MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti"

Transkript

1 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd innsjø mach-stauants.com

2 Maché ov hl vdn Kjæ gjst! Vi ha gunn til å fi: Maché fyll 30 å i å! Vi takk all vå mdabid fo dn nom suksssn vi ha opplvd! Dt d som hv dag søg fo at Maché ha så mang fonøyd kund. I våt vait jubilumshft la vi blant annt t mdabid som ha abidt lng hos oss komm til od. D husk tilbak på sin gn hlt spsill høydpunkt. En «tidsstål» vis hvodan Maché ha utviklt sg d sist 30 ån. I tillgg fotll fl av gjstn vå sin hlt spsill Maché - histoi. Flls fo vå viksomht, båd da vi statt og i dag, at vi alltid sats på fisk åva. Og hva fisk nn ut fa gn hag? I fl å ha fl Maché -stauant hatt sin gn uthag, uanstt om d ligg midt i Toonto ll vd motovin i Slovnia. Sammn md dilig ut sv vi dg i dnn utgavn n dobbltsid md antipasti. H finn du tips, oppskift og akkuat slik du fovnt dt av Maché. En fisk hilsn og takk fo tillitn i all diss ån! Oliv Alth CEO Maché Intnational md kollg Maché JEM Ny adss i Singapo kan nyt n kombinasjon av dt uban i n haglignnd oas md hjmmlagt pizza og pasta, fisk salat ll and smått. Og vi kspand yttlig i Singapo: Alld sn i å vil vi åpn fl ny spisstd. Md d to Maché -stauantn VivoCity og Somst, som bgg fmstå i kjnt svitsstil, samt dt populæ ba- og bistokonsptt Raffls City, ha Maché alld væt psntt i Singapo i fl å. Nå ob vi også vstsidn av byn og åpn n ny stauant md undt 80 sittplass i JEM, dt tdj støst handl-, fitids- og fotningskomplkst i dn pulsnd stobyn. I alt 18 ansatt ha sidn sluttn av mai søgt fo at kundn tivs. Gjstn 30 å Maché : Pssn sa dtt i 1983 ÅPNING AV DEN FØRSTE MARCHÉ-RESTAURANTEN Stuttgat Zitung, 31. oktob 1983: Dn ny Mövnpick- stauantn «Maché» i Königstass åpn kommnd onsdag som n hutigmatsstauant på høyt nivå Midt i dt spnnnd lokalt, som bstå av fl dl md ulik atmosfæ, kan gjstn stt sammn sin gn ønskmny utfa dt d finn på makdt. Fdigtt finn man ikk hos Maché. Dt som tilbys på d kald og vam bufftn gaantt fiskt. ( ) Alt tt lyst og smak, kan gjstn bvg sg mllom koslig bindingsvkshus i ustikal stil ll slå sg nd i hagkafn. ( ) Hl hund ansatt vil fa 2. novmb ( ) søg fo at gjstn kan spis og væ fonøyd. Dt man spa på å tilby slvbtjning vil ( ) komm gjstn til god: Pisn fo dt fantastisk tilbudt ligg på t svæt hygglig nivå. Michala Kainz LIDENSKAPELIG POTETBONDE Michala Kainz vokst opp md pott. På gådn sin dyk dn ung bondn pott som lvs til kund i omådt, f.ks. Maché Schwchat i Østik. I olabuks og t-skjot stå pottbondn sammn mon på innhøstingsmaskinn og fjn d støst jodklumpn fa pottn. Fan sitt bak attt i takton. Mllom 20 og 30 tonn pott høst familin Kainz p å p hkta. Ett innhøstingn lags pottn i kjølig og møk kjll. Alt tt bhov bli d sott og fylt i skk fø d lvs til kundn. FAMILIEFELLESSKAP Alld som ban hjalp Michala Kainz til på gådn i Htzmannsdof som ha væt i familins i i fl gnasjon. Vd åsskiftt tok hun ov gådn, no som bty t stot ansva fo 23-åingn. «Dn støst utfodingn væt, fodi man ikk kan påvik dt. Fost om vån og mngdn ndbø påvik pottns støls og kvalitt i sto gad», fokla Michala kainz. Hun svæt glad fo å kunn abid i og md natun: «Dt å væ bond svæt vait og gi sto avvksling: Du abid på jodt og lv poduktn til kundn, mn dt bli også n dl kontoabid.» HVEM ER HVEM I POTETENES VERDEN Familin Kainz ha sidn mai 2010 lvt pott til Maché Schwchat hv ll annn hv uk. Alt tt bhov, vil dt si undt 1000 til 1800 kilo pott p månd, no som tilsva mllom 14 og 15 tonn p å. Fo dt mst bstill Maché Schwchat pottsotn Ditta. Dt n fast sot som gn sg godt til nstn all tt, og spsilt godt til pottsalat, kokt pott, stkt pott og pomms fits. Til pott- stapp, pottlapp, supp og gatng anbfal Michala Kains i tillgg til Ditta også Maabl som hun også dyk. Sotn Eika og Annabll kokfast tidligsot som høsts alld i sommmåndn. «En god pott fast, lys gul inni og hold fomn slv nå dn koks.» Dtt kjnntgn som gjø at slv n lgmann kan kjnn igjn t kvalittspodukt. Michala Kainz lv slv pottn til Maché -kokkn Pét Kiss. Mnnsk og Maché Å LAGRE POTETER HJEMME En jodkjll idll. Mn dt d fæst som ha tilgang til n jodkjll, og dt gå også fint å buk t lagom md god lufting. Pott lik å ha dt kjølig og møkt. Dsom knolln føst vasks tt fø d skal tilbds, vil d hold sg lng. 2 MARKEDSBOD MARKEDSBOD

3 Smat tips fa Maché Smat tips fa Maché Antipastioppskift hos Maché! Fa 17. juli til 11. august fisk antipasti tma hos Maché. Du finn m infomasjon på: mach-stauants.com/pomotion ITALIENISKE DELIKATESSER I Italia gn d flst middagn som dagns hovdmåltid. Da bgn man god tid til å gld sg ov dt kulinaisk mangfoldt. En kompltt middag bstå av fott (antipasto), n pastatt, hovdtt og dsst. På italinsk stauant dt vanlig at d ulik antipastittn psnts i n glassmont, slik at gjstn slv kan stt sammn t utvalg tt gn smak. Dilig apptittvkk hos Maché ANTIPASTI «Buschtta ai pomodoi», «Funghi ipini» ll «Insalata con capaccio di zucchin» ba navnn på d italinsk fistlsn gi dg vann i munnn. Diss god apptittvkkn kan du også nklt lag hjmm hos dg slv. (Bakt fnnikl) Finocchi al fono Ingdins til 4 posjon: 600 g fnnikl 200 g chytomat 2 EL olivnolj 5 g basilikum 1 støkn ts havsalt 1 klyp malt, sot ppp Maché ssongoppskift Tilbdning: Vask fnnikln og tøk dn godt fø du skjæ dn i mind dl. Blansj 10 minutt i koknd vann. Vam ovnn til 200 C. Vask og dl chytomatn i to. I våt ny hft md ssongns oppskift avslø Maché hvodan du kan lag aubgingatng. Pnsl n gatngfom md olivnolj. Lgg fnnikl og tomat i fomn. Tilstt salt og ppp, og stk vd 200 C i 10 minutt. Hakk basilikum fint, og stø dn ov dn stkt fnnikln. Antipasti d små ttn som svs føst i t italinsk måltid, t måltid som oft kan bstå av fl tt. Og nå du lag dm, skap d askt n hygglig, italinsk stmning hjmm hos dg slv. Ulik typ buschtt blant d all mst kjnt antipastin: istd bødskiv md hakkd tomat ll tt og sltt ba md hvitløk, olivnolj og salt. Mn dt italinsk kjøkknt kan slvfølglig by på my annt også: Typisk også spkskink og pøls i all vaiant samt stkt aubgin, squash og sopp ndlagt i olivnolj. Fisk mlon ll maint fisk og sjømat også populæt. DOLCE VITA À LA CARTE Oppinnlsn til antipasti finn man antaklig i nssansn. På dn tidn bl banktt åpnt og avsluttt md n kk kald tt på n bufft. Også i dag svs d flst antipasti kald, non lunkn og kun sjldn d viklig vam. Vam antipasti pass bst fø ltt tt, mns kald antipasti pass spsilt godt til litt kaftig måltid. Og sidn smakn til kald antipasti utvikl sg bst tt at d ha blitt maint i olivnolj i kjølskapt nattn ov, kan d ltt tilbds dagn fø og i stø mngd. ITALIANITÀ À LA CASA Du kan ltt lag antipasti hjmm hos dg slv. Finns dt no bd nn å ovask gjstn sin md t utvalg fisk antipasti? Gønnsak som papika, tomat, squash, sopp, olivn og bønn all vlgnt dt ba smakn som stt gnsn. Stk gønnsakn i olivnolj md litt hvitløk og salt, main md fisk ut, tilstt om ønsklig litt balsamico og la dt bli kaldt. Nå gjstn komm, skjæ du ba opp litt loff ll ciabatta som spiss sammn md d italinsk godbitn. ANTIPASTI ANTIPASTI Italinsk fott du kan lag slv Italinsk fott du kan lag slv mach-stauants.com mach-stauants.com Til å ta md & nyt Til å ta md & nyt Du finn fl god oppskift på antipasti i våt ny hft md ssongns oppskift «Antipasti», Du finn dt gatis i all dltaknd Maché -stauant fa 17. juli til 11. august. Tips fa Maché : Md basilikum, timian og osmain fa gn uthag (s tips sid 10) smak d slvlagd antipastin nda bd buon apptito! 4 MARKEDSBOD MARKEDSBOD

4 30 å Maché : Gjstn fotll t R O g F E 30 å N E Å T N S E GJ R OG FØ fih jst R E L L TE ÅR MED Østik vi ist til a h å 20 «I ov g ha vi n lik ln st N. tt i på skif øydpunk t føst h d l ti ss o t gld s M ach é l fj lls: H o p å vi n ti dns sp is v i v d n a l gg Glan ti md sp il s ø t s ig dil aus n p å. D nn p ss.» til fo ko st isjon fo o tt n tad li b a h n tu Batic S FRISKE R ÅVARER tohmi Svits Fiskht, nytls og tanspans: Slv tt 30 å følg Mach tidns puls. En samtal md Oliv Alth, administnd diktø hos Maché Intnational om suksss og fmtidsplan. og «Natulig fisk. dt i hl 30 å Gatul md jubil t!» Rnzo Blumnth dø Ma ch é am bassa al, Sv its «Nå vi på tuné md bandt våt, Nmjuci, sitt vi mang tim i bil på motovin. Hos Maché få jg alltid dt jg vil: n avslappt atmosfæ og n fskpsst applsinjuic. En gang kom vil til Maché Mosonmagyaóv á i full snøsto m tt å ha kjøt bil i fjotn tim. Jg bl så glad ov at dt sto gssløk på bodt og at man kunn btjn sg slv hlt til jg fosto at dn gntlig ba va til pynt» Némth Juci Sang i bandt Nmjuci, Ungan «I ti å ha Maché væ t n k sklu patn fo siv oss i Euo p a. Ku n d n vå os fohold t mllom p y tls, dn is og flo tt og in nbydnd psntasj o n n av m atn og d vnnlig m dab id n. V i gatu Maché m l d 30 fin å og fantast g jst fih isk t.» Michal Ku Busisn.cc 6 MARKEDSBOD tz, Østik M a ch é til n oas ø gj å t a kl a h «D ts av m idt i St ut tga d m an ka n slapp Dt n st n gat iv. um t n s sk ti h k fin n s M a ch é k ik t d at si å j g h a M a ch é du sc h ön é ch a M. by l i al ic h vo n di fo t.» ill w d i w i n, t O G jst v d åp ni ngn i St ut tga t i å Maché og fotsatt lik populæ. Hva oppskiftn? Vi tilby gjstn n opplvls som kan opplvs md all sans! Alld vd inngangn få man øy på dn fagik salat- og gønnsaksbufftn. Nå man gå fobi stauantns gt natubaki, ligg duftn av fskt bød i luftn. Røstin tilbds foan øynn på gjstn som s at dn stks gylln, fø dt tid til å nyt. Vå t viktigst fodl: alltid fisk åva, god smak og føstklasss kvalitt dt n uslålig kombinasjon! Hvo finn du inspiasjon til ny oppskift? Jg utdannt kokk og lsk å lag mat, og du finn mg oft vd kjln nn på kontot. Foig uk Canada, i dag Tyskland og i mogn Singapo. D du kjnn tidns puls d la jg mg inspi. På hvilk omåd komm Maché til å sats i fmtidn? Tilbak til øttn, tilbak til byn. I oktob planlgg vi åpningn av t hlt nytt konspt i Züich. Md hvilk ovaskls planlgg Maché å ob uban hjt? Dt ny konsptt bas sg slvfølglig på dt som føst og fmst kjnntgn Maché : fisk åva, kvalitt, natulight og tanspans. Nå dt komm til dsign, kommunikasjon, utfoming av lokal og tilbud, vil dt imidltid skill sg ut fa d nåvænd Maché -stauantn. Vi gå ny vi innn gilling og sats på n japansk tkullgill. Md pfkt stkt gillmat og tilhønd saus, suptynn og spø goumtpizza samt my fisk salat og gønnskap ønsk vi å tilby gjstn dt all bst! Hva ønsk du dg fo Maché d nst 30 ån? At vi sats fullt på dt vi to på og ikk glmm å stt gjstn og ds bhov i fokus! Oliv Alth CEO Maché Intnational «Fo 30 å sidn va Maché n gastonomisk pion: alltid fiskt, maksimal tanspans, kjøkkn midt i stauantn t konspt som satt standad fo n hl bansj. Dn suksssn d nå opplv ov hl vdn i høyst gad fotjnt. Hjtlig til lykk, og alt godt fo d nst 30 ån!» Gtl Wiß, bansjkjnn og sjfdaktø fo Food Svic Euop mach-stauants.com

5 Et fiskt tilbakblikk 30 ÅR MARCHE Maché -unifom dn gang da Gønnsak tilbds fotløpnd Maché -unifom i dag Juic alltid håndpsst 2005: føst Maché natubaki 1983: Dn føst Maché -stauantn åpn i Stuttgat (D) Salat fa bøndn i gionn 1995: Intnasjonal kspansjon 2010: Maché Bookfild Plac Stt Lvl 2007: Nytt hovdkonto i Kmptthal (CH) 1986: Rgional lvandø 2001: Picky bli Maché -maskott 2007: Maché VivoCity : Dn føst Maché -stauantn åpn i Stuttgat (D) «Onsdag 2. novmb åpn vi vå ny stauant. Dn ht «Maché» og ligg i Königstass. Dt ikk n stauant. Dt n stauantvdn.» 1986: Føst Maché i Svits Maché Nunkich Øst ikk ba dn føst Maché -stauantn i Svits, mn også dn føst vistauantn. 1986: Rgional lvandø Fo ksmpl familibdiftn Schüch Gtänk i Rothnbug som blant annt ha lvt dilig, fuktig plmost til Maché Nunkich Øst og Vst (CH) fa 1986 og hlt fm til i dag! 1988: Maché numm 10 Åpnt i Hambug. 1991: Maché kspand Til Østik, England og Canada. 1995: Maché Fläming Vst Føst Maché langs dn tysk motovin. 1995: Intnasjonal kspansjon Maché undtgn fanchisavtal i Isal, Koa, Indonsia og Hong Kong. Dtt fulgt åpning i Italia, Koa og Isal. 2001: Picky bli Maché -maskott Dn myk måkungn Picky s dagns lys. 2003: Nu CEO Oliv Alth Oliv Alth bli ny administnd diktø: «Dt vå visjon å tilby dt fiskst gastonomikonsptt.» 2005: Føst Maché natubaki 2006: Maché Lukovica Føst Maché i Slovnia. 2007: Nytt hovdkonto i Kmptthal (CH) Hovdkontot til Maché Intnational dt føst nginøytal fotningsbyggt i Svits. 2007: Maché VivoCity Føst Maché i Singapo. 2007: Maché Holmstand Føst Maché i Nog. 2007: Maché Schwchat Føst Maché i Østik. 2008: Maché Mosonmagyaóvá Nod & Sø Føst Maché -stauant i Ungan. 2008: Maché Bisto Daganic Nod & Sø Føst Maché -stauant i Koatia. 2010: Maché Bookfild Plac Stt Lvl Nyåpning Maché i Canada. 2013: Maché numm 4 og 5 i Singapo Maché JEM og Maché Asia Squa. 2013: Maché Mövnpick Züich Gld dg til t hlt nytt konspt Ekspansjon i USA Maché ob San Fancisco!

6 30 å Maché : Gjstn fotll D ansatts gn faing PERSONLIGE HØYDEPUNKTER 30 å hos Maché: Jutta Wik Maché Bookfild Plac Stt Lvl (CA) «Min føst abidsdag hos Maché Stuttgat va hlt vntylig: I dn nokså ubkvmm unifomn stipt blus md puffm og båtlu på hodt mått jg kok 40 kilo spagtti!», fotll kokkn Jutta Wik som ha abidt fo Maché i fl land: Tyskland, Nog, Svits og nå Canada. D bl hun fo kot tid sidn gjnkjnt av n ld dam fa Mannhim: «Du abidt da hos Maché Stuttgat!» Dn ld damn på undt 80 å hadd tt, og hun kunn til og md fotll Jutta Wik hvilk tt hun hadd lagt dn gang. 24 å hos Maché: Maximilian Üblhö Suppot Offic Maché Intnational (CH) D ansatt utgjø slv moton i bdiftn, og slik dt også hos Maché : Daglig ta d hånd om gjstns v og vl ll utvikl ny, fisk id. Mang ha væt ansatt i fl tiå. T av dm som ha væt ansatt lngst øp non av høydpunktn d ha opplvd hos Maché. Fa kokk til kulinaisk ådgiv og posjktld fo Maché Systms: Maximilian Üblhö ha klatt til topps på kaistign hos Maché. Han oft involvt nå ny makd obs, og så også i Slovnia i «Vi tok ov 13 stauant og innføt Maché -konsptt», fotll Maximilian Üblhö. I dnn piodn bodd han i Slovnia: «Slv om jg ikk kjnt spåkt, følt jg mg absolutt hjmm. Dn hygglig stmningn minn my min hjmmkanton, Allgäu, i Svits.» Dt å skull kspot mkvan Maché ut i vdn va n fantastisk faing fo Maximilian Üblhö. 29 å hos Maché: Tudi Stadlmann Maché Nunkich Øst (CH) Tudi Stadlmann ha væt n dl av Maché i Nunkich hlt sidn statn. Føst ngjod hun sanitæomådn: «Jg husk godt hvodan fu Mati og jg oft plid å jodl mns vi vaskt.» Dt likt gjstn så godt at d nstn ikk vill folat toalttt. I dag abid hun i slv stauantn som ligg i natuskjønn omgivls. Hun lsk kontaktn md kundn: «Dt jg lik all bst nå gjstn komm tilbak og spø: E Tudi Stadlmann h i dag?» Dt også gunnn til at hun fotsatt smil slv tt 30 å på samm abidsplass. «Hos Maché Tpanj bstilt jg n sandwich fo n tid tilbak. Kvinnn bak diskn så litt at på mg. Da jg foklat hnn hva jg vill, lagd hun mg n sandwich akkuat slik jg vill ha dn. Ett to uk kom jg tilbak til samm Maché. Kvinnn kjnt mg igjn og sput mg om hun skull lag n sandwich til mg i dag også. Dt dt som gjø at Maché annlds. Tusn takk, og fotstt slik!» Majan Fiš Kafflvandø, Slovnia «Btjningn sup. Jg bli så glad nå d ansatt møt mg md t smil om mognn.» Jams Russl Canada «Fo kot tid sidn va jg på vi md vå limousinsvic til St. Moitz md ussisk gjst, og undvis invitt jg dm md inn hos Maché Glanland. D ovaskd uttykkn da d så dn ikholdig bufftn komm jg aldi til å glmm. D opplvd n kulinaisk is gjnnom Svits på t minimum av plass.» Stphan Roh Limousinn Svic M.C.R. Moving Consultant & Rlocation, Svits «Fo å sik at vi alltid skal kunn tilby kundn vå føstklasss svic, sats vi på stabil og langvaig fotningsfobindls. Nå dt gjld Maché -stauantn, så vt vi at gjstn vå i god hnd. Dfo bli n paus på isn n god opplvls» Maco Gössi Busslskapt Gössi, Svits «Vån 2009 bl Bat og jg kjnt via intntt. Føst gang vi møtts va på Maché Kmptthal, fodi stauantn lå paktisk til fo oss bgg to. Dt va ikk kjælight vd føst blikk, mn vi likt hvand godt. Dt som va mnt å skull væ n kot kaffpaus bl til n t tim intns samtal inklusiv dsst. I å giftt vi oss, og omantisk som vi, mått vi lgg fiingn til stdt d vi taff hvand føst gang. D ansatt hos Maché aangt t fantastisk byllup fo oss. Og hvo mang kan vl si at d ha giftt sg i n vistauant?» Shily Bans Svits «Vi is alltid til Mdnbach Øst «Vi is alltid til Mdnbach Øst fo å spis is. Fo ikk lng sidn va vi litt snt ut, og isn va alld plasst i fysom- mt. Mn n av d ansatt hntt ut isn ba fo oss. Dt komm vi aldi til å glmm.» Wolfgang Haunzwickl Tyskland MISTET & FUNNET KURIOSITETER Dt finns nstn ingn gns fo hva gjst glmm hos Maché : JAKKE MED EURO Funnt hos Maché Tpanj (Slovnia). Mdabid Mija Cugmas ga jakkn md pngn tilbak til in og mottok n sjnøs finnlønn. BARN Funnt hos Maché Alacska (Ungan). Ett å ha folatt stauantn og kjøt 40 kilomt, fant foldn ut at d hadd glmt igjn bant. GEBISS Mistt hos Maché Bookfild Plac Stt Lvl (Canada). Gjstn tok ut gbisst og la dt på bttt mns han spist, og d dt bl gjnglmt. mach-stauants.com MARKEDSBOD

7 Maché Svits i sntum Maché Svits i sntum SCHWARZSEE MED SITT UNIKE FARGESPILL I følg sagnt skal vannt i Schwazs væ så møkt fodi t toll ha vaskt føttn sin i dn. Innsjøn ligg 1047 mt ov havt, og alt tt som hvodan solståln fall, funkl sjøn i magisk fagton fa tukisblått til bksot. Dn vill natun og dn god infastuktun i omådt lgg foholdn pfkt til tt fo n fi md hl familin. På dn såkalt hksvin som gå undt sjøn kan du læ m om sagn og vnty fa gionn, ta n fisk dukkt på badstandn ll kast dg utfo i Schwazs sommakban som gaantt få hjtt til å slå ask hos hl familin. MYSTISKE BLAUSEE Omgitt av høy fjll og ubøt natu ligg dn sagnomsust sjøn Blaus godt botgjmt i Kandtal. Blaus t idyllisk paadis midt inn i n pivat natupak (inngangspng) hlt utn tafikk. Blaus bl dannt fo ov å sidn som følg av t stinas. Fodi sjøn fotsatt få tilføt fiskt vann fa undjodisk kild, vannt glassklat. I vannkantn slyng dt sg n koslig sti md astplass og bålstd, t pfkt utfluktsmål fo omantik og natulsk. Og dn som lik dt litt m ksklusivt, kan lgg sg inn på hotll Blaus md gt økologisk oppdtt av øt og t pisblønnt kjøkkn. Svitsisk innsjø FRA TURKISBLÅ TIL BEKSORT Entn du fotkk badmoo md familin vd Schwazs, koslig tosomht i vak omgivls vd Blaus ll utfosk spon fa jodas histoi vd Lago Bianco og Lago No: D svitsisk innsjøn tilby fantastisk kasjon fo all. LAGO BIANCO UND LAGO NERO TO SIDER AV SAMME SAK Fa nod til sø, fa isb til palm i ov 100 å ha Bnina-linjn til jnbann Rhätisch Bahn kjøt på skinn h. D hvo d isnd møt dt imponnd synt av dn høyst fjlltoppn i Bniapasst, ligg også to innsjø. Lago Bianco og Lago No. Dt kun få mt som skill d to fjllsjøn fa hvand, og h bfinn man sg vd Euopas viktigst vannkild. Dt mlkhvit bvannt i Lago Bianco nn via Inn og Donau ut i Svathavt. Vannt Lago No nn nd i dn italinsk lvn Po og vid ut i Adiathavt. Fa sjøn gå dt n sikksakkvi nd til Cavaglia md sin nstn ti mt dyp jttgyt. M infomasjon om innsjø i Svits og and opplvls finn du på: 8 MARKEDSBOD MARKEDSBOD

8 Natulig Maché Maché fo ban Uthag vd vistauantn Dsom man ønsk å is til Tist vd Middlhavt fa Win ll Budapst, gå vin langs Slovnias lngst motovi, A1. Som n gønn oas vd n av Euopas mst tafikkt vi ligg Maché Tpanj og dt skylds ikk ba fagn på logon: på dnn vistauantn dyks dt ut, gønnsak og fukt. ALT FRA ROSMARIN TIL MELONER D ansatt hos Maché Tpanj ha sidn 2006 tatt sg av sin undt 80 kvadatmt sto hag md sto kjælight: Alt tt ssong dyk d i tillgg til kjøkknut som osmain, psill, gssløk, mliss og pppmynt også gønnsak, jodbæ og mlon. På kjøkknt buk d ingdinsn til å tilbd ulik tt, dsst og t. I tillgg kan gjstn ls m om d ulik utns buksomåd og gn- Litn, mn viktig! Midt i konto- og fotningskomplkst Bookfild Plac i Toonto spi og go dt. I 2010 byggt d ansatt hos Maché Bookfild Plac t divhus i stauantn som mål 2,2 x 1,8 mt. Rosmain, basilikum og and ut smakstt mainad, salt bakvk, dsst og juic. URBAN HAGE À LA MARCHÉ Bittt, sut, søtt ll kydt: fisk ut gi matn dt lill ksta. Fl Maché -stauant ov hl vdn dyk dfo ut og and podukt til gt bhov. Dt gjø også Maché Tpanj i Sovnia. skap i n bok, og tt vd sidn av bokn finns dt tøkd ut som man kan ta og lukt på. Uthagn i Maché Tpanj altså m nn ba n hag. Gjstn skal også læ om fisk ut og gjøs oppmksomm på podukt som innhold ut. Hvm vt, kanskj kan dt inspi dn n ll annn gjst til å anlgg n litn uthag på tassn? TIPS TIL DIN EGEN URTEHAGE Uanstt hvo litn balkongn din ll hvo smal vinduskamn, så ha du plass til n gn litn uthag. Dtt dt viktig å pass på: Ut dyks i små pott. D tng sol og bskyttls mot vindn. Utn bø skjæs nd glmssig, da voks d bd. Rosmain, timian, lavndl og salvi kv svæt lit vann. Ogano, psill, basilikum og gssløk må vanns oft. «Visst du at ød papika innhold m vitamin nn gønn? Gønn papika nmlig ikk modn nnå. Modn papika smak søt og som gl gul, oansj ll ød. D kt vitaminbomb og innhold lik my vitamin C som applsin.... du kan fi busdagn din hos Maché?» Måkungn Picky gld sg til å aan- g n mosom ttmiddag md flott busdagskak og mosomm lk. Hvilk Maché - stauant du kan fi busdagn din på, s du h: kids-vnts Løs oppgav md Finn 5 fil! Mosomm tomatbill Et fat md fagik ting du kan knask på n slvfølg på all sommlig banfst. Hva md mosomm tomatbill? Picky vis dg hvodan du lag dm slv md fisk tomat og mozzalla. Du tng: Mozzalla, sto chytomat, fsk ost, sot olivn utn stin, gssløk d «Hi ban!» H to oppgav fo d, fa ltt (b) til vansklig (bb). Oppgav 1: Flytt på n fystikk, slik at ligningn gå opp! Oppgav 2: I diss gnstykkn skal du lgg sammn (+), tkk fa (-), gang (x) ll dl (:). All stykkn ha samm løsning! Og slik gjø du dt: Skjæ mozzalla i skiv. Dl chytomatn i fi. Lgg to tomatbit som ving på hv mozzallaskiv, og lag små pikk av fsk ost på tomatvingn som du fst md tannpik. Stt n olivn som hod foan tomatvingn, og stikk to gssløkstå som følhon i olivnn og vips tomatbilln fdig. Dnn og and oppskift finn du på: com/kindkochn =? =? =? =? 10 MARKEDSBOD Løsningn finn du på baksidn. MARKEDSBOD

9 Fisk nyht fa Maché Tidlig og i dag: Maximilian Üblhö ha abidt hos Maché sidn 1. august 1989 og Lisa Schlodd sidn 1. janua x 200,- kon Gavkot fa Maché Hvo lng ha Maché ksistt? 100 å 5 å 30 å Dlta i vå konkuans! Snd oss svat via post til: SISTE FRIST FOR INNSENDELSE: 15. OKTOBER 2013 Konkuansgl: All ov 18 å som ha iktig sva kan dlta. Vinn kås vd loddtkning. Vinnn vil bli kontaktt skiftlig. Rsultatt kan ikk påklags. Mdabid som abid hos Maché Intnational ll ds famili kan ikk dlta. All dltak samtykk i at angitt adss kan buks til makdsundsøkls og klam. IMPRESSUM UTGIVER: Maché Rstauants Schwiz AG, Rdaktion Maktstand, Alt Poststass 2, CH-8310 Kmptthal, mach-stauants.com LØSNINGER SIDE 11: Oppgav 1: Oppgav 2: : :.. - -

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

ANTIPASTI. Til å ta med & nyte. Italienske forretter du kan lage selv. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Til å ta med & nyte. Italienske forretter du kan lage selv. marche-restaurants.com ANTIPASTI Italienske forretter du kan lage selv Til å ta med & nyte marche-restaurants.com (Fylte sjampinjonger) Funghi ripieni 200 g store sjampinjonger, brune eller hvite 10 g bladpersille 1 egg 25 g

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Medlemskuppet varer til 23. august. Utvalget kan variere fra butikk til butikk. Forbehold om utsolgt. Sushi 10 biter. Pr pk

Medlemskuppet varer til 23. august. Utvalget kan variere fra butikk til butikk. Forbehold om utsolgt. Sushi 10 biter. Pr pk win-/ gillpøls Gild. 240-1200 g Bæ Jodbæ, bingbæ, blåbæ og bjønbæ. 500/400/125 g P hg -3ku0pp%! P kg 199,00 minalvann Ringns. 1,5 l +pant Fa 11,67/l. 1 flask fa 27,50 MEDLEMSKUPP Ikk-mdlm: S hylltiktt

Detaljer

JT 379 INSTALLASJON NO 1

JT 379 INSTALLASJON NO 1 JT 379 INSTALLASJON NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typskiltt samsva md spnningn i hjmmt ditt. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEOVNENS luftinntak som plasst

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet!

Vårt mål er å lage verdens beste iskrem og sorbet! Vårt ål r å lag vrdns bst iskr og sorbt! Historin o KULINARIS Dtt r dn lykklig historin o tr fyrr fra Kolbotn so ønskt sg no nytt i livt. Årt var 2002. Dt var Marius so fikk idn o å start iskrfabrikk.

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003

Notater. Aslaug Hurlen Foss. Grafisk revisjon av nøkkeltallene i KOSTRA. 2003/75 Notater 2003 23/75 Notat 23 Aslag Hln Foss Notat Gafisk visjon av nøkkltalln i KOSTRA Sksjon fo statistisk mtod og standad Emngpp:.9 Innhold 1. Hva gafisk visjon og hvofo bk gafisk visjon?... 3 2. IT-løsning... 3 3.

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst

Konstanter og formelsamling for kurset finner du bakerst UNIVERSITETET I OSLO Dt atatisk-natuvitnskaplig fakultt Avsluttnd ksan i AST1100, 16. dsb 2015, 14.30 18.30 Oppgavsttt inkludt folsaling på 8 sid Tillatt hjlpidl: 1) Angl/Øgi og Lian: Fysisk støls og nht

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken.

jubilanter! Vårens Lykkehjul og ballongklovn fra kl 14.00 til kl 18.00 Utdeling av kake fra kl 12.00. Finn diamantringen! www.harebakken. Mas 2013 Annonsbilag Våns jubilant! Fdag 8. mas: Lykkhjul og ballongklovn fa kl 14.00 til kl 18.00 Lødag 9. mas: Utdling av kak fa kl 12.00. Finn diamantingn! www.habakkn.com 28å 22å 14å s n å V jubilan

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml Ssktoukr! fi Lttsaltt torskfilt og frsk sifilt DSH. 750 g. Pr pk 106,53 Jif og Ajax rngjøringsproduktr Fra 250 ml Nidar favorittr Fra 300 g fra 97,06. 1 pk fra 37,60 79-40% Et stort utvalg Big On og Grandiosa

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Bestemmelser og retningslinjer ved offentlig etters yn 08.10.13 Kommundlplan fo Hammfst og Rypfjod 2014-2025 - Rvisjon Bstmmls og tningslinj vd offntlig tts yn 08.10.13 IN N HOLD INNLEDNING...... 3 1. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV, UTBYGGINGSAVTALER MM... 4 1.1 Planav......

Detaljer

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje?

Hva skjer når lysstråler. Hva er refleksjon. olje med vann? Hvorfor ser det. de senkes ned i. som ligger i sola? drue oppi en blanding. og olje? å skj? va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt? solstål å o skj? va tyg tål å lyss skj? tff va av lys? flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

HELT RÅ PÅ hamburgere

HELT RÅ PÅ hamburgere HELT RÅ PÅ hamburgre FERSKE HAMBURGERE -30% Stort utvalg hamburgr av laks, storf og svin fra frskvardiskn 64% 49 1,00/ 46% 40% 9 74,/ 54% 41,/ 21,/ Frsk ørrt Sommrkotlttr Kjøttdig Pringls hl, fra fiskdiskn

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer