Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)"

Transkript

1 Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir s Da får vi egevekore: v s,s Kommear: For hver egeverdi er de uedelig mage egevekorer, i dee ilfelle alle vekorer parallelle med I praksis er de ok å velge u é av disse Vi skriver derfor ofe bare T v i sede for v s,s Beigelse s er ødvedig fordi ullvekor pr defiisjo ikke ka være e egevekor ) ) ed λ : v Egevekor: ) v, Diagoaliserer Har: D, hvor: D, [ v, v ], Da gjelder videre: D, hvor : D ) ) 9 9 erk! Som før ev, hvis v er e egevekor må også v ) være e egevekor ilke De er selvsag valgfri hvilke av egeverdiee vi døper hhv og, bare de kes il rikige egevekorer Feks kue vi like gjere sa D Vi får likevel samme svar: D og [ w, w] [v, v] 9 Side av

2 OPPGVE erk! Når vi skal berege egeverdier og egevekorer er de valgfri om vi bruker rekkefølge de I) eller de I ), og følgelig i I)v i eller i I )v i I dee ilfelle ka siseve form løe seg dersom vi vil ugå masse egaive all de I ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 9 ) 9 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Egeverdier:,, Isa λ : ) ) ) z v rad eller ): z Velger: z De gir: Fra rad : Egevekor: v r, r 5 Isa : ad : Velger: z Gir: ad : Egevekor: v s, s Isa : ad : Velger: z Gir: ad : Egevekor: v, Egevekoree er pr def, og sår derfor vikelre på hveradre v i v j ) dersom v i v j Her: v v ), v v, v v ) Kommear: For e smmerisk marise T ) med reelle koeffisieer, er de allid mulig å fie e se egevekorer som sår vikelre på hveradre orogoale egevekorer) Hvis egeverdiee er forskjellige som i dee eksempele, skjer de auomaisk Dersom vi har sammefallede egeverdier, må vi gjøre e beviss valg I mage sammeheger er de e fordel med orogoale egevekorer, fordi disse da ka dae e orogoal aksekors Side av

3 OPPGVE Fra læreboka, side Proper ): i race ) aii i i Dvs: a a a ) Dessverre fies ige ilsvarede sarvei for å besemme egevekoree Egevekorer: i I) v i ed : ) ) ) z Velger z Gir : z, Egevekor: v s, s ed ) : ) ) ) Ku é fri parameer Feks z, gir, Egevekor: v, I dee ilfelle er de ikke mulig å fie lieær uavhegige egevekorer il egeverdie λ v vil være parallell med v uase valg av z ) Da ka vi ikke see opp e iveribel egevekormarise, og følgelig ikke D slik som i oppg er derfor ikke diagoaliserbar Kommear: )-mariser har geerel egeverdier røer) Dersom alle egeverdiee er forskjellige,, fier vi allid lieær uavhegige egevekorer arise er da diagoaliserbar Hvis oe av egeverdiee er sammefallede, feks, er ikke svare gi på forhåd I oe ilfeller ka vi likevel fie lieær uavhegige egevekorer, adre gager ikke som i dee eksemple) OPPGVE ) ) ) ) Egeverdier: j Nærmere besem: j * og j erk! Egeverdiee opprer som e kompleks-kojuger par, de samme må da gjelde egevekoree Side av

4 OPPG fors Isa : j j De er kaskje ikke så le å se a de o likigee fakisk er like, me prøv feks å gage rad med Fra rad : j gir j Egevekor: v j j ) Da må * v v Se i for på valig måe hvis du ikke er overbevis ) j Komplekskojugere egeverdier: j Fra før: abs ), arg ) a a 5 j j5 j j 5 Omskreve il polar form: e e Også vis idligere: e e Vikele 5 ugjør periode side 5 Jamfør oppg har vi 9 D 9 j 5 j De ber feks a e e, hvor 9 m j m 9 e e m ), og ilsvarede D Dermed har vi D 9 D og 9 D 9 D OPPGVE 5 Pla: z I dee ilfelle ser vi bare eer reelle egeverdier Projeksjo: u plae = v =v u v figure: De er bare vekorer som ligger i plae eller sår vikelre på plae som avbilder paralleller il seg selv, dvs gir rasformasjoer av pe v v ed adre ord: lle vekorer som ligger i plae, sam ormalvekore il plae ka bees som egevekorer Side av

5 OPPG 5 fors) hp diagoaliserig må vi fie lieær uavhegige egevekorer Vi velger førs vilkårlige ikke-parallelle vekorer fra plae z Feks mes, z gir v,, z gir v De sise lieær uavhegige egevekore må bli ormalvekore, dvs Ved projeksjo: v v, v v og v v Egeverdiee er alså, v v v v Jamfør oppg : Projeksjosmarise: D p vha kalkulaor) OPPGVE X Saus pr i dag: u %, hvor allee agir markedsadelee i % il hhv avis X og Y Y Fordelige eer år: 9 5 u u % er overgagsmarise ) 9 Kor forklarig: vis X miser % = ) og sier dermed igje med 9% 9) av sie opprielige aboeer, me får il gjegjeld % ) av Y's aboeer Tilsvarede vil Y beholde 9% 9) av "ege lesere" og får % ) av X's lesere ao: X 9X Y, Y X 9Y ar de samme uviklige hver år framover, da har vi eer år: u u u Vi søker fordelige eer "uedelig" lag id u lim u Fier egeverdiee il : 9 9 )9 ) D 9 Egevekoree: v v [ v, v ] Side 5 av

6 OPPG fors leraiv Egevekoree er lieær uavhegige Vi ka derfor see u kv kv U i fra defiisjoe v v ka vi see u u kv kv k v k v Dee leder videre il a u u k λ v k λ v Dvs: u lim k k k Vi ka besemme k, me de er ikke ødvedig) Edelig markedsfordelig: avis X: % % ), avis Y: % 5 % ) erk! ed og er de edelige fordelige ee og alee besem av egevekore v leraiv Bruker samme prisipp som i oppg b: u u D u 5 5 % ) 5 OPPGVE Overgagsmarise 5 foreller oss følgede: 5 5 % av dree i gruppe i) dør før de blir år gamle Dermed er de bare 5 % 5) som overføres fra gruppe i) il grp ii) eer e ed -årsperiode Tilsvarede vil 5 % av dra i grp ii) dø før de blir år, reserede 5 % 5) overføres il grp iii) eer ed -årsperiode Hver dr i grp ii) føder i gjeomsi e hudr i løpe av -årsperiode, mes dree i grp iii) føder hudr i si Disse "føde" må selvsag have i grp i) Eer periode år): Eer perioder år): u u u u aall hudr) c) Egeverdiee il : 5 5 ) , 5 j5, 5 j5 e: Dvs:, mes Jamfør oppg, aleraiv, behøver vi derfor bare fie egevekore ilhørede λ 5 5 a b c 5 5 a b c a b c v Side av

7 OPPG c) fors Edelig fordelig: u k v kv k aall dr), som prosevis ilsvarer: % 9 ed adre ord: De edelige fordelige er igje direke besem av v som gir forholde ::, % % eller prosevis: i) % %, ii) %, iii) 9% ) ) ) leraiv kue vi ha rege u a u D u 9 5 aall dr), me da måe vi førs ha fue alle egevekoree og dereer bla iverer egevekormarise som er ) og kompleks Tugvi! ) Kommear: På lag sik forblir aall dr kosa fordi de domierede egeverdie λ De førse periodee vil aall dr i hver gruppe variere me fram og ilbake fordi o av egeverdiee er komplekse Se pk Dersom vi hadde ha λ og,, ville populasjoe voks over alle greser, me de prosevise forholde mellom gruppee ville forsa vær edig besem av ilhørede egevekor v Dersom alle λ j, ville populasjoe dødd u eer e aall geerasjoer OPPGVE ) ) ) ) ) ) På smbolsk form: hvor : d) d Vi forear e "dekoplig" av likigssee vha egeverdiee og egevekoree vi fa i oppg De oppår vi med subsiusjoe z og dermed z ), hvor z er midleridige "hjelpevariabler" Nærmere besem: z gir -koordiaee il, dvs i forhold il e basis besåede av egevekoree ) De gir: z z z z z z z Dz z z z z Vi sier igje med homogee difflikiger: z z, z z og z z ed løsig: z ) Ce, z ) Ce og z) C e Ci ubeseme kosaer ) Vi øsker løsiger mhp ), og forear derfor "ilbakesubsiusjoe" z Dee ka vi aleraiv urkke som e re vekoraddisjo, side v, v, v z De gir: z ) v, v, v z z v zv zv Ce v Ce v C e v z Isa verdiee vi fa i oppg, får vi de geerelle løsige: C e C e C e Dvs: ) ) ) Ce Ce C e Ce C e Ce Ce C e Side av

8 i ) OPPG fors) I dee ilfelle er iiialbeigelsee gi, og vi ka derfor besemme kosaee C i Isa i de geerelle løsige og de oppgie iibeigelsee får vi: ) C ) C kalkulaor C, C C ) C De gir de spesielle løsige: ) e e, ) e e e, ) e e e 5 5 ) -5 - ) ) id s) erk! lle resposee dør u med ide fordi vi ikke har oe re pådrag Sseme faller il ro Side av

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014

Landrapport fra Norge NBO:s styremöte 18. november 2014 Ladrappor fra Norge NBO:s syremöe 18. ovember 2014 Nyckelal för Norge ovember 2014. Folkmägd 5 138 000 Förväad BNP-uvecklig 2,2 % Iflaiosak 2,5 % Arbeslöshe 3,4 % Syrräa 1,5 % Bolåeskuld i förhållade ill

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer

Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Emne 9. Egenverdier og egenvektorer Definisjon: Vi starter med en lineær transformasjon fra til, hvor Dersom, hvor, sier vi at: er egenverdiene til A er tilhørende egenvektorer. betyr at er et reelt eller

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

E K S A M E N : FAG: Matematikk 1 MA-154 LÆRER: MORTEN BREKKE. Klasse(r): Alle Dato: 1. des 11 Eksamenstid, fra-til: 0900-1400

E K S A M E N : FAG: Matematikk 1 MA-154 LÆRER: MORTEN BREKKE. Klasse(r): Alle Dato: 1. des 11 Eksamenstid, fra-til: 0900-1400 UNIVERSITETET I AGDER Grimstad E K S A M E N : FAG: Matematikk MA-54 LÆRER: MORTEN BREKKE Klasse(r): Alle Dato:. des Eksamestid, fra-til: 0900-400 Eksamesoppgave består av følgede iklusive forside Atall

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Emne 11 Differensiallikninger

Emne 11 Differensiallikninger Emne 11 Differensiallikninger Differensiallikninger er en dynamisk beskrivelse av et system eller en prosess, basert på de balanselikningene vi har satt opp for prosessen. (Matematisk modellering). Vi

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder

Prisindekser for bygg og anlegg, bolig og eiendom 2006 Resultater og metoder Norges offselle saskk D 363 Prsdekser for bygg og alegg, bolg og eedom 26 Resulaer og meoder Sassk seralbyrå Sascs Norway Oslo Kogsvger Norges offselle saskk I dee sere publseres hovedsakelg prmærsaskk,

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Min Økonomi Brukerveiledning

Min Økonomi Brukerveiledning Min Økonomi Brukerveiledning Gir deg full kontroll og oversikt over din Økonomi 1 Innholdsoversikt 1. Tilgang til Min Økonomi...3 2. Opprette regnskap...3 3. Opprette regler for kategorisering (med automatisk

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Prising av Kraftderivater SIS 1101

Prising av Kraftderivater SIS 1101 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I Prising av Krafderivaer SIS 1101 Forord Denne prosekoppgaven er uarbeide av o sudener fra Insiu for indusriell økonomi og eknologiledelse høssemesere år 001. Rapporen

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer