KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser"

Transkript

1 KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny omvltinga» Komptansmål (tt 10 tinn) i RL: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «Døft vdivalg og aktull tma i samfunnt lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansva, tknologisk utfoding, fdsabid og dmokati» Kig få sto konskvns fo all som amms båd mns dt pågå og nå dt hl ov Kig gjø dt vansklig å lv t nomalt liv Dt som va n slvfølglig dl av hvdagn fo folk fø, kan væ bot Mang fykt: n li fo amputt Ftown, Sia Lon, 2000 FOTO: CRC/MSSR, URSULA å bli dpt ll skadt å mist dt d i å mist famili og vnn å ikk få tak i mat, vann ll mdisin å mist sin vdight som mnnsk Mang fotstt å lv md dnn fyktn lng tt at kign ov Voksn og ban, sivil og soldat bli mkt fo livt dtt kapittlt skal vi s litt næm på kigns konskvns og hva som må til fo å bygg opp liv og samfunn nå stidightn ov 84 85

2 PÅ FLUKT FRA KR O KOFLKT Swabi distiktt Famili som ha folatt Swat daln ha søkt tilflukt i n midltidig bostting vd sidn av jnbann FOTO: CR PAYS-BAS/JRO ORLMAS MSKR PÅ FLUKT HAR KRAV PÅ BSKYTTLS dén om at vdnssamfunnt ha t ansva fo å gi flyktning bskyttls oppstod tt Dn føst vdnskig Mn dt va føst tt Dn and vdnskig at idén bl omsatt i intnasjonal tt Fs Flyktningkonvnsjon fa 1951 dt viktigst instumntt fo å bskytt mnnsk som må flykt fa sitt gt land Konvnsjonns mst gunnlggnd bstmmls si at flyktning ikk må snds tilbak til t land d d fykt fofølgls Flyktningkonvnsjonn fotll også hvilk ttight n flyktning ha i d 147 landn som ha undskvt dn (p 2010) blant annt og Flyktning ha blant annt tt til å paktis sin ligion, til å bvg sg fitt i landt, til å få abid, utdanning og isdokumnt Konvnsjonn undstk også at flyktning ha plikt til å følg lovn i vtslandt Dn oppinnlig tankn bak konvnsjonn va å bskytt uop som fotsatt va på flukt tt at and vdnskig tok slutt 1967 bl konvnsjonn utvidt md n n tillggspotokoll, t tillggsdokumnt Føst fa dnn daton gjaldt konvnsjonn fo flyktning fa hl vdn, dn bl univsll å kign as må mang folat sin hjm fodi dt ikk tygt å bli vænd Oft må d is bått utn å få md sg mang indl og utn å få sagt favl til vnn og famili Dt n av d vst konskvnsn av kig og konflikt Totalt va ov 43,2 million mnnsk på flukt i vdn i 2009 Ov 16 million kysst n landgns, som oftst til nabolandt Ba n bøkdl is til land på and sidn av klodn, som og Ov 27 million va på flukt innnfo gnsn til sitt gt land Hva n flyktning? følg Flyktningkonvnsjonn av 1951 n flyktning n pson som md tt fykt fo fofølgls på gunn av as, ligion, nasjonalitt, mdlmsskap i n spsill sosial gupp ll på gunn av politisk oppfatning, bfinn sg utnfo dt land han bog av, og ut av stand til, ll, på gunn av slik fykt, uvillig til å påbop sg dtt lands bskyttls dag flykt d flst fa kig og konflikt, sna nn fofølgls D omfatts også av flyktningdfinisjonn FLYKTR PÅ LVSTD Palstinsk Ayach bahim Ayach og hans datts fm til d sammn md stn av familin kan flytt inn i sitt ny hjm i Mohajan omådt FOTO: JOAA CAMRA, FLYKTHJLP LBAO Bana til palstinsk Ayach bahim Ayach fjd gnasjon flyktning i Libanon Ayachs famili kom fa Janin i Palstina (dagns sal), fodi familin bl fodvt av konfliktn i kjølvannat av at statn sal bl dannt i 1948 D todd oppholdt skull bli kot å ha dt gått ov 60 å utn at d ha fått lov å vnd tilbak Libanon d fangt mllom bakn og vdn Sannsynligvis vil d aldi kunn vnd hjm, fodi ba palstinn som fotsatt bo i sal bli inkludt i fdsabidt mllom isal og palstin Samtidig ha palstinn bgnsd ttight i Libanon Palstinn få fo ksmpl ikk lov å i land og må bo og abid i flyktningli Alt vi vil, å ha no vi kan kall våt gt t std hvo familin kan ha t godt pivatliv, si Ayach, som i dag bo i utkantn av flyktninglin ah l Bad sammn md sin kon og ti ban Sks gang ha familin måttt flykt også intnt i Libanon Sist i 2007, da flyktninglin d bo i bl ødlagt i kamp mllom n islamistisk milits og dn libansisk hæn å bo d i bakk og dømm om t hus d kan kall sitt gt UHCR = Fs høykommisæ fo flyktning UHCR ld dt intnasjonal abidt fo å bskytt flyktning 86 87

3 HVA SKJR Flyktninglin Dadaab, Knya: D all flst flyktning is ikk langt D is som oftst tt ov gnsn til nabolandt som oft også t fattig land Mang må bo i flyktningli, oft i åvis H i Daadab i Knya ligg vdns støst flyktningli H bo hovdsaklig somalisk famili, som ha flyktt fa kig og konflikt i Somalia M nn mnnsk bo i Daadab Mang ha bodd d i nstn to tiå, og ny flyktning ankomm hv månd Knya ha ikk skvt und Flyktningkonvnsjonn og flyktningns ttight oppfylls ikk av knyansk myndight Flyktningn i Daadab få fo ksmpl ikk bvg sg fitt utnfo lin ll abid og ta utdanning hvo d vil i Knya ÅR KR R OVR? S RØD KORS FOTO: OLAV SALTBOS/OR azanin Aif (32) tilbak til od-ak sammn md dattn Tanå (2), sønnn Balå (7) og ktmannn Aas (42) FOTO: ASTRD SHL/FLYKTHJLP mnnskn skal få pmannt t t mål fo F at så mang opphold i dt landt mas som mulig skal kunn vnd 2010 fikk fo ksmpl hjm til sitt gt land nå åsakn til buundi statsbogskap i at d flyktt opphø som fo ktanzania Dnn guppn hadd smpl at kign slutt Dt F da bodd i flyktningli i landt hlt som bstmm nå dt kan skj sidn 1972 å kan d bostt sg F hjalp ov mnnsk å tun til Buundi fa flyktningli hvo d vil, jobb og lv som and tanzanian i Tanzania fa 2002 til 2009 fodi v ba litt o dn intn konfliktn tthvt bl Visst du at i nsk søkt løst mn i 44 inmn d stk mnnsklig 2009 o m asyl l land dt vi hnsyn tal fo dt, fo ksmpl dustialist mt fodi non ha isk land, sa si 27 uop ada, bodd svæt pan, USA, Can Palstinn dn land so m Ja? folklng i vtsw Zaland guppn d flst ha Austalia og måttt landt, folat sitt land, dt vil si Dt d Tnds in palstinsk omådt abid F Asylum Lvls an i sal Kild: UHCR: untis 2009 Dt bo m nn fm ndustializd Co fo at diss million palstin i ksil m d flyktningstatus D flst bo i nabolandn i MidtØstn D Faah 29 å og ha bodd i flykt ninglin vd Dadaab sidn 1991 å ha Flyktninghj lpn ngasjt han til å jobb som læ fo and flyktning FOTO: TORST VHM 88 t sist utvi nå alt ann Å bo i n flyktningli og h t d muligh slå fil Folk ha bgns d Vi mangl all st no da å til ingn fiht t åpnt fngsl slags ssus Dt som ) fa Somalia i t intvju Faah-Suki Ahmd (29 0 Han ha bodd i flyktmd RK, 20 apil D jobb han i ninglin Daadab sidn flyktning dag som læ fo and ORD-RAK 2006: tt 12 å som flyktning i og, ist azanin Aif (32) tilbak til od-ak sammn md dattn Tanå (2), sønnn Balå (7) og ktmannn Aas (42) Da dikaton Saddam Hussin falt og dn amikanskldd koalisjonn okkupt landt i 2003, bl dt igjn tygt å bo i d kudisk omådn i nod azanins ktmann bl fnglst og totut t gang fo sitt politisk ngasjmnt fo folkguppn kud, som bl undtykkt av Saddams gim Slv om azanin og familin tivds godt i Bgn, md vnn, hus og jobb, va dt alltid no som manglt Båd Aas og jg gikk undt og savnt familin vå fofdlig Jg bl lttt da han n dag sput om vi skull ta stgt og flytt tilbak, fotll azanin 89

4 d fls t Visst du at t aldi so m må flyk landkyss non på flukt i gns? D og kalls gt land vn intnt fod TRT FORDRV HAR DÅRLR BSKYTTLS Katanga-povinsn, Dn dmokatisk publikkn Kongo, 2006 CRC ha lagt n bønn fo å sik vannfosyningn i omådt FOTO CRC/LMBRYK, WOJTK ntnt fodvn ha ingn gn intnasjonal konvnsjon som bskytt dm, slik som flyktning som kyss n landgns ha D avhngig av at myndightn i ds gt land vlg å ta sg av dm F ha lagt tningslinj som si no om hvodan SJO ÈVKOV TRT BSKYTTR FORDRV D som fodivs intnt av kig og konflikt no som gjld n sto andl av d intnt fodvn ha kav på bskyttls i nèvkonvnsjonn som sivil 90 man bø bskytt d intnt fodvn, mn d ikk juidisk bindnd slik n konvnsjon mang land bli d ovlatt til sg slv ll til intnasjonal hjlpoganisasjon fodi myndightn i landt ikk kan ll vil hjlp dm Mn i 2009 skjdd t stot fmskitt Da lagt Dn afikansk union, n sammnslutning av afikansk land som lign litt på U, n gn konvnsjon om bskyttls av intnt fodvn Dt dn føst juidisk bindnd intnasjonal avtaln i sitt slag Avtaln t ikk i kaft fø minst 15 land ha skvt und på dn Totalt va dt 27,1 million intnt fo dvn i vdn vd innga ngn til 2010 ngn land hadd vd inngangn til 2010 fl intnt fodvn nn Sudan: 4,9 million mnnsk Afika dt kont inntt i vdn som ha fl st intnt fodvn Dn dmokatis k publikkn Kong o mått én million mnnsk flykt intnt i lan dt ba i 2009 n flykt fa kigshandling i ogia flyktt intnt i landt løpt av non uk i august 2008 mått mnnsk D bl d Tbilisi adn hovdst til hod ov hals flykt familin mått, av dm va Tamuna (8) Da landsbyn hun bodd i bl bombt og banhag som måt dug som bolig intnt i såkalt kollktivsnt offntlig bygning som skol, som gjn vil hjm igjn Mn om familins hus fotsatt Tamuna Jg savn lkkamatn min og skoln i landsbyn, fotll DA SLVA/FLYKTHJLP d, vt d ikk Kanskj bl dt ødlagt av bombn FOTO: SUJVA intnt fo Visst du at siko ha stø i dvn ban uttt so m fo å bli k mm ll å ko banso ldat n ilin sin n bot fa fam av so m am ms and ban flikt? kig og kon FOTO: OLAV SALTBOS/ORS RØD KORS 91

5 SAKSA ASYLSAKR mnnsk søkt om asyl i og i 2009 D flst R FLYKT R O kom fa kigshjd land som Afghanistan, Somalia og ak Mang ko m også fa ita, som ha t av vdns mst auto itæ gim n sto gup p søk va også fa tsjtsjn fa Russlan d og kan mnnsk på flukt få opphold på to gunnlag: afghan utnfo domkikn i 26 dag sultstikt n gupp / SCAPX ad Oslo 2006 FOTO: HKO JU potst mot avslag på asylsøkn og bundt av fl intnasjonal konvnsjon som foplikt oss til å ikk snd mnnsk tilbak til land d d kan bli utsatt fo Mnnsk flykt til ovgp Diss konvnog på to måt: sjonn tatt inn i dn nosk utlndingslovn D ta sg hit på gnhånd som si at nhv utog søk asyl lnding kan søk om bskyttls i og, D såkalt ovføingsflyktning, dt vil si uavhngig av hvodan d mnn sk som isik ha tatt sg hit ll om fofølgls i hjmlandt, og d ha gyldig idntittssom hll ikk ha fått papi fa hjmlandt oppholdstillatls ll kan væ tygg i landt d Mn d må søk om asyl føst flyktt til Dt som i og, d kan ikk gl Fs høykommisæ søk fa hjmlandt fo flyktning som b Dt nosk land ta imot ovføingsmyndight som avgjø flyktning Stotingt i og faststt hvt om dn nklt opptdj å n kvot fo hvo fyll kavn til bskyttmang vi skal ta imot, og ls hvilkn nasjonalitt d skal ha Asyl dvs flyktningstatus i hn hold til Flyktningkonvnsjonn Bskyttls dvs hvis nosk myndight mn t mnnsk isik ovgp i hjmlandt, slv om ovgpn ikk omfatts av Flyk tningkonvnsjonn Man kan også få bs kyttls på gunnlag av stk mnns klig hnsyn, som fo ksmpl hvis man ban ll ha dålig hls, og dm d ha vansklig fo å kla sg i hjmland t 3 Du intvjus av Utlndingsdiktoatt 2 Du ovføs til ankomsttasitt B3: Hvis U avslå klagn, vdtakt ndlig og du må is hjm Du kan gå til n sivil domstol, mn utgiftn vd dtt må du btal slv 5 Du flytts til t annt tansittmottak ll til t odinæt mottak 4 Antatt gunnløs asylsøknad avslås i løpt av 48 tim B2: Hvis UD ikk omgjø vdtakt tt at du ha klagt, gå sakn til Utlndingsnmda (U) ist dg og Du komm til og og g din asylsøknad hos politit ttak fo nyan Du bli tatt md til t asylmo t tidn føs dn bo l komn, d du ska også spøsfå Du s ulo k Du tsts fo tub sykdomm, mål om å bli tstt fo and fivillig som HV og hpatitt, mn dt fa osk ing Du få infomasjon og vildn AS) (O Oganisasjon fo Asylsøk ngsdiktoatt Du bli intvjut av Utlndi (UD) lmottak, d du Du flytt til t odinæt asy t bhandlt kan bo til søknadn din blit ldstillatls ll Du få sva fa UD: Oppho avslag bli du bosatt i Hvis du få oppholdstillatls isk uavnom øko du n kommun Hvis skal bo du hvo vlg hngig kan du slv du tt til ha n, nad søk på lag avs Hvis du få å klag takt ndlig, Hvis klagn bli avslått vd og du må is hjm p fa Dn Du kan is fivillig md hjl fo migasjon nn asjo anis intnasjonal og tt ut av spo tan du bli (OM) Hvis ikk nosk politi 7 Søknad fa ban som komm til og aln, bhandls askst 6 Asylsøknadn din bhandls Tidn dt ta å bhandl søknadn vai 8 Du få sva på asylsøknadn Hvis du få opphold, stat abidt md å finn n bostdskommun til dg (a) Hvis du få avslag, kan du klag ll is hjm (b) B: Du ha fått avslag, mn du kan klag på asylvdtakt Dtt må du gjø innn t uk tt at du ha fått avslag Advokatn din hjlp dg md dtt flyktning Hvo lng få bli i og? Hva skj nå n flyktning komm til og? Kild: OAS 92 1 Du komm til og og gists som asylsøk hos politit A: Du kan bostt dg i n kommun få få innvilgt asyl Flyktning som tla til ds ol dig opph føst n midlti k tt kan d sø D å ls fo t m so no d ol ph om pmannt op ty b t D t ilg nv in nstn alltid bli, k å is tilba at d aldi tng n i hjmlandt d slv om fohol k syv å kan d sø nd sg tt kap om statsbogs Foto: Fidtjof ansn smak på matn vd bspisningn av fold løs gutt i n sommli vd Apa-tsjaj lvn utnfo Alksandopol i 1925 FOTO: ASJOALBBLOTKT, BLLDSAML Dn nosk polafoskn og diplomatn Fidtjof ansn ha n dl av æn fo at vdn i dag ha konvnsjon som bskytt flyktning Und dn føst vdnskig mnt ansn at dt va t statlig ansva å lind flyktningns lidls På vgn av Folkfobundt, foløpn til F som bl oppttt i 1920, satt ansn igang t stot humanitæt hjlppogam fo dm som hadd måttt flykt und Dn føst vdnskig 1922 bl «ansnpasst» innføt dt føst intnasjonalt ankjnt dokumntt som dfint t mnnsk som flyktning Samm å fikk ansn obls fdspis fo sitt pionéabid fo flyktningns sak Dublin-glvkt Slv om du ha tt til asyl, dt ikk sikkt du ha tt til asyl i akkuat og Dt såkalt Dublin-glvkt, som n avtal mllom 29 uopisk land, si nmlig at dt i dt føst tygg landt du komm til at du skal søk asyl Hovdhnsiktn md avtaln å hind at du søk asyl i og tt å ha fått avslag i t annt uopisk land 93

6 AL TL OR ningn Hold t nd tillgg ut knust i byg asylmottakt på Dønski blitt tagg ny dt ha n natt av t løp Bæum 2008 RCHARDS mot asylsøkn FOTO: SCAPX/TOR og Rnt n asistisk tussl Til bild() av Atiqullah fa Hvalstad asylmottak Bildn tatt av Fdik aumann/flix Fatus på oppdag fo dnn bokn Maiann ovsnd høyoppløslig bild o tt å sidn kom Atiqullah (17) aln til og som asylsøk utn å ha følg md voksn Da hadd han bukt tt hlt å på isn fa sitt kigshjd hjmland, Afghanistan Pappa død Mamma og søstn bl igjn Afghanistan og og vldig foskjllig Dn støst foskjlln at dt kig i Afghanistan, si Atiqullah still På nosk Hvis jg fostå spåkt ds, så vil d kanskj fostå mg, fokla han om hvofo dt va så viktig fo ham å læ sg nosk Og hvis vi fostå m, så kan vi lv i fd, fotstt Atiqullah F Han bo på Hvalstad asylmottak utnfo Oslo, sammn md omlag 30 and ban fa 15 til 18 å som ha ist aln til og Hv dag få han gå fi tim på skoln fo å læ sg nosk Mn han få ikk undvisning i non and fag fitidn spill han gjn vollyball, ls bøk ll gå tu Mn mst av alt, så vnt han På sva Om han få bli i og Dt vansklig å vnt på sva Jg lu på hvofo dt ta så lang tid å få vit, si Atiqullah Han stå på tskln til voksnlivt, mn tø ikk lgg non plan ll ha non fohåpning kk fø han vt Dt vansklig å tnk på fmtidn nå jg ikk vt hva dn bli Jg dd fo å få avslag Mn jg vt jg vil læ, om matmatikk Jg lik å jobb md matmatikk, dt ha jg alltid gjot, si han Atiqullah og d and mindåig asylsøkn må kla sg m slv nn and ban i og Atiqullah få 700 kon i ukn i lommpng D skal kk til alt klæ, fitidsaktivitt, tanspot, mat, tlfon, lggning Han må slv gjø nt, vask klæ og lag sin gn mat i hlgn Atiqullah ha n vg, n voksn pson som ha ansva fo ham Mn dt ikk dt samm som å ha n famili Dt vansklig å bo h utn familin Jg vt ikk hvo d Da jg kom til og va jg 17 dag på sykhus, fodi jg ha tubkulos Jg fikk ba bsøk t gang, av dm som jobb på mottakt Jg fosto ikk nosk dn gangn Hadd jg liggt på sykhus i Afghanistan, hadd familin væt d hl tidn MA R ATV og og mang vstlig land innvanding n vansklig politisk sak Dt oft sto motstand mot å slipp mnnsk md n annn kultubakgunn inn i landt Dt ha også fått følg fo flyktning som møt mang ngativ holdning Mang land, diblant og, ha d sist ån stammt inn sin asyllov, så dt blitt vansklig å få bli Dt ha også gjot at dt blitt vansklig fo d som tng bskyttls å få hjlp Dfo btal mang sto png til mnnsksmugl som ta dm til vstlig land m 2500 i 2009 ko Visst du at so m sa d va ungdo m m søkt til og og und 18 å d foå ha følg m asyl utn av ti M nn ni ldn sin? mindåig av d nslig va gutt 69 asylsøkn tan fa Afg hanis posnt ko m 09 ppot 20 Kild: UDs åsa 94 Tng omsog Diss bana tng my omsog og d my tist, fo tll Maiann kn vd Hv alstad asylmottak Mang ha kla t sg slv i fl å Oft ha d op plvd vansklig ting på isn, ka nskj v ting nn dm d flykt t fa Dfo syns mang dt go dt at non ndlig ta va på dm on ha slktning i og, m n mang ha ingn som stå dm viklig næ Tnk dg slv hvodan dt å ba ha mnnsk un dt dg som bli btalt fo å væ d Å ikk ha non som d fo d g, fodi du du, si kn Bana på Hvalstad n asylmottak ha lagt livn sin gn film om s h: du n ka n D sin d o wwwnåkignasn 95

7 R T H T T R ALL HAR DR OSÅ DM SOM OPPHOL S ULOVL LADT OSLO, FBRUAR 2010: n pasint fa Sø-Sudan ha vondt i magn og hl koppn føls møbankt Han lig opphold i og og ha ist fl lv utn lovmil fo å få hjlp md dn vond mag n H gjø han sg kla til å und ils Johnsn som jobb fivillig på søks av lg hlssntt fo mnnsk utn lovlig opphold i og, som divs jon og Rød Kos i Oslo D flst av Kikns Bymisfinn vin hit via «jungltlgafn» FOTO: HLD UOS/DASAVS tilbak til Øst-Slavonia og dd fo at politit skal fjn dm fa Mlita (18) og d t and i familin Miljanovic dd fo å is HOMMDAL PX/MART kikasylt i Åsan Bgn 1998 FOTO: TB PLUSS/SCA t bo omtnt igulæ migant i og, ifølg anslag fa Statistisk Sntalbyå fa 2008 Dt vil si mnnsk som ikk ha lovlig opphold i og on ha fått avslag på asylsøknadn, fodi d ikk oppfyll kavn, og gjmm sg fo å unngå å bli sndt ut And ha tatt sg ulovlig inn i landt og ikk blitt gistt no std fodi d ikk ha søkt asyl At d igulæ migantn bo ulovlig i og bty ikk at d utn ttight D også bskyttt av intnasjonal konvnsjon Dt handl om mnnskvd D 96 Mnnskttightn gjld fo ksmpl fo all Fs konvnsjon om økonomisk, sosial og kultull ttight slå fast at all ha kav på å få sin gunnlggnd humanitæ bhov dkkt, som mat, vam klæ og hlshjlp uavhngig av sin juidisk status i t land Dn uopisk mnnskttightskonvnsjonn (MK) som ikk lagt av F mn av U slå fast dt samm n uttalls fa uopaådt fa 2006 oppfods all landn som ha undskvt MK om å ivata d igulæ migantns mnnskttight «Dt kan ikk finns ulovlig mnnsk» Stula Stålst, nalsktæ i Kikns Bymisjon i t intvju i AmnstyMagasint n 2, 2009 Rød Viss t du at s Kos og Kikn v t Bymisjon di hlssnt fo a ig nt i gulæ m t åpnt i Oslo? Snt ndi 2009 og bha gatis lingn h RTT TL HJLP OR konog ha skvt und båd Fs og vnsjon om økonomisk, sosial k pis uo kultull ttight og Dn og mnnskttightskonvnsjonn nsgjot dm til nosk lov gjnnom Mn fokttslovn Diss konvnsjonn ant plikt og til å gi igulæ mig livsnødvndig hjlp ling Stotingt undstk i sin bhand tådt i av dn ny utlndingslovn, som fokaft 1 janua 2010, at dt ikk fo som p budt å tilby humanitæ hjl ksmpl hlshjlp, mat og vam g klæ, til igulæ migant i o Justisminist Knut Sto bgt (Ap) vaslt i jan ua 2010 at han vil ta i m tvang fo å snd buk hjm asylsøk som ha fått ndlig avslag ma Oma tvangsutsndt fa s bl Fathia Ahmd og til talia på toss av at hun va midt i om handling i Bgn FOTO: fat tnd mdisinsk bscapx/krstoffr RØBR 97

8 Å BL BORT FOR HVRADR Viss t d u at d t f mdl s un dt savn d i B osnia tt k ign på tallt? Kild: Rød Kos RTT TL Å VT! vissht undt hva som ha hndt md famili og vnn n gusom opplvls Å ikk vit hvo d man glad i, hvodan d ha dt ll om d i dt hl tatt i liv nèvkonvnsjonn si at all ha tt til å vit hva som ha hndt md sin næmst Patn i n kig ha plikt til å gi opplysning om pson d ha i sin vatkt, som tilhø findn Dt gjld båd kigsfang, syk og såd, sivil og flyktning Diss mnnskn skal også få mulight til å snd og motta mlding fa familin sin D som savn famili og næ vnn kan b Rød Kos om hjlp til å finn dm Oganisasjonn jobb ba md oppspoing knyttt til kig, konflikt og natukatastof, ikk sivil sak Vd utgangn av 2009 bhandlt Rød Kos så mang som fospøsl om å spo opp folk 2009 bl dt gistt 7810 ny fospøsl om oppspoing Samm å bl 4128 sak oppklat Rød Kos ovbing også bv mllom mnnsk som lv adskilt på gunn av kig, fo ksmpl kigsfang og ds famili og flyktning som ha kommt bot fa hvand und fluktn Fo mang dtt dn nst måtn d kan hold kontaktn md dm d glad i på Dnn mldingstjnstn buks i situasjon d kig, konflikt ll katastof hind nomal postgang ll lktonisk fomidling U Rwanzai, Buundi 2008 FOTO: CCR/CLAR KAPLU n konskvns av kig at famili og vnn bli bot fo hvand Tnk dg at dt kig i og n dag komm du hjm fa skoln og hust tomt Mamma, pappa og lillbo bot Du vt ikk hva som skjdd md dm kig og konflikt komm famili og vnn oft bot fa hvand Dt no av dt vst som kan skj t mnnsk Sælig ban on fosvinn i kaost som n kigssituasjon innbæ, fo ksmpl mns d i hui og hast på flukt And bli astt ll botføt og kanskj holdt på t hmmlig std Oft vt ikk familin hvo d, ll d få ikk ha kontakt md dm Savnd pson kan også væ dpt D kan fo ksmpl væ of fo massdap og ha blitt dumpt i massgav Også soldat fosvinn D kan bli tatt til fang ll dpt og folatt utn at non by sg nfomasjon om mnnsk som dpt, fngslt ll botføt bli ikk alltid gistt Og nå dt bli gjot, bli infomasjonn oft holdt hmmlig ll ødlagt Dfo mang mnnsk savnt und og tt n kig Å finn tilbak til hvand vansklig DA FARAH FAT MAMMA ont i og Faha Shaif og mon Amina bahim gjnf -Mitt navn Faah og jg to du mon min! Jg din mo, mn jg vt at du død Hva skjdd md dg? Slik lød dn føst tlfonsamtaln mllom mo og datt tt at d hadd væt bot fa hvand i ti å Faah Shaif mistt kontaktn md mon sin da hun flyktt fa bogkign i Somalia Føst ti å sn Rød Kos Visst du at t, Hni Dunan gunnlgg g vlvnd o g is tt o j d til sndt bsk s all d familin d o v d So lfin und slagt apittl 1) i 1859? (S k fant d to hvand igjn Dt skjdd i og i 2007 Da bodd Faha i London og hadd fosøkt å finn igjn mon sin i mang å Hun tok kontakt md Rød Kos i ngland Vd hjlp av dt intnasjonal Rød Kos-nttvkt klat d å finn ut at n dam som kanskj va mon bodd på t asylmottak i og Dt vist sg å stmm Mon, Amina bahim, hadd lng todd at dattn va død Ovasklsn ov at Faha kunn ha ovlvd va så sto at hun føst nktt å to at dt kunn væ dattn hnns Mn hun innså at hun hadd fått tilbak dattn da d møtts igjn, på n litn togstasjon i og, lik vd mottakt hvo mon bodd Visst du at mang også spø om hjlp til å finn savnd i og? ogs Rød Kos motta ny oppspoingssak hvt å Omtnt ha lvpatn av dm bli oppk lat g Ls m om oppspoin sno på wwwnåkigna 98 99

9 V TLBAK Kign ikk slutt slv om våpnn lggs nd og man skiv und på n fdsavtal Oft stat t land og dts folk nstn på ba bakk Alt vi ta fo gitt i hvdagn blitt ødlagt og må byggs opp igjn kk ba fysisk ting, som bolighus, sykhus og bo, mn også alt dt and som gjø at t samfunn fung som utdanningssystmt, hlsvsnt, politit og ikk minst Rgjingn og landts sty Fo dn nklt ta dt også lang tid fø livt kan bli nomalt igjn Vnn blitt find Famili blitt splittt og må finn hvand igjn Mnnsk på flukt skal vnd hjm og bygg opp ny liv Finn bolig og jobb Soldat skal bli sivil igjn Og all ta md sg vond minn inn i dt ny livt Mang ha mistt dm d glad i og stt gusomm ting Livt bli uanstt kanskj aldi som fø ABO SOM BL FDR MTROVCA, «D DLT BY» BAR MÅ TLBAK PÅ SKOLBK Dt ikk ba n mnnsktt fo ban å få utdanning Dt også n foutstning fo at t samfunn skal kunn byggs opp igjn tt kig Mn nå kign as bli oft skoln stngt ll ban må flykt og få ikk gått på skoln Dmd få d avbutt utdannlsn sin Maia (16) og Antonio (17) to av fl million som blitt fodvt av konfliktn i Colombia D bo i byn Pasto å få d hjlp til å ta igjn dt tapt av nosk Flyktninghjlpn så d sn kan fotstt på vanlig vidgånd skol ll på univsittt Jg kjmpglad fo at jg nå 100 Maia (16) og Antonio (17) ndlig tilbak på skolbnkn på Flyktning hjlpns utdanningssnt i Pasto FOTO: RD PRSTTU/FLYKTHJLP ha fått n ny mulight Dtt dn nst måtn jg kan bli til no, få n god jobb og ha t godt liv Vi læ ikk ba matmatikk og and fag, mn også paktisk ting vi ha bhov fo i livt Fo ksmpl dt å lv sammn md and, fotll Maia, som gjn vil utdann sg til sykpli KYA TOPA Mogadishu SOMALA DT - DSK HAV Visst du at i hovdstadn i Somalia, Mogadishu, stat und 10 % av bana på skoln? MTROVCA, KOSOVO 2008: Fatmi Agëbashi (29) oppgitt ov at byn han bo i blitt dlt og at mnnsk som fø va vnn nå blitt find FOTO: VA TOSTRUP/DASAVS od i Kosovo ligg byn Mitovica jnnom byn nn n smal lv som ht ba Dn blitt skillt mllom vnn og find På nodsidn bo dt nstn ba sb, på søsidn nstn ba kosovoalban Slik dt blitt tt Kosovo-kign i 1999 Fø kign bodd ulik folkgupp sid om sid å d som fø va nabo blitt find Kosovoalbansk Fatmi Agëbashi (29) bodd på nodsidn av lva i tju å Fø bl nabolagt hans kalt Lill Bosnia, fodi dt va så mang foskjllig folkgupp d, slik dt også va i Bosnia Mn kign splittt sb og alban D bgynt å hat hvand Mang sb do til Sbia, mns d som bl igjn samlt sg nod i byn Fatmi bl dd fo all sbn som flyttt til nabolagt hans Han bstmt sg fo å flytt til sø - sidn av lva Mn all hlst vil han flytt tilbak til dt gaml hust sitt Jg tnk på sønnn min Han skjønn ikk politikk, han vt ikk hvm som sb og alban Kompisn til Fatmi, Liki Ttni, fotll om folk han spilt fotball md på Mitovicas toppsilag på 1980-tallt, som han ikk ha snakkt md sidn kign: Vi plid å dikk kaff sammn å vil d dp mg hvis d få sjansn Kild: Atikkl av va vsn, Dagsavisn, 1 mas 2008 MOTRO ADRATR- HAVT ALBAA KOSOVO SRBA Pistina MAKDOA 101

10 Viss t d u at hv tim sk ads l l dps t mn nsk av n l andmin? KRS TTRLATSKAPR Kild: o sk Folk hjlp ZAHRA (12) MSTT HÅD Fakta om skad i utt på vi til skoln fobi min flt Angola, 2004 FOTO: CRC/VCTORA VLVA ang å tt at kign tok slutt og soldatn ist hjm, sto landomåd i mang land fotsatt dkkt av landmin og udtont ksplosiv fa blant annt klasvåpn Ov 70 land i vdn ha landmin tillgg ha 27 land st tt klasvåpn, ifølg Landmin and Clust Munition Monito Fø makn kan dyks ll buks til gjnoppbygging, må dn ydds Dt dyt og ta lang tid Hvt å bli tusnvis av voksn og ban dpt og skadt av kigns ttlatnskap Voksn bli oft skadt nå d abid, fo ksmpl mns d pløy joda Ban bli oft skadt fodi d ikk vt at gjnstandn d ha funnt og lk md ksplosiv M 102 -YORK n mang ba Visst du at ndmin og skads av la nå d fosøk k lasvåpn milins opp å tjn til fa m å plukk ho ld gjnno på bakkn? skapmtall 2008 va 41 % av all sivil of fo landmin og udtont ksplosiv ban Flst ban bl skadt i Afghanistan og Kambod sja, ttfulgt av Tsjad, La os og Colombia stn 1300 mnns k bl dpt og nstn 4000 skadt 61 posnt va sivil 91 % av ofn va gutt og mnn Sannsynligvis fodi jnt og kvinn i ma ng land mind involvt i ut ndøsaktivitt Kild: Landmin and Clust Munition Monito FOTO: CRC dt Visst du at lo dt ligg uksp n and min fa D i vdnskig Danmak? Zaha (12) FOTO ORSK FOLKHJLP novmb 2008 lkt Zaha (12) i hagn md sin søst Und mandaintt lå dt no som lignt t fagskin Søstn bl nysgjig, plukkt dt opp og ga dt til Zaha Da hun tok dt imot ksplodt dt i håndn hnns Dt som lignt t fagskin va nmlig n dl av n klasbomb Zaha mistt håndn i ksplosjonn Und dn 33 dag lang kign mllom sal og Libanon i 2006 slapp sal m nn fi million klasbomb ov Sø-Libanon Av diss bl omlag én million liggnd igjn udtont på bakkn, dt vil si utn å ha ksplodt Fa kigns slutt i 2006 til 2009 m nn 300 mnnsk blitt skadt ll dpt av ttlatnskapn Klasbomb hind tilgang til jodbuksomåd, olivnlund, hus og hjm fo bfolkningn i Sø-Libanon osk Folkhjlp bida til å ydd omådt fo ksplosiv Tkst og foto: osk Folkhjlp «Jg va dd fo å gå gj nnom omådt Jg visst dt va mang min d, mn jg hadd ikk no valg () Vi ha ikk no ann t land vi kan buk () Vi må ov lv på t vis, dyk matn vå og lag tkull vi kan slg Vi had d valgt mllom å ta sjansn ll å sult» Antonio Shimishi (20) fa Angola Han fikk ødlagt bint sitt av n min da han va å tt at fan Alfdo mistt t bin på samm måt Angola t av d landn i vdn som ha mst lan dmin og and ksplosiv ttla tnskap Kild: Mins Advisoy o upa 103

11 FJRR KRS SPØKLSR Opplæing om min fo ban, icaagu na og ussisk anti-tankmin Dia uat funnt n TM46, n an akk Sud ha s and ksl Jam bu iso Lik jod Diana tt kign og til 9 APRL 2010: Minydd osk Folnbostting av flyktning g gj til iføl n, ks ba bu LAYA, SØR-SUDA, l va ska 29 t som ny of gist å ydd t omåd nisjon Ba i 2008 bl 65 tamt hnns hold på og uksplodt ammu in dm lan d m m bl ha sto po LP O/ORSK FOLKHJ khjlp FOTO: WRR ADRS a 1999 til 2009 bl m nn 2,2 million antipsonll-min og antikjøtøy-min fjnt, ifølg Landmin Monito Rpot 2009 ngn vt hvo mang min som ligg igjn, mn anslag si 100 million Minyddn buk som oftst mtaldtkto i abidt å dn bvgs ov n min, så pip dn Joda undt minn ydds fø minn spngs Minyddn gå systmatisk ov omåd fo omåd Dt gå også an å buk pansd, fjnstyt maskin ll spsialtnt hund Dsom all sikkhtsutin «Jg innså at mang vill bli skadt ll dpt dsom minn ikk bl md å figjø landt følgs, minydding lativt fjnt Jg vill væ mitt fomin, dfo bl jg minydd Dt va lsn» Visalingam Sa skummlt i bgynnnthauby (23) miny tygt abid dd på Si osk F a 2004 FOTO: FRC/MARKO KOKC Kan ikk vnd hjm tn på llom Tamiltign og myndigh mai 2009 tok konfliktn m d fobod d bogkig tt å sn Si Lanka slutt, tt 25 å m og in dm lan i fod i li, blant annt tsatt mang intnt fodvn tå tyg dt gjø ikk n igjn tt kig and ksplosiv som ligg ka Lan Si på n min n fj vansklig å vnd tilbak Dt ksta nst, og ikk i hnhold til no mø fodi d oft bl lagt tilfldig Viss t du at m nn mnnsk blitt skadt l l dpt av land min i Kambo dsja si dn 1979? F anslå at dt dt Visst du at gjnno m nst g n o t tiå md m 20 kost mllo konflikt i Kam bo p dsja blitt jø k å 200 kon lagt ut mllo m fi og sks n min, og million min g o 0 mllo m 200 å Kil n d o : Mins Advisoy 7000 k oup og Cambodia Min/U XO Victim nfomati? n d n on Syst fj m SJA KAMBOD Lanka Hun ha fått op Folkhjlp og dn lok al patnn Humanita plæing av ian Dmining Unit FOTO: VAR CHRSTA S/ORSK 104 FOLKHJLP 105

12 tt n kig my ødlagt Hus, skol, vi og viktig fosyning som vann og støm må oft byggs opp hlt på nytt VASKL MR i Tubas distiktt sidn 2003 gitt støtt til ban mllom 10 og 12 å på skol jnnom spill og lk ha dtt posjktt k Rød Kos og Palstinsk Dans m mllo jktt psykososial samabidspos 2006 va dt 2600 ban som dltok i dtt uk Halvmån gi to 1 tims kus til bana hv Rød Halvmån Ansatt fa Palstinsk Rød RRY ASSMA posjkt i dt tidlig Jugoslavia FOTO: CRC/TH d lignn t innfø Dansk Rød Kos ha alld on kigsskad ltt og kign ov Ban sælig s, som at non ha mistt såba fo slik snvikning t bin ll n am Mn kig D kan blant annt komm til ut- ttlat også mang md sto tykk gjnnom at bana slit skad inn i sg psykologisk md å sov, kvalm og mist skad og taum foåsakt av aptittn ll slit md å følg at d ha stt og opplvd md på skoln Taumatist gusomm ting Dt kan gjø ban ha kav på lghjlp ifølg livt vansklig i mang å tt at Bankonvnsjonn o v 10 Visst du at n i hl million ba aum på vdn ha t g? gunn av ki d Kos Kild: Dansk Rø -n dag så jg n mann bli skutt v d n visping ttpå hadd jg d t skikklig vansklig, fotll pa lstinsk Majdi (10) Han bo i byn Tubas på Vstbddn K ig n dl av hvdagn stn all bana i Majdis klass ha s tt mnnsk bli dpt og våkn oft om nattn av bakn fa bomb og maskingvæ Dt s tt dyp spo Dfo Majdi og hans skolkamat md i t Rød Kos-posjkt, som skal søg fo at all d uygglig opplvlsn d ha hatt ikk skal gjø fmtidn vansklig fo dm På skoln læ d ikk ba å ls og skiv, d b uk også tid på å tgn og lag små tatstykk fo å babid alt d dd fo Y B P P O J AV AZA Samony-familin som bo i bydln Zitoun i utkant n av aza By ha n tag omådt i fobindls m isk histoi å fotll Da bak d dn militæ opasjon kstyk gikk inn i n vintn bl tt fi dag fikk tilgang mang dpt og mang bl til omådt va dt t voldso skadd Da Rød Kos mt inntykk som møtt hj skadd, som ikk hadd lpabidn Blant d død fått mat ll vann på fi dag FOTO: OLAV A SALTBOS/R va dt mang ØD KORS nd kign vd åsskiftt , bl sto dl av dt palstinsk slvstyomådt aza jvnt md jodn Da angpn stilnt så dt nstn ut som t jodskjlv hadd ammt omådt All d offntlig bygningn lå i uin Vi, bo, vannldning, kloakksystmt, stømnttt, øldning og tlfonlinj bl skadt ll hlt ødlagt Mang palstin mistt hjmmn sin og mått flytt til slktning ll bo i tlt hjm, 219 fabikk og 240 skol bl ødlagt i følg Fs ut- U viklingsfond n kk land bl nig om å gi fm milliad dolla til gjnoppbygging av aza Mn slv om pngn bl lagt på bodt gansk askt, va dt vansklig å komm i gang n åsak va at sal hindt dm som vil fakt matial, va og utsty inn til aza fa å slipp til sal mnt matialn også kunn bli bukt til militæ oppbygging, ikk ba sivil Dt ha gjot dt vansklig fo sivilbfolkningn i aza å gjnoppbygg sin liv Hjlpn nå ikk f m n av d støst ut fodingn intnasjonal hjlp oganisasjon og F stå ovnfo i dag, at d stadig oft ikk få tilgang til dm som tng hjlp i kig og konflikt on gang hind myndightn i t land hjlpn fa å slipp til And gang dt fo fa lig fo oganisasjonn å abid i t omåd, på gunn av kigshand ling FOTO: CRC

13 HVM TAR ASVAR? Y B P P O FOR J Libia 2006 FOTO: CCR/BORS HR å t folk og t land skal komm sg vid tt n kig dt mang som bida D viktigst : Humanitæ oganisasjon Stat F Bfolkningn i landt Båd d fivillig oganisasjonn og myndightn fa ulik land gi bistand til kigshjd land n dl av bistandn nødhjlp, dt vil si livsviktig hjlp som nødvndig umiddlbat fo at folk skal kla sg gjnnom n kis å n kig byt ut og mnnsk flykt fa hjmmn sin, stt fo ksmpl F ll Rød Kos opp flyktningli hvo folk kan bo midltidig Bistandn kan også væ 108 m langsiktig, i fom av utviklingshjlp spsilt nå kign ov og gjnoppbyggingn stat Da må skol i gang igjn, vi må byggs og ny jobb må skaps Kanskj dt hlt ny mnnsk som sitt md maktn Oft ønsk d hjlp til å finn ut hvodan d skal oganis samfunnt Mn vanlig folk som ha væt midt opp i kign ta også ansva slv fo å komm sg vid Kig dyt Fd også å kign ov dt ikk alltid så my png til å bygg opp landt igjn Mn hvis gjnoppbyggingn ikk komm i gang, kan dt fot skap ny uolight Dfo ta dt intnasjonal samfunnt my ansva fo å bida til at land bli fdlig ikk ba på papit, mn i paksis JO S M M O K S Y B S D FS FR ST SKAPR ORD KAO ft dt kaotisk nå t land skal komm på bina igjn tt n kig å mang oganisasjon, stat og nkltmnnsk vil hjlp til, bli dt fot nda m kaotisk on stt fo ksmpl i gang md å bygg sykhus tt std, utn å vit om at non and også bygg sykhus lik vd Kanskj myndightn i landt så svkkt og dålig oganist tt kign, at d ikk kla å ha ovsikt ov alt som skj 2007 bl Fs Fdsbyggingskommisjon stiftt fo å gjø no md dtt poblmt å t land skal gjnoppbyggs, pøv F å ha ovsiktn og koodin all aktivittn Dtt abidt spsilt viktig tt tt at kign slutt, mn fø dt odntlig fd Hvis gjnoppbyggingn gå gansk askt, få folk to på bd tid Da dt lav isiko fo at landt gå inn i n ny, væpnt konflikt O oi Pakistansk Rød Halvmån distibu Pakistan 2006: 70 hus bli byggs i Majo matial FOTO: CRC/JO BJÖRVSSO Oppsumming av kapitlt: FORSTÅ SAMMH vns Dt Kig og konflikt ha sto konsk ittlt Kunnha du fått læ om i dtt kap foståls skap vi håp vil gi dg n dyp dbatt i ntlig av tma som opp til off andsbist sk no og som fo ksmpl n vd Fo k litik politikk ll flyktningpo fm dn som fm lik sjldn så nkl og stills Oppgav kapittl 5 1 Hva n flyktning, og hvo fo ha flyktning kav på bskyttls? 2 Hva foskjlln på n flyk tning og n intnt fodvt? 3 Hvofo ha intnt fodv n dålig bskyttls nn flyktning? 4 Hvo mang mnnsk i vdn intnt fodvt ll på flukt? Hvo mang av dis s komm til vstlig land, slik som og? 5 På hvilk gunnlag kan flyk tning få opphold i og? 6 På hvilk måt kan folk kom m bot fa hvand i n kig? 7 Syns du dt viktig at ma n ha tt til å vit hva som ha hndt md sin næmst i/t t n kig? Bgunn svat 8 Hva mn du d viktigs t tingn som må skj nå n kig ov fo at samfunnt skal kunn gå tilbak til «nomalt»? Bgunn svan din 9 Hvm skal/bø søg fo at diss tingn bli gjot? 109

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D PUB EN I Gunna og Aslak va m pågående ovfo Tobben ett visittkotet hadde dukka opp. Fedagen spute Gunna om han kunne tenke seg å bli med på Pub en en tu fo å ta en pils. Det skulle væe helgesamling fo nye

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu

30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu ampanjpiod 6. 12. august 2014 VI YDDE ll Jotun og pus kstiømaling og bis UT Å 30% 9 90 P. lm 28x120 l. 2 cu TEEBD 9990,- 10 EE DEB UU 50 LT Q-UTD n UU dkkbak. odl md fuu at dnn gi n pn ovflat ov tid. 50

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer