Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak"

Transkript

1 201 6 P f j f U H

2

3 P f j f f 1 j 2016 U H

4 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN IBN Pf j f

5 3 D f j f j f f D 2008 f f U Nj f (2014) f D f f f æ j f ff j f Pf j f

6 4 I I 6 7 Pf 12 G 12 U f 13 Pæ If 15 f 15 Uf 15 j 15 P 15 P 16 j N 17 f j 18 f P 19 Pf j 19 Dj 21 M 21 U Rj 22 Djj 22 M j M 23 E 23 f 24 Ifjf Df Pf P j 28 ffj j 28 j ffj 30 Gjfj 30 Tf j 34 Pf j f

7 5 Pf f 45 Hf 45 P j 46 Pf f 46 j 47 j 47 D Gjf j 48 Tf j f 50 Rf : Ifj 61 2: Bf f 62 3: Djf 67 Pf j f

8 6 I D ; D E j ff D jf j f f H f f P j f æ f jf jp f j f D f j f jf P «Nj f» (1) c 25 % f P f 2009 f N æ f j j f f f f f f P N; æ E jf D D f jf j f P f j D j D f f jd f f f I N c10 % f f 20 % f 75 % f E f f Ef f E f f Pf j f

9 7 B P f f f f (1) j I Nj : «j æj f» (2) D f j f I fj H (HD) f æ N j f ff f H j ff j I f f jf f f M P f j f f D æ f j jf ff j f j f f D f j f H M f f j j f jf f E f f jf D fj j f f f f j f I f ff æ f D P If P f j D f (f) f f 1889 æ 1040 j(wh) f f D j Pf j f

10 8 WH D f WH f f f j 2013 f f (3) M 4 f: I f H f P f f D WHæ f (jf 7) HD j N f H j N j WH f j j j If N Gx (G) N N f H5N1 H7N9 f j f f f 3 I f N j f f f Pj WH f f f G f ; j f jj f N ff á 10 H j f I f (fh5n1 H7N9 H5N8) M H5N1 I H7N9 D f ; D j N j f f j jf j f f f f fj D jf f f f D jf D f f D f j D j HD f jf f D f ff (4) f D f f (DB):«H» (5) ff M f f f H æ f f f æ ffj f Pf j f

11 9 f D j f j f f D f f N jf f j j (Y)D æ f D j f æ I fj j D fj fj f f f fj f f H H æ D f E f j j f j f fj j ff Pf j f

12 10 Ijf:NTBcx Pf j f

13 11 Pf j f f Pf j f

14 12 P f D f : B CT C B T f j H (16 ) N (9 ) f j H1N1 H3N2 D f j ( H5N1 H7N9) æ f D f (z) j E f f f (f) f (f) If f f f D E æ f f fj f f I f T f f f ( 1957 H ) ff j ( 1918) f ( f (H1N1) ) If f G j(wh) f j j f 83 j f I f f WHC C f P f WH j f æ f D j IHR æ f j j j Pf j f

15 13 U f j f j j E æ f WHf j æ j 2013 f (3) E fæ f f f j D f æ f ; WH æ f j j 1: WH«PcIfzRMWHI Gc 2013 f ; (ff)() c(j) f j f WH (jf (1) ): I f (c ): D f I f j f f H f ( ): D f Ø j H f f f æ P f (c): D ( f WH) f f ( ): jfh Pf j f

16 14 Pæ P f æ f f: (f) ff f f f D WH f f f æ j N f j E æ f ffj fæ P f f f f f f f ( ) f æ D f j f f «j» j f (46 ) Mj I j j f j jd j f f c j f j Pf j f

17 15 If f I N j f jj f If jj æ j f f f c f æ () f f () I f f f fj ; é B L () f(li) f E j f f 2 17 ff D æ j j jf ff fj f Ø f f f j f Uf f j j æ U f f j I j f j j f I æ f f f j ff j f E f æ j f D j f f f I f j f j P é P f j P E f f f f f Pf j f

18 16 f f f D f ff E æ æ f D f ff f ( 2 ) f f f f I f B P f H5N1 I H7N9 E j f f H5N1 H7N9 N ff f j j H5N1 H7N9 f f f f f f f f HD ff D j ff P j f f D f f D f H5N1 P j f P j j j j f N j f j j f M f jf D 2009 j j æ f f é f f ff f f H5N1 æ I é f H5N1 H7N9 f D j f ff H5N1 j (jff) () f ff Pf j f

19 17 j c H5N1 H7N9 f jf Eff æ ff f f j f f ff (ffc) P f æ æ j æ f M f f fh f f f f ff I f E (EM) j f j D EM j j N N Gx (G) N f j æ L N f jc f f P c45 f j f c jx (G) c (N) jj j f f B j 2009 Mf f f H5N1 H1N109 G 2009 N f j f à 10 M j f 50 2 à 25 j 28 CB C N ff à 10 j 28 C D æ j 4 f fj j f (wwwf) Pf j f

20 18 f j f D f æ Nj : : D f f j j f f æ j fj f f Næ: L: D j æ jf : f f L f j f D æ j j f f D B1 ff j ff f f f f f f Eff æ f D 2 3 f j æ f f P j f f j j I P f f Pf j f

21 19 N f f D j j f j D f f Nj f D H f f é f f 2 (1) P f j f f f f j f é f f f j f (2 ) f j f P H f f f f f f f f j ( f fj f ) L f f f f j j f f f j N j ( 2 4 1) f f f f f j ; f j Pf j E f j f f f f f f f f f f f f D j f 11 f j (1) D 11 f Pf j f

22 20 T1 Rf j(njf) P M 1 j 2 P f j 3 B G 5 P ffj() æ j 6 7 j 8 B 9 B f 10 jf 11 P cæ 12 (): j f f f f P 24 (j): P f j ( f f; ) P 5 (): æ æ f f f f j j æ f f P 67 ( ): j j f f j P 89 ( ): B f j ff f P 1011 (): H j f ff P 12 ( ): H j f f D f f f j D æ j æ j f jf Pf j f

23 21 Dj M L f D f j f é f f f j f (2 ) f j f D f f æ f j j f j f f f U D æ ff f f Ef f f f f f f f f (6) H f f E j f f f ( 3) j G f H f ff j f U j f j D æ N : jx (G) c (N) B f ff ff D æ f D j j f f f j D f j f D f f f f f f f f j f j j f f f f f D H j f E f 2 Pf j f

24 22 I j æ f I f 38 HD f f f (7) U f j æ f H æ f D æ j R j j j f j j j Y R j f f ff I f Yff 22 j f (8) j f Y f j D f HI D f f é D æ f æ f f Y j HI f j E f f jj Y j ffj ff f f f j j f f æ f IT ( PC ) IT j Y N H Dj j E j f f f j j fj fj fj j j f fj j M j E f f j f j j æ f æ f M f f j j D f 2009 j Px f 2010 Pf j f

25 23 j j f H f j æ ff M æ f ( f ) ff f f fj f fj f f ff H j f j f (jf Yff 21 (8) ff 1011 (9)) f j f Df fj (Ec) WHj I f f D f Y E f f j f f j Y E 2 æ f f j (10) j D N D æ f fj f f f f f fj j f f f f j Pf j f

26 24 f f 71 (7) f f f j f 72 (7) f f j f f D æ f j D 23 f j (11) Hf f f j (12) Ifjf I j j f j f jf j f Ifj f fj ( )fj j jf j fj f Ifj f f fj f fj jf j( Y) j(8) N f f æ f f I f 74 (7) æ f H f f (jf 2 (13) ) j j f f f (14) III f fj f j f f j æ j f j M f N j f f H f f æ f Df D f (RH) f 73 f f j f f (7) E j 21 RH f f (15) j f f Pf j f

27 25 f f f f j RH P f f RH jf : fj j L fjfj f f j D f f f f j j f Y f fj f (jf 79 (7) ) I f f æ f f B2: j (): fjf f fj f I f f j f f H f f H jc j f H f f f j f f H f f fj D fj f j f f j j M j L T f j f Y HI f f j j Pf j f

28 26 Ijf:NTBcx Pf j f

29 27 Pf j 31 f (12) 7 1 (7) f j j 52 f j (12 16); 71 æ (7) P B f ff j j ( ) f j f f j f (12) f j fj æ j jf j(jf ff 5 (4) ) f f f f f (7) D jæ f ff (19) f j f 36 j jf f f j f f é f f f j f f f f D f f j f D f j I f f 10 % f U f f j j f I æ j j ff f I f j f j j f D f f j jd æ B j (ff 5 (17); ff (4) ) Pf j f

30 28 ( f ) f 72 (7) : ) U f f j ) H fjf c) U f f f ) B ) Gfj f f) Uf f ff f ff D ff D f f fj P j N f j f f j f N j f f H f D f Lj f 1 U f æ 5: P ffj ff f f j D ffj f j ( Nj 2013 f æ (20) ) ffj j I f ff f ff (ff ) j f ffj f (4) D f ( R) f (4) f jf R «æ f ffj f» «f j ff» DB (5) «H» jf f R (18) ff Pf j f

31 29 (4 20) I R R j Nj Rf j R f ff f ffj DB (5) f ( 7): «() ff f D fm j Djæ ffj f fj f» ffj ; 2 T2 ffj ffj 1 2 I f 3 4 ff 5 T j 6 7 f 8 f æ 9 N j 10 N j 11 ffj f fj fj æ f f ffj (jf 1) L (f )f f f ff f ffj f æ f j 1 f f ffj ff (21) f (5) DB «f ffj (22) Nj 2011 (23) NU2006:6 (24) 22 ( ) (25) Pf j f

32 30 j ffj P ffj f j D f fj D é f H é f f f j fj ffj f j f fj I j f jf j j f f f jj j Gjf j H f j f j f jf Df f f f f j 2009 D f fj f j(f æ fj f ) T f 2009 f f fj D fj f f j f æ P f æ f jf j f f f j P jf j f () f j (jj f) P j f f (f f j) f f j j f j T f f j fj j D f f j f f D æ f j f Pf j f

33 31 P L f Bf H T f B f j 18 % f j (26) ffj f f f ff j ( f) f f f f f f (19) f f j f j f 28 Cf ff f f f f ( fj f f f ) j ( jjf c) f f 2 8 C D D æ j j f 28 C jj f j f j f f f fd f f f D j Gjf j f jf j f f jf j f f: j j f j f j æ M I æ æ D f Pf j f

34 32 f f f M f f fj jf I f j fj f j P f f j j f I j f fj j I j f ( j fj) ff I f j f T j j jj D f j ; j jj f T æ f R j f j D æ: P f j Y j j j Y HI P P f f j D f j f Y j f M M f j Rj f H f j f j j æ æ f j f f I æ () f f f f f f f (12) I j f f f j fj f fj f j Pf j f

35 33 j f fj f f f f f fj f : fj f fj P f f Ijf:NTBcx Pf j f

36 Pf j f 34 I f f B R f j j P j j j P j f R f j j L j j j L j f P f f f j D f j f j j H f j f f f j G j f L f j H f f j H f j f j ṫ j f f j j f T R L T f j D j f f f j N j «f f» f j f f fṫ I ṫ D j f f æ j f f j j f j f f f f æ

37 Pf j f 35 I f f Ø D ( ) f j P f f j 5 I H f f B G j j I j I j I j ; f j f j f P E j f

38 Pf j f 36 P f f f f f E ṫ R f j f ( H I) j ṫ f f H İ ṫ j j f ṡ R R U f f æ j f f j ; f f P ṫ U f f N j f f H D D j I f f f f B j f f j L j f H D

39 Pf j f 37 P f f f : f j j j f : j j j R j f B ṫ c f R j f Y j j j Y H I f Y j f j ṡ j j f L f j j j f I f j U f j f j U f j j j G j f f j ( j j f j ) f j f j f f I f j f j T f j j f T : U f j U j ṡ T j f j f j j j j ṫ f j

40 Pf j f 38 P f f f P G æ f : U f j j ( f j ) j j Y B f j H H

41 Pf j f 39 P f f L f j B f f j f H İ f j j f f f H ṫ f ( ) I f j f j f j j c f f T f j f j I j f j I j f f j f j ( ): P E f ṫ I f f D f L f

42 Pf j f 40 P f f f j ẏ G f f 2 8 C f j ( ) I j f j j f j j f ( j 2 8 C ) j f æ j j j j I f j I f j G f j j L f j f U f f f G f j f f j j j

43 Pf j f 41 P f f j f j : Å M I j I P N B ( j ) E ṫ ( j j ) L f j : P T j : U M E G j f

44 Pf j f 42 P f f G j f j : M U f j R L j f j j R j f j f Y j j Y H I B f Y J f j f f R f j j U j E f f 2 j j G j j H f f ṫ

45 Pf j f 43 f f E U j G j f f j f j f f j j R ṫ f U f f f

46 44 Ijf:NTBcx Pf j f

47 45 Pf f Hf I f () 22 (16) j 21 (15) ff j j f L f ff f B j Gjf j f f j j f D f f f f j (12) f f I j f f f j fj f fj f j Hf j f f j ff j jf ff f (27) f f f f f j jf j (28) f f j jf j 22 (15) Hf j f f (7 11) j D æ j f D f Y f j Y j M R f j f; I f f j j B f f fj f ( f): L ( ) jf j f f f Pf j f

48 46 P j D f æ f jf j f N f j f f H D f j f f f j f fj D f f D f Pf f D f f j j f j L f æ f f 3 I f f E j æ f fj ; f 10 % 20 % 50 % f I f f f f f Hf f D f j R I f : H f f ( fj fj )? H f fj (j fj IT )? H æ f f? H f f f? H f f f? H f fj ( j f f c)? D é f H é P ffj D f fj f Pf j f

49 47 j D f f f j I f j f j E fj f j æ ( ) j D f f f j j f fj( ) f D E D jf j j f E æ f æ f j D f æ f jf f j f f æ f j ( f ) f f IT jf D æ f f f Pf j f

50 48 Gjf j I f f j j I j ff f jf f f f f j 2009 Hf j: fj j f f j f f U f jf j f j U f f 28 C f f f f f D f f D j f j f f ( ) j f jf j M f é f Y j j j Y HI Rj f f fj f H f fjj U ( fj) f fj fj Ifj f æ j f f f Pf j f

51 Pf j f 49 T 3 f f ṡ P T 1 0 % 2 0 % 3 0 % 5 0 % P æ : I I f j B : L j ( ) Ø f j Ø Ø D f j j IT R j T

52 Pf j f 50 I f T f f B R f j j L f j j j j P j f P f f D æ j f j f R f j j P j j j P j f H f j f H f f f j f f ( ) H f j R j Y f H f D f j G j f j L f f j f j j f T R L Ø D ( ) f j T f j f D j f f f j N j «f f» f j f f ṫ I f ṫ f æ j f f j j f j f f f f æ

53 Pf j f 51 I f T f f P I H H ( f j ) H f j I f j U f f j f U j f H f T f f B I H I j B ṫ G j j I j P j f f j f E

54 Pf j f 52 P f f T f f j f j f ṫ f f : f f ṫ H H f f f f j f f j ṫ f ṫ P H (jḟ 3 6 ) æ f j f B f f f f ṫ B ( ) P f f f H D ( ) E D ( f j ) L f j f f j f f f ( ) B f j f L j f f H D ( ṫ j ) B ( )

55 Pf j f 53 P f f T f f j f j f : ( j ) j (2 8 C f ) ( ) ( ) j H j f j f : j (2 8 C f ) ( ) ( ) j ( ) j j f j D j U f f ṫ j f j ( ) j f Y T f j ṫ H f Y j j j Y H I ṡ Y j T f j ṫ f Y L f j L f j ( f j f Y j f M )

56 Pf j f 54 P f f T f f j j f j ( ) U j f j L j f j I f j G j f j j j j ṫ B f j U f j f j f j f j f f I f j T f j j f I f j ( ) U f j ( ) P æ f : ( ) U f j j ( f j ) M R f j R Y M j B ṫ

57 Pf j f 55 P f T f f j B ( ) T f j f f f H ṫ f j c f f ( ) B f I I j D j G j f f D f j f f j f j j j (f ) ( ) f j ẏ I D j f L 2 8 C f f ṫ j f f j j f ( j 2 8 C ) j f æ j j j j

58 Pf j f 56 P f T f f I f j f f j ( ) f j L f j f U f f f G j j ( j j j ) ( ) G j f f j f j j ( ) U j Å M I j I E ṫ L f j j D j D j j ( j j ) f ṫ ( ) L f j ṫ

59 Pf j f 57 P f T f f G j f j : ( ) M G f j f j R é H j f j j R Y U j E f f 2 f ṫ j f æ f 2 8 C D f ( æ f æ f ) ( ) j R j f j f Y j j Y H I ṡ ( ) B f f J f j f f R f j j j j ( ) G j

60 Pf j f 58 f T f f E U j f j f B G j f f f j f f f j j R f f R f f

61 59 Rf 1 HNjf H Nj j20 f 2 j W Hz(WH)PcIfzRM WHI Gc f f D f f () H j01 T BBIBGTGEffcf cc j 2009(H1N1)cw Nw fcf cc PL2012; 7: L Y fff Nj j 20 j Lfff PL 15 j f jf j 17 j H jl j 24 j HL j 14 f If f f 19 j jl j 02 j HL 23 j f f 23 j L f 25 j f f f j 20 D f f ()Nj2013 f f T D f f () ff T D f f () f ffj f Ij 1 T D f f ()Nj (NBR)2011T Nff NU2006:6N B f ffj ( )f HHH If N Åf f: f f f f jl j 17 j Pf j f

62 60 1: 2: 3: Ifj jx c Bf f D j f []

63 61 1: Ifj jx fj j EM j c fj j EM j

64 62 2: Bf f B f f f Nj f j D j f ff D f f æ D f f f f f f fj M æ jf U f N é I æ N f f f D ff P f f é I f j f f f f D f f f f B : ( ) j ( f ) ( ) ( ff ) j (L ) I f f f f f f ( ) D f j f j j P f j f f j f j I f j U f f HI f D f f j HI G j D æ f æ f Pf j f

65 63 P j Pj f ( ) f ( ) f ( f j) f (f ) E f f j E j f f D f j f æ j f U f D æ f f f f j f f D I T 8 f j (j ) : T8: f H M æ L* 1020 % 1525 % 2030 % 0510% 1525% 3040% I 10 % 17 % 25 % Df % 02025% 0311% * Df j f f f f f ff f D f æ f U f f ff f é f D f jf f j f f D ff f f j H5N1 H1N æ f æ f D f j æ j f æ Pf j f

66 64 I U f D j ff f j f f ff (j x c) ff (f ) f ff D j ff f æ j É U 2009 f f é f I f H5 f ff I æ jf é é fj f j f 30 % f j R N f f ( H1 H2 H3) D f f æ f f f Uf æ æ æ f f f é f N j j æ j j f P f æ fj f D H f j j f j f f D f X æ ff é f f Y f æ f Y f Pf j f

67 65 j (L ) D f é j B f f f j c E f f f HI N j æ f f f f f D æ f J f f j j j f f j M f f f j : f Gff f j f f æ f I ff f f E f f ( ) æ D f j f fj f I f f f f D f f f f f æ j f f j E f f j f f j f f f f f f f D f f f j f Pf j f

68 66 D f f f ff f f j E f 2 f M f f Gf f G ff f f f f f D f æ æ f f f D f j f f D f æ j j ff Å c f D f j Å j f f æ fj f f Pf j f

69 67 3: Djf P f j 2016 Pf j f

70

71 U J 2016 P4404N N0403 Tf: R f wwwf www f

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/ f f æ Å f f f WÅ Ø Ø Å ØY f W ff f j () f f j æ f f j W f f W j f j (jf æ ) f W æ j f f f j j f f f j f ff f W f W f Ø @f wwwf f W "xff "? f W f f W j H j f f j ()) j f f f j j j f j f f ( ) f j f ff f

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering.

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering. Dagens tema: Utvidelser av Minila array-er tegn og tekster Flass- og Flokkode array-er prosedyrer Prosjektet struktur feilhåndtering del 0 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 6. september 2005 Ark 1 av 19

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f...... i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii.....

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall Dagens tema Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon Binære tall Litt om tallsystemer generelt Binære tall Heksadesimale og oktale tall Programmering av LC-2 Maskinkode Assemblerkode Kjøring av LC-2-programmer

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Hva skal jeg snakke om i dag? Digital representasjon dag@ifi.uio.no Hvordan lagre tall tekst bilder lyd som bit i en datamaskin INF Digital representasjon, høsten 25 Hvordan telle binært? Binære tall Skal

Detaljer

0%1%&23#%' %3'&27(8(9:&4(;%#$&-<%=#% >%=42&;%-'

0%1%&23#%' %3'&27(8(9:&4(;%#$&-<%=#% >%=42&;%-' Q)59*0+"0M*(,%&'-.(T '"(")*&+",- @.%-:;2.%&V(&&4556(&7+$8,9.,-:.,&#",&0";+0:$.$&*,"-+02.09+)&,.=:2$,.,$&:&#",.-&1,"2?.;$&@.;;.;0A#$.,&455B(&7+CD7&#+;$++,;(&@:"E";82)&7D7F)&G:0?A#+=M 0:=&8$,.-%:%=(./"$01&%,-233#,44$5)62$157&54&*)1&48&19:;

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Velkommen til INF2100. Bakgrunnen for INF2100. Hva gjør en kompilator? Prosjektet. Jeg er Dag Langmyhr

Velkommen til INF2100. Bakgrunnen for INF2100. Hva gjør en kompilator? Prosjektet. Jeg er Dag Langmyhr Kursopplegg Velkommen til INF2100 en en for INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

ISO Dagens tema. Tegn. Uttrykk. I Minila lagres kun heltall, men de kan tolkes som tegn. Det siste om Minila.

ISO Dagens tema. Tegn. Uttrykk. I Minila lagres kun heltall, men de kan tolkes som tegn. Det siste om Minila. April 1995, DFL, Ifi/UiO Dagens tema Dagens tema Det siste om Minila og tekster Flink maskinen Litt datamaskinhistorie Registre og lagre Instruksjoner Flok kode Flass kode I Minila lagres kun heltall,

Detaljer

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO LAN DSKAP OG SI KTLI NJER FOTOMONTASJER TULLINKVARTALET AV PLANSKISSEFORSLAG DATO 1. BYEN 1 Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.0 eksisterende situasjon 1 -a f/ ru- Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.1

Detaljer

"7 rr *^50!6"o(11^ Rlo ///;l*ån**'

7 rr *^50!6o(11^ Rlo ///;l*ån**' lnnpll kyønepln ornråde Mdrom'SØrrom. Spefk område nordøpen v Senj,korlodden,V nh m n,v nr nd, Lyboen, Årne, Rød berodd e n,al pv k. nnplllkr- med lnenede fkepler/mråder fr oklbefolknn om hr vær bruk enerjoner

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Velkommen til INF2100

Velkommen til INF2100 Kursopplegg Velkommen til INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? Bakgrunn for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering av fremmøte)

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad Д1Х3A f 25 2 C 2 2 БЙ1f fбл3 BREEAM jбл3y E A Pj G j U p Sp F W A f БК2 214 F БЛ3 F A y W Pp h pp. y БК2 p Д1Х3 y M R БЛ3y F F Sp p B S Д1Х3 ±A БК3 y. ± D. PБЛ3 W A jбл3 h h h БК2. L f p h. D БЛ3 c y,

Detaljer

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2 D:.. I IDI IJ I I I DJ I I I bi i f I i i i I D D I. D...... I - I D I J...... I - I I DI I J..... Ø YI.... D...... D D Ø I J D D..... D Y...... I D Y........... Å, YI D, I Ø YD...... Ø I D I...........

Detaljer

Solavskjerming bo- og servicesentre

Solavskjerming bo- og servicesentre Namsos kommune Solavskjerming bo- og servicesentre KONKURRANSEGRUNNLAG (UTF) SOLAVSKJERMING. Utarbeidet av : Namsos kommune Eiendomsavdelingen Dato: 18. oktober 2012 Sign: Bente Aglen Ref.: 2012/8495 Konkurranse

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

"#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4!

#$%&'!(! )$*+!,-./0.,,&-!1!2-&345/4! "#$%&'( )$*+,-./0.,,&-12-&345/4 6'5-7&.$&'58 95//&:%&-&0&;#2'&0/&0

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

høring 2015-12-22 b 1.412 anvisning beskrivelse køling

høring 2015-12-22 b 1.412 anvisning beskrivelse køling høring 2015-12-22 b 1.412 anvisning beskrivelse køling IN G R Ø H PL AR SE KS EM 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-22

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Mer om C Et eksempel til (med diverse forklaringer) Representasjon av tegn og logiske verdier Vektorer Statusverdi Innhenting av definisjoner Inkrementering og dekrementering av variable for-setningen

Detaljer

høring ventilation b 1.430 anvisning beskrivelse 2014-10-13

høring ventilation b 1.430 anvisning beskrivelse 2014-10-13 høring 2014-10-13 b 1.430 anvisning beskrivelse ventilation IN G R Ø H PL AR SE KS EM høring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s.

Attraktiv hele livet Øv te ig. s p la. k jo ld. H ålo g. ar H. S j. S jø. S t ra n d gat a. r bøs K aa. R ikar d. To rv. pla s. å b u Hd ou V Ho j ø u o y u b b h h Ø L u b b d o Hu B x F o d o d F c h u u d BYOM O EKEJO o f o du d u bo d u L Jo jo o d M Å T op fo Hd u jo d p y F å H b V T o d æ H F hu ø Vdu. H E B j K : ø, b,

Detaljer

Velkommen til INF2100

Velkommen til INF2100 Kursopplegg Velkommen til INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? Bakgrunn for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering av fremmøte)

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Hva skal jeg snakke om i dag? Digital representasjon dag@ifi.uio.no Hvordan lagre tall tekst bilder lyd som bit i en datamaskin Hvordan telle binært? Binære tall For å bruke bit (0 og 1) som tall, må vi

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

Handi-Lift EA7 Målskjema

Handi-Lift EA7 Målskjema Handi-Lift EA7 Målskjema Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon (arb.):

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati

Søknad om økonomisk støtte til studentdemokrati Til: Velferdstinget i Osl g Akershus Fra: Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl Osl, 19/09-2012 Søknad m øknmisk støtte til studentdemkrati Generelt m Studentrådet Studentrådet ved Plitihøgsklen i Osl er

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder mrådekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder E18 30.04.12 Implementering GMTND GMWEE GMFAG E17 05.10.11 Implementering GMTND GMWEE GMFAG A16 24.08.11 For kommentar GMTND GMWEE GMFAG E15 25.05.11

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75 BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Testobservator for kjikvadrattester

Testobservator for kjikvadrattester ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 11: Anvendelser av kjikvadratfordelingen: Kjikvadrattester Situasjon: Et tilfeldig utvalg av n individer er trukket

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer