TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN"

Transkript

1 BRUKSANVISNING

2 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn, md mind vdkommnd und oppsyn ll ha mottatt iktig instuks om hvodan maskinn skal buks av n pson som ansvalig fo vdkommnds sikkht. Ban må væ und oppsyn fo å søg fo at d ikk lk md maskinn. Vd buk av lktisk podukt må gunnlggnd sikkhtsinstuks alltid ovholds, inkludt følgnd: Dnn symaskinn konstut og podust kun til pivat buk. Ls all instuksn fø du ta i buk dnn symaskinn. FARE Fo å dus fan fo lktisk støt: Et husholdningsappaat må aldi stå utn tilsyn nå dt koblt til t stømuttak. Tkk alltid ut symaskinns støpsl fa stømkontaktn tt buk og fø maskinn ngjøs. ADVARSEL Fo å dus fan fo bannskad, bann, lktisk støt og psonskad: 1. Dnn symaskinn må ikk buks som t lktøy. Væ ksta fosiktig nå symaskinn buks av ll i næhtn av ban. 2. Symaskinn skal kun buks til d fomål dn bgnt fo, slik bskvt i dnn buksanvisningn. Buk kun tilbhø som anbfalt av podusntn og bskvt i dnn buksanvisningn. 3. Buk aldi symaskinn dsom ldningn ll støpslt skadt, hvis maskinn ikk vik som dn skal, hvis dn ha falt i gulvt ll dt sølt vann på dn. Symaskinn må lvs inn til næmst autoist fohandl ll svicvkstd fo kontoll, paasjon samt lktisk ll mkanisk justing. 4. Maskinn må ikk buks hvis non av luftåpningn blokkt. Hold vntilasjonsåpningn på symaskinn samt pdaln fi fo lo, støv og løs stoffst. 5. Slipp ll stt aldi løs gjnstand inn i non av åpningn på maskinn. 6. Ikk buk symaskinn utndøs. 7. Ikk buk maskinn i næhtn av aosolpodukt (spayboks) ll oksygnpodukt. 8. Fo å kobl fa symaskinn, slå bytn til av-stillingn ( O ), fø du tkk støpslt ut fa stømkontaktn. 9. Ikk ta ut støpslt vd å tkk i ldningn. Fo å ta ut støpslt, hold i slv støpslt og ikk i ldningn. 10. Hold fingn unna bvglig dl. Væ ksta fosiktig i omådt undt symaskinnåln. 11. Buk alltid dn oiginal stingplatn. En fil sting plat kan gjø at nåln bkk. 12. Ikk buk bøyd ll butt nål. 13. Ikk tkk ll skyv stofft nå du sy. Dtt kan bøy nåln og gjø at dn bkk. 14. Slå av symaskinn ( O ) fø du fota justing i omådt undt symaskinnåln, f.ks. nå du tæ i nåln, skift nål, tæ i spoln, skift tykkfot o.l. 15. Støpslt på maskinn skal alltid tkks ut av stømkontaktn nå dksln tas av, maskinn smøs ll dt fotas and justing, slik bskvt i buksanvisningn. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Dtt poduktt kan sikuls i samsva md lvant nasjonal foskift fo lktisk/lktonisk podukt. Hvis du i tvil, vnnligst ta kontakt md fohandln din fo yttlig infomasjon. (kun EU)

3 AVSNITT I. NAVN PÅ DELER Navn på dl... 2 Standad tilbhø... 3 Folnglssbod... 3 AVSNITT II. KLARGJØRING Kopl til stømtilføsln... 4 Fø du buk symaskinn... 4 Hastightskontol l... 5 Rgul søm hastightn... 5 Funksjonsk napp Mont og dmont tykkfotholdn... 8 Skift tykkfot... 8 Tykkfotspak... 8 Hv og snk tanspotøn... 9 Skift nåln... 9 Vlg nål og tåd... 9 Spol undtåd Tæ ovtådn Nålitæd Hnt opp undtådn LCD-skjm Sømm Just ovtådspnningn fo ttsøm Just ovtådspnningn fo sik-sak søm...18 AVSNITT III. NYTTESØM Rttsøm Stingplat Rttsøm Fstsøm md vs Fstsøm på stdt Tdobbl lastisk ttsøm Elastisk ttsøm Skulptusøm Sik-sak søm Ovkasting md sik-sak søm Flstings sik-sak søm Ovlocksøm Foskjllig typ knapphull og buksomåd Fikantt knapphull Just stingbdd og -tttht fo knapphull Avundt knapphull Øyknapphull Knapphull md ilggståd Stoppsøm Fostkningssøm Øy Sy i glidlås Usynlig faldsøm Sy i knapp INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT IV. DEKORSØM But kant søm Applikasjonssøm Patchoksøm (cazy uilt)...36 Fagottsøm...37 Satngsøm...37 Dkoativ sømkombinasjon...38 Koig ubalanst sømm...38 AVSNITT V. VEDLIKEHOLD AV MASKINEN Rngjøing av spolhus og tanspotø...39 Stt spolholdn på plass...39 Poblm og vaslsignal...40 Filsøking

4 u #1 #2!1!2!3!4!5!6!7!8 #3 #4 #5 AVSN I T T I. NAVN PÅ DELER Navn på dl t y u i o! 0! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! # 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 Fol ng l s sbod (tilb h øsb o k s) Stingplat Nålit æ d Tå d kli p p Font d ksl Tådløft Tådspnningsvlg Snllpinn Sto snllstopp Spolappaat Spolstopp Hull fo ksta snllpinn Innstillingsknapp Makøknapp LCD-skjm Hastightskontoll Nål posisjonsknapp Automatisk fstsømknapp Knapp fo vssøm Stat/stopp-knapp Spoldksl Tykkfot (sik-sak fot A) Tykkfothold Nålklmmsku Nål Utløsknapp fo spoldksl Stømkontakt Pdalkontakt Stømbyt Håndhjul Bæhåndtak Øv tådfø Tykkfotspak Knapphullsspak Fiam Tanspotøspak Pdal #6 #7 #8 2

5 t y u i o!0!1!2!3!4!5 Standad tilbhø Spol Filt fo snllpinn Nålstt Eksta snllpinn t Applikasjons fot F y Glidlåsfot E u Automatisk knapphullsfot R i Ovlockfot C o Usynlig faldsøm fot G!0 Spttkniv (knapphullåpn)!1 Skutkk!2 Lobøst!3 Litn snll stopp!4 Sto snll stopp!5 Snllstativ Folnglssbod Folnglssbodt gi t stø syomåd som ltt kan tas av fo fiamsøm. Folnglssbod Tapp Spo Ta av folnglssbodt Tkk folnglssbodt ut fa maskinn, slik vist. Stt på folnglssbodt Stt tappn inn i spot, og skyv folnglssbodt til dt klikk på plass i maskinn. Oppbvaing av tilbhø Tilbhø oppbvas inn i folnglssbodt. Tkk lokkt mot dg fo å åpn folnglssbodt hvo tilbhøt oppbvas. Oppbvaing av tilbhø Fiamsøm Fiamsøm n nyttig funksjon nå du skal stopp sokk ll pa buksknæ, mansjtt ll bantøy. 3

6 t u AVSNITT II. KLARGJØRING Kopl til stømtilføsln Vd buk av pdaln Slå av stømbytn. Stt støpslt på pdaln inn i pdalkontaktn på maskinn. Stt dn n ndn på stømldningn inn i kontaktn på maskinn t. Stt stt and ndn på stømldningn y inn i n stikkontakt u. Slå på stømbytn. Pdalsymbolt i vil viss på skjmn nå pdaln koblt til maskinn Stømbyt Støpsl på pdal Pdalkontakt Støpsl fo symaskin t Stikkontakt y Støpsl fo stikkontakt u Stikkontakt i Pdalsymbol i y Instuks fo buk: Hvis symbolt O viss på bytn, bty dt at dn avslått. * Pdalmodll YC-485EC-1 buks sammn md dnn maskinn t Vd buk av stat/stopp-knappn Slå av stømbytn. Stt dn n ndn på stømldningn inn i kontaktn på maskinn. Stt støpslt i dn and ndn på stømldningn inn i n stikkontakt. Slå på stømbytn. Stømbyt Støpsl fo symaskin Maskinkontakt Støpsl fo stikkontakt t Stikkontakt HUSK: Stat/stopp-knappn vil ikk vik nå pdaln koblt til maskinn. ADVARSEL: Konsnt dg om omådt du sy nå du buk symaskinn og ikk ta på non av d bvglig dln, slik som tådløftn, håndhjult ll nåln. Slå alltid av stømbytn og tkk ut støpslt fa stikkontaktn: - nå du gå fa maskinn. - nå du mont ll dmont dl på maskinn. - nå du ngjø maskinn. Plass aldi n gjnstand på ll vd pdaln. Maskinn kan da stat vd t uhll. Fø du buk symaskinn Fø du buk symaskinn fo føst gang, lgg n pøvlapp und tykkfotn og kjø maskinn utn tåd i non minutt. Tøk vkk all olj som vntult komm ut. 4

7 Hastightskontoll Maksimal søm hastight kan bgnss tt bhov vd buk av skyvspakn fo hastightskontoll. Fo å øk søm hastightn, skyv spakn mot høy. Fo å dus søm hastightn, skyv spakn mot vnst. Rgul søm hastightn Tykk på pdaln fo å stat maskinn. Jo had du tykk på pdaln, dsto fot vill maskinn gå. Dn maksimal søm hastightn kan justs vd buk av hastightskontolln bskvt ov. 5

8 y Funksjonsknapp t Stat/stopp-knapp Snk tykkfotspakn. Tykk på stat/stopp-knappn fo å stat maskinn. Maskinn bgynn å gå sakt d føst stingn, dtt kjø dn i dn hastightn som stilt inn på hastightskontoll-skyvspakn. Tykk på stat/stopp-knappn på nytt fo å stopp maskinn. HUSK: Maskinn vil gå sakt så lng du hold stat/stopp-knappn tykkt inn. Stat/stopp-knappn kan ikk buks nå pdaln koblt til maskinn. Rvssømknapp Hvis sømmn (00, 01, 07, 08, 18) vlgs, vil maskinn sy bakov nå vssømknappn tykks inn. Hvis du tykk på vssømknappn nå du sy and sømm, vil maskinn umiddlbat sy fstsøm og stopp automatisk. Hvis du tykk på vssømknappn nå sømmønst 00, 01, 07, 08 ll 18 valgt og pdaln ikk tilkoblt, vil maskinn sy bakov så lng knappn tykks inn. Maskinn vil stopp nå du slipp opp vssømknappn. Automatisk fstsøm knapp Hvis søm (00, 01, 07, 08, 18) valgt og du tykk på dn automatisk fstsømknappn, vil maskinn umiddlbat sy fstsøm. Hvis du tykk på dn automatisk fstsømknappn nå du sy and sømm, vil maskinn sy fstsøm på sluttn av dt aktull mønstt og dtt stopp automatisk. Nål stopp opp/nd knapp Tykk på dnn knappn fo å hv ll snk nåln. Maskinn vil stopp md nåln hvt ll snkt, avhngig av nålposisjonn som valgt vd buk av dnn knappn. 6

9 t t Makøknapp Buk diss knappn fo å flytt makøn u. Tykk på knappn fo å flytt makøn mot høy. Tykk på knappn fo å flytt makøn mot vnst. u y y Innstillingsknapp Buk diss knappn til å nd dn innstilt vdin. Flytt makøn und vdin du vil nd. Tykk på knappn fo å øk vdin. Tykk på knappn fo å dus vdin. 7

10 Mont og dmont tykkfotholdn z x ADVARSEL: Husk å slå AV stømbytn fø du mont ll dmont tykkfotholdn. Dmont tykkfotholdn Fjn fstskun vd å di dn mot uvisn vd buk av n skutkk. Mont tykkfotholdn Still hullt i tykkfotholdn på linj md dt gjngd hullt i tykkfotstangn. Stt skun inn i hullt. Stam fstskun vd å di dn md uvisn vd buk av n skutkk. Fstsku Tykkfothold Tykkfotstang Skift tykkfot ADVARSEL: Slå AV stømbytn fø du skift fotn. Buk alltid iktig fot fo mønstt du ha valgt. Buk av fil fot kan gjø at nåln bkk. Dmont tykkfotn Hv nåln til høyst posisjon vd å di håndhjult mot uvisn. Hv tykkfotn og tykk på utløsspakn på baksidn av tykkfotholdn Mont tykkfotn Plass dn valgt tykkfotn slik at pinnn på fotn ligg tt und spot på tykkfotholdn. Snk tykkfotholdn fo å lås tykkfotn på plass. Spak Spo Pinn Tykkfotspak Tykkfotspakn hv og snk tykkfotn. Du kan hv tykkfotn ca. 6 mm høy nn nomalt, fo å gjø dt ltt å ta av tykkfotn ll plass tykt stoff und dn. Tykkfotspak Nomal hvt posisjon Høyst posisjon 8

11 Hv og snk tanspotøn Spakn fo snking og hving av tanspotøn plasst på baksidn av fiamn. Fo å snk tanspotøn, skyv spakn i tning av piln. Fo å hv tanspotøn, skyv spakn i tning av piln, og vi håndhjult mot dg. Tanspotøn skal væ hvt vd vanlig søm. z x Skift nåln c Stoff Tåd Nål Linon Silk # #9/65 11/75 Gogtt Bomull # Tynn Tikot Synttisk # stoff Ull Polyst Bomull Silk #50 #11/75 14/90 Middls Polyst Bomull #60-80 kaftig Fin jsy Synttisk #50-80 stoff Ull Bomull #50 #14/90 Dongi Silk #50 #14/90 16/ Tykk Jsy Bomull # Fakkstoff Synttisk #40-50 stoff Quilting Silk #30 Bomull #50 #16/100 ADVARSEL: Slå AV stømbytn fø du skift nåln. 1 Slå av stømbytn. Hv nåln til høyst stilling vd å di håndhjult mot uvisn, og snk dtt tykkfotn. Løsn nålklmmskun vd å sku dn mot uvisn. Ta nåln ut av nålklmmn. 2 Stt inn n ny nål i nålklmmn md dn flat sidn bakov. Skyv dn ny nåln så langt dn gå opp i nålklmmn. Stam nålklmmskun godt til vd å sku dn md uvisn. 3 Fo å kontoll at nåln ikk bøyd, lgg dn flat sidn av nåln på t flatt undlag (stingplatn, n glassplat.l.). Avstandn mllom nåln og dt flat undlagt skal væ lik sto hl vin. Buk aldi n nål som bøyd ll butt. En skadt nål kan foåsak pmannt ift ll akn mask i tynn silkstoff og and silklignnd stoff. Nålklmmsku Nålklmm Vlg nål og tåd Fo nyttsøm, buk nålstøls 11/75 ll 14/90. Buk n tynn nål og tåd nå du sy i ltt/tynn stoff, slik at stofft ikk ødlggs. Nå du sy i tykk stoff, må du buk n nål som sto nok til å gå igjnnom stofft utn at tådn fliss. Pøvsy alltid nåln på n litn bit av stofft du skal buk. Buk samm undtåd som ovtåd. Nå du sy i lastisk stoff, svæt fin stoff ll synttisk stoff, skal du buk n nål av typn BLUE TIP. Vd buk av dnn typ nål unngå du at dt hopps ov sting. 9

12 Spol undtåd Ta ut spoln Skyv utløsknappn fo spoldkslt og ta av dkslt. Løft ut spoln. Utløsknapp fo spoldksl Spoldksl fosiktig mot høy, Hoisontal snllpinn Løft opp snllpinnn. Stt n tådsnll på snllpinnn og la tådn vikls av spoln, slik vist. Fst dn sto snllstoppn og tykk dn fast mot tådsnlln. Dn lill snllstoppn buks på smal ll små tådsnll. Snllpinn Sto snllstopp Litn snllstopp Eksta snllpinn Dn ksta snllpinnn buks til å spol undtåd, utn at ovtådn bhøv å tæs ut av maskinn. Stt snllstativt und dn ksta snllpinnn. Stt dn ksta snllpinnn inn i hullt. Plass filtn og tådsnlln på pinnn. Snllstativ Eksta snllpinn Hull fo ksta snllpinn Filt fo snllpinn 10

13 Spol undtåd HUSK: Still spakn fo hastightskontolln på maksimum nå du spol undtåd. x c z x Tkk tådn ut av tådsnlln. Fø tådn undt tådføn. c v Tæ tådn gjnnom hullt i spoln fa innsidn og ut. Stt spoln på spolappaatt. b Skyv spoln mot høy. Spolsymbolt vil viss på LCD-skjmn. n Hold i dn løs ndn av tådn og stat maskinn. Stopp maskinn nå spoln ha gjot non omdining, og klipp av dn løs tådn hlt inntil hullt på spoln. m Stat maskinn på nytt. Nå spoln hlt full, vil spolingn stopp automatisk. Stt spolappaatt til sin oppinnlig stilling vd å flytt spoln mot vnst, og klipp av tådn slik vist. HUSK: Av sikkhtsmssig åsak vil maskinn automatisk stopp spolingn tt to minutt. 11

14 Lgg i spoln z Lgg spoln i spolhust slik at tådn komm ut på vnst sid. Endn av tådn x Fø tådn inn i dt føst spot på fosidn av spolhust. Spo c Tkk tådn til vnst vd å fø dn mllom bladn på spnningsfjæn. v Fotstt å tkk tådn ltt til dn gli inn i dt and spot. Tkk ut ca. 15 cm md tåd. Spo b Stt tilbak spoldkslt. Kontoll tådføingn md diagammt på spoldkslt. Tåddiagam 12

15 Tæ ovtådn c z Hv tykkfotn. Tykk på nål posisjonsknappn fo å hv tådløftn til øvst posisjon. Nål posisjonsknapp v b z x ADVARSEL: Slå AV stømbytn fø du tæ ovtådn. Tæ ovtådn Tkk ndn av tådn undt dn øvst tådføn. x Hold på tådn i næhtn av snlln, og tkk ndn på tådn nd gjnnom tådspnningsfjæn og opp på vnst sid. Snll c Lgg tådn undt tådløftn fa høy mot vnst og tkk tådn fobi fjæn og inn i tådløftøyt. v b Fø tådn gjnnom dn nd tådføn. Fø tådn bak tådføn på nålklmmn, på vnst sid. Tæ nåln fofa og bakov, ll buk nålitædn til å gjø dtt. 13

16 z Nålitæd ADVARSEL: Slå AV stømbytn nå du buk nålitædn. Snk tykkfotn. Hv nåln til høyst stilling. Tkk nålitædspakn hlt nd. Kokn komm ut gjnnom nåløyt bakfa. Spak x t Tkk tådn fa tådføfø (a) til tådfø (b) og und kokn. Tkk tådn opp langs høy sid av tådfø (b), og lgg tådn inn mllom tådfø (b) og tådholdn t. Kok Tådfø (a) Tådfø (b) t Tådhold c Skyv opp spakn og n tådløkk tkks gjnnom nåløyt.. v Tkk tådn gjnnom nåløyt. HUSK: Nålitædn kan buks md nål n. 80 til n. 110, ll md n nål av typn Blu Tip. En tådtykkls på 50 til 90 anbfals. 14

17 z Hnt opp undtådn Hv tykkfotn. Hold ovtådn ltt md vnst hånd. x Tykk på nål posisjonsknappn to gang fo å snk og hv nåln slik at undtådn hnts opp. Nål posisjonsknapp c Tkk bgg tådn 10 til 15 cm und og bak tykkfotn. 15

18 LCD-skj m LCD-skjm n vis følgn d info m as j o n nå m a ski n n slått på. Bok s tavsymbol f o anb f alt fo t Søm nu m m Makø Stingb d d t Stingln g d z x t Tykk på m a køk n ap p n und s ø m n u mm t. fo å flytt mak ø n Makøn vil viss u nd b gg sif n nå m a skinn slås p å. Tykk p å in n s tillin g s knapp n fo å nd søm, til numm t p å sømm n du vil buk v i s s på skj m n. Num m t vi l øk s ll duss m d 1 hv g a ng d u tykk på innstillingsknappn. T ykk p å k n a p p n f o å f l yt t m akø n u n d tipl a s sn f o søm n u m m. Num m t vi l øk ll d us s md 1 0 hv g a ng d u tykk på innstillingsknappn. Sømm c NB: Ndtond objkt, nkludt funksjonstast() som ikk tilgjnglig på dnn modlln, kan likvl væ synlig på LCD skjmn. S i instuksjonsbokn fo lvant infomasjon vdønd symbol og funksjon fo din symaskinmodll. 1 6

19 Just ovtådspnningn fo ttsøm Riktig tådspnning Ovtåd Undtåd Løsn tådspnningn Stamm tådspnningn Nå ttsøm sys på iktig måt, skal ovtådn og undtådn knyt i hvand mllom to stofflag, slik vist (fostøt fo å vis dtaljn). Hvis du s på dn øv og dn und sømmn, s du at stingn jvnt balanst. Vd justing av ovtådspnningn vil høy tall gi høy knut og lav tall gi lav knut. Rsultatn avhngig av: - stivhtn og tykklsn på stofft - antall stofflag - typn søm som buks t Tådspnningn fo stam Ovtåd Undtåd Løsn tådspnningn Rttn (ovsidn) på stofft t Vangn (undsidn) på stofft Hvis undtådn synlig på stoffts ttsid og stingn ujvn, må du vi tådspnningshjult til n lav innstilling fo å løsn spnningn på ovtådn. t Tådspnningn fo løs Ovtåd Undtåd Stamm tådspnningn Rttn (ovsidn) på stofft t Vangn (undsidn) på stofft Hvis ovtådn synlig på stoffts vangsid og stingn ujvn, må du vi tådspnningshjult til n høy innstilling fo å stamm spnningn på ovtådn. 17

20 1 2 Just ovtådspnningn fo sik-sak søm Nå sik-sak søm sys på iktig måt, vil ikk undtådn væ synlig på stoffts ttsid, mns ovtådn ba så vidt synlig på stoffts vangsid. S illustasjonn fo hvodan sømmn skal s ut. Fo oppnå n søm slik vist i illustasjonn, just du spnningn på ovtådn tt bhov. Riktig tådspnning 1 Rttn (ovsidn) på stofft 2 Vangn (undsidn) på stofft Rdus mngdn md ovtåd som synlig på vangsidn av stofft, utn at stofft ynks fo my ll at undtådn viss på ttsidn av stofft. Rsultatn kan vai avhngig av stoff, tåd og syfohold. 1 2 Tådspnningn fo stam 1 Rttn (ovsidn) på stofft 2 Vangn (undsidn) på stofft Hjønt på hvt sik-saksting tkks sammn på ttsidn av stofft. 1 2 Tådspnningn fo løs 1 Rttsidn (ovsidn) på stofft 2 Vangsidn (undsidn) på stofft Hjønt på hvt sik-saksting tkks sammn på vangsidn av stofft. 18

21 AVSNITT III. NYTTESØM Rttsøm Søm numm: 00 ll 01 Ovtådspnning: 2 til 6 Tykkfot: Sik-sak fot A Bgynn å sy Løft tykkfotn og plass stofft vd sidn av n av sømlinjn på stingplatn (1,6 cm dn mst vanlig). Snk nåln nd på dt punktt hvo du vil bgynn å sy. Snk tykkfotn og lgg tådn bakov. Stat symaskinn. Fø stofft fosiktig langs sømlinjn og la dt tkks fm av maskinn. Fst sømmn Nå du skal fst ndn på n søm, tykk du inn vssømknappn og sy fl sting bakov. Hv tykkfotn. Ta ut stofft, tkk tådn til baksidn og klipp ov md tådkuttn Tådn kutts md pass lngd fo å kunn bgynn på nst søm. Hv tykkfotn. Rvssømknapp Tådkutt Snu i tt hjøn Fo å snu i tt hjøn md sømmonn på 15 mm. (5/8"). Stopp maksinn nå stoffkantn på makingslinjn Snk nåln vd å tykk på nålns opp/nd-knapp. Løft sømfotn, og vi stofft 90 gad mot klokkn. Snk sømfotn, og bgynn å sy i ny tning. Makinslinj Nålposisjonsknapp Sy fa kantn på tykk stoff Dn svat knappn på sik-sak fotn lås fotn i hoisontal stilling. Dtt nyttig nå du skal bgynn å sy fa kantn på tykk stoff ll på tvs ov n fald. Snk nåln nd i stofft på dt punktt hvo du vil bgynn å sy. Snk fotn mns du tykk inn dn svat knappn Fotn låss i dn hoisontal stillingn. Knappn vil figjøs automatisk tt non få sting. Svat knapp Tykt stoff 19

22 Stingplat Du kan buk sømlinjn på stingplatn og spoldkslt til å finn dt tt sømmonnt. Talln på stingplatn angi avstandn mllom nålns midtposisjon og kantn på stofft. Midt nålposisjon Stoffkant Tall Avstand (cm) /2 5/8 3/ / Avstand (tomm) 1/2 5/8 3/ /2 D fm sømlinjn makt md 1/4, 3/8 og 5/8 fa dn midt nålposisjonn. Fm sømlinjl Just stinglngdn Tykk på makøknappn fo å flytt makøn und stinglngdvdin 2.2 (standadinnstilling). Tykk på knappn fo å dus stinglngdn. Tykk på knappn fo å øk stinglngdn. Stinglngdn kan justs fa 0.0 til 5.0. HUSK: Dn maksimal stinglngdn fo vssøm 4.0. [1.0] [2.2] [5.0] Just nålposisjonn Nålposisjonn kan justs fo ttsømmn 00~04 og 18~19. Tykk på makøknappn fo å flytt makøn und stinglngdvdin 3.5 (standadinnstilling). Tykk på knappn fo å flytt nåln mot vnst. Tykk på knappn fo å flytt nåln mot høy. Vnst (0.0) Snt (3.5) Høy (7.0) 20

23 Rttsøm Søm numm: 00 ll 01 Ovtådspnning: 2 til 6 Tykkfot: Sik-sak fot A Fo å sy sammn klsplagg, sy i glidlås m.m. Søm 01 buks fo å sy sammn stoff. Fstsøm md vs Søm numm: 02 Ovtådspnning: 2 til 6 Tykkfot: Sik-sak fot A Rvssømknapp Buk dnn funksjonn til å fst bgynnlsn og sluttn på n søm md vssøm. Nå du komm til sluttn på sømmn, tykk på vssømknappn én gang. Maskinn vil sy fi sting bakov, fi sting foov og dtt stopp automatisk. Fstsøm på stdt Søm numm: 03 Ovtådspnning: 2 til 6 Tykkfot: Sik-sak fot A Rvssømknapp Dtt unik sømmn buks d dt bhov fo n usynlig fstsøm. Snk nåln i næhtn av dn fm kantn på stofft. Maskinn vil sy fl fststing på samm stdt, fø dn fotstt å sy fmov. Hvis du tykk på vssømknappn på sluttn av sømmn, vil maskinn sy fl fststing på stdt og dtt stopp automatisk. Tdobbl lastisk ttsøm Søm numm: 04 Ovtådspnning: 2 til 6 Tykkfot: Sik-sak fot A Dnn kaftig, slitstk sømmn anbfals hvis båd styk og lastisitt nødvndig fo å gaant komfot og vaight. Dnn sømmn buks bl.a til å fostk buksskitt og mhull. Dn buks også til ksta fostking vd søm av yggskk, vsk o.l. 21

24 Elastisk søm Søm numm: 05, 06 Ovtådspnning: 3 til 6 Tykkfot: Sik-sak fot A Dtt n smal, lastisk søm som fohind at stikkstoff og dobbltsømm snup sg, samtidig som sømmn kan psss fullstndig åpn og flat. Søm 06 buks til å sy sammn tynn stoff. Skulptusøm Søm numm: 19 Ovtådspnning: 3 til 6 Tykkfot: Applikasjons fot F Fo ovsøm og omiss av mønst. Sy sakt i hjønn på mønstt. 22

25 Sik-sak søm Søm numm: 07 Ovtådspnning: 2 til 6 Tykkfot: Sik-sak fot A Sik-sak søm n av d mst nyttig og allsidig av all sømmn. Dn buks til ovkasting, paasjonsabid og applikasjon, samt som pyd søm. HUSK: Buk t mllomlgg nå du sy i lastisk stoff, slik som stikkstoff, jsy ll tikot. Just stingbddn Tykk på makøknappn fo å flytt makøn und stingbddvdin 5.0 (standadinnstilling). Tykk på knappn fo å dus stingbddn. Tykk på knappn fo å øk stingbddn. Stingbddn kan justs fa 0.0 til 7.0. t Just stinglngdn Tykk på makøknappn fo å flytt makøn und stinglngdvdin 1.5 t (standadinnstilling). Tykk på knappn fo å dus stinglngdn y. Tykk på knappn fo å øk stinglngdn u. Stinglngdn kan justs fa 0.2 til 5.0. y u 23

26 Ovkasting md sik-sak søm Søm numm: 07 Ovtådspnning: 3 til 7 Tykkfot: Ovlockfot C Dnn sik-sak vaiantn svæt nyttig nå du sy plagg ll skal kast ov klippkant på all typ sømposjkt. Dn svat stylinjaln og stytådn på ovlockfotn hold kantn yddig og stofft tt. Plass stofft slik at dn dobl stytådn komm opp til kantn. Maskinn vil sy sømmn ov diss tådn. Dn svat stylinjaln vil hold løs tåd inn, slik at nåln kan sy ov dm. Pass på at stoffkantn skyvs opp mot dn svat stylinjaln tt hvt som du sy. HUSK: Vd buk av n ovlockfot, pass på at stingbddn stilt inn på mllom 5 og 7 fo å fohind at nåln tff fotn. Flstings sik-sak søm Søm numm: 08 Ovtådspnning: 3 til 6 Tykkfot: Sik-sak fot A Dnn sømmn buks til å fullfø sømm på synttisk stoff og and stofftyp som ha n tndns til å ynk sg. Sømmn også utmkt å buk til stopping og lapping av ift. Plass stofft slik at dt t sømmonn på 1,5 cm. Klipp bot ovflødig stoff tt vd sømmn. Væ fosiktig så du ikk klipp ov stingn. Ovlocksøm Søm numm: Tådspnning: Tykkfot: 09 3 til 7 Ovlockfot C Dnn sømmn kombin ttsøm og sik-sak vd buk av ovlockfotn, slik at du kan båd sy og kast ov kant på n og samm gang. Dt idlt fo 0,6 cm sømm på stikkstoff (vd fsting av ibb), ll på middlstykk til tykk vvd stoff d du ønsk å sy n smal søm. Plass stofft slik at klippkantn pass und stytådn og bø dn svat linjaln. 24 HUSK: Stingbddn skal stills til mllom 5.0 og 7.0. Vi anbfal at du buk n nål av typn Blu Tip nå du sy i lastisk matial.

27 Foskjllig typ knapphull og buksomåd Fikantt knapphull Dt fikantd knapphullt buks oft på middlstykk til tykk stoff. Knapphullts lngd faststts automatisk vd å plass n knapp i knappholdn på fotn. Avundt knapphull Dtt knapphullt buks på tynn til middls tykk stoff, spsilt på blus og banklæ. Øyknapphull Øyknapphull buks oft på middls tykk til tykk stoff. Knapphullt gn sg også fo stø og tykk knapp. HUSK: Fo å sy knapphull n. 25 og 26, følg du d samm fmgangsmåtn som fo fikantt knapphull (s sid 26 og 27.). Stølsn på knapphullt faststts automatisk vd å plass knappn i holdn bakst på dn automatisk knapphullsfotn R. Knappholdn på tykkfotn pass fo knapp på opp til 2,5 cm i diamt. Dt kan av og til væ nødvndig å nd knapphullstølsn, slik at dt pass nklt tykk stofftyp ll bstmt typ stoff og tåd. Lag t pøvknapphull på n bit av stofft du skal sy i fo å kontoll innstillingn. Plass knappn på stofft og lag t mk ov og und knappn, fo å faststt hvo knapphullt skal sys i stofft. Buk mllomlgg nå du sy i lastisk stoff. 25

28 Fikantt knapphull Søm numm: 24 Tådspnning: 1 til 5 Tykkfot: Automatisk knapphullsfot R Symbol fo knapphullsspak z Bgynn å sy Tykk på nål posisjonsknappn fo å hv nåln. Fst dn automatisk knapphullsfotn R vd å skyv pinnn inn i spot på fotholdn. Spo Pinn x Tkk knappholdn bakov og lgg knappn i dn. Skyv dn ttt inntil knappn. HUSK: Hvis knappn svæt tykk ll und, bø du føst sy t tstknapphull på n bit av stofft du skal sy i. Hvis dt vansklig å få knappn gjnnom tstknapphullt, kan du folng knapphullt vd å tkk knappholdn litt bakov. Lngdn på knapphullt vil da øks tilsvand. Knapphold Eksta avstand c Tkk knapphullsspakn t hlt nd. t Knapphullsspak t v y u!1 u i!0 o Stt hjønt på stofft inn und fotn. Tykk på nål posisjonsknappn to gang. Ta stofft ut på vnst sid fo å tkk ovtådn gjnnom hullt i fotn og til undsidn. Plass stofft und tykkfotn og snk nåln nd på statpunktt fo knapphullt y. Snk dtt dn automatisk knapphullsfotn R. y Knapphull lngd u Statpunkt HUSK: Pass på at dt ikk n avstand!0 mllom glidn og stoppn, da dtt vil fohind at knapphullt få kokt lngd på n av sidstolpn.. i o!0!1 Glid Stopp Ingn avstand Avstand 26

29 5 Stat maskinn fo å sy knapphullt. Knapphullt vil sys automatisk. Maskinn vil sy vnst stolp føst. 6 Maskinn vil dtt sy dn bak tvsømmn og dn høy stolpn. 7 Maskinn vil til slutt sy dn fm tvsømmn og dtt stopp automatisk. HUSK: Hvis du bgynn å sy knapphullt utn å snk knapphullsspakn, vil mldingn "bl" viss på LCD-skjmn mns symbolt fo knapphullsspakn!2 vil blink. Snk knapphullspakn og stat maskinn på nytt. 8 Fjn stofft og plass n knappnål!3 lik und tvsømmn, fo å unngå å klipp ov sømmn vd t uhll. Åpn knapphullt md spttknivn!4.!3 Pinn!4 Spttkniv 9 Nå du fdig md å sy knapphull, skyv du knapphullspakn!5 hlt opp.!5 Knapphullsspak 27

30 Just stingbdd og -tttht fo knapphull Just stingbddn Tykk på makøknappn fo å flytt makøn und stingbddvdin 5.0 (standadinnstilling). Tykk på knappn fo å dus knapphullsbddn. Tykk på knappn fo å øk knapphullsbddn. Stingbddn kan justs fa 2.5 til 7.0, avhngig av knapphullt som valgt. Just stingttthtn Tykk på makøknappn fo å flytt makøn und stingttthtsvdin 0.4 (standadinnstilling). Tykk på knappn fo å gjø knapphullsstingn ttt. Tykk på knappn fo å gjø knapphullsstingn mind ttt. Stingttthtn kan justs fa 0.3 til 0.8, avhngig av knapphullt som valgt. Avundt knapphull Søm numm: Tådspnning: Tykkfot: 25 1 til 5 Automatisk knapphullsfot R Fmgangsmåtn dn samm som fo fikantt knapphull. Stingbddn kan justs fa 2.5 til 5.5. Fo å nd stingbddn ll stingttthtn, s avsnittt Just stingttthtn ovnfo. Øyknapphull Søm numm: 26 Tådspnning: 1 til 5 Tykkfot: Automatisk knapphullsfot R Hullvktøy Fmgangsmåtn dn samm som fo fikantt knapphull. Buk n spttkniv og t hullvktøy til å åpn knapphullt. Stingbddn kan justs fa 5.5 til 7.0. Fo å nd stingbddn ll stingttthtn, s avsnittt Just stingbddn og -ttthtn fo knapphull ovnfo. * Et hullvktøy kan kjøps som kstautsty. 28

31 Knapphull md ilggståd Søm numm: 24 Tådspnning: 1 til 5 Tykkfot: Automatisk knapphullsfot R z Buk dn samm fmgangsmåtn som fo fikantt knapphull. Vlg n stingbdd som pass tykklsn på tådn. Nå knapphullsfotn hvt, hkt du n løkk av ilggstådn på tådfingn bak på knapphullsfotn. Tkk ndn på ilggstådn mot dg und knapphullsfotn. Hkt ilggstådn i gafflspot på fosidn av dn automatisk knapphullsfotn, slik at d stammt. Snk nåln nd i plaggt d knapphullt skal stat, og snk dtt tykkfotn. Tådfing Gaffl x Stat maskinn og sy knapphullt. Bgg knapphullstolpn og tvsømmn sys ov ilggstådn. Fjn stofft fa maskinn og klipp kun av sytådn. Ovtåd Undtåd c Tkk d løs ndn på ilggstådn fo å stamm dn. Tæ ndn på ilggstådn gjnnom øyt på n vanlig synål. Tkk dtt ndn gjnnom på vangsidn av stofft og knyt dm. HUSK: Klipp ilggstådn i bgg nd dsom dn sydd fast i stofft og ikk kan tkks. 29

32 Stoppsøm S ø m n u m m : 27 T å d sp n n i ng: 3 til 6 T ykk f ot: A u tomatisk knap p hul l s f o t R z x c v Bgyn n å sy 1 Skyv kna p p h old n m a ksimalt ut b a k o v. 2 Lgg p l ag g t und t ykk f otn. T ykk på nålp o s i sjo n sknap p n to g a ng. Flytt st o f f t til v n s t slik at du kan tk k b g g tåd n u n d f otn. 3 Snk f o tn og sta t m a sk i n n. Maski n n vil sy n f st s ø m, 16 ad md st o pp s ø m, n y f st s ø m, og d tt s t opp a u toma t isk. 4 S n u sto f f t og gjnta d n n p o s s sn. Knap p hol d Sta tpu n k t 2 cm 0,7 cm t u y Sy n k o t stop p søm F o å sy n s t opp s ø m s o m k o t nn 2 cm, st o pp f ø s t maski n n n å du ha sydd ø n s k t lng d y, og t y k k dtt på v ss ø mkna p pn t. Øns k t lng d u h a b litt f a stsatt. Sta t maski n n på n y tt og f o t stt å sy til dn sto p p automat i sk. t R v ss ø mk n app y Øns k t l n gd u Sta tpu n k t Sy n n y stoppsøm i s a mm stø ls Sta t ga n s k n k lt m a sk i n n f o å sy n da n st o pp s ø m i s a m m s t ø l s. i J ust ba l a nsn p å n stop p søm Du kan j u st bala n s n p å n sto p p s ø m på f ø lgn d måt: T ykk på piltastn f o å flytt ma k ø n und v di n "d5" i (standadinnstilling). Hv i s d n h ø y sid n på s t opp s ø mm n l a v nn på v nst sid, t ykk på knappn f o å still v din til "d6" ~ "d9" f o å j vn ut s t opp s ø mm n. Hv i s d n v n s t sid n p å s t o p p s ø m m n l a v n n på h ø y sid, t ykk på k n a p p n f o å s t ill v d i n til "d1" ~ "d4" f o å j vn ut s t opp s ø mm n. 3 0

33 Fostkningssøm Søm numm: 28 Tådspnning: 3 til 6 Tykkfot: Applikasjonsfot F Fostkningssømmn buks til å fostk lomm, buksskitt og blthmp d dt nødvndig md n ksta kaftig søm. Stat å sy Stat maskinn og sy til dn stopp automatisk. Maskinn vil sy n 1,5 cm lang fostkningssøm. 1,5 cm Sy n kot fostkningssøm * Still inn hastightskontolln på n lav innstilling. Fo å sy n fostkningssøm som kot nn 1,5 cm, stopp føst maskinn nå du ha sydd ønskt lngd, og tykk dtt på vssømknappn. Lngdn på fostkningssømmn ha nå blitt fastsatt. Stat maskinn på nytt og fotstt å sy til dn stopp automatisk. Ønskt lngd Rvssømknapp Lngd på fostkningssøm t Statpunkt Sy n ny fostkningssøm i samm støls Stat gansk nklt å sy pånytt, utn å gjø nding, fo å sy nda n fostkningssøm i samm støls. t Øy Søm numm: 29 Ovtådspnning: 1 til 4 Tykkfot: Applikasjonsfot F Øyt buks til snohull o.l. Bgynn å sy Fst applikasjonsfotn F til maskinn. Stat symaskinn. Maskinn vil stopp automatisk nå øyt fdigsydd. Åpn øyt md n syl, hullappaat ll spiss saks. Koig balansn på t øy Koig balansn på øyt på følgnd måt: Tykk på piltastn fo å flytt makøn und vdin "L3" (standadinnstilling). Hvis avstandn i øyt bli stø, tykk på knappn fo å jvn ut sømmn. (L1~L2) Hvis øyt ovlapps, tykk på knappn fo å gjø sømmn jvn. (L4~L5) HUSK: Balansn kan justs innnfo L1 til L5 (standadinnstillingn L3). 31

34 Sy i glidlås Søm numm: 00 Ovtådspnning: 1 til 4 Tykkfot: Sik-sak fot A Glidlåsfot E Mont glidlåsfotn Snk fstspot i fotholdn nd på pinnn på fotn. Fo å sy vnst sid av glidlåsn, fst glidlåsfotn på høy sid. Fo å sy høy sid av glidlåsn, fst glidlåsfotn på vnst sid. Spo Pinn Fo å sy vnst sid Fo å sy høy sid i o!3!1!0!2!4 t y u Klagjø stofft Lgg til 1 cm på glidlåslngdn. Dtt bli dn total lngdn på åpningn. Rttsidn på stofft 1 cm Støls på åpning Lngd på glidlås t Glid y Glidlåstnn u Glidlåsbånd i Vangsidn på stofft o Endn på åpningn Plass ttsidn på stofft mot hvand, og sy opp til ndn på glidlåsåpningn md t 2 cm sømmonn. Sy vssøm fo å fst sømmn. Fst sik-sak fotn til maskinn og tåkl langs glidlåsåpningn md n stinglngd på 4.5.!0 2 cm!1 Glidlåsåpning (tåkling)!22 Rvssting!3 Endn på åpningn!4 Søm HUSK: Still tådspnningn nd på 1 nå du sy tåklsøm. z t y u Stat å sy Btt opp dt øv sømmonnt. Btt tilbak dt nd sømmonnt fo å lag n 3 mm btt. Plass glidlåstnnn vd sidn av bttn, og fst glidlåsn md knappnål fo å hold dn på plass. Nd stofflag Endn på glidlåsåpningn Glidlåstnn 3 mm t Vangsidn på dt øv stofflagt y Støls på åpning u Fald 32

35 x Sy i glidlås (fots.) Fst tykkfotn på høy sid av pinnn. Sy gjnnom all lagn fa ndn på glidlåsåpningn, vd å fø glidlåstnnn langs kantn på tykkfotn. c i Stopp maskinn 5 cm fø tykkfotn nå glidn på glidlåsbåndt. Snk nåln nd i stofft og hv tykkfotn. Åpn glidlåsn, snk dtt tykkfotn og sy stn av sømmn. i Glid o 5 cm o v!0 Lukk glidlåsn og btt dt øv stofflagt flatt ov glidlåsn. Tåkl dt øv stofflagt og glidlåsbåndt sammn.!0 Tåklsting b n!1!2 Ta av fotn og fst dn på nytt på vnst sid av pinnn. Sy 1 cm vssøm på tvs av ndn på åpningn. Di stofft 90 gad og sy gjnnom plaggt og glidlåsbåndt. Rvssøm Stopp maskinn 5 cm fø tykkfotn nå glidn på glidlåsbåndt. Snk nåln nd i stofft og hv tykkfotn. Fjn tåklstingn. Tåklsting m Åpn glidlåsn, snk dtt tykkfotn og sy stn av sømmn. Nå du fdig md å sy, fjn du tåklstingn på dt øvst stofflagt. 33

36 Usynlig faldsøm Søm numm: Tådspnning: Tykkfot: 10 1 til 4 Usynlig faldsøm fot G z (1) (2) Lag n fald på vangsidn av stofft fo å dann t sømmonn på 0,4-0,7 cm. Vangsidn på stofft 0,4-0,7 cm (1) På tykk stoff som ha n tndns til å akn, må du føst tåkl ov klippkantn. (2) På tynn stoff, btt klippkantn inn i faldn og du slipp å kast ov klippkantn. x Plass stofft slik at faldn vd sidn av sømlinjaln på fotn. Snk tykkfotn. Just nålposisjonn vd bhov. Sy vd å fø faldn langs linjaln. Fald Linjal c Btt ut stofft nå du fdig md å sy. HUSK: Hvis nåln tff fo langt inn på faldn, vil stingn væ synlig på ttsidn av stofft. Just da nålposisjonn. (1) (2) Just nålposisjonn Tykk på makøknappn fo å flytt makøn und stingbddvdin 0,6 (standadinnstilling). (1) Tykk på knappn fo å flytt nålposisjonn til høy. (2) Tykk på knappn fo å flytt nålposisjonn til vnst. LCD-skjmn vil vis avstandn mllom linjaln og vnst nål posisjon i millimt. Nålposisjonn kan justs fa 0.0 til 1.2. Vnst nålposisjon Linjal HUSK: Nålposisjonn kan justs, mn stingbddn vil fobli dn samm. 34

37 Sy i knapp Søm numm: 07 Ovtådspnning: 3 til 7 Tykkfot: Applikasjonsfot F Tanspotø: Snkt z x c v b n 1 Snk tanspotøn. 2 Still hulln i knappn på linj md dt hoisontal spot i tykkfotn. 3 Snk tykkfotn fo å hold knappn på plass. 4 Just stingbddn slik at nåln gå nd i dt vnst hullt i knappn. 5 Di på håndhjult slik at nåln gå nd i dt høy hullt i knappn. Just stingbddn på nytt, om nødvndig. 6 Sy gjntatt gang. m, 7 Klipp av tådn nå du fdig md å sy, mn la dt væ igjn 10 cm md tåd vd knappn. 8 Vd buk av n vanlig synål, tkk dn øv tådn gjnnom på vangsidn av stofft og knyt ndn. * Nå du fdig md å sy i knapp, hv du tanspotøn fo å sy på nomal måt. AVSNITT IV. DEKORSØM But kantsøm Søm numm: 11 Ovtådspnning: 6 til 8 Tykkfot: Applikasjonsfot F Buk t tynt stoff (f.ks. tikot). Btt stofft slik vist, og sy langs foldn. La nåln så vidt tff på utsidn av dn bttd kantn fo å lag n but kantsøm. Dt kan væ du må øk spnningn på ovtådn no fo å oppnå ffktn. Hvis du skal sy fl ad md but kantsøm, skal adn væ minst 1,5 cm fa hvand. Du kan også sy but kantsøm i all tning på stikkstoff ll myk silkvvd stoff. 35

38 Applikasjonssøm Søm numm: Ovtådspnning: Tykkfot: 13 1 til 4 Applikasjons fot F Lgg n applikasjon på stofft og fst dn vd hjlp av tåklsting ll knappnål. Rdus fottykkt fo nkl å kunn sving undt bud applikasjon. Sty stofft mns du sy, slik at nåln tff langs yttkantn på applikasjonn. Applikasjon Yttkant y Just stingbddn Vlg søm 13. Tykk på makøknappn fo å flytt makøn und stingbddvdin 3.5 (standadinnstilling). Tykk på knappn fo å dus stingbddn. Tykk på knappn fo å øk stingbddn t. Stingbddn vil nds ut fa snt nålposisjon y. t Patchoksøm(cazy uilt) Søm numm: Tådspnning: Tykkfot: 18 og 21 3 til 6 Sik-sak fot A Applikasjons fot F z Lgg lappn sammn md ttsidn mot hvand. Vlg søm 18. Sy n nøyaktig 1/4" sømmonn. Vangsidn på stofft Rttsidn på stofft x c Vlg søm numm 21. Fjn sikksakkfot A og fst på satngsømfot F. Pss sømmonnt fo å åpn dt. Sy søm 21 ov dn midt sømlinjn på ttsidn av plaggt/stofft. 36

39 Fagottsøm Søm numm: 22 Tådspnning: 3 til 6 Tykkfot: Satngsøm fot F Buk dnn sømmn til å sy sammn to stoffstykk fo å lag t åpnt abid og tilfø t intssant dsignlmnt. Lag n btt på 1,5 cm på hvt stoffstykk som btts på baksidn av stofft. Pss dtt bttn md t stykjn. Fst d to stykkn til t stykk papi ll vannløslig stabilising md t mllomom på 3-4 mm. Sy langsomt og fø stofft slik at nåln tff bttn på bgg stoffstykkn. Fjn papit nå du fdig md å sy. 3-4 mm Papi Satngsøm Søm numm: 15 Tådspnning: 3 til 6 Tykkfot: Applikasjons fot F * Sømmønst 16 kan også buks. Fo å oppnå t bd sultat, bø du buk t mllomlgg på vangsidn av stofft nå du sy i lastisk stoff. Tykk på dn automatisk fstsøm knappn vd sluttn av sømmn. 37

40 Dkoativ sømkombinasjon Søm numm: 16 og 17 Tådspnning: 3 til 6 Tykkfot: Applikasjons fot F x z c Fo å kombin to lmnt fa mønst 16 og 17. Sy mønst 16 og tykk på dn automatisk låsknappn mns du sy lmnt numm to. Maskinn vil stopp automatisk nå lmnt numm to fdigsydd. Automatisk låsknapp Vlg mønst 17. Tykk på dn automatisk låsknappn og bgynn å sy. Maskinn vil sy tt lmnt fa mønst 17 og dtt stopp automatisk. Gjnta posssn ovnfo. Koig ubalanst sømm Sømsultatt fo lastisk sømm avhngig av fl fakto, slik som syhastight, stofftyp, antall lag osv. Sy alltid n pøv på n bit av stofft du skal buk, føst. Hvis lastisk sømm ubalanst, kan du koig tanspotøbalansn. Justingssku Elastisk sømm Hvis mønstt kompimt, vi justingsskun i tningn +. Hvis mønstt stukkt, vi justingsskun i tningn -. Jvnht på fostkningssøm Hvis sømmn ikk møt statposisjonn, vi justingsskun i tningn +. Hvis sømmn ikk møt tuposisjonn, vi justingsskun i tningn -. 38

41 z AVSNITT V. VEDLIKEHOLD AV SYMASKINEN Rngjøing av spolhus og tanspotø ADVARSEL: Slå av maskinn og tkk ut kontaktn fø du ngjø maskinn. Maskinn skal ikk dmonts utov dt som bskvt i dtt avsnittt. x ADVARSEL: Ikk oppbva symaskinn på std md høy luftfuktight, i næht av vamovn ll i dikt sollys. c v b y t t u HUSK: Tøk ov maskinns ovflat md n myk klut og t nøytalt ngjøingsmiddl. Nå du ha ngjot maskinn, fst nåln og tykkfotn til maskinn. Tykk på nålposisjonsknappn fo å hv nåln, og tkk dtt ut ldningn. Ta ut nåln og ta av tykkfotn Fjn dkslt vd å skyv utløsknappn mot høy. Ta ut undtådspoln. Bøst vkk støv og lo. (Du kan også buk n støvsug til å gjø dtt.) 1 Fjn fstskun på stingplatn vd buk av skutkknøkkln som fulgt md maskinn. Fjn stingplatn. 2 Løft opp spolholdn t og ta dn ut. 3 Rngjø spolholdn t md lobøstn. 4 Rngjø tanspotøn y md lobøstn. 5 Rngjø gipomådt u md n tø klut. u Skutkknøkkl Låssku Stingplat Lobøst t Spolhold y Tanspotø u Gipomådt * Du kan også buk n støvsug. * Dt ikk nødvndig å smø maskinn. c z x Stt spolholdn på plass 1 Stt inn spolholdn slik at tappn sitt mot stoppfjæn Sjkk at dt kan vis fitt til sidn non få millimt. 2 Lgg i spoln. 3 Fst stingplatn md låsskun t. Nå du ha ngjot maskinn, fst nåln og tykkfotn til maskinn. Spolhold Stoppfjæ Tapp Skutkknøkkl t Låssku t 39

42 Poblm og vaslsignal Vaslsignal Åsak Løsning Maskinn vil ikk sy vd buk av stat/stopp-knappn fodi pdaln koblt til maskinn. Kobl fa pdaln og stat maskinn på nytt. Et knapphull sys utn at knapphullspakn snkt. Snk knapphullspakn og stat maskinn på nytt. Spolappaat t stå i spolposisjon Flytt spol appaatt mot vnst. Maskinn ha blitt statt fo askt tt at dn stoppt på gunn av ovblastning. Vnt i minst 15 skund fø du stat på nytt. Hvis tåd ha satt sg fast, fjn tådn. Lydsignal Pip Pip-pip-pip Pip-pip-piip Piip Du vil hø t lydsignal vd: Nomal dift Ugyldig dift Fullføt knapphullsøm Filfunksjon 40

43 Filsøking Poblm Ovtådn yk Undtådn yk Nåln bkk Maskinn hopp ov sting Sømmn ynks Stofft tanspots ikk jvnt Stingn dann løkk på vangsidn av stofft Maskinn vik ikk Knapphull sys ikk som d skal Maskinn båk og gå ujvnt Åsak 1. Ovtådn ikk iktig tædd. 2. Spnningn på ovtådn fo stam. 3. Nåln bøyd ll butt. 4. Nåln ikk satt iktig inn. 5. Ovtådn og undtådn ikk lagt bak og und tykkfotn nå du bgynn å sy. 6. Tådn bl ikk datt ut bakov nå du va fdig md å sy. 7. Tådn ntn fo tykk ll fo tynn fo nåln. 1. Undtådn ikk iktig tædd i spolhust. 2. Dt ha samlt sg fo my lo i spolhust. 3. Spoln skadt og ot ikk jvnt. 4. Tådn viklt fo løst på spoln. 1. Nåln ikk satt iktig inn. 2. Nålklmmskun løs. 3. Tådn bl ikk datt ut bakov nå du va fdig md å sy. 4. Nåln fo tynn fo stofft du sy i. 5. Tykkfotn ikk gnt fo sømmn du sy. 1. Nåln ikk iktig satt inn, ll dn bøyd ll butt. 2. Nåln og/ll tådn gn sg ikk fo dt du sy. 3. Du buk ikk n nål av typn Blu Tip nå du sy i lastisk stoff, svæt tynn stoff ll synttisk stoff. 4. Ovtådn ikk iktig tædd. 5. Nåln som buks av dålig kvalitt. 1. Spnningn på ovtådn fo stam. 2. Ovtådn ikk iktig tædd. 3. Nåln fo tykk fo stofft du sy i. 4. Stinglngdn fo lang fo stofft. 1. Tanspotøn full av lo. 2. Stingn fo kot. 3. Tanspotøn ikk hvt tt at du ha sydd md snkt tanspotø. 1. Spnningn på ovtådn fo løs. 2. Nåln ntn fo tykk ll fo tynn fo tådn. 1. Støpslt på maskinn ikk satt i n stømkontakt. 2. Tåd ha satt sg fast i spolhust. 3. Spolappaatt ikk satt tilbak til vnst tt spoling. 1. Stingttthtn gn sg ikk fo stofft du sy i. 2. Dt ikk bukt t passnd mllomlgg fo lastisk ll synttisk stoff. 1. Tåd ha satt sg fast i spolhust. 2. Lo ha samlt sg i spolholdn. Rfans S sid 13, 14 S sid 17, 18 S sid 9 S sid 9 S sid 19 S sid 19 S sid 9 S sid 12 S sid 39 Skift spoln. S sid 11 S sid 9 S sid 9 S sid 19 S sid 9 Skift tykkfotn. S sid 9 S sid 9 S sid 9 S sid 13, 14 Skift ut nåln. S sid 17, 18 S sid 13 S sid 9 Rdus stinglngdn. S sid 39 Øk stinglngdn. S sid 9 S sid 17, 18 S sid 9 S sid 4 S sid 39 S sid 11 S sid 28 Buk t mllomlgg. S sid 39 S sid 39 41

44 (NO)

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E20 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy.

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Tysk ingeniørkunst Innovativt design Med den originale Pfaff Feature! Svært enkelt Høy kvalitet Typisk Pfaff Har du lyst til å sy? Med select-symaskinen

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Viking Bjørk. Strand-dress 1409-1A

Viking Bjørk. Strand-dress 1409-1A Strand-dress 1409-1A Størrelse-1-3-6-9-12mnd-2år Overvidde-40-43-47-51-55-60cm Hel lengde-40-43-46-49-52-55cm Benlengde-5-6-7-8-9-10cm GARNALTERNATIV: (90 % bomull, 10% merino ull), Viking Alpaca Silk

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Sirkellinjal Circular attachment

Sirkellinjal Circular attachment designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPz - serien SPPHIRE -serien OPL -serien Sirkellinjal Circular attachment NORSK 4 35 5-1 4 35-1 Sirkellinjal Sirkellinjalen er det perfekte verktøyet

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

Amandas julebamser. strikket og heklet

Amandas julebamser. strikket og heklet Amandas julebamser strikket og heklet Bamsen er en ekstra gave til de små som ligger inne på julaften, og deres foreldre. En fast tradisjon, som Amandaprosjektet vil levere til ALLE landets Nyfødtintensiver

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X/X/X/X6 Besøk oss på http://solutions.brother.com der du kan få produktstøtte og svar på hyppig stilte sporsmål (HSS). VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Detaljer

Koksgrått nr 317 : 6 6 7 8 nøster Hvitt nr 300 : 1 1 1 1 nøste Grått nr 313 : 1 1 1 1 nøste

Koksgrått nr 317 : 6 6 7 8 nøster Hvitt nr 300 : 1 1 1 1 nøste Grått nr 313 : 1 1 1 1 nøste Bunad 1305-1 Størrelser: 12-18mnd 2 4 år Liidde: 47 51 55 56 cm Hel lengde,skjørt: 42 45 47 50 cm Hel lengde: 63 68 72 78 cm Koksgrått nr 317 : 6 6 7 8 nøster Hitt nr 300 : 1 1 1 1 nøste Grått nr 313 :

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK EKSAMEN I FAG TKT4105 DYNAMIKK

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK EKSAMEN I FAG TKT4105 DYNAMIKK sid 1 av 3 NORGES TEKNISK-NTURVITENSKELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Fali kontakt und ksan: Jan B. asth Tlf.: (735)93568 EKSMEN I FG TKT4105 DYNMIKK Fda 16. dsb 005 Tid: kl. 0900-1300

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG

INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG INSTRUKSJONS BOK INSTRUKTIONS BOK INSTRUKTIONS BOG MODELL MODELL MODEL 744D BRUKSANVISNING: For apparatr md t polarisrt støpsl (én pinn brdr nn d(n) andr): For å rdusr risikon for lktrisk støt r dt mningn

Detaljer

uilts for stjerner Hvert bilde representerer et stjernetegn og har størrelse 66 x 80 cm. Design, tekst og foto: Bente Vold Klausen

uilts for stjerner Hvert bilde representerer et stjernetegn og har størrelse 66 x 80 cm. Design, tekst og foto: Bente Vold Klausen uilts for stjerner I Quiltemagasinets første år, 1999, laget jeg disse stjernetegnbildene, to stjernetegn i hvert nummer gjennom hele året. Bildene ble veldig populære og jeg får fortsatt spørsmål om disse

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

coverlocktm 4.0 Bruksanvisning

coverlocktm 4.0 Bruksanvisning coverlocktm 4.0 Bruksanvisning SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, innskrenkede sanseevner eller mangel på

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Garnforbruk: Genser og hårbånd: (200) 200 (250) g Sko: 50 g

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Garnforbruk: Genser og hårbånd: (200) 200 (250) g Sko: 50 g 229 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Strikke. No. 254. Adore 60% alpakka 40% akryl. Superwash Sport 100% ull. Silja 80% ull 20% nylon. «Lettstrikk» Dame & barn

Strikke. No. 254. Adore 60% alpakka 40% akryl. Superwash Sport 100% ull. Silja 80% ull 20% nylon. «Lettstrikk» Dame & barn Strikke No. 254 No. 254 «Lettstrikk» Dame & barn Adore 60% alpakka 40% akryl Superwash Sport 100% ull Silja 80% ull 20% nylon 254-1 Garnforbruk til størrelse 6 år: ca 8 nøster (Adore) Garnforbruk til

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Viking Baby Ull 1006-1

Viking Baby Ull 1006-1 Viking Baby Ull 1006-1 Jakke, bukse, lue og sokker Størrelser: 0/3 6 9 mnd Overvidde: ca. 53 57 62cm Hel lengde: ca. 25 27 29 cm Ermelengde: ca 17 20 23 cm GARNALTERNATIV: Viking Baby Ull (100% merino

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 297 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt.

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. STRIKKETIPS Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. For at plagget du strikker skal få riktige mål og fasong, er det viktig

Detaljer

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Bruksanvisning SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt på den

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST.

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST. . VRST SPRNRSNTR ON. 8 S 0 R. 008 US 05 VRST 007 005 SPRNRSNTR 2 m2 00 02 03a 03 037 023 024. 025 R. 02 R. 027 OPPVS 028 OPPVS 029 03 ØN 38,2m2 035. OPPVS NTTT SVT V YTTRV. ØN NNRNN Å ÅTS PÅ STT. 9 034

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 290 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 273 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

Fem fine penalhus til skolestart

Fem fine penalhus til skolestart Fem fine penalhus til skolestart nødvendige remedier: Til skolesekken hører det også et pennalhus, og hvorfor ikke lage det selv? Vi har designet to sjarmerende utgaver som får deg til å trekke på smilebåndet.

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

Kompakt. Enkel. Fornøyelse.

Kompakt. Enkel. Fornøyelse. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskin med et unik design: den originale Elna Lotus fra 1968 er utstilt på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgsuksess over hele verden

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

Din tur til å stråle!

Din tur til å stråle! Din tur til å stråle! Fabelaktige egenskaper Så rimelig Tid for å stråle med... Eksepsjonell kapasitet Det utvidede arbeidsflaten gir større plass til quilter og andre store arbeider. Det store GraphicDisplay

Detaljer