Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:"

Transkript

1 Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om 307. D ha, i hv fall hvis vi snakk om høyd og følls. Fo Honda vil også ha od md i lag, og dn ny Civicn vis hva n kan oppnå md ffkiv pakkknikk. 10 cm m bnplass i baks vd å a md sg og mks i vsnlig sø gad nn 7 cm sø kupébdd foan. Focus og Golf vik svæ så nøkn og li gammlmodig i sammnhngn, mn vis a n kan komm lang md adisjonll pakkknikk også. 307 ha ydlig kk fa flbuksbiln 40 Bil juli / augus 2001

2 BIL s N 350 i n g g l og du ha føllsn av å si lang bak i biln. E innykk som søs av mg bskjdn bnplass i baks. I Civic ha du dimo føllsn av a fonn foan dg svæ ko og av å si lang fmm. Vi mål dfo avsandn fa fms punk på søfangn il a. Dn va 13 cm i 307, 174,5 cm i Civic og 12,5 cm i Focus nå vi mål md a i baks posisjon. Til sammnligning avsandn fa fms punk på søfangn il bakkan av pans mål på midn av pans hnholdsvis 2, 5 og 94 cm. I 307 sjåføns plassing i biln ilnæm dn samm som i Focus, d høydn ov bakkn, d lang dashbod og d ko pans som gi dn visull foskjlln. I Civic si du ca 10 cm lng fm nn i konkunn, d fokla også dn imponnd bnplassn bak. 307 gi n hl ny opplvls fa føplassn, og dn opplvlsn ikk ba posiiv. Kanskj Hondas pakkknikk bd, ll d d adisjonll løsningn, psn i Focus og Golf, som fung bs? Vå sbil i nonlund samm pisklass. Mn vå Golf md usysnivå Highlin og n pislapp på kon, dy nn sng a nødvndig, og i vå sammnligning ha vi dfo valg å a ugangspunk i n Tndlin il kon. Dn m sammnlignba md 307 og Focus. Civic lngs av sbiln, og havn også høys i pis. All sbiln ha 1,6lis moo og ffkn vai fa 100 il 110 hk, mns dimomn vai fa 145 il 152 Nm. D vis sg a d va uvkslingn som gjod søs uslag, ikk moosyk. Bil juli / augus

3 Focus kom som bfind og fisk innslag i kompakklassn da dn bl lans fo halvann å sidn. Bfind fodi Fod Esco fo lngs hadd gå u på dao, og Fod ng no hl ny fo å komm ilbak i kompakklassn. Focus va ikig bil, ikk mins impon kjøgnskapn. D gjø d fosa. Uans hvilkn av d konkunn vi kom fa impon syføllsn, gp og balansn i Focusn. Rndykd sposbil kan bli gønn av misunnls. Nå svingn komm Focusn i si lmn, og makn il sypsisjon og vifølls finn du ikk i non annn kompakklassbil i dnn pisklassn. Dnn biln så lhåndlig a dn få nkl av konkunn il å vik unødvndig ung og klums. Også dålig og hull asfal akl dn ovbvisnd og md n sabili d konkunn ikk kan oppvis. Hjulopphngn jobb sill og akl så vl so som små og 42 Bil juli / augus 2001 skap ujvnh ovbvisnd ffkiv. Nå d and gjn vil a ski sidvis på ujvnh i kombinasjon md sving, hold Focusn kusn. Nomal må du bal i fom av dus komfo nå n bil ha så god dfin kjøgnskap som d. Mn ikk i Focus. Fjæing og dmping foholdsvis fas, mn sammnlign md konkunn d ba Civicn som by på bd fjæingskomfo. Ikk mins d små og skap ujvnhn akl Fodn ovbvisnd god. Vå sbil md usysnivå Tnd ha li fas fjæing og dmping nn fo ksmpl Ambin og Ghia, og d som vil ha nda bd fjæingskomfo ha god alnaiv i diss. Nå komfon likvl ikk hl føsklasss, handl d om hjulsøy. På gov asfal ha nmlig Focus vldig høy søynivå. Dkkvalg skal ha no av skyldn fo d. Vmkd dkk ikk nødvndig og søy vsnlig m nn fo ksmpl Tmkd dkk som Focusn kan buk. Vi ha også faing fo a Fison F700dkkn hll ikk blan d bs nå d gjld søykomfo, så d om fo fobding. Focus ha n føsklasss føplass. Egonomisk d ikk my å s fingn på, mn skull vi kommn no må d væ a sn li smal slik a d foholdsvis kafig sidvangn klmm m nn nødvndig på lån. Vi snakk jo oss al ikk om n sposbil. Kosyggsøn kunn md fodl væ li kafig. Søn und lån og sidsøn dimo svæ god Md fivis guling av a d ikk vansklig å finn n god kjøsilling. S ha høydguling, mn du si foholdsvis høy i Focus også nå s i lavs posisjon, og ingn i slag føl bhov fo å si høy. Løf du sipun dus du søn und lån li. Vd a du si foholdsvis høy ha du god ovsik und biln, båd

4 BIL s Fod Focus 1.6 Tnd FØRERPLASS Kanskj li kjdlig i maialog fagvalg, mn Focus ha føsklasss gonomi og svæ ovsiklig fømiljø. 10 PLASS Takk væ høy fos ha du god plass foan. Bagasjomm ommlig, mn bnplassn bak bgns. KOMFORT Fjæingskomfon mg god, og dn akl d små skap ujvnhn mg god. Høy søynivå da dimo nd. KJØREEGENSKAPER Nå d gjld syfølls, sabili og balans d ingn av konkunn som nå opp på Focusnivå. Md ESP hadd d væ maks sco. 9 YTELSER OG FORBRUK 100hsn uallsvillig og abid villig ov hl uallsgis, mn dn lang uvkslingn gjø a kkafn i fjd og fmga lid. PRIS OG UTSTYR Focus ikk billigs, og pluss du på adio og oppvamd spil du på Civicnivå nå d gjld båd pis og usy. 9 s foov og il sidn. Csolpn smal og skjm li fo sikn på skå bakov. Md unnak ha bjningshndl og knapp gunsig plassing og logisk bjning. Viskn på bakun bjns nmlig vd å kk vindusviskhndln il dg. Fø du bli van il d kan d bli my visking på bakun og li spyling av fonun. Focus ha ikk no ødmk på ulln. D mulig vi savn d fodi vi buk d akiv und akslasjonsmålingn vå, mn li ød mk hadd ikk skad, som li fovasl fø n sang mo uallspn. Ells insumn og vasllys nkl å fohold sg il. Fod ha valg n iniødsign som skill sg fa mngdn, mn d ha il gjngjld væ svæ så li vågal nå d gjld maial og fagvalg. Focusn bli dfo li kjdlig og gi ikk lik påkos innykk nå d gjld iniø som fo ksmpl 307. Mn kvalisinnykk d ikk no i vin md. Om Focus gi n sposlig kjøopplvls nå d gjld kjøgnskap, mak ikk moon hl å lv opp il d innykk. Dn ha akspabl faspak i d lavs gan og nå du uny oppn av uallsgis. Mn i fjd og fmga hng dn ikk md d konkunn. Hl 4,7 skund lng id nn Civic fa 70 il 100 km/ i fmga skylds ikk aln a dn ha lavs ffk og dimomn. Dn lang uvkslingn få a my av skyldn. Ca 500 o/min lav uall nn konkunn mks. Focusmoon må dfo jags fo å hng md, no som gjø a bnsinfobuk bli li høy nn konkunns nå bakkn og svingn komm. Nomal kjøing på hovdvin gi dimo gunsig fobuk. Vi nd opp md sfobuk på 0,67 l/mil på vå u som dnn gang gikk på kvnd vi i Tlmak. Nå ikk gaskifn no å gu sg il. Focusns gakass l og ksak å sjal og gan klikk inn omn som i n acingkass. Plassmssig Focusn svæ balans. Dn ha god plass i baks, mn voksn si ang. Bnplassn dimo god, og avsandn mllom fo og baksygg pa cm sø nn i båd 307 og Golf, mn lang fa på samm nivå som i Civic. Baks dl og nå også sipun dl slik a du kan lgg nd ba dn n dln av syggn og få fla gulv. Ens minus i pookolln a Focus fosa ha bakluklås md posiv, n lin mn iind dalj som bud væ l å på fa fabikkn. Focus gi mg god innykk. Ba søynivå på gov asfal ankpunk av non dimnsjon. E du på jak ba fjæingskomfo og fisk kjøgnskap d d bs alnaiv i dnn pisklassn i dag. Og d skad jo ikk a Focus også blan d ommligs i klassn. Bil juli / augus

5 Civic vs gjnnom ny. Ba moon ha fllskk md fjoåsmodlln. I likh md 307 gå også Civic i høydn og dn 6,5 cm høy nn fo ksmpl Focus. Mn ms spsil gulvløsningn. Honda ha uvikl n hl ny plafom md sl gulv. Dn adisjonll langsgånd unnln, som d fls bilkonsukø buk fo å siv opp gulv, bo og gi mg god bnplass fo d i baks. D ikk ba d sl gulv som bida il god plassfohold, også foan plassn uny mg god, og avsandn fa fms punk på søfangn il a hl cm sø nn i fo ksmpl Focus. Fa føs opplvs Civic dfo som svæ kompak. D foholdsvis lav dashbod og dn god sikn foov og il sidn gjø a dn l å hånd og bgn vd ang paking slv om dn fakisk dn lngs av dnn måndns sbil og 13 cm lng nn fo ksmpl Focus og Golf. 44 Bil juli / augus 2001 Også sikn på skå bakov god akk væ d ksa vindu i Csolpn. Føplassn ksmplaisk nå d gjld minimalism, mn md vk på d pakisk. Md so lomm i døn md plass il flask, kopphold og fl småom d ikk no poblm å få lag fa sg ing og ang. D so insumnn svæ lls, mn vi skull gjn ha insumnblysningn n nå kjølysn på. Bjningn av klimaanlgg ovsiklig og l å finn u av. Dn oiginal adion pass god inn i sn av dashbod og fung mg god. D samm gjø også gaspakplassingn i dashbod. Gaspakn næm a og høy nn i non annn bil md manull gaing i dnn klassn. Nå gaskif i illgg l og psis al vl. Kjøsillingn også svæ god. Føs gi god sidsø, god sø il kosyggn og god sø und lån. Ra ha ikk guling i lngdningn, mn d va ingn som klag på aplassingn, no som yd på a d hold md høydguling og avsandn a, s og pdal fung mg god. Også h kan du guls føss høyd. Vindusviskn kan nå slås på un å a hndn fa a, og ha du vindusviskn foan på vil bakuviskn sa auomaisk nå du lgg inn vs. Fa føplassn opplvs Civic som n mind og m kompak bil nn fo ksmpl 307, mn nå du s dg bak bli innykk no ann. Md n 175 cm lang sjåfø vd a d hl 10 cm sø avsand mllom fo og baksygg nn i 307. Og d dn ns av biln hvo d viklig god bnplass i baks nå fosn skyvs i baks posisjon, og d dn ns biln du kan lgg nd baksyggn i un å komm i konflik md fosn. Bagasjplassn d hll ikk no å us på, og få hadd vl vn a Civic non gang skull skil md m kupé og bagasj

6 BIL s Honda Civic 1.6 LS 10 FØRERPLASS Nøknh på gnsn il d kjdlig pg Civics føplass, mn dn komfoabl og gonomisk god. 10 PLASS D hadd du aldi odd om n Civic. Søs uvndig lngd og akslavsand i kombinasjon md n kompak fon og fla gulv gi hav av plass. KOMFORT Søynivå il å lv md, og mind sjnnd nn i fo ksmpl Focus og 307. Fjæingskomfon mg god. 9 KJØREEGENSKAPER Civic opplvs som nydlig å kjø, mn dn ikk hl på opp vkn nå d gjld sying ll sabili YTELSER OG FORBRUK Hondas 1,6li båd sk og akslasjonsvillig, samidig som dn gjig nå d gjld fobuk. PRIS OG UTSTYR Civic ha ikk dn lavs pisn, mn dn ha hll ikk d dåligs usysnivå oal s. 9 plass nn fo ksmpl Golf. D ny bakhjulsopphngn vsnlig mind plasskvnd nn i foig Civicgnasjon og 104,5 cm bdd i bagasjomm mg ba. Baksløsningn nkl og du vipp fm sipun fø du lgg nd syggn. Civic 1.6 ha no fas fjæing og dmping nn 1.4, mn i d slskap ha dn d myks opps. D bida il mg god fjæingskomfo, og dn akl il dls dålig vi i Tlmak m komfoabl nn d konkunn. Civicn fly bhaglig ov d so ujvnhn, samidig som dn også akl d små bhaglig. Ba på d små skap ujvnhn må dn s sg slå av Focus. Mn dn myk fjæingn ha sin pis, og du mk dn bs nå du komm fa n av d konkunn. Isol s opplvs Civicns kjøgnskap som god, mn nå du komm fa Focus mk du ydlig a dn undsy vsnlig idlig, og sypsisjonn hll ikk på samm nivå som Focus og 307. Dn mangl også Fodns sabili i hump sving. Fjæingn kunn md fodl væ li hakk fas, og Civicn buk opp fjæingsvin på hump d konkunn ikk hadd non poblm md. Dn myk fjæingn også mkba i unnamanøvn og Civicn ng l m jobbing nn konkunn fo å hold kusn. Også Civic ha høy søynivå nå d gjld hjulsøy. Mn søyn ligg på bhaglig fkvnsomåd nn i Focus og 307, og dn i Civic opplvs dfo ikk som lik slisom som i d o konkunn. Vd nomal akslasjon ikk moosøy no poblm, mn da du ullnåla hl il ødmk moosøyn mkba høy nn i d konkunn. Moon på Hondavis n spk sak, og dn ms avans moon i dnn sn md vaiabl vnilid. Md 110 hk og 152 Nm dn også sks, no som gjnspils i fisk akslasjonsgnskap. Takk væ d avans vnilsysm som ha som oppgav å gi god kkaf på lav uall kombin md høy yls va d hll ikk no i vin md kkafn. Du ha vsnlig mind buk fo gaspakn nn i båd Focus og Golf. Som akslasjonsalln vis d ba fa 40 il 100 km/ i djga Hondan bli slå, lls ligg dn foan konkunn i all akslasjonspøvn. Bnsinfobuk i illgg gunsig og vi land på sfobuk på 0,66 l/mil, no som i so gad skylds a du kan buk fmga my. Civic gi ikk d samm ung og solid innykk som d konkunn, mn d ha ingn bydning fo kvalin. Finishn god, og il oss fo manglnd yngd gi Hondan mg god innykk. Glm al du ha hø om Civic og plass, dn ny modlln nmlig n av d ommligs biln i kompakklassn og dfiniiv ommligs blan sbiln. Bil juli / augus

7 307 føls som n my sø bil nn måln ilsi. Dn sk skånnd og nom fonun bida sk i så må. D kan dssun vik som Pugo bviss ha bygd n ung følls inn i biln. På god landvi gi 307 gdign innykk og m sobilfølls nn non av d konkunn. Dn da også 60 kg yng nn Focus og Golf, kilo som blan ann buk il sikkh. D fo ksmpl dn ns av sbiln som ha sks kollisjonspu. 307 også dn ns som ha plasdalj i kaossi i fom av plas foskjm. D myk slik a d ål n økk, samidig som d også spa li vk. 307 føls so, og fa føplassn vik dn da også svæ så ommlig. Kupébddn foan gdign og på mllomklassnivå, og vd a d lang fm il fon av fonun omføllsn også bd nn i non av konkunn. Al d s n pis på nå n cuis E6 ll E1 md mål lang unna, 46 Bil juli / augus 2001 mn i dn daglig bukn, og spsil fo d som jvnlig bny pakingshus og ang pakingsplass, d n ulmp. 307 nmlig li ovsiklig sammnlign md konkunn og n skal ha n imlig lang innkjøingspiod fø n gi å bgn hvo lang og bd dnn biln. 307 ca 5 cm lng nn Focus og Golf, og hnholdsvis 7 og 6 cm høy. En foskjll Pugo ha uny slik a dn n og aln ha komm fospassasjn il god. Ba nå d gjld akhøyd ha 307 m å by bakspassasjn, og kan skil md 2,5 cm sø høyd il ak nn Golf. Kupébddn pa cm sø nn i Golf, mn d fosa fo smal il a voksn si bhaglig, og 307 i likh md konkunn bs gn som fis nå vi snakk om voksn. D bnplassn som bli kiisk. Md n 175 cm lang sjåfø vd a avsandn mllom fo og baksygg 6 cm, 1 cm mind nn i Golf, 3 cm mind nn i Focus og 10 cm mind nn i Civic. Hll ikk nå d gjld bagasjommål impon 307, mn ligg på nivå md Focus. Dl, ndfllba baks sandad. Også h vipp du fm sipun fø du lgg nd syggn. Mn fo å få d il må du søg fo a fosn ilskklig lang fm. Md baks ndfl få du ikk føs lang nok bak il å få n god kjøsilling dsom du sælig ov 175 cm lang. 307s føplass pakisk, md ilskklig småom, ovsiklig plassing av by og hndl, og båd maialvalg og dsign bida il a iniø obus og lgan. Gadingn av spdom lang fa dn bs vi ha s og fung ikk god, mkingn av 40, 60 og 0 km/ fo dålig. I 307 insumnblysningn n nå kjølysn på, mn også blysningn i ksvindu fo klimaanlgg i nasilling og dfo nsn umulig å s i god dagslys ll nå n ha på solbill.

8 BIL s Pugo XS 10 FØRERPLASS 307 ha n påkos og ommlig føplass og du si nydlig. Mn samidig dn so og uovsiklig i ang pakingssiuasjon PLASS Foan d hav av plass, i baks dimo bnplassn bgns, mns akhøydn iklig. KOMFORT På god vi føls 307 som n sobil, mn på små og skap ujvnh hng ikk hjulopphngn md, og søykomfon kan bli bd. KJØREEGENSKAPER 307 ha god syfølls og god balans, d ba på dålig vi dn ikk hng md Focus, og spp. YTELSER OG FORBRUK 1,lin abidsvillig og kvikk, mn bnsinfobuk ligg li i ovkan av hva vi hadd fovn. PRIS OG UTSTYR 10 I XSugav ha 307 n god pis og høy usysnivå md blan ann auomaisk klimaanlgg og adio som sandad. 9 Kjøsillingn føsklasss md god avsand il pdal og fohvil, og a md fivis guling få du også ukk ilskklig næ. Føs bd, mn gi likvl god sidsø. Låsøn også god, mns kosyggsøn li svak. Sikn gjnnom bakun god, og Pugo ha valg hodsø som kks god ndov syggn nå d ikk i buk og mind i vin nn i d and biln. På gunn av dn skånnd Asolpn ha fodøn få n kanu og spiln plass i bakkan av diss og si dfo lng bak nn i konkunn. Dn ung og gdign føllsn 307 gi på god vi, bli ikk md ov på dålig vi. Fjæingn og dmpingn m ysk nn fansk. Dn akl d so ujvnhn god, mn på småhump vi ha dn ikk dn god flyn som vi husk fa føs gnasjon 306, og dn gi hll ikk å mach Golf. På hull vi og på skap kan hng ikk hjulopphngn hl md og d slå had, samidig som n også hø slagn god. Moosøy ikk no poblm i hsn gå smidig og sill vd nomal kjøing. Hjulsøyn kan du dimo ikk unngå å lgg mk il, og da spsil på gov asfal. Mål søynivå ikk no høy nn i Focus og Civic, mn fkvnsn nsn lik iind som i Focus, og 307 kan ikk skyld på Vmkd dkk hll. Pugos 1,6lismoo abidsvillig og ha god kkaf. Dn gå l og uansng båd i bakkn og und akslasjon og ivs umk i fmga. Nå du likvl må finn fm fjd ll djga, d nkl og l, 307 ha nmlig l og bhaglig gaskif nn non annn Pugo vi ha kjø, 607 inklud. Tansmisjonssøyn vi husk fa 306, dn også md h i fom av n svak uling vd km/. Bnsinfobuk dimo ikk d gunsigs og 10,5% høy nn i Civic. Kjøgnskapn ha Pugo lykks god md. 307 ha god syfølls og syspons og ål vsnlig had bhandling i svingn nn Civic fø undsyingn mld sg. Balansn og sabilin god, og du skal væ skikklig hadhn fo å få povos fam uno, og dn føls mg ygg i unnamanøvn. Ba på hull og hump vi få dn poblm, no som mks i fom av små sidspp. 307 gi påkos innykk og ha høy usysnivå, mn dn ha også non minus. Vi kiisk il a d vansklig å by hovdlyspæ. Døkk som d innvndig døhåndak i baklukn fs i, fs md klips og løsn i vå bil, og dølisn på døsokkn svæ usa og løsn l. E du på jak n bil md n ommlig og gdign føplass og lls gjnnomsnilig plassunyls 307 d ms åpnba valg i kompakklassn. Bil juli / augus

9 Golf fosa målsokkn i kompakklassn, ikk fodi dn bs, mn fodi dn fosa bsslgn. Dn impon fosa på non omåd, og nå d gjld finish og dalj dn på mang må m fosggjo nn konkunn. Silikondmpd håndak ov døn, gassdmp som åpn pans, og maial som gi n god og solid følls gjø a Golfn gi mg god føsinnykk. Dn ny 105hsn ha o ovliggnd kamaksl og 16 vnil og 3 hk høy ffk nn fogjngn, mn d føs og fms dimomnkuvn som mkba bd. 1,6lin ikk blan d ms akslasjonsvillig, mn dn hng god md Focus og 307. Tkkafn god, og i fmga føls Golfn sk. På bakk og sving vi kv dn mind sjaling nn Focus og 307, mn likvl bli d il a n buk fjdga n god dl. Golf 1.6 ha ikk impon nå d gjld bnsinfobuk, mn vå 4 Bil juli / augus 2001 sfobuk på 0,6 l/mil fakisk ns bs, sula dn gaml 102hsn ikk vill kla. L og psis sying og bms md uolig bi pg Golfns kjøgnskap. Bmsn kv li ilvnning, fo nå du komm fa Focus, Civic ll 307 d nmlig l å lgg på li fo my pdalykk. Mn bmsmålingn vis også a d m kaf i Golfns bms og dn ha 2 m ko bmsskning fa 0 km/. Golfn dn ns av sbiln som ha ndns il å vand li i hjulspon, og i likh md 307 ha dn poblm md sabilin i svingn nå vin hump og hull. Hjulopphngn hng og sl ikk md og på dålig lmaksvi ga ikk ba d dålig sabili, d ga også kla dåligs fjæingskomfo. Golf ha li svak udmping nn konkunn og duv m. D gi god fly ov d so ujvnhn og dn dfo m bhaglig nn Focus og Civic på slik, mn sabilin i sving lid li. I unnamanøvn Golfn li løs nn Focus og 307. Søy mind poblm i Golf nn i konkunn, mn slv om søynivå lav d fosa li sjnnd omlsøy. E n ims id på vin fakisk søyopplvls i Golfn svæ lik dn i Civic, il oss fo a Civic ha høy mål søynivå. Vå sbil sod på Vmkd dkk, og md Hmkd vil nok søynivå fa hjuln kunn duss ylig. Golfns moo ha høy uall nn d and i fmga, mn un a søynivå bli sjnnd vd nosk hasigh. Vå sbil fa Volkswagn by sjldn på fagik iniø, slik d også dnn gang. Golfn ha møk og li dys iniø. D vik dimo obus og påkos i maialvalg. Føplassn fung mg god, md ovsiklig insumning, mn slag også dnn gang kiisk il dn

10 BIL s Volkswagn Golf 1.6 Tndlin 10 FØRERPLASS Golfns føplass ovsiklig og yddig. Kjøsillingn næ pfk, mn vi ikk glad i d blå insumnlys. PLASS Golf ommlig foan, mn baksplassn bgns, blan ann av dålig akhøyd. KOMFORT Fjæingskomfon god på god vi, mn på småhull vi slå d had i hjulopphngn. KJØREEGENSKAPER På dålig vi lid sabilin li, og Golf dn ns som ha poblm på spo vi. Dn ha il gjngjld d bs bmsn. YTELSER OG FORBRUK Golfs ny 105hs ha n gunsig dimomnkuv og buk mind bnsin nn fogjngn. PRIS OG UTSTYR Som Tndlin ha Golf n gunsig pis, mn adio, snallås og lkisk vindushis vil da opp pisn. blå insumnblysningn. All bjningshndl og by ovsiklig plass og nkl å buk, og d dn ns av sbiln som ha fminns innsilling av svamn. Vå sbil hadd usysnivå Highlin, som blan ann ha li m påkosd soffkk på sn nn Tndlin, og dn hadd også navigasjonssysm md ing soanlgg il kon. Ufomingn av sn nonlund idnisk i Tndlin og Highlin og ha kafig sidvang båd i sipu og ygg. Nå s i lavs posisjon låsøn god, og sidsøn d hll ikk no å us på. Sn foholdsvis fas i soppn. Fivis guling av a sandad, og bos fa n li fo lang cluchvanding, kjøsillingn i Golfn mg god. Golfn føls lun, no som blan ann skylds god søydmping mo hjulopphngn. Slv om d av og il slå had på skap ujvnh, bida d fakum a du hø li il slagn a du få dm li på avsand. Hissig skangling i fødøn, og på dålig vi også skangling i dashbod foan sjåføn, bido likvl il å dmp kvalisføllsn i fohold il hva vi ha væ van il fa Golf. Vi ha idlig klag på a d ha væ svæ omsndlig å skif lyspæ i Golf, og a d som ikk sælig van il å sku slv gjn må s bo dnn oppgavn. D god å mk a klagn ha fø il no. Volkswagn ha nå ydd opp und pans, og slv om d fosa ang å komm il fo lyspæskif, d nå mulig å gjø d un å må dmon no. Golf ha n ommlig føplass md god bnplass, mn baks ang md ank på bnplass, og ikk mins nå d gjld akhøyd. 2,5 cm mind avsand il ak nn i 307 og 3,5 cm mind nn i Civic mks. Kupébddn bak mind nn i 307 og Focus, mn un a d mks spsil god, voksn si ang også i dn bds av sbiln. Golfs bagasjom minimal mind nn i Focus og 307, og d fakisk lukåpningns høyd som dn ms bgnsnd fakon. Lgg du nd baks, bgns d sjåføns plass, mn d fosa plass il n 10 cm lang sjåfø. Som Tndlin ha Golf n nøkn usyspakk, og snallås og lkisk vindushis på lisn ov illggsusy. D samm gjld adio. Klimaanlgg md manull innsilling dimo sandad. Sabiliskonoll kos 5900 kon og vil du ha hodkollisjonspu kos d 4900 kon. Skal du md n Tndlin opp på samm usysnivå som n 307 XS bli pisn ca kon. D kan bli li i ovkan slv fo Golf. Bil juli / augus

11 Vå valg D ikk l å vlg blan diss fi biln. D foskjllig samidig som d også på mang omåd svæ lik. En fllsnvn a d mg god kompakklassbil, og nå d kjøs hv fo sg d vansklig å o a non kan væ no bd. Nå slag vlg sin bil d of md hj, og vi nd dfo ikk allid opp md Usyssammnligning dn biln vi ha vud som dn bs. Dnn gangn va slag hl spli, og ingn av biln fikk m nn n smm. Civic sco høy hos dn som vill ha plass. Md dn god baksplassn og d ommlig bagasjomm dn i n klass fo sg. Kjøgnskapn hng ikk hl md d and, mn fjæingskomfon god og søynivå bhaglig nn i Focus og 307. Og så ha dn dn spks og ms Fod Focus Honda Civic Pugo 307 Volkswagn Golf 1.6 Tnd 1.6 LS 1.6 XS 1.6 Tndlin Kollisjonspu Hodsø punksbl ISOfix Ni Ja Ja Ja Kollisjonspuukobling Ni Ni Ja Ni ABSbms Ja Ja Ja Ja Anispinnguling 1300, Ni Ni Ni Sabiliskonoll 7100, Ni 6552, 5900, Lykspyl Ja Ja Ja Ja Sasp Ja Ja Ja Ja Snallås Ja/F Ja/F Ja/F 3700, El. vindushis Foan Foan Foan 7400, Oppvamd fos Ja Ja Ja Ja Oppvamd spil 1100, Ja Ja Ni Klimaanlgg Ja Ja Ja/A Ja Pollnfil Ja Ja Ja Ja Radio/CDspill 4700, Ja Ja 5100, Høyal Mallic lakk 3200, 3000, 240, 2700, Auomaga , , , 9320, Lmallflg 6700, 324, 6300, Gaani 3/12 3/6 3/12 1/12 Kollisjonspuukobling: Muligh fo å kobl u kollisjonspun på passasjsidn foan. Snallås: F = fjnsy. Klimaanlgg: A = auomaisk. Gaani: Nybil og usgaani i å. nøysomm moon. Civicn dn ms fonufig og nøkn av sbiln. Nå n påbop sg å lans ny konsp bø d gjøs md nnnsomh, og 307 bl n skuffls, kanskj føs og fms fodi fovnningn va skudd vl høy. H ha du n bil som fa fosn opplvs som mins numm sø nn d dn. D by god komfo på god vi og god plass, mn d by også a du ha n kompak bil som mind håndlig i ang pakingssiuasjon. Nå baks og bagasjplassn ikk bd nn adisjonll og hndig konkun, bli ikk d non upg kompakklass bybil. D n bil md so sjl og sk kaak, n bil som vlgs md hj. D samm gjld fo Focus, og spsil hvis du ha hj fo kjøgnskap. På d omåd d nmlig ingn av d konkunn som i næhn. D sposbil som ha no å læ av Focus. Ens ankpunk dn lang uvkslingn som gjø a moon bli li afa i fjd og fmga og d høy søynivå fa hjuln. Al ann al fo Fodn, også plassunylsn og håndlighn. Golf ha ha klippko på å væ slags uvalg nå dn ha væ md i s. Dn idn ov. Golfn yg valg, mn konkunn pus dn nå faund i nakkn. D ikk lng nok å gi n obus og solid kjøfølls; d gjø også konkunn. Mn Golfn sco jvn ov ba og ha ingn so svakh, bos fa dn høy pisn. Kjll Magn Aalbgsjø 50 Bil juli / augus 2001

12 g s s g s g g ø Pakisk: Civic ha gaspakn på dashbod og næ a. Sikk: Skal du und pans i Focus må du buk nøkkln. Sikk: 307 få du ikk ank un nøkkl. BIL s Fod Focus Honda Civic Pugo 307 Volkswagn Golf 1.6 Tnd 1.6 LS 1.6 XS 1.6 Tndlin Pis: , , , , Moo 4sylind kkmoo 4sylind kkmoo 4sylind kkmoo 4sylind kkmoo md o ovliggnd md o ovliggnd md o ovliggnd md o ovliggnd kamaksl og fi vnil kamaksl og fi vnil kamaksl og fi vnil kamaksl og fi vnil p sylind p sylind og vaiabl p sylind p sylind vnilid. Boing x slag: 79,0 x 1,4 mm 75,0 x 90,0 mm 7,5 x 2,0 mm 76,5 x 6,9 mm Sylindvolum: 1596 ccm 1590 ccm 157 ccm 159 ccm Kompsjon: 11,1:1 10,4:1 11:1 11,5:1 Effk o/min: 74 kw(100 hk) v/ kw(110 hk) v/ kw(109 hk) v/ kw(105 hk) 5600 Dimomn o/min: 145 Nm v/ Nm v/ Nm v/ Nm/4500 Tansmisjon: Fohjulsdif/5M Fohjulsdif/5M Fohjulsdif/5M Fohjulsdif/5M Dkk: 195/60TR15 195/60TR15 195/65HR15 195/65HR15 Tsdkk: 195/60VR15 195/60HR15 195/65HR15 195/65VR15 Mål Fison F700 Coni Pmium Conac Coni PmiumConac Coni EcoConac Lngd: 415,2 cm 42,5 cm 420,2 cm 414,9 cm Bdd: 170,2cm 169,5 cm 173,0 cm 173,5 cm Høyd: 143,0 cm 149,5 cm 151,0 cm 143,9 cm Akslavsand: 261,5 cm 26,0 cm 260, cm 251,1 cm Spovidd f/b: 149,4/14,7 cm 146,/146, cm 150,5/151,3 cm 151,3/149,4 cm Mins bakkklaing: 16,0 cm 14,0 cm 17,0 cm 13,0 cm Kupémål: Bnplass f/b: 111,0/61,0/71,0* cm 111,0/67,0/7,0* cm 111,5/57,0/6,0* cm 113,0/5,0/69,0* cm Takhøyd f/b: 102,0/95,5 cm 103,5/97,5 cm 103,5/96,5 cm 104,0/94,0 cm Kupébdd f/b: 137,0/136,0 cm 135,0/132,5 cm 142,0/137,0 cm 136,5/135,0 cm Bagasjom: Lngd: 74,5/141,5 cm 79,5/140,5 cm 77,0/142,5 cm 7,0/139,5 cm Bdd: 105,0 cm 104,5 cm 105,5 cm 102,0 cm Høyd: 54,5 cm 50,5 cm 51,5 cm 51,5 cm Lukbdd: 99,5 cm 92,0 cm 92,0 cm 91,0 cm Lukhøyd: 2,0 cm 0,0 cm 75,0 cm 62,5 cm Høyd und luk: 19,0 cm 14,5 cm 190,5 cm 1,0 cm Lasskl: 6,0 cm 6,0 cm 71,0 cm 66,0 cm Volum: 350 li 370 li 340 li 330 li Vk Egnvk m/fø: 1152 kg 1210 kg 126 kg 1207 kg Tilla oalvk: 1590 kg 1610 kg 1693 kg 1710 kg Nylas: 43 kg 400 kg 425 kg 503 kg Maks ilhngvk: 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg Tilla vognogvk: 2790 kg 210 kg 293 kg 2910 kg Maks aklas: 75 kg 60 kg 50 kg 75 kg Vk/ffk: 11,5 kg/hk 11,0 kg/hk 11,6 kg/hk 11,5 kg/hk Akslasjon 0 il 0 km/: 7,7 sk. 7,1 sk. 7,5 sk. 7,6 sk. 0 il 100 km/: 11,3 sk. 10,5 sk. 11,1 sk. 11,6 sk. 0 il 100 km/ fabikk: 11,2 sk. 10,1 sk. 10,3 sk. 10,5 sk. 40 il 100 km/ i 3.ga: 12,1 sk. 11,5 sk. 10,4 sk. 12,0 sk. 70 il 100 km/ i 3.ga: 5,9 sk. 5,5 sk. 5,7 sk. 6,0 sk. 70 il 100 km/ i 4.ga: 9,6 sk. 7,7 sk. 7,9 sk., sk. 70 il 100 km/ i 5.ga: 15,3 sk. 10,6 sk. 12,1 sk. 11, sk. Toppfa: 15 km/ 17 km/ 14 km/ 192 km/ Bmslngd fa 0 km/: 29 m 29 m 29 m 27 m Fobuk Fobuk bykjøing: 0,94 l/mil 0,6 l/mil 0,95 l/mil 0,93 l/mil Fobuk landvi: 0,56 l/mil 0,55 l/mil 0,5 l/mil 0,54 l/mil Fobuk sni: 0,70 l/mil 0,66 l/mil 0,72 l/mil 0,6 l/mil CO 2 uslipp: 167 g/km 131 g/km 169 g/km 166 g/km Tsfobuk: 0,67 l/mil 0,66 l/mil 0,73 l/mil 0,70 l/mil Tankvolum: 55 li 50 li 60 li 55 li Toisk kkvidd: 75 km 757 km 33 km 0 km Spdom 50 km/ = 46 km/ 4 km/ 4 km/ 49 km/ 0 km/ = 76 km/ 7 km/ 77 km/ 7 km/ Søy Akslasjon: 74 dba 79 dba 75 dba 74 dba 50 km/: 61/65 dba 61/65 dba 61/65 dba 59/63 dba 0 km/: 66/70 dba 65/70 dba 64/70 dba 64/67 dba * = avsand mllom fo og baksygg mål md n 175 cm lang sjåfø vd a. Bil juli / augus

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

Utfordr. Enten du velger Maxima, Omega, 605,

Utfordr. Enten du velger Maxima, Omega, 605, Nissan Maxima QX 2.0 SE Opl Omga 2.2. GL P Ufod Nissan, Opl, Pugo, Fod, Toyoa og Cioën ønsk å væ md i sobilklassn, og nå d ikk lykks skylds ikk d føs og fms podukn. Enn du vlg Maxima, Omga, 605, Camy ll

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Daihatsu Sirion - Suzuki Ignis - Suzuki Jimny - Toyota Yaris:

Daihatsu Sirion - Suzuki Ignis - Suzuki Jimny - Toyota Yaris: Daihasu Siion Suzuki Inis Suzuki Jimny Toyoa Yais: Vinbil i l Bddn blan d japansk småbiln lik so som blan d so biln. Dnn an ha bssln i klassn få byn s mo fihjulskk på vinfø. Kampn om kundn knallhad i småbilsmn

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Den nye målestokken?

Den nye målestokken? BIL s N 366 Toyoa Coolla mø Nissa Alma, Opl Asa og Volkswag Golf: D y målsokk? Md y Coolla vil Toyoa gj plass d uopisk bsslg i kompakklass i skygg. D lykks ikk hl m d vil pp påvik ds plass på salgssaisikk.

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Alfa Romeo Selespeed Mercedes-Benz C 200 Kompressor SportCoupé: Sportslige og lekre

Alfa Romeo Selespeed Mercedes-Benz C 200 Kompressor SportCoupé: Sportslige og lekre Alfa Romo 147 2.0 Slspd McdsBnz C 200 Kompsso SpoCoupé: Sposlig og lk BIL s N 351 Båd Alfa Romo og McdsBnz jak på ungdommlig sposbilnusias som gjn vil ha båd sposbil og plass. Mn d sposlig nok? Ylsn d

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Ford Fiesta 1.4 TDCi møter Volkswagen Polo 1.4 TDi: Gjerrigk

Ford Fiesta 1.4 TDCi møter Volkswagen Polo 1.4 TDi: Gjerrigk Fod Fisa 1.4 TDCi mø Volkswagn Polo 1.4 TDi: Gjigk 30 Bil juni 2002 BIL s N 369 knak D gjig n d gjld fobuk, mn Fisa og Polo ha my by p bd n d gjld komfo, kjøgnskap og pakisk buksgnskap. Bil juni 2002 31

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I ADE imsad E K S A E N S O P P A V E : A: A-9 amaikk LÆE: P Hnik Hogsad Klass: Dao: 8..7 Eksamnsid a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgnd Anall sid: 6 inkl. osid + dlgg Anall oppga: Anall dlgg:

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Fakta kornartane. 1. Kornartane

Fakta kornartane. 1. Kornartane Fk konn 1. Konn Fk konn Innhld Om konn næingsinnhld i kon Konbll mi om kon Fk konn Om konn 1 2 3 WWW.bodogkon.no Kon innhld 1. Skl: Kon innhld mykj næingssoff og spsil mykj kosfib. 2. Kjn: Innhld kbohyd/si

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017 Vlkommn il LAMBERTSETER 20.-22.okob 2017 LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn E NSFs lov og gl ønsk Lambs Svømmklubb vlkommn il n hlig svømmhlg på Lambs Bad, Langbølgn 24, 1155 Oslo. Bassng

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

ARENA OPEN søndag 18. desember 2016

ARENA OPEN søndag 18. desember 2016 ARENA OPEN Lambs svømmklubb ha gldn av å invi il Ana Opn på Lambs bad søndag 18. dsmb 2016 www.lsvk.no LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn Vå samabidspan: INSTAGRAMKONKURRANSE! Lys il

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVEITETET I GDE Gimsa E K M E N O P P G V E : G: M-9 Mamaikk LÆE: P Hnik Hogsa Klass: Dao: 8.8. Eksamnsi a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgn nall si: 5 inkl. osi nall oppga: nall lgg: Tilla hjlpmil :

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

Løsningsforslag til eksempeloppgave 2 i fysikk 2, 2009

Løsningsforslag til eksempeloppgave 2 i fysikk 2, 2009 Fysikk Eksempeloppgae Løsningsfoslag il eksempeloppgae i fysikk, 9 Del Oppgae Rikige sa på flealgsoppgaene a x e: a) C b) D c) B d) C e) C f) D g) C h) D i) B j) C k) A l) B m) A n) D o) B p) D q) D )

Detaljer

SPORTSMESSE SUKKEVANNSHALLEN 15.-18. NOV. UNIK PRIS! TWENTYFOUR Arktis. Veil: 1899,- Dame/Uni. Dunjakke. Varm jakke med tekniske løsninger.

SPORTSMESSE SUKKEVANNSHALLEN 15.-18. NOV. UNIK PRIS! TWENTYFOUR Arktis. Veil: 1899,- Dame/Uni. Dunjakke. Varm jakke med tekniske løsninger. SPORTSMESSE SUKKEVANNSHALLEN 15.-18. NOV. TWENTYFOUR Almn 799,- DET BRAKER LØS: Tsdag 15.nv 12.00-22.00 Fdag 16. nv 12.00-20.00 Lødag 17. nv 10.00-18.00 Søndag 18.nv 12.00-18.00 Vil: 1899,- Dam/Uni. 3-lags

Detaljer

Coop Megas Grillet kylling

Coop Megas Grillet kylling ! k å p God o g a Hl. 1100-1199 g. P k Mak 5 k p kund -4ku0pp%! E o uvalg pkma Gild. Skå. Pakk. 80-250 g Yoghu 4 pk Tin. Mlon, kogbæ, jodbæ, vik ll vanilj. 600 g. P pk P kg 16,50 9 Nida favoi Minalvann

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106 LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C G. 315 B. 106 Us (10. ms 2012-v 1) ubygggsv offg sy. 2 1 PARTER Føgd v gå mom: Lvg ommu Og.. 938587051 h bg som LK, og Sjøg 33 C AS Og.: 992017023 h bg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/11 Us indiiduell skiflig eksmen i 1BA 111- Beegelseslæe Mndg. ugus 11 kl. 1.-1. Hjelpemidle: klkulo og elle i fysikk Eksmensoppgen eså 3 side inklude fosiden Sensufis: 1. sepeme

Detaljer

Mobilt Bedriftsnett app

Mobilt Bedriftsnett app Mobilt Bdiftsntt app Appn jø dt nklt å bnytt tjnst som tiljnli fo d som Aktiv Buk i Mobilt Bdiftsntt. Dnn psntasjonn n intoduksjon o bukvildnin fo hovdfunksjon o buksmåt, o dn tilsvand som innbyd bukvildnin

Detaljer

PRODUKTKATALOG. http://www.abt-as.no. 2006 Relé og styrekort. automatikk. fjernstyring ALARMPANELER. Automatikk styring. Motorstyring.

PRODUKTKATALOG. http://www.abt-as.no. 2006 Relé og styrekort. automatikk. fjernstyring ALARMPANELER. Automatikk styring. Motorstyring. Salg og lving bingl 1. Gyldigh Di algbingln gjld fo hv alg av va fa Abidpla og Bolig Tilpaning AS, h kal ABT md mind and bingl kiflig aval. Vd billing an kjøpn ha goda algbingln. Gyldig aval foligg ikk

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Ovss av upsk panskf (11) NO/EP 2481294 B1 (19) NO NORGE (1) In C. A23L 1/00 (06.01) A23B 4/09 (06.01) A23L 1/31 (06.01) A23L 1/31 (06.01) Pansy (21) Ovss pubs 1.01.12 (80) Da f Dn Eupsk Panmyndghs

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIERSITETET I ADER imsad E K S A M E N S O P P A E : A: MA-9 Mamaikk LÆRER: P nik ogsad Klass: Dao:.5. Eksamnsid a-il: 9.. Eksamnsoppgavn bså av ølgnd Anall sid: 5 inkl. osid vdlgg Anall oppgav: 5 Anall

Detaljer