Utstillere: AnnaLåven Anna Marie F. Malkenæs Sandane Tlf: Bransje: Auratransformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utstillere: AnnaLåven Anna Marie F. Malkenæs Sandane Tlf: 91518329 an-malke@broadpark.no. Bransje: Auratransformasjon"

Transkript

1

2 U: An Fnp Fø Tf: Bnj: Fnp Abukkn Sum Tf: Bnj: An bukk An Fum Fø Angmdn Hn Mn Sndn Tf: På Nyngn Ndfjd h & Hmn Ndfjdd Tf: G Apn Dn En Bgn Tf: Rnd-Ann Snd H & Væ Fø Tf: Bnj: Hng, p g dnng AnnLån Ann M F. Mknæ Sndn Tf: Bnj: Aunfmjn Ann Bjøkd Fkd Tf: Bnj: H, jmn g Ann-Ln Hun Agnu Ndfjdn Tf: Bnj: Rcnnc hng, Bu Mn Bd L Knghn Tf: Bnj: Khd, næng. Bjøg Hk AS Fø Tf: Bnj: Hk Båfk Hd Tf W: Bnj: Håndg mgnp mykk, N A Cf, mukk E AS Fund Tf: Bnj: Khd, h, nkng, mjn Ekfjd Hfm Ekfjd Tf: Bnj: Bwnknkkn, hng En Sd Ak G nddu bhndng Fø 9-11 kb, Rng En f mbng: Kun fdg på m. Bnj: Enæng, Bp Fnn Vng Sum Tf : Bnj: Hng, knng H & Væ Fø Ann Gh Bndøy Tf: M Lød Tf: Rnd-Ann Snd Tf: Bnj: Tp, Mj, Lbhndng, hng, g Ind Vdnng

3 U: Bnj: Auf Ingbjøg Gjd Fø Tf: Bnj: I S. Hmmh Fø Bnj: Kung Jnn Økn Bgn Tf: kn Bnj: Kyn, mdum Jn Schu Bkgnng g fdg kun øndg Kpn Gdgn Fø Tf: Bnj: Kung Knu Rb Engnd Høyng Tf: Bnj: Hng K M.A.T.T Fkåbygd Tf: Bnj: Amp, ufffkn M Vng Sum Tf: Bnj: Håndny, håndydng Opm Dyh Fø Bnj: An bhndng dy PH Mkng Kngbg Bnj: Dx m.m QGng Skn /Tud Ek O Tf: Kun fdg Bnj: QGng R Vndn Tf: Bnj: hng, dnng R Mm Sndfjd T: Bnj: Knmdn, Ingd Hng Rn Mn Göbg Bnj: T, Aun, dnng Sxn Fg & S Fø Tf: Bnj: B Mn mk-up, Img knun (fg g dnng), Hudp, Håp Sh Ng Lnddkknd hp://hn.n Bnj: yn Sg Bjøk Bgn Bnj: Hng, kyn, mdum Snhugn & c ANS M Tf: Bnj: Sn, ky, g

4 Jn Schu Opp du å åpn n dø dg g kmm knk md n, d nnd kgydg h du k d. Odn b bd, g fn kk gng, Jn Schu, m h g å k d Gud bk. Hn dkk h hn død gng. D d kmk Jn Schu å y. Jg kunn dgn md å y n fk ødn, Jn Schu. V mø hm på kn, d dpm å f hn Ng mm mnn. Mn uk på udn kk d mm m uk nn. Jg pød å b dn nd jg ku æ. Hdn jg hdd d? D jg kk. D kku d jg kk k å kjnn på. F hn gmm nk å dkk, gkk d. Sm 38-ång hn hn km fm uk. Hn fkk bnn bukpykjn g b kæ død gng. Jg hdd d k å b yk un kh. D j n jg kp, f å kmm d jg dg. Jg kunn kk h kk n på bn m fkk mg å mø ggn. Næ dødn-ppn gjd hm du på fkkn. F gmgn =O Jn Schu hd fdg øndg k Knn F Smfunnhu.

5 Jn Schu kk b n d fø md nd up Ng, hn h b kå Ng mm gng g æ md på å pdu pbøn -pgmm. Jn fø g fm kjn f n m g n å fmd på n må m ff føn dn. Jn gjø nå ng m nn å æ gøy. Hn hd ppfdg f n kk fkjg kø - f h b g hngg, g h bøk Jn f gng å. S g Tn kn nn, m hn b k "mnnn bk dn ny ngn". My b nd h hn hd fdg f kdkø g c m hdn hn hn kmm fnn yk. D n h b bg, g bm g f å gjø ndng pdyn. Nå h bn nn png m b buk å kn fk, b å hjp fk knnd k. I fdgn n ønk hn å fmd budkp, bg g ngj fk - d hn mn d å my bd m mn gjø d h n f pp. V kmm f n g mm kd. Fmdngnn Jn h gå kmm bkfm. T høn kmm Jn Bk 2 u. Jn bøk hnd m hn pp f dn nd dn, g dn nnk hn h gn g, hn død gng Hn huk bgg gngn æ gd. Jn Schu MÅ d n h - g nd k gjø d gå. Hn ønk å fmd budkp, bg g ngj fk - d hn mn d å my bd m mn gjø d h n f pp. D kg f Jn d k æ m f å æ g. D u f dnn nkgngn hn mdkp Hpp Md b.

6 H & Væ Tkbkkn Ann Gh Bndøy, f: Mj, båd på bnk g Tggpunkbhndng Ch N Tng (mj mg) AuTnfmjn Qunum Sc L bhndng Abjøn Søg, f: Snp / Rfxg Pp Ch N Tng (mj mg) Mj Qunum Sc L bhndng M Lød, f: Mj, båd på bnk g Ch N Tng (mj mg) Hng AuTnfmjn Qunum Sc L bhndng Rnd-Ann Snd, f: Angmdn, Angp Hng Qunum Sc L bhndng Kukæ f Angkn Dn fø g m d hjp dn ny kd -kng kmbn md ppmdn Qunum ScW, pp h n f, h, mndng g fyng. D m k dnn n f nd kd dn n å få kppn å pp g ømm c mnn. Buk gå kjønnh bhndng. Sm d, åknu, ynk g fn nj. Smm pp hudn g fbd kun hudn. ScW L kn buk d: Idkd Smndng S dukjn Bnn/Skd An-dng/Ank Bhnd - ng A, ynk g fn nj Oppmmng g nng Vkp Ogn Bnng Røyk-Su Chk Bnng N kd Agfnng L kupunku Bhndng ymf g kj ScW L kn buk på dy å m på mnnk.

7 FOREDRAGSOVERSIKT: Lødg S 1: K K K K K K K K Qgngkn.n, Fdg md Tud Ek Byunmdn fm f mdnk qgng. Mdn k kppn n å hbd g. Md myk, ngmm bg, pnnng g p knnjn ø du pp muk, yk kppn, fnn nd g øk ngn. Du gå få øk dæ g bd humø. Du ng kk æ p pk myk f å n Byunmdn, g dn p f d f. Vkmmn fdg md n n mkb dnn fmn f Qgng. R Mm F m Hk ng hbd g Ly m fmdn bhndngfm. Og m bhndng. Qunum W c n kd m g f buk pu m jbb md muk g ddpg, m, bnn g kujnpbm. Ln k k gd på dy m på mnnk. And bukmåd hudd, kkmk, åknu, ynk g bhndng. Angmdn: Hngk / mdjn Om bhndngmdn g pu-udnnngn. Angmdn kffu, d d b jbb md h mnnk. Gjnnm hng, m g ådgng fgjø bkkng g ny ng g gd kn få pp. Fdghd f n gn h m hdn b fnd gjnnm Angmdn. På un fdg kn du få pp Angngn m hngk/mdjn. Lnd M, md En Sd En Sd nkk m unnh g m, gd g bh u f numdnk ynpunk. «Lnd m g nd kpp. Dø m g dønd kpp» H å nd m?? Sn du kudd hdgn?? Lu du på k d nnbæ å un? Ly å b np? Båfk - R Dømmd En unk nu md g puk pp nnn Lydhng W g L*n pn Båfk Fø dnn gngn, g by n "R Dømmd" g du få gå n unk mugh å d på n fundg Dømmd, mndg 4. Td g d b ppy m på m. Ann Bjøkd Sjmnm, nc g nkkf. Opp dn gn mugh. E nnbkk jmnn dn. Ann Bjøkd bd fud m h. Hun h uk gn md m mnnk nc kun d nkkf. Du få nnbkk jmnhng m md. Ogå dmnjn md mm. Hdn ym g fkn b buk å ppnå fkjg nd. Fdg u md fhng gud mmmdjn S 2: Sh Ng Mn bkkm å hdg. En gupp M D Åndg Hk nd nå bk å hdg. Smmn md dm My, d d g Vdnæ f dn ny dd. D hndn ugjø unk g hk ndpunk mnnkhn ng h. Fdg by bn nn mn m: Hm Mn? H d jn mnnkhn? Hf nd d bk nå? /Ann M G Kn Hnn E AS Fdg fku på h mnnkn ujnæ p å p. Sp gnk p khd, mn ndg kunn få pp h d gg d gm uykk, Dn m k æ dn mdn, g dn mdn k æ dn m. D kg m k ffk

8 K K K K K K g k, d undkg k ndg å gg på g muk g d md pg/ykdmm b mk bd h fk. Spbud på khdku g bnnmn d ny Hmgn VOF Vnkp g fnuf f dkn på fdg. Aunfmjn - Kybn, Indgbn g AuTnfmjn FOREDRAG OM DEN NYE TIDS ENERGI A bn m b fød dg, h n nnn bh g g g få på n nnn må nn h m nn gng dg. F å få d næm må på dm md h ny øyn. Du få hø m dn k bhudnd bhndngfmn AuTnfmjn m n pmnn g gjnnmgpnd ud n u g uång. Dnn bhndngn fg png u, k du kn ku dn gn ujn g d mb kf å ø dn pbm g få n høy k Sg Bjøk Mdum F m g. Snkk m knng, h d? L Knng f nn pubkum, knkj d du m få n bkjd?? Ingbjøg Gjd T Læ m g hdn dn kn buk. Sh Ng Mnku nmn mdjn Tnmn mdjn n ny fm f guppmdjn. Dn p g f dn ny dd g b ndu f mnnkhn 1974 n Vdmmn M. Mdjnn f dg m ønk å gjø n f dn. Ingn fkunnkp nødndg. /Ann M Knk. S 3: O Edd Bnd "Symk bd md um" Om um g bndng. F k få må få m m bndng g bndngpn. Sm bn må bnd nd mnnk. Fø g fm bnd mn g å n fn. H mn um bn ung å bnd g mn gjnnm mn um. Tumk pp b på dnn mån fø n gnjn gjnnm dn mjn bndng- g knynngpn. Sh Ng Dn ny dd: På kn fndng. Ny ng påk mnnkn. Mn np å kp n ny jn b på fdg fdng un, k mjø, mbd g fd. Hø m m h g fmd m gg fn mnnkhn, dm g d g g å m å d pk. V/Ann M Knk. Søndg: S 1: K K Båfk - R Dømmd En unk nu md g puk pp nnn Lydhng W g L*n pn Båfk Fø dnn gngn, g by n "R Dømmd" g du få gå n unk mugh å d på n fundg Dømmd, mndg 4. Td g d b ppy m på m. Kn Hnn E AS Fdg fku på h mnnkn ujnæ p å p. Sp gnk p khd, mn ndg kunn få pp h d gg d gm uykk, Dn m k æ dn mdn, g dn mdn k æ dn m. D kg m k ffk g k, d undkg k ndg å gg på g muk g d md pg/ykdmm b mk bd h fk. Spbud på khdku g bnnmn d ny Hmgn VOF Vnkp g fnuf f dkn på fdg..jn Schu Knn k

9 K K K K K K K K K Qgngkn.n, Fdg md Tud Ek Byunmdn fm f mdnk qgng. Mdn k kppn n å hbd g. Md myk, ngmm bg, pnnng g p knnjn ø du pp muk, yk kppn, fnn nd g øk ngn. Du gå få øk dæ g bd humø. Du ng kk æ p pk myk f å n Byunmdn, g dn p f d f. Vkmmn fdg md n n mkb dnn fmn f Qgng S 2: Ingbjøg Gjd Mdjn H mdjn g hdn pk. K mdjn. Angmdn: Hngk / mdjn Om bhndngmdn g pu-udnnngn. Angmdn kffu, d d b jbb md h mnnk. Gjnnm hng, m g ådgng fgjø bkkng g ny ng g gd kn få pp. Fdghd f n gn h m hdn b fnd gjnnm Angmdn. På un fdg kn du få pp Angngn m hngk/mdjn. Aunfmjn - Kybn, Indgbn g AuTnfmjn FOREDRAG OM DEN NYE TIDS ENERGI A bn m b fød dg, h n nnn bh g g g få på n nnn må nn h m nn gng dg. F å få d næm må på dm md h ny øyn. Du få hø m dn k bhudnd bhndngfmn AuTnfmjn, m n pmnn g gjnnmgpnd ud n u g uång. Dnn bhndngn fg png u, k du kn ku dn gn ujn g d mb kf å ø dn pbm g få n høy k. Jn Schu Knn k Sg Bjøk Mdum F m g. Snkk m knng, h d? L Knng f nn pubkum, knkj d du m få n bkjd?? S 3: Sh Ng Mn bkkm å hdg. En gupp M D Åndg Hk nd nå bk å hdg. Smmn md dm My, d d g Vdnæ f dn ny dd. D hndn ugjø unk g hk ndpunk mnnkhn ng h. Fdg by bn nn mn m: Hm Mn? H d jn mnnkhn? Hf nd d bk nå? /Ann M G Sh Ng Dn ny dd: På kn fndng. Ny ng påk mnnkn. Mn np å kp n ny jn b på fdg fdng un, k mjø, mbd g fd. Hø m m h g fmd m gg fn mnnkhn, dm g d g g å m å d pk. V/Ann M Knk. Lnd M, md En Sd En Sd nkk m unnh g m, gd g bh u f numdnk ynpunk. «Lnd m g nd kpp. Dø m g dønd kpp» H å nd m?? Sn du kudd hdgn?? Lu du på h d nnbæ å un? Ly å b np? Jn Schu Knn k O Edd Bnd Mnku Fmknjn.

10 Båfk Mukk g hnggupp BÅLFOLKET ppd und bå på An Mdmmf jun 2002 Hd. F f guppn mdmm bkgunnn nnnf jmnm/nufå g ønk m å fmd ng gjnnm Ddjd, Tmm g k. Sn fø ppdn, b d "k" nn und F Spn Nd Ng mm uk, n m fung å b FINN b BÅLFOLKET gjø 'd cp' dgn! ;)* Sdn h BÅLFOLKET b kjn und mkng nd gjnnm n unk und g md ppdn på Anm g kuunng fkjg mmnhng. D h gjn gng æ pf g md. BÅLFOLKET kn yd g mukk m kn æ ufdng å kg g bø knkj pp fø dn kn fk, g d kn d æ n ufdng. Hdn fk md hjnn d hj g pp? F ppn å hø ndnk, mk g nnn nk mukk. D kmm n på dn m y g h hj bfnn g f øybkk. Smmnnngn åk "unumn"; Tmm, Ddjd g mmn m g numn, g n unk und m pp hj g d åndg pk h mnnk. W g L*n pn Båfk Fø dnn gngn, g by n "R Dømmd" g du få gå n unk mugh å d på n fundg Dømmd, mndg 4. Td g d b ppy m på m. Du kn m m W g Ln på An Fum n hjmmd.

11 Angmdn & Angkn Angmdn, Th Angc Tuch Angmdn n kmbnjn pykp g hng. Dn n png p m kn g øk fø m bd h båd fyk g pykk. Dn æ kffu d d b jbb md h mnnk. Gjnnm hng, m g ådgng ønk å bd du få n bd k md n gd fyk, mn, pykk g åndg h. Angmdn kn gå buk m æbhndng, d pp dn m bm f jn. Angkn pmæ n udnnng, mn gå n p f k. Sudnn gn g Angæn gjnnm png fng g fng mp md nd ngudn. På Angkn g mn å m gngn. Angkn d In Enggjd, hun kn knk på mb:

12 Bd H md Infød Kæ I d d md høyfkn ng, d k kg å på kppn. Vx k på cnå d dn øk kygn- g nængppk, mdg m dn fjn fff. Øk bdkujnn, myk pp dd g muk, dmp bnn g g dg n gd n øn. E gd uppmn nnn bhndng g h un bknng. D fgg nå ppkkknd u f D Njn Idn I. Ogå nk uø h ppdg d unk pduk. Nn kmådn m : G m yk g uhdnh, du mky, mdg m kppn buk my k d på å u g hd fyk k. Bny jnn å få MESSETILBUD: 25 % b!!. L m m Vx på: Fh A f V Vd å gjnkp d mm pn m nun bny g f å n ufn undø, hd Fh A f V nnndø-ufn fk g n h døgn. D pn, mmn kjn m Ecch, mbd yngk f å mn øyk g uk, g dun å dp bk, mugg g mdugg. Bukmåd: Bg pp c 280 kdm kj kjøkkn Hy Phjm/ykhu Dyknkk Sngmåd Pum Røykm Pub Fø Lgm Km Bnhg Dm Kn Fnng m nd d d ø g dåg uk pbm. Fd: Ingn f, dfkk, nk dkhd, mb OBS! Pn md knk ufpg/ykdmm m KOLS, Am g øg kn få dkk kndn md Fh A gjnnm HMS. LundyPu, n bd må å k kæ på! LundyPu n kkn dn un kmd, bkmd m nn. LundyPu kn hjp dg å p ng g png. Dn kn æ hjp f pn md n hud m kk å kmd. Tøy bhd fgn ng, g ng. Md LundyPu b kk kæn ng b k d b n. LundyPu b n på mkd USA 2006, g pp m mmn md kmknn hjp dg d øk n kæ. D n n knd kmkn. Injnn dg nk. Du øn kdnnngn f kmknn, kb dn LundyPu-pp, g buk nd n ng å kb kdnn bk kmknn. D md nd d n nnnng m hm m h kn n. H gjø LundyPu? Tkngn b kmpk f dm m kk h n bkgunn bg kjm. LundyPu buk ønnkng g kygnng å n kæn g dp bk g pp. D dn knk fkngn. F m nf, km på nd bøk hjmmdn Bndx. L m m Fh A, LundyPu g nd hbngn pduk på Fhnd Vx g V Fø: Ann Gh Bndøy, H & Væ, Tkbkkn, Tf

13

14 Bnjk: BRANSJE: An bhndng dy Auf UTSTILLER: Opm Dyh Ind Vdnng Aun Rnn Mn Aunfmjn AnnLån Bwnknkkn Bukk/Sg Dx Ekfjd Hfm ABukkn, Ann-Ln Hun Agnu, Bjøg Hk, Båfk, H & Væ, I S. Hmmh, Kpn Gdgn, K M.A.T.T., PH Mkng, Snhugn & c ANS, Sxn Fg & S PH Mkng Fnp Hng Hk An Fnp Angmdn, Ann Bjøkd, Ekfjd Hfm, Fnn Vng, H & Væ, Knu Rb Engnd, R, Sg Bjøk Bjøg Hk Håndny Hå/Hud-P M Vng Sxn Fg & S

15 Bnjk: Ingd Hng Knng/Kyn/S Khd/Enæng R Mm Ann Bjøkd, Fnn Vng, Jnn Økn, Sg Bjøk Bd L, E AS, En Kung Kpn Gdgn, I S. Hmmh Knmdn R Mm Lbhndng H & Væ, R Mm Lyn Sh Ng Mgnp Båfk Mj H & Væ Mdum Jnn Økn, Sg Bjøk Rcnnc Hng Ann-Ln Hun Agnu Sjmn Ann Bjøkd T Tp/Vdnng Ingbjøg Gjd, Rnn Mn Angmdn, H & Væ, R, Rnn Mn

16 K k k n n m p å : www. f m k. n M øy H b uk A n F um f H gh h F ø k æ nmø df m k nn n n n p, æ g j ø u k ng. V f mj m æ, m b d, k pn k g æ f um f f ng - gkunn k p u k ng gu k ng, g n p j n. n f m. c m www. n f um. nf Øn k duåb m d m A n F um å k n k. M d m k n ng n k , f / T kkf du k u n m å!

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

UTFORMING OG DIMENSJONERING...

UTFORMING OG DIMENSJONERING... F d N ks å bundd håndbk nb å v y v d m mh nd p k n vknu punk b nd å k n uk n. Hå ndb k nb å v ø ndd : 7 Pub k n183søy ø Pub k n184søy k ø Pub k n185b k øy b nd Pub k n186r mm h ø n øy pp Pub k n187b k

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

s23 s29 s35 s41 s55 s65

s23 s29 s35 s41 s55 s65 F d N ks å bundd håndbk nb å v y v d m mh nd p k n vknu punk b nd å k n uk n. Hå ndb k nb å v ø ndd : 23 Pub k n183søy ø Pub k n184søy k ø Pub k n185b k øy b nd 29 Pub k n186r mm h ø n øy pp Pub k n187b

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Fakta kornartane. 1. Kornartane

Fakta kornartane. 1. Kornartane Fk konn 1. Konn Fk konn Innhld Om konn næingsinnhld i kon Konbll mi om kon Fk konn Om konn 1 2 3 WWW.bodogkon.no Kon innhld 1. Skl: Kon innhld mykj næingssoff og spsil mykj kosfib. 2. Kjn: Innhld kbohyd/si

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Ovss av upsk panskf (11) NO/EP 2481294 B1 (19) NO NORGE (1) In C. A23L 1/00 (06.01) A23B 4/09 (06.01) A23L 1/31 (06.01) A23L 1/31 (06.01) Pansy (21) Ovss pubs 1.01.12 (80) Da f Dn Eupsk Panmyndghs

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

Forord. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke her. Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:

Forord. Publikasjonen tar kun for seg betongmaterialet, armering behandles ikke her. Publikasjonen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Pub j onn. 37 L v bonb ong J un 2015 F o b ho dom n v D nnpub j on nf No B ong f o n ng u b d v np o j g upp mm n vf g p on u n v n vf o n ng nf g om é. I p o nm du b d ng vpub j on d g v påå nnho d m

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

3 k g s pose! Et utvalg Ristorante pizza Dr. Oetker. Fra 325 g Pr stk. Pr kg fra 56,34. Plukk og miks frukt. Et utvalg Go morgen yoghurt

3 k g s pose! Et utvalg Ristorante pizza Dr. Oetker. Fra 325 g Pr stk. Pr kg fra 56,34. Plukk og miks frukt. Et utvalg Go morgen yoghurt 10-kon MARKED! 3 k po! Coop Ma oabff Kynå/vn DSH. Fy. 3 k. P pk. P k 20,00 60 00 Sk bukk. P h P k 200,00 Coop. 750. P bød Fndu. 450 P k 26,67 Fa 33,33/k. 1 pk 32,70 2 30 Roan pzza D. Ok. Fa 325 P k. P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap. 23 Elektrisk potensial

Eks. 1, forts. av: Hvor stor er 1 coulomb? Kap. 23 Elektrisk potensial Kp23 26.1.215 Kp. 23 Eektsk potens Sk defnee p gunng v eektsk fet E: Eektsk potense eneg, U Eektsk potens, V (Ketsteknkk: E. potensfoskje spennng) Ekvpotensfte Potensgdent og eektsk fet. Eks. 1, fots.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer