Kort om syvendedags adventistene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om syvendedags adventistene"

Transkript

1 Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad

2

3 Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y

4

5 Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av tablt g mllom kik og kikamfu. Kit om tidlig hadd væt adkilt på gu av ulikt y på fokjllig pømål, kjøv d gaml bai i bakgu til fodl fo t tø fll aliggd. D vtt på Ju gjkomt. Tid fo ha komm æmt g akt. Dt va ikk tid til å buk kft på pømål om takk oppmkomht bot fa bgivht om ovkyggt alt at. I tdt fo å væ baptit, mtodit, katolikk ll lutha opptod dt t ytt kill. Dt gikk mllom dm om va gpt av fovtig om at Ju kull komm igj, og dm om ikk va dt. I d tid va dt aldi på tal å gulgg t ytt kikamfu. All følt at tid va fo kapp til dt. Dut vit d om vtt på Ju gjkomt at dt ikk kom til å væ fokjllig kikamfu i dt hiidig. Ett om himml yt æ og hådgiplig, hadd dt ig hikt å opptthold kill om i løpt av kot tid vill bli utvikt. D om opplvd vkkl, yt dt va hlig tid. E om ba va 17 å gamml da dtt kjdd, kv at «dt va dt lykkligt åt i mitt liv». Fokyl av Ju gjkomt byggt på Ju g od og Bibl pofti. E dag hadd Ju diipl put ham: «Si o: Nå kal dtt kj, og hva tgt på ditt komm og vd d?» Slv om Ju ikk bvat all pømål, gav ha ki ov bgivht på vi mot d to dag. «Så at d tgltid ov, kal ol bli fomøkt og må mit itt ly,» foklat ha. «Stj kal fall d fa himml, og himml kft kal okk. Da kal Mkø tg vi g på himml, og all folk på jod kal byt ut i klagop, og d kal Mkø komm på himml ky md to makt og hlight.» Dt to jodkjlvt i Liboa i 1755 bl oppfattt om oppfylll av d foutigl. E 1

6 kaftig olfomøkl i 1780 bl att i d amm ammhg. I 1833 itaff t impod mtog i dt øtlig USA. Dt bl ogå btaktt om t tg i tid. Di bgivht va ikk tg i kaft av i gat, m fodi d bl att i tø ammhg. Dt yt om om Ju od va i fd md å bli oppfylt hlt boktavlig. 2 Skuffl Ju kom ikk om fovtt på 1840-tallt. Advtit opplvd bitt kuffl. Mag av dm om hadd væt gpt av fovtig, vdt ygg til i fotål og hl i faig. D kjt md mt aht i Ju od at «d dag og tim kj ig, ikk gl i himml og hll ikk Sø, m ba Fad». På dt gulagt att d lutttk fo itt gajmt og bfatig md Bibl pofti. Syvddag advtit vokt fam av lit gupp om ikk fat dt mulig å kat vak på dt d hadd lt og opplvd. D todd fmdl at pofti hadd gitt kla tg på at Ju gjkomt va æ og holdt fat vd tolkig av tidpofti i Dail bok. I d øy gjaldt filgpt ikk tid, m bgivht. William Mill hadd todd at bgivht om makt lutt på Bibl lgt tidpofti, va Ju gjkomt. D hadd ha utvilomt tatt fil. M i fobidl md bgivht Ju hadd oppfodt i diipl til å fotå, ht dt at «da kal hlligdomm igj få i tt». Åpbaigbok kv om ligd gjiig av dtøvt aht og tapt ppktiv lik fø vd d. I av d it c i hitoi dama bl «Gud tmpl i himml åpt, og kit om tgt på ha pakt, bl ylig d i». Et midtall av dm om hadd væt aktiv i d to advtvkkl, la hl i jl i å fotå hva dtt iba. Fotillig om Gud tmpl i himml kapt klaht i foviig. D hjalp dm til å d æ fobidl mllom himml og jod og foholdt mllom d opplvl og

7 Ju. Dail bok bkv c i himml d «totol bl att fam, og om va gamml av dag, tok t. Ha klæ va hvit om ø og håt på ha hod om ull. Ha to va flammd lu, og d hjul va lud ild. E tøm av ild fløt fam og gikk ut foa ham. Tu på tu tjt ham, ti tu, ja, ti tu tod foa ham. Rtt bl att, og bøk bl åpt.» Dtt va bgivht om kull kj vd utgag av d poftik tidpiod. Dt va ikk vd d, m vd gkaptim. Dt va lik fotillig fmdl lv i jødik tadijo Yom Kippu, ll d to oigdag. Advtit hadd fobdt g på Ju gjkomt, m m omhygglig lig av Bibl pofti vit at dt it kapitlt i koflikt mllom godt og odt gjtod. D om hadd tatt fil i i fotål av pofti, hadd likvl fotått o. Efaig d va ikk ut vdi. Pofti om hadd føt til kuffl, vit lv vi ut av uføt. D fat d t ytt madat og a lvfotål. Dail hadd fått bkjd om at «di od kal væ kjult og foglt itil dtid». Fm hud å fouta Joha på Patmo hvoda dt vill at g d dag d lukkd bok bl åpt. Ha å gl tig d fa himml. «I håd holdt ha lit opplått bok.» Egl «løftt i høy håd mot himml og vgt vd ham om lv i all vight, ha om kapt himml og jod og alt om i dm: Tid ut.» Htydig til Dail bok og pofti va ikk til å ta fil av. H va d fogld bok åpt, og pofti om tid i fd md å bli oppfylt. Joha høt tmm fa himml i: «Gå bot og få d åp bok av gl håd, ha om tå på havt og på jod.» Da gikk jg bot til gl og bad ham gi mg d lill bok. Ha a til mg: «Ta bok og pi d! D vil kj bitt i di mag, m øt om hoig i mu.» Så tok jg d lill bok av gl håd og pit d, og i mu makt d øtt om hoig; m da jg hadd vlgt d, kjt jg at d vd i mi mag. Da bl dt agt til mg: «Igj kal du tal poftik, mot folk og ajo og tugmål, og mot mag kog.» 3

8 Advtit tok dtt til itkt fo i g faig. D hadd pit d lill bok. Iholdt hadd gpt dm, og d hadd gjot dt til dl av g lv. Budkapt hadd væt øtt om hoig; lgl tt Ju gjkomt dypfølt og oppiktig. Føtitykkt va vidudlig. M da d hadd fodøyd Dail poftik budkap, kjt d at dt vd i mag. D bl kufft på måt om kapt lot g bkiv. D t tøt d hadd, va at bok om hadd gitt dm fovtig, ogå hadd foutagt kuffl. D bit fa ig va bkvt på fohåd. Pofti iholdt dut t pålgg om å gå vid til y oppgav. «Igj kal du tal poftik, mot folk og ajo og tugmål, og mot mag kog.» På dt gulagt bl yvddag advtit bvgl til. 4 Bhov fo foyl E bvgl ka ikk btå i kaft av i hitoi. Mag ak ha lgitimt g vd i lyd fotid ba fo å oppdag at fotid ikk ha d amm btydig fo ad om fo ak g tilhg. I føt dl av dtt åhud todd Hy Fod at ha hadd kotut bil om vill dkk all mk bhov i ovkulig famtid. T-modll bl allmai, og Fod hadd æmt moopol på makdt. Fod oppdagt fo t bvgl i makdt. Da ha iå ødvdight av foyl, hadd ival Gal Moto alld blitt makdld, og Fod gid aldi å gjob dt tapt. Rligiø bvgl ha i da tø gad falt om of fo d dyamikk. I åhud påbopt D omk katolk kik g i fotid om t agumt mot å foad g. Faigal bl igot, og kik tilbakvit kitik øt vd å hvi til i ufilbalight. Dt mått gå galt, og dt gikk galt. Da Rfomajo pgt kik, att fomato g fo å lgg t gulag om kull gjø dt umulig å fall i d amm gøft. D hadd om motto at d fomt kik kull lv i kotat foyl, i takt md kjl av aht og tid bhov.

9 Dt vit g akt at mottot ltt lot g kiv på papit gjomfø i paki. D luthk tatkik i Skadiavia tagt i i utviklig alld m Luth fmdl va i liv. Moopoltillig kapt d amm td til fofall og dikimiig om D katolk kik hadd fat. Ha Nil Haug bl dømt til mag å i fgl på kik iitiativ fodi ha a aht, og fodi ha ikk fat g i å bli fakjt tt til å i d. To hud å tt Rfomajo opplvd Eglad ligiø vkkl utom dt valig. Dt fomalitik ytmt i d aglikak kik bl ytt av mtoditvkkl. Gog Whitfild og bød Joh og Chal Wly la vkt på polig, lvd gudto om hadd hlt a appll og gjomlagkaft tatkik klaglø fomv. D fokyl føt til dyptgipd foadig i kiklivt i Eglad og USA. M mtoditvkkl ugikk hll ikk å bli ammt av td til å g tilbak. Bhovt fo kotiulig foyl bl hmmt av gla fa lyd fotid. Hvi pav od bl dt it odt i ak fo katolikk, fikk Luth tak æmt kaoik pg fo lutha, og Wly fokyl tilvad tatu fo mag mtodit. Hitoi vi at ligiø ititujo og ogaiajo ltt bli i g ba. I tdt fo å kot g om budkapt, bli d opptatt av g lv. Nå dt ikk lykk å møt utfodig i amtid på tovdig måt, tøt kit kik og bvgl g til idalim, polight og budkapt til i gulgg. På d måt bvi kikhitoi ikk ba ødvdight av foyl, m ogå hvo vaklig dt å bhold d. Ig bø la g ovak ov at y bvgl dukk opp. Dt vill væ tagdi om dt ikk kjdd. M ig bvgl ka fø i ak i kaft av dt d gag va. Dt hold ikk å ba i bttigl på ovbviig om g fotfflight. Slv om yvddag advtit ha bgut i mijo ut fa bhovt fo å famhold aht fo vå tid, gjld dtt foholdt ogå fo o. 5

10 6 Budkapt Syvddag advtit ht itt av fa tak om fav hl hitoi. D glmt yvd dag fotll om bgyl. Advtbgpt hadl om lutt. I d yvd dag ligg mit om hvo vi mk komm fa, og i advthåpt ligg dømm om hvo vi kal h. «Og Gud kapt mkt i itt bild» i dt føt kapitlt i Bibl. Dt bty at mkt ha vdi. «Ja, jg komm at,» foik dt all it kapitlt i d amm bok. Dt bty håp, ikk fodi mk ha fut løig på all poblm om tå g opp i vd, m fodi vi ikk ovlatt til o lv. Mllom d to yttpukt, kapl og Ju gjkomt, ligg tid h og å. Dt d folk flt opptatt av å fotå. Syvddag advtit da ikk o utak i å måt. Vi øk ikk å lukk øy fo alitt i vd, m å fotå dm. Hvofo kj dt å my odt i vd? Hvoda ku Gud tillat at k millio jødik m, kvi og ba bl utyddt ud d ad vdkig? Hvo va Gud da dødmak i Kampucha bl att i c? Hvo ha i dag? Bibl fotll at vd ikk alltid ha væt lik d å. Sykdom, og og død va ukjt bgp i vd lik d va da d kom fa Skap håd. Da å Gud på «alt dt ha hadd gjot, og, dt va ovmåt godt». M idyll bl butt. Et fmmdlmt dukkt opp. Vd kom i dt od vold. Hvofo kom dt od i i vd? Spømålt tilt mag gag. Ifølg Bibl fi dt ig gu. Dt od ubttigt, ubgiplig og ubgut. Hvi dt od kit ku bgu, vill dt fova dt od kit. Dt vill bty at dt fi fomildd omtdight; at dt od to alt ha vi bttigl. Dfo gi ikk Bibl foklaig på dt od. D fotll i tdt hvoda dt od bl til. Fa føt til it kytt hitoi om dt od g til Lucif, d fmt av Gud kapig, om bl til djvl og Sata og dt od opphavma. Md ham t dt od i i hitoi, og å ha til lutt bli bot, fovi dt od fo godt.

11 Oppøt i himml Lucif va ikk foøyd md å væ d fmt av Gud kapig. Dt bl ha ambijo å ta Skap pla. Ha a md g lv: «Til himml vil jg tig opp; høyt ov Gud tj i jg mi to. Jg vil tig opp ov d høy ky og gjø mg lik D Høyt.» Lucif miøy makt dt od bgyl. Ha aklagt Gud fo å væ vilkålig, og iitt på at hvi ha fikk btmm, vill ha ifø bd odig i kapvkt. Fa bgyl lå ikk Lucif gtlig ambijo klat i dag. Ha bukt villdd mtod. Påtad om Gud uimlight bl famatt på å udfudig og bæd måt at d bl todd. Ovfo gl og mk tgt ha t bild av Gud om tg, had og vilkålig. E dag møtt ha mk md iiuajo d ikk gid å gjomku: «Ha Gud viklig agt at d ikk kal pi av o t i hag?» Dt hadd Gud aldi agt. M lv om d gov løg bl tilbakvit, lykt ha i å till Skap i t gativt ly. Båd tofallt og tak tgt t bild av Gud om ikk va opptatt av mk bt. Ha bl tillagt tyaik lgig, om om ha ba i gjt gå til t vldkkt bod ut å la dm få lov til å ø mat. I dtt vgbildt av Gud tod fobud og taff i tum. Ett at d føt tvil va ådd, gikk dt lag i lag. Mk godtok D od bakvakl av Skap. D «tok av fukt og pit». Sydfallt va t faktum. Lucif ku ikk big til tauht md makt. Vd i famgagmåt hadd ha vakt fotillig om Gud om ba ku avkla vd at d gtlig aht kom fo dag. Hvi Gud hadd yddt Sata av vi ut vid, vill påtad om Gud uimlight fått da tø tovdight. Tvil på ha godht ku ikk fj ba vd å tilittgjø d om va opphavt til tvil. I hv tttat dt t ufaviklig piipp at kyld kal bvi fø dom ka fll. Hvi Gud hadd utyddt Lucif fø ad itlligt v hadd gjomkut ha od pill, vill d bøyd g fo Gud av fykt, ikk av ovbviig. E lik 7

12 løig vill væt ufolig md Gud væmåt. Igtig m fmmd fo ha kaakt buk av tvag. Dfo mått Lucif gtlig vdi pøv i paki. D od fikk aldig til å gjø alvo av i påtad. Følg av ha påtått fobdig tå g opp på all pla i amfut. Fa all vd hjø komm dt appot om fohold om tu md å gjø d på livgulagt fo mk. Lg tt at påtad om Gud uimlight bl vt føt gag, bgy a tak å vi fam: D om had og vilkålig i dtt damat, ikk Gud, m d om ha bakvakt ham. Slv om D od po fo øyblikkt hold lav pofil, ligg ultatt av ha idé og hadlig tydlig i dag. Ha ha tilvibakt ok bvimatial om g lv til at ha ikk lg bdømm av i påtad, m av dt om ha kjdd d ha idé ha væt på fd. 8 Et hlbdd ævæ Hitoi vit ikk ba om avløig av D od bdag. Midt i vd om yt ovgitt til dbytd kft ig vit åd mot, dukkt dt opp t hlbdd ævæ. «Ig ha o gag tt Gud, m d bå, om Gud, og om i Fad fav, ha vit o hvm ha.» «Og Odt bl mk,» i Bibl. «Ha gav avkall på itt gt, tok på g tj kikkl og bl mk lik.» På d måt ku vi bli fotolig md Gud og da o t bild av ha kaakt vd lvy. Da Ju kom til vd, møtt ikk mk po om vikt fj, had og vilkålig. I tdt å d t vlig aikt og po om aldi gikk tøtt av å hjlp mk i ød. «D om ha tt mg, ha tt Fad,» a Ju. Dt ha vit mk i itt liv, åpbat d gtlig aht om Gud. Da Ju død på kot, opt ha: «Dt fullbakt!» Ropt gjaldt aklag D od hadd ttt mot Gud. Vd i død tilbakvit ha tvil om va ådd om Gud kaakt. Ha gjod

13 dt klat at dt ikk fi o i Gud vilj om hadt, mkfidtlig ll pifidig. Da Ju til lutt hag livlø på kot, ku d om vill dt, kjø at død ikk vilkålig taff fo yd mot Gud. Smt i d moalk katatof om hadd ammt mk, kkkt Ju ivdig m d lidl ha bl påføt av fyik mihadlig og koftl. Ha død av yd fodi yd fomik mkt og byt dt d, kap avtad mllom mk og Gud og fø til lutt til at fobidl mllom Skap og dt kapt opphø. Da dt kjdd fo Ju, itaff død. Ju økt ikk itt gt, lik Sata oppilig hadd påtått. Ha va villig til å gjø hva om hlt fo å vi mk tilbak til g lv. Ha hadd att g fo å gjø Gud kaakt kjt fo mk, og ha gjod all hidig til kamm. Poft i Dt gaml ttamt hadd talt at: «Ha kal ikk bli utmattt og ikk byt amm, fø ha ha utbdt tt på jod.» Da lutt æmt g, ku Ju i at oppdagt va fullføt. «Jg ha fohligt dg på jod da jg fullføt d gjig du gav mg å gjø. Jg ha åpbat ditt av fo d mk du gav mg fa vd.» Syvddag advtit to at aht om Gud dt viktigt budkapt i Bibl. Vi to at all tak og toatikl må i lajo til hva d fotll om Gud. Dt gu til at vi hold fat vd to på kapl. Mkt bl ikk til på gu av fyik ll biologik ødvdight, m fodi Gud tt i fi vilj kapt mk i itt bild. Dfo møt vi til gudtjt på abbatdag. Da foflytt vi o fa dt om til dt om gag va, og til dt om igj kal bli. Gjom abbathvil bli vi ikk ba mit om at vi ha Gud å takk fo at vi til, m ogå om hva lag po ha. Ha itiftt abbat fo å ik g pla i vå tilvæl og gi o mulight til å kj ham polig. Foadig av hvildag ha bidatt til å tåklgg båd vå fotid og vå famtid. I tdt fo to på allmktig Skap om kapt mkt i itt bild, ha vi fått vitkaplig toi om påtå at mkt bl til vd tilfldight. Dt ha 9

14 10 vit g vaklig å bygg mkvd på toi om ikk ka at å fofkt d tkt tt. Vd å fj mimkt ov kapl dt dut gjot dikt alag mot t av d ti bud. Gud odig kjøvt til id, om om ha vilj la g foad til dt bd. Vi ovbvit om at dt ikk mulig. Md utgagpukt i kapl vi Bibl at mkt ikk ha udødlig jl, lv om lik fotillig lg ha væt gutak i vd ligio. Dt ibæ dvudig av atu og kapvkt, og bty i bu og gu at mk ha liv i g lv. Løig fo mk ikk at jl gå til Gud, m at Gud kom til o. I tid mt ufattlig mytium tok Skap på g mklight. «Ha gav avkall på itt gt, tok på g tj kikkl og bl mk lik.» Slv om idé om udødlig jl i m tu å ha gjomyt kit takgag, tamm d ikk fa Bibl. D umiddlba kild va gk filoofi, m oppil gå tilbak til hitoi bgyl da påtad om mkt udødlight føt bl famatt og todd. I to dl av d kit tidald føt dtt til katatofal foømml av lgmt og atu. Advtit «hlbudkap» øk å tt opp d kjvht vd å vi pkt og takkmlight fo kapvkt. «Vt d ikk at d lgm t tmpl fo D hllig åd om bo i d, og om d ha fått av Gud?» put av hitoi mt makat polight. Mag vt ikk dt. My ykdom, lidl og ldight ha fulgt i kjølvat av ufotadig og hylø bhadlig av liv og hl. Vi to at dt fi bd vi, og at Bibl budkap ogå gi iikt i dtt apktt av livt. Fotillig om vig pi ha fulgt hakk i hæl på idé om udødlig jl. D tå og fall md hvad. Hvi mkt ikk ha liv i g lv, bli vig pi umulight. Ig ha hittil gått å lagt om til å påtå at Gud hold d fotapt kutig i liv fo å totu dm lgt mulig. Idé om vig lidl dfo dikt avlgg av d hdk tak om jl udødlight. Vi pott mot dtt lmtt i kit foky

15 l. Hva må ikk tvil i om Gud om bhadl oppoijo på d måt? Hva må ikk mk i vå tid i, om ha væt vit til gakam og maak i to til, og vgt at lik djvlk ovgp aldi må gjta g? Hvi læ om vig pi a, komm dt til å gjta g md guomht og i kala om hlt ufattlig. E lik idé ibæ at Gud ikk gjø lutt på lidl, m at ha itiv og fovig d. Dfo m vi at ig vagfotillig om ham ha gjot m kad d. Ig uaht om ham m uimlig. Bibl læ at dt lov å vd ygg til Gud ut at ha av d gu hv g på d om gjø dt. «Syd lø død», m dt ibæ ikk at d om få død om lø, bli utatt fo vig totu av vå himmlk Fa. Da Gud bl mk i Ju, fikk vi Gud lik ha viklig. «Vi å ha hlight, d hlight om d bå Sø ha fa i Fa, full av åd og aht,» kv Joha. Takkt væ ham kjø vi at livt ikk vikjøt. Hitoi ikk ivibl. Ha øk å gi o tilgivl og oppiig fo alt om pot av i livt. Ha om kapt mkt i itt bild i hitoi mog, ha vit at ha vil gjø alt om tå i ha makt fo å gji dt om ødlagt og vait. «Vi vt at å ha åpba g, kal vi bli ham lik, fo vi kal ham om ha,» foikt av ha æmt v. Lvd advtim bty å lgt tt Ju gjkomt. Dt ham vi vil, ikk d to bakvak og fofø om tå kla til å tt itt it bdag ut i livt. Dt dlig odt i tid mllom Kitu og Sata ikk agt. Dfo ha Ju gitt o pofti i Bibl. D kat ly ov dt om kj i vå tid og gjø dt mulig å fotå d kft om påvik vå fotillig om aht og tt i øyblikkt. «Fo falk mia og falk poft kal tå fam og gjø to tg og ud, fo om mulig å fø vill lv d utvalgt,» a Ju om dtid. «Hø, jg ha agt d dt på fohåd!» fomat ha. Paulu advat mot dt amm fomt. «Nå D Lovlø komm, 11

16 ha ha i kaft fa Sata, og ha oppt md to makt og md ud og falk tg. Md all lag utt fofø ha dm om gå fotapt fodi d ikk tok imot og lkt aht å d ku bli flt.» I Bibl pofti ha ha tgt t kat lik at ig bhøv å ta fil av vi. Syvddag advtit fllkap bl ufagt av Bibl pofti, og lyt fa Ju od om vå tid pill fmdl avgjød oll fo fotål av vå oppgav h og å. Som Job i Dt gaml ttamt ha vi mag ubvat pømål. M midt i vå uvitht og ufotad vi oppmutt av at dt lov å øk, pø og pott. Vi læ at tillit og fotvill ka gå håd i håd. Og vi ka ikk glmm at dt ttopp va Job om fikk dt bt kumålt t mk ka få. Ha, d føt dit i hitoi, fikk hø Gud i: Ha ha agt om mg dt om tt. Å væ yvddag advtit bø gulggd pømål i tilvæl. Fo d yvd dag hadl ikk ba om fotid, og advtbgpt bg g ikk til famtid. I d yvd dag ligg foikig om at Gud hikt i kapl kal bli oppfylt til to fo at mk fo lg id tok fil av vi. Dfo pk d yvd dag ogå mot famtid. I advtbgpt ligg bvitht om at Gud aldi ha vdt ygg til o mk. Ju kal komm igj, m Gud ha aldi folatt vd. Ha Alfa og Omga, d føt og d it, bgyl og d, d «om og om va og om komm». 12 Idt att k g ov jod og mk, dt mulig å kimt t ly i møkt: «S, ha komm i ky! Hvt øy kal ham, ogå d om ha gjombot ham, og all jod folk kal byt ut i klagop ov ham. Ja, alig, am!» To på Ju gjkomt komm ikk til å lå fil. «D dag kal d i: «S, dtt vå Gud! Vi vtt på ham, og ha flt o; dtt H om vi att våt håp til. La o jubl og gld o ov ha fl!»

17 Vlkomm til di lokal advtkik Bibltudium kl Gudtjt kl (Eklt td ka tidpukt avvik o fa dtt) Hvo di lokal advtkik? Rig tlf L m om Syvddag advtit på Ittt Ad og tlfo hovdkoto Syvddag Advtitamfut Vik St, Potbok Røy Tlf Hop Chal Nog 3530 Røy Tlf: ADRA Nog 3530 Røy Tlf: Tyifjod Vidgåd Skol 3530 Røy Tlf: Skogli Hl- og Rhabilitigt 2614 Lillhamm Tlf: Nok Biblititutt 3530 Røy Tlf: Nok Bokfolag AS 3530 Røy Tlf: M ifomajo, littatu, m.m. Tlf

18 Notat:

19

20 J u ikk kom fov om 1840 tt på -tal lt... t ti v Ad plvd op itt b l... ff ku Fotillig om Gud tmpl i himml kapt klaht i fovii g. D hjalp dm ti l å d æ fobidl mllom himml og jod... t i v om k m ig mag ovbvi l b D glm t k l t t viig 0-tal 3 b 8 v 1 a v å P yvd pt.o g æ g d dag lig la d va v tablt it om f o t a d K ll om tv u. at v g på amf på gu av b k g i y t k d l. og ilt b v d kik væt adk mål, kjø o A d m v o l l t b gpt m pø d l f had okjllig til fod h a tidlig d f å l om y på akgu tt p ulikt i i b d. D v komm lu tt... ba igg gaml fll al fo ha id til å id t t tø jkomt. T t va ikk akk oppg D t Ju g akt. mål om om pø t t æm ft på a bgivh o å væ f k Fo f tilli buk ht bot. I tdt ll t m v g o i g k k a p k t i t l i ha om m al D to. t a l k l g i, g k y hakk fulgt ovk, mtodit dt t ytt vto f i hæ v t a d bapti oppto va gpt gj, og id l på i a m udød om luth llom dm o kull komm lig m u gikk t J t... D jl. a m o tå ig ikk va d fall og m o m dm hv ad d...

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Et magasin fra LHL nr. 01 2013. Balansekunst

Et magasin fra LHL nr. 01 2013. Balansekunst E mgi f LHL. 01 2013 Blu Kopp og py hg mm, m bhdl of hv fo g. Vi v oi y pi h ø iio fo å uvil g og dpjo d - livl d væ vlig å få hjlp. Ld Divijo Hbiliig og hbiliig puom i liv di Spilyhu og hbiliig fo lugy

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Aktive dager på Kvamskogen

Aktive dager på Kvamskogen N. 4 Apil 2012 17. ågag Akiv ag på Kvamkg Ki m høylig Fklubb Bluk K m Tviå ugmk I h l Kamikk-ku g gku i l y Ki m hø g Kjæ l! I ugav av Ifp ka u bil fa Kvamkg g viakivi vi ha i ma. D va g mig g my m! D

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten.

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten. Bambl kommu Potbok 80 3990 Lagud Kytvkt Potbok 502 Nog 6025 ÅLESUND Vd. Sak. 4-02697 Dokumt. 4-02697-59 Vdlagt ovd bv fa Bambl kommu FØLGEBREV Bambl kommu ha tatt md å d ut pot digitalt. Dtt i tåd md gjig

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3 KOSFOSL Y OLI I SVI Ihldftgl. Sammdag............ 3. jtiggulag............ 3 3. aguifmaj............ 3. Kptflag............. ltati måalabbyggl.......... ltati tt bbyggl......... 5 5. Oppummig............

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE F UUØKL Walsth&Øya idmsutvikli åv 5 - uudsøkls ppda : 5686 appt at: 424 J & MLJØ, Ø Ø Fylk kshus Kmmu s td Ås UM: (uf 89, s 2) 64 6666 Byh ppdasiv Walsth&Øya idmsutvikli v/ds Walsth ppda fmidlt av ppdasfas

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18.

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18. Sb--v Nmm 3 2015 Ågg 18. 3 #Sbv Få dtt bd vt å d v ovt t Sb--v v d b tg- #bv å tgm! Iodfotg Rdtø odt... Kottt... J... EDS-t... Bodott... Lvt md gmm b... Rot f bodog F... S-m å vft... P å d øtmøt... 4 6

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje? å skj? va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt? solstål å o skj? va tyg tål å lyss skj? tff va av lys? flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT Mas 2012 INNLEDNING Bhov og mulight d sg 2007 2008-2009 2010 2012? Nttstdt slik dt så ut da vi tok ov i 2007/2008. Total gjomgag av alt ihold og poduksjo av ytt ttstd. Midltidig

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002

Løsningsforslag for eksamen i FY101 Elektromagnetisme torsdag 12. desember 2002 Løsningsfoslag fo eksamen i FY Elektomagnetisme tosdag. desembe Ved sensueing vil alle delspøsmål i utgangspunktet bli gitt samme vekt (uavhengig av oppgavenumme), men vi fobeholde oss etten til justeinge.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017 Mck Nwy - Dicu Rt 2016 Pubikjdt:30/06/2017 Futdig v (At 1.01) : vdki td gij: gitigtd vdki d (Vdgg 1) vdki d Etydig didtifikt Gv g dj ti hgij (At 3.01.1.) Bidg ti gmtktd (At 3.01.1.b & Svt md hgij /tdjt

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki.

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki. oifki- kfmlom ultipotlt ultipotlt,t flfukjoltittlplltpå Ittpk,h blitt omtlt i tiliåbtii oifki. Iéfo lt føt ålytfo m å i, ompittéfo l.oifkih æt påifo utikli;i kopttblitt utit til å ffl ittuto lullki. tfomi

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Løsningsforslag. EKSAMEN Matematikk 20 - Elektro desember f(t) OPPGAVE 1

Løsningsforslag. EKSAMEN Matematikk 20 - Elektro desember f(t) OPPGAVE 1 Løigforlg EKSMEN Mtmti - Eltro dmbr 6 OPPGVE ltrtiv. yttr prgfujor og "tigigtllbtrtig" f ut ) t ) f ut) t ) ft) ) )tigigtll ) 5-5) ) t -5) -5 - f ut ) 5t ) 5) -5) -5 f ut ) 5t ) f t) f f f f ut) t ut )

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer