8?< 5>8 )1<<"-) >=->)" 2=!7 = 87 8)<-2 2=1 <))- "!#$%&' &()* + "!#$%&',*-./)*- *'% 0 $ 12%"*. )(*3. %*)3(43%* *3.(53(*(3%3*6(!7 8( 933*/5( * (3 Stikkord for de" name="description"> 8?< 5>8 )1<<"-) >=->)" 2=!7 = 87 8)<-2 2=1 <))- "!#$%&' &()* + "!#$%&',*-./)*- *'% 0 $ 12%"*. )(*3. %*)3(43%* *3.(53(*(3%3*6(!7 8( 933*/5( * (3 Stikkord for de">

2=!7 = 87 + "!#$%&' 0 $ * (3. Stikkord for de presenterte arbeidene er%*((5%*5.58'

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2=!7 = 87 + "!#$%&' 0 $ * (3. Stikkord for de presenterte arbeidene er%*((5%*5.58'"

Transkript

1 ''18;<<),-1=1)88>8 )1<<,?"-< ),">8?< 5>8 )1<<"-) >=->)" 2=!7 = 87 8)<-2 2=1 <))- "!#$%&' &()* + "!#$%&',*-./)*- *'% 0 $ 12%"*. )(*3. %*)3(43%* *3.(53(*(3%3*6(!7 8( 933*/5( * (3 Stikkord for de presenterte arbeidene er%*((5%*5.58' 8%'*5-)')-%5-)$-)%5/% 3*5:/* 3//%* (.

2 !" #$!%&# '!" (!"!" ( ( (**** 2*3 4/(**(%*.*5*.**(( >*.**/%5.4(/%5 *5*44(3%*!")" ( ( '3,)-AB%(3%69*/3 %*(( '3,*(%****% %*(39(5***/%.3 (63*%*%*%36 93*3(4**((9 %*/%'3,(.45( 3,%-%* 3-C -5*** 3&3'3!7D!E '3, <%*6(6%* (/3.* '3,!703 (%**%64((% "F****3%*(*69(% /(*!"*" ( ( '3,*(3(/34 /5*.3//4 (3 /*4(('3,(/4 1.*33.*.*%(4*./ /(('3, (% //*.36364/ *(/((%( *(% **.(((46 )" + # )"!" ( + '3,&5&59*(3'3, & (4/35(3(%**4% & 36( 4 ) * %**%&*/5('3,/4*6.* */6'3, '3,:/(56&(*43( ***5.*36*%4(4*&!

3 3(((3.*/*/5G-5 '3, &63(3G-6( :/ *6%( ((:/*63% 3/(.*5*3.*.5.*:/33.* /3&/5*(3*4.( 143((&G-3/( /34(45(5565 (.((H65%5/5%5/.5*( 4(.%3. //*G- /(34.(/%*3 **.(*4 4(/4*(( :/36%. % / /345(*G-5 :/ %*.((/(***%3 4* '.(/%*(4( '34/ 6/(.(* 3443/534%.(%4 :/*/6 *G- **&(://3G-* *4% (&3(4%4% '3,(*(EI( -6(* 4/%'3,*(59(%*636(/( /(3.* %(.((5*4.(34( /%'3,( -(/**6 %646**3(/(%/ ((*((/ 64/%(3636%3.4.(5* /(3.*'3,:/5(6/ %***.( 6/ *( 33(**(6/ > **3 G-*(:/ 6/43*.(56.3/4 >636.4%(6(%5 6 %(*(/3(64% 4% )")" #( + *4(6.((46(69( (*.(%/3636.4% *.6 3 *(6*936%. )"*", ( >64.*4%*./ 3(/(((*/%**.4A &8*&8B3636*/ % / **(6 *6*4% (%*6/**( /3 36*(6 **( +

4 (% *.((( %((6**44% *6* (/36%6% (%* 3G : % **(6*(*3(6 **4% > 3 ((% /* ( '3,.6/4%.*(*((3%( %(.*(/5*6(/( (/%'3,:/ >6%4.(4%%(*%/%(* %5**636 *((%3(( 3/4** '.666**3.*.( >.*3(/(ABAB.,(63**/ 3*3(%*5 (**663(**(6! + -18=81?-" %&(3. 69%/*3.*5/4%( 4%63% / 6/3*(4.* 4 1&464 *33((((34/ (66%*((*4% *. 6%3 *4*(3*((*( 4%(((6 %((.*(%*6 4/% 4 /% 3%* *(5(( 4(/9(/%6(45( (/6:/ *.*6 *(3 5***((4* (6*6%36%3%*! +! -18)-81?-" 69%/5&('3, :/*/3.**G- ( (3.( 3.*///(6%. 45*6'3, 69(3/%// 4%& /***66/( (((.3/ '3,% ((*. 363%4%((.. '.(% **/6%4%6& 0

5 (:/** (&4*4% */(/ >(6/4*.*('3,(( ( /(3*%*4 4((*(* 3 **3/%((((&6,6/%'3,(( (/.%**9 (. './44%( 3(3 *G-'3,5 *4(456/5(9 *.36/(*4% 3(6'3,6.5 %9/%*H (.3( ((*5*& (6(((/36 ((( (*6 1/(3 ( ((3! + +,)"),?-" 2*.*((3*%(3/** -../ 0/123 <(3*%* *9((4*(* /.18/ " ( /%9 3(34 <*64 ((6( / // 8 9 '3,(( ( /* 22280/./ 6 4% 5/2// '.(63 3/ 63663%* 264/ /.0./ /8 4 61/.0 / :5/6.**3(3.* *.9.*((3(5**((*( 3(%**34** #

6 . 43*3%6 *.*& *" ; *"!" ( <3%4(/%3 (//( %%3. >*%((%( ( >3>*%! <((%( (. *")" #- # +! 1'8?,-,)8'-1 /(%(*.(((6 (/% +!! 1<'8?,-,)8 /(%*(((3(.5* *.4/3/*4( +! + >;82=8) /(%/%*4*(((34 :/5*(*G-56/((4%.. +! 0 )"8'8?,-,)8 /(%*.G-4 &5/*/

7 *"*" #-, -# '%%*&*3( 2* *6(//%(.53 %((63.4(3%3%* + + -)8)188<,--2>8)&& &%%/*3.*/((.(/(4 &(*( '3,:/*/3**G- + +! 1'8?,-,)81&& &%('3,:/36.(/ **/4% *"<" #-(- ;! >*%((%( (3 *.* ( /% 4*((&(((%('3,:/6 3. ((%3*6-)' & ((%*6(//6.(34* /((%('3,5*45-1' /(''+*/3(.4%%((3% *.G- ( *((*.&5**:/ <" #, + (- ( <"!" -( ;, '3,&% 3,%-%!#*!7(,%( *((*6 -/(3%*(((&*'3,:/ J

8 36/%((.4**((*6 '3,&/%*6 3-C3** (6**43 *%/*46*((6*3(*33* //3,%-%!7 (/ 3//3 *A- 1'B(3(''+ 2*% 33* //3*)-&*(/6-6(6*%6 %*33. (.%*/4 - A 3:B*"*(4 G-5(/%**3:/54 -C- 2*/%5G-1,%%/4( *(G-1 <")" -( -/(9%(***( %* >(63**/%/3 ***36 ) 43(6636%*64( /(/%6*(6(%(/.*3*5*( ((.4((((*(% 3(* ((4(6/(4(( (664(%*6 =3'5**(* %*(A!B =" ( ="!" # /5G-15(/% / 3 /%5(**6/ ** -(* 344(/%6((%( ( >6%/4(66 3 *(/%64 2*3 / 5/K=(5(4/%* ( 43./( / (*/K=(*33. 2***66 6/*/ 3*65 /K-( 1/K-(/K=(33( (.((3(* 3/ (/ -33(*(3%* (6./356*3 /( 7

9 "# $$ >*%4/ *%/K=(5/K-(5 K(133*K&%13(((/ 3 '3,:/(/%* /(*6/%/ **3/*. # ;1)8 %&&&& '( / 4 64 //.*/ 333. %&&&& ')*.(* %**6* (./45((%*6 636/5. ((356**6*.6(6 2*3*6%3.(//%*(6 (6 */ 3./(/% 4*636 /& %&&&"& ()'+ **(://*/K* 6 /:/3**G-1636 *3.*%((5%1353&,6 **3.*((/%*%1363% *(( 3.*3 3( E

10 /34*6 1 3.*3.((*/ / %&&&,& ()' * %/63/K133& 5K* (*./*35K,%((*. (%*63%.*5*K,%1L(.(.. 3 /K133&((% ) %/ **3.*(/((.5*/(%M %K&%13369(% ( 3/K133&%/**/%39%66.. ) /4*%6((** %3.5(((*/4(/ #! <--181)85<81,8-<1 >8 1/. > 87 1/. > 87-/ 1/ /%**(/% >-/ 1/ /%:/ > 4// 1/ %/%3.* >8 / 1/ /%3.* > 1/ (** ((%( (:/*/%*. >667 1/ ( (3.:/. /

11 =")" ## #! ).**(63 (. *656*%* /3%*.*G-1 #!! ''+.(**6 /% (((**''&((6((%( -(''+&A!B #! + ''& )- ) (((''+/%6((%( ** ((8>&E+E$'33'+ A+B #! 0 ) --)" /(*63*3 * *(**3 *(/6 ((*3*(/ (((/( 2*/%N%/( C%'/*3C%/,-3%A#B 2*

12 *6/4(**(3* 3G %(5 G *38*G %(%*&OAB ="*" + # /(/60H'.51'.5>42% **'. 1((.*3.& > /653(*''+ -*63%64*3% %*(*(66 3P3% P(*5(//(/3% 33*%63%(*/**3/4 *5((* */%3* 3%6,- ) >*%03(343(34/(5%( (3 ((**/ /(!

13 # + 1'8?,-,)8'-1 *333.*(6% * *.*6 > /3(/44**(* (/5*%(%/%(* /* 2*( *36% 4*6 *3*6(''+ 1&'D'/*( ''+ /8>&E+EA+B5( ((((3.(6(Q< $88(/%((* /(/%%36 ''+ ((5**/4(*''+ (*3%61&'A!B 3.(((/(=-8*')-- (**(= ( ***(**4(* ''+/%-1)1((363 % (**6*./(*664(( 818((5*((3*((( *56/(%( (C=1((5( %*66(( /(**( # +! 1<'8?,-,)8 /(/%34*5(H/%( (.54(5*3.**4(.R4*3633 *53 *3/4 6((/(6(**( 3(8>&!7!!AJB ) *3%)-&5( (*%!J3 ** -3* /%5*/ 4**5* )-&*(6( 3 *(**3 8>&!7!! >*%#(6(**5*. *./6 &14(%D(L5(/4(/ (**( (3 */%4AB (/ *3(* /. >*%#(6(** &43*3 *(((&13 * /%3 (* *.6(**3( // ((*3&363% -//6(*)-&* /*333(4 +

14 *(**5/%& *635* %3*(/%*(&13* 4*66****% 43(* /(%63 *(** 2* (*(3 *./45. ****(5*.*G %( 3(3 *%3* 3.5 /45&14L(%4(9 N% / C%/*(3*%)-& 1*(3%)-&/*PMP3%** (*% PM!P ( ((6* *AMB**)-&*5(6(N% /6*.(6**66(6AM+B 6* %3.36/(**(*(.. 6.(((**(6*6( >(**(6 %(( 14****(/((%3 3(&4*&13* 1*(** /6/6(*/443**G-15(*6 (**(*(.3. > 3G %( *3%((***36/(3.*(( 6%(5(*%366% %(* 1%(/6%/* ( %(((((**/((/ ( ** 1(6*/6% 0

15 8%'T (U V 83( (( A (( W!+ 70! XB /4(+ A7 + 7D7 + #B:- 1'(0E&",0JJ 3T%U VH>5E 4!700Q!A -1B 83(-1=)'+7AW!+!00 0XB /4 (( A7 + 0D7 + 0D/+*+B:- 1'(0E&"#C#! 3T%U VH>5E 4!70Q! >(Y YT (U V 1T%U V -%/ *(** >5E 4!70!0Q! *T7/Z7!3/+Z773EZU(U V, &14(%D(LH /%4MYMKL'KKJK&7> 0+#&+Y [ 333%! 1L)L\0:%&/0E(1 "),':4;L)MM &*%* 1(%(* 3( MKL'KKJK&7> 0+#&+ &14(*D*H (MY *Y &13*/0 &(H 3(MY *Y C)C)C ] CDEM MKL'KKJK&7> 0+#&+ %../.) *//6 /36((** (/ # + + >;82=8) %&"&"&& 0 / 3/(.% 3%( %**4*6((((**H *95. 66% *(*/(6** (* -*6**( //%3/5/4.((/56(6 (((3.**(*(%*.6/4% * ** 634 (6 */4%((%% 6 S /4(5./4(*6/4( 6* /(/(5*(((('3, /56((**%%3.(3(* 4*3(/. *((6%3.& #

16 28//3/8 //% 4(// 3(. 44 (/, /(/%3(644533* 3% /( / **3%.*. (6*'3, /((//%.3/ 3 /%4./4%3/H3( *(* 1*//4(3(*( &(63 6*5./(/G- %&"&"&& ( =**%3((***(/6H5 (5(* *(*(. G-1***(**3(63*6 (.*( -* /K=(5%.4(6 ** (6/4(/4 /( >4**/( 3.****/% 3( /(9**3.(3/ *. 3.*/%((6/63.*(.* )% / *((** -((**/663***.*((3 *(*(*G-1 32% *((*% 5( 3%*/(

17 1. )' * *4*. 3*66(6 *(%3 *! / (3G-1(6. ) %6/*%* (3% + > >*/ / -.%/*(*/4. >.3%5.( (3*.4*,( M#5%*/ 6./.*( 6#5*6/**(. 0 6*3%% ** G-14*/ # + 0 )"8'8?,-,)8 >..*(64*(./ % '6/*%*((32%%5/ J

18 3/K*( 3 3(/3 6.*G-1 3.4/K*( ((=*=13(./ &!(( 6*./K133&(353. *4/K*(.%9((/6 **%**%*( /(*63 *6(((6(**5(3 ***/* (6 /5(/*(/( $" ( $"!" ( + 1*/(3*6 2*44(%* (364% 1*3(4(*6 (36(*(((3/(3%* 3 1-1),1'8?,-,)8'-1 2**(%/%%* (( *3(* (3. /( (9/( 6/(/%3*/%% 6/(6.6/( 6*((%(''+(( 3 8>&E+E 2***((*% (*3 ((*(*(( 63%*3%* *6*(6%3 ** (**! 1-1),1<'8?,-,)8 /*6((46 (*3 *46* %9 *9636%*. 3/***36 9 /3 *%4)-&/ ) /%%*(3)-&**(* /4(**.(( 6*** (9.%3*636%/3/4 4/46*(6**(((3*3 *(% /%***3%6* * *((3(4 3( -/*(% 3*((***%*(* ( (%*%/((*(( /3 **(( 7

19 + 1-1),>;82=8) 6*%*(*6((65* %*(636 1(*3**%* 2* %(6**G-1 (6*/%3 3 */*3 (**G-13 / '6.3%*/5( /(./%***(95.* 6 *.433.*/*46(66G-1 1(/%%**G-1*6*%*% 3 *.(( 2*((*3 *.(6(*3. '. ***(6.** *%*/% 3%*/# + + 6*(*%*0 3.((3, /(/4 2*%66*3 *. 3% %%((*6*(((( **6(/3 3% %**63*%**#3 (*(6%6(*** 0 1-1),)"8'8?,-,)8 /66 **G-1 **%3. *6* 4/K*/5*4 /K133&(/**(34 /K* %96 /(/ ((./3((**(4. /.6%K&%13 % 5(* /# +5 3.**%*%13 (/ 3.*%536.*3 ((** 3%**?" -(?"!" -( ;# 2**%**6(3( 3/% (*/*46.4(*/*3(* 2*3*3.* /%%/G-*3%* 2*3((* 3 *.(/%(( 2**6(* (***. **%3 //((** (*%**%53.* /*4*//63(*5%9(/ (((** 2*63(*/*6.(%.5*((%3(*(( / /*6(4* =*9*((** *(%/% 2**3*3/3 3.5***%(//(* (*3(6 *6/% 2* 9(***.*4/ 2* E

20 /%*4/3(***33 (36%9 ) 4**36( /%5*((*3(6%3%*(?")" - ; /((/6(% **.( ((6 /((P'.P5P1 '.P5P>42%P*P*'.P36%((% ** 3*%**%*!(**(.*36363%%%(./ //%3 P-/3&P *P.&P ((***%5(/ -!"#$!%&'() *+ *!"" *,!"+-. /0!)!+- /1 23( *+ *!""!"# " *7"+,!66 7/%7" 6+6# 8 3!9:#;/</ *!"" 60)8,!" /1 23")9:# <!"# =)/7!(*//3 ), (!- ( "/%>?)/7!(*7//!4!/%! //) 5()! 7 "! A *!/5*B*(!*C% *'""%)"%"!8.', *'" "%)"%"!!"#.45 7, ""!%5! '* 7/% #!

21 )" ()%=&#- & ' ( / " -)')":^*/%3:(4*3:(4 * N%G 3-%G "(45<%(* (0+ (4(#% (*\5-)' /H-)'/53H-)'85 (*/( 1 /(/33:-)'3:% )% 3-)'H-)',%5*4/%35(4 )(%5%4:J#(3 1(3(-)'^::/ G :1"/!3!7 3/ (5%*4 -)'%(/#:*4 13*%/%45*:433 3*%/3(4 A/ " -)':3%G (5"(4EJ!5/433( *(5 G 5'5<%15&%G % 1*( :_ 4(55%'*P 1:/% 3:3(/%* )34533%* 3::( 13(/3%%(33: (::_8D4(P58(*(* )4E7^5#3*"(%3(:-)'%( -)'8D+ 4E^-)':L% 13:: % (-3(/4E^-)'*((%4 3% -)'*((%8'%%* :((43:/*4 '*4!: %5-)'%(3%%-)'G :%4*3 ((5:3 3( 14-)'%( -)3G 3( 13(3:%4* (5(4%*:/*:/3 5 /5B B2/" -)'((%3:* 3::(45 3:/:(5/:(4%(533** %*\44(4: 13: 3%(/5L(*5(%(*4:: /4((* (*%**:% (%5%:(4/ G :%R1 :%(4%53* /6 B//6 B %*3: G */:_4P5:4 %*3333:3(4 8%'* :5/(*4(5:%/: 1* (( 3:*334 % *( %%% 43%8' % (\( /%3%%/4* *!

22 (*:33/%(((*3% /43/% )3(*3%%* /%8'543 /((%:( ((%((%(3/3 -% /%5(%(5(*4(3*4 *5((/34*/% : *%(/%// 133*(/3:(( /53%(%4* L 33(3( *%((/%3:/:(4 33*( 1%*(3 18'(:%% 4% 3: 1( *3( 8'5 8N%('* 133*53( 3:5: 13*3: 3(%* 33 %55%( 1(3*/%4*** **%3( 1\ %*/(**:%*5(/ 4%5%*(*(**33:3(5* %( ) :((4:-%4& *(5 -& 1*3%43%*L3% 3(*3(4 33*3 4/4 (*3:5(L/*3 1(%4*3*(3* B1%*(*3/%^/(!B1*:(/(*4(*/\ +B1(3(%\3(((%4( 14(:3%((*(5(% (*(5(*(((%5/ 4%*%: %4 *44(*5N%4%4 14( /3L%(% 4:3%4%( L(*53(5%54(545:% 4($*5*5*5/*5:%*5%*5N%4 5/*(4( &((:((314( ((H%45((5%5/* 14(/(%%45((\3* *3(L(\%*3(4%N%( 14( ((%/414(3%3** 5 :%4 1(**3:/%* *3%4/%3% 14((%/5/%(/53:*3%4 ((5/4%/%((% 3: 5%:*543=-3(>L 4%*EE#:=-+ *(%(4:%3(Z#/4 )4 /%4**35:3Z7(3((!!

23 ( 1R)%*8'3:((5(/:(%% ((3%(:%**/ ::1 4(:/(5/%(*(3*:4N% 1( (4::(%3%4/33 %3: 1:3::*\: N%3:*3313%%%(4( (%*(43((3(:%* N%4 18'4(:-)' 1-)'^/3:(%( 4(_3P5:/4>L 4%*&(4:*( /(33%5:(4(%*04 G :: /%4((:4 ((5:( /%(%:%4>L 4%*(( "/*%5%*1%(( N%%*3/% 3/%5/4 (*5%4( 3%(((4^ :5:(14(((( %*5/*4 %33 %/%%335 (%3:5/%%3*(*(%* 3* *-%4& *(/4*L 8' 4(5/:33433/% 4% 3 33*5(33% (* 1 /:/%( -(L( %(3%533%(5%*5%%*54 *5_L(4P%4(*( 1((3% /%3(4:%(5%%(*( 1%(L4(**/%3%5 1(%5:% *(*(%*3*** 1 3*:(%38'4( * *8'4(4(5/%(4_// 1:-)'( 1-)'3:%//3(45* 3*:(4( -)'(+#43L(*3:5 %*%*3/%%% /:/ %3%%(5:(/% 1 :-)' * (333/%5( *:*/44 */%%3 1L:%%/%453%/434( (*% 434( <:*(*3(3 /(*4 (((//:L 5%(*( <*3 4%%(5: 5/3/4(3/*/ %(%3 N%%3%:****: %5% *%*%( :5(545:4*/%!+

24 5 %*( -(&8 5/%:% /% A5A%(%*( 14* (4-5/5 5 %4*( )(3(_P:* 5 % 4( 14(//%(L 3( 4(* C 5C%4*( 4( %* ** %5:5*534*/(* %33%(\3 =% 4_/ P3/4*% 5%34*( )3%5%* 1:%(/3((%3:8'3: ((3%3%:(53 45/%/%(*( '4 */%33:4(5:3/% :%33 :(3*%:*4(3(:_(4-)'8'P3:/% 33(%5:(% %(/3 %4* $&2..*))3!0

25 $&42*.& $"&4*.& $,&45+..&6)...&434 3).)4* 4& &!#

26 $%&47**8*.& $1&47*). *& $9&4)*&:43 *.44&!

27 >$;&4+.)*& $<&4:# )&444..*4 *344&!J

28 $& *.8.4 *4*44 4 *.& >(3*%:43:*4(L ) %3 3%3:(/5 (4((%(4(4%/3\* 3:^ 3:/% B6/4/ -4)-) ')" <*/*)%($%-)'' 5'%34 *(. -4%(8'3:/%R3% G %03338'3:::5/%/ %:: />*%5:-)'/%:\3( G N%'-3%*!0 1(: 3-)'(3D'-3D2 : 1 */-*"%*:**% 3(*3: ::_4(P5:/%4:/(*3(43(: %* 34( 1#8'%3(JI3 %4^::%!0 1#%/3(8'5 --)"/5:/%*!7

29 & 2==*4434>.$=7)?$$, 1*:38'( */4*:*3-) (:%3% 48'( 1/3*% 4*/% %-)'4(/*4*L: :4 _-)P 5B/ -)')":45!75:_//%P\ G 4( /%!D+38'(%%34 1:/_8'%*(P53(3-)'(%_G & -' *(-%!7 =-3(G *(%*-)'3Z(5(*-)'8' ((3*%3(/4-)'L%8'3: 433/%=-( )*G *(^54:(_%3/L%*P 1 /(-)':: 5/% 3(G!7 BD./ 1:3:^*(%3%5> &(4& / *%4(*(%5/-)'_(4-)'-& P _(4-)'&8 P -)':/4:(3(5/%4 L5*//%%53*5(44L *(/% ')""(4%*-)'/3(( 1(:: (-)'((/4*%: %'\ (3%((5-)'N% 4% 3: 1:*'%4%*-)'5/% 44(*((*5:(4(*: 14 :3:/*::4(')" "(4 1:((%(%:4:**3 (%4((%(!E

30 / (%4(%43* %*/%5*)*5%*%34 -)3 13%% :33L* /% 13%4%:*4( *((**%*%4* -)3%% AB5://%:/(/% /% 1((%:/4*3( 5/4*4/::( -)3 /%%5*3(3/%(%*(% *((* 1(/33-)L(433% 1(4/%3 (%35(* 4/4 *%/5%*433%43( (/3 '=431:(**3( \*_1*\8N%(-(\ )%))4L(3/4 (\P53/ 333-) *.* )*343 *.) ***)*44..) *& **444*. )*&A A/ 6 %4:_DP%(*3'' 13 %*:3D 1%(-):%43%EE05/4)L'54" (3(-)5(3%/:A: /%BA:/(*(4(B 1:"4584-%;3(5%/EE3-)5 *((/4!:%*(53 * >(!(:*4**:/%: (/%%*:/ A!B1%3% *3: (3-)4 5 /:5B B2/" )%(3435:*( 1:5: ((( */:34(( 1* %(3 *(*(/%4% *4 +

31 \%:44(^%5%% 4(% %4( 1:3:%*3*4(^ 3( 1(%%/*5%*34(^*/4 L )%*3:4(^ */%:/*%3%5/4((* /%*/%((3 4(: /%(/ ((*:4%**3(5/%4 * :(%/45/%34%3(* *4%%*5*% 3((-)-5-% :(:* 3-)(( -)%/%/(33( ::3 G /% % 1(33:(34((%: (33: -)/%3%43://:3: %-) %54%(%(*%34%/% 143-)//4-3/%3%4:/% 4 133(4(*%*3(3L/43 /4%/%4(/433%% - 1 -%5: &4 +

32 3(%* -%4/4 -(*(*** 1*%(:4L5/%/ 133-^ :45((/*%(N% 34/ /4* 1*(:/%3%: - (/:%( L-^:/3*/:%( 1%((*/334 1-A-%B :33((%: >L(:*3 :*4((L &8 4(A%L5G /-B *4(A 3(4(5>1'((%B "*4(A%L52 -B 84(AG :5G /-B )(433 *4(53(5)' G &8 :((%:/*4(5*4( %*/%/453L/43% 1(( L(4%((%H3(* 4\ :(:3:! "# $$% & $ +!

33 B6/4/ ::: ( ::: ( ( ::: % (. 1(31(*%*((4(3 4 G %%%33*453/% (*3(*3%*513%%5 1:43*%1* *^/%5(L(/3/4(* *3* 5B/ *3,*=-5 _(!7P-(-)&3 3:#4)5: 44%/3 >%%( *4(4* -)'5 35 ( /-)/%5((4* ^%::* 5:( L54(5(4*5-)*45/%( 3/% DD:::+ /( (D3:D:/DD(!7D BD./ < (%%L*3(%*[ < :(/3P***P * ((343(% -!! (*::: % (5::: ( ( -%(4 /%(:4*( * % 1*3(/%(/4*/* 3 477/.8B57/6D. 6B /E >5*( 5 %///4*53(: 3% 14((*((/4(L 14N%(*%*5(5: (4(3/%^//14(5%*4/ %*(* 14(3(43%%53 *(4^%% 3(414( %35(14(** G : */%-)'5 355'-35(L%33(33 54(4((L3 1*(*(3* (L4(4/34( )%4 %58'(((%%*53/3/3 L 14/ 4 *((5( 5_P ) 5 4:%(%%4/*:* *\5%4/ 1:3-)%/(* 1:43 */%3:(* 4*N%334: ++

34 %//*8'3:(5/%3(%( ( (%*(( 1/:-)4 34(4/34(: 1/43333:(%//((%5 /* 3(:4 )(335%3 /*((%/4*% 3%( :4*3:/5^(:/L%%\ /4% 43%3(%(* *4((:5(%3 1% L(3(_%P%/4(4*(%4(44 3 %*\%::::%:%_/43 3:P(/:%4%* %:^5/%: :3*%:::3(:^( (( 2%(%*8'4(%(4*%( 35(*(%38'4(:(4 3**:(:3/48'3:4% *35 %%*34( G :*("%/% 3%4/% %*%((4/(5 /%3*%N%3**53(8'^3: "&( =7 3)4 34)*&2==*4 2=.&2..*.&4.=*7.=. $$% $$1B*C4.4# ) 13%:%\34*3:4*45/% (% G :3%*(*5:3 *:4:3 )%***% :(/4(5:%(* G 3* 35/%%:3*3/4 &*%*5 (3 /%L(%3%4 1**5* ( /%:5^%%% 1%( ^/(/4*45/%/%** +0

35 G (4%*((3:338'3:4(5 %/8' 8'(*%'8** 8' %3(45/%3%*3433%/% (%%%4*/% 8'3* *%*%(3(4 14%/ 335N%45%(3(%/:3 '8((3HP*'8%P/4 %3 :*:** ( 1*(5% 1//3 *\:553'8^4(4:(4 1C%4 *(5/4*43 1/ (4**%%3(*( *(( : 33 %**3%454\* *3:43(( 1(*%5* 3%43%5(*/(5(** >(% 4(3:54/5/%3:((*% 1 :(3:(%3%3 :5(%%% *434%_/:%P53%:*%* /* ::*:(:%/ /(*4 )%5%(5::(*:5/%:3* %33 -)L5% 4*%/ 14*:4 3333:* -)'35(* _-)P(%*N%/:4 ****4( 1(3:*(%3 (3(3((%4:**3:% L*3(3/:33(%33: 1 /%%((3_P(%(%8'3: *5(:/_4P((%%/4333: 3( /**L:((* %3338'(%3(33**(8'4( %/3 1(338':4*/%/(( :3%4(L/( *: ) 4(L **: / 4/::4%:%((8'4( )4(4( %/%5/( 4 4::* 3%4%4%(/44 )( 5%*%(% *3((38'3: :3%%(/3% G :44/% 5(*4 334L ((*%*(L34(3(:(8'5/:43 /%* /:433%*L%3 /%/4:://44*8' (%3%3(L% 3%(L4N% 45 +#

36 N% 4: ::4/(*L 4: 5:( *L 4: *%%L4(4 / ':3(((4 G ( *:*^((/*3-)454 3(*L/3:*/* 8'3:*4* (4%/34% (_P:*8'3:(4 33:3( 1/3(*8'3:/% :4% 3/5:*%: : )^**/*8'(( 4/:53-)4N%(4*:*\ 4%*438'3:%4 _18'%4^(/3 -)4%4/%P%/( %% (%(44**43-)*3* (%:(44( ((5%**L 54 1(*38'3:53%3%5 %(3 %%(3(( 43: 4:33/%/4*( -)4*(%43*3/ % (%L%*3/3335%* 335/((\ ):-)//4:( _-)P$)$ )% 1(*%/:/** 7 )^4/4(43(43:/% 67/& & %(( *(A!JB)+4 7*5 & -)'1)3/%-4(*A!JB:*& "& '3))%A!+B37 *,& -%A!0B %& 1C%4 5 1& %'8**A+ *!#BB # *4 J '4***A+ %*#!JB"<%3(* )<%3( ;& **A!B)42*44 E 3(-4( *('AJ!B& *:E =5&.7*5 1-*A!!B76*4 & **34*A!B6F75G 6 +

37 & '3/.A! *!!B-)B4)4B 24 + *3%*A+ %*!JB-)C*C 4) 0 ::-C%4 *2H.2I7*4.:3J # 83&%*"% ::: 3%* ( ) 88::: ( ( J -)')"::: ( 7 -= 4(::: % ( E 8)&::: (! 3::: (3 (! ::: /( (!! )-4(::: / (!+ "::: * (!0 =`1 ::: %!# >/ *\ ::: 3/ (! 18%/::: %/ (!J %%::: %% %!7 & *\::: (!E &L *\::: L(* ( + 18'>&%/=>%(::: 3 ( + ::: : ( +! ::: * ++ ::: * +0 ::: : * +J

38 *" ()%=& #- ; ( #( (,# ( (- #)7.B/ 5 /2 )4! +*#J#/> **&?1: /:/*3!&(4:(3*%! 0/*#7# 1 :/*%/%1 1(:/% &(4(* % -/L & > 57. 1/!&(43%( (4:(%3% :%*55/*((%( 1 %%((4 -*!J3 4/4 4:%*:/L(/:/%/* ^ 3 :>.**?:3(L::% )#/'\*G /=/4/42/ DD::: % (D\*DG *(3(!&(4 1%/(454 5:1%: G **(3:(3%%% G (L3%^%/4*(3(3 ((4:%L3:((( 1:/ :3(*%%5%*( 1^4: 4(*:/*( +7

39 75/88 1*(:*:1 45/%4%4(4% (/3&--A>4%*BA[B1 A'3/43(*%B 13:((:/%*:* / 5B/ %* "* 8. & 1(%53(3*%! 0:4:/ L( G (4*3(34/(%(1%/ 4*/(1%: 1(3* 1* /(* G *%((:/(4/ 1/:%*/%::/4 /%*4*(4^:% = 3%*/ )4%3%*%/ )(:((4/%(/5%: % *(3(* /%*(4 G /%^%3% L3%(:/ G (/L**3((% %%(4 )*/'\*G /=/4 /L%/*/%:(%L/ G (3***3**:%( G *3!&:/ )*(%**3 G ^ /*:(3%**((*( %%(4:(:/** +E

40 "B.* 43& #)#7. 5 /2 G :*3*(%3!(4 )4! 0*#E! 1%%* ):*5*4*3(%5:** )/(4* )4(5:(/%%/:*/ =3 N%(4:4 133(* DN%(34 ):3%% '%3*%5:4///4% 3(/%(5( 1*((%(4%N% (:/(/3%( G ((:3 83%3% 1: 3(4^(4*5L:%/L35/%(% **( ((*3%:%(::%%( /%/:%(5N% )%*4 G 33>- A8A44 *. 4H348***..4..).&?1*(:5*L:%//4 *3*( 0

41 57. 1//!&(4(4:(( 44( 1%/%(4!(4 /3%*!#/ 4/4 G %*:/(3*3(* 1^ _:P*:/(*3L* :/ G *:*%*5\(%* G (3*N%(3 G 3L3%4:3**( 2% (34***(3%43(: *:^%%%(/* **/4 DD::: : *D*D:DD+!=*: :>.**?:/ (*:(3:%*(3/:%*(4 1//:L3((443%*3( %)#%(( 75/88 8/ G) ':4-C'G (4/%*%33: L3G :/%::)5 4-C'':%* 4(%L4%(*4 */3 1((%:^*4/(:%(*( G) ':/3%DD::: :( (.75 1%:/:(% F 1% 4-C/:(3*5**\* (%(:(*/%3%3(4 A 1**%*:44:3% ''%3 **3(%/*/3(3% / G %(((*4:5( 1/43%45*:4 3 : ; ;8 7. G 42-%5/%%4(3 (*//5**%3%L4:::% :*4(3 4:%3(34*/3 N% GHIA 4:(4:[1 /%(3/3(* *(( >4*[1 :%*4/%%*4%[1 :%* %*(:*:(/L(4/3:% 0

42 /4/ / &(4*%* 1*:%/ (* ): :3% )\((%3*5::%/(% )(%(3*33% )* -3%* %(/5::%^^4 3%* )334*5*3( 1%3%5:(*_3 P 1%3*333 \((%5/3(4* -4(%54%* /7 /6 54 6D A./2 1*(L((%3 N%:3%(5% 4N%:/:/4 (%D(4 %:33%53%( : %4N%5:4:/43: (4 G *3%:*N%/:/4 * %%(%3 3%( 1*(L(_..** 3.)43&P 1(/*5%3%::4 3(( :%% 53 % :(443 / (%3(3:( 0!

43 3L%(5/%:%( :*/:L%3( 4// &::%/5N%5*4*(*3:5 (%(* "*%**(N%33 *(4% >*%#,:*: A./2./ &3(/4*/*(53 (% &%*(3(4%* : %(* %( * 1+* 0+

44 (4::N%/4*%/3 * 923* 1(43%(( > (3(33%/ 3%(L /(4%%( 00

45 ;(.* G /:^( )(3 *%(*/ 1%( % B/ 1* %/:3:N% //4^%( 4(:*/ ( :/%%/* 3N%:5(*\%% 3%4:/(( >(4%(%3: *(5: :*/ %::% //43%:%(_*:P3 *:*/54:34*5*%343N% 4*:*%:%**3%:% //4 /(:%//(*% 0#

46 <!3 //2 1/3(3(4^(4* ) %3 /5/%4(%5 % G (/%344%/5 4*4(3((/* /%(/*:4 / %/ 4/4*/* ) 3/ */ 0

47 $4344*4& -)344)*& 0J

48 )%:(5% **(% >2?:>2?:/ 1 / :(L*%5:>K?% (4 )L%43%5*/L*%3( /3%3(4( 23 & =_3P*/ 1>-*?3%**%*/ (%*43*%5/%( N% 1* >$3(*((4(4: +.. ** $3%(4:/:*N% )($5%5( / &5:( 4% 3(L&(43(* *3*% ) %N%L (4 07

49 " & )(%L*%%* * 14%(>2?33% B/ 1:*(4:%%5(*5:5* (5(43(5** 43:(%/ ::%(* (*3%: _2*P/L_:33*P*: G ((:%/3L: *( :(5/%:/ ::3% 0E

50 ,43.& 1(:*::%/* &* %3 /3%(%3 3 %**5( 35: (%4: 1: 45::: G ((3:/ G;-G;":*(3%3(*: G 5G 4(5>&<14 &/%\(43 (:((((: /: G 3 4 *3G 4(3**/3/:33 1_33*P_83P*%(4%43 L4 1*3/%: 1G; 3_G P3%45*5*5/%545 %5/ 1:4:/(3::%3: %%3((4 :* G;--;" %G; % 4(( )%* : (: (((/:4%44 #

51 %:3L3*.34# & 1::3 :* DD4( (L (DL(K3% RL(M%13*/% :4(4/%(*3(*( L//% ;%4(33%4/%3%4/4 (34*(2-(((*4%: ^::>3L DD::: 3 D(13(%14 & 4(%33*L(%:: 4: H DDL (D :4*3: 1%(%/ 3/G;-G;"(4%*%%:4 (L N%*L3:(% 1%3 (%/%4(5/%/:3 + DD( :4( *D( (G % 4%:G; : ((/::/ 4L4:::*3 14* :*%%*3(*(%*3 :/ 1G; G;-G;"3434 #

52 5/%G;-G; _:4%(P 44%^(%434% L5/%%%(*(*4%43 1%(* :(:*% /:( 5 *:%(% 4 4%:( (%% :**5: ( 1+.34)*& :5((%*L* /*\*(5:5(*5% 1(%3/%3%(* *..67 (3(3(453*%5( ) %(*5/%4:3*%* 143(3:%((/%:^ 4 ::443( 1:3L: %*4(*((:(3("*)' DD ** (DDD1"*)'(%%3* %(/%(L %:^4(L/%*"* (3%: 4)'%%(=8*//*/ G 3%43:%::%4 4:3% )(\*4"*:/%%L G %3 /33(3 1:/4(* *"*)':3% 1()'%3 4*(3(4((43 #!

53 94.*& ;4.*34)*&..7/ 1* %3(4 ) :%N% /3*: 13((4* #+

54 <+..*.& &4*35*355,/4* $& 75D G ((/L%*% %3(%45:((:*3% :%(%3: )/5:L: % *48& /JB5 B58" -4:/(5((/5:^(% (3%%(%3:((% :%N% G (L3%%4/%4 %**(:%%43%:%/ 5(::5(:\(%3:*( N% 3:^((*(:333%5:(* ((% %4:(%L%* %/4/((%%5:(/ :*Q*((*:*Q*(Q(%% G /%(433(%%:4(* #0

55 : ):\:*:3%%%4% /: *:/ **%(*%( 4*( 4%:(4-4(&8 58' ( /3 14(*/ L:L:/*%:& - G /%/ % 1/( )(%3:aG /%% %*((*/%3/ 4*''D 4-C ((2- G %L(4%3%"*&)':: :(43%% >*%/4:%/: L533()# *%:/( 3/*:* G %*(%3::*3(:: 34*(:%*5*:*:% (%(/%3/:5*(3((*/ 3%4 %:(/%:*35 %*^L4:*(35:43::^%% 67/ %&(( *(/4&334 '\*G /=/4/42/ 1 bg) 'DD::: :( (D )-:''/ 4-C- "*&$&)'DD ** (DDD QQA&(BDD % %3* D%D ( &% )#$%(( "!#B$ ##

56 <"#$!%#A( ;;- ((, 6**(3.(5/** /* (/%3.(.)&A)* -:5!B-%((/*(4!E /%.*/%9* 63(3.*%% *5%***5*(/6*/%.* /%9*,3(*6%%.6/4(9*5 *5%**/(*59*5/%*(*(4(A -B5 %9*(***/%.*/%9*! *(*3%33(9*3(5-59*5 9**% 9*(.!DD( %/ DDD:D3%DE## #

57 >.*(* *((6*6*( 9*5366*.33.*3<1**((6( *((63*(**6 *(*9*3( *-5*%3%* 6+% 3(-3A-B 1%(*.%.(* %3.5/9/6%*3*(3%% 2* (.6*/5*//(*6/(%*(6 K Andersen og Schwencke (2006) sier at formålet ved et prosjekt først og fremst skal angi hvilke langsiktige effekter man ønsker at prosjektet skal gi. På bakgrunn av dette kan man si at formålet med mitt prosjekt er todelt. Det ene delmålet er de egenskaper jeg som prosjektdeltager kan utvikle gjennom de læringsprosessene jeg går gjennom. Altså det å tilegne meg reell erfaring med prosjekt som arbeidsform. Det andre delmålet er å bli godt kjent med Sloodle, slik at jeg på sikt kanskje kan bruke det i skole undervisning eller brukeropplæring. 2**63(*.(/9*((3(/* *(/43(3%*5*6 (%*4+(%/9(* "%** (*5(3.*3(3(% *(/4+((%*35((%* (/9* *3(*% (+5**9(4(634 *.(3(*(9%5*(6(*/% 4(*69(6 # (.(/9*(*(*%*3(*/%6 /%((**%.* 3/(*(**3*** */(**%36((%*%/4* )** *(*/(*?5)4) 4.M) :N? ; /%3.33 *( (/3 %%9*(5(*%(6/%1%* '%*6 ***(D6:/ 5* *-6-33( 2*%3.4(( /%- 34.%.(* %3..%./%3.6*%5* /%3.69.**%/6**% ** *3%(*(-%('(35***66 -%*(.-3 '/% #J

58 L( **9*R(*696(( /%9**%*5*/3(*%3*( (****9*/* <3-.AEJEB/(*36** 3*3*(9*R%//(66.(6P (%**(9*RP -/*%3(%*%5* **( A!B <%((/9*6( B?*% <%/**(9* 9*(66 /%6 ((*(6.((63 A(5!B!B " *3( )* %5%/*%/3 4A959/B 33%636/%3 A(5!B +B 1**353(**(6**(/*D 4 9*44*5*93 A(5!B 0B -(/ (3(*3(*(9* %A/B(* /% 3(*%6(( **(*/9 A(5!B #B -(36 *6%69*(4*3* <%**69*696*4(6 A(5!B 3**3%**(3*(9*5* 36 (P9*/*( P A(5!B>63%-** 3**9*6*63 *9* *6%6 2***%9**(6( 3/(*( ***.63<(3 *(3.9**6%6593( * <-18=<1,- (A!B%(3%636933%(5* /*6%*(*((%*( %/** 32 '* ((**$*(. (6((5*.*((*6/( 9*3'* /963* '*(5 (9*(/%96 '*3.*6 /* */*36/(59* / *( 6/95( 9***,*3/*(3 (/ 9* A(5!B --)<-18=<1,- -(*%(3%( 9* ((( 5-*-39( 9*/4**3.*3( 64%%4*,4*4 /65 *%(* 1( (/9**%/(9*%369*( #7

59 ((*(5*/(%% * ( (3*(.4(*6%.43 (9( A)(65!0B%33AEE+B/(/9*(A *).*44.* 3*34*.. 4*.. 43*4A -6/%,4*4 /*%(5*3/3((%% 9(* -(AEE#B%((3(*(/9* ( (<1/9(. God deling av informasjon, konsepter og konklusjoner mellom individene som deltar. For eksempel ved å komme med en felles problemstilling. Arbeidsdeling, der rollene til de deltakende aktørene skal være mest mulig utfyllende for å få et optimalt sluttprodukt. Prøve å utnytte hverandres sterke sider til det beste for fellesskapet. ( <13*36%(/.( <1 *3**%5(%(633* c%/%*.4 <%.33(*%**3* A=*5!B.%**(%*5*634*( 3*33(3 39/. PP( 3.4//3(( 9/.% *. 9/.36%(663444( 3((36%* 6** 9*((*3%* 65(/*%/**(% 3 ((% >*6**.63%* *54(/** (((33% (*9*563 3(*(43(/*((%(63%,8)<1"8 8,8 6/%<1((%*.3* (( 3.***65*(***563 /4 * *<1/9%/**(3669* ( 3%*/6((3*(**(4%33* 9*(6(/%3%*%5* **639 6*63//5((3.%(*536* *(4*3*(/.6/%*%* %4 %*6**6% 3( /(*<15 *6%% ****( -*((3*5**9 (%*633%*6( ( 6(9****( +DD D(%D(D %K: LRM!0J#d*%*M #E

60 8) >)<188 -<1( 3*9*56((3((69 6 1(*((33( **(4 **343*9 3*(6 *(69*96(6 9*6.(6 *.4/%9*% **635 *9*.4.6/%3%*3 9 8((33*(6*696* */% *(((-3 0 9I**6**.4* ((6%* -3( 3*3*345**6*3.4/9 6.-6/9/(,(6%3.****( /%//6/ *6((/*/4-5*(- /4%*6 1%(*/(( 33*6*5(<1**(6 3 3(*6P'*(3*(PA!0!7B I 2008 skal norske utdanningsinstitusjoner ha tilgang til infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og nettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde. Utvikling og bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og kostnadseffektive driftsløsninger. I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. Alle lærende, i og utenfor skoler og universiteter/høgskoler, skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i samfunnet. I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring. I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning, basert på organisasjons- og arbeidsformer som fremmer læring og nyskaping. c8,2!75)8 )<11cc c')r <%.3(/3.!*6(*3* *(4 3*,6*((3*(* 9/3(6<1%*!7 (6 //6****9*.*/%5(R 2*(/(5*3.(%**3*%6 %*((*,"!J**3 %**!7% ((3(%*(( '&(**/5*/ A#+IB3/(*//6 **6 0-3+% */(/*(*667

61 ((3(1=****(A1=!JB% /%<1%*(3(% 3(((*6'&*.4*/%%*363((9** (%* **(3.4/ */**.*65*/%33 <*** *63.*3(%*((( >.(%3(%*66(6*((5*( ((**6****6%4563(.46 ***/%'& 3/(*/%(- /%66**4* % /%5(9%(%*3.4/ 3(%/% *65.**%3.4/5(*6 (6*%3%* (9/( %*(*/ "%(*%.H *((6*% 63%**5(*.4* *. *(((*5*/%-3%%6 *64*66(6* *((3*(563 **((3( **(6/%- 3.63%*53636 **** 1(9*/%<1(6 3*5(*4.%(3%3*9(*/% <1 6 ((666%**%*(.(6(* (*(36/%4*/9 **636 %*(953(63./(6 (6* *( %*96(6 3.**((6(9( *6(4*(6(5((*/66* '6/*%6(*-/%*64* (%(* Figur 4. Poenget med figuren er å illustrere at ting henger sammen. Rett bruk av teknologi i skolen er et samspill mellom flere rammefaktorer som må være tilstede, og som utfyller hverandre til en helhet. (Program for digital kompetanse, s.30)

62 )P **9*3(A -(*6 B5( %*3)%*(/66 *9*3( *.436*6(5** **3%6!! (/!J/%/( +* (0(/%3650( 3 *% AG B *3696%D3*((%*3 %/6%9*5(**46* /9%/9* 3%(3(:5*( (%*3(/9*539* -1))-2), >6***%*3*(6*36 6 / (**3.5**/%366.(** (3((( %3 *(%5*(*.6/656% *3 2*/((*3/ /6%5*6.(*3( >.(%>%* ((*9/**/3(* /(/((*:/(66 %36* 96* DD: ( *D5**6/ 6 % 7 0 3*((56* %3*:/(6( # 6 33* 566**:/(6( 6 3*666/*****:/ * %**9(66*.6a2*3%*6 :/ /(*(.66* *3%*(3*%* 6.* 3**563*/(%63(4*% G / *((66(6(/6*.%*(6*. 6*/* ( %3% 6(:/(6 #DD( ( De0#D!

63 Figur 5, 6 og 7. Dette er bilder som jeg tok under installasjonsprosessen. De viser Moodle sitt fine webgrensesnitt for installasjonsprosessen. -3+% (/*/!+ /( -3:/%5*6P/4**P5((%( *(PP *3(3 /4**%35(. /4**5*56% **%5**%** 3-3*(*%(/P PAZB5 3.*3%/4/(*% AG B%+ *(%*3449* -(%*5 *(%*3% ////%(6( *6% 9*(.(-3(%*6***9( ((%/(.*5(36*3.% (/9*( (% -6*3%*66-3/*4(%* %*% (%*6((%3*((*3%( ((%PP*(%/%* *(4(* *95*((4(4(3%36%* (%*.* +

64 -*.-33.6**6/(% >6*.6*(*3(DD3 (D((%4D: 36 *(( >..*6**6(4/9/(5( 3%*6** ((*33/ /%*6*.6*(( 2*.63.*(6** 4*33(*4L3:5( 1% 6***3((%9* 2*.66-36(9=/%%%L* 6% 2*(6.((*96%*6 /-%L6 2*(*5** ((%*(*6/9/( 3.*(63 %L***G :['6( 6***( 63%*-*5*3%3* 2*(6.((*3.4-35*3** 93.**3(* 3 *(6(( * =4& *.4-A<((B%(%((* * *(4/3(*5*/%(4 6*((693* -%.4-5(-3(% *9*3*6 '* 96*(-(**5*.( (*/.-56**(*%3*(*%3 (-(9*3( /(/93(/((6/ P\P 36%*.-5*(*/(( *3*3((( 2*4/( 6***%/36/%-(9*3(34* 6 6( - %6/3(%(95*3 */3 '/(***(/4 (/(59(%(%** /(*(*/634**9636 6*. *6*9*5*366* (3(/%4**((3/ 1**H 9%(%*6 (536* ((66 (.363.*(6*. -3 2*.%( J.%*5 (3%*%( 364%*6(*%(*6 *.%*(,*((*633(/9* (6.5 6*% *6 (%*6/(35*9*6* *(9*6/%3*9 5*(%*6%. 33/%. 2*3(6--( 3*3/./* *3.4.49**/ JDD::: (D7 ( 0

65 6*-3*39*6(/ %9(9*5*%(+*:// */4 -%% 69***3%(39*5 (*6(*366(6 A*>%/*5!+B -4(3P * * )?5* ( (/*66 -%(*** %*.3% 7-69%-3* (. *(((A/63B -*!/ (%(.-3 >(6! 3*% (3***(36- Figur 8. Bildet over illustrerer hvordan Moodle sin 2D struktur reflekteres i Sloodle. (Kemp og Livingstone, 2006, s. 17) --8=8,-" -3.4/*.439%*6-3 3(5+3 (% '6(**-6 %34 (3%*% -+3%*6-33(56 ( 69 %* -3%*% 7DD::: % * %D3% #

66 %65*6( (534*%**.9*(*** *( - (3365*3/3!*( *69 -/4 Figur 9. I likhet med figur 8 så illustrerer bildet over hvordan Moodle sin 2D struktur reflekteres i Sloodle. (Kemp og Livingstone, 2006, s. 17) -/6 *-*.- *- %469* 4**(**46*/ 9%/9* -3(6%G /! 3%(3 (/**5:*((%*3(/9*%.*6 9* ((4*(-63(((/9*5* (.((%<(&-&*(56(3 <(*( >(6%/**6%*((* %*.5***6((* %363(/( %*.6%/%N%\5*6%- )6- %*5(**3<(&)*( -1))-2),- = ( 56*%**%**( *% **-(% ( *6 3****3*66*.(** 3* 3%* ( 75(**5* (%*6%3D(*6 ) 34* *56**66-(%3

67 DD: ( D- \ 3*6*% 6((5366-*(*( 2***66 (5**P)(P(4 ( %(*// (-* 2*/%6 (***((6*66 DD( ( De0#D(D-DK% 36_(:P //%6%/-6((%( 93*%((5 %(((%4 6% (3 6**!+0#J7E(*%(( 6/%((6/4-/6*.* % 2**6646PP 3*6* %*-/%((%(***P P 3./* >0)O4.0LL4&4&LP$,$1% 0.3O",%19;< 0'*O? *(- %(A \\*(-B(-/(36**. 9//-%* -/63 $*6(P3*%P %$%3(*66/5**. %**6 %46/-- *3564%6% /%($/%%(*/3%( /*, JL /-)5-)5-%( /5-*\5-*\5- "5-//%5 -/5-N%\5-*/*-:/ ( >6*((6%46*%((3 2*((/ 3%3 *.4 '3(*$14*(3 3*4* -/*%3(5%**34% 335** /3 % )%3(%3(%- A-:B J

68 Figur 10. Avataren min står her foran Sloodle settet som jeg konfigurerte på Kamimo (HiM sin øy i Second Life). 1-2<1)=1 )1 -(6/6-/%(3.4/3 *.4 % *.633%.4%34 -)&$/64/63**(6%- (**6/%-! -)&$((3%(-)&5( 369/6(6/*5*((*6. > 3(66.56%6* (6(()& 3%*(( /.*(-5*(%56*6 *( + -($1/%-36( %6 0 56/%- # - "$1/%636** 44(/3- -//%$1/%/- J -/-$1/4 /%- 7 -C%\&$**/%(%.3-5**(% /(* 3%*( 6/**56/**( 3%6*5*(3 396 *6 */**3.4/ 1*(.(6#!5!0*%* 3.6(*N%\ E -8*$1/%-6/6 -G /($/*-( /( (-* 5* **- ) (/*6G /((/3.*** 7

69 <>"=8)-2), **6*6-(6-336 J# - **(636.63*% >6*.6.*3*6**.53* : A-:B3*3(- / 2*(6**3*%-(%(5 9(66*.6 (*(6%6((.%*6[ 8'& %*69(6 36/%( (**9*(6 34*563%*33(* ** 146 (46/*5**46P- P 1( 6 -DDD( ( De0# 4*6/*6 4*6P**P5(3. (/6 2***66 ((( 14P;P6%- "/-3 63**5***% <3*%3*a **3 */(/%(6**36*P P33(*(4 2*3663(66 **6D( -,8<1?;2) *(*%6*6-( /%%5**(6 %((6(**(- (** (6/4**56/9%6A B65*6***.43.4/3%(%*36/**3-5* (%*36*.(*/*H(3(66.4** /*%.%(4* (3*%.4 *4(% P-K3*P ((%**6 D- 4*46 >.4.*6.45**:,.466/*6((%**.*64.46(5** -P-K3*P(3.*(.4 < **4P-K3*P(%*** 6%!.4.*65** 1/(34/5*%% E

70 146*/ 1/4(34/9/% 6%.4%(6.53(P1.4P5 %*6 %6(.43%*66PP6.4 (3%*6%*63/**** *(- 6%*6%*6/**** 1%/*6**5*64(%% /** 14%6P*P6.6/**** 5*(463(4(6/** % 3**6/**6,8=1,<"),- -%*5*3636f(.6/** 3(6*.(6%-6Cd)3%( E *%( 34%*.4-5**6 %69.4( (*%63%(6(' (35((-(5(*(** %33.%*(*%39( 3(3-6*.-/56*(36 *-A/6+/*B56*.(%*6*66 3%(*:3- *%6*.-/63(* - /93.4/6 %(((* %*(5**6 /.63 **** /%( 6-///69365* *-(5(*(.5 3/*/%3-/%(****(* A-G B **-3(% -(36%(3%*% -6(636*3-3/* %6'(.%*3( 2(4 <(*((3*/( *%6;%1%/ 3/(5**6 /(..43.*3*- +5( 66%D( 6*.%*56(%*6/***:3-56* **((%*6 "%6*. (%*3(/9* %3(/%/**(3%* 3/5 6*%.*%* *(%* 6/6((*3 EDD::: - *D(D3%(D% RM+E+O+0 DD::: 4%%/ (D:RM,==()"0 J

71 **3%/** AG 3.*?3B6*:6 *3(//**6(*% 3( /%6%//(63%( /:3%*( 33*/ /3%*3 * 36*3.%.*%933* ( ( A<\45!JB'6*%*/***:.4(9 9**36.%3((6*(%3% %*5%%**%9*3( '**.%*6364%*3 /%/ %3*5*(. %*- -3.*(6-/**6DD:/ % %DDL D8( / %***6((56*. 5*(( Figur 11. Her er jeg på virtuelt møte med utviklerne av Sloodle på området deres i Second Life. #-L( - (3*!E/%.*/%9*AB /%9* (*6*(3*(% %%3.- 64*/%9* %%%%3.*%636/((/ >6 J

72 6*/%9*4***(*.(63 *%*( (**%*R ( /36(R >6%/.(65(6*%**%(6(3%*5 3%*5((*%****36/4 ( 6(3%**%4*9*6-35 **6 (*6*/%-.4 %%%%3.*/* *3%***(*(-3 %*3.%!E%5**%6% % (*%*(645*3* *633(63 (%-3 1((6%*6 #(%5/**6 (*%*%/% 8%****(%*36*''545 (5%6(-3*63(( ( =34*****%*( * *((4**%%( *.4* 5 %*5**%*% 6 -**6/%%(6**6/4''6 /4* 4*%-5*6%3*% (%*/ 2**6 6'' 64 2* 9*f6 %*.- 6%3(6;%1%/ "% (( 5*6* % **(**.* (%36/(6% %3.* 2**6%% 6%(%(5%%*66 (4 4* %9*(/%%.(*.5* *3%%3%%.%. %3.(6 (*%*((*%%%**6 %*( %(6* 5*%*3*66* 6(%.6/( D-D-R >.6(6*%3*(43(/6.(** ***3%%33 *3(* (-D D-/( J!

73 6*-/(6* 6/.::: - * 3%%(PC%P.5*%6 P">%(P5P>%(P*P-AG BP ) (43(((- *(%%66** /6*3%(**6* 3%(5(3*% -**5*( -%%*3% 5 *6**63%(5 %9(3 % 633(%*36-3 3(*6 -*.4-3%*(%*3636 > 6((*.44%66::: - *%%P,% :(*P P%))P**36**5 6P-P /*5(*6 (.69*(3*%*/%-.4 *6 *9*(5(%**%((((* * =-.6/4(3 *%.(6*( %(63.*- 36 6(.*6/(6 6/% -G /((.(6%6::: ( **% % %%-1 5(%36DD( *.*-1(-)**>=(6 3/%<1%*5*%+3(39* % /6%*96((**(.(6-36/.%/.DD% :/0 3 (D((%4D% % 46*.-6 3.**(%*3 %3(*66P'%/P* 5 %((*3%/4**( **33(5(/ 3-.(6**(/(%,-, *(.%.((/%-* -3 '6.%.6%*95*6.%.6%*%6% "%6* *(*6.(%(-6(6 %(***%9 '63*3(6/%*P-%4(4P! 36.%.5( *43.4 >636*(3.%.6*(66.*66.(6( (%*5**.*666(*.(636 *6 %4(4/4* %36%.(6(*5 (*4*.*-.1.*!DD::: %4(4 ( J+

74 "%**%.(6*%*3 *(5 *.%6%(6(%. 6(%%.*6%(/%9* %6%.<6%3.*R,(/%9* 6-*R *.*66/4.(6(((6/%.45-3*(-9*.4363((9* ***.(65(36(6(*3% 9%. 6(9%.*6/4(*(((* (%((3596/%-R**/4* -3(3(39*3.4/R6/*4( %*5 (%%R.(-R3% %*636((-R****.(65/*.(6(5.* (36 *(9(%.53(4*939( 634*,*6( /(*5*/.93(%*9(3636((%* *3.**%**6.(*.%. - %3.*.%.5(% **(3 2***6/%.(635* 3.**%(*636 %4.(6*% *6563%*6%** J0

75 M 9) J#

76 J

77 JJ

78 J7

79 ) JE

80 7

81 8><-288=18-=1)1 9%. 7

82 %./J579 %*.* 3*3*(4(6D3 (3-33 %. )%757I(.-35(E+5#I%/%- -696/%-R-%5+I%( %*6/%--%*566*4* %-3(3(39**669*65+J5#I %/%-3%*((( (( 36/*4(%**669 <%5+I%4-33%*6*(3(39*5*J#I6(%*- 6*%(-6 #5+I(.( -3.5(-430+5JI 6*3% (%*636((-3 5J50I %(4(/%%/6( (%6(3-9(*6(3*3* 4*(%96((-6*6 (/ *5(3/5:(.3 ((55%%(*% 96(69 %***.**936%/%-33(* %.3369*4( 9%4/**3 %*-5*6(3( ) *% 173 **% -.6 *%3!# %3/%*3(3.*3% 5*-*.63(/%-.46/** 3-6/%**%6 (3.*-3 %/%-.466.(6 *5366/(.%.63* *%** -*(//5*3((/((*6/9/ ((636*((6 <%07*%*66 %.5(%(#*%( "%%( #*%(*%** c/6 %4(4(*./***(%/%6(** // 6(%%.(**6%( /%9*%6%. "%3 9((*.43%/4 56 *%(6*(3.*63.3. *.(**%51% (* '6*%*%(6*( (3636( **6 6%3.* (((*9 #I*%(-3%*/ (3(39*5(#I*%4-/ I*% 9/-((( ((%* **% **.(-3. *((/%9**65*% 4*5!*%4*5**%4*6* *%6*(3.*5((6 7!

83 3.** *(-/***6 *%4 /***5*%%*!*%4/ ) *% 6-94*.4-3%* "% ((%4(4/6((/**.45* **(/%*6/** - ; *(63%-5**3**9*5 *(/%%* >6%/ *6/4*33 *( (/3%% 9*(5(** ***(D (3.6%3. 6:/ 5*6**- (% 5(6-6-33( 2*%3. 4((/%-5/6.%.*3%(*(*(-% 6-*66*3%%-3.4/*.439%*6-33(H+3 ( % 2**-6(%*6/3%* -+3%* 6-33(56( %* 3.**%((6((*3/3.(((6* *3 (6/%/.4/%/ *(3%3-6 *D.(%/((6/%-5 *3.**( (6 94*%*3636( % /((-3.4//5(*%%*(6 % (((*%*( *./(%/%- (%** ((63- +( ((%(( 6*-*3**9*6** %%9*( *3%- * -%469* 4**6*/9 %/9* 4*(9*-363(( (/9*53( (%*6(. -( -D.4%.%*5*36*. (%*(-3%* 3%* P'(P56*((%**.**-(** ** :*/**(-3(-3(6%*6* *3(%*3(/9* G 3(3%*(33* / / ) 4%*3.*-%(( + /(*.(6(-/% 5****6%( * /4%%*.%.36.6((3(* 1*6*3%99363-/%5( 36/(66%%/4/9/( 7+

84 6*%/((3(6.-36/9/( (3(/56%** /(***6(*6 6* 6(3*6%3.9*(4( -%* *3(* 4-%**-*/ (69/3*( 2**((( %((*3 8'" + 9(4(634 %*(*9 *6(+ D(GG 0 *,635639((*6 R 6*/((*%56*(,* 39(635*39(/% ((6:*6.** * 35(*6*%3.3696/ (/6(*6%%4-33(* -6/46 *(3(] " ; Andersen og Schwencke (2006) sier at erfaringer som man gjør, legger et grunnlag for læring. De sier at neste gang du står ovenfor en tilsvarende situasjon, så baserer du deg på det du har opplevd tidligere (*/6*6 (3 *6((6(6.((6-5*6/( /3( 3.*)*-:*(/%6/%- %*%5 6/(/(/3(%/ '8 >8 =8"->)- 3.*6%6(4((%*5*3.* 4*( *93*/56* * -(**6.%*(*(5*(*% 3(*/%6/%((** >6*./(* *(**/ 2*3/(6663.*/ 3*((* "%36****%*3 * %/(%(/(* * (/(*6*56.3%/6**6/* *%*(3.%/(*5*3 6* /(*?5)44).. / /)/ M..?&-(**6*(6.(* + 4 %48'4*"( 0G 3G 3 70

85 P*****RP 3( /(***3*(/3*Y*Y56 9**6* ((,6** -**P*P6(65((/% %* *%*/%6366*(3.% 9***5%(*( -( 5** 6(*4%/5*%/(3%/*( /(*(*4**36/463(6 /(*/*5*4(3.*?5)4) 4.M):N?& "2 >?8"->)- *36*/ *.6 %((*33*6 (* 6(((6(6 **6 *-(% /(4*-3% 536//( 3%* 6*3.(*(%/-/%5666/( - (6*( **9 %*6(-.4(*%*3 -* 6*5*94(36*(.((6 ( *(69966* 4(5*3(34( (( %3/%*3(3.*3%5* -*.63(/%-.46/** 3- -6/%**%6(3.*-3 % /%-.466.(6*5366/(%46 3* *4*(*- 3%* (**6%4(%*64 3( 1/%*(46 */.(**5 *3.*<14( 2**6**((345*6363(* / 2*43*6*6%(9*5*6 ((*( ((6*(-5 *-3 >(. <3P/%9*$%%*P*63.(56/. (*****%3%* ),,<"->)- 3.**3636/(*6**3 *(**66*5*6..6,6*6 *5363(*(3(((((%*%* 3.* 2*.**63 *6 2*(*66 3 **339*36 9/6***3 >(**H3*( %*.***%*39* **%63%6/% *6%* 7#

86 - )(65)%*"A!0B _-)-!MP )*-:A!B P7) P )( 3A!JB P-($$90$$9P WX1***3 DD::: % D3D1=K KJ 3 *>%/*A!+B P+)3")P /*( 3?+4 0!3# 2*74*QG )? WX1***3 DD::: %(% De/D%/D2&D %335< AEE+B P+)P (2=4' (5"%A!B P))..P 5=3* <(25* A!B P7* )P WX1***3 DD::: - (D: 3 <35.A!JB )P <\45'A!JB?# #.*4? WX51***3 DD::: *D2%D2KJD! ( <(51(4AEEJB P74 **402*P 8.5)A!JB P=.. 5R 0M. P 1A!JB P-. /P WX1***3 DD::: * D4DD RM70# -%6/!JD!75P-B$<B..MP WX1***3 DD( %/ DDD:D3%DE## G (( 3A!!B?+)7.7*7*- **? WX1***3 DD::: %/ D'DD&-&DK*(K/* *3 G 5PB4)P WX1***3 DD : *D:D( G 5PB&&P WX1***3 DD : *D:D > K- G 5?+...*.)3? WX1***3 DD : *D:D&(%K%KK: G 5?C7? WX1***3 DD : *D:D2K'* G 5?)G? WX1***3 DD : *D:D,4*4 G 5PP WX1***3 7

87 DD : *D:D G 5P* P WX1***3 DD : *D:D-K3 G 3.*?35PBP WX1***3 DD: 3 DL D** 5P-)P WX1***3 DD ( *DD *KK =*5P!. $1P WX1***3 DD::: % D(D%D1 K"%**>* LRM!E7d*M# =*5P7.$$, $$;P WX1***3 DD::: %* D%D-*(D'*(K3K*K( K!0!7 3 -(5" AEE#B5?# 44 *)++=S43# - *N? WX1***3 DD:::E# %DE#D%D!K-( ( -G 5P-4P WX1***3 DD:/ % %DDL D *KK-K % -G 5PP WX1***3 DD:/ % %DDL D-K- -G 5P*P WX1***3 11'DD--G -2-= =D-D[ ''D-K =K-1)&- 7J

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det.

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det. Prøve i R1 04.1.15 Del 1 Hjelpemidler: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler Husk å begrunne alle svar. Det skal gå klart frem av besvarelsen hvordan du har tenkt. Oppgave

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 1 Lærer: Gerd Undheim Reinertsen og Ina Haugland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

Verktøy og fellesskap i små skoler

Verktøy og fellesskap i små skoler Verktøy og fellesskap i små skoler Tilfellene -Lærende nettverk - 24- mila skolan Umeå, 1. februar - 08 Hallstein Hegerholm Lærende netteverk nasjonal satsing Lærende nettverk - nasjonal satsing på IKT

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole. Plan for perioden: skoleåret 12/13

Kyrkjekrinsen skole. Plan for perioden: skoleåret 12/13 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: skoleåret 12/13 Fag: Norsk År: 2012-2013 Klasse: 1.trinn Mari Saxegaard og Anne Karin Vestrheim Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Lese- og

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

IKT STRATEGI NES - SKOLEN

IKT STRATEGI NES - SKOLEN IKT STRATEGI NES - SKOLEN Innhold Innledning... 3 Strategier rettet mot elevene... 4 Strategier rettet mot skoleledelse og lærere... 4 Strategier rettet mot økonomi og infrastruktur... 4 Strategier rettet

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015 GRAFISK HÅNDBOK Rødt 2015 LOGO VARIANTER Ved sort/hvitt kopering eller trykking skal logoen brukes i sort: Dersom logoen skal legges oppå et bilde eller en farget bakgrunn skal den brukes i hvitt: REGLER

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 1.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 1.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Dette blir som en innholdsfortegnelse. Emne/Tema 35 36 37 38 39 -Jeg og mine venner. -Huset mitt. -Bli kjent med skolens regler og rutiner. -Språkleker; Jørgen Frost -Riming -Stavelser 40 HØSTFERIE

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013 UTG A R D Visus og Hugr design, 2013 Innhald Logo 03 15 Fargepalett 16 Typografi 17 Piktogram 18 Skilting 19 22 Tilleggselement 23 Trykksaker 24 27 LOGO 03 Adobe Garamnod Pro Daxline Pro TYPOGRAFI Hovudfonten

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen eksempeloppgave R1 - REA3022 - Desember 2007

Løsningsforslag Eksamen eksempeloppgave R1 - REA3022 - Desember 2007 Løsningsforslag Eksamen eksempeloppgave R1 - REA022 - Desember 200 eksamensoppgaver.org October 2, 2008 eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksempeloppgave i R1

Detaljer

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord Veiledende årsplan i norsk 1.trinn 2016-2017 Endringer kan forekomme, særlig på bokstavprogresjon. Høsten 2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Detaljer

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.

!#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!. !!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) " ;)(6'3*.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.('7)*#-73A$ !"#$%"&'(&)*'+%,--.,/0#1%23'45653'7%-.&'".'1%-'8&9.'!-$).11%-':/;'

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Statleg tilsyn og kontroll med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2010 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland og Mattilsynet

Statleg tilsyn og kontroll med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2010 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland og Mattilsynet Statleg tilsyn og kontroll med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2010 og Helsetilsynet i Rogaland og Mattilsynet Kommune/fylkeskomm. Helse og sosialavdelinga/ Helsetilsynet Utdanningsavdelinga

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (2 poeng) Oppgave 2 (4 poeng) Oppgave 3 (4 poeng) I er en konstant. Deriver funksjonene

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (2 poeng) Oppgave 2 (4 poeng) Oppgave 3 (4 poeng) I er en konstant. Deriver funksjonene DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 ( poeng) Deriver funksjonene 3 a) f( x) 5x x 5 b) g( x) x e x Oppgave (4 poeng) Polynomfunksjonen P er gitt ved 3 P( x) x x 10x 8, DP a) Faktoriser P( x ) i førstegradsfaktorer.

Detaljer

Kartlegging og utredning av flerspråklige barn, unge og voksne sikring eller marginalisering?

Kartlegging og utredning av flerspråklige barn, unge og voksne sikring eller marginalisering? Kartlegging og utredning av flerspråklige barn, unge og voksne sikring eller marginalisering? Hvordan kan NAFO bistå PPT med forebygging, kartlegging, utredning og tiltak i et mangfoldsperspektiv? Liv

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Bruk av digitale læringsmidler, læringsressurser og læringsomgivelser. Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet ioslo Udir, Nov 2011

Bruk av digitale læringsmidler, læringsressurser og læringsomgivelser. Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet ioslo Udir, Nov 2011 Bruk av digitale læringsmidler, læringsressurser og læringsomgivelser Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet ioslo Udir, Nov 2011 Digitale Elever: lære om globale klimaendringer 66% virtuelle forsøk,

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Digitale kompetanse et begrep i endring

Digitale kompetanse et begrep i endring Digitale kompetanse et begrep i endring Forelesning for Masterstudiet i IKT-støttet læring, høst 2014 Seksjon for digital kompetanse Monica Johannesen og Tonje Hilde Giæver Hva vet vi om bruk av digitale

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 007 REA30 Matematikk R Programfag Nynorsk/Bokmål Del Oppgave a) Deriver funksjonene ) ln ) g x f x x x 3e x b) Bestem følgende grenseverdi, dersom den eksisterer:

Detaljer

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning.

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Vår dato 19.01.10 Deres dato 06.11.09 Vår referanse DM 250849 Deres referanse 200905396-BAB Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forskrift om rammeplan

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess!

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess! Katrine Brevik Opdahl Masteroppgave Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess Oslo, 10. juni 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse UTKAST 2

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse UTKAST 2 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse UTKAST 2 Marijana Kelentrić Avdeling for analyse og teknologi Europeisk kommisjon (2016) Ulike definisjoner på lærerens digitale kompetanse

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM)

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + Oversikt Historisk perspektiv Et blikk på medier i forskjellige nasjonale strategier læreplan IKT i Kunnskapsløftet (LK06) Grunnleggende ferdigheter Kompetansemålene Oppgave

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen?

Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? Kritiske suksessfaktorer: hva sier forskningen? 1 ITU, Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning Nasjonal enhet ved Universitetet i Oslo Forskning og utvikling Koordinering og utredning Formidling

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

T meningsbærende. F elementer. Jeg kan høre at noe rimer på hverandre. Jeg kan skrive navnet mitt. Språksprell Rim og regler s.15-21 i metodeboka.

T meningsbærende. F elementer. Jeg kan høre at noe rimer på hverandre. Jeg kan skrive navnet mitt. Språksprell Rim og regler s.15-21 i metodeboka. Årsplan orsk trinn Uke 33 34 35 36 37 38 39 Lytteleker Lytteleker im im im/tavelser tavelser etning rd setninger H ompetansemål eksperimentere improvisere Ø språklyder, T meningsbærende elementer Lær.ressurs

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

552 39: : 0. /2 ; ' 2 0 3! ' ' 3 34 0 2 : :. ' < # /: ' 4 ' 0. ' # 3 < : 4 1 34 0 2 : : # /0 4 ; / 0 # ' /' 4! ' 3 % (( ; 4 4 ' 3

552 39: : 0. /2 ; ' 2 0 3! ' ' 3 34 0 2 : :. ' < # /: ' 4 ' 0. ' # 3 < : 4 1 34 0 2 : : # /0 4 ; / 0 # ' /' 4! ' 3 % (( ; 4 4 ' 3 !"#$"%&"'()!%&** "+ 552 39: : 0. /2 ; ' 2 0 3! ' ' 3 34 0 2 : :. ' < # /: ' 4 ' 0. ' # 3 < : 4 1 34 0 2 : : # /0 4 ; / 0 # ' /' 4! ' 3 % (( ; 4 4 ' 3 3' 0 : /7 7; 2 4 : 0 0 ' /' 0.0 3 0 3 2 ='!"#"!$ %!$!"

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Arne Krokan Professor dr.polit NTNU arnek.wordpress.com arne@krokan.com

Arne Krokan Professor dr.polit NTNU arnek.wordpress.com arne@krokan.com Arne Krokan Professor dr.polit NTNU arnek.wordpress.com arne@krokan.com 1 The E transformatione Digital Tjeneste. Fysisk Produkt Digital prosesss Fysisk prosess Fysisk aktør Digital aktør Endrede tjeneste

Detaljer

Eksamen 1T våren 2011

Eksamen 1T våren 2011 Eksamen 1T våren 011 Oppgave 1 a) 1) ) 7 6 00 000 =,6 10 0,04 10 =,4 10 4 b) c) x x + 6x= 16 + 6x 16 = 0 6 ± 6 4 1 ( 16) 6 ± 6 + 64 6 ± 100 6 ± 10 x = = = = = ± 5 1 x = 8 eller x = x x xx > 0 ( 1) > 0

Detaljer

Pedagogisk bruk av it s learning Drøbak 22.april 2008

Pedagogisk bruk av it s learning Drøbak 22.april 2008 Pedagogisk bruk av it s learning Drøbak 22.april 2008 Svend Andreas Horgen Høgskolelektor@Høgskolen i Sør Trøndelag www.gjemmesiden.blogspot.com 1 IDG.no: Facebook stjeler skoletid 2 Bedre læring 3 Informasjon

Detaljer

Kapittel 3: Kombinatorikk

Kapittel 3: Kombinatorikk Kapittel 3: Kombinatorikk Kombinatorikk handler om å telle opp antall muligheter i ulike situasjoner (for eksempel telle opp antall gunstige og antall mulige i forbindelse med sannsynlighetsberegninger).

Detaljer

Energileiing og energinettverk

Energileiing og energinettverk Einar Oterholm Energileiing og energinettverk Forum Fornybar 05.04.2011 Enøkpotensial 27 000 GWh innan 2020 Enova: Potensial for energieffektivisering i norsk landbasert industri 400 900 GWh Sammenstilling

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 AGENDA Bakgrunn Veiledningsordningen Veilederutdanningen Avsluttende betraktninger Forutsetninger for en god ordning Betraktninger

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Innhold. 3. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Innføring av IKT: den nye revolusjonen... 51

Innhold. 3. Kritisk blikk på IKT i undervisning innenfor profesjonsutdanninger. Innføring av IKT: den nye revolusjonen... 51 Innhold Forord................................................ 13 1. IKT i helsefaglig utdanning og praksis................... 15 IKT i et større helsefaglig felt............................. 15 Hvordan

Detaljer

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA6516-9. mai 2007

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA6516-9. mai 2007 Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA6516-9. mai 2007 eksamensoppgaver.org September 17, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org.

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer