F0tto s KRETS. Ul- Godkjenning av innkalling og saksliste irsmotet2ol4 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F0tto s KRETS. Ul- Godkjenning av innkalling og saksliste irsmotet2ol4 Innkalling og saksliste ble godkjent."

Transkript

1 Refer fr kreig i Fll kre v SF 2OL4 F0 KRTS Kreige ble vhld pi SOrmrk kur- g kfereeer ddg 26. jur 204. Ved kreige 6pig vr de 53 deleger med emmere ilede, hvrv 13 rvere g 15 peidere (e ppmelie ivedlegg 1). Sk 1/ Kiuerig Ul- Gdkjeig v ikllig g klie irme2ol4 kllig g klie ble gdkje. Ll2 -Vlgv moeleder Sei Akrrd ble vlg. U3 - Gdkjeig v frreigrde Frlg fr kreyre il edrig v frreigrdee. De edrede eke er i kuriv: Puk A edre i i helhe il: Kreig vhlde e gg i dre. Kreig vrle gruppee mi 70 uker for m6ed g gruppee ppfrdre midig il d brige ker i fr ige. Puk B edre il: Pd kreig legger yre frem drbereig g regkp fr fregdede dr. Syre legger gd frem budje fr ievrede dr. Kreige kl fre vlg pd kreleder, viekreleder g yrerepreeer eer frlg lg frem v vlgkmiee. Sker m gruppee eller ekelmedlemmer vil h behdle pd kreige, mi vre kmme kreyre i hede ee 5 uker f6r kreige. De mi ir ke fremme, klr fremgi de kreve behdle pi kreige. Skriflig kfrmlegg g frlg il vedk pd kreige kl folge krve m behdlig. Derm de i hevedele er uklr m krv m behdlig fremme eller krvee fr eller ikke er ppfyl, kl veder freprre g gi ledig il 6 mfrme hevedele derm dee er prkik mulig iefr de vedekbeeme frier. Om dee ikke er prkik mulig, ikke frlge uder behdlig. delig klie med kreyre iilliger uder hver puk m eveuel bereig g regkp, ede lik de er gruppee i hede ee fire uker f6r kreige. Skdkumeee publiere g6 vi kree publikjer g e- plier direke il kree ledere e idlig m mulig rud dee idpuke. Sker m ikke ir pi de edelig klie, k ikke fremme. Kreige k likevel - med 415 flerll v de fremmde emmebereigede - ved 6 behdle ker m ikke er pp pa klie, i frem ke ikke iebrer vedekedriger. Vedk i like ker krever gi 4/5 flerll v de frem moe emmebereigede. Uder puke "rieerigker"," eveuel" eller ligede k vedk ikke fe. Puk D uvide med: 75. ljgdmfrum g rverfrum k velge 2 repreeer hver med emmere pd

2 kreige. UF g RF vhlde lik kreige ker k behdle. Repreeee m iller fr frumee k ikke midig repreeere grupper i kree. Kreyre iillig: Frlge ved. er bemerkig fr le gi6re frmulerige m vlg i Puk B geerell, lik lle vlg mfe. Frlge ble ved med edriger (vedlegg 2). l4 -Vlgv refere Mri Olie ble vlg. U5 - Vlg v il i uderege prklle iklijhee g Hik Hele ble vlg. Ll6 -Vlgv ellekrp Rverfrum med rik Lre i pie ble vlg. Sk2l2OL4 - Arrppr 2013 Arrppre fr 2013 ble lg frm v yre. Syre iillig: Arrppr ved. driger i i Srrppre:. Vlleybllupe vr pi Dyrlkkeie kle.. Opphlde pi e md. mellm regkpbyriee ble dekke i ved regkp0rer i Vim fre regkpe priv il y regkpbyri vr pi pl. Arrppre ble ved (vedlegg 3). Sk 3/ Regkp 2013 Kreyre l frm regkpe g revir bereig. Sle ile e del p0rm8lil regkpe. giemgg i mrbeid med frbude hr vdekke e del lurv, me ige ulvligheer. De ble vrle de kmmer ye ruier fr regkpfrig i kree. FOlgede puker pp med iverede regkpfrer: De ble bemerke i pe "Ae egekpil" i ble wiker iglede ble 2013 fr ugiede ble De ble ppdge feil ifrdriglie kye ilfkurerig v ldleire Svger Regkpe ble gdkje (vedlegg 4). (Pue) Sk4l24 - Budje

3 Fiieker g -ugifer hdde fl u v budjee. ir dee er lg i reduere uderkudde i kreyre frlg il kr. Frle fr UF: De budjeer med peger ilvrede idligere ir il miileir. Kreyre m5 fie rrg0. Vedk: Frlge er ved. Frl fr il Wldeh. Mvrvll: ke p Drif Fll Kre fr kr il kr fr 6 gi yre rm il 6 hlde kiviee ppe. Vedk: Frlge fl med 26 emmer m g 13 emmer fr. Frl fr kild. 1. Ski: Heve ugifpe Rverrrgeme/urer fr kr il kr. Vedk: Frlge ble ved med 35 emmer fr g 19 emmer m. Budjefe ble ved med 48 emmer fr g 6 emmer m (vedlegg 4. Sk 5/ Vlg Vlg v kreleder fr 2 5r Kdider: Mri Crle, Lghu Vlgkmieeiillig: MriCrle,Lghu Mri Crle ble vlg. Vlg v viekreleder fr 1 lr erm viekreleder Mri Crle ble vlg il kreleder, mie de velge viekreleder fr 1 5r. Kdider: Vidr Flk-Muu Siel lbe, Oppegird Vlgkmiee iillig: Vidr Flk-Muu Vidr Flk-Muu ble vlg (45 emmer). Vfg v 2 yremedlemmer fr 2 ir Ku Mhlum Kdider: Vigleik Lue Vlgkmiee iillig: Ku Mehlum Vigleik Lu

4 Ku Mhlum g Vigleik Lu ble vlg. Vlg v 2 peidere il peiderfrum med perlig vrrepree Kdider: Sigrid A Hele, Klb Krii Mrrder, Klb Mgu Alde, A Krii Mrrder ble vlg il repree eer fre vlgrude. e vlgrude ble Mgu Alde ble vlg il m repree g Sigrid A Hele ble vlg il vr. Vlg v 2 rvere il rverfrum med perlig vrrepree Kdider: Hik Hele, Klb rik Lre, Klb Chrie Lre, Myrvll Sder Lidhjem, 1. Ski Guf Omberg Ofe, 1. Ski Mrh HgbO, 1. A rik Lre ble vlg il repree i fre vlgmgg. er emmelikhe mellm Hik Hel6e g Mrh HgbO i vlgruder, vgirde lddrekig vgjrde Hik Hele ble deleg g Mrh HgbO ble vr. Vlg v 5 repreeer il peiderig med perlig vrrepree Kdider: Terje Hge, Drbk Ae Bgge-Skrheim, Oppegird Mri Olie, Lghu kil Beree. A il rik Wldeh, Myrvll Sieurd Flid. A Frde Pule, 1. edde Jer ld M Hee. Drbk ThrbjOr lved, Siggerud Sierid Ahre Hele, Klb Ady Hyde, Lghu Sder Lidhiem, 1. Ski Krlie Ofe. 1. A Si Gree, 1. Ski (Uderrekede v er uder 25 5r) er juerig fr lder g gruppeilhrighe ble vlgreule: 1. Ady Hyde, Lghu Vr Mri Olie, Lghu 2. kil Bere. A Vr Krlie Ofe, A 3. Si Gree, 1. Ski

5 Vr il rik Wldeh, Myrvll 4. Frde Pule, 1. l{edde Jer Vr Thrbjr lved, Siggerud 5. ld M Hqe. FrbFh Vr lgder Lidhiem.l. Ski Vlg v rvlr $r 1 lr Kdider: Ader B Sdker Vlgkmiee iillig: Ader B Sdker Ader B Sdker ble vlg. Vlg v vlgkmle fr 1 ilr lilligfrkreyr KjeriGjedem-gjevlg Trbir ygrd - gjevlg Adre 86re - Wlg Sei Hebe - plg Vlgkmiee ble vlg i hehld il iillig. Kreige ble vlue ved llgge ble rulle mme g peiderbe uge. Repreeer fr prklle:, ' d6r,. ilhu JJ***,*. Mri Olie ikli Jhee Hlk Helie

6 Vedlegg 1 OppmOelie kreig OL4 Kreyre: Vidr Flk-Muu, Mri Crle, Adre Myrer, Ku Mhlum, Ole Kri Merli. Frfll Re Lyd Sved. Drbk/Frg Speidergruppe 88 medlemmer, GL + 9. Terje Hge, Sei Akrrd. Fgerrd Speidergruppe 45 meldemmer, GL + 5. Pul HerikWderi. ]ely Speidergruppe L27 medlemmer, GL Peik je, Vigleik Lu. l.klb Speidergruppe BB medlemmer, GL + 9. Sigrid Ahr6 Hele, Krii Mrrder, Hik Hele, Brge W Hle, rik Lre, Gur Hele, Krii Skrie. l.lghu Speidergruppe 143 medlemmer, GL Mri Olie, Mrku Mli Wg, Ady Hyde B.M Speidergruppe 53 medlemmer, GL + 6. Hilde Adree, H Adree, Siw Amude. Myrvll Speidergruppe 68 medlemmer, GL + 7. Chrii Alexder Bhler, li Hueby, il rik Wldeh, Sverre Kude, Kjeri Gjedem, Chrie Lre, Ole Krii Hmre. edde /ler Speidergruppe 45 medlemmer, GL + 5. Frde Pule, Tre Peder Sk Pule, feee R. Herike. rdby l Speidergruppe 53 medlemmer, GL + 6. Wilhelm Gh Sm, Mi Lie Aue, ikli fhee. OppegArd Speidergruppe 60 medlemmer, GL + 6. Terje Myhr, Siel fbe, Ae Bgge-Skrheim. Siggerud Speidergruppe medlemmer, GL + 1. Thrbjr lved, Mihel Sge. 1.Ski Speidergruppe l42medlemmer, GL Mri Aby Mrer, Sr Rirh, Okr A. U..., v uleelig, Si...,

7 1.Ski Speidergruppe fr. Lie Rirh 1.A Speidergruppe 135 medlemmer, GL + 4. Guv O. Ofe, Krlie Omberg Ofe, Slveig Shyz, kild A. Berge, lrge Flgid, pe Ole, Hik Vikm Lie, Sigurd Flgid, Krii Rmli, Mrh Perder Hgb. Ugdmfrum: Mgu Alde Rverfrum: Grd O. Dierih. Sder Lidhjem. kke m: Bj Oremyr Speidergruppe M FA Speidergruppe Ryggepeidere 1.Ride Speidergruppe Sfiemyr Speidergruppe 1.S Sjpeidergruppe Veby Speidergruppe l.viler Speidergruppe Oie MS Speidergruppe

8 Frreirde ved Vedlegg 2 A. klli Kreig vhlde e gg i ire. Kreig vrle gruppee mi l0 uker fr med g gruppee ppfrdre midig il i brige ker i fr ige. B. Sklie Pi kreig (irme) legger yre frem Arbereig g revider regkp fr fregiede ir. Syre legger gi frem budje fr ievrerede ir. Kreige kl fre vlg il kree rger eer frlg lg frem v vlgkmiee. Sker m gruppee eller ekelmedlemmer vil h behdle pa kreige, mi vere kmme kreyre i hede ee 6 uker fr kreige. De ma ir ke fremme, klr fremgi de kreve behdle pa kreige. Skriflig kfrmlegg g frlg il vedk pi kreige kl flge krve m behdlig. Derm de i hevedele er uklr m krv m behdlig fremme eler krvee fr eller ikke er ppfyl, kl veder freprre g gi ledig il 6 mfrme hevedele derm dee er prkik mulig iefr de vedekbeeme frier. Om dee ikke er prkik mulig, ikke frlge uder behdlig. delig klie med kreyre iilliger uder hver puk m eveuel bereig g regkp, ede lik de er gruppee i hede ee 4 uker fr kreige. Skdkumeee publiere gi vi kree publikjer g e-plier direkle il kree ledere i idlig m mulig rud dee idpuke. Sker m ikke ir pi de edelig klie, k ikke fremme. Kreige k likevel - med 4/5 flerll v de fremme emmebereigede - ved 5 behdle ker m ikke er pp pi klie, i frem ke ikke iebeerer vedekedriger. Vedk i like ker krever gi 415 flerll v de fremme emmebereigede. Uder puke "rieerigker"," eveuel" eller ligede k vedk ikke fe. C. Vlq Opplyiger m hvilke vlg keige kl fre g pplyiger m vlgkmie ede lkllgee med ikllig. Frlg pi kdider ede vlgkmiee ie 3 uker fr kreige. De kl pplye m de frelae kdider hr g eg villig il i m vlg. Vlgkmiee legger frem lie ver ikme frlg pa kdider kriflig ved kreige Apig. Bekefrlg er ill, me k bre glelde kdider m hr g eg villige il 6 m vlg. Vlgkmiee legger frem i edelige iillig uder puke "vlg" pi dgrde. Vlgkmiee iillig k bre iehlde kdider m hr g eg villige il 6 m vlg. D. K reige f u kj/frre igrde l. Kreige er ipe, med midre de ved i behdle e k fr lukkede drer. 2. kreig er beluigdykig med de ll vlge repreeer m hr m frem. 3. Kreige velger e rdyrer m leder me. 4. Frreigrde ved v kreige m fre k eer vlg v rdyrer. 5. Til i fre meprkll velge e ekreer. meprklle ifre lle frlg g vedk m veriger. Ordyrer, ekrerer m vlge medelkere uderkriver prklle. 6. Kreyre rger fr refer fr kreige. Refere gire kje fr kree ledere pa de mae kreyre fier me heikmeig. 7. Kreige velger ellekrp g eveuel redkjkmie. 8. Redkjkmiee kl rml bei v re perer. Derm ige verfrer ke il redkjkmiee kl dee ee pp frlg il verigemer g verigrekkeflge fr behdlig eere pi ige. g. Frlg g rekkig v frlg, u de m vedrrer frreigrde, mi levere kriflig il rdyrere, uderege v frlgiller(e). Frlg m ikke fremme kriflig ikke uder behdlig Repreeer m frlger rde il frreigrde, hr e miu leid. Til feigrde k ige fii rde mer e 2 gger pr. k l. Meleder hr re il A freli begree leid g freli rek eer de iegede lere pfl ehver idpuk. er de er rek k frlg ikke fremme eller rekke. 12. medlem m mer ue i vre vlg, k velge i i { emme-/lere v ige. Avemigreg ler 3. Alle pervlg fregir kriflig hvi de er mer e e kdid, eller Ar e v repreeee krever de. 14. Vedk reffe m ikke e flger v SF' lver eller reglee her, ved lmielig flerll v de vgie emmer. Blke eller ikke vgie emmer eller ikke. Ved emmelikhe berke e frlg m frke. 15. Ugdmfrum (F) g rverfrum (RF) k velge2 repreeer hver med emmere pi kreige. UF g RF vhlde lik kreige ker k behdle. Repreeee m iller fr frumee k ikke midig repreeere grupper i kree. Derm 0 eller flere repreeer krever de, kl vemiger uem pervlg fre kriflig.

9 Vedlegg 3 Arrppr Fll kre v rge peiderfrbud Syre hr bei v: Kreleder Vidr Flk-Muu, Viekreleder Mri Crle, Syremedlemmer; Ku Mhlum, Re Lyd J6rgee, Ole Krii Merli g Adre Myrer. Smipeidermbud: Jru Smed Brihe Spedeidermbud: Mru Mli Wg Rvermbud fr : rik Lre Ledermbud frem iljui 2013: Trbjr ygdrd Om budyreleder: Ad re myrer Avrlig red kr: Kreleder Vidr Flk-M uu Webmer: Adre Myrer RegkpfOrer: Vim regkp frem il kber. Fr deember Fll regkp. (l peride mellm kife v regkpbyrier ble regkpe f6r priv v vrppede regkpforer fr Vim.) Revir: Ader Bkke Vlgkmie: Kjeri Gjedem, Hilde Adree g Trbjr ygird. Kreyre rbeid Kreyre hr h 5 yrem6er i illegg il mege hyppige rbeidm0er i Vi hr i illegg h e kk pi e-p g elef. Syre hr i illegg del kiv i SF vi Kl-mOer, regim6er g regi rrgemeer. Kree e g febk hr fuger gd i Adre Myrer hr fuger m webmer i illegg il i vre yrerepree. De hr bli del u flere ilgger il eide g mbudee k i regirere ege yheer g ermilieker. Peffkur L jur Are f6re peffkur ble rrger v peidermbude pi Vkeberge peiderhu i Rygge. De vr 33 delgere m fikk i fre ifrig i pruljeledele. Vlleybllup 19. jur Vlleybllupe vr ilbke pi ermilie eer e r pue. 1.Ski peidergruppe d m rrgr i Dyrlkkeie kle. 55 peider g 24 ledere f rver delk i upe. Cmp Wier 1-3 februr Cmp Wier ble k e gg rrger pi Geil. Mrku Mli Wg g peidermbudbe vr rrg1rer. Cmpe hdde m idligere e gd mrbeid med bide rpr6r, Geil brekle, e m fkfe mbuikker m Ski legge. Mrku vr gi flik il 6 fi Oe fr leverdorr - fre il gd kmi i rrgemee. Vierlekee februr Smipeidere vierleker ble rrger pi Hebekk kle med 65 delgere. Mye mr g r egjeme pi hlkee ifre. Lederkur reig mr Avly Kreig 6. mr

10 Kreig 2013 ble vhld Ride. 50 emmebereigede me. Gd ekik i v Ride peidergruppe. Kreyre frble ufrdre d bdde viekreleder g yrerepreeer ble gjevlg. SOhulekur mr S6huleure 2013 ble rrger v yei Zi med b. Ture gikk il Blefjell. FOr elve ure ble de vhld frkur pi Lghu peiderhu. Frme vr de 25. februr pi Lghu peiderhu. De vr 48 delgere. F6rehielpkur - lghu peiderhu mr. Kree forehjelpkur ble rrger fr redje Sre pi rd. Mri Crle vr kurleder med 13 delgere. Peffkur 2 - Sfiemyr/Siggerud. 5-7 pril. Are dre peffkur re pi Sfiemyr g hike gikk il Siggerudkge. Mrku Mli Wg vr kurleder med 24 delgere g de vlige dyhige be. Rverki /rverbeid 22. pril Kreyre Oker rokk i rverfll g ivierer lle pi ki i Ski. ee full l g deb/ifrmj m rverrbeid. Reul v kie ble vi kjorer felle rverm6er i Fll. Kree fikk gl y rvermbud vire 2013 m gjrde e gd jbb fr 6 blie liv i kree rverbeid. Krekkurre pril Krekkurre ble vhld pi Tjerbrd peiderhye pi edde. De vr veldig gd ppm6e med hele 212 peidere g e b pi 16 perer. Dee er e gledelig Okig pl hele 70 peidere fr 6re f6r. Flkklederlf 22 pril Sm6peidermbud Jru Smed Brihe iviere lle flkkledere il mlig pi Vkeberge peiderhye ved Vj. 11 flkkledere delk. Lederkur ri mi. Avly SmApeiderdgee jui Smipeiderdgee ble i ir vhld pi Krer kle. Avrlig fr rrgemee er mdpeidermbude med Flkkleder i A m ekik vrlig. Rvere g eldre peidere i A ile pp med gd hjelp f6r uder helge. Rmme fr rrgemee vr vikig. Flkke i 8 M v kkurre bl 191 delgere. Kreyre beke rrgemee med udelig v i. Miileir epember Miileire ble rrger pi Orbrg feig i Drbkude. De vr L7L delgere hvrv 20 vr i b fr Fll kre. De delk peidere fr mge kreer. Dee vr 25. 6re med Miileir, g4. Are vi vr pi Orbrg. Side de vr jubileum ble de ed pp e r fyrverkeri ldrdg kveld. Peffkur Fll kre er eee kre m hr peffkur 3 m ege kur. Dee ble rrger pi Vrpie rd i Ski kmmue. De vr 31 kurdelgere/6 pruljer m delk. Speidermbude hdde med eg e gd b m vr mbulerede veiledere giem hele helge. yige/ikkerhe pi ur

11 Avly rk grukur 1. hjelp - 28/9 Mri Crle vr irukr. Sed Lghu peiderhu. 8 delgere. Lederkur vember Vi hr i 5r mrbeide med ed flere kreer fr 6 fi glemf6r de re irlige lederkurhelge i vember. Helge ble m Are for vhld pi Srmrk kur g kfereeer. De ble e r Okig i ll delgere l. De hr bli vhld forehjelpkur i 2013 med il mme 28 delgere. De hr gi vr gd ilr6mig v ye veiledere. Pi de Ovrige kuree vr de 25 delgere fr Fll. Tl delk 148 delgere fr regie i illegg il e r b. Grfe Are grfe ble rrger pe Suee peidereer. Kreyre ile med kukp g dikujloype i il eere. Pi Suee ble de m rml gr/piig g gd emig. y v 6re vr julegee ble bye u med dikuj m de ye peiderlve. 34 ledere g rvere m6e. M ispeidig 2013 Ff f kre delk med 4 pruljer. Bee prulje fr Fll vr 26 pl il rfr 1. A. De Ovrige vr 6r pa M. Cjk pa 52. g lg pa 91. Alle fr Jel6y. Medf emuwiklige Pr 1.L hdde vi 1267 medlemmer. Pr hdde vi 1362 medlemmer. Pr hdde vi L270. Pr vr kree 1323.

12 $, CD '6 b r r ) r rr) C' u) e 1(' r r r () (f) (\ ( ( ( \ C' lr) ) A ( r (f, r () r (?) (! 6l rr) 6l ) (' C 6l : ' l g O l r \ Ui U!l < : - (i r \f 3 rl g rl) $ 0.) l - ( C! r (' ) C' di r'l! r r b b l ( f) \, ( F \ \ ( (r) \ ( ) ( (. 3,! F (0 r (, ( r ) - r ( 1\ <) G' ) u) ( (0 v ( ) l\ rf), l (! F- CD FT r'r) CD! ( ) 6 5r r - r^ F - f- F- ( ( r q, CD ( < CO l e r r J. l dl f v J. ( () (,. J (5 ( d),.v, e.z! f g (! v x = ).A G -9 u- = '6 (q :.v,.9, r!.9 (! 5 - p.( U' q, p 6 'G : (u -g ll v r ( u =.2 f.c P 'r! :, - 'd () 'r z C) G x x q J v ; (u (J g. J 6 e 2 v -9 g -9 lj b T <

13 r (0 r rr, \,1 r r l) ) rr) C' l r, ) g l) r lr) l ) C' r rf -L l ( - \ i C' r ), 6) q <l r rr) q) ( (') -' D (\ ) (') rc ) 6 6 r.) ( '- l r (l G. F (r) ) ) F (\ F- ( L (D r rl, * ) C' rll R (\ ) $ f r' ( g ( (\ d l m! 6l C! 6l r g (! l 6 :.Cl r e. i i: g. 2. (u.v, = :q 5 l b 0 J e ) -9 = ( -). q) g g.. 0) J le g, = '6 r ' f ll, 8 f r lrl u = u,l J =f () v ) 6 i (), v i. e(5 F C G ll u g : 5 :3 ' e = q) q),.g ur : P L 'r J ( b iii f

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722

DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722 Dkme d Vår Vår sksbehdler Deres d Deres Jsei Wee Grv, lf. 33412500 1 v 6 Nrsk Elekrekisk Kmiè A. Leif T. Aese Psbks 280 1326 Lysker Arkivkde 540 DSBs kmmerer il hørig NEK 400:2014 del 8 g vsi 722 1. Iledig

Detaljer

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no Årgng 77 Nr. 4-2011 nr. 414 melemsbl f fn ireslg G Jul! www.fnil.n SPONSOR ANAvr Sprebnk Ves flg Vi r pr me ss. bnksjef i Sprebnk Ves, M Sbg. - Hvf flg e vl il 2014? - IL llsiig klubb sm hr s pvirkning

Detaljer

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau-

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau- Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 /, OG Nr. 37-6. årg. Lørdag 23. nvember 1957 Løssalg 65 øre HAR HALVDAN KOHT PRØVET Å Prlessr Skeie m MSTENKELGGJØRE ULRCH STANG Høyeseres sre ny de hadde erfar. Således

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

ri titn RedaktØr' Trond Aasen

ri titn RedaktØr' Trond Aasen NM + BRGE PAR GJ ØVK 1989 Arragør, Gjøvik Bridgeklubb r N RedakØr' rod Aase G EEN7FlF -Koorserwce a.s- 5 LL l NFEN EEi 61. hll f. il6 Al+ A.Jerse Lrjør FLrer.,.....,.,..... f,is Fildaf [,..,.,.., 7i:,?

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014 Ladrappor fra Norge NBO:s syremöe 18. ovember 2014 Nyckelal för Norge ovember 2014. Folkmägd 5 138 000 Förväad BNP-uvecklig 2,2 % Iflaiosak 2,5 % Arbeslöshe 3,4 % Syrräa 1,5 % Bolåeskuld i förhållade ill

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING KRKS BORTTSLG KLLG TL GRFORSMLG Det innklles herve til riner generlfrsmling mng 7. mi 2007 kl. 18.00 Mteste: Rm skle Til behnling freligger: SK 1 SK 2 SK 3 SK 4. SK 5 SK 6 Knstituering Styrets beretning

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter.

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter. Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 De som ikke fikk følge med på frammarsjen (ikke fikk oppleve oppreisningen) (Fors fra forrige nr) Fylkesagronom Chr Kvarberg, Gjøvik Bonde Jens J Finsad, LØrenskog

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes , J.. 0 -: J' ~ ) \! Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 ER DE KLAR OVER a vi når lang og får folk i hele lande i ale? BAR DE NOE PA HJERTET så bruk våre annonsespaler, 32 Øre pr. mm. Reserver plass

Detaljer

ben som visste ROMAN

ben som visste ROMAN ben som visste ROMAN ANGE ENN ESKELEGE .*stilrko i dyna b g~uao. dwqer hi ii~ldaget h-, a d& Uula* husel Wt 1;q ta&@%h b.tu % *i mtpkka'daegangw. ~eq*.-i* an e h kw d~ i idet t4rnka1 i@ ' l+eh &t: riiregikk

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord

ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord ftaard Yant &ndefiord Park Cup i siakk tr\o:flcrc (S1T ): if OEs.e:a og'for Kristiar

Detaljer

Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør

Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Utredig Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Utredig r.: Oppdg r.: Dat: U01 5600 0.0.01 Kude: Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig

Detaljer

Det innkalles herved tit ordin ært årsmøte, mandag den 27. oktober 2014.

Det innkalles herved tit ordin ært årsmøte, mandag den 27. oktober 2014. ;! Kiwanis Club Sandefjrd Organisert 2l. juni 1971 Sandefird, 21, ktber 2Ol4 Til medlemmene av Kiwanis Club Sandefjrd Det innkalles herved tit rdin ært årsmøte, mandag den 27. ktber 2014. I henhld til

Detaljer

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene.

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene. ubileumsvis CUlstein kc Ungdomslg 882 982 Jllustrsjon: Eit pr v sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene Deter i desse dgr 00 r sidn sokneprest Anker tok inititiv til skipe Ulfstens Ynglingeforeining

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

E ner gi 2020+ S l uttra pport f r a e t for e s ight -pr o s jekt

E ner gi 2020+ S l uttra pport f r a e t for e s ight -pr o s jekt E ner gi 2020+ S l uttra pport f r a e t for e s ight -pr o s jekt E ner gi 2020+ S l uttra pport f r a e t for e s ight -pr o s jekt N o r ges forskningsrå d 2005 N o r ges forskningsrå d P o stb oks

Detaljer

SNO. Skal kilder velges fritt REDDET EUROPA

SNO. Skal kilder velges fritt REDDET EUROPA UAVHENGIG AVIS Nr. 7-1997 46. årgang J HANS FRE;RIKDAHL MED INTERESSANT SPØRSMAL: BERLINMURENS FALL REDDET EUROPA Skal kilder velges fritt Et lite kjent blad, «Nytt Nrsk Tidsskrift», har vakt vår ppmerksmhet.

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

www. menta lhelse. no

www. menta lhelse. no Ylewe i'firytsdyi "/ jldf >r*clra,-',[r,n1

Detaljer

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast NR. 17-15. ARGANG OG LØRDAG 10. JULI 1965 (il c... o f\) "''S -.:i LØSSAL~l ~rone Il SIEGFRIED: Hva skjedde med de norske gulle HALLGEIR HORDE: fø r 9. april 1940?1 Begynnelsen på sluffen... Sensasjonelle

Detaljer

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl

D M A. ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl l. D M A ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNl W..OCJUl tw..oi...o\u1 tw z Z H H I 00 Z Z t\nn... I w 0 0 en m z : 3: : 3: 0 Z Z :0 en w tr:ö- :: 'i 0 tt C' 0 0 H c :O HO:EO;: 00 C' C'.: :ö... en

Detaljer