Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007"

Transkript

1 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007

2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning, institusjon og bdift md intss knyttt til vitafikk. OFV abid fo at næingslivt, dt offntlig og pivatpson, dt vil si all vibuk, skal få dkkt sitt tanspotbhov på n ffktiv og asjonll måt md minst mulig skad på mnnsk og miljø. Våt pimæ viksomhtsomåd opplysningsviksomht. OFV skal væ n objktiv og pålitlig kild til fakta om all fohold knyttt til vitafikkn fo vå mdlmm, politik og pss. Gjnnom å innhnt, analys og fomidl fakta og kunnskap om vin og vitafikkns konskvns fo samfunnt og nklt - pson, skal vi, sammn md vå mdlmm, avdkk svakht vd dagns vipolitikk og sik bd løsning. OFV i og div n fotningsmssig viksomht knyttt til publising av n kk statistikkpodukt gjnnom slskapt Opplysningsådt fo Vitafikkn AS (OFV AS). Fo å gi t fyllstgjønd bild av OFVs total viksomht, omfatt åsbtningn også hovdtkk fa viksomhtn i OFV AS. Oganisasjonn ha kontostd i Oslo. REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET Foutstningn om fotsatt dift lagt til gunn vd utabidlsn av gnskapt. Foningns inntkt va totalt på k , hvoav k va mdlmskontingnt og k va and diftsinntkt fa fodagsviksomht. Royaltyinntktn fa OFV AS va på k OFV hadd t diftsundskudd på k Dt bl utbtalt aksjutbytt fa OFV AS på k , og md ntinntkt på k bl d samld ntto finansinntktn k Dmd bl foningns åssultat i 2007 t ovskudd på k Foningns gnkapital p k , opp fa k i Egnkapitalandln 90,6 %. OFV AS hadd i 2007 t sultat tt skatt på k Dt n økning på k fa åt fø. Egnkapitaln i OFV AS k p Dt bl i 2007 avviklt sks stymøt. Styts fokus ha væt utabidingn av ny statgi og handlingsplan fo OFV, samt å fmm foningns omfont syn i viktig, samfdslspolitisk sak. Sammn md 11 and oganisasjon, fl av dm mdlmm i OFV, fmmt 2 3

3 ET INNHOLDSRIKT OG SPENNENDE ÅR Styts valuing av 2007 foningn t kav om oppttls av t uavhngig vitilsyn. OFV psntt også SINTEF-appotn Miljøkonskvns av bd vi, n appot som bl ovakt Samfdslsministn og som ha væt md på å lgg pmiss fo fmtidns vipolitikk. MEDLEMMER Vd utgangn av 2007 hadd OFV 86 mdlmm. Dt fm fæ nn fo tt å sidn. Statns Vgvsn, Vgdiktoatt, mdlm gjnnom mang å sa opp mdlmskapt på bakgunn av fan fo fmtidig lojalittskonflikt. Å vv fl mdlmm vil bli pioitt. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Dt to pson som abid i OFV, n kvinn og n mann. Bgg i ldnd stilling. Styt bstå av 11 mdlmm, hav 3 kvinn og 8 mnn. Foningn ha som mål å væ n abidsplass utn foskjllsbhandling mllom kvinn og mnn, og ha ikk planlagt ll gjnnomføt sæskilt tiltak på dtt omådt. Styt ans abidsmiljøt i oganisasjonn som godt. Totalt sykfavæ i 2007 va 12 dag, no som utgjø 5,6 % av total abidstid i åt. Dt n økning på 1,9 posntpong i fohold til åt fø. Egnmldt favæ utgjod 1,6 % av totalt favæ. Dt ha ikk blitt appott om skad ll ulykk på abidsplassn. Dt ikk ivksatt spsill tiltak på omådt. MILJØ Oganisasjonns viksomht mdfø i svæt litn gad founsning ll utslipp som kan væ til skad fo dt yt miljø. Dt ha dfo ikk væt nødvndig å ivkstt spsill tiltak på dtt omådt. ANDRE FORHOLD Dt tt dt styt kjnn til ikk inntådt fohold tt gnskapsåts utgang som ha btydning fo slskapts stilling og sultat. Oslo, 9. apil Mia Ebltoft Gunna Apland Jan Johansn nstld styld stymdlm Jøn Clausn Vigdis Dahlsid Run Gaustad Syv Livstad stymdlm stymdlm stymdlm stymdlm Lif Nybø Maius Stn Tj Tøing Kaiann Wstby stymdlm stymdlm stymdlm stymdlm Åt 2007 va pgt av mang faglig utfodnd sak og omfattnd politisk abid, mn fdigstilllsn av foningns ny statgi og handlingsplan sto også sntalt. Abidt md å fobd administativ utin bl vidføt fa åt fø. Å mål d konkt sultat av OFVs abid som kjnt, vansklig ha likvl væt t å d OFVs innsats ha væt synlig utad. Ikk minst ha SINTEFappotn Miljøkonskvns av bd vi bidatt til dtt. Styt glad fo at hovdkonklusjonn fa appotn tatt md i gjingns Klimamlding, og at Samfdslsministn lgg appotns funn til gunn fo fmtidig posjkt i viskton. Flytting til ny lokal ha væt viktig fo foningns viksomht. Dt ha gjot dt mulig å avhold stymøt og and møt i gn lokal, no som styk fllsskapsføllsn mllom foningns mdlmm. Et annt positivt sultat av flyttingn at huslikostnadn ha blitt dust, slik at n stø dl av foningns midl kan buks til posjktabid. På minussidn nots at flyttingn ha sultt i lng isvi fo d flst ansatt, mn dt s ut til at dt ikk skap fo sto vansklight. Øyvind Solbg Thosn diktø På mang samfdslspolitisk omåd kan n s n utvikling i takt md d synspunkt som ha væt hvdt fa OFV. Stt i fohold til ssusn som ha stått til ådight båd økonomisk og psonllmssig si styt sg tilfds md hva som oppnådd i

4 ORGANISASJON OG ANSATTE Stabilitt t nøkklbgp i OFV VIRKSOMHETEN I OFV AS Dn fotningsmssig viksomhtn i Opplysningsådt fo Vitafikkn divs gjnnom slskapt OFV AS. STYRETS SAMMENSETTING Foningns sty bstå av 8 mnn og 3 kvinn. Ett åsmøtt ha styt hatt følgnd sammnstting: Gunna Apland, Nogs Lastbili-Fobund (styld) Mia Ebltoft, Finansnæingns Hovdoganisasjon (nstld) Vigdis Dahlsid, Citoën Nog AS Jan Johansn, Nogs Automobil-Fobund Syv Livstad, Nogs Bilbansjfobund Kaiann Wstby, Mazda Moto Nog AS Run Gaustad, Konglig Nosk Automobilfobund Maius Stn, Btl O. Stn AS Tj Tøing, Motoføns Avholdsfobund Lif Nybø, Nogs Bilutlifobund Jøn Clausn, Viking Rdningstjnst AS OFVs sty bstå også av fl vaamdlmm. Styabidt omhandl i sto gad bhandling av politisk sak, og dt avgjønd fo t godt sultat at n sto dl av foningns mdlmm psntt i styt. Vaamdlmmn ha møttt i samm gad som stymdlmmn. Vaamdlmm til styt tt åsmøtt : Tond Johannsn, Maskinntpnøns Fobund (1. vaapsntant) To I. Bg, Toyota Nog AS (2. vaapsntant) An Aabg, Asfaltntpnøns Foning (3. vaapsntant) Eik K. Rist, Msta AS (4. vaapsntant) Kai Sandbg, Tygg Tafikk (5. vaapsntant) På åsmøtt bl Run Gaustad valgt inn som nytt stymdlm og Eik Rist, To I. Bg og Kai Sandbg bl valgt til vaapsntant. Dt avholdt 6 odinæ stymøt i Dt ha ikk væt oppnvnt abidsutvalg i Valgkomitn bstå tt åsmøtt i 2007, av: Jan Johansn, ld Finn Tandbg, mdlm Ktil E. Johansn, mdlm ADMINISTRASJON OG LEDELSE Diktøn ld båd foningn og OFV AS, og ansvalig ovfo styn i bgg oganisasjon. Dn sntal administasjonn bstå av diktø og fagsjf. Øyvind Solbg Thosn, Vilid Fmon, diktø fagsjf ADMINISTRASJON OG LEDELSE I OFV AS abid i tillgg til diktøn, følgnd pson: Pål J. Buhn, Jan Ptt Røssvold, Thovald Gjønnæss, Ann Mt Skulbu Wi, Guo Dahl, avd. ld poduktsjf poduktkonsulnt gnskapsmdabid sktæ STATISTIKKPRODUKSJONEN Salg av gistingsstatistikk slskapts dominnd inntktskild. Poduksjonn omfatt båd standadstatistikk og spsialstatistikk fo nkltkund. Bilimpotøn dn støst kundguppn i OFV AS. Utviklingn av d lktonisk statistikkn vidføt i Økt lktonisk fomidling av data, og dust distibusjon av papibast statistikk gjld også fo Dt bl fotatt sto invsting i pogamming av statistikkpoduktn i Dnn invstingn skal sik at vi i løpt av 2009 vil gå ov fa stomaskindift til n mind sv i gt hus. Dagns tidkvnd utin, hund abidt md å ta ut spsialappot fo kundn vå, vil bli stattt av nkl wb-løsning. Dnn omlggingn vil også dann gunnlag fo t bd bukgnssnitt fo all vå lktonisk statistikkpodukt i fmtidn. Dn tykt utgavn av gistingsstatistikkn gi nn så lng t bukbat dkningsbidag, mn all data dn innhold og m til få man vd å abonn på datadistibut statistikk. Vi vil fotsatt utgi gistingsstatistikkn som n måndlig tykt publikasjon, mn vi ta sikt på at i løpt av 2008 vil d flst av vå publikasjon væ stattt av lktonisk utgav. Omstningn av d lktonisk statistikkpoduktn fotsatt øknd. BILDATABASEN - BILPRISER OG TEKNISKE DATA/UTSTYRSDATA OFV Bildata, bildatabasn, gunnlagt fo slskapts poduksjon av poduktn Bilpis, CO2-ovsikt, Tknisk data/utstysdata, Dkkdata, Bildata PC, Bildata Poff m.m. OFV Bildata ha bfstt sin posisjon i makdt gjnnom Basn ha fått tilføyd ny infomasjon i hnhold til ttspøsl fa kundn. Fa fosikingsbansjn ha dt væt n øknd intss fo båd fotløpnd infomasjon og histoisk data fa basn, pimæt bukt til abidt md pmifaststtls. Dt også inngått n langsiktig avtal md Toll og avgiftsdiktoatt om fomidling av data fa basn, bukt i fobindls md faststtls av ngangsavgift vd buktimpot, altnativ bgningsmåt fa 1. mai Vi ha i 2007 tablt t mgt intssant samabid md Vgdiktoatt om lving av data fa bildatabasn til buk i n ny intnttsid und Dtt vil bli n infomasjonssid ttt mot pivat og pofsjonll bilkjøp, d lvant miljø- og sikkhtsdata om ny bil vil bli psntt. Basn vil bli utvidt md ny dataflt i dnn sammnhng. GENERELT At stadig m data lggs ut på Intntt ntn åpnt ll som abonnmnt, fø til at ttspøsln tt vå fast tykt publikasjon gå nd og lønnsomhtn av diss svkks. Dnn utviklingn ovvåks nøy og hva som skal tykks og hvo oft d tykt publikasjonn skal utgis, vil bli løpnd vudt. OFV AS ha gitt ut følgnd publikasjon: Bil- og Vistatistikk, Rgistingsstatistikk ov ny bil, Bilpis, Kalkyl fo kostnad vd bilhold, Tknisk data/utstysdata, Bildata Poff/Bildata-PC, Eiskift av bukt bil, Bilttthtn i landts kommun, Rgistt kjøtøy i landts kommun, 1 utgav p. å måndlig 10 utgav p. å 1 utgav p å måndlig måndlig måndlig 1 utgav p å 1 utgav p å 6 7

5 MEDLEMMER Vd utgangn av 2007 hadd OFV 86 mdlmm. Åt fø va mdlmstallt 91. STRATEGI OG HANDLINGSPLAN En tydlig kus bl stakt ut i løpt av LANDSOMFATTENDE ORGANISASJONER Amican Ca Club of Noway Asfaltntpnøns Foning, AEF Autobansjns Lvandøfoning Autoist Tafikkskols Landsfobund, ATL Bilimpotøns Landsfoning, B.I.L Finansiingsslskapns Foning Finansnæingns Hovdoganisasjon, FNH Konglig Nosk Automobilklub, KNA Landsfoningn fo tafikkskadd, LTN Maskinntpnøns Fobund, MEF Motoføns Avholdsfobund, MA Nogs Automobil-Fobund, NAF Nogs Bilbansjfobund, NBF Nogs Biloppsamls Foning Nogs Bilutlifobund Nogs Lastbili-Fobund, NLF Nogs Taxifobund Nosk Asfaltfoning Tanspotbdiftns Landsfoning, TL Tygg Tafikk Nosk Dkkimpotøs Foning MEDIA Adssavisn Bilfolagt AS Folagt Last og buss AS Tønd-Avisa Vdns Gang Vi Mnn BEDRIFTER A-K Maskin AS Algaad AS Al-Ko Kob AS Auto-Gip AS Autoindusti AS Autostn AS BCA Autoauksjon Oslo Bilauksjon AS Btl O. Stn AS Btl O. Stn Tønsbg Bilsvic As BMW Nog AS Chico Bil AS Citoën Nog AS DEFA AS Dn Nosk Bank, DnBNOR DNB Finans AS Du Pont Pfomanc Coatings Nog AS Esso Nog Fatsskiv AS Fod Moto Nog AS Gnal Motos Nog AS Gjnsidig Skadfosiking Goodya Dunlop Tys Nog AS Haald A. Møll AS Hllano AS Hofstads AS Hydo Aluminium AS/Hydo tans. Hydo Txaco AS Hyundai Moto Nog If Skadfosiking NUF Ivco Nog AS Kolo Vidkk AS Lasplan Nog AS Man Last & Buss AS Mazda Moto Nog AS Msta AS Motoguppn AS Moto-Tad AS Noda Finans AS Nosk Scania AS Nosk Shll AS Okl AS Osca Røhuus AS Oslo og Omgns bilbansjfobund Oslo Spovi AS Robt Bosch AS Røhn og Slm AS Romns AS Rutbilins Standadisingsfobund Sanns & Co. AS Skotvdt AS Spabank 1 Skadfosiking AS Svako An Syvsn AS Toyota Ask og Bæum AS Toyota Dammn AS Toyota Nog AS Toyota Sntum AS Viking Rdningstjnst AS Volvo Psonbil Nog AS VB Autobatti Gjnnom n gundig posss i OFVs statgiutvalg bl dt utabidt n ny statgiplan fo Opplysningsådt fo Vitafikkn. Statgiutvalgt bsto av psntant fa styt og administasjonn. I abidt bl dt lagt vkt på å væ konkt og opativ, og at statgidokumntt skull fmstå i n m modn spåkdakt. Styt godt fonøyd md sultatt av dnn posssn. OFVS VIRKEFELT Vitafikkns oll i nosk samfdslspolitikk. VÅR ROLLE OFV skal væ n objktiv og pålitlig kild til fakta om all fohold knyttt til vitafikkn fo vå mdlmm, politik og pss. MÅLSETTING All vibuk skal få dkkt sitt tanspotbhov på n ffktiv og asjonll måt, md minst mulig skad på mnnsk og miljø. STRATEGI Gjnnom å innhnt, analys og fomidl fakta og kunnskap om vin og vitafikkns konskvns fo samfunnt og nkltpson, skal vi, sammn md vå mdlmm, avdkk svakht vd dagns vipolitikk og sik bd løsning. MÅLGRUPPE Mdlmm, politik, myndight og opinionn VERDIER Patipolitisk nøytal, saklig, ttttlig og udd OPERASJONALISERING En asjonll og ffktiv vitafikk som samtidig bækaftig i fom av minst mulig skad på mnnsk og miljø, oppnås i samspillt mllom bil, vi og mnnsk. Bilpakn bø ha n slik sammnstning at dn sik høy passiv og aktiv sikkht samt lav utslipp av klimagass, NOx, kullos, patikl og and skadlig stoff. Vin bø væ utfomt på n slik måt at d ld til sikk atfd og tilgind vd mnnsklig fil. Fysisk skill mllom møtnd tafikk svæt viktig. Vin bø vid væ utfomt på n slik måt at dt i støst mulig gad kan holds jvn fat i fatsintvalln som gi lavst utslipp (ov 50 /t). Hovdvin bø væ dimnsjont fo høyst tillatt fatsgns (90 /t ll 100 /t ). Mnnskn vibukn bø fota bvisst valg i vitafikkn. D bø vlg sik og miljøffktiv bil og tanspotmidl. 8 9

6 OFV EN OBJEKTIV OG PÅLITELIG KILDE En av OFVs viktigst oll å få fm ny kunnskap. FORMIDLER OG PÅDRIVER OFV skal fomidl fakta og psnt foslag til bd løsning. Dt t stot bhov fo kokt infomasjon om standadn på nosk vi. Gjnnom fl å md fo lav bvilgning til viskton, ha fofallt på vin antatt nom dimnsjon. Dn ålig tafikkvkstn ovstig vimyndightns pognos, å tt å. I løpt av 2007 økt tungtafikkn m nn dobblt så my som psonbiltafikkn, og dn samld tafikkvkstn va nok n gang høy nn dt som lagt til gunn i Nasjonal Tanspotplan. Dtt øk bhovt fo utbygging av d høyst blastd vin, båd til og fa utlandt og mllom d sto boog abidsgionn i Nog. OFV ha i all å lagt vkt på å fmskaff og fomidl ny kunnskap om vinttt og vitafikkn. Dt mulig gjnnom t ttt og godt samabid md Statns vgvsn, Vgdiktoatt, foskningsinstitusjon og vå mdlmsoganisasjon. STANDARDGAPET Standadn på nosk vi må hvs btydlig. Dt n sto utfoding at hovdvinttt ikk tilpasst dagns tafikk og bhov fo ask og sikk fmkommlight. Avvikt mllom god vinomal standad og faktisk standad bkymingsfullt. Halvpatn av iksvin ha ikk bukba standad, mns 20 % av diss vin ha fullgod/vinomal standad. På stamvin, d 55 % av all vitafikk avvikls, dt ba 5 % som hold fullgod standad. Standadgapt fø til fl ulykk, høy utslipp fa vitafikkn og høy tanspotkostnad nn om vin hadd tilfdsstilt standadkavn. Enhv duksjon i standadgapt vil dfo bida til å komm næm n alising av OFVs målstting om asjonll og ffktiv vitafikk md minst mulig skad på mnnsk og miljø. ENORMT VEDLIKEHOLDSBEHOV I tillgg til standadgapt, dt gjnnom Statns vgvsns ttslpsanalys fmkommt t btydlig vdlikholdsttslp. Dtt gjld sælig vidkk, tunnl og bu på iksvinttt, mn også på fylksvin. Dt bhov fo m nn 15 milliad kon fo å ust opp stamvin og øvig iksvi til bukba standad. Og t tilsvand bløp tngs fo å gjø dt samm md dagns fylksvintt. BILAVGIFTER I tåd md ny statgiplan vil OFV fokus på bilavgift i dn gad d kan bida til å nå målt om asjonll og ffktiv vitafikk md minst mulig skad på mnnsk og miljø. Rgjingns innsats fo å vi avgiftn i m miljøvnnlig tning va i fokus i Fa 1. janua bgns ngangsavgiftn på ny bil ut fa bilns gnvkt, motoffkt og CO2-utslipp. I 2007 spilt OFV n aktiv oll i fomidlingn av hvilk konskvns avgiftsndingn mdføt fo føstgangsgisting av psonbil. Gjnnom måndlig statistikk ov gjnnomsnittlig CO2-utslipp fa ny psonbil, påvist OFV at avgiftsomlggingn faktisk vikt i ønskt tning. Fo å utnytt d omfattnd databasn vå bd, vil vi i tidn fmov utabid appot ov utviklingn i bilmakdt i Nog. Vi vil bgynn gjnnom å psnt n valuing av avgiftsomlggingn vån I 2007 va dt sto intss fa mdlmm, politik og pss fo fakta om standadgapt og vdlikholdsbhovt på iks- og fylksvin. Ikk minst Hanklivulykkn i omjuln, og d påfølgnd omstndightn knyttt til kontoll og siking av all tunnl i ttkant, satt sitt pg på mdifokusingn undt vivdlik - hold dtt åt. VEDLIKEHOLDSBEHOV I TUNNELER OG BROER Våt utspill i pssn md tall fo vdlikholdsttslp på nosk tunnl, bast på data fa SVV, føt til mang nyhtsoppslag i n kk avis og nttavis. Bokollapsn i Minnapolis, USA, føt til spøsmål om no lignnd kunn hnd i Nog. OFV fomidlt på dnn bakgunn talln fo vdlikholdsttslp på iks- og fylksvibo, og kommntt isikon fo dtt i mdia. KLIMAUTFORDRINGENE I 2007 ha dt væt t øknd fokus på klimapobl - matikkn og tiltak fo å dus CO2-utslippn. Rappotn fa FNs klimapanl om mnnskskapt klimanding, dt nosk Lavutslippsutvalgts NOU og gjingns abid md Klimamldingn og sktovis klimahandlingsplan, pgt nyhtsbildt og tidsåndn i I fbua offntliggjod OFV SINTEF-appotn Miljøkonskvns av bd vi. Rappotn konkludt md at utbding av n smal, svingt toflts/dls énfltsvi til n modn tofltsvi, og n ovblastt høytafikkt tofltsvi til n ny fiflts motovi lagt utnom tttstd, vil gi btydlig duksjon i utslipp av klimagass og lokal founsning fa vitafikkn. SINTEF vudt også ffktn av å bygg ut n ovblastt 4-flts bymotovi md tt ksta flt. Viutbding gi btydlig utslippsduksjon, mn dt nødvndig å bgns tafikkvkstn md målttd viidl som its, pakingsstiksjon ll vipising i følg appotn. Rappotn vakt oppsikt i dbattn knyttt til utslippsdusnd tiltak i vitafikkn. På psskonfansn mottok Samfdslsminist Liv Sign Navast appotn md n uttalls om at dn va t viktig innspill i gjingns abid md sktovis klimahandlingsplan og i dpatmntts abid md Nasjonal tanspotplan I gjingns klimamlding, som bl lagt fm fø sommn 2007, bl fl av anbfalingn i SINTEFappotn tatt md som tningsgivnd fo dt fmtidig klimaabidt innn viskton. En si fo OFV. SÆRAVGIFTSUTVALGET: I TRÅD MED VÅRE ANBEFALINGER. En dl av dt gjingsoppnvnt sæavgiftsutvalgts mandat va å vud dagns avgiftssystm knyttt til bil. Utvalgt vudt båd kjøpsavgift som ngangsavgiftn og omgistingsavgiftn, buksavgift som divstoffavgiftn, samt iavgift som åsavgift og vktåsavgift. OFV bl invitt til å væ n dl av utvalgts fansgupp, dltok på tt møt og ga to høingsuttalls. Vå synspunkt om at n stø dl av bilavgiftn skull knytts opp mot faktisk buk og at kjøps- og iavgiftn bud duss, bl tatt til følg av utvalgt. Utvalgts vuding av sæavgiftn fa vitafikkn bl stt i sammnhng md bompngn, no OFV ha fofktt nødvndightn av i lng tid.

7 UAVHENGIG VEITILSYN Sammn md 10 and oganisasjon, d flst mdlmm i OFV, la vi vån 2007 fm t kav ovfo Samfdslsdpatmntt om å tabl t uavhngig vitilsyn utnfo Statns vgvsn. Vi mn dt uhldig at SVV skal ivata fl, til dls motstidnd oll, og ønsk at ansvat fo å fø tilsyn md vinttt skal ovlats til n annn instans nn vihold slv. På bakgunn av våt kav, samt tilsvand foslag fa dt politisk miljø, bsluttt gjingn å utnvn t utvalg som skal vud bhovt fo t uavhngig vitilsyn. Utvalgt skal lgg fm sin innstilling i løpt av VEIBRUKERNES RETTIGHETER OG KRAV TIL VEISTANDARD En av OFVs kjpphst å få akspt fo at vibukn ha tt til god, ffktiv og tygg vi og at vihold ha t ansva fo at vin tilfdsstill vinomaln. Dtt t langsiktig abid som fogå på fl plan. Gjnnom 2007 fikk vi mdia til å intss sg fo dtt, no som sultt i innlgg i TØIs publikasjon Samfdsl og oppslag i Nationn og VG. Høstn 2007 bsluttt styt i OFV å igangstt posjktt Kvalitativ kiti fo vistandad, t posjkt som ha til hnsikt å dfin t stt md kiti fo hva slags vistandad vibukn kan fovnt av vimyndight på statlig, fylkskommunalt og kommunalt nivå. Dtt abidt vil bli fullføt i løpt av 2008, og mdlmmn i OFV vil stå sntalt i posssn md å dfin d kvalitativ kitin fo vistandad. RUSHTIDSAVGIFT Spøsmålt om innføing av vipising ll ushtidsavgift kom opp igjn på dn politisk dagsodn i Bast på faing fa Stockholm og London oppfodt samfdslsministn lokal politik til å vud ushtidsavgift som t viiddl fo å dus tafikkn i stø by. I dn offntlig dbattn va dt tydlig bhov fo n bgpsavklaing. Styt i OFV ga administasjonn i oppdag å utabid n appot om fodl og ulmp vd ushtidsavgift. Fo å innhnt intnasjonal faing fa foskningsmiljø gjnnomføt administasjonn t møt md fosk vd Impial Collg i London. I tillgg invitt vi til t fodag i t stymøt, d Haald Minkn fa TØI psntt appotn Vipising, kollktivtiltak og sosial ulikht. Rappotn vil bli fdigstilt mdio STATSBUDSJETTET I Tanspot- og kommunikasjonskomitns høing om statsbudsjttt fo 2008 la OFV vkt på at dt gldlig at NTP-ammn oppfylls, mn at dt ikk tilstkklig til at fofallt stopps. Vi pkt på dt sto gapt mllom bhov og bvilgning ut fa bgning og faktaopplysning. I tåd md vå mdlmms syn, la vi vkt på bhovt fo n økt satsing på dift og vdlikhold. Vi uttykt vå bkyming ov at dt fotsatt stot avvik i måloppnålsn på viktig omåd i NTP, blant annt innn assiking. OFV bkymt fo assikingn av nosk vi. Kun to av ti asutsatt punkt utbdt d sist t ån. Vi mnt vid at vibukn ha tt til tygg fdsl på vin og takk fm bhovt fo at budsjttt fo 2008 følg opp anbfalingn fa Havaikommisjonn i fohold til tafikksikkhtstiltak. KLIMAMELDINGEN Rgjingns klimamlding bl sndt ut på høing sommn I Klimamldingn fikk OFV gjnnomslag fo tnkingn undt vi og miljø vd at konklusjon fa SINTEF-appotn Miljøkonskvns av bd vi bl lagt til gunn fo gjingns fmtidig klimatiltak innn viskton. I høingn i Engi og miljøkomitn på Stotingt høstn 2007 la OFV vkt på at tydlig viidl i klimapolitikkn viktig. Vi påpkt at tpilastuktun mnnskt, tanspotmiddlt og infastuktun må dann gunnlag fo dt vid klimaabidt. Innsatsn må tts inn og vkts likt mot all d t pilan, og n hlhtstankgang nødvndig fo at innsatsn skal gi sultat. Vi påpkt vid at tknologinøytalitt må væ t bænd pinsipp i avgifts- og tiltaksutfomingn. Yttlig avgiftsviidl må ikk favois én bstmt tknologi, fobding vil komm innnfo all kjnt tknologisk løsning og utslippsduksjon må bhandls likt i avgiftssystmt og lovgivningn. Vi va også tydlig på at bilavgiftn må vis stk fa kjøp til buk. Høy bukskostnad vil bty at fl må oft vud sitt faktisk tanspotbhov og fota aktiv valg av tanspotmiddl. Rsultatt bli økt bvisstht knyttt til gn atfds btydning fo miljøt, og substituing av bilbuk md kollktivis, gang og sykling. ARBEIDET MED NTP En av vå viktigst oppgav å bida til å hv kvalittn på Nasjonal tanspotplan. OFV sitt i fansguppn til NTP og dltok aktivt i guppns møt høstn Hl 2007 va pgt av innldnd abid til NTP. Samfdslsministn åpnt fo føst gang opp fo n diskusjon om infastuktuutviklingn i Nog i fokant av tatns planfoslag gjnnom å offntliggjø Stamvgutdningn og Stamnttutdningn i bgynnlsn av åt. OFV lvt vå høingsuttalls til Stamvgutdningn i janua I bvt påpkt vi at Stamvgutdningn og undlagsappotn gi n faglig gundig vuding av bhovt fo invsting på stamvinttt fmov. Vi mnt imidltid at tidshoisontn, å, va uaksptabl. Rappotn bud, tt vå mning, buks som t vktøy fo å synliggjø vibukns bhov fo god, sik og ffktiv hovdvi mllom gion og by i landt våt. Og at dt må væ opp til politikn og vlgn å avgjø hvo askt utbyggingn skal aliss. Ett Opplysningsådt fo Vitafikkns syn bø utbyggingn væ fdig innn Etatns planfoslag skull tt plann offntliggjøs mdio dsmb Sammn md fm and oganisasjon, NHO, NLF, NAF, KS og TF, sndt vi i bgynnlsn av dsmb t bv til dn ny vg - diktøn. I bvt ba vi om at Statns vgvsn skull psnt t altnativ til dn plantknisk ammn fo NTP som va gitt av Samfdslsdpat - mntt. Bakgunnn va at vkn budsjttammn ll +20 % ammn i NTP tt vå mning vill væ tilstkklig til å oppnå god standad på stamvinttt i løpt av planpiodn. Dt hadd også SVV slv påpkt i Stamvgutdningn, og vi oppfodt dfo tatn om å inklud dt ll bhovt i planfoslagt. Vgdiktoatt valgt å følg vå oppfoding, mn dt planfoslagt bl stoppt av Samfdslsdpat - mntt og tatn mått utabid n vidt vsjon utn dt ll bhovt. KLIMAVEIEN BIL og NAF va i føstt fo å tabl samfunnsdugnadn Klimavin, som OFV sluttt sg fomlt til i oktob. Dt 17 oganisasjon md i Klimavin, som ha fopliktt sg til å dus utslippn av CO2 md 10 % ll 1 million tonn innn Dt skal Klimavin oppnå gjnnom å abid innnfo ått ulik tiltaksomåd: 1. M miljøvnnlig kjøing (økokjøing) 2. Miljøoptimalising av kjøtøyt (vdlikhold, lufttykk, last) 3. Høy kollktivandl, spsilt i og undt d sto byn 4. Innfasing av null- og lavutslippskjøtøy 5. Innfasing av altnativ divstoff 12 13

8 MEDLEMSKONTAKT Infomasjon og mningsutvksling gi sultat. 6. Smat infastuktu og bd tafikkflyt 7. Bd tanspotmiddlfodling 8. Miljøbvisst ismiddlvalg. Klimavins abidsutvalg ønskt å lgg sktaiatsfunksjonn fo Klimavin til OFV fa Styt i OFV va positiv til dtt, og mnt Klimavin va n god anldning fo OFV til å posisjon sg i miljøpolitikkn og samtidig å styk foningns miljøkomptans. REGIONREFORMEN På sluttn av 2007 bl dn fostånd fovaltningsfomn satt på OFVs dagsodn av styt. Styt va bkymt fo at fomn vill mdfø n ndbygging av dn vifaglig komptansn i SVV som n følg av at ansvat fo øvig iksvi va planlagt ovføt til d ny gionn. BIL OG VEI STATISTIKK Vå åbok Bil og vistatistikkn bl ikk utgitt fø i novmb Nomalt publiss bokn i føst halvå, mn gunnt pioiting av and abidsoppgav bl utgivlsstidspunktt foskjøvt. I abidt md bokn bl n kk tabll gjnnomgått ksta nøy fo å tt opp vntull fil. Dt va t abid som tok my tid, mn som mdføt n yttlig kvalittshving av innholdt. KONTAKT MED STORTINGSPOLITIKERNE Dn ålig samlingn md Stotingts Tanspot og kommunikasjonskomité bl fo føst gang på mang å ikk aangt. Åsakn va at politikn ikk lng fant å kunn pioit kontaktn md OFV gjnnom dtt tiltakt. D påpkt at t slikt møt fo hv fiåspiod va dt maksimal av hva d kunn pioit fodi d fikk svæt mang tilsvand invitasjon fa and oganisasjon. Kontaktn md politikn va ikk lik god i 2007 som i fogånd å. Vi vil søk å bd vå kontakt mot dt politisk miljøt i tidn fmov, gjnnom ulik tiltak som fagmøt, konfans og dikt kontakt md ulik dl av dt politisk miljøt. Stotingspolitik ha gitt uttykk fo at d savn aangmntt, så vi vil vud å gjnoppta tosiddagn på t sn tidspunkt. DYRERE Å EIE BIL I fbua 2007 publist vi vå ålig Kalkyl, ovsiktn ov bilholdskostnadn. Kalkyln va utvidt md fl bilksmpl i høy pisklass, og avsløt at dt i løpt av 2006 va blitt nda dy å ha bil. Konklusjonn i Kalkyln fikk n dl oppmksomht i mdia, og blant annt Dagbladt, Økonomisk Rappot, Bilnog og Moto skv om sakn. OFV I MEDIA Som i 2006 ha også 2007 væt t å md sto mdioppmksomht. Båd iksdkknd dagspss, adio og TV ha dkkt fl av vå sak. Administasjonn ukntlig i kontakt md mdia og ha tablt n mgt god dialog md n kk ulik jounalist. Vå kontaktflat tt sg båd mot vi- og tafikkintsst jounalist, samt mot motojounalist i fagpss, dagspss og på intntt. Vi fontt n kk sto og viktig sak i 2007, blant diss kan nvns Kv minststandad på vi, t nyhtsoppslag i Nationn, og fl oppslag i VG: Kommunal vilotto, Bkymt ov assikingn av vi, Tunnlvdlikhold på 2 md kon, 4 flt bd miljø, Motovi i Nog og Poln og Statsbudsjttt I tillgg komm n kk oppslag i dagspss og fagpss om utviklingn i føstgangsgisting av pson-, va og lastbil. Vi ha også blitt intvjut av fl mdikanal om utviklingn i bilsalgt, ndingn i bilavgift og om klimautslipp fa viskton. EKSTERNE FOREDRAG OG MØTER Fagsjfn ha holdt fl fodag i løpt av 2007, blant annt fo NHO, Vifoum innlandt og Tygg Tafikk. Diktøn ha holdt fodag på Dkkimpotøns åsmøt, samt psntt SINTEF-appotn på n intnasjonal vikonfans i Athn, aangt av dn gsk vifoningn. SINTEF-appotn bl også psntt fo Fmskittspatits stotingsgupp. Vi ha hatt samabidsmøt md fl potnsill samabidspatn, hund Nosk Kommunaltknisk Fobund og KS. STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT OFV aangt n mdlmstu til havaikommisjonn i janua Et mgt vllykkt aangmnt som ga mdlmmn innblikk i havaikommisjonns abid. Dt vdt å nvn at OFV ha påpkt ovfo Tanspot- og kommunikasjonskomitn og gjingn nødvndightn av at oppfølgingn av sikkhtstilådningn til SHT bli appott i d ålig statsbudsjttn. OFVs administasjon ha hatt god, saksointt dialog md mang mdlmsoganisasjon i Viktig infomasjon sndt ut på -post ll lagt ut på vå hjmmsid. Dt avgjønd fo t godt politisk abid at vi få samlt og fomidlt mdlmmns syn i viktig, politisk sak. Dtt abidt ha blitt intnsivt gjnnom En sntal oppgav fo foningn å skap fomll og ufomll ana fo mningsutvksling md - lmmn imllom. Åsmøtt og dn nasjonal vikonfansn ha bidatt til dtt. Bklagligvis bl vikonfansn 2007 avlyst, slik at møtpunktn bl fæ nn ønskt. Vi ønsk å styk tilttlggingn fo nttvksbyggnd ana i ån som komm. INTERNASJONAL KONTAKT Samabid i Euopa gi ny innsikt og mulight til påvikning. I 2007 ha OFVs administasjon gjnopptatt kontaktn md fl av vå utnlandsk søstoganisasjon. Dt tablt n konstuktiv dialog md dn intnasjonal vifoningn (IRF) i Gnèv, og md dn uopisk vifoningn (ERF) i Bussl. I t todags møt i Hlsingfos diskutt OFV stat - gisk utfoding fo d uopisk vifoningn md dn finsk vifoningn, samt md vifoningn fa Spania, Blgia, Poln og Romania. Administasjonn ha gistt at mdlmmn ønsk nda m infomasjon fa OFV. Dtt vil væ t pioitt omåd i 2008 og vi ta sikt på å tabl t nyhtsbv så askt som mulig. Vi vil fotstt abidt md å involv mdlmmn, båd via mdlmsmøt og vd hjlp av høingsund. Mdlmsbladt Bil og Vi Foum bl ikk utgitt i Plann at dn skal gjnoppstå på n lktonisk plattfom i løpt av føst halvå Administasjonn ha hatt dialog md fl oganisasjon md sikt på vving, og vi glad fo at Dkkimpotøns Foning ha valgt å bli mdlm i OFV tt non ås paus. Styt s vving som n løpnd oppgav. Administasjonn ha også møtt dn bitisk vifoningn og diskutt flls utfoding. SINTEF-appotn Miljøkonskvns av bd vi bl psntt fo t uopisk publikum av ERF i Bussl. Rappotn vakt bhøig intss og oppsikt, og bl av vå bitisk kollga kaaktist som t mgt viktig bidag i abidt fo å øk fokust på btydningn av bd vi

9 7 7 oktob 200 Lødag Onsdag 22. august 2007 ndlingn hutigbha v o t k Sjok FIRE FELT: På E6 nod fo N og 29. ju ni 20 07: Nog un 007 Gadmon skal vin utvids til fiflts motovi. H vd Mogina i Akshus ha Statns vgvsn bgynt å ydd skog. 6 Ja til 66 mo tovvi i oto 6 komitn v kontoll k n s n J 7 oktob 200 Lødag 20. av advokat Byn Fp få støtt d ja Østgåd. n dt snud I dnn sak 12 i Gunnlogaf yggn til paa mgt uhldig. In dt at vn, og paagafn tnsjonn md sitt vd kon- Uhldig t i fo- pson som skal kjnnskap til bod skal ha sak fund Dtt n ing. Nosk tts- gnst. Vd å fos statsbog skjllsbhandl butt, si Jnsn land t, omgå n dnn paagaskap statspinsipp til VG. ANDMO Av JOHN STR kåd til VG. Fp fn, si Østg undsn-sakn tas v nå at Osm ts kontollkomité. opp i Stoting ltid aln om å Dt Fp imid. mn ov dn pin Jg fobaussn til stn av ning sippløs hold sakn. Stotingt i dnnktht s ut til å ko Politisk si Jnsn. væ viktig, /Bladt TomTROMSØ (VG sømannn sø) Kona til tommå vnt ti Bø With (41) m. Statsvisu på d mån Stoltnbg minist Jns fo sin ny odnt sakn o-t. statsåd på n-t sjokovaskt og fo Jg båd ingn om kt, si 41-å ingn. skjllsbhandl at så lng t gis l av Han ha n fod myndightn løss i kodfat. no, kan sak dimot, må vnt Mannn i gata på tu. fa UDI isivisum ig gyld w Utn og kona Watil k Bø With atskillls hlt Sa-Nguannam n. Dt skylds sommn 2008 UDI-kvna mal og aln at sak. langsomt i visum t Jns Stolnt ps dag Tos statsåd dtnbg sin ny Ramin-Osmundiblant Manula non uk sidn sn. Da hun fony ban- og likinbl aktull som, hadd Ram stillingsminist nosk statsboat Osmundsn ikk bl odnt vd gskap. Dt pn tok n kjapp statsminist til UDI. sonlig tlfon sjf Ida Bøsn Ifølg UDI- dingsdiktoatt kan ikk Utln og kona sæblov Bø WithJns Stoltnbg handling slik imidltid å følg fikk. Hun lov a nøy fmwith-sakn kst ov. ldt må vi vnt I dtt fohofa Thailand, og på dokumnt i l b n o s p : t t j s d u b s n Rgjing å t s n n k k i f a a t i t d a k s l l dpt k skull få nos nn mundsn (Ap) ap ask statsbogsk ndling skull tilsi. vanlig saksbha JnFp-fomann Siv nula sn mn Ma sn Ramin Osmund ndlt. foskjllsbha at statsminist VG skv i gåg (Ap) psonlig Jns Stoltnb ban- og likstilgp inn fo atmanula Ramin Oslingsminist Siv Jnsn. ERG IRRITERT: Foto: TROND SOLB Dn mningsløs dødn i- md pol Handlingslam ig. D tik livsfal sg. bud skamm kulyk- tafik Hv nst gov sg t galat k i Nog tt og mød, pnd så. Fd ivs bot i t, døt og sønn stål, plast og kaos av fovidd hl tidn. blod. Dt skj uvisshtn, Ettpå komm skjdd? Hva asit, sogn. attt? Kjøt Sovnt han bak fot? Va dt fo hun kanskj litt skylda? glatt? Hvm hadd. Mist kanskj Non ovlv. Rullstol. bin n am ll t md folk d Klønt samtal livsmot og ikk kjnn. Om som tt bst ståpåvilj. Blikk ikk dvl vd å vn pøv vt skjul sg bnstumpn d olabukpd snu gjn inn i dn sa. gjø dt umunosk landskap vi ov moto lig å stø bd skjønn at dt hl landt. Vi t og må væ tang mang std nn at bøytsvingt. Vi skjø vibddn om av kantn spis all ikk nn at. vintn. Vi skjø salts hl tidn glatt vi kan og md at dt Vi skjønn til å mulig å unng dssv ikk komm til å ulykk. Mnnsk t nst å. Vi Hv dø i tafikkn. dn isikon nå villig til å ta ikk biln. Dt skj. vi stt oss i Jg kjø jo pnt vi. tnk, mg lit å kjø Mn dt hjlp ov i kjøskli få pnt i dt non smitail som bann din. En n, glatt vi slng på vi vint som ta litt ng hissig fobikjøi planlagt. Font- t lng tid nn vst, og ms kollisjon d dødlig. Fysisk skill D kan unngås. Plann liv. i i vibann dd n komm ikk lagt, mn png jtt. åts statsbuds å tnk på at Dt gotsk dødsfall i md jtt man buds n uviklig. Hvo tafikkn. Nst Sitt non dan fogå dt? vi fo og mot, undt t bod og md at vi få fø man konklud dpt til nst lv md litt fl ta dt igjn å? Så få vi hll nst gang. viktig Non oppgav samfdå fo nn and. Ogs dd liv på.å slssminist nosk vi n av dm. Dn som ikk skjønn dt bud skamm sg. S ARNSETH og EN, ANDRÉA ÅG Av LEIF WELHAV FRANK ERTESV 8 budsjtt vidød. I 200 dt skadt i ha visjon ingn Rgjingns 0 mnnsk bli dpt ll 121 at ikkd d m av tafikks n - kant ba vnts t og htsvisjon. tafikkn. ikk bygg om dt nå dp POLSK HOVEDFARTSÅRE: Motovin A1 alld und utbygging og skal stå fdig i Vin skal bind sammn Nodn og Sø-Euopa. på 80 fl nn Vi skal Dtt 55 og vimyn- duksjon i åt fo i og midtdl hadt skadd stts i motov Mn vi må gjø politikn som d oppfylt ov alt. dightn had, som tiltakn ttt tafikk fa dt d dt k. Og vi gang sin gn mål stan jonal og mang ulyknå. Dt bfastsatt i Nas dt gjø må potplan. ingn må Diffn fmty at gj Tallpognos t til statsmidln ompioitfl png ansn gå av foslag tilfø dpt budsjttt fok samfd- Diffansn på 55 d i lltafikksikkht fo Mns nos lt ll hadt skad dik- til -budsjttt. Bygging ndf ha slspolitikk nullvisjon åt, ifølg Vgkons midtdl i kt lt av di støln såka b- nå bhovt i ingn vid- toatt n ptadømmn ombgningn kvns av at dt ikk dn 700 uaks til å følpt vis glnd pn- vilgt nok png tans- sso si Fmon i OFV. blt, hvodan manø Nasjonal g opp Nasjonal Stinulf tæ ssk Stat g til å fullf n i piodn potplan. bi- Tungsvik (Sp) i Sam llt anta tpla ha spo tan tmntt I tillgg, fø til at k vi økt fdslsdpa at budsjtt2006 til 2009htstiltakl på nos dighømm tafikksikk dn ffktn langt m nn mynrgj- inn 2006 føt til t tt n ikk få todd. Ifølg g fø- åt i abidt md handtn nkt. å slp gnin d va tilt ingns bkstn til at lingspogammt fo. tafikkv fo dpt dus tafikkulykkrat pognosn skadd må Tist Han bkft tnbg t Stol hvt gjingn å konstat ll had å Dt tist slsminist- justs opp md 40 gjot no fod fikk fd ikk nt at sam å nå dt å. png- dus d fov n ikk klat fo tanssummn av ikkvkst talln på tafikkdød og taf viktigst måln, nmlig mangl og nosn alvolig skadd i potpolitikkt og hadt fø fm til pog 1210 om at fæ dp Ansva mnnsk skadd. Budt inmist livt Dn avgånd gj sitt sjttfoslag bli k la fm ll fo 2008 innt gn Bondvi dn hadt skadt statsbudsjtt lik fø så bæ at lang å Dt va fo nst fl mnns- gikk av. ansva å gjø som møt no k vil nn vidt våt, mn dt va bfl skj 90 ing had n som nd mulig å få til sto dt n i vitafik ikk skull væt gp i dn tillggspopo kn nn dt va fikk fm hvis plann n- sisjonn som vi TungsNasjonal int n lgg opp tilfllt si tanspotpla ikk ha dt i blitt oppfylt tt dn høstn, VG. til til. Slik bø vist land, si sjonn. smldin- vikhan lov imidltid ati vdns ikid Fmon i Ifølg stoting l tans skal væ fagsjf Vil ådt fo gn om Nasjona Statns bvilgningn jonal tansl Nas Opplysnings (OFV). potplan skul ha takt md i statsbudsjttt Vitafikkn kstalln vgvsn innn 2009 Soia - potplan Slv om ulyk på no- gjnnomføt ulykks ti fo 2009, i tåd md nd klæingn. ny tiltak på gå makant duk- dusnd iksvinttt. Moia- md av 10 kilomt ksistsk vi, kunn langt høy posntgjaldt stkning tdl på sjonn væt dightn Dtt alvoli- mid vi i 2008 ikk myn ll om g ds nd nd sati ut md md man hadd væt ogammt non impon g ulykk. handlingsp sing?. utbyggin Ni, mn stø nn fo sik vi mnnsalt I fjo bl 1182 gn toss k Tilta hadt skaig gjog fo t dn dp : k und inkludi hovdsak angn ha Tiltakn vaav høyt ta- ingn. Hvis vi fi flt, dt, og ndg ggingn Utbygging fotsatt i å. ikkhts- G vi til fi utby 61 kilomny tafikkspå t ås fikkt stam vil dt komm tdl i mid lt ny tiltak, fod fa , flt. gsvik. av midtk- t md Tun buk jtt sva M, G lts 2008 buds t fm til n to- og tf E-post: lif.w skull ha ld n i antall kvk på andas.an tilålig duksjo t skadd vi. ings tsv st fank. G Mind inv tak i ttdpt og had og stakstil på 135. n vis at tak Mn pognos Foto: ZBIGNIEW KUCZYNSKI P oln 5. ju 07: Pol ulli Ja til mo ovi vi ottto Av ANDRÉAS ARNSETH, ZBIGNIEW KUCZYNSKI og RICHARD ERIKSEN (foto) ådt fo Vitafikkn (OFV). 29. juni foslo gjingn å buk 4,7 milliad kon på å utvid dn ulykksutsatt og stkt tafikkt E6 til fiflts motovi fa Gadmon til Kolomon i Hdmak. En sto dl av gningn må bilistn btal gjnnom bompng. Utvidlsn ha væt planlagt i ni å, mn føst nå bli dt n alitt dsom Stotingt bvilg pngn dnn høstn. Alld fo 40 å sidn mnt Opplysningsådt fo biltafikkn at dt va bhov fo fiflts vi fa Oslo til Minnsund, og fa Skabud og Gjøvik til Lillhamm. EIDSVOLL/WARSZAWA (VG) Dnn sommn sa dn nosk gjingn ja til 66 kilomt motovi. Samtidig bgynt Poln å bygg 1145 kilomt motovi. Båd Nog og Poln ligg i bunnsjiktt av statistikkn ov motovins andl av vinttt, ifølg Opplysnings- B E G R E N S E T A N T A L L Mcds-Bnz B-Klass md Spotspakk til spsialpis Sto utbygging Våt mål å få n vistandad som langt bd nn i dag, mn som også sva til tafikkbhovt. I så måt ikk nødvndigvis fiflts motovi svat. I omåd hvo dt bhov og sto nok tafikk kan dt bli byggt fiflts vi, si statssktæ Stinulf Tungsvik (Sp) i Samfdslsdpatmntt. Rgjingns pimæ mål P. mnd. KUN k 1.990,- inkl. mva. (36mnd/45000) Mtallic lakk, 17 alu.flg, skinntukkt att, klima. å ust opp mang av landts stamvi, som i dag fo smal, svingt og md batt stigning. I sto dl av landt våt dt langt mind tafikk nn i and land. Ingn land bygg fiflts vi hvis dt ikk bhov fo så sto vikapasitt. Dt fo ksmpl haltnd å sammnlign Nog og Danmak, som ha fl innbygg og mind flatinnhold, mn Tungsvik. Poln omtnt lik stot som Nog i flatinnhold. Landt ha 1/3 av Nogs buttonasjonalpodukt fodlt på 38,5 million innbygg. 5. juli offntliggjod dn polsk tanspotministn at dt skal byggs 1145 kilomt motovi og 2817 kilomt kspssvi. Kostnadn bgnt til 328 milliad nosk kon, og fodls på statlig bvilgning, statlig lån, bompng og undt 96 milliad i EU-midl. 375 kilomt av d ny motovin skal byggs av pivat slskap. My av vinttt skal stå fdig til fotball-em i 2012, som aangs i Poln og gion øst. Slv om E6-byggingn tolig stat til høstn dt fotsatt ikk avgjot hvodan dn 24 kilomt lang stkningn langs Mjøsa skal byggs. Eidsvoll og Stang kommun ha gått inn fo t vifoslag som bli 1,5 milliad dy nn foslagt til Statns vgvsn og Jnbanvkt. Dn nosk gjingn pioit nå fiflts vi på E6 og E18 fa svnskgnsn via Oslo og nd gjnnom Vstfold, fa Kistiansand til Andal, på stkning undt Bgn og Tondhim, på iksvi 2 fa Kløfta mot svnskgnsn og nod fo Gadmon. E-post: IMPORTØR BERTEL O. STEEN AS. WARSZAWA (VG) Dn omfattnd viutbyggingn i Poln skap skiknd mangl på abidskaft. Hnvndls: Eina (mobil: ) ll Hans Kistian (mobil: ) Svæt mang anlggsabid ha ist til Nog og Stobitannia fo å jobb, mn nå b polsk myndight om at d komm hjm Tosdag 12. apil Alld viabidlønningn psst opp til mllom og kon i måndn tt skatt. Dt bhov fo 7 E6 i Nog Vi og tafikk i Poln I I Åsdøgntafikkn (antall bil i døgnt i snitt) på E6 vai fa kjøtøy vd Hovinmon nod fo Gadmon og på stkningn langs Mjøsa. Om sommn og i hlgn tafikkn vsntlig stø. I I Ha i dag 500 kilomt motovi. Dt total vinttt stkk sg ov kilomt. I I I piodn 1994 til 2006 omkom 49 pson på stkningn. 80 posnt av ulykkn va møtulykk abid. Polsk myndight pøv å skaff abidskaft i Kina, India, Hvitussland og Ukaina. I I Utbyggingn skal finansis vd at bilistn btal bompng og 1,5 milliad i statlig midl. jg falt I I Ålig dø 5500 mnnsk på polsk vi. Bilpakn ha vokst fa undt t million kjøtøy på 80-tallt til dagns 13 million bil. f i møtap-topp of «dødsvi» på k ulyk SEN (foto) og FRODE HAN ESVÅG tingts Av FRANK ERT gad (Ap) i Sto md n Gunvo Eld n bil SKI (VG) Nstldfikk to budd i nakkn da ksvin RV 7 næingskomité bast inn i hnn på ulyk sjåfø nd n inntaff, si sov VG. ingdal. ddagn ha sovnt fø ulykk Vidm i Flå til vd Flå i Hall ulykksttmi lnsmann Gi n Sidn mb, Ap-politik valgt i spt Dn fan hnns gn lå søndag tt t ov at gad, som føst syk- ovask 55 fl alvolig ha 44-åig Eld g gn md sykhus, gått ått døgn på i Ski md sin alvoli- gjind ll tafikkdpt fodi skad Tanspotplan mldt hjmm onal n i Nasj g nakkskad.od fo n stk mål fulgt opp md midl. utnå ta hun til l som tafikk- ikk t høyt tall, Huff, dt va satsing på midtdi fmtidig ød Eldgad. byt tiltak hts sikk. Hun lgg til: å kv nybyggønn budsjtt ulykk som jg Mn Dt så ltt Ett n slik jg fått økt fokus og tafikkanlgg. - ging av vi dt all viktigst å bl utsatt fo, ha t. Jg s vik g std k. på tafikksikkhfl midtdl man plass tafikksikkhtstilta på md få gt pon lig olitisk talskvinn Eldgad. Aps næingsp ov at dt ligg på vin, si i biln og på vi nt impo Hun va aln Hallingdal da n ikk sammn 10 ny kilomt i til nhjm fa hytta kom ov i hn- inn fysisk midtdl i komm kt å md motgånd bilist jttå. n Eldgad fosø psntant ns kjøflt. t jod på dn tt d buds Nå stotings nakkska vi sin bil ut på klat ikk å unn- på bdingns vi md å væ tilstkningn, mn bil i fontn. md gn Hun ånd dn. gå å få vstg ingt tt jul. bak på Stot GE: Fo føst gang GÅR MED KRA Foto: SIGRID SVARTEFOSS, Sogn Avis Tus av fofall Av ANDRÉAS ARNSETH Rachl Battin og Randy Holm savn fotsatt n kollga tt onsdagns tagdi. d i Minnapolis. Hun skull bsøk non vnn og hadd fått kjøbskivls ov bon. Mn på gunn av ushtafikkn og boabid, tok vi n litt annn ut. Jg kjøt hjmmfa kvat på sks og ha ti minutt til bon. Jg vill nok sittt i kø midt oppå da dn kollapst, si Elis. Utnfo dn nosk kikn St. Olafs Chuch, ha dt samlt sg mnnsk tt minngudstjnstn som bl holdt midt på dagn i gå. Dt bl bdt fo d død, fo d savnd, påønd og ikk minst hjlpabidn som gjø n hoisk og vansklig jobb. Non komm hulknd ut tt få minutt, d ok ikk m. And finn tøst i å samls og b sammn. Vå abidskamat savnt, fotll CathiFOTO n Colback. Thomas Sammn Nilsson md kollgn Randy Holm og Rachl Battin, ha d kommt til kikn fo å bva håpt. Hans kon ingt i gå til Kai Aastad fl av oss og Aas sput om vi hadd stt kai USA matn vå. Han hadd ingt og sagt at han kjøt fa jobbn. Sidn hadd hun ikk høt fa ham, fotll Randy. I sjokk D hjalp til å ing sykhus og and std han kunn væ, mn tt hvt som tidn gå, svinn håpt om at han skal ha klat sg. Nosk bo tng t milliad kon Btongskad, koosjon og and skad pg fl nosk bo. Dt total vdlikholdsttslpt bgnt til hl 3,1 milliad kon, vis tall fa Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV). Bon som kollapst va byggt md stålamatu und vibann. Alld i 2001 va dt påvist matialtttht i bons konstuksjon. Mn lokal vimyndight mnt dt kun va snakk om småfil og at dt ikk va fa fo budd i konstuksjonn. Vi kan ikk utlukk at no slik ikk kan skj i Nog, mn nosk bo tygg. D inspiss av komptnt pson og vi ha vldig god oppfølgingsutin, si avdlingsdiktø Bø Stnsvold i Vgdiktoatt. Inspiss jvnlig HELDIG: Nosk Elis Løvold glad hun valgt n omvi istdnfo tun ov bon onsdag kvld. Alt va klat til t supis-paty fo å fi at han fylt 30 å i mogn, fotll vnnn, som abidt sammn md dn savnd på Univsity of Caplla. Vi all i sjokk. Dt vansklig å fokla hvodan dtt føls. Og ufattlig smnd at no slikt kan skj, si Rachl Battin dykk abidt i gå und mgt vansklig og falig fohold fo å finn fl av d omkomn. Non antas å væ i bil som ligg und slv bon i vannt. Elvn ha svæt stk stømm som iv md sg vakst og utgjø n sto fa fo dykkn. Fivillig ha mldt sg fa hl USA, og i Minnapolis ta all va på hvand og hjlp d som ammt så godt d kan. Dtt n katastof av histoisk dimnsjon, sa guvnø Tim Pawlnty i gå. E-post: Dt m nn bo i Nog som inspiss jvnlig. Vimyndight mangl ov t milliad fo å få d nosk bon i tipp, topp stand. Fo budsjttåt 2007 bl dt bvilgt 500 million kon ksta til vdlikhold. D midln vi ha fått ksta ha bidatt til å stopp utviklingn av ttslpt, si Stnsvold. I appot fa Vgdiktoatt i 2003 og 2005 bl vdlikholdsbhovt på døyt bo på iksvin og 5800 bo på fylksvinttt bgnt. Bast på dtt mn OFV at ttslpt nå bløp sg til 2,2 md. på iksvin og 912 million på fylksvin. Vivsnts gn analys vis at dt bhov fo 3,1 md. kon fo å ta igjn fosømt vdlikhold. Båd bgningn og inspksjonn vis n ngativ tilstandsutvikling. Fl og ld bo, tafikkøkning og skjpd kav til tafikksikkht fø til t høy kostnadsnivå. Vi gn md at gjingn tt dtt i kommnd bvilgning, og innlmm vdlikholdsttslpt i nst Nasjonal tanspotplan, si fagsjf Vilid Fmon i Opplysningsådt fo Vitafikkn. Flom ha tidlig gjot at bo i Nog ha kollapst, no som blant annt skjdd i Flatang i NodTøndlag i fjo. Et gt klimaposjkt i Statns vgvsn vud nå hvodan økt flomfa og fl stom vil påvik blant annt bukonstuksjonn i fmtidn. E-post: at d to buddn i n nakkvivl. go skikklig igjn Lødag 24. fbua 2007 KLIMATRUSSELE N 1 million ton i klimautslip n p ANNO ANN NSE ONS E Sto foskjll lå fastspnt md læmm md stålamm. Sln stammt på n had bisk Hun lå på ygg ov bystkass n. Hndn va n. kantn på hv låst fast vd sng sin sid av hoft n. Hun hadd fo lngst gitt følts opp å fosøk som om dt bgyn å komm løs. t å bli fo snt til Hun va våkn at han skull, mn holdt komm og bsøk øynn lukkt. hnn. En Hvis hun pluts lig vibasjon i sngn sg i møk, og dn nst Dt va som om t maski lyskildn va n svak stim ni av t ll annt som smøg sg slag hadd inn ov stat t t std i bygni døn. Hun hadd vond Ett t pa skun ngn. smak i munnn d va og lngtt hun ikk hlt sikk tt å få puss tnnn. på om dt va no Md n dl av hun innbilt sg, bvisst- ll om lydn va htn lyttt hun viklig. tt lydn Hun kysst av av fottinn som nda n fotalt at dag i hodt. han va på vi. Hun ant Dt va dn ikk hvo snt togføtipå kvldn nd dagn i fang dt va, bots nskap... tt fa at dt Slik åpn Stig Lasson Gjø no lit fo no sto t Fosømt vdlikhold av kommunvi ha føt til t ttslp på svimlnd 21 milliad kon, vis t nytt anslag fa Opplysningsådt fo Vitafikkn. Bilistn blås i hvm som i vin d kjø på. Dålig vi gi misfonøyd buk, og av all d kommunal tjnst ligg vi ndst på tilfdshtsmåling, si fagsjf Vilid Fmon i Opplysningsådt fo Vitafikkn. I dag dt opp til kommunn slv å faststt sin gn vdlikholdsstandad. Advokat skutt Bstill bokn på d KRIM d il Gjø no lit fo no stot: Pant alt. Alltid. Maks Vt du om små ting som all kan gjø fo å buk mind ngi? Snd tipst på SMS m md kodod PANT til 2002, ll bsøk bsø Da kan du vinn n Buddy lbil! abatt! 305,-* Ovsatt av Elisabt h Bjønson. s ny bok. ll på SMS i Jodklodn ha fb. Vi må all bida til å dus ngibuk og utslipp. Å pant n litn, mn viktig innsats fo n sto sak. Gi oss ditt miljøt miljøtips og vinn n lbil! blås i hvm som i kjø på. Fagsjf Vilid Fmon i Opplysningsådt fo Vitafikkn. Kommunal vi i fitt fofall. Nå kan dt bli slutt på at kommunn slv få vlg hvilkn standad vin ds skal ha Kvinnlig klin t ttlyst Hun S dk d Nogs Bilistn vin d Av LEIF WELHAVEN og ANDRÉAS ARNSETH Onsdag 21. mas Klimanding påvik dys støls og fom, mn bitisk fosk studt sau som i 20 å ha på Had vint Hbidn. og sto vaiasjha gitt stø sau on i antallt l Snt i gå kvld D samm utslag dy. hadd VGs klimatst n ikk gistt i mild sluppt vint tonn ut Inntil nå ha (klimagass).co2-kvivalnt dt væt svæt vansklig å påvis l Da hadd ov og atns utviklin hvodan økologi g fohold sg son tatt VGNt phvand. Vi til ts klimatst. l pson d som knyttha utviklt n mto hadd i dtt gå samm kvld n, Tim Coulson fa foplik Impial Collgsi dus utslipp tt sg til å London. i n md tonn klimagass. som kollapst i USA onsdag kvld. Loftsnsbua i Sogndal n av dm. SAVNER KOLLEGA: 14 14! Nosk bo fofall fo milliadbløp. Likvl mn vimyndightn at d tygg. Iføt n o og søg fo VEI-LOT TTO BRO-TRAGEDIEN SAMME KONSTRUKSJON: I Nog dt fl bo som konstut på samm måtn som dn I BØNN: t tafikkoff. Li av kommunal I I All polsk motovi skal bli bompngfinansit. Vin få fatsgns på 130 /t. Ekspssvin vil væ smal nn motovin og ha ntn fi flt ll to flt md bd viskuld. Fatsgnsn vil væ 100 ll 110 /t. tø Mang søkt til kikn tt bokollapsn. Eldgad at hun opplv Gunvo md olitikn ta dt kag skal Ap-p sto og stiv nakk VEI-NORGE DE: Vidik BLIR SITTEN d ta alt ansvat fo Olav Søftlan E18 i Vsttunnlskandaln på kavt om å fold. Mn han avvis tkk sg. E-post: fank.tsv Sovnt bilist at motgånd Alt tyd på Cathin Yanklvich pioit Vil Rgjingn tun- nlsiking og vdlikhold? s vldig Vimyndightns Dt må pioit ns sg nlkis bg skandal- høyt. Samtidig dt btyg av d iv-tunnln. undsøklsn undt ikk til d syv ld, som gnd at landt Foto: SCANPIX n MÅ UTBEDRES: Hankl tunnl tunnln i Vstfo asfa- andat dt ikk yttlig Bolstad-tunnln. vis all må siks mot as, un- MÅ UTBEDRES: mot Foto: SCANPIX siking bhov fo. vik. tunnl lan- dstk Tungsi Samfdav holdt Vdlik Toppldlsn atmntt fosømt at dt dt undt så slsdp milto plan tngs ov ha ingn fo liad kon om å ttkomm å stt dm i stand. kavt fa HøybDt vis ny og Fp på Stotin vigning fa Oppgt om å fjn Søffo lysningsådt diktø Olav stilvitafikk, bast tland (69) fa gå Statns g fa på data lingn fø han 31. Bø d ansvali vgvsn. av md pnsjon kandaitunnl-s fo Vdlikholdsk janua spakn? få stå ikk på ln sn di sg sævi lut lig om alamtvihodt fo å finn av Kodod: SIDET fon som ikk om folk må gå i din mning k, dfkt lysanll ikk. Dt stå ikk fall til 2200 lgg, vntilasjons-tunnln. hvt RES: Hillstad tn MÅ UTBEDFoto: COBSEN/Aftnpos anlgg som stopøvst på blokka. JON-ARE BERG-JA vip og dålig n. tn vå å la hod ull. MÅ UTBEDRES: Løkn-tunnln COBSEN/Aftnpos nd vididkk i tunnl Søftla Foto: JON-ARE BERG-JA lng Så Ettslpt tillit, si n ikk ktø, ha han vå f TunStinul kan gjø at tunnl utgjø dt statssktæ diftssik, mnnklt bilist, gsvik. ikk fa fo dn ktø Las si utbyggingsdi vgvsn. Aksns i Statns hovt Må gå Vdlikholdsb dt, d dt at Samfdstøst på Vstlan VG skv i janua. flst tunnl også sto slsdpatmntt ha bdt nd sitt ut Utfodingn Oslo og Aks- vidiktø Søftla høstn i ttt bfolkd t tunnl- ov sin 70-åsdag tilabidt hus, md t fosøm 350 million fo å la ham avslutt al Tanspå hold vdlik Vilid F- md n ny Nasjon kon, si fagsjf fo potplan. dt ningså i Stomon i Opplys Båd Fp og Høy té, fintkomi Vitafikkn. tanspo tingts lig at samn dt found t nnln. sminist Navas Foto: SCANPIX MÅ UTBEDRES: Botn-tu tillit til SøftBa i Vstfold pa- fdsl -tunnln. fotsatt kan ha kandaln på dslsd Foto: SCANPIX MÅ UTBEDRES: Bingåk Ldlsn i Samfsg ov at land tt tunnls d. tmntt gld t asfa i E18 i Nod Vstfol og ut Båd vidiktøn dt ikk avdkk Las Akstunnln sikinnn i Vstfold, all tø I gsdik ll and tunnl Dt d gn undvudt m sto tt- byggin mn bklag dthold. ns, må gå av staks. tunnl- mind. Dt dålig abid fo t vdlik ansva kpå slpt tngsom vidi to millia- som ha som utføt. Ettslpt påpå tunnl, ast og d ny tunnls Sotvik tø jg ansvalig fo alt ad kon ba tall, innøm- ningn, si An, si Søftbid som utføs t altfo høyt Stinulf (Fp). Tond Hllland i land. Las Også m statssktæ Søftlands Utbyggingsdiktø å komtungsvik (Sp). fohåpning Høy mn Olav ikk n Aksns ønsk fa Fp om at å i Statns vgvs Han gi ingn kavt ttslpt på 46 i mnt kutt å om nok. ktøn tkgå av. Nå må vidi da E18 bl han må kot sikt. lgmå UTvibvi fått sjf nå va Han Vi ha dt i dag, t nivå som k sg. BEDRES: ningn opp på pt ikk bli påbgynt, og han om. lif.wlhav E-post: g.no Bkk-tungjø at ttsl Dnn vks- minn Hllland si han ta o nln. Olav Søftland stø nn dt.målt at vi andaln, Foto: SCANPIX tn vil fotstt. ttsl- ansvat fo E18-sk om å kavt dus kunn avvis skal si Tungs- mn pt om non å, k sg. vik til VG. 16 Antall kilomt motovi i non uopisk land, 2004-tall. *Nog, 2006-tall. Kild: Opplysningsådt fo vitafikkn/vgdiktoatt Fakta Flå, Halli AFJELLS Foto: NRK ØST Pngmangl gi vidød Fakta nosk tunnl Myndightn mnny tall at d fo tygg. Nå vis løp. tunfall fo milliadb Hva mn DU * Fdag 3. august milliad i VÅG, TH, FRANK ERTES ANDRÉAS ARNSE LAUVENG Av LEIF WELHAVEN,, IVAR BRANDVOL, KENNETH MARTIN NILSEN HANSEN (foto) (dsign) og FRODE SMS til Estland Iland Nog Poln Danmak Svig Italia Spania Fankik Tyskland him i iksvi 7 vd Bg t vd Ulykksomåd ss midt i bildt. ALT DET: Eld gads bil kan HER SM ngdal. Gunvo 7 FALLET TUNNEL-FOR KRISEPAKKE Motovi i Euopa Svnskgnsn Anlggsstat fo ny E6 planlagt i oktob ll novmb i å. I hovdsak skal dt byggs to ny flt vd sidn av dagns E6. Dssutn skal dagns E6 usts opp, slik at dt bli n fiflts motovi nå vi fdig, si Stina Mæhlum i Statns vgvsn B polakk komm hjm Foskuddsli k ,- inkl. mva. Rnt, 6,45% nom. Vlkommn til pøvkjøing: Tng Ukaina. Alt skal væ fdig byggt i Poln bli n sto byggplass fm til Rgjingn pioit utbygging av tanspotntt, tog og bolig. Dtt dt støst posjktt i Euopa, si Polns visstatsminist Pzmyslaw Gosiwski. Dn polsk visatsingn komm tt at dt i løpt av d sist 18 ån kun byggt 300 kilomt motovi. En av d viktigst tanspotkoidon bli motovi A1, som skal knytt sammn Nodn og Sø-Euopa. Målt at dn 340 kilomt lang stkningn mllom Gdansk og Waszawa skal kunn tilbaklggs på t tim. 7 dt ta tid, undstk Bøsn. Hun si dt ikk uvanlig at nkltsak bhandls VENTE : utnom tu av MÅ sømannn ulik åsak. Tom With. Foto: Bø sn. PRIVAT al Nom ti saksbhandbogskap lingstid fo stats månd. dag! MYE Å SPAR vin bli utbygg E: H på stkningn mllom t til fi flt. Gadmon og Kolomon kan dt bli lav CO -utslipp - Fi flt g 2 Foto: KRISTIN nå SVORTE i BEDRE MILJØ Av MAY LINN GJERDING, LEIF WELHAVEN og ANDREAS ARNS stkning ETH Nå dn 6 mil lang utbyggt til fif ltsvi, n fa Gadm on til spas miljøt Dt hvd Opplysningsåd fo 4603 tonn Kolomon bli fo vitafikkn t CO2 ålig. (OFV) md tonn p å, mns utslip bakgunn i såkal p av Jg syns SINTEF han appot, hvo md t NOx kan duss 141 tonn p faglig fund at dtt t mssig konsundsøkt miljøå. t foslag og godt gunnlag t vi. På kvns av bd- mdfo hvt å man vnt å diskut inn oppd å bygg ut ag fa OFV ha foskn dnn stk- i sktopolitisk klima ning lingsplan, og handvi md litn stt på toflts- md n, så blasts miljø i nst stoti t mlding fltsvi md tafikk, ba to- nå 4603 tonn m CO nn om tanspotpngsfifltsvin 2 Dt va lan. ovblastt sto tafikk og Fmo stå kla, si- sto miljøovasknd hvo motovi. n. Dn støst gvinst vi Hvofo dt? kan vd miljø få å bd vin gvinstn skj vd ttt våt, si hun. vi md dn utbygging av manhovdfoklaingn at Natu og Ungd kn, si fagsj støst tafik- kn, få jvn flyt i tafik om som igjn gi n vd Opply f Vilid Fmo- stofffo lav div- dt fkt av OFV å mn hvd m asfalt gi vitafikkn sningsådt fo gjin buk. Vi håp at bd miljø. at. gn ta dtt D viposjkt Dn sks til tttnin stkningn mil lang toflts- ging g og ta md viutbyg- miljøvstingn n som mllo i som dag, fif m t vik Gad ltsvi som mon og Kolom middl fo å - dus skal statt toflts klimautslippn, ingn til Elvon vd avkjø- Vilid si- si ldvi på Østlandt, Fmo OFV, t ksm um,, ifølg Båd Lahn i Vil ikk bdn. pl på vi md Natu stot miljøpotn vi øk tafik- og Ungdom. kn? OFV og SINT Stkningn sial. EF-foskn Vi oppta ha føstpiund oitt på stamv kn må avikl tt av at tafik- ging stk at vd utbyg av vinttt s på n miljø Foutiutdningn kånso i d sto by-pngpoposisjonsatt at bom- langt m måt vd å få til s- n må kombins n tak som ask utbyg md tiln igjnnom, gå vinttt, bompng fo ging av jøgv dt at mulig si milhun. instn ikk skal anlggsstat md Samf bli spist opp av økt tafik alld i å. fo fifltsvi Sign dslsminist k. Liv Navast ha kikk E-post: may.linn gjnnom EF-appotn.t Jvn flyt MER: Bvilgningn til d kommunal vin i Stavang ha økt d sist ån. H gå fungnd viog tafikksjf Tygv Ptt Nilsn og kommunikasjonsdiktø Ton In Gønning i Stavang kommun. KOMMUNALE VEIER: Rappot foslå nasjonal standad Dålig tilbud I motstning til tjnst som vann og avløp, d midln ømkt og finansis dikt gjnnom kommunal Fylk Tap konkampn Da TNS Gallup i 2003 undsøkt hvo fonøyd folk va md 41 offntlig tjnst, ndt vi på n dlt nst sistplass. Kommunns Sntalfobund kjnn at viskton fot bli n tap i kampn om kommunkonn. Vi kjnt md at ttslpt høyt. I piod md sto aktivittsvkst og tang økonomi, ha vdlikholdt dssv måttt vik til fodl fo klassisk vlfdsoppgav som lovpålagt, si KS-diktø Olav Ulln til VG. Han vil ikk utn vid avvis foslagt om n minststandad fo vin. Dt viktig at n slik standad utabids i ttt dialog md kommunn. Vi tng n bd katlgging av bhovt fo oppusting av kommunal vi, si Ulln. Kommunal- og gionaldpatmntt skal fm til vån 2008 vud dt kommunal inntktssystmt, og Antall Estimt kilomt vdlikholdskommunal ttslp vi i mill. k. Østfold Akshus Oslo Hdmak Oppland Buskud Vstfold Tlmak Aust-Agd Vst-Agd Rogaland Hodaland Sogn og Fjodan Mø og Romsdal Sø-Tøndlag Nod-Tøndlag Nodland Toms Finnmak Talln vis kommunal vi i landts fylk. Kild: Opplysningsådt fo vitafikkn. GRAFIKK diblant s på om dt bø innføs n gn kostnadsnøkkl fo vi. En gn kostnadsnøkkl vil mått væ bast på objktiv kiti som kommunn slv ikk kan påvik, si statssktæ Ing Batns (Sp). Å innfø n gn nasjonal vistandad fo kommunn ikk t tma. Vi gnlt skptisk til å tving kommunn til ting. Vi mn at hvis d få png, så ta d klok bslutning, si Batns. Ett gjingsskiftt ha kommunal skto fått tilføt 13,3 milliad ksta i såkalt fi midl. Dtt png som blant annt kan buks til vi. E-post: E-post: Stavang buk minst Av ANDRÉAS ARNSETH, LEIF WELHAVEN og ALF OVE HANSEN (foto) Stavang kommun nd ndst på listn ov hvo my png som buks på dt kommunal vinttt. Vi ha mang kilomt vi og kan alltid bli bd, sva kommunikasjonsdiktø Ton In Gønning i kommunn. I appotn om utgiftn til dt kommunal vinttt 356 nosk kommun sammnlignt. Stavang bunn tablln md 1,64 kon bukt p. innbygg og p. kilomt kommunal vi i Totalt bukt kommunn nstn 97 million kon til dift, vdlikhold og tafikksikkhtstiltak av sin 512 kilomt md gat og vi. Gønning ha ikk stt appotn, mn hun syns umiddlbat dtt n mklig måt å sammnlign kommunns pngbuk på. Dtt sælig fodi Stavang n av landts tttst bfolkd kommun. Gønning si at d sist ån ha administasjonn i kommunn mldt inn økt bhov til dift og vdlikhold av vinttt, no som ha føt til at politikn ha bvilgt m png. Dy mt Blant annt bl dt bvilgt m png i 2006 nn i Vi ha t ttslp, og dfo ha vi mldt inn økt bhov fo midl og fått bvilgt m png, si Gønning. Hun kjnn at i løpt av t å kan png bli flyttt fa vibudsjttt hvis dt dukk opp uvntd ting. På toppn av tablln ov pngbukn til vi ligg Rogalands-kommunn Kvitsøy, som hadd 512 innbygg i Riktignok ha øykommunn kun to kilomt kommunal vi, og dt bl bukt 372 kon p. innbygg p. kilomt vi. Ja, dt non dy mt å dift. Sånn dt ba, og slvsagt må dt vinttt vi ha ivatas. Non gang dt ikk så gunstig å væ litn, slv om dt mang fodl vd å væ små også, si odfø Ol Olsn. g.no SINTEF-appot s at miljøbspan vilsn kan bli To ldnd bitisk stkningn sto nå n non av ds klimafosk m- g som kollg ovd gt til fif bli utbygtusslbildt iv ns. D ikk kan vitnskaplig bgun og fovi jøt kan ogsåltsvi. Milto mn Pofs publiku dtt son m jøfosk foskåns skad milpaul Hadak fo and utslip Colli sa på n og Chis fosk ningns tovdight. Bgg konfans i Oxfod n mn mnn CO2. Ifølg OFV p nn mandag at nklt sklig tt n åsak vil COfosk duksjonn g påstand til klimanding aktivivæ 158 om fmtidigfmlg- si at katastofsc, mn viknin- woodising» ba nai og «hollyskap foviing. Adva mo En fsk appot lagt av Asfalttknisk Institutt og Nosk Kommunaltknisk Foning på oppdag av Kommunal- og gionaldpatmntt foslå å opptt n nasjonal minststandad fo dt kilomt lang kommunal vinttt. Rappotn avdkk sto foskjll i hvo høyt kommunn pioit vi i fohold til and tjnst. Standadn på vin kan dfo vai voldsomt fa kommun til kommun. Ett ksmpl på dtt kavn til bøyting, høvling og støing osv. om vintn. Rappotn gansk gnskapn til 356 nosk kommun, og ha dybdanalyst pngbukn til vi i Tysil, Skdsmo, Bgn, Eidsbg og Vågan. Funnn vis at d sto foskjlln i viutgift ikk ba kan foklas md gogafisk foskjll. Lokal budsjtt, vdtatt standad og ulik gad av ttslp spill n btydlig oll. Fo ksmpl bukt Vågan 904 kon, Bgn 243 kon og Tysil 614 p innbygg p kilomt vi til dift og vdlikhold i Rappotn fokus på kommunns utgift til viskton i Dn si ingnting om vins kvalitt ll faktisk bhov fo utgift til vi, si snioådgiv Paul Snstad vd Asfalttknisk Institutt. BEVILGET avgift til hv nklt, stys pngn til vi gjnnom kommunns fi inntkt. Rappotn avdkk Fagsjf Vilid budd på Fmon god fovaltningsskikk, vd at innbyggn ikk få t likvdig tilbud på tvs av gogafisk omåd, si Fmon. Bgningn fa Opplysningsådt fo Vitafikkn vis at vdlikholdsttslpt pkæt landt undt. Støst bhovt i kommunn i Nodland, md næ 2 milliad kon, fulgt av Hodaland og Rogaland. Opplysningsådt støtt foslagt om n nasjonal minststandad, og foslå at dt fo ksmpl måls spodybd og jvnht i vidkkt i all nosk kommun. Vi n offntlig tjnst på linj md fo ksmpl vann og kloakk. Tnk hvilkt amaskik dt hadd blitt hvis vannt va konstant bunt ll kloakkn ikk bl tømt ov lng tid, si Vilid Fmon. t klimahyst i 17 støst avis

10 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN RESULTATREGNSKAP OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN BALANSE PR. 31. DESEMBER Diftsinntkt og diftskostnad Not Kontingntinntkt Royaltyinntkt Kampanjbidag And diftsinntkt Sum diftsinntkt Posjktkostnad Lønnskostnad 2, 4, And diftskostnad Sum diftskostnad Diftssultat ( ) ( ) Finansinntkt og finanskostnad Aksjutbytt Rntinntkt Rntinntkt dattslskap Ntto finanspost Åts ovskudd (undskudd) ( ) Ovføing og disponing: Ovføt (til) fa gnkapital ( ) EIENDELER Anlggsmidl Not Finansill anlggsmidl Invsting i dattslskap Lån til ansatt Ansvalig lån Sum anlggsmidl Omløpsmidl Foding Kundfoding Kotsiktig foding dattslskap And foding Sum foding Bankinnskudd Bankinnskudd Livkonto Sum bankinnskudd Sum omløpsmidl SUM EIENDELER Sum ovføt ( )

11 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN BALANSE PR. 31. DESEMBER OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN Not til gnskapt fo 2007 EGENKAPITAL OG GJELD Egnkapital Not Egnkapital Åts sultat ( ) Egnkapital Sum gnkapital Gjld Kotsiktig gjld Lvandøgjld Kotsiktig gjld dattslskap Skyldig offntlig avgift Annn kotsiktig gjld Sum kotsiktig gjld NOTE NR. 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Foningn t lit fotak i hnhold til gnskapslovn og ha lagt følgnd gnskapspinsipp til gunn. Vuding og klassifising av indl og gjld Eindl bstmt til vaig i ll buk klassifist som anlggsmidl. And indl klassi fist som omløpsmidl. Foding som skal tilbakbtals innn t å klassifist som omløpsmidl. Vd klassifising av kotsiktig gjld tilsvand kiti lagt til gunn. Anlggsmidl vuds til anskafflsskost, mn ndskivs til viklig vdi vd vdifall som fovnts ikk å væ fobigånd. Omløpsmidl vuds til lavst av anskafflsskost og viklig vdi. Kotsiktig gjld balansføs til nominlt mottatt bløp på tablingstidspunktt. Inntkt Inntktsføing av kontingnt skj vd faktuing. Inntktsføing av lvt va og tjnst skj på faktuingstidspunktt. Bidag inntktsføs nå d mottas. Inntktn gnskapsføs md vdin av vdlagt på tansaksjonstidspunktt. Aksj i dattslskap Invsting i dattslskap ha fotakt valgt å balansfø til anskafflsskost. Mottatt utbytt fa dattslskap inntktsføs som finansinntkt. Foding Kundfoding og and foding oppføs til pålydnd tt fadag fo avstning til fovntt tap. Avstning til tap gjøs på gunnlag av n individull vuding av d nklt fodingn. Skatt Foningns viksomht ikk skattpliktig. Sum gjld SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTE NR. 2 - SAMMENSLÅTTE POSTER Lønnskostnad bstå av følgnd post: Oslo, 11. mas 2008 Mia Ebltoft Gunna Apland Jan Johansn nstld styld stymdlm Lønning Abidsgivavgift Rfusjon lønn og abidsgivavgift 0 (7 957) And lønnskostnad Sum lønnskostnad Jøn Clausn Vigdis Dahlsid Run Gaustad Syv Livstad stymdlm stymdlm stymdlm stymdlm Lif Nybø Maius Stn Tj Tøing Kaiann Wstby stymdlm stymdlm stymdlm stymdlm Øyvind Solbg Thosn diktø NOTE NR. 3 - LIVKONTO Avkastning på livkonto inntktsføt md k Dtt bstå av n føløpig bgnt avkastning fo inntktsåt Dn ndlig avkastningn fo 2007 vil ikk foligg fø tt at gnskapt fo 2007 fastsatt, og vil bli sultatføt i NOTE NR. 4 - ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE Antall åsvk sysslsatt i 2007 va 1. Foningn lds av administnd diktø i Opplysningsådt fo Vitafikkn AS. Dt ikk utbtalt godtgjøls til daglig ld. Dt ikk utbtalt godtgjøls til styts mdlmm. Kostnadsføt visjonshonoa fo 2007 utgjø k inkl. mva., honoa fo gnskapsmssig bistand utgjø k inkl. mva. Dt ytt lån til n ansatt i slskapt. Lånt sikt md pant i fast indom, ntn tilsva nomalnt - satsn fastsatt av myndightn

12 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN Not til gnskapt fo 2007 Rvisjonsbtning NOTE NR. 5 - OBLIGATIORISK TJENESTEPENSJON Foningn pliktig til å ha tjnstpnsjonsodning tt lov om obligatoisk tjnstpnsjon. Ansatt i foningn inkludt i dn kollktiv pnsjonsodningn som dattslskapt ha tablt. Dn kollktiv pnsjonsodningn oppfyll kavn tt lovn. NOTE NR. 6 - INVESTERING I DATTERSELSKAP Opplysningsådt fo Vitafikkn ha iandl i følgnd slskap: Anskafflss- Fotnings- Eiandl/ Slskapts Slskapts Bokføt tidspunkt konto stmmtt gnkap. sultat vdi 100 % 100 % Opplysningsådt fo Vitafikkn AS og Oslo 95,5 % Dt ikk utabidt konsngnskap fo moslskapt Opplysningsådt fo Vitafikkn. Invstingn gnskapsføt tt kostmtodn. Foningn motta oyalty fa dattslskapt, tilsvand 75% av salgsinntkt fatukkt tykkkostnad på publikasjonn "Bil og Vi Statistikk". Mllomvænd i konsn: Ansvalig lån Kotsiktig (gjld) foding dattslskap Fodingn og gld ntbgns md ntsats som tilsva skjmingsnt fastsatt av dt offntlig. NOTE NR. 7 - SPESIFIKASJON AV KAMPANJER Miljøposjkt Vikonfansn Mottatt støtt til åts kampanj 0 0 Kostnad mdgått til kampanjn OFVs andl

13 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS ÅRSBERETNING 2007 ÅRSBERETNING 2007 fo Opplysningsådt fo Vitafikkn AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Viksomhtn til Opplysningsådt fo Vitafikkn AS poduksjon og salg av statistikk om bil og vitafikk, samt innhnting og utsndls av infomasjon om pis, tknisk data og utstysdata fo ny pson og vabil tilbudt i dt nosk makdt. Bdiftn lokalist i Oslo. FORTSATT DRIFT Foutstningn om fotsatt dift lagt til gunn vd utabidlsn av gnskapt. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Slskapt ikk utsatt fo sæskilt fakto som påvik viksomhtn ut ov hva som vanlig fo n viksomht i fomidlingsbansjn. Slskapts omstning påviks ikk i sælig gad av d gnll økonomisk konjunktun. Omstningn i 2007 va pgt av t kstaodinæt salg av histoisk data, samt at vi inngikk n langsiktig samabidsavtal md Toll & avgiftsdiktoatt om fomidling av bilpis og tknisk infomasjon. I tillgg inngikk vi n langsiktig samabidsavtal md Vg - diktoatt om å utabid n infomasjonssid på intntt md data om ny psonbils miljø- og sikkhtsgnskap. Utov dtt fotsatt tndn fa tidlig å md at stadig fl kund vlg nttbast podukt ll and lktonisk tjnst. Dt mdfø at ttspøsln tt viksomhtns tykt utgivls minsk, no som påvik slskapts kostnadssid på n positiv måt. Dt ikk fotatt spsill statgisk nding i 2007 md tank på satsningsomåd ut ov alld igangsatt IT-utviklingsposjkt va nok t å md sto invsting i IT-posjkt

14 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS RESULTATREGNSKAP Omstningn i OFV AS økt fa k 9,4 mill i 2006 til k 11,3 mill i Åssultatt tt skatt økt md k fa k 1,19 mill i 2006 til k 1,47 mill i Ekstaodinæt salg av histoisk data, ny kundavtal, samt stam kostnadskontoll mdvikt også til at 2007 bl t økonomisk tilfdsstillnd å. Slskapts disponibl kontantbholdning va k 6,54 mill p Styt vud slskapts likvidittssituasjon som tilfdsstillnd. Totalkapitaln va vd utgangn av åt k 8,44 mill, sammnlignt md k 7,82 mill åt fø. Egnkapital - andln p va 39,4 %, sammnlignt md 32,6 % p Slskapt gnkapitalandl på t nivå som slskapts ldls ans som aksptablt. Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) majoittsi i Opplysningsådt fo Vitafikkn AS. D ansatt ha anldning til å i aksj. Ansatts iandl maksimt til 1,5 % p ansatt og 30 % totalt. P va 95,5 % av slskapts aksj id av OFV. ARBEIDSMILJØ Styt ans abidsmiljøt i slskapt som godt. Totalt sykfavæ ha i 2007 væt 54 dag, no som utgjø 3,61 % av total abidstid i åt. Favæt ha økt 1,4 posntpong fa fogånd å, mn fotsatt innnfo t aksptablt nivå. Dt ha ikk blitt appott om skad ll ulykk på abidsplassn. Dt ikk ivksatt spsill tiltak på omådt. YTRE MILJØ Viksomhtn i OFV AS mdfø vkn founsning ll utslipp som kan væ til skad fo dt yt miljø. LIKESTILLING Slskapt ha 6 ansatt, hav 4 mnn og 2 kvinn. Styt bstå av 1 kvinn og 4 mnn. Slskapt ha som mål å væ n abidsplass utn foskjllsbhandling mllom kvinn og mnn. ANDRE FORHOLD Dt tt dt styt kjnn til ikk inntådt fohold tt gnskapsåts utgang som ha btydning fo slskapts stilling og sultat. Diftsinntkt og diftskostnad Not Salgsinntkt Sum diftsinntkt Vakostnad Lønnskostnad 2, Odinæ avskivning 3, Ndskivning And diftskostnad Sum diftskostnad Diftssultat Finansinntkt og finanskostnad Annn ntinntkt Rntkostnad til fotak i samm konsn (50 358) (60 865) Annn ntkostnad (294) (205) Ntto finanspost Odinæt sultat fø skattkostnad Skattkostnad 11 ( ) ( ) Oslo, 9. apil 2008 Åts ovskudd Gunna Apland styld Mia Ebltoft nstld Ovføing og disponing: Avsatt til utbytt ( ) ( ) Ovføt til annn gnkapital ( ) ( ) Sum ovføt ( ) ( ) Jan Johansn Ptt Smby Tygv Tuvud stymdlm stymdlm stymdlm Øyvind Solbg Thosn adm. diktø 26 27

15 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS BALANSE PR. 31. DESEMBER OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS BALANSE PR. 31. DESEMBER EIENDELER Anlggsmidl Not Immatill indl Aktivt utviklingskostnad Utsatt skattfodl Sum immatill indl Vaig diftsmidl Diftsløsø, invnta, kontomaskin ol Finansill anlggsmidl And foding 5, Sum anlggsmidl Omløpsmidl Foding Kundfoding And foding Sum foding Bankinnskudd og kontant Sum omløpsmidl SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egnkapital Not Innskutt gnkapital Aksjkapital 6, Sum innskutt gnkapital Opptjnt gnkapital Annn gnkapital Sum opptjnt gnkapital Sum gnkapital Gjld Langsiktig gjld: Ansvalig lån Sum langsiktig gjld Kotsiktig gjld Lvandøgjld Btalba skatt Skyldig offntlig avgift Avsatt utbytt Kotsiktig gjld konsnslskap Annn kotsiktig gjld Sum kotsiktig gjld Sum gjld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 11. mas 2008 Gunna Apland Mia Ebltoft Jan Johansn styld nstld stymdlm 28 Ptt Smby Tygv Tuvud Øyvind Solbg Thosn stymdlm stymdlm adm. diktø 29

16 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS Not til gnskapt fo 2007 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS Not til gnskapt fo 2007 NOTE NR. 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Slskapt t lit fotak i hnhold til gnskapslovn og ha lagt følgnd gnskapspinsipp til gunn. Vuding og klassifising av indl og gjld Eindl bstmt til vaig i ll buk klassifist som anlggsmidl. And indl klassifist som omløpsmidl. Foding som skal tilbakbtals innn t å klassifist som omløpsmidl. Vd klassifising av kotsiktig gjld tilsvand kiti lagt til gunn. Anlggsmidl vuds til anskafflsskost, mn ndskivs til viklig vdi vd vdifall som ikk fovnts å væ fobigånd. Anlggsmidl md bgnst økonomisk lvtid avskivs planmssig. Omløpsmidl vuds til lavst av anskafflsskost og viklig vdi. Kotsiktig gjld balansføs til nominlt mottatt bløp på tablingstidspunktt. Kotsiktig gjld oppskivs ikk til viklig vdi som følg av ntnding. Immatill indl Immatill indl, hund utviklingskostnad fo intnttbast podukt, balansføt i dn utstkning kitin fo balansføing oppfylt. Vaig diftsmidl Vaig diftsmidl avskivs ov fovntt økonomisk lvtid. Avskivningn fodlt linæt ov antatt økonomisk lvtid. Foding Kundfoding og and foding oppføs til pålydnd tt fadag fo avstning til fovntt tap. Avstning til tap gjøs på gunnlag av n individull vuding av d nklt fodingn. I tillgg gjøs dt fo øvig kundfoding n uspsifist avstning fo å dkk antatt tap. Pnsjon Fosikt pnsjonsfopliktls ikk balansføt. Kostnadn lik åts btalt pmi og tilskudd til pnsjonspmifond. Inntkt Inntkt fa salg av va og tjnst inntktsføs nå d opptjnt. Inntktn gnskapsføs md vdin av vdlagt på tansaksjonstidspunktt. Skatt Skatt kostnadsføs nå d påløp, dt vil si at skattkostnadn knyttt til dt gnskapsmssig sultat fø skatt. Skattkostnadn bstå av btalba skatt (skatt på åts skattpliktig inntkt) og nding i ntto utsatt skattfodl. Utsatt skatt og utsatt skattfodl psntt ntto i balansn. NOTE NR. 2 - SAMMENSLÅTTE POSTER Psonalkostnad bstå av følgnd post: Lønning Abidsgivavgift Pnsjonskostnad (s også not 7) Rfusjon av sykpng (16 332) And lønnskostnad Sum lønnskostnad NOTE NR. 3 - AKTIVERTE UTVIKLINGSKOSTNADER Aktivt utviklingskostnad Anskafflsskost p Akkumult odinæ avskivning ( ) Åts ndskivning ( ) Bokføt vdi Åts odinæ avskivning ( ) NOTE NR. 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER Invnta, utsty Bil Sum Anskafflsskost p Tilgang i å Anskafflsskost p Akkumult avskivning p Akkumult avskivning utangt diftsmidl 0 ( ) ( ) Åts odinæ avskivning Akkumult avskivning p Bokføt vdi p Økonomisk lvtid 3-5 å 5 å Avskivingsmtod Linæ Linæ 30 31

17 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS Not til gnskapt fo 2007 OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN AS Not til gnskapt fo 2007 NOTE NR. 5 - FORDRINGER Kundfodingn oppføt til pålydnd og dust md n avstning på k fo mulig tap. Åts konstatt tap på kundfoding utgjø k And kotsiktig foding oppføt til pålydnd. NOTE NR. 6 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE, M.V. Slskapts aksjkapital p på k , bstånd av aksj pålydnd k 1. Dt kun én aksjklass. Vdtktn innhold ingn stmmttsbgnsning. Slskapts aksjonæ : Antall aksj Eiandl Opplysningsådt fo Vitafikkn ,5 % Pål J. Buhn ,5 % Thovald Gjønns ,5 % Jan Ptt Røssvold ,5 % Sum ,0 % NOTE NR. 8 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER Slskapt ha innstånd k på gn skatttkkskonto til dkning av skyldig skatttkk p NOTE NR. 9 - EGENKAPITAL Aksjkapital Annn Sum gnkapital P Åts sultat Avsatt utbytt ( ) ( ) P NOTE NR ANSVARLIG LÅN Hovdaksjonæ ha gitt t ansvalig lån stot k Lånt stå tilbak fo annn gjld. og ntbgns md ntsats som tilsva skjmingsnt fastsatt av myndightn. NOTE NR. 7 - ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, M.V. Gjnnomsnittlig sysslsatt åsvk i 2007 va 7. Lønn og annn godtgjøls til daglig ld i 2007 utgjø k Dt ikk utbtalt honoa til styt. Kostnadsføt visjonshonoa fo 2007 utgjø k I tillgg komm honoa fo gnskapsmssig og annn bistand md k Bløpn kslusivt mvdiavgift. Ansatt ha lån i slskapt på k Avdagstid 3-5 å. Lånntn tilsva nomalntsatsn fastsatt av myndightn. Slskapt pliktig til å ha tjnstpnsjonsoding tt lov om obligatoisk tjnstpnsjon. Pnsjonsfopliktlsn dkkt vd n kollktiv pnsjonsfosiking som omfatt all ansatt og som oppfyll kavn i lovn. Fopliktlsn ikk balansføt. Åts pnsjonskostnad: Pnsjonspmi Innbtalt pmi Innbtalt til fond ( ) Uoppgjot pmi p Pnsjonspmifondt, som kan buks til btaling av pmi ll økt pnsjon i fmtidn, utgjø k p I tillgg dt satt av i gnskapt k pluss abidsgivavgift til fmtidig dkning av pmi ll økning av pmifond. NOTE NR SKATTEKOSTNAD Åts skattkostnad bstå av: Btalba skatt ( ) ( ) Ending utsatt skattfodl (24 960) ( ) Åts skattkostnad ( ) ( ) Btalba skatt i åts skattkostnad fmkomm slik: Odinæt sultat fø skattkostnad Pmannt foskjll Ending midltidig foskjll (89 141) ( ) Bnyttt fmføbat undskudd 0 ( ) Gunnlag btalba skatt Btalba skatt på åts sultat Spsifikasjon av gunnlag fo utsatt skattfodl: Ending Diftsmidl (matill og immatill) (75 477) ( ) Utstånd foding (54 343) (51 281) (3 062) Ntto gunnlag ( ) ( ) Utsatt skattfodl 28% (36 350) (61 309) All midltidig foskjll kan utligns, og dtt gjnnomføt i bgningn av utsatt skattfodl

18 Rvisjonsbtning AS 34

19 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn Dammnsvin 97 Postboks 2700 Solli 0204 Oslo Tlfon

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Kokebok for eintypesegling

Kokebok for eintypesegling Kokbok fo intypsgling Kva intypsgling Eintypsgling hjå HSK sitt intyputval dfint som bansgling d fyst båt i mål vinna i båttypa md tydlg klassgla. Klassan i intyputvalt pga av sglaa som ikkj foldstyt.

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13 Kommundlplan fo Hammfst og Rypfjod 2014-2025 - Rvisjon Bstmmls og tningslinj vd offntlig tts yn 08.10.13 IN N HOLD INNLEDNING...... 3 1. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV, UTBYGGINGSAVTALER MM... 4 1.1 Planav......

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016 www.bdvann.no Saus Daafly Famdifsplan 2016 Saus bdvann 2015/2016 Tilsandsvuding bas på 2014 og 2015-daa md ny bdvann vøy: 81 ommundla, 2,86 mill. (66 % av innb.iln.omm.va) 11 IKS dla 2013-2015: Hovdfous

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken.

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken. Mas 2013 Annonsbilag Våns jubilant! Fdag 8. mas: Lykkhjul og ballongklovn fa kl 14.00 til kl 18.00 Lødag 9. mas: Utdling av kak fa kl 12.00. Finn diamantingn! www.habakkn.com 28å 22å 14å s n å V jubilan

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND

Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 01-2015 TEMA: SKADE/LAKK Sats på Smat Rpai NBF KREVER: NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- HISTORIKK NÅ! MERCEDES-BENZ VISER Fmtids luksusbil

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer