NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE"

Transkript

1 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE

2 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g hadd holdt r Ltt undrnd d snakkt tl ør Dt gjord t bra sst For hva jg vll g spnt tok jg 80 naturlg å s takk hva d huskt mn Svar: g prss fkk jg g husk no tum Mn, dt jg proha stått tl kt sg tl Svar: rt ulk ld d md dt d t mang gjør kk Andr s gjn d n gang gkk att ll bort så ltt mangl formll vs Mn dyktg om vkn, ll ld samfunnsopphøy kvaltt mllon D a, d hold på m årn dt dlg lv, bdrftsslvt En far bltt nnvar dfnt ssor ld på d fl utdann avs, n md scor høyt nsn, n nstn rlg språk økornørslskap vlj, lærlyst, god mot dra tl no størr 2 I mang år nnl arbdt md dt vl tl tdsåndn, tnk annlds aktvt snn tnkt, undrt oss,tldskutt fnnny v En krvnd når sg lta, slv ført dm dss pos-(så Arbdslvt nærngslvt sg slvøvls n d bømt flln skjønt føkt), vktg lærngsarna fartn stor hvdagn hktsk I tllgg sjonn Så vdt jg skrvt d stadg Kanskj dn vktgst, utvklng mst avgjørnd gtt nonoss bak oss skrvt om gjn, kjørt prosss, lært bort rktgst stt v slv opp sklt foran fra SSBSklt vsvatslv ansatt tatt mot lærng bgrpt VERDI- forutstnng langs vårtall lvsv ønsk å følg, Hnry Mntzbg fnn sn forsknng hll 40 % vktg for nnovasjon, markdt BASERT LEDELSE V stadg på lt V sklt v ønsk at d komm bak oss ngn sammnhng mllom god aka55 % vktg unvstt, høyskol vl kommt tl at bgrpt kk lar sg for-forsknngsnsttusjon skal følg Hv n%av oss vl av dmsk rsultat dt å lykks 3-5 vktg klar få ord, ll n nkl, lttfattlgkund,tlmarkd, kjnt på at v ovtd bvgt oss ldmd arbdslvt produsnt ld dfnsjon V tnk at bgrpt m spll sammn på n v v syns var hnsktsmssg før stadg bvgls forsamtdg spørsmål dt skrksnn om manglnd ffktvtt blr vktg sg vktg ntydg svar bdrngnydrft nnskt kjnnls fått oss tl å komptans,ldls manglnd mattom kunnskap, mnst Samhandlng Vdbast handl n måt å Lønnht vlg kk n annn rtnng Lkmd vsntlg dårlg fdght språk, manglnd kund markd, samspll mllom ulk tlnærm sg vsntlg problmstllng skltts budskap rtnng, skltmaknnovasjon at v tap dn ntnamdarbd md forskjllg bakgrunn nnnfor ldls, arbd, ns motv Vd skal vrtnng ta på alvor kultur, sjonal konkurransn, vsamfunnsutvklng aldr hatt så drv vrkhtn dn valgt utvklng mnnsk tnkmåt, tdsånd annn vårt gt ndr landskap mang år på av skolbnkn, aldren hatt så høyt Av tl så n rtnng, d gjnnomsnttlg nvån på ldtråd, grunnskolnon krv Dtt spllt n kontnulg faglg prosss, n no ll så stordt nnflytls på dn rtnng v lv, aldr så holdnng mang hatt mastgrad sg slv fram nnovasjon, forbdrng grunnlggnd ja, n lvslang drv vlg doktorgrad V må lær m fag - fort! rflksjon for å støp t stadg m sold utvklng stor fart D landn v rdd for land fundamnt for å gjør valg god valg Dt Ivktg mang år stod dt tydlg sklt gjaldt Inda, Kna, Kora, Poln at arbdslvt kjnn at dt for stor av vdn:vkvnn skal kk lvts vktgstdl utvklngsarna På sykklsamlngn OPPTUR 2013 stmmtt! Homofl synd mst, vhagjør mst, v samhandl mst, dt skam! Spørsmålt om dagnosn rktg, v tnk mst PÅ ARBEID kk mnst, forskrv rktg mdsn dukkt dtom oppv n stuasjon ga mg skj mst, Å røyk sunt godt Hldgvs non Nærhtn mllom handlng tank, n dl tttank Å fnn rktg v rvt nd dss skltn d sak flst std drft kontnulg produktå s at tradsjonll utdannls på høyskol avgjørnd ldls, for god dag på pson, vdn satt opp ny Kvnn mnn utvklng, vurdng av rsko økonom på unvstt kk nyttg vl lkvl vær sykkl I t nklt Sør-spørsFrankrk kort lang lkvdg Homofl samspll mnnsklg skt, kundorntng, for lttvnt Mn n vkryss må kunnstll var travl Opptur-dltak tvlv om mllomåmdarbd, røyk farlg usunt t mllom ld Bhutan målnon om dt dt v tror dt, om hva t vsntlg høyr ll vnstr annlds Dsamfunns n satt opp skltt mdarbd, kultur,land aktull lært, hva vvalg nyttg hvlkn futfordrng, mot poltsk førng fkt utdannngsløpt skltt Ikk mnst Kartt sa stt, sola stt, sttmåhktsk mssg Totalforbud tobakk På Costa Rca t gjøraltfor arbdslvt tl DEN LÆRINGSman kunn stll spørsmål vd d p-problmttrndkk rådslagnng ført kk fram, mn rkt land Mllom-Amka fant ARENAEN Dnn arnan må gs n dagsk mtodn bl løst vd at Sg vår utmkd man nylg olj H fant n ut at oljn hnsktsmssg dsgn Møtplass, samfransk kjntmann sa at v skull skulllærngsform få lgg frd var at å spllsform, Bgrunnlsn rtual må Kan hnd årn studnt mtl nvnstr Kart bl pakkt nd, d ldnd dss oljssursn vlgsutnytt md omhu, nngå n hlhtlg var strd md kvalfsng Du OK Du all kan lær Er dt hv på sykkln tråkkt v mot kommunst Costa plan Rca stt langsktg arbd md å bdra tydlg tl rtm sg n slags rs dannls, n øvls nngnutvkl vrkhtn skal gå CO2-nøytral Og dt må nasjon På dspln, Rstn samspll, av utholdnht dt m vnstr gjngn Er ttnøln n grønn avstts td, nok tdfdl I daglg drft nødvndg for åomtalt forstå samfunn, - n kom ltt ttbass tl dt krysst Cuba satt Castro opp sklt md påbud produksjon fart ffktvtt vktg I hstor sammnhng En arna d samm tvl, samm undrng I samråd om å ta md d stod langs vn utvklngsarbd må man omstll sg tl dt faglg n slags rød tråd, lærngn md hvandr, kartt,dt sola dt vær samm undrng, trngt skyss Nødn hadd rflksjon langht Hand-gjort at dt alt omkrng, dannlsn må dfor skltt ut dtvd vargjnnomrktg å sykl hlt lng offntlg hadd kk farngkommunkasjonssystmt Erfarng på mang lov tl åfant stlld spørsmål du sammn, stt gjn md tt ha r- å hjlp motsatt tlnttbast høyr! Ett ltt dskusjon bl vs lærng brutt dt blåpåbudt førngn-av lærutdannng grundg ov gjnnomført handlng md multpl-choc ovbvst, ksamnsform(!) så kjntmann Sg hv sgflktthvandr Dt stts opp andr sklt nød Md dnn rflksjonn baktpp trordss bln, kjørt tt d vllfarn fkk motgang nn ovflod mdgang Erfarngsdlng farngslærng n jg unvstt høyskol skal utvkl tlsn å snu uslålg mtod daglg utvklng forgrunnlggnd tradsjon vd, forlokalsamfunnt bdrngstorsamfunnt, på arbdsplassn, mn dn så dl dss tabl lærngsarna md Og mns v vd, bakst mot mtodsk arbdsplassn stt all oppmå sklt for oss krvnd Lærngsstuasjonn dannls syklt hl mnnsk oppdrag av rspkt tllt Md-forbudssklt mnng Ikkut forsøk å vær nærngshøyr fant jg at Vdbast Ldls vær omspunnt Opplysnngssklt, påbudssklt, splln vllnstn hvandr utn slskapt lvswannabs tlpass sg om bhovt på stt vs så handl sklt! d V Ogmå sklt hlt tkst v må våg åbar vkl følg sg nn All ny sklt oft n ut Nærngslvt fortsklt nnsdn blr stadg utsatt går for for sklt satt opp vl Man umklg ukjnt mulght problmstllng, av akadma vl bgrnst grad kunn avhng andr Sklt hlt nylg satt opp, uttalt god hnskt å hold oss på plass, vkl sg ut av gaml, fastlåst md sklt stått vst v for oss uhnsktsmssg slk at v fårmønstr n bdr Dthvdag må lgg n t godt gjnnom gnasjon Non sklt satt opp lv Non syns kanskj dt blr vl mang av andr fnn v dt ltt å følg, andr Vdbast ldls handl blant annt om syns v dt hlt umulg å ta alvorlg v å forta god valg hvlk sklt skal v følg, vlg n annn v Gjnnom hstorn hvlk v skal bytt ut md non bdr, fnn v mnnsk utsatt for tdshvlk v skal rv nd aldr stt opp rktg motstand - rvt nd gaml sklt, gjn Og kk mnst hvm av skltmakn satt opp ny skapt ny avgjørnd v skal vlg å hør på følg, hvm v rtnng for samfunnsutvklngn V skal ha skal oppon mot ta t oppgjør md rspkt for d våg å vær kontrær Dtt gjør vdbast ldls krvnd Dt fnns sjldn klar svar, dt vl oft handl om å lt tt langsktg, ny, nyttg løsnng Alt bast på n forståls av vrklghtn d rfans man tl sst vlg å støtt sg på Å forstå vrklghtn kan vær vansklg tdkrvnd nok sg slv H bør n ld bruk langht vrkmddl Slv om lv vrklght forskjllg vdn, s dt ut tl at d flst mnnsk ng om hva mst vktg mst vdfullt Å få vær frsk nok, å ha t arbd, ha faml vnn non å vær glad, t godt nærmljø å utvkl sg Dt fnns npp non særnorsk vd Dt s så ut at dt rmlg global nght om at normatv bgrp ( arbdslvt oft kalt vd) ærlght, trovdght, utholdnht, arbdht vktg stabbstn mnnsklg samhandlng Dt kk ordn ntnsjonn skll oss, dt tolknngn av vrklghtn d rfansn v vlg Mn snst rflksjon omkrng sklt fkk jg gånd på sk ov Hardangvdda Dt var godt å kjnn på fravær av sklt H dt Gud sn gn formasjon bstmm mst alt ndtgnt god kart I tllgg non stkk av bjørk av tl dt nst v kunn s Dt var godt å kjnn at d satt nd stkkn vl oss vl, ønsk å ld oss på rktg v Lkvl må v vær våkn følg md! Kan hnd dt sntral vdbast ldls å utform ndr sklt - grunnlggnd rttsnor for å møt vrklghtn stadg håndt ulk dlmma Lk så å utvkl modg mnnsk vn å fnn ny v, ta var på naturn sørg for at d strv mst kan ha dt bra utn alt for mang sklt Sammn n raus søkn tt dt mnnsklg naturlg Tl slutt t sklt jg tnk fnt: Untatm n ncssars, n non ncssars lbtatm, n omnbus cartatm Ha n rktg fn vår m! Bst hlsn Kår G Lo Admnstrnd drktør nnl

3 NETTNÅ NETTNÅ Innhold: akspt forståls for ulkht, mn ankjnnls av lkvd Flnksm nvådlng vl vær hndrng prosssn Arbdsplassn sn styrk at v sammn om no Man må g hvandr størrls rom, hjlp hvandr tl ny kjnnls Dt faglg dt rlasjonll må gå hånd hånd Dt må skaps n atmosfær wh tachs ar larns and larns ar tachs Tapsbombn E grupp på Hovdprrammt 2013 konkludt md at d hadd 340 år md lvd lv, 175 år md arbdsfarng 100 år md ldfarng Da fnns dt ltt av hvt å ta av, dl md lær av hvandr To ldgrupp to størr rnovasjonsslskap vll gjn ha t opplgg omkrng konsnorgansng Dn n gjngn hadd alld gjort sg non farng, dn andr skull nn n organsasjonsmodll V dsgnt n dl- lær-arna d dss to ldgruppn skull bdra tl hvandr sn utvklng Dt utrolg spnnnd å oppdag hvor god spørsmål blr stlt, god rflksjon, god råd, hvordan unght dls md rspkt, hvor praktsk trffskkt ulk tma bl drøftt Et fordrag md undtgnd om fordl ulmp md konsnorgansng vll framstått n ørkn vandrng forhold Naturlg Insprasjon Folk kan my m nn d an Samtdg man lær utvkl man gjnnom farngsdlng så mllommnnsklg rlasjon, vn tl rspkt ankjnnls Klar tal I dt stor bldt s v hll kk sammnhng mllom høy grad av akadmsk faktor vn tl å ld utvkl vrkht dt daglg Klasssk akadmsk mljø unvstt, høyskol, hlsnsttusjon, drktorat md fl, s kk nødvndgvs ut tl å vær front md hnsyn tl nnovasjon, ng, ntusasm god drft I t hstorsk pspktv dt så ntssant hva dt norsk samfunnt utvklt fra sluttn av 1800-tallt fram tl sst dl av 1900tallt dn gang utdannngsnvåt Norg sltt kk var nærhtn av yppst klass Bst hlsn Kår G Lo Admnstrnd drktør nnl Innhold: Klsgründ Los dt norsk oljvntyrt land Pantsatt hytta skapt suksssbdrft Skal bær arvn vd Ldlsstor transformasjon Rgstsjfn Lang fd mot suksss Ls så: Konflkt nødvndg 08LES - 11OGSÅ Kundns sml vår blønnng Slagkraftg sjf Mangl fagfolk Hardt arbd går aldr av motn Egn konflktkomptans - 21 Skull aldr bl sjfsuksss Vktg å f Ldls på kartt Godt mljø god butkk Ansvarlg rdaktør: KÅRE GEIR LIO I Grafsk produksjon: Bodø Nu / Nu Publshng, Bodø I Tkst foto: Run Nlsn I Trykk: Forrtnngstrykk, Bodø Opplag: 2500 I Annons: ta kontakt md nnl I Bsøk vår hjmmsd: wwwnnlno Ønsk du Ntt Nå tlsndt tl n annn adrss nn dn nnl rgstrt på dg? Ta kontakt md oss pa tlfon ll -post Husk å mld flyttng tl oss slk at v kan hjlp dg a hold kontaktn md dtt nttvk 3 3

4 Kunstn å skap nnl topp lagt md jazzpanststjnn Jan Gunnar Hoff (55) Nå skal han lær ld å bl kratv Naturlg nsprasjon: - Dn nordnorsk naturn kk mnst lyst, n vg kld tl nsprasjon, s Jan Gunnar Hoff 4

5 Foto: TOMMY ANGELSEN 5

6 Kunstnsk nnspll: Jan Gunnar Hoff n prsblønt ankjnt jazzpanst Nå skal ha bruk sn gn farng tl å g god nnspll tl norsk ld - Dt fnns ngn nkl løsnng, mn handl om dt arbd ov td Jan Gunnar Hoff vt hva han snakk om Jazzpanstn fra Bodø høstt nasjonal ntnasjonal ankjnnls for stt spll sn kompossjon Dn sst av 11 platutgvls, Fly North, bltt hyllt ankjnt muskktdsskrft - Jg føl at jg på rtt spor Du må klar å fnn dn gn stmm, dtt unk uttrykk Å skap vdns bst Jan Gunnar Hoff KJENTE NAVN Panstn jobbt frlans sdn 1979 samarbdt md kjnt navn Mk Stn, Pat Mthny, Chck Cora Alx Acuna I dag han så profssor vd Unvstt Agd Unvsttt Tromsø Dt hl bgynt da famln kjøpt t pano da Jan Gunnar var ått år gamml Han fant fort ut at dtt var no han synts var gøy t par år sn fkk han fast undvsnng - Dt var utrolg gøy å spll Smok on th wat på pano for folk rundt mg sa; Wow, dt mulg? Hoff glad for at han vokst opp på n td hvor dt fants vkn ntntt ll dataspll fjnsynt var sort-hvtt md prøvbld stor dl av døgnt - Dt var langt færr frstls dstraksjon da jg vokst opp, mnns Hoff Dt gjort grundg stud om hva skal tl for å komm vdnstoppn nnn kunst, kultur drtt Og svart dt samm hv gang: tm md øvng EVIG UNDRING - Dt bltt mang tm ov tangntn, nnrømm Hoff, mn rask md å prss at dt hl tdn vært gldn, nysgjrghtn utforsktrangn drvt ham vd Ikk plktn ll tvangn Nå Hoff nngått t samarbd md nnl hvor han blant annt skal hold fordrag om dt å skap, dt å vær kratv - Igjn, dt handl om dt arbd bnd dspln, s Hoff Hvs han jobb frm 100 låtskss, dt kanskj fm av dss blr tl bra låt Oft dt snakk om ørsmå dtalj avgjør forskjlln på suksss fasko - Mn hvordan dtt ovførbart tl nærngslvt? - På mang måt Dt handl for ksmpl om å skap n mkvar Brandng lk vktg nnn jazzn ut fortnngsvdnn Du må tlby no skll sg ut, n klar sgnatur FESTIVALSUKSESS Nå hll kk Hoff frmmd for dt å skap n gn vrkht Sdn 2011 han vært styrld fstvalsjf for Bodø Jazz Opn - Dnn fstvaln vrklg lært mg hvlk krav stlls tl organsng, oppfølgng kvalttskontroll, s Hoff Han av natur n mann lk å ha n hånd på rattt tl nhv td, mn så skjønt nødvndghtn av å dlg Bar kk tl for mang - Jg samlt n ltn, btrodd gjng vt hva må tl kan trff bslutnng på gnhånd Akkurat dt svært bfrnd Som utøvnd kunstn han vant tl å lgg lsta svært høyt dt gjord han så når dt gjaldt Bodø Jazz Opn Rsultatn lot da hll kk vnt på sg; utsolgt konst sort tall på bunnlnjn 6

7 Hvs du skal lykks, ntn kunstn ll forrtnngsdrvnd, må du fnn dn gn stmm, skap dn gn sgnatur JAN GUNNAR HOFF Som jazzpanst Hoff fått anldnng tl å rs vdn rundt holdt konst på Cuba, USA, Istanbul, Mlano, Krgsstan, St Ptsburg, Frankrk, England n lang rkk andr std Nst mål n to uk lang turné Japan - Dt vldg gvnd å få lov å rs rundt prsnt muskkn mn på dnn måtn, samtdg jg hnt nn mpuls nntrykk, s Hoff ALLTID VIDERE For skapnd artst han hl tdn på jakt tt å gjør dt bdr, ta nst trnn opp n trapp han vt han aldr vl komm tl toppn av - Du skal slvfølglg gld dg ov n flott kompossjon, n god anmldls, n vllykkt plat, mn dt øyblkkt du bgynn å hvl på laurbærn, så sg stagnasjonn nn Og dt h at Hoff fnn my gld nsprasjon av å undvs ung talnt på unvsttn Tromsø Krstansand - På dn måtn hold jg mg hl tdn orntt om hva rør sg d ut Dagns musk blr bar flnk flnk, så jg må vrklg skjp mg for å hold mg skarp frsk Hoff bor Bodø, mn jobbn hans all andr std Han stadg ny prosjkt på gang vv nn ny tråd nttvkt stt - Dt sånn du må jobb, ha mang ball luftn HØYE FJELL DYPE DALER Samtdg Hoff n famlkjær mann så hnt stor nsprasjon av dt nordnorsk lyst d ssongmssg varasjonn - Muskk handl kk om hvm kan spll raskst ll rnst Dt må lgg n hstor bunnn, du må ha n hstor å brng tl torgs Og da dt godt å ha lvd t lv, ngn kan skap kunst vd å opphold sg t vakuum Hoff mdgr utn forbhold at han s på sg slv om n føl mann - Dt tror jg hlt avgjørnd for å kunn skap no Du må sug nn stmnng, la dm kvn rundt så spll dm ut gjn dn psonlg tolknng Så dtt så sn ngatv sd, dn kan bl høy topp dyp dal Kunstn blr å fnn n fornuftg balans Jan Gunnar Hoff så nnstt at hvs han skal kunn prst vdnsklass jazzpanst komponst, må dn fyssk formn holds vd lk - Ja, jg trn jvnlg Båd for å ha fyskk tl å takl lang konst turné, mn så ford trnng frgjør ndorfn gjn komm godt md når du skal vær kratv Dt blr ltt yn yang n balans mllom mntal kroppslg nnsats Som skapnd mnnsk Jan Gunnar Hoff alltd vært på jakt tt ny ton, ny fargnyans kan utvd hans kunstnsk paltt Dfor nølt han hll kk md å takk ja da nnl tok kontakt - Jg alltd lkt å undvs, coach vdutvkl andr mnnsk Og jg føl at nnl står for mang av d samm vdn jg slv jobb ut fra For å ta t ksmpl; jazzmusk jg vant tl å mprovs nnnfor gtt ramm Dtt n gnskap jg ovbvst om at så ld på all nvå kan ha stor nytt av arbdslvt 7

8 Pongtt ldls Nå kan nnl tlby unvsttsgodkjnt utdannng - V rgstrt at mang av vår kund ønsk sg studpong Dfor v nå stolt av å kunn tlby t skrddsydd opplgg nnn for prrammt Ldls Front (LIF), s prramld fagansvarlg for LIF, Frod Mkalsn nnl jobbt frm opplggt ttt samarbd md Unvsttt Agd LIF skal utvkl dltakn ld gjnnom standardarbd, grupputvklng tamforståls - Dfor dt så hlt sntralt at v lgg vkt på utvklng av gt arbd md kommunkasjon, tlbakmldng, mdarbdutvklng, samt arbd md konflkthåndtng, s Mkalsn Dtt prrammt rtt sg særlg mot ldtalnt nnn prvat offntlg sktor Md t godkjnt stmpl fra unvsttt kan LIF dmd bl n dl av n bachlorgrad for d ønsk dt Ett å ha vært gjnnom LIF skal dltakn ha bltt bdr rustt tl å takl hvdagn ld Non av målpunktn : Ha bltt trygg ldrolln Kunn analys bdra tl kunnskapsutvklng hos mdarbd gt prakssflt, vd bruk av farngslærng (lær vd å oppdag) Kunn rflkt ov farng gjort praktsk øvls gjnnomført aln gruppn Rflksjon dls båd muntlg skrftlg Kunn dntfs samarbdsutfordrng på ulk nvå - Ldls Front tar for sg arbd md ngutvklng, drvkraft, motvasjon bdrftskultur forhold tl psonlg ldskap, fortll Mkalsn Ldls t rsultatpspktv så n dl av mnt gjnnom utvklng av bgrp sammnhng forbndls md økonom, svc kundorntng Emnt skal samlt stt bdra tl forståls av gn prfans, vd valg knyttt tl karrutvklng - Forlsnng lagt opp bolkundvsnng Undvsnngn gs på 3 samlng md 3 dags varght hv, s Mkalsn Dt arbds md lærstoff 10 tm hv dag hvor dt lggs vkt på stor ddaktsk varasjon Praktsk øvls casmtodkk bruks tl å synlggjør hvordan prakss tor kan bfrukt hvandr gjnnom farngslærngsprnspp Studntn arbdsoppgav nnn gn vrkht mllom samlngn Ldls Front nå md studpong Ldls Front t prram md fokus på ldskap prakss, spslt utvklt for tam-, mllom- lnjld Prrammt tar utgangspunkt d daglg utfordrng Erfarn vld gr rom for rflksjon farngsutvkslng, tlrttlgg for trnng oppfølgng å løs aktull utfordrng Ldls Front gr mulght for 20 studpong på bachlornvå gjnnom Unvsttt Agd gjnnomførs kombnasjon md jobb Oppstart: Tromsø 1 oktob Oslo 20 oktob Påmldng: nnlno 8

9 Drømmn bl tl gn bdrft Fra hun var ltn jnt Skån var ønskt d: - Jg må drv mtt gt frma nnl bl jordmora forløst drømmn tl Anna Monsn 9

10 0-10 ÅR: Anna Monsn sats på barnklær sold, tål my vask ltt lar sg stt sammn ulk løsnng - Dt var n ubskrvlg god følls, tårn bar rant Anna Monsn (36) fra Råholt Edsvoll hadd alltd drømt om å start sn gn bdrft, mn turt aldr hlt å ta dt stor sprangt Dn forløsnd raksjonn kom da hun dltok på Ldls front (LIF) rg av nnl For dt var fl så at hun var dn født gründ - Dt var n av d andr dltakn sa dt rtt ut: - Anna, du må drv dtt gt frma D da var dt om non holdt opp t spl foran hnn Hun så hvordan tng mått gjørs, at hun hadd dn, kraftn gjnnomførngsvnn HOPPET AV SJEFSJOBBEN På dtt tdspunktt jobbt Anna Monsn sjf faghandl på t Coop Obs-snt Hun hadd ansvar for t stort budsjtt fl ansatt - Jg stortrvds jobbn, mn lngtt hl tdn tt å start for mg slv Og LIF bl altså dn utløsnd faktorn Mn dt skull lkvl gå fr år før all brkkn var på plass For slv om Anna Monsn kk problm md å bskrv sg slv godt ov snttt utålmodg, hun så n mtodsk pson nnså at h måt man gå grundg tl vks - Mn først tank var å fnn n ny jobb, n stllng lgnt på dt å drv for sg slv UT PÅ VEIEN Anna, opprnnlg komm fra Svg, fant dt hun ltt tt hos dt svnsk frmat Blomdahl D trngt n slg Norg Anna grp sjansn Hun skull slg hudvnnlg smykk pcngutstyr - Dtt var no jg aldr hadd vært bort før, mn følt at utfordrngn var umotstålg Jg hadd fast lønn, mn t budsjtt hl tdn mått holds Dmd bar dt ut på vn Norg for å bank på dør - I startn var jg ltt nvøs, mn jg brukt mn svnsk sjarm for alt dn var vdt Samtdg handl dt om å vær ydmyk kk push for dt Annas farng var at nordmnn var ltt m tlbakholdn nn svnskn, mn hvs du først fkk kund, så var d lojal Og hun gjord fort suksss slg kurshold for Blomdahl Så stor suksss at da hun sa opp, klart d å ovtal hnn tl å jobb t år kstra - Da und btnglsn av at jg kunn bygg opp mtt gt frma samtdg DRØFTET I FAMILIERÅDET Anna gft to barn Dt bl mang rund rundt kjøkknbordt for å fnn ut hvordan famln skull grp an stuasjonn Mn hun fkk hl tdn full støtt av mannn nst skund satt Anna søstn kursn for Latva på jakt tt n systu For dt barnklær Annas stor ldnskap Hun skt sg nn på aldsgruppn 0-10 år klar vsjon for hva 10

11 Økolsk bomull: Dt var vktg for Anna Monsn at klærn var lagt av økolsk bomull at hun var trygg på at d bl produst und forsvarlg forhold hun vl produs slg - Dt skal vær lagt av økolsk bomull jg må vær trygg på at klærn blr sydd und forsvarlg forhold Dfor var dt aldr aktult å vurd Asa, s Anna Monsn I Latva kjørt d fra std tl std snakkt md dn n systun tt dn andr Og tl slutt traff d blnk Tonn var på plass, bdrftn frmsto trygg skk GRADVIS UTVIKLING Dmd bgynt n forsktg utvkslng av tgnng, d skss rtur kom dt pappsk md klær - Først lvans var jg 50 prosnt fornøyd md Nst rund kom opp på 75 prosnt nå dt bar t spørsmål om td før v på 100 prosnt, s Anna Monsn Undvs mått hun så komm opp md t navn på bdrftn - Jg vll bruk Els, navnt tl farmor En fantastsk kvnn nsprt mg på mang måt Så da bl dt spørsmål om hvlkt ord passt sammn md navnt Els Og v falt nd på Cool Cool Els hadd stt dagns lys no av dt all først Anna Monsn gjord, var å hyr nn n rgnskapsfør - Jg stt for mang ksmpl på dyktg folk fått problm på grunn av rgnskap, lov rgl Og dtt jg kk gr på Rktgnok hun brukt my td på å ls sg opp, mn dt å ha n autorst rgnskapsfør ryggn, gr Anna famln dn nødvndg trygghtn når all krftn skal bruks på å skap no nytt FAMILIEN VIKTIGST - Dt må ha vært travl dag? - Absolutt Lkvl bstmt jg mg fra dag én at famln var dt vktgst Så dt nok hll gått på bkostnng av trnng, vnn andr psonlg aktvtt Som gründ du kk td tl no m nn jobb faml For å skr sg ltt kstra nntkt startn tar så Anna non vakt kassn på sn gaml OBS-arbdsplass - I startn så kanskj folk ltt rart på mg Hva gjord sjfn kassn? Mn for mg t kanskj kassn dn vktgst plassn butkkn Dt h kundn får sluttnntrykkt Forløpg Cool Els t nkltmannsfortak, mn Anna s klar for sg at dt skal bl t aksjslskap tt hvt - V skal kk bl jättstor, mn ansatt ralstsk I tllgg tl non få nsjbutkk Oslo, Bgn, Stockholm, Købnhavn Og kanskj n Fnland Og d du så Anna Monsn t nøttskall Hun s tng for sg vt at slk komm dt så tl å bl Dfor hun hll kk bltt lammt av frykt når hun kastt sg ut forrtnngslvt - Klart du blr ltt nvøs, mn jg vt at klærn mn kan slg Dt kun opp tl mg å sørg for at v komm dn rtt possjonn 11

12 Fagkommntar Frod Mkalsn Prramld Hva drvkraftn? Dt vktgst n gründ kan gjør startfasn å fnn ut hva dn gntlg drvkraftn bak ønskt om å start gn bdrft Svart på dt vl hjlp dg vd når du skal planlgg dt vd arbdt Dt oft d psonlg gnskapn blr avgjørnd, kk slv forrtnngsdn My handl om vnn tl kk å g sg Som gründ vl du alltd møt to motstrdnd hnsyn Dt n kravt tl forarbd, dokumntasjon, kvalttsskrng markdsundsøkls Dt andr dn voldm lystn tl bar å kas dg ut på dypt vann Og slv om dt vktg md grundg rsarch, på t ll annt tdspunkt må du ta sats Du kan kk ls dg tl farng Dt dt samm å vær ld, du må ha vært d for å forstå Undsøkls vs at dt forbløffnd få gründ start kun md dt for øyt å bl rk, dt handl mst om lystn tl å skap no Slv om dt alltd lurt md rådgv, så kan kk n konsulnt lv ut drømmn dn, han kk dt samm skapt tl prosjktt Dmot dt vldg smart å skr sg hjlp tl å stt opp n lkvdttsplan Dt dssvr mang gått konkurs på grunn av dårlg lkvdtt, så vs dt sg at slv konkursbot går pluss EN LITEN JULAFTEN: Dt tok to år fra fra Annas først bsøk Latva tl postbudt kom md d først skn Dt var n ltn julaftn GRUNDIG TESTING For å få dt tl ovlat Anna Monsn så lt tl tlfldghtn Hun stått på hodt ov vaskmasknn for å tst plaggn md ulk vaskmdl Hun tstt klærn på gn vnns barn Hun holdt åpnt hus slk at folk kan komm nnom s hva d syns om dn først kollksjonn Cool Els skal slg klær va n gn nttbutkk, mn produktn skal så ut vanlg klsbutkk Og da fnns dt bar én løsnng, Anna må stt sg bln nok n gang bank på dør - Dt handl om å knytt kontakt, bygg rlasjon Dt fnns ngn snarv h - Dt må vær ltt spslt å få d først skn md klær hjm tl dg? - Absolutt Dt var n ltn julaftn Dt tok to år fra mtt først bsøk Latva tl postbudt kom md skn, mn dt tror jg så var lurt Hvs du hopp på dn først bst løsnngn kan dt fort gå galt Og dt vl ltt av gründns dlmma V bobl ov av ng skapkraft vl hlst at alt skal skj samm dag v får dén, samtdg v nns at du nødt tl å ha s magn Du må kvalttsskr all ldd prosssn fortløpnd TRENGER PUSTEROM Et annt vktg pong for Anna at dt blr vktg å skap små paus n lls hktsk hvdag Og dt h hundn Happy spll n sntral roll - Når jg lvt sksårngn barnhagn, tar jg Happy n tur skn D nyt jg naturn frdn, samtdg hodt får sjansn tl å komm opp md ny dé løsnng på utfordrng dukk opp Dss luftturn rtt ltt gull vdt For Anna Monsn hnns Cool Els handl dt tl sjund sst kk om å bl rk - Dt klart, jg vl tjn godt lv bra, mn dt kk pngn drvkraftn Dt rtt sltt dn undlg god føllsn av å våkn om morgnn vt at dag skal jg gå på mn gn jobb Dt blr kk bdr nn dt 12

13 For få hnd Mangl på arbdskraft stadg strng rgulng fd md å kvl d små bdrftn dstrkts-norg, mn konsnld P Gårsth Hansth Holdng 13

14 Vktg å lytt: Konsnld P Gårsth ovbvst om at n god ld flnk tl å lytt fang opp sgnaln båd ntnt kstnt Tl sjund sst kok dt nd tl å bhandl folk ordntlg skap t godt arbdsmljø - Sånn stuasjonn nå, dt bar t spørsmål om td før stadg fl bukk und, s konsnld P Gårsth Hansth Holdng AS Hvdagn blr stadg tøff du må stadg bl størr m ffktv for å ha n sjans tl å kapr jobb takl krav tl stfkat dokumntasjon KRAFTIG VEKST Hansth Elktrontrprnør bl tablt Bodø 1959 md 10 ansatt I dag frmat lokalst på ått std Nord- Norg antall ansatt opp 210 Arbdrådt lktronstallasjon, automasjon, kommunkasjon skkht I tllgg drft d 3 ndomsslskap, t nvstngsslskap t holdngsskap Totalt dt 13 slskap gruppn Dtt gr travl dag for P Gårsth,, tllgg tl jobbn konsnld, ld 12 av d 13 styrn Md 65 styrmøt årt pluss annn oppfølgng, blr dt n hktsk hvdag - Dt blr n lvsstl, s Gårsth Mn nå han bkymrt på vgn av dstrkts-norg - Vår ngnør lktrk stkt ttspurt av olj- gassbransjn oft tlbyr langt bdr lønn arbdsbtngls FOR STRENGE KRAV Akkurat nå Hansth 42 lærlng nn bdrftn, kun md tank på at d stadg trng ny hnd md fagbrv nødvndg stfkat - Ett mtt syn kontrollkravn kommt ut av kontroll dt på td at poltkn grp nn, s Gårsth Og vs tl følgn skrkkksmpl: - Hvs dt skal flytts ll omprosjkts n røykvarsl på t sykhjm/hotll kravt at dn planlgg dtt svlngnør md ått års prakss! Hvor mang småbdrft rundt om Norg kan stll md n slk mann sånn hlt utn vd? Og kk nok md dt, hl tr statlg kontrollorgan skal ha samsvarsklærng tttd for å mulg sjkk at brannvarsln korrkt flyttt montt Hvs du tllgg lgg tl n øknd mngd offntlg krav om dokumntasjon, statstkk rapport, så får du n hvdag hvor paprmølla aln kan snd båd små mllomstor bdrft rtt tl bunns DE SMÅ BUKKER UNDER Mn dt stopp kk d Også når dt gjld å kapr anbud vrklghtn bltt m nn brutal - Stadg fl op md stor landsdkknd rammkontrakt såkalt sngl pont of contact, s Gårsth Dt btyr prakss at hvs du vl ha n jobb Stgn, Kjøllfjord ll Bryn, så må du lv nn t anbud hvor du forplkt dg tl å vær bdskap md stor dl av Norg arna - Dtt btyr gjn at små mllomstor 14

15 Ett mtt syn kontrollkravn kommt ut av kontroll dt på td at poltkn grp nn PER GÅRSETH Konsnld PER GÅRSETH bdrft kk sjans tl å konkurr om dss oppdragn, s Gårsth Et ksmpl på dtt t anbud slskapt vurd, hvor man må ta på sg ansvart for å nsps 1000 bygnng Da s dt sg slv at du skal ha rmlg stor fnansll lstkkmssg muskl for å bl md konkurransn LOMMEKJENT Hansth dn fordln at d båd akkurat stor nok tllgg tl at d n nngånd kjnnskap tl lstkkn Nord- Norg - Blant annt v gått tl anskaffls av n bobl tl nhv td på vn md folk matll Nå s v på om v skal kjøp fl Mang std dtt dn nst måtn å få tl n jobb utn at oppdragt knkks av utgft For t stadg tøff markd kostnadskontrolln alfa omga Alt dtt btyr gjn at dt stlls knalld krav tl d skal vær ld ut bdrftn Hansth nnså fort at dt kunn vær lurt å sørg for kstn hjlp nnldt t samarbd md nnl - V føl at dtt vært n suksss, s Gårsth nnl lag skrddsydd opplgg for Hansth, hvor bdrftn så bruk ltt av tdn tl å oppdat d ansatt rnt faglg organsasjonsmssg VIKTIG Å LYTTE Mn hva så n god ld? - For å s dt sånn, jg tror dt n grunn tl at Gud skapt mnnskt md én munn to ør Non gang kan dt vær lurt å lytt, s Gårsth Slv bgynt han ld alld 28-årng fortsatt md dt - Non gang føl jg at man kanskj ovproblmats dt å ld Dt trng kk vær så kstrmt vansklg My kok nd tl å bhandl folk ordntlg å skap t godt arbdsmljø Gårsth av dn klar oppfatnng at t dårlg arbdsmljø vrk drkt ngatvt nn på bunnlnjn, båd form av lav omstnng høy sykfravær Og d han nn på t annt vktg pong, nmlg arbdsmoral DRAMATISK FORSKJELL - Tdvs kan dt s ut om skoln stor grad tatt ov dn oppdragrolln forldrn hadd før For når v hnt nn lærlng, så kan dt vær dramatsk forskjll på kulln Non kstrmt motvt, arbdsvllg dsplnt Andr lur på når dt kaffpaus om dt grt at d tar n sykdag på frdag for å få langhlg For Hansth Holdng går butkkn godt, mn når man jobb n bransj hvor snttfortjnstn 5-8 prosnt, s dt sg slv at dt små margn - Hvs du stt gjn md 5 kron p 100- lapp, så skal dt kk my tl før du bst fall går null, s Gårsth 15

16 Egn konflktkomp NETTNÅ God mon: En ld bygg opp bdrftns ntn konflktkomptans står langt bdr rustt tl å skap t monsk arbdsmljø hvor dn nklt mdarbd får sjansn tl å blomstr 16

17 tans Evnn tl konflktløsnng ssnsll dagns ldroll, skrv prramld Stn Brg Rngsth dnn artkkln INNLEDNING I nnl v mkt n øknd pågang forspørsl om bstand tl å løs opp ulk konflkt Dss konflktn kan vær mllom ld, mllom ld mdarbd mllom mdarbd Dt å sørg for at ld mdarbd får utvklt sn «konflktkomptans», bør dfor stå høyt opp på agndan for vrkht ønsk n postv oppbyggnd bdrftskultur Mn først: Ordt konflkt komm fra dt latnsk ordt «conflctus» btyr sammnstøt I n organsasjon kan v ha dss sammnstøtn rlatt tl båd sak pson Dt å ha unght mnngsbrytnng knyttt tl sak vktg for n organsasjon, llustrs organsasjonslttaturn gjn slk: - PRODUKTIVITET + - KONFLIKTNIVÅ + 17

18 Når dt gjld konflkt knyttt tl pson, stll mdltd dt hl sg t annt lys Psonkonflkt forblr uløst, vl alltd før tl stor nglkkasj n vrkht Dtt gjld kk bar d drkt børt, mn påvrk så kollga rundt partn Et tma bgynn unght på sak, kan fort smtt ov manglnd tllt trygght rlasjonn mllom mnnsk I rolln ld blr dt dfor vktg å bruk av sn td klokskap tl å forbygg løs opp psonkonflkt Så hva blr da sntralt for n ld ønsk at ngtappnd psonkonflkt gn organsasjon holds nd på t mnmum? Jo, tnk v først må ldn slv utvkl sn gn konflktkomptans Dtt må dt sørgs for at rstn av organsasjonn blr gtt tlgang tl dn samm komptansn Ndnfor gjngs non sntral faktor v mn dt vktg å få bvsstgjort trnt på når dt gjld utvklng av gn konflktkomptans Husk mdltd på at bvsstgjørng aln kk tar dg no særlg vd Dt først når v vlg å trn på dt v bltt oppmk på, at gn utvklng kan fnn std SKYGGESIDER OG ROBUSTHET Psykatn Carl Gustav Jung påpkt alld på bgynnlsn av 1900-tallt at v mnnsk såkalt skyggsd n dl av vår undbvsstht I bgrpt skyggsd la han all typ følls v forbnd md skam ll skyld Eksmpl på slk følls kan vær snn, rrtasjon, aggrsjon, msunnls, grådght, latskap mv Dss ubhaglg føllsn n sntral dl av konflktns kjn Ell rtt sagt vår manglnd vn tl å håndt kontroll dss føllsn Utvklng av gn konflktkomptans avhng dfor av at v bgynn å ønsk vår gn skyggsd vlkommn når d aktvss V må trn på å ankjnn dss skyggsdn Dtt må v trn på å vurd hva v skal forta oss når skyggsdn aktvtt Dt først tt at dnn vurdngn gjort, at v skal bslutt gn raksjon handlmåt V må unngå at v blr n slav av vår gn mpuls Skal v lykks md dt må dt lggs nn n forsnkls mllom mpuls handlng Dtt avgjørnd for å kunn utvkl n slvstndg modn psonlght Dt handl dfor om å kunn tll tl 10» når v opplv at gn skyggsd aktvss Jung var tydlg på at dt kun d føllsn v bvsst v kan kontroll Ell sagt motsatt dt v ubvsst n tndns tl å kontroll oss Når dss føllsn tar kontrolln ov oss, vl m prmtv umodn utgav av oss slv åpnbar sg En norsk psykol båd forskt, skrvt jobbt my md konflkthåndtng Jan Atl Andsn Han nn på my av dt samm Jung når han boka «Folkskkk uskkk på jobbn» s at «ord bar dn makt mottakn tllat» (2013, s 65) Md dt mn han at dt v slv kan vlg hvordan v skal rag, så d tlflln d non fornærm ll provos oss At man da kk rag affkt, mn dmot øv sg på å håndt d ngatv føllsn da aktvss, vl vær dt først stor skrttt dt å unngå å havn uønskd konflkt Utvklng av gn konflktkomptans handl dfor blant annt om å trn på å akspt, vdstt kontroll d føllsn lgg vårt skygglandskap Andsn stt fokus altså kk først frmst rttt mot d provos fornærm andr Han rtt dmot sn oppmkht mot mottakn av dss provokasjonn vår vn tl å skll mllom mtt dtt Hva dt gjør at v vlg å bruk td oppmkht på non bar tapp oss for ng kraft? «Dn tar ansvar, frgjør sg Jg kk ansvar for dn andrs værmåt, mn v ansvar for vår gn raksjon», s han (Andsn, s 148) Andsn provos mulgns mang når han hvd at «Voksn konflkt, rgl barn stor kropp» (Andsn, s 21) Et lt skjvt ord fra n annn oft nok tl at vår «autoplot» bgynn å s sg om tt allt støttspll Trn opp dn gn robustht budskapt fra Andsn Bl voksn! Dt kan vær på sn plass mnn om at vår kjnt flosof Arn Næss boka «Lvsflosof» (1998) oppfordrt oss tl å vær barnlg gjnnom lvt Md dt mnt han lkn Han brukt kk ordt barnslg VÅR INNSTILLING I boka «Konflktns anatom» (2011) trkks «vår nnstllng tl andr» frm nøkkln tl dt avgjør om hvorvdt v n tndns tl å havn psonkonflkt Evn du å s vrklghtn fra dn andrs pspktv du stand tl «å s dg slv dn andr»? Kan du svar ja på dss spørsmåln, du dn nnstllngn tl andr gjør at dt svært lt sannsynlg at du havn psonkonflkt Går du dmot fra n «jg-du-nnstllng» tl n «jg-dt-nnstllng» dn rlasjon tl andr mnnsk, dt mdltd fort å havn på glattsn Når dt storm Når dt blås vst, dt ldns Hva gjør du når du skal hnt dg kaff på jobb dt vs sg at kanna blr tom tt at du fylt opp dn gn kopp? Ell hva gjør du når du tatt dt sst toaltt-tørkt? Hvordan argumnt du ov dn partn/ktfll når d t sykt barn n av d må vær hjmm fra jobb - blr dn andrs jobb lk vktg dn? Hva md når du ut kjør bl n sn høstkvld, dt bak n svng dukk opp n bl plantt langlysn rtt på dg - gr du vdkommnd t sgnal vd å blnk kort md lysn, ll slår du på dn gn langlys hold dm på nntl dn andr fått slått av sn? Hva md når du på tur hjm s at bnsn-nåla havnt nd på rsvtankn - sørg du da for å få fylt opp tankn, ll ovlat du dn oppgavn tl dn nst skal ut å kjør? Hva du vlg å gjør ksmpln ovnfor, md på å llustr hvlkn nnstllng du tl andr mnnsk Er dn grunnlggnd nnstllng at du btrakt andr lk vdg md dg slv? Ell du ubvsst utvklt t tankstt t handlngsmønst d du btrakt andr mndr vdt nn dg slv? 18

19 oppgav å sørg for at man komm nn smul farvann kan rydd opp dt dann grunnlagt for konflktn Hvs man først går ov n «jg-dt-rlasjon» tl t annt mnnsk, oppstår dt umddlbart t bhov for å rttfdggjør sg slv Dtt bhovt tlfrdsstll v nklst md å btrakt dn andr md t anklagnd blkk V blr kk lngr opptatt av dt å fnn løsnng Dtt mdltd svært smttt, no mdfør at v dfor samtdg nnbyr dn andr tl å svar md samm mynt Dt dnn mkansmn btgns n «konflktallans» Har man først havnt n slk konflktallans md n annn, vl dt så oppstå t bhov for å rttfdggjør vår gn ngatv holdnng adfd ovfor dn andr partn Hvordan kan v så gjør dt mst mulg ffktvt? Jo, dtt gjør v bst gjnnom å blås opp ovdrv dn andrs fl I vår strbn tt å rttfdggjør oss slv, vl v bnytt nhv mulght tl å tolk dn andr vst mnng Ovnnvnt mkansm dt vktg å vær oppmk på Når v først havnt n konflktallans, vl v altså ubvsst frmprovos m hos dn andr av dt v utgangspunktt bklagt oss ov V får altså hvandr tl å gjør m av d tngn v hvd at v kk lk hos dn andr Fra boka «Ldskap slvbdrag» (2009) jg hntt følgnd ksmpl llustrasjon på dt ovnnvnt: Et ktpar lagt sg for kvldn I naborommt sov ds baby Mdt på nattn våkn far av at barnt skrk Hans først nnskytls å stå opp for å ro barnt Imdltd avvnt han ltt Han s på sn kon lgg vd hans sd Har kk hun hørt at barnt gråt? Lat hun hun sov? I stdt for å følg sn først nnskytls, å stå opp gå ov tl barnt, han nå bgynt å btrakt sn kon anklagnd - Hun juks, hnsynsløs, utakknmlg, uføl lat Jo lngr han tnk, jo m voks hun frm t monst for hans ndr For å kunn rttfdggjør sn gn atfd, jo å bl lggnd, han nå bltt «avhngg» av å btrakt sg slv t off Som n dtarbdnd, rttfdg, føl far ktmann I løpt av t blunk han altså gått fra t «jg-du-forhold» tl t «jg-dtforhold» tl sn kon En konflktallans skapt Fln mang gjør når man først havnt n konflktallans, å forsøk å forandr dn andr D flst av oss forsøkt dtt, mdltd nnstt at dtt kk non spslt vllykkt stratg Dt blr dn andr avgjør om vdkommnd vl ndr sg Dn nst v kan få kontroll på, oss slv Vd å ndr vår gn nnstllng ovfor andr, kan v mdltd så ha at håp om å forløs ndrng hos dn andr Et hovdpong følgnd: «Uanstt om adfdn du møts md myk ll d, mk du lkvl psonns grunnlggnd nnstllng tl dg øyblkkt Og dt dn andrs grunnlggnd nnstllng, dt lgg und atfdn, v rspond på først frmst Bvsst ll ubvsst«vår grunnlggnd nnstllng kan dfor aldr bl n tknkk ll fdght Dt stkk dyp nn så Langt dyp Dt vår nnstllng holdnng avgjør om v vrklg vll dn andr vl Dt dt v ubvsst avslør gjnnom vårt tonfall, kroppsspråk blkk Om v vl ll kk Ordn formdls, blr da m undordnt Form blr vktg nn nnhold 19

20 FRAMSNAKKING OG PERSONKONFLIKTER Dn 10 jun 2010 brukt Kronprns Haakon Magnus ordt Framsnakkng n tal d han forsvart sn søst Ukn forkant hadd hun fått my krtkk følg av at hun hadd hvdt at hun kunn kommuns md død mnnsk Kronprnsn sa taln at man hll bør framsnakk stdt for å baksnakk Framsnakkng t rlatvt nytt ord/bgrp dt norsk vokabulart Så hvor hntt Kronprns Haakon dtt bgrpt fra sn tal? I forrg utgav av NETTNÅ hadd v t ntvju md Andøy-mannn Svn Spjlkavk Dt han rgns for å vær opphavsmannn for bgrpt framsnakkng Norg Fra t ntvju md Spjlkavk nttavsn Vståln onln, publst dn 21 mars 2010, sts følgnd: Dtt no lagt mg på hjtt mang år Dt skjdd no på lunsjrommt på mn arbdsplass for mang år sdn forandrt mg m nn andr tng Han snakk varmt om Rgmor Anna Dava Dt var hun sto bak hndlsn altså prgt Spjlkavk på n slk måt at han konstrut opp t nytt ord følg av dt skjdd på lunsjrommt V satt n gjng rundt t lunsjbord pratt skt om mangt mang Da sa plutslg Rgmor at om ngn hadd no postvt å s om andr, så vll hun rs sg å forlat rommt Og dt gjord hun Dt gav mg n kraftg tankvkk dt nok dn nkltstånd handlngn prgt mg mst, s n ærlg Spjlkavk Når jg ulk fora tar opp tmat framsnakkng, bruk jg å nnld md å stll følgnd spørsmål: Hva kjnntgn pson oft framsnakk andr? Svarn da komm kan oppsumms følg: - d raus, trygg tlfrds - d mon md sg slv sn omgvls - d nn god slvfølls - d styrk dt ntn samholdt på n arbdsplass - d god lagspll - d vrk konflktdmpnd t arbdsmljø Ovnnvnt karaktstkk nnbær at framsnakkn gjnnom å framsnakk andr så ndrkt framsnakk sg slv Ja, ls gjn dn stnngn n gang tl! Dtt btyr at n postv «bffkt» av å framsnakk andr, at man ndrkt så framsnakk sg slv Dtt så hlt tråd md dt dn dansk flosofn Sørn Krkgaard formdlt I bokn Entn - Ell ntrodust han bgrpt «fordobllsn I dt la han at dt jg gjør mot andr, gjør jg så mot mg slv Gavn gjør no md gvn, smlt md dn sml, tlgvlsn md dn tlgr, krnklsn md dn krnk, framsnakknga md dn framsnakk osv D flst av oss vl så skrudd sånn sammn at v rag postvt når v får kjnnskap tl at v bltt omtalt av n kollga ll ld god ordlag Dt bdrar tl å bdr vårt slvbld I tllgg dt nærlggnd å h tnk sg n postv smttffkt dt nok ltt å vll dn andr vl når hun vl mg vl Og v husk fra tdlg artkkln - pson vl andr vl n tndns tl kk å havn psonkonflkt Bast på dt ovnnvnt, dt nærlggnd å g følgnd råd tl ld ønsk å forbygg psonkonflkt gn organsasjon: 1 Forstå btydnngn av styrkn lgg Eksmplts makt Ønsk man n bdrftskultur prgt av framsnakkng, må ld gå foran md å framsnakk andr Dt alltd no du kan framsnakk hos n pson 2 Få dn gn mdarbd tl å rflkt ov hva kjnntgn pson framsnakk andr Du vl fort mk at d får lyst tl dntfs sg slv md dss gnskapn OPPSUMMERING Dt d ubhaglg føllsn, vår gn ansvarsfraskrvls vår grunnlggnd nnstllng tl andr mnnsk kjnn psonkonflkt Vårt bhov for å rttfdggjør gn tank, holdnng handlng n konflkt, gjør at v nd opp md å grav oss nda dyp nd konflktn Ld trng å trn på å bygg opp sn gn konflktkomptans Et mnnsk md konflktkomptans kan ta mot krtkk motstand fra andr mnnsk utn å føl sg krnkt ll opplv at dt stlls spørsmål vd n slv ndvd En forutstnng for dtt, å trn på å ankjnn vurd hvordan v skal handl når vår skyggsd aktvtt Et sntralt budskap at dt v bvsst kan v slv kontroll, mns dt lgg dt ubvsst kontroll oss Vår «grunnlggnd nnstllng» ovfor andr mnnsk stor grad md på å avgjør hvor ltt v havn psonkonflkt Dt faktsk s på andr rll mdmnnsk lkvdg md oss slv Er man t «jg-dt-forhold» tl t annt mnnsk, blr dt avgjørnd å komm sg ov t «jg-du-forhold» V kan ha rtt ovflatn på n sak, mn lkvl ta fl på t dyp plan Dn dypst måtn v kan ta fl på lgg vår nnstllng tl andr I ldrolln dt vktg å vær oppmk på om hvordan folk snakk tl om hvandr En kultur prgt av framsnakkng, vrk konflktdmpnd n organsasjon I tllgg bygg man opp omdømmt tl båd dn nklt mdarbd tl vrkhtn D man ld vl bdra tl å skap t slkt kulturtrkk, må ldn slv gå foran md å framsnakk andr D flst mønst, van uvan v utvkl tl å bl n dl av oss, skj ubvsst Dt vktg å husk at d dss skal ndrs, så må dt dmot skj gjnnom bvsst trnng En forutstnng for å bgynn å trn mdltd at man lyst Lyst tl å utvkl sn gn andrs klokskap, modnht robustht Sn konflktkomptans 20

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

30ÅR ARTS & CRAFTS 1984-2014 MED NORSK SMYKKEDESIGN 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS

30ÅR ARTS & CRAFTS 1984-2014 MED NORSK SMYKKEDESIGN 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS Arts & Crafts 30 år 2014 / GRATIS AVIS 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS 1984-2014 Norsk 1984-2014 Arts & Crafts 30 års jubileum 30år smykkedesign MØT DESIGNERENE Å designe smykker er en lang og komplisert

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer