Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt."

Transkript

1 vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011

2 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om yggh. Dfo ha Nogs Offssfobud fmfohadl kk god foskgsodg på vg av dg som mdlm. Vd å så samm oppå v bd vlkå og lav ps. Vå samabdspa Spabak 1. Slskap ha d ss å fl gag opp kudlfdshsudsøkls skad. Ihold Kollkv foskg Gufoskg s. 4 Rsfoskg md oppdkg s. 4 Kollkv hjmfoskg s. 5 Dss foskg gå auomask mdlmskap d. KOLLEKTIVE FORSIKRINGER NOFs GRUPPEFORSIKRING Dødsfallsdkg og Ufødkg (S sd 6) Dødsfall og Abdsuføh (dsa abdsv) som følg av kgshadlg dkks fa føs dag jsomåd md kgssko. D gjld slv om omåd df som kgs omåd. Ulykksfoskg (S sd 7) Ulykksfoskg og bhadlgsugf dkk kk ulykksskad foåsak av kg, kgshadlg (uas om kg klæ ll kk) og fosyls av d offlg od. Ulykksfoskg fo øvg kaf og dkk såkal svl sko. Tohadlg kgsomåd ass omal som kgs hadlg. Tohadlg ufo kgsomåd ass kk som kgshadlg og vl væ dkk. Bhadlgsugf ulykksskad dkks også, m kk ufo Nod. Gas Elvfoskg Som mdlm Nogs Offssfobud ha Bfalsskollv og UB' gas lvfoskg skold. Fobud bal d foskg fo all Bfalsskollv og UB' som mld sg fobud. Ksk Sykdom (S sd 7) Ksk Sykdom dkk ag sykdomm fo mdlmm som jsgjø asjoal opasjo, så lg d kl mdlm også mdlm av Folkygd. D slv dagos som sagsuløsd og d må slls av spsals Nod. Rskopgd akv Ulykksfoskg (S sd 7) Rskopgd akv som f.ks dykkg, klag og fallskjmhoppg kk dkk av ulykksfoskg. D dkks allkvl abdsd å slk akv gå som aulg dl av avdlgs js. Koak fobud dsom du uskk på om js d avdlg dkk. Mk: Rsfoskg (s s.4) dkk sposdykkg d l 40m. Vd skad ll ap av mlæ ffk som må oppså mlds dss l NOF sal. Du vl h få lsd skadmldgsskjma, sam opp lysg om hvoda du skal fohold dg vd. Kod E NOFs Guppfoskg Dødsskodkg s. 6 Abdsuføhsdkg s. 6 Ulykksdkg s. 7 Bhadlg ulykksskad s. 7 Ksk sykdom s. 7 BARN HUS BIL Elvfoskg bså av: Fullvdg bofoskg (LOfavø Kollkv hjm) Tap av mlæ ffk Rsgodsfoskg på pmsjoss Ulykksfoskg fd. Fo bo og løsø gjld d gll vlkå fo LOfavø Kollkv hjmfoskg. Egadl k. 100,- (vl bl faukk sag). Vd skad, koak NOFs salbod på lfo: Kgsskolkad og SNU-lv bal ku 100,- fo kollkv foskg OG kog p måd. D foskgspakk ka du sv dg mo. LOfavø-poduk LOfavø Husfoskg s. 8 LOfavø Bafoskg s. 8 LOfavø Blfoskg s. 8 Dss foskg ka du slv vlg å g gjom Spabak 1 s koo Fosvas Psollsvc. Logg fo å s d foskg! Ovsk ov d foskg og oppda foskgsbvs f du på lofavo.o. Logg vd hjlp av d mdlms- og fødslsumm. M om d foskg f du på of.o Ad ssus: Spabak 1 Foskgskoo FP, lf: / Spabak 1 Skadmldgss, lf:

3 Kollkv foskg LOfavø Gufoskg Båd dg som mdlm, d kfll/ sambo ll g. pa og hjmmbod, ugf ba ud 21 å Død uas åsak Fd og abdsd hl døg Hl vd Bas dødsfall dkk også dødfødsl 26. svagskapsuk md k ,- LOfavø Gufoskg m å væ økoomsk føshjlp vd dødsfall. Foskg ubals uas dødsåsak, og vl alld komm llgg l vull ad psofoskg. LOfavø Gufoskg dkk båd mdlmm og mdlmms faml. Hvs båd mdlm og kfll/ sambo ll gs pa ha LOfavø Gufoskg ubals dobbl bløp. Ald Mdlm og kfll/sambo/g. pa og slg mdlm m/ba u/21 å Kod G Eslg mdlm u/ ba ud 21 å T.o.m. 50 å å å å å å å å å å å å å å å å å å og ld Vd bas død og dødfød ba 26. svagskapsuk: K ,- p. ba ud 21 å uavhgg av mdlmms ald. LOfavø Rsfoskg md oppdkg Mdlm, kfll/gs pa/ sambo, ba ud 20 å; sam baba som s følg md mdlmm. Rsfoskg hold også avbsllgsfoskg. Foskg gjld fa d øyblkk du fola hjmm. Hva som sas/skadyp Foskg gjld fo * Ka uvds l 90/180 dag p kls mo psllgg. Topp Rsfoskg Bslls hos Fosvas Psollsvc* F- og fdss og ykss hl døg Vagh p. kls 45 dag * Rssyk Sykhusopphold, lghooa, aku sykdom, ugf l mds c. Eksa ugf vd aspo l hjmsd Nog Rsasva Skad påfø a pso, ll a psos g Rsgods Bagasj fo slg Bagasj å o ll fl famlmdl. s samm Tap av sjkk, bll og pass p. pso Ra og yv av pg som ma bæ md sg Tyv av pg fa saf, p. pso Ulgg l ødvdg klæ, oalsak ol. p. ps. hvs kspd/ sjkk bagasj på us fosk md m 4 m Rsulykk Il fyl 75 å (død/ulykk) Aldsbgsg gjld kk bhadlgsugf (død/ulykk) Avbsllgsfoskg Aullgsomkosg pso To ll fl famlmdlmm som s samm Egadl Rsgods Bhadlgsugf vd ulykk Kod R Ubgs bløp Il k ,- Il k ,- Il k ,- Il k ,- Il k ,- Il k ,- Il k ,- Ud 20 å: K ,-/ ,- Mllom 20 og 75 å: k ,-/ ,- Il k ,- Il k ,- K. 0,- K ,- Tjsgjø du ulad? Rsfoskg gjld også s fo pso som mdldg jsgjø ufo Nod og skal u l s fas ll mdldg bosd s. LOfavø Kollkv hjmfoskg Mdlm, mdlmms kfll/gs pa lov om paskap og mdlmms sambo md flls adss Folkgs. Ba som lhø mdlmms hussad, ll ba som på gu av udag, føsgagsjs ll lgd bo ufo hjmm, såfm d kk ha mld adssdg Folkgs. Eg ba som kk bo hos mdlmm, også omfa av foskg l fyl 20 å. Ad pso som lhø mdlmms fas hussad md flls adss Folkgs. Foskg omfa bo og løsø hjmm. Ibo og løsø fdsbolg (hy/ladsd) dkks kk av foskg. Opphold du dg mdldg ufo Nod, vull dl du lag hjmm ll a sd Nod fosa dkk av foskg. Hva som sas/skadyp Foskgssum Ba Ubgs Eklgjsad Samlg (fmk, my osv.) Pg, vdpap c Yksløsø og va oppbva på foskgssd Løs lbhø l buk lkyg l pva mookjøøy (Dl, dkk og flg dkks kk) Bå/valhg l psobl Fdsbå oppbva på foskgssd (lgd.o.m 14 fo/moo.o.m 10 HK) Nødvdg mugf l opphold ufo hjmm Ubgs Bavog, sykkl/-lhg Mava fys/kjølskap Ubgs Rkosuksjo av mauskf m.v., Gjaskaffls av daa Tyv/hævk a bygg bolg ufo foskgssd og fa lof/kjllbod Byggsmssg foadg fo ullsolbuk som følg av ulykksskad Tyv av psolg dl/løsø fa moovog og bå (Pg og vdpap dkks kk) Eklgjsad og samlg ufo bolg Tyv/appg av/fa vsk som skd bæ Esagsasva Rshjlp l Flyfoskg ( gskap av pvapso) Skad vd yv bgs l Ubgs Eklgjsad/samlg bgs l Faøysjs: Tyv av og skad på psolg dl vd fols, hava og vd yv dkks md l k av LOfavø kollkv hjmfoskg fo pso som ha faøysjs. Egadl: D gll gadl k ,-. E d o ll fl hussad som ha Kollkv hjmfoskg bofall g adl. Fo sykl gs Falck Sykklgs g adl k ,-. S ll g Kod H Foskg omfa all jsgjød mdlmm. Elv/UB s sd 8. Foskgsps Md sambo ms pso som lv kskapslgd fohold og ha ha samm bopl og flls adss Folkgs 2 å sammhgd. Dsom ma ha flls ba fall kav om 2-ås gs bo. Husk a fo NOFs kollkv hjmfoskg og sfoskg md avbsllgsdkg gjld foskg fo sambo fa d dag ma ha flls adss gs Folkgs. Bokollkv o.l. gs kk som hussad. Ha du skad å mld? Rg

4 ofs Guppfoskg Nogs Offssfobuds Guppfoskg Gjld mdlmm som bal kog og som kk ha sv sg mo odg. Fo mdlmm som ha sv sg Kod 0 ka ma søk om å opphv svasjo vd å fyll u hlsklæg. Guppfoskg bså av dødsfallsdkg, ufødkg, ulykksfoskg, bhadlgs ugf ulykksskad og Ksk Sykdom. Dødsfallsdkg gjld fo mdlm og kfll/sambo/gs pa. Ufødkg gjld fo mdlm. Ulykksfoskg gjld mdlm og ba ud 20 å hl døg, sam kfll/sambo/ gs pa fd. Bhadlgsugf ulykksskad gjld som fog puk. Ksk Sykdom gjld fo mdlm og mdlmms ba l fyl 20 å. Guppfoskg følg mdlmms ald og følgd opphøsald gjld: Dødsfallsdkg opphø fa fyl 60 å. Ufødkg opphø fa fyl 60 å. Ulykksfoskg og bhadlgsugf vd ulykksskad opphø vd fyl 70 å m ha dus yls fa fyl 60 å. (S abll på s sd) Ksk Sykdom opphø fa fyl 60 å. 1 G = ,- p Foskgsps Md la ms kfll/- sambo/- gs pa, lvsavg, samavg og øvg avg lov po kkfølg. Foskg ka bgusgs ad g øsk. Koak NOF fo å få lsd skjma. NOFs guppfoskg ka godas som gjldsfoskg vd låoppak! 1. Dødsfallsdkg (dødsfall) 3. Ulykksfoskg (pluslg y åsak) 4. Bhadlgsugf foskgssumm gupplv ulykksskad Foskg gjld fo dg som mdlm og d kfll/sambo/ gs pa hl døg. D ubals l la uas om dødsfall skylds ulykk ll sykdom. NOFs Guppfoskg gjld også asjoal opasjo, m md o uak. S sd 3 fo m fomasjo. 2. Ufødkg - abdsuføh (dsa abdsv) Foskg gjld fo dg som mdlm og g l sag vd vag abdsuføh. Foskgs summ ubals å mdlmm foskgsd ha væ ms 50% abdsufø sammhgd dsom av ms 2 å som følg av sykdom ll ulykk uff foskgsd, og abdsuføh ms 50% og vag. NOFs Guppfoskg gjld også asjoal opasjo, m md o uak. S sd 3 fo m fomasjo. Mdlm og kfll/ Ald sambo/ gs pa T.o.m. 50 å 17,00 G 51 å 16,15 G 52 å 15, 53 å 14,45 G 54 å 13,60 G 55 å 12,75 G 56 å 11,90 G 57 å 11,05 G 58 å 10,20 G 59 å 9, foskgssumm abdsuføh Ald Mdlm T.o.m ,00 G 41 å 14,43 G 42 å 13,86 G 43 å 13,29 G 44 å 12,72 G 45 å 12,15 G 46 å 11,58 G 47 å 11,01 G 48 å 10,44 G 49 å 9,87 G 50 å 9, 51 å 8,73 G 52 å 8,16 G 53 å 7,59 G 54 å 7,02 G 55 å 6,45 G 56 å 5,88 G 57 å 5,31 G 58 å 4,74 G 59 å 4,17 G 60 å 3,60 G Ulykksfoskg komm l ubalg hvs mdlmm ll mdlmms kfll/sambo/gs pa ll ugf ba ud 20 å uss fo ulykk som d md mdssk valdsgad. Fo mdlmm og ugf ba ud 20 å gjld foskg hl døg og fo kfll/ sambo/ gs pa gjld foskg ku fd. Ubals hl d l 1% vald. Md mdssk vald ms skad på kopp vud uavhgg av skadlds abdsv. Søls på sag avhgg av famlsammsg på skaddspuk. Famlsammsg A: Mdlm Ekfll/sambo/g. pa Ba B: Mdlm Ekfll/sambo/g. pa C: Mdlm Ba Ubalg vd 100% vag mdssk vald D: Eslg mdlm 45 G Yls gjld l mdlmm fyll 60 å. E mdlmm ha fyl 60 å gjld ovsåd abll ku fd, og da md dkg på 10 G fo all alav famlsammsg. 5. Ksk sykdom Sykdomm som dkks fo mdlmm Bhadlgsugf ulykksskad dkks æm gl fo mdlmm ll mdlmms kfll/sambo/gs pa ll ba ud 20 å, md l 5% av fo sk gs summ vd vald. Md bhadlg ms ugf l lg, alg og lgd som kk dkks av d offlg ygd ll fa a hold. Hvs bhadlgsugf ovsg k ,- må SpaBak 1 koaks på fohåd. Bhadlgsugf som påløp ufo Nod dkks kk. Egadl fo bhadlgsugf k ,-. D foskgspm Pm fo Guppfoskg fa 1. jaua 2011 Mdlmm l og md 59 å 449,- p. md Mdlmm ov 60 å ku ulykksfoskg og g vlkå 59,- p. md Mdlmm fød fø 1. jaua l og md 64 å 330,- p. md Mdlmm fød fø 1. jaua l og md 60 å 200,- p. md Sykdomm som dkks fo ba Ksk Sykdom g ubalg på 1,5 G Hjfak Kf dsom Ubalg vd 100% vag Famlsammsg mdlmm ll mdlmms mdssk vald Hj-/kaopasjo Nysvk ba l fyl 20 å, bl amm av av d Hjslag Mulppl sklos (MS) v A: Mdlm sykdomm. Foskgs opp-3høsald Ekfll/sambo/g. 60 å. pa G Kf Sukksyk (dabs mllus yp 1) Ba Hjsvuls Cyssk fbos Nysvk Bldh B: Mdlm Ekfll/sambo/g. pa Ogaasplaasjo Døvh Mulppl sklos (MS) C: Mdlm NOFs Ba Guppfoskg gjld også asjoal Moovosykdom (kl. ALS) Bldh opasjo, D: Eslg mdlm m md o uak. S sd 3 fo m 45 G fomasjo. Døvh 6 7

5 hjlp dg md foskg av hus, bl, ba m.fl. Slk få NOF-mdlmm l 40% aba på skadfoskg! 3 foskg 10% FPaba 10% Bakkud 5% 4 foskg 15% 5 foskg + Kud Koo -bous FP 5% 20% Gjom mdlmskap d NOF ha du alld 2 skadfoskg. D by a du få l 25% aba på d dj skadfoskg. Lv, ulykk og vdsakfoskg kk lld. Tjsgjø ufo Nod? Kollkv Ibofoskg ufo Nod ll på s d d skd mdldg jsgjø ufo Nod. Foskgssumm l k Ps k 1.150,-. Egadl vd skad k ,-. Foskgssumm ka uvds: Foskgssum: k Ålg pm: k. 350,Foskgssum: k Ålg pm: k. 465,- Kollkv Ibofoskg ufo Nod - foskgssd Coa Taspofoskg Skad må umddlba mdls l pol på sd d aff. Gll gadl vd skad k ,-. Foskgssum l k ,Ålg pm k. 235,-. D fouss a mdlmm ha LOfavø Kollkv hjm og ha g Ibofoskg ufo Nod. Foskg omfa aspo av gjsad l Nog gjldd skkhsfoskf, som askaff ud opphold Foskgssum k ,Ålg pm k. 235,- Fo odg gjld SpaBak1's vlkå og skkhs fo-skf fo sadad hjm md d dg som fm komm dfo: Mdlmm mdldg sasjo ufo Nod på mdlmms jssd (foskgssd) jslad Asvas-/og shjlpfoskg gjld ku Euopa Fo a og ovfall sag bgs l k ,- Foskg dkk kk: Buddskad på byggsglass og saæposl Skad vd auulykk Skad som skylds mpaudg fys/ kjølskap Få lbud dag! Koak Fosvas Psollsvc: Tlfo: , -pos: wb: Oppg alld mdlmsumm å du g ll skv l FP. 8 Gafsk poduksjo: - 02/2011 Fosvas Psollsvc

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report Rsach fo Dvlopm ad Jusc aual po Dco s oduco Rsach fo Dvlopm ad Jusc 2006 was a vful ya a h Isu W compld a w sagy pla fo 2006-2010 CMI has s a ambous agda: Rsach fo Dvlopm ad Jusc To sgh ad shap ou focus,

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012 HMS- og kvalesperm Revder ovember 2012 2012 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar... 3 2 Polcy og sraegske målseger.... 4 Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg.... 4 Vsjo...

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta 24 1 FAKTA OM NOF SINGEL Dekning uførhet frem til 41 år 1.232.000 (15 G) Dekning uførhet ved alder 50 år 764.000 (9,3 G) Utbetaling ved uførhet etter 12 måneder? Krav til varig arbeidsuførhet før forskuttert

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

Campus- nærhet til alt

Campus- nærhet til alt M U L I G H E T S S T U D I E Å R N E S APRIL 2014 Campus- næhet tl alt Idettspak Lek! Skole og banehage 1 766,5 m2 S I V I LAR K I T E K T E R MNAL N Pakdaget Naboskap Samhold 1 MULIGHETSSTUDIE ÅRNES

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 2 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRLT I NYDLEN BO NYDLEN Nydal ha e hssk ss v se. På 18-alle lå fabkke mølle las elva. Sde va e vk ndsse med Chsana Spvk Nydal Cmpane sm dmnde akø. Hs fsa

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer