Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13"

Transkript

1 Kommundlplan fo Hammfst og Rypfjod Rvisjon Bstmmls og tningslinj vd offntlig tts yn

2 IN N HOLD INNLEDNING PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV, UTBYGGINGSAVTALER MM Planav Rfølgav Utbyggingsavtal Tilnytningsplit til fjnvamanlgg KRAV TIL NYE REGULERINGSPLANER Gnlt Rgulingsplan - viig tma BEBYGGELSE OG ANLEGG Unnta fa planav fo mind bygg- og anlggstil ta Paingsav Boligbbyggls (B) Sntumsstutu; hovdsntum og loalsnt Fotning (F) Tjnstyting (T) Fitids- og tuistfomål (FT) Næingsbbyggls (N) Idttsanlgg (ID) Utoppholdsaal (U) Gav- og unlund (GU) Annn typ bbyggls og anlgg(ab) Kombint fomål (KF) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Samfdsl og tnis infastutu (ST) GRØNNSTRUKTUR Gønnstutu (G) LN FR - OMRÅDER Gnlt SJØ, VASSDRAG OG STRANDSONE Gnlt om bu og vn av sjø og vassdag (VA) Sjøomåd Vassdag Standsonn HENSYNSSONER Gnlt Siings-, støy- og fason Son md av om flls planlgging Son hvo gjldnd gulingsplan fotsatt sal gjld VEDLEGG VEDLEGG 1: REGULERINGSPLANER SOM GJELDER ELLER OPPH EVES. 32 VEDLEGG 2: OMRÅDESPESIFIKKE BEST OG RETN

3 IN N LEDNIN G Planns fomål og doumnt Kommundlplanns fomål Kommundlplanns fomål iht plan- og bygningslo vn å - fastlgg hovdtn i aal-disponingn i pla nomådt - angi amm og btingls fo ny tilta og ny a albu - angi vitig hnsyn som må ivatas vd disponing av aaln Kommundlplanns doumnt Kommundlplann bstå av følgnd plandoumnt, all md samm dating: 1. Planat Papivsjonn bstå av to atutsnitt, tt fo hh v; Hammfst Rypfjod 2. Bstmmls og tningslinj (flls) 3. Planbsivls md onsvnsutdning (flls) Rypfjod Hammfst + + Bstmmls tningslinj og Planbsivls Planat Juidis vining Kommundlplan fo Hammfst og Rypfjod tts lig bindnd fo all ny bygg- og anlggstilta, og utvidls av sistnd. Som ti lta gns oppføing, iving, nding, hund fasadnding, ndt bu og and tilta nytt t til bygning, onstusjon og anlgg, samt tnginngp og oppttls og nding av indom. Som tilta gns også annn visomht og nding av aalbu som i stid md aalfomål, planbstmmls og hnsynsson. Jf. plan- og bygningslovns 1-6. Dt planat og bstmmls som utgjø planns juidis bindnd doumnt. Planbsivls og tningslinj av utdypnd og vildnd a at. Bstmmlsn gitt i mdhold av plan- og bygning slovns 11-8, 11-9, og

4 1. PLAN KRAV, REKKE FØLGE KRAV, U TBYGGIN GSAVTALE R M M 1.1 Planav Bstmmls Kav om gulingsplan a) I utbyggingsomåd an dt i stts i v tilta (jf pbl 1-6) fø dt foligg vdtatt gulingsplan. b) Hvovidt dt vs omådplan ll dtaljplan fo famtidig utbyggingsomåd, famomm av tablln i vdlgg 2. Dt sal utabids èn samlt gulingsplan fo hl omådt. c) I sistnd utbyggingsomåd an dt på viss vilå gis tillatls til at nl bygg- og anlggstilta ivstts utn gulingsplan. Vilå fo unnta fa planavt famgå av bstmmls Rgulingsplan som sal fotstt å gjld ll opphvs Rgulingsplan som sal fotstt å gjld tt vdta av vidt ommundlplan famgå av vdlgg 1. Rgulingsplan som opphvs famgå også h. Kav Rtningslinj om gulingsplan Kommunstyt sal søg fo at dt bli utabidt gulingsplan fo d omåd i ommunn hvo dtt følg av lovn ll av ommunplanns aaldl, samt d dt lls bhov fo å si fosvalig planavlaing og gjnnomføing av byggog anlggstilta, flbu og vn i fohold til bøt pivat og offntlig intss. Fo gjnnomføing av stø bygg- og anlggstilta og and tilta som an få vsntlig vining fo miljø og samfunn, vs dt gulingsplan. Jf pb l Rgulingsplan som sal fotstt å gjld ll opphvs Plan som sal fotstt å gjdld vist på planatt md gn hnsynsson. Jf også bstmmlsns apittl Rfølgav Bstmmls Samfunnstjnst Byggomåd (sistnd og famtidig) an i tas i bu til angitt fomål fø nødvndig samfunnstjnst tilgjnglig, hund: a) Tnis infastutu: Tafisi vi/adomst fo bil og fotgjng, tygg vi til bussholdplass, vannfosyning, bannvann, avløp, aftfosyning mm b) Sosial infastutu: Sol, banhag, hls- og omsogstjnst mm Rtningslinj Tnis infastutu Høydbassng: Fø følgnd utbyggingsomåd an aliss, må dt tabls nytt høydbassng som si vannfosyningn til følgnd omåd, jf også omådspsifi bstmmls og tningslinj i vdlgg 2: B1 Rindaln B2 Pæin nodøst B3 Fuglnsdaln B14 Sutoppn (vuds næm) B15 Jansvanndaln (vuds næm) B16 Rypfjllt 4

5 Bstmmls Aalbhov til tjnstyting Fø ny gulingsplan vasls oppstatt, sal ommunn vud hvovidt dt bhov fo å gul inn aal til sol, banhag, omsogsbolig, institusjon mm. Rtningslinj Aalbhov til tjnstyting Jf også av til ny gulingsplan bstmmlsns apittl 2. i Rloalising av dagns lufthavn Dt tillats i igangsatt tilta i følgnd utbyggingsomåd fø dagns lufthavn loalist: a) B1 Rindaln b) B2 Pæin, nodøst (gjld d dln som bøs av stisjonsson i tilnytning til lufthavna c) B3 Fuglnsdaln Indfjod - paing og bu And følgav S bstmmlsns vdlgg 2, hvo dt angitt bstmmls som gjld spsifit fo dt nlt utbyggingsomåd. Famtidig bu av dagns lufthavnomåd Nå altnativ loalitt fo Hammfst lufthavn ndlig vdtatt, bø dt stts i gang omådguling av dagns lufthavnomåd md sit på å avla hovdpinsipp i famtidig aalbu. Omådt bø bnytts til i-industill fomål, hund bolig. Paing vd Indfjod igåd a) Nåvænd vi m/bu ov Indfjodlva, samt paingsplass fo allmnnhtn i omåd avsatt til famtidig gavlund, tillats i sant fø dt tablt fullgod statning fo allmnn fdsl innov Indfjoddaln. Jf omådspsifi bstmmls i vdlgg 2. 5

6 1.3 Utbyggingsavtal Bstmmls Utbyggingsavtal Utbyggingsavtal an bus innnfo all typ tilta som lovn gi adgang til, jf. PBL Rtningslinj Gogafis avgnsning Hammfst ommuns fovntning til inngåls av utbyggingsavtal gjld hl planomådt nå n ll fl foutstning om avtalinngåls fo øvig til std. Vd utabidls av ommundlplan ll gulingsplan fo t stø omåd innnfo planomådt an dt fatts m spsifi vdta i hnhold til PBL 17-2, d dt vil gi bd foutsigbaht md hnsyn til utbygging av planomådt Boligsosial tilta Utbyggingsavtal foutstts inngått d dt fa ommunns sid ønslig å gul antallt bolig i t omåd, støst og minst boligstøls, ll å still av til bygnings utfoming. Dt samm gjld d ommunn ll and sal ha fojøpstt ll tilvisningstt til n andl av bolign, jf. PBL annt ldd Tidspunt fo igangstting mm Utbyggingsavtal foutstts inngått fø igangsttingstillatls gis. Dtt gjld d utbygging i hnhold til vdtatt aalplan, md tilhønd bstmmls, også foutstt bygging/oppgading av offntlig anlgg og/ ll tilpasning til sli anlgg. Md offntlig anlgg mns all anlgg/tilta som vist som offntlig gult fomål i aalplann og som følg av bstmmls til plann, fo smpl offntlig tafianlgg, flls byom, offntlig fiomåd og figivingsbtingnd aologis undsøls. Offntlig anlgg omfatt også VA-anlgg, fjnvam o.l. Utbyggingsavtal infastutu. an i inngås fo sosial 6

7 Bstmmls Hovdpinsipp fo ostnadsfodling Utbygg sal slv bæ all ostnadn md tilttlgging av tnis og gønn infastutu innnfo utbyggingsomådt, og i tillgg n foholdsmssig dl av øvig infastutu som må oppabids ll oppgads som følg av utbyggingn (vi, g/s-vi, paing, vann og avløp, ngi, utoppholdsaal, gønnstutu mv.). Tnis infastutu sal byggs ut i hnhold til d standad og dn apasitt ommunn v Atull doumnt og av Doumnt som ommunplanns samfunnsdl, ommunplanns aaldl, ommundlplan og hovdplan/ tmaplan gi utbygg og gunni vitig opplysning om ommunns samfunnsmssig mål, og om fo smpl boligbhov, solapasitt, banhagapasitt og sistnd infastutu. Rtningslinj Annt Diss tningslinjn statt tidlig tningslinj vdtatt i Hammfst ommunsty Utnfo planomådt vil tningslinjn vdtatt fotsatt gjld. 1.4 Tilnytningsplit til fjnvamanlgg Bstmmls Fjnvamanlgg tilnytningsplit Hvis t byggv sal oppføs innnfo t onssjonsomåd fo fjnvam, sal ny bygning utstys md vamanlgg sli at fjnvam an nytts fo omoppvaming, vntilasjonsvam og vamtvann. Tilnytningsavt gjøs også gjldnd vd habiliting av sistnd bygg nå habilitingn så omfattnd at bygningsmassn utn vsntlig mostnad an tilttlggs fo fjnvam. Fjnvamanlgg Rtningslinj tilnytningsplit 7

8 2. KRAV TIL N YE REGULE RIN GSPLAN ER 2.1 Gnlt Bstmmls Plandoumnt Plandoumnt Rtningslinj Rgulingsplan foutstts utabidt iht ommunns mal.rgulingsplan sal innhold følgnd t doumnt: 1. Planat 2. Bstmmls og tningslinj 3. Planbsivls md ROS-analys og vt KU Pivat planfoslag sal lvs i digbat fom at (fotinnsvis wod/sosi) og som pdf-fil. Doumntasjon på SOSI-ontoll sal væ vdlagt Foholdt til fomålsavgnsning i ommundlplanatt Omådspsifi bstmmls I vdlgg 2 dt angitt omådspsifi bstmmls fo aal md gulingsplanav. H dt også angitt hviln planfom som sal bnytts; dtaljll omådplan. Fomålsavgnsning i ommundlplanatt Avgnsningn til d uli fomål på ommundlplanatt satt tt bst sjønn, bla på bagunn av indomsgns, gjldnd gulingsplan, offntlig vi ol. Dt åpns imidltid fo at dt tt m dtaljt vudin g på gulingsplannivå an gjøs mind justing av planavgnsningn fo å få t mst mulig hnsitsmssig foløp (smplvis på bagunn av tng). Justing av planavgnsningn i å ans som uant/mind dsom dtt omm i onflit md intssn til bøt pat. Omådspsifi bstmmls Vd sidn av d omådspsifi bstmmlsn gjld planns øvig bstmmls; gnll bstmmls i ap 1-2 bstmmls til uli fomål i ap Konsvnsutdning I utgangspuntt foutstts dt i utabidt onsvnsutdning på gulingsplannivå fo tilta som i tåd md ommundlplann. Konsvnsutdning Bhov fo m dtaljt KU på gulingsplannivå må imidltid vuds næm på bagunn av fohold nyttt til dn nlt sa, og dsom dt ha ommt fam ny unnsap som bttig ny/dtaljt KU. Fo pivat plan avlas nomalt avt om KU på oppstatsmøtt md ommunn. 8

9 2.2 Rgulingsplan - viig tma Bstmmls Gnlt Gnlt Ban og ungs intss a) Ban og ungs intss sal ivatas og fmms i all ny gulingsplan. Dt sal sis god mdvining fa bøt ban/ung, hund Ban og ungs psntant. b) Tmaat Lplass og snavi sal lggs til gunn i ny gulingsplan. Jf også av til utoppholdsaal i bstmmls c) Dsom aal ban og ung bu til l og utopphold omdispons til annt fomål, sal dt saffs fullgod statningsaal Byggsi og stti Dt sal sis god byggsi i planomådt, md funsjonll og tiltalnd bygg, anlgg og utomåd. Følgnd doumnt sal bla lggs til gunn fo vudingn: Byggsivild fo Hammfst Lysplan fo Hammfst Vild fo blysning og lyssilt i Hammfst Rv 94 omjøingsvg Hammfst - Fomingsvild By- og stdsutviling Ny plan sal si at tilta loaliss og utfoms sli at d gi t positivt bidag til byog stdsutvilingn i Hammfst og Rypfjod, og at d undodn sg loal sntumsstutu Engifosyning ENØK og av til miljøvnnlig ngifosyning sal vuds og vs d dtt lvant. Jf ommunns Klima og ngiplan Folhls Ny gulingsplan sal bida til å fmm og si god folhls, hund a) si god tilgang til natu og filuftsomåd b) bida til å tabl t sammnhngnd tuløypntt som bind sammn utoppholdsaal og gønnstutu c) lgg til tt fo at ban og vosn an gå ll syl tygt mllom daglig gjømål d) dus founsning, fa og støy Rtningslinj Hva som lvant plantma i dn nlt gulingsplan, må vuds næm i dn atull san. Fo pivat plan gjøs dtt i fobindls md oppstatsmøtt. Ban og ungs intss Tmaat Lplass og snavi Ajouføt ovsit ov lplass og snavg finns som gt tmalag i ommunns digital atbas. Vildningsmatial MDs undsiv 2/08 om ban og planlgging Tmavild fo ban og ung i planlggingn Byggsi og stti Byggsisvild og vild fo blysning og lyssilt tilgjnglig på Jf foøvig bstmmls gitt i 3.3 om utfoming av bolig. By- og stdsutviling Jf bstmmls i tilnytning til sntumsfomål i apittl 3.4. Klima og ngi Kommunns Klima- og ngiplan tilgjnglig på Folhls Jf sjlist i fht folhls i aalplan som finns på 9

10 Bstmmls Kultuminn Kultuminn Loallima Ny gulingsplan sal lgg til tt fo optimalt loallima, båd på ot og lang sit. Rtningslinj Avsatt utbyggingsomåd i plann i sjt ut i fht ultuminn. Foholdt til ultuminn m å dfo avlas næm md bøt ultuminnmyndight i all ny utbyggingsomåd, jf ultuminnlovns 3, 8 og 9. Dtt gjld: Finnma fylsommun (nos ultuminn) Samtingt (samis ultuminn) Tomsø musum (ultuminn und vann). Loallima Natumangfold Natumangfold Risio og såbaht Atull isio- og såbahtsfohold sal vuds i gn ROS-analys, jf tningslinjn. Non fohold dt imidltid spsilt vitig å ha fous på i planomådt; Atult gunnlagsmatial Loalunnsap Klimautdning som tidlig utabidt i ommunn Jf av til utdning og doumntasjon i Natumangfoldlovns Dtt gjld båd Biologis vdi Gologis vdi Landsapsvdi Risio og såbaht a) Sdfa. Jf tmalag i ommunns digital atbas som ha n ajouføt ovsit ov atlagt sdfa og atsomhtsomåd fo sd. Jf også b) Støy. I gulingsplan sal dt doumnts at avn til innndøs og utndøs støy bli ivatatt, båd fo tiltat slv, og fo vt influnsomåd (nabobbyggls). Egn støyfaglig utdning vs d støyømfintlig bbyggls sal tabls i ød ll gul støyson (s dfinisjon i tningslinjn). Jf også tmalag i ommunns digital atbas som ha n ajouføt ovsit ov støyatlagt omåd i Hammfst og Rypfjod (vi- og flystøy). c) Høydstisjon. Jf tmalag i ommunns digital atbas som ha n ajouføt ovsit ov høydstisjon i tilnytning til Hammfst lufthavn. d) Havnivåstigning. Byggtilta i sjønæ omåd som ligg lav nn ot +3, sal sis mot vanninntngning. Gulvnivå i oppholdsom sal ligg ov ot +3. Jf tmalag i ommunns digital atbas som vis aal und ot +3. Gnlt I all plan sal dt iht pbl 4-3 utabids ROSanalys som blys atull isio- og fafohold i tilnytning til dt nlt tilta. Vildningsmat ial finns bla på Kommunn ha utabidt n mal fo fonlt ROS-analys som bnytts i uant gulingsplansa. Bhov fo sæsilt fagutdning vuds fa sa til sa. Rød og gul støyson Støyson dls inn i to son, avhngig av støyniv å, jf Miljøvndpatmntts publiasjon T-1442/2012 Rtningslinj fo bhandling av støy i aalplanlgging Rød son (næmst støyildn), angi t omåd som i gnt til støyfølsomm busfomål. Ny støyfølsom bbyggls sal unngås. Gul son (lng unna støyildn, og md lav støynivå), n vudingsson, hvo støyfølsom bbyggls an oppføs dsom avbøtnd tilta gi tilfdsstillnd støyfohold. Som støyfølsom bbyggls gns bla bolig, syhus, pliinstitusjon, banhag, sol mm. Luftvalitt Foholdt til luftvalitt foutstts vudti ROSanalysn på gulingsplannivå, spsilt gjld dtt langs vg md ÅDT>8000. Jf T-1520 Rtningslinj fo bhandling av luftvalitt i aalplanlgging. 10

11 Bstmmls Samfunnstjnst I fobindls md ny gulingsplan sal dt alltid vuds hvovidt dt bhov fo å stt av aal til sosial infastutu som banhag, sol, omsogsbolig ll annn offntlig tjnstyting Samfunnstjnst Rtningslinj Fo tnis og sosial infastutu; s også følgbstmmls i apittl 1.2, samt av ti l dimnsjoning av banhag i apittl Snødponi Ny gulingsplan sal si sistnd snødponi (jf tningslinjn) og ivata bhovt fo ny. Dsom vitig snødponi byggs nd, sal fullgod statningsløsning sis. Snødponi Utoppholdsaal Utoppholdsaal tmaat Ovsit ov snødponi finns som gt tmaat i ommunns digital atbas. Dt viss til av om dimnsjoning, valitt og loalising av utoppholdsaal i apittl Univsll utfoming I planposss sal dt invits til mdvining fa lvant bugupp og intssoganisasjon. Univsll utfoming Dt viss til gjldnd bygningslovn. av i TEK og plan- og I planomådt bø dt væ non tilbud som univslt utfomt, båd fo ban og vosn, hund non lplass/dl av lplass,non/ dl av tuløyp ol. 11

12 3. B EBYGGE LSE OG AN LEGG 3.1 Unnta fa planav fo mind bygg- og anlggstilta Bstmmls Unnta fa planav fo mind tilta Planavt i pt 1.1 an favis fo mind bygg- og anlggstilta dsom d oppfyll samtlig av følgnd iti: a) i tåd md fomålt i ommundlplann b) i ligg i t omåd som omfatts av gulingsplan c) i ovstig følgnd gnsvdi T ny bonht ll 400 m 2 BRA til bolig BYA 35% fo nbolig BYA 40% fo hus/tomannsbol. Øvig byggomåd: 500 m 2 BRA d) i omm i onflit md bans intss, hund lplass og snavi, jf tmaat Lplass og snavi i ommunns digital atbas. ) i omm i onflit md vitig snødponi gistt i gt tmaat i ommunns digital atbas, og slv ha tilgang på gnt og tilstlig snøopplag. f) sit tilfdsstillnd tnis infastutu (adomst, paing, vann og avløp, aftfosyning mm) g) ha god sttis ufoming og fohold sg til sin omgivls på n god måt, jf og av til utfoming av boligbbyggls i 3.3. h) i bø automatis fdd ultuminn, jf tningslinj til i) loallima tilfdsstillnd, jf (Egn limautdning nomalt i nødvndig fo d mind tiltan som h unntas planav). j) tilstlig sit mot fa og støy, og hll i bida til fa og støy fo sin omgivls, jf ap Bla gjld dtt Sd Støy Høydstisjon Havnivåstigning ) sit utoppholdsaal iht Rtningslinj Unnta fa planav fo mind tilta Unntasbstmmlsns hnsit Unntasbstmmlsns hnsit å fmm og fonl fottting i sistnd byggomåd d dt i foligg gulingsplan. I gult omåd må fottting vt vuds gjnnom nding av plan. Patising av bstmmlsn Bstmmlsn åpn fo at dt an tillats fottting utn plan på viss vilå. Plan- og bygningsmyndightn vil i dt nlt tilfll vud om vilån oppfylt, samt avgjø hvovidt dt finns and fohold vd dn ont san som gjø at gulingsplan livl nødvndig. Tillatls gis gjnnom odinæ byggsasbhandling. Situasjonsplan i M 1:100 vdlggs. Uttalls fa lvnt myndight sal innhnts, hund bla - ban og ungs p - tnis dift - atull vgmyndight - ultuminnmyndightn - vt and ROS Dt foutstts i utabidt ROS-analys fo mind tilta som fall inn und 3.1.1, mn man bø livl s hn til ommunns sjlist fo ROS fo å si at dt tas nødvndig hnsyn til lva nt fafohold. Næbuti Dt an på viss vilå tabls næbuti utn av om plan, jf pt

13 3.2 Paingsav Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Dfinisjon BRA NS 3940:2012 og TEK sin dfinisjon av BRA lggs til gunn i diss bstmmls. Sntum Sntum i dnn sammnhngn aaln som inngå i PLANID Sntumsplann Kav til paing I tablln und angis av til paing fo uli visomht. Fo bygg og anlgg md ula ll flytnd gns mllom fomål md ulit paingsav, sal dt stngst avt lggs til gunn fo hl omådt Visomht Enht Bil Syl Banhag Plass Åsv 0,10 0,80-0,3 Bolig <50m 2 BRA Bonht 1 1 Bolig >50m 2 BRA Bonht 2 2 Bolig innnfo Bonht 1 1 Sntumsplann Omsogsbolig Sntum Bonht 1HC - Jf tningslinj vd Åsv 0,8 0,2 Fotning 100m 2 BRA 2 0,6 Hotll Rom Åsv 0,20 0,20-0,2 Idttsanlgg Tilsu Åsv 0,30 0,25 0,2 0,2 Kino, tat ol Sittplass Åsv 0,30 0,25 0,2 0,2 Ki, fosaml.loal Sittplass 0,20 0,2 Konto 100m 2 BRA 2 0,7 Podusjon, lag, 100m 2 BRA 1 0,2 vstd, svic ol Rstauant Sittplass Åsv 0,25 0,25 0,2 0,2 Sol Åsv Elv>18å Elv<18å 0,80 0,15 0,2 0,2 0,8 Småbåthavn Båtplass 0, 25 0,1 Syhus, syhjm Sng og and h/o-instit. Åsv 0,80 0,2 Kav til paing Tidlig paingsvdtt Plan- og bygningslovn av 2008 v at loal fosift om vdtt sal utgå og innabids i bstmmlsn til ommunplann. Bstmmls statt tidlig paingsvdtt fo Hammfst og Rypfjod. Utnfo ommundlplanns avgnsning gjld imidltid vdttn fam til ommunplanns aaldl bli vidt og vdttn også implmntt i dnn. Univsll utfoming Kav i TEK og NS om univsll utfoming foutstts lagt til gunn. Omsogsbolig i sntum Kav til antall p-plass fo omsogsbolig innnf o sntumsplann an favis dsom bhovt vuds tilfdsstillnd løst på flls/offntlig paingsplass. Sylpaing Jf også Vgditoatt v/utbyggingsavdlingns appot 2007/08 Sylpaing. Paing i tilnytning til tuløypstat Paing i tilnytning til tuløypstat vist på planatt md btgnlsn GP1-GP11, og ommntt næm i bstmmlsns ap 5. Sylpaing Paing fo syl sal ligg næt inngangspati, paingsanlgg ll utoppholdsaal Oppstillingsplassn sal ha tilfdsstillnd blysning og væ tydlig siltt og mt. Dt sal væ mulight fo å lås syln til fast inntning Minst 50% av plassn sal ha ovbygg hvis avt gi n utbygging av minst 20 p-plass 13

14 3.3 Boligbbyggls (B) Bstmmls Dfinisjon Dfinisjon Rtningslinj Fomålt boligbbyggls omfatt aal hvo all fom fo hlås boligbbyggls tillatt. I fomålt inngå også tilhønd anlgg som smplvis uthus, gaasj, hag og uli typ fllsaal (hund utoppholdsaal, flls paing mm). Miljøvndpatmntts Vild T-1459: Gad av utnytting lggs til gunn fo dfinisjon av boligt yp Bygggns mot offntlig vi Md mind annt bstmt i gjldnd gulingsplan, sal følgnd bygggns mot offntlig vi lggs til gunn: Bygggns mot offntlig vi Avstand måls fa sntlinj vi til bygningns vggliv. Vityp Sntlinj - Sntlinj - bolig gaasj Komm. vi 10 m 7 m Rv og Fv 10 m 10 m Vait boligtilbud I famtidig boligomåd sal dt sis t vait tilbud av bonht, båd mht støls, typ og pis Tillatt utnyttlssgad Enboligtomt: BYA inntil 35% Rhus/tomannsbol: BYA inntil 40% Tillatt mønhøyd Fo nbolig og hus sal plan- og bygningslovns bstmmls om mønhøyd lggs til gunn. Tillatt mønhøyd sal imidltid tilpasss sli at dn hamon md omingliggnd bbyggls Tillatt tafom Nåvænd boligomåd: Salta md tavinl inntil 45 o sal som utgangspunt bnytts. Tafom og tavinl sal imidltid tilpasss sistnd bbyggls i omådt. Tillatt mønhøyd Iht plan- og bygninslovns 70 n 1 an dt, dsom i annt bstmt gjnnom plan tillats mønhøyd på mas 9m og mas gsimshøyd på 8m. 14

15 Bstmmls Utoppholdsaal Kav til utoppholdsaal i boligomåd/ boligposjt angitt i bstmmlsns pt Rtningslinj Næbuti I tilnytning til boligomåd tillats dt tablt èn næbuti/dagligvahandl utn plan på følgnd pmiss: Mas BRA: 1000 m 2 Dt minimum 1000m til næmst dagligvabuti Etablingn i til ulmp/ sjnans fo boligomådt mht støy, tafi mm Næbuti Dt foutstts at planns øvig bstmmls som lvant fo tiltat ivatas, hund tafisi adomst, paing, snødponi og siht mot fa, samt ultuminn, stti mm. 3.4 Sntumsstutu; hovdsntum og loalsnt Bstmmls Dfinisjon Sntumsfomål Rtningslinj Som sntumsfomål gns i dnn plann bolig, fotning, onto og uli fom fo tjnstyting. Kjøpsnt Md jøpsnt fostås dtaljhandl i bygningsmssig nht og bygningsompls som tabls, divs ll famstå som n nht, samt utsalg som v und- og mdlmsot fo å få adgang. Dagligvafotning å oppfatt som jøpsnt i dnn sammnhng. Dt samm vahus som omstt én ll fl vagupp. Som jøpsnt gns også handlsvisomht loalist i fl nht innnfo t omåd som fo smpl n handlspa. Jf ispolitis bstmmls fo tabling av jøpsnt. Dtaljhandl Som dtaljvahandl gns matva/dagligva, læ, so, intiø og and småva. Plassvnd va Som plassvnd va gns smplvis bil, båt, campingvogn, møbl, hvitva, tlast/byggva md m. 15

16 Bstmmls Sntumsstutu Vid by- og stdsutviling sal bygg på følgnd sntumsstutu Sntumsstutu Rtningslinj HOVEDSENTER: Hammfst sntum hovdsnt, og omfatt omådt som inngå i PLANID Sntumsplann. LOKALSENTRE Dt dfins fi loalsnt: Loalsnt Fomålsomåd som inngå Fuglnsdaln Fuglns Stosvingn Rypfjod KF6, KF7, KF8 KF11 KF14, KF15 KF17, KF18, KF19, KF20, KF21 Fuglnsdaln loalsnt Fuglns loalsnt Sntum Stosvingn loalsnt Rypfjod loalsnt KF = Kombint fomål. Hvil nltfomål som inngå i ombinasjonn famgå av bstmmlsns vdlgg 2. Loalsnt Hovdsnt Bstmmls, hovdsntum Hovdsnt Hammfst sntum Gjldnd gulingsplan fo Hammfst sntum (PLANID ) lggs til gunn fo tillatls t il tilta Bstmmls, loalsnt a) Handl: All typ vahandl i utgangspuntt tillatt i loalsntn, mn hovdvtn sal væ på plassvnd va. b) Dtaljhandl: Dt tillats i tabling av jøpsnt fo dtaljhandl md m nn 3000 m 2 samlt busaal. Jf dfinisjon i c) Plassvnd va: Aal til plassvnd va ha i utgangspuntt ingn aalbgnsning. Dt foutstts da at dtaljhandl i inngå, dsom dt i natulig hø sammn md podutsptt (smplvis stautsty og utsty til paasjon og vdlihold) Loalsnt Loalsnt sal bida til å avlast sntum i fht vagupp som md fodl an ligg utnfo byjnn, hund plassvnd va. Jf dfinisjon i Loalsnt foutstts å btjn næomådt md dagligva, mn dtaljhandln bgnst i dn hnsit å i sap t onund handlsmiljø ti l sntum. Bstmmlsn ovsty i alld vdtatt gulingsplan i loalsntn, mn slå inn vd utvidls og nding. 16

17 3.5 Fotning (F) Bstmmls Dfinisjon Fotning Rtningslinj Fomålt omfatt aal og bygning fo dtaljhandl. Dtaljhandl omfatt all fom fo vasalg til pivat sluttbu. Tjnstyting og håndtvsvisomht som i til sjnans fo næomådt (støy, founsning ol) an også tillats i omåd avsatt til fotning 3.6 Tjnstyting (T) Bstmmls Dfinisjon Hviln typ tjnstyting som foutstts i d nlt omådn, famgå av bstmmlsns vdlgg 2. Tjnstyting Rtningslinj Fomålt tjnstyting inlud visomht som div md salg/tilbud av tjnst som hovdgsjft, mn som også an ha salg av va som bigsjft (smplvis fisøsalong md tilhønd utsalg av latt podut). Bvtning, ultufomidling, onsulntvisomht og administasjon (smplvis ådhus) inngå også i dfinisjonn. Dt samm gjø banhag, sol, omsogsbolig (dvs bolig md fast bmanning), syhus, hlsinstitusjon og and institusjon Banhag Ny banhag sal, md mind annt bstmt, dimnsjons fo ss avdling. Banhag Kunnsapsdpatmntts vild; Vild fo utfoming av banhagns utaal (publiasjonsod F-4225) bø lggs til gunn fo planlggingn. 3.7 Fitids- og tuistfomål (FT) Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Fitids- og tuistfomål Fitids- og tuistfomål omfatt utli av hytt/obu i ommsill sammnhng, fonøylsspa, camping- og liplass. 17

18 3.8 Næingsbbyggls (N) Bstmmls Dfinisjon Næingsbbyggls Rtningslinj Næing omfatt industi-, håndvs- og lagvisomht, samt øvig næingsvisomht som i angitt som gt fomål. Næingsbbyggls omfatt i fotning og tjnstyting. Dt i satt av ny næingsomåd i plann. 3.9 Idttsanlgg (ID) Bstmmls Dfinisjon Idttsanlgg Rtningslinj Idttsanlgg omfatt stø anlgg som siba, golfban, stadion, sytban og lignnd. (Tningssnt ol dfins som tjnstyting) 18

19 3.10 Utoppholdsaal (U) Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Utoppholdsaal m m Som utoppholdsaal gns aal som bus/ gnt til l og utopphold. Uli typ utoppholdsaal Dt sills mllom fl typ utoppholdsaal: Pivat utoppholdsaal: Utoppholdsaal som svt fo dn nlt bonht, smplvis pivat balong, tass, hag ll and aal som tilhø dn nlt bonht. Flls utoppholdsaal vd blobbyggls og lil ight: Utoppholdsaal som flls fo fl bonht i samm boligposjt, hund på tng, flls balong, flls tatass ol. Diss sal d bhovt båd fo ban og vosn Gnll valittsav til utoppholdsaal Utoppholdsaal, ntn d flls ll pivat, sal væ gnt fo l og opphold. D sal a) væ sit mot founsning, støy (støynivå<l dn 55 db), tafifa og annn hlsfa. b) væ mst mulig sammnhngnd, og ha god/tygg fobindls til and utoppholdsaal og gønnstutu. Mind staal inngå i i bgningn. c) tafiaal og ovbygd aal gns i md. d) i væ batt nn 1:3, md mind dt sna om aba l ) lggs på dn dln av tomtn/planomådt som ha bst loallima, hund sol- og lysfohold, sjming mot vind og snødift mm. Sol på ttmiddags- og vldstid spsilt vitig å si. f) væ tilttlagt fo ativitt somm og vint, hund væ tilfdsstillnd opplyst og bøytt. Jf vild fo blysning i Hammfst. Lplass: Omåd spsilt tilttlagt fo ban i boligomåd. D tilgjnglig fo allmnnhtn, mn fotinnsv is bgnt fo d som bo i næmiljøt. Dt finns fl uli typ lplass. Jf bstmmlsn und. Kav til utoppholdsaal Tidlig utomsvdtt Plan- og bygningslovn av 2008 v at loal fosift om vdtt sal utgå og innabids i bstmmlsn til ommunplann. I planomådt (Hammfst og Rypfjod) statt dfo bstmmls 3.9 avn i Utomsvdtt fo Hammfst ommun. Utnfo ommundlplanns avgnsning gjld imidltid utomsvdttn fam til ommunplanns aaldl bli vidt, og vdttn implmntt også d. 19

20 Bstmmls Utoppholdsaal i onsntt boligposjt a) I boligposjt som omfatt m nn 400 m 2 ll fl nn t bonht sal dt lggs til tt fo båd pivat og flls utoppholdsaal tt avn und. b) Pivat utoppholdsaal: Hv lilight sal ha tilgang på 7 m 2 pivat utoppholdsaal, fotinnsvis på gn balong, altnativt på tatass, baplan l. c) Flls utoppholdsaal: I tillgg til pivat utoppholdsaal sal dt p bonht stts av følgnd til flls utopphold: 1. Blobbyggls i sntum: 25 m 2 2. Blobbyggls utnfo sntum:50 m 2 Rtningslinj Flls utoppholdsaal i onsntt boligposjt I sæsilt tilfll an ommunn tillat at næliggnd næ- og omådlplass ompns fo manglnd aal til utoppholdsaal på gn tomt. Dt foutstts da tygg adomst mllom bolig og lplass, samt at lplassn ha/gis tilfdsstillnd oppabiding (møbling, innhgni ng mm). I tillgg til gnll valittsav i , sal flls utoppholdsaal fyll følgnd valittsav: 1. Ha tinnfi adomst. 2. Ligg på tng. Utoppholdsaal an plasss på lo ov smplvis gaasjjll l, d dt god fysis og visull obling til tng og hovdinngang. 3. Inntil 30% av flls utoppholdsaal an tillats lagt på tatass (ll lo som i tilfdsstill avn i pt 2). Dt foutstts i tilfll god loallimatis tilpasning ntn vd hjlp av lvgg ll and byggtnis løsning. 4. Fo utaal som plasss på lo ll tatass sal n imlig andl dimnsjons fo jodovding mht bplantning. Hva som n imlig andl avlas i hv nlt sa. 5. Minimum 30% av flls utoppholdsaal sal væ univslt utfomt. 6. Væ tilttlagt fo båd ban og vosn, hund ha aal/møbling fo fllsativitt (møtplass). 20

21 Bstmmls Utoppholdsaal i småhusomåd a) Pivat utoppholdsaal: All bonht sal ha tilgang på pivat utoppholdsaal. Følgnd aalav gjld p bonht: 1. Enbolig: 100 m 2 2. Tomannsbolig: 100 m 2 3. And hus 75 m 2 Vd tabling av sundælilight /sta bonht fo 1) og 2) ov, sal utoppholdsaalt øs tilsvand lilightns samld BRA. b) Flls utoppholdsaal: Ivatas på gn tomt Lplass I famtidig boligomåd gjld følgnd av til tabling av lplass: Småbanslplass (1-6 å) All bonht sal ha tilgang til n småbanslplass innn 50m gangavstand fa bolign. Småbanslplassn sal minimum væ på 100 m2 p 30 bonht. Lplassn sal væ oppabidt og møblt md tan på ban i aldn 1-6 å. Lplassn sal som minimum ha sandass samt bod m/bn tilttlagt fo vosn, gjn også sli og latstativ. Fo onsntt boligposjt sal småbanslplass loaliss på gn tomt. Utoppholdsaal Rtningslinj i småhusomåd Som småhusomåd mns h tadisjonll boligomåd md nbolig og hus Lplass Lplass sal btjn og dimnsjons i fohold til all boligtyp i t omåd. Jf foøvig tmaat Lplass og snavi i ommunns digital atbas. Dtt vis sistnd lplass og gistt snavi som ban bnytt mllom daglig gjømål. Nælplass (6-14 å) All bonht sal ha n nælplass innn 150 m gangavstand fa bolign. Nælplassn sal minimum væ på 1500 m2 p 150 bonht. Plassn an vuds oppdlt i 3x500 m2. Nælplassn bø bla ha sandass, husstativ, bod, bn og no fast d. Nælplassn sal væ gnt fo samhandling mllom ban og vosn, hund vt mulight fo fllsaangmnt fo nabolagt; bod og bn, gillplass ol. Omådlplass All bonht sal ha n omådlplass innn 500 m gangavstand fa bolign. Omådlplassn sal væ på minimum 5000 m2 p 400 bonht, vt 2x2500m2. Omådlplassn sal tilttlggs fo vait ativitt, smplvis ball, aing, syling og lignnd. Omådlplassn sal væ gnt fo samhandling mllom ban og vosn, hund vt mulight fo fllsaangmnt fo omådt; bod og bn, gillplass ol. Dt an vuds om vt solgåd fyll hl ll dl av funsjonn til omådlplassn. 21

22 3.11 Gav- og unlund (GU) Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Gav- og unlund Bstmmls Bstmmls Gav- og unlund omfatt igåd og offntlig gavplass som gå inn und lov om igåd. Jf vdlgg 2 fo bstmmls som gjld spsifit fo utvidls av gavlund GU Annn typ bbyggls og anlgg(ab) Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Annn typ bbyggls I annn typ bbyggls og anlgg inngå uli tilta som i natulig fall inn und d øvig fomåln. I dnn plann inngå divs stø ommunaltnis anlgg i dfinisjonn, samt aal fo tansfomatostasjon Høydbassng vd Vadsøvin Høydbassng vd Vadsøvin I omåd gult til høydbassng vd Vadsøvin (PLANID ), an dt gjnnom mind nding av plan vuds inngult inntil t ny bonht Øvig bstmmls Øvig bstmmls Fo øvig bstmmls nyttt til dtt fomålt, s vdlgg Kombint fomål (KF) Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Kombint fomål Bstmmls Bstmmls I omåd dfint som ombint fomål an fl fomål tillats. Hvil fomål som inngå i ombinasjonn sal spsifit angis. På planatt famomm all ombint omåd, uanstt hvil fomål som inngå i ombinasjonn, md gul og hvit savu. Fo bstmmls nyttt til dtt fomålt, hund hvil fomål som tillats i d nlt KFomådn, s vdlgg 2. 22

23 4. SAM FERDSE LSAN LEGG OG TEKNISK IN FRASTRUKTUR 4.1 Samfdsl og tnis infastutu (ST) Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Samfdsl og tnis infastutu Bstmmls Bstmmls Dtt fomålt omfatt samfdslsanlgg som vi, g/s-vi, lufthavn og havn, samt tnis infastutu som ldningstas fo aftfosynin g, vann- og avløp mm Hvil samfdslsanlgg som inngå i planfoslagt, samt hvil bstmmls som nyttt til dt nlt tilta, famgå av vdlgg GRØN N STRU KTUR 5.1 Gønnstutu (G) Bstmmls Dfinisjon Gønnstutu Tilttlgging fo filuftsliv a) I omåd avsatt til gønnstutu dt tillatt å stt i v tilta som bida til å tygg solvi, fmm allmnt filuftsliv, smplvis sti, tuløyp md uli gad av oppabiding, snavg, gapahu, bålplass mm, samt paingsplass i tilnytning til løypstat. Sistnvnt mt md GP1-GP11. Enl næmiljøanlgg an tillats oppabidt, smplvis satpa, islgging fo søytban mm. Mind golfanlgg som åpn fo allmnnhtn an tillats tablt. b) Tillatls til diss tiltan gis av ommunn gjnnom odinæ byggsasbhandling, tt høing til bøt pat og myndight. Rtningslinj Fomålt gønnstutu angi sammnhngnd, ll tilnæmt sammnhngnd, vgtasjonspgd omåd som ligg innnfo ll i tilnytning til by ll tttstd. Fomålt avgns og fastlgg hovdstutun av natuomåd, md gøntomåd langs lv og vassdag i og vd by og tttstd. Vitig tud ag inngå også h. Fomålt gønnstutu sal blant annt si tilgjnglight til gøntomåd, samt si vitig landsapslmnt og godt loallima. Gønnstutun sal bind d gønn omådn innnfo byggsonn sammn md filuftsomådn som ligg i LNFR-omådn utnfo. Tilttlgging fo filuftsliv Rn idttsanlgg og lubbativitt som smplvis hundtningsban, paintball mm anss i som allmnt filuftsliv, og foutstts i anlagt i gønnstutuomåd utn sæsilt planvuding (dispnsasjonsbhandling ll ny gulingsplan). 23

24 Bstmmls Rtningslinj Statlig sia filuftsomåd Statlig sia filuftsomåd Dt t statlig sia filuftsomåd i planomå dt; 1) Nissnstyt 2) Tibg/Rumptollvann 3) Jansvannt Bagunnn fo siingn at omådn ha svæt sto loal filuftslivsvdi Paing vd løypstat a) I omåd mt md GP1-GP11 dt tillatt å tabl offntlig paingsplass i tilnytning løypstat. Tillatls til dtt gis av ommunn gjnnom odinæ byggsasbhandling md høing til bøt pat og myndight. b) Paingsplassn sal dimnsjons fo følgnd antall biloppstillingsplass: Fo omåd 1) og 2) anss dn sid indommn å væ fo litn i fohold til ll siingsvdi, og dt dfo satt av stø omåd til gønnstutu nn dt som statlig sia, s G1 og G2 i planatt. Fo omåd 3) sølig dl av dn sid indommn, som i li attativ i filuftssammnhng, avsatt til boligfomål, mns sogldt aal og omådn inntil vannt i nod og øst avsatt til gønnstutu (s G3 på planatt) Paing vd løypstat Vd stø anlgg, vt vd intssonflit, an ommunn vud at gulingsplan må utabids. Dt an også tabls paingsplass nod fo Snfida Nilsns vg, langs Fosølvin md hnsyn til bu av bla fiomådn undt Mllomvannt. N Loalitt Antall plass GP1 Fosølvin 20 GP2 Rindaln 1 40 GP3 Finnmasvin 10 GP4 Fuglnsåsn 5 GP5 Sætgamdaln 5 GP6 Tunnllban 15 GP7 Saln 10 GP8 Jansvannt 15 GP9 Rødsildvin 5 GP10 Bidabli 5 GP11 Fjodadaln Vasling og samåd md indifta Vd tilttlggingstilta i gønnstutuomådn sal bøt inbitdistit v/distitsld vasls. Dtt gjld smplvis anlgg av løyptas, bålplass mm, samt vt stø aangmnt i bitpiodn mm. 1 GP2 ligg i omåd avsatt til idttsfomål (ID1). Oppabiding må sj i samåd md idttns bhov. 2 GP11 ligg i omåd avsatt til boligfomål (B23), mn an vt oppabids fø omådt guls til boligfomål. Dtt an bli nødvndig som følg av at Indfjod igåd utvids og sistnd p-pl ass vd løypstat må sans. 24

25 6. LN FR - OM RÅDE R 6.1 Gnlt Bstmmls Dfinisjon Dfinisjon LNFR Rtningslinj Fomålt LNFR (Landbus-, natu og filuftsfomål samt indift) omfatt omåd som sal nytts ll sis til landbuspodusjon, hund jodbu, sogbu og indift, og/ll som sal bli liggnd som natuomåd, hund natuomåd md spsill btydning fo filuftslivt Sti og løyp Sti og løyp Dt pt i ativ jod- og sogbusdift i planomådt, sli at LNFR-intssn nyttt ti l indift samt natu og filuftsliv (hund tugå ing, natuopplvls, jat, fis og høsting mm). På planatt sti og løyp i LNFR-omådnd vist md pit st. Gad av oppabiding som foutstts fo d uli stningn oppgitt und. 1. Vdliholdt tusti Dt foutstts fdsl til fots. Enl ming til lats. Følgnd stning foutstts mt som tusti: Blvågvin-Stofjllvin Sætgamdaln-Risvåg Sætgamdaln-Stovia Stofjllvin-Vdhammn Sætgamdaln-Glimmvannshytta Fjodadaln-Montngohytta Fjodadaln-Tyvn (via Tvfjllt) Fjodadaln-Bli Fjodadaln-Molstand Fjodadaln-Saagamvannt Sasbhandlingsposdy: Kan utføs utn sasbha ndling tt plan- og bygningslovn. 2. Oppabidt tusti (busbdd 1-1,5 mt) Dt foutstts pimæt fdsl til fots. Tasn an ydds, ms og oppabids i bgnst gad, hund ld bot ovvann, bygg lopp/mind bu og avl. Diss stningn foutstts oppabidt på dtt nivåt: Sutoppn (tiloblingstas) Mavin (tiloblingstas) Elvtun-Idttsvin (tiloblingstas) Si-savin Stosvingn-Rypfjll Sasbhandlingsposdy: Hvovidt tiltat v tillatls til tilta tt plan- og bygningslovn, avlas md ommunn i hvt nlt tilfll. 25

26 Bstmmls Rtningslinj 3. Oppabidt tuvi (busbdd 2,5-3 mt) Tuvi flfunsjonll tas fo fdsl ti l fots, md syl, banvogn mm. D ha sto gad av oppabiding, gi god fmommlight, må tål jøing md vdliholdsmasin og sal ha t fast og jvnt toppd. Pati an væ spsilt tilttlagt fo ullstol/ullsi gjnnom asfalt ing. Diss stningn foutstts oppabidt på dtt nivåt: Snfida Nilsns vi-fjllplatåt Sætgamdaln-Fosølysst Molon (Hammfst sntum)-ryplubbn Gammlvin Vintban-Fjodadaln (via Tyvsltta) Vintban-Glimmvannt Vintban-Tyvn (via Rundvasshytta) Sætgamdaln-Gammlvin (tygg solvi) Gammlvin (via Sutoppn)-Tyvn Jansvannt undt Sasbhandlingsposdy: Diss tiltan vil noma lt v sønad og tillatls tt plan- og bygningslovn. Dtt avlas næm md ommunn i hvt nlt tilfll. 4. Oppabidt tuvi tilttlagt fo sigåing (busbdd min 4 mt) Dtt oppabidlssnivåt omfatt tuløyp og tas som yddt, mt og gjot godt fmommlig fo tugå, siløp samt løypmasin og nødvndig vdliholdsutsty. D ha n stø gad av oppabiding av gunnn nn n tusti (god bævn), ha t jvnt toppd og nomalt gøftt/ha stinn. Fosølvin-Hyggvann (via aftstasjon) Vi undt Rumptollvann Vi til Tyvn (anlggsvi) Siløyptasn i Rindaln Sasbhandlingsposdy: Diss tiltan vil noma lt v sønad og tillatls tt plan- og bygningslovn. Dtt avlas næm md ommunn i hvt nlt tilfll. 26

27 7. SJØ, VASSDRAG OG STRAN DSON E 7.1 Gnlt om bu og vn av sjø og vassdag (VA) Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Sjø, vassdag og standson Fomålt omfatt all typ aalbu på ll i sjø og vassdag, og vntult tilhønd standson. Md tilhønd standson mns omådn innov på land så langt aalbun d stå i dit sammnhng md sjø/vassdag og aalbun d. 7.2 Sjøomåd Bstmmls Fllsomåd - FFNF FFNF Rtningslinj Omåd satt av til ombint fomål i sjø og vassdag mt md FFNF, an bnytts til fomåln Fdsl, Fis, Natu og Filuftsliv Fald Fald Fald vist på planatt md gt symbol/stiplt st. Jf atts tittlflt. 27

28 7.3 Vassdag Bstmmls Rtningslinj Vann og vassdag Vann og vassdag Vann og vassdag inngå fomlt i LNFR-omådn, mn famomm på planatt md blå fag (un til atillustasjon) mtsblt langs vassdag 100-mtsblt langs vassdag I 100-mtsbltt langs vann og hovdlva inn/ut fa diss, dt un tillatt å stt i v tilta som ha til hnsit å tilttlgg fo allmnt filuft sliv, md mind tiltat i tåd md vdtatt gulingsplan. Avstandsmålingn ta utgangspunt i middls flomvannsstand, og måls i luftlinj. 7.4 Standsonn Bstmmls mtsblt langs sjø I 100-mtsbltt langs sjø dt un tillatt å stt i v tilta som bida til å fmm allmnn filuftsintss, md mind tiltat i tåd md gjldnd gulingsplan Rtningslinj 100-mtsblt langs sjø Avstandsmålingn ta utgangspunt i middls høyvannsstand, og måls i luftlinj. Tiltan an v sasbhandling tt plan- og bygningslovn fø vt tillatls gis Standpomnad Standpomnad Mllom Stolva og Fuglnsysst sal dt utabids omådplan fo å avla aalbun mllom Fuglnsvin og sjø. Jf følgav og foløpig planpmiss i apittl

29 8. HENSYN SSON ER 8.1 Gnlt Bstmmls Dfinisjon Hnsynsson Rtningslinj Hnsynsson angi hvil spsill hnsyn som sal ivatas nå dn aalbu som famgå av planatt sal gjnnomføs. Hnsynsson viss på planatt md uli typ savu. Hnsynsson an båd væ ttslig bindnd ll tningsgivnd fo d tilta som sal gjnnomføs. Viningn fo dn nlt son fmgå av lovn og an utfylls av bstmmls og tningslinj Gnlt om hnsynsson Gnlt om hnsynsson Av hnsyn til atts lsbaht bun av hnsynsson bgnst til dt som anss nødvndig. Oppdatt data mht fa (smplvis sd, støy og havnivåstigning) tilgjnglig i ommunns digital atbas, og dt viss dfo ti l dnn d dt atult å ta sæsilt hnsyn. Bstmmlsn v foøvig at all ny tilta og plan sal sjs ut mot jnt fafohold, jf bstmmlsn 2.2 og Siings-, støy- og fason Bstmmls H130_1 Flysiht Flysiht Rtningslinj Innnfo hnsynsson fo flysiht gjld stisjonsplan fo Hammfst lufthavn (støyson og høydstisjon). Rstisjonsplan fo Hammfst lufthavn tilgjnglig i ommunns digital atbas H310 Sdfa Sdfa og atsomht H 110_1 Ndslagsflt fo divannsild Hnsynsson fo sdfa i mdtatt i planatt. Dt gjøs løpnd sdundsøls, og n ajouholdt ovsit ov all atsomhtsomåd og omåd md atlagt sdfa tilgjnglig i ommunns digital atbas. Jf også ROS-analysn og bstmmlsns pt og Ndslagsflt fo divannsild I diss omådn dt fobudt å stt i v tilt a som an bida til å founs atull divannsild. Jf foøvig Divannsfosift n. 29

30 8.3 Son md av om flls planlgging Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Flls planlgging Omåd som sal planlggs samtidig Følgnd omåd sal planlggs samtidig: a) B1 Rindaln boligomåd og T1 Båthust sol b) B18 Stons boligomåd og tilstøtnd gønnstutublt langs sjø c) Stningn Stolva-Fuglnsysst (Standpomnad) H810_1 Standpomnad a) Dt an i stts i v dtaljplanlgging og tilta i dtt omådt fø dt utabidt n hlhtlig omådplan fo omådt. b) Omådplanns fomål å si aal fo tabling av n sammnhngnd standpomnad mllom sntum og Fuglns, samt lgg pmiss fo famtidig aalbu mllom Fuglnsvin og sjøn. Hnsynssonn bnytts fo omåd som foutstts gult samtidig, i èn flls gulingsplan. Hnsitn å få til n st obling mllom fomåln sli at d undstøtt hvands fomål og hnsit. Foløpig planpmiss fo omådplann Pmiss fo omådplanlggingn sal vuds næm og faststts i gt planpogam, mn følgnd hnsyn sal bla ivatas: - Standpomnadn sal løp mllom bbyggls og sjø, og væ åpn fo allmnn fdsl på hl stningn - Standpomnadn sal væ minimum 5 m bd, og væ univslt utfomt - Mollafjæa sal bvas i mst mulig natulig fom, og univslt utfomt tas fobi dnn an vt løss vd tilobling til sistnd g/s-vg langs Fuglnsvin - Standpomnadn sal væ tilnyttt øvig g/s-ntt i omådt, hund g/s-vg undt Stovannt - Dt sal bla tilttlggs fo utsitspunt, ativittsana mm langs standpomnadn - Famtidig aalbu mllom Fuglnsvin og sjø må ss i sammnhng md at n vsntlig dl av biltafin ovføs fa Fuglnsvin til ny tunnll mllom Elvtun og Fuglns. Publiumsttd visomht (fotning, onto, tjnstyting) tillats i bygningns føst tasj(). Bolig tillats i på baplan. 30

31 8.4 Son hvo gjldnd gulingsplan fotsatt sal gjl d Bstmmls Rtningslinj Dfinisjon Son hvo gjldnd gulingsplan s al fotstt å gjld Sonn bus d gjldnd gulingsplan sal fotstt å gjld utn nding, og vist på planatt md gn hnsynssonsavu. Jf planatts tittlflt. Atull PLANID også angi tt på planatt Plan som fotsatt sal gjld I vdlgg 1 famomm dt hvil plan som sal fotstt å gjld tt at ommundlplann vdtatt, samt hvil som foutstts opphvt. Plan som fotsatt sal gjld På ommundlplanatt famomm aalbun i gulingsplanomådt un på agggt (gnalist) nivå fo å ltt lsbahtn. Dt imidltid gulingsplann som utgjø dt juidis gunnlagt. 31

32 VEDLEGG VEDLEGG 1: REGULERI N GSPLAN ER SOM GJELDER ELLER OP PHEVES Plan som sal fotstt å gjld vist på plan att md gn hnsynssonsavu, og PLANID. Aalbun som viss på ommundlplanat t på agggt nivå. Dt imidltid aalbun i gulingsplann som dfin plans tatus. Plann sott tt PLANID. Plan som opphvs gjnnom visjonsposssn listt opp ndst i d nlt tablln. Fuglns Fuglnsdaln Planid Plannsnavn Vdtatt/ Gjld/ Mnad Stadfstt Opphvs Dtaljgulingfo Håjabanhagog Gjld bolig vd Fv Dtaljgulingfo Tosfjodvn Gjld Hammfstana - Pågå Vdtasfø dp Boligbbyggls,Mløyvin Gjld Sjævia Gjld Omådguling,ØvFuglns Gjld Stign-Fuglns,søøstdl Gjld gulingsnding Rgulingsplanfo Hammfstlufthavn Gjld Mllomvannt boligflt Gjld FuglnsB5-B6 BbygglssplanB5-B6 Midt Gjld MEvdtatt Oppinnligplan vdtatt Mland Gjld G/-vi langsfosølvin,dl 1 og Gjld Rgulingsplanfo Radionboligomåd Gjld Stign-Fuglns,søøstdl Gjld Dlvisstattt avg-nd (Planid ) Stign-Fuglns,nodvstdl Gjld FuglnsB5-B6 BbygglssplanB5-B6,dl Gjld MEvdtatt Oppinnligplan vdtatt FuglnsB5-B Gjld Dlvisstattt avto bb.plan Industiomådpå Pæin Gjld MløyaogMland Gjld Dlvisopphvtav Mlandog Sjævia RidsntNØfo flyplassn Gjld Flt III - gulingsnding Opphvs Solom/LvdRindalnsol Flt III - gulingnding Opphvs Lpli Nptunvn/Viavn Flt III gulingsnding Opphvs Daghjmi Rindaln Flt VI - gulingsnding Opphvs Flt IV - gulingsnding Opphvs Alpinanlggi Rindaln Gjld Flt VI Opphvs Flt IV Opphvs Flt III Opphvs Flt II Opphvs Gøntdaggj Nodlysvin=utopphold Flt I Opphvs 32

33 Fuglns Fuglnsdaln,fots Planid Plannsnavn Vdtatt/ Gjld/ Mnad Stadfstt Opphvs Tp-plassvd Fuglnsvin Opphvs Høydbassngvd Vadsøvin Opphvs Rv94 HP Opphvs Fuglnstass Opphvs Tboligtomt i Tomsvnog Opphvs Slttnsvn Omådtfa Mllomvannttil Opphvs Radavin Stjnvin15, nding Opphvs Flt A - gulingsnding Opphvs Mllom Fuglnssologfylts hyblbygg Flt B- gulingsnding Opphvs Gaasjtomti Gnistvin Flt B- gulingsnding Opphvs Dlavstivii Gnistvntil gaasj Tafoøst fo Kablvin Opphvs Flt A - gulingsnding Opphvs Mllom Måsøyvn/Mylingn /Finnmasvin IndustiomådNØfo flyplassn Opphvs Dagligvabutii Finnmasvin Opphvs Såningnvstfo Vadsøvn/ Opphvs Kinsvn/Blvågvn Flt A Opphvs Omådnod fo Rossmollgata Opphvs Flt B Opphvs Sntum Planid Plannsnavn Vdtatt/ Gjld/ Mnad Stadfstt Opphvs Dt.gBattit/Kipan Gjld Findusomådt-Standpan Gjld MEvdtatt Oppinnligplanvdtatt PaingsanlggBattit Gjld Salsidamidt dl av SB Gjld BbStandgata Gjld Salsidaøstdl av SB Gjld Sntumsplann Gjld Bb.NdMolla Gjld 33

34 Stovannt-Basaln- Høydn Planid Plannsnavn Vdtatt/ Gjld/ Mnad Stadfstt Opphvs Omådundt Hstsobloa Gjld Oppinnligplandatt Kommunalboligi Tuistvin Opphvs Stovannsvin A Gjld Syttvin Gjld Omsogsboligvd Saidivin Opphvs Sytbani Blåbædaln Gjld Gaasjmllom Stovannsv/Vidjvn Opphvs Banhagtomti Balsaln(Tyvnbhg) Opphvs Hotlltomt på Saln Opphvs Ttomt i Øvvin Opphvs Gaasjpå Høydn Opphvs Boligøstfo Basalnsolog Opphvs Fidigvin Kiosi ysstsaidivin/tuistvin Opphvs Omådmllom Bilia/Kvalfjodvin Opphvs /Stovannsvin Filuftsomådsøfo Hammfst Opphvs Foomådnod fo ysst Opphvs Stadionvin/Fidigvin Boliflt NVfo Syttvn/Sivin Opphvs Gatishaugn Opphvs Basalnvd 600-mtn Opphvs Dlav Basalomådt,patit søfo Opphvs idttsplassn Elvtunomådt Opphvs Fjllplatåt Opphvs 34

35 Rypfjod Planid Plannsnavn Vdtatt/ Opphvs Mnad Stadfstt Ryplubbidt Gjld Banhagvd Bidabli Gjld RypfjodMaina Gjld Stosvingnvst Gjld Stosvingn Gjld Tyvnlia,omådB Gjld Standvin,nding Gjld G/S-vi langsrv94,dl III Gjld Saagammn/Bglund Gjld G/S-vi langsrv94,dl II Gjld Ovlappsav gplanfo Rv G/S-vi langsrv94,dl I Gjld Må vuds EndingLivihøydaogstningnbasn- Livihøyda Opphvs Inngåi pågåndgulingsplanfo Polabas-Livia Endinggn 16bn Opphvs EndingLivihøydaogstningnbasn- Livihøyda Opphvs Inngåi pågåndgulingsplanfo Polabas-Livia Bjøåsn Opphvs Endingnddl av Indfjoddaln Opphvs BasomådII Opphvs Inngåi pågåndgulingsplanfo Polabas-Livia ØvStons,nding Opphvs EndingLiviomådt Opphvs Inngåi pågåndgulingsplanfo Polabas-Livia Fisihavni Rypfjod Opphvs Avjøsltil Shll-omådt Opphvs Røvivannt+ 4 tomt Opphvs Flt 13, nding Opphvs Islagtomta(HVPU+ 5 bolig) Opphvs ØvStons,nding Opphvs BasomådI Opphvs Inngådlvisi pågåndgulingsplan fo Polabas-Livia Bjøåsn/Lyngtun Opphvs Flt 13, nding Opphvs Indfjoddaln Opphvs Flt Opphvs RøviII Opphvs ToFo.tomt i Ryplubbvin Opphvs RøviI Opphvs Mavin/Stin Opphvs Kigådi Indfjoddaln Opphvs Jansvannomådt(filuftsomåd) Opphvs ØvStons Opphvs YtRypfjod Opphvs 35

36 VEDLE GG 2: OM RÅD ESPESIFIKKE BEST OG RETN Gnlt Vdlgg 2 angi bstmmls og tningslinj som nyttt til spsifi omåd. I tillgg gjld øvig bstmmls i ommundlplann. 36

37 Boligomåd N Omådnavn a D t h n o B lig o b n E s u h R il. l lo B v Bstmmls og tningslinj a n la P Bstmmls (juidis bindnd) stå md nomal sift Rtningslinj og sasopplysning (vildnd) stå md usiv sift B1 Rindaln D a) D dln av omådt som bøs av hnsynsson fo flysiht (H130_1) an i byggs ut fø Hammfst lufthavn loalist. b) Omådt an i byggs ut fø nytt høydbassng fo Pæin/Fuglnsdaln tablt. c) Dt sal utabids flls gulingsplan fo B1 og T1, jf hnsynsson på planatt. d) Omådt tillats å ha adomst fa Finnmasvin og/ll Fosølvin ) Dagns tu- og siløyp gjnnom omådt sal vid føs, mn tasn tillats omlagt fo bd samodning md bolig og utoppholdsaal. Løypa sal ha si, og fæst mulig ysningpunt md jøvi, og nytts til øvig løyp i tilstøtnd omåd, bl a løypn i ID1. B2 Pæin nodøst D a) D dln av omådt som bøs av hnsynsson fo flysiht (H130_1) an i byggs ut fø Hammfst lufthavn loalist. b) Omådt an i byggs ut fø nytt høydbassng fo Pæin/Fuglnsdaln tablt. c) Hvis Pæin nodøst guls fø Fuglnsdaln, sal mulight fo adomst til B3 fa Fv 391 (Fosølvin) sis mot sø (mot gnsn til "Flt 4") d) Dt gå n vitig gytlv fo øt gjnnom omådt. Natuvdi nyttt til dnn sal sis gjnnom gulingsplann, og dt foutstts dfo at vassdagt holds åpnt, og at dt sis tilst lig antson. ) Omådts nåvænd funsjon som snødponi fo sis tnd bolig nod fo Nptunvin sal sis, i ll utnfo omådt. f) Omådt sal gis tygg og god tilgang til tu- og siløypnttt i omådt, hund mot T2 og ID1, mn også mot famtidig løyp i B3, så langt dtt mulig å tilttlgg fø B3 gult. 37

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016 www.bdvann.no Saus Daafly Famdifsplan 2016 Saus bdvann 2015/2016 Tilsandsvuding bas på 2014 og 2015-daa md ny bdvann vøy: 81 ommundla, 2,86 mill. (66 % av innb.iln.omm.va) 11 IKS dla 2013-2015: Hovdfous

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Kokebok for eintypesegling

Kokebok for eintypesegling Kokbok fo intypsgling Kva intypsgling Eintypsgling hjå HSK sitt intyputval dfint som bansgling d fyst båt i mål vinna i båttypa md tydlg klassgla. Klassan i intyputvalt pga av sglaa som ikkj foldstyt.

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

Åtte tonn kontanter om dagen!

Åtte tonn kontanter om dagen! Rtuass: Noas A, Tælbogon 6, 3112 Tønsbg Kunmagasn fo Noas N 1 2o12 IDER cash HANDLING ats svg Ått tonn ontant om agn! Kostnasfftv og s ontanthåntng stll sto av tl nnovasjon og nytnnng. Noas hånt hvt å

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVERITETET I AGDER Gimstad E K A M E N O P P G A V E : AG: MA-9 Matmatikk ÆRER: P Hnik Hogstad Klass: Dato:.. Eksamnstid, fa-til: 9.. Eksamnsoppgavn bstå av følgnd Antall sid: 6 inkl. fosid vdlgg Antall

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Si 1 av 5 Vrnmrå:Ml vg sl Dltar : Hvvrnmbu Arn Brvi, vatmstr Olav Mrstøl, Sjur Spurlan ATV, BHT v/ Tv Martinsn g HMS-rinatr: Ov Opsta I møtt: Elvråslr Håvar Bjørnrm Vrnrun gjnnmført at:12.01.15 Fatr Fysis

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

e r U a v a 1 1 O entlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

e r U a v a 1 1 O entlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner O ntlig tjnstpnsjn i KLP Tillgg til vdtkt U tg a v 9 G j ld f a 0.0.2 0 4 Sæskilt bstmmls f flkvalgt i kmmun g fylkskmmun Innhld Omfang 3 2 Pnsjnsgunnlag 4 3 Aldsgns 4 4 Sælig m ktfllpnsjn (Vdtktns kapittl

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt.

16 x = 2 er globalt minimumspunkt og x = 4 er lokalt maksimumspunkt. Fasit Eksamn MAT Høstn 7 Oppgav Gitt punktn i koordinatsstmt: A (,, ) B (, 3, ) og C (,, ) AB + AC a) Bstm og AB AC Bstm vinkln A i trkantn ABC BC AB AC [,,] + [,, ] [9,, ] 3,, BC ( ) ( ) + + AB AC [,,

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y post@arealtek.no Tlf: 901 38 033 PB 352, 2403 ELVERUM B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y Prosjekt: Vedlegg til: 1277 Meisrudtunet Reguleringsplan for Mei s rudtunet utarbeidet av: Lars Mosnes Dato: 0

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer