Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten."

Transkript

1 Bambl kommu Potbok Lagud Kytvkt Potbok 502 Nog 6025 ÅLESUND Vd. Sak Dokumt Vdlagt ovd bv fa Bambl kommu FØLGEBREV Bambl kommu ha tatt md å d ut pot digitalt. Dtt i tåd md gjig digitaliigpogam «På tt md ibygg». Digital kommuikajo kal væ føtvalg i amhadlig mllom dt offtlig, ibygg og æigliv. Til dg om fikk dtt bvt på papi: Vt du at du ka motta og l bv fa Bambl kommu digitalt på Alti? Da vil du ku l bvt i amm øyblikk om å akbhadl d dt til dg. Logg dg i på fo å git ditt mobilumm og -potad. Dtt gjø du ud «Mi pofil» - «mi itillig mg lv». Du vil å motta t val på m og -pot å du få y pot fa Bambl kommu. Bdift og ogaiajo ka l dokumtt lktoik i Alti via fohåddfit oll. Val d til gitt -potad. Øk du å l m om fohåddfit oll og tilgagtyig i Alti, fi du dt h: a du ikk åpt dokumtt i Alti i t døg, bli dt kvt ut og dt via pot.

2

3 Samfuutviklig Kytvkt Potbok ÅLESUND D f. Vå f. Dato 4/ Ovdlkiv vdtatt Rgulig - Iilig G lad Vi vi til kugjøigao hvo Dtaljgulig Iilig Glad bl vdtatt i kommutyt ak 5/ 6 ( vdlagt dokumt ) Dtt til oitig. Md hil Eva Sæt Ad Igiø Bvt godkjt lktoik. Potad Bambl kommu, Potbok LANGESUND Bøkad Bøkad Potumm/Pottd Tlfo: Tlfak: Epot: Bakgio: Og..: MVA

4 Mottak Kotaktpo Ad Potumm Ep ot Fylkma i Potbok Ski Tlmak Tlmak Potbok Ski fylkkommu Fikidiktoatt Potbok 85, 5804 BERGEN Stum Glad av I KS Stømtagvg 3950 BREVI K 39 Nocoult AS Polvg PORSGRUNN Lavik kommu Pb LARVI K Kytvkt Potbok ÅLESUND Nocoult AS - Igvald 7047 ill. ammai. Todhim Ytgaadv. 3A TRONDEI M Tlmak Fiklag Valltag v/roy Kit STATELLE Kytvkt v/gi Solbg, Gi Solbg Pogu kommu v/la- Ptt O La-Ptt O <La. Ptt. 2

5 Avdlig Notat Til: Fa: To ammmak/ Poal, MS, ifomajo og ogaia joutviklig Eva Sæt Ad Følgd ao b itatt i fllaoig d 5.ma 206. Kugjøig av vdtatt Rgulig - Iilig Gla d. I hhold til pla og bygiglov ha Bambl Kommu ty i møt d ak 5/6 godkjt Dtaljgulig fo iilig Glad Gaml Lagud datt (plakat fo 3 dlomåd) md tilhød btmml datt og bkivl datt D vdtatt Dtaljgulig omfav (Bambl k ommu dlomåd A bl vdtatt.2.206), (Pogu kommu - dlomåd A og C bl vdtatt.2.206). Lavik kommu dlomåd A og B bl vdtatt ). Kommutyt ggodkjig ka påklag. Evtull klag kal bgu og d Bambl kommu v/ Samfuutviklig potbok 80, 3993 L agud i 3- t -uk fa kugjøigdato. Evtull kav om iløig ll tatig tt p la og bygiglov 5-2 og 5-3, må væ fmatt t t å tt d kugjøig. Sak dokumt ligg på Bambl kommu i hjmm id ud: Mvh Eva Sæt Ad Bambl kommu Sak-/løp.: 4/ Dato: Sid av

6 Bambl kommu Sakutkift Akivak-dok. 4/ Akivkod. L2 Sakbhadl Eva Sæt Ad Sakgag Møtdato Sak Tkik utvalg /6 2 Fomakapt /6 3 Kommutyt /6 REGULERING - INNSEILING GRENLAND Rådma itillig I mdhold av Pla- og bygiglov 2-2 vdta Bambl kommu folag til Dtaljguligpla fo iilig Glad Gaml Lagud datt (plakat fo 3 dlomåd) md tilhød btmml datt og bkivl datt d Vdlgg. øiguttall md kommta 2. Udtigbv til bøt pat offtlig tty RP Gla d Gaml Lagud.pdf Dlomåd A RP Glad lgoafjod.pdf Dlomåd B Glad Kalv.pdf Dlomåd C Plabkivl Bambl Gaml Lagud Rguligbtmml Bambl Gaml Lagud 8. Kvalitativ iikoaaly Iilig Glad ST Utykt vdlgg:. Vdlgg 3 Rfat opptatmøt Bambl 2. Vdlgg Tiltakkat Bambl Gaml Lagud 3. Vdlgg 7 Gofyik og miljøtkik Glad 4. Vdlgg 8 DNV Biologik udøkl 5. Vdlgg 9 Stømappot Glad 6. Vdlgg 0 Rappot fa akologik udøkl vd. fal dutbdig

7 Rfa i ak. Pla- og bygiglov 2 2. Øvig fa om agitt i plabkivl 3. Kommupla aaldl Bakgu ikt md plaabidt å bd ikkht og f mkommlight fo fatøy i iilig til Glad, vd å gul aal til utbdig av fald og tilhød dpoiomåd vd Gaml Lagud. Sakfmtillig Tiltak i kommu igå i t tø pojkt om ta ikt på å øk fatøy fmkommlight og ikkht i iilig til G lad vd å bd tilgjglig maøvigaal. Dtt oppå vd at fald bli b d, dyp og tt. Som dl av faldpojktt dt tiltak i Lavik kommu og Pogu kommu. Dt utabid paat guligpla fo di omåd md fll plabkivl. Dt ikk kav om kokvutdig fo tiltakt. Tiltakt pioitt i 2. plapiod ( ) i Najoal Tapotpla (N TP) fo piod Dt vid tatt md i Kytvkt hadligpogam fo I folag til Statbudjtt fo 206 dt fo lått opptat midl til dtt pojktt. Iilig til Glad kaakti om vaklig og dt fovt yttlig økig av tafikkgulagt. Ut tiltak i favat vi l økig i kiptafikk fø til økt iiko fo at uøkt hdl itff. Økt ikkht oppå vd å øk fatøy maøvigom, og dmd økt ikkhtm agi vd at fald bli bd, dyp og md fæ kudig. Pojktt Iilig Glad dlt i fi tiltakom åd; Gaml Lagud (Bambl kommu), Kløvtibo (Lavik kommu), Midtfjodbo (Lavik kommu) og Obuktbo (Pogu kommu). Tiltakt i Gaml Lagud utttig av ld, o m kot d utilt dita og du bhovt fo tigjutig ud ila. Gjomføt utdypig vil bida til økt gulaitt og dmd gjø jøtapot m attaktiv. Dt pojktt utdypig fo fatøy md dypgå d på itil 2.5 m i fald. Dt plalagt dpoiomådt fo ma ligg dlvi i L avik kommu. Ogaiig av plaabidt I hhold til Pla- og bygiglov 3-7 om ovf øig av plafobdl til Statlig ll gioal mydight dt Kytvkt om ha uta bidt plafolagt og 2

8 bhadlt ak fm til offtlig høig og tty. Kytvkt ha bhadlt høiguttall og dtt ovdt ak til Bambl kommu fo luttbhadlig og godkjig. I fobidl md plaabidt bl dt oppvt g fagupp md ptat fo Bambl kommu, Pogu kommu, Lavik kommu, Lavik hav, Glad hav, Natuvfobudt, Lo og Kytv kt. Dt gjot kk udøkl i fobidl m d plaabidt. Koklujo fa di appot ogå vdlagt ak: Samfuøkoomik aaly (SØA) Riikoaaly Mdvikig Ett avholdt opptatmøt md kommu d bl plaopptat valt d Pla bl ptt fo kommu og d tt lagt ut til offtlig tty d md fit til ipill i d Mot lutt av høigpiod bl dt aot og avholdt åpt ifomajomøt i L agud d Rymé/tatu ipill til plapo offtlig tty vm Ipill Kommta p Fylkma i Alggpiod Alggpiod vud av Fylkma Tlmak Tlmak Fylkkommu Kultumi Tiltakt ikk i koflikt md kjt kultumi ud va. Fikidiktoatt Tiltakomåd/æigfik Tlmak Fiklag ha bkftt at tiltakt ikk ha o ivikig på d aktivitt i omådt. Stat vgv, Ig mkad Mattilyt Glad hav Rgulaitt fo kiptafikk Utdypig og tablig av y avigajoitallajo vil øk gulaitt i iilig til Glad Ny oppmkig av fald vil mdfø y ylig avigajoitallajo båd på lad og i jø. Utdypigtiltak og dpoig vil ikk d ladkapbildt. No y avigajoitallajo vil påvik ladkapbildt. Olofjod Algggjomføig og Vud av Fylkma. Filuftåd avbøtd tiltak iltgadi. Avbøtd tiltak ikk buk av pgtåd av plat. Gjld utfyllig i jø av pgti fa vgbyggig. 3

9 Foum fo Natu og Filuftliv i Tlmak Lagøya ovdgåd Øk ikk å gjø Gaml Lagud m attaktivt fo odiæ kiptafikk. Bhovt fo fl fald ikk godt ok dokumtt. Filuftit ikk godt ok blyt På vikig mai miljø, bufohold m.m. Øk ikk tyg kiptafikk i Gaml Lagud, atallt ld tiltkklig. Ny ld gjom Gaml Lagud vil påvik vikomht gativt (tauat- og lkaplokal, udviig i matauk, atubuk og kjøtltjt). Fald vil påvik allmht buk av øya og atuvdi på og vd øya. Ogå til fitidfik/båtbuk. Ikk vudt lagiktig følg av tiltak. Gaml Lagud å btakt om y fald (jutig av fald - km i luftlij), og må kokvutd. Altativ løig fo tiltak bø utd. Mtod fo iikoaaly d Næmiljø og filuftliv vakt dl i utdig. Uøt atu. Natumagfold, fouig og gufohold. Utvidt udøklgulag. Fylkma poitiv til abidt md å du iiko fo ulykk i t omåd om av to btydig fo atu og allmht. Tiltak i Lagud bild vudt, m ikk aktult. Ata at o jøvt fdl vil vlg å buk ld i Gaml Lagud. Fylkma uttal at æmiljø og filuftliv godt blyt i plaabidt Effkt fo dt mai miljøt ud tiltak og tt tiltak blyt. utig tablig av mai ogaim. Fylkma vud amm fo alggvikomht. Riikodud tiltak. No av ytttafikk i Lagud bild (tum) vil ku bytt ld i Gaml Lagud. Fald i g lv vil ikk lgg hid fo vid utviklig av tauat og caf-dift. Fylkma uttal at æmiljø og filuftliv godt blyt i plaabidt. Fald vil i lit gad påvik buk av øya. Økt båttafikk i Gaml Lagud vil ku påvik omådt attaktivitt i fohold til fitidfomål om kmplvi fitidfik, kao- og kajakkpadlig. Fo atumiljø di vudt til lit påvikig. Filuftlivt i Gaml Lagud vil i o gad påvik av økt tafikk. I fobidl md opptat av pla bl dtt vudt i amabid md kommu, og dt bl ikk tilt kav om utabidl av plapogam og tilhød KU jf. KUfokift. Tiltak i Lagudt bild vudt og ikk aktult. ikt md tiltak å ivata ikkht, famkommlight og gulaitt fo jøtafikk. Fmgagmåt og modll om tilvad aaly fo ad kytomåd. Fylkma uttal at æmiljø og filuftliv godt blyt i plaabidt. Ikk dfit om igpfitt omåd. Vud av Fylkma. 4

10 Vafokift og atumagfoldlov Fylkma uttal at æmiljø og filuftliv godt blyt i plaabidt. Næm bkivl av utdypigomådt og dpoiom ådt. Figu Dybdkat om vi utdypig- og dpoiomåd. Al l gu høy m kal fj. Utdypigomåd 5. Bøt aal btå av fjll og dt påvit lit løma i tiltakomådt. Miljøtiltad vudt om god, md utak av p øv d dt bl påvit bly i tiltadkla 3. Sdimtbkivl fa pøvtaki g vi at løma btod av kjllad og ti og hadd mgt bgt utbdl, ku ca. m 2. Tiltakt gjomfø ud vaovflat og utdypi g og dpoig vil ikk gi ylig kokv fo omkigliggd omåd tt gjomføt tiltak. Nå ma gjomfø pgig og avttig ud va dt vaklig å få til t plat omåd. Plalagt utdypig til -6,0 m, plu ikkhtmagi bl.a. til tpø (udboig). Dt dfo i guli gbtmml åpt opp fo utdypig d til 20 m. Plalagt bdd 50 m. Tiltakomåd på ca m 2 ikl. kåflat fø utdypig og ca m 3 fat ma vil bli fjt. Ett pgig volumt av ma tkik bgt til ca m 3. Dpoiomådt 5

11 Vd å dpo ma opp til 22 m kapaitt ifo dpoit ca m 3 og t aaligp på ca m 2. All dybd gitt i hhold til LAT, om lavt atoomik tidva. I dpoiomådt dt ikk påvit foud dim t. Fø abidt igagtt bli fa fo pdig av p atikl vudt av fouigmydight og dt vil bli vudt avbøt d tiltak fo å hid pdig. Alggfa Tiltakt kv tillatl til utdypig og dpoig fa Fylkma i Tlmak. I lik tillatl ka dt bli att vilkå om avbøtd tiltak i fo bidl md pdig av patikl og piod fo algggjomføig. Dt fota alggmkig av fald og tiltakpla vi l bli utabidt, om bl.a. bkiv bdkap vd uvtd hdl i alggf a. Rgl fo tiltakpla og itkotoll vil bli ttfulgt. Tiltakpla vil b l.a. dgjø fo tiltak om bg vtlig ulmp å dt gjld atumiljø og fi luftliv, bdkap vd uvtd hdl mv. Alggt kal gjomfø i tåd md Miljøvdpat mtt tiglij fo bhadlig av tøy i aalplalggig ( T-442). Ekta odiæ tøy vil væ bgt til pgig om val på valig måt. Ut ov dt t påg omal alggtøy ov bgt tidpiod. Alggpiod kal fattt i amåd md kommu og Fylkma miljøvavdlig jf. tillatl tt fouig lov. Alggfa kal gjø å kotvaig om mulig fo å bg ulmp. Mkad Dt ha kommt ipill om folå altativ buk av ma til ad amfuyttig fomål. Dtt ka fmm om g ak, m fo d gulig vil dt likvl væ viktig å ha tilgag til tiltkk lig dpoivolum. Fo tiltakhav vil altativ dpoig ogå væ t kotadpømål og mulight vil bli avklat fm mot alggtat. Øvig mkad om ha kommt jf. plabkivl vd valig og utlggig av folag til offtlig tty, vudt av tiltakhav. Rådma ha fut å ku lutt g til di vudig ut yttlig ko mmta. Gjomføigfa Dt folått bvilgig til opptat av pojktt i Statbudjttt fo 6

12 206. Fø tiltakt ka ivktt må dt foligg godk jt guligpla og tillatl fa Fylkma til utdypig og dpoig, jf. Fou iglov. Søkad dt til Fylkma mdio ov Tiltakt kal dtt utly på Doffi - d ajoal kugjøigdataba fo offtlig akaffl. Ma fovt opptat av pojktt Iilig Glad it halvdl av 206 og avlutt i løpt av 207. Dt ikk tatt tillig til å dt bli pojktgjomfø ig i d bøt kommu. Fald I opptatfa bl dt vudt fl altativ fo ikkhtdud tiltak i iilig til Glad, blat at tiltak i Lagud bi ld. Dtt ikk lg t altativ og ld gjom Gaml Lagud vil bli t altativ fo o av buk av bild. Kultumi Plaomådt udøkt fo vvdi ut at dt gjot fu av maiakologik matial. Tiltakhav kjt md kultumilov og lov kav, om bl.a. bty øyblikklig ta i abidt dom påvi mai ku ltumi. Filuftliv Vd å lgg alggpiod utom fllfi ka ko flikt md filuftlivt du o, m ka amtidig mdfø o lg alggpiod. Tidpuktt fo gjomføig vil bli btmt i fobidl md tillatl tt fouiglov. Natumiljø Dt ikk fotatt modllig av patikklpdi g i fobidl md pgig og dpoig av fat ma. I guligbtmm l 2.3 om algggjomføig till dt kav om at dt kal vlg abidmtod, lik at dt ikk opptå vtlig kadvikig. Dt ikk gitt atufdigomåd ll ålg g om vil ku b li påvikt av tiltakt. D at om bli påvikt av tiltakt vil akt ku tabl g på lokalitt tt gjomføt tiltak. Næigfik vil ikk bli påvikt av tiltakt. Ngativ ffkt på lokal fikbtad ka opptå i fobidl md pgig. Dtt ka mot vik vd fobyggd tiltak, om kvill boig og pgig. Påvikig fovt lokalt og på idividivå og ikk på btadivå. Støy Næliggd omåd vil opplv alggtøy vd p gig og vd makibuk. Alggfa kal gjø å kotvaig om mulig fo å b g ulmp. 7

13 Bdkap og iiko Tiltakt ha btydlig iikodud ffkt f o fdl i til Glad hav md ca ålig aløp. Fa fo akutt fouig om følg av lik ulykk du tilvad. Dt bgt akptabl tabilitt i dpot ma. Ti ltakhav: Kytvkt v/gi Solbg. Rådma vudig D amfuyttig ytt av tiltakt poitiv og md fø btydlig iikodud ffkt fo ulykk og fouig. Rådma vud åld at amfuytt vd tiltakt vtlig tø d mulig og i ovvid gad lokal kadvikig dt ka mdfø og abfal åld folagt til guligpla. Økoomik kokv Tiltakt ha ikk økoomik kokv fo komm u, da dtt t pojkt om fiai av midl bvilgt ov Statbudjttt. Miljøkokv o S utdig om bilag o Rguligpla amva md ylig godkjt aaldl t il kommupla. Ad kokv o Tiltakt ka gi lokal kadvikig på atu og miljø, m dt fovt lit påvikig og d vil væ av tmpoæ kaakt, d a omåd vil koloi i løpt av kot tid. o Tiltakt komm ikk i koflikt md pivat idomtt. o Ulmp i alggpiod modat og av bgt v aight. Koklujo Pla fo Iilig Glad datt (3 dlo måd) md tilhød btmml datt og plabkivl dat t d ta opp til bhadlig i Tkik utvalg og Fomakapt, fø vid bhadlig i kommutyt. Fomakapt / ha bhadlt ak i møt ak Møtbhadlig 8

14 Rådma itillig tmmig vdtatt. Votig Vdtak I mdhold av Pla- og bygiglov 2-2 vdta Bambl kommu folag til Dtaljguligpla fo iilig Glad Gaml Lagud datt (plakat fo 3 dlomåd) md tilhød btmml datt og bkivl datt d Kommutyt ha bhadlt ak i møt ak 5/6 Møtbhadlig Votig Itillig tmmig vdtatt Vdtak I mdhold av Pla- og bygiglov 2-2 vdta Ba mbl kommu folag til Dtaljguligpla fo iilig Glad Gaml Lagu datt (plakat fo 3 dlomåd) md tilhød btmml datt og bkivl datt d RETT UTSKRI FT DATO 2.fbua.206 9

15 SAKSP ROTOKOLL Akivak-dok. 4/02697 Akivkod Sakbhadl Eva Sæt Ad Bhadlt av Møtdato Sak Tkik utvalg /6 2 Fomakapt /6 3 Kommutyt /6 REGULERING - INNSEILING GRENLAND Kommutyt ha bhadlt ak i møt a k 5/6 Møtbhadlig Votig Itillig tmmig vdtatt Vdtak I mdhold av Pla- og bygiglov 2-2 vdta Ba mbl kommu folag til Dtaljguligpla fo iilig Glad Gaml Lagud datt (plakat fo 3 dlomåd) md tilhød btmml dat t og bkivl datt d

16 Kytvkt Søøt Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Bambl kommu: PlaID 263 Pogu kommu: PlaID 92 Lavik kommu: PlaID Oppdag. : 5486

17 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 522 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Food ikt md plaabidt å gul aal til utbdig av fald og tilhød dpoiomåd vd Gaml Lagud og Kalvløpt. Økt ikkht og famkommlight oppå vd å øk fatøy maøvigom vd at fald bli bd, dyp og tt. Utdypig og tablig av y avigajoitallajo vil øk gulaitt i iilig til GladPlaabidt fo fald og dpoiomåd omfatt aal i Bambl, Lavik og Pogu kommu. Di kommu lokalit i Tlmak og Vtfold fylk. På dtt gulagt ha Kytvkt i amåd md d bøt kommu ovtatt oppgav md å utabid dtaljguligpla tt pbl 3-7, og d oppgav om plaadmiitajo i kommu ha md å ogai plaabidt og fmm folag til guligpla, hud å lgg folagt ut til offtlig tty tt btmml i pbl Dt t høyt atall aløp til havalgg i Glad og iilig til di foholdvi vaklig dl av fald. Sila i ld udlagt VTS (Vl Taffic Svic) og gult i jøtafikkfokift bl.a. md hy til møtd tafikk, ikt og kav om lo og buk av taubåt. Dt ogå fatøy md falig lat om buk ld. Adal Gi Solbg Pojktld, Kytvkt Søøt Dt godkjt y kommupla i all t kommu. Tkt jutt i kap Sv utt tt høigipill.. Sv A.Bjøk.. Sv utig tt tilbakmldig fa Kytvkt.. Sv utig tt tilbakmldig fa kommu.. Sv A.Bjøk.. Sv Utkat til kommu.. Sv I.Tillbakk A.Bjøk.. Sv Rv. Dato: Bkivl Utabidt Fagkotoll Godkjt Dtt dokumtt utabidt av Nocoult AS om dl av dt oppdagt om dokumtt omhadl. Opphavtt tilhø Nocoult. Dokumtt må ba bytt til dt fomål om oppdagavtal bkiv, og må ikk kopi ll gjø tilgjglig på a måt ll i tø uttkig fomålt tili. Nocoult AS Klæbuvi 27 B, NO-703 Todhim Sid 2 av 63

18 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 522 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Ihold Ildig 9. ikt md pla 9.2 Utdypigtiltak og jutig av fald gjom Lagudbukta og Kalvløpt vil bd kapaitt, ik tygg fdl og hid/bg miljøkad vd uhll. Samtidig vil tiltak øk gulaitt fo jøtafikk i Glad. Folagtill, plakoult og ifohold 9.3 Vudig om kokvutdig 9.4 Plaomåd bligght 0.5 Plaomi 0 2 Plapo og mdvikig 2. Ogaiig av plaabidt 2.2 Ifomajo og mdvikig 2.3 Plalagt famdift 2.4 Opptat av guligpla Plag Ipill fa val av guligplaopptat 2 3 Platatu og ammbtigl 5 3. Pladokumt og plaidtitt Ovodd pla Kommupla aaldl Gjldd guligpla Eidomfohold i plaomådt Lov, fokift og tiglij 7 4 Dag ituajo 9 4. Bligght Dag buk av omådt Tafikk og godmgd Tafikkpogo Ulykk Næmiljø og filuftliv Kultumiljø Gufohold og fouig Sid 3 av 63

19 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 522 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Gufohold Fouig Natumiljø Vafokift og vadiktiv Fik Natugitt fohold 32 5 Bkivl av plafolag Dimjod fatøy Tiltak om kal vud Dag ituajo faaltativ Utbdigaltativ Lagudbukta - dlomåd A (Bambl, Pogu og Lavik kommu) Kalvløpt dlomåd B i Lavik kommu og dlomåd C i Pogu kommu Oppummig av tiltak Algggjomføig Rguligfomål og plakat Plakat Lagudbukta, dlomåd A Kalvløpt, dlomåd B i lgoafjod Kalvløpt, dlomåd C i Kalv 42 6 Vikig av tiltak Dag ituajo - faaltativ Utbdigaltativ Vikig av tiltak Kultumiljø Gufohold Natumagfold Vudig - vafokift og atumagfoldlov Kokv fo amfu Sjøtafikk - Edt buk av fald Næmiljø og filuftliv Fik Uivll utfomig Ba og ug it i plalggig Oppummig av vikig 49 7 Bdkap og ulykkiiko (ROS) 5 7. Samfuikkht 5 8 Avbøtd tiltak Avbøtd tiltak om ikk ivatatt i pla 56 9 Ipill fa høig av plafolag 57 0 Vdlgg Sid 4 av 63

20 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 522 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Kild, fa og odfoklaig 62 Figulit Figu - Oviktkat om vi d t plaomåd (ød tiplt tk) 0 Figu 4- Oviktkat. Yt fava vit md ød fikat. Kild: Kat fa Kytvkt.o9 Figu 4-2 Oviktkat ov d t ivolvt kommu md kitd fald. D viktigt fald vit md ød tiplt lij. Bild gjom lagudt mkt md blå tiplt lij. (Kild: Kytifo kat) 20 Figu 4-3 Godmgd fo Glad av fa Kild: Statitik talbyå 2 Figu 4-4 Aløp av kip til Glad av i piod Kild: Statitik talbyå 22 Figu 4-5 Rgitt ulykk i piod Kild: Kytvkt katpotal Figu 4-6 Ovikt ov tatlig ikd filuftomåd vd fald. Plaomåd md ødt omi (Kild: GiLik) 25 Figu 4-7 Oviktkat om vi pofil om udøkt. Fo pofil 3 og 4 kal dt ikk utfø tiltak. Kild: NGI-appot, vdlgg [7] 27 Figu 4-8 Ovikt ov vomåd. Plaomåd vit md ødt omi. Kild: GiLik og Miljødiktoatt Natuba. 29 Figu 4-9 Oviktkat av gitt fikplaomåd og gytflt. Plaomåd vit md ødt omi. Kild: Kytifo kat, data fa Fikidiktoatt 3 Figu 4-0 Vatadivå p , måltajo lgoa (Kild: Shaviva.o) _ 32 Figu 4- Oviktbild av målt lokalitt (Lilløya, Gitøya, Obuktbå og Midtfjodbå) _ 32 Figu 5- Ski om vi utdypigomåd (gul fag) og utfylligomåd (gø fag) i Gaml Lagud (Bambl og Lavik kommu) Figu 5-2 Ski om vi utdypigomåd (gul fag) og utfylligomåd (gø fag) i lgoafjod i Lavik kommu 36 Figu 5-3 Ski om vi utdypigomåd (gul fag) og utfylligomåd (gø fag) i Kalv i Pogu kommu 37 Figu 5-4 Utitt av plakat fo dlomåd A. Vdlagt ligg plakat i A3-fomat 40 Figu 5-5 Utitt av plakat fo dlomåd B i lgoafjod i Lavik kommu. Vdlagt ligg plakat i A3-fomat 4 Figu 5-6 Utitt av plakat fo dlomåd C i Kalv. Vdlagt ligg plakat i A3- fomat 42 Figu 7- Kiti htt fa vdlgg Ro-aaly utabidt av Kommual og modiigdpatmtt 53 Tabllit Tabll Oppummig av mkad vd opptat av guligpla 2 Tabll 2 Rgitt fatøy i Glad og gjom Kalvløpt, AIS-data fa Tabll 3 Ovikt ov gitt ulykk, typ og kadomfag 24 Tabll 4 Statlig ika filuftomådt vd fald i Glad (Kild: Natuba) 26 Tabll 5 Rultat fa fakjoimikk oppummig. Kild NGI 27 Tabll 6 Rgitt tiltadkla fo dimt i fald Glad (mg/kg t). Kild: NGI-appot 28 Tabll 7 Atall gitt fik i 2005 og 204. Statitikk fa Fikdiktoatt 3 Tabll 8 Oppummig av tiltak (dybd, aal og volum) Sid 5 av 63

21 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 522 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Tabll 9 Rguligfomål 39 Tabll 0 Kokv dimjod fatøy 46 Tabll Kokv dimjod fatøy 47 Tabll 2 Katlggig av iiko 5 Tabll 3 Vudig av aylight og kokv fo tafikkulykk og atumiljø. Blå vi dag ituajo og ød. tt gjomføig av tiltak Sid 6 av 63

22 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Sammdag Iilig til Glad dlt i to hovdld; Lagudbukta-Dypig-Ski (fokot til Lagudbukta i dokumtt) og lgoafjod/kalv (omtal om Kalvløpt i dokumtt). Fald ligg i Bambl og Pogu kommu i Tlmak fylk, amt Lavik kommu i Vtfold fylk. Fdl i til havalgg ha bgig fo fatøy i fohold til gomtik utfomig og dybd. Ogå tøm og vidfohold ka væ utfodig i ld. Nytttafikk i ld ha loplikt og mag fatøy tg aita av taubåt. Fald tkt tafikkt, og dt fovt yttlig økig av tafikkgulagt. Plakatt dlt opp i t dlomåd: A. Gaml Lagud. Plaomådt ligg i Bambl, Pogu og Lavik kommu. Tiltak i ld gjø i Bambl og Lavik kommu, d utdypigtiltak i hovdak ligg i Bambl, m dpoiomådt i hovdak ligg i Lavik. B. lgoafjod. Plaomådt ligg i Lavik kommu. Dt to mid utdypigomåd md tilhød dpoiomåd i fald. C. Kalv. Plaomådt ligg i i hlht i Pogu kommu. Dt t mid omåd md utdypig og tilhød dpoig av ma i ld. Vudig av vikig fo Bambl kommu Omåd A - Tiltak i Gaml Lagud vil lokalt fj faua og floa i tiltakomåd, m dt fovt hutig tablig av at tt gjomføig av tiltakt. Dt dmd ig vaig gativ vikig fo omådt. Stø fatøy ka bytt ld. Dt vil i at dag fatøy ka omdiig fa Kalvløpt til Lagudbukta. Dtt gi ikotig i iilig, amtidig du ulykkiiko i Lagudbukta å gu pati fjt og ld md ttlijt md fæ tigjutig. Alggpiod vil imidltid mdfø tøy og o lokal gativ kokv i fohold til atumiljø og filuftfomål. Omåd B og C - Ig vikig av tiltak i lgoafjod og Kalv Sid 7 av 63

23 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Vudig av vikig fo Pogu kommu Omåd A Tiltak i Gaml Lagud vil d tafikkfodlig mllom «Lagudbukta» og «Kalvløpt», og gi fæ fatøy om pa gjom Kalv. D tøt fatøy vil imidltid fotatt pa gjom Kalv. Omåd B Ig pill vikig av tiltak i lgoafjod. Omåd C Tiltakt i Kalv ha lit omfag og dt fovt ig gativ vaig vikig i fohold til atumiljø. Utdypig og bddutvidl vil gi tygg iilig md dut iiko fo at uhll itff. Alggpiod vil imidltid mdfø tøy og o lokal gativ kokv i fohold til atumiljø og filuftfomål. Ud alggpiod vil mått fovt mid tikjo fo buk av ld. Dt vil ogå påvik fitidbåttafikk i omådt. Fo å du gativ vikig fo ytttafikk ka vt md opptat av alggabid til tiltak i Gaml Lagud (omåd A) gjomføt. Dt vil dmd ku væ d tøt fatøy om vil bli påvikt av tikjo i Kalvløpt. Vudig av vikig fo Lavik kommu Omåd A Tiltak i Gaml Lagud, amm vikig fo Lavik kommu om fo Bambl kommu. Sjøtafikk vd vomådt Møl vil du o. Dtt vil væ poitivt. Omåd B - Tiltak om folå i lgoafjod ligg i ll vd kitd vomåd. Alggpiod vil mdfø tøy og ka gi gativ kokv fo fugllivt. Tiltak vil lokalt påvik atumiljøt gativt, m dt fovt imidltid tablig av at i ttkat av tiltakt. Fikidiktoatt abfal at abid fota i piod oktob mai av hy til pdig av patikl. Dtt ikk ivatatt i btmml. Kytvkt vil ild dialog md Fylkma i fobidl md økad om tillatl til utdypig og dpoig fo å avkla alggpiod, da fl fohold må ivata. Omåd C Ig pill vikig av tiltak md utak av at hl fald bli ik Sid 8 av 63

24 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Ildig. ENSIKT MED PLANEN I Mld. St. 26 ( ) Najoal Tapotpla (NTP) utbdigtiltak i iilig til Glad pioitt i Tiltakt vid tatt md i Kytvkt adligpogam fo Fald i til havalgg ha bgig fo fatøy i fohold til gomtik utfomig og dybd. Ogå tøm og vidfohold ka væ utfodig i ld. Glt ha ytttafikk i ld loplikt og mag fatøy tg aita av taubåt. Fald tkt tafikkt, og dt fovt yttlig økig av tafikkgulagt. Ett gjomføig av tiltak vil iilig til havalgg bli kot, tt og dyp. Pla om yttlig utvidl av Glad hav vil bida til økt kiptafikk. Ut tiltak i fald vil økig av kiptafikk fø til økt iiko fo at uhll itff. Et vltablt ikkhtytm og god mkpla vil ku hold iiko ifo t akptablt ivå. Utdypigtiltak og jutig av fald gjom Lagudbukta og Kalvløpt 2 vil bd kapaitt, ik tygg fdl og hid/bg miljøkad vd uhll. Samtidig vil tiltak øk gulaitt fo jøtafikk i Glad..2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT OG EIERFOROLD Kytvkt Søøt tiltakhav fo plalagt tiltak. Nocoult ha utabidt plabkivl, btmml og guligplakat i æt amabid md Kytvkt pojktld Gi Solbg. Kytvkt Søøt ha ldt plaabidt fa dt tatt md vudig av tiltak i fald, gjom mldigfa, utabidl av guligpla og utlggig til offtlig tty..3 VURDERING OM KONSEKVENSUTREDNING I fobidl md opptat av guligpla tiltak vudt tt pbl 2, 3 og 4. Kav kyttt til utabidl av plapogam ll kokvutdig gjomgått og vudt i amåd md kommu. Dt kal utfø utdypig ifo t aal på ca. 33 daa, og volum av mauttak mid 2 mill. m 3. Dt tabl ig y fald, m kitd fald jut/uttt fo å gi Fald Lagudbukta-Dypig-Ski - fokot til Lagudbukta i dokumtt 2 Fald lgoafjod/kalv - omtal om Kalvløpt i dokumtt Sid 9 av 63

25 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 kl og ik iilig i Glad. Tiltak vudt til ikk å komm ifo kiti d dt kv kokvutdig..4 PLANOMRÅDENES BELIGGENET Iilig til Glad dlt i to hovdld; Lagudbukta-Dypig-Ski (fokot til Lagudbukta i dokumtt) og lgoafjod/kalv (omtal om Kalvløpt i dokumtt). Fald ligg i Bambl og Pogu kommu i Tlmak fylk, amt Lavik kommu i Vtfold fylk. Fald gjom Gaml Lagud (vt fo Gitøya) vil kot d utilt dita og du bhovt fo tigjutig ud ila. Dt fl gu omåd i Gaml Lagud om må utdyp. I Kalvløpt dt t gu omåd om plalgg utdypt. Plakatt dlt opp i t dlomåd: Dlomåd A - Gaml Lagud, ligg i Bambl, Pogu og Lavik kommu Dlomåd B - lgoafjod ligg i Lavik kommu Dlomåd C - Kalv ligg i Pogu kommu.5 PLANOMRISS D t plaomåd kit opp i figu dfo md ød tiplt lij. Kommug vit md tipld blå/lilla lij. Figu - Oviktkat om vi d t plaomåd (ød tiplt tk) Sid 0 av 63

26 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 2 Plapo og mdvikig 2. ORGANISERING AV PLANARBEIDET Kytvkt m (jf. pbl 3.7) at dt viktig at all aktø i plapo ig i pmi fo plalggig og at dt bli fatatt po fo dt vid plaabidt. Ett pla og bygiglov 3-7 ovta Kytvkt tt avtal md Lavik, Bambl og Pogu kommu oppgav plaadmiitajo i kommu ha md å ogai plaabidt og utabid plafolag. Dtt ibæ at Kytvkt lgg plafolag ut til høig og offtlig tty og bhadl ipill i luttbhadlig. Kommu fmm å pla til vdtakbhadlig. Dt tablt fagupp i fobidl md abid md guligpla, om btå av ptat fa: Kytvkt v/gi Solbg Lavik hav v/ol åko Øyvold Glad hav v/boga Slødal Lo v/gi Eiklad Natuvfobudt v/p-eik Shultz Lavik kommu v/chatt Fyh Bambl kommu v/eva Sæt Ad Pogu kommu v/la-ptt O 2.2 INFORMASON OG MEDVIRKNING Pla- og bygiglov kav til mdvikig gjom hl plapo vil ik gjom: Kugjøig - valig om opptat i lokalavi. Pat val md bv Samåd md iiglmydight udvi i plapo. Åpt møt i fobidl md høig av guligpla Vdtatt guligpla om offtliggjø 2.3 PLANLAGT FRAMDRIFT Augut 204: Augut 204 jui 205: uli - ptmb 205: Augut 205: Mldig om påbgyt guligplalggig Utabidl av guligpla øig og offtlig tty av guligpla Åpt ifomajomøt 4. kvatal 205: Avluttd kommual bhadlig av guligpla Sid av 63

27 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: OPPSTART AV REGULERINGSPLAN Kav til opptat av guligplaabid følg av Pla- og bygiglov 2-8. Opptatmøt mllom oppdaggiv og koult bl avholdt Fomll fohådkofa (opptatmøt) md kommu bl avholdt i Lavik og Lagud 6.5.4, d dt bl ight om å fmm fll guligpla fo utdypigtiltak i Gaml Lagud og Kalvløpt. Dt bl ikk tilt kav til utabidl av plapogam. Plaopptat bl valt i avi Øtladpot, Vad og Tlmakavi. I tillgg bl dt dt ut val til offtlig fagtat og ad bøt ogaiajo. 2.5 PLANGRENSE Figu 5-4, Figu 5-5 og Figu 5-6 på id 40, 4 og 42 vi plaavgig fo d t dlomåd. Plaomådt på til amm ca daa. 2.6 INNSPILL FRA VARSEL AV REGULERINGSPLANOPPSTART Dt kom i i ipill til val om guligplaopptat. Di oppummt i «Tabll». All ipill til guligpla ligg vdlagt. Tabll Oppummig av mkad vd opptat av guligpla Dato vm Mkad Kommta Fikidiktoatt Rgio Sø Nog vadag- og gidiktoat Stat vgv Diktoatt fo mialfovaltig Fylkma i Tlmak Fikidiktoatt ikk kjt md at dt pill fikiit i dtt favat om tg pill bkyttl. Dt fogå fik md paiv dkap (ti og ga) om vil ku påvik av tiltakt. I fobidl md gjomføig av tiltakt øk vudig av avbøtd tiltak fo å fohid pdig av patikl i fobidl md tiltakt. Abfal at abid fota i piod oktob mai. Øk vudig av tabilitt til ma vd utdypig og utfylligtiltak i jø. Vid vudig av d dt lvat fa fo udjøik kd og kdgt flodbølg jkk ut i ROS-aaly. Stat vgv ha ig mkad til pojktt. Dt folått plaomådt komm ikk i koflikt md kjt, mialk u, og DMF ha dfo ig mkad til opptat av dtaljgulig. Natumagfoldlov må bytt dom atuvdi påvik. Bløtbuomådt vd Lagøya ha lokal vdi og kokv av tiltak bø utd. Fo fugl tiltak i hkkog mt kitik. Kokv og avbøtd tiltak bly i kap. 6.5 Natumiljø. Btmml 2., 2.2 og 2.4 kal ik mit mulig ulmp fo atumiljø og ik biologik magfold. Alggpiod om vlg kal ivata dtt hyt. Dpoig i gop og pgig av fat ma vil i lit gad g fa fo kd og påfølgd flodbølg. Vikig bly ud kap. 6.4 Gufohold og i ROS-aaly, kapittl 7. Ta uttall til oitig. Ta uttall til oitig. Kokv fo atumiljø vud tt atumagfoldlov. Ivata i btmml 2.4, da dt kal utabid tiltakpla Sid 2 av 63

28 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Fylkma i Vtfold Vtfold fylkkommu Møl oitologik tajo Gladfjod dfit om ajoal lakfjod. Dt kal i di omåd ta ækilt hy fo å bkytt lakbtad mot kadlig igp. Kytomåd i Gladfjod ha gioal og ajoal btydig fo filuftliv og kajo. Kokv fo filuftit vd dt tafikkmøt bø utd. Dtt md tak på blat at tøy og koflikt md fitidbåt. Fylkma b h om dgjøl på om d tøt fatøy fotatt må gå i Kalv vd valg av altativ. All pla kal ha iiko- og åbahtaaly (ROS), om vi all iiko- og åbahtfohold om ha btydig fo om aalt gt til utbyggigfomål. Omåd md fa, iiko ll åbaht avmk i pla om hyo, jf. PB 2-6. Utbdig av fald vil ku mdfø fa fo fouig og tiltakt må gul i tillatl tt fouiglov. All pla kal ha iiko- og åbahtaaly (ROS), om vi all iiko- og åbahtfohold om ha btydig fo om aalt gt til utbyggigfomål. Natumagfoldlov må bytt dom atuvdi påvik. I altativ, omåd A dt gitt bløtbu og atuvomåd fo balid og bitkog, m bø ikk av tiltak. Altativ 2, omåd C vil pa Fugløyog atuvat og gå gjom Møl fuglfdigomåd. I plabkivl i guligfolagt må dt gjø d fo hvo omfattd båttafikk vil bli til hvilk tid av åt og hvilk kokv dt vil få fo atumagfoldt i omådt. Dt må ogå gjø aaly av alggfa og om dt vil få ivikig på fugllivt at dt tidvi bli ytl i jø. Altativ 2, omåd C t viktig omåd fo filuftliv md my pivat båttafikk. Filuftlivt vil bli fotyt av tafikk båd i fohold til bølg, tøy og t viult. Dt ka opptå falig ituajo mllom pad tugtafikk og ltt pivatbåt. Ld «koglt» i altativ 2, m ld lag Gaml Lagud tt og m foutigba fo omgivl. Ig ivdig mot opptat av plaabidt. Omådt ha ik hitoi. Kultuav otat lagt vd bvt og gi m dtaljt bkivl av omådt. Utdypigtiltak vudt i 2009, m dpoiomåd om folå må vud av Nok Maitimt Muum (NMM) fo vtull koflikt md kultumi ud va. Altativ 2, omåd B vil i væt to gad bø Møl fuglfdigomåd. Dtt omådt dt 3. mt atik fugllokalittomåd i Nog, og viktig fo vafugl gjom hl åt. Dt fl ødlit at i omådt. Dt kyttt btmml til fuglfdigomådt om at dt om du gativ vikig fo atumiljø mm. Dt kitd fald om kal uttt og utdyp. Filuftliv vudt i fohold til båd dift- og alggpiod og kal ivata, btmml 2.4. D tøt fatøy vil fotatt mått bytt Kalvløpt. Dt utabid kl ROSaaly om vi vikig. S kap. 7. Ivata i btmml 2., 2.2 og 2.4. Dt utabidt kl ROSaaly. Kokv fo atumiljø bly i kap Tiltak i altativ 2 bat på at dtt ld om bytt i dag, og dt ikk lagt til gu a tafikk dag fatøy i ld. Tafikk og utviklig blyt i kap. 4.2 og i kap Dag fald gå gjom Kalvløpt i dag. Tiltak i altativ 2 kal du ulykkiiko vd å fj t gu pati. E fald i Gaml Lagud vil imidltid ku du adl fatøy om pa gjom Kalv. Utfylligomåd folagt NMM. Ta uttall til oitig. Kokv og avbøtd tiltak bly i kap. 6.5 Natumiljø. Igpt i fuglfdigomådt magialt og vil væ t tiltak fo Sid 3 av 63

29 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Olofjod Filuftåd (OF) ikk tillat ivkatt tiltak om d atugitt podukjofohold ll foig fugl livmiljø. Ekitd dybd- og tømfohold amt itakt bufohold viktig fo å opptthold æigtilgag. Faåd tkt at dt tillat igp i jøbu i ll vd Møl fuglfdigomåd. Altativ 2 ka båd i diftfa og alggfa mdfø gativ kokv fo filuftliv- og atuvit. Dtt må utd i d vid plalggig. OF abfal at tiltak om pgig og dumpig i jø lgg utfo badog. Dt mag fitidbåt i omådt. Kokv av tiltakt md iikovudig i algg- og diftfa viktig å bly. Tiltak i Møl fuglfdigomåd, om ovvitigomåd fo fl ødlit at kv vudig av kokv båd i algg- og diftfa. Folag til avbøtd tiltak må bly. Aktull tkig d ld folått utvidt bø udøk ift. mait biologik magfold. å du fa fo at akutt fouig itff. Et uhll vil ku mdfø alvolig miljøkokv. I dialog md Fylkma vil avbøtd tiltak fo algggjomføig btmm. S kap Ta uttall til tttig. Vudig av kokv fo filuftfomål og atumiljø i kap 6. og 6.5. Avbøtd tiltak bly. Btmml 2.4 kal ivata at dt utabid tiltakpla om ik filuftliv, atumiljø mm. Dtt kal ik av avbøtd tiltak gjomfø i alggfa. Dt utføt udøkl av mait biologik magfold i omåd md folått utdypigtiltak Sid 4 av 63

30 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 3 Platatu og ammbtigl 3. PLANDOKUMENTER OG PLANIDENTITET Rguligpla fo Iilig Glad utabidt om dtaljgulig og pladokumt btå av: Plabkivl og btmml, fll fo Bambl, Pogu og Lavik kommu Plakat utabidt fo t dlomåd A, B og C: o o o A - Gaml Lagud (Bambl, Pogu og Lavik kommu) B - lgoafjod (Lavik kommu) C - Kalv (Pogu kommu) Rguligpla kal bytt følgd plaidtitt: Bambl kommu: PlaID 263 Pogu kommu: PlaID 92 Lavik kommu: PlaID OVERORDNEDE PLANER Styd dokumt fo tiltak i iilig til Glad: Mld. St. 26 ( ) Najoal tapotpla Iilig Glad ligg i om tiltak i it kåpiod. Kytvkt hadligpogam Iilig Glad t faldtiltak om att opp i ad dl av plapiod ( ) md kotadamm på 6 millio fo hl iilig. (203 k). Ad ovodd pla: Vpla fo Olofjod dlpla jøfugl Vpla fo Olofjod - dlpla Vtfold/Tlmak Fovaltigpla i Tlmak Sid 5 av 63

31 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Kommupla aaldl Rguligpla fo Iilig Glad bø av følgd kommupla: Kommu Plaidt Vdtatt Plaav Bambl Kommupla aaldl Pogu Kommupla aaldl fo Pogu kommu Lavik Kommupla aaldl Fomål og btmml i kommupla aaldl: Bambl kommu Omådt avatt til fomålt Fald, og y famtidig fald vit om gt fomål mllom Lagøya og Lagud. Gjldd btmml: Ifo fald kal dt lgg til tt fo god fmkommlight, tygg fdl og fovalig buk og fovaltig av favat i amva md allm hy og hyt til fiki og ad æig. All tiltak om ka påvik ikkht ll famkommlight i jø kv tillatl i tåd md hav og favalov 27. Pogu kommu Omådt avatt til fomål; «600 Buk og v av jø og vadag md tilhød tado», «6200 Fald» og hyo «90 ikigo: Kjølva». Gjldd btmml: Buk og v av jø og vadag md tilhød tado: Mai atutyp kal hyta vd guligplalggig og tiltak tt pbl 20-. Lavik kommu Omådt avatt til følgd fomål: «Buk og v av jø og vadag md tilhød tado», «Natuomåd», Filuftomåd» amt «Bådlggig tt lov om atuv». Ekitd fald mkt av i kommupla aalplakat. Tiltak vil bø atuvat/fuglfdigomåd Møl Sid 6 av 63

32 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Gjldd btmml ifo plaomådt: 7- Buk og v av jø og vadag (Pbl. - jf. -7,. 6). Dt tillat bygg- og alggtiltak om ldd i vafoyig, avløpalgg, almilig amfdl, kl tilttlggig fo filuftliv. Dt kal ta hy til biotop, ojo, fik, filuftliv og viktig ladkaptkk. 3. Utfyllig og uttak av ma i jø og lag vadag ikk tillatt md mid dt fo å utbd fald. 4. Tiltak i jø om hid allmht tt til fdl ikk tillatt. 5. Vd igp lag bkk om ha væt,, ll ka bli gytomåd fo lakfik, kal dt vi ælig vaomht fo ikk å foig gyt- og oppvktvilkå fo fik. Vgtajo lag bkk og vadag kal bhold pga. ojofa og fo å ivata fik lvomåd, jf. Vaulov. - flyttt c) Vd økadpliktig tiltak jf. pbl -6 i jø ll vadag kal dt dokumt hvoda tiltakt påvik dt biologik magfoldt og allmht fdlmulight på lad og på jø/i vadagt. 8-4 So md agitt ælig hy. Pbl -8 c, jf. 2-6 b) Bvaig av atumiljø lag jø og vadag - 560_. I omåd avatt md hy atumiljø atumiljø lag vadag, hy til atumiljø, ladbuk, ladkap og filuftliv viktig og kal ivata i tøt mulig gad. Tiltak om ka foig atumiljøt ll mdfø ojo lag vadag ikk tillatt. All tiltak kal godkj av kommu. Fobudt mot tiltak lag vadag gjld ikk fo oppføig av ødvdig bygig og mid algg og opplag om kal tj til ladbuk, fik, akvakultu og fdl til jø, jf. pbl Bådlggig tt lov om atumagfold 720_. Tiltak ifo omådt ka kj dom dt biologik magfoldt ivata. 3.3 GELDENDE REGULERINGSPLANER Dt ig gjldd guligpla ifo plaomåd. 3.4 EIENDOMSFOROLD I PLANOMRÅDET Tiltakt komm ikk i koflikt md pivat idomtt. 3.5 LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINER Lov Pla- og bygiglov (LOV : Lov om plalggig og byggakbhadlig) av og favalov (LOV : Lov om hav og fava) Kultumilov (LOV : Lov om kultumi) Sid 7 av 63

33 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Fouiglov (LOV Lov om v mot fouig og om avfall md dig) Natumagfoldlov (LOV : Lov om fovaltig av atu magfold) Fokift Vafokift (FOR : Fokift om amm fo vafovaltig) Faldfokift (FOR Fokift om fald) Sjøtafikkfokift (FOR : Fokift om jøtafikk i btmt fava 24) Fouigfokift (FOR : Fokift om bgig av fouig) Møl fuglfdigomåd (FOR Fokift om fdig fo Møl fuglfdigomåd, Bula kommu, Vtfold.) Kitholm (FOR Fokift om Vpla fo Olofjod - dlpla jøfugl. Vdlgg 3. V av Kitholm biotopvomåd, Pogu kommu, Tlmak) Fokift om Lagøya ladkapvomåd (FOR ) Fokift om atuvat, Lavik (FOR ) Rtiglij og ituk Statlig platiglij fo amodt bolig-, aal- og tapotplalggig (FOR ) Statlig platiglij fo diffit fovaltig av tado lag jø (FOR ) Faldomal - it ituk fo Kytvkt om kal buk av aatt om abid md aalplapo, utbyggig av fald og hav og vd bhadlig av økad om tillatl tt hav- og favalov. Lokal btmml Dt foligg g tiglij og bgig kyttt til iilig i Glad: LOS SSA Væbgig fo bodig, Lagudbukta, Bvik lotajo LOS SSA - Bgig fo looppdag Taubåtkot falig lat Glad, Bvik lotajo Sid 8 av 63

34 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 4 Dag ituajo 4. BELIGGENET Iilig til Glad gå gjom kommu Bambl, Pogu og Lavik. Favat ka dl opp i to; id og yt fava. Dt yt favat gå fa Lagudbukta til Bvik, m dt id favat tkk g fa Bvik og vid iov i Fifjod. E8 gå dlvi lag kyt og gi havalgg i Glad god kommuikajo fo vid godtapot båd odov og øov. Rv. 36 gi god kommuikajo vtov gjom Tlmak fylk. Ov Bviktømm ky E8 og v. 354 fjod. Ud bua tillatt ilighøyd 45 m i fald. Figu 4- Oviktkat. Yt fava vit md ød fikat. Kild: Kat fa Kytvkt.o Sid 9 av 63

35 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Iilig til Glad dlt i to hovdld, «Lagudbukta» i vt og «Kalvløpt» i øt. Fald «Lagudbukta» gå mllom Gitøya og Sto Aøya, opp Lagudfjod, fobi Stathll og d opp vd Bvik. D ld ha lgd på i udkat av 8 km. «Kalvløpt» tat mllom Fugløya og Sto Aøya og gå gjom lgoafjod. Fald gå mllom Sadøya og Bjøkøya, fø d gå amm md dt vtlig ld utfo Stathll. Til amm bli dtt tkig på ca. km. Lagudt (bild 2043) gjom Lagud og iligld fo mid fatøy. D ld gå amm md hovdld i Lagudfjod. Figu 4-2 Oviktkat ov d t ivolvt kommu md kitd fald. D viktigt fald vit md ød tiplt lij. Bild gjom lagudt mkt md blå tiplt lij. (Kild: Kytifo kat) 4.2 DAGENS BRUK AV OMRÅDET 4.2. Tafikk og godmgd Favat i Glad komplit og tkt tafikkt. Glad hav tamtt hav, og btå av fl kaialgg. ava idutihav og ha t ålig godomlag på 0, mill. to fodlt på aløp (tall fo 20) 3. D tøt havalgg øya-, Raf- og Bviktmial. 3 Riiko- og åbahtaaly fo Tlmak, Fylkma i Tlmak Sid 20 av 63

36 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Buk av favat fatøy om fakt god til idutibdift og hav, utbåt, fjtafikk og mid fitidbåt. «Lagudbukta» bytt i dag av fitidbåt og mid fatøy. D tøt fatøy gå gjom «Kalvløpt» 4. Dt daglig avgag fa Lagud (lagudt bild) md fg til ithal i Damak. I Gladomådt dt my fitidbåttafikk og kommu ha tilttlagt filuftomåd lag hl fald. Fitidfik kj i fald md paiv fikdkap. I piod godmgd ov Glad av økt md 9,2 %. Fa 200 dt imidltid ku gitt vkt på ca. 3, %. Atall aløp av kip imidltid dut. Dtt ibæ at fatøy øk i tøl og at d fakt tø godmgd. Figu 4-3 Godmgd fo Glad av fa Kild: Statitik talbyå 4 Kalvløpt omfatt lgoafjod, åøyfjod, Kalv og Kalvudt. Dfit i fokift om jøtafikk i btmt fava (FOR ) 44 b) Sid 2 av 63

37 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Figu 4-4 Aløp av kip til Glad av i piod Kild: Statitik talbyå Dt gitt 3 00 fatøybvgl i 203 i Glad (data fa AIS 5 ). I 203 byttt ca. 5 % av fatøy Kalvløpt. Sila i Kalvløpt kj ut i fa tøl, typ lat, tafikkdiigig (Tafikktal Bvik VTS) og vd utfodd væfohold fo lotjt. Sjøtafikkfokift i Glad gul tafikk på følgd vi: Møtig ll paig fo fatøy ov 4000 BT tillat ikk vd Kjøtig, od-øt fo Gitøya ll i Kalvudt. Fald «Lagudbukta» kal ikk bytt av fatøy om ovkid t av følgd mål: lgd 200 mt, bdd 30 mt, dypgåd 0,5 mt. Fatøy på tkig fa Lagøya til Gjmholm vd Bvik ka ikk ha tø fat 8 kop. «Kalvløpt» 6 tillat ikk byttt av fatøy om ovtig følgd mål; lgd 300 m ll dypgåd 4 m. Nå fatøyt lg 205 mt ll ha t dypgåd på m mt kal hl ila fogå i dagly. 5 Automatik idtifikajoytm (AIS) t automatik idtifikajoytm om iføt av FN jøfatogaiajo (IMO) fo å øk tygght fo kip og miljø, og fobd tafikkovvåkig og jøtafikktjt 6 Sjøtafikkfokift fo tkig Fugløya-Pogu-Ski Sid 22 av 63

38 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Tabll 2 Rgitt fatøy i Glad og gjom Kalvløpt, AIS-data fa Tafikkpogo Dt ovodt ajoal målttig om å ovfø godtapot fa vg til jø og jba, jf. Najoal tapotpla (NTP) I å famov vil lik utviklig ogå ku bida til økt jøtafikk til/fa Glad. Tug idutibdift om Nocm, Nok ydo, Io, Yaa og Eamt bida til at Glad av d tøt hav i utikhadl målt i to god (kpot og åtoff-impot). Fo å bd tigbala fo cotai og øk kapaitt at dt på å utvikl Glad hav til ajoal vichav fo htgod md impot til øtladt og omåd i Vt-Nog. E utvidl av Glad hav vil ku fø til fl tø fatøy og/ll økt atall aløp til havalgg. 4.3 ULYKKER Dag fald væt tafikkt, og fatøy tapot my falig god. Glad hav hadd i 20 ca aløp av kip md god Sid 23 av 63

39 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Dt gitt 5 ulykk i piod Ulykk gitt i/vd hav ikk tatt md. Iilig ligg i ll æt opp til vdifull atuomåd, og uhll vil ku fø til kad på atumiljøt i omådt. I 2009 gutøtt «Full City» utfo Lagud. 300 to bukolj at ut og fout tadomåd og føt til kad/død på tø mgd av fugl, fik og må ogaim. I fald «Lagudbukta» dt gitt 6 gutøtig i piod Figu 4-5 Rgitt ulykk i piod Kild: Kytvkt katpotal Tabll 3 Ovikt ov gitt ulykk, typ og kadomfag Typ ulykk Atall Fatøygupp Skadomfag Gutøtig 8 7 latkip, fikfatøy 5 fatøy alvolig kadt, 3 mid alvolig kadt A ulykk 4 Latkip fatøy mid alvolig kadt Ba/kplojo Fikfatøy fatøy mid alvolig kadt Kollijo 2 Latkip fatøy alvolig kadt, mid alvolig kadt Sum 5 3 latkip, 2 fikfatøy 6 alvolig kadt, 6 mid alvolig kadt 4.4 NÆRMILØ OG FRILUFTSLIV Filuftomåd i Glad fll fo ibygg i fl kommu (kyt- og iladkommu). Kyttkig fa Stathll til Kagø, amt kjægåd ha mag flott badpla og fikmulight. Ig av d tatlig ikd filuftomåd ligg i æht av d t plaomåd. Fo all t tiltakomåd må dt likvl påg fitidbåttafikk Sid 24 av 63

40 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Figu 4-6 vi d tatlig ikd filuftomåd om gitt i omådt. Katt htt fa GiLik og ba g på data fa Miljødiktoatt Natuba. Omåd ummt i katt og ptt i tabll dfo. Figu 4-6 Ovikt ov tatlig ikd filuftomåd vd fald. Plaomåd md ødt omi (Kild: GiLik) Sid 25 av 63

41 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Tabll 4 Statlig ika filuftomådt vd fald i Glad (Kild: Natuba) N. Nav/Kommu Vdttig/ Buk Buk Ava dift og vdlikhold Stokkud i Lavik kommu Viktig Lokal Kommu 2 Ødgåd i Lavik kommu Svæt viktig, my bukt Rgioal Kommu 3 Nodlig dl av åøya i Pogu kommu My bukt Rgioal Skjægådtjt 4 Vaholm i Pogu kommu - Rgioal Kommu 5 Sildvika i Pogu kommu - - Kommu 6 Sto dl av Siktøya i Pogu kommu - Rgioal Kommu 7 Lagøytag fy i Bambl kommu - - Stat 8 Tag fot i Bambl kommu Svæt viktig Rgioal Stat 4.5 KULTURMILØ Mai kultumi og kultumiljø Nok Maitimt Muum ha gjomføt akologik gitig ud va fo tiltak i iilig til Glad i Fo dpoiomåd dt ikk utføt g udøkl. Utdag fa appot utabidt i 2009: «D to btydig om jøfat ha hatt i fald Glad gjpil ogå i gitt kultumi ud va. Vd Skjægg ø fo Lagud og udt ydpi av Lagøya dt fl lokalitt md vak og vakt fa 600-tallt og famov. Ogå lag d øtlig dl av fald Glad dt gitt fl vak og gjtadfu. Vd iløpt til lgoafjod dt fut dl byti båd vd Sto Aøya og od fo Fugløykjæ. Dt ogå fut vak i dtt omådt, båd vd iløpt til Stokkudt og vd lgoa. I d odlig d av d øtlig fald vakt av t klikbygd fatøy fut i Sadøybukta.» Kytvkt ha væt i dialog md Nok Maitimt Muum (NMM). D ha i -pot av bkftt at dt ikk bhov fo yttlig udøkl av tiltakomåd. 4.6 GRUNNFOROLD OG FORURENSING 4.6. Gufohold NGI og GoMap ha utføt gofyik og miljøtkik udøkl av ju utdypigomåd, vdlgg [7] appot «Kytvkt Fali til Glad. Gofyik og miljøtkik udøkl». Dt avdt fakjoimikk og gabb pøvtakig. I utdypigomåd dt lit løma, og dt kv ig pill miljøtkik tiltak i fobidl md mudig av dimt. Sjøbu btå i hovdak av fjll. Tabll 5 vi oppummt ultat fa d imik udøkl fa NGI appot. All dybd oppgitt ut i fa Stat jøkat ull (LAT) Sid 26 av 63

42 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Figu 4-7 Oviktkat om vi pofil om udøkt. Fo pofil 3 og 4 kal dt ikk utfø tiltak. Kild: NGI-appot, vdlgg [7] Tabll 5 Rultat fa fakjoimikk oppummig. Kild NGI Pofil Vadybd (m) Kommta P 6-35 Dyp 5 m. Ig løma gu kot -30 m P Ig løma. Et bgt omåd md fjll d dt gu 5 m (fjllabb til ca. kot -3 m) P3 0-2 Ig løma. Et bgt omåd md fjll d dt gu 5 m (fjllabb til ca. kot -0 m) P4 9-5 ovdaklig fjll. Et bgt omåd btå av opptil 3 m løma, ayligvi mo P Dyp 5 m. Ig løma gu kot -20 m P6 3-5 Ig løma iht. pofilt, m gabb fikk opp litt ad P7 6-8 Løma midt i pofilt vd ca. kot -5m til kot -8 m Sid 27 av 63

43 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Fouig Gladfjod (Guklvfjod, Fifjod, Eidagfjod, Omfjod og Lagagfjod) ha væt pgt av fouig. Miljødiktoatt ha ovvåkt Gladfjod i fl å. Mattilyt ha kotholdåd fo omådt og adva mot å pi kabb fa Gladfjod. Sdimtpøv fa Glad aalyt i fohold til miljøgift og SFT klaifiig av miljøkvalitt. D aalyt dimt vi at påvit miljøgift lav og at løma tilfdtill SFT tiltadkla II. Dt vil i at dimt ka hådt om om d ikk fout md miljøgift, jf. Vild fo klaifiig av miljøgift i va og dimt (TA- 2229/2007) og Klaifiig av miljøkvalitt i fjod og kytfava (TA-467/997). Tabll 6 Rgitt tiltadkla fo dimt i fald Glad (mg/kg t). Kild: NGI-appot 4.7 NATURMILØ Vomåd Figu 4-8 vi ovikt ov gitt vomåd. Katt htt fa GiLik og makig av vomåd ba g på data fa Miljødiktoatt Natuba. Følgd vomåd vit i katt på t id:. Møl dyfdigomåd ligg i Lavik kommu. Viktig tkk- og ovvitigomåd fo vafugl. Totalaal 6309 daa. 2. Fugløyog atuvat ligg i Lavik kommu. Vpla fo jøfugl. V av livmiljøt fo jøfugl, plat- og dylivt. Totalaal 57 daa. 3. åøya atuvat ligg i Pogu kommu. Vpla fo kogv. V av kytæt kogomåd md to vaiajo. Totalaal 789 daa. 4. Kitholm i Pogu kommu. Vpla fo jøfugl. Fomålt å bkytt viktig holm fo jøfugl i hkktid. Viktig hkklokalitt fo fikmåk. Totalaal 30 daa. 5. Lagøya ladkapvomåd md dy- og platlivfdig ligg i Bambl kommu. V av kytladkap md kalkik vgtajo. Totalaal 496 daa. 6. Gitøya atuvat ligg i Lavik kommu. Uvalig to og kott fokomt av balid. Totalaal 95 daa Sid 28 av 63

44 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Figu 4-8 Ovikt ov vomåd. Plaomåd vit md ødt omi. Kild: GiLik og Miljødiktoatt Natuba. Gjomføt udøkl Dt Nok Vita AS (DNV) ha gjomføt viull biologik katlggig md ROV av plalagt utdypigomåd i fald til Glad i Bløtbufaua katlagt i d omåd hvo dt bløtbu. Rappot fa DNV datt Sid 29 av 63

45 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 I udøkt omåd dt glt fut at om tiv d dt vautkiftig. Dt gitt 3 ulik hadbuat/lkt, m ig av di gitt om tut. 4.8 VANNFORSKRIFT OG VANNDIREKTIV Dt gll målt i vafokift at all vafokomt mit kal opptthold ll oppå «god tiltad i tåd md æm agitt kiti. Tiltakomådt ligg ifo vagio Vt-Vik, og vafokomt Lagudfjod Dypig, lgoafjod og åøyafjod. Vafokomt d dt kal utfø tiltak vudt til modat økologik tiltad md iiko fo at miljømål ikk å i 202. I lokal tiltakaaly fo vaomåd Ski-Gladfjod dt bkvt hvilk tiltak om ødvdig fo å å målt om godt vamiljø 7. Aktull tiltak fo å du fa fo akutt fouig fa kiptafikk å øk lpbåtbdkap, bd mulight fo tafikkovvåkig og tafikkpajoytm. Gaml Lagud - dlomåd A (Bambl, Pogu og Lavik kommu) Lagudfjod modat kpot kyt, md dlvi lagdlig og modat tømhatight (- 3 kop). Vamiljø gitt fo Lagudfjod - Dypig 8 : Puktutlipp og lagtapott fouig bida i «middl gad» til fouig. Puktutlipp fa algg 0000 PE. Avig fa diffu kild bida i «to gad» til fouig. Dtt gjld avig og utlipp fa tapot/ifatuktu. lgoafjod - dlomåd B (Lavik kommu) lgoafjod modat bølgkpot md pmat lagdlig og vak tømhatight (< kop). Vamiljø fo lgoafjod 9 : Fo ikk-pioitt miljøgift oppå «ikk god» tiltad. Ovkidl av gvdi fo dioxi. Lagtapott fouig bida i «middl gad» til fouig. Avig fa diffu kild bida i «lit gad» til fouig Kalv - dlomåd C (Pogu kommu) åøyafjod bkyttt fjod md pmat lagdlig og vak tømhatight (< kop). Vamiljø fo åøyafjod 0 : Fo ikk-pioitt miljøgift oppå «ikk god» tiltad. Ovkidl av gvdi fo dioxi. Lagtapott fouig bida i «lit gad» til fouig. Avig fa diffu kild (tapot/ifatuktu) og puktkild (iduti) bida i «middl gad» til fouig 7 Ski-Gladfjod vaomåd. Lokal tiltakaaly Va-tt, ifomajo kyttt til vafokomt 9 Va-tt, ifomajo kyttt til vafokomt 0 Va-tt, ifomajo kyttt til vafokomt Sid 30 av 63

46 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: FISKE «Gladfjod» dfit om ajoal lakfjod. Dt kal i di omåd ta ækilt hy fo å bkytt lakbtad mot kadlig igp. Vd utgag av 204 va dt matallføt 7 fik i Bambl, Pogu og Lavik. Av di hadd 57 fik om hovdæig, m 4 hadd dt om dltidyk. Dt gitt 53 fikfatøy i kommu. Atallt fik om ha fik om hovdæig dut md 2 pt fa 2005 til 204. Atall fikfatøy dimot dut md 38 % fa Tabll 7 Atall gitt fik i 2005 og 204. Statitikk fa Fikdiktoatt Fik ovdyk, 2005 ovdyk, 204 Biyk, 2005 Biyk, 204 Fikfatøy, 2005 Fikfatøy, 204 Lavik Bambl Pogu SUM: Figu 4-9 Oviktkat av gitt fikplaomåd og gytflt. Plaomåd vit md ødt omi. Kild: Kytifo kat, data fa Fikidiktoatt Sid 3 av 63

47 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: NATURGITTE FOROLD Sjøkatull og tidva All høyd i pojktt f til jøkatull om ligg 36 cm ud Nomalull 954. (Kild: haviva.o) Næmt måltajo til plaomådt lgoa. Figu 4-0 Vatadivå p , måltajo lgoa (Kild: Shaviva.o) Støm og tidva Dt fotatt tømmålig vd lokalitt Lilløya og Gitøya (Gaml Lagud) i piod og vd lokalitt Midtfjodbå (lgoa) og Obuktbå (Kalv) i piod S vdlagt appot fa Multicoult fo m utfylld bkivl av ultat. Figu 4- Oviktbild av målt lokalitt (Lilløya, Gitøya, Obuktbå og Midtfjodbå) Sid 32 av 63

48 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Lokalitt vd Lilløya ha gjomitttøm på 2 cm/ og makimumtøm på 36 cm/ md tydlig påvikig av tidvat. D tøt målt vautkiftig på dybd 4 m m 3 /m 2. Målig vi ogå at tømm ikk bl påvikt av lokal vid i målpiod. Tmpatu vd 4 m dybd vai mllom 8 og 7 C og aliitt mllom 25 og 34 i målpiod. Okygmtig ligg udt 85 % vd 4 m dyp. Gjomitttøm (makimum) vd Gitøya va ud 6 cm/ (25 cm/) vd 8 m dybd og o høy mot ovflat. Lg d i vaøyl dt målt lav tømhatight. D tøt målt vautkiftig m3/m2 vd dybd 4 m, m dt kyttt o uikkht til målig. Tmpatu vai mllom 7 og C i målpiod vd 36,5 m dybd. Lokalitt vd Midtfjodbå tydlig påvikt av tidva. Gjomitttømm vd Midtfjodbå 8 cm/ og makimumtøm 3 cm/. D tøt målt vautkiftig på dybd m m3/m2. Tmpatu vd m dybd vai mllom 4 og 9 C og aliitt mllom 29 og 33 i målpiod. Okygmtig ligg udt 84 % vd m dyp. Stømm vd Obuktbå påvikt av tidva og ha gjomitt på 7 cm/ og makimum på 30 cm/. D tøt målt vautkiftig på dybd m 9 50 m3/m2. Tmpatu vd m dybd vai mllom 4 og 9 C og aliitt mllom 28 og 32 i målpiod. Okygmtig ligg udt 86 % vd m dyp. Påvikig av d lokal vid glt vaklig å idtifi fa datatt m va o ylig vd Obuktbå og Midtfjodbå. Stømm ka væ utfodd fo avigig i ud mllom Bvikfjod og Lagudbukta. Ifohold I lgg g om vit føt i d fjod hvo dt mit tøm. Dt vil i Lagagfjod, Omfjod og fava øt fo Bjøkøya. I vit md tk fot ligg i hlt d til Lagud og Fugløya Sid 33 av 63

49 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 5 Bkivl av plafolag 5. DIMENSONERENDE FARTØY Tiltak ta ikt på å tt ut og utvid fald og øk iligdybd. Følgd dimjod fatøy lgg til gu fo d to fald: Lagudbukta: Lgd 294 m, bdd 32,5 m og 2,5 m dypgåd Kalvløpt: Lgd 300 m, bdd 32,5 m og 4 m dypgåd 5.2 TILTAKENE SOM SKAL VURDERES Dt kal vud følgd tiltak: Dag ituajo, dv. ut gjomføig av tiltak Utbdigaltativ: o o utig av dag fald, md ødvdig utttig, utvidl og utdypig. Lagudbukta dimjo om kltld md faldbdd på ca. 50 m. Kalvløpt dimjo om dobbltld md faldbdd på 300 mt. Ny oppmkig av fald dl av pojktt og ibæ flyttig av kitd ll tablig av y avigajoitallajo, båd på lad og i jø. 5.3 DAGENS SITUASON REFERANSEALTERNATIV Rfaaltativt at dt ikk gjø tiltak i iilig til Glad. Dt ibæ at dag fald (Lagudt, Lagudbukt og Kalvløpt) må bytt fo å btj vtult økt kiptafikk i Gladomådt. Dtt bty at fald fotatt vil væ gu og ikkhtiiko i fohold til d to jøtafikk vd Glad. Økt tafikk i omådt vil øk iiko dom dt ikk gjø tiltak i fald. Tiltak i Lagudt bild vudt. Fodi tiltakt ikk vil gi vtlig bdig av famkommlig og ikkht til iilig i Glad, dt ikk valgt å gå vid md dtt altativt. 5.4 UTBEDRINGSALTERNATIV Tiltak gjomfø ud vaovflat. Utdypig og dpoig vil ikk gi ylig kokv fo omkigliggd omåd tt gjomføt tiltak. Ett gjomføig av tiltak vil mkig av iilig til Glad bli vudt på ytt y avigajoitallajo vil bli tablt i jø og på lad Sid 34 av 63

50 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Lagudbukta - dlomåd A (Bambl, Pogu og Lavik kommu) Fo fald Lagudbukta tt fald ut. Dtt ibæ at dl av jøtafikk flytt fa øtid av Gitøya til vtid av øya. All gu pati ov kot - 6 m i Gaml Lagud må utdyp ov bdd på 50 m. Figu 5- vi tiltak i fald Lagudbukta. Utdypigtiltak i Bambl og Lavik kommu All utdypigtiltak ligg i Bambl kommu md utak av utdypigomåd 2, om dlvi ligg i Lavik kommu. Dt fl gu pati i Gaml Lagud om må utdyp d til kot -6,3. Aalt på utdypigomåd til amm ca. 38 daa md t pojktt volum på m 3. Løma/pgti folå tatt opp på lkt. Ma ka ta opp på lad og buk til amfuyttig fomål, ll lgg i jødpoi- /utfylligomåd. Utfyllig/dpoiomåd i Bambl og Lavik kommu Dpoiomådt i Gaml Lagud lagt odøt fo utdypigomåd, og ligg i Bambl og Lavik kommu. Vd å fyll opp til kot - 22 m vil kapaitt ifo kit aal væ ca m 3 md t aaligp på ca. 76 daa. Pojktt ma og volum av utpgt ma ikk lik tot. Fo ikk å udvud Figu 5- Ski om vi utdypigomåd (gul fag) og utfylligomåd (gø fag) i Gaml Lagud (Bambl og Lavik kommu) bhov fo aal fo dpoi/utfyllig dt lagt til gu omgigfakto på,8 fa fat fjll til «lø ma» fo å ivata bhov fo jødpoi. Dtt ibæ at ma fa utdypigtiltak fovt å komm opp i ca m 3, om igj bty at dpoiomådt ka du o Sid 35 av 63

51 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Kalvløpt dlomåd B i Lavik kommu og dlomåd C i Pogu kommu Kalvløpt vud til å ligg i bkyttt fava og dag fald vil i hovdak bli byttt. Dt lagt til gu ku mid utdypig av ld i lgoafjod i Lavik kommu. Tiltak Kløvtibå og Midtfjodbå ligg i lgoafjod i Lavik kommu, m tiltak vd Obuktbå ligg i Kalv i Pogu kommu. Figu 5-2 vi tiltak i Lavik kommu, m Figu 5-3 vi tiltak i Pogu kommu. Tiltak i omåd B i lgoafjod, Lavik kommu Kalvløpt kal utdyp til -6,4 m vd Kløvtibå og til -6,5 m vd Midtfjodbå, og gi ma på hholdvi 750 m 3 og 200 m 3. Utdypigtiltak bida md totalt ca m 3 ma og gi t aaligp på 2,5 daa. Ma folå lagt æt opptil folått utdypigtiltak. Altativt ka ma buk til ad amfuyttig fomål. Dpoiomådt vd Kløvtibå ha kapaitt på m 3 vd oppfyllig til kot -24 m ifo aal på ca.,9 daa, m dpoiomådt vd Midtfjodbå ha kapaitt på m 3 vd oppfyllig til kot 20 m ifo t aal på 0,6 daa. Totalt aaligp fo utdypig og dpoi/utfyllig bgt til ca. 5 daa, fodlt md 3,4 daa vd Kløvtibå og,6 daa vd Midtfjodbå. Figu 5-2 Ski om vi utdypigomåd (gul fag) og utfylligomåd (gø fag) i lgoafjod i Lavik kommu Sid 36 av 63

52 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Tiltak i omåd C i Kalv, Pogu kommu Kalvløpt kal utdyp til -6,5 m vd Obuktbå. Dtt gi ma på ca. 600 m 3 og t aaligp på 0,8 daa. Ma folå lagt æt opptil d folått utdypigtiltak. Dpoiomådt ha kapaitt på 500 m 3 vd oppfyllig til kot -2 m ifo t aal på 0,7 daa. Totalt aaligp fo utdypig og dpoi/utfyllig bgt til ca.,5 daa. Figu 5-3 Ski om vi utdypigomåd (gul fag) og utfylligomåd (gø fag) i Kalv i Pogu kommu Oppummig av tiltak Utbdig av d to fald vil ibæ utdypig av fl gu pati ifo t aal på 4,2 daa, d tiltak i Kalvløpt ku utgjø 8 pt av dt total aaligpt. Tabll 8 gi oppummig av all tiltak i d to ld. Dpoit i Gaml Lagud vil væ tot ok til ogå å ta imot ma fa Kalvløpt. Dt i guligpla imidltid lagt opp til at di ma kal dpo æt opptil utdypigtiltak. Tabll 8 Oppummig av tiltak (dybd, aal og volum) Iilig Glad Kommu Aal utdypig (daa) Volum utdypig fat ma m 3 Volum til dpoi - fat ma m 3 x,8 Aal dpoi (daa) Volum dpoi m 3 Gaml Lagud Bambl/ Lavik 38, Kløvtibå Lavik, , Midtfjodbå Lavik 0, , Obuktbå Pogu 0, ,7 500 Sum 4, , Pojktt ma og volum av utpgt ma ikk lik tot. Dt lgg dfo til gu omgigfakto på,8 fa fat fjll til «lø ma» Sid 37 av 63

53 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Algggjomføig Fouigfokift Fø abidt md utdypig og dpoig av ma ka påbgy, må dt øk om tillatl til tiltakt ho fouigmydight (i dtt tilfllt Fylkma i Tlmak og Fylkma i Vtfold), jf. fouigfokift kap Tiltakpla og itkotoll Samm md økad om tillatl tt pla- og bygiglov, utabid Kytvkt tiltakpla fo alggfa. Tiltakpla vil dgjø fo: Tiltak om bg vtlig ulmp fo atumiljø og filuftliv. Dt ibæ blat at at aaligp i jøbu kal miim. Evtull midltidig itallajo og vtull ikigtiltak fo jøtafikk fo å ik at fald tygg i alggpiod Kav og mtod fo valig vd pgig. Bdkap vd uvtd hdl ud alggabidt. Mulig kokv og utfodig vd algggjomføig fo ulik piod av åt Bkiv buk av AIS på abidfatøy Itkotoll fo alggfa I tåd md itkotollfokift og bygghfokift vil dt fø opptat, i amåd md tpø, bli utabidt pody om ivata plalggig og kotoll kyttt til bdkap, yt miljø og MS og SA. Dokumt kal ihold ogaiajokat, fmdiftpla, tiltak kyttt til pifikk hdl om mdfø fa fo liv, hl og miljø og uti fo avvikbhadlig Midltidig og pmat mkig av fald Støy Ud gjomføig av tiltakt vil dt bli fotatt alggmkig av fald, om flytt ttom abidtd kift. Dt utabid på fohåd ituk fo hvoda d mkig kal utfø. Fald vil bli pmat mkt tt dt utdypig, og da vil ogå bgig fo looppdag i ld bli vudt på ytt. Alggt vil bli gjomføt i tåd md Miljøvdpatmtt tiglij fo bhadlig av tøy i aalplalggig (T-442); algg- og byggvikomht Sid 38 av 63

54 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Kultumi Dom dt ud alggabidt oppdag kultuhitoik matial om ka væ vt ll fdt, kal abid tak ta og NMM kal val, jf. kultumilov 8 om opplyigplikt. Dtt ta i i plabtmml. 5.5 REGULERINGSFORMÅL OG PLANKART Fomålt md plaabidt å bd fmkommlight og ikkht i iilig til Glad md tilhød utdypigtiltak og dpoig av ma. D gult omåd omfatt t totalt aal på ca daa. Plaomådt gul til følgd fomål og hyo, jf. pla og bygiglov 2-5, 2-6 og 2-7: Tabll 9 Rguligfomål Rguligpla Iilig Glad Lagudbukta, dlomåd A tiltak i Gaml Lagud Kalvløpt, dlomåd B tiltak i lgoafjod Kalvløpt, dlomåd C tiltak i Kalv Kommu Aalfomål Aal (Dka) Bambl/ Lavik/ Pogu Bambl/ Lavik/ Pogu Bambl/ Lavik/ Pogu Buk og v av jø og vadag md tilhød tado, pbl Fdl (oikod 600) VFE 503 Fald (oikod 6200) VF 45 Omåd btmml, pbl Algg- og iggomåd Bambl/Lavik A. Utdypig ifo fald (Gaml Lagud) 96,5 Bambl/Lavik A.2 Dpoig av ma (Gaml Lagud) 76,3 Lavik Pogu Buk og v av jø og vadag md tilhød tado, pbl Fdl (oikod 600) VFE 504 Fald (oikod 6200) VF 802 yo Bådlggig tt atuv (720) Omåd btmml, pbl Algg- og iggomåd B. Utdypig ifo fald (Kløvtibå) 2,5 B.2 Dpoig av ma (Kløvtibå) 3,4 B2. Utdypig ifo fald (Midtfjodbå),8 B2.2 Dpoig av ma (Midtfjodbå),8 Buk og v av jø og vadag md tilhød tado, pbl Fdl (oikod 600) VFE 68 Fald (oikod 6200) VF 248 Omåd btmml, pbl Algg- og iggomåd C. Utdypig ifo fald (Obuktbå) 2,3 C.2 Dpoig av ma (Obuktbå) 2, Sid 39 av 63

55 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: PLANKART 5.6. Lagudbukta, dlomåd A Dlomåd A ligg i Bambl, Pogu og Lavik kommu, m tiltak om kal utfø ligg i Bambl og Lavik kommu. Dt gult omådt omfatt t aal på ca. 98 daa. Ifo dlomåd A tillat utdypig d til kot -20 m fo å ivata ikk dybd på -6,3 m, dom dt bli bhov fo dt på gu av alggtkik åak. Dpoig av ma tillat opptil kot - 20 ut fa jøkatull fo å ku lgg ma høy -22 mt dom dt bli bhov fo dt av alggtkik åak. Figu 5-4 Utitt av plakat fo dlomåd A. Vdlagt ligg plakat i A3-fomat Sid 40 av 63

56 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Kalvløpt, dlomåd B i lgoafjod Dlomåd B ligg i i hlht i Lavik kommu. Dt gult omådt omfatt t aal på ca. 306 daa. Ifo dlomåd B dt to gu pati om kal utdyp; B. Kløvtibå d til -6,7 m og B2. Midtfjodbå d til -6,8 m. Utdypigomåd mkt opp om algg- og iggomåd, og dt tillat utdypig d til kot 20 m. Dt lagt til gu kta ikkhtmagi fo å ivata ikk dybd på -6,7 m vd algggjomføig. Dpoig av ma tillat opptil kot - 20 ut fa jøkatull. Figu 5-5 Utitt av plakat fo dlomåd B i lgoafjod i Lavik kommu. Vdlagt ligg plakat i A3-fomat Sid 4 av 63

57 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Kalvløpt, dlomåd C i Kalv Dlomåd C ligg i i hlht i Pogu kommu, og dt gult omådt omfatt t aal på ca. 46 daa. Ifo dlomåd C dt ku lit gu om må utdyp d til -6,8 m. Som fo omåd A og B tillat utdypig d til kot -20 m, dom dt på gu av alggtkik åak bhov fo dtt fo å oppå ikk dybd. Utfyllig tillat opptil kot -20 ut fa jøkatull. Figu 5-6 Utitt av plakat fo dlomåd C i Kalv. Vdlagt ligg plakat i A3-fomat Sid 42 av 63

58 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 6 Vikig av tiltak 6. DAGENS SITUASON - REFERANSEALTERNATIV Fald i til Glad bkiv i dag om vaklig på gu av tøm og vidfohold, amt fl kudig. Riiko fo uhll i fobidl md buk av fald pt i tillgg til iiko fo kad på mk og fatøy, ogå iiko fo kad på atumiljø. Dom tafikk i til omådt øk vil ogå aylight fo uhll øk. Fald «Lagudbukta» ka ku bytt fo fatøy mid 200 m og makimalt 0,5 m dypgag. M Kalvløpt ka bytt av fatøy md lgd 300 m og 4 m dypgag. Fatøy lg 205 mt ll m dypgag må gjomfø hl ila i dagly. Kalvløpt ca. 3 km lg fald «Lagudbukta», og vil fotatt mått bytt av tø fatøy. Rfaaltativt gi ig dig av dag ituajo. 6.2 UTBEDRINGSALTERNATIV VIRKNINGER AV TILTAK 6.2. Kultumiljø Nok Maitimt Muum ha udøkt tiltakomåd i Kalv og Gaml Lagud i Dt ikk påvit o kokv av tiltakt fo mai kultumi. D folått omåd om kal bytt til utfyllig av ma bl ikk udøkt. Omåd vudt av Nok Maitimt Muum, jf. kap Dt till ikk kav til y akologik udøkl. I fobidl md optimaliig av fald og tiltak dt pkt ut to y tiltakomåd i Gaml Lagud. Tiltak 5 ligg i folgl av tiltak 3, om bl udøkt. Dom dt ud alggabidt oppdag kultuhitoik matial om ka væ vt ll fdt, kal abid tak ta og NMM kal val, jf. kultumilov 8 om opplyigplikt. Dtt vil bli fulgt opp i alggfa og ogå tatt i i all guligplabtmml Gufohold Lagudbukta tiltak i Gaml Lagud (Bambl og Lavik kommu) I Gaml Lagud vai vadybd fa 3-4 m til ca. 8 m. Sjøbu btå av fjll md ku t tyt lag ad i pofil 6, m dt i pofil 7 fodypig midt i pofilt md moma md mktight på ca. 0 m. Figu 4-7 vi ovikt ov udøkt pofil. I d udøkt dimtpøv dt ku fut lav kotajo av miljøgift. Ma ka dfo dipo fitt tt pgig ut bhov fo pill miljøtkik tiltak, kap Sid 43 av 63

59 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 SINTEF ha vudt kokv av utdypigtiltak, og tim at tømm vil avta md ca. 0 % ud dt øv bakkvalagt i Gaml Lagud. Kalvløpt tiltak i lgoafjod og Kalv (Pogu og Lavik kommu) I Kalvløpt dt bgd omåd om gu -5 m. Dt påvit lit løma ov fjll i d t utdypigomåd. Fo tiltak i Kalvløpt ffkt på tømfohold glijba 2. Vikig i alggfa Spgig vil fø til økt patikklmgd i vama. Patikl vil akt yk i vama og lgg g på jøbu. Dt ikk fotatt modllig av patikklpdig om følg av tiltakt. Samlt vudig Tiltak vil gi o dut tømhatight i Gaml Lagud, og ig dig fo tiltak i Kalvløpt. Utlggig av ma kal utfø på lik måt at tabilitt i utfylligomåd ivata. Kokv vud til å væ ubtydlig Natumagfold Tiltak vudt tt atumagfoldlov 8-2, kapittl 6.3. Dt mag atuomåd i Glad m lativt få av d lokalit i æht av d plalagt utdypigomåd. Kokv av tiltak latt til lv pgigabid (tykkbølg), patikl i vama, utviklig av ga om følg av pgig og fjig av lvomåd (habitat) fo mai ogaim. Patikl Patikl vil tilfø vama på gu av tiltak, fa boig i fjll, pgig og ad dlopajo. Patikl vil væ av ulik tøl og fom. Mulig kokv på fik ka væ latt til iitajo og åkad på gjll og vv, atfddig, påvikig på gytomåd og dlammig. På gu av lit løma i utdypigomåd dt lit aylig at dlammig av vtull gytomåd ll filtd ogaim om mulig og kkdy utgjø o iiko. Mag valig fikat i tado og jøo i d udøkt omåd ha vømmblæ og ka bli påvikt av pgig. Evtull dødlight vil lativt hutig komp vd ivadig fa æliggd ubøt omåd og dt ikk vtt ffkt på btadivå. Tiltak mdfø at d ogaim om lv i tiltakomåd du i atall. At om gitt i utdypigomåd valig i kytva. Dt fovt ig vtlig vaig kokv fo lokal faua. 2 Sitf (NGI 2008) Sid 44 av 63

60 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Lav kotajo av miljøgift på utdypiglokalitt, og dt faktum at dt glt lit løma, tili at miljøgift ikk utgjø o iiko fo gativ ffkt på valvd ogaim. ll ikk dd dimtajofohold om følg av dig i lokal tømm md mulig kokv fo ammtig av bufau aylig, da Sitf ha modllt og kokludt md lativt må dig i tømfohold om følg av tiltak. Viktig at og atutyp Av åba ll vd atuomåd i m ll mid æht av utdypigomåd dt gitt fl fugllokalitt hvo dt makllt og httmåk. Makllt og httmåk oppføt i d Nok Rødlita 200. Dt lit gu til å to at tiltak vi ha o gativ ffkt fo fugllivt vd dut æigtilgag ll fotyl (t) i tiltakpiod. Lagudbukta tiltak i Gaml Lagud (Bambl og Lavik kommu) I Gaml Lagud dt gitt lokalt viktig bløtbuomåd øt fo Lagøya og od fo Gitøyholm. Dtt tadflat av muddbladt ad. Ig av utdypigtiltak komm i dikt bøig md di aal, m idikt vil omåd ku påvik i fobidl md alggpiod. Fo Gaml Lagud fovt økt tafikk, å tø fatøy ka bytt d iligld. Båttafikk ka vik fotyd fo jøfugllivt og vil ku påvik dt mai økoytmt glt. Kalvløpt tiltak i lgoafjod og Kalv (Pogu og Lavik kommu) Møl dyfdigomåd i lgoafjod t viktig tkk- og ovvitigomåd fo vafugl, om vil bli bøt i o gad av to utdypigtiltak. Utdypig av Kløvtibå (B2.) ligg ifo vatt, m Midtfjodbå (B2.) ligg lokalit lik vd vatt. Utdypig av Kløvtibå vil gi t fovtt igp i jøbu på 3,4 daa (ikl. utdypig- og utfylligomåd). Omådt om gult om midltidig algg og iggomåd på 5,9 daa. Vd at alv avfy kvilt ka dødlightt fo fik bg til i avtad på t fåtall mt. 6.3 VURDERING - VANNFORSKRIFTEN OG NATURMANGFOLDLOVEN Tiltakt fovt i lit gad å komm i koflikt md ajoal måltig om biologik magfold og økologik tiltad lik d dflt i atumagfoldlov og vafokift. Vafokift Tiltakt i Gaml Lagud vil ku d iligmøtt fo kiptafikk, da fl av fatøy om i dag bytt Kalvløpt vil ku vlg d kott iilig til Bvik. Båttafikk ka mdfø fouig av kytvat vd oppvivlig og pdig av foud dimt og mdfø o oljutlipp fa dil og bi. Tiltak vil dmd ku mdfø o m oljutlipp fa fatøy i «Lagudbukta», m dt tilvad du i Kalvløpt Sid 45 av 63

61 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Dt gitt fl ulykk i fald «Lagudbukta». Vd å åp fo tø fatøy i fald ka vlg å pa tafikk å dtt hiktmig. Et uhll i dtt omådt vil gi to gativ kokv fo tado og fuglliv. Natumagfoldlov Lov om fovaltig av atu magfold (Lov Natumagfoldlov) tådt i kaft Lov fomål å ta va på atu md d biologik, ladkapmig og gologik magfold og økologik po og ik bækaftig buk og v, ogå lik at d gi gulag fo mk vikomht, kultu, hl og tivl, å og i fmtid, ogå om gulag fo amik kultu. Et av tiltak i Kalvløpt ligg i vomådt Møl i Lavik kommu. Dt væt lit aylig at tiltakt vil komm i koflikt md mål om å «v om t ikt og itat fuglliv og bva t viktig tkk- og ovvitigomåd fo vafugl, pilt av hy til ovvitd dykkd». Tiltak ligg i utkat/ado av vomådt. Utdypig og utfyllig vil ku gi lokal igp ut vaig vikig. Kytvkt a at foholdt til atumagfoldlov akbhadligkav i 8-2 ivatatt vd d foliggd vudig og utdig. 6.4 KONSEKVENSER FOR SAMFUNN 6.4. Sjøtafikk - Edt buk av fald Lagudbukta tiltak i Gaml Lagud (Bambl, Pogu og Lavik kommu) Tiltakt vil bd ikkht og fmkommlight fo jøtafikk. S ogå kapittl 7 Bdkap og ulykkiiko (ROS). Tabll 0 Kokv dimjod fatøy Dag dimjo (mt) Ett utbdigtiltak (mt) Lgd (LOA) Bdd 30 32,5 Dypgåd 0,5 2,5 Ad bgig Møtig ll paig fo fatøy ov 4000 BT tillat ikk i Kjøtig Ig dig Vd å utdyp fald i Gaml Lagud vil iilig til Bvik fo fatøy ikot md ca. 3 km. Dtt vil da ku bli d fotuk ld fo fatøy om kal til Bvik. I 203 dt gitt 2000 fatøy gjom Kalv og 00 fatøy i Glad totalt (AIS-data). Vd å ha fl fald om ka bytt vil i tø gad ku vlg tigtyig av tafikk vd bhov. Dt ibæ at ka ugå ta vd tapot av falig god å tafikkpajoytm på pla. I dag ld tgt fo ad fatøy vd tapot av falig god. Kokv fo jøtafikk vud til å væ poitiv Sid 46 av 63

62 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Vikig i alggfa Ig påvikig av tafikk i alggpiod. Fatøy ka bytt kitd iilig gjom Kjøtig. Kalvløpt tiltak i lgoafjod og Kalv (Pogu og Lavik kommu) Fald dimjo ikk fo tø fatøy. D økt faldbdd md ikk dybd du imidltid fa fo gutøtig, og dt vil bli kl å møt/pa fatøy i ld. Tabll Kokv dimjod fatøy Dag dimjo (mt) Ett utbdigtiltak (mt) Lgd (LOA) Bdd - - Dypgåd 4 4 Ad bgig Ad bgig Sila i dagly fo fatøy lg 205 mt ll m mt dypgag Møtig ll paig fo fatøy ov 4000 BT tillat ikk i Kalvudt Vud dt Ig dig Vikig i alggfa I fobidl md alggabid må fovt at ld dlvi tg fo fatøy i kot piod. Dom tiltak i Lagudbukta gjomføt vil alggabid i Kalvløpt ku påvik d tøt fatøy. Samlt vudig og avbøtd tiltak Tiltak vil ku mdfø dig i bgig fo looppdag i fald. Dt ikk tatt tillig til hvilk dig om vil bli fotatt. Dt kal tilttlgg fo fdl ogå ud alggdift. All alggvikomht om bg buk av fald mld i EFS-Etttig fo jøfad. Kokv fo jøtafikk vud til å væ poitiv, jf. kap Sid 47 av 63

63 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: Næmiljø og filuftliv Lagudbukta tiltak i Gaml Lagud (Bambl og Lavik kommu) Utttig av fald ibæ at jøtafikk vil pa mllom Lagøya og Gitøya. Lagøya t populæt fitidomåd fo badig, fik og vadtu. Sto fatøy vil pa øya i avtad på mllom m. Fald ligg tttt på odlig dl av Lagøya. Badpla på Lagøya ligg vd Tkjæt, od på Lagøya. utt fald ligg ca. 50 m æm badpla i dag. Avtad mllom badpla og jutt fald ca. 300 m. Badpla ligg dlvi kjmt, m vil ku bli o m påvikt av bølg i dag. Vikig i alggfa I alggfa vil filuftlivt ku bli midltidig påvikt av tøy pga pgig av gu pati i Gaml Lagud. I tillgg vil alggabidt lgg tikjo fo fitidbåttafikk mllom Lagøya og Gitøya. Dt fl altativ fald i omådt, om ka bytt og d gativ vikig vud om ubtydlig. Badlivt vil i lit gad bli påvikt av pgig og utfyllig. Vudig Fatøy vil pa Lagøya og vil gi ylig dig i fohold til i dag. Støy vil ku påvik filuftlivt i alggfa, m dtt fobigåd vikig. D gativ vikig ka du vd å ugå alggabid i ommmåd, da dt tøt bøk av Lagøya. Lagøya vil fotatt ku bytt til filuftfomål, om i dag. Omfagt av d gativ vikig kyttt til jutt fald vud om lit. Kalvløpt tiltak i lgoafjod og Kalv (Pogu og Lavik kommu) I Kalvløpt dt ku mid utdypigtiltak om kal utfø i kitd ld. Tiltak i fald utfø fo å bd ikkht og famkommlight, og vil ikk vtlig d tafikkammtig ll påvik filuftfomål. Vikig i alggfa I lgoafjod i Lavik kommu utfø tiltak i kitd ld, og vil i lit gad påvik fitidbåttafikk. Alggomåd ligg m fa lad. Alggabid i Kalv i Pogu kommu vil i tø gad ku påvik filuftfomål i omådt. I plaomådt dt my tafikk md fitidbåt, om ha gll vikplikt fo ytttafikk. Spgig av gu kj i avtad på fa lad. Næmt badpla og måbåthav ligg på Sadøya i avtad på m. I alggpiod vil dt ku bli o koflikt md filuftit i ommmåd, og o tøy fa pgigabid vil mått påg Sid 48 av 63

64 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Vudig Fik Tiltak vil ku påvik badvakvalitt i o gad æt opptil tiltakomåd. Tiltak utfø i god avtad fa kjt badpla, og dt i hovdak pgti om kal flytt på. Dt lit løma i plaomådt. Tiltak vil i lit gad bg filuftaktivitt. Ig av tiltak ligg ttt opptil o av d tatlig ikd filuftomåd. Omfag av vikig vud om bgt. Fo tiltak i Bambl og Lavik kommu folå ig avbøtd tiltak. Fo tiltak i Pogu kommu kal alggabidt plalgg fo å du tikjo i fald fo jøtafikk. Dt ikk idtifit viktig gytomåd ifo tiltakomåd. Dt lit løma i utdypigomåd. Lokal btad av tok gyt i dypliggd omåd o lg ut, og ata ikk å bli påvikt av tiltak. Tiltak vil væ lokal og ffkt av tiltak lativt hutig komp vd ivadig fa æliggd omåd. Dt ig akvakultuit i omådt om vil bli bøt av tiltakt. I mottatt ipill fa Fikidiktoatt dt pit at dt ikk gitt pill fikiit om kv pill bkyttl ifo plaomådt. Dt fik md paiv dkap, ti og ga i dpoiomådt i Gaml Lagud, tiltakomådt Kløvtibå i lgoafjod og Obuktbå i Kalv Uivll utfomig Uivll tilgjglight ikk lvat i d pla Ba og ug it i plalggig Ba og ug it i plalggig ammfall md kokv fo filuftlivt i alggpiod, kap Næmiljø og filuftliv. 6.5 OPPSUMMERING AV VIRKNINGER Lagudbukta tiltak i Gaml Lagud (Bambl og Lavik kommu) Tiltak i Gaml Lagud vil gi lokal gativ vikig i fohold til faua og floa, m dt fovt hutig tablig i omådt av at i ttkat av tiltakt. Dt dmd ig vaig gativ vikig i omådt. Ett at utdypigtiltak utføt ka tø fatøy buk fald i Lagudbukta. Dtt gi ikotig i iilig på 3 km. Vd å tt ut ld og fj gu pati du iiko fo uhll. Ogå mid fatøy om buk bild gjom Lagudt vil å ku fotkk kot ld og ltt avigajo gjom omådt. 3 Katviig i Gilik - kytæ fikidata Sid 49 av 63

65 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Alggpiod vil imidltid mdfø tøy og o gativ kokv i fohold til båd atumiljø og filuftfomål. Ud alggpiod vil ad æliggd omåd ku bytt til filuftfomål. Kalvløpt tiltak i lgoafjod, dlomåd B (Lavik kommu) Tiltak i lgoafjod ligg i ll vd Møl fuglvomåd. D gativ påvikig fo atumiljøt i to gad kyttt opp til alggdift. Dt fovt hutig tablig av at i ttkat av tiltakt. Alggabidt vil ku påvik jøtafikk i o gad. Kokv vud til ubtydlig vikig, da dt fotatt vil væ mulig å tafikk gjom omådt og vtult bytt fald «Lagudbukta». Fikidiktoatt abfal at abid fota i piod oktob mai. Dtt ikk ivatatt i btmml. Kytvkt vil ild dialog md Fylkma i fobidl md økad om tillatl til mudig og dumpig fo å avkla alggpiod, da fl fohold må ivata Kalvløpt tiltak i Kalv, dlomåd C (Pogu kommu) Tiltakt i Kalv ha lit omfag og dt fovt ig gativ vaig vikig i fohold til atumiljø. Utdypig og bddutvidl vil gi tygg iilig md dut iiko fo at uhll itff. Alggpiod vil imidltid mdfø tøy og o gativ kokv i fohold til atumiljø og filuftfomål. Ud alggpiod vil vd pgig mått fovt o tikjo fo jøtafikk i piod. Fo å du gativ vikig fo ytttafikk ka vt md opptat av alggabid til tiltak i Gaml Lagud (omåd A) gjomføt. I fohold til fitidbåttafikk vil dt væ hiktmig å ugå abid i fllfi, m dtt ikk lagt i i btmml Sid 50 av 63

66 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 7 Bdkap og ulykkiiko (ROS) 7. SAMFUNNSSIKKERET Riiko t podukt av aylight fo at hdl itff og kokv av hdl om d kull itff. dl om aktull fo plaomådt vit i Tabll 2. Dt vudt båd iiko fo plaomådt/platiltakt fa omgivl, og iiko om platiltakt ka mdfø fo omgivl. Mtod bat på vild fa Diktoatt fo amfuikkht og bdkap - Samfuikkht i aalplalggig, Katlggig av iiko og åbaht (Rvidt utgav jaua 200). Tabll 2 Katlggig av iiko N Riikofohold Aktualitt Vudig a Ni Søkd X Uaktult 2 Stikd/ tipag X Uaktult 3 Søpkd X Uaktult 4 od- og likd X Uaktult 5 Flom i vadag/ igag) X Uaktult 6 Stomflo/ havtigig/ ktmvæ/ ojo X Ektmvæ lo og mkig av fald vil du iiko. Utdypigtiltak vil du iiko fo at fatøy gutøt. 7 Ovvaflom X Uaktult 8 Kvikkli X Uaktult 9 Gufohold og iiko fo a X Riiko kyttt til dpoig av my ma i Gaml Lagud. Plaomådt ha fjllgu md lit lømadkk, å iiko fo alvolig hdl lit. Spgti og lit løma dpo. Dtt vil gi god tabilitt. 0 Spgigkad X I fobidl md boig og pgig dt vi iiko. Fouttt at abidt utfø i tåd md gjldd lov og fokift. Skog - og lygba X 2 Ba X Utdypig i fald vil du fa fo at uhll kj md påfølgd batilløp. 3 Ekplojo X Utdypig i fald vil du fa fo at uhll kj md påfølgd md påfølgd kplojo Sid 5 av 63

67 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 4 Fouig i va/jø X Sjøtafikk ka bida md o fouig av olj og dil. Ig dig fa i dag. Uhll vil ku gi to miljøkokv pilt lag tadkat. Vd gjomføig av tiltak du imidltid iiko fo uhll. 5 Fouig i budimt X I udøkt omåd dt ikk påvit fouig. 6 Fouig i gu X Ikk gitt foud ma. 7 Luftfouig X Tiltak i g lv vil ikk øk tafikk ll gi luftfouig. 8 Rado X Uaktult 9 Elktomagtik tålig X Uaktult 20 Støy X Fl fatøy i Gaml Lagud. ovdld bli liggd mllom Lagøya og Gitøya. Ig bolig bøt. 2 Tykkbølg X Ka mdfø kad i fobidl md alggfa. S kap Dt fovt ku lokal vikig. 22 Tafikkulykk X Ekl fald og mid bhov fo dig av fattig/ kl avigig i favat. 23 VA-algg/ ldigtt 24 Ekitd kaftfoyig/ lfoyig X X Dt ig gitig i omådt. Fø abid igagtt må dt jkk om dt fi VA-algg/ldig md kommu. Ig ldig gitt i omåd. Fø abid igagtt må dt jkk mot kommu. 25 l og omogititujo X Uaktult 26 Viktig offtlig bygg X Uaktult 27 Kultumi X Omådt udøkt ut av dt gitt fu i tiltakomåd. Kav om full ta vd fu i alggfa. 28 Natu X Dt kal utfø tiltak i Møl vomåd. kkpiod må ugå. Påvikig fo fuglliv i alggpiod. Ett gjomføt tiltak vil ikkht øk pga fæ gu pati i/vd fald. Riiko fo akutt fouigfa vil du. 29 Filuftliv X Dt må påg økt kiptafikk i Lagudfjod pga kl avigig og ikotig av itkig på ca. 3 km fo fatøy, om ka bytt ld. Fohold om md i jkklita, m ikk tiltd i plaomådt ll i pla, kvittt ut i kolo Uaktult. Foku fo iikovudig tt at tiltak gjomføt. Tiltak i g lv vil ikk øk tafikk ifo plaomådt. Gaml Lagud åp fo o tø fatøy i dag, m fotatt vil d tøt fatøy mått bytt Kalvløpt. Utbdig av kitd fald md utdypig, bddutvidl og utttig vil du iiko fo at uhll kj md fa fo akutt fouig Sid 52 av 63

68 Oppdag.: 5486 Dokumt.: 54 Rguligpla fo Iilig Glad Plabkivl Rvijo: 04 Fo atumiljø vud tiltak til å gi lokal vikig ud alggpiod, m ig vaig ffkt. S kap Alggpiod bø vlg fo å du d gativ vikig av tiltak. I alggfa vil dt ku opptå koflikt mllom alggtafikk og ytttafikk/fitidtafikk. Fo å du ulmp vil fald mk midltidig, og dt kal utabid g bdkappla/aktivittpla fo hvoda tiltakt kal gjomfø. Fo å du iiko fo at hdl itff i alggpiod ka alggdift opphø i fllfi i d omåd om bytt til filuftliv. Figu 7- Kiti htt fa vdlgg Ro-aaly utabidt av Kommual og modiigdpatmtt Ett at tiltak gjomføt vil dt væ mid iiko fo at uhll itff. Dt ibæ mid aylight fo tafikkulykk md påfølgd akutt fouig. I figu dfo ituajo tt at tiltak gjomføt vit vd ød ummig. I og md at dt fat ma om kal fj dt lit fa fo a. No iiko ka dt væ i fobidl md dpoig av ma, m iiko fo dtt lit aylig Sid 53 av 63

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE F UUØKL Walsth&Øya idmsutvikli åv 5 - uudsøkls ppda : 5686 appt at: 424 J & MLJØ, Ø Ø Fylk kshus Kmmu s td Ås UM: (uf 89, s 2) 64 6666 Byh ppdasiv Walsth&Øya idmsutvikli v/ds Walsth ppda fmidlt av ppdasfas

Detaljer

Kort om syvendedags adventistene

Kort om syvendedags adventistene Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki.

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki. oifki- kfmlom ultipotlt ultipotlt,t flfukjoltittlplltpå Ittpk,h blitt omtlt i tiliåbtii oifki. Iéfo lt føt ålytfo m å i, ompittéfo l.oifkih æt påifo utikli;i kopttblitt utit til å ffl ittuto lullki. tfomi

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET.

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya er å jå

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3 KOSFOSL Y OLI I SVI Ihldftgl. Sammdag............ 3. jtiggulag............ 3 3. aguifmaj............ 3. Kptflag............. ltati måalabbyggl.......... ltati tt bbyggl......... 5 5. Oppummig............

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ ppaiv Hlla i Bå appttyp øka 2--2 HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ ppa: 35 ppaav: Hlla lat kut : Filav: -ap--35 vij at 2--2 Utabit av Li tøv Ktllt av u hu Uå kjt av Li tøv Bkivl øka

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

gjennomført for Hvaler Hytteforening

gjennomført for Hvaler Hytteforening Foftt(): Rppot.: ISBN: ISBN: Syøv Rubch, Østfoldfosig og Mo Nils, Miljøom AS OR.32.12 Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt fo Hvl Hyttfoig Ktlggig v Hyttfolts bidg til Hvlsmfut Udsøls gjomføt

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 1756 Hovedutvalg Natur. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg.

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 1756 Hovedutvalg Natur. Sakliste. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Idøy kommu 7670 Idøy Møikallig Uvalg: Møsd: Dao: 28.11.2011 Tidspuk: 09:00 1756 Hovduvalg Nau Idøy Rådhus, møom: 1. g. Evul fofall må mlds sas på lf. 74124210. Vaapsa mø æm bskjd. Ol Ads Ivs Ld Solbjøg

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT Mas 2012 INNLEDNING Bhov og mulight d sg 2007 2008-2009 2010 2012? Nttstdt slik dt så ut da vi tok ov i 2007/2008. Total gjomgag av alt ihold og poduksjo av ytt ttstd. Midltidig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill

Pu dd f jo rd Fr yd bøv i Gy Luggårdsvatt ld p ris v i M ich a lk ro N So od r l h Sk og im v s ga t Li sli i h Øvr Riplvi Lø vs ta k kv i Sød r Skill Gyldpris Mlkplass Etapp 3 Solhimsvik Øvr Riplgård Stradafjllt Etapp 2 2011-2012 Solhim Solhimsvatt Storavatt Løvstakk Etapp 4 Mid Kristiaborgvatt LØVSTIEN Oppdatrt 18.11.2010 Grø tat N Etapp 1 Frdig Laggård

Detaljer

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis:

Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Kap. 8-3 Sveiseforbindelser. Sveiseformer for lastbærende smeltesveis Gjennomgående sveis: Kap. 8-3 Svisforbidlsr Kap. 8-3 Svisforbidlsr Svisformr for lastbærd smltsvis Gjomgåd svis: Svisig : prosss for sammføyig llr blggig av (i først rkk) mtallisk matrialr. bruks år dt r stor krav til styrk,

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Et magasin fra LHL nr. 01 2013. Balansekunst

Et magasin fra LHL nr. 01 2013. Balansekunst E mgi f LHL. 01 2013 Blu Kopp og py hg mm, m bhdl of hv fo g. Vi v oi y pi h ø iio fo å uvil g og dpjo d - livl d væ vlig å få hjlp. Ld Divijo Hbiliig og hbiliig puom i liv di Spilyhu og hbiliig fo lugy

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Verven. Strandvegen Fv 89. Strandvegen. Dovrebanen. Paradis. Nyhus. Strandvegen. Dovrebanen. Kongsvegen Fv 67. Tjernli RINGSAKER KOMMUNE

Verven. Strandvegen Fv 89. Strandvegen. Dovrebanen. Paradis. Nyhus. Strandvegen. Dovrebanen. Kongsvegen Fv 67. Tjernli RINGSAKER KOMMUNE r otd Pllrika muda Nrkrtda d F 89 d Tjrli REGULERINGSPLAN FOR E TJERNLI - OTSENDEN Dor Padi KART EHANDLING ETTER PLAN- OG YGNINGSLOEN 8 Nyhu. GANGS EHANDLING I PU I MØTE: 9.., SAK / UTLA TIL OFF. ETTERSYN

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Billige arboresenser og matchinger

Billige arboresenser og matchinger Billige aboesense og matchinge Magnus Lie Hetland 16. jan 009 Dette e foelesningsnotate til føste foelesning i faget Algoitmekonstuksjon, videegående kus, ved Institutt fo datateknikk og infomasjonsvitenskap,

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer