Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002"

Transkript

1 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002

2 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl

3 S m m d g I fjd kvl oppådd Skf koul på mllo ko fø k og mllo ko k. Fo å ud bl ul mllo ko fø k og mllo ko k. Vjo ul gjom å kyld kfmkd v pg v o vgg dbø, lg og mpu. D g bydlg ulg kfp, og pop v på lv jul md gjom fo måd på 11,6 ø/kwh og på høy dmb md 54,4 ø/kwh. I gjom v pop å fø kvl 14,6 ø/kwh om v 4,6 ø/kwh lv lvd pod D g vlg lv jg pod lvd pod å fø. I fjd kvl v p gjom 36,4 ø/kwh om v 19,3 ø/kwh høy å fø, og g løf jg fohold l fjd kvl I gjom fo hl 2002 bl pop 20,1 ø/kwh mo 18,7 ø/kwh I um fo 2002 bl ul fø k mllo ko lv å fø. E k bl dgg mllo ko. Imdld bl d 2001 kfø ggg om ugjod mllo ko fø k og mllo ko k. Rul 2002 dvd på lj md ul v odæ vkomh Avkg på gkpl bl 13,0 po fø k og 7,8 po k. 3

4 R u l g k p 4 R u l g k p Dfk. Skfko hdd 2002 buo omg på mllo ko E fdg fo dk kod l ovføg v kf bl o dfk mll. k, om v økg på 335 mllo ko f lvd pod I 2001 kfø Skf d ovv ggg md l mm mllo ko. D gjld kompjo fo mg v kfuvklgvl md yk E.ON og mydgh pålgg om å ubyggg v d pllg kflgg B, Bjøllåg og Mlfjod. Dom d kog fo d øk o omg f 2001 l 2002 md mllo ko. Av omgøkg gjld mllo ko kooldg v dlkp kogkp. D vlg dg ky g l Skgk Eg AS klud f 1. okob 2001, m Todhm Egvk AS bd f 1. ju Dfkod 2002 bl mllo ko og øk md mllo ko f å fø. D gjld d vlg økg om følg v kooldg v dlkp ko. Dful 2002 bløp g l mllo ko, mo mllo ko 2001 og v dgg på mllo ko. Kog fo ggffk om v ovfo, øk dful md mllo ko. Kooldg v d y dlkp g økg på mllo ko, m Skf SF v økg på 139 mllo ko.

5 R u l g k p Ruldl f d lkyd lkp Sydkf AB, E-CO Vkf AS, Bghlvø Kommul Kflkp AS og Hdmk Eg AS bd md 871 mllo ko mvdvkvg, mo mllo ko å fø. Ruldl du vd Skgk Eg h d u f lky lkp l dlkp og Sydkf 2001 hdd bydlg gv vd lg v kj om g ælg høy uldl d å. D dukjo komp dlv v dl Sydkf, BKK og Hdmk Eg (2001) øk og lkp ul f odæ df 2002 ml v o bd No fkod øk md mllo ko, f mllo ko 2001 l mllo ko Hovdåk l d øk kod ky l øk opplåg fobdl md kjøp v dl d lkp. Vd bl Skf f 1. jul 2002 gpm l fo lå md g. Bløp ugjod 113 mllo ko fo d hlvå Sk kodfø md mllo ko 2002 mo mllo ko Md llgg v kojovgf og g, bløp d mld k- og vgfblg 2002 g l mllo ko. Åul fø k bl mllo ko, mo mllo ko E k ugjod åul mllo ko mo mllo ko å fø. Kog fo ggg og lggv ul v odæ vkomh om lg ud f 2001 l 2002 fo ko ml. 5 STATKRAFT FJERDE KVARTAL 2002 R u l g k p

6 Bl, vg og lkvd 6 B l v Skf fook 2002 mld vg på 17 mlld ko. Av d, bl æm 16 mlld ko by l kjøp v dl d lkp. Ivg g lgg ugjod mllo ko, hvov vl 600 mllo ko Skf SF. Skf vv po v kj Todhm Egvk AS og 45,5 po v kj Agd Eg AS. I llgg øk Skf dl Bghlvø kommul kflkp (BKK) f 26 l 49,9 po. E omfd bhdlg v kokumydgh h Abd- og dmjodpm godkj vv v kj Agd Eg AS. Som dl v godkjl pålgg mdld Skf vbød lk om bæ lg v lkp kj Hdmk Eg Holdg AS og E-CO Vkf AS. I llgg må d vhd podukjokp Sø-Nog lvd 1 TWh dom kk ovføgkp l lddl øk md 200 MW. Agd Eg bd kogkp md vkg f 1. dmb Skf fohdlg md v Edv g AS om lg v dl Hdmk Eg. D udg ghpookoll md k på ovdgl v kj ugg v Ogå vv v kj Todhm Egvk h væ udlg bhdlg v kokumydgh. Abd- og dmjodpm h fbu 2003 vd å opphold Kokuly gp mo vv kj. D by Skf må lg ll kj Todhm Egvk, lg u d dl v gvk om omf kfpodukjo ll lg g u v kfpodukjo.

7 7 g o g l k v d Kokuly h godkj vv v kj BKK. Som dl v kompjo mg v kfuvklgvl md E.ON, øk Skf 2002 dl d vk lkp Sydkf f 35,7 po l 44,6 po. Skf og vglkp Nofud h bl lkp Skf Nofud Pow Iv AS md lk dl. Fø dl v gkpl bl ku dj kvl Slkp kl bygg og kjøp opp mljøvlg vkflgg A og L-Amk og dv d på kommll b. Skf dl vkflgg Npl og Lo pllgg ovfø l lkp, fou ødvdg godkjl f mydgh, lågv og md. Fo å yk hdlkv d odk mkd h Skf kjøp vk ABB Fcl Egy f ABB Fcl Svc. D ø pågåd pojk fo vkf byggg v y Bjølvo kfvk l g fo d gml kfvk. Ny Bjølvo pllgg df kvl Vd h Skf, mbd md T Eg Podukjo AS bygg måkfvk Sgo Tlmk om bl df ju Smm md llp h Skf bl lkp Småkf AS. Slkp kl, mbd md pv gu, bygg u må vkfvk og h om mål å l 2,5 TWh y podukjokp d 10 å. Ifo vdkf bl bygg I på Smøl vdpk df 5. pmb. Vdpk v Euop ø md 20 vdmøll om vl podu c. 120 GWh ålg. Vdpk fovl gjom dlkp Smøl Vd AS, og Skf og dldk Nuo h gå mbd om k pojk løomh gjom Nuo kjøp v gø fk f lgg. D åp fo Nuo k gå om mo.

8 B l v Skf hdd o låbhov gjom 2002 på gu v d o vg. D bl fo y lgkg låoppk ko på 21,1 mlld ko, hvov vl 19 mlld ko Skf SF. Låoppk molkp fodl g på 17,5 mlld ko d ok oblgjomkd og 1,5 mlld ko d uldk oblgjomkd. Ndblg v lgkg lå ugjod 6,7 mlld ko fo ko og 4,6 mlld ko molkp.. Tol lå- og gfoplkl fo Skf SF 49 mlld ko vd ugg v å. I fobdl md d kodæ høy kfp oppo d bydlg mdldg lkvdbhov mo lu v å fo å dkk p fohold l mkdvd på lgkok på kf v NodPool. D fohold bdo l d høy vå på lgkg låoppk. Skf hdd høy lkvdbholdg vd gg l å om følg v d pllg kjøp v kj d lkp. Ko lkvdbholdg v vd ugg v å vl 1,5 mlld ko. S h vd uby på 90 po v koul k plu 90 mllo ko. D ugjø mllo ko. Fod Skf kk dpo ovkudd dld lkp, m ku mo uby f d, vl dl v uby l må låf. Ko mld gkpl ugjod vd åkf mllo ko, mo mllo ko vd gg l å. Ndgg kyld d vlg uk fom v høy uby fo 2002 og k uby på 950 mllo ko fo 2001 om bl vd ju Vd ugg v å v gkpldl på 34,5 po, mo 44,4 po vd gg l å. I llgg l d høy uk kyld dgg gkpldl lgkg gjld øk gjom å om følg v høy vg, m låfg v d mdldg lkvdbhov ovfo NodPool om v ovfo. 8 STATKRAFT FJERDE KVARTAL 2002 Bl, vg og lkvd

9 Edg lov om fok E d g l o v Lov om Sfok bl dmb vd d md vkg f 1. ju Edg bæ bmml kd lov om fok kk k gå koku yk. Gjld og d foplkl om fok på g åkf vl dmd kk lg udø v mpl lg g. S bkf d h v fo kd foplkl vd d bl ovgggl om k foplkl gå fø kfdldo fo lovdg vl h mm v om dlg. D k vd S vl fo fok d foplkl k måd vull kokuujo ff, lk kdo få full dkg klud mo på d dpuk. Fo lå om opp fø , og om g Skf fodl vd lå mpl g v S, bl Skf gpm. D gpm b på mkdmg vlkå og bmm ålg v Sog. Fo 2003 pm foløpg l 0,6 po. Rglkp h fo vudg v Skf og lå opp v Skf fø dg lov om fok ådd kf. Båd Sdd & Poo og Moody opphold g v lå om Skf h opp fø lovdg. Sdd & Poo g fo kd lgkg lå åld fo AA+, m Moody h lgkg A g fo uåd lå. Sdd & Poo h dju lgkg kdg fo Skf dg lov om fok l "BBB+", md "pov oulook". Moody h g odæ lgkg lå "B2" g md "bl oulook". Rgjg h g uykk fo d vl bl v l å omd Skf f fok l kjlkp, d bhold dl på 100 po. D kk dlg vkl å folg om omdg vl bl lg fm fo Sog. 9

10 Kfmkd K f m k d Mkduvklg 2002 v pg v o pvjo. I fø hlvå v d lv p på gu v o lg Nog og Svg, og podukjo v lv. Tlg v 18 TWh ll 15 po ø uk 1-30 omlå. E mld og vå væyp fok d bld, og mdfø mdg dlg ømlg oml båd Nog og Svg. På gu v f fo p v v vkfvk bl kjøp fok, og d bl podu m oml ommmåd, o om mdfø lv p mkd d domm. I hlvå d bld g dk. Tlg Nog og Svg bl lv f ugu, og d ujo v u å. Mdlg fohold l oml v 33 TWh uk og d lv vk på vl 50 po. Komb md kld væyp på fov ld d l dg gd p. Hok høy p bl ådd ovmb md 31,7 ø/kwh og dmb md 54,4 ø/kwh gjom. Sælg ulggvd fo ujo dmb v kld og ø væ komb md mulgh fo fo mm væyp fmov, m økd bkymg fo uujo vkfmg. Gjomp 2002 fo d fyk mkd Nod bl 20,1 ø/kwh, mo 18,7 ø/kwh I um fo Nod v å ol kffobuk 6,9 TWh ll 1,8 po lv D odk kfpodukjo v 4,9 TWh ll 1,3 po lv å fø. 10

11 Skf kfomg S k f I 2002 podu Skf ko 48,8 TWh, mo 39,6 TWh Skf SF podu 40,4 TWh mo 33,3 TWh 2001, og d v om lg 7 TWh m omlpodukjo. Høy lg og lhød podukjop fod d v f fo vp, mdfø pod høy podukjo 1. hlvå. Høy kfp ovmb og dmb fø l høy olpodukjo 2. hlvå fo Skf SF. Kflg l du på polk bm kok ugjod fo Skf SF 17,9 TWh l gjomlg p på 10,7 ø/kwh. Vd d olg 2,3 TWh kojokf f Skf SF l fylk og kommu l 8,9 ø/kwh gjom. Sml kflg l p bm v mydgh ugjod 50 po v ol kfpodukjo. I omlå ugjø d kflg om lg 60 po. Skf vkomh Tykld og Ndld h f op Skf dl Blc Cbl mllom Svg og Tykld, 33 po fm l ju, og d 67 po. Slkp kv kfmkd Euop, og hovddl v jg ky l lv v gø kf, lv ov ldg og uku vl fo klkud. 11

12 Df- og mljøfohold 12 D f - o g m l j ø f o h o l d Tlgjglgh podukjopp v gjomgåd god ko I molkp v lgjglgh høy , 90,4 po mo 88,5 po. Ulgjglgh h kk lg bgg v bydg på Skf gg kfmkd. Skf SF h olg ll lkp lgg l S md vkg f 1. ju D gå å vl om bæ Skf pod kl v df og vdlkhold v lgg. Ko hdd vd ugg v å bmg lvd åvk, hvov 794 molkp. Skdfkv u f kd ol (H2-vd, om v kd md og u fvæ p. mllo bdm), du l 9 mo 12,1 å Ogå kdfvæfkv (H1-vd, om g kd md fvæ p. mllo bdm) du l 5 mo 7, Skdfvæll ll kdlvolghgd (F-vd, om g kdfvædg p mllo bdm) v 57 mo 156 å fø. D v kk lvolg pokd Sykfvæ h lkh md kdll ogå h pov uvklg. Sykfvæ v 3,6 po 2002, mo 4,1 å fø. Skf h 2002 h få budd på møvgglm og få mljøbudd. Ig v d h h vlg mljøkokv. Ogjo h høy foku på kogd lk fo å bd oppfølgg v kojovlkå.

13 Uk fo å 2003 U k f o å I 2003 vl bd md å vduvkl Skfko fo åd md fok g og vjo om å væ ldd Euop mljøvlg g. Skf øk øk vdkpg vd å bygg u, podu og om g, og mm md llp vduvkl løomh dbujo og lubukvkomh. Smmfll v uopk lblg, kologk fmk og pøl v mljøvlg g g Skf uk pojo dg m kokuu kfmkd. Md kjkomp vkf og fll hdl, m mljøvlg og flkbl podukjopp, folgg fogmg mulgh. Skf vl h fo k foku på å k fok kokuv og fll gulg ly v bofll v g, om kom gjom dg Sfoklov. D dg bæ Skf fll mmhg vl bl vud om om lkp v kjlkp, og d udlggd løomh og mmg v bl vl d gulg fo lkp kdg. Skf fll llg kk full u lp ujo u g f, og lkp kdvdgh dvd vkk. E mulg omdg l kjlkp vl ylg foku på d fll llg. Skf gå 2003 md bholdg vmg om lv oml. Fou lg- og mkdfohold om om omlå, v ul v lkp odæ vkomh å bl o lv Mkdujo vd gg l 2003 mdld m lbl vlg på gu v lv mgbholdg, og d ky g dfo o ukkh l uluvklg. Sy Skf SF Olo, 6. m

14 Skf Ko Rul R Bløp mll. k Fjd kvl Å Kflg Ad dfk Buo dfk u l Ovføgkod No dfk Abdkfkod Eg og kojovgf Ad dfkod Odæ vkvg Dfkod Dful Ruldl lkyd lkp Fk Fkod No fpo Rul fø k Skkod Rul fo pod Hv mo dl * Hv Skf dl ç* Mo dl 33,4 % Skgk Eg AS, 8,1 % Skf Gø AS og 49,6% Hml Pow Ld. 14

15 Skf Ko Bl B l Bløp mll. k 31. dmb dmb EIENDELER Immll dl Vg dfmdl Iv. dlkp og lky lkp Øvg fll lggmdl Alggmdl V Fodg Ivg Bkkudd, ko og lgd Omløpmdl Edl EGENKAPITAL OG GJELD Iku gkpl Oppj gkpl Mo * Sum gkpl Avg fo foplkl Avlg lå A lgkg gjld Lgkg gjld Rbæd gjld Blb k A f gjld Kokg gjld Egkpl og gjld ç* Mo dl 33,4 % Skgk Eg AS, 8,1 % Skf Gø AS og 49,6% Hml Pow Ld. 15

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

!!! !!! #!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:! Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,)07+0+ 82,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(')123453241411)26)44,-.'7'.8$(9(')123453241411)26)44 :);

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf

Detaljer

ri titn RedaktØr' Trond Aasen

ri titn RedaktØr' Trond Aasen NM + BRGE PAR GJ ØVK 1989 Arragør, Gjøvik Bridgeklubb r N RedakØr' rod Aase G EEN7FlF -Koorserwce a.s- 5 LL l NFEN EEi 61. hll f. il6 Al+ A.Jerse Lrjør FLrer.,.....,.,..... f,is Fildaf [,..,.,.., 7i:,?

Detaljer

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012

HMS- og kvalitetsperm Revidert november 2012 HMS- og kvalesperm Revder ovember 2012 2012 INNHOLD 1 Lederskap og forplkelse... 3 Asvar og orgaserg... 3 Oppfølggsasvar... 3 2 Polcy og sraegske målseger.... 4 Orgasasjoskar HMS asvarsfordelg.... 4 Vsjo...

Detaljer

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 100 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED

Detaljer