Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen"

Transkript

1 Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget Frslag til rganisering av arbeidet med gjennmgangen av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektratet i ppdrag å «styrke kvaliteten på g relevansen av fag- g yrkespplæringen ved å gjennmgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet». 1 Utdanningsdirektratet beskriver i dette ntatet et frslag til rganisering av arbeidet, med tilhørende plan fr fremdrift g ressurser. Vi beskriver hvilket ansvar de faglige rådene får gjennm bestilling m utviklingsredegjørelse fr 2015/2016. Bestillingen er skissert i vedlegg 1. I tillegg beskriver vi et frslag m å ppnevne nen arbeidsgrupper med utgangspunkt i næringer g bransjer sm har nærliggende kmpetansebehv/arbeidsmarked. Et frslag til mandat fr disse gruppene er presentert i vedlegg 2. Vi ber m innspill fra partene i arbeidslivet, fylkeskmmunene g Sametinget til dette frslaget. Skriftlige innspill kan gis innen 21.januar. Saken vil gså bli drøftet i fellesmøtet til SRY g faglige råd 22. januar. 1.1 Om ppdragsbrev 11-14: Gjennmgå tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprgram Gjennmgangen av tilbudsstrukturen skal bidra til at pplæringen bedre kan imøtekmme elevers g arbeidslivets behv. Opplæringstilbudene skal bli mer relevante, målt pp mt kriterier sm rekruttering, gjennmføring med fag-/svennebrev eller yrkeskmpetanse g verdsetting på arbeidsmarkedet. Kunnskapsdepartementet presiserer at verdsetting på arbeidsmarkedet er av avgjørende betydning g skal vektlegges mest i arbeidet med ppdraget. Det skal gjøres en selvstendig gjennmgang av små verneverdige fag. De små verneverdige fagene er en integrert del av den videregående pplæringen på lik linje med andre fag. De fleste av disse fagene tilhører utdanningsprgrammet design- g håndverk. Flere frhld vil være førende i gjennmgangen av de små verneverdige fagene, blant annet ptensialet fr verdiskaping g etterspørsel, m faget er en del av den immaterielle kulturarven g skillet mellm et fag g en teknikk. En del av ppdraget er gså å vurdere, g kmme med frslag til hvrdan tilbudsstrukturen kan vedlikehldes/ppdateres g endres i et mer kntinuerlig perspektiv, slik at behvet fr større gjennmganger reduseres. Ulike pplæringstilbud i fag- g yrkespplæringen har ulike utfrdringer, g endringer i tilbudsstrukturen må derfr ses sm ett av flere mulige virkemidler fr å øke kvaliteten på pplæringstilbudene. Vi viser til Meld. St. 20 kap.6, sm beskriver tre grunnprinsipper fr arbeidet med å utvikle g frbedre videregående pplæring i årene fremver. Disse prinsippene legges til grunn fr gjennmgangen. Tilbudsstrukturen er fastsatt i Vedlegg 2 Udir g mfatter tilbudet g rganiseringen av utdannelsene innenfr fag- g yrkespplæringen. 1 Se ppdragsbrev

2 Side 2 av 13 Det vil si, hvilke lærefag (yrker) sm skal tilbys nrske elever i den videregående pplæringen, g hvrdan disse er gruppert. Endringer i tilbudsstrukturen inkluderer 3 : Nedleggelser. Oppsplitting av prgrammråder g lærefag. Sammenslåing av prgrammråder g lærefag. Endring av pplæringsmdell. Frslag til nye prgrammråder g lærefag. Navneendringer. Kryssløp. Vurderinger av læreplanene inngår ikke i ppdraget, men læreplanprsesser vil i de fleste tilfeller bli utløst når det gjøres endringer i fag g i strukturen. Gjennmgangen skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet, fylkeskmmuner sm skleeier g andre aktører. Kunnskapsdepartementet understreker betydningen av at en bredde i perspektiver kmmer til uttrykk i arbeidet med ny tilbudsstruktur. Det skal derfr sikres representasjn av relevante aktører sm ikke allerede er representert i de faglige rådene. Gjennmgangen skal være kunnskapsbasert, g vil støttes pp av utlysning av frskning. Dette beskrives nærmere under kapittel Føringer fra Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektratet leverte 30.juni 2014 et verrdnet prsessfrslag fr løsning av ppdragsbrev Utdanningsdirektratet mttk tilbakemeldinger på prsessplanen 29.ktber Her skriver departementet blant annet: Resultatet av gjennmgangen skal være en tilbudsstruktur sm i større grad reflekterer kmpetansebehvene i arbeidslivet. Det gis støtte til direktratets frslag m å priritere utdanningsprgrammene service g samferdsel, restaurant- g matfag, helse- g ppvekstfag, g design g håndverk når det gjelder ressurser g støtte, men departementet presiserer at direktratet gså har et verrdnet ansvar fr å følge alle gjennmgangene. Det anbefales bred invlvering av partene gjennm etablering av arbeidsgrupper fr hvert utdanningsprgram, der gså andre enn rganisasjnene i de faglige råd inviteres med. Det gis støtte til å rganisere en selvstendig gjennmgang av små g verneverdige fag med tilleggskriterier. Ulike løsningsfrslag skal vurderes ( ) Vi vil be m at direktratet legger vekt på at mandatet til arbeidsgruppene gså gjenspeiler en åpen tilnærming til løsningsfrslag på dette grunnlaget. Gjennmgangen må rganiseres slik at man kan kmme fram til endringsfrslag sm kan implementeres underveis. Det fr å sikre at det ikke skal være nødvendig å vente til alle prsesser er ferdige på alle utdanningsprgram før endringer behandles g implementeres. 1.3 Status fr prsessplan I prsessplanen sendt til KD 30.juni 2014 la vi pp til at endringer skal iverksettes fra g med høsten Det er i utgangspunktet ikke gjrt endringer i dette målet med tilbakemeldingene fra Kunnskapsdepartementet. Det betyr at endringsfrslag innenfr rammen av dette ppdraget kan kmme inn løpende, g senest i mars Tidspunkt fr når endringene kan iverksettes vil avhenge av hvilke læreplanprsesser sm igangsettes. Revidering av læreplaner tar nrmalt ett år eller mer. 3 Jf. Rundskriv: 2012%20Rutiner%20g%20prsedyrer%20fr%20endring%20av%20tilbudsstrukturen.pdf

3 Side 3 av Frslag til rganisering av arbeidet Nedenfr skisserer vi et frslag til rganisering ut fra t prsesser: Faglige råd De faglige rådene skal levere t utviklingsredegjørelser i løpet av sin ppnevningsperide ( ), g har i 2014 levert fr første del av ppnevningsperiden ( ). Redegjørelsene er ment å gi rådene g Udir en samlet versikt ver endringer i bransjene sm kan ha betydning fr pplæringstilbudet, samt knkrete frslag til endringer i pplæringstilbudet. Endringsfrslagene blir frtløpende fulgt pp av Udir. I tillegg beskrives en rekke kmpetanseutfrdringer i bransjene sm følges pp av rådene. Vi freslår å knytte den neste redegjørelsen til arbeidet med tilbudsstrukturen generelt g de enkelte lærefagene spesielt. Det vil i den frbindelse være nødvendig å innhente fagekspertise gså utenfr rådene da ikke alle fag i det enkelte utdanningsprgram er representert i rådene. Et utkast til bestilling er skissert i vedlegg 1. Arbeidsgrupper på tvers av utdanningsprgram g bransjer Fr å imøtekmme målet m gså å vurdere kmpetansebehv sm ikke er dekket av dagens struktur, mener vi det er nødvendig å se på prblemstillinger g temaer på tvers av de allerede etablerte strukturer. Vi freslår å etablere arbeidsgrupper med utgangspunkt i næringer g bransjer sm har nærliggende kmpetansebehv/arbeidsmarked. Direktratet freslår å ppnevne fem arbeidsgrupper: Gruppe 1: Helse, ppvekst g velvære Gruppe 2: Kntr, handel g service Gruppe 3: Opplevelser, natur g mat Gruppe 4: Bygg, industri, teknlgi g transprt Gruppe 5: Immateriell kulturarv g verneverdige fag (prsess med tilleggskriterier) De fire første arbeidsgruppene gjenspeiler eksisterende kblinger slik de gir seg uttrykk blant annet i etablerte kryssløp. Arbeidsgruppene dekker til sammen alle de 9 utdanningsprgrammer. Nen utdanningsprgrammer er representert i flere av arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene vil være på ca. 10 persner g vil sammensettes av fagpersner fra bransjene g andre eksperter, samt representanter fra partene i arbeidslivet. Fylkeskmmune sm skleeier vil gså være representert i gruppene. Medlemmer i arbeidsgruppene utnevnes av Utdanningsdirektratet. Vi freslår at leder ppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Vedlegg 2 beskriver mandatet fr de fem tverrgående arbeidsgruppene. Figuren nedenfr viser hvrdan de t prsessene skal utfylle hverandre. Figur 1: Arbeidsprsess g sammenheng mellm de faglige rådene g arbeidsgruppene

4 Side 4 av 13 Sm skissert i figuren freslår direktratet en tidsplan hvr arbeidsgruppene frem til ktber gjør en analyse av behvet fr fagpplæring i egne bransjer, samt ser på m utviklingen i bransjene krever pprettelse av nye lærefag. Denne analysen leveres i frm av en delrapprt sm de faglige rådene får versendt g kan bruke i arbeidet med å ferdigstille utviklingsredegjørelsene. Del t av jbben til arbeidsgruppene blir å kmmentere de vurderinger sm de faglige råd har gjrt frem til ktber, samt å kmme med anbefalinger til hvrdan man kan løse nen av de sentrale prblemstillingene knyttet til tilbudsstrukturen, blant annet rganisering av små fag g frankring av lærlingrdningen (se vedlegg 2). Det er utlyst frskning i frbindelse med dette ppdraget sm vil bidra til et felles kunnskapsgrunnlag. Det blir levert t rapprter fra NIFU/FAFO, en kunnskapsversikt i mai 2015 g en dybdeanalyse i nvember SRYs rlle I SRY møte 18.juni 2014 ble det gjrt et vedtak hvr SRY uttrykte at de prinsipielt ønsker å ha en verrdnet rlle. Direktratet ønsker innspill m hvrdan SRY mer knkret ønsker å invlveres i dette arbeidet ut fra frslaget sm her er presentert. Fylkeskmmunenes rlle Direktratet har infrmert m dette arbeidet i FFU sine møter 18.juni 2014 g 4.nvember Det er viktig å få innspill fra fylkeskmmunene, da det er de sm håndterer g tilrettelegger utdanningstilbudene lkalt. Direktratet ser fr seg en bred invlvering, g ønsker dialg med FFU m hvrdan representanter fra fagpplæringsadministrasjnen i fylkene kan bidra inn i dette arbeidet. 3. Tidsplan g aktiviteter Når Hva 7.januar 2015 Utsendelse av ntat til partene i arbeidslivet, fylkeskmmuner via FFU g Sametinget. 22.januar 2015 Fellesmøte SRY g faglige råd Innspill g tilbakemeldinger på rganisering g mandat Januar-februar 2015 Rekruttere arbeidsgruppeledere Februar 2015 Ferdig mandat Januar-februar 2015 Utarbeide startpakker g bakgrunnsmateriale til arbeidsgrupper g faglige råd Januar-februar 2015 Henvendelse til aktuelle aktører (rekruttere arbeidsgruppemedlemmer) Februar 2015 Bestille utviklingsredegjørelser 2015/2016 Slutten av februar Arrangere ppstartseminar 2015/starten av mars 2015 Mai 2015 Wrkshp med frskere, leveranse fra frskningsutlysning Kunnskapsversikt fr utdanningsprgrammene HO, DH, RM, SS 1. ktber 2015 Delrapprt fra faglige råd, del 1 av utviklingsredegjørelser 1.ktber 2015 Delrapprt fra arbeidsgruppene 20.nvember 2015 Leveranse fra frskningsutlysning Dybdeanalyse 1.mars 2016 Frist fr de faglige rådene å levere Utviklingsredegjørelser 1.mars 2016 Rapprt med anbefalinger fra arbeidsgruppene

5 Side 5 av 13 1.mars 2016 August 2016 Siste frist fr endringsfrslag innenfr rammen av dette ppdraget Nyppnevning av faglige råd g SRY Figur 2: Illustrasjn av prsess fra start til implementering 4. Ressurser til arbeidet 4.1 Kunnskapsgrunnlag: utlysning av frskning I frbindelse med gjennmgangen av tilbudsstrukturen ble Utdanningsdirektratet bedt m å utlyse et frskningsppdrag m samsvaret mellm pplæringstilbudet i fag- g yrkespplæringen g etterspørselen etter kmpetanse i arbeidsmarkedet. Målet er å etablere et felles kunnskapsgrunnlag sm utgangspunkt fr gjennmgangen. Utlysningen er relatert til de fire pririterte utdanningsprgrammene (DH, SS, RM, HO). Det skal leveres t rapprter. Del 1 er en kunnskapsversikt sm ppsummerer eksisterende kunnskap g frskning m kmpetansebehv i arbeidslivet, g fag/utdanningsprgrammenes evne til å møte disse behvene. Del 2 er en dybdeanalyse innenfr ett eller flere temaer fr å dekke nen identifiserte kunnskapshull. Oppdraget ble tildelt NIFU/FAFO, g prsjektet hadde ppstart i desember Startpakke Det er viktig at alle sikres et felles kunnskapsgrunnlag ved ppstart. Til arbeidet vil direktratet utarbeide «startpakker» både til de faglige rådene g til arbeidsgruppene. Innhldet i disse vil mfatte relevant frskning, samt analyser g statistikk knyttet til kriteriene i ppdraget. Tidligere innspill g utredninger fra de faglige rådene er gså viktig kunnskapsgrunnlag. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 1 g Ressurser til verrdnede arbeidsgrupper Utdanningsdirektratet vil sørge fr et sekretariat fr de verrdnede arbeidsgruppene. Videre har direktratet avsatt midler til frikjøp av enkelte medlemmer i arbeidsgruppene. Arbeidsgruppen fr

6 Side 6 av 13 verneverdige fag, samt ledere av gruppene er priritert fr dette, g frikjøp skal gjøres etter nen gitte kriterier. 4.4 Ressurser til de faglige rådene I tråd med departementets anbefalinger vil vi priritere våre ressurser mt de pririterte utdanningsprgrammer, DH, RM, HO g SS. Dette betyr en økt sekretærressurs i denne periden. Det betyr blant annet mer ressurser til å utarbeide et gdt kunnskapsgrunnlag g mer støtte underveis, blant annet til skrivearbeid. Etter ønske fra rådene, kan det gså være midler til wrkshps, dialgmøter g møter med bransjepersner, eventuelt under ledelse av eksterne. 4.5 Frslag til budsjett i 2015 Direktratet bruker i dag 5-10 årsverk knyttet til sekretariatsarbeid, samt behandling av endringsfrslag knyttet til tilbudsstruktur, innhld, frsøk med mer. I arbeidet med gjennmgangen av tilbudsstrukturen settes det av ytterligere årsverk. Direktratet finansierer møteaktivitet g reiser fr faglige råd. I arbeidet med gjennmgangen av tilbudsstrukturen settes det av ytterlige ressurser. Se tabell nedenfr. Midler til frskning g utredning kmmer i tillegg. Aktiviteter Felles samlinger Arbeidsmøter fr de faglige rådene Møter fr de ppnevnte gruppene Frikjøp av leder g enkelte medlemmer i arbeidsgrupper Frikjøp av enkelte medlemmer i arbeidsgruppe fr verneverdige fag Sum Vedlegg Vedlegg 1: Frslag til bestilling til faglig råd utviklingsredegjørelse fr 2015/2016 Vedlegg 2: Frslag til mandat fr de tverrgående arbeidsgruppene Vedlegg 3: Frslag til mandat fr arbeidsgruppe «Immateriell kulturverdi g verneverdige fag»

7 Side 7 av 13 Vedlegg 1: Frslag til bestilling til faglig råd Utviklingsredegjørelse fr 2015/2016 De faglige rådene skal delta i gjennmgangen av tilbudsstrukturen g levere en anbefaling til Utdanningsdirektratet. Vi vil presentere ppdraget fr rådene i bestillingen av utviklingsredegjørelsen fr 2015/2016. Innhld i bestillingen av utviklingsredegjørelse 2015/2016 Bestillingen vil være tdelt. Utdanningsdirektratet vil sende ut del 1 av bestillingen i slutten av februar De faglige rådene må besvare ppdraget skriftlig innen 1. ktber Bestillingen vil innehlde: 1. Praktisk infrmasjn m gjennmføringen av ppdraget. 2. Oppsummering av frrige tårsperide. 3. Oppsummering av statistikk g frskning. 4. Utdanningsdirektratets spørsmål til de faglige rådene knyttet til fagenes relevans. Utdanningsdirektratet vil sende ut del 2 av bestillingen i midten av ktber De faglige rådene må besvare ppdraget skriftlig innen 1. mars Bestillingen vil innehlde: 5. Rapprt(er) fra arbeidsgruppe(r) 6. Spørsmål til de faglige rådene knyttet til innhldet g vurderingene/anbefalingene i disse rapprtene. 7. Fritekstfelt. Praktisk infrmasjn m gjennmføringen av ppdraget De faglige rådene skal levere en delrapprt 1. ktber sm arbeidsgruppene gså mttar. De faglige rådene skal fullføre ppdraget innen 1. mars 2016, men vi ppfrdrer dem til å levere inn endringsfrslag frtløpende. Rådene bestemmer selv hvrdan de skal rganisere arbeidet. Oppsummering av frrige tårsperide Her ppsummerer Utdanningsdirektratet hvrdan direktratet g rådene har fulgt pp frrige utviklingsredegjørelse. Oppsummering av statistikk g frskning Utdanningsdirektratet vil gi de faglige rådene en startpakke med statistikk fr det enkelte lærefag. Vi gjør krt rede fr utviklingen innen hvert fag med hensyn til søkertall, antall lærlinger, antall persner sm står uten læreplass g sysselsetting etter endt utdanning (der vi har slike tall). Ut fra dette setter vi pp vår «ønskeliste» ver fag vi mener rådet bør vurdere ekstra nøye i gjennmgangen. Dersm rådene får behv fr å innhente mer infrmasjn m et fag eller prgrammråde før de synes de kan gi Utdanningsdirektratet en anbefaling, kan direktratet i mange tilfeller bistå dem. Vi vil ppfrdre rådene til å diskutere slike infrmasjnsbehv med rådssekretæren, sm kan ta pp saken med fagavdelingene i direktratet. Utdanningsdirektratets spørsmål til de faglige rådene I bestillingen kmmer vi til å skille mellm råd sm arbeider med de pririterte utdanningsprgrammene g råd sm ikke gjør det. Rådene i den førstnevnte gruppen vil få en mer mfattende bestilling.

8 Side 8 av 13 a) Spørsmål til faglige råd sm arbeider innenfr de pririterte utdanningsprgrammene (RM, DH, HO g SS) De faglige rådene sm arbeider med de pririterte utdanningsprgrammene, skal vurdere samtlige lærefag i utdanningsprgrammet de har ansvar fr g besvare følgende spørsmål: 1. Er faget relevant i arbeidslivet? a) Finnes det læreplasser til elever sm ønsker å ta fag- eller svennebrev i dette faget? b) Vil man få jbb i et relevant yrke hvis man ppnår fag- eller svennebrev i dette faget? (enten sm lærling eller praksiskandidat) c) Må man ha dette fag- eller svennebrevet fr å få en slik jbb, eller ansetter virksmhetene like gjerne ufaglærte? d) Dekker faget et reelt kmpetansebehv sm finnes på arbeidsmarkedet? (NB! Vi ønsker her at rådene skal vurdere innhldet i faget, ikke dimensjneringen av pplæringstilbudet.) 2. Hvis faget ikke er relevant i arbeidslivet, hva bør utdanningsmyndighetene gjøre med det? a) Endre innhldet i faget? (Revidere/ppdatere læreplanen) b) Slå faget sammen med andre fag? c) Splitte faget? d) Legge ned faget? Avslutt her hvis svaret er d). Hvis ikke, frtsett: 3. Hvrfr vil disse endringene bidra til å gjøre faget mer relevant fr virksmhetene? 4. Hvrdan fungerer pplæringsmdellen fr faget? (1+3, 2+2 sv.) 5. Hvis svaret er dårlig eller svært dårlig: Bør vi endre pplæringsmdell, g hvilken mdell freslår dere i så fall? Hvrfr er den freslåtte mdellen et gdt valg? b) Spørsmål til øvrige faglige råd (FREL, FRBA, FRTIP, FRNA, FRMK) De faglige rådene sm ikke arbeider innenfr de pririterte mrådene/fagene, velger selv m de skal vurdere samtlige lærefag sm inngår i utdanningsprgrammet eller begrense gjennmgangen til et knippe fag. Senest en måned etter at de har fått ppdraget må de melde fra til Utdanningsdirektratet hvilke fag de planlegger å ta med i gjennmgangen. De må så vurdere disse fagene g svare på de samme spørsmålene sm de andre rådene skal besvare (se a)). c) Oppfølgingsspørsmål utviklingsredegjørelsen 2013/2014 Faglige råd sm har lansert prblemstillinger i utviklingsredegjørelsen fr 2013/2014 sm vi ønsker å «grave» mer i, vil få nen tilpassede g spissede spørsmål i tillegg til spørsmålene ver. Fritekstfelt Her kan rådene ta pp andre frhld de ønsker å ha med i utviklingsredegjørelsen fr 2015/2016. De faglige rådene bør vurdere m det er behv fr å pprette nye fag. Dette er knyttet til del t av bestillingen.

9 Vedlegg 2: Frslag til mandat fr arbeidsgruppene 4 Gruppe 1: Helse, ppvekst g velvære Gruppe 2: Kntr, handel g service Gruppe 3: Opplevelser, natur g mat Gruppe 4: Bygg, industri, teknlgi g transprt Gruppe 5: Immateriell kulturarv g verneverdige fag I lys av regjeringens mål m mer relevante pplæringstilbud, vil arbeidsgruppene bli bedt m å gjennmgå g kmme med anbefalinger til hvrdan tilbudsstrukturen kan frbedres. Arbeidsgruppene skal vurdere arbeidslivets behv innenfr relevante bransjer g hvilke knsekvenser det har fr utdanningstilbudene sm finnes innen fag- g yrkespplæring. Arbeidsgruppene skal fkusere på behvene innenfr en rekke nærstående bransjer, eller bransjer sm deler utfrdringer i frhld til rekruttering g pplæring av fagarbeidere. DEL 1, med frist 1.ktber: - Hvrdan er behvet fr kmpetanser innenfr bransjene, g hvilke deler av dette behvet kan fagarbeidere dekke? Fr hvilke kmpetansebehv i bransjene anser man at fagpplæring har kmparative frtrinn sammenlignet med andre typer pplæring? - Er det behv fr faglært arbeidskraft i arbeidslivet, sm ikke dekkes av dagens tilbudsstruktur? Er det behv fr fag, sm ligger i grenselandet mellm de utdanningsprgrammer vi har i dag? DEL 2, med frist 1.mars - Ta stilling til vurderinger fra de faglige råd gjennm utviklingsredegjørelsene (delrapprt) sett i lys av behv i bransjene. - Vurdere følgende temaer, sm kan vektlegges ulikt i gruppene ut fra hva sm er mest relevant: A. Fag med lav eller svak tilknytning til arbeidslivet Hvrfr er ikke disse fagene interessante fr bransjene i dag? Hvrdan kan vi gjøre dem interessante fr bransjene? Er det fag i denne kategrien sm sannsynligvis ikke kmmer til å bli interessante fr bransjene uansett hvilke grep vi gjør med dem, g sm vi derfr bør legge ned? Er det fag i denne kategrien sm kan være aktuelle fr et ffentlig-privat samarbeid m pplæringstilbudet? Hvrdan bør man i så fall rganisere et slikt samarbeid? Hvilke frdeler/ulemper vil det ha? B. Små fag (ikke verneverdige) I etableringen av tilbud innen de små fagene må vi veie en rekke hensyn pp mt hverandre: Virksmhetene sm har behv fr fagkmpetansen g sm tilbyr læreplasser er fte få g spredt på et begrenset antall steder i landet. De færreste skler/lærere har kmpetanse til å undervise i små fag. Samtidig ønsker mange elever å b hjemme så lenge sm mulig. Gitt disse betingelsene, hvilken frm fr rganisering av pplæringen vil passe bransjene når det gjelder små fag? Kan dere freslå en mdell eller et system sm kan fungere fr alle eller de fleste små fag? Når er et fag så lite at det ikke lenger bør være en del av det ffentlige fagpplæringstilbudet? C. Nye fag På hvilken måte vil stre trender (fr eksempel demgrafiske endringer, klimaendringer, mlegging til en grønn øknmi, g teknlgiutvikling) påvirke fagpplæringen det neste tiåret? Vil det vkse frem nye arbeidsmarkeder der fagpplæringen kan ha en plass? 4 Mandat fr arbeid med verneverdige fag er skissert i vedlegg 3.

10 Side 10 av 13 Hvilke nye fag må vi i så fall etablere? Må vi endre ne i eksisterende fag fr å hlde tritt med utviklingen? Vil nen av fagene i den nåværende tilbudsstrukturen bli verflødige i løpet av det kmmende tiåret?

11 Vedlegg 3: Frslag til mandat fr arbeidsgruppe Immateriell kulturarv g verneverdige fag 1. Bakgrunn I Nrge tilbys pplæring i flere tradisjnelle håndverksferdigheter, blant annet gjennm lærefag i videregående pplæring. Flere av fagene mfattes av UNESCOs knvensjn m vern av den immaterielle kulturarven. Fagenes kjennetegn er blant annet bruk av tradisjnelle teknikker, materialer g metder. Fagene har et begrenset g jevnt rekrutteringsbehv. Per i dag er det 42 fag sm er mfattet av rdningen. I Meld. St.20 ( ) På rett vei legger departementet vekt på at de små g verneverdige fagene i videregående pplæring har utfrdringer blant annet knyttet til det relativt stre antallet fag g lave antallet søkere. Dette er utfrdrende fr tilrettelegging av pplæringen g fr muligheten til å bevare fagene. Det er lite krdinering på etterspørselssiden, ne sm svekker grunnlaget fr et mer rbust arbeidsmarked fr lærefagene. Både utdannings-, kultur- g næringsplitiske hensyn bør legges til grunn fr en slik gjennmgang, g det bør gjøres et skille mellm rganiseringen av tilbudene etter henhldsvis teknikker g fag. Da det er varierende g til dels svak etterspørsel etter kmpetanse i fagene, vil et av målene kunne være å finne virkemidler fr å styrke etterspørselen. Opplæring kan videreføres sm grunnpplæringstilbud, men det kan gså innebære en tilpasning til en annen pplæringsmdell fr nen av fagene. Gjennmgangen av de små verneverdige fagene vil være avheng av at KD invlveres i styringen av prsessen, spesielt knyttet til samarbeidet med andre relevante sentrale myndighetsaktører. Det er avklart med KD at det i ppstarten av gjennmgangen gjennmføres et innledende møte med disse der direktratet legger frem plan fr arbeidet, arbeidsgruppens mandat g intrduksjn av prblemstillinger knyttet til de verneverdige fagene, herunder utfrdringer med dagens kriterier. Overrdnet mandat g fremdrift fr alle arbeidsgruppene vil gså gjelde fr de verneverdige fagene, så langt det lar seg gjøre. 2. Tilleggsmandat fr arbeidsgruppen «Immateriell kulturarv g verneverdige fag» I lys av regjeringens mål m mer relevante pplæringstilbud vil arbeidsgruppene bli bedt m å gjennmgå g kmme med anbefalinger til hvrdan man kan frbedre fag- g innhldet knyttet til de verneverdige fagene i videregående pplæring. I denne gjennmgangen skal både utdannings- kultur- g næringsplitiske hensyn legges til grunn. Arbeidet må sees i en større sammenheng g ikke kun dagens fag sm betegnes verneverdige fag i videregående pplæring. Drøftingene skal baseres på kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, plitiske insitament g satsninger sm mhandler immateriell kulturarv, videreføring av fag g yrker g fremtidens behv fr kmpetanse. Arbeidsgruppen skal vurdere hvrdan man kan etablere en enhetlig utdanningsstruktur fr kulturfagene. Arbeidsgruppen skal selv vurdere behvet mer kunnskap, g skal legge til rette fr at representanter fra relevante rganisasjner g fagmiljøer kan legge frem sine synspunkter g prblemstillinger, f.eks. i dialgmøter.

12 Side 12 av Hvedppgavene fr arbeidsgruppen Revidere kriterier fr krav på vern Kunnskapsgrunnlag 5 : Oppsummering av eksisterende kunnskapsgrunnlag m små verneverdige fag - Basert på bl.a. ppfølging av kartlegging av status fr små g verneverdige fag (2008) g rapprt m studiefrbundenes rlle (2014). Beskrivelse g vurdering av eksisterende tiltak sm skal støtte pp m små verneverdige fag - Fr eksempel bl.a. ekstra lærlingtilskudd, landsdekkende linjer g landslinjer. Basert på blant annet kulturarv g ptensialet fr verdiskaping g etterspørsel, kan det være ulike kriterier g virkemidler sm er aktuelle fr ulike fag. Fr eksempel støtterdninger, m det er en del av den immaterielle kulturarven, den samiske kulturarv g hva sm definerer at et fag er verneverdig. Flere frhld vil være førende i gjennmgangen: ptensialet fr verdiskaping g etterspørsel m faget er en del av den immaterielle kulturarven skillet mellm et fag g en teknikk Beskrivelse av frdeler g ulemper ved dagens kriterier: Det er få utøvere i faget. Er det behv fr et begrenset, men stabilt antall nye lærlinger? Fagene bruker tradisjnelle metder g materialer sm er avgjørende fr ivaretakelse av vår kulturarv. Utøvelsen baseres i str grad på videreføring av tradisjnelt håndverk Vurdering av øvrige endringsfrslag fr små verneverdige fag, inkludert alternative pplærings- g finansieringsmdeller Utredning m alternative pplæringsmdeller g herunder en vurdering m det er flere fagmråder sm kan være aktuelle å inkludere i en framtidig enhetlig utdanningsstruktur fr kulturfagene. Dette kan fr eksempel være innen mattradisjner, bygningsvern, fartøyvern, naturvern, kulturlandskap g kulturminnevern. Vurdere ulike finansieringsmdeller avhengig av de alternative pplæringsmdellene. 5 Ecn rapprten: NOU 2001:1: Frtid frmer framtid utfrdringer i en ny kulturminneplitikk NIFU rapprt 4/2007: Kultur-retur, fylkekmmunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling ABM utvikling (2010): Immateriell kulturarv i Nrge, en utredning m UNESCOs knvensjnen St. meld 16 ( ) (Miljøvern dep): Leve med kulturminner St meld nr 49 ( ) (KKD): Framtidas museum- frvaltning, frsking, frmidling, frnying KKD rapprt (2008):Kulturhåndverk, avtrykk frå frtiden ( )http://www.regjeringen.n/uplad/kkd/kultur/rapprt_tradisjnelt_haandverk_april2008.pdf

13 Side 13 av Freslå varig rdning fr frvaltning av de små verneverdige fagene Avhengig av frslagene arbeidsgruppen kmmer frem til, skal det freslås en varig rdning fr en videre frvaltning av de små verneverdige fagene. Mmenter sm drøftes her kan fr eksempel være: En videreføring av dagens pplæringsstruktur fr enkelte av fagene g gjeldende tilskuddsrdning. En ny pplæringsmdell utver videregående pplæring fr enkelte av fagene, inkludert en vurdering av fagskletilbud g universitet- eller høyskletilbud fr relevante fagbrev (Y-vei) sm alternativ til tilbud i videregående pplæring. Nye støtterdninger. Gjeldende frvaltningsnivå. Nytt frvaltningsnivå, med fr eksempel et varig samarbeid mellm flere myndigheter.

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

- Frank Schistad (Fellesforbundet) - Arild Løvaas (YS, Delta) Skolesiden/utdanningsmyndigheter:

- Frank Schistad (Fellesforbundet) - Arild Løvaas (YS, Delta) Skolesiden/utdanningsmyndigheter: Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dat: 13.11.2015 Vårreferanse : 2015/32 Deres dat: Deres referanse: Referat fra rådsmøte nr. 5 2015 Dat: 22.10.15 Tid: 09:00 15:00 Sted: Fellesfrbundet,

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Vår dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2011/106

Vår dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2011/106 Vår saksbehandler: Unni Teien Direkte tlf: 23301440 / 41761574 E-pst: unni.teientdanningsdirektratet.n Vår dat: 07.05.2012 Vår referanse: 2011/106 Deres dat: Deres referanse: Rapprt fra Faglig råd teknikk

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Til stede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Bjørn Johansen (NNN)

Til stede: Fra arbeidsgiversiden: Fra arbeidstakersiden: Espen Lynghaug (NHO Mat og Landbruk) Bjørn Johansen (NNN) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Vår dat: 16.06.2016 Vårreferanse : 2016/171 Deres dat: Deres referanse: Referat fra rådsmøte nr. 3 2016 Dat: 15.06.16 Tid: 09:00 13:00 Sted: NNN, Lilletrget 1, Osl Til stede:

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

INNSPILL TIL HØRINGSNOTAT ADMINISTRATIV ORGANISERING UIS

INNSPILL TIL HØRINGSNOTAT ADMINISTRATIV ORGANISERING UIS INNSPILL TIL HØRINGSNOTAT ADMINISTRATIV ORGANISERING UIS Generelt AØV mener at rapprten nå er blitt så mfattende g tar pp så mange ulike mmenter at det blir naturlig at tilbakemeldingene blir rettet mye

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@udir.n Vår dat: 12.4.2012 Vår referanse: SRY-møte 2 2012 Dat: 27.4.2012 Sted: SRY-sak 13-02-2012 Dkument Innstilling Representasjn i yrkespplæringsnemndene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Joachim Gümüs Kallevig Seksjonssjef NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT Gdkjenning av utenlandsk fag- g yrkespplæring Jachim Gümüs Kallevig Seksjnssjef NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Dagens tema Krt m NOKUT Situasjnen nå Juridiske frhld Gdkjenningsrdningen

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat 2011-10-07 Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV

HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kommune Fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV HØRINGSUTTALELSE FRA Mandal kmmune Fremtidig reginal struktur i Arbeids- g tjenestelinjen i NAV 1. Regininndelingen Hvilke kmmentarer har dere til frslaget m inndelingen i reginer? NAV sin regininndeling

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer