22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre."

Transkript

1 E gsi f Scuis 02 Ågg SIDE JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d l i d o v h Kiill hj o il jui i å. Ls fj i li ju f o k fo 3,7 illid 2-21 d ll. SIDE 1

2 Ld Skjp bdskp 18 Fo føs gg på g å h ydigh og polii h offlig sbid d d piv sikkhsbsj. D skjdd so følg v kk ovfllsvoldk i Oslo d høs. Sbid h skp db, sidig so g s d sfusy sikkhsbsj gjø. Vi øsk ikk å ov poliis oppgv. Vå jobb å obsv, vud og ppo. D v d også d 22. juli, og i dg og uk so fulg. Vå k gå il d påød og d so bl bø v hdls. E 22. juli h sfu bli opp v bdskp og isikovudig. Vi k dssu d ikk ll i so vgjød, d sikkhsbhov, vudig og løsig so ll. I Scuis vi opp v god sikkhsløsig. D åsk il vi i 2011 h opplvd vks i ll divisjo. Vi lgg vk på globl kspis, vi dl fig d hvd og vi sb lokl pfk lvs. Vi skl opphold vå fokus på sikkh og væ spsilis på d vi gjø. D vikig i id d vi gis bsj pgs v fl og sø kø, o kø h bsjglidig o d yp js. Vå sgi å viduvikl d vi h og ss på y kisk divisjo i høysikkh. D fo å ilfdssill kuds bhov fo kopl sikkhsløsig s øsk o é kokpso. Vi i fd d å s poduksvlig so skl fovl ksisd vl og søg fo vi kspd gjo sbidsp. I diss dg jobb vi også d y opplæigspl ky il foskif og lov o vkviksoh, og vi sp på ufll v bid og koskvs d vil få fo kud og lvdø. Vi kk kud og s fo iss og sbid i å so h gå. Md øsk o god jul og god y å. Mi Hol Ad. di. Scuis AS 02 l å sjl Tyvis f Scuis g buikk på Gulskog s oppvkk vok juvhol Scuisvk Tygv vk å h på jobb på jobb d d sl - Jg gld jg fo jg h få lov il å væ d å hjlp il, si scuisvk B ogp 22. juli. usylig fo yv 14 vk i Oslo su s dg, u du s d. Ihold 22 juli: 4 vk. 4 hisoi 4 Scuisy 10 Muldvp 12 Lslå v yvis 18 Tk so yv 22 Tg sikkh 23 Tjuvhols svic 24 B på iu 26 Ikk søls so ll 28 Gbl ikk d sikkh 34 Scuissl FG-godkj 35 S il Nog 36 Kooll på fikk 38 Sjkk l 38 Fi o Scuis 39 sik flyplss Ls hvod v lds is og v lds søs flyplss siks UTGIVER: SECURITAS AS Ad. di./svlig dkø: Mi Hol Rdkø: Ju K. Rgif Rdksjo: To Ps, Mius Lvold, Jøg K. Hulg, Esp Bodhl, Asid Nøss Ols. Tks og lyou: Gzll Pss s Fosidfoo: Siv Dol Tykk: Mku Tykk Spøsål vdød ihold k s il: kouiksjoskosul Ju K. Rgif ll All igh il foidlig v d publiksjo ll ds ihold fovls v Scuis AS. D s fobhold o ykkfil k foko. Tlfo: scuis.o 03

3 22. juli: fi vk. fi hisoi 22. juli 2011 Fi vk. Fi hisoi. D bob sl i Oslo, ks scuisvk d d hdd i hd og s å dd liv. TEKST: Lis VAgud FOTO: gøil jlsd/scpix Jg k å å vi b bgy å dd liv. B scuisvk På jobb d d sl. Øvs f vs: B, Tk, Ls og Mikl. 05

4 VEKTER E N E P E R G RORAN TER o, kigss T D v is-vk H si Scu. ) 5 2 bulsi ( k Al-N v æ é å b so k v d hu gikk b d bo i. sill opp o is h s d v. H ld sk ygs jobbd hdd s-vk Ls so d E v Scui dg å kskj g og is i å fly v 1). Md l K oh (3 il på R ikshospi s22. juli: Rgjig h hjlp d f Uøy og dø g d o il v bb. Ig på kv l spsill jo D v spsill v å kj k s g il bg og sk», b d. D f ll vkfoskj lå d død h «ii Thof. u h G Tks: si Ko ld.o jo dd få sk så. k h å skff y Vod i v v hd v Fl g so s og vi Sio D v ykk. D fo v blod øl ls k i -v 4S si l-ng, si i Oslo s gjod i k o d, si A i skjo b gikk v id hud D k, å s b lig gå bo k s d l (26). D v d æ g. d føs H fol juli v u 22. jobb. D v bl v l. bulsi. dålig d føs d iv sk ko vk på il Rgjig oåd h so jg p o d bild so f v Nå g l-nbulsi. so ko d og skdd u». Evk. D A lb i k si så bj, «o k D b - p i hod so h hjlp. Si d. D dukk op spsil kp og g føs d. Tøs påø å husk H. d å ku o so i. å d l i o d og s hi ill d ko hjl- hjlp u f y f ho s, d ikk hvo blødd h s sg f fo å v ss H vi ho i b V så k på bild so d og vi føl s il vlig jobb v d ulsi. H foll bli, d so b o, so si Al-N å skk d påø d. p, si Si l å l, v spsi d d s i på o Oslo Ci y. vi hj fikk hø fosøk å ko d d vill ko, H v på d gg h go jo o bb i s jo fo l Jg gjø å sudd bi g j. lp sg i, ulsi. o bob s god å ku hj l h. v d so b fol si Al-N Fod v D føl bousjo, si k ik sl v il G4S d G4S l sk i Vks jobb på, d g å hjlp Gld fo fo jg v d. På lp il b sl. glig ikk på jobb il v jg dik p å hj d g gl J is g l J sl f hjl jg d v hv hø d s. D. Tlg Tå j på å o hj. D føl s Scui sl dkoo o, si å væ ig hov vk Fod (39).. Til vl d å b gjod i jg s i, foll foll o fll l Bjøsvik (24) ll o ko ik vk M Scuis oåd losjo fo vkslskp ogp. sp jobb fo h hø o k fø h All d siv pågg s d i og pssk l Oslo hj s. fø g på vk k spill Yougso h h opp o l Yougsog og Skl fosk k v i løp vid p lg vis sjo. Vi så ig ko op 22. juli d ikk D jg k issi u v vik vl v b å hdl og sl oll i g i sk f g i j Rg v ps og k. D kop så. M buls Pid il å lp d so v hjlp il å ds i, bvs og, ic v S hj li g O å bgy kuskd og j, si fo po si dikø i NH ogis få Svic soll, buls g hdd s og S d. NHO d il Fuulu G4S, Nok få fo få bå fi s. k h v sikkh Bjøsvik. cuis. H ogp plus på kigsso p ko il li sky h få dl So cuis-vk so N si d ikul b S Al o h Vk E dlig v Tk offlig ksoh, si d i i g, opp oåd si h. k væ vi o igsso,. (25). h so k l så - NHO-dikø v d å D v Ffo og ll ksof ofg vd sif ls ødd fæl ulud fo sv gg og dø - DFu gs v i u, k d Mg bl fo s id vi kv k v k fl så o og Uøy bl ko Rgjigskvl ov o u ku pp bu g i sp fo å lg. hdd bl ulsi hjlp bl dd p- kl, i pl kok Oslo Uivsis. juli b sk vk l. Al-N d å få u vd sid ss 22 bø d lvfølglig skl ll å. S N d,vki g sykhus Scuis. D g lspso s u i f s f l 16 vk ig fo s bg dligh so u l. To og og lgg s vkbiså y d gskv også ku gs so sikkhsji j u s g vi Yo R u på v gg oll, si Fu s biso dvd f Scui d. spill Ullvål sykhus. ås k så so og u d vk oåd d på, D g lud. v so fikk og y v fob D v d ikk og biso bulbb jo ø gj d dø v sk. Ullvål ll ov 60 o so å i LI 2. JU 2 E N R E T E VEK R OKTOBE FREDAG Nyh VD E L P P O K I L DAGBLADET so 7. okob 2011 B død fi vk. fi hisoi Vi hdd ikk kl oss u hjlp is-vk si Scu ko kigsso s vk so. so v fø bl spg d NE: D, so v v d bob KRIGSSO l ll foo: Bji W bulsi (25) A Tk Al-N d Rgjigskv u il oåd DØDE FLYTTET : Ls PERSONER. Koh (31) d å s p l j h g o p l j h føs STOR PÅ od GANG: F. (39) g ENER: STERKE SC 6). Sio (2 Tk (25) og B (27) på hl vlig luykig på 7-Elv i Skippg. Li fø hlv fi hø d sll so få hl Oslo su il å is. G d pli å pulj, på få skud fod il d so k lig kigsso. D fdg 22. juli, og bob i Oslo h opp gå v. D o vk løp s o Rgjigskvl. D d d hø lyd ko f. D v d føs so ko sd. D hø skik. Fl sk h kuskd f vidu og 06 D, E D Ø D R A B E bulsi (25) d så. v h g so : D v NTRYKK d. IN E D R å GJO o u v o skdd ps vgg so h ksplod. Mg blø y. No k gå slv, d å bæs il buls. No s d i xi og kjø il sykhus. Nå å vi b bgy å dd liv, husk B hu k. D vud hv so g s hjlp. Tk s bdsj på gl so blø f hod. D gi også fi d føshjlp. No h ksplod Li lg øs i by, på Gøld Bs, D gjod iykk. klig å s vs D fo skk o Al-N Tk cuis-vk hjlp h (.v.). H Si Buhol. Foo: d, si S si vk Mikl (24). Nå h kj sll, o h føs d pøvspgig i bygigsbid ud Oslo S. M å h sku på sbd il d d vk i su, yd bskivls h o på o hl. H føshjlpsski ud og løp o Yougsog. I Møllg ø Mikl o v si vkkollg. D bli d i i su ovfo Gubbg. H ligg folk d spliskd. Mikl få buk fo føshjlpsski og bæ d skdd 13 scuisvk hjlp il d å fk d død, div fikkdiigig og hold di bo f Rikshospil og Ullvål sykhus. skjo- ddpåfå so oåd, hfodl bygg k gjø v v d g g vi åd Fl oigg. d lo b v k øl svæ ssuskvd å v sik 6), G4S si ils d Sio (2. vd slik hdls, si sikkhs jo i sk sjf Gy Sd vd Oslo Uivsiskff y ssykhus. Fdg 22. juli ko d 32 skdd psi il Ullvål. Vk sø- d il skdsd på Yougsog. Føs å h få id il å sopp opp, gå d opp fo h hv h dl v. lokl. Mo h ko løpd sk. Mg i sjokk. Ls fosøk å få d il å løp i ig Ak Bygg. Folk i sjokk Dobl big S ig vk Ls (31) å h hø sll f loklkoo i Skippg. Føs løp h il kjøps Akd, hvo fovil buikks spø o hjlp il å få opp vgg so h bli spg u. På vi opp o Yougsog få h buikks il å sg buikk. No h fol d lld, u å lås Tk, B, Mikl og Ls v fi v d ol 14 scuiss so ko il oåd ud Rgjigskvl og Yougsog ku iu bob gikk v i hovdsd. Ms d gi føshjlp og dd liv, l i på Scuissl. 50 l f kud ig i sidig, og f fdg g fo fikkgulig, dggskooll og fo å skj s og psi o di. D dp bl fk il Rikshospil fo udsøkls på sdisisk isiu. H hjlp vk il d å fly d død il kjølo og i kjølcoi, og søg fo logisikk ud sdisisk isiu bl håd på god å, s d sykhuss sikkhsjs. Vi hdd ikk kl oss u d hjlp. Scuiss og sykhuss vk h jobb sid o sid og på hvd. il lødg skl ll opp på 1700 l. 500 hv so ol. Sidig sl ll vk i uykigsvdlig sg. D skk s, lgg pl. Ko id kjø d il suskj. E å h skk d polii få d lov il å oppsøk kud. Vk bli ø v o buikk. As h b løp. Al så åp. D sik så god d k. Dobl big, båd fo å få ig u, og fo å pss på hvd. Klokk 03 il lødg sikkh gjopp hos ll kud. 07

5 22. juli: fi vk. fi hisoi Jobb døg ud på Sudvold F vk f Scuis hjlp il på Sudvold Hol ssk på Uøy. D ugdo so ovlvd Uøyssk bl fk il Sudvold Hol, v f scuisvk f Høfoss bl hjlpskp. To v vk fikk i oppgv å gis lis fo polii, d v på svd og hv so hdd ko il. D v også g påød so ko il vk fo å sjkk o ds b sod på lis, og hv so ikk v gis. D v øff oppgv, si vdligssjf Hig Ols i Scuis i Høfoss. Vk do på g iiiiv il Sudvol- d Hol d d hø o skyig på Uøy. Holl kud v Scuis, så d øsk å bid. Og d polii spu o ds hjlp, sil d opp. Vk hjlp il hl. D søg fo og klæ il ugdo og påød. På sødg hjlp v vk il d å fk likpos il Rikshospil. Vk fikk oppgv d ovhod ikk hdd fov sg. D h væ so blsig, d h få god oppfølgig v s kis so d d so v på Sudvold. Bl f Hjlp 24, si Ols. Rdd liv: Slik så d u ku iu bob gikk v i Rgjigskvl. Føs uk v d vldig y k. M jg v på jobb og fikk god sø f kollg. k scuisvk 08 D jou d d ødvdig sikig v bygig. Mg k Fo vk so v på vk d dg, si fos bild god p il hj. Mg scuisvk v ivolv i bid d 22. juli-gp. Båd Tk, B, Mikl og Ls si d h k y. Ikk så y d d hl sod på, d fokus d b på å hdl på ipuls, i id. Føs uk v d vldig y k. M jg v på jobb og fikk god sø f kollg. M g hl kl å p d d o hv vi hdd opplvd, si Tk. Ls bskiv kollg so so kgjg, hvo ll h pss god på hvd i id. Fo Mikl h d også væ god hjlp å skk d kud o d so skjdd. D h båd væ b og vod i id, jg gld fo å h få lov il å væ d å hjlp il, si B. 200 i osog Fl vk vlys fi fo å søg fo ossj i Oslo skull gå olig fo sg. Rud sk ø opp i Oslo su fo å dl i d so bl sillsåd ossj, ku dg ohdlig. D kds- og ifosjossjf Adé Thosgåd i Scuis fikk fospøsl o å sill d vk il g, odd h d skull kl å sl 20 pso. M å h sd u ss il ll vk, hdd h i løp v få sv f 200 vk so vill sill opp fivillig. D yd på d g gsj sk so sol v ld si og Scuis, og so øsk å bid å ig d sg il. D v i fo liv, og vi sol v å ku væ d på d yp kig, si Thosgåd. På lik lij d bulspsoll og polii, fikk vk pplus f publiku d d gikk oppov byg d kvld. 09

6 SECURITASNYTT Oådkooll i H Tygg TT-spo Buikk i H su få hjlp il å fobygg og fohid uøskd hdls. Vk f Scuis skl søg fo ygg og sikk is fo foflyigshd. Scuis og H Susfoig h igå sbid. 1. spb s Scuis opp js oådkooll. Sbid ibæ buikk få hjlp il å fobygg og fohid uøskd hdls. Scuis vil også biså d å lås opp og sg buikk, ksjo på ssissl f buikk, og y ku føshjlp vd ulykk. Scuis h vl d Oslo kou o å ufø kvlissjkk v TT-spo i kou. TT-js ibæ pso d foflyigshig, so ikk k by kollkivspo, h g spoilbud. Scuis si kvliskooll skl søg fo TT-buk i Oslo få ygg og sikk is i åd d foskif. Foo: Scuis Foo: Shusock I spsjo il Nosk Skog Kvli på Flyog Scuisvk ikk lg b på kvldsvk fo Nosk Skog. Scuis skl hjlp il d å gjø kud på Flyog foøyd. Vkslskp igikk vl o kvldsvk d Nosk Skog vå Nå vl uvid il også å of spsjosjs. D ibæ Scuis f 1. ovb i å, s å bj spsjo vd Nosk Skog. Scuis h igå vl d Flyog o å ufø kvliskooll. Vd buk v ysy vll sjkks bl hold på pog, o billski i dif, svicivå og o d bli os ikig ifosjo ov høyllgg. Flyog h gjosilig kudilfdsh på 96 pos, og d øsk d å bhold. Tll f 2008 vis Flyog h 5,6 illio isd. Foo: Gl T. Nils Uvid på Sliu Mo Kjøps på Sliu h uvid vl d Scuis. Foo: Flyog 10 F idlig hdd kjøps i Eidsbg kou vl o obilud d låsig v s. Nå lv Scuis også ssjoæ vkhold llo klokk og Kooll cuisuis Svg Hv vil buk vk fo å sjkk isd. Slskp h folg vl d Scuis o dggs- og psssjkooll. I å hdd Svg Hv o lg 130 cuisløp, d il s ov gjs. Mllo cuisløp fovs s å. Kooll Scuis skl fo i åd d ISPS-glvk. Skl vok kjøps Scuis h folg vl d Dow Tow. E å h væ i fohdlig d Dow Tow kjøps i Posgu, bl sul vl o ssjoæ og obil vkhold folgs d å. Dow Tow vud fl ilbyd, vlg Scuis på bkgu v kvli og ilfdsh d vksb so lld jobb på s. Foo: Dow Tow 11

7 Muldvp D s u so hvs, følg dg d flkblikk. 14 sivil vk f Scuis vok buikk i Oslo. TEKST: Lis VAgud FOTO: SIV DOLMEN 3,7 illid ko Tol i Nog bl d f juli 2010 il jui 2011 sjål fo 3,7 illid ko. D vis sis sisikk f Globl Ril Thf Bo. 49,3 pos v d skylds ski og yvi f buikk-kud. 20 pos v yv h pllg å ufø yvi å d ko il buikk, s 80 pos bs sg fo å sjl å d føs d.

8 Sivil vk sg Slik oppfø yv H of blikk g sd. H sli bæpos ll o skk so skl fylls opp. Sjl of v siv ufo buikk. T of d sg g plgg i i pøvo. Skl h sjl?: Ads gj sg bk klssiv fo å hold øy d so oppfø sg isklig. Fosøk å dish. Oppsøk of plss d g sk. Bvis ok?: Fø d vud å gip i å bgg væ hud pos sik på d h i skl sjl. D døy d gg. D fdg iddg. Hovd- sd fyl v hlgkl oslofolk, og på Jbog yd ovfyl busspog på d id i ushfikk. Mid bl skyld gå Hild og Ads. Hu d so buks og jkk, d skuldvsk ov. H d js og lysblå olskjo. Ikk ID-bvis so ligg gj i lo k vslø d vk på jobb fo Scuis. D følg o gjigspso på fsk spo. E kvi på 23 å og på 25 å. Bgg f Roi skl d s få vi. Ls koppsspåk B i Oslo su h Scuis 14 sivil vk so på skif gå ud u hos kud fo å obsv og vslø yv og d kiill. D læ opp il å ls folks blikk, koppsspåk og oppføsl fo å 14 ku vslø o d i fd d å gjø o ulovlig. H pso so gikk i i pøvo d sg lik g plgg u igj? Hvofo gå v pso i buikk d o skk på ygg? Og du sikk på såj so pøv klæ ikk h kl å sik d sg sc f sikvdlig? Vk v hv d skl s. D ypisk yv ll. Båd ko, 80-åig og såj so sjl sik og klæ, si Hild. Følg Of h d, f Hild og Ads. So d fdgsiddg. D h gjo obsvsjo og hold sg o ski bk pso d loyv. S d gå på folkgd, s oppi vsk og lo u folk k d. Sopp bs fo D ypisk yv ll. Båd ko, 80-åig og såj so sjl sik og klæ. HILDE sivil VEKTER Misklig oppføsl: J og gu il høy i bild oppsøk so folkgd, gå på folk og fosøk å æ sg vsk og lo. D få Hild og Ads il å følg.

9 Sivil vk Flkblikk: Vk v hv d skl s og l blikk bviss sif f d il d d pso på Kl Joh. No fo gå loyv. Løp!: Hild ig Ads og b h løp il Bug. Hu o hu h yv. iggsdø il buss og bli såd, s d vi blikk f d il d d sid v folkgd so gå v og på buss. D gi ig fgs d gg, dfo gå d vid. D d ikk v, Hild og Ads følg d o ski lg bk. Opp Kl Joh, il Skippg fø d gå o Jbog igj. Kj yv F 1. pil il 1. juli i å gis sivil scuisvk i Oslo su 233 ldls il vdi v ko. E Scuis s d js i 2004, h d væ jv spøsl ikk-uifo vk i buikk og på kjøps. Vi kj yvs od, og oppl16 v buikk so h y svi øsk å buk sivil og uifo vk fo å få slu på yvi, si Ki Adé Dlsu, Ky Accou Mg i Scuis. Sjl på buss Tilbk på Jbog hopp 23-åig og 25-åig på sppfull lij 30-buss. Hild hopp og plss sg vd sid v d. L so igig, kos. Så s d hu hdd s fo sg. D 23 å gl j pu håd d i vsk il d so så fo d. D 25 å gl gu fosøk å skjul d hu gjø. D bli ig fgs å hll. I Bug ko også Ads på buss, å h bli oppig v Hild. D å obsv s. F il Güløkk Poliihjlp: E å h s d h fosøk å sjl f fl vsk og lo, sopp Ads og Hild loyv vd Güløkk skol. Få iu s bli d pågp v polii. skol h j fosøk å sjl f o lo og vsk. Så gå d v. T v polii Hi, vi f Scuis, si Hild å d gå v på buss-sopp. Vis si g IDko so bvis og b o ds lgiisjo. D få hu. Så o d løp vgåd v hu hv d. M d bli såd. H ikk kl å sjl d sg o, båd Hild og Ads h kl obsvsjo på d gjod fosøk. Hdd d ikk væ sik, vill d l d gå. M d sik vi. D ig polii. Ti iu s d på plss. 25-åig kjig v polii. Bgg bli d il ssjo. d Eks jui å I jui i å lv sivil scuis- vk 102 ldls. Vi kj yvs od, og opplv buikk so h y svi øsk å buk sivil og uifo vk fo å få slu på yvi KIM ANDRé dlsu ky ccou g, scuis D sivil vk så fo 32,5 pos v ll ldls f Scuis. D bl gis ld- ls fo hv 4,75 bidsi. D ilsv 4, 08 ldls p bidsdg. Tol ldls fo ko. (Tll gjl fo sivil vk i Oslo su. Kild: Scuis) 17

10 Svikus Lslå v yvis Scuis g buikk oppvkk. På é i bl Gulskog s udsjål fo æ ko. TEKST: hs olvsud FOTO: siv dol So pos: Scuis gjø so yv, buk so pos f Hs og Dysvik, so k skjul y såv. L oslig: Bjø Egld æs ø v buikk fo klokk. D l oslig og l å d sg. Dfo d o d sjls y v. D olig foiddg på Gulskog D v skikklig kkl. Jg odd jg v på vk, buikk so og uovsiklig, si v d. O uk skl d på svikus. E o is kus i gi v Scuis, so gå fl gg ov hl dg, slik ll buikks få væ d. D vikigs d læ hv d skl s, og hvod d skl g. Kus skl gi fosåls fo d å fobygg svi ulig dl v foigsdif, d so bydig fo løsoh. S i D. T, p kldd og d koff i håd gå i og u v buikk. D d sg klokk, so hglyk, kjøkkski. D sil, høflig, gå l d vdi. Ig g. E é i h d sjål v fo æ ko. Skl på kus D ku væ viklig, hldigvis d b s f Scuis. Fo buikk so bli us fo s opplvs d l ok. I v klsbuikk s b jig l fofjs u å d få vi hv so h skjdd. Ikk uypisk Bjø Egld, vdligssjf i Scuis, dpus d is yviok-. På skoo så d sbl d juvgods. Oppdg gikk lfo l, h. M Gulskog S på ig å uypisk. D d fkks kiill ikk fobd på. D også d so gjø s skd. Ogis yvi bli kjppobl. D op so vi gjod i dg. P kldd, d lsikd koff og so pos, og d gå d dys og ls oslig v. Hv dg gå d fs spo d v u v Nog. Ifølg Egld d lfo g so ikk h kooll på g svi. D v 19

11 svikus å svikus D læ du p Fidig: Si-To Hol sps u v buikk d kjøkkski. Hll ikk kud i buikk g. Hvod sjls d? Hv sjl? Hv s yv? Pviv ilk. Svic og sikkh. Moilk. Nødvg/ød. Akull lovbudd. Aldls. Nå k vi hold? Fo ifosjo: Bli dokusjo: Si-To Hol (il høy), Bjø Egld, og Ki Ad Albs h sjål d s; klæ, klokk, bøk og kjøkkski. Tyvi bli vikig dokusjo i kus d skl hold fo Gulskogs s. Miskso: Buikksjf på Bbyshop v d s so vslø Scuis. D v d på vi u v buikk d bvog. ikk hvilk vgupp so bli sjål og hvod håd d. All g å bli oppkso, og dfo s vi svikus d skikklig oppvkk so d. D yp koflikhådig o Scuis vil k i på kus. D gjld å g sk, fø d fo s. Tyv i og u v buikk på skud. Dålig gfølls C Mg Si Søsv og difsld Håvd Kiss s ovsk ov hvo so v so bl sjål, og hvo åplys d i o ilfll skjdd. Mg fikk ok h-opplvls. D v fo fk il å o, si Kiss. D s slv so h bl kus. Mål v å få opp bvissh bl buikks. D o difsld d h kl. D h væ so gsj ud kus, og d h væ ko vi f ifo il hdlig. Fl h gjo fysisk E oppvkk fikk d også på Gulskog d dg. B é buikk ok d sivil vk på fsk. D v på Bbyshop, hvo Egld og kopjog v i fd d å sjl bvog. D v o, jg fikk dålig gfølls og spu o hv d hold på d, si buikksjf. M h dgi dso Egld hdd k, hdd d væ båd ubhglig og vsklig å isis. 20 So gsj Skd ll: Vk To ll yvgods so ko i på skoo E i k h kos d h sjål fo æ ko. dig i buikk, si h. Gulskog h væ igjo so obyggig, og sod i ovb i fjo fdig d dobbl så g buikk so fø obyggig. S h bli populæ hdlsdsisjo, o so ulig ok også ilkk sg o d uælig hsik. Søsv sys d vikig å væ i fok, og s i ilk fo å gjø buikk bd us il å ø ll yp kud. Jg o også kus so d gjø buikk flik il å s kud, og il å y svic. Vi h ikk s puku å, og håp buikk s giss og dl på kus d dlgvgif s, si hu. D v skikklig kkl. Jg odd jg v på vk, buikk so og uovsiklig. Buikkdbid gulskog s 21

12 l og dggskooll scuis på kjøps Tips fo å sik bdif: Sik ll igg hvo uvdkod k ko i. D hjlp ikk b å h l på hovdigg. H dggsko d kod, og by kod of. Tkk fo gdi ll psi å ig i lokl. T d pc hj f koo. Få hjlp: Ass. slgssjf Esp J. Fydbg i Thii Noi Iiol Nowy h få hjlp f sikkhsådgiv Rikk Bäu i Scuis il å sik bdifs lokl. Tk so yv I buikklokl il Thii Noi fis d v fo illio v ko. Fyk fo ibudd fikk bdif il å hdl. TEKST OG FOTO: LISE VANGERUD Nå v jg jg k slpp v i hlg, u å føl jg å sikk io buikk fo å sjkk l so d skl, si ss. slgssjf Esp J. Fydbg i Thii Noi Iiol Nowy. I so fly buikk, so lv v å slg, podus og uvikl poduk fo su livssil, f Oslo su il Sdvik. Poduk fo ov illio ko, koousy og kofidsill kud ifosjo v b o v d so v på plss f åpigsdg 20. jui. E ibudd d føs dg vill væ ksof. Dfo v d ukul fo Fydbg ikk å sik hl lokl, båd buikk og koolokl, d l og dggskooll fø d føs kud bl slupp i. Slv o d v id i fi og ko vsl, v d hygglig å s Scuis so på hl f il åpigsdg fo å få på plss l, si Fydbg. Sjl f bdif Ifølg sikkhsådgiv Rikk Bäu i Scuis d fl og fl so isll l i buikk og bdif, d ikk ll so k so Fydbg. Hu opplv fl buikk og bdif 22 sluv d l, hvo sjål PC, pg og poduk h bli li. Folk k ikk llid på d h y vdi på koo si. I dgs sfu d fæ og fæ so gå d ko i lo, dfo d kiv fo yv å sjl f buikk og bdif. Of d dssv kl fo yv å ko sg i, si Bäu. Slik sik Scuis di bdif: Aloig/lok Adggskooll Tåksikig Fjbjig Tkisk l Hisl Rsl Assissl Tk so yv Fo å sik Thii Noi på bs ulig å, å hu dfo fosøk å k so yv. Hvo d l å ko sg i? Ifølg Bäu of øigsvi, glssdø og vidu yvs fvoi. Dfo hjlp d ikk ku h l vd hovdigg. Fo Thii Noi bl løsig odl lløsig, d g l i buikk og g l i il diissjo hvo d kvs ko og kod. På d å k bdif bs hv so skl h ilgg il d ulik dl v koolokl. Nå h vi vlg vå g sys so gjø vi h kooll på vå g lokl, si Fydbg. Lås koo: Fo å ko i il koolokl, å Esp J. Fydbg buk g dgsko og kod. Tg sikkh D d søs kjøps od fo Dov sod kl fo o å sid, bl bhov fo sikkh fosk. TEKST: Lis VAgud FOTO: Afi sikj Fø v d o sp kjøps i Sikj. Fo o å sid bl d slå s il Afi Sikj kjøps. Md ov 100 buikk Afi bli d søs s od fo Dov, d oppil bsøkd i uk. S h bli kiv fo kud, også fo kiill iljø so oppsøk so kjøps, si sld Bdik Holsd. Dfo h d ødvdig d god vkhold. Båd fo å hold o og od, også fo å væ vskp fo s. D so vdi i så so bygg. Fo å ugå uøskd hdls båd på dg og, d yggh å h døgkoiulig vkhold, si Holsd. Fl ufodig Scuis hdd også vk på d o gl kjøps, og h lv vkjs il Afi sid E o kjøps bl slå s, h d bli dig også fo vk. Avdligssjf Sviug Kisis i Scuis i Sikj foll so l, g buikk og y folk skp ufodig. D v d søs kud vi h i Nod-Tødlg. D s h bli sø, gjø også vi få ufod oss og hv kops, si h. Ts fo yvi Fo sld h d ikk væ o liv ikk å h vk på d y shoppigs. Md é vk på dgid og o på kvldsid, føl h d fobd på id og sø hdls. Slv o vi so s h væ skå fo so hdls, skj d jo o hv dg. D d il god hjlp Scuis biså og vls oss. H foll ilbkldig f buikks d opplv d so yg og posiiv å sbid d vk. I si ufø vk é pågipls i uk, hvo åsk ski ll yvi. S h bli kiv fo kud, også fo kiill iljø. BENDIK HOLSTAD SENTERLEDER AMFI STEINKJER Scuis på Afi Sikj Diss js ufø vk: Mobil vkhold Svk Oådkooll Bvjs Sivilkooll Upssigskooll Ksskooll

13 juvhol Eg koo: Tygv sdig io koo fo å loggfø ll sjkk l. Tjuvhols svic H scuisvk på vk. M fo Tygv hdl jobb vl så y o å gi bsøkd og bbo på Tjuvhol god svic. Aluykig: Moic Cls få hjlp v Tygv, l gikk i bygg hu jobb i. Lg å gå: Fo å sjkk l so d skl, å hl pkigslgg på Tjuvhol puljs p gg i løp v vk, TEKST: Lis VAgud FOTO: Håko iksdl Lgs sip på Tjuvhol vd Ak Bygg usvig i fd d å fyll sg opp. Sis sk v sso skl ys. Foløpig gå d olig fo sg. Dfo k Scuisvk Tygv øy sg d å gå sild fobi. D b osdg. På fdg ll lødg h d ds il å bli v, foll h. H jobb so vk på Tjuvhol. Md sg h h vklfo. D ig sdig. Svic økklod h, si Tygv. Rsu so h bhov fo ulik yp hjlp, h ikk bgy å ig å. Nå d bbo i d y hipp dl v Oslo so på åd. Jg skl åp d gg, si Tygv il pso so ig, og ykk på kpp so åp po i il d bilfi oåd. E olpkk Sid d føs bdif, bolig og su bl sg på Tjuvhol fo døy å sid, h Scuis h 24 sv fo sikkh fo hl oåd. M d ikk vlig sikkhsjs d ufø. D olpkk vi lv på Tjuvhol. Tjs of s l. Båd sikkh og svicog publikusjs fo d so på oåd, si vdligssjf Fod Wold i Scuis. so bsøk oåd skl føl sg ygg. D bviss sgi fo å ugå kiili og skdvk på oåd. Vkhold vil øk i k d ubyggig på Tjuvhol, si Told. Rykk på l Sikkh på lvo D Tjuvhol dif so h vlg å buk scuisvk på oåd. Nå oåd hl y d g y sk so skl bls, og kisk isllsjo so skl fdigsills. Bygg såb i d fs, så fil og gl foko hyppig i sbil difsfs. Dfo d vikig å h o so ilsd hl døg, si difssjf J P Told i Tjuvhol Dif. Hl f s h d vlg å fokus på sikkh, slik bbo, lik og folk På jobb: Scuisvk Tygv pulj oåd på Tjuvhol. E å h gå ud ud på oåd, sjkk dø og ugg i pkigs lgg og sv på lfo so h ig, Tygv u io koo so ligg llo boligblokk på Tjuvhol. H ppo hv h h gjo, og følg d på ovvåkigsskj so plss i o. Rud hud ovvåkigsk hjlp h d å s d s. Så pip d igj. D gg d ikk lfo, l. Ibudds l h bli uløs i Sobdbygg. H fi dø hvo l gikk. H få d ikk opp. D gjø hll ikk Moic Cls ll Hs P Lidsd so h koo i bygg. H vis d bkvi i, og ovl s v bid il d sikkhs svlig på bygg. U på bygg su s fyl opp og Tygv gjø sg kl fo y kvld på jobb. Scuis på Tjuvhol Asv fo sikkh. Ssjoæ vkhold. Tkovkjs. Rykk på l i oåd. Sv på hvdls f bbo og publiku. Dif kisk lgg. 25

14 Hl D bvs ko, v jg s opp v å få folk bo f oåd. OTTAR svekter B på iu Svk O (29) kjp o fl d d oppsod b i bil ud Akd Ski Sos. TEKST: Lis VAgud FOTO: JOAKIM S. ENGER Klokk æ sg isdg 30. ugus i å. Svk O på jobb på Akd Ski Sos. Vk h så lg gå olig fo sg, pluslig gå bl. H h p iu på å sjkk o d flsk l, fø bvs bli vsl. På gu v obyggig på s h d væ dl fill. D k væ flsk l d gg også. M å h løp d i pkigslgg ud s, hvo l h bli løs u, bli h ø v jukk øyk. D s uulig å s igjo d. Uhådlig fl H ig bvs d gg og fokl bil så i full fy. I lloid få h hjlp f difssjf på s il å h bslokkigspp. H ø d ov bil, 26 fl sk. Ns fosøk bslg, d dssv fo ko il å å f il bil. Hldigvis h bvs ko il sd og ov slukkig. Nå k O kos sg o å få folk u v s. Fikk ll u Jg fikk li ulsy oppi l d og h ldi opplvd ligd på jobb. D bvs ko, v jg s opp v å få folk bo f oåd, si O. H fikk u ll, båd kud og s på s, og hid folk so vill d i pkigslgg å h u bil. Folk skl b, b. Så ufodig v å få ll u v s og ig d i pkigslgg, si O. Svlg øyk D s bl åp igj p i, bl O d il Lgvk i Posgu fo sjkk. Røyk h hdd svlg, gjod h bl lg i på Sykhus Tlk fo å blodpøv og øg. Ig sk bl skd i b, og g gikk d også fi d. Så jg sys d oss l gikk gsk b, si O. 27

15 Ikk søls so ll D v lds is flyplss. D d d f søs. Bli d gjo sikkhskooll. TEKST OG FOTO: lis vgud

16 sikkhskooll S o sikkh Psssj skl få d s opplvls å d sjkk i h so d gjø på Gdo. V: Scuisvk Rvig (.v.), Ncy og Ai kl fo å i o isd il dgs d flyvig f Sd Lufh. Kooll: Bgsj so sjkks i, koolls v Rvig og Ncy i sikkhskooll. D hd folk spø o d ødvdig d sikkh på lill Sd flyplss. Og d d slvfølglig. NANCY scuisvk Mllo høy fjll og dyp fjod ligg v lds is flyplss. Sd Lufh, d flysip so 970 lg. O i skl dgs d, v ol fi fly l hf. Lgs ullb så li, gå ilbygg. På isid h sikkhsslus opp åp. D h væ sg sid føs isjkkig i ogi. Scuisvk Ncy og Rvig h lld sil sg opp. Kl fo v d fi s hkisk øk i løp v dg. Slik pli d å væ, si d blid d s d s på dski so skl sk bgsj, og v. V på psssj so skl igjo sikkhskooll fø d få gå obod i fly. No gg ko ll sidig, d k d væ gsk hkisk, fokl d. M vd d flyvig d olig. E kvs id ko føs psssj. H h b hådbgsj. Så d o iu fø s ko. D bli ig kø i dg. D b syv pso so sjkk i. Lufhvsjf Jo Ghi på Sd Lufh opp v sikkh skl opplvs og s lik poff u so på d so flyplss. Vi følg ydighskv il sikkh på lik lij so ll d flyplss. M d so spsil d d så flyplss d fæ sk so gjø fl oppgv, si Ghi. Dfo h opp v å sbid d Scuis o sikkhsui. Vi h jobb y d illggig v sikkhskooll. D skl gå fo og folk skl få lys il å ko ilbk. D hd folk spø o d ødvdig d sikkh på lill Sd flyplss. Og d d slvfølglig. Hf k d u i d so vd u å å sjkk i på y, dfo sikkhskooll vl så vikig h. Slv o vi kj igj g v psssj, si Ncy. So i od No hud il lg od ligg Bodø lufhv. Lyd v F16 jgfly so øv h opp sus ov flyplss i iliæby. Psssjfly f d so by 31

17 sikkhskooll So fikk: B i ugus ok isd v ll ld på Bodø Lufhv. i ld i fd d å x i på lds f søs flyplss. I i il d s opp vis d spig so skl søg fo kø i il sikkhskooll skl gå så sfi so ulig. Ni vk f Scuis h sil sg opp fo d o slus. Ms d hådbgsj d d ss på ullbåd, følg o v vk d på øgski. D hkisk dg h. Spsil å fly il d so by i ld skl fylls opp. Psssj k væ sss, så d gjld d å hold hod kld, si sikkhskoollø Mi. Ms d i si is 3000 psssj f Sd Lufh i åd, hdd Bodø lufhv isd b i ugus. Og s d i si 120 psssj d d so fly f Bodø, d ikk 32 plss il 39 pso i d so v f Sd. Diss ikk llid fyl opp. Nødvdig sikkh E ogp i USA i 2001 og Ko Ai-ulykk i 2004, bl d ifø sg sikkh vd ll osk flyplss. Øk kooll v båd psssj, hådbgsj, isjkk bgsj, fk og pos. Og f og d s i å å ll psssj vis f godkj isdokusjo fø gå igjo sikkhskooll. Båd på Sd og Bodø sds d dglig flsk bob og ulovlig gjsd gjo sikkhskooll, fo å kooll vk fg opp l. E d bl d usvis v koff so sjkks i på Bodø hv dg, ll d få koff so sjkks i på Sd. Lg kø: Sikkhskoollø Lis Mi fosøk å få fogg i sikkhskoollkø på Bodø lufhv. M sikkh Ms vk i Bodø sks v y sikkhskooll, sgs slus på Sd Lufh. D ikk d sk å s på flyplss d so jobb d. Tol d 30 pso, ikk ll på vk sidig. Sks v d f Scuis. Nå fly sd v gåd, h vk ok v d ig å hg fig i. D h lg fl oppgv på d sø flyplss. Bl skl hovdpo il flyplss væ b og d skl sjkk ll på pkigsplss h bl fo pkig. Vk h også sv fo å gjofø bvud og søg fo å fyll opp kffog sjokolduo i vggso. Nå s fly ko o o i, Ncy og Rvig kl igj. Sjkk bil: Sikkhskoolllø Sii følg d og kooll bil so skl i på flyplss. M sylig fø All sikkh so slvfølg. Dfo d vikig d fug god. D si lufhvsjf Ig Hild Tobiss på Bodø lufhv. Sid 1986 h d buk vk f Scuis. Slv o hu udsk sikkh på flyplss h væ vikig i g å, bl d skjp ogp 11. spb Vk sylig å fø. Fo oss d vikig å h sik ud. Vi opp v psssj s vi sikkh på lvo, si Tobiss. Sik Top Scuis h vu y å på flyplss i Sdfjod. Sid 1998 h Sdfjod Lufhv Top buk sikkhskoollø f Scuis. I vås bl bud ulys på y, og ok gg kk Scuis d lgs så. I y å skl d søg fo sikkhskooll på flyplss. D vi vldig gld fo. Vi h væ på Top lg, og sys vi h fi sbid d ldls. D dykig kud so gjø vi å væ god, si dglig ld Doohy Bill i Scuis Tspo Aviio Scuiy AS. I dg d 55 vk so jobb på flyplss. 33

18 osk ippig scuissl GUsv hosud idossjf Gbl ikk d sikkh Full ovsik: F d y, od Scuissl h vk kooll på hv so skj hos kud. Slv o d d div d fobud d flks, h ikk Nosk Tippig o sjs i si y bygg. Rykk på l Nosk Tippig h scuisvk på plss i bygg. Vk ovvåk også d kisk o og ykk u på l o o skj. D pss på l lås og i od, og ig uvdkod ko i. Mg o d fis y pg hos oss, så vi v d k væ y folk ud bygg. M d fis fkisk ikk g ko h, si Thosud og lgg il d yggh fo d Scuis i bygg. I illgg il y dhll, h bygg få y koo og y ki so buks v d ud 350 s Godkjig bvis vi hold høy sdd, divisjossjf A Fuls. TEKST: ju k. AGNIF FOTO: joki s. g GUSTAV THOURSRUD EIENDOMSJEF, NORSK TIPPING Scuissl h fly u v hovdkoo i Ug 9 i Oslo. D y sl, so ligg sd i Oslo, å FG-godkj fo f å. Vi h bid hd og lg y ssus fo å få på plss sl so h opil sikkh og so ks god bygigskisk. Jg vil si Scuis å h d s od, fis og illg ssjo i Euop, si A Fuls, divisjossjf i Scuis Al. Høy sdd Mg o d fis y pg hos oss, d fis fkisk ikk g ko h Ovvåk hck I kjll v bygg d bygg o dhll fo å sik fos sbil dif v lgg. Dpk kj i dif v spill. D sv 4000 koisjoæ og 2 illio kud ud okig i ld. B o få s h dgg il d hll. Vå idlig dhll hdd ig uvikligsuligh, og dd ku vi hll ikk uvikl y poduk og js så sk so vi øsk. Mod dhll hl ødvdig fo å sik sbil dif v ll dsys vå, si Thosud I fbu ku s i Nosk Tippig gå i i spli y bygg i H. Md 5000 y kvd skl d bli sik å gi u Looillioæ-il. D k væ folk so vil oss. Dfo h vi s kv il vi å h s big, si idossjf Gusv Thosud i Nosk Tippig. Fo å ugå uvdkod og fo å sik fysisk dggskooll il slv bygg, h d bli isll po ifo iggsdø. Diss kv dggsko og kod f ll so skl i. På usid d ovvåkigsk. 34 Scuissl FG-godkj FOTO: osk ippig 31 TEKST: Lis VAgud E FG-godkjig kvlisspl på båd d fysisk sikkh ud sl og på Scuis h god posdy og ui. Fo Scuis FG-godkjig bvis på vi hold høy sdd på d vi hold på d. Md y sl h vå dbid få god bids- plss, og d yggh fo vå kud. Fo fid vil vi jobb d full fokus på sposid og god svic, si Fuls. God bidsfohold D h sks åd å bygg d y sl. Fosikigsslskps Godkjlssvd h hl id fulg posss og ko d ispill og kv i hhold il glvk. Slv o sikkh h væ i høys, h iiø og iv væ pioi. Mål h væ å skp hygglig, od og vlfugd bidsplss, hvo dbid ivs og føl sg b. Scuis sikk på fohold dd lg il fo sikk og god js i å so ko, si Fuls. Fi lokl: D y Scuissl od og h høy sdd. 35

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report

CMI2006. Research for Development and Justice. annual report Rsach fo Dvlopm ad Jusc aual po Dco s oduco Rsach fo Dvlopm ad Jusc 2006 was a vful ya a h Isu W compld a w sagy pla fo 2006-2010 CMI has s a ambous agda: Rsach fo Dvlopm ad Jusc To sgh ad shap ou focus,

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

PRiSLiSTE. DiViSJON KOMMUNiKASJONSKANALER

PRiSLiSTE. DiViSJON KOMMUNiKASJONSKANALER PRiSLiSTE DiViSJON KOMMUNiKASJONSKANALER 2014 2 Våre kommunikasjonskanal Arbeidblad AS Organisasjonsnumm: 979 889 496 MVA Avisdrift Romike AS Organisasjonsnumm: 996 459 713 MVA Postadresse: Postboks 262,

Detaljer