tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding"

Transkript

1 Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo t komm! ius Sll Dy k t Sk og jltt blo d ulik Vi t ø Ko pp t Tj oig md h ig skj blad va g o oppi olj tts i j som s Bli sk ss bli dlt i to la t vag iumsfoli alumi d gjo lttid md sm Slik Spis spill pillt Spill 2, d: Avtal p D ka 3 ll 4 D ka å fohå samm slv b d vil bst d om. stmmdt l gå. mm s Buk hvilkov å tit Kast kapp lv hvilk t i lv katg t tig ll o boka u oi d Tkk ig på s Sva på t kot f og flyt at vil stadvis Tu g spøsm pillb t atall som sp t på.. Føstm å d a d t som ttt illbikk (f.ks. 1 a som ålt. Dukatgo tt vid bhold tig i du. 0 stk.) h ha sam til vis lad kot a vu. lt i stma t hvis d på. t.. t avtal u sva t atall iktig. kot Du skal s spømål plass d va på fa u hav på. Sjø Småkyp Vlg hvil vil stat Stt spill k kat yttst fa. bikk goi du sikl v di i d stat. Sopp og Tæ kogl Rovdy Sjø Småkyp vd sjø Sk Sk og bu Skog Bæ Opticks Ko og pott Robot komm! Fukt gøsak ll Skjltt og blod Vi p Iskt i tjt K op Tjt pillvaiat, s g ovsikt. i dt t ak t i A3- støl Tjt Plat Fo ad s kop s. Kotist gul ll Dykig ulik Øyt i Spi t ø gg to Fosøk På gåd Sllius Akimds sid F uk på sist Bodgåd ttt Fugl og fisk og spillb g ist t Tj t Ko Plat D t g spill b ti ikk hv sp ill g gl sp øsm ålsko t i Fu kt og g y Ø Buk Fukt ll gø sak s d im Ak d gå og Ko pott Optick gåd Bod Bæ Skog Iskt i tjt lgg å ma ig av va skj d la b pi du op og olj t blyat i md skj ss vagla lgg å ma iiums skj it oppi alum b la so t sjokolad o hold m takt og Sjø t som s dt u «kkk» å Hvofo få d a st gj s d i va d sk sjokolad d m skj i sola som ligg Til læ Tæ ko o g g l blad å ma skj va olj md Sko gb u mm blad sa Ka ma olj og va o k s t at du ik o sa k E dt s å du foskjll d i va st til v l pso s-fosøkt». Fotll ti ck ti p om «o fo dg fisk Fugl og Spispillt Sjø Du ka s hvilk gå å d lv bst tig tig d mm u ha ka u vil. stt Si fm tig som all msk. likt hos Hvilk oppgav ka skjlttt ha væ hos msk ulikt ht Hvofo dt luthvo dl å spis mag i øyt fukt og gøsak bstå fi ma kokl skjlttt ii fukt av kall foskjll ka gøsak og fskva bty vi øyt væ på saltva bstå kul som dt å fuksjoshmmt skj å o Hvo voks gulot av væ Si avt tyg va skj å tg du o ltt å du skal på t dt va dikkkakao lag skj skjlttt iisaltvasfisk. Hvo voks kakaofukt kopp skog saltva hvis skj skj å lysstål Hvilk bskytt du la hvis du Bskiv hvoda vå stå i am Hvilkdt s ut tff va fisk svømm bkk o ot glass Hvo å du sk to øy vi i Nog skj d i Si avt Hvilk uk typ t iglass stimva. vå flksjo fukt ka du dl av skjlttt tæ på mist av lys t s ha skj åma sjøfugl. ka vi buk Hvilk t saml Hvoda fukt til solstål ovdy ka ht igj fi småkypsi du Hvo på d dl Hvilk avt plat gikj i vakat ka tosk oss du på fi hjlpmidl voks bokkoli øyfag vi i som to spis du å ulik skj å ma Nog typ du Hvilk blad olj md va skog spis spiat Ka av ma blad samm Ka du fotll stadfugl skog hvoda Hvilk gjø olj i Nog ha Hvokakao si og va tæ liggbli lagt Hvofo Hvilkt lad dyk t øtgbild Hvm Hvofo s dt dt fytå om kiwi ut som kps bo Nogs buk mist mst høst gjstad få E dt mittføhud ldst sat at du ikk s o «kkk» å i skjll blad ht spsilt ovdya d sks d i foskjll å du sk o pupill va d d i va md fi i Nog tkkfugl skj md blodt sjokolad sto batæ Hvoda smak bty fukt lagt som ligg i sola Fotll til dtpso til vst av gøsak Nå ha bl fo dg omå«opticks-fosøkt». kopp sjøstj Hvoda væ byggt Nogs si ldst udbaskog md kjøttt stgl fytå ba dt åfoskjll t hjlpmiddl skj å ma tt øys dyks dt my lgg av Hvoda Si avog løvskog du oppi bladig i Hadag på s flyd skj md av va batæ Hvo og olj Hvo dyks applsi hoig uskog bli d oppi olj- og vabladig Hvilkt på blodcll ut ød spsilt Hvm Hvo dyks baa Hvilkt skj md Hvo vi had fm ål lagt ha blyatbo md i tmittkps bat høappaat hlst bukovdy Dødhavt vaglass i Nog. fo Hvilk sibli mist i flokk Ka iis dttom skj som stts fugl til i jakt samm vaglass skj å ma fly vitbli dlt i Søpol du avt fa Nodpol to lgg E gjø som papika fukt ovfugl hv sjokoladbit oppi d ød ll høst alumiiumsgøsak Hvo blodcll Si avt på t takt og hold Si avt på gjod alumiiumsfoli fi ulik Ka mot sola md smlttidsjøstja du øy du t kall fuktslag. gamml du ka på mist Si at tig som gbuhi fo fi to dyk vi od tilma my dgt av i tig i vakat. og skog ulikt Rogalad og d som uøt som vil lgg sghvo fo dg. åig sitt mllom Hvofo ha fukt Hvo øvst i glasst lag skall å du blad til vst voks kahvoda Vil hoig olj og va Hvilk tosk Ka vi dyk fukt ll vat lgg Hvoda ut oppgav sg dst Hvoda kogl sp Hvoda hvit bli i glasst hl åt i Nog ka blodcll ha t divhus buk S gjstad hvoda vat bvg sg kabb som ligg koglfø d ma ka i va i mid ll stø isjø vi ullstol Vil blyat i ut sghvilkt tg va fi s tykk Hvilk ovdy bty ha ovdy støst til du hvisll ty dålig dt å blodplat oppgav ut ut du Smlt sjokolad sy svømm ovdyt fot halv Hvo voks ll sakt i Hvoda dt Hvofo i gøsak alumiiumstakt Hvilk stim smlt Si avt skj hvo Hvo voks fukt fag pottbit hvis sjokoload i sola ka på to pso gammlt Hvo du lgg på vi fiøyt ha kpsdy. i isaltva høy gamml Damak sitt Hvo fo som tpott fis voks Hvo dg t uttil Ka gøsak Vil vikok fi væ ll til flyt ii Kogika du øy fukt syk i vaflyd Hvilkt tg kogl ka fukt og Hvm vahvofo Ka du fokla sp Akimds på tg gøsak ovdy sgskj å ø fo å voks Si avthvofo Hvilk gøsak vi fytå ha dyks Hvilkt koglfø Ka ma s gjom på to på åk i Nog Ka va dusk pigghud. fo du avt ovdy Hvm va gåbi Sllius måkfugl bli Fotllpå to Hvoda ka ma få sjokoladkalt ka til å smlt fotst mist spis buk mulig ut Hvofo ht t kabb fosøkt Vt Opticks tæ tig spisdu om vi til. o koglfø Hvilkt dy som kattfamili ovdy i Spillt ka buks til udvisvudig og som utgagspukt fo vudigsamm Jg vt! som fis tt hvt kapittl i abidsboka Spi gul. t lgg va ig ll Vil ho t i glasst s sg d s tykk at i va Vil bly ut ll ty t t i glassi d skto d ha jobbt md. Plukk ut spøsmålskot som aktullvil og spill ku g øvs lgg s og va olj u blad Spillt ka også utvids fo hvt kapittl at d tili vaslutt spill hl sikl. å dslik som ligg d a st fa d Slik få lv hl tid ptt kuskap smlt ut fogåd kapitl. S gj Hvofo stø mid ll fot stakt sjokolad m Smlt alumiiu t i ll sak All spøsmål og sva i Spispillt vil lv ku fi i abidsboka Spi gul. ll Dt ku tt spøsmålskot fa fosøkssid ok flyt khvo Vil vi svat må ihts utfo abidsboka.sykakdiuvafokla hvofo om va (s bildt). Sva på diss spøsmål fis si gj Ka ma kolad lævildig til Spi gø/gul. få sjo ka ma ulig ut a d vo m H st Gjomgå i såfall dtt md lv i fokat. lt fot til å sm d i sola sjokoloa ds Akim Hvm va s Slliu Hvm va Hvofo pticks søkt O ht fo Fo vai vaskgad i spillt og ku tilpass dt til ivåt i klt lvgupp ll kltlv, ka læ vud om abidsboka skal / ikk skal buks som oppslagsvk udvis i spillt. Dtt ka slvsagt vais fa gag til gag. Elv vil også læ av og ha ytt av å ku lt og slå opp i bok fo å fi ifomasjo. Tips! Ta dobbltsidig fagutskift av spøsmål/svakot. Kopi opp slik at dt ok kot til fl spillgupp. Lami du spillbttt og spillkot ka d buks fl gag. Kla til buk! Lykk til! Spi gul GAN Aschhoug 2014

2

3 Spispillt Bæ Sop Ro På y vd gå og Ko t t po Robot komm! Skog Fukt ll gøsak ki Slik sp Spisp il lt ill d : Spi ll 2 Avt, 3 ll 4 sa al på f D ohåd mm. D ka slv b om dt lo ka stm v å d v bstmm m hvilk titt i lvb il gå. kat slv hvilk goi d oka ud vi t vil Bu ig på stat s. k k spill på. app Kast btt ll t t ig og o at flytt a som sp Tkk tallt illbi t kk. som t Sva p kot fa d ig å s kat vis. Tu pøsmål goi t. Du b gå d d Føst hold u lad tt ma vid på. kot so (f.ks. 10 stk m ha sam til stma t hvis du s va.) ha lt iktig vut i t av.. talt a. tall k ot Du ska l sv spømå a på plass l fa du ha v på. Sjø Småkyp p Sop Sko g dy Rov Sjø og fisk Småkyp vd sjø Fugl Bæ og Ko pott Robot komm! us Slli Fukt ll gøsa k ds im Dy Ak ki ulik Skj og ltt blo d Vi t Plat Iskt i tjt Tj ist t Ko Øy Fo ad Spi gul spillvaiat GA, s gt N Aschh ak. oug Vi ulik Skj og ltt blo d t K o p p Buk spillbttt på sist sid i Spi gul ll kopi dtt akt i A3-støls. Spi gul GAN Aschhoug 2014 Fu kt og g g t Ko pp Fosøk gåd På Skog Opticks gåd Bod Tæ ko og gl Vlg h vilk vil stat katgo i du Stt sp fa. illbikk yttst sikl v di i d sta t. Sko gb u t Tj Plat D tg spillbikk hv tig spillgl spøsmålskot t Tj Øy ist im d t s Ko k g t Tj A Fukt o g g ø t Dy ius ll kt Is t i tj søk o F Opticks ka væ ulikt hos msk Si fm tig som likt hos all msk. t ø Skog d Tæ ko og gl S gåd d Bo Sjø fisk Småkyp vd sjø l og Fug Småkyp ø j S p Skogb u Du ka hvilk slv bstm gå å tig du vim du tig ha kastt l. Hvilk oppgav ha skjlttt ht dl i øyt Hvo mag kokl å spis dt lutbstå skjlttt av Hvofo gøsak fukt og kall vi kul som sak gøøyt bstå av ka væ du skal ma fi ii fukt gulot Hvo voks fukt kakao Hvo voks du å skj hvis du bkk tg kakao bty dt å væ foskjll på saltva dikk skj hvis du am la t glass fukt til lag og fskvafuksjoshmmt vi buk o saltva stå i o o uk å ka skj va skog Hvilk dl av skjlttt ltt dt skjlttt bskytt Si avt på t du saltvasfisk. a dt s ut ka du Si avt på mist du å Hvilk ii kopp vå ts sjøfugl. hvod d i fukt å o spis to typ Bskiv skj va vi skj tæ Hvilk du ski Nog spis spiat ht d dl som ha to typ tyg Hvo å iøy vå Hvilk fisk svømm vi Hvoda ka du kj skog kiwi stimva. gioss øyfag i Nog t glass ha plat lad dyk ma saml igj på tosk Hvilkt Hvo lysstål oli t å å ovd bokk skj Hvilk y skj voks tæ va solstål tff hvoda si om høstmist blad fotll av lys Hvilk Ka du avt lagt småkypsika Hvm buk føhud du på fi ulik flksjo ht kakao bli sak fi i vakat hjlpmidl Hvilk samm Hvo ligg Nogs ldst ovdya d fi sto gø blad skog i Nog av ma Ka dt fytå i Nog va mst olj og av s o stadfugl blodt gjø t øtgbild fukt lagt av s dt my tkkfugl blad at du ikk o a smak dyk å ma sat E dt sk Hvod sps du g skj å ilt md i Hada va Hvofo bo mittfoskjll bat olj md Hvoda bas dt åfosk s jll æha sjøstj pupill ud l kog d i va i skjll vst stg ut som kps s baa bty md ba tt øyog løvsk på til kopp k» å si». s dt og Hvo dyk til pso Hvofo ks-fosøkt Si av få «kk Fotll dt å«optic på om væ kjøtt gjstad va batæ fo dg t d s d i ad applsi vi ha fm d sk s sjokol i Nog Hvo dyk Hvilk md. Nå bl Nogs ulik skj i sola ldst ha buk fo t ovd fytå t hjlpmiddl g spsilt Hvm hlst t på t y jakt byggt md Dødhavt som ligg Si av høappaat md hoiladi g i flokk skj usk fuktslag. ogog vab oppi olj ll Hvo bli d ød lgg Hvilk fugl fly Hvoda s flyd d ød blodcll fukt fa agjø skall ut Hvilk å ma va papiknodpol blodcll t lagt stts i E ha fukt skj bladig av hv høst ål bat Hvofo skj som til isøpol mist kall dlt to gøsak sibli du oppi lass bli Kagam du t at om vi od vag vit av i iis dtt samm som myskog Hvo bo ml Hvo fi og olj som i tmittkps du øy s maog fo gbuhi til Ka du blyat uøt iumsfoli t divhu md alumisjøstja dyk ovf avt ad skj pågjod tid RogalHvo ugl voks ut vaglass md smlt lgg kogl fukt iumså ma vi dyk KaHvo skj t oppi alumi i Nog Si to tig som ulikt mllom lgg Si avt da åt buk ma ullstol til t tig hl vat sjokoladbi mot sola på mist hvoda ka vi fi ll fukt dg og d som sitt til vst hold du ka fi i vakat. Hvoda g voks og vat i isjø ovdy ut t åig Vil hoi Hvo takt fo dg. st i glass lv sg d t Hvilk oppgav ha væ i glass Hvilkbli oppgav ha d Hvo sak lag s tykk kahvo øvst tosk blodplat gøsak bty va da ka gø dt å svømm t i i stim Ka lgg sg vasp hvit blodcll Hvo voks koglfø vil olj og Vil blya ut Hvo sg fukt da fag på øyt ha blad Hvilk ty s å du ll hvo gam ka vi fi Hvoda bvg i va tg du hvis du sak dyk pso som sitt Hvilk uttil mlt som ligg kabb t ovd tpott Si sg ha avt på to kpsdy. dålig Hvilk gø ad t høy fo dg stø y sy ut i Nog Hvo voks gjst vofo smlt

4 Spispillt Slik spill d: Spill 2, 3 ll 4 samm. Avtal på fohåd om dt lov å titt i lvboka udvis. D ka slv bstmm hvilk katgoi d vil stat på. D ka bstmm slv hvilk tig på spillbttt d vil gå. Buk kapp ll o at som spillbikk. Kast tig og flytt atallt som tig vis. Tkk t kot fa d katgoi du lad på. Sva på spøsmålt. Du bhold kott hvis du sva iktig. Tu gå dtt vid til stma. Føstma som ha samlt i t avtalt atall kot (f.ks. 10 stk.) ha vut. Du skal sva på spømål fa plass du hav på. Vlg hvilk katgoi du vil stat fa. Stt spillbikk di i yttst sikl vd stat. Sjø Skogbu Fugl og fisk Småkyp vd sjø Småkyp Sopp Skog Rovdy Sjø Bæ På gåd Tæ og kogl Ko og pott Bodgåd Skog Opticks Robot komm! Fukt ll gøsak Fosøk Sllius Akimds Øyt Kopp Skjltt og blod Vi ulik Plat Iskt i tjt Tjt Tjt Dykig Kotist Fukt og gøt Du ka slv bstmm hvilk tig du vil gå å du ha kastt tig. Fo ad spillvaiat, s gt ak. Spi gul GAN Aschhoug 2014

5 Sjø Skogbu Fugl og fisk Småkyp vd sjø Småkyp Sopp Spillvaiat Skog Tæ og kogl Skog Opticks Rovdy Bæ På gåd Ko og pott Robot komm! Fukt ll gøsak Bodgåd Sjø Basis spillvaiat pstt på gt ak og i lvboka. H foslag til ulik måt å buk spillt og spillkot på. Fosøk Sllius Akimds Øyt Skjltt og blod Vi ulik Plat Iskt i tjt Tjt Dykig Kotist Fukt og gøt Spill på tid. Avtal på fohåd hvo lg lv skal spill. D som ha samlt flst kot tt fo ksmpl 20 miutt ha vut. H ka lv spill md utvalgt tma (skto) ll hl bttt (sikl). Spill om kot 1) Føstma som ha samlt i t avtalt atall kot (f.ks 10 stk) uastt katgoi ha vut. 2) Elv som ha samlt i mist tt kot fa hv katgoi (8 stk) ha vut. 3) Hv spill må saml i mist tt kot fa hv katgoi. Nå spill ha klat dt, fotstt ma spillt som fø, m å må lv ku sva på all t spøsmål ifo t katgoikot fo å bhold dt. Sktospill/udvisvudig 1) Læ vlg ut aktull skto. Plukk ut spøsmålskot hfa og spill av vaiat vt ov. 2) Spill fo 2 ll 4 spill. Elv dl skto mllom sg vd loddtkig. E dt fi spill, vil hv spill ha to skto å saml kot fa. E dt to spill, skal d ha fi skto hv. Spill ut spillbttt 1) KlassQuiz: Dl klass i i lag. Plukk ut kot fa aktull skto (udvisvudig). Buk kot fa hl sikl dsom all kapitl gjomgått. Ls opp spøsmål. Elv samabid om t sva og skiv dt d. Gi pog fo iktig bsvals. 2) T på ad: Elv jobb to ll t samm og still hvad spøsmål. D vlg é ll fl skto hv (d ka godt vlg samm). Fo å bhold kott, må d ku sva på all t spøsmål på spøsmålskott. Sva ma fil på tt ll fl spøsmål, lggs kott tilbak i buk og tu gå vid til stma. Nå spøsmålskot spilt ut, tll lv opp hvo mag d ha klat. Elv avtal på fohåd om d ka få buk lvboka som oppslagsvk. Spill md tomm kot 1) Kopi opp og buk kot som ku vis katgoi. Nå ma till tig og lad på katgoi, tkk ma t tomt kot og lag t katgoispøsmål som spill til vst skal sva på. Avgi spill til vst iktig sva, få ha/hu bhold kott. Elv avtal på fohåd om dt lov å buk lvboka å ma skal lag spøsmålt. 2) Dl lv i gupp. La dm buk lvboka og fomul spøsmål slv. Ettpå ka gupp spill md g kot ll bytt kot md a gupp. Kot ka også buks i KlassQuiz. Spi gul GAN Aschhoug 2014 Kopp Tjt

6

7 foskjll på saltva og fskva Si avt på t saltvasfisk. Hvilk fisk svømm i stim skj hvis du la t glass saltva stå i o o uk Si avt på mist t sjøfugl. Hvoda ka du kj igj tosk Hvilk småkyp ka du fi i vakat stadfugl Hvofo bo mittkps i skjll Hvo ligg Nogs ldst fytå tkkfugl ha sjøstj ud kopp si Nå bl Nogs ldst fytå byggt Hvoda s flyd ut Hvo bo mittkps spsilt md Dødhavt Hvilk fugl fly fa Nodpol til Søpol hv høst Hvo fi du øy til sjøstja Si avt på mist t tig du ka fi i vakat. Hvo lag ka tosk bli Hvoda vat i isjø bty dt å svømm i stim Hvoda bvg kabb sg Si avt på to kpsdy. skj hvis du lgg pottbit i saltva Hvo fi du øy til flyd Si avt på to pigghud. Hvofo tg vi fytå Ka du avt på to måkfugl spis kabb

8 Vat fodamp/tøk ut. Saltt bli liggd igj. Saltva ihold salt. Dt gjø ikk fskva. Gåmåk, svatbak, tjld, ødbbt. Tosk, sild og flyd. D ha t yggfi. D ha skjgg på hak. Sild svømm i stim. Lidss. Kabb, mittkps, kåkboll, sjøstj og småfisk. Tkkfugl fly søov å høst komm. Sugføtt. E stadfugl bli væd i Nog om vit. D gjmm sg fo fid og d må bskytt d bløt umpa si. Dødhavt så salt at ma flyt «oppå» vat Rødbbt. Flyd flat og ha øy på samm sid. Yttst på hv am. I tomm sglhus. Fskva ikk salt. Svømm i stim bty å svømm i flokk. F.ks. sjøstj, kåkboll, kabb, tag, mittkps, blåskjll, sglhus, småfisk. Tosk ka bli 2 mt lag. Kabb og mittkps. Kabb bvg sg sidlgs. Fytå hjlp båt å fi tygg vi på havt. Pottbit flyt. Gåmåk og svatbak. Kabb spis imat i skjll og lls alt kjøtt d ka fi i vat. Bgg øy på samm sid. Kåkboll og sjøstj.

9 spis mitmak Hvo mag b ha t iskt Hvofo bli o sopp kalt fo hattsopp gtlig sopp Ka ma spis all slags bæ Hvo voks mult Si mist t foskjllig tig du ka fi på skogbu. hksig Si avt på mist fi ulik bæ. spis ddkopp lut å gjø fø ma plukk sopp Hvilk fag ha mult Ka løpbill fly E flusopp spislig Si t tig ma ka buk bæ til. Hvofo sommfugl t iskt ht dl på sopp Hvilkt stot dy lik å spis bæ Hvofo lag ddkopp spidlvv Hvo voks sopp Ka du fokla hvoda t saksdy s ut Si avt på t giftig sopp. Si avt på mist tt giftig bæ. Hvo voks bjøbæ spis sommfugl-lav Si avt på t spislig sopp. Hvo mag b ha ddkopp Si avt på 3 sopp. Hvilk fag ha blåbæ Hvilk fag ha tyttbæ

10 Et iskt ha 6 b. Sopp gtlig lag tåd (mycl) ud bakk. Mitmak spis død platst. Dt s ut som hattsopp ha hatt på sg. Mult voks i mya. Ni. No bæ giftig. Eddkopp spis ad iskt. D kjøttt. Spø alltid voks ll ls øy i soppbok fø du plukk sopp. Oasj (ll ødlig). F.ks. ddkopp, iskt, smådymitmak, bæ,mos, sopp, mau, baål. E hksig sopp som voks i ig på bakk. F.ks. bigbæ, skogsbæ, blåbæ, mult, vivdl, balid. Sommfugl ha sks b. Ni, d lv på bakk. Hatt, stilk, sopp(mycl) og fukt. Bjø glad i bæ. Flusopp giftig. D ka du ikk spis. F.ks. sylttøy, smooti, i kak, som dsst, til is. Et saksdy ha sks b. D ha «saks» på bakd. Eddkopp fag mat si i spidlvvt. F.ks. ød flusopp, hvit flusopp, flisopp, giftsløsopp. Bjøbæ tivs bst vd sjø. Ud bakk, på tæ og gaml stubb. Vivdl, bali, liljkovall og fiblad. Eddkopp ha ått b. Lav spis blad. F.ks. flusopp, katall, flisopp, giftsløsopp. piggsopp, ødskubb. F.ks. piggsopp, katall, fåsopp, ødskubb. Tyttbæ ød. Blåbæ blå.

11 buks divhus til Si avt på mist t husdy. Si avt på fi kosot. bty å høst pott t ju t mii bty dt at t dy tamt lags smø av Hvo voks ko og pott Ka vi spis hl pottplat Hvoda mlks ku i vå dag avlig Hvilk åva gi kua, høa og sau oss Hvofo pott ba fo kopp Hvoda bl ku mlkt fø bty å yst ost ka du ikk spis på pottplat Si avt på mist t sto gådsmaski. t kjældy bty å ki smø ljå Nå bli pott plukkt opp gjø ugss-obot Nå gå kua i i mlkobot t husdy bl høstfi kalt fø i tid lags av mlk Si mist t tig. Rams opp all mlkpodukt du komm på. sp skj md mlk tt at kua mlkt

12 F.ks. ku, oks, sau, git, hø, kyllig, gis. Å høst pott bty å plukk opp pott fa joda. På t mii bli mlka til ulik mlkpodukt. I divhus ka ma dyk ulik plat. Dt godt og vamt i t divhus. Rug, hav. hvt, bygg Jut d hvo kua lag mlka. Et ju ha fi sp. Smø lags av fløt ll ømm. Ni. Blad og stilk på plat giftig. Du ka ba spis slv pott. Avlig mat på plat. Nå dy tam, dt vat til å væ md msk. Ko og pott voks på åk. Ky mlks md sto mlkobot. Yst ost dt samm som å lag ost. Blad. Dt ku slv pott som ka spiss. F.ks. Takto, skutsk, pottplukk, ugss-obot, såmaski, mlkobot. Kua gi oss mlk og kjøtt. Sau gi oss ull og kjøtt. Høa gi oss gg og kjøtt. Pott ihold vitami og kabohydat. Ku bl mlkt fo håd. Å ki smø bty å lag smø. Kjældy ha vi til hygg og kos. På høst, ll st på somm. Ljå t dskap til å skjæ kot md. Nå ju full av mlk. Ugss-obot fi ugss i åk. F.ks. mlk, yoghut, fløt, cottag chs, smø, ost, sumlk, ømm, ksam. Du ka kaskj da fl Sp «bust» på koakst. Et husdy t dy vi ka ha ytt av på ll a måt. Pottfi. Mlk bli kjøt til miit og bli til ulik mlkpodukt. F.ks. yoghut, fløt, ømm, ost, smø, cottag chs.

13 Hvofo dt lut å spis fukt og gøsak fi ma ii fukt ka gøsak væ Hvo voks gulot tg du å du skal lag dikkkakao Hvo voks kakaofukt fukt ka vi buk fukt til Hvo på plat voks bokkoli spis du å du spis spiat Ka du fotll hvoda kakao bli lagt Hvilkt lad dyk kiwi Hvoda smak fukt gøsak stgl dyks dt my av i Hadag Hvo dyks applsi Hvo dyks baa E papika fukt ll gøsak Si avt på t ulik fuktslag. dyk ma my av i Rogalad Hvofo ha fukt skall Ka vi dyk fukt ut hl åt i Nog t divhus Hvo voks gøsak Hvo voks fukt Hvo voks pott Ka gøsak væ fukt tg fukt og gøsak fo å voks Hvilk gøsak dyks på åk i Nog

14 Fø. Gulot voks ud joda. Kakaofukt voks på kakaotæ. D voks i Vst-Afika. Fukt og gøsak gi oss vitami, mial og fib. Dt hold oss fisk. E gøsak ka væ blad, stgl, kopp ll ota på gøsaksplat. Kakaopulv, sukk og mlk. Kak og dsst. E fukt voks valigvis på tæ. Dt fø ii fukt. Blad på plat. Bokkoli voks øvst på plat. D koll. Italia og Nw Zalad. Kakaofø komm fa kakaofukt. D tøks, bs i ov og kuss til pulv. E gøsak ka væ ota, stgl, kopp ll til og md fukt. Fukt smak som gl søtt. Epl og plomm. Dt «stilk» på plat. Asia og Afika. Basil og USA. F.ks: Epl, applsi, pæ, baa, kiwi, mlo. Skallt bskytt fuktkjøttt og fø. Dt gjø at fukt ikk åt. Fukt, m vi kall dt fo gøsak. Kål og salat. Et vamt glasshus hvo ma ka dyk ulik plat. Ni, dt fo kaldt. Fukt voks stot stt på tæ. Gøsak ka voks på ulik std på plat. Ja. (f.ks. aguk og papika) Pott voks ud joda. Dt ota på plat. Pott, kålot og guløtt. Lys, vam og god jod.

15 skog Hvilk to typ tæ ha vi i Nog t ovdy Hvilk to typ skog ha vi i Nog Hvilk tæ mist blad si om høst ht d fi sto ovdya i Nog Hvilk skog dt mst av i Nog spsilt md batæ bty dt å væ kjøttt foskjll på baskog og løvskog Si av på d fm batæ vi ha i Nog. Hvilkt ovdy jakt hlst i flokk uskog Hvilkt bat mist ål si om vit Ka du avt på ovfugl kall vi skog som gamml og uøt Hvo voks kogl Hvoda ka vi fi ut hvoda ovdy lv åig Hvoda ka koglfø sp sg Hvilkt ovdy dt støst ovdyt Hvoda ka vi fi ut hvo gammlt t t fis ii kogl Hvilkt ovdy ha dusk på ø Hvo gamml Kogika i Damak ka skj å koglfø sp sg Hvilkt ovdy bli kalt fo gåbi Fotll mist t tig vi ka buk tæ til. Vt du om o dy som spis koglfø Hvilkt ovdy i kattfamili

16 I Nog ha vi to hovdtyp skog: løvskog og baskog. Løvtæ mist blad om høst. Gaup, bjø, ulv og jv. Skog mag høy tæ samlt i t stot omåd. I Nog ha vi batæ og løvtæ. Et ovdy t dy som spis ad dy. I baskog dt mst batæ. I løvskog dt mst løvtæ. I Nog dt mst baskog. Lk, ga, fuu, i, balid Ulv. Batæ ha spiss ål og gø hl åt. E kjøttt spis kjøtt. E skog som gamml og uøt kall vi uskog. Kogl voks på tæ. Dt stot stt batæ som ha kogl. E uskog skog som gamml og uøt. Lk mist ål si om vit. Mag ovdy ha adiosd på sg. Da ka vi følg md hvo d gå. Ø sto ovfugl. Vi ka tll åig i tstamm fo å fi ut hvo gammlt tt. Ii kogl fis dt fø. Åig ig ii tstamm. Tt lag ig fo hvt å. Koglfø ka sp sg md vid, dypls ll dybæsj. Gaupa. Bjø dt støst ovdyt. Møbl, båt, hus, bygg, papi osv... Kogika i Damak st 2000 å gamml. F.ks. ko, mus og fugl. Nå koglfø sp sg voks dt opp y tæ. Gaupa. Ulv.

17 skj å o tyg va skj å lysstål tff va flksjo av lys skj å o ltt va Bskiv hvoda dt s ut å du sk skj d i t glass va. skj å ma saml solstål skj å ma blad olj md va Hvofo s dt ut som gjstad få «kkk» å d sks d i va skj md sjokolad som ligg i sola Ka ma blad samm olj og va E dt sat at du ikk s o foskjll å du sk o d i va Fotll til pso til vst fo dg om «opticks-fosøkt». skj å ma lgg du oppi bladig av va og olj skj md blyat i t vaglass skj å ma lgg sjokoladbit oppi alumiiumstakt og hold mot sola skj md hoig oppi olj- og vabladig Bli skj som stts i t vaglass bli dlt i to gjod alumiiumsfoli md smlttid vil lgg sg øvst i glasst å du blad olj og va S gjstad som ligg i va mid ll stø ut Smlt sjokolad fot ll sakt i alumiiumstakt Vil hoig ll vat lgg sg dst i glasst Vil blyat i va s tykk ll ty ut Hvofo smlt sjokoload i sola Vil vikok flyt ll syk i va Ka du fokla hvofo Ka ma s gjom va Hvm va Akimds Hvm va Sllius Hvoda ka ma få sjokolad til å smlt fotst mulig ut Hvofo ht fosøkt Opticks

18 Nå o ltt va, flyt dt. Nå o tyg va, syk dt. Dl av skj som i va s stø ut. Skj s «kkt» ut. Dt bli vldig vamt d solstål møts. Lysstål bli bmst av vat og vil d tig. Rflksjo av lys å lyst tff o og sds tilbak ll i y tig. Ni, dt gå ikk å blad olj og va. Va og olj vil ikk blad sg. Olj lgg sg oppå vat. Ni. Tig som sks i va s stø ut og d s «kkt» ut i vakat. Sjokolad bl lagt i alumiiumstakt. D smltt da sola vamt opp sjokolad. Lysstål i va gå sakt lysstål ov va og da s dt ut som skj kkt. Sjokolad vil smlt. Hoig tygst og vil lgg sg hlt dst i glasst. Du vil syk d d hvo vat ligg. Ni, m dt s ut som d dlt i to. Sjokolad smlt fot i alumiiumstakt. Blyat vil s tykk ut ud va. Sjokolad smlt gask fot i takt. Hoig tygst. D vil lgg sg hlt dst i glasst. Olj ltt va og vil lgg sg øvst. E blyat i va vil s tykk ut. Gjstad som ligg i va vil s stø ut. Solstål vam. Smøt i sjokolad smlt. Fot. Akimds va gsk fosk. Ha foskt på hva som skj å ma lgg o i va. Sllius va fosk fa Ndlad. Ha foskt på hva som skj md lys å dt gå gjom va og glass. Nwto bømt glsk fosk. Nwto skv bok som ht Opticks. Vikok flyt. Dt «luftlomm» i kok. Ja, ma ka s gjom va. Lag alumiiumstakt og lgg sjokolad oppi. Hold mot sola.

19 Si fm tig som likt hos all msk. Hvilk oppgav ha skjlttt ht dl i øyt ka væ ulikt hos msk Hvo mag kokl bstå skjlttt av kall vi kul som øyt bstå av bty dt å væ fuksjoshmmt dt skjlttt bskytt ii kopp vå Hvo øy vå skj hvis du bkk am Hvilk dl av skjlttt ka du s ht d dl som gi oss øyfag Si avt på fi ulik hjlpmidl Hvm buk føhud gjø t øtgbild blodt lagt av pupill Hvoda dt å s md ba tt øy t hjlpmiddl Hvo bli d ød blodcll lagt iis dt samm som Hvm ha buk fo høappaat gjø d ød blodcll Ka du t at od fo gbuhi Si to tig som ulikt mllom dg og d som sitt til vst fo dg. Hvilk oppgav ha d hvit blodcll tg du hvis du ha dålig sy buk ma ullstol til Hvilk oppgav ha blodplat Hvilk fag på øyt ha pso som sitt til høy fo dg

20 Håfag, skostøls, høyd, vkt, sas, hudfag, øyfag osv kokl. Øypl. F.ks. hjt, lug, skjltt, hj, blod, magskk osv... Skjlttt hold kopp opp. Skjlttt bskytt oga i i kopp. Øypl, pupill og gbuhi (iis) Nå du bkk am, bli skjlttt ødlagt, m dt go igj. Kaskj må du ha gips. T. Rgbuhi (iis) Nå ma fuksjoshmmt t o i kopp som ikk vik hlt som dt skal. No tg hjlpmidl. Skjlttt bskytt oga i i kopp. Blat at hjt, lug og hj. Øy vå ligg i hodskall. Blid og svaksyt ka tg føhud. Føhud, bill, høappaat, ullstol, kykk. Blod lagt av ød blodcll, hvit blodcll og blodplat. Nå ma s md ba tt øy ka dt væ vasklig å bstmm avstad, tff iktig, gip og gå i tapp. Et øtgbild ka ta bild av skjlttt gjom hud. Pupill t hull i øyplt som slipp i lys. D som høslshmmt ka tg høappaat fo å hø bd. D ød blodcll fakt oksyg udt i kopp. Et hjlpmiddl o som på ll a måt hjlp d som ha fuksjoshmmig. D ød blodcll bli lagt i skjlttt. Iis. Iis dt samm som gbuhi. D som buk ullstol tg d fo å ku bvg sg udt og komm sg fm på ghåd. Blodplat ttt igj så hvis du slå dg og bgy å blø. H dt opp til motspill å godkj svat. H dt opp til motspill å godkj svat. D hvit blodcll kjmp mot vius og bakti. Bill ll kotaktlis.

21 t tj Hvofo øystikk mstflyv Hvm lik å spis admat Hvoda vat i t tj Fokla hvoda livt til øystikk. Hvilk dy hvil på tjøaks og vasslik t amfibidy æigskjd Hvo mag gag skift øystikkymf skallt sitt dt plat lag Hvo mag øy ha vivl Ka du si avt på t plat vd tjt må dy og iskt vd tjt pass sg fo Hvo lv vivl Hvofo plat viktig i t tj buk dy og iskt plat vd tjt til Hvoda svømm yggsvømm Hvm lgg gg si ud blad Hvo lv amfibidy Si av på to amfibidy. Hvoda pust vakalv økkos Hvofo vakalv lys ud og møk oppå skj hvis all plat i t tj fosvi t umptoll Hvo fosk om vit Ka iskt lv ud va E plat ba til pyt vd tjt Si t iskt som lv i tjt. Hvilkt dy lik å spis valiljstilk

22 I t tj dt fskva. Eggt klkks ud va. Øystikkymf lv ud va. D skift skall 14 gag fø d kyp opp, skift skall og ka slå ut vig. Iskt og amfibi. Et tj lit isjø. D ka fly folgs, baklgs og sidlgs. D ka fly i 50 km i tim. Ada glad i plat admat. E æigskjd vis hvm som spis hvm i atu. Fi øy. F.ks. vasslikk, tjøsaks, dukjvl, skosivaks, admat og valilj (økkos). Amfibidy lv føst i va og så på lad. Fosk, padd og salamad amfibidy. 14 gag. Plat lag oksyg (luft). Dy og iskt buk plat til å gjmm sg i. Ryggsvømm svømm på ygg. Iskt og amfibi lgg gg si ud blad. Dy og iskt må pass sg fo ikk å bli spist av ad dy og iskt. Vivl lv på vaovflat. Plat lag oksyg i vat. Plat gjmmstd. Plat mat. Fosk, padd, salamad. Vakalv lys ud og møk fo å bskytt sg mot fid si. Fugl s d ikk mot møkt va. Fisk s d ikk mot lys himml. Alt liv i tjt vil dø hvis plat bli bot. Amfibidy lv føst i va og så på lad. Vakalv stikk umpa ov va og fyll luft ud skallt sitt. Nøkkos valilj. Om vit lgg fosk sg i dval på bu av tjt. F.ks. vakalv, yggsvømm, valøp, vivl og øystikk. Elg ka dykk d fo å spis valiljstilk. Et umptoll t amfibidy som å ikk blitt til fosk, padd ll salamad. Rumptoll ha ba hod og hal. Ja, dt ka d. Ni. Plat vldig viktig fo at dy og iskt ka lv vd tjt.

23 Tomm spillkot til Spispillt. I ovsikt ov spillgl og spillvaiat fi du tips til hvoda d tomm kot ka buks.

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje? å skj? va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt? solstål å o skj? va tyg tål å lyss skj? tff va av lys? flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

norsk høst -30% FERDIGE GRYTERETTER Fra delikatessedisken stort utvalg Gjelder fnrsadag Ferske svinekoteletter Blåbær/jordbær fra fiskedisken

norsk høst -30% FERDIGE GRYTERETTER Fra delikatessedisken stort utvalg Gjelder fnrsadag Ferske svinekoteletter Blåbær/jordbær fra fiskedisken nosk høst FERDIGE GRYTERETTER -30% Fa delikatessedisken stot utvalg mandag Gjelde fnsadag til o andag m a f e ld Gje nsdag til o 50% 39 26% 79 od.pis 79,/kg od.pis 109,00/kg Feske svinekotelette Blåbæ/jodbæ

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra.

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra. Støst på bilutsty N 1 jaua 2013 sal g a u ja t vi m g d f s k b tak 1999,- Pacific 500 Vlum: 330 lit THU 631550 4 LITER Vil: 469,- 199,GTX 10W40 CAS GTX10404L Fa: 999,- 599,7 amp BATTERILADER STARTHJELP

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage maianne@futuia.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE F UUØKL Walsth&Øya idmsutvikli åv 5 - uudsøkls ppda : 5686 appt at: 424 J & MLJØ, Ø Ø Fylk kshus Kmmu s td Ås UM: (uf 89, s 2) 64 6666 Byh ppdasiv Walsth&Øya idmsutvikli v/ds Walsth ppda fmidlt av ppdasfas

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Kort om syvendedags adventistene

Kort om syvendedags adventistene Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

jul Skap god stemning med pynt som smaker, og bakte gaver

jul Skap god stemning med pynt som smaker, og bakte gaver jul Skap god stemning med pynt som smaker, og bakte gaver 2 Julen er nok den tiden på året da vi koser oss aller mest sammen med dem vi er glad i. Her finner du mange gode ideer til hyggelige aktiviteter

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml Ssktoukr! fi Lttsaltt torskfilt og frsk sifilt DSH. 750 g. Pr pk 106,53 Jif og Ajax rngjøringsproduktr Fra 250 ml Nidar favorittr Fra 300 g fra 97,06. 1 pk fra 37,60 79-40% Et stort utvalg Big On og Grandiosa

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1. Våre beste julekaker for matallergikere

NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1. Våre beste julekaker for matallergikere NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1 Våre beste julekaker for matallergikere NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 2 NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 3 Julen er en tid

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve

KAPITTEL 3. Tall om barn i kr. ... du må se på men. De må leve ITRODUKSJO: KAPITTEL 3 BAR MISTER SI BARDOM I KRIG BAR I KOFLIKT Tk g a Hbo, Isal 2007 ) lvådsabd: Kompasmål ( 10 skal ku: «Gjø Mål fo opplæga a lv gh samfu» fo ba ugs plk ) gaf: Kompasmål ( 10 skal ku:

Detaljer