04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake"

Transkript

1 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag

2 Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod Gand Px. Foto: Ol Kaaland ld nnhold Da v godt p v nn tt nytt st mass spnnnd tng kalndn. Mang ha statt p t fskt budsjtt, g ny mulght ny gv. Jg vl ønsk all t ktg godt klubb-! 04 Sammn Mlod Gand Px 06 Vl ha kultukott tlbak Ffond Foto: Motza Masulh Fo fnn d god løsnngn v nødt tl snakk sammn, dskut pøv ut hvands d. Vn næm sg, Ungdom & Ftd bty t at non av v vktgst aangmnt st døn. I apl avhold v bd Stomøt Ftdsklubbns dag, to vktg mkdag ogansasjonn. P ts Stomøt skal v stt av td tl bd ha moo bl bd kjnt, faglg pfyll vktg poltsk dskusjon. Bd ftdsklubb ogansasjonn st ovn mang utdng mang mulght. Fo fnn d god løsnngn v nødt tl snakk sammn, dskut pøv ut hvands d. Dt t Stomøt handl om. H pl v sammn ut kusn vd pass p at v som ogansasjon jobb md v mdlmm mst opptatt av. Jg gld mg hp s all kjnt anskt mang ny! Sst hlgn apl s gjn kla Ftdsklubbns Dag. Dtt n dag v vl vs fm alt spnnnd som skj undt omkng Nog. V vl ta ftdsklubbn ut gatn, nvt poltk støttspll mak alt postv ftdsklubb ungdomshus ha by p! I øvngslokaln undt omkng Nog stt mogndagns atst, jg hp s mang som mulg buk dnn mulghtn tl vs sg fm. Bd Vng Styld, Ungdom Ftd 08 Ftdsklubbns dag 09 Gjø dagn spsll bstll matll! 10 Jaktn p ny banombu 12 Mnto: Dans ungdom av ungdom 14 Tst dn klubb 15 Østn, naknht søstskap 16 Ffond 19 Husk Stomøt 21 Ungdom, makt mdvknng 22 Fkus 23 Opplængspammt 26 Ny anskt sktaatt 16 Ungdom & Ftd n dmokatsk ban- ungdomsogansasjon buk, ansatt fvllg kommunal kommunalt støttd pn ftdstltak, slk som ftdsklubb ungdomshus. Tltakt skal væ pnt all aldsguppn, kk ba spsll guppng. 22 D bst dagn ungdomsabd p ntt Utgv Ungdom & Ftd Rdaktø Ida Schmdt Gafsk m tykk Bog as Ungdom & Ftd Gønland 10, 0188 Oslo Tl Faks ISSN:

3 sammn mlod gand px Md koppn full av nv høyspnn saln fylt tl andn av MGP-fans, stod Yasn (16) Jul Maa (16) p scnn Floø vntt p sultatn. Hjtt bankt t t da d fkk bskjdn om at d skull vd tl fnaln Oslo Spktum, va lykkn kompltt. Tkst: Ida Schmdt Foto: Ida Schmdt / Ol Kaaland / NRK Dt no av hlgst man kan væ md p! Dlfnaln Floø va hlt kstm, sml Yasn. Duon d flst mst kjnt som Taq Ma fa NRK-sn AF1. Sn handl om n dansgupp p f, om ungdomm p ftdsklubb, hphop vs ock. I Mlod Gand Px - skust bl ockn tlsdsatt tl dl hphop md lta Sammn dltok Yasn Jul Maa som non av d yngst dltakn. Føst dlfnaln Floø, sn Oslo Spktum. Spktum all atsts døm. Dt n æ st p scnn d, s snn! s Yasn. D to bl føst kjnt md hvand tt mang audtonund bl md ungdomssn p NRK. Jul Maa ha danst hp hop dsco mang tnkt kunn væ gøy pøv sg som skuspll. Yasn fotballgutt, mn nnømm at han syng my. Fø AF1 hadd jg ald dvt md dans ll sang, mn gutta bl tt p mg jg syng HELE tdn, l han. Slv om d va blant d yngst Mlod Gand Px, ha d nok av scnfang vs tl. Sammn md gjngn fa AF1 ha d tunt sto dl av Nog, d ha sttt p scnn und Spllmannspsn, VGlsta-showt som pausnnslag MGP j. Dt nst som skummlt md MGP, at n konkuans, mn Jul Maa. Sammn Lta d fmføt skvt av Sgv Bull El Axl. Bull ha s podust muskkn tl tv-sn AF1. D sput om v vll syng lta vll v jo, s Jul Maa. Fø d vsst o av stod P Sundns p døa studot Skppgata Oslo md ballong gatulasjon. Sangn handl om samhold ta va p hvand skvt md utgangspunkt tagdn som ammt ungdommn p Utøya somm. Slv om utgangspunktt sangn utolg tst, syng v om no postvt. Dt samhold mllom mnnsk, uanstt as, kultu ll to, tll Jul Maa. Hd p vnnn Dt nosk folk lkt sangn s godt at d stmt Yasn Jul Maa fm tl fnaln Spktum. Dt hl va gntlg gansk ustlg. Jg va hlt stum. Hjtt bgynt bank t! Dt va tt sltt n hlg følls! Ikk mnst s fkk v famfø lta v n gang tl, md t stot sml p ansktt md mass adnaln! sml Yasn. Hadd d n favott? Ell bl fl h p non and n man md slv? Jg ht faktsk p Tooj! S jg bl kstmt glad ov sultatt. Hans show va s ngfull kt! s Yasn. Vn vd fa glam tl hvdag N ha konfttn lagt sg gltt glamou byttt ut md skolhvdag dans- fotballtnng. Mn ta ngn av d to s tungt. Dt kk ba dgg f f fa skoln. Dt my vktg man g glpp av, s Yasn. Ingn av dm vt om d skal tstt atstkan tt Gand Px. D følg vn dt dn svng. N man md p snn tng som t f man jo and tlbud pn sg mang mulght. V f s, sml Jul Maa. 4 5

4 vl ha kultukott tlbak Kultukott bl tatt bot to sdn, n ønsk v f tlbak, tll Ek Motnsn som mdlm av AUF. Tkst foto: Jann Enstvdt Fo f poltkn tl pn øynn hvo vktg kultukot ung dommn, aangt AUF Haugalan n gats kultukonst. Konstn bl holdt utn Haugsund, kommunn Tysvæ. Dt va sto atst som stod p scnn, dblant Susann Sundfø, C Cuz Maln Tjøsvoll fa Idol, samt lokal nnslag. I konstsaln va stmnngn tl ta p. Dt va fantastsk my lv publkumt som bstod av bd ungdom, voksn ld. Jg ha ald væt p n konst hvo ha væt s my skkng applaus, sa Susann Sundfø smlnd nøyd. Kultukott t tlbud ungdom nnn n vss aldsgupp som g ung dommn abatt p kno, stlln g konst. Fo to sdn hadd Raland t kultukot d kunn tlby ungdomm mllom 16-20, mn bl tatt vkk. kumt md stom C Cuz ta publ 6 md n gang d D flst byn undt Nog ha t slags kultutlbud, ungdommn AUF øn sk f tlbak. Amal Engdal som ld av kultukotkomtèn to kk kun AUF som t. Hun to all ungdomm vl ha t bd tlbud, uavhngg av pat. Dt vldg vktg oss AUF at folk kk to t aangmntt f fl mdlmm, mn at d v vl ha tlbak kultukott. V ha kk non skjult popaganda, tll Engdal l. AUF ha jobbt md f kultu kott tlbak sdn bl tukkt tlbak. D sst to mndn fø konstn bgynt ab fullt. D nns at d mtt gjø no stot tkk tl sg oppmksomht. N v som ungdomm, kla lag n s sto konst md t s stot budsjtt, bø poltkn s kla. Dt handl om stt t standpunkt dm, tll n gasjnd Ek Motnsn, som s md kultukotkomtén tl AUF. n. komm p scn Susann Sundfø stlt opp kultukott g d d hadd lt pn Kultukott bl lagt nd ng ma ng ma gkk gjnnom admnsta sjonn. Dt std bl dyt. And, fkk n ldd, fø Evn Èl plass ld sho aas G bus p tt ko Lv lan kan du kjøp kult g. s d dans alan R tl f n té som vk to dyktg kom vl t slk, lg kan d ts lgnnd, no fan ot uk kult t slk ans! t at g gan jg kk n ll t, Fo to sdn vsst gn gan n dn m lam k s tyd lg at v m tén. Eln Vg fa kultukom hvodan st fmst ha t tlbud, n d vl ha. D vl fø da hvo sk tlbud l lst ma n a no ng om at m væ Komtén ha kk satt opp tmm. D hvt fall bs dm tl opp kk tlbu skal væ dt. ppk Engdal. slk at budsjttt g un syns jg uttfdg, pappa g p kno, som my lk jg al N bt tll Engdal. tltak postv tlbak mldng, g at t utolg ba V ha ftt utolg my ppn C Cuz. D syns bg gu fa n s Pd s ma Tho Dblant Mats Mlby Mlby.. sak g vkt n som Haugsund, tll d, spslt sm by lbu ut d mnd byn. kult t som ha t g m Dt vldg vkt kk tngs p samm hvo n m d, lbu n ltn by. ut ha t kult P-dsn dmot fa Han fa Oslo hvo d sn bllg. Thomas ttp bll bl ftt tl n ha d d at o, Osl Jg syns utolg ba Konkuansn stø n sælg undholdnng. no ald va opp D hvo jg vokst som vl kan komm. gats konst d hvm konstn stod d d n tdn. Ett jobb ksta my m, to anj mp tka. kf øynn sn AUF ha hatt n unds om poltkn pn tn. ng fl. Spøsmlt vd s Engdal tt kons t, ny p utn tok mot ma nn n tk pol v g s, kft s l nn und N tstt v sam 7

5 gjø d kla tl ts sto ungdomsfst! Dn sst hlgn apl f ftdsklubb ungdomshus ov hl lan Ftdsklubbns dag, bak løs lødag 28. apl. Invt lokalpoltk, mda and næom, vs dm hva som ø sg ungdomsmljøt! Dt vansklg lgg nd n klubb som gjø sg synlg bybl, som man føl at man kjnn. Ftdsklubbns dag aangs hvt mak bhovt ftds klubb. Dtt n gyldn anldnng tl flytt no av katvttn skapgldn fa klubblokaln ut p gatn s all f s. Dt hlt opp tl klubbn slv hvodan d vl mak dagn. Mang klubb g sammn lag stø konst, tunng, makd stands. And ha mnd aangmnt p sn gn klubb. Uanstt bud ngn la sjansn g fa sg tl vs fam klubbn fa sn bst sd. Ftdsklubbns dag Oslo I fjo ft Oslo-klubbn Ftdsklubbns dag utn Stotngt Oslo sntum, d konst, kunstutstllng, skatng, gafttwokshop, dansshow appll va non av hovdngdnsn. Dt bl n kjmpsuksss, ungdom fa hl byn flokkt sg tl aangmntt. V anbfal d bgynn planlggngn av dagn alld n, bnytt anldnng tl ønsk all n knaknd god Ftdsklubbns dag! My folk samlt sg an Stotngt fjo. SHOW UP! 2012 FRITIDS- KLUBBENES DAG Gjø dagn spsll bstll matll! Matll d kan bstll hos oss: T-skjot (st. S, M, L, XL) 93 k/p. stk Plakat (50x70cm) 20 k/p. stk Klstmk (9 x 10cm) 49 k/ p. 10 stk Poto komm tllgg Hv klubb kan bstll 100 flys 3 plakat gats! (poto bl ca k 165,-). Ønsk klubbn plakat flys utov t kost 20k p. plakat 30 k 100 flys. Fo bstllng av matll g du nn p v nttsd klkk p Bstll matll tl ftdsklubbns dag. Bstllngn m gjøs va lnk p v nttsd nnn 23. mas. 8 9

6 y n t d p n t k ja banombu I dskusjon: Davd, Makda, Oda Otl. En lyttnd, støttnd stlssfull pson md vn tl flkt godt ov ban ungs utdng t flkultult Nog. Dt ba non av gnskapn banpanlt s tt n d lt tt nytt banombud. Føst møt, janua 2012:Banpanlt sammn md statsd Audun Lysbakkn. Tkst: Ida Schmdt Foto: Scanpx t skal anstts nyt I bndls md at slng stl lk ha Ban-, banombud 2012, t ndsatt t bannt tm pa sd ng nklud tngn ut k d m væ l ungdomspanl som ska stt llv mdlmm av ny ombu. Dt kav md sl hvlk panlt. Dss skal væ u. mb no ba ny tl l dpatmntt skal stl t md ntvju d bs Dtt skal d væ. fylt opp om kavn kanddatn vud ban møt s mang flnk t flot lg uto va - Dt n gjø at d komm tl ung. Jg skk p t p tn p bst ks glmnd jobb. D d n dm fa l spl nn f ulg d hlt nat ny v som skal stlls tl v bstmm hvlk ka tt kn bak d Audun Lys banombu, sa stats anlt. føst møt md banp tl dagns utdng som Vdkommnd m kjnn n vt hvodan man skal kun ban ung møt, han. hjlp dm bst mulg, s nst banombu m at d Dav Vd ppk Han flksjon stls. ha vn tl samabd, at kk all ov kla væ bø mn vdkommnd lvhold. ban ung ha samm ng som taum, s yk od utf d m lv Non p mbu bø væ md no domm skad. Ba t ha ba dnng. Dt hjlp bda md vl full lss t s, nd støtt banombud som kan væ t tl ban ungdom ud mb no Ba. nd lytt g. dagns flkultull No V ksptn t gjngn nnhn I d all flst sak pl fø t p ulk ks komptans fa mang llt ban ung n av tlf t I. sg m bstm ng dag od utf s ung n M kjnn tl ba av ksptguppn. d n Haslum Oslo n at ban ungdom m Davd Hu (17) fa - Jg syns vktg ny d at g g, vkt No ud mb l anstts t nytt bano panldltakn. Fo han ap n voksn, ska nsk ba d kjn m st kk m sna ha kan som ungdom banombu bd dag ban p ov ban ungs hv n ung. V kspt samt vn flkt fang tl lvt som ba dl g ul nat n d bl dm Nog dag. gansk t om, d. dag Dav dom s, ung sn ss po Dt væ ban ntg oss nn dnn n. pl 10, sd annlds nn ksm P tavla: God mang dé. Hva banombu? Banombu t konto som jobb fmm bans ntss som følg md p utvklngn bans oppvkstvlk. Banombu snakk md poltk, ogansasjon, mda, ban voksn sk at Nog s ba som mulg voks opp. Dt mang ansatt Banombu. Kontot Banombu lds av n pson som kalls banombu. I dag ht banombu Rda Hjmann. Han slutt som banombud tl sommn

7 Koaf danslæ: Yamna Saoula dans ungdom av ungdom Rppl, wav, hopp! Hp hop utykk smll vggn lokaln p Sola Ftdsklubb. Høy, gov ton no man m gn md n man komm nn danssaln. Dt Yamna danscwt hnns som gang. Tkst & foto: Ann Ma Lund Elvn full aksjon I hv utgav fmov skv ungdommn Ungdom & Ftds Mnto-pam n sak Ung&F. I dnn utgavn Ann Ma Lund (16) fa Sola som ha skvt. Sola Ftdsklubb ha fl tlbudt hp-hop tm tl klubbmdlmmn, tlbu ha væt populæt. Yamna Saoula va slv n av dansntusastn som bgynt p hp-hop ttnd klass. N st hun slv som tndklassng undvs and ungdomm gunnlggnd hp-hop. Gjnnom hl høstn n p nyt ha hp-hopkust mdlmm av Sola Ftdsklubb væt aksjon. Antall dltak ha vat vldg, mn ha alltd væt non lojal ungdomm md p tmn. Dt gøy nstn ltt nspnd n du møt p ntusastsk danslv som d nttopp læ av dg. Dt bst md s n d f tl st, s Yamna. Spslt utvalgt Yamna bgynt dans som ltn, ha tllgg n spudlnd nkludnd psonlght. P gunn av t fkk hun n vam anbfalng av tdlg dans vd klubbn tl dv hp-hop kust vd. Dt va tt tt sommfn hun fkk spøsmlt om hun vll dv danstm. Danstmn va mg t av ukns høydpunkt, f sjansn tl vdfø dnn gldn tl and ungdomm vkt spnnnd, tll Yamna. Hun glad at hun takkt ja tl tlbu som ha gtt hnn mulght tl abd md hun lsk. Vnn ll læ? No som stft tankn n næmt kusstat va om jg skull oppfø mg som n vnn ll læ, s Yamna lattfullt. Hun tll at fl av ungdommn va vnnktsn, bl d pnlg t nn læolln. En utdng va, mn tl slutt bstmt jg mg fnn balansn f tl fung, utdyp Yamna hun ta n god sluk av dkkflaskn tt danstmn. Fotstt md dans Danstmn p Sola Ftdsklubb ha væt n gld fo Yamna, mn d ha s pnt mulghtn komm sg vd. N fbua tstt hun md danstm p lokal tnngssntt Toppm. Jg bl sput om jg ønskt hold danstm p sntt fa md fbua sdn kontaktn mn p ftdsklubbn gkk ut da, passt godt. Dt bl n andng komm tl t tnngssnt hvo folk komm dans tn kk ha som n hobby, mn kjkt bl nok. Vd komm nok dans tl bl n sto dl av Yamnas lv. Kanskj kk som t yk, mn fl dl md væ ngasjt dans p ftdn. Dans n fantastsk mt utykk sg p, fa klasssk ballt tl fstylng. Absolutt all kan dans, p sn gn mt! Dt gnst øynn p gladjnta n hun snakk om dans, man s p hl utstlngn hnns at dans no hun lsk. Dans n fantastsk mt utykk sg p, fa klasssk ballt tl fstylng. Absolutt all kan dans, p sn gn mt!

8 østn, naknht søstskap Tkst: Man-Kt Tsu Hvodan st tl p dn klubb? Hva d flnk tl, p hvlk omd kan d bd d? P oppdag fa Ban-, lkstllngs- nkludngsdpatmntt lans Ungdom & Ftd n nttsdn Tst dn klubb. Nttsdn skal hjlp ansatt ungdomm p ftdsklubb md fnn ut hva d gjø ba, hva d kan bl nda bd p. Tst dn klubb kk n spøundsøkls, mn n mosom mt f faglg pfyll p. P nttsdn kan du vlg mllom f tma tst klubbn dn. Tstn ta sg tman ungdomsnnflytls, planlggng, faglg utvklng søk om png. Ett ha svat p 10 spøsml vl du f tps om hvodan klubbn kan bl nda bd p d ulk omdn. G nn p dag! Buk du p-pll? N Røyk du? N Ha du stlt dg nakn an wbkama fø? Nakn an hvano!? Jg stt avhø ukntlg. Pgpt av n ung jnt bvæpnt md sto dos østn nysgjght F-cup-støls som kk ta mot t «n». D skap jntn kjnn mn svakst punkt, d tst jvnlg mn mosjonll ntllgns vt nøyaktg hvlk td tkk. Typsk jntvn. Som ld n gupp jnt pubttsaldn p t aktvttssnt, fa jg at umulg væ tlstkklg bdt p d pnlg spøsmln vd nhv anldnng vt hvlkt humøhjøn jntn klam sg. Jg bl oft obt, utsput nvadt, utn hlt skjønn hvo. Hl tdn kasts man ut ukjnt favann, mn omsd st v at n kløn ds føst ut, kan man lk s godt vnk favl tl dnngsvstn. D to n halv tmn jg ha md dm hv uk n blandngsstd. Dt høst d uvnnskap, mnstuasjon kjælghtsbudd, mn somm d hp, kvskm lskls. Jntn ta mg md dt hvo d tll hmmlg, ntm tng pakkt nn t tynt pap, ødm n jg pn. D vksl mllom nvt mg nn ds vdn b mg om da fø jg kk spø hvm som gjod hva n. Oft st jg gjn d, ltt glad, ltt bydd, ltt stolt ltt vt. Dt kk alltd ltt vt hvodan v skal hold oss tl d ung, n man skal oppt som n autott ll n støttnd vnn. En 14-ng spø om gt vs sg slv BH p wbkama søk dn mnng, samm øyblkk bgynn du fund om du bø sva, om du hl tatt komptnt nok tl g t sva. Abd md jntgupp utdnd, mn mst gvnd mosomt. Jg ha gjot god vdfull fang vd væ sammn md sm føkn som as gjnnom mn tlvæls md ds ntusasm, v lpgloss. Dnn dkt kontaktn ha ttkant s gtt utspng tl tankn om at kk utlukknd handl om væ vs voksn ll n ollmodll md d klokst sva. Mn s væ n vlmnnd lydhø søst som kan hold hmmlght, stll opp, ld motv d yng nn tt spo Et søstskap som nnbæ tllt, nkludng kommunkasjon. 14 Man-Kt Tsu: Jobb som guppld p Ammud Aktvttssnt, md ansvat vld, planlgg ogans sosal aktvtt n gupp jnt aldn Guppvksomhtn sælg ttt mot jnt som ha f ll ngn aktvtt vd sdn av skoln. 15

9 ffondsmllon tl klubbn! Tng d utsty tl stt gang ny aktvtt? Ha d lyst tl stt gang t posjkt p klubbn ll samabd md and klubb? Søk om ffondsmdl d s! Ffond n statlg støttodnng som skal g tl ban- ungdomsaktvtt. Ungdom & Ftd dl hvt ut mllon av kon tl v mdlmsklubb, gjnnom støttodnngn Ffond Ogansasjon. Fod ds klubb mdlm hos Ungdom & Ftd kan d søk om ffondsmdl fa oss. Dtt kan væ tl t posjkt d ønsk stt gang ll tl aktvttsfmmnd utsty. Flm, foto, muskk, dans kunst ksmpl p tng d kan f støtt tl. H ba katvttn som stt gns! D vlg om d vl søk om png tl utsty ll t posjkt. I tllgg kan d søk om mdl tl samabd md klubb som lgg næhtn av d. Posjkt: Søknadssum maks k , Aktvtt utsty: Søknadssum maks k , Samabdsmdl: k ,- vldnd maksgns Hvm bstmm? Ungdommn bstmm hva skal søks png tl, ungdommn som søk (sammn md n voksn ansvalg). Dt d søk om skal skj p klubbn ll lokalmljøt. Dt skal væ tlbud som pnt all som ønsk dlta, klubbn som hlht som søk. Dt d som g p klubbn som bstmm fllskap! Snakk md klubbldn, s f d hjlp. Hvodan søk? Du fnn søknadsskjma p v nttsd: P v nttsd fnn du v tnngslnk, tps ksmpl tl posjktsøknad m nmasjon om ts ffondsund! Hvs d lu p no n d skal søk s ba ng tl Mat p tlf (posjkt) ll Ann- Kstn (utsty) p tlf s f d hjlp. I dsmb fjo aangt Kjll n Ftdssnt Sk kommun ds bømt Kjll n Rock Fstval 20. gang! Dnn fstvaln t godt ksmpl p hva man kan f støtt tl gjnnom Ungdom & Ftds Ffondsmdl. Tkst: Mat Bdsn Foto: Motza Masulh nogs støst l ungdomsfstva amatøband tl ha tt hvt utv sg d 8 lokal band, mn dn m d 2 ban g tl gan ss st pla fø Åts fstval hadd Fstvaln bl aangt ung band aldn g atø am dn lo, l Fol tva fs dom ung st tl bl Nogs stø t vktg kultutlbud mak. Dnn fstvaln muskkmljø. Fstvaln ha fa Nog, Svg Dan t md ungdom fa and kjn bl nt ng fa n sc f tl publkum. I ovka t tak musk mulgh ungdom som bd dl ngd m 22 sto 12n sg ald kk ov 315 musk bltt vldg populæ tlt mntt stn dnn lødagn ng kon tl aa at ku tls gt va sø av 800 ungdom dom bak kulssn som I tllgg myldt av ung dltok p 5 ulk scn. gkk knkftt. d muskk Fllow s Rst kom fm bl v møtt m Hæla takt md Odd bsøk fstvaln, da v a oband uld Osl t k t, vnt Rs n s t oss va Odd Fllow Ungdom & Ftd tok tu av bandn som mpon ddlbat Et um lv. nd bl ld l my spl t fa all kant nty. Da ban bgynt gn blugass cou bljt md bd banjo, som spll muskk sjan sammn md ban som st dan tn tak pt tam m lku pub, god stmnng vaskbtt! mandoln, munnhap jllnock.no M nmasjon: D kan søk fa 1. fbua, v dl mdln tløpnd. Sp nfon tl all p klubbn lønn sg væ tdlg ut! 16 17

10 Husk Stomøt apl Stomøtt høyst ogant ogansasjonn mllom landstngt som holds annthvt. P stomøtt bl lagt fm smldng, vdt gnskap budsjtt, vdt handlngspam, uttalls solusjon. V vl s ta supplngsvalg ta opp and sak spøsml ogansasjonn ønsk s. Und Stomøt ta v oss s td tl lvant dag annt faglg pfyll. s n god mulght tl møt and ngasjt ungdom ungdomsabd. E no d lu p ba ta kontakt md oss p ll Jobb du md ungdom? Bl n dl av fllsskapt p jobbn bl md FAGFORBUNDET, Nogs støst fagbund. Søg at du kollgn dn f ttfdg lønn, tygg jobb t godt abdsmljø! Fagbun abd : Ftdstlbud ungdom som n slv følglg dl av kommunns kultutlbud, kk som saldngspost budsjttt Lovfstng av gats kommunalt ftds tlbud tl ungdom Fobyggnd oppsøknd abd nn sosallovgvnngn Som mdlm Fagbun f du: dyktg tlltsvalgt som vata dn lønns- abdsvlk Yksfaglg tlbud stpndodnng Gunstg skng md Kollktv hjm Mdlmsbla Fagbla tt gang t Ls m p Vlkommn som mdlm! Mld dg nn md sms Fagbun mdlm tl 1980 I n stuasjon hvo abdsldghtn blant ung Euopa skyt væt, ngn tvl om at d gnskap ungdom tlgn sg gjnnom kk-mll læng s m væ sntal fmtdn. I dss dag vd EU stt Aktv Ungdom-pam. Dtt t pam mang ftdsklubb ungdomshus buk bd tl fnans gupputvkslng, posjkt and ntnasjonal aktvtt. Dagns pam va ut 2013, fø t nytt syvspam stat opp Dt sltt gansk omfattnd ndng pammt, mang nasjonal ntnasjonal ogansasjon ha agt p at kk-mll læng ha ftt n my svak possjon nn ha hatt d sst n. Dt kan vk som om dn økonomsk ksn Euopa ha pgt utmngn av ny pammt, fokuss stk p mll utdannng abdsldght blant ung. Dtt vktg omd, mn n stuasjon hvo abdsldghtn blant ung Euopa skyt væt, ngn tvl om at d gnskap ungdom tlgn sg gjnnom kk-mll læng s m væ sntal fmtdn. God støttnd ftdsaktvtt nda vktg n stuasjon hvo uopsk ungdom vl møt mang utdng n som komm. Dt s sltt at dftstøttn tl ntnasjonal ogansasjon skal fall bot. Dtt ha gjot at d sto ogansasjonn ha flyttt fokust stt bot fa f gjnnomslag bva mst mulg av t godt fungnd pam, tl fokus p sn gn ovlvls. Dt d vktg at d nasjonal ogansasjonn, som Ungdom & Ftd, n lgg pss p v folk Bussl pass p at kk-mll læng ntnasjonal utvkslng tsatt vl ha n sntal plass fmtdn. Pl Isdahl Solbg Daglg ld, Ungdom & Ftd P stomøtt møt sntalstyt to dlgat fa hv kts md stmm, tal slagstt hvoav mnst n av dlgatn ungdom. I tllgg møt ulk komt utvalg, samt sktaatt md tal slagstt. Dt bl s nvtt obsvatø gjst. Pmldng av dlgat fa ktsn obsvatø fa øvg m snds tl Ungdom & Ftd snst f uk fø stomøtt. Man kan mld sg p s tt t, mn v kan da kk gaant at hotllsng gjn. Dagsodn sakspap bl sndt tl dlgatn ktsn to uk fø stomøtt. P v nttsd fnn d n pmldngslnk m nmasjon om stomøtt. V hp mang vl dlta. Dt vktg dmokatt ogansasjonn v vvalg tdn som komm. Dt Intnasjonal ungdomskonfans E du mllom ha lyst tl læ m om mdvknng, dltakls dmokat? Fa august nvt v ungdomm fa hl lan tl bl md p n sto ntnasjonal ungdomskonfans. Sammn md Vstfold Ungnfo Bmang ungdomsd aang v n camp p Bolæn utn Tønsbg. Dt komm s ungdom fa ftdsklubb Fnland, Svg Island. Und konfansn skal dltakn væ aktv slv dl fang. Efangn skal d skaff sg løpt av vn 2012, stt gt lokalsamfunn. Da skal d nmlg gjø n lokal aktvtt, som kan væ alt fa gjnnomfø n konst, dans ll tatstllng, tl dlta n poltsk aktvtt, kanskj aang n dmonstasjon, dv lobbyvksomhtn ov t ungdomsd ll st p stand. Dt ngn gns hva slags aktvtt kan væ, tng kk væ no man ha gjot fø. I august møts ungdommn tll om fangn fa d lokal aktvttn, skal sammn lag n lst ov god d dltakls lokalsamfunnt. Dt bl slvfølglg undholdnng vldg sosalt! Ha du lyst tl væ md p konfansn? Ta md dg n vnn ll fm, n ungdomsabd fa klubbn. Fo n gupp p fm ungdomm, m væ md én ungdomsabd. Dtt bø væ n ungdomsabd som kjnn ungdommn, som kan følg dm opp bd dn lokal aktvttn und slv konfansn. Dltakls kost k 400. V dkk 70 % av sutgftn. Hold av august, bgnst antall plass, s følg md sk dg n plass. M nmasjon om pmldng komm! 18 19

11 Ungdom, makt mdvknng Nogs støst utvalg skumfoss skumkanon v lv alt fa maskn tl full pakk md DJ, lyd, lys, las skumbng Ban-, lkstllngs-, nkludngsmnst Audun Lysbakkn fkk dsmb ovakt Ungdommns maktutdnng. Rappotn g gundg gjnnom ungs ll mulght tl pvknng samfunnt, ta opp n kk vktg tma. Tkst & foto: Ncola Stng Ta kontakt tlbud Rappotn, som ha ftt navnt Ungdom, makt mdvknng, tkk fam ftdsklubbn fl sammnhng. Dmokat mdbstmmls n vktg dl av ftdsklubbmodlln, ha sttt sntalt Ungdom & Ftds abd vs. Rappotn pk p ogansasjonns kus- komptansbyggnd vksomht som t vktg bdag øk ungdoms mulght nnflytls. Utvalgt undstk s dmokatbyggnd aspktt ftdsklubbn. D flst klubb ha vlfungnd klubbdmokat d ungdom ha ll nnflytls ov tlbu, bl kjnt md skjllg dmokatsk modll. Mdbstmmls ha hldgvs ftt vnd sln d sst n, kommun skol ha kommt p bann. Ftdsklubb ungdomshus ha alltd hatt t p agndan, snat 60 bast sn dft p at ungdom ha væt aktv dltag bd gjnnom allmøt, klubbsty aktvtt, s daglg ld Ungdom & Ftd Pl Isdahl Solbg. Han mn lkvl at t kk bty at v n kan klapp oss slv p skuldn væ nøyd. Utdnngn pk s p n dl utdng. Hva bty mdbstmmls, f all komm tl od, hvodan kutt v ungdom tl sty stll? Md lang tadsjon nnn dltagls, s v jobb stll d vansklg spøsmln, fnn god løsnng jobb at ungdom skal f mulght tl pvk, s Isdahl Solbg. Vktg kuttngsana Ungdomsdn vktg ogan sk at ung ha n stmm d fatts bslutnng. Utvalgt ta tl od lag nasjonal tnngslnj ungdomsdn, opptt n gn tlskuddsodnng kommunn som følg tnngslnjn. Utvalgt mn n styk at ungdomsdn fl std lan kutt psntant p klubbn. Mns mang ogansasjon lvd bst av n ltn gupp av d mst ssusstk ungdommn, bukn av ftdsklubbn t tvsntt av bfolknngn. Dt bty at and m ulk stmm som kutts, nn om all mdlmmn vlgs gjnnom lvdn. Fltall 16-ng stmmtt Ungdom & Ftd ha fl gtt nn snk stmmttsaldn vd lokalvalg tl 16. V mn at 16-ng modn nok tl stmm, at n snkng av stmmttsaldn nnbæ n natulg nødvndg utvdls av dmokatt. Dt d gldlg at ov halvpatn av utvalgts mdlmm stll sg bak oss. D agumnt blant annt md at n aldnd bfolknng høy gjnnomsnttsald valgt ogan, gjø nødvndg utvd dmokatt. At d flst av utvalgts mdlmm mn at 16-ng bø f stmm vd lokalvalg bø væ t tydlg sgnal tl poltkn at tdn modn g ungdom makt, ll makt vt samfunn f man gjnnom stmmsddln, avslutt Isdahl Solbg. 20 Skumpatyspsalstn! Ld utvalgt: Tond Vggo Togsn statsd Audun Lysbakkn. 21

12 Fkus: D bst dagn ungdomsabd p ntt Ungdom & Ftd lans v n nttsd md gats vdodag ungdomsabd. P nttsdn fkus.no vl du fnn dag om blant annt ungdomskultu, lobbyvksomht, samtaltknkk vold uspoblmatkk. Tkst & foto: Ncola Stng Vn 2012 lans v nttsdn fkus.no, som vl ta sg t bdt spkt av tma av lvans ungdomsabd. Md tang budsjtt sm stllngsbøk mang ftdsklubb som kk fnn mdl tl snd d ansatt p kus. Hnsktn md sda gjø ltt ungdomsabd f faglg pfyll p nttt. V ha lagt sto vkt p fnn d bst dagsholdn psnt dm t mat som gn sg ntntt. Vd lansng gn v md ha næm 30 vdo, mn v komm tl tstt md flm spnnnd dag fmov sdn vl f nytt pfyll jvnlg, s gnalsktæ Ungdom & Ftd, Pl Isdahl Solbg. Opplængspammt And und av Ungdom & Ftds Opplængs pam Ungdomsabd n gjnnomføt tt by Nog! Kusn bl dnn undn avholdt Oslo, Stavang, Tondhm, Kstansand, Tønsbg, Fdkstad, Mold Haugsund. V g d n mulghtn tl væ md pvk n gjld valgt av d stdn undt om lan nst sst und av Ungdom & Ftds Opplængspam Ungdomsabd skal g høstn Fo d av d som kk ha høt om Opplængspammt tdlg fnn d nmasjon om t p v nttsd, P gunn av kostnad ha v satt mnmum antall dltak at v skal gjnnomfø kusn tt vsst std, tl 10 dltak. Dt plass tl 25 dltak p kus. D odnæ kusn Opplængspammt gats, mn s mulg kjøp kusn. Da kan d slv bstmm td std d kan ntn bstll hl kuspakkn ll nklt modul. Psn t 4000 kon p modul n samlt kuspakk kon. I dn føst bolkn md dag flmt v blant annt tdlg ld Altnatv tl Vold Dammn, Ddk Hægland, pofsso pdagkk Wlly Aag. Ha du væt p t knallba dag som du mn all ftdsklubb bud f md sg? Snd gjn -post tl g oss god tps! Ka md kama. Klubbstykus V sktaatt jobb s md bd vdutvkl kust vt klubbsty. Dtt kust vl gjn væ n dl av vt kustlbud fa mas Ta kontakt bstllng av t. Utov t stt v sto ps p nnspll fa d ut fltt hvo bhovt komptanshvng lgg. Ta gjn kontakt md ll ng nnspll, spøsml ll bstllng av kus. Tdlg ld Altnatv tl Vold Dammn, Ddk Hægland

13 S fl podukt p Kontakt oss p tlf: oss p tlf: Bljad A hockykontakt Bodtnns Fotballspll Dat Dvs spll tlbhø Bljadxptn A/S S fl podukt p S fl podukt p BljadBljad A hocky Dat Fotballspll Dvs spll tlbhø Bljadbod Bljadutsty A Bodtnns hocky Fotballspll Bodtnns Dat Dvs spll tlbhø Bljadbod G A R A N T I, Bljadutsty Bljadbod Bljadutsty Mapl 140 cm md skutupp M-12 (kan s fs støls 110, cm) Mapl 140 cm md skutupp M-12 (kan s fs støls 110, cm) Mapl 140 cm md skutupp M-12 (kan s fs støls 110, cm) Tonado 8 Tonado 8 m/hl skfplat, nkl. utsty K ,- m/hl skfplat, nkl. utsty8 K ,Tonado m/hl skfplat, nkl. utsty K ,- Mast ktt Skutupp M-12/P-12 K 8,(vd kjøp av 100 stk. K 6,- p. stk.) Købn M-12 P-12 Dov 100 stk. KBodbøst 6,- p. stk.) K 90,- p. stk. K 8,p. stk. K 5,- 3 dlt 25 mm skfplat, nkl. 3 dltutsty 25 mm skfplat, Dov ,D luxk oll nkl. utsty nkl. ntt hold Dov 8 K ,Dov 7 K ,25 mm plat Dov 8 K ,K 4450,- Dov Bodtnnsbod utsty Bodtnnsbod utsty Bodtnnshold m/ntt D lux oll Dno A hocky 7 57 mm K 490,- K 125,- K 395,- K 30,Tangl Tangl mykplast 57 mm K 50,mykplast 57 mm K 50,-57 mm K 110,VM (obust) VM (obust) 57 mm K 110,- Push K 190,- Atm hvt ll oansj Atm hvt ll oansj sk à 6 stk. * sk à 6 stk. * K 35,pos m/100 stk. ball K 190,Bodtnnshold m/ntt pos m/100 stk. ball Fotballspll Bodtnnshold m/ntt K 30,K 10,- Utstypakk nng psn! FOTBALLSpILL, AIRHOCKEY & BORDTENNIS K 35,K 190,- BLACK BANDIT Play a hocky Manult tllvk Play a hocky nkl. utsty K 3900,- Manult tllvk nkl. utsty K 3900,- Dat pl Bass bal tl vanlg ll lktonsk dat, Elktonsk datskv K 75,27 spll md 159 vaant, p. stt (3 pl) 1-6 spll K 1100,- Datskap K 550,- Galando G-500 K 5700,- Push Datspll pl k Fotball tl fotballspll sot/hvt K 15,- Tonado A hocky 7 m/gummng K 190,Push Dno A hocky bod md stlplat, Kontakt oss: Tlf: obust 84 Tonado E-post: Puck 7 A hocky m/gummng md stlplat 2 moto stlbn n kaftg moto, 80 mm K 30,Dno A hocky 7 nkl. -obust ps moms bod md stlplat, Puck nkl. utsty KAll ,nkl. utsty K ,md stlplat 2 moto nkl. utsty K ,- TERMINATOR Ahocky k A hockybod utsty Matchskv Fa k 390, k Stga Daco Stga Daco Stga Fght Stga Pmanc Stga Fght Stga RossaStga Rossa Stga Pmanc K 65,- K 65,- K 90,- K 90,-K 125,K 125,K 395,K 395,- m/gummng -obust bod md stlplat, KPuck 290,stlbn n kaftg moto, 80 mm K 290,nkl. utsty K ,65 mm A hockybod utsty k K 290,- K 290,- Tonado A hocky 7 Datspll pl CHALLENGER tskv Ballstt Atm hvt ll oansj sk 6 stk. * K 35,Kà 100,K 100,pos m/100 stk. ball K 190,- D lux oll hold A hockybod utstynkl.nkl. nttntt hold 25 mm 25 mm platplat K 4450,K 4450,- Manult tllvk nkl. utsty K ,nkl. utsty500 K Spot 3900,- 22mm plat k 5390,740 Spot 25mm plat k 7600,- RIDER III SORT Skfskv k mykplast 57 mm K 50,VM (obust) 57 mm K 110,- Rkhod K 290,- BRUNSWICK BLACK WOLF Skfskv k Vggstatv Bodbøst KRkhod 90,Nylon, lav M-12 p. stk. K 8,Købn Bodbøst K 90,Nylon, lav K 30,K 290,M-12 Kstk. 8,- K 5,P-12 p. stk.p. Stga Daco Stgap. Fght Stga Rossa Stga Pmanc P-12 stk. K 5,- Bodtnnsbod utsty Play a hocky V ha s Conllau Stga V ha s Conllau Stga stlplat 2 moto 300 Spot 19mmmd plat k 4390,- 57 mm ktt K 490,- Købn V ha s Conllau Stga VALLEY TIGER Skfskv Tangl Nylon, lav K 30,- K 90,- K VA L I T E T Ballstt K 100,- K 65,- & BILjARDBORD K 225,- bltt dusn K 50, 4 kø K 100,M-12/P-12 K 8,(vd kjøp av Mast ktt Vggstatv 6 kø K 110,Skutupp Ballstt 100 stk. KK 6,-8,p. stk.) bltt dusn K 50, 4 kø K 100,M-12/P mm (vd kjøp av 6 kø K 110,K 490,Rkhod Dov 3 dlt 25 mm skfplat, nkl. utsty Dov 7 K ,Dov 8 K ,- bltt dusn K 50,- Skutupp Vggstatv 4 kø K 100, 6 kø Mast K 110,- K 225,- K 225,- S E RV I C E 65 mm stlbn n kaftg moto, 80 mm nkl. utsty K ,65 mm K 10,- K 190,K 30,K 10,- LOMAX SCHOOL LINE GT Fotballspll Datspll pl k Fotballspll LOMAX FUN LINE GT k Dat pl Matchskv Fa 490,Fa k 390,- Matchskv Fa k 390,24 Datskap K 550,- Bass bal tl vanlg ll lktonsk dat, Dat pl K 75,27 spll md 159 vaant, p. stt (3 pl) Bass bal tl vanlg 1-6 spll K 1100,- Elktonsk datskv Datskap K 550,- Galando G-500 K 5700,- ll lktonsk dat, K 75,27 spll md 159 vaant, p. stt (3 pl) 1-6 spll K 1100,- Elktonsk datskv Fotball tl fotballspll sot/hvt K 15,- Galando G-500 K 5700,- Kontakt oss: Tlf: E-post: All ps nkl. moms Fotball tl fotballspll sot/hvt K 15,- Fakt komm tllgg. Samtlg ps nklusv moms

14 Ny anskt sktaatt I fbua fkk Ungdom & Ftd t nytt mdltdg mdlm vt sktaat. Déco Tomé Mandjula. Déco 24 gamml komm fa Mosambqu. Han p utvkslng gjnnom dn studntdvn ntnasjonal ogansasjonn Assocaton th Intnatonal Exchang of Studnts n Economcs and Commc, AIESEC. Déco skal væ hos oss tl jun bda sktaatt v abdsoppgav. Han stud ual utvklng p fakulttt agkultu/landbuk vd St.Thomas unvstt Mosambqu. Han mdlm av studntogansasjonn AIESEC, samt psdnt gnalsamlngn vd studntsamskpnadn p unvsttt hvo han stud. I hav many oth ntsts, such as tavllng, cultu, socal ssus and also gan xpnc wokng wth popl fom oth counts. I am also ntstd n spots, wh football s on of my gatst passons as wll as musc, thn comput gams, ntnt sach and woldwd fndshp ntwoks and adng. What maks m ally happy s bng aound popl, makng nw fnds, talkng and havng fun. WEBSHOP Bsøk v wbshop bstll podukt p Klubbgns! Kul møkbl httgns. Httn oang nn p bystt st Youth Pow. Bak p httn st Cw. Fnns stølsn small, mdum, lag x-lag. K.230 Fakta om klubb Klubbundsøklsn 2008 Ungdom & Ftds ps husk nomn nnn 20. mas! Ungdom & Ftd dl hvt ut n ps tl n klubb, kts ll ldsjl som ha utmkt sg p n spsll mt. Psn kan g tl bd ung, voksn, nkltpson ll gupp, fvllg ll ansatt. Psn kan s g tl n klubb ll n kts. Dt nst bty no at kanddatn ha ngasjt sg utov vanlg klubbab. Psvnnn utnvns av n gn juy, som g gjnnom kanddatn løpt av vn. V vl annons hvm som f psn p Ungdom & Ftds Stomøt apl, psn vl bl ovakt p Ftdsklubbns dag lødag 28. apl. Hvs du vt hvm som tjn f Ungdom & Ftds ps 2012, snd n -post tl d du tll hvm du vl nomn g n kot bgunnls (maks n A4-sd) nnn 20. mas. Ungdom & Ftds tlstandsappot ov ftdsklubbn Nog. Gats, mottak faktus poto Kommunal vld En faglg vld tl buk kommunn, md holdpunkt d hvodan dv t godt ftdsklubbabd hva t kv av ssus. Gats, mottak faktus poto Ha v d tl la væ? Gats, mottak faktus poto Att vaa lda öppn vksamht Bokn hnvnd sg tl dg som vl dskut utvkl ldskap mtod pn vksomht. H bskvs dn pn vksomhtns mlgupp bokn g t bdt hstosk ovblkk. K. 210,00 Ung-tl-Ung Fo voksn som vl vld ungdom som ønsk dv usbyggnd aktvtt blant jvnaldnd. K. 200,00 Sjkk ut v oppdatt søknadskalnd P fnn du n søknadskalnd tl høy p nttsdn. H fnn du fst ulk støttodnng fond hvo d kan søk om png tl ulk posjkt p klubbn. Husk: Dt fnns png d ut løp søk! Mdlmskot plast Vlg mllom følgnd fag: Rød, gønn, oansj bl.. K.100,00 20 kot. Nøkklbnd 150 kon 10 stk Pnn 160 kon 20 stk Poto komm tllgg tl psn p all va

15 Avsnd: Ungdom & Ftd, Gønland 10, 0188 Oslo B MILJØMERKET 241 Tykksak 600 Hold dg oppdatt! Bsøk

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Produktkatalog. Dine idéer vårt engasjement

Produktkatalog. Dine idéer vårt engasjement Proktkatal Dne dé vårt gasjemt Brosjyr heft 4 Bann Folng 8 Utsmykkng bld 9 Sklt 0 Lydplat Flagg 3 Arareklame 4 Plakat Prokk Sceteppe 7 Messe, utslng dsplaysystem 8 Kal kort 0 Byggeweb Byggetegnng Palletrekk

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer