NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE"

Transkript

1 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE

2 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g hadd holdt r Ltt undrnd d snakkt tl ør Dt gjord t bra sst For hva jg vll g spnt tok jg 80 naturlg å s takk hva d huskt mn Svar: g prss fkk jg g husk no tum Mn, dt jg proha stått tl kt sg tl Svar: rt ulk ld d md dt d t mang gjør kk Andr s gjn d n gang gkk att ll bort så ltt mangl formll vs Mn dyktg om vkn, ll ld samfunnsopphøy kvaltt mllon D a, d hold på m årn dt dlg lv, bdrftsslvt En far bltt nnvar dfnt ssor ld på d fl utdann avs, n md scor høyt nsn, n nstn rlg språk økornørslskap vlj, lærlyst, god mot dra tl no størr 2 I mang år nnl arbdt md dt vl tl tdsåndn, tnk annlds aktvt snn tnkt, undrt oss,tldskutt fnnny v En krvnd når sg lta, slv ført dm dss pos-(så Arbdslvt nærngslvt sg slvøvls n d bømt flln skjønt føkt), vktg lærngsarna fartn stor hvdagn hktsk I tllgg sjonn Så vdt jg skrvt d stadg Kanskj dn vktgst, utvklng mst avgjørnd gtt nonoss bak oss skrvt om gjn, kjørt prosss, lært bort rktgst stt v slv opp sklt foran fra SSBSklt vsvatslv ansatt tatt mot lærng bgrpt VERDI- forutstnng langs vårtall lvsv ønsk å følg, Hnry Mntzbg fnn sn forsknng hll 40 % vktg for nnovasjon, markdt BASERT LEDELSE V stadg på lt V sklt v ønsk at d komm bak oss ngn sammnhng mllom god aka55 % vktg unvstt, høyskol vl kommt tl at bgrpt kk lar sg for-forsknngsnsttusjon skal følg Hv n%av oss vl av dmsk rsultat dt å lykks 3-5 vktg klar få ord, ll n nkl, lttfattlgkund,tlmarkd, kjnt på at v ovtd bvgt oss ldmd arbdslvt produsnt ld dfnsjon V tnk at bgrpt m spll sammn på n v v syns var hnsktsmssg før stadg bvgls forsamtdg spørsmål dt skrksnn om manglnd ffktvtt blr vktg sg vktg ntydg svar bdrngnydrft nnskt kjnnls fått oss tl å komptans,ldls manglnd mattom kunnskap, mnst Samhandlng Vdbast handl n måt å Lønnht vlg kk n annn rtnng Lkmd vsntlg dårlg fdght språk, manglnd kund markd, samspll mllom ulk tlnærm sg vsntlg problmstllng skltts budskap rtnng, skltmaknnovasjon at v tap dn ntnamdarbd md forskjllg bakgrunn nnnfor ldls, arbd, ns motv Vd skal vrtnng ta på alvor kultur, sjonal konkurransn, vsamfunnsutvklng aldr hatt så drv vrkhtn dn valgt utvklng mnnsk tnkmåt, tdsånd annn vårt gt ndr landskap mang år på av skolbnkn, aldren hatt så høyt Av tl så n rtnng, d gjnnomsnttlg nvån på ldtråd, grunnskolnon krv Dtt spllt n kontnulg faglg prosss, n no ll så stordt nnflytls på dn rtnng v lv, aldr så holdnng mang hatt mastgrad sg slv fram nnovasjon, forbdrng grunnlggnd ja, n lvslang drv vlg doktorgrad V må lær m fag - fort! rflksjon for å støp t stadg m sold utvklng stor fart D landn v rdd for land fundamnt for å gjør valg god valg Dt Ivktg mang år stod dt tydlg sklt gjaldt Inda, Kna, Kora, Poln at arbdslvt kjnn at dt for stor av vdn:vkvnn skal kk lvts vktgstdl utvklngsarna På sykklsamlngn OPPTUR 2013 stmmtt! Homofl synd mst, vhagjør mst, v samhandl mst, dt skam! Spørsmålt om dagnosn rktg, v tnk mst PÅ ARBEID kk mnst, forskrv rktg mdsn dukkt dtom oppv n stuasjon ga mg skj mst, Å røyk sunt godt Hldgvs non Nærhtn mllom handlng tank, n dl tttank Å fnn rktg v rvt nd dss skltn d sak flst std drft kontnulg produktå s at tradsjonll utdannls på høyskol avgjørnd ldls, for god dag på pson, vdn satt opp ny Kvnn mnn utvklng, vurdng av rsko økonom på unvstt kk nyttg vl lkvl vær sykkl I t nklt Sør-spørsFrankrk kort lang lkvdg Homofl samspll mnnsklg skt, kundorntng, for lttvnt Mn n vkryss må kunnstll var travl Opptur-dltak tvlv om mllomåmdarbd, røyk farlg usunt t mllom ld Bhutan målnon om dt dt v tror dt, om hva t vsntlg høyr ll vnstr annlds Dsamfunns n satt opp skltt mdarbd, kultur,land aktull lært, hva vvalg nyttg hvlkn futfordrng, mot poltsk førng fkt utdannngsløpt skltt Ikk mnst Kartt sa stt, sola stt, sttmåhktsk mssg Totalforbud tobakk På Costa Rca t gjøraltfor arbdslvt tl DEN LÆRINGSman kunn stll spørsmål vd d p-problmttrndkk rådslagnng ført kk fram, mn rkt land Mllom-Amka fant ARENAEN Dnn arnan må gs n dagsk mtodn bl løst vd at Sg vår utmkd man nylg olj H fant n ut at oljn hnsktsmssg dsgn Møtplass, samfransk kjntmann sa at v skull skulllærngsform få lgg frd var at å spllsform, Bgrunnlsn rtual må Kan hnd årn studnt mtl nvnstr Kart bl pakkt nd, d ldnd dss oljssursn vlgsutnytt md omhu, nngå n hlhtlg var strd md kvalfsng Du OK Du all kan lær Er dt hv på sykkln tråkkt v mot kommunst Costa plan Rca stt langsktg arbd md å bdra tydlg tl rtm sg n slags rs dannls, n øvls nngnutvkl vrkhtn skal gå CO2-nøytral Og dt må nasjon På dspln, Rstn samspll, av utholdnht dt m vnstr gjngn Er ttnøln n grønn avstts td, nok tdfdl I daglg drft nødvndg for åomtalt forstå samfunn, - n kom ltt ttbass tl dt krysst Cuba satt Castro opp sklt md påbud produksjon fart ffktvtt vktg I hstor sammnhng En arna d samm tvl, samm undrng I samråd om å ta md d stod langs vn utvklngsarbd må man omstll sg tl dt faglg n slags rød tråd, lærngn md hvandr, kartt,dt sola dt vær samm undrng, trngt skyss Nødn hadd rflksjon langht Hand-gjort at dt alt omkrng, dannlsn må dfor skltt ut dtvd vargjnnomrktg å sykl hlt lng offntlg hadd kk farngkommunkasjonssystmt Erfarng på mang lov tl åfant stlld spørsmål du sammn, stt gjn md tt ha r- å hjlp motsatt tlnttbast høyr! Ett ltt dskusjon bl vs lærng brutt dt blåpåbudt førngn-av lærutdannng grundg ov gjnnomført handlng md multpl-choc ovbvst, ksamnsform(!) så kjntmann Sg hv sgflktthvandr Dt stts opp andr sklt nød Md dnn rflksjonn baktpp trordss bln, kjørt tt d vllfarn fkk motgang nn ovflod mdgang Erfarngsdlng farngslærng n jg unvstt høyskol skal utvkl tlsn å snu uslålg mtod daglg utvklng forgrunnlggnd tradsjon vd, forlokalsamfunnt bdrngstorsamfunnt, på arbdsplassn, mn dn så dl dss tabl lærngsarna md Og mns v vd, bakst mot mtodsk arbdsplassn stt all oppmå sklt for oss krvnd Lærngsstuasjonn dannls syklt hl mnnsk oppdrag av rspkt tllt Md-forbudssklt mnng Ikkut forsøk å vær nærngshøyr fant jg at Vdbast Ldls vær omspunnt Opplysnngssklt, påbudssklt, splln vllnstn hvandr utn slskapt lvswannabs tlpass sg om bhovt på stt vs så handl sklt! d V Ogmå sklt hlt tkst v må våg åbar vkl følg sg nn All ny sklt oft n ut Nærngslvt fortsklt nnsdn blr stadg utsatt går for for sklt satt opp vl Man umklg ukjnt mulght problmstllng, av akadma vl bgrnst grad kunn avhng andr Sklt hlt nylg satt opp, uttalt god hnskt å hold oss på plass, vkl sg ut av gaml, fastlåst md sklt stått vst v for oss uhnsktsmssg slk at v fårmønstr n bdr Dthvdag må lgg n t godt gjnnom gnasjon Non sklt satt opp lv Non syns kanskj dt blr vl mang av andr fnn v dt ltt å følg, andr Vdbast ldls handl blant annt om syns v dt hlt umulg å ta alvorlg v å forta god valg hvlk sklt skal v følg, vlg n annn v Gjnnom hstorn hvlk v skal bytt ut md non bdr, fnn v mnnsk utsatt for tdshvlk v skal rv nd aldr stt opp rktg motstand - rvt nd gaml sklt, gjn Og kk mnst hvm av skltmakn satt opp ny skapt ny avgjørnd v skal vlg å hør på følg, hvm v rtnng for samfunnsutvklngn V skal ha skal oppon mot ta t oppgjør md rspkt for d våg å vær kontrær Dtt gjør vdbast ldls krvnd Dt fnns sjldn klar svar, dt vl oft handl om å lt tt langsktg, ny, nyttg løsnng Alt bast på n forståls av vrklghtn d rfans man tl sst vlg å støtt sg på Å forstå vrklghtn kan vær vansklg tdkrvnd nok sg slv H bør n ld bruk langht vrkmddl Slv om lv vrklght forskjllg vdn, s dt ut tl at d flst mnnsk ng om hva mst vktg mst vdfullt Å få vær frsk nok, å ha t arbd, ha faml vnn non å vær glad, t godt nærmljø å utvkl sg Dt fnns npp non særnorsk vd Dt s så ut at dt rmlg global nght om at normatv bgrp ( arbdslvt oft kalt vd) ærlght, trovdght, utholdnht, arbdht vktg stabbstn mnnsklg samhandlng Dt kk ordn ntnsjonn skll oss, dt tolknngn av vrklghtn d rfansn v vlg Mn snst rflksjon omkrng sklt fkk jg gånd på sk ov Hardangvdda Dt var godt å kjnn på fravær av sklt H dt Gud sn gn formasjon bstmm mst alt ndtgnt god kart I tllgg non stkk av bjørk av tl dt nst v kunn s Dt var godt å kjnn at d satt nd stkkn vl oss vl, ønsk å ld oss på rktg v Lkvl må v vær våkn følg md! Kan hnd dt sntral vdbast ldls å utform ndr sklt - grunnlggnd rttsnor for å møt vrklghtn stadg håndt ulk dlmma Lk så å utvkl modg mnnsk vn å fnn ny v, ta var på naturn sørg for at d strv mst kan ha dt bra utn alt for mang sklt Sammn n raus søkn tt dt mnnsklg naturlg Tl slutt t sklt jg tnk fnt: Untatm n ncssars, n non ncssars lbtatm, n omnbus cartatm Ha n rktg fn vår m! Bst hlsn Kår G Lo Admnstrnd drktør nnl

3 NETTNÅ NETTNÅ Innhold: akspt forståls for ulkht, mn ankjnnls av lkvd Flnksm nvådlng vl vær hndrng prosssn Arbdsplassn sn styrk at v sammn om no Man må g hvandr størrls rom, hjlp hvandr tl ny kjnnls Dt faglg dt rlasjonll må gå hånd hånd Dt må skaps n atmosfær wh tachs ar larns and larns ar tachs Tapsbombn E grupp på Hovdprrammt 2013 konkludt md at d hadd 340 år md lvd lv, 175 år md arbdsfarng 100 år md ldfarng Da fnns dt ltt av hvt å ta av, dl md lær av hvandr To ldgrupp to størr rnovasjonsslskap vll gjn ha t opplgg omkrng konsnorgansng Dn n gjngn hadd alld gjort sg non farng, dn andr skull nn n organsasjonsmodll V dsgnt n dl- lær-arna d dss to ldgruppn skull bdra tl hvandr sn utvklng Dt utrolg spnnnd å oppdag hvor god spørsmål blr stlt, god rflksjon, god råd, hvordan unght dls md rspkt, hvor praktsk trffskkt ulk tma bl drøftt Et fordrag md undtgnd om fordl ulmp md konsnorgansng vll framstått n ørkn vandrng forhold Naturlg Insprasjon Folk kan my m nn d an Samtdg man lær utvkl man gjnnom farngsdlng så mllommnnsklg rlasjon, vn tl rspkt ankjnnls Klar tal I dt stor bldt s v hll kk sammnhng mllom høy grad av akadmsk faktor vn tl å ld utvkl vrkht dt daglg Klasssk akadmsk mljø unvstt, høyskol, hlsnsttusjon, drktorat md fl, s kk nødvndgvs ut tl å vær front md hnsyn tl nnovasjon, ng, ntusasm god drft I t hstorsk pspktv dt så ntssant hva dt norsk samfunnt utvklt fra sluttn av 1800-tallt fram tl sst dl av 1900tallt dn gang utdannngsnvåt Norg sltt kk var nærhtn av yppst klass Bst hlsn Kår G Lo Admnstrnd drktør nnl Innhold: Klsgründ Los dt norsk oljvntyrt land Pantsatt hytta skapt suksssbdrft Skal bær arvn vd Ldlsstor transformasjon Rgstsjfn Lang fd mot suksss Ls så: Konflkt nødvndg 08LES - 11OGSÅ Kundns sml vår blønnng Slagkraftg sjf Mangl fagfolk Hardt arbd går aldr av motn Egn konflktkomptans - 21 Skull aldr bl sjfsuksss Vktg å f Ldls på kartt Godt mljø god butkk Ansvarlg rdaktør: KÅRE GEIR LIO I Grafsk produksjon: Bodø Nu / Nu Publshng, Bodø I Tkst foto: Run Nlsn I Trykk: Forrtnngstrykk, Bodø Opplag: 2500 I Annons: ta kontakt md nnl I Bsøk vår hjmmsd: wwwnnlno Ønsk du Ntt Nå tlsndt tl n annn adrss nn dn nnl rgstrt på dg? Ta kontakt md oss pa tlfon ll -post Husk å mld flyttng tl oss slk at v kan hjlp dg a hold kontaktn md dtt nttvk 3 3

4 Kunstn å skap nnl topp lagt md jazzpanststjnn Jan Gunnar Hoff (55) Nå skal han lær ld å bl kratv Naturlg nsprasjon: - Dn nordnorsk naturn kk mnst lyst, n vg kld tl nsprasjon, s Jan Gunnar Hoff 4

5 Foto: TOMMY ANGELSEN 5

6 Kunstnsk nnspll: Jan Gunnar Hoff n prsblønt ankjnt jazzpanst Nå skal ha bruk sn gn farng tl å g god nnspll tl norsk ld - Dt fnns ngn nkl løsnng, mn handl om dt arbd ov td Jan Gunnar Hoff vt hva han snakk om Jazzpanstn fra Bodø høstt nasjonal ntnasjonal ankjnnls for stt spll sn kompossjon Dn sst av 11 platutgvls, Fly North, bltt hyllt ankjnt muskktdsskrft - Jg føl at jg på rtt spor Du må klar å fnn dn gn stmm, dtt unk uttrykk Å skap vdns bst Jan Gunnar Hoff KJENTE NAVN Panstn jobbt frlans sdn 1979 samarbdt md kjnt navn Mk Stn, Pat Mthny, Chck Cora Alx Acuna I dag han så profssor vd Unvstt Agd Unvsttt Tromsø Dt hl bgynt da famln kjøpt t pano da Jan Gunnar var ått år gamml Han fant fort ut at dtt var no han synts var gøy t par år sn fkk han fast undvsnng - Dt var utrolg gøy å spll Smok on th wat på pano for folk rundt mg sa; Wow, dt mulg? Hoff glad for at han vokst opp på n td hvor dt fants vkn ntntt ll dataspll fjnsynt var sort-hvtt md prøvbld stor dl av døgnt - Dt var langt færr frstls dstraksjon da jg vokst opp, mnns Hoff Dt gjort grundg stud om hva skal tl for å komm vdnstoppn nnn kunst, kultur drtt Og svart dt samm hv gang: tm md øvng EVIG UNDRING - Dt bltt mang tm ov tangntn, nnrømm Hoff, mn rask md å prss at dt hl tdn vært gldn, nysgjrghtn utforsktrangn drvt ham vd Ikk plktn ll tvangn Nå Hoff nngått t samarbd md nnl hvor han blant annt skal hold fordrag om dt å skap, dt å vær kratv - Igjn, dt handl om dt arbd bnd dspln, s Hoff Hvs han jobb frm 100 låtskss, dt kanskj fm av dss blr tl bra låt Oft dt snakk om ørsmå dtalj avgjør forskjlln på suksss fasko - Mn hvordan dtt ovførbart tl nærngslvt? - På mang måt Dt handl for ksmpl om å skap n mkvar Brandng lk vktg nnn jazzn ut fortnngsvdnn Du må tlby no skll sg ut, n klar sgnatur FESTIVALSUKSESS Nå hll kk Hoff frmmd for dt å skap n gn vrkht Sdn 2011 han vært styrld fstvalsjf for Bodø Jazz Opn - Dnn fstvaln vrklg lært mg hvlk krav stlls tl organsng, oppfølgng kvalttskontroll, s Hoff Han av natur n mann lk å ha n hånd på rattt tl nhv td, mn så skjønt nødvndghtn av å dlg Bar kk tl for mang - Jg samlt n ltn, btrodd gjng vt hva må tl kan trff bslutnng på gnhånd Akkurat dt svært bfrnd Som utøvnd kunstn han vant tl å lgg lsta svært høyt dt gjord han så når dt gjaldt Bodø Jazz Opn Rsultatn lot da hll kk vnt på sg; utsolgt konst sort tall på bunnlnjn 6

7 Hvs du skal lykks, ntn kunstn ll forrtnngsdrvnd, må du fnn dn gn stmm, skap dn gn sgnatur JAN GUNNAR HOFF Som jazzpanst Hoff fått anldnng tl å rs vdn rundt holdt konst på Cuba, USA, Istanbul, Mlano, Krgsstan, St Ptsburg, Frankrk, England n lang rkk andr std Nst mål n to uk lang turné Japan - Dt vldg gvnd å få lov å rs rundt prsnt muskkn mn på dnn måtn, samtdg jg hnt nn mpuls nntrykk, s Hoff ALLTID VIDERE For skapnd artst han hl tdn på jakt tt å gjør dt bdr, ta nst trnn opp n trapp han vt han aldr vl komm tl toppn av - Du skal slvfølglg gld dg ov n flott kompossjon, n god anmldls, n vllykkt plat, mn dt øyblkkt du bgynn å hvl på laurbærn, så sg stagnasjonn nn Og dt h at Hoff fnn my gld nsprasjon av å undvs ung talnt på unvsttn Tromsø Krstansand - På dn måtn hold jg mg hl tdn orntt om hva rør sg d ut Dagns musk blr bar flnk flnk, så jg må vrklg skjp mg for å hold mg skarp frsk Hoff bor Bodø, mn jobbn hans all andr std Han stadg ny prosjkt på gang vv nn ny tråd nttvkt stt - Dt sånn du må jobb, ha mang ball luftn HØYE FJELL DYPE DALER Samtdg Hoff n famlkjær mann så hnt stor nsprasjon av dt nordnorsk lyst d ssongmssg varasjonn - Muskk handl kk om hvm kan spll raskst ll rnst Dt må lgg n hstor bunnn, du må ha n hstor å brng tl torgs Og da dt godt å ha lvd t lv, ngn kan skap kunst vd å opphold sg t vakuum Hoff mdgr utn forbhold at han s på sg slv om n føl mann - Dt tror jg hlt avgjørnd for å kunn skap no Du må sug nn stmnng, la dm kvn rundt så spll dm ut gjn dn psonlg tolknng Så dtt så sn ngatv sd, dn kan bl høy topp dyp dal Kunstn blr å fnn n fornuftg balans Jan Gunnar Hoff så nnstt at hvs han skal kunn prst vdnsklass jazzpanst komponst, må dn fyssk formn holds vd lk - Ja, jg trn jvnlg Båd for å ha fyskk tl å takl lang konst turné, mn så ford trnng frgjør ndorfn gjn komm godt md når du skal vær kratv Dt blr ltt yn yang n balans mllom mntal kroppslg nnsats Som skapnd mnnsk Jan Gunnar Hoff alltd vært på jakt tt ny ton, ny fargnyans kan utvd hans kunstnsk paltt Dfor nølt han hll kk md å takk ja da nnl tok kontakt - Jg alltd lkt å undvs, coach vdutvkl andr mnnsk Og jg føl at nnl står for mang av d samm vdn jg slv jobb ut fra For å ta t ksmpl; jazzmusk jg vant tl å mprovs nnnfor gtt ramm Dtt n gnskap jg ovbvst om at så ld på all nvå kan ha stor nytt av arbdslvt 7

8 Pongtt ldls Nå kan nnl tlby unvsttsgodkjnt utdannng - V rgstrt at mang av vår kund ønsk sg studpong Dfor v nå stolt av å kunn tlby t skrddsydd opplgg nnn for prrammt Ldls Front (LIF), s prramld fagansvarlg for LIF, Frod Mkalsn nnl jobbt frm opplggt ttt samarbd md Unvsttt Agd LIF skal utvkl dltakn ld gjnnom standardarbd, grupputvklng tamforståls - Dfor dt så hlt sntralt at v lgg vkt på utvklng av gt arbd md kommunkasjon, tlbakmldng, mdarbdutvklng, samt arbd md konflkthåndtng, s Mkalsn Dtt prrammt rtt sg særlg mot ldtalnt nnn prvat offntlg sktor Md t godkjnt stmpl fra unvsttt kan LIF dmd bl n dl av n bachlorgrad for d ønsk dt Ett å ha vært gjnnom LIF skal dltakn ha bltt bdr rustt tl å takl hvdagn ld Non av målpunktn : Ha bltt trygg ldrolln Kunn analys bdra tl kunnskapsutvklng hos mdarbd gt prakssflt, vd bruk av farngslærng (lær vd å oppdag) Kunn rflkt ov farng gjort praktsk øvls gjnnomført aln gruppn Rflksjon dls båd muntlg skrftlg Kunn dntfs samarbdsutfordrng på ulk nvå - Ldls Front tar for sg arbd md ngutvklng, drvkraft, motvasjon bdrftskultur forhold tl psonlg ldskap, fortll Mkalsn Ldls t rsultatpspktv så n dl av mnt gjnnom utvklng av bgrp sammnhng forbndls md økonom, svc kundorntng Emnt skal samlt stt bdra tl forståls av gn prfans, vd valg knyttt tl karrutvklng - Forlsnng lagt opp bolkundvsnng Undvsnngn gs på 3 samlng md 3 dags varght hv, s Mkalsn Dt arbds md lærstoff 10 tm hv dag hvor dt lggs vkt på stor ddaktsk varasjon Praktsk øvls casmtodkk bruks tl å synlggjør hvordan prakss tor kan bfrukt hvandr gjnnom farngslærngsprnspp Studntn arbdsoppgav nnn gn vrkht mllom samlngn Ldls Front nå md studpong Ldls Front t prram md fokus på ldskap prakss, spslt utvklt for tam-, mllom- lnjld Prrammt tar utgangspunkt d daglg utfordrng Erfarn vld gr rom for rflksjon farngsutvkslng, tlrttlgg for trnng oppfølgng å løs aktull utfordrng Ldls Front gr mulght for 20 studpong på bachlornvå gjnnom Unvsttt Agd gjnnomførs kombnasjon md jobb Oppstart: Tromsø 1 oktob Oslo 20 oktob Påmldng: nnlno 8

9 Drømmn bl tl gn bdrft Fra hun var ltn jnt Skån var ønskt d: - Jg må drv mtt gt frma nnl bl jordmora forløst drømmn tl Anna Monsn 9

10 0-10 ÅR: Anna Monsn sats på barnklær sold, tål my vask ltt lar sg stt sammn ulk løsnng - Dt var n ubskrvlg god følls, tårn bar rant Anna Monsn (36) fra Råholt Edsvoll hadd alltd drømt om å start sn gn bdrft, mn turt aldr hlt å ta dt stor sprangt Dn forløsnd raksjonn kom da hun dltok på Ldls front (LIF) rg av nnl For dt var fl så at hun var dn født gründ - Dt var n av d andr dltakn sa dt rtt ut: - Anna, du må drv dtt gt frma D da var dt om non holdt opp t spl foran hnn Hun så hvordan tng mått gjørs, at hun hadd dn, kraftn gjnnomførngsvnn HOPPET AV SJEFSJOBBEN På dtt tdspunktt jobbt Anna Monsn sjf faghandl på t Coop Obs-snt Hun hadd ansvar for t stort budsjtt fl ansatt - Jg stortrvds jobbn, mn lngtt hl tdn tt å start for mg slv Og LIF bl altså dn utløsnd faktorn Mn dt skull lkvl gå fr år før all brkkn var på plass For slv om Anna Monsn kk problm md å bskrv sg slv godt ov snttt utålmodg, hun så n mtodsk pson nnså at h måt man gå grundg tl vks - Mn først tank var å fnn n ny jobb, n stllng lgnt på dt å drv for sg slv UT PÅ VEIEN Anna, opprnnlg komm fra Svg, fant dt hun ltt tt hos dt svnsk frmat Blomdahl D trngt n slg Norg Anna grp sjansn Hun skull slg hudvnnlg smykk pcngutstyr - Dtt var no jg aldr hadd vært bort før, mn følt at utfordrngn var umotstålg Jg hadd fast lønn, mn t budsjtt hl tdn mått holds Dmd bar dt ut på vn Norg for å bank på dør - I startn var jg ltt nvøs, mn jg brukt mn svnsk sjarm for alt dn var vdt Samtdg handl dt om å vær ydmyk kk push for dt Annas farng var at nordmnn var ltt m tlbakholdn nn svnskn, mn hvs du først fkk kund, så var d lojal Og hun gjord fort suksss slg kurshold for Blomdahl Så stor suksss at da hun sa opp, klart d å ovtal hnn tl å jobb t år kstra - Da und btnglsn av at jg kunn bygg opp mtt gt frma samtdg DRØFTET I FAMILIERÅDET Anna gft to barn Dt bl mang rund rundt kjøkknbordt for å fnn ut hvordan famln skull grp an stuasjonn Mn hun fkk hl tdn full støtt av mannn nst skund satt Anna søstn kursn for Latva på jakt tt n systu For dt barnklær Annas stor ldnskap Hun skt sg nn på aldsgruppn 0-10 år klar vsjon for hva 10

11 Økolsk bomull: Dt var vktg for Anna Monsn at klærn var lagt av økolsk bomull at hun var trygg på at d bl produst und forsvarlg forhold hun vl produs slg - Dt skal vær lagt av økolsk bomull jg må vær trygg på at klærn blr sydd und forsvarlg forhold Dfor var dt aldr aktult å vurd Asa, s Anna Monsn I Latva kjørt d fra std tl std snakkt md dn n systun tt dn andr Og tl slutt traff d blnk Tonn var på plass, bdrftn frmsto trygg skk GRADVIS UTVIKLING Dmd bgynt n forsktg utvkslng av tgnng, d skss rtur kom dt pappsk md klær - Først lvans var jg 50 prosnt fornøyd md Nst rund kom opp på 75 prosnt nå dt bar t spørsmål om td før v på 100 prosnt, s Anna Monsn Undvs mått hun så komm opp md t navn på bdrftn - Jg vll bruk Els, navnt tl farmor En fantastsk kvnn nsprt mg på mang måt Så da bl dt spørsmål om hvlkt ord passt sammn md navnt Els Og v falt nd på Cool Cool Els hadd stt dagns lys no av dt all først Anna Monsn gjord, var å hyr nn n rgnskapsfør - Jg stt for mang ksmpl på dyktg folk fått problm på grunn av rgnskap, lov rgl Og dtt jg kk gr på Rktgnok hun brukt my td på å ls sg opp, mn dt å ha n autorst rgnskapsfør ryggn, gr Anna famln dn nødvndg trygghtn når all krftn skal bruks på å skap no nytt FAMILIEN VIKTIGST - Dt må ha vært travl dag? - Absolutt Lkvl bstmt jg mg fra dag én at famln var dt vktgst Så dt nok hll gått på bkostnng av trnng, vnn andr psonlg aktvtt Som gründ du kk td tl no m nn jobb faml For å skr sg ltt kstra nntkt startn tar så Anna non vakt kassn på sn gaml OBS-arbdsplass - I startn så kanskj folk ltt rart på mg Hva gjord sjfn kassn? Mn for mg t kanskj kassn dn vktgst plassn butkkn Dt h kundn får sluttnntrykkt Forløpg Cool Els t nkltmannsfortak, mn Anna s klar for sg at dt skal bl t aksjslskap tt hvt - V skal kk bl jättstor, mn ansatt ralstsk I tllgg tl non få nsjbutkk Oslo, Bgn, Stockholm, Købnhavn Og kanskj n Fnland Og d du så Anna Monsn t nøttskall Hun s tng for sg vt at slk komm dt så tl å bl Dfor hun hll kk bltt lammt av frykt når hun kastt sg ut forrtnngslvt - Klart du blr ltt nvøs, mn jg vt at klærn mn kan slg Dt kun opp tl mg å sørg for at v komm dn rtt possjonn 11

12 Fagkommntar Frod Mkalsn Prramld Hva drvkraftn? Dt vktgst n gründ kan gjør startfasn å fnn ut hva dn gntlg drvkraftn bak ønskt om å start gn bdrft Svart på dt vl hjlp dg vd når du skal planlgg dt vd arbdt Dt oft d psonlg gnskapn blr avgjørnd, kk slv forrtnngsdn My handl om vnn tl kk å g sg Som gründ vl du alltd møt to motstrdnd hnsyn Dt n kravt tl forarbd, dokumntasjon, kvalttsskrng markdsundsøkls Dt andr dn voldm lystn tl bar å kas dg ut på dypt vann Og slv om dt vktg md grundg rsarch, på t ll annt tdspunkt må du ta sats Du kan kk ls dg tl farng Dt dt samm å vær ld, du må ha vært d for å forstå Undsøkls vs at dt forbløffnd få gründ start kun md dt for øyt å bl rk, dt handl mst om lystn tl å skap no Slv om dt alltd lurt md rådgv, så kan kk n konsulnt lv ut drømmn dn, han kk dt samm skapt tl prosjktt Dmot dt vldg smart å skr sg hjlp tl å stt opp n lkvdttsplan Dt dssvr mang gått konkurs på grunn av dårlg lkvdtt, så vs dt sg at slv konkursbot går pluss EN LITEN JULAFTEN: Dt tok to år fra fra Annas først bsøk Latva tl postbudt kom md d først skn Dt var n ltn julaftn GRUNDIG TESTING For å få dt tl ovlat Anna Monsn så lt tl tlfldghtn Hun stått på hodt ov vaskmasknn for å tst plaggn md ulk vaskmdl Hun tstt klærn på gn vnns barn Hun holdt åpnt hus slk at folk kan komm nnom s hva d syns om dn først kollksjonn Cool Els skal slg klær va n gn nttbutkk, mn produktn skal så ut vanlg klsbutkk Og da fnns dt bar én løsnng, Anna må stt sg bln nok n gang bank på dør - Dt handl om å knytt kontakt, bygg rlasjon Dt fnns ngn snarv h - Dt må vær ltt spslt å få d først skn md klær hjm tl dg? - Absolutt Dt var n ltn julaftn Dt tok to år fra mtt først bsøk Latva tl postbudt kom md skn, mn dt tror jg så var lurt Hvs du hopp på dn først bst løsnngn kan dt fort gå galt Og dt vl ltt av gründns dlmma V bobl ov av ng skapkraft vl hlst at alt skal skj samm dag v får dén, samtdg v nns at du nødt tl å ha s magn Du må kvalttsskr all ldd prosssn fortløpnd TRENGER PUSTEROM Et annt vktg pong for Anna at dt blr vktg å skap små paus n lls hktsk hvdag Og dt h hundn Happy spll n sntral roll - Når jg lvt sksårngn barnhagn, tar jg Happy n tur skn D nyt jg naturn frdn, samtdg hodt får sjansn tl å komm opp md ny dé løsnng på utfordrng dukk opp Dss luftturn rtt ltt gull vdt For Anna Monsn hnns Cool Els handl dt tl sjund sst kk om å bl rk - Dt klart, jg vl tjn godt lv bra, mn dt kk pngn drvkraftn Dt rtt sltt dn undlg god føllsn av å våkn om morgnn vt at dag skal jg gå på mn gn jobb Dt blr kk bdr nn dt 12

13 For få hnd Mangl på arbdskraft stadg strng rgulng fd md å kvl d små bdrftn dstrkts-norg, mn konsnld P Gårsth Hansth Holdng 13

14 Vktg å lytt: Konsnld P Gårsth ovbvst om at n god ld flnk tl å lytt fang opp sgnaln båd ntnt kstnt Tl sjund sst kok dt nd tl å bhandl folk ordntlg skap t godt arbdsmljø - Sånn stuasjonn nå, dt bar t spørsmål om td før stadg fl bukk und, s konsnld P Gårsth Hansth Holdng AS Hvdagn blr stadg tøff du må stadg bl størr m ffktv for å ha n sjans tl å kapr jobb takl krav tl stfkat dokumntasjon KRAFTIG VEKST Hansth Elktrontrprnør bl tablt Bodø 1959 md 10 ansatt I dag frmat lokalst på ått std Nord- Norg antall ansatt opp 210 Arbdrådt lktronstallasjon, automasjon, kommunkasjon skkht I tllgg drft d 3 ndomsslskap, t nvstngsslskap t holdngsskap Totalt dt 13 slskap gruppn Dtt gr travl dag for P Gårsth,, tllgg tl jobbn konsnld, ld 12 av d 13 styrn Md 65 styrmøt årt pluss annn oppfølgng, blr dt n hktsk hvdag - Dt blr n lvsstl, s Gårsth Mn nå han bkymrt på vgn av dstrkts-norg - Vår ngnør lktrk stkt ttspurt av olj- gassbransjn oft tlbyr langt bdr lønn arbdsbtngls FOR STRENGE KRAV Akkurat nå Hansth 42 lærlng nn bdrftn, kun md tank på at d stadg trng ny hnd md fagbrv nødvndg stfkat - Ett mtt syn kontrollkravn kommt ut av kontroll dt på td at poltkn grp nn, s Gårsth Og vs tl følgn skrkkksmpl: - Hvs dt skal flytts ll omprosjkts n røykvarsl på t sykhjm/hotll kravt at dn planlgg dtt svlngnør md ått års prakss! Hvor mang småbdrft rundt om Norg kan stll md n slk mann sånn hlt utn vd? Og kk nok md dt, hl tr statlg kontrollorgan skal ha samsvarsklærng tttd for å mulg sjkk at brannvarsln korrkt flyttt montt Hvs du tllgg lgg tl n øknd mngd offntlg krav om dokumntasjon, statstkk rapport, så får du n hvdag hvor paprmølla aln kan snd båd små mllomstor bdrft rtt tl bunns DE SMÅ BUKKER UNDER Mn dt stopp kk d Også når dt gjld å kapr anbud vrklghtn bltt m nn brutal - Stadg fl op md stor landsdkknd rammkontrakt såkalt sngl pont of contact, s Gårsth Dt btyr prakss at hvs du vl ha n jobb Stgn, Kjøllfjord ll Bryn, så må du lv nn t anbud hvor du forplkt dg tl å vær bdskap md stor dl av Norg arna - Dtt btyr gjn at små mllomstor 14

15 Ett mtt syn kontrollkravn kommt ut av kontroll dt på td at poltkn grp nn PER GÅRSETH Konsnld PER GÅRSETH bdrft kk sjans tl å konkurr om dss oppdragn, s Gårsth Et ksmpl på dtt t anbud slskapt vurd, hvor man må ta på sg ansvart for å nsps 1000 bygnng Da s dt sg slv at du skal ha rmlg stor fnansll lstkkmssg muskl for å bl md konkurransn LOMMEKJENT Hansth dn fordln at d båd akkurat stor nok tllgg tl at d n nngånd kjnnskap tl lstkkn Nord- Norg - Blant annt v gått tl anskaffls av n bobl tl nhv td på vn md folk matll Nå s v på om v skal kjøp fl Mang std dtt dn nst måtn å få tl n jobb utn at oppdragt knkks av utgft For t stadg tøff markd kostnadskontrolln alfa omga Alt dtt btyr gjn at dt stlls knalld krav tl d skal vær ld ut bdrftn Hansth nnså fort at dt kunn vær lurt å sørg for kstn hjlp nnldt t samarbd md nnl - V føl at dtt vært n suksss, s Gårsth nnl lag skrddsydd opplgg for Hansth, hvor bdrftn så bruk ltt av tdn tl å oppdat d ansatt rnt faglg organsasjonsmssg VIKTIG Å LYTTE Mn hva så n god ld? - For å s dt sånn, jg tror dt n grunn tl at Gud skapt mnnskt md én munn to ør Non gang kan dt vær lurt å lytt, s Gårsth Slv bgynt han ld alld 28-årng fortsatt md dt - Non gang føl jg at man kanskj ovproblmats dt å ld Dt trng kk vær så kstrmt vansklg My kok nd tl å bhandl folk ordntlg å skap t godt arbdsmljø Gårsth av dn klar oppfatnng at t dårlg arbdsmljø vrk drkt ngatvt nn på bunnlnjn, båd form av lav omstnng høy sykfravær Og d han nn på t annt vktg pong, nmlg arbdsmoral DRAMATISK FORSKJELL - Tdvs kan dt s ut om skoln stor grad tatt ov dn oppdragrolln forldrn hadd før For når v hnt nn lærlng, så kan dt vær dramatsk forskjll på kulln Non kstrmt motvt, arbdsvllg dsplnt Andr lur på når dt kaffpaus om dt grt at d tar n sykdag på frdag for å få langhlg For Hansth Holdng går butkkn godt, mn når man jobb n bransj hvor snttfortjnstn 5-8 prosnt, s dt sg slv at dt små margn - Hvs du stt gjn md 5 kron p 100- lapp, så skal dt kk my tl før du bst fall går null, s Gårsth 15

16 Egn konflktkomp NETTNÅ God mon: En ld bygg opp bdrftns ntn konflktkomptans står langt bdr rustt tl å skap t monsk arbdsmljø hvor dn nklt mdarbd får sjansn tl å blomstr 16

17 tans Evnn tl konflktløsnng ssnsll dagns ldroll, skrv prramld Stn Brg Rngsth dnn artkkln INNLEDNING I nnl v mkt n øknd pågang forspørsl om bstand tl å løs opp ulk konflkt Dss konflktn kan vær mllom ld, mllom ld mdarbd mllom mdarbd Dt å sørg for at ld mdarbd får utvklt sn «konflktkomptans», bør dfor stå høyt opp på agndan for vrkht ønsk n postv oppbyggnd bdrftskultur Mn først: Ordt konflkt komm fra dt latnsk ordt «conflctus» btyr sammnstøt I n organsasjon kan v ha dss sammnstøtn rlatt tl båd sak pson Dt å ha unght mnngsbrytnng knyttt tl sak vktg for n organsasjon, llustrs organsasjonslttaturn gjn slk: - PRODUKTIVITET + - KONFLIKTNIVÅ + 17

18 Når dt gjld konflkt knyttt tl pson, stll mdltd dt hl sg t annt lys Psonkonflkt forblr uløst, vl alltd før tl stor nglkkasj n vrkht Dtt gjld kk bar d drkt børt, mn påvrk så kollga rundt partn Et tma bgynn unght på sak, kan fort smtt ov manglnd tllt trygght rlasjonn mllom mnnsk I rolln ld blr dt dfor vktg å bruk av sn td klokskap tl å forbygg løs opp psonkonflkt Så hva blr da sntralt for n ld ønsk at ngtappnd psonkonflkt gn organsasjon holds nd på t mnmum? Jo, tnk v først må ldn slv utvkl sn gn konflktkomptans Dtt må dt sørgs for at rstn av organsasjonn blr gtt tlgang tl dn samm komptansn Ndnfor gjngs non sntral faktor v mn dt vktg å få bvsstgjort trnt på når dt gjld utvklng av gn konflktkomptans Husk mdltd på at bvsstgjørng aln kk tar dg no særlg vd Dt først når v vlg å trn på dt v bltt oppmk på, at gn utvklng kan fnn std SKYGGESIDER OG ROBUSTHET Psykatn Carl Gustav Jung påpkt alld på bgynnlsn av 1900-tallt at v mnnsk såkalt skyggsd n dl av vår undbvsstht I bgrpt skyggsd la han all typ følls v forbnd md skam ll skyld Eksmpl på slk følls kan vær snn, rrtasjon, aggrsjon, msunnls, grådght, latskap mv Dss ubhaglg føllsn n sntral dl av konflktns kjn Ell rtt sagt vår manglnd vn tl å håndt kontroll dss føllsn Utvklng av gn konflktkomptans avhng dfor av at v bgynn å ønsk vår gn skyggsd vlkommn når d aktvss V må trn på å ankjnn dss skyggsdn Dtt må v trn på å vurd hva v skal forta oss når skyggsdn aktvtt Dt først tt at dnn vurdngn gjort, at v skal bslutt gn raksjon handlmåt V må unngå at v blr n slav av vår gn mpuls Skal v lykks md dt må dt lggs nn n forsnkls mllom mpuls handlng Dtt avgjørnd for å kunn utvkl n slvstndg modn psonlght Dt handl dfor om å kunn tll tl 10» når v opplv at gn skyggsd aktvss Jung var tydlg på at dt kun d føllsn v bvsst v kan kontroll Ell sagt motsatt dt v ubvsst n tndns tl å kontroll oss Når dss føllsn tar kontrolln ov oss, vl m prmtv umodn utgav av oss slv åpnbar sg En norsk psykol båd forskt, skrvt jobbt my md konflkthåndtng Jan Atl Andsn Han nn på my av dt samm Jung når han boka «Folkskkk uskkk på jobbn» s at «ord bar dn makt mottakn tllat» (2013, s 65) Md dt mn han at dt v slv kan vlg hvordan v skal rag, så d tlflln d non fornærm ll provos oss At man da kk rag affkt, mn dmot øv sg på å håndt d ngatv føllsn da aktvss, vl vær dt først stor skrttt dt å unngå å havn uønskd konflkt Utvklng av gn konflktkomptans handl dfor blant annt om å trn på å akspt, vdstt kontroll d føllsn lgg vårt skygglandskap Andsn stt fokus altså kk først frmst rttt mot d provos fornærm andr Han rtt dmot sn oppmkht mot mottakn av dss provokasjonn vår vn tl å skll mllom mtt dtt Hva dt gjør at v vlg å bruk td oppmkht på non bar tapp oss for ng kraft? «Dn tar ansvar, frgjør sg Jg kk ansvar for dn andrs værmåt, mn v ansvar for vår gn raksjon», s han (Andsn, s 148) Andsn provos mulgns mang når han hvd at «Voksn konflkt, rgl barn stor kropp» (Andsn, s 21) Et lt skjvt ord fra n annn oft nok tl at vår «autoplot» bgynn å s sg om tt allt støttspll Trn opp dn gn robustht budskapt fra Andsn Bl voksn! Dt kan vær på sn plass mnn om at vår kjnt flosof Arn Næss boka «Lvsflosof» (1998) oppfordrt oss tl å vær barnlg gjnnom lvt Md dt mnt han lkn Han brukt kk ordt barnslg VÅR INNSTILLING I boka «Konflktns anatom» (2011) trkks «vår nnstllng tl andr» frm nøkkln tl dt avgjør om hvorvdt v n tndns tl å havn psonkonflkt Evn du å s vrklghtn fra dn andrs pspktv du stand tl «å s dg slv dn andr»? Kan du svar ja på dss spørsmåln, du dn nnstllngn tl andr gjør at dt svært lt sannsynlg at du havn psonkonflkt Går du dmot fra n «jg-du-nnstllng» tl n «jg-dt-nnstllng» dn rlasjon tl andr mnnsk, dt mdltd fort å havn på glattsn Når dt storm Når dt blås vst, dt ldns Hva gjør du når du skal hnt dg kaff på jobb dt vs sg at kanna blr tom tt at du fylt opp dn gn kopp? Ell hva gjør du når du tatt dt sst toaltt-tørkt? Hvordan argumnt du ov dn partn/ktfll når d t sykt barn n av d må vær hjmm fra jobb - blr dn andrs jobb lk vktg dn? Hva md når du ut kjør bl n sn høstkvld, dt bak n svng dukk opp n bl plantt langlysn rtt på dg - gr du vdkommnd t sgnal vd å blnk kort md lysn, ll slår du på dn gn langlys hold dm på nntl dn andr fått slått av sn? Hva md når du på tur hjm s at bnsn-nåla havnt nd på rsvtankn - sørg du da for å få fylt opp tankn, ll ovlat du dn oppgavn tl dn nst skal ut å kjør? Hva du vlg å gjør ksmpln ovnfor, md på å llustr hvlkn nnstllng du tl andr mnnsk Er dn grunnlggnd nnstllng at du btrakt andr lk vdg md dg slv? Ell du ubvsst utvklt t tankstt t handlngsmønst d du btrakt andr mndr vdt nn dg slv? 18

19 oppgav å sørg for at man komm nn smul farvann kan rydd opp dt dann grunnlagt for konflktn Hvs man først går ov n «jg-dt-rlasjon» tl t annt mnnsk, oppstår dt umddlbart t bhov for å rttfdggjør sg slv Dtt bhovt tlfrdsstll v nklst md å btrakt dn andr md t anklagnd blkk V blr kk lngr opptatt av dt å fnn løsnng Dtt mdltd svært smttt, no mdfør at v dfor samtdg nnbyr dn andr tl å svar md samm mynt Dt dnn mkansmn btgns n «konflktallans» Har man først havnt n slk konflktallans md n annn, vl dt så oppstå t bhov for å rttfdggjør vår gn ngatv holdnng adfd ovfor dn andr partn Hvordan kan v så gjør dt mst mulg ffktvt? Jo, dtt gjør v bst gjnnom å blås opp ovdrv dn andrs fl I vår strbn tt å rttfdggjør oss slv, vl v bnytt nhv mulght tl å tolk dn andr vst mnng Ovnnvnt mkansm dt vktg å vær oppmk på Når v først havnt n konflktallans, vl v altså ubvsst frmprovos m hos dn andr av dt v utgangspunktt bklagt oss ov V får altså hvandr tl å gjør m av d tngn v hvd at v kk lk hos dn andr Fra boka «Ldskap slvbdrag» (2009) jg hntt følgnd ksmpl llustrasjon på dt ovnnvnt: Et ktpar lagt sg for kvldn I naborommt sov ds baby Mdt på nattn våkn far av at barnt skrk Hans først nnskytls å stå opp for å ro barnt Imdltd avvnt han ltt Han s på sn kon lgg vd hans sd Har kk hun hørt at barnt gråt? Lat hun hun sov? I stdt for å følg sn først nnskytls, å stå opp gå ov tl barnt, han nå bgynt å btrakt sn kon anklagnd - Hun juks, hnsynsløs, utakknmlg, uføl lat Jo lngr han tnk, jo m voks hun frm t monst for hans ndr For å kunn rttfdggjør sn gn atfd, jo å bl lggnd, han nå bltt «avhngg» av å btrakt sg slv t off Som n dtarbdnd, rttfdg, føl far ktmann I løpt av t blunk han altså gått fra t «jg-du-forhold» tl t «jg-dtforhold» tl sn kon En konflktallans skapt Fln mang gjør når man først havnt n konflktallans, å forsøk å forandr dn andr D flst av oss forsøkt dtt, mdltd nnstt at dtt kk non spslt vllykkt stratg Dt blr dn andr avgjør om vdkommnd vl ndr sg Dn nst v kan få kontroll på, oss slv Vd å ndr vår gn nnstllng ovfor andr, kan v mdltd så ha at håp om å forløs ndrng hos dn andr Et hovdpong følgnd: «Uanstt om adfdn du møts md myk ll d, mk du lkvl psonns grunnlggnd nnstllng tl dg øyblkkt Og dt dn andrs grunnlggnd nnstllng, dt lgg und atfdn, v rspond på først frmst Bvsst ll ubvsst«vår grunnlggnd nnstllng kan dfor aldr bl n tknkk ll fdght Dt stkk dyp nn så Langt dyp Dt vår nnstllng holdnng avgjør om v vrklg vll dn andr vl Dt dt v ubvsst avslør gjnnom vårt tonfall, kroppsspråk blkk Om v vl ll kk Ordn formdls, blr da m undordnt Form blr vktg nn nnhold 19

20 FRAMSNAKKING OG PERSONKONFLIKTER Dn 10 jun 2010 brukt Kronprns Haakon Magnus ordt Framsnakkng n tal d han forsvart sn søst Ukn forkant hadd hun fått my krtkk følg av at hun hadd hvdt at hun kunn kommuns md død mnnsk Kronprnsn sa taln at man hll bør framsnakk stdt for å baksnakk Framsnakkng t rlatvt nytt ord/bgrp dt norsk vokabulart Så hvor hntt Kronprns Haakon dtt bgrpt fra sn tal? I forrg utgav av NETTNÅ hadd v t ntvju md Andøy-mannn Svn Spjlkavk Dt han rgns for å vær opphavsmannn for bgrpt framsnakkng Norg Fra t ntvju md Spjlkavk nttavsn Vståln onln, publst dn 21 mars 2010, sts følgnd: Dtt no lagt mg på hjtt mang år Dt skjdd no på lunsjrommt på mn arbdsplass for mang år sdn forandrt mg m nn andr tng Han snakk varmt om Rgmor Anna Dava Dt var hun sto bak hndlsn altså prgt Spjlkavk på n slk måt at han konstrut opp t nytt ord følg av dt skjdd på lunsjrommt V satt n gjng rundt t lunsjbord pratt skt om mangt mang Da sa plutslg Rgmor at om ngn hadd no postvt å s om andr, så vll hun rs sg å forlat rommt Og dt gjord hun Dt gav mg n kraftg tankvkk dt nok dn nkltstånd handlngn prgt mg mst, s n ærlg Spjlkavk Når jg ulk fora tar opp tmat framsnakkng, bruk jg å nnld md å stll følgnd spørsmål: Hva kjnntgn pson oft framsnakk andr? Svarn da komm kan oppsumms følg: - d raus, trygg tlfrds - d mon md sg slv sn omgvls - d nn god slvfølls - d styrk dt ntn samholdt på n arbdsplass - d god lagspll - d vrk konflktdmpnd t arbdsmljø Ovnnvnt karaktstkk nnbær at framsnakkn gjnnom å framsnakk andr så ndrkt framsnakk sg slv Ja, ls gjn dn stnngn n gang tl! Dtt btyr at n postv «bffkt» av å framsnakk andr, at man ndrkt så framsnakk sg slv Dtt så hlt tråd md dt dn dansk flosofn Sørn Krkgaard formdlt I bokn Entn - Ell ntrodust han bgrpt «fordobllsn I dt la han at dt jg gjør mot andr, gjør jg så mot mg slv Gavn gjør no md gvn, smlt md dn sml, tlgvlsn md dn tlgr, krnklsn md dn krnk, framsnakknga md dn framsnakk osv D flst av oss vl så skrudd sånn sammn at v rag postvt når v får kjnnskap tl at v bltt omtalt av n kollga ll ld god ordlag Dt bdrar tl å bdr vårt slvbld I tllgg dt nærlggnd å h tnk sg n postv smttffkt dt nok ltt å vll dn andr vl når hun vl mg vl Og v husk fra tdlg artkkln - pson vl andr vl n tndns tl kk å havn psonkonflkt Bast på dt ovnnvnt, dt nærlggnd å g følgnd råd tl ld ønsk å forbygg psonkonflkt gn organsasjon: 1 Forstå btydnngn av styrkn lgg Eksmplts makt Ønsk man n bdrftskultur prgt av framsnakkng, må ld gå foran md å framsnakk andr Dt alltd no du kan framsnakk hos n pson 2 Få dn gn mdarbd tl å rflkt ov hva kjnntgn pson framsnakk andr Du vl fort mk at d får lyst tl dntfs sg slv md dss gnskapn OPPSUMMERING Dt d ubhaglg føllsn, vår gn ansvarsfraskrvls vår grunnlggnd nnstllng tl andr mnnsk kjnn psonkonflkt Vårt bhov for å rttfdggjør gn tank, holdnng handlng n konflkt, gjør at v nd opp md å grav oss nda dyp nd konflktn Ld trng å trn på å bygg opp sn gn konflktkomptans Et mnnsk md konflktkomptans kan ta mot krtkk motstand fra andr mnnsk utn å føl sg krnkt ll opplv at dt stlls spørsmål vd n slv ndvd En forutstnng for dtt, å trn på å ankjnn vurd hvordan v skal handl når vår skyggsd aktvtt Et sntralt budskap at dt v bvsst kan v slv kontroll, mns dt lgg dt ubvsst kontroll oss Vår «grunnlggnd nnstllng» ovfor andr mnnsk stor grad md på å avgjør hvor ltt v havn psonkonflkt Dt faktsk s på andr rll mdmnnsk lkvdg md oss slv Er man t «jg-dt-forhold» tl t annt mnnsk, blr dt avgjørnd å komm sg ov t «jg-du-forhold» V kan ha rtt ovflatn på n sak, mn lkvl ta fl på t dyp plan Dn dypst måtn v kan ta fl på lgg vår nnstllng tl andr I ldrolln dt vktg å vær oppmk på om hvordan folk snakk tl om hvandr En kultur prgt av framsnakkng, vrk konflktdmpnd n organsasjon I tllgg bygg man opp omdømmt tl båd dn nklt mdarbd tl vrkhtn D man ld vl bdra tl å skap t slkt kulturtrkk, må ldn slv gå foran md å framsnakk andr D flst mønst, van uvan v utvkl tl å bl n dl av oss, skj ubvsst Dt vktg å husk at d dss skal ndrs, så må dt dmot skj gjnnom bvsst trnng En forutstnng for å bgynn å trn mdltd at man lyst Lyst tl å utvkl sn gn andrs klokskap, modnht robustht Sn konflktkomptans 20

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

Matematisk modellering av hjernen

Matematisk modellering av hjernen Matmatsk modllrng av hjrnn Gaut T. Envoll Fyskk, Insttutt for matmatsk ralfag og tknolog Unvrsttt for mljø- og bovtnskap, 143 Ås 1. Introduksjon Et vktg utvklngstrkk dagns naturvtnskap r dn økt bruk av

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Åtte tonn kontanter om dagen!

Åtte tonn kontanter om dagen! Rtuass: Noas A, Tælbogon 6, 3112 Tønsbg Kunmagasn fo Noas N 1 2o12 IDER cash HANDLING ats svg Ått tonn ontant om agn! Kostnasfftv og s ontanthåntng stll sto av tl nnovasjon og nytnnng. Noas hånt hvt å

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

www.roterud.no Vi ønsker alle en riktig god jul! HAR DU? REGISTRERT ROTERUD SE VÅRE NETTSIDER FOR INFORMASJON OM IDRETTSLAGET DESEMBER 2010

www.roterud.no Vi ønsker alle en riktig god jul! HAR DU? REGISTRERT ROTERUD SE VÅRE NETTSIDER FOR INFORMASJON OM IDRETTSLAGET DESEMBER 2010 DESEMBER 2010 Klubbavs for Rotrud Idrttslag V ønskr all n rktg god jul! IDRETTSKOLEN SIDE 6 FOTBALL SIDE 7 ROTERUD- TRIPPELEN SIDE 5 NÅ HAR 305 REGISTRERT ROTERUD HAR DU? SE VÅRE NETTSIDER FOR INFORMJON

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4 B-blad Rturadrss Fagorbundt Postbos 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSALGTE NOEMBER N R. 7 07 ÅRGANG 5 Nå sal v jobb md valtt SIDE 4 I dtt nummr: Når lønna utblr...................

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer