Kampen om mellomklassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampen om mellomklassen"

Transkript

1 40 Bil fbua 2001

2 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo fly gnsn li, og kanskj nok. Pugo 406, Volkswagn Passa, Toyoa Avnsis og dn ny Fod Mondo ilsynland svæ foskjllig bil. Vå s bl dfo ovask nå d fa hvo lik d. Fo slv om d fi sbiln føls hl foskjllig og ha n kk bydlig ulikh, foskjlln i yls, komfo og kjøgnskap my mind nn vi hadd vn. H d viklig snakk om å øy gnsn fo å finn så so foskjll a d åpnba valgn komm fo n dag. Flls fo d fi modlln a d sasjonsvognn som bsslg. På gunn av a pa av sbiln ikk va kla i sasjonsvognugav da vi kjø vå s, ha vi valg å kjø sn md sdan. Vi ha likvl lag n abll som vis måln fo bagasjommn fo sasjonsvognn. All sbiln lvs md n bd moouvalg nå d gjld båd bnsin og dislmoo. Vi valg n moda bnsinmoo. Mondo, 406 og Avnsis ha all 1,8lis moo md mllom 115 og 129 hk, mns Passa ha dn gaml ofas 2lin md 115 hk. Pugo 406 SR 1,8 dn imligs av d fi Bil fbua

3 md n pislapp på bskjdn kon, og dn også imligs 406modll, mns dys , ST, kos kon. Avnsis dys og kos mns imligs Avnsis sdan kos og ha 1,6lis moo. Rimligs Mondo kos og ha n 110hss ugav av 1,8lin, mns vå sbil kos kon. Rimligs Passa n 1.6 md 102 hk og kos kon, mns vå sbil kos kon. E li o pisbild, mn vi håp å kunn kla opp i d nå vi komm il avsni om pis og usy. Al i al ikk pisfoskjlln så so som d kan vik. Yls og fobuk D allid n avvining hvo so moo n skal ha i såpass so bil som d. Mn slv Mondo md sin 1321 kg gnvk ha godkjn faspak md 1,8lismoon md 42 Bil fbua hk. Vå sbil va laiv fsk, og d so sannsynligh fo a akslasjonsgnskapn bli bd nå moon få gå sg il. Så lng moon få li uall å jobb md akslasjonn god, mn som du s av vå måling hng dn ikk hl md på lav uall som fo ksmpl fa 40 il 100 km/ i djga og fa 70 il 100 i fjd og fmga. Slv om akslasjonsgnskapn bskjdn på lav uall kkafn god, og Mondon hold un poblm følg md d konkunn i bakkn. På sving og bakk vi hvo hasighn vai n dl, d dimo sø bhov fo fjd og av og il djga nn i d and sbiln. Avnsis dn spks av 1,8lin. Ms ffk og lavs vk gi dn god ugangspunk. D dfo ingn ovaskls a Avnsis asks vd akslasjon fa sillsånd. Fospang il Mondo og 406 likvl ikk spsil so nå d gjld akslasjon i dj og fjdga, mn i fmga Toyoan båd sk og m akslasjonsvillig. Dn ny 1,8lin md vaiabl vnilid dssun svæ nøysom nå d gjld fobuk. På sving og bakk vi d mind bhov fo d lav gan nn i Mondo, og i paksis by d a Avnsis ha lav bnsinfobuk. Pugo 1,8li ha ba 115 hk og ligg også 10 Nm Mondo og Avnsis nå d gjld dimomn. Md n laiv høy gnvk søg d fo a 406 ikk hng hl md i akslasjonn, og bli hngnd fa båd sillsånd og und akslasjon i fmga. I dj og fjdga hng dn likvl svæ god md. Tkkafn i fmga d ikk no å us på, mn d bli il a n oppsøk fjdga laiv of på li kvnd vi. 406s fobuk das dfo li opp og land på samm nivå som Mondo. Passa dn ns av d fi som ikk

4 BIL s Fod Mondo , 125 hk 170 Nm 0 il 100 km/: 12,1 skund Fobuk sni: 0,78 l/mil g s p ha 1,8lis moo. I sd fo 1,8lin md fm vnil p sylind og 125 hk, ha Volkswagn valg å bny dn gaml 2 lismoon, n moo som ha n had gang og gi vsnlig m pimiiv innykk nn d modn 1,8lis moon. Md 115 hk dssun ffkn bskjdn og 172 Nm ba 2 Nm m nn Fods og Toyoas 1,8li kan u md. Moon gå li ansng på høy uall, og vd akslasjon fa sillsånd gi Passan ba akkua å hng md 406. I d høys gan sco dn på god kkaf og hold unna fo dn asks av 1,8lin. Mn d ha sin pis, og Passas 2li ha kla høys fobuk av d fi. Foskjlln i paksis sø nn EUfobuksalln anyd. Tsvuding yls og fobuk: Avnsis: 10. Mondo: : 8. Passa: 8. Kjøgnskap Nå d gjld dynamisk gnskap, d Focus som ha så modll fo dn ny Mondon. D mks. D n nydlig bil kjømssig. Syingn akkua pass ung il å gi god konak md vin, samidig som psisjonn føsklasss. Dødgangn und midsilling minimal, mn un a syingn bli nvøs. Gå du ov gnsn mks d føs og fms i fom av undsying. Slv nå du i n sving ligg hl på gnsn il fihjulsskns, d fohjuln som slipp nå du gå av gassn. Md sabiliskonoll som sandad akl lkonikkn d fls slik siuasjon un inngipn fa sjåføn. Også i dn dobl unnamanøvn gip sabiliskonolln ffkiv inn og los Mondon mllom kjgln i 80 km/. Dn gi samm hasigh også un sabiliskonoll, mn da md god mkba undog ovsying. Md fm voksn i biln gnsn 75 km/. Dn psis syingn gjø a Mondon l å konoll også un sabiliskonoll. Psisjonn fa syingn også ovfø il bmsn. Slv om supfølsomm bms ikk så vikig nå n ha ABSbms, d n fyd å kjø bil hvo du kan balans bmsykk hl på gnsn il blokking. Effkn d ikk no å si på, mn på d omåd d så jvn som d kan bli mllom d fi sbiln. Passan føls my yng nn Mondon. D ydlig a Volkswagn ha lag m vk på komfo nn på dynamisk kjøfølls. Kjøgnskapn d likvl li å us på. Syføllsn ikk lik god som i Mondo, og spsil på is og gla vi savn n Mondons god konak md vin. Mn du vdn, d også svæ Bil fbua

5 ba, og i likh md Fodn d undsying som pg Passans oppføsl nå dn psss il gnsn. Gå du bå av gassn i n sving, d fihjulssknsn som ova. Mn også h sabiliskonolln kjap inn og koig. I unnamanøvn foskjlln il Mondo minimal. Ba li sø abvgls og li svak ilbakmlding gjø a Passan opplvs som li vansklig å konoll nå unnamanøvn foss un sabiliskonoll. 80 km/ md sabiliskonoll og om bil og 75 km/ md fm voksn i biln. Passa ha svæ aggssiv bms, og nå n komm fa d and sbiln a d li id å vnn sg il dm. Bmskafn god, og nå du ha læ dg hvo kafig d hogg i, d l å dos. Avnsis dn ls av sbiln og føls også ls å kjø. Dn opplvs som snn sammnlign md Passa. Avnsis 44 Bil fbua 2001 ha få n aldi så lin ansiksløfing sidn sis vi s dn, mn un a d ha skjdd nvnvdig nå d gjld kjøgnskapn. D pgs fosa av a fjæing og dmping laiv myk. Spsil i unnamanøvn mks d god, og vd 75 km/ va ovsyingn så kafig a d va på hka a vi fikk los Avnsisn mllom kjgln. Md fm voksn i biln fung d fakisk bd og dn gid 75 km/ også md las. Avnsis lvs ikk md sabiliskonoll fø du komm opp il 2lismoon. ABSbms og EBD dimo sandad i vå sbil, og slv om bmsføllsn og konolln ov bmsn ikk lik god som i Mondo, d ikk no å us på bmskafn. Sysponsn god, mn syføllsn kan bli bd og da spsil på gla fø. Avnsis li m uolig på vin nn konkunn og ha dålig sabili, spsil på li spo snø og isdk vi, mn dn god sysponsn søg fo a dn l å hånd også nå d komm n lin sladd. 406 vsnlig m sposlig nn vi hadd vn, og d små magin som skill dn fa Passa og Mondo. Dn lvs ikk md sabiliskonoll, mn hold likvl følg md d konkunn md sabiliskonoll i unnamanøvn. 80 km/ gå fin un å iv kjgl, mn 406 ng m plass og kv sø innsas fa sjåføn. Skal du kjø gjnnom md samm magin som Mondo og Passa, må du nd på 75 km/. Md fm voksn i biln må vi nd i 70 km/. 406 ha konan og psis sying og ha bd balans sying nn Passa og Avnsis, mn un å komm opp på samm nivå som Mondo. I sving dn m nøyal nn Mondo og Passa, mn gå du bå av gassn nå du ligg på gnsn i n sving, ha dn n lin ndns il å ovsy d d

6 BIL s Pugo 406 1, , 115 hk 160 Nm 0 il 100 km/: 12,6 skund Fobuk sni: 0,77 l/mil g v and o uopn undsy. På vinfø 406 lkjø og l å konoll, og md samm god sabili som Mondo og Passa. Pugo ha idlig væ kjn fo god bms og dn adisjonn holds i hvd også i 406. H kan du gå på skikklig fa san av og bms hl på gnsn av blokking un a ABSn akivs. Og fo sug d i diss bmsn d sis mn fø sopp! Tsvuding kjøgnskap: Mondo: 10. Passa: : 9. Avnsis: 8. Føplassn Tadisjonl og nøkn. Dnn bskivlsn pass båd il Avnsis og 406s føplass. Tdalj ikk nok il å piff opp og gi Avnsis d påkosd innykk. Mn d funksjonl og Toyoan ha fakisk d bs føs. Kjøsillingn god, mn kunn bli nda bd hvis Toyoa hadd kos på fivis guling av a. Ba høydguling hold ikk i dnn klassn. Gaskif l og psis, mn li akl i fohold il Mondo og Passa. Nå Avnsis føls lkjø, skylds d blan ann a dn ha n ko cluchvanding og l og psis gaskif. Sikomfon svæ god. Blan ann sidsøn il yggn føsklasss, mn s også smals. D som li bd ov yggavla kan nok føl a d klmm li. Søn il lån god og avsandn il fohviln il vnsfon og pdaln smm god. Insumn og bjning god oganis, og dn oiginal adion som også ha kjøkompu md infomasjon om fobuk, snihasigh og lignnd, nkl å bjn og ovsiklig. D nok småom og dn obligaoisk koppholdn på plass. Iniø mangl d solid pg som vi finn i Mondo og Passa, un a d by a kvalin dålig. Hll ikk 406 ha spnnnd fømiljø. Og som i Avnsis ikk kvalisføllsn il sd i samm gad som i Mondo og Passa, mn billig vik dn ikk. Fømiljø nkl, og insumnn mangl hl finulig løsning. Kjøkompun ha få g ksvindu høy på midkonsolln ov vamappaagulingn. Hll ikk h kjøsillingn opimal. I 406 ha ikignok a fivis guling, mn gulingn hoisonal li fo lin. Vi skull gjn ha muligh il å kk a li næm, blan ann fodi vinkln li fo fla og vd so auslag d vansklig å nå oppn av a un å må ln sg u fa syggn. Sikomfon ba, mn kan bli bd Bil fbua

7 hvis Pugo kos på fosn li m polsing il kosyggn. Sidsøn og låsøn god, og soppn myk og bhaglig nn i Mondo og Passa. Også 406 ha ko vanding fo cluchn og l og psis gaskif. I 406 savn vi fl småom, mn n kopphold mllom sn finns også h. Passa gi gdign innykk og kjøsillingn mg god. H d iklig jusingsmuligh fo a, samidig som også s ha iklig jusingsmuligh i høydn. Skal du ha god låsø, du avhngig av å ha s lav og ssoppn li fo had il a skomfon bli god. Vil du ha myk s usysnivå Comfolin bd valg nn Tndlin. Sidsøn il lån god, mn øvs dl av yggn ha li svak sidsø, no som hovdsaklig skylds a s my bd, my bd nn i fo ksmpl Avnsis. En dalj som fl i slag kiisk il, 46 Bil fbua 2001 insumnblysningn. Blandingn av blå og ød ikk god. D fung god fo ungdommn, mn d som må buk bill, opplv d som poblmaisk fodi øynn ng lang id il å vnn sg il d blå og ød lys. Hv fo sg blå og ød lys vansklig nok, ksa ill bli d nå diss o buks på samm insumn. E obus gaskif og lang cluchvanding gjø a Passa opplvs som m ungkjø nn d and sbiln, mn dn føls obus. Volkswagn ha lag vk på d små daljn som bida il å gi dn obus og god føllsn. Mondo ha vsnlig m nøkn fømiljø nn Focus, og d lag vsnlig sø vk på d daljn som bida il å gi obus pg. Ikk al lik vllykk, mn i d slskap så Mondos føplass fm som dn ms spnnnd hva dsign angå. Kjøsillingn d absolu ikk no å us på. Fivis guling av a, høydguling av føs og pass avsand mllom pdal og fohviln il vnsfon, gjø a du si svæ ikig. Sikomfon også god, mn vi savn spaa vinkljusing av sipun slik a vi kan få sil låsøn opimal. Sidsøn og søn il kosyggn mg god. Insumnn ovsiklig, mn nå vi komm fa konkunn, savn vi n kjøkompu. Oiginaladion l å bjn. Vi savn også om i dashbod il småing, mn o kopphold sandad. Mallingn på akn pyn opp, mn du ng ikk nk på å kjø un hansk nå vinkulda s inn. D a lang id fø ingn bli vam. H bø Fod finn på no ann. Galaxy ha fo øvig samm poblm. Kupélys il baks mangl i vå bil, mn d skal i følg impoøn væ på plass i d biln som lvs kund.

8 BIL s Toyoa Avnsis , 129 hk 170 Nm 0 il 100 km/: 11,3 skund Fobuk sni: 0,74 l/mil g g Fod ha gid å bygg inn d obus pg som må il fo å mach Passa. E obus og l gaskif bida i så må og cluchn ha mkba ko vanding nn i Passa. D bida også il a Mondo opplvs som m lkjø. Tsvuding føplassn: Mondo: 9. Passa: : 8. Avnsis: 8. Komfo Passan dn biln som vik ms gdign av d fi. Dn føls nsn som om dn n klass sø nn Avnsis og 406 nå d gjld vikomfo. Fjæingn ov d mind ujvnhn omn som fo d and, mn flyn ov d so ujvnhn bd. Hjulsøy ikk no poblm, mn moon gå had. D dislmoo som gå lik pn som dnn moon gjø på lav uall. Sikomfon i Passa pgs av dn had ssoppn, og på lng u bli d og sl li fo had. Avnsis ha vldig lav og bhaglig søynivå, mn på gov asfal og kjingsli snødkk omlsøyn fm. På dålig vi d også li m søy fa hjulopphngn nn i Passa og Mondo. Dn is mind på dålig og småhump vi nn uopn i sn, mn vi savn li bd fly ov d so ujvnhn. Avnsis ha god sikomfo fo båd fo og bakspassasj. D samm gjld også fo 406. Dn vlnomm fansk komfon ikk slik dn n gang va, og 406 vsnlig m ysk i kaakn nn kanskj god. Spsil på dålig vi md små hump og hull 406 fas og li sposlig i kaakn. Dn fly bd ov d so ujvnhn nn Avnsis. Søynivå bhaglig, også på kjingsli snødkk og gov asfal. Myk ovflasopp på sn gjø a passasjn si bhaglig, mn li m kosyggsø på fosn må il fo a sikomfon skal bli hl god. Mondon sposlig i kaakn, no som ligg i Tndpakkn. Ambin og Ghia ha li m komfoabl opps av fjæing og dmping. Flyn ov d so ujvnhn ikk på samm nivå som Passa, mn d mind og skap ujvnhn a dn bd. Søydmpingn mo hjul og hjulopphng også bd og ikk mins; Mondo ha mind og bhaglig moolyd. Også Mondo ha laiv had ovflasopp på sn, mn likvl ikk lik had som i Passa. Mondos baks skill sg fa d and vd a syggn no m bakovln. Tsvuding komfo: Passa: 10. Mondo: 10. Avnsis: : 9. Bil fbua

9 D hø hjmm i samm klass og ovasknd lik nå d gjld plassfohold, mn uvndig skill d gansk my. Mondo og Passa lngs, md 473 og 470 cm lngd, sobilmål fo ba non å ilbak. Foig Mcds EKlass va 474 cm lang. Avnsis ba 452 cm lang, 21 cm ko nn Mondo, og ha også 12 cm ko akslavsand nn Mondo, un a d hl åpnba vd føs øykas. Avnsis mins, mn likvl svæ så ommlig. Md dakøn vd a avsandn mllom fo og baksygg 77 cm, og baks opplvs som ommlig. Mn d li ang il føn und fosn, på vns sid hjlp d om sjåføn hv føs. T voksn si ikk spsil ommlig i non av d fi sbiln, mn d ha mins plass i Avnsis. Takhøydn nsn 48 Bil fbua 2001 Plass idnisk, og sl ikk imponnd cm lng og ha 7 cm lng akslavsand nn Avnsis, un a d komm il uykk i fom av bd plass i kupén. Avsandn mllom fo og baksygg fakisk n halv cm mind, og i lngdningn ha 406 også mins gulingsmuligh fo føs. Plassn il føn und fosn dimo bd nn i Avnsis, så md fosn lang bak opplvs 406s baks som ommlig. Li sø kupébdd bida også øli i posiiv ning. Passa ha my plass. Dn ha dn ommligs føplassn, og slv om avsandn mllom fo og baksygg i cm ikk so sø nn i Avnsis, bida bd plass und fosn il a Passan ha bd plass nå fosn skyvs bakov. Da und fousning a d som si foan hv sn li. Mn nå d gjld bnplass i baks d ingn som slå Mondo. 2 cm m nn i Avnsis og Passa og md god plass il føn und fosn, ha Mondo dn ommligs kupén. Fod ha dssun også valg n ufoming av dashbod og iniø fo øvig som gi følls av mass plass. Ba n lin dalj som a baksyggn li m bakovln, bida også. Bagasjplass hll ikk no poblm i diss biln. Bs fung Passas bagasjom. D ha n so lukåpning og nsn kvadaisk bagasjom. Baksyggn dl og nkl å lgg nd. Høydn i åpningn mllom bagasjomm og kupén 48 cm høy. Mondo ha ikk lik so lukåpning som Passa. Dn båd lav og smal. Slv bagasjomm d dimo ikk no us på. 97 x 96 cm by a d også nsn kvadaisk. Dl ndfllba baksygg sandad, og høydn i åpningn 42 cm. Du få 13 cm lng bagasjomlngd nn i Passa. Vi savn innvndig håndak i bak

10 BIL s Volkswagn Passa , 115 hk 172 Nm 0 il 100 km/: 12,5 skund Fobuk sni: 0,84 l/mil g lukn. D bø væ sandad i all bil nå. Avnsis ufod hll ikk Passa nå d gjld pakisk baklukåpning, mn nå d gjld plass ha dn m å u md. Toyoan ha li smal, mn ca 10 cm lng bagasjom. Nå du lgg nd baksyggn få du opp il 185 cm bagasjomlngd. På gunn av dn kafig bjlkn som siv av og fs fo bl på midshøydn i åpningn inn il kupén, høydn ba 34 cm. 406 ha mins bagasjom, hovdsaklig på gunn av dn bskjdn høydn som 6 cm mind nn i Passa. Også h baklukåpningn smal nn i Passa, og nå du lgg nd baksyggn få du ba n 34,5 cm høy åpning inn il kupén. Bagasjomlngdn øk dimo il 178 cm. Tsvuding plass: Pis og usy Pugo 406 SR billigs av vå sbil, hl billig nn Passa 2.0 Tndlin il kon. Li foskjll i usysnivå d, og vkn 406 ll Avnsis ha sabiliskonoll og anispinn i kombinasjon md sin 1,8lismoo. Klimaanlgg også ksausy i 406, mns d sandad i d konkunn. Av d fi d ba Avnsis som ha adio/cdspill som sandadusy. D li ovasknd å konsa a Avnsis dys i d slskap. Radio, lmallflg, hodkollisjonspu og 3 ås gaani ikk hl ilskklig il å fosva dn høy pisn. Mondo plass sg mg sagisk ca kon und Passa. Slv om d foskjll il Passas fodl nå d gjld n dl smådalj, ha Mondo d vikigs daljn du finn i Passa pluss hodkollisjonspu og oppvam fonu. Vå Passa hadd ba o hodsø og o punksbl i baks, mn 3 av hv sandad, akkua som i d konkunn. Vuding pis og usy: Mondo: : 9. Avnsis: 7. Passa: 8. Vå valg D jaggu ikk l å vlg mllom diss fi biln. All ha d sk sid og maginn små, adskillig mind nn vi hadd vn da vi sa sn. Nå d gjld sikkhsusy all god fospn. Mondo og Avnsis ha hodkollisjonspu, mns sabiliskonoll sandad i Mondo og Passa. E vå mning sabiliskonoll vikig Mondo: 10. Passa: 10. Avnsis: : 9. nn hodkollisjonspu. Vi kjø oss al non månd på gla vinvi i d Bil fbua

11 BIL s land, og ha n opplvd hva sabiliskonoll kan by fo kjøsikkhn, må vå bil ha sabiliskonoll. Ingn fa, Mondo hadd væ vå valg slv om vi hadd hold sabiliskonolln unfo. Fod gå foholdsvis fosikig i døn og Mondo ingn so bidagsy il nyskapning i mllomklassn. Mn du vdn så god dnn biln å kjø. På omåd kjødynamikk ha Fodn li, mn mkba foinn. Plass ikk no poblm, komfon god og dnn biln føls obus. Hadd ikk Passa ha sabiliskonoll, hadd dn bli vå djvalg. 2lin md 115 hk il fovksling lik n snill dislmoo i gangn. Fl i slag mislik dn blå/ød insumnblysningn sk. I fohold il d konkunn føls Passan unødvndig ung, no som blan ann dn lang cluchvandingn og dn aus moon bida il å undsk. Pugo 406 bli gamml i aln, mn dn sis ansiksløfingn og dn ny og spk 1,8lin gjø a 406 SR gi my bil fo pngn. Md sabiliskonoll hadd d sil opp som n mg sk ufod il Mondo. E li aus iniø og s md dålig kosyggsø blan d vikigs ankpunkn. E ikk dn lav pisn avgjønd, kanskj dn bd og m luksuiøs usy 406 ST god alnaiv, pislappn lyd på moda kon. Avnsis dn ms lkjø og ha dn bs moon i d slskap. Nå dn vå fjdvalg d md mins mulig magin. Li nvøs gnskap på spo vinvi og li myk fjæing sam li kjdlig dsign, agumn som dy dn nd på fjdplassn. Kjll Magn Aalbgsjø Bagasjommål fo sasjonsvogn: Fod Pugo Toyoa Volkswagn Mondo 406 Avnsis Passa Lngd: 111,5/ 119,0/ 108,0/ 109,0/ 182,5 cm 177,5 cm 177,5 cm 172,0 cm Bdd: 114,0 cm 97,5 cm 93,5 cm 101,5 cm Lukhøyd: 78,0 cm 80,5 cm 91,5 cm 81,0 cm Lukbdd: 116,0 cm 106,0 cm 91,5 cm 102,0 cm Lasskl: 59,0 cm 58,0 cm 62,5 cm 59,5 cm Fod Pugo Toyoa Volkswagn Mondo 1.8 Tnd 406 SR 1.8 Avnsis 1.8 Sol Passa 2.0 Tndlin Pis sdan: , , , , Pis sasjonsvogn: , , , , Pis billigs: , (1.8 Ambin) , , (1.6 Ta) , (1.6 Fislin) Gaani us/nybil: 12/1 12/3 12/3 12/1 Moo 4sylind kkmoo 4sylind kkmoo 4sylind kkmoo 4sylind kkmoo md o ovliggnd md o ovliggnd md o ovliggnd md n ovliggnd kamaksl og fi vnil kamaksl og fi vnil kamaksl, fi vnilp kamaksl og o vnil p sylind. p sylind. sylind og vaiabl vnilid p sylind. Boing x slag: 83,0 x 83,1 mm 83,0 x81,4 mm 79,0 x 91,5 mm 82,5 x 92,8 cm Sylindvolum: 1798 ccm 1781 ccm 1794 ccm 1984 ccm Kompsjon: 10,8:1 10,4:1 10,0:1 10,4:1 Effk o/min: 92 kw(125 hk) v/ kw(115 hk) v/ kw(129 hk) v/ kw(115 hk) v/5400 Dimomn o/min: 170 Nm v/ Nm v/ Nm v/ Nm v/3500 Tansmisjon: Fohjulsdif/5M Fohjulsdif/5M Fohjulsdif/5M Fohjulsdif/5M Dkk: 205/55HR16 195/65HR15 195/60HR15 195/65HR15 Coninnal Viking Conac 2 Michlin MaxiIc II Coninnal Viking Conac 2 Coninnal Viking Conac 2 Mål Lngd: 473,1 cm 459,8 cm 452,0 cm 470,3 cm Bdd: 181,2 cm 176,5 cm 171,0 cm 174,6 cm Høyd: 142,9 cm 140,2 cm 142,5 cm 146,2 cm Akslavsand: 275,4 cm 270,0 cm 263,0 cm 270,3 cm Spovidd f/b: 153,7/152,2 cm 149,5/150,5 cm 148,0/145,0 cm 151,5/151,5 cm Mins bakkklaing: 16,0 cm 15,0 cm 14,5 cm 13,5 cm Kupémål: Bnplass f/b: 113,0/79,0* cm 111,0/76,5* cm 114,5/77,0* cm 115,0/77,0* cm Takhøyd f/b: 105,0/92,0 cm 96,5/92,5 cm 100/92,5 cm 105,5/92,5 cm Kupébdd f/b: 140,5/1139,0 cm 140,0/138,0 cm 138,5/136,5 cm 141,0/138,5 cm Bagasjom: Lngd: 97,0/172,0 cm 101,0/178,0 cm 113,0/185,0 cm 103,5/159,0 cm Bdd: 96,0 cm 98,0 cm 93,0 cm 100,0 cm Høyd: 47,5 cm 44,0 cm 51,5 cm 50,0 cm Lukhøyd: 42,0 cm 45,5 cm 43,0 cm 44,0 cm Lukbdd: 73,0 cm 78,0 cm 73,5 cm 93,5 cm Lasskl: 72,0 cm 72,0 cm 73,0 cm 69,0 cm Volum: 500 li 430 li 500 li 475 li Vk Egnvk m/fø: 1396 kg 1390 kg 1275 kg 1385 kg Tilla oalvk: 1865 kg 1855 kg 1760 kg 1900 kg Nylas: 469 kg 465 kg 485 kg 515 kg Maks ilhngvk: 1500 kg 1300 kg 1300 kg 1400 kg Tilla vognogvk: 3115 kg 3055 kg 3060 kg 3300 kg Maks aklas: 75 kg 75 kg 100 kg 100 kg Akslasjon 0 il 80 km/: 8,3 sk. 8,7 sk. 7,7 sk. 8,5 sk. 0 il 100 km/: 12,1 sk. 12,6 sk. 11,3 sk. 12,5 sk. 0 il 100 km/ fabikk: 10,8 sk. 12,2 sk. 10,0 sk. 11,2 sk. 40 il 100 km/ i 3.ga: 11,2 sk. 11,3 sk. 11,2 sk. 10,6 sk. 70 il 100 km/ i 3.ga: 5,2 sk. 5,7 sk. 5,5 sk. 5,2 sk. 70 il 100 km/ i 4.ga: 8,5 sk. 7,9 sk. 7,8 sk. 7,6 sk. 70 il 100 km/ i 5.ga: 12,8 sk. 12,4 sk. 10,7 sk. 10,6 sk. Toppfa: 205 km/ 197 km/ 200 km/ 200 km/ Fobuk Fobuk bykjøing: 1,14 l/mil 1,08 l/mil 0,99 l/mil 1,19 l/mil Fobuk landvi: 0,57 l/mil 0,60 l/mil 0,60 l/mil 0,64 l/mil Fobuk sni: 0,78 l/mil 0,77 l/mil 0,74 l/mil 0,84 l/mil CO 2 uslipp: 188 g/km 182 g/km 176 g/km 202 g/km Tankvolum: 58,5 li 70 li 60 li 62 li Toisk kkvidd: 750 km 909 km 810 km 738 km Spdom 50 km/ = 49 km/ 48 km/ 46 km/ 47 km/ 80 km/ = 77 km/ 77 km/ 74 km/ 77 km/ * = avsand mllom fo og baksygg mål md n 175 cm lang sjåfø vd a. 50 Bil fbua 2001

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Utfordr. Enten du velger Maxima, Omega, 605,

Utfordr. Enten du velger Maxima, Omega, 605, Nissan Maxima QX 2.0 SE Opl Omga 2.2. GL P Ufod Nissan, Opl, Pugo, Fod, Toyoa og Cioën ønsk å væ md i sobilklassn, og nå d ikk lykks skylds ikk d føs og fms podukn. Enn du vlg Maxima, Omga, 605, Camy ll

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Daihatsu Sirion - Suzuki Ignis - Suzuki Jimny - Toyota Yaris:

Daihatsu Sirion - Suzuki Ignis - Suzuki Jimny - Toyota Yaris: Daihasu Siion Suzuki Inis Suzuki Jimny Toyoa Yais: Vinbil i l Bddn blan d japansk småbiln lik so som blan d so biln. Dnn an ha bssln i klassn få byn s mo fihjulskk på vinfø. Kampn om kundn knallhad i småbilsmn

Detaljer

Den nye målestokken?

Den nye målestokken? BIL s N 366 Toyoa Coolla mø Nissa Alma, Opl Asa og Volkswag Golf: D y målsokk? Md y Coolla vil Toyoa gj plass d uopisk bsslg i kompakklass i skygg. D lykks ikk hl m d vil pp påvik ds plass på salgssaisikk.

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Alfa Romeo Selespeed Mercedes-Benz C 200 Kompressor SportCoupé: Sportslige og lekre

Alfa Romeo Selespeed Mercedes-Benz C 200 Kompressor SportCoupé: Sportslige og lekre Alfa Romo 147 2.0 Slspd McdsBnz C 200 Kompsso SpoCoupé: Sposlig og lk BIL s N 351 Båd Alfa Romo og McdsBnz jak på ungdommlig sposbilnusias som gjn vil ha båd sposbil og plass. Mn d sposlig nok? Ylsn d

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Ford Fiesta 1.4 TDCi møter Volkswagen Polo 1.4 TDi: Gjerrigk

Ford Fiesta 1.4 TDCi møter Volkswagen Polo 1.4 TDi: Gjerrigk Fod Fisa 1.4 TDCi mø Volkswagn Polo 1.4 TDi: Gjigk 30 Bil juni 2002 BIL s N 369 knak D gjig n d gjld fobuk, mn Fisa og Polo ha my by p bd n d gjld komfo, kjøgnskap og pakisk buksgnskap. Bil juni 2002 31

Detaljer

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017 Vlkommn il LAMBERTSETER 20.-22.okob 2017 LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn E NSFs lov og gl ønsk Lambs Svømmklubb vlkommn il n hlig svømmhlg på Lambs Bad, Langbølgn 24, 1155 Oslo. Bassng

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I ADE imsad E K S A E N S O P P A V E : A: A-9 amaikk LÆE: P Hnik Hogsad Klass: Dao: 8..7 Eksamnsid a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgnd Anall sid: 6 inkl. osid + dlgg Anall oppga: Anall dlgg:

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei!

110; Spar opptil. 10 x 1,5 /LRaw, 6,60/liter + pant. Åsane Storsenter 9 21 (9 19) Tlf: 55 19 92 50. +pant. Tid for skrei! 31/1 5/2 2011 Pisn gjld f.o.m 31/1 t.o.m. 5/2 uk 5. 5 FRK K RI H l, p. kg I skiv 6, sdag 2/2 n o 1 / 1 3 andag Gjld m 34 0/kg id fo ski! FRK LR VINKO g P. kg t 3,/k n i a M Kydt/ pa opptil 1 o f l a t

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ARENA OPEN søndag 18. desember 2016

ARENA OPEN søndag 18. desember 2016 ARENA OPEN Lambs svømmklubb ha gldn av å invi il Ana Opn på Lambs bad søndag 18. dsmb 2016 www.lsvk.no LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn Vå samabidspan: INSTAGRAMKONKURRANSE! Lys il

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Fakta kornartane. 1. Kornartane

Fakta kornartane. 1. Kornartane Fk konn 1. Konn Fk konn Innhld Om konn næingsinnhld i kon Konbll mi om kon Fk konn Om konn 1 2 3 WWW.bodogkon.no Kon innhld 1. Skl: Kon innhld mykj næingssoff og spsil mykj kosfib. 2. Kjn: Innhld kbohyd/si

Detaljer

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.:

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.: ES DETTE FØRST: D 4 førs oppgavn bsvars vd a du sr kryss i valg alrnaiv og lvrr diss arkn s. 5 inn som svar sammn md din løsning av oppgav 5, som r n radisjonll rgnoppgav. Husk å skriv kandidanr på arkn!

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106 LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C G. 315 B. 106 Us (10. ms 2012-v 1) ubygggsv offg sy. 2 1 PARTER Føgd v gå mom: Lvg ommu Og.. 938587051 h bg som LK, og Sjøg 33 C AS Og.: 992017023 h bg

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

Løsningsforslag til eksempeloppgave 2 i fysikk 2, 2009

Løsningsforslag til eksempeloppgave 2 i fysikk 2, 2009 Fysikk Eksempeloppgae Løsningsfoslag il eksempeloppgae i fysikk, 9 Del Oppgae Rikige sa på flealgsoppgaene a x e: a) C b) D c) B d) C e) C f) D g) C h) D i) B j) C k) A l) B m) A n) D o) B p) D q) D )

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Ovss av upsk panskf (11) NO/EP 2481294 B1 (19) NO NORGE (1) In C. A23L 1/00 (06.01) A23B 4/09 (06.01) A23L 1/31 (06.01) A23L 1/31 (06.01) Pansy (21) Ovss pubs 1.01.12 (80) Da f Dn Eupsk Panmyndghs

Detaljer

NÅ ER DET BILLIG! NÅ ER DET BILLIG! NÅ ER DET BILLIG! Diamant Hybridsykkel med lett

NÅ ER DET BILLIG! NÅ ER DET BILLIG! NÅ ER DET BILLIG! Diamant Hybridsykkel med lett NÅ ER DET BILLIG NÅ ER DET BILLIG NÅ ER DET BILLIG s æ V føs gå s D b snn il Fø.. øll. P Ø J K I T R A P v n på j d o g il g d o - d v n j, Ubo, Nohi, å i p N p s, d jø di A i, ul B, p d Hnsn, Pu, Ki T

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVEITETET I GDE Gimsa E K M E N O P P G V E : G: M-9 Mamaikk LÆE: P Hnik Hogsa Klass: Dao: 8.8. Eksamnsi a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgn nall si: 5 inkl. osi nall oppga: nall lgg: Tilla hjlpmil :

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Coop Megas Grillet kylling

Coop Megas Grillet kylling ! k å p God o g a Hl. 1100-1199 g. P k Mak 5 k p kund -4ku0pp%! E o uvalg pkma Gild. Skå. Pakk. 80-250 g Yoghu 4 pk Tin. Mlon, kogbæ, jodbæ, vik ll vanilj. 600 g. P pk P kg 16,50 9 Nida favoi Minalvann

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer