NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT Kjellstad - trafikk og veg"

Transkript

1

2 NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en kombinasjon av kontorer og plasskrevende handel (bil og typisk plasskrevende handel som for eksempel elektromarked). Som utgangspunkt for trafikkvurderingene ne er det gjort en vurdering på hva som anses som mest sannsynlig arealfordeling pr dagens situasjon. Det er benyttet følgende fordeling i sum for begge delene av tomten: Kontor m 2 Plasskrevende handel (elektro) m 2 Plasskrevende handel (bil) m 2 Trafikkgenerering Benyttet arealfordeling for utbyggingsforslaget gir en trafikkskaping på om lag kjt/døgn og mellom 100 og 200 kjt/t i rushene. Avviklingsforhold Vurdering av avviklingsforhold viser følgende: Kryss x (adkomst østre del av tomten) o Tilfarten fra blir høyt belastet i begge rush med dagens T- kryss med prognosen for fremtidig trafikkøkning, altså uavhengig av utbyggingen. Trafikktellingen viser at tilfarten ligger på kapasitetsgrensen allerede i dag i ettermiddagsrushet. o Ny rundkjøring og utbygging i henhold til planen vil gi betydelig bedre avviklingsforhold i krysset enn hva dagens T-kryss har - altså før utbygging. Selv med ny rundkjøring blir fortsatt høyt belastet - inntil Kjellstadkrysset endres. Dette skyldes at i dagens trasé (under E-18) gir stor sirkulerende strøm foran. Dette skjer SWECO NORGE Fornebuveien 11 Postboks 400, 1327 Lysaker Telefon Telefaks (31)

3 uavhengig av utbyggingsplanene, men trafikkøkningen som følger av utbyggingen vil forsterke dette problemet noe. o Nytt Kjellstad-kryss gir avlastning av trafikk i krysset og beregningen viser gode avviklingsforhold med rundkjøring, både med og uten utbygging. Kryss x adkomst øst o Beregningen viser gode avviklingsforhold i alle situasjoner. Beregnet trafikkskaping som følge av utbyggingsplanene genererer relativt beskjedne trafikkmengder og har dermed relativt liten betydning for avviklingsforholdene i kryssene. Ombygging av krysset x til rundkjøring vil gi betydelige større økning i kapasitet i krysset enn det utbygging i henhold til planforslaget vil generere av nyskapt trafikk, og dermed bidra til forbedring i forhold til dagens situasjon på stedet. Feltbehov Rv 23 Trafikkprognosene utarbeidet i forbindelse med KU for ytre Lier viser at Rv 23 vil overstige ÅDT etter hvert. Dette vil skje uavhengig av den foreslåtte utbyggingen. I henhold til håndbok 017 bør derfor vegen klassifiseres som en S6-veg (4-felt). Antall felt på Rv 23 bør imidlertid vurderes i en større utstrekning enn enkelte e parseller. Trafikksikkerhet Ombygging av krysset x vil bedre trafikksikkerhet i krysset. Dagens T-kryss har dårlig sikt siden Rv 23 går i sving. Nytt T-kryss på -vest, for den vestre delen av tomten, er trafikksikkerhets- messig best i situasjonen med nytt Kjellstad-kryss da dette medfører betydelig redusert trafikk på -vest. vest. Slik krysset er vist oppfyller det krav til sikt for avkjørsel til S1- og S6-veg med fartsgrense 60 km/t, 6 x 70 m. Forlengelse av g/s-veg fra -sør sør langs vil bedre forholdene for gående og syklende betydelig. Siden g/s-vegen ønskes videreført på østre side av medfører det at det må etableres ett kryssingspunkt. I forslaget er det lagt til den nye rundkjøringen da gangfeltet over også gir en mulig gangforbindelse mellom de to utbyggingstomtene. 2 (31)

4 1 Innledning Kjellstad Utvikling AS arbeider med reguleringsplanforslag for gnr 23, bnr 1 øst for E18 ved Kjellstad. Tomten ligger på begge sider av. Vestre del av tomten ligger opptil E18. Sweco Norge AS er engasjert for å bistå med trafikale vurderinger. Foreliggende notat er en vurdering av de trafikale konsekvensene ved en utbygging. I forhold til l tidligere notat er arealutnyttelsen på tomten noe redusert. Kart og flyfoto over tomten fra Traséen til, som deler tomten i to deler, gir utfordringer i forhold til adkomster og kontakt mellom de to tomtedelene. 3 (31)

5 2 Forhold til andre planer 2.1 KU Hovedvegsystemet i ytre Lier Anbefalingen fra KU Hovedvegsystemet i ytre Lier, Statens vegvesen, juni 2007 er: Statens vegvesen Region sør anbefaler hovedvegsystem I, alternativ Ia, med følgende kryssløsninger og utforminger: Linnes: Planskilt kryss med kort tunnel Amtmannsvingen: Rundkjøring med to felt neddykket (Strandvegen Ringeriksvegen) Jensvoll: rundkjøring uten neddykking: Sørvendte ramper til/fra Lier industriterminal Kryss med E18 ved Strandbrua: Direkteførte ramper Kjellstad: Nytt planskilt kryss (sør) Skissert nytt kryss på Kjellstad fra KU en. Samtaler med Statens vegvesen sier at nytt kryss på Kjellstad trolig ligger langt frem i tid. 4 (31)

6 Dagens situasjon Rv 285 E 18 ÅDT Alternativ 0 Rv 285 E 18 Anbefalt løsning Rv 285 E 18 ÅDT ÅDT vest 1600 Rv vest 2900 Rv Fv Fv Fv 22 Fv Fv Fv E 18 Rv 23, -sør Beregnet trafikk fra KU en E 18 Rv 23, -sør E Rv 23, -sør I skissen for anbefalt løsning, er trafikken for og beregnet manuelt av Sweco,, da det ikke foreligger en trips-beregning for løsningen. I KU en er løsningen kun beregnet med dagens trasé for Rv 23 (uten ny bru over E18 i Kjellstadkrysset). 2.2 Gjeldende regulering for Buskerud bilsenter Gjeldende reguleringsplan for Buskerud bilsenter. Planen ble vedtatt av Lier kommunestyre Planen viser rundkjøring i krysset mellom ramper E18 og, hvor avkjøringsrampen fra E18 fra sør er lagt inn som en av tilfartene i rundkjøringen. Kryssområdet er i dag belastet med mange ulykker, vegvesenet vurderer avbøtende tiltak her som for eksempel å etablere en rundkjøring. 5 (31)

7 3 Dagens situasjon Krysset mellom og er i dag et vikepliktsregulert T-kryss, med vikeplikt for trafikk fra. går i sving og dette gir dårlige siktforhold i krysset. Dette gjelder både for venstresvingende fra -vest mot og trafikk ut fra. Under befaring av krysset ble det til dels også registrert høyt fartsnivå i krysset. Krysset x sett fra sørvest. fra vest fra sør. 6 (31)

8 3.1 Trafikkbelasting Trafikken i krysset ble telt onsdag 4. februar 2009, i tidsrommet kl 7 9, og Skissen under r viser registrert trafikk i største time i morgen- og ettermiddagsrushet. Dagens situasjon, morgenrush Trafikkbelastning, [kjt/t] Dagens situasjon, ettermiddagsrush Trafikkbelastning, [kjt/t] Trafikkmengder i største time i rushene for dagens situasjon, kjt/t. I morgenrushet viser tellingen ingen klar rushretning. For ettermiddagsrushet viser tellingen er klar rushretning mot mot vest. Ut i fra 6-timers tellingen er ÅDT beregnet. Beregningen er beheftet med betydelig usikkerhet på grunn av kort telleperiode. Beregningen viser følgende ÅDT for år 2009: : kjt/døgn -sør: kjt/døgn -vest: kjt/døgn Til sammenligning viser KU en for ytre Lier følgende ÅDT for år 2005: : kjt/døgn -sør: kjt/døgn -vest: kjt/døgn 7 (31)

9 I sum viser tellingen fra år 2009 en ÅDT for krysset på om lag kjt/døgn. Tilsvarende viser KU en en ÅDT for krysset på om lag kjt/døgn for år Dette tilsvarer en vekst på om lag 13 % eller om lag 3 % pr år. 3.2 Avviklingsforhold Metode Kryssene er kapasitetsberegnet etter metode beskrevet i Håndbok 127, Kapasitet i kryss beregningsmetoder for ikke signalregulerte kryss, Statens vegvesen Kapasitetsberegningene gir resultater i form av blant annet belastningsgrad. Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Ved belastningsgrad lik 1,0 er teoretisk sett all kapasitet utnyttet. Trafikkvolum Belatnings grad = Kapasitet Sammenhengen mellom belastningsgrad og forsinkelse er tilnærmet eksponentiell slik at forsinkelsen øker raskere jo høyere belastningsgrad det er. Når belastningsgraden er under 0,70 er det liten kødannelse i tilfarten og liten forsinkelse. I et signalregulert kryss tilsvarer dette at bilistene som regel kan passere krysset i første mulige grønnperiode. Ved belastningsgrad over 0,85 begynner den eksponentielle effekten å slå kraftigere ut, slik at forsinkelse og kølengde øker raskt ved stigende belastningsgrad. Når belastningsgraden overstiger r 1,0 er tilsiget av biler inn mot krysset større enn kapasiteten i selve tilfarten i krysset. Dette medfører at køen i tilfarten vil vokse, og den vil først begynne å avta igjen når tilsiget av biler er mindre enn kapasiteten. Det vil i praksis si at krysset set vil avvise trafikk i de periodene med overbelastning. 8 (31)

10 3.2.2 Beregnet avviklingsforhold Dagens situasjon, morgenrush Belastningsgrad 0,71 -vest 0,35 0,71 0,22 Dagens situasjon, ettermiddagsrush Belastningsgrad -sør 1,06 -vest 0,37 1,06 0,34 -sør Beregnede belastningsgrader for dagens situasjon. Kapasitetsberegningen viser anstrengte forhold i tilfarten fra i ettermiddagsrushet. Beregningsmetoden en klarer ikke fullt og helt å ta hensyn til at det er et kort venstresvingfelt i. får derfor beregnet noe for dårlige avviklingsforhold. Befaring på stedet viser imidlertid at det tidvis er betydelig kødannelse i krysset. 9 (31)

11 4 Vurdering av adkomstløsninger gjennom tomten kan klassifiseres som S1-veg (2 felt) eller S6-veg (4 felt) jfr. dimensjoneringsklassene i håndbok 017. Forskjellen i klassene går på årsdøgntrafikk, i håndboken ligger skillet på ÅDT Håndboken angir henholdsvis ønskede kryssavstander på 250 og 300 meter for de to klassene. Kryssavstander Kjellstadvegen Fv 22 ca 120 meter E 18 Rv 23 Avstander i dagens situasjon. ca 230 meter Fv 22 St. Halvards veg Ringeriksvegen I dag er det ca 230 meter mellom kryssene på St. Halvards vei. Det er ca 120 meter mellom kryss Rv 23 x St Halvards vei til kulverten for under E 18. På grunn av trafikkmengden på bør det legges opp til en organisering av tomten slik at man får minst mulig kryssing av St. Halvards vei. I samarbeid med vegvesen er flere adkomstløsninger vurdert Alternativ 1 Rv 285 E 18 Alternativ 2 Rv 285 E 18 Alternativ 3 Rv 285 E 18 Alternativ 4 Rv 285 E 18 -vest -vest -vest Rv 23 Rv 23 Rv 23 Kjellstadvegen Fv 22 Kjellstadvegen Fv 22 St. Halvards veg Fv 22 Fv 22 Kjellstadvegen Fv 22 Kjellstadvegen St. Halvards veg Fv 22 St. Halvards veg Fv 22 Fv 22 St. Halvards veg E 18 Rv 23 Ringeriksvegen E 18 Rv 23 Ringeriksvegen E 18 Rv 23 Ringeriksvegen E 18 Rv 23 Vurderte løsninger for adkomstløsninger med dagens og ombygd Kjellstadkryss. Ringeriksvegen Kort beskrevet viser alternativene: Alternativ 1: Kun adkomst til østre tomt, må ha eventuell kulvert under St. Halvards vei til vestre tomt. Alternativ 2: Omlagt slik at hele utbygging skjer på østre tomt. Alternativ 3: Nytt adkomstkryss på med kun tillatt høyresving. Alternativ 4: Adkomster tilpasset foreslått veiløsning i KU for ytre Lier. 10 (31)

12 I møtet med Statens vegvesen , ble adkomstløsningene vurdert. Skissen under viser hvilken løsning som ble vurdert som mest aktuell og er benyttet i de videre vurderingene. Løsningen har samme adkomster i dagens og fremtidig vegnett. Foreslåtte adkomster Rv 285 med dagens vegnett E 18 Foreslåtte adkomster Rv 285 med fremtidig vegnett E 18 -vest Rv 23 Kjellstadvegen Fv 22 E 18 Rv 23 Ringeriksvegen-sør E 18 Rv 23 Vurderte adkomster for tomten med dagens og fremtidig vegnett. Til østre del av tomten foreslås adkomst via ny lokalveg til ny rundkjøring mellom og. Rundkjøringen ligger inne i anbefalingen for vegsystemet i KU Hovedvegsystemet i ytre Lier. For vestre del av tomten foreslås adkomst i nytt T-kryss på. Trafikalt sett er løsning best med det foreslåtte vegsystemet i KU en for ytre Lier, da dette gir betydelig redusert trafikk på Ringeriksvegen-vest. Et nytt T-kryss her kommer i konflikt med dagens busslomme. Plassering av busslomme må vurderes ved videre prosjektering av løsningen. Eventuelle gangkryssinger av St Halvards vei bør legges til kryss (kryssene bør da være rundkjøringer som gir et redusert fartsnivå). Eventuelt kan det etableres planskilt kryssing over eller under St Halvards vei. Det er videre forutsatt at det etableres g/s-veg langs østre side av. Fv 22 Kjellstadvegen St. Halvards veg Fv 22 Fv 22 St. Halvards veg Ringeriksvegen-sør 11 (31)

13 Det er lagd en foreløpig C-tegning som viser foreslått løsning. Adkomst vestre del Adkomst østre del Skisse foreslått adkomstløsning. 12 (31)

14 5 Trafikale konsekvenser av foreslått utbygging 5.1 Utbyggingsplan Utbyggingsplanen for tomten er en kombinasjon av kontorer og plasskrevende handel (bil og typisk plasskrevende handel som for eksempel elektromarked). Endelig arealfordeling mellom forskjellige typer arealbruk er vanskelig å anslå før man har forhandlet med ulike interessenter. Som utgangspunkt for trafikkvurderingene er det gjort en vurdering på hva som anses som mest sannsynlig arealfordeling pr dagens situasjon. Under beregning av trafikkskaping er det gjort en enkel følsomhetsanalyse som viser beregnet trafikk ved andre arealfordelinger. Totalareal for utbyggingsplan. Vest Øst Kontor Plasskrevende handel (elektro) Plasskrevende handel (bil) Sum m m m m m m m m 2 Sum m m m m Trafikkgenerering Genereringsfaktorene er beheftet med usikkerhet, det gjelder spesielt for plasskrevende handel hvor det foreligger lite erfaringsmateriell. Trafikkgenerering for de ulike foreslåtte utbyggingsformålene er vurdert som følger. Kontor, vurderingene er basert på Prosamrapport 103: : Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. 25 m 2 pr ansatt. 1,8 bilturer pr døgn pr ansatt (basert på kontorer lokalisert i Akershus utenfor sentrum" og "Oslo utenfor sentrum",, prosamrapporten viser et variasjonsområde på mellom 1 og 3,5 bilturer pr døgn). 20 % av døgntrafikk i største time i morgen- og ettermiddagsrush. Fordeling 80 % til og 20 % fra i morgenrush og 20 % til og 80 % fra i ettermiddagsrush. Plasskrevende handel elektromarked, basert på tidligere analyser blant annet for Langnes handelsområde i Tromsø og trafikkanalyse for Stor-Ulven senterområde i Oslo. 16 bilturer pr døgn pr 100 m 2. 2 % av døgntrafikk i største time i morgenrushet og 12 % av døgntrafikken i største time i ettermiddagsrush. Fordeling 80 % til og 20 % fra i morgenrush og 50 % til og 50 % fra i ettermiddagsrush. 13 (31)

15 Plasskrevende handel bil, basert på tidligere utførte handelsanalyser. Genereringsfaktorer anslått på bakgrunn av anslått antall besøkende pr døgn til en vanlig bilhandel: 4 bilturer pr døgn pr 100 m 2. (tilsvarer ca 120 kunder / besøkende pr dag) 2 % av døgntrafikk i største time i morgenrushet og 12 % av døgntrafikken i største time i ettermiddagsrush. Fordeling 80 % til og 20 % fra i morgenrush og 50 % til og 50 % fra i ettermiddagsrush. Genereringsfaktorer De nevnte forutsetningene gir følgende genereringsfaktorer. Benyttede genereringsfaktorer for de ulike utbyggingsformålene. Formål Benevnelse Døgn Morgen Til Fra Kontor biltur pr ansatt 1,9 0,30 0,08 Handel (elektro) bilturer pr 100 m ,26 0,06 Handel (bil) bilturer pr 100 m 2 4 0,06 0,02 Ettermiddag Til Fra 0,08 0,30 0,96 0,96 0,24 0, Trafikkskaping Basert på de arealtallene i utbyggingsforslaget og genereringsfaktorene ringsfaktorene gir det følgende beregnet trafikk. Beregnet trafikkskaping for utbyggingsforslaget. Døgn Morgen, kjt/t Ettermiddag, kjt/t Vest Kjt/døgn Til Fra Sum Til Fra Sum Kontor Handel (elektro) Handel (bil) Sum vest Øst Kontor Handel (elektro) Handel (bil) Sum øst Sum vest + øst Kontor Handel (elektro) Handel (bil) Sum vest + øst (31)

16 Benyttet arealfordeling for utbyggingsforslaget genererer om lag kjt/døgn og mellom 100 og 200 kjt/t i rushene. Anslagene på trafikkgenerering vil være beheftet med samme usikkerhet som genereringsfaktorene. Følsomhetsanalyse i forhold til alternativ arealfordeling med hensyn på trafikkskaping. Benyttet Følsomhetsanalyse alternativ arealfordeling Kontor Plasskrevende ende handel (elektro) Plasskrevende handel (bil) Sum Areal Trafikk Døgn Morgenrush, kjt/t Ettermiddagsrush, kjt/t Følsomhetsanalysen viser i hovedsak små forskjeller i trafikkskaping ved ulike arealfordelinger. Ytterpunktene, det vil si etablering av kun en av arealkategoriene, viser: Etablering av kun kontor generer relativ liten trafikk over døgnet. Kontor har høy rushtidsandel som gir relativt sett høy trafikk i rushene (spesielt i morgenrushet) og stor retningsskjevhet i trafikken. Etablering av kun plasskrevende handel (elektro) genererer mest trafikk over døgnet og i ettermiddagsrushet, men liten trafikk i morgenrushet Etablering av kun plasskrevende handel (bil) generer minst trafikk over døgnet og i rushene. Følsomhetsanalysen viser total trafikkskaping for begge delene av tomten. Med fordeling av trafikken på to adkomster vil forskjellene i beregnet trafikkskaping kun gi små forskjeller i beregning av avviklingsforhold. Den benyttede arealfordelingen og beregning av avviklingsforhold for denne, anses derfor å være dekkende for de mulige arealfordelingene på tomten. 15 (31)

17 5.4 Fordeling av trafikk i vegnettet Fordeling av trafikk i vegnettet er basert på trafikktellingen og plasseringen i forhold til annen bebyggelse. Følgende fordeling er benyttet: Til utbyggingsområdet o Fra Drammen, E18-40 % o Fra a Drammen, -sør 20 % o Fra Lier, -vest 20 % o Fra 10 % o Fra Oslo, E18 - -vest 10 % Fra utbyggingsområdet o Til Drammen, E18 - -vest 40 % o Til Drammen, -sør 20 % o Til Lier, -vest 20 % o Til 10 % o Til Oslo, E18-10 % På grunn av rampene til E 18 vil trafikken til og fra E 18 fordele seg ulikt i vegnettet avhengig av om de kjører til eller fra utbyggingsområdet. Nyskapt trafikk, morgenrush Trafikkbelastning, [kjt/t] Ny adkomst, vest Ny adkomst, øst Nyskapt trafikk, ettermiddagsrush Trafikkbelastning, [kjt/t] 4 15 Ny adkomst, vest Ny adkomst, øst Nyskapt trafikk i rushene som følge av utbyggingsforslaget, kjt/t. Figuren viser at kryssene får en trafikkøkning på mellom kjt/t som følge av utbyggingsplanene. 16 (31)

18 5.5 Avviklingsforhold i rushene Avviklingsforholdene i krysset er beregnet for følgende situasjoner: Dagens trafikk med utbygging Dagens trafikk fremskrevet til år 2029 Dagens trafikk fremskrevet til år 2029 med utbygging Dagens trafikk fremskrevet til år Vegnettet omlagt i tråd med anbefaling i KU for ytre Lier Dagens trafikk fremskrevet til år 2029 med utbygging. Vegnettet omlagt i tråd med anbefaling i KU for ytre Lier 17 (31)

19 5.5.1 Dagens trafikk med utbygging Utbyggingen lagt oppå dagens trafikk gir følgende trafikkbelastning i rushene. Dagens trafikk + utbygging, morgenrush Trafikkbelastning, [kjt/t] Ny adkomst, vest Ny adkomst, øst Dagens trafikk + utbygging, ettermiddagsrush Trafikkbelastning, [kjt/t] Ny adkomst, vest Ny adkomst, øst Dagens trafikk med utbygging, kjt/t. I krysset x tilsvarer utbyggingen en økning på om lag 6 % i morgenrushet og 10 % i ettermiddagsrushet i forhold til dagens trafikk. 18 (31)

20 Dagens situasjon + utbygging, morgenrush Belastningsgrad Ny adkomst, vest 0,02 0,43 0,27 0,30 0,30 0,01 0,43 Ny adkomst, øst 0,40 0,35 Dagens situasjon + utbygging, ettermiddagsrush Belastningsgrad Ny adkomst, vest 0,21 0,64 0,28 0,60 0,60 0,08 0,64 Ny adkomst, øst 0,39 0,52 Beregnet belastningsgrader i rushene for dagens trafikk med utbygging. Det er lagt inn rundkjøring i krysset x. Det er forutsatt en begrenset innkjøringsbredde med kun ett felt inn i hver av tilfartene. Beregningene viser at begge kryssene har gode avviklingsforhold. I fra vest i rundkjøringen er det beregnet en dimensjonerende kø på 3,5 biler som tilsvarer snaut 30 meter. I ettermiddagsrushet har rundkjøringen en reservekapasitet på om lag 36 % (ca 630 kjt/t) hvis trafikk i alle tilfarter økes jevnt, før blir overbelastet. Hvis kun trafikk til / fra ny adkomst fra a øst økes, kan trafikken her økes med 670 % gitt samme trafikkmønster som den foreslåtte utbyggingen (ca 440 kjt/t fra og 2700 kjt/t til) før blir overbelastet. 19 (31)

21 5.5.2 Dagens trafikk fremskrevet til år 2029 Det er usikkerhet vedrørende fremskriving av dagens trafikk inn i fremtiden. Figuren øverst på side 3 viser beregnet trafikk fra KU for ytre Lier. For år 2020 viser beregningene betydelig forskjell i trafikknivå med dagens løsning og fremtidig kryssløsning. For krysset mellom og har vi følgende anslag i døgntrafikk: Dagens situasjon år 2005 (KU ytre Lier): ÅDT Dagens situasjon år 2009 (korttidstelling): ÅDT alternativ år 2020 (KU ytre Lier): ÅDT Anbefalt løsning år 2020 (KU ytre Lier): ÅDT Fra KU for ytre Lier viser beregningen for 0-alternativ en økning fra dagens situasjon 2005 på 57 % eller om lag 3 % pr år. For perioden etter år 2020 benytter KU en en generell vekst på 0,8 % pr år. Økningen for 0-alternativet virker høy spesielt med tanke på timestrafikk og at andre tiltak langs Rv 23 skal etableres tidligere enn en eventuell ombygging av Kjellstad-krysset. For fremskriving av trafikkgrunnlaget i rushene har vi derfor benyttet følgende 2 % vekst pr år fra 2009 til 2020 og 0,8 % vekst fra år 2020 til Dette gir en total vekst på 34 %. Fremskrevet trafikk til år 2029, morgenrush Dagens Kjellstadkryss Trafikkbelastning, [kjt/t] Fremskrevet trafikk til år 2029, ettermiddagsrush Dagens Kjellstadkryss Trafikkbelastning, [kjt/t] Fremskrevet trafikk til år 2029 med dagens Kjellstad-kryss, kjt/t. 20 (31)

22 Fremskrevet trafikk til år 2029, morgenrush Dagens Kjellstadkryss Belastningsgrad 1,26 0,51 1,26 0,30 Fremskrevet trafikk til år 2029, ettermiddagsrush Dagens Kjellstadkryss Belastningsgrad 2,12 0,57 2,12 0,46 Beregnet belastningsgrader i rushene for dagens trafikk fremskrevet til år 2029 med dagens Kjellstad-kryss. Krysset x er beregnet som T-kryss med dagens utforming og vikeforhold. Beregningen viser at tilfarten fra blir overbelast i begge rush. Beregnings- metoden klarer ikke fullt og helt å ta hensyn til at det er et kort venstresvingfelt i St. Halvards vei. får derfor beregnet noe for dårlige avviklingsforhold. 21 (31)

23 5.5.3 Dagens trafikk fremskrevet til år 2029 med utbygging Fremskrevet trafikk med utbygging og dagens Kjellstad-kryss gir følgende trafikk i rushene. Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging, morgenrush Dagens Kjellstadkryss Trafikkbelastning, [kjt/t] Ny adkomst, vest Ny adkomst, øst Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging, ettermiddagsrush Dagens Kjellstadkryss Trafikkbelastning, [kjt/t] Ny adkomst, vest Ny adkomst, øst Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging og dagens Kjellstad-kryss, kjt/t. 22 (31)

24 Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging, morgenrush Dagens Kjellstadkryss Belastningsgrad Ny adkomst, vest 0,02 0,59 0,36 0,39 0,39 0,01 0,59 Ny adkomst, øst 0,54 0,47 Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging, ettermiddagsrush Dagens Kjellstadkryss Belastningsgrad Ny adkomst, vest 0,41 0,94 0,38 0,79 0,79 0,09 0,94 Ny adkomst, øst 0,53 0,71 Beregnet belastningsgrader i rushene for fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging og dagens Kjellstad-kryss. Beregningene viser at begge kryssene har gode avviklingsforhold i morgenrushet. For ettermiddagsrushet viser beregningen høy belastningsgrad for inn mot den nye rundkjøringen. I -vest inn mot rundkjøringen er det beregnet en dimensjonerende kø på om lag 5 biler som tilsvarer om lag 40 meter. I ettermiddagsrushet har rundkjøringen en reservekapasitet på om lag 4 % (ca 90 kjt/t) hvis trafikk i alle tilfarter økes jevnt, før blir overbelastet. Hvis kun trafikk til / fra ny adkomst fra øst økes, kan trafikken her økes med 90 % gitt samme trafikkmønster som den foreslåtte utbyggingen (ca 60 kjt/t fra og 35 kjt/t til) før blir overbelastet. 23 (31)

25 5.5.4 Dagens trafikk fremskrevet til år Vegnettet omlagt i tråd med anbefaling i KU for ytre Lier Ved omlegging av trafikken som følge av nytt kryss på Kjellstad med E18 er det antatt følgende: 90 % av trafikk fra -vest til -sør sør flyttet til St. Halvards vei. 90 % av trafikk fra -sør til -vest vest flyttet til St. Halvards vei. 90 % av trafikk fra -vest vest til forutsatt fjernet som følge av nytt kjøremønster via nytt kryss på Kjellstad. 90 % av trafikk fra til -vest vest forutsatt fjernet som følge av nytt kjøremønster via nytt kryss på Kjellstad. Fremskrevet trafikk til år 2029, morgenrush Nytt Kjellstadkryss Trafikkbelastning, [kjt/t] Fremskrevet trafikk til år 2029, ettermiddagsrush Nytt Kjellstadkryss Trafikkbelastning, [kjt/t] Fremskrevet trafikk til år 2029 og nytt Kjellstad-kryss, kjt/t. Dette medfører at -vest avlastes for nesten all trafikk. 24 (31)

26 Fremskrevet trafikk til år 2029, morgenrush Nytt Kjellstadkryss Belastningsgrad 0,50 0,06 0,50 0,41 Fremskrevet trafikk til år 2029, ettermiddagsrush Nytt Kjellstadkryss Belastningsgrad 0,48 0,06 0,64 0,64 Beregnet belastningsgrader i rushene for fremskrevet trafikk til år 2029 og nytt Kjellstadkryss. Beregningen viser gode avviklingsforhold i begge rush. Krysset mellom og er beregnet som rundkjøring. 25 (31)

27 5.5.5 Dagens trafikk fremskrevet til år 2029 med utbygging. Vegnettet omlagt i tråd med anbefaling i KU for ytre Lier Omlegging av trafikken som følge av nytt kryss på Kjellstad med E18 og fremskriving til år 2029 med utbygging, gir følgende trafikkgrunnlag. Nytt kryss på Kjellstad medfører at trafikk til / fra utbyggingsområden overføres fra -vest vest til. Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging, morgenrush Nytt Kjellstadkryss Trafikkbelastning, [kjt/t] Ny adkomst, vest Ny adkomst, øst Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging, ettermiddagsrush Nytt Kjellstadkryss Trafikkbelastning, [kjt/t] Ny adkomst, vest Ny adkomst, øst Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging og nytt Kjellstad-kryss, kjt/t. 26 (31)

28 Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging, morgenrush Nytt Kjellstadkryss Belastningsgrad Ny adkomst, vest 0,01 0,55 0,04 0,06 0,06 0,01 0,55 Ny adkomst, øst 0,08 0,43 Fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging, ettermiddagsrush Nytt Kjellstadkryss Belastningsgrad Ny adkomst, vest 0,06 0,54 0,04 0,10 0,10 0,08 0,67 Ny adkomst, øst 0,12 0,67 Beregnet belastningsgrader i rushene for fremskrevet trafikk til år 2029 med utbygging og nytt Kjellstad-kryss. Beregningen viser gode avviklingsforhold i begge rush. I ettermiddagsrushet har rundkjøringen en reservekapasitet på om lag 47 % (ca 770 kjt/t) hvis trafikk i alle tilfarter økes jevnt, før fra syd blir overbelastet. Hvis kun trafikk til / fra ny adkomst fra øst økes, kan trafikken her økes med 1100 % gitt samme trafikkmønster som den foreslåtte utbyggingen (ca 730 kjt/t fra og 460 kjt/t til) før adkomsten fra øst blir overbelastet. 27 (31)

29 5.6 Beregnet døgntrafikk i vegnettet Ut i fra fremskrivingen av trafikk til år 2029 beskrevet i kapitel (side 20) er døgntrafikken i vegsystemet beregnet for dagens og nytt vegsystem på Kjellstad samt med og uten foreslått utbygging. Alternativ 0 Rv 285 E 18 Anbefalt løsning Rv 285 ÅDT ÅDT uten utbygging uten utbygging E vest 3100 Rv Fv Fv 22 Fv Fv E Rv 23, -sør E Rv 23, -sør Alternativ 0 Rv 285 E 18 Anbefalt løsning Rv 285 E 18 ÅDT ÅDT med utbygging med utbygging vest 3200 Rv Fv Fv Fv Fv E Rv 23, -sør E Rv 23, -sør Beregnet døgntrafikk (ÅDT) i vegnett for år (31)

30 6 Oppsummering 6.1 Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en kombinasjon av kontorer og plasskrevende handel (bil og typisk plasskrevende handel som for eksempel elektromarked). Endelig arealfordeling mellom forskjellige typer arealbruk er vanskelig å anslå før man har forhandlet med ulike interessenter. Som utgangspunkt for trafikkvurderingene er det gjort en vurdering på hva som anses som mest sannsynlig arealfordeling pr dagens situasjon. Det er benyttet følgende fordeling i sum for begge delene av tomten: Kontor m 2 Plasskrevende handel (elektro) m 2 Plasskrevende handel (bil) m Trafikkgenerering Benyttet arealfordeling for utbyggingsforslaget genererer om lag kjt/døgn og mellom 100 og 200 kjt/t i rushene. Anslagene på trafikkgenerering vil være beheftet med samme usikkerhet som genereringsfaktorene. 6.3 Avviklingsforhold Kapasitetsberegningen viser følgende: Kryss x o Tilfarten fra blir høyt belastet i begge rush med dagens T- kryss uavhengig av utbygging. o Med ny rundkjøring blir høyt belastet med rundkjøring inntil Kjellstad-krysset endres. Dette skyldes at i dagens trasé gir stor sirkulerende strøm foran. o Nytt Kjellstad-kryss gir avlastning av trafikk i krysset og beregningen viser gode avviklingsforhold med rundkjøring, både med og uten utbygging. Kryss x adkomst øst o Beregningen viser gode avviklingsforhold i alle situasjoner. 6.4 Feltbehov Rv 23 Trafikktelling for dagens situasjon viser at Rv 23 ligger opp i mot øvre grense (ÅDT ) for en S1-veg (2 felt). Trafikkprognosene utarbeidet i forbindelse med KU for ytre Lier viser at Rv 23 vil overstige ÅDT etter hvert. Dette vil skje uavhengig av den foreslåtte utbyggingen. I henhold til håndbok 017 bør derfor vegen klassifiseres som en S6-veg (4-felt). Antall felt på Rv 23 bør imidlertid vurderes i en større utstrekning enn enkelte parseller. Grensen mellom 2 og 4 felt i håndbok 017 er først og fremst begrunnet med trafikksikkerhet. 29 (31)

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET

VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7 OG TRAFIKK TIL OG FRA NÆRINGSOMRÅDET Oppdragsgiver: Oppdrag: 533274-01 Reguleringsplan for område I3 Dato: 19.10.2016 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen VØLLO NÆRINGSOMRÅDET - VURDERING AV KRYSS MED RV.7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted

Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted Rambøll Norge AS Hovedrapport Gol kommune Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted (Rev. 1) 2005-08-17 Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted Hovedrapport Oppdragsnr.: 1050246 Oppdragsgiver: Gol kommune Oppdragsgivers

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse

Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse Bøler ParkeringAS It -,^11»Vms Bølerlia73 Forslag til endret reguleringsplan Trafikkanalyse SWECO RAPPORT Rapport nr.: 2 Kunde: Bøler Parkering AS Oppdrag nr.: Dato: 252731 01.10.2012.2012 Bølerlia 73

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER 28.06.2013 RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: 2013-06-28 Trafikkanalyse.docx 256491 28.06.2013 Oppdragsnavn: - Trafikk Kunde: AS Civitas

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72

OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 repo001.docx 2012-03-2914 OPPDATERT TRAFIKKANALYSE FOR NORDBYVEIEN 72 OPPDRAGSNUMMER 21962001 KARL ARNE HOLLINGSHOLM SWECO NORGE AS Sweco repo001.docx 2012-03-2914 1 Innledning På oppdrag fra Nordbyveien

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Thomas Odams

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Thomas Odams OPPDRAG Ny Adkomst Kvalvikodden OPPDRAGSNUMMER 13299001 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Thomas Odams DATO Innhold Innledning og bakgrunn 1 Kryssberegning 2 Beregningsgrunnlag og trafikktall

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer