tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding"

Transkript

1 Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo t komm! ius Sll Dy k t Sk og jltt blo d ulik Vi t ø Ko pp t Tj oig md h ig skj blad va g o oppi olj tts i j som s Bli sk ss bli dlt i to la t vag iumsfoli alumi d gjo lttid md sm Slik Spis spill pillt Spill 2, d: Avtal p D ka 3 ll 4 D ka å fohå samm slv b d vil bst d om. stmmdt l gå. mm s Buk hvilkov å tit Kast kapp lv hvilk t i lv katg t tig ll o boka u oi d Tkk ig på s Sva på t kot f og flyt at vil stadvis Tu g spøsm pillb t atall som sp t på.. Føstm å d a d t som ttt illbikk (f.ks. 1 a som ålt. Dukatgo tt vid bhold tig i du. 0 stk.) h ha sam til vis lad kot a vu. lt i stma t hvis d på. t.. t avtal u sva t atall iktig. kot Du skal s spømål plass d va på fa u hav på. Sjø Småkyp Vlg hvil vil stat Stt spill k kat yttst fa. bikk goi du sikl v di i d stat. Sopp og Tæ kogl Rovdy Sjø Småkyp vd sjø Sk Sk og bu Skog Bæ Opticks Ko og pott Robot komm! Fukt gøsak ll Skjltt og blod Vi p Iskt i tjt K op Tjt pillvaiat, s g ovsikt. i dt t ak t i A3- støl Tjt Plat Fo ad s kop s. Kotist gul ll Dykig ulik Øyt i Spi t ø gg to Fosøk På gåd Sllius Akimds sid F uk på sist Bodgåd ttt Fugl og fisk og spillb g ist t Tj t Ko Plat D t g spill b ti ikk hv sp ill g gl sp øsm ålsko t i Fu kt og g y Ø Buk Fukt ll gø sak s d im Ak d gå og Ko pott Optick gåd Bod Bæ Skog Iskt i tjt lgg å ma ig av va skj d la b pi du op og olj t blyat i md skj ss vagla lgg å ma iiums skj it oppi alum b la so t sjokolad o hold m takt og Sjø t som s dt u «kkk» å Hvofo få d a st gj s d i va d sk sjokolad d m skj i sola som ligg Til læ Tæ ko o g g l blad å ma skj va olj md Sko gb u mm blad sa Ka ma olj og va o k s t at du ik o sa k E dt s å du foskjll d i va st til v l pso s-fosøkt». Fotll ti ck ti p om «o fo dg fisk Fugl og Spispillt Sjø Du ka s hvilk gå å d lv bst tig tig d mm u ha ka u vil. stt Si fm tig som all msk. likt hos Hvilk oppgav ka skjlttt ha væ hos msk ulikt ht Hvofo dt luthvo dl å spis mag i øyt fukt og gøsak bstå fi ma kokl skjlttt ii fukt av kall foskjll ka gøsak og fskva bty vi øyt væ på saltva bstå kul som dt å fuksjoshmmt skj å o Hvo voks gulot av væ Si avt tyg va skj å tg du o ltt å du skal på t dt va dikkkakao lag skj skjlttt iisaltvasfisk. Hvo voks kakaofukt kopp skog saltva hvis skj skj å lysstål Hvilk bskytt du la hvis du Bskiv hvoda vå stå i am Hvilkdt s ut tff va fisk svømm bkk o ot glass Hvo å du sk to øy vi i Nog skj d i Si avt Hvilk uk typ t iglass stimva. vå flksjo fukt ka du dl av skjlttt tæ på mist av lys t s ha skj åma sjøfugl. ka vi buk Hvilk t saml Hvoda fukt til solstål ovdy ka ht igj fi småkypsi du Hvo på d dl Hvilk avt plat gikj i vakat ka tosk oss du på fi hjlpmidl voks bokkoli øyfag vi i som to spis du å ulik skj å ma Nog typ du Hvilk blad olj md va skog spis spiat Ka av ma blad samm Ka du fotll stadfugl skog hvoda Hvilk gjø olj i Nog ha Hvokakao si og va tæ liggbli lagt Hvofo Hvilkt lad dyk t øtgbild Hvm Hvofo s dt dt fytå om kiwi ut som kps bo Nogs buk mist mst høst gjstad få E dt mittføhud ldst sat at du ikk s o «kkk» å i skjll blad ht spsilt ovdya d sks d i foskjll å du sk o pupill va d d i va md fi i Nog tkkfugl skj md blodt sjokolad sto batæ Hvoda smak bty fukt lagt som ligg i sola Fotll til dtpso til vst av gøsak Nå ha bl fo dg omå«opticks-fosøkt». kopp sjøstj Hvoda væ byggt Nogs si ldst udbaskog md kjøttt stgl fytå ba dt åfoskjll t hjlpmiddl skj å ma tt øys dyks dt my lgg av Hvoda Si avog løvskog du oppi bladig i Hadag på s flyd skj md av va batæ Hvo og olj Hvo dyks applsi hoig uskog bli d oppi olj- og vabladig Hvilkt på blodcll ut ød spsilt Hvm Hvo dyks baa Hvilkt skj md Hvo vi had fm ål lagt ha blyatbo md i tmittkps bat høappaat hlst bukovdy Dødhavt vaglass i Nog. fo Hvilk sibli mist i flokk Ka iis dttom skj som stts fugl til i jakt samm vaglass skj å ma fly vitbli dlt i Søpol du avt fa Nodpol to lgg E gjø som papika fukt ovfugl hv sjokoladbit oppi d ød ll høst alumiiumsgøsak Hvo blodcll Si avt på t takt og hold Si avt på gjod alumiiumsfoli fi ulik Ka mot sola md smlttidsjøstja du øy du t kall fuktslag. gamml du ka på mist Si at tig som gbuhi fo fi to dyk vi od tilma my dgt av i tig i vakat. og skog ulikt Rogalad og d som uøt som vil lgg sghvo fo dg. åig sitt mllom Hvofo ha fukt Hvo øvst i glasst lag skall å du blad til vst voks kahvoda Vil hoig olj og va Hvilk tosk Ka vi dyk fukt ll vat lgg Hvoda ut oppgav sg dst Hvoda kogl sp Hvoda hvit bli i glasst hl åt i Nog ka blodcll ha t divhus buk S gjstad hvoda vat bvg sg kabb som ligg koglfø d ma ka i va i mid ll stø isjø vi ullstol Vil blyat i ut sghvilkt tg va fi s tykk Hvilk ovdy bty ha ovdy støst til du hvisll ty dålig dt å blodplat oppgav ut ut du Smlt sjokolad sy svømm ovdyt fot halv Hvo voks ll sakt i Hvoda dt Hvofo i gøsak alumiiumstakt Hvilk stim smlt Si avt skj hvo Hvo voks fukt fag pottbit hvis sjokoload i sola ka på to pso gammlt Hvo du lgg på vi fiøyt ha kpsdy. i isaltva høy gamml Damak sitt Hvo fo som tpott fis voks Hvo dg t uttil Ka gøsak Vil vikok fi væ ll til flyt ii Kogika du øy fukt syk i vaflyd Hvilkt tg kogl ka fukt og Hvm vahvofo Ka du fokla sp Akimds på tg gøsak ovdy sgskj å ø fo å voks Si avthvofo Hvilk gøsak vi fytå ha dyks Hvilkt koglfø Ka ma s gjom på to på åk i Nog Ka va dusk pigghud. fo du avt ovdy Hvm va gåbi Sllius måkfugl bli Fotllpå to Hvoda ka ma få sjokoladkalt ka til å smlt fotst mist spis buk mulig ut Hvofo ht t kabb fosøkt Vt Opticks tæ tig spisdu om vi til. o koglfø Hvilkt dy som kattfamili ovdy i Spillt ka buks til udvisvudig og som utgagspukt fo vudigsamm Jg vt! som fis tt hvt kapittl i abidsboka Spi gul. t lgg va ig ll Vil ho t i glasst s sg d s tykk at i va Vil bly ut ll ty t t i glassi d skto d ha jobbt md. Plukk ut spøsmålskot som aktullvil og spill ku g øvs lgg s og va olj u blad Spillt ka også utvids fo hvt kapittl at d tili vaslutt spill hl sikl. å dslik som ligg d a st fa d Slik få lv hl tid ptt kuskap smlt ut fogåd kapitl. S gj Hvofo stø mid ll fot stakt sjokolad m Smlt alumiiu t i ll sak All spøsmål og sva i Spispillt vil lv ku fi i abidsboka Spi gul. ll Dt ku tt spøsmålskot fa fosøkssid ok flyt khvo Vil vi svat må ihts utfo abidsboka.sykakdiuvafokla hvofo om va (s bildt). Sva på diss spøsmål fis si gj Ka ma kolad lævildig til Spi gø/gul. få sjo ka ma ulig ut a d vo m H st Gjomgå i såfall dtt md lv i fokat. lt fot til å sm d i sola sjokoloa ds Akim Hvm va s Slliu Hvm va Hvofo pticks søkt O ht fo Fo vai vaskgad i spillt og ku tilpass dt til ivåt i klt lvgupp ll kltlv, ka læ vud om abidsboka skal / ikk skal buks som oppslagsvk udvis i spillt. Dtt ka slvsagt vais fa gag til gag. Elv vil også læ av og ha ytt av å ku lt og slå opp i bok fo å fi ifomasjo. Tips! Ta dobbltsidig fagutskift av spøsmål/svakot. Kopi opp slik at dt ok kot til fl spillgupp. Lami du spillbttt og spillkot ka d buks fl gag. Kla til buk! Lykk til! Spi gul GAN Aschhoug 2014

2

3 Spispillt Bæ Sop Ro På y vd gå og Ko t t po Robot komm! Skog Fukt ll gøsak ki Slik sp Spisp il lt ill d : Spi ll 2 Avt, 3 ll 4 sa al på f D ohåd mm. D ka slv b om dt lo ka stm v å d v bstmm m hvilk titt i lvb il gå. kat slv hvilk goi d oka ud vi t vil Bu ig på stat s. k k spill på. app Kast btt ll t t ig og o at flytt a som sp Tkk tallt illbi t kk. som t Sva p kot fa d ig å s kat vis. Tu pøsmål goi t. Du b gå d d Føst hold u lad tt ma vid på. kot so (f.ks. 10 stk m ha sam til stma t hvis du s va.) ha lt iktig vut i t av.. talt a. tall k ot Du ska l sv spømå a på plass l fa du ha v på. Sjø Småkyp p Sop Sko g dy Rov Sjø og fisk Småkyp vd sjø Fugl Bæ og Ko pott Robot komm! us Slli Fukt ll gøsa k ds im Dy Ak ki ulik Skj og ltt blo d Vi t Plat Iskt i tjt Tj ist t Ko Øy Fo ad Spi gul spillvaiat GA, s gt N Aschh ak. oug Vi ulik Skj og ltt blo d t K o p p Buk spillbttt på sist sid i Spi gul ll kopi dtt akt i A3-støls. Spi gul GAN Aschhoug 2014 Fu kt og g g t Ko pp Fosøk gåd På Skog Opticks gåd Bod Tæ ko og gl Vlg h vilk vil stat katgo i du Stt sp fa. illbikk yttst sikl v di i d sta t. Sko gb u t Tj Plat D tg spillbikk hv tig spillgl spøsmålskot t Tj Øy ist im d t s Ko k g t Tj A Fukt o g g ø t Dy ius ll kt Is t i tj søk o F Opticks ka væ ulikt hos msk Si fm tig som likt hos all msk. t ø Skog d Tæ ko og gl S gåd d Bo Sjø fisk Småkyp vd sjø l og Fug Småkyp ø j S p Skogb u Du ka hvilk slv bstm gå å tig du vim du tig ha kastt l. Hvilk oppgav ha skjlttt ht dl i øyt Hvo mag kokl å spis dt lutbstå skjlttt av Hvofo gøsak fukt og kall vi kul som sak gøøyt bstå av ka væ du skal ma fi ii fukt gulot Hvo voks fukt kakao Hvo voks du å skj hvis du bkk tg kakao bty dt å væ foskjll på saltva dikk skj hvis du am la t glass fukt til lag og fskvafuksjoshmmt vi buk o saltva stå i o o uk å ka skj va skog Hvilk dl av skjlttt ltt dt skjlttt bskytt Si avt på t du saltvasfisk. a dt s ut ka du Si avt på mist du å Hvilk ii kopp vå ts sjøfugl. hvod d i fukt å o spis to typ Bskiv skj va vi skj tæ Hvilk du ski Nog spis spiat ht d dl som ha to typ tyg Hvo å iøy vå Hvilk fisk svømm vi Hvoda ka du kj skog kiwi stimva. gioss øyfag i Nog t glass ha plat lad dyk ma saml igj på tosk Hvilkt Hvo lysstål oli t å å ovd bokk skj Hvilk y skj voks tæ va solstål tff hvoda si om høstmist blad fotll av lys Hvilk Ka du avt lagt småkypsika Hvm buk føhud du på fi ulik flksjo ht kakao bli sak fi i vakat hjlpmidl Hvilk samm Hvo ligg Nogs ldst ovdya d fi sto gø blad skog i Nog av ma Ka dt fytå i Nog va mst olj og av s o stadfugl blodt gjø t øtgbild fukt lagt av s dt my tkkfugl blad at du ikk o a smak dyk å ma sat E dt sk Hvod sps du g skj å ilt md i Hada va Hvofo bo mittfoskjll bat olj md Hvoda bas dt åfosk s jll æha sjøstj pupill ud l kog d i va i skjll vst stg ut som kps s baa bty md ba tt øyog løvsk på til kopp k» å si». s dt og Hvo dyk til pso Hvofo ks-fosøkt Si av få «kk Fotll dt å«optic på om væ kjøtt gjstad va batæ fo dg t d s d i ad applsi vi ha fm d sk s sjokol i Nog Hvo dyk Hvilk md. Nå bl Nogs ulik skj i sola ldst ha buk fo t ovd fytå t hjlpmiddl g spsilt Hvm hlst t på t y jakt byggt md Dødhavt som ligg Si av høappaat md hoiladi g i flokk skj usk fuktslag. ogog vab oppi olj ll Hvo bli d ød lgg Hvilk fugl fly Hvoda s flyd d ød blodcll fukt fa agjø skall ut Hvilk å ma va papiknodpol blodcll t lagt stts i E ha fukt skj bladig av hv høst ål bat Hvofo skj som til isøpol mist kall dlt to gøsak sibli du oppi lass bli Kagam du t at om vi od vag vit av i iis dtt samm som myskog Hvo bo ml Hvo fi og olj som i tmittkps du øy s maog fo gbuhi til Ka du blyat uøt iumsfoli t divhu md alumisjøstja dyk ovf avt ad skj pågjod tid RogalHvo ugl voks ut vaglass md smlt lgg kogl fukt iumså ma vi dyk KaHvo skj t oppi alumi i Nog Si to tig som ulikt mllom lgg Si avt da åt buk ma ullstol til t tig hl vat sjokoladbi mot sola på mist hvoda ka vi fi ll fukt dg og d som sitt til vst hold du ka fi i vakat. Hvoda g voks og vat i isjø ovdy ut t åig Vil hoi Hvo takt fo dg. st i glass lv sg d t Hvilk oppgav ha væ i glass Hvilkbli oppgav ha d Hvo sak lag s tykk kahvo øvst tosk blodplat gøsak bty va da ka gø dt å svømm t i i stim Ka lgg sg vasp hvit blodcll Hvo voks koglfø vil olj og Vil blya ut Hvo sg fukt da fag på øyt ha blad Hvilk ty s å du ll hvo gam ka vi fi Hvoda bvg i va tg du hvis du sak dyk pso som sitt Hvilk uttil mlt som ligg kabb t ovd tpott Si sg ha avt på to kpsdy. dålig Hvilk gø ad t høy fo dg stø y sy ut i Nog Hvo voks gjst vofo smlt

4 Spispillt Slik spill d: Spill 2, 3 ll 4 samm. Avtal på fohåd om dt lov å titt i lvboka udvis. D ka slv bstmm hvilk katgoi d vil stat på. D ka bstmm slv hvilk tig på spillbttt d vil gå. Buk kapp ll o at som spillbikk. Kast tig og flytt atallt som tig vis. Tkk t kot fa d katgoi du lad på. Sva på spøsmålt. Du bhold kott hvis du sva iktig. Tu gå dtt vid til stma. Føstma som ha samlt i t avtalt atall kot (f.ks. 10 stk.) ha vut. Du skal sva på spømål fa plass du hav på. Vlg hvilk katgoi du vil stat fa. Stt spillbikk di i yttst sikl vd stat. Sjø Skogbu Fugl og fisk Småkyp vd sjø Småkyp Sopp Skog Rovdy Sjø Bæ På gåd Tæ og kogl Ko og pott Bodgåd Skog Opticks Robot komm! Fukt ll gøsak Fosøk Sllius Akimds Øyt Kopp Skjltt og blod Vi ulik Plat Iskt i tjt Tjt Tjt Dykig Kotist Fukt og gøt Du ka slv bstmm hvilk tig du vil gå å du ha kastt tig. Fo ad spillvaiat, s gt ak. Spi gul GAN Aschhoug 2014

5 Sjø Skogbu Fugl og fisk Småkyp vd sjø Småkyp Sopp Spillvaiat Skog Tæ og kogl Skog Opticks Rovdy Bæ På gåd Ko og pott Robot komm! Fukt ll gøsak Bodgåd Sjø Basis spillvaiat pstt på gt ak og i lvboka. H foslag til ulik måt å buk spillt og spillkot på. Fosøk Sllius Akimds Øyt Skjltt og blod Vi ulik Plat Iskt i tjt Tjt Dykig Kotist Fukt og gøt Spill på tid. Avtal på fohåd hvo lg lv skal spill. D som ha samlt flst kot tt fo ksmpl 20 miutt ha vut. H ka lv spill md utvalgt tma (skto) ll hl bttt (sikl). Spill om kot 1) Føstma som ha samlt i t avtalt atall kot (f.ks 10 stk) uastt katgoi ha vut. 2) Elv som ha samlt i mist tt kot fa hv katgoi (8 stk) ha vut. 3) Hv spill må saml i mist tt kot fa hv katgoi. Nå spill ha klat dt, fotstt ma spillt som fø, m å må lv ku sva på all t spøsmål ifo t katgoikot fo å bhold dt. Sktospill/udvisvudig 1) Læ vlg ut aktull skto. Plukk ut spøsmålskot hfa og spill av vaiat vt ov. 2) Spill fo 2 ll 4 spill. Elv dl skto mllom sg vd loddtkig. E dt fi spill, vil hv spill ha to skto å saml kot fa. E dt to spill, skal d ha fi skto hv. Spill ut spillbttt 1) KlassQuiz: Dl klass i i lag. Plukk ut kot fa aktull skto (udvisvudig). Buk kot fa hl sikl dsom all kapitl gjomgått. Ls opp spøsmål. Elv samabid om t sva og skiv dt d. Gi pog fo iktig bsvals. 2) T på ad: Elv jobb to ll t samm og still hvad spøsmål. D vlg é ll fl skto hv (d ka godt vlg samm). Fo å bhold kott, må d ku sva på all t spøsmål på spøsmålskott. Sva ma fil på tt ll fl spøsmål, lggs kott tilbak i buk og tu gå vid til stma. Nå spøsmålskot spilt ut, tll lv opp hvo mag d ha klat. Elv avtal på fohåd om d ka få buk lvboka som oppslagsvk. Spill md tomm kot 1) Kopi opp og buk kot som ku vis katgoi. Nå ma till tig og lad på katgoi, tkk ma t tomt kot og lag t katgoispøsmål som spill til vst skal sva på. Avgi spill til vst iktig sva, få ha/hu bhold kott. Elv avtal på fohåd om dt lov å buk lvboka å ma skal lag spøsmålt. 2) Dl lv i gupp. La dm buk lvboka og fomul spøsmål slv. Ettpå ka gupp spill md g kot ll bytt kot md a gupp. Kot ka også buks i KlassQuiz. Spi gul GAN Aschhoug 2014 Kopp Tjt

6

7 foskjll på saltva og fskva Si avt på t saltvasfisk. Hvilk fisk svømm i stim skj hvis du la t glass saltva stå i o o uk Si avt på mist t sjøfugl. Hvoda ka du kj igj tosk Hvilk småkyp ka du fi i vakat stadfugl Hvofo bo mittkps i skjll Hvo ligg Nogs ldst fytå tkkfugl ha sjøstj ud kopp si Nå bl Nogs ldst fytå byggt Hvoda s flyd ut Hvo bo mittkps spsilt md Dødhavt Hvilk fugl fly fa Nodpol til Søpol hv høst Hvo fi du øy til sjøstja Si avt på mist t tig du ka fi i vakat. Hvo lag ka tosk bli Hvoda vat i isjø bty dt å svømm i stim Hvoda bvg kabb sg Si avt på to kpsdy. skj hvis du lgg pottbit i saltva Hvo fi du øy til flyd Si avt på to pigghud. Hvofo tg vi fytå Ka du avt på to måkfugl spis kabb

8 Vat fodamp/tøk ut. Saltt bli liggd igj. Saltva ihold salt. Dt gjø ikk fskva. Gåmåk, svatbak, tjld, ødbbt. Tosk, sild og flyd. D ha t yggfi. D ha skjgg på hak. Sild svømm i stim. Lidss. Kabb, mittkps, kåkboll, sjøstj og småfisk. Tkkfugl fly søov å høst komm. Sugføtt. E stadfugl bli væd i Nog om vit. D gjmm sg fo fid og d må bskytt d bløt umpa si. Dødhavt så salt at ma flyt «oppå» vat Rødbbt. Flyd flat og ha øy på samm sid. Yttst på hv am. I tomm sglhus. Fskva ikk salt. Svømm i stim bty å svømm i flokk. F.ks. sjøstj, kåkboll, kabb, tag, mittkps, blåskjll, sglhus, småfisk. Tosk ka bli 2 mt lag. Kabb og mittkps. Kabb bvg sg sidlgs. Fytå hjlp båt å fi tygg vi på havt. Pottbit flyt. Gåmåk og svatbak. Kabb spis imat i skjll og lls alt kjøtt d ka fi i vat. Bgg øy på samm sid. Kåkboll og sjøstj.

9 spis mitmak Hvo mag b ha t iskt Hvofo bli o sopp kalt fo hattsopp gtlig sopp Ka ma spis all slags bæ Hvo voks mult Si mist t foskjllig tig du ka fi på skogbu. hksig Si avt på mist fi ulik bæ. spis ddkopp lut å gjø fø ma plukk sopp Hvilk fag ha mult Ka løpbill fly E flusopp spislig Si t tig ma ka buk bæ til. Hvofo sommfugl t iskt ht dl på sopp Hvilkt stot dy lik å spis bæ Hvofo lag ddkopp spidlvv Hvo voks sopp Ka du fokla hvoda t saksdy s ut Si avt på t giftig sopp. Si avt på mist tt giftig bæ. Hvo voks bjøbæ spis sommfugl-lav Si avt på t spislig sopp. Hvo mag b ha ddkopp Si avt på 3 sopp. Hvilk fag ha blåbæ Hvilk fag ha tyttbæ

10 Et iskt ha 6 b. Sopp gtlig lag tåd (mycl) ud bakk. Mitmak spis død platst. Dt s ut som hattsopp ha hatt på sg. Mult voks i mya. Ni. No bæ giftig. Eddkopp spis ad iskt. D kjøttt. Spø alltid voks ll ls øy i soppbok fø du plukk sopp. Oasj (ll ødlig). F.ks. ddkopp, iskt, smådymitmak, bæ,mos, sopp, mau, baål. E hksig sopp som voks i ig på bakk. F.ks. bigbæ, skogsbæ, blåbæ, mult, vivdl, balid. Sommfugl ha sks b. Ni, d lv på bakk. Hatt, stilk, sopp(mycl) og fukt. Bjø glad i bæ. Flusopp giftig. D ka du ikk spis. F.ks. sylttøy, smooti, i kak, som dsst, til is. Et saksdy ha sks b. D ha «saks» på bakd. Eddkopp fag mat si i spidlvvt. F.ks. ød flusopp, hvit flusopp, flisopp, giftsløsopp. Bjøbæ tivs bst vd sjø. Ud bakk, på tæ og gaml stubb. Vivdl, bali, liljkovall og fiblad. Eddkopp ha ått b. Lav spis blad. F.ks. flusopp, katall, flisopp, giftsløsopp. piggsopp, ødskubb. F.ks. piggsopp, katall, fåsopp, ødskubb. Tyttbæ ød. Blåbæ blå.

11 buks divhus til Si avt på mist t husdy. Si avt på fi kosot. bty å høst pott t ju t mii bty dt at t dy tamt lags smø av Hvo voks ko og pott Ka vi spis hl pottplat Hvoda mlks ku i vå dag avlig Hvilk åva gi kua, høa og sau oss Hvofo pott ba fo kopp Hvoda bl ku mlkt fø bty å yst ost ka du ikk spis på pottplat Si avt på mist t sto gådsmaski. t kjældy bty å ki smø ljå Nå bli pott plukkt opp gjø ugss-obot Nå gå kua i i mlkobot t husdy bl høstfi kalt fø i tid lags av mlk Si mist t tig. Rams opp all mlkpodukt du komm på. sp skj md mlk tt at kua mlkt

12 F.ks. ku, oks, sau, git, hø, kyllig, gis. Å høst pott bty å plukk opp pott fa joda. På t mii bli mlka til ulik mlkpodukt. I divhus ka ma dyk ulik plat. Dt godt og vamt i t divhus. Rug, hav. hvt, bygg Jut d hvo kua lag mlka. Et ju ha fi sp. Smø lags av fløt ll ømm. Ni. Blad og stilk på plat giftig. Du ka ba spis slv pott. Avlig mat på plat. Nå dy tam, dt vat til å væ md msk. Ko og pott voks på åk. Ky mlks md sto mlkobot. Yst ost dt samm som å lag ost. Blad. Dt ku slv pott som ka spiss. F.ks. Takto, skutsk, pottplukk, ugss-obot, såmaski, mlkobot. Kua gi oss mlk og kjøtt. Sau gi oss ull og kjøtt. Høa gi oss gg og kjøtt. Pott ihold vitami og kabohydat. Ku bl mlkt fo håd. Å ki smø bty å lag smø. Kjældy ha vi til hygg og kos. På høst, ll st på somm. Ljå t dskap til å skjæ kot md. Nå ju full av mlk. Ugss-obot fi ugss i åk. F.ks. mlk, yoghut, fløt, cottag chs, smø, ost, sumlk, ømm, ksam. Du ka kaskj da fl Sp «bust» på koakst. Et husdy t dy vi ka ha ytt av på ll a måt. Pottfi. Mlk bli kjøt til miit og bli til ulik mlkpodukt. F.ks. yoghut, fløt, ømm, ost, smø, cottag chs.

13 Hvofo dt lut å spis fukt og gøsak fi ma ii fukt ka gøsak væ Hvo voks gulot tg du å du skal lag dikkkakao Hvo voks kakaofukt fukt ka vi buk fukt til Hvo på plat voks bokkoli spis du å du spis spiat Ka du fotll hvoda kakao bli lagt Hvilkt lad dyk kiwi Hvoda smak fukt gøsak stgl dyks dt my av i Hadag Hvo dyks applsi Hvo dyks baa E papika fukt ll gøsak Si avt på t ulik fuktslag. dyk ma my av i Rogalad Hvofo ha fukt skall Ka vi dyk fukt ut hl åt i Nog t divhus Hvo voks gøsak Hvo voks fukt Hvo voks pott Ka gøsak væ fukt tg fukt og gøsak fo å voks Hvilk gøsak dyks på åk i Nog

14 Fø. Gulot voks ud joda. Kakaofukt voks på kakaotæ. D voks i Vst-Afika. Fukt og gøsak gi oss vitami, mial og fib. Dt hold oss fisk. E gøsak ka væ blad, stgl, kopp ll ota på gøsaksplat. Kakaopulv, sukk og mlk. Kak og dsst. E fukt voks valigvis på tæ. Dt fø ii fukt. Blad på plat. Bokkoli voks øvst på plat. D koll. Italia og Nw Zalad. Kakaofø komm fa kakaofukt. D tøks, bs i ov og kuss til pulv. E gøsak ka væ ota, stgl, kopp ll til og md fukt. Fukt smak som gl søtt. Epl og plomm. Dt «stilk» på plat. Asia og Afika. Basil og USA. F.ks: Epl, applsi, pæ, baa, kiwi, mlo. Skallt bskytt fuktkjøttt og fø. Dt gjø at fukt ikk åt. Fukt, m vi kall dt fo gøsak. Kål og salat. Et vamt glasshus hvo ma ka dyk ulik plat. Ni, dt fo kaldt. Fukt voks stot stt på tæ. Gøsak ka voks på ulik std på plat. Ja. (f.ks. aguk og papika) Pott voks ud joda. Dt ota på plat. Pott, kålot og guløtt. Lys, vam og god jod.

15 skog Hvilk to typ tæ ha vi i Nog t ovdy Hvilk to typ skog ha vi i Nog Hvilk tæ mist blad si om høst ht d fi sto ovdya i Nog Hvilk skog dt mst av i Nog spsilt md batæ bty dt å væ kjøttt foskjll på baskog og løvskog Si av på d fm batæ vi ha i Nog. Hvilkt ovdy jakt hlst i flokk uskog Hvilkt bat mist ål si om vit Ka du avt på ovfugl kall vi skog som gamml og uøt Hvo voks kogl Hvoda ka vi fi ut hvoda ovdy lv åig Hvoda ka koglfø sp sg Hvilkt ovdy dt støst ovdyt Hvoda ka vi fi ut hvo gammlt t t fis ii kogl Hvilkt ovdy ha dusk på ø Hvo gamml Kogika i Damak ka skj å koglfø sp sg Hvilkt ovdy bli kalt fo gåbi Fotll mist t tig vi ka buk tæ til. Vt du om o dy som spis koglfø Hvilkt ovdy i kattfamili

16 I Nog ha vi to hovdtyp skog: løvskog og baskog. Løvtæ mist blad om høst. Gaup, bjø, ulv og jv. Skog mag høy tæ samlt i t stot omåd. I Nog ha vi batæ og løvtæ. Et ovdy t dy som spis ad dy. I baskog dt mst batæ. I løvskog dt mst løvtæ. I Nog dt mst baskog. Lk, ga, fuu, i, balid Ulv. Batæ ha spiss ål og gø hl åt. E kjøttt spis kjøtt. E skog som gamml og uøt kall vi uskog. Kogl voks på tæ. Dt stot stt batæ som ha kogl. E uskog skog som gamml og uøt. Lk mist ål si om vit. Mag ovdy ha adiosd på sg. Da ka vi følg md hvo d gå. Ø sto ovfugl. Vi ka tll åig i tstamm fo å fi ut hvo gammlt tt. Ii kogl fis dt fø. Åig ig ii tstamm. Tt lag ig fo hvt å. Koglfø ka sp sg md vid, dypls ll dybæsj. Gaupa. Bjø dt støst ovdyt. Møbl, båt, hus, bygg, papi osv... Kogika i Damak st 2000 å gamml. F.ks. ko, mus og fugl. Nå koglfø sp sg voks dt opp y tæ. Gaupa. Ulv.

17 skj å o tyg va skj å lysstål tff va flksjo av lys skj å o ltt va Bskiv hvoda dt s ut å du sk skj d i t glass va. skj å ma saml solstål skj å ma blad olj md va Hvofo s dt ut som gjstad få «kkk» å d sks d i va skj md sjokolad som ligg i sola Ka ma blad samm olj og va E dt sat at du ikk s o foskjll å du sk o d i va Fotll til pso til vst fo dg om «opticks-fosøkt». skj å ma lgg du oppi bladig av va og olj skj md blyat i t vaglass skj å ma lgg sjokoladbit oppi alumiiumstakt og hold mot sola skj md hoig oppi olj- og vabladig Bli skj som stts i t vaglass bli dlt i to gjod alumiiumsfoli md smlttid vil lgg sg øvst i glasst å du blad olj og va S gjstad som ligg i va mid ll stø ut Smlt sjokolad fot ll sakt i alumiiumstakt Vil hoig ll vat lgg sg dst i glasst Vil blyat i va s tykk ll ty ut Hvofo smlt sjokoload i sola Vil vikok flyt ll syk i va Ka du fokla hvofo Ka ma s gjom va Hvm va Akimds Hvm va Sllius Hvoda ka ma få sjokolad til å smlt fotst mulig ut Hvofo ht fosøkt Opticks

18 Nå o ltt va, flyt dt. Nå o tyg va, syk dt. Dl av skj som i va s stø ut. Skj s «kkt» ut. Dt bli vldig vamt d solstål møts. Lysstål bli bmst av vat og vil d tig. Rflksjo av lys å lyst tff o og sds tilbak ll i y tig. Ni, dt gå ikk å blad olj og va. Va og olj vil ikk blad sg. Olj lgg sg oppå vat. Ni. Tig som sks i va s stø ut og d s «kkt» ut i vakat. Sjokolad bl lagt i alumiiumstakt. D smltt da sola vamt opp sjokolad. Lysstål i va gå sakt lysstål ov va og da s dt ut som skj kkt. Sjokolad vil smlt. Hoig tygst og vil lgg sg hlt dst i glasst. Du vil syk d d hvo vat ligg. Ni, m dt s ut som d dlt i to. Sjokolad smlt fot i alumiiumstakt. Blyat vil s tykk ut ud va. Sjokolad smlt gask fot i takt. Hoig tygst. D vil lgg sg hlt dst i glasst. Olj ltt va og vil lgg sg øvst. E blyat i va vil s tykk ut. Gjstad som ligg i va vil s stø ut. Solstål vam. Smøt i sjokolad smlt. Fot. Akimds va gsk fosk. Ha foskt på hva som skj å ma lgg o i va. Sllius va fosk fa Ndlad. Ha foskt på hva som skj md lys å dt gå gjom va og glass. Nwto bømt glsk fosk. Nwto skv bok som ht Opticks. Vikok flyt. Dt «luftlomm» i kok. Ja, ma ka s gjom va. Lag alumiiumstakt og lgg sjokolad oppi. Hold mot sola.

19 Si fm tig som likt hos all msk. Hvilk oppgav ha skjlttt ht dl i øyt ka væ ulikt hos msk Hvo mag kokl bstå skjlttt av kall vi kul som øyt bstå av bty dt å væ fuksjoshmmt dt skjlttt bskytt ii kopp vå Hvo øy vå skj hvis du bkk am Hvilk dl av skjlttt ka du s ht d dl som gi oss øyfag Si avt på fi ulik hjlpmidl Hvm buk føhud gjø t øtgbild blodt lagt av pupill Hvoda dt å s md ba tt øy t hjlpmiddl Hvo bli d ød blodcll lagt iis dt samm som Hvm ha buk fo høappaat gjø d ød blodcll Ka du t at od fo gbuhi Si to tig som ulikt mllom dg og d som sitt til vst fo dg. Hvilk oppgav ha d hvit blodcll tg du hvis du ha dålig sy buk ma ullstol til Hvilk oppgav ha blodplat Hvilk fag på øyt ha pso som sitt til høy fo dg

20 Håfag, skostøls, høyd, vkt, sas, hudfag, øyfag osv kokl. Øypl. F.ks. hjt, lug, skjltt, hj, blod, magskk osv... Skjlttt hold kopp opp. Skjlttt bskytt oga i i kopp. Øypl, pupill og gbuhi (iis) Nå du bkk am, bli skjlttt ødlagt, m dt go igj. Kaskj må du ha gips. T. Rgbuhi (iis) Nå ma fuksjoshmmt t o i kopp som ikk vik hlt som dt skal. No tg hjlpmidl. Skjlttt bskytt oga i i kopp. Blat at hjt, lug og hj. Øy vå ligg i hodskall. Blid og svaksyt ka tg føhud. Føhud, bill, høappaat, ullstol, kykk. Blod lagt av ød blodcll, hvit blodcll og blodplat. Nå ma s md ba tt øy ka dt væ vasklig å bstmm avstad, tff iktig, gip og gå i tapp. Et øtgbild ka ta bild av skjlttt gjom hud. Pupill t hull i øyplt som slipp i lys. D som høslshmmt ka tg høappaat fo å hø bd. D ød blodcll fakt oksyg udt i kopp. Et hjlpmiddl o som på ll a måt hjlp d som ha fuksjoshmmig. D ød blodcll bli lagt i skjlttt. Iis. Iis dt samm som gbuhi. D som buk ullstol tg d fo å ku bvg sg udt og komm sg fm på ghåd. Blodplat ttt igj så hvis du slå dg og bgy å blø. H dt opp til motspill å godkj svat. H dt opp til motspill å godkj svat. D hvit blodcll kjmp mot vius og bakti. Bill ll kotaktlis.

21 t tj Hvofo øystikk mstflyv Hvm lik å spis admat Hvoda vat i t tj Fokla hvoda livt til øystikk. Hvilk dy hvil på tjøaks og vasslik t amfibidy æigskjd Hvo mag gag skift øystikkymf skallt sitt dt plat lag Hvo mag øy ha vivl Ka du si avt på t plat vd tjt må dy og iskt vd tjt pass sg fo Hvo lv vivl Hvofo plat viktig i t tj buk dy og iskt plat vd tjt til Hvoda svømm yggsvømm Hvm lgg gg si ud blad Hvo lv amfibidy Si av på to amfibidy. Hvoda pust vakalv økkos Hvofo vakalv lys ud og møk oppå skj hvis all plat i t tj fosvi t umptoll Hvo fosk om vit Ka iskt lv ud va E plat ba til pyt vd tjt Si t iskt som lv i tjt. Hvilkt dy lik å spis valiljstilk

22 I t tj dt fskva. Eggt klkks ud va. Øystikkymf lv ud va. D skift skall 14 gag fø d kyp opp, skift skall og ka slå ut vig. Iskt og amfibi. Et tj lit isjø. D ka fly folgs, baklgs og sidlgs. D ka fly i 50 km i tim. Ada glad i plat admat. E æigskjd vis hvm som spis hvm i atu. Fi øy. F.ks. vasslikk, tjøsaks, dukjvl, skosivaks, admat og valilj (økkos). Amfibidy lv føst i va og så på lad. Fosk, padd og salamad amfibidy. 14 gag. Plat lag oksyg (luft). Dy og iskt buk plat til å gjmm sg i. Ryggsvømm svømm på ygg. Iskt og amfibi lgg gg si ud blad. Dy og iskt må pass sg fo ikk å bli spist av ad dy og iskt. Vivl lv på vaovflat. Plat lag oksyg i vat. Plat gjmmstd. Plat mat. Fosk, padd, salamad. Vakalv lys ud og møk fo å bskytt sg mot fid si. Fugl s d ikk mot møkt va. Fisk s d ikk mot lys himml. Alt liv i tjt vil dø hvis plat bli bot. Amfibidy lv føst i va og så på lad. Vakalv stikk umpa ov va og fyll luft ud skallt sitt. Nøkkos valilj. Om vit lgg fosk sg i dval på bu av tjt. F.ks. vakalv, yggsvømm, valøp, vivl og øystikk. Elg ka dykk d fo å spis valiljstilk. Et umptoll t amfibidy som å ikk blitt til fosk, padd ll salamad. Rumptoll ha ba hod og hal. Ja, dt ka d. Ni. Plat vldig viktig fo at dy og iskt ka lv vd tjt.

23 Tomm spillkot til Spispillt. I ovsikt ov spillgl og spillvaiat fi du tips til hvoda d tomm kot ka buks.

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten!

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! AL REGLER FOR TO SPILLERE ELLER LAG Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! Sp For to spille ell lag legg de til spilleglene nedenfor. Hvis de spill med lag, bør de

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Tilhører:

BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Tilhører: BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM Tilhører: INNHOLD FORORD... 3 FARGELEGGING... 4 LITT OM DEG SELV... 5 SANSER, SNØ OG SMÅ TUBER... 6 MERKELIGE KULER OG IS... 8 HVA ER ATOPISK EKSEM?... 9 KRYSTALLFIOLETT...

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Gammel mat og mette. av Arne Juksemage Reisekokk hos Dronnig Åslaug av Danemark

Gammel mat og mette. av Arne Juksemage Reisekokk hos Dronnig Åslaug av Danemark Gammel mat og mette av Arne Juksemage Reisekokk hos Dronnig Åslaug av Danemark Gammeldags mat og mette 1. Innledning Jeg ser meg selv som en turist fra en fremmed tid. Og, som våre nye landsmenn fra fremmede

Detaljer

7. være-der "Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet. " 8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte.

7. være-der Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet.  8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte. 1. lure Jeg traff kameraten min. Vi ble enig om å gå på kino. Da kom det en annen som jeg ikke var noe særlig glad for å se. "Hysj, ikke si noe," sa jeg til kameraten min, "jeg skal lure ham litt. " Den

Detaljer

Informasjonshefte om oppdrettslaks. Mitt navn er Salmo Salar. Bli med så skal jeg vise deg min verden!

Informasjonshefte om oppdrettslaks. Mitt navn er Salmo Salar. Bli med så skal jeg vise deg min verden! Et lakseliv Informasjonshefte om oppdrettslaks Mitt navn er Salmo Salar. Bli med så skal jeg vise deg min verden! 1 Dette informasjonsheftet handler om oppdrettslaks i Norge. Det er den Atlantiske laksen

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 3 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLENIN... 3 RELATERTE KOMPENIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 INRI... 4 VISER, MUSIKK,

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

NÆMESIS B I. '1' 11 INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING FJORDGT. 15. TELEFONER CENTRALBORD: 4918, 1390, 2338. TRONDHEIM EN REVY STUDENTERREVYEN 1 9 3 3

NÆMESIS B I. '1' 11 INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING FJORDGT. 15. TELEFONER CENTRALBORD: 4918, 1390, 2338. TRONDHEIM EN REVY STUDENTERREVYEN 1 9 3 3 STUDENTERREVYEN 1 9 3 3 EN REVY over endel av de bygg vi har hatt i de senere år: Studentersamfundet i Trondhjem, Sildoljefabrikk i Siglufjord, Island, Møllebygning for I. C. Piene & Søn, Buviken, Kraftanlegget

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer