Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport «Jenter og teknologi»"

Transkript

1 Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret Prsjektet «Jenter g teknlgi» ble igangsatt på bakgrunn av undersøkelsen "Fakta m frafall", sm Avdeling fr teknlgi ved HiST gjennmførte høsten Alle sm hadde avbrutt studiene ved avdelingen de tre siste årene ble kntaktet. I tallmaterialet så vi at tendensen til å avbryte studiet er mye større fr jenter på de studiene sm har få jenter enn på de sm har mange. Det ser ut til å være en kritisk grense på rundt 20 %. Undersøkelsen viste gså at frafallet fra våre studier i hvedsak skjer i første semester. Mange av teknlgiutdanningene på HiST har få kvinner. Vi vet at flere jenter sm tar realfag på vgs. ikke velger teknlgiutdanning videre. Knklusjn I verdens rikeste g mest likestilte land, i 2015, velger mange jenter frtsatt tradisjnelle kvinneyrker. Opptakstallene til teknlgiutdanningene viser at det fremdeles er viktig med rekrutteringstiltak mt jenter. Jentene kjenner ikke gdt nk til hvr mange spennende g utfrdrende jbber de går glipp av. Fr de jentene sm søker på teknlgiutdanning kmmer det fte veraskende ved studiestart at guttene er verrepresentert, g savnet av andre jenter i studiemiljøet kan bli sterkt. Gd undervisning er ikke nk alene. De sm ikke får venner på studiet har en større tendens til å slutte enn de sm stryker i enkeltemne. Med hjelp fra gde samarbeidspartnere har det tårige prsjekt «Jenter g teknlgi» gitt gde resultater. Teknlgiutdanningene ved HiST har rekruttert flere jenter g minsket frafallet. Frafallet har minsket fra 12 % i 2011 til 9 % i 2013* Rekrutteringen har økt fra 17,4 % i 2012 til 23,1 % i 2014 *Frafall etter første studieår. Økt rekruttering % 17.4% 22,4% 23,1% Mindre frafall % 12% 16% 9% 40% økning i gjennmføring Aktivitetene i prsjektet har vært: kllkviegrupper i matematikk g prgrammering, hyttetur, bedriftsbesøk, jentelunsj, jentekvelder g jenteknferansen. Tiltakene har fungert etter hensikten g tilbakemeldingene har vært gde. I løpet av prsjektperiden er det bare fretatt små justeringer.

2 Tiltak fr å rekruttere g behlde virker. Med videreføring av de ssiale g faglige tiltakene i prsjektet kan den psitive trenden frtsette. På sikt bør tiltakene inngå sm et permanent tilbud fr jenter på teknlgiutdanningene. Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering Fagene matematikk g prgrammering er valgt frdi studentene trenger å jbbe ekstra med disse fagene. Mange jenter har ikke prgrammert før de begynner på studiet. Faglig flinke g engasjerte studentassistenter er avgjørende fr at kllkviegruppene skal fungere gdt. Fr gdt ppmøte g bedre utbytte av kllkviegruppene er det avgjørende med middag. Jentene blir bedre kjent med jentene i egen klasse g jenter på tvers av andre studieretninger. Dette bidrar til større trivsel g trygghet. Jentelunsj Vi veksler mellm jentelunsjer med bare ssialt samvær g jentelunsjer med faglig påfyll. Annen hver gang inviterer vi kvinnelig rllemdeller sm byr på seg selv g frteller m utdanning g arbeidsliv På jentelunsjene uten faglig innhld har jentene mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Hyttetur Hyttetur med «Mtivasjnsfredrag» g «Ta rdet kurs» tidligere i første semester. Viktig fr jentene å bli kjent så tidlig sm mulig. «Mtivasjnsfredrag» g «Ta rdet kurs» ved SiT-råd styrker selvtilliten g mtivasjnen til å ta fatt på studiet. Bedriftsbesøk Underveis i studiet kan det være vanskelig å se nytten av fagene i arbeidslivet. Fr å øke mtivasjnen i studiet er det viktig fr jentene å dra på bedriftsbesøk tidlig, g møte kvinnelige rllemdeller sm viser dem at utdanningen fører fram til en interessant arbeidshverdag. Det er viktig fr jentene å møte en kvinnelig rllemdell sm jbber innenfr deres fagfelt (F.eks lgistikkingeniør, dataingeniør sv). Jentekvelder Mat, ssialt samvær g mtiverende fredrag av kvinneligerllemdeller. Kvinnelige rllemdeller sm er persnlige g frteller m ulike utfrdringer de har hatt i studiet g m sin arbeidshverdag. Ufrmelle fredrag sm gjør at jentene tør å stille spørsmål har fungert best. Jenteknferansen Jenteknferansen bidrar til å synliggjøre mange spennende g utfrdrende jbber sm jentene kan gå glipp hvis de ikke velger teknlgiutdanning. Avgjørende med inspirerende g mtiverende fredragshldere, gjerne en eller flere prfilerte kvinner sm har valgt utradisjnelt. Eksklusivt preg med lunsj g knferansemapper appellerer til jenter i tenårene. Rekruttere I ppstartsfasen av prsjektet rienterte vi ss m ulike nasjnale rekrutteringstiltak gjennm Nasjnalt senter fr realfagsrekruttering g via søk på internett. Vi fant rekrutteringstiltaket «Jenter g teknlgi» ved Universitetet i Agder (UiA). Mtivasjnsdagen var gdt etablert g har hatt gd effekt på rekrutteringen. Vi kntaktet initiativtakerne g innledet et samarbeid m dette rekrutteringstiltaket. Jenteknferansen 2014 I 2014 avviklet HiST g UiA «Jenter g teknlgi» på samme dag. HiST inviterte jenter i ungdmssklen g på videregående skler i Nrd- g Sør-Trøndelag. HiST valgte å ha en Jenteknferanse med gratis transprt, knferansemapper, navneskilt, stands g gratis lunsj. Betydningen av satsningen ble bekreftet ved at statsminister Erna Slberg g NHO-direktør Kristin Skgen Lund hilste til deltakerne på vide under knferansen. Deler av prgrammet i Trndheim ble verført nline til Agder g mtsatt. Vi fikk str mediemtale g nasjnal ppmerksmhet.

3 Jenteknferansen 2015 I etterkant ble UiA g HiST kntaktet av NHO sm ønsket en nasjnal satsning på rekruttering av jenter til teknlgiutdanning. 11. februar 2015 ble «Jenter g teknlgi» avviklet på fem ulike studiesteder: Universitetet i Trmsø, Høgsklen i Bergen, HiST, UiA g på Høgsklen i Osl g Akershus. Fr å ppnå målet med å få flere jenter til å velge realfag g teknlgiutdanning håper vi at enda flere universitet g høgskler blir med på den nasjnale satsningen! Frhindre frafall Fr å få til et rbust jentemiljø er alle jentene på teknlgiutdanningene på Campus Kalvskinnet invitert til å være med på alle aktivitetene. Studieretningene med minst jenter, elektr, maskin, dataingeniør g drift av datasystemer, har førstepriritet til aktivitetene. De fleste aktivitetene er frbehldt jentene i første studieår. Det viktigste tiltaket fr å frhindre frafall har vært Faglig støtte/kllkviegrupper i matematikk g prgrammering. I tillegg til kllkviegruppene i regi av «Jenter g teknlgi», har Avdeling fr teknlgi satset spesielt på ppfølging av nye studenter g satt inn gde pedagger i grunnlagsfag. Faglig støtte I tillegg til matematikk g prgrammering ble det gså tilbudt hjelp i elektrisitetslære da dette var etterspurt dette studieåret. 118 jenter i første studieår fikk tilbud m t timer faglig støtte ukentlig. I frkant fikk jentene servert gratis middag fr å få ny energi. I gjennmsnitt møtte 30 jenter på faglig støtte hver uke. Etter reaksjner fra nen få jenter m at navnet «Faglig støtte» ga feil signal, valgte vi å endre navnet til «Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering». En av intensjnene med kllkviegruppene var at jentene skulle jbbe sammen utenm prsjektet gså. Fr nen har dette fungert gdt. Kllkviegrupper jenter i første studieår fikk tilbud m t timer kllkviegrupper ukentlig. I frkant fikk jentene servert gratis middag fr å få ny energi. I gjennmsnitt møtte 30 jenter på kllkviegrupper hver uke. Det har ikke latt seg gjøre å legge kllkviegruppene til et tidspunkt sm passer fr alle. Kllkviegruppene har kllidert med ne undervisning sm er lagt til ettermiddagen Dyktige g engasjerte studentassistenter er avgjørende fr at tiltaket skal fungere gdt. Matematikkgruppen har hatt nen utskiftninger studentassistenter underveis ne sm har ført til litt lavere ppmøte. Prgrammeringsgruppen har hatt en dyktig studentassistent hele veien g dette har resultert i at nesten alle jentene i infrmatikkmiljøet har deltatt. 9% av jentene sm begynte på teknlgiutdanningene på HiST høsten 2013 sluttet i løpet av første studieår. Endelige frafallstall fr jentene sm begynte på studiet høsten 2014 freligger først til høsten Det vi vet per juni 2015 er at 3 av de 88 jentene sm har deltatt på kllkviegrupper i matematikk g prgrammering har sluttet (3,4% har sluttet). Samarbeidspartnere Uten gde samarbeidspartnere hadde dette prsjektet ikke latt seg realisere. Partnere i prsjektet har vært Siemens g TrønderEnergi, I tillegg til finansiering har de bidratt med kvinnelige rllemdeller på Jentekvelder g bedriftsbesøk. Spnsrer i prsjektet har vært Steria g NHO Trøndelag. Sør-Trøndelag fylkeskmmune, Nrd-Trøndelag fylkeskmmune g Nasjnalt senter fr realfagsrekruttering har bidratt med øknmisk støtte til Jenteknferansen. Studentsamskipnaden i Trndheim har bidratt med gratis kurs g rabattert middag. VRI Trøndelag g HiST, ved rektrs strategiske midler, har støttet prsjektet øknmisk. Universitetet i Agder har vært inspiratr g en gd samarbeidspartner. Universitetet i Trmsø, Høgsklen i Bergen g Høgsklen i Osl g Akershus samarbeider vi gså med. Jentefreningene på HiST har bidratt med å lage mat til arrangementer, ssiale aktiviteter med mere.

4 Evaluering «Jenter g teknlgi» høsten 2013 Høsten 2013 ble det gjennmført fire spørreundersøkelser, evaluering av faglig støtte, evaluering av jenteprsjektet generelt, evaluering av bedriftsbesøk til Siemens g evaluering av kurs i regi av SiT-råd på hyttetur til Strwartz, Rørs. 61 jenter svarte på evalueringen av jenteprsjektet generelt, 36 svarte på evalueringen av faglig støtte, 16 svarte på evalueringen av bedriftsbesøk til Siemens g 10 på evalueringen av kurs i regi av SiT-råd. Faglig støtte Svært gde tilbakemeldinger på tilbud m faglig støtte: «Str mtivasjnsfaktr fr å jbbe med mattefaget gjennm studiet. Når man i tillegg føler seg litt ekstra ivaretatt sm jente, gir det uten tvil en større mtivasjn til å fullføre.» Faglig støtte i elektrisitetslære er etterspurt 78 % sier de har blitt bedre faglig 75 % har blitt mer mtivert i emnet 80 % har blitt mer mtivert til å fullføre studiet 72 % har fått større tr på å fullføre studiet 86 % sier det er svært viktig med middag Jentelunsj Jentelunsjene har hatt kjempegdt ppmøte g har vært veldig ppulære: «Fltt med jentelunsjer g faglig støtte. Fredragene under jentelunsjene har vært spennende g givende.» Hyttetur De sm har deltatt på hytteturen syntes de fikk gdt faglig g ssialt utbytte. Hytteturen er det tiltaket i prsjektet sm har fungert best fr å få jentene kjent på tvers av studieprgrammene. «Mtivasjnsfredrag» g «Ta rdet kurs» fra SiT-råd ga jentene et mtivasjnsløft på begynnelsen av studiet. Bedriftsbesøk Siemens Jentene følte seg velkmmen, med gd felles infrmasjn g deilig lunsj Ne av infrmasjnen sm ble gitt under mvisningen var fr teknisk kmplisert Jentene ønsker å treffe ansatte sm jbber på samme fagfelt sm det de selv studerer: «Veldig mye el-kraft fr min del med databakgrunn.» Jentekveld med TrønderEnergi Faglig g ssialt psitivt med jentekveld: «Synes gså det er fint at vi får høre m andres erfaringer g få litt inf m ulike bedrifter g arbeidsmuligheter.» Evaluering «Jenter g teknlgi» våren 2014 Våren 2014 gjennmførte vi dybdeintervju med syv jenter, en fra hver av studieretningene lgistikk, maskin, elektr, frnybar energi, dataingeniør, materialteknlgi g IT-støttet bedriftsutvikling. Det ble gså gjennmført en evaluering av «Jenteknferansen 2014». Faglig støtte Faglig støtte i prgrammering viktig fr jentene på Data. De fleste har ikke prgrammert før de begynte på studiet. På faglig støtte i matematikk ble det gså tilbudt hjelp i elektrisitetslære. Faglig støtte i elektrisitetslære har vært viktig fr jentene på Frnybar g Elektr. De har slitt mer med dette faget enn med matematikk.

5 På Frnybar er det mange jenter. De ble med i prsjektet fr å styrke jentemiljøet på Elektr, hvr det er svært få jenter. I første studieår har Frnybar g Elektr mye fellesundervisning. Jentene på Material har mye undervisning sammen med Kjemi, hvr det er svært mange jenter. Intervjubjektet fra Material pplever ikke å tilhøre et miljø med få jenter. Jentene sier at faglig støtte er viktigst i høstsemesteret. Psitivt med middag. Større faglig utbytte med middag. Jentelunsj Jentelunsjen styrker samhldet mellm jentene på hvert enkelt studieprgram. Psitivt med kvinnelig rllemdeller på jentelunsjen Hyttetur Hyttetur tidlig i første semesteret bidrar til at jentene får et ssialt nettverk g bli kjent på tvers av studieprgrammene. Evaluering av «Jenteknferansen 2014» 133 elever svarte på evalueringen. 47 dem gikk i 9 klasse, 13 i 10 klasse, 39 fra 1 VGS, 18 fra 2 VGS, 13 fra VGS 3 g øvrige 3. (1 = Helt uenig, 6 = Helt enig) Jeg likte følgende innslag på knferansen: 123 likte rsablgger g kjernefysiker Sunniva Rse 113 likte Eksperimenter v/unni Eikeseth 107 likte mtivasjnsfredraget til Ilan Dehli Villanger 96 likte Ingeniører uten grenser Etter knferansen er jeg blitt mer mtivert til å studere realfag 33 ga terningkast 4 41 ga terningkast 5 29 ga terningkast 6 Det var viktig med gratis transprt fr at jeg skulle delta: 43 ga terningkast 6 32 ga terningkast 1 14 ga terningkast 2 14 ga terningkast 4 Jeg vil anbefale andre jenter å delta på knferansen neste år: 116 ja 9 vet ikke 1 nei Helhetsinntrykk av knferansen 78 ga terningkast 5 32 ga terningkast 6 9 ga terningkast 4 Evaluering «Jenter g teknlgi» høsten 2014 Det ble gjennmført t spørreundersøkelser, en fr Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering g en fr kurs i regi av SiT-råd på hyttetur til Studenterhytta. 28 jenter svarte på evaluering av Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering g ca. 25 på evalueringen av kurs i regi av SiT-råd. Kllkviegrupper i matematikk g prgrammering Tilbakemelding på tilbud m kllkviegrupper: - «Så fr meg at prgrammering var et fag hvr det er greit med litt ekstra hjelp, g gså å bli kjent med andre mennesker ved å samarbeide sammen.» - «Var et genialt tilbud til å både få hjelp til matematikk, samtidig sm man fikk muligheten til å bli kjent med jenter på tvers av linjene.»

6 64 % sier de har blitt bedre faglig 79 % har blitt mer mtivert i emnet 68 % har fått større tr på å fullføre studiet 79 % har fått flere nære venner i egen klasse 79 % sier det er svært viktig med middag 93 % mener dette tiltaket bær videreføres «Mtivasjnsfredrag» g «Ta rdet kurs» ved SiT-råd på hyttetur Gjennm «Mtivasjnsfredraget» fikk jentene gde råd m studieteknikk g «Ta rdet kurset» ga knkrete tips til hvrdan en muntlig presentasjn kunne hldes. De sm har deltatt på hytteturen syntes de fikk gdt faglig g ssialt utbytte. Hytteturen er det tiltaket i prsjektet sm har fungert best fr å få jentene til å bli kjent på tvers av studieprgrammene. Jentene sier: «Bra at kursleder byr såpass mye på seg selv. Bra at vi aktivt deltar, da er det mye lettere å huske hva en har gjrt. Kurset var aktuelt fr vår situasjn.» «Kurset var engasjerende g spesielt kursleder. Mye nyttige temaer sm kan brukes sm verktøy i studiehverdagen.» Evaluering «Jenter g teknlgi» våren 2015 Det ble gjennmført dybdeintervju med tre jenter m kllkviegrupper i matematikk g prgrammering. Jentene km fra studieretningene maskin, elektr g data. I tillegg ble det gjennmført en evaluering av bedriftsbesøk til Siemens g «Jenteknferansen 2015». 12 jenter svarte på evalueringen av bedriftsbesøk til Siemens. Evalueringen av «Jenteknferansen» ble gjrt ved hjelp av mbil g resultatet viser dessverre ikke hvr mange sm svarte på undersøkelsen. Kllkviegrupper De tre intervjubjektene mente at kllkviegrupper var det viktigste tiltaket i prsjektet. Studenten på dataingeniørutdanningen kunne ikke prgrammering fra før av g ønsket ekstra tid til å jbbe med faget. Flink studentassistent. Middagen var et pluss, i tillegg fint å bli kjent med flere jenter. Studenten på elektr sier hun får hjelp i matematikk. Hun jbber bedre med andre g jentene på elektr ble en fin gjeng på grunn av dette tiltaket. Et pluss med mat. Et kjempepplegg. Studenten på maskin syntes det var bra med ekstra undervisning. Hun viste at hun km til å slite med matematikken. Studentassistene kunne ikke hjelpe til med øvingene da de ikke hadde løsningsfrslag. Kllkviegruppene var ikke tilpasset timeplanen på elektr så hun sluttet etter t måneder. Bedriftsbesøk Siemens Gjennmføring 100% er frnøyd med rganisering av dagen Innhld 83,3% syntes frventningene til dagen ble ppfylt 91,6 vurderte innhldet sm gdt Hva var spesielt viktig fr deg Artig med mvising g ikke bare fredrag. Fint å høre ærlighet m at ting er vanskelig g at man må regne med å spørre mye i starten, men at det er greit. Også fint å få frtalt at man ikke får servert jbber g stillinger, men at man må tørre å si fra selv. Det er viktig at jentene får se hva man kan jbbe med sm ingeniør ute i bedrift. Fltt å møte nyansatte sm sa at de hadde nytte av det de har lært i studiet g at de måtte stå på g ikke gi seg selv m det av g til butter i mt! Unik mulighet til å se

7 sammenheng mellm teri g praksis på Siemens, siden ne av det sm knstrueres gså prduseres her. Er temaer sm er tatt pp her sm vi kan bruke mindre tid på, eventuelt sløyfe helt? Syns det ble veldig mye fkus på ulike prgrammer g systemer sm de bruker innen elektr/frnybar. Det er ikke ne vi sm studerer innen andre linjer vil jbbe så mye med. Hadde vært artig å vært innm lgistikkavdelinga Er det temaer sm vi har brukt fr lite tid på under mvisningen - i tilfelle hvilke? Synes det var gd frdeling g "fredragene" ble ikke fr lange. Litt vanskelig å høre hva sm ble sagt under mvisning, kunne snakket høyere. Innvasjn i helt nye ting - men det er kanskje hemmelig.. Er det temaer sm ikke er berørt sm du mener burde vært tatt med? Det er fte studenter fra frnybar energi med på disse arrangement. Nå har ikke første kull fra denne linjen gått ut enda, men hadde vært interessant å visst HVOR interesserte Siemens var i ss, g evt hvilke avdelinger vi kan jbbe på g arbeidsppgaver, g evt. retninger dere vil råde ss til å gå når det kmmer til valgfag/master. Kanskje mer m fag/dataprgram/kunnskaper sm er viktige fr jbben GENERELT OM OPPLEGGET. Har du gde råd til frbedringer? Jeg fikk en grei innføring i Siemens virksmhet glbalt g gde eksempler på ingeniørjbber sm utføres i Trndheim. Fltt med unge rllemdeller sm viste ss rundt:) Synes det var et veldig bra pplegg. Mye nyttig å høre g de fleste fredragene var veldig bra. Fint å høre fra flk sm er relativt ferske slik at vi får høre hvrdan det er å starte i jbb g utfrdringene sm er. Ellers et spennende besøk på en interessant bedrift. De sm presenterte bedriften viste gde kunnskaper (innen sitt felt). Kanskje kunne gruppen blitt delt pp i grupper etter studie, slik at alle hadde fått mer ut av besøket. Evaluering «Jenteknferansen 2015» Ca. 42% av elevene sm svarte på evalueringen gikk i 9 klasse, 26% i 10 klasse, 23% i 1 VGS g 8% i 2 VGS g 1% i 3 VGS. (1 = Helt uenig, 6 = Helt enig) Jentene likte følgende innslag på knferansen best: Jeg er ikke en sånn mattepersn Vibeke Fængsrud Lunch Har du ingeniørhjerte? -Eldrid Brgan Mtivasjn g arbeidsglede Marianne Karlsen Eksperiment Unni Eikeseth Etter knferansen er jeg blitt mer mtivert til å studere realfag 24% ga terningkast 4 36% ga terningkast 5 18% ga terningkast 6 Det var viktig med gratis transprt fr at jeg skulle delta: 26% ga terningkast 1 10% ga terningkast 2 9% ga terningkast 4 38% ga terningkast 6 Jeg vil anbefale andre jenter å delta på knferansen neste år: 9% ga terningkast 4 19% ga terningkast 5 58% ga terningkast 6 Helhetsinntrykk av knferansen Ttalt sett gir jeg knferansen terningkast: 20% ga terningkast 4 52% ga terningkast 5 23% ga terningkast 6

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapprt til prgramutvalg fr dirigeringsstudier (PUDI) Kandidatstudiet i dirigering Mastergradsstudiet i dirigering Videreutdanningen ensembleledelse I Videreutdanningen

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Årsberetning 2013 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014

Årsberetning 2013 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014 Årsberetning 2013 NHO Rgaland Fremlagt til årsmøtet 24. april 2014 Innhld Side 1. Styrelederen har rdet 3 2. Fakta m NHO Rgaland 4 3. Styrets sammensetning 2012-2013 4 4. NHO Rgalands administrasjn 6 5.

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 1 Sist gdkjent av styret (17.11.2014) VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR KURS OG VINTERFEST BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING 2 Frrd BB11 gruppa i ASF har alltid hldt en høy ssial prfil. Vi legger str vekt på at

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé Kultur/pplevelsesnæringer g FU 17. april Tindved Kulturhage Verdal : layut inf STFK : resymé : møteleder Ragnhild Kvalø Ragnhild Kvalø (Kultursjef Nrd Trøndelag FK) ragnhild.kval@ntfk.n : hvrfr dette seminaret

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole Fjelltunglimt Årgang 33 01/08 Frandring, fellesskap g framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame g praksis - Distriktsbibelskle rektrspalten av Odd Geir Nrland 3 Rektrspalten 4 Glimtandakt 5 Frandring,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer