Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult forfall må mlds sarst på tlf , v/ui Wtls. Asr o at d r ihabil i sak, må dt mlds fra om dtt. Utvalgt vil ta stadpukt til ihabilittsspørsmålt, jfr forvaltigslov. Vararprstatr møtr ttr ærmr mldig. Nor og Uvdal kommu , Ui Wtls politisk skrtær -1-

2 -2-

3 Sakskart: Utvalgs Saksr: PS 47/14 PS 48/14 PS 49/14 Sakstittl Søkad om drig av huslikotrakt. Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl for tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr Dagalifjll/ Torstlia Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl/ krav om rgulrigspla for vg til hytt på gr. 25, br. 9 vd Lagli på Imigfjll Lukkt/åpt -3-

4 A Nor og Uvdal kommu Rødbrg : Arkiv : U1 Saksmapp : 211/499 Avd. : Nærig, miljø og kommualtkikk Saksbhadlr : Trj Hallad Søkad om drig av huslikotrakt. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtdato Utvalgssak Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk /14 Sak gjldr: Søkad om rdusrt husli. Fakta: QF Tchologis v/ Ralf Larso søkr om å dr liavtal for kommus ærigslokalr på Gvamm. Bgruls Larso oppgir r at bdrift fortsatt r i utvikligsfas og at dt førstkommd vitr må pårgs mr utviklig og tstig. Søkr opplysr at utvikligskostad hittil har vært btydlig og at ha øskr å rdusr kostad itil fullskala produksjo igagstts. Idustrilokal på Gvamm krvr my rgi til oppvarmig, dt opplyss at l-kostad d sist to åra har vært kr 31., dt allr vstligst r oppvarmigskostadr. Søkr br om å få li d rovrt vrkstddl ca 1 m2 for samm m2 pris som ha å btalr og slipp husli for d 5 m2 stor hall i 215. Ha øskr også å rdusr oppsiglsstid til måd og br om å slipp oppvarmigskostad for hall. Ha tilbyr sg å fristill kotort og flytt alt ivtar i hall, slik at hall ka bytts til adr formål. Husliitkt fra QF var i 213 kr 715. Kommustyrt har tidligr fastsatt husli for Nor plast, QF har tilsvard avtal. Kommustyrt gjord følgd vdtak 18. mars 213 i K-sak18/13-4-

5 Nor og Uvdal kommu lggr til rtt for utviklig av ærigsaralt på Hvamm md litakr QF Tchologis slik: 1. Midlrtidig gardrobalgg for itil 15 prsor tablrs i utgag av mai Oppussig av ærigsområdt og sikrig md ytt gjrd og ikjørigsport utførs i utgag av august Kommu bkrftr itsjo om å bygg itil 5 kvm ærigslokalr md gardrobalgg 1 mådr ttr at bhovt r mldt fra QF Tchologis. Budsjttvdtak for 214 forutstts. 4. Adkomstvi forbdrs og rst av områdt asfaltrs samtidig md oppførig av vtult ybygg. 5. Dt bvilgs itil 1 millio kror for å utfør arbidr i 213. Utgift blastts disposisjosfodt. 6. Rådmas forslag til økoomipla og budsjtt iarbidr forslag for 214 md itil 1 millior kror basrt på oppdatrt kostadsaslag. Dt iarbids varsligstid på 1 mådr fra bgrut mldig om bhov for ybygg til byggt skal vær frdig. 7. Rådma gis fullmakt til å forhadl fram lagsiktig avtalr md QF Tchologis. Pkt 1 og 2 i vdtakt r gjomført, i tillgg r vtilasjo tablrt i kotorr og gardrobr. Dt maglr vtilasjo i vrkstdt. Saksbhadlrs vurdrig: Kommu r rglmssig iformrt om QF Tchologis si produktutviklig og framdrift på Gvamm. Saksbhadlr har god tro på at Larso lykks md å vidrutvikl produktt fram til t kommrsill lasrig. Dt r vasklig å brg tids og rssursbruk vd utviklig av høytkologisk komplisrt produktr. Ralf Larsso rfarr å at utvikligskostad tygr likviditt og at dt r bhov for mr tid til utviklig og tstig, før sriproduksjo ka igagstts. I d priod r dt tilstrkklig for ha å bytt dt rovrt vrkstdt og d gardrob. Skal Larso ku bytt vrkstdt må lokalt vtilrs, admiistrasjo har sjkkt ut at dt vil kost omlag kr 5. å tablr kl vtilasjo dr. Larso har ikk tidligr søkt om utvikligsstøtt fra kommu, i hllr fra Iovasjo Norg. E vtull rduksjo av husli å i slutt av utvikligsfas, ka fratrkks vtull søkad om utvikligsstøtt sir. Dt ass som uralistisk å få lid ut d stor hall på så kortsiktig basis. Dt abfals ikk å si opp åværd liavtal og at litakr slv styrr rgibruk for oppvarmig av hall. Dt blir drfor t spørsmål om å rdusr husli i priod og håp på at utvikligsprosjktt til Larso lykks. -5-

6 Rådmas forslag til vdtak: Nor og Uvdal kommu sr md spig på d vidr utviklig av QF Tchologis og ivilgr fritak for husli i produksjoshall fram til 1 spt Oppsiglsstid på 3 mådr vidrførs. Dt tablrs vtilasjo i vrkstdt. Tapt liitktr og tablrig av vtilasjo sum kr 11. blasts asvar 43, koto 1474 tilskudd til ærig. Vdlgg 1 Om li av lokalr -6-

7 QF Tcholo gi s AS Nor og Uvdal Kommu Komm ualtkikk Strum Rødbrg A gåd li av produk sjos lokal r på Gvamm. Md hvdls til tidli gr møt på Gvamm mllom Trj Hallad, Oddbjør Føbø, Stiar Brgrud og mg slv, dr jg påpkt d høy fyrigs kostad, på ærmr 3.kr, i l og tt kostadr pr år. Vikk t skylds d dårlig byggigsmåt (Siporx) ut isolrig. Dtt gir uforholdsmssig kostadr da jg ikk r i produksjo å og oprrr som i produksjos lokal. Jg r fortsatt udr tstig og i utvkligs fas. Jg har iv strt my pgr iom kommu udr mi 2 år i Norg, ut at bytt o støtt fra stat llr kommu. Jghar t forslag til løsig, frm til tstig r frdig: Kommu bfrir mg fra oppvarmig s og likostadr, fra mi åværd lokalr, fra d 31 okto br QFT(QFTchologis AS), får li Mll omfløy (R3) og Gardrob (R8) fra d i oktobr 214, til samm 2m kostad som i dag btals for produksjoslokal. Maskir og tstutstyr flytts til mllomf løy Da tstig r frdig og produksjo skal start r dt i ordig at QFT tar tilbak all lokal til d høyr 2m kostad som Ottar Husby har st li avtal om. Md vlig hils Ral Larso QF Tchologis AS Org.No Bak: SkuSparbak Gvamm raifgf to 363 Rødbrg Pho: Norway -7-

8 Nor og Uvdal kommu Rødbrg : Arkiv : 1/85/44 Saksmapp : 214/643 Avd. : Nærig, miljø og kommualtkikk Saksbhadlr : Hild Mari Loftsgård Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl for tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr Dagalifjll/ Torstlia MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtdato Utvalgssak Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk /14 Sak gjldr: Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl samt krav om rgulrigspla for oppførig av tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr. 44 på Dagalifjll vd Torstlia. Fakta: Søkad r datrt , sist dokumt i sak r mottatt Friis Arkitktr AS søkr på vg av Trod Wærp om dispsasjo fra kommuplas araldl for tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr. 44 på Dagalifjll vd Torstlia. Hytta liggr ca. 65 mtr øst for fylksvi 4, ca. 17 mtr ordøst for Torstlia Fjllstu. D liggr på ca. 136 mtr ovr havt. Eidomm liggr i t områd md lav bjørkskog. Dt r flr hyttr i dt samm områdt. Områdt r i kommupla fra 2 avsatt til LNF-områd (ladbruk, atur- og friluftsområd). Tilbyggt r drfor i strid md kommupla. Områdt omfatts også av rgioal pla for Hardagrvidda. Tomta igår i so F, Fritidsbbyggls i rgioal pla for Hardagrvidda. Rtigslij i pla sir følgd om fritidsbbyggls 3.6, først ldd: Områdt ka vidrutvikls, bbyggs og forttts i hhold til vdtatt kommuplar og rgulrigsplar. -8-

9 Nåværd hytt har t bruksaral på 89,2 m2 og t BYA på 1,8 m2. Dt søks å om å bygg til hytta 42,8 m2 BRA (49 m2 BYA). Hytta vil ttr tilbygg ha t BRA på 132 m2 (149,8 m2 BYA). I tillgg har hytta t uthus md BRA på 2 m2. Søkad bgrus md følgd: Utvidlss omfag o D aktull tomta r romslig o Utvidls ka ikk sis å vær til sjas for abor o Utvidls r ikk i koflikt md avstadskravt o Prosjktt ibærr ig form for kapasittsøkig på hytta o Atall sovrom vil ttr utvidls vær dt samm Likbhadligsprisippt o Søkr r kjt md at kommu i flr tilfllr har gitt tillatls til utvidls av hyttr også i LNF områdr og ifor samm størrlsskatgori Ovrordd plar o Edlig størrls liggr ifor «ormalgrs» av dt som kommu godkjr i adr sammhgr, f.ks samsvarr dtt md rgl for hyttr i rgulrt flt o Dagalifjllt r å tatt ut av villris lvområd o D hsy som tidligr har vært ivartatt i dtt områdt r å ikk lgr gjldd. Fordlr mot ulmpr o D forbdrig som r omsøkt på hytta vil brig d opp til d stadard som llrs sr på hyttr i kommu for øvrig o Søkr ka ikk s ulmpr kyttt til utvidls o Hsy bak bstmmls dt dispsrs fra vurdrs ikk å bli vstlig tilsidsatt og fordl vd å ivilg dispsasjo r klart størr ulmp Søkad r abovarslt. Dt r ikk mottatt mrkadr fra brørt abor. Admiistrasjo iformrt i brv datrt om kommus praksis i d typ sakr d sr år. Dt bl iformrt om kostad vd å få bhadlt søkad. Søkr bkrftt i brv datrt at d på tross av at søkad stridr mot kommus praksis md hsy på aral d sr år øskr å frmm d for politisk hovdutvalg. Søkad bl sdt på hørig til rgioal og statlig mydightr hvis saksområd vurdrs å bli dirkt brørt, jfr. pla- og bygigslovs D bl sdt på hørig til Fylksma i Buskrud, Buskrud Fylkskommu, NVE og Villrimda for Hardagrviddaområdt. Buskrud Fylkskommu har ikk kommt md uttalls i tidsfrist. Fylksma i Buskruds uttalls r datrt , mottatt i kommu Fylksma br kommu lgg særlig vkt på ladskapsmssig forhold og friluftsitrssr vd bhadlig av d sak. Hytta liggr i t -9-

10 høyfjllsområd md stor vrdi for allm ladskaps-, atur- og friluftsitrssr. Dt r o lav bjørkskog vd hytta, m idomm grsr til t størr myrområd md t hlt åpt og sårbart ladskap. Hytta liggr i t områd md flr hyttr som også øskr utvidlsr. Summ av flr tiltak ovr tid vil ku virk gativt på allm itrssr som kommu skal ivarta. Et vtult vdtak om dispsasjo må bgrus øy ut fra hlhtsvurdrig, blat at ut fra ladskap. Fylksma br om at kommu spsilt vurdrr størrls på dt omsøkt tilbyggt. E vtull dispsasjo vil gjør dt vasklig å avslå tilsvard søkadr. Dtt ka på sikt før til vstlig drig av ladskapts karaktr. Fylksma mr vtull dispsasjo vil ku skap uhldig prsds i strid md allm itrssr kyttt til fjllområdt. Drsom kommu fir grulag for å gi dispsasjo abfalr fylksma at tilbyggt blir rdusrt. Fylksma br om å bli holdt oritrt om kommus vidr bhadlig av sak. Villrimda for Hardagrviddaområdt har uttalt sg i brv datrt , mottatt Villrimda uttalr sg i forhold til villriitrss i områdt, og vktlggr i si vurdrig områdt si btydig som lvområd og områdts følsomht ovfor igrp. Ma vurdrr også tiltakt i forhold til om dt vil grr økt bruk og mr frdsl i områdt. I rgioal pla for Hardagrvidda ass Dagalitag som t midr aktult lvområd for villri. Dtt på gru av ttt hyttbbyggls og trafikk på FV 4. Tag r allikvl potsilt vitrbitområd for ri vd spsill forhold som disig av bitr, vasklig søforhold og likd. Villrimda for Hardagrviddaområdt har ut ifra villrihsy ig kommtarr til søkad om dispsasjo for tilbygg til hytt på Dagalifjll. Villrimda øskr å bli oritrt om vidr bhadlig av søkad. NVE har uttalt sg i -post datrt , mottatt samm dato. NVE har ig mrkadr til søkad at at kommu må forta kokrt vurdrig av om dt forliggr særlig grur for å gi dispsasjo. Vdtak om dispsasjo må ha god bgruls ut fra d kokrt forhold som r kyttt til sak, for å ugå at dt blir skapt uhldig prsds. Kommu r vidr asvarlig for at 28-1 i Pla- og bygigslov blir oppfylt. Kommu må drfor pås at dt ikk gis godkjig til utbyggig i farområdr. Da søkad ikk r i samsvar md kommuplaformålt og dt vidr ikk r rgulrigspla for områdt må sak bhadls som dispsasjossak. Saksbhadlrs vurdrig: Dispsasjosspørsmålt bhadls ttr kapittl 19 i pla- og bygigslov. I hhold til 19-2 ka ikk dispsasjo gis drsom hsy bak bstmmls dt dispsrs fra llr hsy i lovs formålsbstmmls blir vstlig tilsidsatt. I tillgg må fordl vd å gi dispsasjo vær klart størr ulmp vd samlt vurdrig. Lov agir sålds to vilkår som bgg må vær oppfylt for at dispsasjo skal ku gis. Dt ibærr at dt ormalt ikk vil vær aldig til å gi dispsasjo år hsy bak bstmmls dt søks dispsasjo fra fortsatt -1-

11 gjør sg gjldd md styrk. I utgagspuktt må dispsasjo vær fordl for allmht, ikk privat itrssr. Av pla- og bygigslovs 19-1 følgr dt at dispsasjo krvr grugitt søkad. Dt skal bskrivs hvilk forhold dt søks dispsasjo for og agis bgruls for dispsasjossøkad. Iholdskravt til søkad vurdrs å vær oppfylt. Kommu har i dtt områdt ivilgt dispsasjor ifor ramm av hva rtigslij til kommuplas araldl md bstmmlsr tillatr; maksimalt 1 m2 BRA og maks 5 mtr møhøyd for ksistrd byggområdr ut pla på saufjllt. Førig r vdtatt Dt r forutstig at tiltakt ikk r til hidr for allmhts rtt til fri frdsl llr i koflikt md adr itrssr. I prisippsak 78/12, bl dt dlgrt til admiistrasjo å bhadl søkadr om tilbygg ifor ramm i rtigslij til kommuplas araldl. All dispsasjossakr i områdt sds på hørig til kstr mydightr. Dlgasjo forutsttr at kstr brørt mydightr ikk har uttalt sg gativt til tiltakt. Dt r vidr forutstig at tiltakt r tilstrkklig tilpasst trrgts bskaffht og ladskapsbildt. Kommu har lagt sg på koskvt lij i forhold til å ikk gi tillatlsr som går utovr d praksis. D aktull hytt vil ttr oppførig av tilbyggt ligg utfor ramm for hva førigr til bstmmlsr til kommupla tillatr. D vi ha t BRA på godt ovr 1 m2. Sak ka ikk bhadls dlgrt i hhold til prisippsak 78/12, og må sålds bhadls i hovdutvalg for Nærig, miljø og kommualtkikk. Søkad bgrus md at d aktull tomta r romslig og at utvidls ikk vil vær til sjas for abor. Utvidls vil ikk vær i koflikt md avstadskravt og prosjktt ibærr ikk kapasittsøkig på hytta. Atall sovrom vil ttr utvidls vær dt samm. Bygig vil ttr tilbygg ha t BRA på 132 m2. Dtt ovrstigr rtigslij btydlig. Dt har vært ført koskvt lij md hsy på størrls og høyd på bygigr i saufjllt/ høyfjllt d sr år. Dt abfals ikk å avvik fra dtt i kltsak. Admiistrasjo mr at dt vil tilsidstt lov/ bstmmls i vstlig grad hvis avvikr fra rtigslij i d sak. Dt vil vær ulmp da dt vil mdfør økt blastig ut ovr dt som ormalt har vært aksptrt, og dt vil mdfør far for prsds i uhldig rtig. Søkad bgrus også md likbhadligsprisippt. Dt viss til at kommu i flr tilfllr har gitt tillatls til utvidls av hyttr også i LNF områdr og i samm størrlsskatgori. Saksbhadlr r ikk kjt md at dt d sist år har vært gitt dispsasjo og tillatls til hyttr md BRA ovr 1 m2 i LNF områd i fjllt. Kommu har båd admiistrativt og politisk vært koskvt på å forhold sg til kommuplas rtigslijr og 1 m2 BRA. Dt mdførr riktight at dt har vært gitt dispsasjo for hyttr ovr 1 m2 i LNF områdr, m dt r ikk i fjllområdr. Kommuplas rtigslijr har ulik aralgrsr i fjllområdr og i kommus områdr for øvrig. Dt viss i klag vidr til at hyttas omsøkt størrls r ifor ormalgrs av hva som godkjs f.ks hyttr i rgulrt flt. I rgulrt flt r dt g -11-

12 bstmmlsr for hva som tillats. Dtt ka ikk dirkt sammliks md LNF områdr. Slv om dtt områdt r «tatt ut av villris lvområdr» r dt frmdls flr forhold som skal vurdrs og vktlggs vd byggsakr i høyfjllt. Tomta igår i so F, Fritidsbbyggls i rgioal pla for Hardagrvidda. Rtigslij i pla sir følgd om fritidsbbyggls 3.6, først ldd: Områdt ka vidrutvikls, bbyggs og forttts i hhold til vdtatt kommuplar og rgulrigsplar. Vurdrig ttr rgioal pla for Hardagrvidda igår som t momt i dispsasjosvurdrig ttr Pla- og bygigslov I diss vurdrig forholdr kommuadmiistrasjo sg til d vt rtigslij for kommuplas araldl. Områdt r udrsøkt i DN si aturbas og Artsdatabaks artskart. Områdt liggr ifor rgioal pla for Hardagrviddaområdt (vurdrt for sg). Dt r ikk rgistrrt adr aturtypr llr artr i områdt som r viktig for å opprtthold aturmagfoldt. Drfor r dt ikk påvist potsill ffktr på aturmagfold drsom dispsasjo ivilgs. Kravt om kuskapsgrulagt i aturmagfoldlov 8 vurdrs drmd oppfylt, og før-var-prisippt i 9 tillggs midr vkt. I hhold til 1 skal d samld blastig økosystmt blir llr r utsatt for vurdrs. Tilbygg på ksistrd hytt i sg slv vurdrs å ha bgrst påvirkig på aturmagfoldt. Dt r imidlrtid i rtigslij til kommupla satt øvr aralbgrsig på hytt i områdt. Et aral utovr dtt vurdrs å ku mdfør far for prsdsvirkig og økt blastig på områdt ovr tid. Dt vurdrs ikk ødvdig å forta vurdrig ttr aturmagfoldlov Ettr samlt vurdrig av sak vil admiistrasjo abfal at dt ikk gis dispsasjo for tilbygg som omsøkt. Omsøkt tilbygg ovrstigr dt aralt kommu har praksis for å aksptr md hsy på hytt i områdt. På gru av områdts bskaffht som sårbart høyfjllsområd og ærht til villriområd r dt viktig å ha koskvt og rstriktiv forvaltig av områdt. Admiistrasjo ka drfor ikk abfal at dt gis dispsasjor ut ovr ramm i rtigslij til araldl av kommupla for Nor og Uvdal kommu. E dispsasjo som mdførr hytt på ovr 1 m2 BRA vil mdfør prsdsfar i uhldig rtig. Dt r også søkt om rammtillatls for tilbyggt. D sak vil bli bhadlt dlgrt av admiistrasjo i ttrtid. Hvis hovdutvalgt vdtar admiistrasjos forslag til vdtak vil også søkad om rammtillatls mått avslås. Rådmas forslag til vdtak: Md hjmml i Pla- og bygigslov 19-2 avslås søkad av om dispsasjo fra LNF-formålt i kommuplas araldl/ krav om rgulrigspla for oppførig av tilbygg til hytt på gr. 1, br. 85, fr. 44 på Dagalifjll. Vdtakt bgrus md følgd: På gru av områdts bskaffht som sårbart høyfjllsområd og ærht til villriområd r dt viktig å ha koskvt og rstriktiv forvaltig av områdt. Bygig vil ttr tilbygg ha t BRA 132 m2. Dtt ovrstigr rtigslij btydlig. Dt har vært ført koskvt lij md hsy på størrls og høyd på -12-

13 bygigr i saufjllt/ høyfjllt d sr år, og bør ikk avvik fra dtt i kltsak. Kommu mr at dispsasjo som omsøkt hr vil tilsidstt lov/ bstmmls i vstlig grad. Dt vil vær ulmp da dt vil mdfør økt blastig ut ovr dt som ormalt har vært aksptrt, og dt vil mdfør far for prsds i uhldig rtig. Vdlgg 1 Vdlgg til NMK sak - Dispsasjossøkad av Vdlgg til NMK sak - ovrsiktskart Saksdokumtr Saks øvrig dokumtr -13-

14 F JL 5 ARKITEKTER Norog Uvdal kommu NMK-avd Strum 363 RØDBERG AS Mottatt. Nor og UvcIaI kommu 1 JULI214 Ly?.. Saksr.: lsaksbh* C Strum11,363Rdbrg TIf.: Mobil: Bakgiro: Forta ksr.:no MVA Drsrf.:<tkst> Vår rf.:1491 Rødbrg SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK, SØKNAD OM DISPENSASJONSFOR UTVIDELSEAV EKSISTERENDE HYTTEI LNF-OM RÅDE. Søkadvdlggs. Tiltakt r abovarslt og dt r ikk mottattmrkadr fra brørt abor. Md vlig hils FRI IS Friis Siv.ark.MNAL vdlgg: Søkad om tillatls til tiltak m/vdl. A.1 Opplysigr om ytr rammr B. I Disp,søkad C.1 Nabovarsl mlkvittdgsskjma D.1 Situasjospla E.1 Tgigr.1 Gjomførigspia G.2 Søkad om asvarsrtt kopi mlvdlgg: Trod Wærp Grølad DRAMMEN fr RESSURS AS -14-

15 FiL5 ARKITEKTER AS B.1 SØKNAD OM DISPENSAS JON FOR: Trod Wærp GNR/BNR 1 /85 F.r 44 DAGALIFJELLET, NORE OG UVDAL KOMMUNE. Ildig Dt søksom å utvid ksistrdhytt md sovromsfl lagt i vikl på ksistrd bygig. Bygig har i dag t BRApå 89,2 m2 og t BYA på 1,8 m2. Utvidlsdt søks om r hhv 42,8 m2 BRA og 49 m2 BYA.I tillgg r dt tidligrgitttillatls til oppførig av t uthuspåidomm(sak 24/1873) md t bruksaral (BRA)på 2 m2. Hytta r tidligrutvidt ttr søkad. D gag fikk tiltakshavr mutligbskjd om at dt Ikk var mulig å riv hl d gamlhytta og bygg opp igj på ytt. Mulight for å oppå optimal utyttlsbl drvd bgrst. Hvadt søksom dispsasjofor Hytta liggri urgulrt områd og i områd agitt som LNF-områd i gjlddkommupla hvor dt r grlt byggforbud. Dt r drfor krav om at dt gis dispsasjofor dt grll byggforbudt. Som bgruls aførs: 1) Utvidlss omfag. D aktull tomta r romsligog d omsøkt utvidlska ikk sis å værtil sjas for øvrig abor. Utvidls r ikk i koflikt md avstadskravi PBL Prosjktt ibærrikk o form for kapasittsøkig på hytta, vd at dl av bygig frigjørs for t mr romslig kjk og at tt sovrom disporssom bod. Atall sovrom vil ttr utvidls bli dt samm. 2) Likbhadligsprisippt. Vi r kjt md at kommu i flr tilfllr har gitt tillatlsr til utvidlsrav hyttr også i LNF områdr og iforsamm størrlsskatgori. 3) Ovrorddplar. Edlig størrls liggrifor ormalgrs. av dt som kommu tillatr i adr sammhgr, f.ks samsvarrdtt md rglfor hyttr i rgulrt flt. Dt må også tas md i vurdrigat Dagalifjllt å r tatt ut av villris lvområd, og at d hsy som tidligr har vært ivartatt i dtt områdt å ikk lgr r gjldd. Fordlr vld opp mot aktull ulmpr. D forbdrigsom gjomførs på hytta vil brig d opp til d stadard som llrs sr på hyttr i kommu førøvrig. Vi ka ikk s ulmprkytta til d utvidls. Vi vurdrr at hsybak bstmmls dt dispsrs fra ikk blir vstlig tilsidsatt og at fordl vd å ivilg dispsasjor klart størr ulmp vd dtt. Dt amods om dispsasjo for tiltakt. Røcibrg Nils Frils,siv,ark.MNAL -15-

16 / /t ji -16-

17 T [:::Elii Ei ARKITEKTER AS Slrum11.363ORadbrg. TH N: Rv., Liv og Trod Wrp Hylt Torstlla Forproslkt Pla 1.tg Tcgmguuam: Proar Pmujolmiaiz Togm av: os.os.m mmummmm Kamlo av : NF Tg.t.: Ramm.: 1-1 <:> 1'?.. 1 :so (A2=1:5oA4=1:1oo) '

18 t o rd øs N N :

19 s t V r ø S :

20 , v v / - - :7 -, ord S tfra \ 3 v s t f ra t 3 D S

21 Utskrift Sid i av i &B

22 Nor og Uvdal kommu Rødbrg : Arkiv : 25/9 Saksmapp : 212/429 Avd. : Nærig, miljø og kommualtkikk Saksbhadlr : Hild Mari Loftsgård Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl/ krav om rgulrigspla for vg til hytt på gr. 25, br. 9 vd Lagli på Imigfjll MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtdato Utvalgssak Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk /14 Sak gjldr: Søkad om dispsasjo fra kommuplas araldl/ krav om rgulrigspla for hyttvi på gr. 25 br. 2 frm til gr. 25, br. 9 i Lagli-områdt på Imigfjll. Fakta: Søkad r datrt Sist dokumt i sak r mottatt Områdt bl bfart av hovdutvalg for Nærig, miljø og kommualtkikk, Fylksma i Buskrud og rprstatr fra kommuadmiistrasjo Joh Egil Ivrs søkr i brv datrt om dispsasjo for å få godkjt vi frm til si hytt, gr. 25, br. 9, vd Lagli på Imigfjll. Dt aktull områdt liggr vd Lagli str, og r avsatt til LNF-formål i gjldd kommupla. Områdt r urgulrt, og liggr i so C Fjll og a utmark i rgioal pla for Hardagrvidda. Vi har lgd på ca. 35 mtr og liggr mtr ovr havt. Dtt r t saufjllsområd md vir- og grasvgtasjo. Vg liggr på tørr «rygg» og r godt sylig fra flr katr. Søkad bgrus md følgd: Dt r allrd ksistrd traktorvi til hytta -22-

23 Vi r allrd utbdrt vd at strømkabl for tilkoplig av strøm til hytt bl gravd d i ksistrd traktorvi. E-vrkt krvr viss stadard på arbid som utførs vd gravig og plarig av kabltrasr Dt r ku brukt ksistrd mass på vi Dt r strødd på grssfrø og gjødsl lags vi for at d skal fall mst mulig aturlig i i trrgt Dt r tilrttlagt for ilggig av va og Jts klostt i hytta. Takr for svartva og gråva r lagt d og dt r bhov for adkomst for sptikbil. Tiltakt har lokal miljøgvist i forhold til tidligr avløpsløsig Bilvi vil ltt trasport av brsl, matrill og størr tig Bilvi gir i tillgg søkrs mor på 82 år mulight til å vær md på hytta. Søkad r abovarslt. Dt r ikk mottatt mrkadr fra brørt abor. D sak startt i 212 da dt bl søkt om avløpsalgg til hytta. Dt bl da oppdagt at dt ikk r godkjt bilvi frm til hytta. Vg bl ttr amodig om rdgjørls bskrvt som traktorvi i dårlig forfatig. Dt bl rdgjort for at vg bl utbdrt i forbidls md lggig av trkkrør til lktrisk kabl frm til hytta, og at vg ka bytts båd av prsobil og lastbil. Kommu iformrt da om at dt tiltakt som bl bskrvt var å btrakt som søkadspliktig ttr Pla- og Bygigslov 2-1. I tillgg krvd tiltakt dispsasjo da områdt r t LNFområd. Dt bl dl korrspodas i sak dr søkr hvdt at dt r bilvi frm til hytta. Gaml kart visr at dt har gått kjørspor, bskrvt som traktortras opp til hytta. D oppgradrig av vg som har skjdd vd at dt r lagt kabltras for strøm lags vistrkig gir ikk automatisk strkig status som vi. Når slik kabltrasr alggs skal trrgt i ttrkat tilbakførs til d stad dt tidligr var. Slik status r pr. i dag ka vg ku bytts til trasport til hytta ttr at dt r søkt om tillatls til motorfrdsl i utmark. Status på strkig r som tidligr «utmark md kjørspor». I dt aktull områdt på idomm gr. 25 br. 2 fis ca. 5 urgulrt hyttr oppført på 6-, 7- og 8-tallt. Kommu har vd flr aldigr øskt at områd skal rgulrs for å sikr forutsigbar bhadlig av byggsøkadr i områdt, samt hlhtlig pla for å irgulr vir. Dt bl sst avholdt oppstartsmøt for rgulrigsplaarbid i områd i 212, m d pla blir dt ttr admiistrasjos kjskap ikk arbidt vidr md. Kommu har pr. i dag ikk o kokrt tall på hvor mag hyttr som har vi og hvor mag som ikk har vi. Dt forliggr ikk o ksakt ovrsikt ovr hvilk vir som vt. r godkjt. Kartlggig av dtt r omfattd jobb. E slik kartlggig vil mått skj i plaprosss. I følg kartvrk og flyfoto sr imidlrtid at dt r god dl av hytt i områdt som bar har stir. Dispsasjossøkad bl sdt på hørig til rgioal og statlig mydightr hvis saksområd vurdrs å bli dirkt brørt, jfr. pla- og bygigslovs D bl sdt på hørig til Fylksma i Buskrud, Buskrud Fylkskommu, NVE og Villrimda for Hardagrviddaområdt. -23-

24 Buskrud Fylkskommu har ikk kommt md uttalls i tidsfrist. Fylksma i Buskruds uttalls r datrt , mottatt i kommu Fylksma skrivr at områdt har stor vrdi for allm ladskaps-, atur- og friluftsitrssr. Fylksma asr at y vir i saufjllt vil vær godt sylig fra stor områdr og rdusr områdts vrdi for allm atur- og friluftsitrssr. Eidomm liggr ær asjoalt villriområd. Algg av vi til hyttr i dtt områdt ka gi økt msklig aktivitt og forstyrrlsr for villri. Ut fra prisippt om lik bhadlig av lik sakr ka dt bli vasklig for kommu å avslå søkadr om tilsvard vgbyggig til adr hyttr i dtt sårbar områdt. Summ av flr tiltak vil virk gativt. Fylksma visr spsilt til Naturmagfoldlov 1 som omhadlr samlt virkig. Formålt r å hidr gradvis forvitrig llr dbyggig av ladskap, økosystmr, aturtypr og artr vd å s summ av tidligr, åværd og frmtidig påvirkig. Et vtult vdtak om dispsasjo må drfor øy bgrus ut fra hlhtsvurdrig md spsill fokus på ladskap og villri. Fylksma vil i utgagspuktt fraråd yttrligr vibyggig i områdt. I d sak sr d imidlrtid at dt allrd r gjort btydlig igrp i trrgt gjom ksistrd traktorvi og arbid kyttt til frmførig av strømkabl (dt forutstts at diss tiltak r lovlig tablrt). Drsom kommu fir at dt r grulag for dispsasjo må dt stills vilkår om god trrgtilpasig og istadsttig. Fylksma br kommu lgg vkt på plaog bygigslovs vilkår om dispsasjo og ugå vdtak som ka skap uhldig prsds for byggig av hyttvir i saufjllt. Fylksma br om å bli oritrt om kommus vidr bhadlig av sak. Villrimda for Hardagrviddaområdt har uttalt sg i brv datrt mottatt Villrimda uttalr sg i forhold til villriitrss i områdt, og vktlggr i si vurdrig områdt si btydig som lvområd og områdts følsomht ovfor igrp. Ma vurdrr også tiltakt i forhold til om dt vil grr økt bruk og mr frdsl i områdt. Villrimda visr til rgioal pla for Hardagrvidda , rtigslijr om vgr, 2.3: «Vgutbdrigr og y vgr som økr mulight for bilkjørig og frdsl i i villris lvområdr skal som hovdrgl ikk byggs. Drsom dtt likvl tillats, skal bhovt for frdslsrgulrigr vd bom og rstriksjor på brøytig vurdrs.» Tiltak for å sikr villri og ds lvområdr har strkt fokus i Rgjrig. Norg har t itrasjoalt asvar for å ta var på d art og ds lv- og trkkområdr. Hardagrvidda har btgls som asjoalt villriområd. I d asjoal villriområd skal dt særlig prioritrs tiltak for å sikr villris lvområdr md tilstrkklig størrls, kvalitt og vadrigsmulightr. D størst gativ ffkt for villri kommr trolig av økt msklig aktivitt og forstyrrlsr i villriområd. Imigfjll r t viktig lvområd for villri, særlig i vitrbitpriod, og viktig trkkvi til Lufsjåtag går på sørsid av Søstva. Villri brukr områdt rudt Søstva hyppig til bit i vitrhalvårt. Områdt dr dt å søks vi r også my brukt av villri d sist år. Omsøkt vi vil gi mulig vitilkytig til mist tr hyttr i dtt områdt. E dispsasjo i d sak ka gi gativ samlt virkig. Dt bs om at dt tas hsy til Naturmagfoldlov 9 om før-var prisippt, da dtt tiltakt ka gi gativ virkigr for villri som ka vær vasklig å rvrsr. -24-

25 Villrimda for Hardagrviddaområdt vil ut i fra villrihsy ikk abfal at dt gis dispsasjo til byggig av vi til hytt på gr. 25, br. 9 på Imigfjll. E dispsasjo i d sak vil ku gi uhldig prsdsvirkig for kommus bhadlig av likd sakr i områdt sir, da dt fis flr hyttr i områdt ut bilvi. Villrimda br kommu om å vurdr d samld blastig i områdt, jfr. Naturmagfoldlov 1, da lttr tilgjglight til hytt i områdt vil ku gi økt bruk og frdsl, o som ka gi gativ ivirkig på villris bruk av områd. Villrimda øskr å bli oritrt om vidr bhadlig av søkad. NVE har uttalt sg i -post datrt mottatt samm dato. NVE ka ikk s at tiltakt brørr drs forvaltigsområdr. Kommu må forta kokrt vurdrig av om dt forliggr særlig grur for å gi dispsasjo. Vdtak om dispsasjo bør ha god bgruls ut fra d kokrt forhold som r kyttt til sak, for å ugå at dt blir skapt uhldig prsds. Da søkad ikk r i samsvar md kommuplaformålt og dt vidr ikk r rgulrigspla for områdt må sak bhadls som dispsasjossak. Saksbhadlrs vurdrig: Dispsasjosspørsmålt bhadls ttr kapittl 19 i pla- og bygigslov. I hhold til 19-2 ka ikk dispsasjo gis drsom hsy bak bstmmls dt dispsrs fra llr hsy i lovs formålsbstmmls blir vstlig tilsidsatt. I tillgg må fordl vd å gi dispsasjo vær klart størr ulmp vd samlt vurdrig. Lov agir sålds to kumulativ vilkår som bgg må vær oppfylt for at dispsasjo skal ku gis. Dt ibærr at dt ormalt ikk vil vær aldig til å gi dispsasjo år hsy bak bstmmls dt søks dispsasjo fra fortsatt gjør sg gjldd md styrk. I utgagspuktt må dispsasjo vær fordl for allmht, ikk privat itrssr. Av pla- og bygigslovs 19-1 følgr dt at dispsasjo krvr grugitt søkad. Dt skal bskrivs hvilk forhold dt søks dispsasjo for og agis bgruls for dispsasjossøkad. Iholdskravt til søkad vurdrs å vær oppfylt. Status pr. i dag i d sak r at dt å søks dispsasjo for å få godkjt strkig md gaml kjørspor som bilvi frm til gr. 25, br. 9. Dispsasjossøkad bgrus md at dt allrd r vi dr som r blitt forbdrt i forbidls md lggig av strømkabl. Dt viss til at dt ikk r tilført massr, ku brukt ksistrd massr vd lggig av kabltras. Tras r sådd igj for å fall aturlig i i trrgt. Vg r av stor btydig for å få lagt va i i hytta, avløpstakr r allrd gravd d. Dt viss til at omsøkt avløpsløsig (som krvr vi til hytta for tømmig) vil gi lokal miljøgvist. Til dtt vil saksbhadlr bmrk at dt faktum at dt allrd r traktorvi dr som har fått karaktr av bilvi vd dlggig av strømkabl ikk ødvdigvis bør gjør dt klr å få godkjt hyttvi i t slikt sårbart områd. -25-

26 Naturmagfoldlov Områdt r udrsøkt i Miljødirktoratt si aturbas og Artsdatabaks artskart. I aturbas r områdt rgistrrt som villris lvområd. Områdt r imidlrtid utfor villris lvområd i rgioal pla for Hardagrvidda, vdtatt i 211, og dt r rgioal pla som lggr ramm for bhadlig ttr pla- og bygigslov. Dt r ikk rgistrrt adr aturtypr llr artr i områdt som r viktig for å opprtthold aturmagfoldt. Naturmagfoldlov omfattr også ladskap, og vi liggr ksport i t åpt og sårbart områd. I rgioal pla for Hardagrvidda r områdt katgorisr til Fjll og a utmark. Områdt liggr likvl ært lvområdt for villri, og msklig aktivitt i områdt ka før til forstyrrlsr for villri. Dt viss for øvrig til villrimdas utfylld bskrivlsr av hvilk koskvsr tiltakt vil ku ha for villris bruk av områdt. Eksistrd kuskap og rgistrrigr vurdrs å tilfrdsstill kravt om kuskapsgrulagt i aturmagfoldlov 8, og før-var-prisippt i 9 tillggs midr vkt. Dt bmrks imidlrtid at tiltakt ka mdfør uhldig koskvsr som r vasklig å rvrsr. I hhold til aturmagfoldlov 1 skal d samld blastig økosystmt blir llr r utsatt for vurdrs. Hsikt r å hidr gradvis dbyggig vd å s tidligr, åværd og framtidig påvirkig av områdt i sammhg. I dtt områd r dt ca. 5 ldr urgulrt hyttr som liggr i LNF-områd. Mag av diss hytt har ikk viadkomst. Å tillat omsøkt vi vil utløs forvtigr om at adr hyttr i områdt også ka få vi. Koskvs av å tillat vi til all hytt i områdt r ikk dokumtrt og vurdrt gjom klt dispsasjossøkad, m krvr rgulrigsplaprosss dr hlht i forhold til ladskap og igrp blir vurdrt samlt. Lagli-områdt r allrd utbyggt i my størr grad dt som r øsklig ut at dt liggr rgulrigspla til gru. Når dt gjldr ladskap vurdrs d samld blastig på områdt å bli btydlig, og dt tillggs stor vkt i sak. Naturmagfoldlov vurdrs midr aktull for d sak. Ettr samlt vurdrig av aturmagfoldlov kokludrs dt md at tiltakt ka få stor ffkt på aturmagfoldt i områdt. Allm atur- og friluftsitrssr: Områdt har stor vrdi for allm atur- og friluftsitrssr. Igrpt i sg slv, og vtult flr vir, vurdrs å vær gativt for ladskapsopplvls i områdt. Kulturmir: Dt r ikk gjomført kulturmirgistrrigr av vitras. Fylkskommu har ikk uttalt sg i forhold til dtt. Dt r for øvrig ikk kjt rgistrrt kulturmir i områdt. -26-

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012 R 0/ - Kittl :. frur. frur 0 Tommy & Tigr id sid ø ølgr og rr: ølgr og rr r mtmtis mr som sillr sg dl fr dr. Egtlig u dt vært udrvist i dt llrd tidlig i grusol sjøl om mt li gs vidløftig. r følg vi hr

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen,

Detaljer