MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti"

Transkript

1 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd innsjø mach-stauants.com

2 Maché ov hl vdn Kjæ gjst! Vi ha gunn til å fi: Maché fyll 30 å i å! Vi takk all vå mdabid fo dn nom suksssn vi ha opplvd! Dt d som hv dag søg fo at Maché ha så mang fonøyd kund. I våt vait jubilumshft la vi blant annt t mdabid som ha abidt lng hos oss komm til od. D husk tilbak på sin gn hlt spsill høydpunkt. En «tidsstål» vis hvodan Maché ha utviklt sg d sist 30 ån. I tillgg fotll fl av gjstn vå sin hlt spsill Maché - histoi. Flls fo vå viksomht, båd da vi statt og i dag, at vi alltid sats på fisk åva. Og hva fisk nn ut fa gn hag? I fl å ha fl Maché -stauant hatt sin gn uthag, uanstt om d ligg midt i Toonto ll vd motovin i Slovnia. Sammn md dilig ut sv vi dg i dnn utgavn n dobbltsid md antipasti. H finn du tips, oppskift og akkuat slik du fovnt dt av Maché. En fisk hilsn og takk fo tillitn i all diss ån! Oliv Alth CEO Maché Intnational md kollg Maché JEM Ny adss i Singapo kan nyt n kombinasjon av dt uban i n haglignnd oas md hjmmlagt pizza og pasta, fisk salat ll and smått. Og vi kspand yttlig i Singapo: Alld sn i å vil vi åpn fl ny spisstd. Md d to Maché -stauantn VivoCity og Somst, som bgg fmstå i kjnt svitsstil, samt dt populæ ba- og bistokonsptt Raffls City, ha Maché alld væt psntt i Singapo i fl å. Nå ob vi også vstsidn av byn og åpn n ny stauant md undt 80 sittplass i JEM, dt tdj støst handl-, fitids- og fotningskomplkst i dn pulsnd stobyn. I alt 18 ansatt ha sidn sluttn av mai søgt fo at kundn tivs. Gjstn 30 å Maché : Pssn sa dtt i 1983 ÅPNING AV DEN FØRSTE MARCHÉ-RESTAURANTEN Stuttgat Zitung, 31. oktob 1983: Dn ny Mövnpick- stauantn «Maché» i Königstass åpn kommnd onsdag som n hutigmatsstauant på høyt nivå Midt i dt spnnnd lokalt, som bstå av fl dl md ulik atmosfæ, kan gjstn stt sammn sin gn ønskmny utfa dt d finn på makdt. Fdigtt finn man ikk hos Maché. Dt som tilbys på d kald og vam bufftn gaantt fiskt. ( ) Alt tt lyst og smak, kan gjstn bvg sg mllom koslig bindingsvkshus i ustikal stil ll slå sg nd i hagkafn. ( ) Hl hund ansatt vil fa 2. novmb ( ) søg fo at gjstn kan spis og væ fonøyd. Dt man spa på å tilby slvbtjning vil ( ) komm gjstn til god: Pisn fo dt fantastisk tilbudt ligg på t svæt hygglig nivå. Michala Kainz LIDENSKAPELIG POTETBONDE Michala Kainz vokst opp md pott. På gådn sin dyk dn ung bondn pott som lvs til kund i omådt, f.ks. Maché Schwchat i Østik. I olabuks og t-skjot stå pottbondn sammn mon på innhøstingsmaskinn og fjn d støst jodklumpn fa pottn. Fan sitt bak attt i takton. Mllom 20 og 30 tonn pott høst familin Kainz p å p hkta. Ett innhøstingn lags pottn i kjølig og møk kjll. Alt tt bhov bli d sott og fylt i skk fø d lvs til kundn. FAMILIEFELLESSKAP Alld som ban hjalp Michala Kainz til på gådn i Htzmannsdof som ha væt i familins i i fl gnasjon. Vd åsskiftt tok hun ov gådn, no som bty t stot ansva fo 23-åingn. «Dn støst utfodingn væt, fodi man ikk kan påvik dt. Fost om vån og mngdn ndbø påvik pottns støls og kvalitt i sto gad», fokla Michala kainz. Hun svæt glad fo å kunn abid i og md natun: «Dt å væ bond svæt vait og gi sto avvksling: Du abid på jodt og lv poduktn til kundn, mn dt bli også n dl kontoabid.» HVEM ER HVEM I POTETENES VERDEN Familin Kainz ha sidn mai 2010 lvt pott til Maché Schwchat hv ll annn hv uk. Alt tt bhov, vil dt si undt 1000 til 1800 kilo pott p månd, no som tilsva mllom 14 og 15 tonn p å. Fo dt mst bstill Maché Schwchat pottsotn Ditta. Dt n fast sot som gn sg godt til nstn all tt, og spsilt godt til pottsalat, kokt pott, stkt pott og pomms fits. Til pott- stapp, pottlapp, supp og gatng anbfal Michala Kains i tillgg til Ditta også Maabl som hun også dyk. Sotn Eika og Annabll kokfast tidligsot som høsts alld i sommmåndn. «En god pott fast, lys gul inni og hold fomn slv nå dn koks.» Dtt kjnntgn som gjø at slv n lgmann kan kjnn igjn t kvalittspodukt. Michala Kainz lv slv pottn til Maché -kokkn Pét Kiss. Mnnsk og Maché Å LAGRE POTETER HJEMME En jodkjll idll. Mn dt d fæst som ha tilgang til n jodkjll, og dt gå også fint å buk t lagom md god lufting. Pott lik å ha dt kjølig og møkt. Dsom knolln føst vasks tt fø d skal tilbds, vil d hold sg lng. 2 MARKEDSBOD MARKEDSBOD

3 Smat tips fa Maché Smat tips fa Maché Antipastioppskift hos Maché! Fa 17. juli til 11. august fisk antipasti tma hos Maché. Du finn m infomasjon på: mach-stauants.com/pomotion ITALIENISKE DELIKATESSER I Italia gn d flst middagn som dagns hovdmåltid. Da bgn man god tid til å gld sg ov dt kulinaisk mangfoldt. En kompltt middag bstå av fott (antipasto), n pastatt, hovdtt og dsst. På italinsk stauant dt vanlig at d ulik antipastittn psnts i n glassmont, slik at gjstn slv kan stt sammn t utvalg tt gn smak. Dilig apptittvkk hos Maché ANTIPASTI «Buschtta ai pomodoi», «Funghi ipini» ll «Insalata con capaccio di zucchin» ba navnn på d italinsk fistlsn gi dg vann i munnn. Diss god apptittvkkn kan du også nklt lag hjmm hos dg slv. (Bakt fnnikl) Finocchi al fono Ingdins til 4 posjon: 600 g fnnikl 200 g chytomat 2 EL olivnolj 5 g basilikum 1 støkn ts havsalt 1 klyp malt, sot ppp Maché ssongoppskift Tilbdning: Vask fnnikln og tøk dn godt fø du skjæ dn i mind dl. Blansj 10 minutt i koknd vann. Vam ovnn til 200 C. Vask og dl chytomatn i to. I våt ny hft md ssongns oppskift avslø Maché hvodan du kan lag aubgingatng. Pnsl n gatngfom md olivnolj. Lgg fnnikl og tomat i fomn. Tilstt salt og ppp, og stk vd 200 C i 10 minutt. Hakk basilikum fint, og stø dn ov dn stkt fnnikln. Antipasti d små ttn som svs føst i t italinsk måltid, t måltid som oft kan bstå av fl tt. Og nå du lag dm, skap d askt n hygglig, italinsk stmning hjmm hos dg slv. Ulik typ buschtt blant d all mst kjnt antipastin: istd bødskiv md hakkd tomat ll tt og sltt ba md hvitløk, olivnolj og salt. Mn dt italinsk kjøkknt kan slvfølglig by på my annt også: Typisk også spkskink og pøls i all vaiant samt stkt aubgin, squash og sopp ndlagt i olivnolj. Fisk mlon ll maint fisk og sjømat også populæt. DOLCE VITA À LA CARTE Oppinnlsn til antipasti finn man antaklig i nssansn. På dn tidn bl banktt åpnt og avsluttt md n kk kald tt på n bufft. Også i dag svs d flst antipasti kald, non lunkn og kun sjldn d viklig vam. Vam antipasti pass bst fø ltt tt, mns kald antipasti pass spsilt godt til litt kaftig måltid. Og sidn smakn til kald antipasti utvikl sg bst tt at d ha blitt maint i olivnolj i kjølskapt nattn ov, kan d ltt tilbds dagn fø og i stø mngd. ITALIANITÀ À LA CASA Du kan ltt lag antipasti hjmm hos dg slv. Finns dt no bd nn å ovask gjstn sin md t utvalg fisk antipasti? Gønnsak som papika, tomat, squash, sopp, olivn og bønn all vlgnt dt ba smakn som stt gnsn. Stk gønnsakn i olivnolj md litt hvitløk og salt, main md fisk ut, tilstt om ønsklig litt balsamico og la dt bli kaldt. Nå gjstn komm, skjæ du ba opp litt loff ll ciabatta som spiss sammn md d italinsk godbitn. ANTIPASTI ANTIPASTI Italinsk fott du kan lag slv Italinsk fott du kan lag slv mach-stauants.com mach-stauants.com Til å ta md & nyt Til å ta md & nyt Du finn fl god oppskift på antipasti i våt ny hft md ssongns oppskift «Antipasti», Du finn dt gatis i all dltaknd Maché -stauant fa 17. juli til 11. august. Tips fa Maché : Md basilikum, timian og osmain fa gn uthag (s tips sid 10) smak d slvlagd antipastin nda bd buon apptito! 4 MARKEDSBOD MARKEDSBOD

4 30 å Maché : Gjstn fotll t R O g F E 30 å N E Å T N S E GJ R OG FØ fih jst R E L L TE ÅR MED Østik vi ist til a h å 20 «I ov g ha vi n lik ln st N. tt i på skif øydpunk t føst h d l ti ss o t gld s M ach é l fj lls: H o p å vi n ti dns sp is v i v d n a l gg Glan ti md sp il s ø t s ig dil aus n p å. D nn p ss.» til fo ko st isjon fo o tt n tad li b a h n tu Batic S FRISKE R ÅVARER tohmi Svits Fiskht, nytls og tanspans: Slv tt 30 å følg Mach tidns puls. En samtal md Oliv Alth, administnd diktø hos Maché Intnational om suksss og fmtidsplan. og «Natulig fisk. dt i hl 30 å Gatul md jubil t!» Rnzo Blumnth dø Ma ch é am bassa al, Sv its «Nå vi på tuné md bandt våt, Nmjuci, sitt vi mang tim i bil på motovin. Hos Maché få jg alltid dt jg vil: n avslappt atmosfæ og n fskpsst applsinjuic. En gang kom vil til Maché Mosonmagyaóv á i full snøsto m tt å ha kjøt bil i fjotn tim. Jg bl så glad ov at dt sto gssløk på bodt og at man kunn btjn sg slv hlt til jg fosto at dn gntlig ba va til pynt» Némth Juci Sang i bandt Nmjuci, Ungan «I ti å ha Maché væ t n k sklu patn fo siv oss i Euo p a. Ku n d n vå os fohold t mllom p y tls, dn is og flo tt og in nbydnd psntasj o n n av m atn og d vnnlig m dab id n. V i gatu Maché m l d 30 fin å og fantast g jst fih isk t.» Michal Ku Busisn.cc 6 MARKEDSBOD tz, Østik M a ch é til n oas ø gj å t a kl a h «D ts av m idt i St ut tga d m an ka n slapp Dt n st n gat iv. um t n s sk ti h k fin n s M a ch é k ik t d at si å j g h a M a ch é du sc h ön é ch a M. by l i al ic h vo n di fo t.» ill w d i w i n, t O G jst v d åp ni ngn i St ut tga t i å Maché og fotsatt lik populæ. Hva oppskiftn? Vi tilby gjstn n opplvls som kan opplvs md all sans! Alld vd inngangn få man øy på dn fagik salat- og gønnsaksbufftn. Nå man gå fobi stauantns gt natubaki, ligg duftn av fskt bød i luftn. Røstin tilbds foan øynn på gjstn som s at dn stks gylln, fø dt tid til å nyt. Vå t viktigst fodl: alltid fisk åva, god smak og føstklasss kvalitt dt n uslålig kombinasjon! Hvo finn du inspiasjon til ny oppskift? Jg utdannt kokk og lsk å lag mat, og du finn mg oft vd kjln nn på kontot. Foig uk Canada, i dag Tyskland og i mogn Singapo. D du kjnn tidns puls d la jg mg inspi. På hvilk omåd komm Maché til å sats i fmtidn? Tilbak til øttn, tilbak til byn. I oktob planlgg vi åpningn av t hlt nytt konspt i Züich. Md hvilk ovaskls planlgg Maché å ob uban hjt? Dt ny konsptt bas sg slvfølglig på dt som føst og fmst kjnntgn Maché : fisk åva, kvalitt, natulight og tanspans. Nå dt komm til dsign, kommunikasjon, utfoming av lokal og tilbud, vil dt imidltid skill sg ut fa d nåvænd Maché -stauantn. Vi gå ny vi innn gilling og sats på n japansk tkullgill. Md pfkt stkt gillmat og tilhønd saus, suptynn og spø goumtpizza samt my fisk salat og gønnskap ønsk vi å tilby gjstn dt all bst! Hva ønsk du dg fo Maché d nst 30 ån? At vi sats fullt på dt vi to på og ikk glmm å stt gjstn og ds bhov i fokus! Oliv Alth CEO Maché Intnational «Fo 30 å sidn va Maché n gastonomisk pion: alltid fiskt, maksimal tanspans, kjøkkn midt i stauantn t konspt som satt standad fo n hl bansj. Dn suksssn d nå opplv ov hl vdn i høyst gad fotjnt. Hjtlig til lykk, og alt godt fo d nst 30 ån!» Gtl Wiß, bansjkjnn og sjfdaktø fo Food Svic Euop mach-stauants.com

5 Et fiskt tilbakblikk 30 ÅR MARCHE Maché -unifom dn gang da Gønnsak tilbds fotløpnd Maché -unifom i dag Juic alltid håndpsst 2005: føst Maché natubaki 1983: Dn føst Maché -stauantn åpn i Stuttgat (D) Salat fa bøndn i gionn 1995: Intnasjonal kspansjon 2010: Maché Bookfild Plac Stt Lvl 2007: Nytt hovdkonto i Kmptthal (CH) 1986: Rgional lvandø 2001: Picky bli Maché -maskott 2007: Maché VivoCity : Dn føst Maché -stauantn åpn i Stuttgat (D) «Onsdag 2. novmb åpn vi vå ny stauant. Dn ht «Maché» og ligg i Königstass. Dt ikk n stauant. Dt n stauantvdn.» 1986: Føst Maché i Svits Maché Nunkich Øst ikk ba dn føst Maché -stauantn i Svits, mn også dn føst vistauantn. 1986: Rgional lvandø Fo ksmpl familibdiftn Schüch Gtänk i Rothnbug som blant annt ha lvt dilig, fuktig plmost til Maché Nunkich Øst og Vst (CH) fa 1986 og hlt fm til i dag! 1988: Maché numm 10 Åpnt i Hambug. 1991: Maché kspand Til Østik, England og Canada. 1995: Maché Fläming Vst Føst Maché langs dn tysk motovin. 1995: Intnasjonal kspansjon Maché undtgn fanchisavtal i Isal, Koa, Indonsia og Hong Kong. Dtt fulgt åpning i Italia, Koa og Isal. 2001: Picky bli Maché -maskott Dn myk måkungn Picky s dagns lys. 2003: Nu CEO Oliv Alth Oliv Alth bli ny administnd diktø: «Dt vå visjon å tilby dt fiskst gastonomikonsptt.» 2005: Føst Maché natubaki 2006: Maché Lukovica Føst Maché i Slovnia. 2007: Nytt hovdkonto i Kmptthal (CH) Hovdkontot til Maché Intnational dt føst nginøytal fotningsbyggt i Svits. 2007: Maché VivoCity Føst Maché i Singapo. 2007: Maché Holmstand Føst Maché i Nog. 2007: Maché Schwchat Føst Maché i Østik. 2008: Maché Mosonmagyaóvá Nod & Sø Føst Maché -stauant i Ungan. 2008: Maché Bisto Daganic Nod & Sø Føst Maché -stauant i Koatia. 2010: Maché Bookfild Plac Stt Lvl Nyåpning Maché i Canada. 2013: Maché numm 4 og 5 i Singapo Maché JEM og Maché Asia Squa. 2013: Maché Mövnpick Züich Gld dg til t hlt nytt konspt Ekspansjon i USA Maché ob San Fancisco!

6 30 å Maché : Gjstn fotll D ansatts gn faing PERSONLIGE HØYDEPUNKTER 30 å hos Maché: Jutta Wik Maché Bookfild Plac Stt Lvl (CA) «Min føst abidsdag hos Maché Stuttgat va hlt vntylig: I dn nokså ubkvmm unifomn stipt blus md puffm og båtlu på hodt mått jg kok 40 kilo spagtti!», fotll kokkn Jutta Wik som ha abidt fo Maché i fl land: Tyskland, Nog, Svits og nå Canada. D bl hun fo kot tid sidn gjnkjnt av n ld dam fa Mannhim: «Du abidt da hos Maché Stuttgat!» Dn ld damn på undt 80 å hadd tt, og hun kunn til og md fotll Jutta Wik hvilk tt hun hadd lagt dn gang. 24 å hos Maché: Maximilian Üblhö Suppot Offic Maché Intnational (CH) D ansatt utgjø slv moton i bdiftn, og slik dt også hos Maché : Daglig ta d hånd om gjstns v og vl ll utvikl ny, fisk id. Mang ha væt ansatt i fl tiå. T av dm som ha væt ansatt lngst øp non av høydpunktn d ha opplvd hos Maché. Fa kokk til kulinaisk ådgiv og posjktld fo Maché Systms: Maximilian Üblhö ha klatt til topps på kaistign hos Maché. Han oft involvt nå ny makd obs, og så også i Slovnia i «Vi tok ov 13 stauant og innføt Maché -konsptt», fotll Maximilian Üblhö. I dnn piodn bodd han i Slovnia: «Slv om jg ikk kjnt spåkt, følt jg mg absolutt hjmm. Dn hygglig stmningn minn my min hjmmkanton, Allgäu, i Svits.» Dt å skull kspot mkvan Maché ut i vdn va n fantastisk faing fo Maximilian Üblhö. 29 å hos Maché: Tudi Stadlmann Maché Nunkich Øst (CH) Tudi Stadlmann ha væt n dl av Maché i Nunkich hlt sidn statn. Føst ngjod hun sanitæomådn: «Jg husk godt hvodan fu Mati og jg oft plid å jodl mns vi vaskt.» Dt likt gjstn så godt at d nstn ikk vill folat toalttt. I dag abid hun i slv stauantn som ligg i natuskjønn omgivls. Hun lsk kontaktn md kundn: «Dt jg lik all bst nå gjstn komm tilbak og spø: E Tudi Stadlmann h i dag?» Dt også gunnn til at hun fotsatt smil slv tt 30 å på samm abidsplass. «Hos Maché Tpanj bstilt jg n sandwich fo n tid tilbak. Kvinnn bak diskn så litt at på mg. Da jg foklat hnn hva jg vill, lagd hun mg n sandwich akkuat slik jg vill ha dn. Ett to uk kom jg tilbak til samm Maché. Kvinnn kjnt mg igjn og sput mg om hun skull lag n sandwich til mg i dag også. Dt dt som gjø at Maché annlds. Tusn takk, og fotstt slik!» Majan Fiš Kafflvandø, Slovnia «Btjningn sup. Jg bli så glad nå d ansatt møt mg md t smil om mognn.» Jams Russl Canada «Fo kot tid sidn va jg på vi md vå limousinsvic til St. Moitz md ussisk gjst, og undvis invitt jg dm md inn hos Maché Glanland. D ovaskd uttykkn da d så dn ikholdig bufftn komm jg aldi til å glmm. D opplvd n kulinaisk is gjnnom Svits på t minimum av plass.» Stphan Roh Limousinn Svic M.C.R. Moving Consultant & Rlocation, Svits «Fo å sik at vi alltid skal kunn tilby kundn vå føstklasss svic, sats vi på stabil og langvaig fotningsfobindls. Nå dt gjld Maché -stauantn, så vt vi at gjstn vå i god hnd. Dfo bli n paus på isn n god opplvls» Maco Gössi Busslskapt Gössi, Svits «Vån 2009 bl Bat og jg kjnt via intntt. Føst gang vi møtts va på Maché Kmptthal, fodi stauantn lå paktisk til fo oss bgg to. Dt va ikk kjælight vd føst blikk, mn vi likt hvand godt. Dt som va mnt å skull væ n kot kaffpaus bl til n t tim intns samtal inklusiv dsst. I å giftt vi oss, og omantisk som vi, mått vi lgg fiingn til stdt d vi taff hvand føst gang. D ansatt hos Maché aangt t fantastisk byllup fo oss. Og hvo mang kan vl si at d ha giftt sg i n vistauant?» Shily Bans Svits «Vi is alltid til Mdnbach Øst «Vi is alltid til Mdnbach Øst fo å spis is. Fo ikk lng sidn va vi litt snt ut, og isn va alld plasst i fysom- mt. Mn n av d ansatt hntt ut isn ba fo oss. Dt komm vi aldi til å glmm.» Wolfgang Haunzwickl Tyskland MISTET & FUNNET KURIOSITETER Dt finns nstn ingn gns fo hva gjst glmm hos Maché : JAKKE MED EURO Funnt hos Maché Tpanj (Slovnia). Mdabid Mija Cugmas ga jakkn md pngn tilbak til in og mottok n sjnøs finnlønn. BARN Funnt hos Maché Alacska (Ungan). Ett å ha folatt stauantn og kjøt 40 kilomt, fant foldn ut at d hadd glmt igjn bant. GEBISS Mistt hos Maché Bookfild Plac Stt Lvl (Canada). Gjstn tok ut gbisst og la dt på bttt mns han spist, og d dt bl gjnglmt. mach-stauants.com MARKEDSBOD

7 Maché Svits i sntum Maché Svits i sntum SCHWARZSEE MED SITT UNIKE FARGESPILL I følg sagnt skal vannt i Schwazs væ så møkt fodi t toll ha vaskt føttn sin i dn. Innsjøn ligg 1047 mt ov havt, og alt tt som hvodan solståln fall, funkl sjøn i magisk fagton fa tukisblått til bksot. Dn vill natun og dn god infastuktun i omådt lgg foholdn pfkt til tt fo n fi md hl familin. På dn såkalt hksvin som gå undt sjøn kan du læ m om sagn og vnty fa gionn, ta n fisk dukkt på badstandn ll kast dg utfo i Schwazs sommakban som gaantt få hjtt til å slå ask hos hl familin. MYSTISKE BLAUSEE Omgitt av høy fjll og ubøt natu ligg dn sagnomsust sjøn Blaus godt botgjmt i Kandtal. Blaus t idyllisk paadis midt inn i n pivat natupak (inngangspng) hlt utn tafikk. Blaus bl dannt fo ov å sidn som følg av t stinas. Fodi sjøn fotsatt få tilføt fiskt vann fa undjodisk kild, vannt glassklat. I vannkantn slyng dt sg n koslig sti md astplass og bålstd, t pfkt utfluktsmål fo omantik og natulsk. Og dn som lik dt litt m ksklusivt, kan lgg sg inn på hotll Blaus md gt økologisk oppdtt av øt og t pisblønnt kjøkkn. Svitsisk innsjø FRA TURKISBLÅ TIL BEKSORT Entn du fotkk badmoo md familin vd Schwazs, koslig tosomht i vak omgivls vd Blaus ll utfosk spon fa jodas histoi vd Lago Bianco og Lago No: D svitsisk innsjøn tilby fantastisk kasjon fo all. LAGO BIANCO UND LAGO NERO TO SIDER AV SAMME SAK Fa nod til sø, fa isb til palm i ov 100 å ha Bnina-linjn til jnbann Rhätisch Bahn kjøt på skinn h. D hvo d isnd møt dt imponnd synt av dn høyst fjlltoppn i Bniapasst, ligg også to innsjø. Lago Bianco og Lago No. Dt kun få mt som skill d to fjllsjøn fa hvand, og h bfinn man sg vd Euopas viktigst vannkild. Dt mlkhvit bvannt i Lago Bianco nn via Inn og Donau ut i Svathavt. Vannt Lago No nn nd i dn italinsk lvn Po og vid ut i Adiathavt. Fa sjøn gå dt n sikksakkvi nd til Cavaglia md sin nstn ti mt dyp jttgyt. M infomasjon om innsjø i Svits og and opplvls finn du på: 8 MARKEDSBOD MARKEDSBOD

8 Natulig Maché Maché fo ban Uthag vd vistauantn Dsom man ønsk å is til Tist vd Middlhavt fa Win ll Budapst, gå vin langs Slovnias lngst motovi, A1. Som n gønn oas vd n av Euopas mst tafikkt vi ligg Maché Tpanj og dt skylds ikk ba fagn på logon: på dnn vistauantn dyks dt ut, gønnsak og fukt. ALT FRA ROSMARIN TIL MELONER D ansatt hos Maché Tpanj ha sidn 2006 tatt sg av sin undt 80 kvadatmt sto hag md sto kjælight: Alt tt ssong dyk d i tillgg til kjøkknut som osmain, psill, gssløk, mliss og pppmynt også gønnsak, jodbæ og mlon. På kjøkknt buk d ingdinsn til å tilbd ulik tt, dsst og t. I tillgg kan gjstn ls m om d ulik utns buksomåd og gn- Litn, mn viktig! Midt i konto- og fotningskomplkst Bookfild Plac i Toonto spi og go dt. I 2010 byggt d ansatt hos Maché Bookfild Plac t divhus i stauantn som mål 2,2 x 1,8 mt. Rosmain, basilikum og and ut smakstt mainad, salt bakvk, dsst og juic. URBAN HAGE À LA MARCHÉ Bittt, sut, søtt ll kydt: fisk ut gi matn dt lill ksta. Fl Maché -stauant ov hl vdn dyk dfo ut og and podukt til gt bhov. Dt gjø også Maché Tpanj i Sovnia. skap i n bok, og tt vd sidn av bokn finns dt tøkd ut som man kan ta og lukt på. Uthagn i Maché Tpanj altså m nn ba n hag. Gjstn skal også læ om fisk ut og gjøs oppmksomm på podukt som innhold ut. Hvm vt, kanskj kan dt inspi dn n ll annn gjst til å anlgg n litn uthag på tassn? TIPS TIL DIN EGEN URTEHAGE Uanstt hvo litn balkongn din ll hvo smal vinduskamn, så ha du plass til n gn litn uthag. Dtt dt viktig å pass på: Ut dyks i små pott. D tng sol og bskyttls mot vindn. Utn bø skjæs nd glmssig, da voks d bd. Rosmain, timian, lavndl og salvi kv svæt lit vann. Ogano, psill, basilikum og gssløk må vanns oft. «Visst du at ød papika innhold m vitamin nn gønn? Gønn papika nmlig ikk modn nnå. Modn papika smak søt og som gl gul, oansj ll ød. D kt vitaminbomb og innhold lik my vitamin C som applsin.... du kan fi busdagn din hos Maché?» Måkungn Picky gld sg til å aan- g n mosom ttmiddag md flott busdagskak og mosomm lk. Hvilk Maché - stauant du kan fi busdagn din på, s du h: kids-vnts Løs oppgav md Finn 5 fil! Mosomm tomatbill Et fat md fagik ting du kan knask på n slvfølg på all sommlig banfst. Hva md mosomm tomatbill? Picky vis dg hvodan du lag dm slv md fisk tomat og mozzalla. Du tng: Mozzalla, sto chytomat, fsk ost, sot olivn utn stin, gssløk d «Hi ban!» H to oppgav fo d, fa ltt (b) til vansklig (bb). Oppgav 1: Flytt på n fystikk, slik at ligningn gå opp! Oppgav 2: I diss gnstykkn skal du lgg sammn (+), tkk fa (-), gang (x) ll dl (:). All stykkn ha samm løsning! Og slik gjø du dt: Skjæ mozzalla i skiv. Dl chytomatn i fi. Lgg to tomatbit som ving på hv mozzallaskiv, og lag små pikk av fsk ost på tomatvingn som du fst md tannpik. Stt n olivn som hod foan tomatvingn, og stikk to gssløkstå som følhon i olivnn og vips tomatbilln fdig. Dnn og and oppskift finn du på: com/kindkochn =? =? =? =? 10 MARKEDSBOD Løsningn finn du på baksidn. MARKEDSBOD

9 Fisk nyht fa Maché Tidlig og i dag: Maximilian Üblhö ha abidt hos Maché sidn 1. august 1989 og Lisa Schlodd sidn 1. janua x 200,- kon Gavkot fa Maché Hvo lng ha Maché ksistt? 100 å 5 å 30 å Dlta i vå konkuans! Snd oss svat via post til: SISTE FRIST FOR INNSENDELSE: 15. OKTOBER 2013 Konkuansgl: All ov 18 å som ha iktig sva kan dlta. Vinn kås vd loddtkning. Vinnn vil bli kontaktt skiftlig. Rsultatt kan ikk påklags. Mdabid som abid hos Maché Intnational ll ds famili kan ikk dlta. All dltak samtykk i at angitt adss kan buks til makdsundsøkls og klam. IMPRESSUM UTGIVER: Maché Rstauants Schwiz AG, Rdaktion Maktstand, Alt Poststass 2, CH-8310 Kmptthal, mach-stauants.com LØSNINGER SIDE 11: Oppgav 1: Oppgav 2: : :.. - -

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Markedsbod. Frisk og kjernesunn gjennom vinteren med Marché. På arbeidsreise. For kalde dager. I vitaminenes rike

Markedsbod. Frisk og kjernesunn gjennom vinteren med Marché. På arbeidsreise. For kalde dager. I vitaminenes rike Markedsbod Frisk og kjernesunn gjennom vinteren med Marché 03 2011 I vitaminenes rike Marché sesongfavoritt: Eplet fargerikt, rundt og sunt På arbeidsreise Marché intern: Medarbeidere underveis i friskhetens

Detaljer

Friskt, raskt og sunt også underveis Sommer 2009. Marché i Dalmatia Den dalmatiske kysten er et fantastisk reisemål.

Friskt, raskt og sunt også underveis Sommer 2009. Marché i Dalmatia Den dalmatiske kysten er et fantastisk reisemål. Friskt, raskt og sunt også underveis Sommer 00 Saftig fornøyelse Meloner består ikke bare av vann, men har mye mer å tilby. Innhøsting i skumringen Lette sommergrønnsaker i ny drakt. Marché i Dalmatia

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Kvalitet og friske råvarer også underveis Vinter 2009/2010. Søte fristelser. Med Marché ved Oslofjorden. Gulrøtter

Kvalitet og friske råvarer også underveis Vinter 2009/2010. Søte fristelser. Med Marché ved Oslofjorden. Gulrøtter Kvalitet og friske råvarer også underveis Vinter 2009/2010 Gulrøtter De er lekre, sprø og sunne. Gulrøtter gjør deg sprek! Søte fristelser For den som liker det søte er Marché et paradis ikke bare når

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. i SFO gjennom fire årstider. i Sande. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT i SFO gjennom fire årstider i Sande Økologisk fremtid - Drammensregionen Økologisk mat i SFO Målet med dette heftet er å gi et eksempel på hvordan en kan jobbe med å øke det økologiske matforbruket.

Detaljer

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling

Regional utvikling, inntektsnivå og behovsutvikling Fjll, Askøy, Sud Øyad Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli Dyamikk utfdi i t vkstmåd RAPPORT 04.03.11 Oppdasiv: B Vst iåd Rappt.: 7046.2 Rappts tittl: Rial utvikli, itktsivå hvsutvikli. Dyamikk utfdi i t

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Fotballfrues dagbok. et år med Norges største blogger

Fotballfrues dagbok. et år med Norges største blogger Fotballfrues dagbok et år med Norges største blogger 2 3 Kjære leser Jeg er så glad for at du holder boken min i hendene, og jeg håper du er nysgjerrig på innholdet. Denne boken er skrevet for å gi deg

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

EN SUNN START PÅ ÅRET HANDLER IKKE OM Å SPISE MINDRE. MEN OM Å SPISE MER.

EN SUNN START PÅ ÅRET HANDLER IKKE OM Å SPISE MINDRE. MEN OM Å SPISE MER. GRATIS MAGASIN: DET DU VET, HAR DU GODT AV NR.1/2010 bama.no EN SUNN START PÅ ÅRET HANDLER IKKE OM Å SPISE MINDRE. MEN OM Å SPISE MER. - GRØNNSAKER: HVER SIN SMAK. HVER SIN SKÅL - WOK, RATATOUILLE, PUREER

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer...

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer... Arbeidsbok 3/B1 FASIT Innhold Kapittel: Familie og venner... 2 Nita forteller om søsteren sin... 2 Avslørt... 4 Nitas familie protesterer... 6 Samir skriver e post... 9 Kapittel: Bolig... 12 Skeidar...

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn

Din vei til et. sunnere og. lettere liv. Alt om Go123. slik. Kom i gang nå. med Go123. gode råd. For resultater. KoStholdSPlAn Din vei til et sunnere og lettere liv Alt om Go123 slik u d r ø j g t de Kom i gang nå med Go123 rå gode råd For resultater KoStholdSPlAn 2 10 16 18 22 innhold 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20

Detaljer