mag misu ham, fom fo hv ovfo dm som mobbt. M hvo va øyvit da Bjø bl mobbt? t va mag som visst hva som skjdd, m i stdt fo å gip i og stas bøll, va dt mag som bl md på d ads lag og på mobbig. g tok mitt pati. -J Hvofo ikk, to du? å ma ba dt vasklig å gå i mot dm som bstmm i skolgåd. Ma vil jo så gj bli godt likt og slipp å bli utsatt slv. Slik dssv mag voks også. t kv mot å by sg, og sælig fo ba kost dt udlig my å gå mot stømm. Hva ku øyvit gjot fo dg? dt mist ku d gitt mg vbal støtt. Å få julig ku jg lv md, m å føl sg så al va dt vst. t følls som alltid vil sitt i kopp. Å bli mobbt skap t slags hat mot d som mobbt, dt ku ltt gjot mg til t kaldt msk. Hldigvis to jg at jg ha klat å buk følls positivt, m dt ha gitt mg følls av «V SOm S Og V m KK gjø OK. KASKj V SOm V S KK SOm SlÅ, m V SOm S A V...» Ha L. Kik s, i bok «Fo di jg fotj d t» av Kisti Oudmay. at jg ha my å bvis, kaskj bl jg litt stomasgal? Jg ha også blitt som gip i å jg øyvit til ovgp slv. gag bukt jg til og md vold. Jg ikk stolt av dt, m slik ha mobbig fomt mg. tvju md ogs ød Kos, apil kst: Li Stalsbg/Flix Mdia «SKS Å VA jg OA l VløS. KK m SK pa m mg på SKO l, Og HV Bgy jg Å Føl mg K FASø. jg SKjø KK HVA gal jg HA gjo, Og FA u A må Væ O gu lgg Fl m m g. læ Og lv, All go mg l Slu, Og jg VA Hl Al.» Silj, 22 å, i bok «Fodi jg fotj dt» av Kisti Oudmay 18 Hi uat, og msk som hjalp A Fak og hs famili, va vit til msklig lidls, og bstmt sg fo å gip i og hjlp. a utføt d humaitæ hadlig. humaitæ hadlig... skal is. mat til tysk soldat som ysk ød Kos sv () CC : FOO ig. dsk Aach, ysklad 1. V «Å Kj, Og KK, gjø l mag på mo.» f.k) Ku-fu-ts (5 of og læ. Kisisk filos u må tk slv t ka væ vasklig dt høs ut å «tk sjæ l». Båd på skol, i samfu t og til og md i famili d t oft slik at o ha ulik typ makt til å bstmm hva ad skal m fo ksmpl gj om å væ populæ. flst øv sg hl liv t på å tø å stå imot d «makt». Mag fi ispiasjo hos hvdagshlt som kla dt. Oppgav kapittl 1: k ha ibod vdi? 1. Hva vil dt si at all ms som ha fått, ll få, 2. Ka du v o gupp og? mskvdt sitt kkt i st msk mi 3. Hva va bakgu fo at bl dpt i wada i 1994? flikt i Bosia4. Hva va bakgu fo ko Hcgovia? hva føt gjiføls 5. Hva va jødpaagaf? Og av d lov til i og? d som mobb kk 6. Sys du dt iktig å si at /hvofo ikk? fo Hvo ads mskvd? 7. Hva t øyvit? på hvilk måt ha has 8. Hvm va Hy uat, og? hadlig fått btydig fo vd kjt fo si som so p o til du 9. Kj god gjig? g, og hva ibæ dt 10. Hva humaitæ hadli g? å utfø slik hadli... v om ad msks liv ll vdight... o du gjø mot ad msk du kaskj ikk kj fa fø... ibæ oft isiko fo mskt som utfø d Å utfø humaitæ hadlig bty oft at du må gå mot stømm. t ka bty at du må tø å m og gjø o at d flst ad udt dg i samfut du lv i ll i gupp av v du ha. t ka høs klt ut å stå fo dt du m, uastt. M å væ t øyvit til ovgp ka ibæ vasklig dilmma. Hvis du fo ksmpl vlg å ikk gip i, ka t msk isik å bli skadt ll dpt. M hvis du gip i, ka du slv bli kitist ll opplv å bli kskludt fa ditt samfu ll di v. Mag modig msk ha måttt ta dtt valgt gjom histoi, og mag ta humaitæ Ls m om føt av dtt valgt i dag. hadlig ut ig på k i msk as.o ig k å www. Oppsummig av ka pitlt: U HA V! dtt kapittlt ha du fått vit hva som ligg i bgpt mskvd og hvofo msk vd så viktig fo samhadlig mllom msk. Vi håp dt du ha lst ha fått d g til å tk litt ov hv oda du vud og bhadl msk udt dg. st kapittl vil du læ m om hvoda vds sa mfut ha bukt idé om kltmskts uik vdi som gulag fo å lag it asjoal gl. 19

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62 FolkfosVa Åsbtg 6 Folko N 1 0 13 Fo N gfo o k l 0 3 13 gfos Va sva Fol N 4 0 13 k f os Va gaml kofl y u k tfod t g ss? t t k Sø ø sk ofl sta k k asa sk : Am a k u Nabo tvs ol m g a t - far va Åsbtg 013

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane Likang KYRKJELYDS BLAD N. 1-2013 Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll 250 - lokal making i Likang

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D PUB EN I Gunna og Aslak va m pågående ovfo Tobben ett visittkotet hadde dukka opp. Fedagen spute Gunna om han kunne tenke seg å bli med på Pub en en tu fo å ta en pils. Det skulle væe helgesamling fo nye

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema Gudru Briuss: Hva liggr bak flagg- g ambassadbrig? Sid 8-9 Nrma Fiklsi: Bik r brig. Sid 6-7 BRuradrss: SV, Akrsg 35, 0158 Osl Vsr Om r. 1/2006 Mdlmsblad fr Ssialisisk Vsrpari Tma PALESTINA F: Nrsk flkhjlp

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer