2=!7 = 87 + "!#$%&' 0 $ * (3. Stikkord for de presenterte arbeidene er%*((5%*5.58'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2=!7 = 87 + "!#$%&' 0 $ * (3. Stikkord for de presenterte arbeidene er%*((5%*5.58'"

Transkript

1 ''18;<<),-1=1)88>8 )1<<,?"-< ),">8?< 5>8 )1<<"-) >=->)" 2=!7 = 87 8)<-2 2=1 <))- "!#$%&' &()* + "!#$%&',*-./)*- *'% 0 $ 12%"*. )(*3. %*)3(43%* *3.(53(*(3%3*6(!7 8( 933*/5( * (3 Stikkord for de presenterte arbeidene er%*((5%*5.58' 8%'*5-)')-%5-)$-)%5/% 3*5:/* 3//%* (.

2 !" #$!%&# '!" (!"!" ( ( (**** 2*3 4/(**(%*.*5*.**(( >*.**/%5.4(/%5 *5*44(3%*!")" ( ( '3,)-AB%(3%69*/3 %*(( '3,*(%****% %*(39(5***/%.3 (63*%*%*%36 93*3(4**((9 %*/%'3,(.45( 3,%-%* 3-C -5*** 3&3'3!7D!E '3, <%*6(6%* (/3.* '3,!703 (%**%64((% "F****3%*(*69(% /(*!"*" ( ( '3,*(3(/34 /5*.3//4 (3 /*4(('3,(/4 1.*33.*.*%(4*./ /(('3, (% //*.36364/ *(/((%( *(% **.(((46 )" + # )"!" ( + '3,&5&59*(3'3, & (4/35(3(%**4% & 36( 4 ) * %**%&*/5('3,/4*6.* */6'3, '3,:/(56&(*43( ***5.*36*%4(4*&!

3 3(((3.*/*/5G-5 '3, &63(3G-6( :/ *6%( ((:/*63% 3/(.*5*3.*.5.*:/33.* /3&/5*(3*4.( 143((&G-3/( /34(45(5565 (.((H65%5/5%5/.5*( 4(.%3. //*G- /(34.(/%*3 **.(*4 4(/4*(( :/36%. % / /345(*G-5 :/ %*.((/(***%3 4* '.(/%*(4( '34/ 6/(.(* 3443/534%.(%4 :/*/6 *G- **&(://3G-* *4% (&3(4%4% '3,(*(EI( -6(* 4/%'3,*(59(%*636(/( /(3.* %(.((5*4.(34( /%'3,( -(/**6 %646**3(/(%/ ((*((/ 64/%(3636%3.4.(5* /(3.*'3,:/5(6/ %***.( 6/ *( 33(**(6/ > **3 G-*(:/ 6/43*.(56.3/4 >636.4%(6(%5 6 %(*(/3(64% 4% )")" #( + *4(6.((46(69( (*.(%/3636.4% *.6 3 *(6*936%. )"*", ( >64.*4%*./ 3(/(((*/%**.4A &8*&8B3636*/ % / **(6 *6*4% (%*6/**( /3 36*(6 **( +

4 (% *.((( %((6**44% *6* (/36%6% (%* 3G : % **(6*(*3(6 **4% > 3 ((% /* ( '3,.6/4%.*(*((3%( %(.*(/5*6(/( (/%'3,:/ >6%4.(4%%(*%/%(* %5**636 *((%3(( 3/4** '.666**3.*.( >.*3(/(ABAB.,(63**/ 3*3(%*5 (**663(**(6! + -18=81?-" %&(3. 69%/*3.*5/4%( 4%63% / 6/3*(4.* 4 1&464 *33((((34/ (66%*((*4% *. 6%3 *4*(3*((*( 4%(((6 %((.*(%*6 4/% 4 /% 3%* *(5(( 4(/9(/%6(45( (/6:/ *.*6 *(3 5***((4* (6*6%36%3%*! +! -18)-81?-" 69%/5&('3, :/*/3.**G- ( (3.( 3.*///(6%. 45*6'3, 69(3/%// 4%& /***66/( (((.3/ '3,% ((*. 363%4%((.. '.(% **/6%4%6& 0

5 (:/** (&4*4% */(/ >(6/4*.*('3,(( ( /(3*%*4 4((*(* 3 **3/%((((&6,6/%'3,(( (/.%**9 (. './44%( 3(3 *G-'3,5 *4(456/5(9 *.36/(*4% 3(6'3,6.5 %9/%*H (.3( ((*5*& (6(((/36 ((( (*6 1/(3 ( ((3! + +,)"),?-" 2*.*((3*%(3/** -../ 0/123 <(3*%* *9((4*(* /.18/ " ( /%9 3(34 <*64 ((6( / // 8 9 '3,(( ( /* 22280/./ 6 4% 5/2// '.(63 3/ 63663%* 264/ /.0./ /8 4 61/.0 / :5/6.**3(3.* *.9.*((3(5**((*( 3(%**34** #

6 . 43*3%6 *.*& *" ; *"!" ( <3%4(/%3 (//( %%3. >*%((%( ( >3>*%! <((%( (. *")" #- # +! 1'8?,-,)8'-1 /(%(*.(((6 (/% +!! 1<'8?,-,)8 /(%*(((3(.5* *.4/3/*4( +! + >;82=8) /(%/%*4*(((34 :/5*(*G-56/((4%.. +! 0 )"8'8?,-,)8 /(%*.G-4 &5/*/

7 *"*" #-, -# '%%*&*3( 2* *6(//%(.53 %((63.4(3%3%* + + -)8)188<,--2>8)&& &%%/*3.*/((.(/(4 &(*( '3,:/*/3**G- + +! 1'8?,-,)81&& &%('3,:/36.(/ **/4% *"<" #-(- ;! >*%((%( (3 *.* ( /% 4*((&(((%('3,:/6 3. ((%3*6-)' & ((%*6(//6.(34* /((%('3,5*45-1' /(''+*/3(.4%%((3% *.G- ( *((*.&5**:/ <" #, + (- ( <"!" -( ;, '3,&% 3,%-%!#*!7(,%( *((*6 -/(3%*(((&*'3,:/ J

8 36/%((.4**((*6 '3,&/%*6 3-C3** (6**43 *%/*46*((6*3(*33* //3,%-%!7 (/ 3//3 *A- 1'B(3(''+ 2*% 33* //3*)-&*(/6-6(6*%6 %*33. (.%*/4 - A 3:B*"*(4 G-5(/%**3:/54 -C- 2*/%5G-1,%%/4( *(G-1 <")" -( -/(9%(***( %* >(63**/%/3 ***36 ) 43(6636%*64( /(/%6*(6(%(/.*3*5*( ((.4((((*(% 3(* ((4(6/(4(( (664(%*6 =3'5**(* %*(A!B =" ( ="!" # /5G-15(/% / 3 /%5(**6/ ** -(* 344(/%6((%( ( >6%/4(66 3 *(/%64 2*3 / 5/K=(5(4/%* ( 43./( / (*/K=(*33. 2***66 6/*/ 3*65 /K-( 1/K-(/K=(33( (.((3(* 3/ (/ -33(*(3%* (6./356*3 /( 7

9 "# $$ >*%4/ *%/K=(5/K-(5 K(133*K&%13(((/ 3 '3,:/(/%* /(*6/%/ **3/*. # ;1)8 %&&&& '( / 4 64 //.*/ 333. %&&&& ')*.(* %**6* (./45((%*6 636/5. ((356**6*.6(6 2*3*6%3.(//%*(6 (6 */ 3./(/% 4*636 /& %&&&"& ()'+ **(://*/K* 6 /:/3**G-1636 *3.*%((5%1353&,6 **3.*((/%*%1363% *(( 3.*3 3( E

10 /34*6 1 3.*3.((*/ / %&&&,& ()' * %/63/K133& 5K* (*./*35K,%((*. (%*63%.*5*K,%1L(.(.. 3 /K133&((% ) %/ **3.*(/((.5*/(%M %K&%13369(% ( 3/K133&%/**/%39%66.. ) /4*%6((** %3.5(((*/4(/ #! <--181)85<81,8-<1 >8 1/. > 87 1/. > 87-/ 1/ /%**(/% >-/ 1/ /%:/ > 4// 1/ %/%3.* >8 / 1/ /%3.* > 1/ (** ((%( (:/*/%*. >667 1/ ( (3.:/. /

11 =")" ## #! ).**(63 (. *656*%* /3%*.*G-1 #!! ''+.(**6 /% (((**''&((6((%( -(''+&A!B #! + ''& )- ) (((''+/%6((%( ** ((8>&E+E$'33'+ A+B #! 0 ) --)" /(*63*3 * *(**3 *(/6 ((*3*(/ (((/( 2*/%N%/( C%'/*3C%/,-3%A#B 2*

12 *6/4(**(3* 3G %(5 G *38*G %(%*&OAB ="*" + # /(/60H'.51'.5>42% **'. 1((.*3.& > /653(*''+ -*63%64*3% %*(*(66 3P3% P(*5(//(/3% 33*%63%(*/**3/4 *5((* */%3* 3%6,- ) >*%03(343(34/(5%( (3 ((**/ /(!

13 # + 1'8?,-,)8'-1 *333.*(6% * *.*6 > /3(/44**(* (/5*%(%/%(* /* 2*( *36% 4*6 *3*6(''+ 1&'D'/*( ''+ /8>&E+EA+B5( ((((3.(6(Q< $88(/%((* /(/%%36 ''+ ((5**/4(*''+ (*3%61&'A!B 3.(((/(=-8*')-- (**(= ( ***(**4(* ''+/%-1)1((363 % (**6*./(*664(( 818((5*((3*((( *56/(%( (C=1((5( %*66(( /(**( # +! 1<'8?,-,)8 /(/%34*5(H/%( (.54(5*3.**4(.R4*3633 *53 *3/4 6((/(6(**( 3(8>&!7!!AJB ) *3%)-&5( (*%!J3 ** -3* /%5*/ 4**5* )-&*(6( 3 *(**3 8>&!7!! >*%#(6(**5*. *./6 &14(%D(L5(/4(/ (**( (3 */%4AB (/ *3(* /. >*%#(6(** &43*3 *(((&13 * /%3 (* *.6(**3( // ((*3&363% -//6(*)-&* /*333(4 +

14 *(**5/%& *635* %3*(/%*(&13* 4*66****% 43(* /(%63 *(** 2* (*(3 *./45. ****(5*.*G %( 3(3 *%3* 3.5 /45&14L(%4(9 N% / C%/*(3*%)-& 1*(3%)-&/*PMP3%** (*% PM!P ( ((6* *AMB**)-&*5(6(N% /6*.(6**66(6AM+B 6* %3.36/(**(*(.. 6.(((**(6*6( >(**(6 %(( 14****(/((%3 3(&4*&13* 1*(** /6/6(*/443**G-15(*6 (**(*(.3. > 3G %( *3%((***36/(3.*(( 6%(5(*%366% %(* 1%(/6%/* ( %(((((**/((/ ( ** 1(6*/6% 0

15 8%'T (U V 83( (( A (( W!+ 70! XB /4(+ A7 + 7D7 + #B:- 1'(0E&",0JJ 3T%U VH>5E 4!700Q!A -1B 83(-1=)'+7AW!+!00 0XB /4 (( A7 + 0D7 + 0D/+*+B:- 1'(0E&"#C#! 3T%U VH>5E 4!70Q! >(Y YT (U V 1T%U V -%/ *(** >5E 4!70!0Q! *T7/Z7!3/+Z773EZU(U V, &14(%D(LH /%4MYMKL'KKJK&7> 0+#&+Y [ 333%! 1L)L\0:%&/0E(1 "),':4;L)MM &*%* 1(%(* 3( MKL'KKJK&7> 0+#&+ &14(*D*H (MY *Y &13*/0 &(H 3(MY *Y C)C)C ] CDEM MKL'KKJK&7> 0+#&+ %../.) *//6 /36((** (/ # + + >;82=8) %&"&"&& 0 / 3/(.% 3%( %**4*6((((**H *95. 66% *(*/(6** (* -*6**( //%3/5/4.((/56(6 (((3.**(*(%*.6/4% * ** 634 (6 */4%((%% 6 S /4(5./4(*6/4( 6* /(/(5*(((('3, /56((**%%3.(3(* 4*3(/. *((6%3.& #

16 28//3/8 //% 4(// 3(. 44 (/, /(/%3(644533* 3% /( / **3%.*. (6*'3, /((//%.3/ 3 /%4./4%3/H3( *(* 1*//4(3(*( &(63 6*5./(/G- %&"&"&& ( =**%3((***(/6H5 (5(* *(*(. G-1***(**3(63*6 (.*( -* /K=(5%.4(6 ** (6/4(/4 /( >4**/( 3.****/% 3( /(9**3.(3/ *. 3.*/%((6/63.*(.* )% / *((** -((**/663***.*((3 *(*(*G-1 32% *((*% 5( 3%*/(

17 1. )' * *4*. 3*66(6 *(%3 *! / (3G-1(6. ) %6/*%* (3% + > >*/ / -.%/*(*/4. >.3%5.( (3*.4*,( M#5%*/ 6./.*( 6#5*6/**(. 0 6*3%% ** G-14*/ # + 0 )"8'8?,-,)8 >..*(64*(./ % '6/*%*((32%%5/ J

18 3/K*( 3 3(/3 6.*G-1 3.4/K*( ((=*=13(./ &!(( 6*./K133&(353. *4/K*(.%9((/6 **%**%*( /(*63 *6(((6(**5(3 ***/* (6 /5(/*(/( $" ( $"!" ( + 1*/(3*6 2*44(%* (364% 1*3(4(*6 (36(*(((3/(3%* 3 1-1),1'8?,-,)8'-1 2**(%/%%* (( *3(* (3. /( (9/( 6/(/%3*/%% 6/(6.6/( 6*((%(''+(( 3 8>&E+E 2***((*% (*3 ((*(*(( 63%*3%* *6*(6%3 ** (**! 1-1),1<'8?,-,)8 /*6((46 (*3 *46* %9 *9636%*. 3/***36 9 /3 *%4)-&/ ) /%%*(3)-&**(* /4(**.(( 6*** (9.%3*636%/3/4 4/46*(6**(((3*3 *(% /%***3%6* * *((3(4 3( -/*(% 3*((***%*(* ( (%*%/((*(( /3 **(( 7

19 + 1-1),>;82=8) 6*%*(*6((65* %*(636 1(*3**%* 2* %(6**G-1 (6*/%3 3 */*3 (**G-13 / '6.3%*/5( /(./%***(95.* 6 *.433.*/*46(66G-1 1(/%%**G-1*6*%*% 3 *.(( 2*((*3 *.(6(*3. '. ***(6.** *%*/% 3%*/# + + 6*(*%*0 3.((3, /(/4 2*%66*3 *. 3% %%((*6*(((( **6(/3 3% %**63*%**#3 (*(6%6(*** 0 1-1),)"8'8?,-,)8 /66 **G-1 **%3. *6* 4/K*/5*4 /K133&(/**(34 /K* %96 /(/ ((./3((**(4. /.6%K&%13 % 5(* /# +5 3.**%*%13 (/ 3.*%536.*3 ((** 3%**?" -(?"!" -( ;# 2**%**6(3( 3/% (*/*46.4(*/*3(* 2*3*3.* /%%/G-*3%* 2*3((* 3 *.(/%(( 2**6(* (***. **%3 //((** (*%**%53.* /*4*//63(*5%9(/ (((** 2*63(*/*6.(%.5*((%3(*(( / /*6(4* =*9*((** *(%/% 2**3*3/3 3.5***%(//(* (*3(6 *6/% 2* 9(***.*4/ 2* E

20 /%*4/3(***33 (36%9 ) 4**36( /%5*((*3(6%3%*(?")" - ; /((/6(% **.( ((6 /((P'.P5P1 '.P5P>42%P*P*'.P36%((% ** 3*%**%*!(**(.*36363%%%(./ //%3 P-/3&P *P.&P ((***%5(/ -!"#$!%&'() *+ *!"" *,!"+-. /0!)!+- /1 23( *+ *!""!"# " *7"+,!66 7/%7" 6+6# 8 3!9:#;/</ *!"" 60)8,!" /1 23")9:# <!"# =)/7!(*//3 ), (!- ( "/%>?)/7!(*7//!4!/%! //) 5()! 7 "! A *!/5*B*(!*C% *'""%)"%"!8.', *'" "%)"%"!!"#.45 7, ""!%5! '* 7/% #!

21 )" ()%=&#- & ' ( / " -)')":^*/%3:(4*3:(4 * N%G 3-%G "(45<%(* (0+ (4(#% (*\5-)' /H-)'/53H-)'85 (*/( 1 /(/33:-)'3:% )% 3-)'H-)',%5*4/%35(4 )(%5%4:J#(3 1(3(-)'^::/ G :1"/!3!7 3/ (5%*4 -)'%(/#:*4 13*%/%45*:433 3*%/3(4 A/ " -)':3%G (5"(4EJ!5/433( *(5 G 5'5<%15&%G % 1*( :_ 4(55%'*P 1:/% 3:3(/%* )34533%* 3::( 13(/3%%(33: (::_8D4(P58(*(* )4E7^5#3*"(%3(:-)'%( -)'8D+ 4E^-)':L% 13:: % (-3(/4E^-)'*((%4 3% -)'*((%8'%%* :((43:/*4 '*4!: %5-)'%(3%%-)'G :%4*3 ((5:3 3( 14-)'%( -)3G 3( 13(3:%4* (5(4%*:/*:/3 5 /5B B2/" -)'((%3:* 3::(45 3:/:(5/:(4%(533** %*\44(4: 13: 3%(/5L(*5(%(*4:: /4((* (*%**:% (%5%:(4/ G :%R1 :%(4%53* /6 B//6 B %*3: G */:_4P5:4 %*3333:3(4 8%'* :5/(*4(5:%/: 1* (( 3:*334 % *( %%% 43%8' % (\( /%3%%/4* *!

22 (*:33/%(((*3% /43/% )3(*3%%* /%8'543 /((%:( ((%((%(3/3 -% /%5(%(5(*4(3*4 *5((/34*/% : *%(/%// 133*(/3:(( /53%(%4* L 33(3( *%((/%3:/:(4 33*( 1%*(3 18'(:%% 4% 3: 1( *3( 8'5 8N%('* 133*53( 3:5: 13*3: 3(%* 33 %55%( 1(3*/%4*** **%3( 1\ %*/(**:%*5(/ 4%5%*(*(**33:3(5* %( ) :((4:-%4& *(5 -& 1*3%43%*L3% 3(*3(4 33*3 4/4 (*3:5(L/*3 1(%4*3*(3* B1%*(*3/%^/(!B1*:(/(*4(*/\ +B1(3(%\3(((%4( 14(:3%((*(5(% (*(5(*(((%5/ 4%*%: %4 *44(*5N%4%4 14( /3L%(% 4:3%4%( L(*53(5%54(545:% 4($*5*5*5/*5:%*5%*5N%4 5/*(4( &((:((314( ((H%45((5%5/* 14(/(%%45((\3* *3(L(\%*3(4%N%( 14( ((%/414(3%3** 5 :%4 1(**3:/%* *3%4/%3% 14((%/5/%(/53:*3%4 ((5/4%/%((% 3: 5%:*543=-3(>L 4%*EE#:=-+ *(%(4:%3(Z#/4 )4 /%4**35:3Z7(3((!!

23 ( 1R)%*8'3:((5(/:(%% ((3%(:%**/ ::1 4(:/(5/%(*(3*:4N% 1( (4::(%3%4/33 %3: 1:3::*\: N%3:*3313%%%(4( (%*(43((3(:%* N%4 18'4(:-)' 1-)'^/3:(%( 4(_3P5:/4>L 4%*&(4:*( /(33%5:(4(%*04 G :: /%4((:4 ((5:( /%(%:%4>L 4%*(( "/*%5%*1%(( N%%*3/% 3/%5/4 (*5%4( 3%(((4^ :5:(14(((( %*5/*4 %33 %/%%335 (%3:5/%%3*(*(%* 3* *-%4& *(/4*L 8' 4(5/:33433/% 4% 3 33*5(33% (* 1 /:/%( -(L( %(3%533%(5%*5%%*54 *5_L(4P%4(*( 1((3% /%3(4:%(5%%(*( 1%(L4(**/%3%5 1(%5:% *(*(%*3*** 1 3*:(%38'4( * *8'4(4(5/%(4_// 1:-)'( 1-)'3:%//3(45* 3*:(4( -)'(+#43L(*3:5 %*%*3/%%% /:/ %3%%(5:(/% 1 :-)' * (333/%5( *:*/44 */%%3 1L:%%/%453%/434( (*% 434( <:*(*3(3 /(*4 (((//:L 5%(*( <*3 4%%(5: 5/3/4(3/*/ %(%3 N%%3%:****: %5% *%*%( :5(545:4*/%!+

24 5 %*( -(&8 5/%:% /% A5A%(%*( 14* (4-5/5 5 %4*( )(3(_P:* 5 % 4( 14(//%(L 3( 4(* C 5C%4*( 4( %* ** %5:5*534*/(* %33%(\3 =% 4_/ P3/4*% 5%34*( )3%5%* 1:%(/3((%3:8'3: ((3%3%:(53 45/%/%(*( '4 */%33:4(5:3/% :%33 :(3*%:*4(3(:_(4-)'8'P3:/% 33(%5:(% %(/3 %4* $&2..*))3!0

25 $&42*.& $"&4*.& $,&45+..&6)...&434 3).)4* 4& &!#

26 $%&47**8*.& $1&47*). *& $9&4)*&:43 *.44&!

27 >$;&4+.)*& $<&4:# )&444..*4 *344&!J

28 $& *.8.4 *4*44 4 *.& >(3*%:43:*4(L ) %3 3%3:(/5 (4((%(4(4%/3\* 3:^ 3:/% B6/4/ -4)-) ')" <*/*)%($%-)'' 5'%34 *(. -4%(8'3:/%R3% G %03338'3:::5/%/ %:: />*%5:-)'/%:\3( G N%'-3%*!0 1(: 3-)'(3D'-3D2 : 1 */-*"%*:**% 3(*3: ::_4(P5:/%4:/(*3(43(: %* 34( 1#8'%3(JI3 %4^::%!0 1#%/3(8'5 --)"/5:/%*!7

29 & 2==*4434>.$=7)?$$, 1*:38'( */4*:*3-) (:%3% 48'( 1/3*% 4*/% %-)'4(/*4*L: :4 _-)P 5B/ -)')":45!75:_//%P\ G 4( /%!D+38'(%%34 1:/_8'%*(P53(3-)'(%_G & -' *(-%!7 =-3(G *(%*-)'3Z(5(*-)'8' ((3*%3(/4-)'L%8'3: 433/%=-( )*G *(^54:(_%3/L%*P 1 /(-)':: 5/% 3(G!7 BD./ 1:3:^*(%3%5> &(4& / *%4(*(%5/-)'_(4-)'-& P _(4-)'&8 P -)':/4:(3(5/%4 L5*//%%53*5(44L *(/% ')""(4%*-)'/3(( 1(:: (-)'((/4*%: %'\ (3%((5-)'N% 4% 3: 1:*'%4%*-)'5/% 44(*((*5:(4(*: 14 :3:/*::4(')" "(4 1:((%(%:4:**3 (%4((%(!E

30 / (%4(%43* %*/%5*)*5%*%34 -)3 13%% :33L* /% 13%4%:*4( *((**%*%4* -)3%% AB5://%:/(/% /% 1((%:/4*3( 5/4*4/::( -)3 /%%5*3(3/%(%*(% *((* 1(/33-)L(433% 1(4/%3 (%35(* 4/4 *%/5%*433%43( (/3 '=431:(**3( \*_1*\8N%(-(\ )%))4L(3/4 (\P53/ 333-) *.* )*343 *.) ***)*44..) *& **444*. )*&A A/ 6 %4:_DP%(*3'' 13 %*:3D 1%(-):%43%EE05/4)L'54" (3(-)5(3%/:A: /%BA:/(*(4(B 1:"4584-%;3(5%/EE3-)5 *((/4!:%*(53 * >(!(:*4**:/%: (/%%*:/ A!B1%3% *3: (3-)4 5 /:5B B2/" )%(3435:*( 1:5: ((( */:34(( 1* %(3 *(*(/%4% *4 +

31 \%:44(^%5%% 4(% %4( 1:3:%*3*4(^ 3( 1(%%/*5%*34(^*/4 L )%*3:4(^ */%:/*%3%5/4((* /%*/%((3 4(: /%(/ ((*:4%**3(5/%4 * :(%/45/%34%3(* *4%%*5*% 3((-)-5-% :(:* 3-)(( -)%/%/(33( ::3 G /% % 1(33:(34((%: (33: -)/%3%43://:3: %-) %54%(%(*%34%/% 143-)//4-3/%3%4:/% 4 133(4(*%*3(3L/43 /4%/%4(/433%% - 1 -%5: &4 +

32 3(%* -%4/4 -(*(*** 1*%(:4L5/%/ 133-^ :45((/*%(N% 34/ /4* 1*(:/%3%: - (/:%( L-^:/3*/:%( 1%((*/334 1-A-%B :33((%: >L(:*3 :*4((L &8 4(A%L5G /-B *4(A 3(4(5>1'((%B "*4(A%L52 -B 84(AG :5G /-B )(433 *4(53(5)' G &8 :((%:/*4(5*4( %*/%/453L/43% 1(( L(4%((%H3(* 4\ :(:3:! "# $$% & $ +!

33 B6/4/ ::: ( ::: ( ( ::: % (. 1(31(*%*((4(3 4 G %%%33*453/% (*3(*3%*513%%5 1:43*%1* *^/%5(L(/3/4(* *3* 5B/ *3,*=-5 _(!7P-(-)&3 3:#4)5: 44%/3 >%%( *4(4* -)'5 35 ( /-)/%5((4* ^%::* 5:( L54(5(4*5-)*45/%( 3/% DD:::+ /( (D3:D:/DD(!7D BD./ < (%%L*3(%*[ < :(/3P***P * ((343(% -!! (*::: % (5::: ( ( -%(4 /%(:4*( * % 1*3(/%(/4*/* 3 477/.8B57/6D. 6B /E >5*( 5 %///4*53(: 3% 14((*((/4(L 14N%(*%*5(5: (4(3/%^//14(5%*4/ %*(* 14(3(43%%53 *(4^%% 3(414( %35(14(** G : */%-)'5 355'-35(L%33(33 54(4((L3 1*(*(3* (L4(4/34( )%4 %58'(((%%*53/3/3 L 14/ 4 *((5( 5_P ) 5 4:%(%%4/*:* *\5%4/ 1:3-)%/(* 1:43 */%3:(* 4*N%334: ++

34 %//*8'3:(5/%3(%( ( (%*(( 1/:-)4 34(4/34(: 1/43333:(%//((%5 /* 3(:4 )(335%3 /*((%/4*% 3%( :4*3:/5^(:/L%%\ /4% 43%3(%(* *4((:5(%3 1% L(3(_%P%/4(4*(%4(44 3 %*\%::::%:%_/43 3:P(/:%4%* %:^5/%: :3*%:::3(:^( (( 2%(%*8'4(%(4*%( 35(*(%38'4(:(4 3**:(:3/48'3:4% *35 %%*34( G :*("%/% 3%4/% %*%((4/(5 /%3*%N%3**53(8'^3: "&( =7 3)4 34)*&2==*4 2=.&2..*.&4.=*7.=. $$% $$1B*C4.4# ) 13%:%\34*3:4*45/% (% G :3%*(*5:3 *:4:3 )%***% :(/4(5:%(* G 3* 35/%%:3*3/4 &*%*5 (3 /%L(%3%4 1**5* ( /%:5^%%% 1%( ^/(/4*45/%/%** +0

35 G (4%*((3:338'3:4(5 %/8' 8'(*%'8** 8' %3(45/%3%*3433%/% (%%%4*/% 8'3* *%*%(3(4 14%/ 335N%45%(3(%/:3 '8((3HP*'8%P/4 %3 :*:** ( 1*(5% 1//3 *\:553'8^4(4:(4 1C%4 *(5/4*43 1/ (4**%%3(*( *(( : 33 %**3%454\* *3:43(( 1(*%5* 3%43%5(*/(5(** >(% 4(3:54/5/%3:((*% 1 :(3:(%3%3 :5(%%% *434%_/:%P53%:*%* /* ::*:(:%/ /(*4 )%5%(5::(*:5/%:3* %33 -)L5% 4*%/ 14*:4 3333:* -)'35(* _-)P(%*N%/:4 ****4( 1(3:*(%3 (3(3((%4:**3:% L*3(3/:33(%33: 1 /%%((3_P(%(%8'3: *5(:/_4P((%%/4333: 3( /**L:((* %3338'(%3(33**(8'4( %/3 1(338':4*/%/(( :3%4(L/( *: ) 4(L **: / 4/::4%:%((8'4( )4(4( %/%5/( 4 4::* 3%4%4%(/44 )( 5%*%(% *3((38'3: :3%%(/3% G :44/% 5(*4 334L ((*%*(L34(3(:(8'5/:43 /%* /:433%*L%3 /%/4:://44*8' (%3%3(L% 3%(L4N% 45 +#

36 N% 4: ::4/(*L 4: 5:( *L 4: *%%L4(4 / ':3(((4 G ( *:*^((/*3-)454 3(*L/3:*/* 8'3:*4* (4%/34% (_P:*8'3:(4 33:3( 1/3(*8'3:/% :4% 3/5:*%: : )^**/*8'(( 4/:53-)4N%(4*:*\ 4%*438'3:%4 _18'%4^(/3 -)4%4/%P%/( %% (%(44**43-)*3* (%:(44( ((5%**L 54 1(*38'3:53%3%5 %(3 %%(3(( 43: 4:33/%/4*( -)4*(%43*3/ % (%L%*3/3335%* 335/((\ ):-)//4:( _-)P$)$ )% 1(*%/:/** 7 )^4/4(43(43:/% 67/& & %(( *(A!JB)+4 7*5 & -)'1)3/%-4(*A!JB:*& "& '3))%A!+B37 *,& -%A!0B %& 1C%4 5 1& %'8**A+ *!#BB # *4 J '4***A+ %*#!JB"<%3(* )<%3( ;& **A!B)42*44 E 3(-4( *('AJ!B& *:E =5&.7*5 1-*A!!B76*4 & **34*A!B6F75G 6 +

37 & '3/.A! *!!B-)B4)4B 24 + *3%*A+ %*!JB-)C*C 4) 0 ::-C%4 *2H.2I7*4.:3J # 83&%*"% ::: 3%* ( ) 88::: ( ( J -)')"::: ( 7 -= 4(::: % ( E 8)&::: (! 3::: (3 (! ::: /( (!! )-4(::: / (!+ "::: * (!0 =`1 ::: %!# >/ *\ ::: 3/ (! 18%/::: %/ (!J %%::: %% %!7 & *\::: (!E &L *\::: L(* ( + 18'>&%/=>%(::: 3 ( + ::: : ( +! ::: * ++ ::: * +0 ::: : * +J

38 *" ()%=& #- ; ( #( (,# ( (- #)7.B/ 5 /2 )4! +*#J#/> **&?1: /:/*3!&(4:(3*%! 0/*#7# 1 :/*%/%1 1(:/% &(4(* % -/L & > 57. 1/!&(43%( (4:(%3% :%*55/*((%( 1 %%((4 -*!J3 4/4 4:%*:/L(/:/%/* ^ 3 :>.**?:3(L::% )#/'\*G /=/4/42/ DD::: % (D\*DG *(3(!&(4 1%/(454 5:1%: G **(3:(3%%% G (L3%^%/4*(3(3 ((4:%L3:((( 1:/ :3(*%%5%*( 1^4: 4(*:/*( +7

39 75/88 1*(:*:1 45/%4%4(4% (/3&--A>4%*BA[B1 A'3/43(*%B 13:((:/%*:* / 5B/ %* "* 8. & 1(%53(3*%! 0:4:/ L( G (4*3(34/(%(1%/ 4*/(1%: 1(3* 1* /(* G *%((:/(4/ 1/:%*/%::/4 /%*4*(4^:% = 3%*/ )4%3%*%/ )(:((4/%(/5%: % *(3(* /%*(4 G /%^%3% L3%(:/ G (/L**3((% %%(4 )*/'\*G /=/4 /L%/*/%:(%L/ G (3***3**:%( G *3!&:/ )*(%**3 G ^ /*:(3%**((*( %%(4:(:/** +E

40 "B.* 43& #)#7. 5 /2 G :*3*(%3!(4 )4! 0*#E! 1%%* ):*5*4*3(%5:** )/(4* )4(5:(/%%/:*/ =3 N%(4:4 133(* DN%(34 ):3%% '%3*%5:4///4% 3(/%(5( 1*((%(4%N% (:/(/3%( G ((:3 83%3% 1: 3(4^(4*5L:%/L35/%(% **( ((*3%:%(::%%( /%/:%(5N% )%*4 G 33>- A8A44 *. 4H348***..4..).&?1*(:5*L:%//4 *3*( 0

41 57. 1//!&(4(4:(( 44( 1%/%(4!(4 /3%*!#/ 4/4 G %*:/(3*3(* 1^ _:P*:/(*3L* :/ G *:*%*5\(%* G (3*N%(3 G 3L3%4:3**( 2% (34***(3%43(: *:^%%%(/* **/4 DD::: : *D*D:DD+!=*: :>.**?:/ (*:(3:%*(3/:%*(4 1//:L3((443%*3( %)#%(( 75/88 8/ G) ':4-C'G (4/%*%33: L3G :/%::)5 4-C'':%* 4(%L4%(*4 */3 1((%:^*4/(:%(*( G) ':/3%DD::: :( (.75 1%:/:(% F 1% 4-C/:(3*5**\* (%(:(*/%3%3(4 A 1**%*:44:3% ''%3 **3(%/*/3(3% / G %(((*4:5( 1/43%45*:4 3 : ; ;8 7. G 42-%5/%%4(3 (*//5**%3%L4:::% :*4(3 4:%3(34*/3 N% GHIA 4:(4:[1 /%(3/3(* *(( >4*[1 :%*4/%%*4%[1 :%* %*(:*:(/L(4/3:% 0

42 /4/ / &(4*%* 1*:%/ (* ): :3% )\((%3*5::%/(% )(%(3*33% )* -3%* %(/5::%^^4 3%* )334*5*3( 1%3%5:(*_3 P 1%3*333 \((%5/3(4* -4(%54%* /7 /6 54 6D A./2 1*(L((%3 N%:3%(5% 4N%:/:/4 (%D(4 %:33%53%( : %4N%5:4:/43: (4 G *3%:*N%/:/4 * %%(%3 3%( 1*(L(_..** 3.)43&P 1(/*5%3%::4 3(( :%% 53 % :(443 / (%3(3:( 0!

43 3L%(5/%:%( :*/:L%3( 4// &::%/5N%5*4*(*3:5 (%(* "*%**(N%33 *(4% >*%#,:*: A./2./ &3(/4*/*(53 (% &%*(3(4%* : %(* %( * 1+* 0+

44 (4::N%/4*%/3 * 923* 1(43%(( > (3(33%/ 3%(L /(4%%( 00

45 ;(.* G /:^( )(3 *%(*/ 1%( % B/ 1* %/:3:N% //4^%( 4(:*/ ( :/%%/* 3N%:5(*\%% 3%4:/(( >(4%(%3: *(5: :*/ %::% //43%:%(_*:P3 *:*/54:34*5*%343N% 4*:*%:%**3%:% //4 /(:%//(*% 0#

46 <!3 //2 1/3(3(4^(4* ) %3 /5/%4(%5 % G (/%344%/5 4*4(3((/* /%(/*:4 / %/ 4/4*/* ) 3/ */ 0

47 $4344*4& -)344)*& 0J

48 )%:(5% **(% >2?:>2?:/ 1 / :(L*%5:>K?% (4 )L%43%5*/L*%3( /3%3(4( 23 & =_3P*/ 1>-*?3%**%*/ (%*43*%5/%( N% 1* >$3(*((4(4: +.. ** $3%(4:/:*N% )($5%5( / &5:( 4% 3(L&(43(* *3*% ) %N%L (4 07

49 " & )(%L*%%* * 14%(>2?33% B/ 1:*(4:%%5(*5:5* (5(43(5** 43:(%/ ::%(* (*3%: _2*P/L_:33*P*: G ((:%/3L: *( :(5/%:/ ::3% 0E

50 ,43.& 1(:*::%/* &* %3 /3%(%3 3 %**5( 35: (%4: 1: 45::: G ((3:/ G;-G;":*(3%3(*: G 5G 4(5>&<14 &/%\(43 (:((((: /: G 3 4 *3G 4(3**/3/:33 1_33*P_83P*%(4%43 L4 1*3/%: 1G; 3_G P3%45*5*5/%545 %5/ 1:4:/(3::%3: %%3((4 :* G;--;" %G; % 4(( )%* : (: (((/:4%44 #

51 %:3L3*.34# & 1::3 :* DD4( (L (DL(K3% RL(M%13*/% :4(4/%(*3(*( L//% ;%4(33%4/%3%4/4 (34*(2-(((*4%: ^::>3L DD::: 3 D(13(%14 & 4(%33*L(%:: 4: H DDL (D :4*3: 1%(%/ 3/G;-G;"(4%*%%:4 (L N%*L3:(% 1%3 (%/%4(5/%/:3 + DD( :4( *D( (G % 4%:G; : ((/::/ 4L4:::*3 14* :*%%*3(*(%*3 :/ 1G; G;-G;"3434 #

52 5/%G;-G; _:4%(P 44%^(%434% L5/%%%(*(*4%43 1%(* :(:*% /:( 5 *:%(% 4 4%:( (%% :**5: ( 1+.34)*& :5((%*L* /*\*(5:5(*5% 1(%3/%3%(* *..67 (3(3(453*%5( ) %(*5/%4:3*%* 143(3:%((/%:^ 4 ::443( 1:3L: %*4(*((:(3("*)' DD ** (DDD1"*)'(%%3* %(/%(L %:^4(L/%*"* (3%: 4)'%%(=8*//*/ G 3%43:%::%4 4:3% )(\*4"*:/%%L G %3 /33(3 1:/4(* *"*)':3% 1()'%3 4*(3(4((43 #!

53 94.*& ;4.*34)*&..7/ 1* %3(4 ) :%N% /3*: 13((4* #+

54 <+..*.& &4*35*355,/4* $& 75D G ((/L%*% %3(%45:((:*3% :%(%3: )/5:L: % *48& /JB5 B58" -4:/(5((/5:^(% (3%%(%3:((% :%N% G (L3%%4/%4 %**(:%%43%:%/ 5(::5(:\(%3:*( N% 3:^((*(:333%5:(* ((% %4:(%L%* %/4/((%%5:(/ :*Q*((*:*Q*(Q(%% G /%(433(%%:4(* #0

55 : ):\:*:3%%%4% /: *:/ **%(*%( 4*( 4%:(4-4(&8 58' ( /3 14(*/ L:L:/*%:& - G /%/ % 1/( )(%3:aG /%% %*((*/%3/ 4*''D 4-C ((2- G %L(4%3%"*&)':: :(43%% >*%/4:%/: L533()# *%:/( 3/*:* G %*(%3::*3(:: 34*(:%*5*:*:% (%(/%3/:5*(3((*/ 3%4 %:(/%:*35 %*^L4:*(35:43::^%% 67/ %&(( *(/4&334 '\*G /=/4/42/ 1 bg) 'DD::: :( (D )-:''/ 4-C- "*&$&)'DD ** (DDD QQA&(BDD % %3* D%D ( &% )#$%(( "!#B$ ##

56 <"#$!%#A( ;;- ((, 6**(3.(5/** /* (/%3.(.)&A)* -:5!B-%((/*(4!E /%.*/%9* 63(3.*%% *5%***5*(/6*/%.* /%9*,3(*6%%.6/4(9*5 *5%**/(*59*5/%*(*(4(A -B5 %9*(***/%.*/%9*! *(*3%33(9*3(5-59*5 9**% 9*(.!DD( %/ DDD:D3%DE## #

57 >.*(* *((6*6*( 9*5366*.33.*3<1**((6( *((63*(**6 *(*9*3( *-5*%3%* 6+% 3(-3A-B 1%(*.%.(* %3.5/9/6%*3*(3%% 2* (.6*/5*//(*6/(%*(6 K Andersen og Schwencke (2006) sier at formålet ved et prosjekt først og fremst skal angi hvilke langsiktige effekter man ønsker at prosjektet skal gi. På bakgrunn av dette kan man si at formålet med mitt prosjekt er todelt. Det ene delmålet er de egenskaper jeg som prosjektdeltager kan utvikle gjennom de læringsprosessene jeg går gjennom. Altså det å tilegne meg reell erfaring med prosjekt som arbeidsform. Det andre delmålet er å bli godt kjent med Sloodle, slik at jeg på sikt kanskje kan bruke det i skole undervisning eller brukeropplæring. 2**63(*.(/9*((3(/* *(/43(3%*5*6 (%*4+(%/9(* "%** (*5(3.*3(3(% *(/4+((%*35((%* (/9* *3(*% (+5**9(4(634 *.(3(*(9%5*(6(*/% 4(*69(6 # (.(/9*(*(*%*3(*/%6 /%((**%.* 3/(*(**3*** */(**%36((%*%/4* )** *(*/(*?5)4) 4.M) :N? ; /%3.33 *( (/3 %%9*(5(*%(6/%1%* '%*6 ***(D6:/ 5* *-6-33( 2*%3.4(( /%- 34.%.(* %3..%./%3.6*%5* /%3.69.**%/6**% ** *3%(*(-%('(35***66 -%*(.-3 '/% #J

58 L( **9*R(*696(( /%9**%*5*/3(*%3*( (****9*/* <3-.AEJEB/(*36** 3*3*(9*R%//(66.(6P (%**(9*RP -/*%3(%*%5* **( A!B <%((/9*6( B?*% <%/**(9* 9*(66 /%6 ((*(6.((63 A(5!B!B " *3( )* %5%/*%/3 4A959/B 33%636/%3 A(5!B +B 1**353(**(6**(/*D 4 9*44*5*93 A(5!B 0B -(/ (3(*3(*(9* %A/B(* /% 3(*%6(( **(*/9 A(5!B #B -(36 *6%69*(4*3* <%**69*696*4(6 A(5!B 3**3%**(3*(9*5* 36 (P9*/*( P A(5!B>63%-** 3**9*6*63 *9* *6%6 2***%9**(6( 3/(*( ***.63<(3 *(3.9**6%6593( * <-18=<1,- (A!B%(3%636933%(5* /*6%*(*((%*( %/** 32 '* ((**$*(. (6((5*.*((*6/( 9*3'* /963* '*(5 (9*(/%96 '*3.*6 /* */*36/(59* / *( 6/95( 9***,*3/*(3 (/ 9* A(5!B --)<-18=<1,- -(*%(3%( 9* ((( 5-*-39( 9*/4**3.*3( 64%%4*,4*4 /65 *%(* 1( (/9**%/(9*%369*( #7

59 ((*(5*/(%% * ( (3*(.4(*6%.43 (9( A)(65!0B%33AEE+B/(/9*(A *).*44.* 3*34*.. 4*.. 43*4A -6/%,4*4 /*%(5*3/3((%% 9(* -(AEE#B%((3(*(/9* ( (<1/9(. God deling av informasjon, konsepter og konklusjoner mellom individene som deltar. For eksempel ved å komme med en felles problemstilling. Arbeidsdeling, der rollene til de deltakende aktørene skal være mest mulig utfyllende for å få et optimalt sluttprodukt. Prøve å utnytte hverandres sterke sider til det beste for fellesskapet. ( <13*36%(/.( <1 *3**%5(%(633* c%/%*.4 <%.33(*%**3* A=*5!B.%**(%*5*634*( 3*33(3 39/. PP( 3.4//3(( 9/.% *. 9/.36%(663444( 3((36%* 6** 9*((*3%* 65(/*%/**(% 3 ((% >*6**.63%* *54(/** (((33% (*9*563 3(*(43(/*((%(63%,8)<1"8 8,8 6/%<1((%*.3* (( 3.***65*(***563 /4 * *<1/9%/**(3669* ( 3%*/6((3*(**(4%33* 9*(6(/%3%*%5* **639 6*63//5((3.%(*536* *(4*3*(/.6/%*%* %4 %*6**6% 3( /(*<15 *6%% ****( -*((3*5**9 (%*633%*6( ( 6(9****( +DD D(%D(D %K: LRM!0J#d*%*M #E

60 8) >)<188 -<1( 3*9*56((3((69 6 1(*((33( **(4 **343*9 3*(6 *(69*96(6 9*6.(6 *.4/%9*% **635 *9*.4.6/%3%*3 9 8((33*(6*696* */% *(((-3 0 9I**6**.4* ((6%* -3( 3*3*345**6*3.4/9 6.-6/9/(,(6%3.****( /%//6/ *6((/*/4-5*(- /4%*6 1%(*/(( 33*6*5(<1**(6 3 3(*6P'*(3*(PA!0!7B I 2008 skal norske utdanningsinstitusjoner ha tilgang til infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og nettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde. Utvikling og bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og kostnadseffektive driftsløsninger. I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. Alle lærende, i og utenfor skoler og universiteter/høgskoler, skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i samfunnet. I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring. I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning, basert på organisasjons- og arbeidsformer som fremmer læring og nyskaping. c8,2!75)8 )<11cc c')r <%.3(/3.!*6(*3* *(4 3*,6*((3*(* 9/3(6<1%*!7 (6 //6****9*.*/%5(R 2*(/(5*3.(%**3*%6 %*((*,"!J**3 %**!7% ((3(%*(( '&(**/5*/ A#+IB3/(*//6 **6 0-3+% */(/*(*667

61 ((3(1=****(A1=!JB% /%<1%*(3(% 3(((*6'&*.4*/%%*363((9** (%* **(3.4/ */**.*65*/%33 <*** *63.*3(%*((( >.(%3(%*66(6*((5*( ((**6****6%4563(.46 ***/%'& 3/(*/%(- /%66**4* % /%5(9%(%*3.4/ 3(%/% *65.**%3.4/5(*6 (6*%3%* (9/( %*(*/ "%(*%.H *((6*% 63%**5(*.4* *. *(((*5*/%-3%%6 *64*66(6* *((3*(563 **((3( **(6/%- 3.63%*53636 **** 1(9*/%<1(6 3*5(*4.%(3%3*9(*/% <1 6 ((666%**%*(.(6(* (*(36/%4*/9 **636 %*(953(63./(6 (6* *( %*96(6 3.**((6(9( *6(4*(6(5((*/66* '6/*%6(*-/%*64* (%(* Figur 4. Poenget med figuren er å illustrere at ting henger sammen. Rett bruk av teknologi i skolen er et samspill mellom flere rammefaktorer som må være tilstede, og som utfyller hverandre til en helhet. (Program for digital kompetanse, s.30)

62 )P **9*3(A -(*6 B5( %*3)%*(/66 *9*3( *.436*6(5** **3%6!! (/!J/%/( +* (0(/%3650( 3 *% AG B *3696%D3*((%*3 %/6%9*5(**46* /9%/9* 3%(3(:5*( (%*3(/9*539* -1))-2), >6***%*3*(6*36 6 / (**3.5**/%366.(** (3((( %3 *(%5*(*.6/656% *3 2*/((*3/ /6%5*6.(*3( >.(%>%* ((*9/**/3(* /(/((*:/(66 %36* 96* DD: ( *D5**6/ 6 % 7 0 3*((56* %3*:/(6( # 6 33* 566**:/(6( 6 3*666/*****:/ * %**9(66*.6a2*3%*6 :/ /(*(.66* *3%*(3*%* 6.* 3**563*/(%63(4*% G / *((66(6(/6*.%*(6*. 6*/* ( %3% 6(:/(6 #DD( ( De0#D!

63 Figur 5, 6 og 7. Dette er bilder som jeg tok under installasjonsprosessen. De viser Moodle sitt fine webgrensesnitt for installasjonsprosessen. -3+% (/*/!+ /( -3:/%5*6P/4**P5((%( *(PP *3(3 /4**%35(. /4**5*56% **%5**%** 3-3*(*%(/P PAZB5 3.*3%/4/(*% AG B%+ *(%*3449* -(%*5 *(%*3% ////%(6( *6% 9*(.(-3(%*6***9( ((%/(.*5(36*3.% (/9*( (% -6*3%*66-3/*4(%* %*% (%*6((%3*((*3%( ((%PP*(%/%* *(4(* *95*((4(4(3%36%* (%*.* +

64 -*.-33.6**6/(% >6*.6*(*3(DD3 (D((%4D: 36 *(( >..*6**6(4/9/(5( 3%*6** ((*33/ /%*6*.6*(( 2*.63.*(6** 4*33(*4L3:5( 1% 6***3((%9* 2*.66-36(9=/%%%L* 6% 2*(6.((*96%*6 /-%L6 2*(*5** ((%*(*6/9/( 3.*(63 %L***G :['6( 6***( 63%*-*5*3%3* 2*(6.((*3.4-35*3** 93.**3(* 3 *(6(( * =4& *.4-A<((B%(%((* * *(4/3(*5*/%(4 6*((693* -%.4-5(-3(% *9*3*6 '* 96*(-(**5*.( (*/.-56**(*%3*(*%3 (-(9*3( /(/93(/((6/ P\P 36%*.-5*(*/(( *3*3((( 2*4/( 6***%/36/%-(9*3(34* 6 6( - %6/3(%(95*3 */3 '/(***(/4 (/(59(%(%** /(*(*/634**9636 6*. *6*9*5*366* (3(/%4**((3/ 1**H 9%(%*6 (536* ((66 (.363.*(6*. -3 2*.%( J.%*5 (3%*%( 364%*6(*%(*6 *.%*(,*((*633(/9* (6.5 6*% *6 (%*6/(35*9*6* *(9*6/%3*9 5*(%*6%. 33/%. 2*3(6--( 3*3/./* *3.4.49**/ JDD::: (D7 ( 0

65 6*-3*39*6(/ %9(9*5*%(+*:// */4 -%% 69***3%(39*5 (*6(*366(6 A*>%/*5!+B -4(3P * * )?5* ( (/*66 -%(*** %*.3% 7-69%-3* (. *(((A/63B -*!/ (%(.-3 >(6! 3*% (3***(36- Figur 8. Bildet over illustrerer hvordan Moodle sin 2D struktur reflekteres i Sloodle. (Kemp og Livingstone, 2006, s. 17) --8=8,-" -3.4/*.439%*6-3 3(5+3 (% '6(**-6 %34 (3%*% -+3%*6-33(56 ( 69 %* -3%*% 7DD::: % * %D3% #

66 %65*6( (534*%**.9*(*** *( - (3365*3/3!*( *69 -/4 Figur 9. I likhet med figur 8 så illustrerer bildet over hvordan Moodle sin 2D struktur reflekteres i Sloodle. (Kemp og Livingstone, 2006, s. 17) -/6 *-*.- *- %469* 4**(**46*/ 9%/9* -3(6%G /! 3%(3 (/**5:*((%*3(/9*%.*6 9* ((4*(-63(((/9*5* (.((%<(&-&*(56(3 <(*( >(6%/**6%*((* %*.5***6((* %363(/( %*.6%/%N%\5*6%- )6- %*5(**3<(&)*( -1))-2),- = ( 56*%**%**( *% **-(% ( *6 3****3*66*.(** 3* 3%* ( 75(**5* (%*6%3D(*6 ) 34* *56**66-(%3

67 DD: ( D- \ 3*6*% 6((5366-*(*( 2***66 (5**P)(P(4 ( %(*// (-* 2*/%6 (***((6*66 DD( ( De0#D(D-DK% 36_(:P //%6%/-6((%( 93*%((5 %(((%4 6% (3 6**!+0#J7E(*%(( 6/%((6/4-/6*.* % 2**6646PP 3*6* %*-/%((%(***P P 3./* >0)O4.0LL4&4&LP$,$1% 0.3O",%19;< 0'*O? *(- %(A \\*(-B(-/(36**. 9//-%* -/63 $*6(P3*%P %$%3(*66/5**. %**6 %46/-- *3564%6% /%($/%%(*/3%( /*, JL /-)5-)5-%( /5-*\5-*\5- "5-//%5 -/5-N%\5-*/*-:/ ( >6*((6%46*%((3 2*((/ 3%3 *.4 '3(*$14*(3 3*4* -/*%3(5%**34% 335** /3 % )%3(%3(%- A-:B J

68 Figur 10. Avataren min står her foran Sloodle settet som jeg konfigurerte på Kamimo (HiM sin øy i Second Life). 1-2<1)=1 )1 -(6/6-/%(3.4/3 *.4 % *.633%.4%34 -)&$/64/63**(6%- (**6/%-! -)&$((3%(-)&5( 369/6(6/*5*((*6. > 3(66.56%6* (6(()& 3%*(( /.*(-5*(%56*6 *( + -($1/%-36( %6 0 56/%- # - "$1/%636** 44(/3- -//%$1/%/- J -/-$1/4 /%- 7 -C%\&$**/%(%.3-5**(% /(* 3%*( 6/**56/**( 3%6*5*(3 396 *6 */**3.4/ 1*(.(6#!5!0*%* 3.6(*N%\ E -8*$1/%-6/6 -G /($/*-( /( (-* 5* **- ) (/*6G /((/3.*** 7

69 <>"=8)-2), **6*6-(6-336 J# - **(636.63*% >6*.6.*3*6**.53* : A-:B3*3(- / 2*(6**3*%-(%(5 9(66*.6 (*(6%6((.%*6[ 8'& %*69(6 36/%( (**9*(6 34*563%*33(* ** 146 (46/*5**46P- P 1( 6 -DDD( ( De0# 4*6/*6 4*6P**P5(3. (/6 2***66 ((( 14P;P6%- "/-3 63**5***% <3*%3*a **3 */(/%(6**36*P P33(*(4 2*3663(66 **6D( -,8<1?;2) *(*%6*6-( /%%5**(6 %((6(**(- (** (6/4**56/9%6A B65*6***.43.4/3%(%*36/**3-5* (%*36*.(*/*H(3(66.4** /*%.%(4* (3*%.4 *4(% P-K3*P ((%**6 D- 4*46 >.4.*6.45**:,.466/*6((%**.*64.46(5** -P-K3*P(3.*(.4 < **4P-K3*P(%*** 6%!.4.*65** 1/(34/5*%% E

70 146*/ 1/4(34/9/% 6%.4%(6.53(P1.4P5 %*6 %6(.43%*66PP6.4 (3%*6%*63/**** *(- 6%*6%*6/**** 1%/*6**5*64(%% /** 14%6P*P6.6/**** 5*(463(4(6/** % 3**6/**6,8=1,<"),- -%*5*3636f(.6/** 3(6*.(6%-6Cd)3%( E *%( 34%*.4-5**6 %69.4( (*%63%(6(' (35((-(5(*(** %33.%*(*%39( 3(3-6*.-/56*(36 *-A/6+/*B56*.(%*6*66 3%(*:3- *%6*.-/63(* - /93.4/6 %(((* %*(5**6 /.63 **** /%( 6-///69365* *-(5(*(.5 3/*/%3-/%(****(* A-G B **-3(% -(36%(3%*% -6(636*3-3/* %6'(.%*3( 2(4 <(*((3*/( *%6;%1%/ 3/(5**6 /(..43.*3*- +5( 66%D( 6*.%*56(%*6/***:3-56* **((%*6 "%6*. (%*3(/9* %3(/%/**(3%* 3/5 6*%.*%* *(%* 6/6((*3 EDD::: - *D(D3%(D% RM+E+O+0 DD::: 4%%/ (D:RM,==()"0 J

71 **3%/** AG 3.*?3B6*:6 *3(//**6(*% 3( /%6%//(63%( /:3%*( 33*/ /3%*3 * 36*3.%.*%933* ( ( A<\45!JB'6*%*/***:.4(9 9**36.%3((6*(%3% %*5%%**%9*3( '**.%*6364%*3 /%/ %3*5*(. %*- -3.*(6-/**6DD:/ % %DDL D8( / %***6((56*. 5*(( Figur 11. Her er jeg på virtuelt møte med utviklerne av Sloodle på området deres i Second Life. #-L( - (3*!E/%.*/%9*AB /%9* (*6*(3*(% %%3.- 64*/%9* %%%%3.*%636/((/ >6 J

72 6*/%9*4***(*.(63 *%*( (**%*R ( /36(R >6%/.(65(6*%**%(6(3%*5 3%*5((*%****36/4 ( 6(3%**%4*9*6-35 **6 (*6*/%-.4 %%%%3.*/* *3%***(*(-3 %*3.%!E%5**%6% % (*%*(645*3* *633(63 (%-3 1((6%*6 #(%5/**6 (*%*%/% 8%****(%*36*''545 (5%6(-3*63(( ( =34*****%*( * *((4**%%( *.4* 5 %*5**%*% 6 -**6/%%(6**6/4''6 /4* 4*%-5*6%3*% (%*/ 2**6 6'' 64 2* 9*f6 %*.- 6%3(6;%1%/ "% (( 5*6* % **(**.* (%36/(6% %3.* 2**6%% 6%(%(5%%*66 (4 4* %9*(/%%.(*.5* *3%%3%%.%. %3.(6 (*%*((*%%%**6 %*( %(6* 5*%*3*66* 6(%.6/( D-D-R >.6(6*%3*(43(/6.(** ***3%%33 *3(* (-D D-/( J!

73 6*-/(6* 6/.::: - * 3%%(PC%P.5*%6 P">%(P5P>%(P*P-AG BP ) (43(((- *(%%66** /6*3%(**6* 3%(5(3*% -**5*( -%%*3% 5 *6**63%(5 %9(3 % 633(%*36-3 3(*6 -*.4-3%*(%*3636 > 6((*.44%66::: - *%%P,% :(*P P%))P**36**5 6P-P /*5(*6 (.69*(3*%*/%-.4 *6 *9*(5(%**%((((* * =-.6/4(3 *%.(6*( %(63.*- 36 6(.*6/(6 6/% -G /((.(6%6::: ( **% % %%-1 5(%36DD( *.*-1(-)**>=(6 3/%<1%*5*%+3(39* % /6%*96((**(.(6-36/.%/.DD% :/0 3 (D((%4D% % 46*.-6 3.**(%*3 %3(*66P'%/P* 5 %((*3%/4**( **33(5(/ 3-.(6**(/(%,-, *(.%.((/%-* -3 '6.%.6%*95*6.%.6%*%6% "%6* *(*6.(%(-6(6 %(***%9 '63*3(6/%*P-%4(4P! 36.%.5( *43.4 >636*(3.%.6*(66.*66.(6( (%*5**.*666(*.(636 *6 %4(4/4* %36%.(6(*5 (*4*.*-.1.*!DD::: %4(4 ( J+

74 "%**%.(6*%*3 *(5 *.%6%(6(%. 6(%%.*6%(/%9* %6%.<6%3.*R,(/%9* 6-*R *.*66/4.(6(((6/%.45-3*(-9*.4363((9* ***.(65(36(6(*3% 9%. 6(9%.*6/4(*(((* (%((3596/%-R**/4* -3(3(39*3.4/R6/*4( %*5 (%%R.(-R3% %*636((-R****.(65/*.(6(5.* (36 *(9(%.53(4*939( 634*,*6( /(*5*/.93(%*9(3636((%* *3.**%**6.(*.%. - %3.*.%.5(% **(3 2***6/%.(635* 3.**%(*636 %4.(6*% *6563%*6%** J0

75 M 9) J#

76 J

77 JJ

78 J7

79 ) JE

80 7

81 8><-288=18-=1)1 9%. 7

82 %./J579 %*.* 3*3*(4(6D3 (3-33 %. )%757I(.-35(E+5#I%/%- -696/%-R-%5+I%( %*6/%--%*566*4* %-3(3(39**669*65+J5#I %/%-3%*((( (( 36/*4(%**669 <%5+I%4-33%*6*(3(39*5*J#I6(%*- 6*%(-6 #5+I(.( -3.5(-430+5JI 6*3% (%*636((-3 5J50I %(4(/%%/6( (%6(3-9(*6(3*3* 4*(%96((-6*6 (/ *5(3/5:(.3 ((55%%(*% 96(69 %***.**936%/%-33(* %.3369*4( 9%4/**3 %*-5*6(3( ) *% 173 **% -.6 *%3!# %3/%*3(3.*3% 5*-*.63(/%-.46/** 3-6/%**%6 (3.*-3 %/%-.466.(6 *5366/(.%.63* *%** -*(//5*3((/((*6/9/ ((636*((6 <%07*%*66 %.5(%(#*%( "%%( #*%(*%** c/6 %4(4(*./***(%/%6(** // 6(%%.(**6%( /%9*%6%. "%3 9((*.43%/4 56 *%(6*(3.*63.3. *.(**%51% (* '6*%*%(6*( (3636( **6 6%3.* (((*9 #I*%(-3%*/ (3(39*5(#I*%4-/ I*% 9/-((( ((%* **% **.(-3. *((/%9**65*% 4*5!*%4*5**%4*6* *%6*(3.*5((6 7!

83 3.** *(-/***6 *%4 /***5*%%*!*%4/ ) *% 6-94*.4-3%* "% ((%4(4/6((/**.45* **(/%*6/** - ; *(63%-5**3**9*5 *(/%%* >6%/ *6/4*33 *( (/3%% 9*(5(** ***(D (3.6%3. 6:/ 5*6**- (% 5(6-6-33( 2*%3. 4((/%-5/6.%.*3%(*(*(-% 6-*66*3%%-3.4/*.439%*6-33(H+3 ( % 2**-6(%*6/3%* -+3%* 6-33(56( %* 3.**%((6((*3/3.(((6* *3 (6/%/.4/%/ *(3%3-6 *D.(%/((6/%-5 *3.**( (6 94*%*3636( % /((-3.4//5(*%%*(6 % (((*%*( *./(%/%- (%** ((63- +( ((%(( 6*-*3**9*6** %%9*( *3%- * -%469* 4**6*/9 %/9* 4*(9*-363(( (/9*53( (%*6(. -( -D.4%.%*5*36*. (%*(-3%* 3%* P'(P56*((%**.**-(** ** :*/**(-3(-3(6%*6* *3(%*3(/9* G 3(3%*(33* / / ) 4%*3.*-%(( + /(*.(6(-/% 5****6%( * /4%%*.%.36.6((3(* 1*6*3%99363-/%5( 36/(66%%/4/9/( 7+

84 6*%/((3(6.-36/9/( (3(/56%** /(***6(*6 6* 6(3*6%3.9*(4( -%* *3(* 4-%**-*/ (69/3*( 2**((( %((*3 8'" + 9(4(634 %*(*9 *6(+ D(GG 0 *,635639((*6 R 6*/((*%56*(,* 39(635*39(/% ((6:*6.** * 35(*6*%3.3696/ (/6(*6%%4-33(* -6/46 *(3(] " ; Andersen og Schwencke (2006) sier at erfaringer som man gjør, legger et grunnlag for læring. De sier at neste gang du står ovenfor en tilsvarende situasjon, så baserer du deg på det du har opplevd tidligere (*/6*6 (3 *6((6(6.((6-5*6/( /3( 3.*)*-:*(/%6/%- %*%5 6/(/(/3(%/ '8 >8 =8"->)- 3.*6%6(4((%*5*3.* 4*( *93*/56* * -(**6.%*(*(5*(*% 3(*/%6/%((** >6*./(* *(**/ 2*3/(6663.*/ 3*((* "%36****%*3 * %/(%(/(* * (/(*6*56.3%/6**6/* *%*(3.%/(*5*3 6* /(*?5)44).. / /)/ M..?&-(**6*(6.(* + 4 %48'4*"( 0G 3G 3 70

85 P*****RP 3( /(***3*(/3*Y*Y56 9**6* ((,6** -**P*P6(65((/% %* *%*/%6366*(3.% 9***5%(*( -( 5** 6(*4%/5*%/(3%/*( /(*(*4**36/463(6 /(*/*5*4(3.*?5)4) 4.M):N?& "2 >?8"->)- *36*/ *.6 %((*33*6 (* 6(((6(6 **6 *-(% /(4*-3% 536//( 3%* 6*3.(*(%/-/%5666/( - (6*( **9 %*6(-.4(*%*3 -* 6*5*94(36*(.((6 ( *(69966* 4(5*3(34( (( %3/%*3(3.*3%5* -*.63(/%-.46/** 3- -6/%**%6(3.*-3 % /%-.466.(6*5366/(%46 3* *4*(*- 3%* (**6%4(%*64 3( 1/%*(46 */.(**5 *3.*<14( 2**6**((345*6363(* / 2*43*6*6%(9*5*6 ((*( ((6*(-5 *-3 >(. <3P/%9*$%%*P*63.(56/. (*****%3%* ),,<"->)- 3.**3636/(*6**3 *(**66*5*6..6,6*6 *5363(*(3(((((%*%* 3.* 2*.**63 *6 2*(*66 3 **339*36 9/6***3 >(**H3*( %*.***%*39* **%63%6/% *6%* 7#

86 - )(65)%*"A!0B _-)-!MP )*-:A!B P7) P )( 3A!JB P-($$90$$9P WX1***3 DD::: % D3D1=K KJ 3 *>%/*A!+B P+)3")P /*( 3?+4 0!3# 2*74*QG )? WX1***3 DD::: %(% De/D%/D2&D %335< AEE+B P+)P (2=4' (5"%A!B P))..P 5=3* <(25* A!B P7* )P WX1***3 DD::: - (D: 3 <35.A!JB )P <\45'A!JB?# #.*4? WX51***3 DD::: *D2%D2KJD! ( <(51(4AEEJB P74 **402*P 8.5)A!JB P=.. 5R 0M. P 1A!JB P-. /P WX1***3 DD::: * D4DD RM70# -%6/!JD!75P-B$<B..MP WX1***3 DD( %/ DDD:D3%DE## G (( 3A!!B?+)7.7*7*- **? WX1***3 DD::: %/ D'DD&-&DK*(K/* *3 G 5PB4)P WX1***3 DD : *D:D( G 5PB&&P WX1***3 DD : *D:D > K- G 5?+...*.)3? WX1***3 DD : *D:D&(%K%KK: G 5?C7? WX1***3 DD : *D:D2K'* G 5?)G? WX1***3 DD : *D:D,4*4 G 5PP WX1***3 7

87 DD : *D:D G 5P* P WX1***3 DD : *D:D-K3 G 3.*?35PBP WX1***3 DD: 3 DL D** 5P-)P WX1***3 DD ( *DD *KK =*5P!. $1P WX1***3 DD::: % D(D%D1 K"%**>* LRM!E7d*M# =*5P7.$$, $$;P WX1***3 DD::: %* D%D-*(D'*(K3K*K( K!0!7 3 -(5" AEE#B5?# 44 *)++=S43# - *N? WX1***3 DD:::E# %DE#D%D!K-( ( -G 5P-4P WX1***3 DD:/ % %DDL D *KK-K % -G 5PP WX1***3 DD:/ % %DDL D-K- -G 5P*P WX1***3 11'DD--G -2-= =D-D[ ''D-K =K-1)&- 7J

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det.

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det. Prøve i R1 04.1.15 Del 1 Hjelpemidler: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler Husk å begrunne alle svar. Det skal gå klart frem av besvarelsen hvordan du har tenkt. Oppgave

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 1 Lærer: Gerd Undheim Reinertsen og Ina Haugland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring LÆREPLAN I NORSK kompetansemål etter 2. trinn MUNNLEG KOMMUNIKASJON - Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: Lytta, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar Lytta til tekstar på bokmål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Verktøy og fellesskap i små skoler

Verktøy og fellesskap i små skoler Verktøy og fellesskap i små skoler Tilfellene -Lærende nettverk - 24- mila skolan Umeå, 1. februar - 08 Hallstein Hegerholm Lærende netteverk nasjonal satsing Lærende nettverk - nasjonal satsing på IKT

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015 GRAFISK HÅNDBOK Rødt 2015 LOGO VARIANTER Ved sort/hvitt kopering eller trykking skal logoen brukes i sort: Dersom logoen skal legges oppå et bilde eller en farget bakgrunn skal den brukes i hvitt: REGLER

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole. Plan for perioden: skoleåret 12/13

Kyrkjekrinsen skole. Plan for perioden: skoleåret 12/13 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: skoleåret 12/13 Fag: Norsk År: 2012-2013 Klasse: 1.trinn Mari Saxegaard og Anne Karin Vestrheim Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Lese- og

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

IKT STRATEGI NES - SKOLEN

IKT STRATEGI NES - SKOLEN IKT STRATEGI NES - SKOLEN Innhold Innledning... 3 Strategier rettet mot elevene... 4 Strategier rettet mot skoleledelse og lærere... 4 Strategier rettet mot økonomi og infrastruktur... 4 Strategier rettet

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Polare trekanter. Kristian Ranestad. 27. oktober Universitetet i Oslo

Polare trekanter. Kristian Ranestad. 27. oktober Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo 27. oktober 2011 Pol og polare Enhetssirkelen har likningen q(x, y) = x 2 + y 2 1 = 0 For hvert punkt a = (a 1, a 2 ) på sirkelen er tangentlinja til sirkelen definert av likningen

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen eksempeloppgave R1 - REA3022 - Desember 2007

Løsningsforslag Eksamen eksempeloppgave R1 - REA3022 - Desember 2007 Løsningsforslag Eksamen eksempeloppgave R1 - REA022 - Desember 200 eksamensoppgaver.org October 2, 2008 eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksempeloppgave i R1

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 1.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 1.TRINN Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Dette blir som en innholdsfortegnelse. Emne/Tema 35 36 37 38 39 -Jeg og mine venner. -Huset mitt. -Bli kjent med skolens regler og rutiner. -Språkleker; Jørgen Frost -Riming -Stavelser 40 HØSTFERIE

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008

Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Vedlegg Plan for digital kompetanse i bergensskolen 2005-2008 Innhold 1. Innledning 2. Status og utfordringer 3. Visjon og målsettinger 4. Satsingsområder og tiltak 5. Økonomi/ansvarsfordeling 6. Vurdering

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord Veiledende årsplan i norsk 1.trinn 2016-2017 Endringer kan forekomme, særlig på bokstavprogresjon. Høsten 2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Aktiv læring (P4) Innovative læringslokaler for aktiv læring. Kunnskap for en bedre verden

Aktiv læring (P4) Innovative læringslokaler for aktiv læring. Kunnskap for en bedre verden Aktiv læring (P4) Innovative læringslokaler for aktiv læring Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden 2 Kontekst Digitalisering endrer hvordan vi jobber, lærer, underviser, forsker og

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013 UTG A R D Visus og Hugr design, 2013 Innhald Logo 03 15 Fargepalett 16 Typografi 17 Piktogram 18 Skilting 19 22 Tilleggselement 23 Trykksaker 24 27 LOGO 03 Adobe Garamnod Pro Daxline Pro TYPOGRAFI Hovudfonten

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Presentasjonsdokument

Presentasjonsdokument Presentasjonsdokument Visuell historiefortelling som formidlingsmetode: De helseskadelige kjemikaliene som brukes i hudproduktene våre BOP3102, V17 287730 Problemstilling og resultat Problemstilling: Hvordan

Detaljer

Oppdragsbrev til Norges forskningsråd om nytt utdanningsforskningsprogram

Oppdragsbrev til Norges forskningsråd om nytt utdanningsforskningsprogram Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/3070 04.07.13 Oppdragsbrev til Norges forskningsråd om nytt utdanningsforskningsprogram Kunnskapsdepartementet har

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

BOP / / Høyskolen Kristiania

BOP / / Høyskolen Kristiania BOP / 287963 / Høyskolen Kristiania Introduksjon Problemstillingen var Hvordan skape en ny bærekraftig matkultur i Oslo?, med underproblemstillingen: Hvordan kan pakningsdesign få mennesker til å forandre

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Digital tidsalder også i skolen?

Digital tidsalder også i skolen? Digital tidsalder også i skolen? Vibeke Kløvstad, ITU 02.11.2004 www.itu.no 1 Klasserommets utvikling 1897 1997 2. november 2004 www.itu.no 2 2. november 2004 www.itu.no 3 Klasserommet i 2004 2. november

Detaljer

!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.

!#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) ;)(6'3*<)3,1)*!'//6,'3 =:6/6.*>.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!. !!"#$ %&'()$*+',-./.01)$*2)3)*/)*!34,56,) #$6$5'-,6)/*7'*/.$*8'3(6,6.$*7'*9)3:),6) " ;)(6'3*.-5'*?.@&'5 ;.$A*B&6$*!.('7)*#-73A$ !"#$%"&'(&)*'+%,--.,/0#1%23'45653'7%-.&'".'1%-'8&9.'!-$).11%-':/;'

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Statleg tilsyn og kontroll med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2010 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland og Mattilsynet

Statleg tilsyn og kontroll med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2010 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland og Mattilsynet Statleg tilsyn og kontroll med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2010 og Helsetilsynet i Rogaland og Mattilsynet Kommune/fylkeskomm. Helse og sosialavdelinga/ Helsetilsynet Utdanningsavdelinga

Detaljer

Framtid, fornyelse og digitalisering - Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen Utdanningsdirektoratet Ingunn Bremnes Stubdal

Framtid, fornyelse og digitalisering - Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen Utdanningsdirektoratet Ingunn Bremnes Stubdal Framtid, fornyelse og digitalisering - Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017-2021 Utdanningsdirektoratet Ingunn Bremnes Stubdal Utfordringsbilde Grønt skifte Eldrebølge Sikkerhet Endringstakt

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

Digital kompetanse for alle Utfordringene for programmet er basert på: IKT som verktøy

Digital kompetanse for alle Utfordringene for programmet er basert på: IKT som verktøy Digital kompetanse for alle Forord (utdrag) Departementet definerer digital kompetanse som den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne og den kompetansen som kreves for

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (2 poeng) Oppgave 2 (4 poeng) Oppgave 3 (4 poeng) I er en konstant. Deriver funksjonene

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (2 poeng) Oppgave 2 (4 poeng) Oppgave 3 (4 poeng) I er en konstant. Deriver funksjonene DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 ( poeng) Deriver funksjonene 3 a) f( x) 5x x 5 b) g( x) x e x Oppgave (4 poeng) Polynomfunksjonen P er gitt ved 3 P( x) x x 10x 8, DP a) Faktoriser P( x ) i førstegradsfaktorer.

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM)

IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + IKT i læreplanen 4/9/12 (LM) + Oversikt Historisk perspektiv Et blikk på medier i forskjellige nasjonale strategier læreplan IKT i Kunnskapsløftet (LK06) Grunnleggende ferdigheter Kompetansemålene Oppgave

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Bruk av digitale læringsmidler, læringsressurser og læringsomgivelser. Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet ioslo Udir, Nov 2011

Bruk av digitale læringsmidler, læringsressurser og læringsomgivelser. Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet ioslo Udir, Nov 2011 Bruk av digitale læringsmidler, læringsressurser og læringsomgivelser Sten Ludvigsen, InterMedia, Universitetet ioslo Udir, Nov 2011 Digitale Elever: lære om globale klimaendringer 66% virtuelle forsøk,

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Digitale kompetanse et begrep i endring

Digitale kompetanse et begrep i endring Digitale kompetanse et begrep i endring Forelesning for Masterstudiet i IKT-støttet læring, høst 2014 Seksjon for digital kompetanse Monica Johannesen og Tonje Hilde Giæver Hva vet vi om bruk av digitale

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Metoder og læringsressurser

Metoder og læringsressurser Tema Kompetansemål Læringsmål 34 ns bokstav: I (i) og LL Tema: Skal vi være venner Skolestart og vennskap. Leke, improvisere og Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Arbeide kreativt med

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009 NNU Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet fr naturvitenskap g teknlgi Institutt fr materialteknlgi M4112 KJEMI LØSNINGSFORSLAG IL ØVING NR. 7, HØS 2009 OPPGAVE 1 a) Energi kan ikke frsvinne

Detaljer

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA6516-9. mai 2007

Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA6516-9. mai 2007 Løsningsforslag Matematikk 2MX - AA6516-9. mai 2007 eksamensoppgaver.org September 17, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org.

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning.

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Vår dato 19.01.10 Deres dato 06.11.09 Vår referanse DM 250849 Deres referanse 200905396-BAB Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forskrift om rammeplan

Detaljer

Tilgjengelighet og motivasjon

Tilgjengelighet og motivasjon s.1 Aktivitet 1: Tilgjengelighet og motivasjon Den første aktiviteten du skal utføre på nettet er å gjøre seg kjent med verktøyet ClassFronter. Flere av dere har sikkert en del erfaringer fra før, slik

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 AGENDA Bakgrunn Veiledningsordningen Veilederutdanningen Avsluttende betraktninger Forutsetninger for en god ordning Betraktninger

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 007 REA30 Matematikk R Programfag Nynorsk/Bokmål Del Oppgave a) Deriver funksjonene ) ln ) g x f x x x 3e x b) Bestem følgende grenseverdi, dersom den eksisterer:

Detaljer