IKT i undervisningen. Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole. Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT i undervisningen. Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole. Oppdatert 14.11.14"

Transkript

1 IKT i undervisningen Prsjektplan fr sklebasert kmpetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skle Oppdatert

2 Innhldsfrtegnelse 1. Innledning Bakgrunn fr prsjektet Sklens eget grunnlag fr deltakelse Målsetninger Prsjektledelse Prsjektrganisering Mandat fr prsjektgruppa Suksesskriterier Organisering Organisasjnskart Møteplan Oversikt ver fag- g klasseteam Oversikt ver avdelinger Milepælsplan Aktivitetsplan Vedlegg Frankring i avdelingene Lærerundersøkelsen våren 2013 m bruk av It s learning Ønsker m fagspesifikke kurs Mdulbeskrivelse fra Høgsklen i Hedmark Kartlegging resultater Kartleggingsspørsmål... 21

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn fr prsjektet Hedmark fylkeskmmune ønsker å iverksette kmpetansehevingstiltak i frm av sklebasert prsjekt med hvedtema læringsledelse, hvr det er anledning fr videregående skler å søke m deltakelse. Målet med kmpetanseutviklingen er å øke gjennmstrømming g karakternivå fr elevene i Hedmark. Effektmålet er en videreutviklet kmpetanse i læringsledelse g undervisningspraksis. Prsjektet skal gjennmføres ver en treårsperide fra g med mars Elverum videregående skle har freløpig søkt g fått innvilget deltakelse på en IKT-mdul skleåret Sklen kan gså søke andre mduler i prsjektperiden, g har signalisert at en mdul i vurdering kan være aktuelt et senere skleår. 1.2 Sklens eget grunnlag fr deltakelse Sklens deltakelse har vært diskutert i ledergruppa g drøftet med tillitsvalgte ved t anledninger. Den siste drøftingen resulterte i en runde på avdelingene, hvr det framkm et ønske m å delta på IKT-mdulen (6 av 7 avdelinger ønsket dette, den siste ønsket i stedet vurderingsmdulen). Ledergruppa besluttet på dette grunnlaget å delta på IKT-mdulen skleåret , med mulighet fr å melde seg på vurderingsmdulen et senere skleår. Lærerne på sklen pplever IKT både sm en utfrdring g en mulighet, g det er nk denne tsidigheten sm gjør at sklen ønsker mer kmpetanseutvikling innen IKT. Utfrdringene handler mye m tilgangen på PC i klassermmet, sm ppleves sm en utfrdring fr klasseledelse g læringstrykk. Mulighetene fr juks på prøver g innleveringer bekymrer gså mange. Sklen har laget felles regler fr bruk av IKT i klassermmet. Samtidig finnes det mange kvalitativt gde digitale ressurser, sm mange har funnet ut at kan bidra til høy kvalitet i undervisningen. Sklen har flere lærere sm har tatt i bruk ulike typer prgrammer. Et gdt eksempel på dette er at sklen tilbyr Den virtuelle matematikksklen (nettundervisning) til ungdmsskleelever sm ønsker å ta matematikk på videregående nivå. Sklen har ellers tilsatt IKTpedagg i ca. 20 % stilling fr skleåret Den digitale kmpetansen antas å variere, både hs lærere g elever. Kartlegging vil kunne klarlegge dette nærmere. Fr at sklen skal få mest mulig utbytte av mdulen er det nødvendig å ta utgangspunkt i vår egen praksis g pplevde behv, samtidig sm innhldet i mdulen blir gjennmgått på en gd måte.

4 2. Målsetninger Hvedmålet er å ta i bruk IKT på en måte sm bidrar til bedre karakterutvikling* g økt gjennmføring*. Innenfr dette finnes flere delmål/kmpetansemål, sm kan følges pp gjennm egne prdukter/kjennetegn på målppnåelse. Se tabellen nedenfr: Mål nr Kmpetansemål Prdukter/kjennetegn på målppnåelse 1 Økt digital kmpetanse IKT kmpetanse sm nytt delmål i utviklingsplanen, med tilhørende indikatr, resultat g måltall. Framgang på IKT indikatr i utviklingsplanen. Gjennmført pplæring i grunnleggende dataferdigheter, læringsplattfrm g aktuelle fagprgrammer. 2 Kunnskap m læringsledelse i teknlgirike klasserm g læreren sm rllemdell. 3 Kunnskap m hvrdan IKT kan brukes i vurderingsarbeidet fr å styrke elevenes læringsutbytte. 4 Kunnskap m digital studieteknikk, søkestrategier, kildebruk g regler fr pphavsrett 5 Kunnskap m g bruk av verktøy fr samarbeid, deling g interaktive prdukter. 6 Kunnskap m medieprduksjn g spill fr læring 7 Kunnskaper m g bruk av ssiale medier i sklen Utfasing av «Regler fr bruk av IKT i klassermmet». Økt grad av felles hldninger g gd praktisering, sm gir framgang på elevundersøkelsens indikatrer m arbeidsr g felles regelhåndtering. Gd bruk av vurderingsbka på It s learning, g andre verktøy sm frenkler g frbedrer lærings- g vurderingsarbeidet, ne sm gir framgang på elevundersøkelsens indikatr m vurdering fr læring. Revidering av utkast til IKT-strategi, g besluttet ny IKTstrategi fr sklen. Utvikle felles standard innen infrmasjnssøk, kildehenvisninger g pphavsrett, knyttet til nrskfaget på Vg1, sm gjøres kjent på hele sklen. Økt bruk av digitale samarbeidsverktøy, sm gir framgang IKT indikatren i utviklingsplanen. Flere elevprdukter fra avdelingene, til bruk internt (fag, sklemiljø) g eksternt (hjemmeside, ssiale medier). Spill fr læring prøves ut g gir framgang på IKT indikatren i utviklingsplanen. Økt digital dømmekraft fr elever (g lærere), målt etter indikatrer på elevundersøkelsen. Flere fag benytter seg av ssiale medier sm del av undervisningen, når dette er hensiktsmessig fr læringsutbytte. Sklen tar i bruk utvalgte ssiale medier med høyt aktivitetsnivå, presis infrmasjn, g gd kntakt med/tilbakemeldinger fra målgruppene. Kmpetansemålene 1-3 (uthevet skrift) er ansett å være pririterte. Pririteringen vil være viktig i planlegging g gjennmføring av prsjektet, g medføre relativt mye tidsbruk innenfr prsjektet relatert til disse kmpetansemålene.

5 3. Prsjektledelse 3.1 Prsjektrganisering Prsjektets rganisering på sklen: Prsjekteier: Rektr Styringsgruppe: Ledergruppa Prsjektgruppe: Rektr, avd.led., utviklingsleder, IKT-pedagg, IKT-ansvarlig, lærerrepresentant Referansegruppe 1: En utnevnt representant fra hver avdeling/elevtjenesten Referansegruppe 2: Arbeidsgruppe infrmasjnsstruktur Referansegruppe 3: Elevrådsstyret Ressurspersner fr prsjektet: Utviklingsleder IKT-pedagg IKT-ansvarlig Høgsklen i Hedmark sm samarbeidspartner: Prsjektleder: Hilde Frfang Instituttleder: Marit Christine Berg Strandvik Kntaktpersn: Terje Mølster Utvalgte ressurspersner i styringsgruppa: Styringsgruppeleder: Paal Mrken Andersen Pedaggisk bruk av IKT: Ann Kristin Huse 3.2 Mandat fr prsjektgruppa Prsjektgruppa skal støtte i planlegging, g gjennmføring av utviklingsarbeidet i tråd med prsjektplanen, slik den er vedtatt av styringsgruppa/ledergruppa. Prsjektgruppa skal videre freslå et delmål med kjennetegn på målppnåelse fr IKT i undervisningen, sm skal kunne innarbeides i sklens utviklingsplan, senest innen 2. januar Utarbeidelsen av kjennetegn på målppnåelse må innehlde en kartlegging sm gjør det mulig å måle delmålene i prsjektet (jf. punkt 2 i prsjektplanen). Prsjektgruppa invlverer referansegrupper i arbeidet etter behv. Prsjektgruppa frhlder seg direkte til kntaktpersn fra Høgsklen i Hedmark fr krdinering av prsjektgjennmføringen.

6 Prsjektgruppa må i tillegg frtløpende vurdere målppnåelse, når nødvendig gjennmføre analyser g vurderinger av framdriften, g ved behv fremme frslag m endringer i prsjektet til styringsgruppa/ledergruppa (herunder framdrift, innhld med videre). 3.3 Suksesskriterier Sklen har vært gjennm flere utviklingsprsjekter de siste årene, g har gjrt seg både psitive g negative erfaringer med prsjekter g utviklingsarbeid. Det er viktig at kmmende prsjekter, herunder det sklebaserte utviklingsarbeidet innen IKT, gjennmføres på en måte sm passer sklen g vår histrikk. En analyse basert på sklens erfaringsbakgrunn g rganisering, samt målsetninger g innhld i IKTprsjektet, identifiserer følgende suksesskriterier: Sklen må ha eierskap i frhld til gjennmføringen, g ta ansvar fr å få nødvendig utbytte. Arbeidet må ta utgangspunkt i lærernes kmpetanse g pplevde behv, men samtidig sees i sammenheng med innhldet i prsjektskissen, g ha fkus på kunnskap relevant fr elevenes læring. Det må gjennmføres en innledende kartlegging av kmpetanse g behv, g avdelinger/utdanningsprgram/fagteam bør hvis aktuelt utvikle egne satsingsmråder ut fra kartlagte behv. Det må tidlig gjennmføres kmpetansehevingstiltak på grunnleggende nivå, slik at alle har reell mulighet til å følge prsjektets framdrift. Arbeidet må fregå innenfr sklens rdinære samarbeidsstruktur. På grunn av relativt nylig mrganisering er det viktig å innarbeide g frbedre samarbeidet innenfr gjeldende strukturer g samarbeidsfrum. Veiledning fra Høgsklen i Hedmark bør gjennmføres i kmprimerte perider innenfr utvalgte tema sm kan ha nytt av slik veiledning, g Høgsklen bør videre støtte innleie eller bistå med instruktører innenfr de ulike emnene g prgrammene sm tas pp. Kmpetanseheving må sees i frhld til elevenes læringsprsesser, g dette innebærer at prsjektet i perider bør kunne ha frskjellig fkus mt frskjellige faggrupper samtidig, etter faggruppenes behv. Det må være felles milepæler sm alle deltar på, g sm gir rm fr erfaringsdeling på tvers. Avsatte planleggingsdager vil være viktige fr å ppnå dette. Det må være en tydelig framdriftsplan gjennm året, men sm det er mulig å tilpasse ved behv. Det må legges pp til evaluering av prsjektet, med mulighet fr krrigeringer ved behv. Ledere g ressurspersner må framstå sm pådrivere fr prsjektet. Sklens mdell fr dialgbaserte læringsfellesskap må følges pp av alle, så det skapes et gdt grunnlag fr erfaringsdeling g felles refleksjn.

7 4. Organisering 4.1 Organisasjnskart Midlertidig rganisasjnskart med reduksjn fra 3 til 2 yrkesfaglige avdelinger fra er sm følger:

8 4.2 Møteplan

9 4.3 Oversikt ver fag- g klasseteam Oversikt ver fagteam, klassemøter g annet samarbeid sm er timeplanlagt fr skleåret 2014/2015 sees i tabellen nedenfr. Tid g sted står på timeplanen fr de sm deltar i de ulike fra. Nytt av året er ne økning i antall fagteam, ne sm har vært ønsket av flere. Samme gjelder klasselærermøter, hvr ca. 20 klasser nå har timeplanlagte møter 3-7 ganger pr. skleår (her er gså rådgivere bligatriske deltakere). Klasser sm ikke ligger på denne planen, må kalle inn til klasselærermøter etter behv. Det er bligatrisk frammøte på alle møter på ens timeplan, samt andre møter sm en kalles inn til. 3IFA Bygg Vgl prgramfag Bygg Vg2 prgramfag DH Vgl Prgramfag DH Vg2 Prgramfag Fagteam 2MP Fagteam bygg Fagteam DH Fagteam EL Fagteam engelsk Fagteam fremmedspråk Fagteam histrie Fagteam idrett g samfunn Fagteam krppsøving Fagteam matematikk YF Fagteam naturfag påbygg Fagteam naturfag VglSF Fagteam naturfag YF Fagteam NO PB Fagteam nrsk YF Fagteam prgramfag bi kjemi fys IT ge Fagteam prgramfag språk samf g øknmi Fagteam religin Fagteam samfunnsfag Fagteam SE Fagteam T g P Fagteam tppidrett Fagteam treningsledelse Fagteam treningslære Fagteam Vgl ST nrsk Fagteam Vg2 SF nrsk Fagteam Vg3 NO ST IBledermøte RORO,NEBE,HAID,HEHA,FLØY,MAHA OLAR,HARO,SKRN,JOHI FYGE,HARO,JOHI LIGR,STMA,KLIN,JOHI KLIN,BABE,JOHI LEPE,ANAN,KAFR,BJUL,SØMA OLAR,HARO,SKRN,FYGE,JOHI STMA,LIGR,JOHI,BABE,KLIN JOHI,STST,STAR,TETU,ELØY,WERO,BOEI AMTE,EMCH,HAID,HEHA,BJTE,BÆJO,LIBE,LITH,MEJA,FJRO,HOMAl,OPH A FJRO,GUVI,BJHE,ØYAN,MAHA,WISU,KJSI,HOMAl LAAN,MAIN,EMCH,MAHA,BÆJO,ØYAN,HAID,NYHE KRMA,FLØY KRMA,FLØY,BEST,BRJO,SIAM,RORO,THTO,SVED LEPE,HÅOL,BJUL,STAR,ELØY,SMHE,KAFR,BRJO,SVED SØMA,OLGU SIAM,LEPE,MAEN,BEGU,ANAN,SØMA HÅOL,BJUL,LEPE,LADA,OLGU,HAAN,SMHE,ANAN,SVED NYHE,SÆMR,STRA,WAID,HAHA BJHE,AMTE,EMCH,HAHA,SÆMR,STRA,BØPÅ,LAAN,MAIN,ØSBE,HAOH, OLGU,OPHA ENFI,HÅOL,JOPE,LADA,MAEN,THCH,SØMA,SMTO,ANAN,BEGU ØRIN,DASI,SÆMR,MIMA,BØPÅ,LITH,HAID,WISU,HOMAl,SCAL,MEJA,M AIN,ØVTO WAID,HAID,MAHA,NYHE SCAL,SCMA,MIMA,WISU,HAOH,DASI,ØVTO,MEJA,HAHA,AMTE,HOMAl JOHI,DASI,ENNI,ØRIN,WETS,LIGR KAFR,ENFI,LADA,SMHE,TETU,THCH NEBE,NIME,REJO,BEST SIAM,RORO NIME,BEST,NEBE HEHA,HAHA,STRA,BØPÅ,WAID,NYHE NYHE,MAIN,HAOH,ONCE,STRA NYHE,BØPÅ,KJSI,ØSBE,ONCE,BJHE NYHE,MIOL,BAKA,SJMI

10 IBlærere Klassemøte lbaa Klassemøte lbab Klassemøte ldha Klassemøte lefa Klassemøte lefb Klassemøte 1HEA Klassemøte 1HEB Klassemøte 1HEC Klassemøte 1SEA Klassemøte ltia Klassemøte 1TIB Klassemøte 2BAA g 2BAB Klassemøte 2BIA Klassemøte 2BTA Klassemøte 2DTA Klassemøte 2PIA Klassemøte 2SSA Klassemøte 2TTTR Klassemøte 3PBA Klassemøte 3PBB Klubbstyret utdanningsfrbundet Lærere TIP BABE,BEGU,BJHE,SØMA,BÆJO,BØPÅ,HAID,HEHA,LITH,MAEN,MEJA,NY HE,TETU,SJMI HÅOL,FJRO,OLGU,HARO,OLAR,BEST,JOHI,SAEG SKRN,OLAR,HÅOL,FJRO,BJUL,LAAN,HARO,BRJO,JOHI,SAEG LIBE,STRA,BJUL,LIGR,STMA,RORO,KLIN,LEPE,BJBJ JOHI,STAR,HAHA,BÆJO,ELØY,TETU,LADA,BEST,ANAN,SAEG JOHI,ELØY,EMCH,HEHA,SIAM,STAR,LADA,BEST,SAEG BJTE,GRMA,SIAM,SMHE,BJHE,OLGU,MOFR,FORA,RØMA,BJBJ FJRO,GRHA,KRLI,RORO,KAFR,HAAN,AMTE,FORA,RØMA,BJBJ EMCH,DUHE,ØVMA,BRJO,HAAN,FORA,RØMA,BJBJ BJTE,AMTE,KAFR,SMHE,ØRIN,ROAI,WETS,RORO,ENNI,JOHI,OPHA,SVE D,BJBJ RØMA,AAHE,ANAN,HÅOL,HAAN,HAID,SÆMR,AMTE,BEST,VESV,SAEG RØMA,RØRU,BJTE,SMHE,BØPÅ,AAHE,BRJO,HÅOL,SAEG KRLI,SVBE,LAAN,BÆJO,KRMA,LITH,FJAN,MOFR,SCMA,RØMA,BJBJ RØMA,MIMA,ØSBE,BRJO,VESV,SKTO,BJTE,SAEG JOHI,FYGE,HAOH,BEST,FJRO,HARO,SAEG DASI,LIBE,MAIN,KLIN,BABE,FLØY,JOHI,BJBJ RØMA,LØFR,AAHE,HAOH,BEST,BJTE,SAEG DASI,LIBE,MAIN,ENNI,LIGR,ØRIN,FLØY,JOHI,BJBJ JOHI,MIMA,ØSBE,BRJO,ØVPE,SAEG,BJTE BJUL,STRA,SÆMR,ØVTO,HOIN,ØYAN,SØMA,FLØY,NYHE,CHHE NYHE,KAFR,SCAL,WAID,HAHA,OLGU,KRMA,EMCH,CHHE ØSBE,LIGR,GRMA,HAID,LITH,SAEG RØRU,VESV,LØFR,AAHE,SKTO R- g S-matte fagteam LADA,MAEN,THCH,NIME,SKMA Samarbeid IF Vg1 Samarbeid prgramfag 1HE Samarbeid prgramfag 2BAA g 2BAB Samarbeid prgramfag 2HAA g 2HAB Samarbeid prgramfag 2HEA Samarbeid prgramfag 3HSA Samarbeid prgramfag Vg1 EL Samarbeid prgramfag Vg2 EL Samarbeid TIP Vg1 prgramfag Samarbeid Vg1 SE Samarbeid Vg1 ST kntakt lærere Samarbeid Vg2 IF Samarbeid Vg2 SE Samarbeid Vg2 ST kntaktlærere Samarbeid Vg3 IF Samarbeid Vg3 ST kntaktlærere Tillitsvalgt TTTR prgramfag NIME,BRJO,FLØY GRMA,MOFR,RØMA,HOAM,GRHA,KRLI,FORA,ØVMA,DUHE,MOFR KRLI,SVBE,MOFR,FJAN,RØMA ANBO,GRMA,BÅHA,RØMA,HOIN MØNI,GRHA,RØMA SUSI,MØNI,STEL,RØMA JOHI,STAR,ELØY,TETU STST,BOEI,JOHI,ELØY,WERO RØMA,AAHE,VESV,RØRU ØRIN,ENNI,ROAI,JOHI,OPHA ENFI,THCH,SØMA,SCAL,ANAN,KAFR,BJUL,MAEN,LEPE KRMA,SIAM,BEST,NIME,THTO DASI,ØRIN,ENNI,LIGR,JOHI LAAN,GUVI,MAIN,HAOH,EMCH,ONCE,HOMA1 RORO,NEBE,FLØY,REJO,THTO SÆMR,HAHA,WAID,NYHE,BØPÅ,KJSI,ØSBE,HAID,BJHE ØSBE,SUSI ØVPE,SAEG,JOHI

11 4.4 Oversikt ver avdelinger DH/SE/EL/BA HO/TIP ID Realfag Språk, samf., øk. Nrsk, hist., rel. Elevtjenesten/TL Hilde Bjønni Magnhild N. Marie Hege Leigland Trgrim Thrnæs Petter Lexander Marianne Hberg Jhnsn Rønningen Hlenbakken Nybakk Bakken, Bente Hlen Brgen, Eirik Dalehaug, Sigmund Endal, Nina Westjrdet Ellingssn, Øystein Fylling, Geir Mrten Gundersrud, Kirsten Haugland, Rar Jhnsn, Hilde Bjønni Kleppan, Ingun Linderud, Gry Olsen, Arvid Skårhlen, Rune Stensåsen, Arne Egil Stensåsen, Stein Strsveen, Marit Western, Trdis Stafne Ørbakk, Ina Benedicte Bye Øvergård, Per Gunnar Aasen, Henning Andersen, Bdil Jten Bårdsen, Hanni Emely Fjelldal, Anne Siri Flkvrd, Ragnhild Greve, Hanne Grmstad, Marianne Hltet, Anne Margrethe Hwlid, Ingebrg Kristiansen, Lill- Wenche Løken, Frde Møystad, Nina Kristin Røsten, Rune Skyrud, Tr Magne Stenseth, Else-Berit Sundeng, Sissel P. Svendsen, Bente Vefsnm, Svein-Erik B. Øverby, Marit H. Berget, Stian Brandsegg, Jhanna X. Flenvld, Øyvind Krkhaug, Marius Nergård, Bente Blstad Ninive, Mette Karin Refseth, Jn Rgndal, Ry Sigstad, Amund Andersen, Ann Kristin Bekken, Gunn Tve Bjørkel, Ulf Engebretsen, Finn Olaf Hågensen, Ole Jhanssn, Per Langeland, Dag Madsbu, Endre Olsen, Gunhild Skramstad, Marit F. Smedstad, Heidi Søby, Magne Teigen, Turid Tharaldsen, Christian Bjørnebe, Tessa Bækken, Jrunn Hilde Fjerdingstad, Rlande Fløttum, Gry P. Guillerm, Victr Jse Larsen, Anne Birgit Libakken, Bente Likvern, Thr Madsen, Hans Paul Mellbye, Jan Magnus Svane Hlth Midtun, Marit Riise Schildbrg, Alexandra Aga Schildbrg, Martin Wermuth, Anne- Christine Wilkens, Suse Øvrevll, Tne- Beathe Øygarden, Anne Amundsen, Terje O. Lie Bjertnes, Hege Børresen, Pål Fredrik Engelund Emilsen, Christin Haave, Kari Halvrsen, Odd Henry Hansen, Ida Kristin Haugtmt, Halvard Hegland, Halvr Kjærnet, Sissel Madsbu-Christensen, Inger Onsager, Cecilie E. Stafne, Ragni Liv Sætersmen, Margrethe Wagle, Ida Østmen, Berit Aas, Gunn Bjørnerud, Bjørg Brg, Gudmund Brænden E., Anne-Karin Christiansen, Helen Dufseth, Hege Fjeldstad, Ingun R. Gillerhltmen, Rar Hagen, Anna Ragnhild S. Hel, Glenn Lind, Marit Lindstad, Jan Arild Nygård, Svetlana Opsal, Hanne Vibe Rgnerud, Aina Rønning, Mnica Salvesen, Egil Sktheimsvik, Brita Snerten, Jhnny Svisdal,Eldri Tverud, Anita Vermundsberget, Ruth Gina Østerhus, Linda

12 4.5 Milepælsplan Milepælsplanen viser hvedfasene i prsjektet med en tentativ framdrift fr når disse gjennmføres, g når de skal være ferdigstilt. Sep Okt Nv Des Jan Feb Mar Apr Mai Ju Aug Sep Okt Nv Des ID Milepæl beskrivelse Mål Frist Ansvar A Kartlegging gjennmført g analysert HH/ELVIS B Digital grunnkmpetanse kursing utført HH/ELVIS C Temaet læringsledelse i digitale klasserm utført HH D Temaet digitalt vurderingsarbeid er gjennmført HH/ELVIS E Standarder i infrmasjnssøk/kildebruk vedtatt ELVIS F Temaet delingsverktøy gjennmført ELVIS/HH G Temaet medieprduksjn g spill gjennmført HH H Temaet ssiale medier er gjennmført ELVIS/HH I Refleksjn g evaluering HH/ELVIS Merk: I klnnen «mål» vises det til nummererte målsetninger slik de framkmmer i prsjektplanens punkt 2. Fargekder: Arbeid med pririterte kmpetansemål (1-3) Fullføring av pririterte kmpetansemål (1-3) Arbeid med kmpetansemål Fullføring av kmpetansemål

13 4.6 Aktivitetsplan Aktivitetsplanen knkretiserer hvilke aktiviteter sm skal gjennmføres fr å ppnå milepælene. Aktivitetsplanen vil kunne bli justert g endret basert på tilgang på fredragshldere m.m. Endringer i prgram i frhld til aktivitetsplanen vil meddeles på Pulsen. Skleåret ID Milepæl Dat Møtefrum Aktivitet Ansvar beskrivelse A Kartlegging Lærermøte Infrmasjn m prsjektet g diskusjn Rektr/Mølster A Kartlegging Lærermøte Kartlegging Rektr/Mølster A Kartlegging Avd/fag Refleksjn ver kartleggingsresultat g innspill til prsjektgruppa Avdelingsledere Fagkrd. A Kartlegging Lærermøte Presentasjn av kartleggingen g Mølster/rektr prsjektplanen framver Utgår. Avdelingstid. B Dig. kmp Lærermøte Egenstudier eller deltakelse på Den enkelte utdanningsmessa B Dig. kmp Avd.møte Avspasering etter utdanningsmesse B Dig. kmp Avd.møte Wrkshps (grunnleggende). Individuell påmelding til parallelle wrkshps: - Excel Marit - Outlk Christian - Mbilskle g Pulsen Hege D. / Ole F. - Pwerpint Endre - Creaza innføring Margrethe B Dig. kmp Avd. møte Individuelle behv fr støtte avklares, g det Avdelingsledere avtales støtte framver vha. kllegaveiledning, frtrinnsvis innad i avdeling B Dig. kmp P-dag Del 1: Felles innledning ( ): Terje Mølster - Fredrag m IKT i sklen/samfunnet Del 2: Avdelingsvise pplegg ( ): - Wrkshps g kurs (f.eks. excel, Creaza, Gegebra, OneNte, blgg, mvendt undervisning, systemx, smartbard m.m.) B Dig. kmp Lærermøte Parallellsesjner (må velges): - Videre arbeid med avdelingens satsingsmråder - Pwerpint (bygger på 11.11) - Creaza fr begynnere (innføring) B Dig. kmp Lærermøte Parallellsesjner (må velges): - Videre arbeid med avdelingens satsingsmråder - It s learning: Vurderingsbka g andre aktiviteter/ressurser Planleggeren Tester, undersøkelser, prøver g prøvemdus - Prezi (spenstig alternativ til Pwerpint) - Wiki: Hvrdan bygge pp wikier (digitale kunnskapssamlinger) i fag med elevene? - Creaza fr begynnere (siste wrkshp Rektr Avdelingsledere Eksterne instruktører Avdelingsledere Endre Margrethe Ingebrg Rlande Dag Endre Terje Mølster Margrethe

14 med innføring fr nybegynnere) - Excel grunnleggende (fr nye g litt nytt fr de sm har vært med før) - Markin (med utgangspunkt i nrsk, men anvendelig fr alle skriftlige rettinger) - Ordbøker g lærebøker på nett - Outlk C Læringsled P-dag Del 1: Muligheter g utfrdringer med IKT i sklen (fredrag). Nina Pål Fredrik Kari Synøve Christian HiHm Henning Lund Del 2: Sklens rutine fr vurderingsarbeid (alle) Arbeid med halvårsvurderinger (lærere) Støtteprgrammer (assistenter) C Læringsled Karaktermøter/halvårsvurdering/annet C Læringsled Karaktermøter/halvårsvurdering/annet ELVIS Rektr Den enkelte Hege D. C Læringsled Lærermøte Læringsledelse delprsjekt frtsetter HiHm C Læringsled Avd.møte Oppfølging læringsledelse delprsjekt Avd.led. Refleksjnsspørsmål m læringsledelse i mdulteksten. C Læringsled Lærermøte Læringsledelse delprsjekt frtsetter HiHm C Læringsled Avd.møte Oppfølging læringsledelse delprsjekt Avd.led. C Læringsled Lærermøte Oppsummering g erfaringsdeling på tvers HiHm B Dig. kmp Lærermøte Parallellsesjner (må velges): HiHm/ELVIS - Avdelingvise satsingsmråder Avdelingsleder - Creaza fr viderekmne Margrethe - Interaktive verktøy g ssiale medier HiHm B Dig. kmp Lærermøte Parallellsesjner (må velges): - Avdelingvise satsingsmråder - Creaza fr viderekmne - Interaktive verktøy g ssiale medier B Dig. kmp Lærermøte Refleksjnsspørsmål side 11 i mdulteksten, med innlegging av svar på It s learning Evaluering. HiHm/ELVIS Avdelingsleder Margrethe HiHm ELVIS

15 Høsten 2015 (tentativ, dater g mer spesifisert plan kmmer ila. våren 2015) ID Milepæl Dat Møtefrum Aktivitet Ansvar beskrivelse A Kartlegging Aug P-dag Kartlegging av digital kmpetanse, med HiHm/ELVIS påfølgende analyse av utviklingen siden september 2014 D Vurdering Sep-nv Lærermøte Fredrag, wrkshps g arbeid i grupper g HiHm/ELVIS + P-dag fagteam med fkus på vurderingsarbeid G Spill Okt Lærermøte Fredrag m spill i læring HiHm F Deling Nv P-dag Fullføring av avdelingsvise satsinger på HiHm/ELVIS delingsverktøy H Ssiale -> nv Lærermøte Fullføring av avdelingsvise satsinger på ssiale HiHm/ELVIS medier i undervisningen + digital dømmekraft delprsjekt fullført I Evaluering Des Lærermøte Refleksjnsspørsmål s. 13 i mdulteksten. Evaluering. ELVIS Søkbare delprsjekter Ved siden av aktivitetsplanen sm er felles fr alle, så kan avdelinger, utdanningsprgram, fagteam eller klasseteam søke m å delta på ulike utviklingsprsjekter sm går gjennm periden. Med frbehld m endringer er freløpig følgende utviklingsprsjekter satt pp: 1. Lærerstyring av elevenes PC-er. Mulig aktuelt prgram er f.eks. Lanschl (www.lanschl.cm). Ønskelig at et klasseteam søker sammen, ev. at prsjektet utvides til t klasser på hhv. YF g SF. Prsjektet settes pp med frbehld m at sklen får nødvendige tillatelser g finner tilfredsstillende tekniske løsninger. 2. Creaza. Avdelinger eller fagteam sm ønsker å ha Creaza sm et felles satsingsmråde, kan søke m dette, g da få særlig ppfølging på dette prgrammet. Annet Ved siden av aktivitetsplanen g søkbare utviklingsprsjekter, vil det gså pågå andre aktiviteter. Dette inkluderer: Opprettelse av skle-wiki. Opprettelse g deltakelse i It s learning fr det sklebaserte utviklingsprsjektet (felles fr alle deltakende skler).

16 5. Vedlegg 5.1 Frankring i avdelingene Avdelingene tk stilling til deltakelse i mai av 7 avdelinger ønsket seg da IKT-mdulen, g ble det direkte grunnlaget fr at sklen søkte m deltakelse på nettpp IKT-mdulen. Nedenfr sees en stikkrdsmessig ppsummering fra avdelingene m både hvilken mdul, g m innhldet i mdulen, sm de ønsket seg: Avdeling Realfag Språk Nrsk Idrett HO BA/EL/TIP DH/SE Elevtj. Innspill Ønsker IKT. Nyttig. Vil bli bedre på IKT, men innenfr egne fag (eks. Gegebra), It s learning, g nye prgram til eksamen. Kan tenke seg Bjørnebye sm mulig veileder/fredragshlder. Ønsker IKT. Digitale undervisningsmetder, spes. innen språk. Utfrdrende å finne ne sm er fagspesifikt på avdelingen vil ikke ha verrdnede diskusjner sm ikke treffer dem. Ønsker fagspesifikke fredrag. Ønsker IKT. Viktig å sørge fr at flk har nk grunnleggende kmpetanse til å kunne bruke avansert verktøy. Freslår «frkurs» (trenger «Finn din vei» innen IKT). Fkus på It s learning, utvide mulighetene sm ligger her. Medieprduksjn i sklen. Nye måter å bruke IKT i undervisningen, mest mulig knkret dvs. fagspesifikt. Søkestrategier. Systematisering av infrmasjn. Digital studieteknikk. Utvikle verktøy fr deling av pplegg mellm verktøy digitalt arkivskap? Pakkeløsninger. Ønsker Vurdering. Ser ikke kblingen mellm IKT g krppsøving sm fag, g de fleste behersker data gdt. Ønsker IKT. Kunne tenke seg å bruke ting, men trenger tekniske ppgraderinger. Vil ha pplæring på It s learning, app-er, PC i pplæring på TLA (Grid g fagspesifikt). Frskjellige behv mellm avdelingene g innad i avdelingen. Superbrukere på hver avdeling. Vil ha IKT. Vil ha IKT rettet mt fag, Elektr, Installasjnstegning, TIP, Slid Edge, Fluid sim, Verkstedrdresystem, Bygg - Autcad eller turbcad. En liten generell del g en str fagrettet del. Ønsker IKT. Var ikke tilstede den dagen avdelingene diskuterte dette, men avdelingen har diskutert det tidligere g da gitt tilbakemelding m at de ønsket denne mdulen. Ønsker IKT. Men: Flere sm ikke underviser, hva med dem?

17 5.2 Lærerundersøkelsen våren 2013 m bruk av It s learning Utvalg Gjennmføring Inviterte Besvarte Svarprsent Prikket Data ppdatert Lærerundersøkelsen Elverum vgs Vår :03:45 I hvilken grad er du enig i følgende påstand m bruk av læringsplattfrmen It`s learning ved dkumentasjn av vurdering? Jeg legger ut planer fr mine fag på It s learning Jeg legger ut ppgaver med mål, kjennetegn på målppnåelse/ vurderingskriterier i mine fag på It`s learning. Jeg bruker It`s learning sm en av flere måter å gi vurderinger g tilbakemeldinger på. Når vurderinger g tilbakemeldinger ligger i It`s learning får elevene gd versikt ver hvrdan de ligger an i fagene. Jeg har den kmpetansen jeg trenger fr å bruke It`s learning i vurderingsarbeidet. Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig 66,67% 22,99% - - 5,75% 45,24% 28,57% 9,52% 9,52% 7,14% 76,74% 12,79% 3,49% 3,49% 3,49% 53,49% 26,74% 6,98% 9,30% 3,49% 46,51% 29,07% 8,14% 11,63% 4,65%

18 5.3 Ønsker m fagspesifikke kurs Sklen gjennmført i frkant av kartleggingen en innhenting av ønsker fra avdelingene. Sklen ønsker å knytte slik pplæring inn i prsjektet, enten med støtte fra Høgsklen i Hedmark eller gjennm egne krefter. Frhld sm gikk igjen på tvers av fag inkluderte: - Førstehjelpskurs grunnleggende IKT-kmpetanse - Grunnkurs i It s learning - Videregående kurs i It s learning - Office-pakken (særlig wrd, excel, pwerpint) Fagspesifikke ønsker: - Gegebra - Kikra - Flipped Classrm - Creaza - Opplæring i bruk av smartbard - Bruk av utlk - Bruk av systemx ( nytt pasientregistreringssystem) - Ulike muligheter ved bruk av Its learning - Teksbehandling- wrd/exel - Illustratr fr trykkeutstyr - Bilderedigering/bildebehandlingsprgrammer - Sketch-up - PLS-prgram (styreenhet) - Tegneprgram relatert til el-installasjner g dataelektrnikk - Tegneprgram bygg (eks. AutCad, TurbCad)

19 5.4 Mdulbeskrivelse fra Høgsklen i Hedmark Utarbeides av Høgsklen i Hedmark.

20 5.5 Kartlegging resultater Sette sinn.

21 5.6 Kartleggingsspørsmål Indikatrspørsmål Kartlegging av din digitale kmpetanse. DEL 1 BAKGRUNNSVARIABLER Hvilket utdanningsprgram eller avdeling hører du til? - Elevtjenesten/annet - Studiefrberedende Realfag / studiespesialisering Vg1 Språk, samfunnsfag g øknmi / studiespesialisering Vg2 Nrsk, histrie g religin / studiespesialisering Vg3 g påbygg Idrettsfag g krppsøving - Yrkesfag Bygg g anlegg Elektrfag Teknikk g industriell prduksjn Helse g ppvekst Design g håndverk Service g Samferdsel DEL 2 KARTLEGGING AV IKT BRUK Disse spørsmålene samsvarer med spørsmålene i SMIL-undersøkelsen. Hvrdan mestrer du de grunnleggende ferdighetene i bruk av digitale verktøy på sklen? Med grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy menes hvrdan du mestrer å bruke digitale verktøy i sklesammenheng på en grunnleggende måte (fr eksempel læringsplattfrm, Wrd, Excel g Pwerpint). (1) 0. (ingen ferdigheter) (2) 1. (3) 2. (4) 3. (5) 4. (6) 5. (7) 6. (svært gde ferdigheter) Hvrdan mestrer du didaktisk IKT-bruk? Med didaktisk IKT-bruk menes hvr gdt du mestrer å bruke digitale læremiddel (fr eksempel NDLA) på en måte sm hever elevenes læringsutbytte i fagene. (1) 0. (ingen ferdigheter) (2) 1.

22 (3) 2. (4) 3. (5) 4. (6) 5. (7) 6. (svært gde ferdigheter) Jeg gir elevene klare læringsmål fr IKT-bruk i sklefagene. (1) Helt enig (2) Svært enig (3) Litt enig (4) Verken eller (5) Litt uenig (6) Svært uenig (7) Helt uenig Jeg gir elevene klar tilbakemelding på hvrdan deres IKT-bruk er i mine undervisningsfag. (1) Helt enig (2) Svært enig (3) Litt enig (4) Verken eller (5) Litt uenig (6) Svært uenig (7) Helt uenig Hvrdan vurderer du din kmpetanse i å veilede elevene til å utvikle en digital dømmekraft knyttet til deres digitale livsstil både i g utenfr sklen? Med digital dannelse menes din evne til å veilede elevene til å utvikle en digital dømmekraft når det gjelder de etiske utfrdringene sm en digital livsstil byr på (f.eks. digital mbbing, «klipp g lim», ulvlig nedlasting g lignende). (1) 0. (ingen kmpetanse) (2) 1. (3) 2. (4) 3. (5) 4. (6) 5. (7) 6. (svært høy kmpetanse) Oversikt ver kartleggingsspørsmålene i starten av prsjektet, g sm fungerer sm indikatr i utviklingsplanen. DEL 3 KARTLEGGING AV KOMPETANSE OG OPPLÆRINGSØNSKER Hvrdan vil du vurdere din egen kmpetanse innenfr følgende: Grunnleggende IKT:

23 Filer g mappestruktur Nettleser (f.eks. Internet Explrer eller andre) Wrd Excel Pwerpint OneNte Outlk e-pst Outlk kalender Pulsen Mbilskle It s learning: It s learning vurderingsbk It s learning planlegger It s learning ressurser (legge til sider med interaktivt innhld, leksjner sv.) It s learning aktiviteter (ppgaver, tester, knferanser, frklaringssekvenser m.m.) It s learning prøvemdus Ønsker du pplæring i nen av de følgende pedaggiske prgramvarene (ja/nei): Gegebra Kikra AutCad TurbCad Creaza Sketch-up SmartBard SystemX (prgram fr helsevesenet) Adbe CS Illustratr Adbe CS PhtShp Adbe CS Dreamweaver (ev. gså Flash/Firewrks) PLS-prgram Ønsker du pplæring i ne av det følgende (ja/nei): NDLA Tekstpilt SmartBard Ordnett g rdbøker på nett Samskrivingsverktøy (eks. etherpad) Flipped Classrm / frelesninger på nett Bilde g vide til bruk i sammensatte tekster (mbil, kamera, videkamera) Pdkast Ssiale medier til faglig bruk (YuTube, Facebk sv.) Nettressurser knyttet til læreverk (spesifiser gjerne hvilket læreverk nedenfr) Ønsker du pplæring i ne annet, spesifiser: Åpent svarfelt.