DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DSBs kommentarer til høring NEK 400:2014 del 8 og avsnitt 722"

Transkript

1 Dkme d Vår Vår sksbehdler Deres d Deres Jsei Wee Grv, lf v 6 Nrsk Elekrekisk Kmiè A. Leif T. Aese Psbks Lysker Arkivkde 540 DSBs kmmerer il hørig NEK 400:2014 del 8 g vsi Iledig Direkre hr gå igjem hørigsfrslge g fier de rikig å gi kmmerer il frslge på dee idspk. Vi vil likevel frbehlde ss ree il å gdkjee de edelige frslge il rm sm grlg i frskrif m elekriske lvspeigslegg år kse er gjemrbeide eer hørige. 2. Delrm Nmmerer førse veiledig Veiledig 2 De er svær vskelig å frså befligee g hvrd disse k følges. I dg hr ekse ige prkisk verdi. De befles isllsje ilreelegges fr effekiv brk v eergi ved vlg g prsjekerig v sysemer fr belysig, ppvrmig g veilsj. Eksempler på dee er brk v dimmere sm k beyes fr LED belysig g ielligee sysemer fr syrig v vrme g veilsj. De befles gså isllsje ilreelegges fr eklere mdisperig v rm il e frmål. Dee k fr eksempel løses med flere reserve rekkerør il hver rm Kmmer 1: De er svær vskelig å frså befligee g hvrd disse k følges. I dg hr ekse ige prkisk verdi. Frslg 1: Srømfrsyige il rm i blig skl være pllg fr de ype brk sm rml k frvees fr dee ype rm. Dee iebærer lle vlige fksjer sm krever smidig srømfrsyig skl være ivre. Psdresse Direkre fr smfssikkerhe g beredskp Hvedkr Psbks Tøsberg Krdresse Rmbergveie Tøsberg E-ps Telef Iere dsb. Telefks Org.r Hvedkrdresse Rmbergveie Tøsberg

2 Direkre fr smfssikkerhe g beredskp 2 v 6 Ehe fr Elekriske legg Kmmer 2: Veiledige heviser il TEK10. Freslår dee srykes d de kmmer y k TEK15 i m e Dee vsie hr v flere bli lke slik lle sverm skl h e ege krs e jrdfeil bryer. Me ekse må sees i smmeheg med Spørsmåle er hv hesike med er. Er de slik brk v ege krs hidrer fll pg verbelsig eller verbelsig? d Kmmer 1: Nrme gir frskjellige klsser v beskyelsessyr. De er derfr vikig å elkke klsse A syr sm førs regerer år e br hr ppså. Frslg 1: Beskyelsessyre skl være i smsvr med NEK EN klsse B eller AB Kmmer 2: Slik ekse er rbeide vil de i frslge være krv il isllsj v syr sm gså vervåker kmfyre (de sår kmfyr/ plepp)). Frslg 2: Krve gjelder frisåede plepp g plepp på kmfyr. Kmmer 3: E gdkjeelse v pren50615 vil idligs freligge i mrs Prkiserig v dges krv il isllsj v kmfyrvk hr med ll ydelighe vis de er ødvedig med e presiserig v fksjskrv il kmfyrvk. DSB er v de ppfig imer eller målig v srømfrbrk ikke k hidre verppheig med k v spesielle sisjer. Dersm pren50615 ikke freligger før NEK 400:2014 skl ferdigsilles må krve i presiseres g deljeres. Frslg 3: Ee legges (pr)en50615 klsse B eller AB i sm eller serle krv i pren50615 legges i i 823 eller de rbeides e eks sm gir fksjs krv: Usyre skl igå i de fse elekriske isllsje ikke ke sees v drif e igrep i de elekriske isllsje kiv vervåke emperrfrløp på de sm ilberedes på plepp g hidre verppheig sm k medføre fre fr br syre skl frkble srømme il plepp år fre ppsår g idikere kblig med lyd g lyssigl eveel k de være yig å kreve syre skl gi e idlig lrm m m ærmer seg kblig dersm sesr hr beri må syre gi sigl i e peride år berie må byes dersm beri er m eller ikke mer må vil kmfyrvk slå v frsyige il kmfyre de må i ødsfll være mlig å versyre kmfyrvk på e mell måe dersm de er feil på sesr g ligede. Når dee fksje er kiviser må dee idikeres med e lydsigl fr eksempel hver mi. DSB vil rbeide verggsregler.

3 Direkre fr smfssikkerhe g beredskp 3 v 6 Ehe fr Elekriske legg k Tekse gir de skl vrderes. Hv er krieriee fr vrderige? Slik ilke m er frmler vil dee bli slder vekk sm e ikke ieress ksd v bygger. E rm skl esille krv - befliger vrderiger gis i Veiledig. Eer kmfyr er vskemski (g ørkermmel) de elekriske prdke sm er høyes på DSBs sisikk ver brer med elekrisk årsk. Med iførig v AMS målig vil fre øke fr brk v prdke m e. De er derfr vikig de sres e prsess sm leder il isllsj v sikkerhesfksjer. Ufrdrige er dee ype prdk ikke fies i dmrkede me må vikles. Legg i eks sm veiledig med e begrelse hvrfr (AMS g brk m e sv.) Dersm syre islleres må de ee være i smme esje sm flk sver eller de må h fksj fr kblig v srømfrsyig il prdke Dee er li vg. Hv mees med gsslegg? Legg il eks: Dersm de er isller gsslegg il ppvrmig eller il iberedig v m skl fre fr gsslekksje g påfølgede elekrisk eelse vrderes. Dersm fre er reell skl de iverksees risikredserede ilk Avsi 423 i NEK 400:2010 siller krv m deler v elekrisk syr sm er ilgjegelig g iefr rekkevidde, ikke skl ke emperrer sm gjør meesker k få frbreiger. Temperre skl ikke være høyere e gi i bell 42A. Videre sår de dee gjelder ikke fr prdker sm er i hehld il e hrmiser sdrd. Med bkgr i md 392 fr EU kmmisje hr de ver legre id pågå e rbeid i CLC med å iføre emperrkrvee fr Gide 29 i prdksdrdee. Derfr meer DSB de iskjerpelse il verfleemperr m øsker å iføre ved pk llerede er eller blir håd m i releve prdksdrder. Og på e måe sm er mer i lie med ppbygig g greser gi i Gide 29 e slik de er lg pp il i frslge il DSB meer gså frslge vil medføre vskeligheer fr islløree dkmeere smsvr med dee krve d de ikke k søe seg på prdksdrder g de heller ikke er gi eskrierier. DSB meer vsi i frslge il NEK 400:2014 bør slees Kmmer 1: Plsserig v sikkkee skl frdeles ver hele rmme. Dee vr frhåpeligvis ikke meige

4 Direkre fr smfssikkerhe g beredskp 4 v 6 Ehe fr Elekriske legg Frslg 1:.. Sikkkee skl frdeles slik k er ilgjegelig der de ifr møblerig k g plleggig v rmme ses å være e behv. Uk skl frrisvis meres lgs vegg me de er gså kseper å mere k i glv eller på søyle. De sise løsigee vil være kelle mdersm de ikke er mlig å plssere k i vegg eller rmme er så sr de gså er behv fr k mid e i rmme. Kmmer 2: Tekse m k skl være lvere e 2 m ver glv k leses slik k i mråder dekke v g skl plsseres høyere e 2m. Bør refrmleres de fr de ikke skl ke misfrsås. Frslg 2:.. kee skl ikke plsseres høyere e 2.0 m ver glvivå DSB hr ie grlg fr å hevde syr pp il 1500W med plgg medfører fre. Slik ekse er frme iklderes gså VB på 1500W. Dee reglerige er derfr ikke gd k begre. Erfrige er dee ype beredere beyes på hyer. Når hy ikke er i brk blir bereder frkble med plgg g ppe fr v. Opprehldes krve k dee medfører flere brer! Vrmvsberedere med effek høyere e 1500W skl være fs ilkble. 3. Delrm eller Hvr ble de v spesifikke krv il gl frge på syr fr kblig i ødsilfelle? Brbryer skl være merke med gl frge. 4. Delrm I veiledige er de gi hvrd merkeskil skl frmes. Her er frdeligssysem ikke gi. I ekse ver er de krv il gså å gi frdeligssysem. Tekse i veiledige er ikke ksise. I veiledige gis gså frdeligssysem skl vises på merkeskil Kskje NEK 439 serie er mes krrek?.

5 Direkre fr smfssikkerhe g beredskp 5 v 6 Ehe fr Elekriske legg Brk NEK 439 serie 5. Delrm 815 k m e K e sikkk pr skillerf dvs e syr pr kk? d 6. Delrm Bør kskje gså referer il NEK 420 med ke på fre fr søveksplsj (fr). 7. Delrm Vi hdde idligere e krv m ldig på fs bilppsilligsplss i grsje eller crpr skl skje vi fs ilkblig. I prksis beyr dee Mde 3 fr kjøreøy sm søe dee. Dee fr å erse Schk med fs ilkblig. Dersm kjøreøye lder med EN 309 plgg vil dee være e ksepbel løsig i sede fr fs ilkblig. Legg i eks med krv m fs ilkblig v ldeledig på fs bilppsilligsplss i grsje eller crpr. Uk er ldig vi EN 309 kk der løs ldekbel kseperes Edre ekse så dee blir ydeligere.. skl være beskye m skder sm følge v påkjørsel ved de rdes mekiske brrierer. Veiledig: De er vikig rfikkfly g frmig v ldessj med ldepk g ilhørede elekriske isllsjer pllegges g krdieres slik fysiske skder på syr k gås. Trfikk g brøyig rd ldepkee iebærer e risik fr ilsike skde på ldekbler g ldesyr. De er derfr vikig ilk er gjemek.

6 Direkre fr smfssikkerhe g beredskp 6 v 6 Ehe fr Elekriske legg illegg k Ldessjer må pllegges slik de ikke blir ødvedig å rygge. Desse m er de vikig å legge il ree fr ldig se hvr på kjøreøye ldilkblige befier seg. e Ldessje må pllegges g frmes slik de ikke er ødvedig å rygge kjøreøye på plss fr å å frem med ldekbel. Kjøreøye må ke kjøre frem il ldepke slik ldeilkblige kmmer ærmes ldepke. d Veiledig: Ved å frme ldepke sm e øy vil de være mlig å plssere kjøreøye slik vsde mellm ldepk g ldeilkblig blir kres mlig. Dee vil redsere fre fr skder på kbel, kker g srekkvlsiger Tekse gir: føres lgs eller ke legges på bkke. De er klr hv sm er frskjelle på disse krvee Ldepk skl være slik frme ldekbel ikke k bli verkjør eller klem mellm bil g ldepk. Der ldekbel kbel k kmme i kk med beg må dee h e gl verfle sm ikke skder kbeles yerkppe. Med hilse fr Direkre fr smfssikkerhe g beredskp Ehe fr Elekriske legg Oddmd Fss vdeligsleder Jsei Wee Grv sjefigeiør

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg NSB Grrud Oppgradering av SD-anlegg Innledning I frbindelse med skifte av både driftsselskap g driftspersnell, har vi i Schneider Electric valgt å freta en full gjennmgang av de tekniske anleggene på Grrud

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 www.consec.no e pos: pos@consec ools.comools com Consec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer