Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult forfall må mlds sarst på tlf , v/ui Wtls. Asr o at d r ihabil i sak, må dt mlds fra om dtt. Utvalgt vil ta stadpukt til ihabilittsspørsmålt, jfr forvaltigslov. Vararprstatr møtr ttr ærmr mldig. Nor og Uvdal kommu , Ui Wtls politisk skrtær -1-

2 -2-

3 Sakskart: Utvalgs Saksr: PS 47/14 PS 48/14 PS 49/14 Sakstittl Søkad om drig av huslikotrakt. Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl for tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr Dagalifjll/ Torstlia Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl/ krav om rgulrigspla for vg til hytt på gr. 25, br. 9 vd Lagli på Imigfjll Lukkt/åpt -3-

4 A Nor og Uvdal kommu Rødbrg : Arkiv : U1 Saksmapp : 211/499 Avd. : Nærig, miljø og kommualtkikk Saksbhadlr : Trj Hallad Søkad om drig av huslikotrakt. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtdato Utvalgssak Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk /14 Sak gjldr: Søkad om rdusrt husli. Fakta: QF Tchologis v/ Ralf Larso søkr om å dr liavtal for kommus ærigslokalr på Gvamm. Bgruls Larso oppgir r at bdrift fortsatt r i utvikligsfas og at dt førstkommd vitr må pårgs mr utviklig og tstig. Søkr opplysr at utvikligskostad hittil har vært btydlig og at ha øskr å rdusr kostad itil fullskala produksjo igagstts. Idustrilokal på Gvamm krvr my rgi til oppvarmig, dt opplyss at l-kostad d sist to åra har vært kr 31., dt allr vstligst r oppvarmigskostadr. Søkr br om å få li d rovrt vrkstddl ca 1 m2 for samm m2 pris som ha å btalr og slipp husli for d 5 m2 stor hall i 215. Ha øskr også å rdusr oppsiglsstid til måd og br om å slipp oppvarmigskostad for hall. Ha tilbyr sg å fristill kotort og flytt alt ivtar i hall, slik at hall ka bytts til adr formål. Husliitkt fra QF var i 213 kr 715. Kommustyrt har tidligr fastsatt husli for Nor plast, QF har tilsvard avtal. Kommustyrt gjord følgd vdtak 18. mars 213 i K-sak18/13-4-

5 Nor og Uvdal kommu lggr til rtt for utviklig av ærigsaralt på Hvamm md litakr QF Tchologis slik: 1. Midlrtidig gardrobalgg for itil 15 prsor tablrs i utgag av mai Oppussig av ærigsområdt og sikrig md ytt gjrd og ikjørigsport utførs i utgag av august Kommu bkrftr itsjo om å bygg itil 5 kvm ærigslokalr md gardrobalgg 1 mådr ttr at bhovt r mldt fra QF Tchologis. Budsjttvdtak for 214 forutstts. 4. Adkomstvi forbdrs og rst av områdt asfaltrs samtidig md oppførig av vtult ybygg. 5. Dt bvilgs itil 1 millio kror for å utfør arbidr i 213. Utgift blastts disposisjosfodt. 6. Rådmas forslag til økoomipla og budsjtt iarbidr forslag for 214 md itil 1 millior kror basrt på oppdatrt kostadsaslag. Dt iarbids varsligstid på 1 mådr fra bgrut mldig om bhov for ybygg til byggt skal vær frdig. 7. Rådma gis fullmakt til å forhadl fram lagsiktig avtalr md QF Tchologis. Pkt 1 og 2 i vdtakt r gjomført, i tillgg r vtilasjo tablrt i kotorr og gardrobr. Dt maglr vtilasjo i vrkstdt. Saksbhadlrs vurdrig: Kommu r rglmssig iformrt om QF Tchologis si produktutviklig og framdrift på Gvamm. Saksbhadlr har god tro på at Larso lykks md å vidrutvikl produktt fram til t kommrsill lasrig. Dt r vasklig å brg tids og rssursbruk vd utviklig av høytkologisk komplisrt produktr. Ralf Larsso rfarr å at utvikligskostad tygr likviditt og at dt r bhov for mr tid til utviklig og tstig, før sriproduksjo ka igagstts. I d priod r dt tilstrkklig for ha å bytt dt rovrt vrkstdt og d gardrob. Skal Larso ku bytt vrkstdt må lokalt vtilrs, admiistrasjo har sjkkt ut at dt vil kost omlag kr 5. å tablr kl vtilasjo dr. Larso har ikk tidligr søkt om utvikligsstøtt fra kommu, i hllr fra Iovasjo Norg. E vtull rduksjo av husli å i slutt av utvikligsfas, ka fratrkks vtull søkad om utvikligsstøtt sir. Dt ass som uralistisk å få lid ut d stor hall på så kortsiktig basis. Dt abfals ikk å si opp åværd liavtal og at litakr slv styrr rgibruk for oppvarmig av hall. Dt blir drfor t spørsmål om å rdusr husli i priod og håp på at utvikligsprosjktt til Larso lykks. -5-

6 Rådmas forslag til vdtak: Nor og Uvdal kommu sr md spig på d vidr utviklig av QF Tchologis og ivilgr fritak for husli i produksjoshall fram til 1 spt Oppsiglsstid på 3 mådr vidrførs. Dt tablrs vtilasjo i vrkstdt. Tapt liitktr og tablrig av vtilasjo sum kr 11. blasts asvar 43, koto 1474 tilskudd til ærig. Vdlgg 1 Om li av lokalr -6-

7 QF Tcholo gi s AS Nor og Uvdal Kommu Komm ualtkikk Strum Rødbrg A gåd li av produk sjos lokal r på Gvamm. Md hvdls til tidli gr møt på Gvamm mllom Trj Hallad, Oddbjør Føbø, Stiar Brgrud og mg slv, dr jg påpkt d høy fyrigs kostad, på ærmr 3.kr, i l og tt kostadr pr år. Vikk t skylds d dårlig byggigsmåt (Siporx) ut isolrig. Dtt gir uforholdsmssig kostadr da jg ikk r i produksjo å og oprrr som i produksjos lokal. Jg r fortsatt udr tstig og i utvkligs fas. Jg har iv strt my pgr iom kommu udr mi 2 år i Norg, ut at bytt o støtt fra stat llr kommu. Jghar t forslag til løsig, frm til tstig r frdig: Kommu bfrir mg fra oppvarmig s og likostadr, fra mi åværd lokalr, fra d 31 okto br QFT(QFTchologis AS), får li Mll omfløy (R3) og Gardrob (R8) fra d i oktobr 214, til samm 2m kostad som i dag btals for produksjoslokal. Maskir og tstutstyr flytts til mllomf løy Da tstig r frdig og produksjo skal start r dt i ordig at QFT tar tilbak all lokal til d høyr 2m kostad som Ottar Husby har st li avtal om. Md vlig hils Ral Larso QF Tchologis AS Org.No Bak: SkuSparbak Gvamm raifgf to 363 Rødbrg Pho: Norway -7-

8 Nor og Uvdal kommu Rødbrg : Arkiv : 1/85/44 Saksmapp : 214/643 Avd. : Nærig, miljø og kommualtkikk Saksbhadlr : Hild Mari Loftsgård Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl for tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr Dagalifjll/ Torstlia MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtdato Utvalgssak Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk /14 Sak gjldr: Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl samt krav om rgulrigspla for oppførig av tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr. 44 på Dagalifjll vd Torstlia. Fakta: Søkad r datrt , sist dokumt i sak r mottatt Friis Arkitktr AS søkr på vg av Trod Wærp om dispsasjo fra kommuplas araldl for tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr. 44 på Dagalifjll vd Torstlia. Hytta liggr ca. 65 mtr øst for fylksvi 4, ca. 17 mtr ordøst for Torstlia Fjllstu. D liggr på ca. 136 mtr ovr havt. Eidomm liggr i t områd md lav bjørkskog. Dt r flr hyttr i dt samm områdt. Områdt r i kommupla fra 2 avsatt til LNF-områd (ladbruk, atur- og friluftsområd). Tilbyggt r drfor i strid md kommupla. Områdt omfatts også av rgioal pla for Hardagrvidda. Tomta igår i so F, Fritidsbbyggls i rgioal pla for Hardagrvidda. Rtigslij i pla sir følgd om fritidsbbyggls 3.6, først ldd: Områdt ka vidrutvikls, bbyggs og forttts i hhold til vdtatt kommuplar og rgulrigsplar. -8-

9 Nåværd hytt har t bruksaral på 89,2 m2 og t BYA på 1,8 m2. Dt søks å om å bygg til hytta 42,8 m2 BRA (49 m2 BYA). Hytta vil ttr tilbygg ha t BRA på 132 m2 (149,8 m2 BYA). I tillgg har hytta t uthus md BRA på 2 m2. Søkad bgrus md følgd: Utvidlss omfag o D aktull tomta r romslig o Utvidls ka ikk sis å vær til sjas for abor o Utvidls r ikk i koflikt md avstadskravt o Prosjktt ibærr ig form for kapasittsøkig på hytta o Atall sovrom vil ttr utvidls vær dt samm Likbhadligsprisippt o Søkr r kjt md at kommu i flr tilfllr har gitt tillatls til utvidls av hyttr også i LNF områdr og ifor samm størrlsskatgori Ovrordd plar o Edlig størrls liggr ifor «ormalgrs» av dt som kommu godkjr i adr sammhgr, f.ks samsvarr dtt md rgl for hyttr i rgulrt flt o Dagalifjllt r å tatt ut av villris lvområd o D hsy som tidligr har vært ivartatt i dtt områdt r å ikk lgr gjldd. Fordlr mot ulmpr o D forbdrig som r omsøkt på hytta vil brig d opp til d stadard som llrs sr på hyttr i kommu for øvrig o Søkr ka ikk s ulmpr kyttt til utvidls o Hsy bak bstmmls dt dispsrs fra vurdrs ikk å bli vstlig tilsidsatt og fordl vd å ivilg dispsasjo r klart størr ulmp Søkad r abovarslt. Dt r ikk mottatt mrkadr fra brørt abor. Admiistrasjo iformrt i brv datrt om kommus praksis i d typ sakr d sr år. Dt bl iformrt om kostad vd å få bhadlt søkad. Søkr bkrftt i brv datrt at d på tross av at søkad stridr mot kommus praksis md hsy på aral d sr år øskr å frmm d for politisk hovdutvalg. Søkad bl sdt på hørig til rgioal og statlig mydightr hvis saksområd vurdrs å bli dirkt brørt, jfr. pla- og bygigslovs D bl sdt på hørig til Fylksma i Buskrud, Buskrud Fylkskommu, NVE og Villrimda for Hardagrviddaområdt. Buskrud Fylkskommu har ikk kommt md uttalls i tidsfrist. Fylksma i Buskruds uttalls r datrt , mottatt i kommu Fylksma br kommu lgg særlig vkt på ladskapsmssig forhold og friluftsitrssr vd bhadlig av d sak. Hytta liggr i t -9-

10 høyfjllsområd md stor vrdi for allm ladskaps-, atur- og friluftsitrssr. Dt r o lav bjørkskog vd hytta, m idomm grsr til t størr myrområd md t hlt åpt og sårbart ladskap. Hytta liggr i t områd md flr hyttr som også øskr utvidlsr. Summ av flr tiltak ovr tid vil ku virk gativt på allm itrssr som kommu skal ivarta. Et vtult vdtak om dispsasjo må bgrus øy ut fra hlhtsvurdrig, blat at ut fra ladskap. Fylksma br om at kommu spsilt vurdrr størrls på dt omsøkt tilbyggt. E vtull dispsasjo vil gjør dt vasklig å avslå tilsvard søkadr. Dtt ka på sikt før til vstlig drig av ladskapts karaktr. Fylksma mr vtull dispsasjo vil ku skap uhldig prsds i strid md allm itrssr kyttt til fjllområdt. Drsom kommu fir grulag for å gi dispsasjo abfalr fylksma at tilbyggt blir rdusrt. Fylksma br om å bli holdt oritrt om kommus vidr bhadlig av sak. Villrimda for Hardagrviddaområdt har uttalt sg i brv datrt , mottatt Villrimda uttalr sg i forhold til villriitrss i områdt, og vktlggr i si vurdrig områdt si btydig som lvområd og områdts følsomht ovfor igrp. Ma vurdrr også tiltakt i forhold til om dt vil grr økt bruk og mr frdsl i områdt. I rgioal pla for Hardagrvidda ass Dagalitag som t midr aktult lvområd for villri. Dtt på gru av ttt hyttbbyggls og trafikk på FV 4. Tag r allikvl potsilt vitrbitområd for ri vd spsill forhold som disig av bitr, vasklig søforhold og likd. Villrimda for Hardagrviddaområdt har ut ifra villrihsy ig kommtarr til søkad om dispsasjo for tilbygg til hytt på Dagalifjll. Villrimda øskr å bli oritrt om vidr bhadlig av søkad. NVE har uttalt sg i -post datrt , mottatt samm dato. NVE har ig mrkadr til søkad at at kommu må forta kokrt vurdrig av om dt forliggr særlig grur for å gi dispsasjo. Vdtak om dispsasjo må ha god bgruls ut fra d kokrt forhold som r kyttt til sak, for å ugå at dt blir skapt uhldig prsds. Kommu r vidr asvarlig for at 28-1 i Pla- og bygigslov blir oppfylt. Kommu må drfor pås at dt ikk gis godkjig til utbyggig i farområdr. Da søkad ikk r i samsvar md kommuplaformålt og dt vidr ikk r rgulrigspla for områdt må sak bhadls som dispsasjossak. Saksbhadlrs vurdrig: Dispsasjosspørsmålt bhadls ttr kapittl 19 i pla- og bygigslov. I hhold til 19-2 ka ikk dispsasjo gis drsom hsy bak bstmmls dt dispsrs fra llr hsy i lovs formålsbstmmls blir vstlig tilsidsatt. I tillgg må fordl vd å gi dispsasjo vær klart størr ulmp vd samlt vurdrig. Lov agir sålds to vilkår som bgg må vær oppfylt for at dispsasjo skal ku gis. Dt ibærr at dt ormalt ikk vil vær aldig til å gi dispsasjo år hsy bak bstmmls dt søks dispsasjo fra fortsatt -1-

11 gjør sg gjldd md styrk. I utgagspuktt må dispsasjo vær fordl for allmht, ikk privat itrssr. Av pla- og bygigslovs 19-1 følgr dt at dispsasjo krvr grugitt søkad. Dt skal bskrivs hvilk forhold dt søks dispsasjo for og agis bgruls for dispsasjossøkad. Iholdskravt til søkad vurdrs å vær oppfylt. Kommu har i dtt områdt ivilgt dispsasjor ifor ramm av hva rtigslij til kommuplas araldl md bstmmlsr tillatr; maksimalt 1 m2 BRA og maks 5 mtr møhøyd for ksistrd byggområdr ut pla på saufjllt. Førig r vdtatt Dt r forutstig at tiltakt ikk r til hidr for allmhts rtt til fri frdsl llr i koflikt md adr itrssr. I prisippsak 78/12, bl dt dlgrt til admiistrasjo å bhadl søkadr om tilbygg ifor ramm i rtigslij til kommuplas araldl. All dispsasjossakr i områdt sds på hørig til kstr mydightr. Dlgasjo forutsttr at kstr brørt mydightr ikk har uttalt sg gativt til tiltakt. Dt r vidr forutstig at tiltakt r tilstrkklig tilpasst trrgts bskaffht og ladskapsbildt. Kommu har lagt sg på koskvt lij i forhold til å ikk gi tillatlsr som går utovr d praksis. D aktull hytt vil ttr oppførig av tilbyggt ligg utfor ramm for hva førigr til bstmmlsr til kommupla tillatr. D vi ha t BRA på godt ovr 1 m2. Sak ka ikk bhadls dlgrt i hhold til prisippsak 78/12, og må sålds bhadls i hovdutvalg for Nærig, miljø og kommualtkikk. Søkad bgrus md at d aktull tomta r romslig og at utvidls ikk vil vær til sjas for abor. Utvidls vil ikk vær i koflikt md avstadskravt og prosjktt ibærr ikk kapasittsøkig på hytta. Atall sovrom vil ttr utvidls vær dt samm. Bygig vil ttr tilbygg ha t BRA på 132 m2. Dtt ovrstigr rtigslij btydlig. Dt har vært ført koskvt lij md hsy på størrls og høyd på bygigr i saufjllt/ høyfjllt d sr år. Dt abfals ikk å avvik fra dtt i kltsak. Admiistrasjo mr at dt vil tilsidstt lov/ bstmmls i vstlig grad hvis avvikr fra rtigslij i d sak. Dt vil vær ulmp da dt vil mdfør økt blastig ut ovr dt som ormalt har vært aksptrt, og dt vil mdfør far for prsds i uhldig rtig. Søkad bgrus også md likbhadligsprisippt. Dt viss til at kommu i flr tilfllr har gitt tillatls til utvidls av hyttr også i LNF områdr og i samm størrlsskatgori. Saksbhadlr r ikk kjt md at dt d sist år har vært gitt dispsasjo og tillatls til hyttr md BRA ovr 1 m2 i LNF områd i fjllt. Kommu har båd admiistrativt og politisk vært koskvt på å forhold sg til kommuplas rtigslijr og 1 m2 BRA. Dt mdførr riktight at dt har vært gitt dispsasjo for hyttr ovr 1 m2 i LNF områdr, m dt r ikk i fjllområdr. Kommuplas rtigslijr har ulik aralgrsr i fjllområdr og i kommus områdr for øvrig. Dt viss i klag vidr til at hyttas omsøkt størrls r ifor ormalgrs av hva som godkjs f.ks hyttr i rgulrt flt. I rgulrt flt r dt g -11-

12 bstmmlsr for hva som tillats. Dtt ka ikk dirkt sammliks md LNF områdr. Slv om dtt områdt r «tatt ut av villris lvområdr» r dt frmdls flr forhold som skal vurdrs og vktlggs vd byggsakr i høyfjllt. Tomta igår i so F, Fritidsbbyggls i rgioal pla for Hardagrvidda. Rtigslij i pla sir følgd om fritidsbbyggls 3.6, først ldd: Områdt ka vidrutvikls, bbyggs og forttts i hhold til vdtatt kommuplar og rgulrigsplar. Vurdrig ttr rgioal pla for Hardagrvidda igår som t momt i dispsasjosvurdrig ttr Pla- og bygigslov I diss vurdrig forholdr kommuadmiistrasjo sg til d vt rtigslij for kommuplas araldl. Områdt r udrsøkt i DN si aturbas og Artsdatabaks artskart. Områdt liggr ifor rgioal pla for Hardagrviddaområdt (vurdrt for sg). Dt r ikk rgistrrt adr aturtypr llr artr i områdt som r viktig for å opprtthold aturmagfoldt. Drfor r dt ikk påvist potsill ffktr på aturmagfold drsom dispsasjo ivilgs. Kravt om kuskapsgrulagt i aturmagfoldlov 8 vurdrs drmd oppfylt, og før-var-prisippt i 9 tillggs midr vkt. I hhold til 1 skal d samld blastig økosystmt blir llr r utsatt for vurdrs. Tilbygg på ksistrd hytt i sg slv vurdrs å ha bgrst påvirkig på aturmagfoldt. Dt r imidlrtid i rtigslij til kommupla satt øvr aralbgrsig på hytt i områdt. Et aral utovr dtt vurdrs å ku mdfør far for prsdsvirkig og økt blastig på områdt ovr tid. Dt vurdrs ikk ødvdig å forta vurdrig ttr aturmagfoldlov Ettr samlt vurdrig av sak vil admiistrasjo abfal at dt ikk gis dispsasjo for tilbygg som omsøkt. Omsøkt tilbygg ovrstigr dt aralt kommu har praksis for å aksptr md hsy på hytt i områdt. På gru av områdts bskaffht som sårbart høyfjllsområd og ærht til villriområd r dt viktig å ha koskvt og rstriktiv forvaltig av områdt. Admiistrasjo ka drfor ikk abfal at dt gis dispsasjor ut ovr ramm i rtigslij til araldl av kommupla for Nor og Uvdal kommu. E dispsasjo som mdførr hytt på ovr 1 m2 BRA vil mdfør prsdsfar i uhldig rtig. Dt r også søkt om rammtillatls for tilbyggt. D sak vil bli bhadlt dlgrt av admiistrasjo i ttrtid. Hvis hovdutvalgt vdtar admiistrasjos forslag til vdtak vil også søkad om rammtillatls mått avslås. Rådmas forslag til vdtak: Md hjmml i Pla- og bygigslov 19-2 avslås søkad av om dispsasjo fra LNF-formålt i kommuplas araldl/ krav om rgulrigspla for oppførig av tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr. 44 på Dagalifjll. Vdtakt bgrus md følgd: På gru av områdts bskaffht som sårbart høyfjllsområd og ærht til villriområd r dt viktig å ha koskvt og rstriktiv forvaltig av områdt. Bygig vil ttr tilbygg ha t BRA 132 m2. Dtt ovrstigr rtigslij btydlig. Dt har vært ført koskvt lij md hsy på størrls og høyd på -12-

13 bygigr i saufjllt/ høyfjllt d sr år, og bør ikk avvik fra dtt i kltsak. Kommu mr at dispsasjo som omsøkt hr vil tilsidstt lov/ bstmmls i vstlig grad. Dt vil vær ulmp da dt vil mdfør økt blastig ut ovr dt som ormalt har vært aksptrt, og dt vil mdfør far for prsds i uhldig rtig. Vdlgg 1 Vdlgg til NMK sak - Dispsasjossøkad av Vdlgg til NMK sak - ovrsiktskart Saksdokumtr Saks øvrig dokumtr -13-

14 F JL 5 ARKITEKTER Norog Uvdal kommu NMK-avd Strum 363 RØDBERG AS Mottatt. Nor og UvcIaI kommu 1 JULI214 Ly?.. Saksr.: lsaksbh* C Strum11,363Rdbrg TIf.: Mobil: Bakgiro: Forta ksr.:no MVA Drsrf.:<tkst> Vår rf.:1491 Rødbrg SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, SØKNAD OM DISPENSASJONSFOR UTVIDELSEAV EKSISTERENDE HYTTEI LNF-OM RÅDE. Søkadvdlggs. Tiltakt r abovarslt og dt r ikk mottattmrkadr fra brørt abor. Md vlig hils FRI IS Friis Siv.ark.MNAL vdlgg: Søkad om tillatls til tiltak m/vdl. A.1 Opplysigr om ytr rammr B. I Disp,søkad C.1 Nabovarsl mlkvittdgsskjma D.1 Situasjospla E.1 Tgigr.1 Gjomførigspia G.2 Søkad om asvarsrtt kopi mlvdlgg: Trod Wærp Grølad DRAMMEN fr RESSURS AS -14-

15 FiL5 ARKITEKTER AS B.1 SØKNAD OM DISPENSAS JON FOR: Trod Wærp GNR/BNR 1 /85 F.r 44 DAGALIFJELLET, NORE OG UVDAL KOMMUNE. Ildig Dt søksom å utvid ksistrdhytt md sovromsfl lagt i vikl på ksistrd bygig. Bygig har i dag t BRApå 89,2 m2 og t BYA på 1,8 m2. Utvidlsdt søks om r hhv 42,8 m2 BRA og 49 m2 BYA.I tillgg r dt tidligrgitttillatls til oppførig av t uthuspåidomm(sak 24/1873) md t bruksaral (BRA)på 2 m2. Hytta r tidligrutvidt ttr søkad. D gag fikk tiltakshavr mutligbskjd om at dt Ikk var mulig å riv hl d gamlhytta og bygg opp igj på ytt. Mulight for å oppå optimal utyttlsbl drvd bgrst. Hvadt søksom dispsasjofor Hytta liggri urgulrt områd og i områd agitt som LNF-områd i gjlddkommupla hvor dt r grlt byggforbud. Dt r drfor krav om at dt gis dispsasjofor dt grll byggforbudt. Som bgruls aførs: 1) Utvidlss omfag. D aktull tomta r romsligog d omsøkt utvidlska ikk sis å værtil sjas for øvrig abor. Utvidls r ikk i koflikt md avstadskravi PBL Prosjktt ibærrikk o form for kapasittsøkig på hytta, vd at dl av bygig frigjørs for t mr romslig kjk og at tt sovrom disporssom bod. Atall sovrom vil ttr utvidls bli dt samm. 2) Likbhadligsprisippt. Vi r kjt md at kommu i flr tilfllr har gitt tillatlsr til utvidlsrav hyttr også i LNF områdr og iforsamm størrlsskatgori. 3) Ovrorddplar. Edlig størrls liggrifor ormalgrs. av dt som kommu tillatr i adr sammhgr, f.ks samsvarrdtt md rglfor hyttr i rgulrt flt. Dt må også tas md i vurdrigat Dagalifjllt å r tatt ut av villris lvområd, og at d hsy som tidligr har vært ivartatt i dtt områdt å ikk lgr r gjldd. Fordlr vld opp mot aktull ulmpr. D forbdrigsom gjomførs på hytta vil brig d opp til d stadard som llrs sr på hyttr i kommu førøvrig. Vi ka ikk s ulmprkytta til d utvidls. Vi vurdrr at hsybak bstmmls dt dispsrs fra ikk blir vstlig tilsidsatt og at fordl vd å ivilg dispsasjor klart størr ulmp vd dtt. Dt amods om dispsasjo for tiltakt. Røcibrg Nils Frils,siv,ark.MNAL -15-

16 / /t ji -16-

17 T [:::Elii Ei ARKITEKTER AS Slrum11.363ORadbrg. TH N: Rv., Liv og Trod Wrp Hylt Torstlla Forproslkt Pla 1.tg Tcgmguuam: Proar Pmujolmiaiz Togm av: os.os.m mmummmm Kamlo av : NF Tg.t.: Ramm.: 1-1 <:> 1'?.. 1 :so (A2=1:5oA4=1:1oo) '

18 t o rd øs N N :

19 s t V r ø S :

20 , v v / - - :7 -, ord S tfra \ 3 v s t f ra t 3 D S

21 Utskrift Sid i av i &B

22 Nor og Uvdal kommu Rødbrg : Arkiv : 25/9 Saksmapp : 212/429 Avd. : Nærig, miljø og kommualtkikk Saksbhadlr : Hild Mari Loftsgård Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl/ krav om rgulrigspla for vg til hytt på gr. 25, br. 9 vd Lagli på Imigfjll MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtdato Utvalgssak Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk /14 Sak gjldr: Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl/ krav om rgulrigspla for hyttvi på gr. 25 br. 2 frm til gr. 25, br. 9 i Lagli-områdt på Imigfjll. Fakta: Søkad r datrt Sist dokumt i sak r mottatt Områdt bl bfart av hovdutvalg for Nærig, miljø og kommualtkikk, Fylksma i Buskrud og rprstatr fra kommuadmiistrasjo Joh Egil Ivrs søkr i brv datrt om dispsasjo for å få godkjt vi frm til si hytt, gr. 25, br. 9, vd Lagli på Imigfjll. Dt aktull områdt liggr vd Lagli str, og r avsatt til LNF-formål i gjldd kommupla. Områdt r urgulrt, og liggr i so C Fjll og a utmark i rgioal pla for Hardagrvidda. Vi har lgd på ca. 35 mtr og liggr mtr ovr havt. Dtt r t saufjllsområd md vir- og grasvgtasjo. Vg liggr på tørr «rygg» og r godt sylig fra flr katr. Søkad bgrus md følgd: Dt r allrd ksistrd traktorvi til hytta -22-

23 Vi r allrd utbdrt vd at strømkabl for tilkoplig av strøm til hytt bl gravd d i ksistrd traktorvi. E-vrkt krvr viss stadard på arbid som utførs vd gravig og plarig av kabltrasr Dt r ku brukt ksistrd mass på vi Dt r strødd på grssfrø og gjødsl lags vi for at d skal fall mst mulig aturlig i i trrgt Dt r tilrttlagt for ilggig av va og Jts klostt i hytta. Takr for svartva og gråva r lagt d og dt r bhov for adkomst for sptikbil. Tiltakt har lokal miljøgvist i forhold til tidligr avløpsløsig Bilvi vil ltt trasport av brsl, matrill og størr tig Bilvi gir i tillgg søkrs mor på 82 år mulight til å vær md på hytta. Søkad r abovarslt. Dt r ikk mottatt mrkadr fra brørt abor. D sak startt i 212 da dt bl søkt om avløpsalgg til hytta. Dt bl da oppdagt at dt ikk r godkjt bilvi frm til hytta. Vg bl ttr amodig om rdgjørls bskrvt som traktorvi i dårlig forfatig. Dt bl rdgjort for at vg bl utbdrt i forbidls md lggig av trkkrør til lktrisk kabl frm til hytta, og at vg ka bytts båd av prsobil og lastbil. Kommu iformrt da om at dt tiltakt som bl bskrvt var å btrakt som søkadspliktig ttr Pla- og Bygigslov 2-1. I tillgg krvd tiltakt dispsasjo da områdt r t LNFområd. Dt bl dl korrspodas i sak dr søkr hvdt at dt r bilvi frm til hytta. Gaml kart visr at dt har gått kjørspor, bskrvt som traktortras opp til hytta. D oppgradrig av vg som har skjdd vd at dt r lagt kabltras for strøm lags vistrkig gir ikk automatisk strkig status som vi. Når slik kabltrasr alggs skal trrgt i ttrkat tilbakførs til d stad dt tidligr var. Slik status r pr. i dag ka vg ku bytts til trasport til hytta ttr at dt r søkt om tillatls til motorfrdsl i utmark. Status på strkig r som tidligr «utmark md kjørspor». I dt aktull områdt på idomm gr. 25 br. 2 fis ca. 5 urgulrt hyttr oppført på 6-, 7- og 8-tallt. Kommu har vd flr aldigr øskt at områd skal rgulrs for å sikr forutsigbar bhadlig av byggsøkadr i områdt, samt hlhtlig pla for å irgulr vir. Dt bl sst avholdt oppstartsmøt for rgulrigsplaarbid i områd i 212, m d pla blir dt ttr admiistrasjos kjskap ikk arbidt vidr md. Kommu har pr. i dag ikk o kokrt tall på hvor mag hyttr som har vi og hvor mag som ikk har vi. Dt forliggr ikk o ksakt ovrsikt ovr hvilk vir som vt. r godkjt. Kartlggig av dtt r omfattd jobb. E slik kartlggig vil mått skj i plaprosss. I følg kartvrk og flyfoto sr imidlrtid at dt r god dl av hytt i områdt som bar har stir. Dispsasjossøkad bl sdt på hørig til rgioal og statlig mydightr hvis saksområd vurdrs å bli dirkt brørt, jfr. pla- og bygigslovs D bl sdt på hørig til Fylksma i Buskrud, Buskrud Fylkskommu, NVE og Villrimda for Hardagrviddaområdt. -23-

24 Buskrud Fylkskommu har ikk kommt md uttalls i tidsfrist. Fylksma i Buskruds uttalls r datrt , mottatt i kommu Fylksma skrivr at områdt har stor vrdi for allm ladskaps-, atur- og friluftsitrssr. Fylksma asr at y vir i saufjllt vil vær godt sylig fra stor områdr og rdusr områdts vrdi for allm atur- og friluftsitrssr. Eidomm liggr ær asjoalt villriområd. Algg av vi til hyttr i dtt områdt ka gi økt msklig aktivitt og forstyrrlsr for villri. Ut fra prisippt om lik bhadlig av lik sakr ka dt bli vasklig for kommu å avslå søkadr om tilsvard vgbyggig til adr hyttr i dtt sårbar områdt. Summ av flr tiltak vil virk gativt. Fylksma visr spsilt til Naturmagfoldlov 1 som omhadlr samlt virkig. Formålt r å hidr gradvis forvitrig llr dbyggig av ladskap, økosystmr, aturtypr og artr vd å s summ av tidligr, åværd og frmtidig påvirkig. Et vtult vdtak om dispsasjo må drfor øy bgrus ut fra hlhtsvurdrig md spsill fokus på ladskap og villri. Fylksma vil i utgagspuktt fraråd yttrligr vibyggig i områdt. I d sak sr d imidlrtid at dt allrd r gjort btydlig igrp i trrgt gjom ksistrd traktorvi og arbid kyttt til frmførig av strømkabl (dt forutstts at diss tiltak r lovlig tablrt). Drsom kommu fir at dt r grulag for dispsasjo må dt stills vilkår om god trrgtilpasig og istadsttig. Fylksma br kommu lgg vkt på plaog bygigslovs vilkår om dispsasjo og ugå vdtak som ka skap uhldig prsds for byggig av hyttvir i saufjllt. Fylksma br om å bli oritrt om kommus vidr bhadlig av sak. Villrimda for Hardagrviddaområdt har uttalt sg i brv datrt mottatt Villrimda uttalr sg i forhold til villriitrss i områdt, og vktlggr i si vurdrig områdt si btydig som lvområd og områdts følsomht ovfor igrp. Ma vurdrr også tiltakt i forhold til om dt vil grr økt bruk og mr frdsl i områdt. Villrimda visr til rgioal pla for Hardagrvidda , rtigslijr om vgr, 2.3: «Vgutbdrigr og y vgr som økr mulight for bilkjørig og frdsl i i villris lvområdr skal som hovdrgl ikk byggs. Drsom dtt likvl tillats, skal bhovt for frdslsrgulrigr vd bom og rstriksjor på brøytig vurdrs.» Tiltak for å sikr villri og ds lvområdr har strkt fokus i Rgjrig. Norg har t itrasjoalt asvar for å ta var på d art og ds lv- og trkkområdr. Hardagrvidda har btgls som asjoalt villriområd. I d asjoal villriområd skal dt særlig prioritrs tiltak for å sikr villris lvområdr md tilstrkklig størrls, kvalitt og vadrigsmulightr. D størst gativ ffkt for villri kommr trolig av økt msklig aktivitt og forstyrrlsr i villriområd. Imigfjll r t viktig lvområd for villri, særlig i vitrbitpriod, og viktig trkkvi til Lufsjåtag går på sørsid av Søstva. Villri brukr områdt rudt Søstva hyppig til bit i vitrhalvårt. Områdt dr dt å søks vi r også my brukt av villri d sist år. Omsøkt vi vil gi mulig vitilkytig til mist tr hyttr i dtt områdt. E dispsasjo i d sak ka gi gativ samlt virkig. Dt bs om at dt tas hsy til Naturmagfoldlov 9 om før-var prisippt, da dtt tiltakt ka gi gativ virkigr for villri som ka vær vasklig å rvrsr. -24-

25 Villrimda for Hardagrviddaområdt vil ut i fra villrihsy ikk abfal at dt gis dispsasjo til byggig av vi til hytt på gr. 25, br. 9 på Imigfjll. E dispsasjo i d sak vil ku gi uhldig prsdsvirkig for kommus bhadlig av likd sakr i områdt sir, da dt fis flr hyttr i områdt ut bilvi. Villrimda br kommu om å vurdr d samld blastig i områdt, jfr. Naturmagfoldlov 1, da lttr tilgjglight til hytt i områdt vil ku gi økt bruk og frdsl, o som ka gi gativ ivirkig på villris bruk av områd. Villrimda øskr å bli oritrt om vidr bhadlig av søkad. NVE har uttalt sg i -post datrt mottatt samm dato. NVE ka ikk s at tiltakt brørr drs forvaltigsområdr. Kommu må forta kokrt vurdrig av om dt forliggr særlig grur for å gi dispsasjo. Vdtak om dispsasjo bør ha god bgruls ut fra d kokrt forhold som r kyttt til sak, for å ugå at dt blir skapt uhldig prsds. Da søkad ikk r i samsvar md kommuplaformålt og dt vidr ikk r rgulrigspla for områdt må sak bhadls som dispsasjossak. Saksbhadlrs vurdrig: Dispsasjosspørsmålt bhadls ttr kapittl 19 i pla- og bygigslov. I hhold til 19-2 ka ikk dispsasjo gis drsom hsy bak bstmmls dt dispsrs fra llr hsy i lovs formålsbstmmls blir vstlig tilsidsatt. I tillgg må fordl vd å gi dispsasjo vær klart størr ulmp vd samlt vurdrig. Lov agir sålds to kumulativ vilkår som bgg må vær oppfylt for at dispsasjo skal ku gis. Dt ibærr at dt ormalt ikk vil vær aldig til å gi dispsasjo år hsy bak bstmmls dt søks dispsasjo fra fortsatt gjør sg gjldd md styrk. I utgagspuktt må dispsasjo vær fordl for allmht, ikk privat itrssr. Av pla- og bygigslovs 19-1 følgr dt at dispsasjo krvr grugitt søkad. Dt skal bskrivs hvilk forhold dt søks dispsasjo for og agis bgruls for dispsasjossøkad. Iholdskravt til søkad vurdrs å vær oppfylt. Status pr. i dag i d sak r at dt å søks dispsasjo for å få godkjt strkig md gaml kjørspor som bilvi frm til gr. 25, br. 9. Dispsasjossøkad bgrus md at dt allrd r vi dr som r blitt forbdrt i forbidls md lggig av strømkabl. Dt viss til at dt ikk r tilført massr, ku brukt ksistrd massr vd lggig av kabltras. Tras r sådd igj for å fall aturlig i i trrgt. Vg r av stor btydig for å få lagt va i i hytta, avløpstakr r allrd gravd d. Dt viss til at omsøkt avløpsløsig (som krvr vi til hytta for tømmig) vil gi lokal miljøgvist. Til dtt vil saksbhadlr bmrk at dt faktum at dt allrd r traktorvi dr som har fått karaktr av bilvi vd dlggig av strømkabl ikk ødvdigvis bør gjør dt klr å få godkjt hyttvi i t slikt sårbart områd. -25-

26 Naturmagfoldlov Områdt r udrsøkt i Miljødirktoratt si aturbas og Artsdatabaks artskart. I aturbas r områdt rgistrrt som villris lvområd. Områdt r imidlrtid utfor villris lvområd i rgioal pla for Hardagrvidda, vdtatt i 211, og dt r rgioal pla som lggr ramm for bhadlig ttr pla- og bygigslov. Dt r ikk rgistrrt adr aturtypr llr artr i områdt som r viktig for å opprtthold aturmagfoldt. Naturmagfoldlov omfattr også ladskap, og vi liggr ksport i t åpt og sårbart områd. I rgioal pla for Hardagrvidda r områdt katgorisr til Fjll og a utmark. Områdt liggr likvl ært lvområdt for villri, og msklig aktivitt i områdt ka før til forstyrrlsr for villri. Dt viss for øvrig til villrimdas utfylld bskrivlsr av hvilk koskvsr tiltakt vil ku ha for villris bruk av områdt. Eksistrd kuskap og rgistrrigr vurdrs å tilfrdsstill kravt om kuskapsgrulagt i aturmagfoldlov 8, og før-var-prisippt i 9 tillggs midr vkt. Dt bmrks imidlrtid at tiltakt ka mdfør uhldig koskvsr som r vasklig å rvrsr. I hhold til aturmagfoldlov 1 skal d samld blastig økosystmt blir llr r utsatt for vurdrs. Hsikt r å hidr gradvis dbyggig vd å s tidligr, åværd og framtidig påvirkig av områdt i sammhg. I dtt områd r dt ca. 5 ldr urgulrt hyttr som liggr i LNF-områd. Mag av diss hytt har ikk viadkomst. Å tillat omsøkt vi vil utløs forvtigr om at adr hyttr i områdt også ka få vi. Koskvs av å tillat vi til all hytt i områdt r ikk dokumtrt og vurdrt gjom klt dispsasjossøkad, m krvr rgulrigsplaprosss dr hlht i forhold til ladskap og igrp blir vurdrt samlt. Lagli-områdt r allrd utbyggt i my størr grad dt som r øsklig ut at dt liggr rgulrigspla til gru. Når dt gjldr ladskap vurdrs d samld blastig på områdt å bli btydlig, og dt tillggs stor vkt i sak. Naturmagfoldlov vurdrs midr aktull for d sak. Ettr samlt vurdrig av aturmagfoldlov kokludrs dt md at tiltakt ka få stor ffkt på aturmagfoldt i områdt. Allm atur- og friluftsitrssr: Områdt har stor vrdi for allm atur- og friluftsitrssr. Igrpt i sg slv, og vtult flr vir, vurdrs å vær gativt for ladskapsopplvls i områdt. Kulturmir: Dt r ikk gjomført kulturmirgistrrigr av vitras. Fylkskommu har ikk uttalt sg i forhold til dtt. Dt r for øvrig ikk kjt rgistrrt kulturmir i områdt. -26-

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE for Hasbergtjerndalen. Et lokalt prosjekt i ½Vre gater og plasser.

MULIGHETSSTUDIE for Hasbergtjerndalen. Et lokalt prosjekt i ½Vre gater og plasser. MULIGHETSSTUDIE for Hasbrgtjrdal. Et lokalt prosjkt i ½Vr gatr og plassr. 1 Oppdragsav: MULIGHETSSTUDIE for Hasbrgtjrdal Et lokalt prosjkt i dt Nasjoal prosjktt Vr gatr og plassr. Oppdragsgivr: Kogsbrg

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Geologiske hovedtrekk

Geologiske hovedtrekk Glisk hvdrkk 74 72 7 68 66 2 EGGA- KANTEN TROMS II Trmsø Harsad Vsrål Narvik 25 2 Lf 1 NORDLAND VII Bdø VESTFJORDEN NORDLAND V Sadssjø NORDLAND VI 5 1 Srukurli Fiur 3. Ladmrådr havbu i d mråd sm iår i

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten.

Har du ikke åpnet dokumentet i Altinn innen tre døgn, blir det skrevet ut og sendt via posten. Bambl kommu Potbok 80 3990 Lagud Kytvkt Potbok 502 Nog 6025 ÅLESUND Vd. Sak. 4-02697 Dokumt. 4-02697-59 Vdlagt ovd bv fa Bambl kommu FØLGEBREV Bambl kommu ha tatt md å d ut pot digitalt. Dtt i tåd md gjig

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Årsberetning 2015. Seilsportliga. Været på en JORDOMSEILING. Subsea 7 Nyttårsseilas 2016 EXPRESS NM 2015 STOLTE JOLLEØYEBLIKK 2015.

Årsberetning 2015. Seilsportliga. Været på en JORDOMSEILING. Subsea 7 Nyttårsseilas 2016 EXPRESS NM 2015 STOLTE JOLLEØYEBLIKK 2015. 2015 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 6 Årsbrtg 2015 sd 4-21 EXPRESS NM 2015 Slsportlga Subsa 7 Nyttårsslas 2016 Vært på JORDOMSEILING STOLTE

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Veumbekken. Vurdering av reguleringsplan for planlagt gjenåpnin g. Flo- og flomforhold. 2015-03-11 Oppdragsnr.: 5133585

Veumbekken. Vurdering av reguleringsplan for planlagt gjenåpnin g. Flo- og flomforhold. 2015-03-11 Oppdragsnr.: 5133585 Vumbkk Vurdri v rulripl for pllt jåpi Flo- o flomforhold 2015-03-11 Oppdrr.: 5133585 Vumbkk Vurdri v rulripl for pll t jåpi Oppdrr.: 5133585 Dokumt r.: Rvijo: J01 13.04.2015 ErBro/JWL AJC BEB Rv. Dto:

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer