NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk"

Transkript

1 NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk Notat nr.: Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Maren Thorstensen Tromsø kommune Kopi til: Fra: Kyrre Gran / Stein Emilsen Sweco Norge AS Plan 1728: Områdeplan Langnes Contram-beregninger 1 INNLEDNING Tromsø kommune arbeider med områdeplan for Langnes-området. I den forbindelse er Sweco Norge AS engasjert for å bistå med trafikale vurderinger av forslag til nye vegsystem for området. Foreliggende notat beskriver forutsetninger for de trafikale vurderingene og analyse av fire fremtidige vegnettsløsninger for området rundt Giæverbuktakrysset. pm03n Sweco Norge Fornebuveien 11 Postboks 400, 1327 Lysaker Telefon Telefaks (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

2 2 FORUTSETNINGER FOR CONTRAM-BEREGNINGENE 2.1 Modellområde Contram-modellen er utvidet i forhold til tidligere vurderinger. Figur 1: Modellområde. pm03n Trafikkgrunnlag I forbindelse med arbeidet er det laget to trafikkmatriser med følgende forutsetninger: Dagens trafikk med Jekta og Taco o Utgangspunkt for matrise er tidligere matrise basert på tellinger fra o Utvidelse av området er i matrisen varetatt gjennom følgende trafikktellinger: Ringvegen x Ørnevegen (telling fra 2008) Ørnevegen x Rypevegen (telling fra 2012) Heilovegen x Rypevegen (telling fra 2012) Måsevegen x Rypevegen (telling fra 2012) o Jekta storsenter er lagt inn med trafikk tilsvarende full utbygging (687 kjt/t i sum til og fra utbyggingen), jf. reguleringsplanforslag for Jekta Storsenter. o Taco Eiendom AS butikksenter er lagt inn med trafikk tilsvarende høy utbygging (320 kjt/t i sum til og fra utbyggingen), jf. notat Taco s prosjekt Trafikkvurdering Langnes, ; Sweco Grøner Områdeplan Langnes - Trafikk 2 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

3 Fremtidig situasjon er etablert med utgangspunkt i matrisen for dagens trafikk med full utbygging av Jekta og Taco med følgende endringer: o Sonen for Huldervegen er splittet i to soner, en for handelsområdet (Ica) og en for boligbebyggelsen basert på trafikktelling av krysset Huldervegen x adkomst handelsområde fra Tellingen viser tilsvarende nivå i Huldervegen ned mot Workinn-krysset som i tidligere telling fra år o Tverrforbindelsen er splittet i to soner, en for ny tunnel og en for eksisterende veg som blir en lokal samleveg. Splitten mellom sonene er basert på RTM-beregning fra Statens vegvesen. Beregningen viser en splitt med 73 % i tunnelen og 27 % på lokalvegen. For relasjonene mellom Tverrforbindelsen og Kvaløyvegen (øya/flyplass), Langnestunnelen, Langnesvegen og Kvaløyvegen sør er det forutsatt at 85 % kommer fra tunnelen. For relasjonene mellom Tverrforbindelsen og Heilovegen, Måsevegen, Ørnevegen, Rypevegen er det forutsatt at all trafikk kommer fra lokalvegen. For øvrige relasjoner er fordelingen tilpasset slik at opprinnelig fordeling på 73 % / 27 % ivaretas totalt sett. o Ringveien næringspark er lagt inn med utbygging tilsvarende reguleringsplanforslag for området (1333 kjt/t i sum til og fra utbyggingen), jf. rapport Trafikkanalyse Ringvegen Næringspark, , Rambøll AS. o All trafikk er deretter fremskrevet 20 år. For ekstern-ekstern trafikk er relasjonene mellom Kvaløyvegen (øya/flyplass), Ringvegen nord, Tverrforbindelsen (lokal og tunnel), Langnestunnelen, Langnesvegen og Kvaløyvegen-sør, fremskrevet med 1 % vekst pr år (totalt 22 %). Alle øvrige relasjoner er fremskrevet med 0,5 % vekst pr år (totalt 10 %). Tabell 1: Totaltrafikk i matrisene, kjt/t. Dagens trafikk med full utbygging av Jekta og Taco Fremtidig situasjon Antall Andel Antall Andel Intern - Intern % % Intern - Ekstern % % Ekstern - Ekstern % % Sum Vekst 38 % For å visualisere matrisen for fremtidig situasjon er det laget en storsonematrise med seks soner: Kvaløyvegen (øya/flyplass) Ringvegen-nord og Ringveien næringspark Tverrforbindelsen (lokalveg og tunnel) Langnestunnelen Langnesvegen, Kvaløyvegen-sør og Posten Øvrige soner, internt på Langnes. pm03n På neste side er storsonematrisen viset som ønskelinjediagram. Noe intern trafikk i storsonene vises ikke, det gjelder 295 kjt/t i Ringvegen-nord og Ringveien næringspark, 122 kjt/t i Langnesvegen, Kvaløyvegen-sør og Posten, samt 710 kjt/t internt på Langnes Områdeplan Langnes - Trafikk 3 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

4 Fremttidig matrise Ekstern - ekstern, kjt/t Ringveien-nord + næringspark Kvaløyvegen (øya/flyplass) Tverrforbindelsen (lokal + tunnel) Langnestunnelen 158 Langnesvegen/Kvaløyvegen-sør/Posten Fremttidig matrise Intern, kjt/t Ringveien-nord + næringspark 712 Kvaløyvegen (øya/flyplass) 1027 Intern Langnes Tverrforbindelsen 1212 (lokal + tunnel) Posten Langnestunnelen Langnesvegen/Kvaløyvegen-sør/Posten Figur 2: Ønskelinjediagram for fremtidig matrise, kjt/t. pm03n Figuren viser at en av hovedutfordringene med trafikksituasjonen rundt Giæverbukta er at det ikke er noen veldig store strømmer, men mange halvstore trafikkstrømmer Områdeplan Langnes - Trafikk 4 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

5 pm03n Vegnett Det er utarbeidet fire vegnett for modellområdet: Dagens vegnett med Jekta og Taco o Kvaløyvegen forlenges mot flyplassen slik at modellen dekker ny tunnel i fremtiden. o Ørnevegen kodes inn fra Ringvegen til Rypevegen. o Rypevegen kodes inn mellom Ørnevegen og Heilovegen. o Ringveien forlenges nordover til nord for området for Ringvegen næringspark. o Avtalte avbøtende tiltak for Jekta og Taco. Sammenligningsalternativet er basert på Dagens vegnett med Jekta og Taco med følgende endringer: o Ærfuglvegen forlenget fra Huldervegen til Ringveien næringspark og Ringveien nord. o Karlsøyvegen forlenges til Ærfuglvegen. o Det er forutsatt signalanlegg der Ærfuglvegen krysser Karlsøyvegen, Heilovegen og Ørnevegen. o Det er forutsatt rundkjøring der Ringveien krysser Ørnevegen og Alkevegen samt i krysset mellom Tverrforbindelsen og Ærfuglvegen. o Vegnettet rundt Ringvegen næringspark er kodet forenkelt i forhold til reguleringsplanforslaget. I modellen er all trafikk til/fra næringsparken samlet i en sone og det er forutsatt rundkjøring i kryssløsning med Ringveien. Forenklingen medfører at modellen ikke er egnet til å si noe om selve adkomstforholdene for Ringveien næringspark. o Forbindelsen mellom Heilovegen og Tverrforbindelsen er forutsatt stengt (Scandic-krysset). Sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass er basert på sammenligningsalternativet med følgende endringer: o Ny veg fra Kvaløyveien under flyplassen til adkomstkrysset ved Posten. o Adkomstkrysset ved Posten omgjort fra vikepliktsregulert T-kryss til firearmet rundkjøring. o Ny rundkjøring på Kvaløyvegen vest for flyplassen. o Kvaløyvegen har et bilfelt og et kollektivfelt i i eksisterende kulvert under flyplassen i retning mot Giæverbuktakrysset. I dag er det to bilfelt. o Det er utført testberegninger av ulik løsninger for ny rundkjøring og antall bilfelt i eksisterende kulvert. Dette er kommentert under avviklingsforhold. Alternativ 1A er basert på sammenligningsalternativet med følgende endringer: o Ny veg fra Posten til Giæverbukta. Dagens forbindelse fra Posten til Workinn-krysset utgår. o Ny planskilt hovedvei fra Tverrforbindelsen (tunnel) til Kvaløyvegen ved flyplassen. Hovedveien har ramper/koblinger til det øvrige vegnettet med vestvendte ramper til Kvaløyvegen ved flyplassen og østvendte ramper til ny veg. o Bebyggelsen til Huldervegen kobles til Erling Kjeldsens vei (lokalveg) i vikepliktsregulerte T-kryss. o Kvaløyvegen har et bilfelt og et kollektivfelt i hver retning i eksisterende kulvert under flyplassen. I dag er det to bilfelt i hver retning. Alternativ 1B er basert på sammenligningsalternativet med følgende endringer: Områdeplan Langnes - Trafikk 5 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

6 o o o o Ny veg fra Posten til Giæverbukta. Dagens forbindelse fra Posten til Workinn-krysset utgår. Ny planskilt hovedvei fra Tverrforbindelsen (tunnel) til Kvaløyvegen ved flyplassen. Hovedveien har ramper/koblinger til det øvrige vegnettet med vestvendte ramper til Kvaløyvegen ved flyplassen og vest- og østvendte ramper til Workinn-krysset. Bebyggelsen til Huldervegen kobles til Erling Kjeldsens vei (lokalveg) i vikepliktsregulerte T-kryss. Kvaløyvegen har et bilfelt og et kollektivfelt i hver retning i eksisterende kulvert under flyplassen. I dag er det to bilfelt i hver retning. Figur 3 til 6 viser prinsipptegninger for de ulike vegnettene. Sone Lyskryss Rundkjøring Ringvn næringspark Svart: utvidelse av modell Blått: avbøtende tiltak Jekta og Taco Rødt: endringer sammenligningsalternativ Tre felt, venstre felt kollektivfelt til 40 m før Giæverbukta Dobbel venstresving fra Karlsøyveien stengt Figur 3: Forutsetninger for "Dagens vegnett med Jekta og Taco" og Sammenligningsalternativet. Tverrforbindelsen splitt i to (tunnel og lokal) Tre felt, høyre felt fra filterfelt til nytt filterfelt Workinn pm03n Områdeplan Langnes - Trafikk 6 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

7 Sone Lyskryss Rundkjøring Ringvn næringspark Rødt: Endringer i Sammenligningsalternativ med ny kulvert under flyplassen stengt Tverrforbindelsen splitt i to (tunnel og lokal) Kun et bilfelt i retning mot Giæverbuktakrysset Figur 4: Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass. Både sammenligningsalternativet og sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass kan representere en tunnelløsning for Tverrforbindelsen hvor tunnelen er knyttet til Erling Kjeldsens veg øst for Ærfuglvegen. pm03n Områdeplan Langnes - Trafikk 7 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

8 Figur 5: Alternativ 1A. pm03n Figur 6: Alternativ 1B Områdeplan Langnes - Trafikk 8 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

9 2.4 Beregninger Det er gjort 4 beregninger i Contram. Tabell 2: Utførte beregninger i Contram. Trafikkgrunnlag / matrise Dagens med Fremtidig Jekta og Taco Dagens med Jekta og Taco Vegnett Sammenligningsalternativ Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Alternativ 1A Alternativ 1B X X X X X 3 RESULTATER OG VURDERING Resultatene for de ulike beregningsalternativene er vurdert og sammenlignet felles. I vedlegg er det for hvert av alternativene vist plott som viser følgende for største time i ettermiddagsrushet: Trafikkbelastning Belastningsgrad som viser forhold mellom beregnet trafikk og kapasitet Forsinkelse 3.1 Totaltall Contram beregnet totaltall for utkjørt distanse og tidsforbruk i hele modellen. Ut i fra dette er det også beregnet gjennomsnittlig kjørehastighet i vegnettet. Tabell 3: Beregnet totaltall fra Contram. Utkjørt distanse Tidsforbruk Gjennomsnittlig hastighet Kjt.km endring Kjt.t endring Km/t endring Dagens med Jekta og Taco % % 29,2-1 % Sammenligningsalternativ ,5 Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass % % 33,3 13 % Alternativ 1A % % 18,6-37 % Alternativ 1B % % 26,4-10 % Økningen i utkjørt distanse og tidsforbruk mellom Dagens med Jekta og Taco og Sammenligningsalternativet gjenspeiler om lag økningen i trafikkmatrisen fra dagens situasjon til fremtidig situasjon. Det vil si at tiltakene i Sammenligningsalternativet i stor grad avbøter fremtidig trafikkøkning. pm03n Sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass viser om lag samme utkjørte distanse som sammenligningsalternativet. Tidsforbruket reduseres imidlertid med 12 %, slik at gjennomsnittlig hastighet øker Områdeplan Langnes - Trafikk 9 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

10 Alternativ 1A viser betydelig større tidsforbruk enn i Sammenligningsalternativet. Alternativ 1A har betydelige avviklingsproblemer, noe også den lave gjennomsnittlige hastigheten viser. Alternativ 1B har noe større tidsforbruk og utkjørt distanse enn Sammenligningsalternativet. Gjennomsnittlig hastighet faller noe, men ikke like mye som økningen i tidsforbruk. 3.2 Trafikkbelastning Giæverbuktakrysset er i stor grad styrende for trafikkavviklingen i området. Basert på dette er det tatt ut trafikktall som viser hvor mye trafikk som avvikles i Giæverbuktakrysset i største time om ettermiddagen i de ulike alternativene. Tabell 4: Avviklet trafikk i Giæverbuktakrysset, kjt/t. Dagens med Jekta og Taco Sammenligningsalternativ Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Alternativ 1A Alternativ 1B Kvaløyveien (flyplassen) Ringveien E. Kjeldsens vei Kvaløyveien (sør) Ny veg Sum Tabellen viser at sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass har klart minst trafikk i Giæverbuktakrysset. Dette viser at tiltaket med den nye vegen i kulvert avlaster Giæverbuktakrysset. Tabellen viser også at Alternativ 1A og 1B har betydelig større trafikk i Giæverbuktakrysset enn i Sammenligningsalternativet. Det viser at tiltaket i Sammenligningsalternativet med forlengelse av Ærfuglvegen helt til Huldervegen har større avlastende effekt for Giæverbuktakrysset enn den nye hovedveien i Alternativ 1A og 1B. Den nye hovedveien fjerner noe trafikk fra krysset (relasjonen mellom Kvaløyvegen og ny tunnel for Tverrforbindelsen), men samtidig tvinger løsningene mer av annen trafikk fra Langnesområdet gjennom Giæverbukta. Det er i tillegg tatt ut trafikktall for noen snitt øst-vest og nord-sør gjennom modellen. pm03n Områdeplan Langnes - Trafikk 10 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

11 Figur 7: Snitt med trafikkbelastning, vegnettet som grunnlag viser Alternativ 1A. pm03n Områdeplan Langnes - Trafikk 11 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

12 Tabell 5: Snitt 1 øst-vest nord for Ørnevegen, kjt/t. Dagens med Jekta og Taco Sammenligningsalternativ Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Alternativ 1A Alternativ 1B Ringveien Ærfuglveien Sum Tabell 5 viser en betydelig trafikkøkning på Ringveien som følge av Ringvegen næringspark. Sammenligningsalternativet kulvert under flyplass får mest trafikk på Ringveien. Alternativ 1A får klart størst trafikk på Ærfuglvegen, dette skyldes avviklingsforholdene i vegnettet. Tabell 6: Snitt 2 øst-vest nord for Alkevegen, kjt/t. Dagens med Jekta og Taco Sammenligningsalternativ Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Alternativ 1A Alternativ 1B Ringveien Ærfuglveien Rypevegen Sum Tabell 6 viser mye det samme som tabell 5. Ærfuglvegen får betydelig trafikk i alle alternativene for fremtiden, men størst trafikk i Alternativ 1A. Rypevegen benyttes ikke som overløp i noen av alternativene og har trafikk på dagens nivå. Tabell 7: Snitt 3 øst-vest nord for Heilovegen, kjt/t. Dagens med Jekta og Taco Sammenligningsalternativ Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Alternativ 1A Alternativ 1B Ringveien Stormåsvegen Ærfuglveien Rypeveien Sum Tabell 7 viser samme utvikling. Stormåsvegen får noe høyere trafikk i Alternativ 1A og 1B enn i sammenligningsalternativet. Ærfuglvegen får betydelig trafikk i alle alternativene for fremtiden, men størst trafikk i Alternativ 1A og minst i sammenligningsalternativet med flyplass og kulvert. pm03n Områdeplan Langnes - Trafikk 12 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

13 Tabell 8: Snitt 4 øst-vest sør for Kvaløyvegen (flyplass) - Tverrforbindelsen, kjt/t. Dagens med Jekta og Taco Sammenligningsalternativ Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Alternativ 1A Alternativ 1B Ny hovedveg flyplass Ny veg Posten - Giæverbu Kvaløyvegen - Workinn Hulderveien - Ærfuglveien Sum Tabell 8 viser at ny veg mellom Posten og Giæverbukta får betydelig trafikk i Alternativ 1A og 1B. Tabellen gir noe dobbeltelling for Alternativ 1A og 1B da enkelte vegvalg krysser snittet to ganger. Tabellen viser også at den nye vegen til flyplassen fra adkomstkrysset til posten får en god del trafikk i sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass. Trafikken er imidlertid ikke like stor som den nye vegen mellom Posten og Giæverbukta i alternativ 1A og 1B. Tabell 9: Snitt 5 nord-sør øst for Ringvegen Kvaløyvegen (Workinn), kjt/t. Dagens med Jekta og Taco Sammenligningsalternativ Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Alternativ 1A Alternativ 1B Ringveien næringspark Ørnevegen Alkevegen Heilovegen Karlsøyvegen Erling Kjeldsens veg Tverrforbindelsen (tunnel) Huldervegen Sum Tabell 9 viser at forbindelsen fra Ringvegen næringspark til Ringvegen får stor trafikk i alle alternativene for fremtiden. Ørnevegen får redusert trafikk i alle alternativene for fremtiden, mye av trafikken her i dagens situasjon overføres antakeligvis til Ærfuglvegen i begge retninger. I beregningene for fremtiden er det er betydelig usikkerhet i trafikktallene for Ørnevegen på grunn av forenklinger i koding av vegnettet rundt Ringveien næringspark. Trolig viser beregningene fremtiden for lav trafikk i Ørnevegen. Erling Kjeldsens vei (lokalveg Tverrforbindelsen) får høyere trafikk i Alternativ 1A og 1B enn i sammenligningsalternativet til tross for ny tunnel for Tverrforbindelsen. Dette skyldes at sammenligningsalternativet har kobling mellom Ærfuglveien/Hulderveien til Workinnkrysset. Det er relativt små forskjeller mellom sammenligningsalternativet og sammenligningsalternativet med ny kulvert under flyplass, men i sistnevnte alternativ reduseres trafikken i Huldervegen. Tabell 10: Snitt 6 nord-sør vest for Ringvegen Kvaløyvegen (Workinn), kjt/t. Dagens med Jekta og Taco Sammenligningsalternativ Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Alternativ 1A Alternativ 1B Kvaløyvegen (dagens) Ny hovedveg flyplass Ny veg Posten-Giæverbuk Kvaløyvegen-sør Sum pm03n Tabell 10 viser noe dobbeltelling for Alternativ 1B på grunn av rampene til ny hovedveg. Tabellen viser at Kvaløyvegen (dagens mot flyplassen) får begrenset avlastning i Alternativ 1A og 1B som følge av ny hovedveg. Sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass viser klart mindre trafikk på Kvaløyvegen (dagens) enn sammenligningsalternativet Områdeplan Langnes - Trafikk 13 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

14 Tabell 11: Snitt 7 splitt Kvaløyvegen (flyplass) dagens og ny hovedveg, kjt/t. Dagens med Jekta og Taco Sammenligningsalternativ Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Alternativ 1A Alternativ 1B Kvaløyvegen (dagens) Ny hovedveg Sum Tabell 11 viser at ny hovedveg fra flyplassen får begrenset trafikk i alternativ 1A og 1B. Alternativ 1B får noe større trafikken enn i Alternativ 1A, dette skyldes at det er østvendtramper i Workinnkrysset i Alternativ 1B. I sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass velger omtrent 2/3 å kjøre dagens Kvaløyvegen og 1/3 å kjøre på den nye hovedvegen. 3.3 Avviklingsforhold Dagens vegnett med Jekta og Taco viser anstrengte avviklingsforhold rundt Giæverbuktakrysset. Det er videre dårlige avviklingsforhold i Workinn-krysset og i Ringveien og Karlsøyvegen inn mot Jekta og Taco. Det er i tillegg anstrengte avviklingsforhold i Scandic-krysset for tilfarten fra Heilovegen. Sammenligningsalternativet viser noe bedre avviklingsforhold i Giæverbuktakrysset enn i Dagens. Beregningen viser anstrengte avviklingsforhold i Workinn-krysset og ny rundkjøring mellom Tverrforbindelsen og Ærfuglvegen/Huldervegen. Sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass viser bedre avviklingsforhold enn sammenligningsalternativet i Giæverbuktakrysset. Dette gjelder spesielt i Ringvegen fra syd, som er overbelastet i sammenligningsalternativet. Kvaløyvegen fra flyplassen nærmer seg kapasitetsgrensen inn mot rundkjøringen til den nye hovedvegen. I dette alternativet er det kun én lenke som har en belastning lik eller høyere enn kapasitetsgrensen, og det er tverrforbindelsen øst for rundkjøringen ved Ærfuglvegen. For dette alternativet er det gjort to testberegninger som viser følgende: Beregning med kun et bilfelt i retning mot flyplassen i eksisterende kulvert under flyplassen for Kvaløyvegen. Beregningene viser at Kvaløyvegen i retning mot flyplassen får dårlige avviklingsforhold i ny rundkjøring vest for flyplassen. Beregningen viser at mer trafikk overføres fra Kvaløyvegen til ny veg i ny kulvert. Trafikk fra Kvaløyvegen må vike for trafikk fra ny veg i rundkjøringen vest flyplassen. Selv om Kvaløyvegen har redusert trafikk gir dette betydelig forsinkelse i Kvaløyvegen. Beregning med kun et bilfelt i retning mot flyplassen i eksisterende kulvert under flyplassen for Kvaløyvegen, men kollektivfelt opphøres før ny rundkjøring og det etableres filterfelt for trafikk fra Kvaløyvegen mot flypassen rundt ny rundkjøring. Beregningen viser kun marginale forskjeller i forhold til sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass. Beregningen viser at filterfeltet får stor trafikk opp, opp mot kapasitetsgrensen. Alternativ 1A viser meget dårlige avviklingsforhold i Giæverbuktakrysset, som gir tilbakeblokkeringer utover i vegnettet. pm03n Områdeplan Langnes - Trafikk 14 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

15 Alternativ 1B viser anstrengte avviklingsforhold i Giæverbuktakrysset og oppover Ringveien mot Jekta og Taco. Beregningen viser at å gjøre om ett felt på dagens Kvaløyvegen til kollektivfelt, gir trafikkbelastning opp mot kapasitetsgrensen for det gjenværende kjørefeltet for biltrafikk. Beregningen viser videre at adkomsten for handelsområdet i Huldervegen (Ica) får dårlige avviklingsforhold med et vikepliktsregulert T-kryss. Dette skyldes stor trafikk i Erling Kjeldsens veg. En rundkjøring eller signalregulert kryss her vil trolig gi bedre avviklingsforhold for adkomsten, men Erling Kjeldsens veg vil få dårlige avviklingsforhold. 3.4 Forsinkelse i vegnettet Dagens vegnett med Jekta og Taco viser at forsinkelsene i vegnettet stort sett er knyttet til Giæverbukta- og Workinn-krysset. Sammenligningsalternativet viser noe redusert forsinkelse i Giæverbuktakrysset enn i Dagens. Beregningen viser forsinkelse knyttet til kryssene i Ærfuglvegen mellom Karlsøyvegen og adkomsten til Ica. Sammenligningsalternativet med kulvert under flyplass viser generelt små forsinkelser i hele vegnettet. Ingen lenker har over 60 sekunder forsinkelse. Alternativ 1A viser stor forsinkelse knyttet til Giæverbuktakrysset og videre oppover Ringveien og inn i området rundt Jekta og Taco. Beregningen viser forsinkelse på Kvaløyvegen (dagens) utover mot Flyplassen. Alternativ 1B viser forsinkelse knyttet til Giæverbuktakrysset. Beregningen viser forsinkelse videre knyttet til Ringvegen og området rundt Jekta og Taco. pm03n Områdeplan Langnes - Trafikk 15 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

16 4 OPPSUMMERING Sammenligningsalternativet viser at tiltakene her i stor grad oppveier for økt trafikk i fremtiden. Beregningen viser imidlertid til dels anstrengte avviklingsforhold i vegnettet. Sammenligningsalternativet med flyplass og kulvert viser stort sett bedre trafikkavvikling enn sammenligningsalternativet i hele modellen. Både Alternativ 1A og 1B viser dårligere avviklingsforhold enn i Sammenligningsalternativet. Dette skyldes i hovedsak at mer trafikk blir presset gjennom Giæverbuktakrysset. Med de viste avviklingsforholdene i Giæverbuktakrysset kan det settes spørsmål ved om fordelingen av trafikk mellom lokalveg og tunnel for Tverrforbindelsen for døgn beregnet i RTM også er riktig for ettermiddagsrushet. Trolig ville beregningene vist bedre avviklingsforhold i vegnettet hvis flere valgte lokalvegen fremfor tunnelen, da de da kunne unngått Giæverbuktakrysset. Alternativ 1B fremstår som et bedre vegnett enn Alternativ 1A. Det skyldes i hovedsak at Alternativ 1B har et ekstra sett østvendte ramper til Workinn-krysset. Begge alternativene trenger imidlertid noen tiltak som avlaster Giæverbuktakrysset for trafikk for å fremstå som gode alternativ. I forhold til avviklingsforhold viser beregningene samlet at det er viktig å finne løsninger som avlaster Giæverbuktakrysset for trafikk, som for eksempel: Forlengelse av Ærfuglvegen til Huldervegen. En eventuell tunnel for Tverrforbindelsen bør ha kobling til Erling Kjeldsens vei øst for Ærfuglvegen, slik at trafikk mellom handelsparken/ringveien og Tverrforbindelsen kan ledes utenom Giæverbuktakrysset uavhengig om de benytter tunnel eller lokalveg for Tverrforbindelsen. pm03n Områdeplan Langnes - Trafikk 16 (16) Oppdrag ; KYG p:\141\ områdeplan langnes - trafikk\08 rapporter\notater\ _trafikkberegning langnes.docx

17 Dagens situasjon med Jekta og Taco Trafikkbelastning SITUASJON: Dagens PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Total Flow [veh] 15:30-16:30 Class: all /01/2012 3:51pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\DAGENS MED JEKTA OG TACO.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

18 Dagens situasjon med Jekta og Taco Belastningsgrad SITUASJON: Dagens PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Rho (V/C) 15:30-16: BAND COLOUR AND RANGE: /01/2012 5:40pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\DAGENS MED JEKTA OG TACO.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

19 Dagens situasjon med Jekta og Taco Forsinkelse SITUASJON: Dagens PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Delay [sec/veh] 15:30-16:30 BAND COLOUR AND RANGE: /01/2012 5:47pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\DAGENS MED JEKTA OG TACO.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

20 TITLE Sammenligningsalternativ Trafikkbelastning #1 Total Flow [veh] 15:30-16:30 Class: all SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush /02/2012 6:04pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\SAMMENLIGNINGSALTERNATIV.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

21 Sammenligningsalternativ Trafikkbelastning SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Total Flow [veh] 15:30-16:30 Class: all /02/2012 6:10pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\SAMMENLIGNINGSALTERNATIV.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

22 Sammenligningsalternativ Belastningsgrader SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Rho (V/C) 15:30-16: BAND COLOUR AND RANGE: /02/2012 5:53pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\SAMMENLIGNINGSALTERNATIV.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

23 Sammenligningsalternativ Forsinkelse SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Delay [sec/veh] 15:30-16:30 BAND COLOUR AND RANGE: /02/2012 5:58pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\SAMMENLIGNINGSALTERNATIV.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

24 Sammenlign Trafikkbelastning #1 Total Flow [veh] 15:30-16:30 Class: all : /03/2012 1:16pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\SAMMENLIGNINGSALT M KULVERT OG FLYPL UTEN KOLLFELT.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

25 Sammenlig #1 Total Flow [veh] 15:30-16:30 Class: all Trafikkbelastning : : /03/2012 1:24pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\SAMMENLIGNINGSALT M KULVERT OG FLYPL UTEN KOLLFELT.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

26 Sammenlign Belastningsgrad #1 Rho (V/C) 15:30-16:30 : Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush 1.00 BAND COLOUR AND RANGE: /03/2012 1:45pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\SAMMENLIGNINGSALT M KULVERT OG FLYPL UTEN KOLLFELT.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

27 Sammenligningsalternativ med kulvert under flyplass Forsinkelse #1 Delay [sec/veh] 15:30-16:30 SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush BAND COLOUR AND RANGE: /03/2012 1:41pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\SAMMENLIGNINGSALT M KULVERT OG FLYPL UTEN KOLLFELT.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

28 Alternativ 1A Trafikkbelastning SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Total Flow [veh] 15:30-16:30 Class: all /02/2012 6:36pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\ALTERNATIV 1A.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

29 Alternativ 1A Trafikkbelastning #1 Total Flow [veh] 15:30-16:30 Class: all SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush /02/2012 7:06pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\ALTERNATIV 1A.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

30 Alternativ 1A Belastningsgrader SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Rho (V/C) 15:30-16: BAND COLOUR AND RANGE: /02/2012 6:23pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\ALTERNATIV 1A.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

31 Alternativ 1A Forsinkelse SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Delay [sec/veh] 15:30-16:30 BAND COLOUR AND RANGE: /02/2012 6:26pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\ALTERNATIV 1A.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

32 Alternativ 1B Trafikkbelastning #1 Total Flow [veh] 15:30-16:30 Class: all SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush /02/2012 7:19pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\ALTERNATIV 1B.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

33 Alternativ 1B Trafikkbelastning #1 Total Flow [veh] 15:30-16:30 Class: all SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush /02/2012 7:26pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\ALTERNATIV 1B.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

34 Alternativ 1B Belastningsgrader SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Rho (V/C) 15:30-16: BAND COLOUR AND RANGE: /02/2012 7:10pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\ALTERNATIV 1B.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

35 Alternativ 1B Forsinkelse SITUASJON: Fremtidig PERIODE: Ettermiddagsrush #1 Delay [sec/veh] 15:30-16:30 BAND COLOUR AND RANGE: /02/2012 7:12pm P:\141\ OMRåDEPLAN LANGNES - TRAFIKK\12 CONTRAM\FREMTIDIG\ALTERNATIV 1B.NET CONTRAM8 Mott MacDonald Ltd & TRL Ltd

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT SINTEF A5028 Åpen RAPPORT Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim Olav Kåre Malmin SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2008 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE

Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE Bybane Bergen sentrum Åsane. Konsekvensutredning. TRAFIKKANALYSE Bergen, 19.2.2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 Bergen sentrum... 4 Sandviken... 9 Åsane... 13 3. FORUTSETNINGER OG MODELLVERKTØY...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Oppdragsgiver Norconsult AS Rapporttype Trafikkanalyse 2011-03-04 TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Forsidebilde: NSW Arkitekter og Planleggere AS 2010- Landside FLESLAND LUFTHAVN 2 (60) TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen

Overordnet vegnett. Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016. Olav Lofthus Statens vegvesen Overordnet vegnett Innspillskonferanse, Bergen kommune 17.03.2016 Olav Lofthus Statens vegvesen Innhold Kort om status for hovedvegnettet Framover kommuneplanen. Biltrafikk sentralt i Bergen Ringveg øst

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell:

REGULERINGSPLAN. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset. Prosjekt: Parsell: VEDLEGG 5 - TRAFIKKANALYSE OALSGATA REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata - plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

TASS - Hamar - Notat -

TASS - Hamar - Notat - Rambøll Norge AS TASS - Hamar - Notat - Statens vegvesen Region øst Trafikkanalyser med TASS-modellen Hamar Endringer i TASS-modellen (Rev. 1) 2008-02-08 Trafikkanalyser med TASSmodellen. Hamar TASS -

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling

ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling 1 ITS gir nye muligheter for kryssløsninger og trafikkavvikling Arvid Aakre Institutt for Bygg, anlegg og transport, NTNU arvid.aakre@ntnu.no 2 Innhold Innledning bakgrunn motivasjon Litt om ITS Avvikling,

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00 Eksamen i fag TBA 4285 Trafikkregulering GK, 19.desember 2005, side 1 av 13 Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Eirin Ryeng

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DESEMBER 2015 KRISTIANSAND HAVN INNSPILL TIL VEGTRASEER OG KRYSSLØSNINGER MARVIKSSLETTA-VIGE

DESEMBER 2015 KRISTIANSAND HAVN INNSPILL TIL VEGTRASEER OG KRYSSLØSNINGER MARVIKSSLETTA-VIGE DESEMBER 2015 KRISTIANSAND HAVN INNSPILL TIL VEGTRASEER OG KRYSSLØSNINGER MARVIKSSLETTA-VIGE ADRESSE COWI A/S Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 95 01 14 78 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.no

Detaljer

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING

KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING NOTAT Dato KRYSSET SCHWEIGAARDS GATE/ PLATOUS GATE TRAFIKKTEKNISK VURDERING AV PLANLAGT SIGNALREGULERING 1 Innledning ROM eiendom AS arbeider med utbygging av sine arealer mellom Schweigaards gate og jernbanesporene

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD ARKITEKTKONTORET VEST AS VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

RAPPORT. Trafikkanalyse - Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSNUMMER 257501 LØRENSKOG VINTERPARK AS RAPPORT REV 08.04.2015 OPPR. 18.09.

RAPPORT. Trafikkanalyse - Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSNUMMER 257501 LØRENSKOG VINTERPARK AS RAPPORT REV 08.04.2015 OPPR. 18.09. LØRENSKOG VINTERPARK AS Trafikkanalyse - Lørenskog Vinterpark OPPDRAGSNUMMER 257501 OPPR. 18.09.2014 SWECO NORGE AS TRAFIKK OSLO KYRRE GUSTAV GRAN 14 Sammendrag Lørenskog Vinterpark AS har som tiltakshaver

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST Oppdragsgiver Vestby kommune Rapporttype Utkast rapport 2010-04-26 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett dette feltet]" UTKAST 3 (21) VESTBY

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Vurdering av avbøtende TS-tiltak på lokalvegnettet i Hamar Region øst Hamar kontorsted 08.04.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering... 2 3. Alternative bomplasseringer

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER

SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER SKÅRER SYD OMRÅDEREGULERINGSPLAN TRAFIKALE KONSEKVENSER 28.06.2013 RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: 2013-06-28 Trafikkanalyse.docx 256491 28.06.2013 Oppdragsnavn: - Trafikk Kunde: AS Civitas

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

Øving 7: Statistikk for trafikkingeniører

Øving 7: Statistikk for trafikkingeniører NTNU Veg og samferdsel EVU kurs Trafikkteknikk Oslo / høsten 2007 Øving 7: Statistikk for trafikkingeniører Det anbefales generelt å arbeide i grupper med 2-3 studenter i hver gruppe. Bruk gjerne Excel

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer