IKT i undervisningen. Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole. Oppdatert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT i undervisningen. Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole. Oppdatert 14.11.14"

Transkript

1 IKT i undervisningen Prsjektplan fr sklebasert kmpetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skle Oppdatert

2 Innhldsfrtegnelse 1. Innledning Bakgrunn fr prsjektet Sklens eget grunnlag fr deltakelse Målsetninger Prsjektledelse Prsjektrganisering Mandat fr prsjektgruppa Suksesskriterier Organisering Organisasjnskart Møteplan Oversikt ver fag- g klasseteam Oversikt ver avdelinger Milepælsplan Aktivitetsplan Vedlegg Frankring i avdelingene Lærerundersøkelsen våren 2013 m bruk av It s learning Ønsker m fagspesifikke kurs Mdulbeskrivelse fra Høgsklen i Hedmark Kartlegging resultater Kartleggingsspørsmål... 21

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn fr prsjektet Hedmark fylkeskmmune ønsker å iverksette kmpetansehevingstiltak i frm av sklebasert prsjekt med hvedtema læringsledelse, hvr det er anledning fr videregående skler å søke m deltakelse. Målet med kmpetanseutviklingen er å øke gjennmstrømming g karakternivå fr elevene i Hedmark. Effektmålet er en videreutviklet kmpetanse i læringsledelse g undervisningspraksis. Prsjektet skal gjennmføres ver en treårsperide fra g med mars Elverum videregående skle har freløpig søkt g fått innvilget deltakelse på en IKT-mdul skleåret Sklen kan gså søke andre mduler i prsjektperiden, g har signalisert at en mdul i vurdering kan være aktuelt et senere skleår. 1.2 Sklens eget grunnlag fr deltakelse Sklens deltakelse har vært diskutert i ledergruppa g drøftet med tillitsvalgte ved t anledninger. Den siste drøftingen resulterte i en runde på avdelingene, hvr det framkm et ønske m å delta på IKT-mdulen (6 av 7 avdelinger ønsket dette, den siste ønsket i stedet vurderingsmdulen). Ledergruppa besluttet på dette grunnlaget å delta på IKT-mdulen skleåret , med mulighet fr å melde seg på vurderingsmdulen et senere skleår. Lærerne på sklen pplever IKT både sm en utfrdring g en mulighet, g det er nk denne tsidigheten sm gjør at sklen ønsker mer kmpetanseutvikling innen IKT. Utfrdringene handler mye m tilgangen på PC i klassermmet, sm ppleves sm en utfrdring fr klasseledelse g læringstrykk. Mulighetene fr juks på prøver g innleveringer bekymrer gså mange. Sklen har laget felles regler fr bruk av IKT i klassermmet. Samtidig finnes det mange kvalitativt gde digitale ressurser, sm mange har funnet ut at kan bidra til høy kvalitet i undervisningen. Sklen har flere lærere sm har tatt i bruk ulike typer prgrammer. Et gdt eksempel på dette er at sklen tilbyr Den virtuelle matematikksklen (nettundervisning) til ungdmsskleelever sm ønsker å ta matematikk på videregående nivå. Sklen har ellers tilsatt IKTpedagg i ca. 20 % stilling fr skleåret Den digitale kmpetansen antas å variere, både hs lærere g elever. Kartlegging vil kunne klarlegge dette nærmere. Fr at sklen skal få mest mulig utbytte av mdulen er det nødvendig å ta utgangspunkt i vår egen praksis g pplevde behv, samtidig sm innhldet i mdulen blir gjennmgått på en gd måte.

4 2. Målsetninger Hvedmålet er å ta i bruk IKT på en måte sm bidrar til bedre karakterutvikling* g økt gjennmføring*. Innenfr dette finnes flere delmål/kmpetansemål, sm kan følges pp gjennm egne prdukter/kjennetegn på målppnåelse. Se tabellen nedenfr: Mål nr Kmpetansemål Prdukter/kjennetegn på målppnåelse 1 Økt digital kmpetanse IKT kmpetanse sm nytt delmål i utviklingsplanen, med tilhørende indikatr, resultat g måltall. Framgang på IKT indikatr i utviklingsplanen. Gjennmført pplæring i grunnleggende dataferdigheter, læringsplattfrm g aktuelle fagprgrammer. 2 Kunnskap m læringsledelse i teknlgirike klasserm g læreren sm rllemdell. 3 Kunnskap m hvrdan IKT kan brukes i vurderingsarbeidet fr å styrke elevenes læringsutbytte. 4 Kunnskap m digital studieteknikk, søkestrategier, kildebruk g regler fr pphavsrett 5 Kunnskap m g bruk av verktøy fr samarbeid, deling g interaktive prdukter. 6 Kunnskap m medieprduksjn g spill fr læring 7 Kunnskaper m g bruk av ssiale medier i sklen Utfasing av «Regler fr bruk av IKT i klassermmet». Økt grad av felles hldninger g gd praktisering, sm gir framgang på elevundersøkelsens indikatrer m arbeidsr g felles regelhåndtering. Gd bruk av vurderingsbka på It s learning, g andre verktøy sm frenkler g frbedrer lærings- g vurderingsarbeidet, ne sm gir framgang på elevundersøkelsens indikatr m vurdering fr læring. Revidering av utkast til IKT-strategi, g besluttet ny IKTstrategi fr sklen. Utvikle felles standard innen infrmasjnssøk, kildehenvisninger g pphavsrett, knyttet til nrskfaget på Vg1, sm gjøres kjent på hele sklen. Økt bruk av digitale samarbeidsverktøy, sm gir framgang IKT indikatren i utviklingsplanen. Flere elevprdukter fra avdelingene, til bruk internt (fag, sklemiljø) g eksternt (hjemmeside, ssiale medier). Spill fr læring prøves ut g gir framgang på IKT indikatren i utviklingsplanen. Økt digital dømmekraft fr elever (g lærere), målt etter indikatrer på elevundersøkelsen. Flere fag benytter seg av ssiale medier sm del av undervisningen, når dette er hensiktsmessig fr læringsutbytte. Sklen tar i bruk utvalgte ssiale medier med høyt aktivitetsnivå, presis infrmasjn, g gd kntakt med/tilbakemeldinger fra målgruppene. Kmpetansemålene 1-3 (uthevet skrift) er ansett å være pririterte. Pririteringen vil være viktig i planlegging g gjennmføring av prsjektet, g medføre relativt mye tidsbruk innenfr prsjektet relatert til disse kmpetansemålene.

5 3. Prsjektledelse 3.1 Prsjektrganisering Prsjektets rganisering på sklen: Prsjekteier: Rektr Styringsgruppe: Ledergruppa Prsjektgruppe: Rektr, avd.led., utviklingsleder, IKT-pedagg, IKT-ansvarlig, lærerrepresentant Referansegruppe 1: En utnevnt representant fra hver avdeling/elevtjenesten Referansegruppe 2: Arbeidsgruppe infrmasjnsstruktur Referansegruppe 3: Elevrådsstyret Ressurspersner fr prsjektet: Utviklingsleder IKT-pedagg IKT-ansvarlig Høgsklen i Hedmark sm samarbeidspartner: Prsjektleder: Hilde Frfang Instituttleder: Marit Christine Berg Strandvik Kntaktpersn: Terje Mølster Utvalgte ressurspersner i styringsgruppa: Styringsgruppeleder: Paal Mrken Andersen Pedaggisk bruk av IKT: Ann Kristin Huse 3.2 Mandat fr prsjektgruppa Prsjektgruppa skal støtte i planlegging, g gjennmføring av utviklingsarbeidet i tråd med prsjektplanen, slik den er vedtatt av styringsgruppa/ledergruppa. Prsjektgruppa skal videre freslå et delmål med kjennetegn på målppnåelse fr IKT i undervisningen, sm skal kunne innarbeides i sklens utviklingsplan, senest innen 2. januar Utarbeidelsen av kjennetegn på målppnåelse må innehlde en kartlegging sm gjør det mulig å måle delmålene i prsjektet (jf. punkt 2 i prsjektplanen). Prsjektgruppa invlverer referansegrupper i arbeidet etter behv. Prsjektgruppa frhlder seg direkte til kntaktpersn fra Høgsklen i Hedmark fr krdinering av prsjektgjennmføringen.

6 Prsjektgruppa må i tillegg frtløpende vurdere målppnåelse, når nødvendig gjennmføre analyser g vurderinger av framdriften, g ved behv fremme frslag m endringer i prsjektet til styringsgruppa/ledergruppa (herunder framdrift, innhld med videre). 3.3 Suksesskriterier Sklen har vært gjennm flere utviklingsprsjekter de siste årene, g har gjrt seg både psitive g negative erfaringer med prsjekter g utviklingsarbeid. Det er viktig at kmmende prsjekter, herunder det sklebaserte utviklingsarbeidet innen IKT, gjennmføres på en måte sm passer sklen g vår histrikk. En analyse basert på sklens erfaringsbakgrunn g rganisering, samt målsetninger g innhld i IKTprsjektet, identifiserer følgende suksesskriterier: Sklen må ha eierskap i frhld til gjennmføringen, g ta ansvar fr å få nødvendig utbytte. Arbeidet må ta utgangspunkt i lærernes kmpetanse g pplevde behv, men samtidig sees i sammenheng med innhldet i prsjektskissen, g ha fkus på kunnskap relevant fr elevenes læring. Det må gjennmføres en innledende kartlegging av kmpetanse g behv, g avdelinger/utdanningsprgram/fagteam bør hvis aktuelt utvikle egne satsingsmråder ut fra kartlagte behv. Det må tidlig gjennmføres kmpetansehevingstiltak på grunnleggende nivå, slik at alle har reell mulighet til å følge prsjektets framdrift. Arbeidet må fregå innenfr sklens rdinære samarbeidsstruktur. På grunn av relativt nylig mrganisering er det viktig å innarbeide g frbedre samarbeidet innenfr gjeldende strukturer g samarbeidsfrum. Veiledning fra Høgsklen i Hedmark bør gjennmføres i kmprimerte perider innenfr utvalgte tema sm kan ha nytt av slik veiledning, g Høgsklen bør videre støtte innleie eller bistå med instruktører innenfr de ulike emnene g prgrammene sm tas pp. Kmpetanseheving må sees i frhld til elevenes læringsprsesser, g dette innebærer at prsjektet i perider bør kunne ha frskjellig fkus mt frskjellige faggrupper samtidig, etter faggruppenes behv. Det må være felles milepæler sm alle deltar på, g sm gir rm fr erfaringsdeling på tvers. Avsatte planleggingsdager vil være viktige fr å ppnå dette. Det må være en tydelig framdriftsplan gjennm året, men sm det er mulig å tilpasse ved behv. Det må legges pp til evaluering av prsjektet, med mulighet fr krrigeringer ved behv. Ledere g ressurspersner må framstå sm pådrivere fr prsjektet. Sklens mdell fr dialgbaserte læringsfellesskap må følges pp av alle, så det skapes et gdt grunnlag fr erfaringsdeling g felles refleksjn.

7 4. Organisering 4.1 Organisasjnskart Midlertidig rganisasjnskart med reduksjn fra 3 til 2 yrkesfaglige avdelinger fra er sm følger:

8 4.2 Møteplan

9 4.3 Oversikt ver fag- g klasseteam Oversikt ver fagteam, klassemøter g annet samarbeid sm er timeplanlagt fr skleåret 2014/2015 sees i tabellen nedenfr. Tid g sted står på timeplanen fr de sm deltar i de ulike fra. Nytt av året er ne økning i antall fagteam, ne sm har vært ønsket av flere. Samme gjelder klasselærermøter, hvr ca. 20 klasser nå har timeplanlagte møter 3-7 ganger pr. skleår (her er gså rådgivere bligatriske deltakere). Klasser sm ikke ligger på denne planen, må kalle inn til klasselærermøter etter behv. Det er bligatrisk frammøte på alle møter på ens timeplan, samt andre møter sm en kalles inn til. 3IFA Bygg Vgl prgramfag Bygg Vg2 prgramfag DH Vgl Prgramfag DH Vg2 Prgramfag Fagteam 2MP Fagteam bygg Fagteam DH Fagteam EL Fagteam engelsk Fagteam fremmedspråk Fagteam histrie Fagteam idrett g samfunn Fagteam krppsøving Fagteam matematikk YF Fagteam naturfag påbygg Fagteam naturfag VglSF Fagteam naturfag YF Fagteam NO PB Fagteam nrsk YF Fagteam prgramfag bi kjemi fys IT ge Fagteam prgramfag språk samf g øknmi Fagteam religin Fagteam samfunnsfag Fagteam SE Fagteam T g P Fagteam tppidrett Fagteam treningsledelse Fagteam treningslære Fagteam Vgl ST nrsk Fagteam Vg2 SF nrsk Fagteam Vg3 NO ST IBledermøte RORO,NEBE,HAID,HEHA,FLØY,MAHA OLAR,HARO,SKRN,JOHI FYGE,HARO,JOHI LIGR,STMA,KLIN,JOHI KLIN,BABE,JOHI LEPE,ANAN,KAFR,BJUL,SØMA OLAR,HARO,SKRN,FYGE,JOHI STMA,LIGR,JOHI,BABE,KLIN JOHI,STST,STAR,TETU,ELØY,WERO,BOEI AMTE,EMCH,HAID,HEHA,BJTE,BÆJO,LIBE,LITH,MEJA,FJRO,HOMAl,OPH A FJRO,GUVI,BJHE,ØYAN,MAHA,WISU,KJSI,HOMAl LAAN,MAIN,EMCH,MAHA,BÆJO,ØYAN,HAID,NYHE KRMA,FLØY KRMA,FLØY,BEST,BRJO,SIAM,RORO,THTO,SVED LEPE,HÅOL,BJUL,STAR,ELØY,SMHE,KAFR,BRJO,SVED SØMA,OLGU SIAM,LEPE,MAEN,BEGU,ANAN,SØMA HÅOL,BJUL,LEPE,LADA,OLGU,HAAN,SMHE,ANAN,SVED NYHE,SÆMR,STRA,WAID,HAHA BJHE,AMTE,EMCH,HAHA,SÆMR,STRA,BØPÅ,LAAN,MAIN,ØSBE,HAOH, OLGU,OPHA ENFI,HÅOL,JOPE,LADA,MAEN,THCH,SØMA,SMTO,ANAN,BEGU ØRIN,DASI,SÆMR,MIMA,BØPÅ,LITH,HAID,WISU,HOMAl,SCAL,MEJA,M AIN,ØVTO WAID,HAID,MAHA,NYHE SCAL,SCMA,MIMA,WISU,HAOH,DASI,ØVTO,MEJA,HAHA,AMTE,HOMAl JOHI,DASI,ENNI,ØRIN,WETS,LIGR KAFR,ENFI,LADA,SMHE,TETU,THCH NEBE,NIME,REJO,BEST SIAM,RORO NIME,BEST,NEBE HEHA,HAHA,STRA,BØPÅ,WAID,NYHE NYHE,MAIN,HAOH,ONCE,STRA NYHE,BØPÅ,KJSI,ØSBE,ONCE,BJHE NYHE,MIOL,BAKA,SJMI

10 IBlærere Klassemøte lbaa Klassemøte lbab Klassemøte ldha Klassemøte lefa Klassemøte lefb Klassemøte 1HEA Klassemøte 1HEB Klassemøte 1HEC Klassemøte 1SEA Klassemøte ltia Klassemøte 1TIB Klassemøte 2BAA g 2BAB Klassemøte 2BIA Klassemøte 2BTA Klassemøte 2DTA Klassemøte 2PIA Klassemøte 2SSA Klassemøte 2TTTR Klassemøte 3PBA Klassemøte 3PBB Klubbstyret utdanningsfrbundet Lærere TIP BABE,BEGU,BJHE,SØMA,BÆJO,BØPÅ,HAID,HEHA,LITH,MAEN,MEJA,NY HE,TETU,SJMI HÅOL,FJRO,OLGU,HARO,OLAR,BEST,JOHI,SAEG SKRN,OLAR,HÅOL,FJRO,BJUL,LAAN,HARO,BRJO,JOHI,SAEG LIBE,STRA,BJUL,LIGR,STMA,RORO,KLIN,LEPE,BJBJ JOHI,STAR,HAHA,BÆJO,ELØY,TETU,LADA,BEST,ANAN,SAEG JOHI,ELØY,EMCH,HEHA,SIAM,STAR,LADA,BEST,SAEG BJTE,GRMA,SIAM,SMHE,BJHE,OLGU,MOFR,FORA,RØMA,BJBJ FJRO,GRHA,KRLI,RORO,KAFR,HAAN,AMTE,FORA,RØMA,BJBJ EMCH,DUHE,ØVMA,BRJO,HAAN,FORA,RØMA,BJBJ BJTE,AMTE,KAFR,SMHE,ØRIN,ROAI,WETS,RORO,ENNI,JOHI,OPHA,SVE D,BJBJ RØMA,AAHE,ANAN,HÅOL,HAAN,HAID,SÆMR,AMTE,BEST,VESV,SAEG RØMA,RØRU,BJTE,SMHE,BØPÅ,AAHE,BRJO,HÅOL,SAEG KRLI,SVBE,LAAN,BÆJO,KRMA,LITH,FJAN,MOFR,SCMA,RØMA,BJBJ RØMA,MIMA,ØSBE,BRJO,VESV,SKTO,BJTE,SAEG JOHI,FYGE,HAOH,BEST,FJRO,HARO,SAEG DASI,LIBE,MAIN,KLIN,BABE,FLØY,JOHI,BJBJ RØMA,LØFR,AAHE,HAOH,BEST,BJTE,SAEG DASI,LIBE,MAIN,ENNI,LIGR,ØRIN,FLØY,JOHI,BJBJ JOHI,MIMA,ØSBE,BRJO,ØVPE,SAEG,BJTE BJUL,STRA,SÆMR,ØVTO,HOIN,ØYAN,SØMA,FLØY,NYHE,CHHE NYHE,KAFR,SCAL,WAID,HAHA,OLGU,KRMA,EMCH,CHHE ØSBE,LIGR,GRMA,HAID,LITH,SAEG RØRU,VESV,LØFR,AAHE,SKTO R- g S-matte fagteam LADA,MAEN,THCH,NIME,SKMA Samarbeid IF Vg1 Samarbeid prgramfag 1HE Samarbeid prgramfag 2BAA g 2BAB Samarbeid prgramfag 2HAA g 2HAB Samarbeid prgramfag 2HEA Samarbeid prgramfag 3HSA Samarbeid prgramfag Vg1 EL Samarbeid prgramfag Vg2 EL Samarbeid TIP Vg1 prgramfag Samarbeid Vg1 SE Samarbeid Vg1 ST kntakt lærere Samarbeid Vg2 IF Samarbeid Vg2 SE Samarbeid Vg2 ST kntaktlærere Samarbeid Vg3 IF Samarbeid Vg3 ST kntaktlærere Tillitsvalgt TTTR prgramfag NIME,BRJO,FLØY GRMA,MOFR,RØMA,HOAM,GRHA,KRLI,FORA,ØVMA,DUHE,MOFR KRLI,SVBE,MOFR,FJAN,RØMA ANBO,GRMA,BÅHA,RØMA,HOIN MØNI,GRHA,RØMA SUSI,MØNI,STEL,RØMA JOHI,STAR,ELØY,TETU STST,BOEI,JOHI,ELØY,WERO RØMA,AAHE,VESV,RØRU ØRIN,ENNI,ROAI,JOHI,OPHA ENFI,THCH,SØMA,SCAL,ANAN,KAFR,BJUL,MAEN,LEPE KRMA,SIAM,BEST,NIME,THTO DASI,ØRIN,ENNI,LIGR,JOHI LAAN,GUVI,MAIN,HAOH,EMCH,ONCE,HOMA1 RORO,NEBE,FLØY,REJO,THTO SÆMR,HAHA,WAID,NYHE,BØPÅ,KJSI,ØSBE,HAID,BJHE ØSBE,SUSI ØVPE,SAEG,JOHI

11 4.4 Oversikt ver avdelinger DH/SE/EL/BA HO/TIP ID Realfag Språk, samf., øk. Nrsk, hist., rel. Elevtjenesten/TL Hilde Bjønni Magnhild N. Marie Hege Leigland Trgrim Thrnæs Petter Lexander Marianne Hberg Jhnsn Rønningen Hlenbakken Nybakk Bakken, Bente Hlen Brgen, Eirik Dalehaug, Sigmund Endal, Nina Westjrdet Ellingssn, Øystein Fylling, Geir Mrten Gundersrud, Kirsten Haugland, Rar Jhnsn, Hilde Bjønni Kleppan, Ingun Linderud, Gry Olsen, Arvid Skårhlen, Rune Stensåsen, Arne Egil Stensåsen, Stein Strsveen, Marit Western, Trdis Stafne Ørbakk, Ina Benedicte Bye Øvergård, Per Gunnar Aasen, Henning Andersen, Bdil Jten Bårdsen, Hanni Emely Fjelldal, Anne Siri Flkvrd, Ragnhild Greve, Hanne Grmstad, Marianne Hltet, Anne Margrethe Hwlid, Ingebrg Kristiansen, Lill- Wenche Løken, Frde Møystad, Nina Kristin Røsten, Rune Skyrud, Tr Magne Stenseth, Else-Berit Sundeng, Sissel P. Svendsen, Bente Vefsnm, Svein-Erik B. Øverby, Marit H. Berget, Stian Brandsegg, Jhanna X. Flenvld, Øyvind Krkhaug, Marius Nergård, Bente Blstad Ninive, Mette Karin Refseth, Jn Rgndal, Ry Sigstad, Amund Andersen, Ann Kristin Bekken, Gunn Tve Bjørkel, Ulf Engebretsen, Finn Olaf Hågensen, Ole Jhanssn, Per Langeland, Dag Madsbu, Endre Olsen, Gunhild Skramstad, Marit F. Smedstad, Heidi Søby, Magne Teigen, Turid Tharaldsen, Christian Bjørnebe, Tessa Bækken, Jrunn Hilde Fjerdingstad, Rlande Fløttum, Gry P. Guillerm, Victr Jse Larsen, Anne Birgit Libakken, Bente Likvern, Thr Madsen, Hans Paul Mellbye, Jan Magnus Svane Hlth Midtun, Marit Riise Schildbrg, Alexandra Aga Schildbrg, Martin Wermuth, Anne- Christine Wilkens, Suse Øvrevll, Tne- Beathe Øygarden, Anne Amundsen, Terje O. Lie Bjertnes, Hege Børresen, Pål Fredrik Engelund Emilsen, Christin Haave, Kari Halvrsen, Odd Henry Hansen, Ida Kristin Haugtmt, Halvard Hegland, Halvr Kjærnet, Sissel Madsbu-Christensen, Inger Onsager, Cecilie E. Stafne, Ragni Liv Sætersmen, Margrethe Wagle, Ida Østmen, Berit Aas, Gunn Bjørnerud, Bjørg Brg, Gudmund Brænden E., Anne-Karin Christiansen, Helen Dufseth, Hege Fjeldstad, Ingun R. Gillerhltmen, Rar Hagen, Anna Ragnhild S. Hel, Glenn Lind, Marit Lindstad, Jan Arild Nygård, Svetlana Opsal, Hanne Vibe Rgnerud, Aina Rønning, Mnica Salvesen, Egil Sktheimsvik, Brita Snerten, Jhnny Svisdal,Eldri Tverud, Anita Vermundsberget, Ruth Gina Østerhus, Linda

12 4.5 Milepælsplan Milepælsplanen viser hvedfasene i prsjektet med en tentativ framdrift fr når disse gjennmføres, g når de skal være ferdigstilt. Sep Okt Nv Des Jan Feb Mar Apr Mai Ju Aug Sep Okt Nv Des ID Milepæl beskrivelse Mål Frist Ansvar A Kartlegging gjennmført g analysert HH/ELVIS B Digital grunnkmpetanse kursing utført HH/ELVIS C Temaet læringsledelse i digitale klasserm utført HH D Temaet digitalt vurderingsarbeid er gjennmført HH/ELVIS E Standarder i infrmasjnssøk/kildebruk vedtatt ELVIS F Temaet delingsverktøy gjennmført ELVIS/HH G Temaet medieprduksjn g spill gjennmført HH H Temaet ssiale medier er gjennmført ELVIS/HH I Refleksjn g evaluering HH/ELVIS Merk: I klnnen «mål» vises det til nummererte målsetninger slik de framkmmer i prsjektplanens punkt 2. Fargekder: Arbeid med pririterte kmpetansemål (1-3) Fullføring av pririterte kmpetansemål (1-3) Arbeid med kmpetansemål Fullføring av kmpetansemål

13 4.6 Aktivitetsplan Aktivitetsplanen knkretiserer hvilke aktiviteter sm skal gjennmføres fr å ppnå milepælene. Aktivitetsplanen vil kunne bli justert g endret basert på tilgang på fredragshldere m.m. Endringer i prgram i frhld til aktivitetsplanen vil meddeles på Pulsen. Skleåret ID Milepæl Dat Møtefrum Aktivitet Ansvar beskrivelse A Kartlegging Lærermøte Infrmasjn m prsjektet g diskusjn Rektr/Mølster A Kartlegging Lærermøte Kartlegging Rektr/Mølster A Kartlegging Avd/fag Refleksjn ver kartleggingsresultat g innspill til prsjektgruppa Avdelingsledere Fagkrd. A Kartlegging Lærermøte Presentasjn av kartleggingen g Mølster/rektr prsjektplanen framver Utgår. Avdelingstid. B Dig. kmp Lærermøte Egenstudier eller deltakelse på Den enkelte utdanningsmessa B Dig. kmp Avd.møte Avspasering etter utdanningsmesse B Dig. kmp Avd.møte Wrkshps (grunnleggende). Individuell påmelding til parallelle wrkshps: - Excel Marit - Outlk Christian - Mbilskle g Pulsen Hege D. / Ole F. - Pwerpint Endre - Creaza innføring Margrethe B Dig. kmp Avd. møte Individuelle behv fr støtte avklares, g det Avdelingsledere avtales støtte framver vha. kllegaveiledning, frtrinnsvis innad i avdeling B Dig. kmp P-dag Del 1: Felles innledning ( ): Terje Mølster - Fredrag m IKT i sklen/samfunnet Del 2: Avdelingsvise pplegg ( ): - Wrkshps g kurs (f.eks. excel, Creaza, Gegebra, OneNte, blgg, mvendt undervisning, systemx, smartbard m.m.) B Dig. kmp Lærermøte Parallellsesjner (må velges): - Videre arbeid med avdelingens satsingsmråder - Pwerpint (bygger på 11.11) - Creaza fr begynnere (innføring) B Dig. kmp Lærermøte Parallellsesjner (må velges): - Videre arbeid med avdelingens satsingsmråder - It s learning: Vurderingsbka g andre aktiviteter/ressurser Planleggeren Tester, undersøkelser, prøver g prøvemdus - Prezi (spenstig alternativ til Pwerpint) - Wiki: Hvrdan bygge pp wikier (digitale kunnskapssamlinger) i fag med elevene? - Creaza fr begynnere (siste wrkshp Rektr Avdelingsledere Eksterne instruktører Avdelingsledere Endre Margrethe Ingebrg Rlande Dag Endre Terje Mølster Margrethe

14 med innføring fr nybegynnere) - Excel grunnleggende (fr nye g litt nytt fr de sm har vært med før) - Markin (med utgangspunkt i nrsk, men anvendelig fr alle skriftlige rettinger) - Ordbøker g lærebøker på nett - Outlk C Læringsled P-dag Del 1: Muligheter g utfrdringer med IKT i sklen (fredrag). Nina Pål Fredrik Kari Synøve Christian HiHm Henning Lund Del 2: Sklens rutine fr vurderingsarbeid (alle) Arbeid med halvårsvurderinger (lærere) Støtteprgrammer (assistenter) C Læringsled Karaktermøter/halvårsvurdering/annet C Læringsled Karaktermøter/halvårsvurdering/annet ELVIS Rektr Den enkelte Hege D. C Læringsled Lærermøte Læringsledelse delprsjekt frtsetter HiHm C Læringsled Avd.møte Oppfølging læringsledelse delprsjekt Avd.led. Refleksjnsspørsmål m læringsledelse i mdulteksten. C Læringsled Lærermøte Læringsledelse delprsjekt frtsetter HiHm C Læringsled Avd.møte Oppfølging læringsledelse delprsjekt Avd.led. C Læringsled Lærermøte Oppsummering g erfaringsdeling på tvers HiHm B Dig. kmp Lærermøte Parallellsesjner (må velges): HiHm/ELVIS - Avdelingvise satsingsmråder Avdelingsleder - Creaza fr viderekmne Margrethe - Interaktive verktøy g ssiale medier HiHm B Dig. kmp Lærermøte Parallellsesjner (må velges): - Avdelingvise satsingsmråder - Creaza fr viderekmne - Interaktive verktøy g ssiale medier B Dig. kmp Lærermøte Refleksjnsspørsmål side 11 i mdulteksten, med innlegging av svar på It s learning Evaluering. HiHm/ELVIS Avdelingsleder Margrethe HiHm ELVIS

15 Høsten 2015 (tentativ, dater g mer spesifisert plan kmmer ila. våren 2015) ID Milepæl Dat Møtefrum Aktivitet Ansvar beskrivelse A Kartlegging Aug P-dag Kartlegging av digital kmpetanse, med HiHm/ELVIS påfølgende analyse av utviklingen siden september 2014 D Vurdering Sep-nv Lærermøte Fredrag, wrkshps g arbeid i grupper g HiHm/ELVIS + P-dag fagteam med fkus på vurderingsarbeid G Spill Okt Lærermøte Fredrag m spill i læring HiHm F Deling Nv P-dag Fullføring av avdelingsvise satsinger på HiHm/ELVIS delingsverktøy H Ssiale -> nv Lærermøte Fullføring av avdelingsvise satsinger på ssiale HiHm/ELVIS medier i undervisningen + digital dømmekraft delprsjekt fullført I Evaluering Des Lærermøte Refleksjnsspørsmål s. 13 i mdulteksten. Evaluering. ELVIS Søkbare delprsjekter Ved siden av aktivitetsplanen sm er felles fr alle, så kan avdelinger, utdanningsprgram, fagteam eller klasseteam søke m å delta på ulike utviklingsprsjekter sm går gjennm periden. Med frbehld m endringer er freløpig følgende utviklingsprsjekter satt pp: 1. Lærerstyring av elevenes PC-er. Mulig aktuelt prgram er f.eks. Lanschl (www.lanschl.cm). Ønskelig at et klasseteam søker sammen, ev. at prsjektet utvides til t klasser på hhv. YF g SF. Prsjektet settes pp med frbehld m at sklen får nødvendige tillatelser g finner tilfredsstillende tekniske løsninger. 2. Creaza. Avdelinger eller fagteam sm ønsker å ha Creaza sm et felles satsingsmråde, kan søke m dette, g da få særlig ppfølging på dette prgrammet. Annet Ved siden av aktivitetsplanen g søkbare utviklingsprsjekter, vil det gså pågå andre aktiviteter. Dette inkluderer: Opprettelse av skle-wiki. Opprettelse g deltakelse i It s learning fr det sklebaserte utviklingsprsjektet (felles fr alle deltakende skler).

16 5. Vedlegg 5.1 Frankring i avdelingene Avdelingene tk stilling til deltakelse i mai av 7 avdelinger ønsket seg da IKT-mdulen, g ble det direkte grunnlaget fr at sklen søkte m deltakelse på nettpp IKT-mdulen. Nedenfr sees en stikkrdsmessig ppsummering fra avdelingene m både hvilken mdul, g m innhldet i mdulen, sm de ønsket seg: Avdeling Realfag Språk Nrsk Idrett HO BA/EL/TIP DH/SE Elevtj. Innspill Ønsker IKT. Nyttig. Vil bli bedre på IKT, men innenfr egne fag (eks. Gegebra), It s learning, g nye prgram til eksamen. Kan tenke seg Bjørnebye sm mulig veileder/fredragshlder. Ønsker IKT. Digitale undervisningsmetder, spes. innen språk. Utfrdrende å finne ne sm er fagspesifikt på avdelingen vil ikke ha verrdnede diskusjner sm ikke treffer dem. Ønsker fagspesifikke fredrag. Ønsker IKT. Viktig å sørge fr at flk har nk grunnleggende kmpetanse til å kunne bruke avansert verktøy. Freslår «frkurs» (trenger «Finn din vei» innen IKT). Fkus på It s learning, utvide mulighetene sm ligger her. Medieprduksjn i sklen. Nye måter å bruke IKT i undervisningen, mest mulig knkret dvs. fagspesifikt. Søkestrategier. Systematisering av infrmasjn. Digital studieteknikk. Utvikle verktøy fr deling av pplegg mellm verktøy digitalt arkivskap? Pakkeløsninger. Ønsker Vurdering. Ser ikke kblingen mellm IKT g krppsøving sm fag, g de fleste behersker data gdt. Ønsker IKT. Kunne tenke seg å bruke ting, men trenger tekniske ppgraderinger. Vil ha pplæring på It s learning, app-er, PC i pplæring på TLA (Grid g fagspesifikt). Frskjellige behv mellm avdelingene g innad i avdelingen. Superbrukere på hver avdeling. Vil ha IKT. Vil ha IKT rettet mt fag, Elektr, Installasjnstegning, TIP, Slid Edge, Fluid sim, Verkstedrdresystem, Bygg - Autcad eller turbcad. En liten generell del g en str fagrettet del. Ønsker IKT. Var ikke tilstede den dagen avdelingene diskuterte dette, men avdelingen har diskutert det tidligere g da gitt tilbakemelding m at de ønsket denne mdulen. Ønsker IKT. Men: Flere sm ikke underviser, hva med dem?

17 5.2 Lærerundersøkelsen våren 2013 m bruk av It s learning Utvalg Gjennmføring Inviterte Besvarte Svarprsent Prikket Data ppdatert Lærerundersøkelsen Elverum vgs Vår :03:45 I hvilken grad er du enig i følgende påstand m bruk av læringsplattfrmen It`s learning ved dkumentasjn av vurdering? Jeg legger ut planer fr mine fag på It s learning Jeg legger ut ppgaver med mål, kjennetegn på målppnåelse/ vurderingskriterier i mine fag på It`s learning. Jeg bruker It`s learning sm en av flere måter å gi vurderinger g tilbakemeldinger på. Når vurderinger g tilbakemeldinger ligger i It`s learning får elevene gd versikt ver hvrdan de ligger an i fagene. Jeg har den kmpetansen jeg trenger fr å bruke It`s learning i vurderingsarbeidet. Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig 66,67% 22,99% - - 5,75% 45,24% 28,57% 9,52% 9,52% 7,14% 76,74% 12,79% 3,49% 3,49% 3,49% 53,49% 26,74% 6,98% 9,30% 3,49% 46,51% 29,07% 8,14% 11,63% 4,65%

18 5.3 Ønsker m fagspesifikke kurs Sklen gjennmført i frkant av kartleggingen en innhenting av ønsker fra avdelingene. Sklen ønsker å knytte slik pplæring inn i prsjektet, enten med støtte fra Høgsklen i Hedmark eller gjennm egne krefter. Frhld sm gikk igjen på tvers av fag inkluderte: - Førstehjelpskurs grunnleggende IKT-kmpetanse - Grunnkurs i It s learning - Videregående kurs i It s learning - Office-pakken (særlig wrd, excel, pwerpint) Fagspesifikke ønsker: - Gegebra - Kikra - Flipped Classrm - Creaza - Opplæring i bruk av smartbard - Bruk av utlk - Bruk av systemx ( nytt pasientregistreringssystem) - Ulike muligheter ved bruk av Its learning - Teksbehandling- wrd/exel - Illustratr fr trykkeutstyr - Bilderedigering/bildebehandlingsprgrammer - Sketch-up - PLS-prgram (styreenhet) - Tegneprgram relatert til el-installasjner g dataelektrnikk - Tegneprgram bygg (eks. AutCad, TurbCad)

19 5.4 Mdulbeskrivelse fra Høgsklen i Hedmark Utarbeides av Høgsklen i Hedmark.

20 5.5 Kartlegging resultater Sette sinn.

21 5.6 Kartleggingsspørsmål Indikatrspørsmål Kartlegging av din digitale kmpetanse. DEL 1 BAKGRUNNSVARIABLER Hvilket utdanningsprgram eller avdeling hører du til? - Elevtjenesten/annet - Studiefrberedende Realfag / studiespesialisering Vg1 Språk, samfunnsfag g øknmi / studiespesialisering Vg2 Nrsk, histrie g religin / studiespesialisering Vg3 g påbygg Idrettsfag g krppsøving - Yrkesfag Bygg g anlegg Elektrfag Teknikk g industriell prduksjn Helse g ppvekst Design g håndverk Service g Samferdsel DEL 2 KARTLEGGING AV IKT BRUK Disse spørsmålene samsvarer med spørsmålene i SMIL-undersøkelsen. Hvrdan mestrer du de grunnleggende ferdighetene i bruk av digitale verktøy på sklen? Med grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy menes hvrdan du mestrer å bruke digitale verktøy i sklesammenheng på en grunnleggende måte (fr eksempel læringsplattfrm, Wrd, Excel g Pwerpint). (1) 0. (ingen ferdigheter) (2) 1. (3) 2. (4) 3. (5) 4. (6) 5. (7) 6. (svært gde ferdigheter) Hvrdan mestrer du didaktisk IKT-bruk? Med didaktisk IKT-bruk menes hvr gdt du mestrer å bruke digitale læremiddel (fr eksempel NDLA) på en måte sm hever elevenes læringsutbytte i fagene. (1) 0. (ingen ferdigheter) (2) 1.

22 (3) 2. (4) 3. (5) 4. (6) 5. (7) 6. (svært gde ferdigheter) Jeg gir elevene klare læringsmål fr IKT-bruk i sklefagene. (1) Helt enig (2) Svært enig (3) Litt enig (4) Verken eller (5) Litt uenig (6) Svært uenig (7) Helt uenig Jeg gir elevene klar tilbakemelding på hvrdan deres IKT-bruk er i mine undervisningsfag. (1) Helt enig (2) Svært enig (3) Litt enig (4) Verken eller (5) Litt uenig (6) Svært uenig (7) Helt uenig Hvrdan vurderer du din kmpetanse i å veilede elevene til å utvikle en digital dømmekraft knyttet til deres digitale livsstil både i g utenfr sklen? Med digital dannelse menes din evne til å veilede elevene til å utvikle en digital dømmekraft når det gjelder de etiske utfrdringene sm en digital livsstil byr på (f.eks. digital mbbing, «klipp g lim», ulvlig nedlasting g lignende). (1) 0. (ingen kmpetanse) (2) 1. (3) 2. (4) 3. (5) 4. (6) 5. (7) 6. (svært høy kmpetanse) Oversikt ver kartleggingsspørsmålene i starten av prsjektet, g sm fungerer sm indikatr i utviklingsplanen. DEL 3 KARTLEGGING AV KOMPETANSE OG OPPLÆRINGSØNSKER Hvrdan vil du vurdere din egen kmpetanse innenfr følgende: Grunnleggende IKT:

23 Filer g mappestruktur Nettleser (f.eks. Internet Explrer eller andre) Wrd Excel Pwerpint OneNte Outlk e-pst Outlk kalender Pulsen Mbilskle It s learning: It s learning vurderingsbk It s learning planlegger It s learning ressurser (legge til sider med interaktivt innhld, leksjner sv.) It s learning aktiviteter (ppgaver, tester, knferanser, frklaringssekvenser m.m.) It s learning prøvemdus Ønsker du pplæring i nen av de følgende pedaggiske prgramvarene (ja/nei): Gegebra Kikra AutCad TurbCad Creaza Sketch-up SmartBard SystemX (prgram fr helsevesenet) Adbe CS Illustratr Adbe CS PhtShp Adbe CS Dreamweaver (ev. gså Flash/Firewrks) PLS-prgram Ønsker du pplæring i ne av det følgende (ja/nei): NDLA Tekstpilt SmartBard Ordnett g rdbøker på nett Samskrivingsverktøy (eks. etherpad) Flipped Classrm / frelesninger på nett Bilde g vide til bruk i sammensatte tekster (mbil, kamera, videkamera) Pdkast Ssiale medier til faglig bruk (YuTube, Facebk sv.) Nettressurser knyttet til læreverk (spesifiser gjerne hvilket læreverk nedenfr) Ønsker du pplæring i ne annet, spesifiser: Åpent svarfelt.

IKT i undervisningen. Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole. Utkast pr. 14.10.14

IKT i undervisningen. Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole. Utkast pr. 14.10.14 IKT i undervisningen Prosjektplan for skolebasert kompetanseutvikling innen IKT Elverum videregående skole Utkast pr. 14.10.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 3 1.2

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole

Kompetanseutviklingsplan Longyearbyen skole Kmpetanseutviklingsplan Lngyearbyen skle Vedtatt av Styret fr Oppvekstfretaket KF 8.nvember 2013 0 Innhld Mål:... 2 1. Krav til alle ansatte sm skal jbbe med barn g unge ved Lngyearbyen skle:... 3 1.1.

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Tiltakskjedemodellen - skole

Tiltakskjedemodellen - skole Orkdal kmmune Agdenes kmmune Oppvekst Tiltakskjedemdellen - skle Tiltakskjedemdellen er en arbeidsmdell fr samarbeid mellm fresatte, skle g PPT, g er inndelt i ulike faser. Den er sklens dkumentasjn av

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Nasjonal satsing på vurdering for læring( )

Nasjonal satsing på vurdering for læring( ) Nasjnal satsing på vurdering fr læring(2010 2014) Mer systematisk arbeid med kmpetanseutvikling i vurdering fr læring på alle nivåer. Oppsummering av sluttrapprter fra pulje 2 1 Oppsummering av sluttrapprter

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Ekstern vurdering i Nearegionen

Ekstern vurdering i Nearegionen Ekstern vurdering i Neareginen Rapprt fra ekstern vurdering på Selbustrand skle i uke 4/2017 Vurderingstema: Elevvurdering med fkus på elevens medvirkning Ekstern vurdering ved Selbustrand skle uke 4 2017

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ A10 Åse Berit Hoffart SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00035 430 A10 Åse Berit Hffart ORIENTERING - KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGENE 2007-2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Kmpetanseutvikling, barnehagene

Detaljer

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole.

FREE Focus on Renewable Energy and Enviroment. Energi og miljøprosjekter ved Risør videregående skole. Energi g miljøprsjekter ved Risør videregående skle. Risør videregående skle er sm første institusjn i Aust Agder fylkeskmmune sertifisert sm Miljøfyrtårn. Arbeidet med å bli sertifisert sm Miljøfyrtårn

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

IA-bedrift. og stolt av det!

IA-bedrift. og stolt av det! IA-bedrift g stlt av det! Hvrdan få IA-arbeidet til å fungere i praksis? Ledelsen vet alltid best eller? Caverin 2 I Caverin arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke Omsetning i 2012 milliarder NOK

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

ØNTNU. Etterutdanning av lærere i elevvurdering planer NTNUIProgram for lærerutdanning (PLU)

ØNTNU. Etterutdanning av lærere i elevvurdering planer NTNUIProgram for lærerutdanning (PLU) ØNTNU Vår dat 0406.2009 Fakultet fr samfunnsvitenskap g teknlgiledelse Deres dat Deres referanse Prgram fr lærerutdanning 24.3.2009 1av25 Utdanningsdirektratet Trude Slemmen Pstbks 2924 Tøyen 0608 Osl

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 Sjøskgen skle bygget i Minecraft av elever på 6. g 7. trinn http://sjskgenskle.n/sjeskgen-skle-bygget-i-minecraft.5961725-353187.html 1 Innhldsfrtegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter:

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: Prsjekt 02/14 Demkrati i praksis = ung brger g medvirker OPPSTART: 27. nv 2013 1 Prsjektnavn: Demkrati i praksis = ung brger g medvirker. Prsjekt nr: Dette er et delprsjekt under hvedprsjekt Demkrati i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE)

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Sluttrapprt fr Feide på G Suite (tidligere GAFE) Samarbeid mellm Narvik kmmune g Senter fr IKT i utdanningen. 2 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN Single Sign-n med Feide på G Suite Harald Trbjørnsen Sluttrapprt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune.

Inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, (HSN) Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap og skoleeier i.kommune. PARTNERSKOLEAVTALE Inngått mellm Høgsklen i Sørøst-Nrge, (HSN) Fakultet fr humanira, idretts- g utdanningsvitenskap g skleeier i.kmmune. Partnerskle: 1. Varighet Avtalen gjelder fr tidsrmmet 01.08.2017-30.07.2021.

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer