Forord. Solveig Osborg Ose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Solveig Osborg Ose"

Transkript

1

2

3

4

5 F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb Såv J W. Lpp h væ pj jmfø f vju y. H h å v m u f pøuø. U h h v f v pj v. Tu fbh IA-vmh. Rpp f på m j b f vå fupp v b m IA-v. I u v p 2013 b pp "Oppfø v ym fu m? Oppføp, mø, pp, j" fm, m hvpp f vu v IAv b pub 3. ju U H. Høyh S byå (SSB) fj f v pj. E u fø pp u væ f, pp v m vå. D y f IA-, m v h b på, v mp, må jø b h på f vb. U jbb, jm u æm f hu b v æ mp u øp v v. I h hu f fø j b yfvæ mm. f vmh uv. Tu U SSB f væ b å pj. V å vå p f v b vju, m h bv u pøjmuø. Nj Kh f NAV Abv, v Abv, p f vmh m h væ v by. Ab- vf h væ mbp. Pj b f f fø u m vju v u u fmj m bu v u. V f u f m å jø y u m vju, m f. Sv Ob O f, Thm, 24. pmb

6 2

7 Ih pp SAMMENDRAG 5 1 BAKGRUNN OM EVALUERINGEN OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD OPPRETTELSE AV NASJONAL KOORDINERINGSENHET FOR NAV ARBEIDSLIVSSENTER TIDLIGERE FORSKNING OG EVALUERINGER OM TILRETTELEGGING OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 10 2 METODISK TILNÆRMING DOKUMENTGJENNOMGANG SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSER INTERVJU INTERVJU MED VIRKSOMHETS- OG ENHETSLEDERE INTERVJU MED SEKS NAV ARBEIDSLIVSSENTER INTERVJU MED PERSONER I ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET SENTRALT REGISTERDATA GODKJENNINGER 19 3 KJENNETEGN VED VIRKSOMHETENE SOM FÅR TILRETTELEGGINGSTILSKUDD GENERELT OM SYSSELSETTINGSMØNSTERET I NORGE KJENNETEGN VED IA-VIRKSOMHETER KJENNETEGN VED VIRKSOMHETER SOM MOTTAR TILRETTELEGGINGSTILSKUDD NÆRING SEKTOR GEOGRAFI VIRKSOMHETENS STØRRELSE OM VIRKSOMHETEN ER PRIORITERT FOR INNSATS FRA NAV SYKEFRAVÆRSNIVÅ KJØNNS- OG ALDERSSAMMENSETNING KJENNETEGN MED VIRKSOMHETER SOM FÅR GRUPPETILSKUDD ELLER INDIVIDTILSKUDD NÆRING SEKTOR GEOGRAFI VIRKSOMHETENS STØRRELSE SYKEFRAVÆRSNIVÅ ALDERS- OG KJØNNSSAMMENSETNING OPPSUMMERING 47 4 ERFARINGER MED OG EFFEKTER AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD INNLEDNING KJENNETEGN VED VIRKSOMHETENE SOM SØKER OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD ERFARINGER MED ULIKE TYPER TILRETTELEGGINGSTILTAK ERFARINGER FRA VIRKSOMHETENE ERFARINGER FRA NAV ARBEIDSLIVSSENTER ERFARINGER I ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET OG KOORDINERINGSENHETEN 74 3

8 4.3.4 OPPSUMMERING BETYDNINGEN AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR SYKEFRAVÆR OG UFØREYTELSER/ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER INNLEDNING RESULTATER EFFEKTEN AV KOMBINASJON AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD OG ANDRE TILTAK/ ANNEN TYPE INNSATS INNLEDNING BRUK AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD OG ANNEN INNSATS I VIRKSOMHETENE KRAV OM EGENFINANSIERING/ EGENINNSATS OG MÅL - OG HANDLINGSPLAN LEDERFORANKRING VIRKSOMHETENES KJENNSKAP TIL OG MOTIVASJON FOR Å SØKE OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD RÅDGIVERNE VED ARBEIDSLIVSSENTRENE OG DERES ROLLE 85 5 DISKUSJON INNLEDNING STATLIGE OVERFØRINGER TIL OFFENTLIG SEKTOR INDIVID ELLER GRUPPE TILRETTELEGGINGSTILSKUDD ELLER DRIFTSTILSKUDD STANDARDISERING ELLER FLEKSIBILITET HELSE- OG SOSIALTJENESTER ARBEIDSLIVSSENTER ELLER NAV-KONTOR IA-VIRKSOMHETER OG ANDRE EVALUERING AV EFFEKTEN AV TILSKUDDET AVSLUTNING OG KONKLUSJON 93 REFERANSER 95 4

9 Smm D b 2012 f 239 m u på upp (23 p) v (77 p). D j ub f NAV vmh. D u bf m h få u. M v bf hø mm f j, u j f m h få u. Kmmu m v hvp v m (54 p), m ff m j. V f ppmmh m yfvæ yfvæu bv, my v jmfø u ø m u f NAV. Vmh pp m m mpv å y f bvh, ppæ, å v f fby ppfø v ym æm f å p æh mm bv b. D vmh m h m u m h pv ff på yfvæ på vvå, m v ff på upp- ymvå. Av j b vm NAV, u m vmh pø m. B v muf v m pø m m v f. Gupp v f ø u ppæ. E f v v NAV Abv m m u fu, v m å h fbp. G v f fh m påv yh, f på yfvæ. R v yfvæ høy vmh m m u. Nå v f ø på vmh ( ),, æ fy fb vmh m få u, jm h pp høy yfvæ m få u. D f u vmh m høy yfvæ m få u, jf. j m. Vå uø b vmh Abv v å f m m u h ff på yfvæ på vvå (b.. bu v v). V f vj f fy fy m hy hv v mm f u m å v upp, fj hv m y m bu v u, å fj på hv Abv jbb m vmh. Nj h f NAV Abv h på b m ym f å Abv v j. Må å h p, v m vmh. Vå uø v f jå b fø h å må. Ru f vå uø u f å u m u m u hø hjmm, bø uø v, Abv. Tu, u f v, upu å uø v NAV-, m p m v v Abv, m fu å u 5

10 v v m vmh. Sm v 42 p v v Abv y bu f my på bh v ø m u v. Du v v u m bu v h ø p , Abv f m ø hv m v. D b y ø fu på ppfø v p m b ym, jf Abv bv m fmm fu NAV-j f b på ymvå, m NAV- b på vvå. I f v 70 p v på Abv b f å v v f v upp. V m f u f å u m u bø v å b vm uø v NAV- m upu h vfu vmh. Sm um v f NAV Abv u f å mm vmh b, m j h på uppvå. M fu v ppv m m ø mb mm NAV Abv NAV-, væ mu m mb å u u. D vj m h u NAV Abv, m u f f f f vmh, v u væ NAV fm hå m vu u ( mb m NAV Abv), m p (30-40 p) b fbh upp v NAV Abv. D v u væ b, h å NAV vm på vvå. Om fu, må mm jø. T bø yv jø v ymf j f. D må å u m u vfø. I by u f å pp ym uu mmu. 6

11 1 Bu 1.1 Om vu Upu f vu v Ab- vf ø m up m u bu v u m b vm, m p v på fj mm ff v v upp. Evu v y f pbm m pp by pp u: 1. Kj v vmh m by v vu upp yp bj f bh vmh ø yfvæ mm jømm uvå m vmh p f f NAV 2. Hv yp m by f y yp upp yp v vmh bu f v v yp ø u å jmfø f - æ hv/hvv bu v vm å vmh pm IA-b. NAV- bu f v v yp m vf vmh f. 3. By v u f yfvæ uføy/ bvp 4. Eff v mbj v u / yp, m f mp v f NAV m f/ m vå f v m u m m u å vmh IA-p v f f f v u R v p 1 bv m u v, upu m u. Dm m u p 2. Kp 3 bv pbm 1 (j v vmh m by v vu upp), m pbm 2-4 m p 4. Kp 5 øf u v fu uj. 7

12 1.2 Om u Ff m u (FOR ) f m hjmm v v 28. fbu m fy (Fyv). I hh Ruv Lv m fy 8-7 (ub v Ab- vf) u mu bv f b m bv pph bfh jm øm ø bv. O b b vå 2002 m v fø IA-v hø 2001, h væ fbh IAvmh f ju Tu upu m v, m å y m upp v vmh å f h bhv f mm yp f å f f å b ym ym. Tu å ym f å u f yfvæ. Tu å f by u v b på mm må m f upp. I hh uv bmm ff 3 m p m åp f å u u bå p upp m mm bhv f. Bmm å uj hv u å u ym. D v v vm IA-v pmb på u vå NAV Abv. Tu m øm vm IAv. Tu y b : ppæ u ppæ uf y bupøv (u vvå) u p f bp b b mu på bp f vmh ym b (u vvå) muf v/hjp fby v v ym (u vvå) jøp v j/bhjpm. Tu uø på vvå, m å j m by v f bf f å fby yfvæ. 1 Tu h bfhj (BHT) bv m v p 2650 p 73 u. D vu mf u u h BHT. Tu upu uø v NAV-, m p b v v bv. I m bv m h m vmh, h væ u å h hå m vm (v m f ff). I ff 7 h ø m u, v f v Ab- vf m Ab- vf bmm. Vå uø v fy h fj m 1 D væ åmmh mm f b h bhv f j/ bhjpm. Tu by jøp v j/bhjpm m fyv D u m y u Ff m b

13 hy bh v ø m u. I uø b v bv (æm bv p 3 f) v m m bh v ø m u jø v bv. Ov hvp v p v bv f v, f v NAV fy, m é v jø v NAV Fv. Av må- pbv fy fmå bu v u væ må, b v vmh m høy yfvæ p, f f bu pp. I må- pbv fy 2013 å f.. "[]u ø pp m IA-v må m u yfvæ h uø f bv. Rumm by på må j m jm h å. T m ø pp m vmh v f v ym p. Bu v u væ må, pp på f m bu v u. Eff v u vu fh må m u yfvæ. S vmh m høy yfvæ p f u" (må- pbv fy f 2013,. 11). Tv å må- pbv fy f 2012 "[b]u v u uø, m bv p. Bu v u væ må, pp på f m bu v u. Eff v u vu fh må m u yfvæ. S vmh m høy yfvæ p f u. Fy må mm uy, fhv h fy jm h å" (må- pbv fy f 2012,. 17). 1.3 Opp v Nj Kh f NAV Abv Nj h f NAV Abv (Kh) b pp 4. ju 2011 Ab- vf. D fupp m f ubm (fm p). Kh væ b m f ppfø vuv v NAV bv m j h jvø. E pp f Rvj (2009), m m v, b f Ab- vf m h v f ømy y vf Abv fv v u å j å p h p, m h u. Fy må må bu v u på b må v å f vmh hv u v ø ff. S vmh m høy yfvæ u p, f å få m u v m m b bu. D b vmhpp hv fy må jø f hv jø på u pu. I pp u b hv Abv jø f å vu ff v u, m h u f ppfø v bu. Fy u ub ym f ppfø v ff, b b m å jø f hv p vmh. D h å bf m hv fy bu ømy å m f umb bu v u. I vå vju m Kh b v h h ub u f bh v u f å p. I ub m fu på 9

14 vb; hv m j fø ø m u mm, m vmh, å m ø m v Må- hp vmh. D y u b pøv u vå Ømy v mmy v f u py ym m h væ bu f v bm f å m pbu. D b v på å u j f u f å få b ømy. Kv ømy h å m må å ffv bu v m. 1.4 T f vu m u D fø vu v u m 2004 f ø v bu v u vå 2003 (Kvå O 2004). I vu f m u bu å uf bm, ppæ, bh uy. I v f bu mm m vm. Rpp u m u v vøy f å h uø u yfvæ, f å m på bp. Sm v f v j Rvj uø v NAV f IA-b Tu v v jm (Rvj 2009). Fmå m Rvj fvvj v å vu hv Abv u b m u bv, m v b f, mh y m høy uppå Abv ff v u. I pp b b.. p på by vh fv v u, v m bh v ø f ym bv vu v bu v u. D m Rvj b ø f mh, m å f b uv u p mm m hy hv m f u. Ab- vf h yfmj m bh, m m Rvj uø v m på u m f b vh. I NAV Fy Ab- vf pp h h væ fmj m u v u. D v å hv vu v u på 300 p p v bv v NAV, m Rvj uø 2009 h b ø byå u u. Rvj f m 75 p v IA-vmh j hv få u, hv u å fm f å ø m u. N v vmh m bv v øp. Rvj f m bu v u v buj, vmh m høy fvæ m m u. Rvj v bv u h v å, m h væ vv ufbu v m. Sm v m vmh m høy yfvæ m ø m u. D m Rvj v p f ø bu v u upp. I hh pm v j f u u ub; pm v fø pp fv v u, pp f 2009 v mh f m u, vu v IA-v v fmj m u v. Rpp y å m v m m ø yv v b jmfø å u u, m h ff på yfvæ (Rvj 2009). E Rvj vu v 10

15 v pm fu pp p fø b Ab- vf fv v u, m måppå f u. Sm bv b Nj Kh f NAV Abv pp f V mm b pu m f Ab- vf Kh. I vu v hjpm bv fmå å vmh y my byå y u fh ø (H. 2009). D mm f v fø vu vå v IA-v (O. 2009). I vu m å fm u m bu vm v IA-vm. 61 p v vmh ( v IA-vmh) pp h bu. Av pp 72 p h f m bu v u f å b å fby yfvæ. Tu b bu bå fby f å u f m v b y. M m å ø m u v mp v my umj. Oå p bv p på ø f v f mp. K b vmh v vmh fymmu mmu ø h bu u mm m vmh pv (O. 2009). D f f på på bp. H. (2009) f bv h b up m hjpm, u f vy p f bu v h my mp m bhv hjpm m f. Tjh hjpm v f f bu m j ym, m b m h u fujv bv (yp på ym). Su v b på vju m NAV Hjpm (å pøuø h ), NAV, NAV Abv, bfhj, bv buj. Ty Bå (2011) uø bv b på pøuø på b b, m vju f fm vmh. Rpp upu fm u upp b; fujhmm,, v, b m ppv mvbu, m f u vf vuj. Rpp h å jm v v u f bv m. Ifø pp yfvæ bhv f m på mø mm p f. T f ym, v måbf m v, m v mvbu p f m v. Fu f pøuø y på få v vu bhv, v m v vmh fm p. Lv v pp b ppv vv mm bhv f, ø vv b b. D v ym, jv mbm bppv. I O. (2011) m fm m på mmvå mmu p- mj m f vmh v å. D v p v å få jmfø f u u v b 11

16 v f. F m h å "f". D v h f å m på u v øv. E m vmh h p å f m h bhv f, v v å jø m. D u b upu 90 p f u mmu, hv bå ym, v, upp, h, mmujf, åm fø b vju. I b by pøjm. Su v å v å uy up f m jø m ppfø v ym f å fby y yfvæ h p, m u å p. Lj u ufø v Rfäv (2004) m b muh vu p b, m vh m å b på bp, v ø h f å uy ym b mu. I O. (2012) v øy på b.. m m m m m f få. Abv p v å f hvm v, v m bmjøv m p å f m få bhv f. D f u j bv f m h høy v f bv. D væ m å b vfu, b h m puv, ffv mp, m å h m vmm v mjøbæ på bp. A h y fh, y å væ v pm f å få. V f å m m m pø på bp. E m hb jø ppv h/hu b b m på mvhfu må, øvv m fø b m m ppå bhv. Å væ ø å b, v væ by f bv y pp på vb. D ym m f øv ju jø. Nå m m m, v å pp m b m v. F f v m høy u, / m jbb bj m høy v b, m f h ym h fu ym. D m v u y på f m m vfu f vmh j m m m mv å h f f u v bv. Høy u fb jbb f j u v bv. D å væ f upp ø f f. V h h pp m å jø mf vu v vm y IAv, m v h vu v IA-v ( ) j b IAvmh m bu f m u vm. V j fu h. Ru f hv v vmh uv m h bu u vm v fu 1.1. Sm v fu f m v h bu u f NAV. 37 p v f IA-vmh uv v. Dm v å u f uv vå 12

17 jv, v ø vmh uv h m u m h væ f b IA-vmh (m v p 4 h m hv j IAvmh m u). D å væ p pp å h m u v m h j, h m fm f u. Abpvu m bu vm, h u bv my. D væ vu m vmbu HMS u jø på bp yv y NAV- "Abpvu" 2, m by. T 6 Bhbu f p m py mm 10 Løu 17 H bfhj 20 IA-p (pp- upøvp) 21 Ivu ppfø, v b hb ( v R b) 22 Abpvu 27 Tu f NAV A h bu Fu 1.1 A m h bu u vm, IA-uvy, L. Fu 1.2 v f m u vm. 94 p v m h bu u v h h f m. D f m h å f m, m b p v vmh uv m h pøv. A å m v m h få u f NAV føy m vm, å m. O m m h få u. D yv føy. D pømåb h øvv å få v på bu v vm, æ f uø vå m IA-vmh m p vmh, m f h m på hv vm m bu hv f h m u vm. E uø pv 2 F NAV : "NAV uf fypu pu vu bp. Du få vu hv u ym å f f å b ym, u jpp b ". 13

18 vmh h f yv væ b æm f å vu vm v. F å vu IA-v h m væ å pø v. T Bhbu f p m py mm IA-p (pp- upøvp) H bfhj Løu Ivu ppfø, v b hb ( v R b) Abpvu Tu f NAV pc G Då Fu 1.2 A m h å f m u vm, IA-uvy, L. I fb m pj v jø f KS, h v m f p v 200 mmu. D pu v "T u fø vm/ h ff på mmu yfvævå?" H h v b m IA- u u. Svf v b u. Tb 1.1 T u u h ff på mmu yfvævå? P, uu Fv P J N V T D v 72 p v p føy m u. V mm b f bv h m u p 4. 14

19 2 M æm D f m uf y å vu bu v u. Å hv vmh m få u hv m j, mu å f u jm b. D mu f NAV h v v hvm m få u. D å v å hv f vmh h m u m f v u. D m umu å vu v ff v på yfvæ. F fø y u vmh, y m mf v. D jø mu å f ym ff på yfvæ p m h y v m f. F påv yfvæ på vmhvå v f, m vmh få my b å u ø u. D f v å f ff v u på vmh yfvæ. D å væ v f hvm m ø m u. F mmu v v væ u hv f mp f u yhjm mm mmu ø u. D h m øm, m ubu (hv ffv få ø) m hv høy yfvæ h (O. 2011). D væ h m v yfvæ ø u, m h m høy yfvæ ø u. T u h my m fby. Eff v fby b p v å um, f v å påv f ff, hv m v h j m m h fby. Fby h ff på, æ ff v fby v å må u å fø vmh v. I ppp f vmh h mm vå på yfvæ på pu, m væ væ fj. I b u b f m p ø ff: bu v u fu v uj yfvæ (A), m f B p m. I f C h yv væ øv å bu u, v m å bu v u v v yfvæ. Tf D p vmh m h ø m få v u, m m j bu h j m v yfvæ må. Tb 2.1 Mu uf v bu v u Tu/yfvæ N Ø u yfvæ Få u A B I ø/få u C D I p v å vu ff v bu v u f u f, u å fø vmh v m. V mm b p

20 4.5. U v øv m u f å u m hv u bu (yp u ), hv vmh m p. I vu h v by f NAV SSB, umjm, vju m v bv, vmh m h m u pøjmuø b vmh bv. V h å vju??? D bv æm hv p. 2.1 Dumjm Sm v uø h v å jm fø um: FOR Ff m u 3 Ruv 8-7 (Lv m fy) Tu FOR Ff m fø m u f u v bø m bv 4 "NAV Abv, v hvppv " (Rum). Gj 5. fbu Rpp f Oppføupp Ab- pjp å Rpp f Fupp f IA-v Spøjmuø I pøjmuø m v f v vmh m SINTEF jmfø fb m vu v IA-v , b b.. pømå m u. D m v f uø ppumm p 1.4 f. I fb m vå vu v IA-v vu v u, b jmfø pøjmuø b m v 19 bv. Spøjm b u hv v by -p v h få f Kh. T m pøjm. Sm, m 338 bv uø (vp på 65 p). I f v uø b jmfø b m v Abv v, f å b v bu v um hhv v upp. V b v bv f på hvf f u m jø; m f jp vmh pø, m u v Abv p m hy bu v m, m jp bv få v fø ff uv,. V b v mm å vu f mm v upp p (uø b jmfø hø 2012). Fu på yp h på ff v u y pp f Ab- vf h hvv på pbm vu vu uppu. 3 Rmm f u h bfhj å mm m v f (Kp 2650 P 73 Tu mv.). H bfhj mf v vu. 4 Ff mf v vu, m m umjm m m v f v vå fm vju. 16

21 2.3 Ivju Ivju m vmh- h I upu b f u u 15 vmh f v v m h få u, b på v v f Ab- vf. I v vmh m h få u p , vmh h m yh f å b m vu u vmh h m u p. D 15 uv b v å vju m SINTEF m f m u. Av fm v é vmh å ø å p uø, m h, j fø bå p -p f, væ umu å få vjuv m v vmh m b u u ( bh, bfp mmu). D by v h vju 11 vmh v pp uv på 15, vju uu h m f m u. Uv bå v fm bh ( pv mmu), f mmumj, p DPS. I bh h v vju /y. V p vju v på DPS vju v pu. I mmu h fm bå v j- pjf, pu p- mjf. E fø jm v vju v f v vmh v v må f m u hv v y v (m v v). I må m Ab- vf b v f m v bhv f å uv fu uø, p å j f m u upp. M upu v v u f 2012 v hv 12 vmh m h m ø u upp 2012, fm vmh m h m ø u v. V u fæ hv m m u v m upp vmh v p pp uv. Av 12 m h få m upp 2012, v m p hv vju b jmfø ju uu B v hf, mmumj, mmu yhjm, bymj, yhjm bh. M u 2012 v f vmh m f m, m f m. B fm m h få m v, v m p; yhjm ( u 2012) bh ( u). B vmh ( bh yhjm) h f å m upp. D fmj å m pp. Ifm v vjuuø h væ v p/ jh/v, y/ /uj IA-åv. I h v my fmj m bu v u f m vju m jmfø b pv ff vmh fb m vu v IA-v vu v f ppfø v ym, O., 2013 O., 2013b. V 17

22 u f v u f å få ø b uv m b u å f b m v u ( vv v mmu vmh h j, p). I vu v IA-v fu v 16 IA-vmh m vju bå 2008/ /2013. I 10 v 16 vmh h ø m, få v u f u p ( ). D by v h v vjum f 38 IA-vmh, v m f f ff bv vf Ivju m NAV Abv V h vju åv v bv. På hv h v vu vju m uppvju m åv. Sø på upp v mm. I vju h v b h fmj m åv f m bu v u, j v vmh m få v u, hv yp u, f y u, NAV- bu f, f m, u yp v, by v u f yfvæ. I uv v Abv b b.. hy f p, ø på hv. V ø v å få m m bv m h f m å b v à v ø. D vju b jmfø mm hø Ivju b pp på pp, b y Ivju m p Ab- vf V h å vju p Ab- vf. I vju v pp pbm m h mm fm øv m. I fb m SINTEF vu v IA-v b jmfø fuuppvju m Nj h f NAV Abv hv å f m u b pp. D h v u upj f. D vju b å pp på pp, b y. 2.4 R F Ab- vf f v v v vmh m f ub u p ( m uu), h f p. H v u jumm, bfumm, v, bøp, p, p, up,,, A, uyp fyumm/- v. Ov v hv m b ub hv å hv å b jmfø. Ov mf u j. V b fø f h IA-, m v h få f Ab- vf. D v f v SSB m b på yfvæ f på u jø upp, æ (fmf æ, mmuumm). F yfvæ v, h SSB jumm m øpumm. D jø v b u f vmh. D h øv å b j. Du bu f å f j m 18

23 IA-vmh m m u fh m m u, m p u j (vmh m IA-v). I u (bå v vmh, m fmj f hv v f ), m bfh, v. u p å. På j vå, u vmh, b ppy f SSB fj v bfh I p p fu f b v, m u f vju pøjm p p Gj F u y IA-v IA-vmh, h v h ø NSD f pj. D j må m NSD. D vju ø m j IA-v (O. 2013b) vu v ppfø v ym (O. 2013). D pj j v REK (2011/2045/REK m) f å u vju ym N mfuvp j (NSD) f bå vu v IA-v f ppføpj ( ), u j m å bu f pj. 19

24 20

25 3 Kj v vmh m få u D b 2012 f 239 m u på upp (23 p) v (77 p). D j ub f NAV vmh. D u bf m h få u. M v bf hø mm f j, u j f m h få u. I p v på j v vmh m h m u mm m vmh m h m u. I uø v m fj hv vmh m m u f å jmfø v, vmh m m u f å jmfø upp. V æ på fø f: æ/ f bh vmh ø yfvævå - jømm p f f NAV M upu p f NAV h v b på fmj f SSB, bv v u p 2.4. Rp f NAV v ub v u, h få v u. D v f væ vj hv m bv hv å p v bu pp. D h by f fu. Må m å jø u b v, h væ å få fm fb u m hvm m bu u. Rp v y fmj m vmh, må h f SINTEF m h j b m SSB. F u IA-vmh m m u, mmu IA-vmh. H IA- f fø b mm m fmj m mvmh. D h, bå v vmh, uv puu (v å f 2001) v SSB. SSB h b på fmj m yfvæ på u vå,, j æ, mmuumm. V b å b m å på u u f uvå vmh, m h væ v å få, pmæ f uvå uupp v å få mmb mm vmh. Syv v uvå, mm v mp b vmh, væ y v hv vmh pu 5 D f m IA- 2012, m h m f h h mm m u fumm, å p v u v IA- p ujø vmh. D up u. 21

26 v u v j. Hvv uvå m j v vmh æ, f u. A uv- høyu u væ må på vmhvå, m v yv f hv yp vmh v m. V f uvå æ m æ på j vå (fmf æ). Nå v uø m j æ h mmh m yh f å m u, f v j æ f yfvævå, ø på vmh. V m bv v bm N uv å f å mm. Uv bm påv hv u f på u æ. D v på hv m j IA-vmh fh vmh m h IA-v, fø v å v å på j v vmh m m u. 3.1 G m ymø N I N bm jø, bå Sv Dm. S m m u å jø u bv R & B (2013) f Jb., Sy f på u æ f v m v fu u. Bvf uv 1 By- vmh 1 E, v vj 0 F f 2 Fm jy 5 H- j Iu 4 Ifmj mmuj 2 Jbu, bu f 1 Off mj, fv, f 6 Ov- vvmh 4 P jy 5 T jy, mf 5 Tp 2 Uv Vh, mvpj Kv M Fu 3.1 P v y v m u æ, K: Rb y f SSB. Hv j v y b f h j, m m y ø p på f æ. I "vh, mv-pj" b m m by- vmh u. U mm fm fu v, vh mvpj 52 p v y m. Iu h 76 p m, m by- vmh h 92 p m. I p mmuj 79 p m. 22

27 D b f y mm v, å å. 70 p v y hø pv ff f, m 18 p hø mmu, p p fymmu. 3.2 Kj v IA-vmh V h på hv m j m m u, å IAvmh. I vu v IA-v ( ) å v på IA-vmh IA-vmh u fy, O. 2013b. H v på bfh f u æ. G p bu bfh h ( p 2.4), f bfh, f m m h f jbb, æ mmu. D by p pp fyv f pv mmu å v på bfh h. D h å by h, j å å på bfh h, f p h yfvæ f bfh u f. JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER FEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER ELLERS INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING TRANSPORT OG LAGRING BERGVERKSDRIFT T INDUSTRI ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET OLJE- OG GASSUTVINNING HELSE- OG SOSIALTJENESTER UNDERVISNING OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING A IA Fu 3.2 A v bfh m hø IA-vmh u æ, K: NAV/SSB F fu v v IA-vmh æ høy h- j, uv ff mj. G IA- høy ff v pv. V v på yfvæ IA-vmh mm m vmh u IA-v. 23

28 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 IA I-IA 2,00 1, Fu 3.3 Lm yfvæp vmh m u IA-v, D vmh m h IA-v, h yp v yfvæ m h IA-v. Høy yfvæ yp mvj f å å v (O. 2013b) f u b. A -IA vmh h h yfvæ IAvmh, h m mm b u upp. IA-vmh h f mp høy ø b mm m -IA vmh (b). U f fu v, um m u fbh IA-vmh, f yp h høy yfvæ -IA vmh. M mm å v v å på u. V u på IA-vmh v pp. V fø på j v vmh m m u (3.3), j v vmh hv yp u m (3.4) fø v ppumm fu (3.5). 24

29 3.3 Kj v vmh m m u Næ I fu u v vmh u æ m h få u p 2009 uu N v ju p v IAvmh m h få u hv å. Tb 3.1 A v IA-vmh m h m u, æ m uu BERGVERKSDRIFT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON EEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING HELSE- OG SOSIALTJENESTER INDUSTRI INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING OLJE- OG GASSUTVINNING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER FOR ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING UNDERVISNING VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER T Tb v 12 p v IA-vmh f h- j m h m u fm uu 2012, h ø m pp B vmh uv h hv IA-vmh (høy IA- m v fu 3.2). B h j uv, mm uæ. D h å p v IA-vmh få u å. Tb v v yh f å h m u f vmh u æ. I b b v på bøp m m, å v på hv v u m h å u æ, m f v u mm æ p. 6 D v m f Ab- vf, hø 2012, v m v j m b b på IA- f. H 2012 å j, m v vu fø y v å jø y b SSB få m h 2012 v v v. D mp b p. puu cfm. 25

30 Tb 3.2 A v u m h å u æ m uu BERGVERKSDRIFT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON EEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING HELSE- OG SOSIALTJENESTER INDUSTRI INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING OLJE- OG GASSUTVINNING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER FOR ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING UNDERVISNING VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER T T f bøp * * Ny f Ab- vf v f h 2012 b ub v 238 m u. I p v u h- j, v ø m å IA-vmh h- j. Om v b f 2012, å m v m m å ff mj m m. D å uj v m m å u by- vmh. A u u æ h mmh m ø på u æ. I b v f på p (h m hv bfh, m v høy, æ mmu ) hv æ. Nå å v bh, by jm f hv vmh jm v (uv), m v umm pp v vmh fø b (v). D v hv, h hv vmh uvh v ø. 26

31 Tb 3.3 A u m p, æ, V. E m 2011 uu p BERGVERKSDRIFT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON EEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING HELSE- OG SOSIALTJENESTER INDUSTRI INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING OLJE- OG GASSUTVINNING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER FOR ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING UNDERVISNING VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER T F b v vmh h- j m m m p, v f ø f (26 p ø). V v p 2011 fu f å få b fm b. OLJE- OG GASSUTVINNING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET BERGVERKSDRIFT INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON FEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING TRANSPORT OG LAGRING PRIVATE TJENESTER ELLERS BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER UNDERVISNING INDUSTRI JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING Nj OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING HELSE- OG SOSIALTJENESTER K p Fu 3.4 A u m p, æ, V. 27

32 Hv u æ få v u, m v p, å vh v hv yfvæ. V fø på f mm u S D æ u, v på væ j æ. Hv vmh bå m æ Eh. D fmj m bu vå u, fmj IA-, v m bå - æ. Kb m Eh (SSB h bu u m), æ æm mp u. Fu u v f v IA- på u æ. OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING (11.3%) UNDERVISNING (13.3%) HELSE- OG SOSIALTJENESTER (34.5%) A IA- PRIVATE TJENESTER ELLERS (1.9%) FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING (4.1%) FEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING (2.2%) ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON (1.3%) BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET (3.6%) JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE (0.2%) TRANSPORT OG LAGRING (4.9%) INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON (2.4%) OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET (1.3%) BERGVERKSDRIFT (1.2%) FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET (2.4%) INDUSTRI (8.8%) OLJE- OG GASSUTVINNING (1.5%) VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER (5.1%) pc Pv ff f S fv Kmmu Fymmu Fu 3.5 A v IA-vmh f på æ, D æ æ høh æ v. D æ h- j (mmu j phj hø ), uv (u mmu, vå fymmu høy uv ) ff mj (mmu, fymmu). D mu å f u bu v bå - æ. Nå v på f å æ m m ujø my v f m fmmm. V f på u m u v v. T p b v på æ fu 3.5 v ø på æ, må hv v IA-vmh æ ujø. H- j å å f v hv j bfh IA-vmh. E æ hm, vmh hø pv ff f. Hf h- j ( å m v ff f m mm m pv 28

33 ). D ff f m å mm m pv, b Sby, Luffv, Fvby, T, P, NSB, NRK, Vmp, S Av). I mmu jp upp. N b v yh f å h m u vmh u. E v vmh mmu h få u, m v pv ff f f p v IA-vmh h m u. V å ø v IA-vmh fymmu få u. Tb 3.4 A v IA-vmh m h m u, m uu Pv ff f Kmmu S fv (. RHF HF) Fymmu A I b v v u m å u, b h mm. H v ø fymmu (f få, m få m m ), m mmu bå f m få mmu få ø. Tb 3.5 A v u m h å u m uu Pv ff f Kmmu S fv (. RHF HF) Fymmu T T f bøp Kmmu m v hvp v u, pv få hv j. I 2011 å v u ff. A mmu få ø u h m ø y æ p- mj. I b v h mv, mmu få my p bfh fh. H v å på bfh, å m v h på, h u p væ høy mmu. Sm f æf, v v fu. 29

34 Tb 3.6 A u m p,, V m uu Pv ff f Kmmu S fv (. RHF HF) Fymmu T Fymmu 76 S fv (. RHF HF) 83 Pv ff f 103 Nj 139 Kmmu K p Fu 3.6 A u m p,, V V på u v f æ h- j, ff mj uv. H v v b på 2011-, m v f p. I 2011 m æ mm 76 p v u, h mm 57 p v. Kmmu, f fy f æ m 66 p v u. Tb 3.7 A v u v, /æ, HELSE- OG SOSIALTJENESTER OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING A v u Pv S Fy um Pv 30 A v Kmmu Kmmu S Fy Sum UNDERVISNING T f æ Av h mm/ IA-vmh

35 Pv h- j få 20 p u m h- j, h 12 p v j. S v mm høy v v b b v, f v u p, b 3.8. Tb v m pv hj få fhv v u fh v ujø. Kmmu høy bå p m u. Sæ yfvæ høy p- m, å u å. Tb 3.8 A u m p, /æ, V. Pv Kmmu S fv. Fymmu T (v) H- j Off. Am., fv, f Uv Gf D m fmj m f bh h f p v IA-vmh u. Tb u v m p hv v IA-vmh m h få u u fy. Tb 3.9 A v IA-vmh m h m u, fy Ahu Au-A Buu Fm Hm H Mø Rm N-Tø N Opp O R S Fj Sø-Tø Tm Tm V-A Vf Øf T

36 D v Mø Rm, O S Fj, høy Ahu, Tm, V-A Vf m v på G v u f b u m IA-vmh u v h v yh f å h m u å (p mm fm p). D by Ab- vf h uff v m bu fø v u u bv. Tb u v v u m h å u fy, m må mmh m IA-vmh ø på. D jø v b Tb 3.10 A v u m h å u fy Ahu Au-A Buu Fm Hm H Mø Rm N-Tø N Opp O R S Fj Sø-Tø Tm Tm V-A Vf Øf T T f bøp F b 3.11 v O v å v på f u IA-vmh. E Buu jv v, m vj f å å fy. 32

37 Tb 3.11 A u m p IA-, fy, V Ahu Au-A Buu Fm Hm H Mø Rm N-Tø N Opp O R S Fj Sø-Tø Tm Tm V-A Vf Øf T F fu u v p IA- vmh u fy 2011, m å h vj f å å, m u v O Buu m v hv å. O Buu R Hm Sø-Tø H S Fj T Tm Vf N Ahu Mø Rm Au-A Tm Opp N-Tø V-A Øf Fm K p Fu 3.7 A u m p, fy, V 33

38 Tu v få f u f y IA-vmh p fy, IA-vmh h m j f å h få u p, uvh v fy. Sæ O v IA-, må bå u f vmh, m å u f. Buu å v v. D pømå m f v u v å fy m høy yfvæ. I fu h v mm fmj m u p IA- yfvæ. D v mmh, m ym høy yfvæ m u p IA-. Øf Fm h høy yfvæ få m m. R O h v yfvæ få m m ,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 A u m p IA- Syfvæ Fu 3.8 A u m p yfvæp, fy, V Vmh ø F IA- v v vmh b IA-vmh ø, fu u Ov 250 Fu 3.9 A y IA-vmh ø på vmh 34

39 Fu f v å u 40 p v IA-vmh m b vmh m v 250. G v vmh m å Smbv b IA-vmh. Sm v b u, v å få u f vmh m D å øupp f IA-vmh m h få u. D å v v IA-vmh m fæ 20 m få u, h j m hv vmh NAV Abv yp h m. Tb 3.12 A v IA-vmh m h m u, ø på vmh Ov T I b v v m v yh f å h få u f må vmh, å 40 p v u vmh. D f m må vmh v 70 p v IA-vmh IA- h u 20. D f mp mmu h. Tb 3.13 A v u m h å vmh m u ø Ov T T D u å væ vmh p ø, h mv. D å må h m få m u p, m yv m m å. 35

40 Tb 3.14 A u m p, vmh upp ø, V Ov T B mm y fm fu Ov Nj K p Fu 3.10 A u m p vmh v u ø, V Om vmh p f f NAV V h m f f Ab- vf m h v vmh m NAV "p vmh". D u å væ v IAvmh f IA- (88 p). F b u v vmh m få u p vmh. D mu b "p" jm å få u, m h v få uø. Tb 3.15 Bøp v u m å p vmh ( ) I p P T A p D å my m å u m u å vmh m p v NAV. V å å v å uø m vmh m få 36

41 u, å h høy yfvæ, upu u å h, m v um f å b vu f m vmh m p uf m p v NAV Syfvævå I fu u h v upp vmh upp, m h få u p m h få I u Tu Fu 3.11 Lm yfvæp b m h m u m h m u V D f høy yfvæ vmh m h m u. E j v m m u h jm 1,5 pp høy yfvæp m m u. Om v f ø,, æ fy fb vmh m få u jm h pp høy yfvæ m få u. D f u vmh m høy yfvæ m få u, jf. j. E jm høy yfvæ f m få u v by vmh m få u h høy yfvæ. I fu u h v f vmh hv høy yfvæ h. 37

42 A vmh fvæupp Vmh u u Vmh m u % % % % % 11.5%+ Fu 3.12 Lm yfvæp ( p f hv vmh), p, vmh. F fu v vmh m h få u m h yfvæ u 1,25 p. D å v få v m h få u m h m yfvæ u 3,6 p p. D å u f å u vmh m v yfvæ æ. B m høy yfvæ (v 8,75 p m yfvæ), v 40 p v m h få u h å høy yfvæ. M v å 20 p v vmh m få u, h høy yfvæ. D væ m u, m v v m j u b IA-vmh. V u m vmh m v yfvæ få u, m v vmh m h få u, h høy yfvæ Kjø- mm Kjø- mm vmh fb m u v b. F yfvæ høy b v æ, v ø v jm by høy yfvæ, m m v h, høy yh f å m u. V h b f yfvæ h, på v vmh m h få u fh vmh m h få u. F fu u v m h få u h by ø v vmh m h få u p. Sm f yfvæ, h v h upp vmh m h få u p , m h få øp v mm p. 38

43 A v h å vmh m h få u, m ø v vmh m h m u. Fj m høy v b m m u, fv m å f æ, m b v m I u H få u Fu 3.13 A v b, vh v m h m u Nå v på m yfvæ, h b høy yfvæ. Vmh m høy b v f jm h høy yfvæ m v. D j f væ v å v fj v 55 å fh å få u, fu. Næ m høy pmææ, uv ff mj. 25,0 20,0 15,0 10,0 I u Tu 5,0 0,0 Fu 3.14 A v 55 å, vh v m h m u. Kjø- mm f væ hv vmh m få my um ( p 3.3.1). 39

44 3.4 Kj m vmh m få uppu vu I p jø v mm m f p, f å uø hv m j vmh m få uppu vu. I f NAV f pf f u, : vu upp D væ m v vmh m m m ub, f bu bå vu uppu. Nå b p øv å ub på vmh. V h f m v "Ivu/upp" f vmh m h m b yp u. Tb 3.16 Typ Å Ivu Gupp- Ivu/ upp Sum T f T Sm v b v, v u m å v ø, m ø fåp. T v fu u. Sm v, fyv vj. D (ø v ) b.. y v u f pøjmuø b v Abv. H 70 p v åv bv b f å v v f v upp. 40

45 Ivu Gupp Ivu/upp Fu 3.15 Bøp yp u å, (uu) Gjm vju pøjm m v mm b p, f v f på ø bu v v fy. F v v Abv m h mm m vmh v ø bu bfhj v, p u jmfø v mø. D m mø ø fu på, fpø m u, æ på vvå. L v å h væ ø ø y v v. N m å ø by på v væ v v v ju v m ppfø v ym. D m v h j hv f vmh ø m v. T ppfø, vv ym h fø f bv fø vmh, b h m y. D v å v m mf m m bvj. V f v u f IA-vu vmh (O., 2013b). Abv h f v uv, f f h m "f" vmh m v jø u pj. 7 Pp. 89 L ( ) E bmjøv fyv mv. ( ppfø j v bu på v v b ym) 41

46 3.4.1 Næ Fu 3.16 Pv f v u u yp u, æ

47 F fu v uv f u uyp u æupp. D høy u vu æ. V å uv æ vv v v, m å by- vmh. I ff mj c. my jv f b S I fu 3.16 v på f v u yp u u. V y fj vmh ø m b yp u. D h mmh m ø på vmh. J ø vmh, j høy yh f h m f yp u. Fu 3.17 Pv f v u u yp u v h m,

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Balansert målstyring: Teori, metode og case

Balansert målstyring: Teori, metode og case Bll G lvvm Nw My f Dfc 1: Lf f u! 2: Th wl w c bu yu lf-m. Th wl wll xpc yu ccmplh mh BEFORE yu fl bu yulf. 3: Yu wll NOT m $40.000 y h u f hh chl. Yu w b vc-p wh c ph ul yu bh. 4: If yu h yu ch uh, w

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Havet, døden og kjærligheten

Havet, døden og kjærligheten T m b V A Jk b A V B pp P C B p K C Hck C Jkh u C k E u L E J. A k F uk G G Wæ u G vk Ø H F H S p H H.Wæ Sb H h c I Z -N S Iv v f u b k. 9 5. N T J Th u J Kb K L u K Schu h p K S v L-O å.w L E Yum M v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Liv Sannes Rådgiver/utreder, Samfunnspolitisk avdeling, LO 22.3.21 side 1 8 7 6 5 4 3 2 1 78 78 Sysselsettingsandel

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard Hallingtinget 26.10.2012 Hallingdal sentralt i Sør-Norge Fv50 Rv52 Rv7 Flå Transportkorridor 5 Konsetptvalutgreiing (KVU) for Ringeriksbanen er skrinnlagt. Ei vidareføring av KVU-arbeidet for Ringeriksbanen

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK 00B Uge 41 2014 BHK BHK BHK LB SBT LB SBT LB SBT LB SBT IKK BHK KSJ BHK IKK BHK KSJ BHK IKK BHK 00A Uge 41 2014 MG SBT MG SBT MG SBT MG SBT IKK BHK AMB BHK IKK BHK AMB BHK IKK BHK 01A Uge 41 2014 EB/HLM

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag Wenche sitt forslag bygger på at alle forkortelser begynner med henvisning til hovedformål: Forslag for hovedformål: B - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur F - Forsvaret/militæret

Detaljer

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Stig Winge og Bodil Mostue, Direktoratet for arbeidstilsynet Hans Magne Gravseth, NOA/Statens arbeidsmiljøinstitutt Datagrunnlag Arbeidstilsynets register

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Resultater t fra evalueringen

Resultater t fra evalueringen Resultater t fra evalueringen av IA-avtalen Helsefremmende arbeidsplasser 2009 samhandling gir resultater 23. september SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Gruppe for arbeid og helse Dr.polit

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

SINTEFs evaluering av IA-avtalen

SINTEFs evaluering av IA-avtalen SINTEFs evaluering av IA-avtalen IA-gruppen 18.12.09, Universitetet i Bergen Ingvild Eikeland, NAV Arbeidslivssenter Hordaland Datagrunnlag Intervjuer Partene: LO, YS, Akademikerne, NHO, HSH, SPEKTER,

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Matrikkelinformasjon i GIS analyser. Elisabeth Bergstrøm, Virksomhet Geomatikk

Matrikkelinformasjon i GIS analyser. Elisabeth Bergstrøm, Virksomhet Geomatikk Matrikkelinformasjon i GIS analyser Elisabeth Bergstrøm, Virksomhet Geomatikk Adresse inngang til kartet http://kart.fredrikstad.kommune.no/kartklient/internet/fredrikstad/klient/ Datagrunnlag i analyser

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på 12 måneder?

Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på 12 måneder? Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på måneder? Av Jørn Handal SaMMENDRAG Fra 0 til 09 var det sterk økning i antall personer som gikk ut sykepengeperioden på måneder. I 09 gikk 5 00 personer

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer