Forord. Solveig Osborg Ose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Solveig Osborg Ose"

Transkript

1

2

3

4

5 F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb Såv J W. Lpp h væ pj jmfø f vju y. H h å v m u f pøuø. U h h v f v pj v. Tu fbh IA-vmh. Rpp f på m j b f vå fupp v b m IA-v. I u v p 2013 b pp "Oppfø v ym fu m? Oppføp, mø, pp, j" fm, m hvpp f vu v IAv b pub 3. ju U H. Høyh S byå (SSB) fj f v pj. E u fø pp u væ f, pp v m vå. D y f IA-, m v h b på, v mp, må jø b h på f vb. U jbb, jm u æm f hu b v æ mp u øp v v. I h hu f fø j b yfvæ mm. f vmh uv. Tu U SSB f væ b å pj. V å vå p f v b vju, m h bv u pøjmuø. Nj Kh f NAV Abv, v Abv, p f vmh m h væ v by. Ab- vf h væ mbp. Pj b f f fø u m vju v u u fmj m bu v u. V f u f m å jø y u m vju, m f. Sv Ob O f, Thm, 24. pmb

6 2

7 Ih pp SAMMENDRAG 5 1 BAKGRUNN OM EVALUERINGEN OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD OPPRETTELSE AV NASJONAL KOORDINERINGSENHET FOR NAV ARBEIDSLIVSSENTER TIDLIGERE FORSKNING OG EVALUERINGER OM TILRETTELEGGING OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 10 2 METODISK TILNÆRMING DOKUMENTGJENNOMGANG SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSER INTERVJU INTERVJU MED VIRKSOMHETS- OG ENHETSLEDERE INTERVJU MED SEKS NAV ARBEIDSLIVSSENTER INTERVJU MED PERSONER I ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET SENTRALT REGISTERDATA GODKJENNINGER 19 3 KJENNETEGN VED VIRKSOMHETENE SOM FÅR TILRETTELEGGINGSTILSKUDD GENERELT OM SYSSELSETTINGSMØNSTERET I NORGE KJENNETEGN VED IA-VIRKSOMHETER KJENNETEGN VED VIRKSOMHETER SOM MOTTAR TILRETTELEGGINGSTILSKUDD NÆRING SEKTOR GEOGRAFI VIRKSOMHETENS STØRRELSE OM VIRKSOMHETEN ER PRIORITERT FOR INNSATS FRA NAV SYKEFRAVÆRSNIVÅ KJØNNS- OG ALDERSSAMMENSETNING KJENNETEGN MED VIRKSOMHETER SOM FÅR GRUPPETILSKUDD ELLER INDIVIDTILSKUDD NÆRING SEKTOR GEOGRAFI VIRKSOMHETENS STØRRELSE SYKEFRAVÆRSNIVÅ ALDERS- OG KJØNNSSAMMENSETNING OPPSUMMERING 47 4 ERFARINGER MED OG EFFEKTER AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD INNLEDNING KJENNETEGN VED VIRKSOMHETENE SOM SØKER OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD ERFARINGER MED ULIKE TYPER TILRETTELEGGINGSTILTAK ERFARINGER FRA VIRKSOMHETENE ERFARINGER FRA NAV ARBEIDSLIVSSENTER ERFARINGER I ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET OG KOORDINERINGSENHETEN 74 3

8 4.3.4 OPPSUMMERING BETYDNINGEN AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR SYKEFRAVÆR OG UFØREYTELSER/ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER INNLEDNING RESULTATER EFFEKTEN AV KOMBINASJON AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD OG ANDRE TILTAK/ ANNEN TYPE INNSATS INNLEDNING BRUK AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD OG ANNEN INNSATS I VIRKSOMHETENE KRAV OM EGENFINANSIERING/ EGENINNSATS OG MÅL - OG HANDLINGSPLAN LEDERFORANKRING VIRKSOMHETENES KJENNSKAP TIL OG MOTIVASJON FOR Å SØKE OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD RÅDGIVERNE VED ARBEIDSLIVSSENTRENE OG DERES ROLLE 85 5 DISKUSJON INNLEDNING STATLIGE OVERFØRINGER TIL OFFENTLIG SEKTOR INDIVID ELLER GRUPPE TILRETTELEGGINGSTILSKUDD ELLER DRIFTSTILSKUDD STANDARDISERING ELLER FLEKSIBILITET HELSE- OG SOSIALTJENESTER ARBEIDSLIVSSENTER ELLER NAV-KONTOR IA-VIRKSOMHETER OG ANDRE EVALUERING AV EFFEKTEN AV TILSKUDDET AVSLUTNING OG KONKLUSJON 93 REFERANSER 95 4

9 Smm D b 2012 f 239 m u på upp (23 p) v (77 p). D j ub f NAV vmh. D u bf m h få u. M v bf hø mm f j, u j f m h få u. Kmmu m v hvp v m (54 p), m ff m j. V f ppmmh m yfvæ yfvæu bv, my v jmfø u ø m u f NAV. Vmh pp m m mpv å y f bvh, ppæ, å v f fby ppfø v ym æm f å p æh mm bv b. D vmh m h m u m h pv ff på yfvæ på vvå, m v ff på upp- ymvå. Av j b vm NAV, u m vmh pø m. B v muf v m pø m m v f. Gupp v f ø u ppæ. E f v v NAV Abv m m u fu, v m å h fbp. G v f fh m påv yh, f på yfvæ. R v yfvæ høy vmh m m u. Nå v f ø på vmh ( ),, æ fy fb vmh m få u, jm h pp høy yfvæ m få u. D f u vmh m høy yfvæ m få u, jf. j m. Vå uø b vmh Abv v å f m m u h ff på yfvæ på vvå (b.. bu v v). V f vj f fy fy m hy hv v mm f u m å v upp, fj hv m y m bu v u, å fj på hv Abv jbb m vmh. Nj h f NAV Abv h på b m ym f å Abv v j. Må å h p, v m vmh. Vå uø v f jå b fø h å må. Ru f vå uø u f å u m u m u hø hjmm, bø uø v, Abv. Tu, u f v, upu å uø v NAV-, m p m v v Abv, m fu å u 5

10 v v m vmh. Sm v 42 p v v Abv y bu f my på bh v ø m u v. Du v v u m bu v h ø p , Abv f m ø hv m v. D b y ø fu på ppfø v p m b ym, jf Abv bv m fmm fu NAV-j f b på ymvå, m NAV- b på vvå. I f v 70 p v på Abv b f å v v f v upp. V m f u f å u m u bø v å b vm uø v NAV- m upu h vfu vmh. Sm um v f NAV Abv u f å mm vmh b, m j h på uppvå. M fu v ppv m m ø mb mm NAV Abv NAV-, væ mu m mb å u u. D vj m h u NAV Abv, m u f f f f vmh, v u væ NAV fm hå m vu u ( mb m NAV Abv), m p (30-40 p) b fbh upp v NAV Abv. D v u væ b, h å NAV vm på vvå. Om fu, må mm jø. T bø yv jø v ymf j f. D må å u m u vfø. I by u f å pp ym uu mmu. 6

11 1 Bu 1.1 Om vu Upu f vu v Ab- vf ø m up m u bu v u m b vm, m p v på fj mm ff v v upp. Evu v y f pbm m pp by pp u: 1. Kj v vmh m by v vu upp yp bj f bh vmh ø yfvæ mm jømm uvå m vmh p f f NAV 2. Hv yp m by f y yp upp yp v vmh bu f v v yp ø u å jmfø f - æ hv/hvv bu v vm å vmh pm IA-b. NAV- bu f v v yp m vf vmh f. 3. By v u f yfvæ uføy/ bvp 4. Eff v mbj v u / yp, m f mp v f NAV m f/ m vå f v m u m m u å vmh IA-p v f f f v u R v p 1 bv m u v, upu m u. Dm m u p 2. Kp 3 bv pbm 1 (j v vmh m by v vu upp), m pbm 2-4 m p 4. Kp 5 øf u v fu uj. 7

12 1.2 Om u Ff m u (FOR ) f m hjmm v v 28. fbu m fy (Fyv). I hh Ruv Lv m fy 8-7 (ub v Ab- vf) u mu bv f b m bv pph bfh jm øm ø bv. O b b vå 2002 m v fø IA-v hø 2001, h væ fbh IAvmh f ju Tu upu m v, m å y m upp v vmh å f h bhv f mm yp f å f f å b ym ym. Tu å ym f å u f yfvæ. Tu å f by u v b på mm må m f upp. I hh uv bmm ff 3 m p m åp f å u u bå p upp m mm bhv f. Bmm å uj hv u å u ym. D v v vm IA-v pmb på u vå NAV Abv. Tu m øm vm IAv. Tu y b : ppæ u ppæ uf y bupøv (u vvå) u p f bp b b mu på bp f vmh ym b (u vvå) muf v/hjp fby v v ym (u vvå) jøp v j/bhjpm. Tu uø på vvå, m å j m by v f bf f å fby yfvæ. 1 Tu h bfhj (BHT) bv m v p 2650 p 73 u. D vu mf u u h BHT. Tu upu uø v NAV-, m p b v v bv. I m bv m h m vmh, h væ u å h hå m vm (v m f ff). I ff 7 h ø m u, v f v Ab- vf m Ab- vf bmm. Vå uø v fy h fj m 1 D væ åmmh mm f b h bhv f j/ bhjpm. Tu by jøp v j/bhjpm m fyv D u m y u Ff m b

13 hy bh v ø m u. I uø b v bv (æm bv p 3 f) v m m bh v ø m u jø v bv. Ov hvp v p v bv f v, f v NAV fy, m é v jø v NAV Fv. Av må- pbv fy fmå bu v u væ må, b v vmh m høy yfvæ p, f f bu pp. I må- pbv fy 2013 å f.. "[]u ø pp m IA-v må m u yfvæ h uø f bv. Rumm by på må j m jm h å. T m ø pp m vmh v f v ym p. Bu v u væ må, pp på f m bu v u. Eff v u vu fh må m u yfvæ. S vmh m høy yfvæ p f u" (må- pbv fy f 2013,. 11). Tv å må- pbv fy f 2012 "[b]u v u uø, m bv p. Bu v u væ må, pp på f m bu v u. Eff v u vu fh må m u yfvæ. S vmh m høy yfvæ p f u. Fy må mm uy, fhv h fy jm h å" (må- pbv fy f 2012,. 17). 1.3 Opp v Nj Kh f NAV Abv Nj h f NAV Abv (Kh) b pp 4. ju 2011 Ab- vf. D fupp m f ubm (fm p). Kh væ b m f ppfø vuv v NAV bv m j h jvø. E pp f Rvj (2009), m m v, b f Ab- vf m h v f ømy y vf Abv fv v u å j å p h p, m h u. Fy må må bu v u på b må v å f vmh hv u v ø ff. S vmh m høy yfvæ u p, f å få m u v m m b bu. D b vmhpp hv fy må jø f hv jø på u pu. I pp u b hv Abv jø f å vu ff v u, m h u f ppfø v bu. Fy u ub ym f ppfø v ff, b b m å jø f hv p vmh. D h å bf m hv fy bu ømy å m f umb bu v u. I vå vju m Kh b v h h ub u f bh v u f å p. I ub m fu på 9

14 vb; hv m j fø ø m u mm, m vmh, å m ø m v Må- hp vmh. D y u b pøv u vå Ømy v mmy v f u py ym m h væ bu f v bm f å m pbu. D b v på å u j f u f å få b ømy. Kv ømy h å m må å ffv bu v m. 1.4 T f vu m u D fø vu v u m 2004 f ø v bu v u vå 2003 (Kvå O 2004). I vu f m u bu å uf bm, ppæ, bh uy. I v f bu mm m vm. Rpp u m u v vøy f å h uø u yfvæ, f å m på bp. Sm v f v j Rvj uø v NAV f IA-b Tu v v jm (Rvj 2009). Fmå m Rvj fvvj v å vu hv Abv u b m u bv, m v b f, mh y m høy uppå Abv ff v u. I pp b b.. p på by vh fv v u, v m bh v ø f ym bv vu v bu v u. D m Rvj b ø f mh, m å f b uv u p mm m hy hv m f u. Ab- vf h yfmj m bh, m m Rvj uø v m på u m f b vh. I NAV Fy Ab- vf pp h h væ fmj m u v u. D v å hv vu v u på 300 p p v bv v NAV, m Rvj uø 2009 h b ø byå u u. Rvj f m 75 p v IA-vmh j hv få u, hv u å fm f å ø m u. N v vmh m bv v øp. Rvj f m bu v u v buj, vmh m høy fvæ m m u. Rvj v bv u h v å, m h væ vv ufbu v m. Sm v m vmh m høy yfvæ m ø m u. D m Rvj v p f ø bu v u upp. I hh pm v j f u u ub; pm v fø pp fv v u, pp f 2009 v mh f m u, vu v IA-v v fmj m u v. Rpp y å m v m m ø yv v b jmfø å u u, m h ff på yfvæ (Rvj 2009). E Rvj vu v 10

15 v pm fu pp p fø b Ab- vf fv v u, m måppå f u. Sm bv b Nj Kh f NAV Abv pp f V mm b pu m f Ab- vf Kh. I vu v hjpm bv fmå å vmh y my byå y u fh ø (H. 2009). D mm f v fø vu vå v IA-v (O. 2009). I vu m å fm u m bu vm v IA-vm. 61 p v vmh ( v IA-vmh) pp h bu. Av pp 72 p h f m bu v u f å b å fby yfvæ. Tu b bu bå fby f å u f m v b y. M m å ø m u v mp v my umj. Oå p bv p på ø f v f mp. K b vmh v vmh fymmu mmu ø h bu u mm m vmh pv (O. 2009). D f f på på bp. H. (2009) f bv h b up m hjpm, u f vy p f bu v h my mp m bhv hjpm m f. Tjh hjpm v f f bu m j ym, m b m h u fujv bv (yp på ym). Su v b på vju m NAV Hjpm (å pøuø h ), NAV, NAV Abv, bfhj, bv buj. Ty Bå (2011) uø bv b på pøuø på b b, m vju f fm vmh. Rpp upu fm u upp b; fujhmm,, v, b m ppv mvbu, m f u vf vuj. Rpp h å jm v v u f bv m. Ifø pp yfvæ bhv f m på mø mm p f. T f ym, v måbf m v, m v mvbu p f m v. Fu f pøuø y på få v vu bhv, v m v vmh fm p. Lv v pp b ppv vv mm bhv f, ø vv b b. D v ym, jv mbm bppv. I O. (2011) m fm m på mmvå mmu p- mj m f vmh v å. D v p v å få jmfø f u u v b 11

16 v f. F m h å "f". D v h f å m på u v øv. E m vmh h p å f m h bhv f, v v å jø m. D u b upu 90 p f u mmu, hv bå ym, v, upp, h, mmujf, åm fø b vju. I b by pøjm. Su v å v å uy up f m jø m ppfø v ym f å fby y yfvæ h p, m u å p. Lj u ufø v Rfäv (2004) m b muh vu p b, m vh m å b på bp, v ø h f å uy ym b mu. I O. (2012) v øy på b.. m m m m m f få. Abv p v å f hvm v, v m bmjøv m p å f m få bhv f. D f u j bv f m h høy v f bv. D væ m å b vfu, b h m puv, ffv mp, m å h m vmm v mjøbæ på bp. A h y fh, y å væ v pm f å få. V f å m m m pø på bp. E m hb jø ppv h/hu b b m på mvhfu må, øvv m fø b m m ppå bhv. Å væ ø å b, v væ by f bv y pp på vb. D ym m f øv ju jø. Nå m m m, v å pp m b m v. F f v m høy u, / m jbb bj m høy v b, m f h ym h fu ym. D m v u y på f m m vfu f vmh j m m m mv å h f f u v bv. Høy u fb jbb f j u v bv. D å væ f upp ø f f. V h h pp m å jø mf vu v vm y IAv, m v h vu v IA-v ( ) j b IAvmh m bu f m u vm. V j fu h. Ru f hv v vmh uv m h bu u vm v fu 1.1. Sm v fu f m v h bu u f NAV. 37 p v f IA-vmh uv v. Dm v å u f uv vå 12

17 jv, v ø vmh uv h m u m h væ f b IA-vmh (m v p 4 h m hv j IAvmh m u). D å væ p pp å h m u v m h j, h m fm f u. Abpvu m bu vm, h u bv my. D væ vu m vmbu HMS u jø på bp yv y NAV- "Abpvu" 2, m by. T 6 Bhbu f p m py mm 10 Løu 17 H bfhj 20 IA-p (pp- upøvp) 21 Ivu ppfø, v b hb ( v R b) 22 Abpvu 27 Tu f NAV A h bu Fu 1.1 A m h bu u vm, IA-uvy, L. Fu 1.2 v f m u vm. 94 p v m h bu u v h h f m. D f m h å f m, m b p v vmh uv m h pøv. A å m v m h få u f NAV føy m vm, å m. O m m h få u. D yv føy. D pømåb h øvv å få v på bu v vm, æ f uø vå m IA-vmh m p vmh, m f h m på hv vm m bu hv f h m u vm. E uø pv 2 F NAV : "NAV uf fypu pu vu bp. Du få vu hv u ym å f f å b ym, u jpp b ". 13

18 vmh h f yv væ b æm f å vu vm v. F å vu IA-v h m væ å pø v. T Bhbu f p m py mm IA-p (pp- upøvp) H bfhj Løu Ivu ppfø, v b hb ( v R b) Abpvu Tu f NAV pc G Då Fu 1.2 A m h å f m u vm, IA-uvy, L. I fb m pj v jø f KS, h v m f p v 200 mmu. D pu v "T u fø vm/ h ff på mmu yfvævå?" H h v b m IA- u u. Svf v b u. Tb 1.1 T u u h ff på mmu yfvævå? P, uu Fv P J N V T D v 72 p v p føy m u. V mm b f bv h m u p 4. 14

19 2 M æm D f m uf y å vu bu v u. Å hv vmh m få u hv m j, mu å f u jm b. D mu f NAV h v v hvm m få u. D å v å hv f vmh h m u m f v u. D m umu å vu v ff v på yfvæ. F fø y u vmh, y m mf v. D jø mu å f ym ff på yfvæ p m h y v m f. F påv yfvæ på vmhvå v f, m vmh få my b å u ø u. D f v å f ff v u på vmh yfvæ. D å væ v f hvm m ø m u. F mmu v v væ u hv f mp f u yhjm mm mmu ø u. D h m øm, m ubu (hv ffv få ø) m hv høy yfvæ h (O. 2011). D væ h m v yfvæ ø u, m h m høy yfvæ ø u. T u h my m fby. Eff v fby b p v å um, f v å påv f ff, hv m v h j m m h fby. Fby h ff på, æ ff v fby v å må u å fø vmh v. I ppp f vmh h mm vå på yfvæ på pu, m væ væ fj. I b u b f m p ø ff: bu v u fu v uj yfvæ (A), m f B p m. I f C h yv væ øv å bu u, v m å bu v u v v yfvæ. Tf D p vmh m h ø m få v u, m m j bu h j m v yfvæ må. Tb 2.1 Mu uf v bu v u Tu/yfvæ N Ø u yfvæ Få u A B I ø/få u C D I p v å vu ff v bu v u f u f, u å fø vmh v m. V mm b p

20 4.5. U v øv m u f å u m hv u bu (yp u ), hv vmh m p. I vu h v by f NAV SSB, umjm, vju m v bv, vmh m h m u pøjmuø b vmh bv. V h å vju??? D bv æm hv p. 2.1 Dumjm Sm v uø h v å jm fø um: FOR Ff m u 3 Ruv 8-7 (Lv m fy) Tu FOR Ff m fø m u f u v bø m bv 4 "NAV Abv, v hvppv " (Rum). Gj 5. fbu Rpp f Oppføupp Ab- pjp å Rpp f Fupp f IA-v Spøjmuø I pøjmuø m v f v vmh m SINTEF jmfø fb m vu v IA-v , b b.. pømå m u. D m v f uø ppumm p 1.4 f. I fb m vå vu v IA-v vu v u, b jmfø pøjmuø b m v 19 bv. Spøjm b u hv v by -p v h få f Kh. T m pøjm. Sm, m 338 bv uø (vp på 65 p). I f v uø b jmfø b m v Abv v, f å b v bu v um hhv v upp. V b v bv f på hvf f u m jø; m f jp vmh pø, m u v Abv p m hy bu v m, m jp bv få v fø ff uv,. V b v mm å vu f mm v upp p (uø b jmfø hø 2012). Fu på yp h på ff v u y pp f Ab- vf h hvv på pbm vu vu uppu. 3 Rmm f u h bfhj å mm m v f (Kp 2650 P 73 Tu mv.). H bfhj mf v vu. 4 Ff mf v vu, m m umjm m m v f v vå fm vju. 16

21 2.3 Ivju Ivju m vmh- h I upu b f u u 15 vmh f v v m h få u, b på v v f Ab- vf. I v vmh m h få u p , vmh h m yh f å b m vu u vmh h m u p. D 15 uv b v å vju m SINTEF m f m u. Av fm v é vmh å ø å p uø, m h, j fø bå p -p f, væ umu å få vjuv m v vmh m b u u ( bh, bfp mmu). D by v h vju 11 vmh v pp uv på 15, vju uu h m f m u. Uv bå v fm bh ( pv mmu), f mmumj, p DPS. I bh h v vju /y. V p vju v på DPS vju v pu. I mmu h fm bå v j- pjf, pu p- mjf. E fø jm v vju v f v vmh v v må f m u hv v y v (m v v). I må m Ab- vf b v f m v bhv f å uv fu uø, p å j f m u upp. M upu v v u f 2012 v hv 12 vmh m h m ø u upp 2012, fm vmh m h m ø u v. V u fæ hv m m u v m upp vmh v p pp uv. Av 12 m h få m upp 2012, v m p hv vju b jmfø ju uu B v hf, mmumj, mmu yhjm, bymj, yhjm bh. M u 2012 v f vmh m f m, m f m. B fm m h få m v, v m p; yhjm ( u 2012) bh ( u). B vmh ( bh yhjm) h f å m upp. D fmj å m pp. Ifm v vjuuø h væ v p/ jh/v, y/ /uj IA-åv. I h v my fmj m bu v u f m vju m jmfø b pv ff vmh fb m vu v IA-v vu v f ppfø v ym, O., 2013 O., 2013b. V 17

22 u f v u f å få ø b uv m b u å f b m v u ( vv v mmu vmh h j, p). I vu v IA-v fu v 16 IA-vmh m vju bå 2008/ /2013. I 10 v 16 vmh h ø m, få v u f u p ( ). D by v h v vjum f 38 IA-vmh, v m f f ff bv vf Ivju m NAV Abv V h vju åv v bv. På hv h v vu vju m uppvju m åv. Sø på upp v mm. I vju h v b h fmj m åv f m bu v u, j v vmh m få v u, hv yp u, f y u, NAV- bu f, f m, u yp v, by v u f yfvæ. I uv v Abv b b.. hy f p, ø på hv. V ø v å få m m bv m h f m å b v à v ø. D vju b jmfø mm hø Ivju b pp på pp, b y Ivju m p Ab- vf V h å vju p Ab- vf. I vju v pp pbm m h mm fm øv m. I fb m SINTEF vu v IA-v b jmfø fuuppvju m Nj h f NAV Abv hv å f m u b pp. D h v u upj f. D vju b å pp på pp, b y. 2.4 R F Ab- vf f v v v vmh m f ub u p ( m uu), h f p. H v u jumm, bfumm, v, bøp, p, p, up,,, A, uyp fyumm/- v. Ov v hv m b ub hv å hv å b jmfø. Ov mf u j. V b fø f h IA-, m v h få f Ab- vf. D v f v SSB m b på yfvæ f på u jø upp, æ (fmf æ, mmuumm). F yfvæ v, h SSB jumm m øpumm. D jø v b u f vmh. D h øv å b j. Du bu f å f j m 18

23 IA-vmh m m u fh m m u, m p u j (vmh m IA-v). I u (bå v vmh, m fmj f hv v f ), m bfh, v. u p å. På j vå, u vmh, b ppy f SSB fj v bfh I p p fu f b v, m u f vju pøjm p p Gj F u y IA-v IA-vmh, h v h ø NSD f pj. D j må m NSD. D vju ø m j IA-v (O. 2013b) vu v ppfø v ym (O. 2013). D pj j v REK (2011/2045/REK m) f å u vju ym N mfuvp j (NSD) f bå vu v IA-v f ppføpj ( ), u j m å bu f pj. 19

24 20

25 3 Kj v vmh m få u D b 2012 f 239 m u på upp (23 p) v (77 p). D j ub f NAV vmh. D u bf m h få u. M v bf hø mm f j, u j f m h få u. I p v på j v vmh m h m u mm m vmh m h m u. I uø v m fj hv vmh m m u f å jmfø v, vmh m m u f å jmfø upp. V æ på fø f: æ/ f bh vmh ø yfvævå - jømm p f f NAV M upu p f NAV h v b på fmj f SSB, bv v u p 2.4. Rp f NAV v ub v u, h få v u. D v f væ vj hv m bv hv å p v bu pp. D h by f fu. Må m å jø u b v, h væ å få fm fb u m hvm m bu u. Rp v y fmj m vmh, må h f SINTEF m h j b m SSB. F u IA-vmh m m u, mmu IA-vmh. H IA- f fø b mm m fmj m mvmh. D h, bå v vmh, uv puu (v å f 2001) v SSB. SSB h b på fmj m yfvæ på u vå,, j æ, mmuumm. V b å b m å på u u f uvå vmh, m h væ v å få, pmæ f uvå uupp v å få mmb mm vmh. Syv v uvå, mm v mp b vmh, væ y v hv vmh pu 5 D f m IA- 2012, m h m f h h mm m u fumm, å p v u v IA- p ujø vmh. D up u. 21

26 v u v j. Hvv uvå m j v vmh æ, f u. A uv- høyu u væ må på vmhvå, m v yv f hv yp vmh v m. V f uvå æ m æ på j vå (fmf æ). Nå v uø m j æ h mmh m yh f å m u, f v j æ f yfvævå, ø på vmh. V m bv v bm N uv å f å mm. Uv bm påv hv u f på u æ. D v på hv m j IA-vmh fh vmh m h IA-v, fø v å v å på j v vmh m m u. 3.1 G m ymø N I N bm jø, bå Sv Dm. S m m u å jø u bv R & B (2013) f Jb., Sy f på u æ f v m v fu u. Bvf uv 1 By- vmh 1 E, v vj 0 F f 2 Fm jy 5 H- j Iu 4 Ifmj mmuj 2 Jbu, bu f 1 Off mj, fv, f 6 Ov- vvmh 4 P jy 5 T jy, mf 5 Tp 2 Uv Vh, mvpj Kv M Fu 3.1 P v y v m u æ, K: Rb y f SSB. Hv j v y b f h j, m m y ø p på f æ. I "vh, mv-pj" b m m by- vmh u. U mm fm fu v, vh mvpj 52 p v y m. Iu h 76 p m, m by- vmh h 92 p m. I p mmuj 79 p m. 22

27 D b f y mm v, å å. 70 p v y hø pv ff f, m 18 p hø mmu, p p fymmu. 3.2 Kj v IA-vmh V h på hv m j m m u, å IAvmh. I vu v IA-v ( ) å v på IA-vmh IA-vmh u fy, O. 2013b. H v på bfh f u æ. G p bu bfh h ( p 2.4), f bfh, f m m h f jbb, æ mmu. D by p pp fyv f pv mmu å v på bfh h. D h å by h, j å å på bfh h, f p h yfvæ f bfh u f. JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER FEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER ELLERS INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING TRANSPORT OG LAGRING BERGVERKSDRIFT T INDUSTRI ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET OLJE- OG GASSUTVINNING HELSE- OG SOSIALTJENESTER UNDERVISNING OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING A IA Fu 3.2 A v bfh m hø IA-vmh u æ, K: NAV/SSB F fu v v IA-vmh æ høy h- j, uv ff mj. G IA- høy ff v pv. V v på yfvæ IA-vmh mm m vmh u IA-v. 23

28 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 IA I-IA 2,00 1, Fu 3.3 Lm yfvæp vmh m u IA-v, D vmh m h IA-v, h yp v yfvæ m h IA-v. Høy yfvæ yp mvj f å å v (O. 2013b) f u b. A -IA vmh h h yfvæ IAvmh, h m mm b u upp. IA-vmh h f mp høy ø b mm m -IA vmh (b). U f fu v, um m u fbh IA-vmh, f yp h høy yfvæ -IA vmh. M mm å v v å på u. V u på IA-vmh v pp. V fø på j v vmh m m u (3.3), j v vmh hv yp u m (3.4) fø v ppumm fu (3.5). 24

29 3.3 Kj v vmh m m u Næ I fu u v vmh u æ m h få u p 2009 uu N v ju p v IAvmh m h få u hv å. Tb 3.1 A v IA-vmh m h m u, æ m uu BERGVERKSDRIFT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON EEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING HELSE- OG SOSIALTJENESTER INDUSTRI INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING OLJE- OG GASSUTVINNING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER FOR ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING UNDERVISNING VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER T Tb v 12 p v IA-vmh f h- j m h m u fm uu 2012, h ø m pp B vmh uv h hv IA-vmh (høy IA- m v fu 3.2). B h j uv, mm uæ. D h å p v IA-vmh få u å. Tb v v yh f å h m u f vmh u æ. I b b v på bøp m m, å v på hv v u m h å u æ, m f v u mm æ p. 6 D v m f Ab- vf, hø 2012, v m v j m b b på IA- f. H 2012 å j, m v vu fø y v å jø y b SSB få m h 2012 v v v. D mp b p. puu cfm. 25

30 Tb 3.2 A v u m h å u æ m uu BERGVERKSDRIFT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON EEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING HELSE- OG SOSIALTJENESTER INDUSTRI INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING OLJE- OG GASSUTVINNING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER FOR ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING UNDERVISNING VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER T T f bøp * * Ny f Ab- vf v f h 2012 b ub v 238 m u. I p v u h- j, v ø m å IA-vmh h- j. Om v b f 2012, å m v m m å ff mj m m. D å uj v m m å u by- vmh. A u u æ h mmh m ø på u æ. I b v f på p (h m hv bfh, m v høy, æ mmu ) hv æ. Nå å v bh, by jm f hv vmh jm v (uv), m v umm pp v vmh fø b (v). D v hv, h hv vmh uvh v ø. 26

31 Tb 3.3 A u m p, æ, V. E m 2011 uu p BERGVERKSDRIFT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON EEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING HELSE- OG SOSIALTJENESTER INDUSTRI INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING OLJE- OG GASSUTVINNING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER FOR ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING UNDERVISNING VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER T F b v vmh h- j m m m p, v f ø f (26 p ø). V v p 2011 fu f å få b fm b. OLJE- OG GASSUTVINNING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET BERGVERKSDRIFT INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON FEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING TRANSPORT OG LAGRING PRIVATE TJENESTER ELLERS BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER UNDERVISNING INDUSTRI JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING Nj OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING HELSE- OG SOSIALTJENESTER K p Fu 3.4 A u m p, æ, V. 27

32 Hv u æ få v u, m v p, å vh v hv yfvæ. V fø på f mm u S D æ u, v på væ j æ. Hv vmh bå m æ Eh. D fmj m bu vå u, fmj IA-, v m bå - æ. Kb m Eh (SSB h bu u m), æ æm mp u. Fu u v f v IA- på u æ. OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING (11.3%) UNDERVISNING (13.3%) HELSE- OG SOSIALTJENESTER (34.5%) A IA- PRIVATE TJENESTER ELLERS (1.9%) FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING (4.1%) FEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING (2.2%) ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON (1.3%) BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET (3.6%) JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE (0.2%) TRANSPORT OG LAGRING (4.9%) INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON (2.4%) OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET (1.3%) BERGVERKSDRIFT (1.2%) FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET (2.4%) INDUSTRI (8.8%) OLJE- OG GASSUTVINNING (1.5%) VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER (5.1%) pc Pv ff f S fv Kmmu Fymmu Fu 3.5 A v IA-vmh f på æ, D æ æ høh æ v. D æ h- j (mmu j phj hø ), uv (u mmu, vå fymmu høy uv ) ff mj (mmu, fymmu). D mu å f u bu v bå - æ. Nå v på f å æ m m ujø my v f m fmmm. V f på u m u v v. T p b v på æ fu 3.5 v ø på æ, må hv v IA-vmh æ ujø. H- j å å f v hv j bfh IA-vmh. E æ hm, vmh hø pv ff f. Hf h- j ( å m v ff f m mm m pv 28

33 ). D ff f m å mm m pv, b Sby, Luffv, Fvby, T, P, NSB, NRK, Vmp, S Av). I mmu jp upp. N b v yh f å h m u vmh u. E v vmh mmu h få u, m v pv ff f f p v IA-vmh h m u. V å ø v IA-vmh fymmu få u. Tb 3.4 A v IA-vmh m h m u, m uu Pv ff f Kmmu S fv (. RHF HF) Fymmu A I b v v u m å u, b h mm. H v ø fymmu (f få, m få m m ), m mmu bå f m få mmu få ø. Tb 3.5 A v u m h å u m uu Pv ff f Kmmu S fv (. RHF HF) Fymmu T T f bøp Kmmu m v hvp v u, pv få hv j. I 2011 å v u ff. A mmu få ø u h m ø y æ p- mj. I b v h mv, mmu få my p bfh fh. H v å på bfh, å m v h på, h u p væ høy mmu. Sm f æf, v v fu. 29

34 Tb 3.6 A u m p,, V m uu Pv ff f Kmmu S fv (. RHF HF) Fymmu T Fymmu 76 S fv (. RHF HF) 83 Pv ff f 103 Nj 139 Kmmu K p Fu 3.6 A u m p,, V V på u v f æ h- j, ff mj uv. H v v b på 2011-, m v f p. I 2011 m æ mm 76 p v u, h mm 57 p v. Kmmu, f fy f æ m 66 p v u. Tb 3.7 A v u v, /æ, HELSE- OG SOSIALTJENESTER OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING A v u Pv S Fy um Pv 30 A v Kmmu Kmmu S Fy Sum UNDERVISNING T f æ Av h mm/ IA-vmh

35 Pv h- j få 20 p u m h- j, h 12 p v j. S v mm høy v v b b v, f v u p, b 3.8. Tb v m pv hj få fhv v u fh v ujø. Kmmu høy bå p m u. Sæ yfvæ høy p- m, å u å. Tb 3.8 A u m p, /æ, V. Pv Kmmu S fv. Fymmu T (v) H- j Off. Am., fv, f Uv Gf D m fmj m f bh h f p v IA-vmh u. Tb u v m p hv v IA-vmh m h få u u fy. Tb 3.9 A v IA-vmh m h m u, fy Ahu Au-A Buu Fm Hm H Mø Rm N-Tø N Opp O R S Fj Sø-Tø Tm Tm V-A Vf Øf T

36 D v Mø Rm, O S Fj, høy Ahu, Tm, V-A Vf m v på G v u f b u m IA-vmh u v h v yh f å h m u å (p mm fm p). D by Ab- vf h uff v m bu fø v u u bv. Tb u v v u m h å u fy, m må mmh m IA-vmh ø på. D jø v b Tb 3.10 A v u m h å u fy Ahu Au-A Buu Fm Hm H Mø Rm N-Tø N Opp O R S Fj Sø-Tø Tm Tm V-A Vf Øf T T f bøp F b 3.11 v O v å v på f u IA-vmh. E Buu jv v, m vj f å å fy. 32

37 Tb 3.11 A u m p IA-, fy, V Ahu Au-A Buu Fm Hm H Mø Rm N-Tø N Opp O R S Fj Sø-Tø Tm Tm V-A Vf Øf T F fu u v p IA- vmh u fy 2011, m å h vj f å å, m u v O Buu m v hv å. O Buu R Hm Sø-Tø H S Fj T Tm Vf N Ahu Mø Rm Au-A Tm Opp N-Tø V-A Øf Fm K p Fu 3.7 A u m p, fy, V 33

38 Tu v få f u f y IA-vmh p fy, IA-vmh h m j f å h få u p, uvh v fy. Sæ O v IA-, må bå u f vmh, m å u f. Buu å v v. D pømå m f v u v å fy m høy yfvæ. I fu h v mm fmj m u p IA- yfvæ. D v mmh, m ym høy yfvæ m u p IA-. Øf Fm h høy yfvæ få m m. R O h v yfvæ få m m ,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 A u m p IA- Syfvæ Fu 3.8 A u m p yfvæp, fy, V Vmh ø F IA- v v vmh b IA-vmh ø, fu u Ov 250 Fu 3.9 A y IA-vmh ø på vmh 34

39 Fu f v å u 40 p v IA-vmh m b vmh m v 250. G v vmh m å Smbv b IA-vmh. Sm v b u, v å få u f vmh m D å øupp f IA-vmh m h få u. D å v v IA-vmh m fæ 20 m få u, h j m hv vmh NAV Abv yp h m. Tb 3.12 A v IA-vmh m h m u, ø på vmh Ov T I b v v m v yh f å h få u f må vmh, å 40 p v u vmh. D f m må vmh v 70 p v IA-vmh IA- h u 20. D f mp mmu h. Tb 3.13 A v u m h å vmh m u ø Ov T T D u å væ vmh p ø, h mv. D å må h m få m u p, m yv m m å. 35

40 Tb 3.14 A u m p, vmh upp ø, V Ov T B mm y fm fu Ov Nj K p Fu 3.10 A u m p vmh v u ø, V Om vmh p f f NAV V h m f f Ab- vf m h v vmh m NAV "p vmh". D u å væ v IAvmh f IA- (88 p). F b u v vmh m få u p vmh. D mu b "p" jm å få u, m h v få uø. Tb 3.15 Bøp v u m å p vmh ( ) I p P T A p D å my m å u m u å vmh m p v NAV. V å å v å uø m vmh m få 36

41 u, å h høy yfvæ, upu u å h, m v um f å b vu f m vmh m p uf m p v NAV Syfvævå I fu u h v upp vmh upp, m h få u p m h få I u Tu Fu 3.11 Lm yfvæp b m h m u m h m u V D f høy yfvæ vmh m h m u. E j v m m u h jm 1,5 pp høy yfvæp m m u. Om v f ø,, æ fy fb vmh m få u jm h pp høy yfvæ m få u. D f u vmh m høy yfvæ m få u, jf. j. E jm høy yfvæ f m få u v by vmh m få u h høy yfvæ. I fu u h v f vmh hv høy yfvæ h. 37

42 A vmh fvæupp Vmh u u Vmh m u % % % % % 11.5%+ Fu 3.12 Lm yfvæp ( p f hv vmh), p, vmh. F fu v vmh m h få u m h yfvæ u 1,25 p. D å v få v m h få u m h m yfvæ u 3,6 p p. D å u f å u vmh m v yfvæ æ. B m høy yfvæ (v 8,75 p m yfvæ), v 40 p v m h få u h å høy yfvæ. M v å 20 p v vmh m få u, h høy yfvæ. D væ m u, m v v m j u b IA-vmh. V u m vmh m v yfvæ få u, m v vmh m h få u, h høy yfvæ Kjø- mm Kjø- mm vmh fb m u v b. F yfvæ høy b v æ, v ø v jm by høy yfvæ, m m v h, høy yh f å m u. V h b f yfvæ h, på v vmh m h få u fh vmh m h få u. F fu u v m h få u h by ø v vmh m h få u p. Sm f yfvæ, h v h upp vmh m h få u p , m h få øp v mm p. 38

43 A v h å vmh m h få u, m ø v vmh m h m u. Fj m høy v b m m u, fv m å f æ, m b v m I u H få u Fu 3.13 A v b, vh v m h m u Nå v på m yfvæ, h b høy yfvæ. Vmh m høy b v f jm h høy yfvæ m v. D j f væ v å v fj v 55 å fh å få u, fu. Næ m høy pmææ, uv ff mj. 25,0 20,0 15,0 10,0 I u Tu 5,0 0,0 Fu 3.14 A v 55 å, vh v m h m u. Kjø- mm f væ hv vmh m få my um ( p 3.3.1). 39

44 3.4 Kj m vmh m få uppu vu I p jø v mm m f p, f å uø hv m j vmh m få uppu vu. I f NAV f pf f u, : vu upp D væ m v vmh m m m ub, f bu bå vu uppu. Nå b p øv å ub på vmh. V h f m v "Ivu/upp" f vmh m h m b yp u. Tb 3.16 Typ Å Ivu Gupp- Ivu/ upp Sum T f T Sm v b v, v u m å v ø, m ø fåp. T v fu u. Sm v, fyv vj. D (ø v ) b.. y v u f pøjmuø b v Abv. H 70 p v åv bv b f å v v f v upp. 40

45 Ivu Gupp Ivu/upp Fu 3.15 Bøp yp u å, (uu) Gjm vju pøjm m v mm b p, f v f på ø bu v v fy. F v v Abv m h mm m vmh v ø bu bfhj v, p u jmfø v mø. D m mø ø fu på, fpø m u, æ på vvå. L v å h væ ø ø y v v. N m å ø by på v væ v v v ju v m ppfø v ym. D m v h j hv f vmh ø m v. T ppfø, vv ym h fø f bv fø vmh, b h m y. D v å v m mf m m bvj. V f v u f IA-vu vmh (O., 2013b). Abv h f v uv, f f h m "f" vmh m v jø u pj. 7 Pp. 89 L ( ) E bmjøv fyv mv. ( ppfø j v bu på v v b ym) 41

46 3.4.1 Næ Fu 3.16 Pv f v u u yp u, æ

47 F fu v uv f u uyp u æupp. D høy u vu æ. V å uv æ vv v v, m å by- vmh. I ff mj c. my jv f b S I fu 3.16 v på f v u yp u u. V y fj vmh ø m b yp u. D h mmh m ø på vmh. J ø vmh, j høy yh f h m f yp u. Fu 3.17 Pv f v u u yp u v h m,

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06 TEMANUMMER WIERSHOLM AGENDA INFORMASJON FRA WIERSHOLM - NR. 1/2009 FINANSKRISEN L: F 02 S 03 F pbm 04 F v 06 Om 08 Km 10 Mubj 12 S p 14 Th Bm Gm Bp m f F pm Kp 16 18 19 20 Fv vuø 2009 Høymm 21 22 FINANSKRISEN

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Balansert målstyring: Teori, metode og case

Balansert målstyring: Teori, metode og case Bll G lvvm Nw My f Dfc 1: Lf f u! 2: Th wl w c bu yu lf-m. Th wl wll xpc yu ccmplh mh BEFORE yu fl bu yulf. 3: Yu wll NOT m $40.000 y h u f hh chl. Yu w b vc-p wh c ph ul yu bh. 4: If yu h yu ch uh, w

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Tapte dagsverk Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret.

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad Д1Х3A f 25 2 C 2 2 БЙ1f fбл3 BREEAM jбл3y E A Pj G j U p Sp F W A f БК2 214 F БЛ3 F A y W Pp h pp. y БК2 p Д1Х3 y M R БЛ3y F F Sp p B S Д1Х3 ±A БК3 y. ± D. PБЛ3 W A jбл3 h h h БК2. L f p h. D БЛ3 c y,

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Utviklingstrekk for privat AFP: Uttak, sysselsetting m.m.

Utviklingstrekk for privat AFP: Uttak, sysselsetting m.m. Pensjonsforum, 15. april 2016 Utviklingstrekk for privat AFP: Uttak, sysselsetting m.m. Oie Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kunnskapsavdelingen ole.christian.lien@nav.no Agenda Uttaksrater

Detaljer

Havet, døden og kjærligheten

Havet, døden og kjærligheten T m b V A Jk b A V B pp P C B p K C Hck C Jkh u C k E u L E J. A k F uk G G Wæ u G vk Ø H F H S p H H.Wæ Sb H h c I Z -N S Iv v f u b k. 9 5. N T J Th u J Kb K L u K Schu h p K S v L-O å.w L E Yum M v

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

Møtedato: 24. februar 2010

Møtedato: 24. februar 2010 Saksbehandler: Guri Nestvold, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2010/3 SYKEFRAVÆR I HELSE

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v : ohrunzn vragv,rhnt hbpk,tz rnuk cuy 'Ubh r«us C J oh h Th n t v oh eh S M v k f k UK t oh r«un±z n v r G g v, rh n t C h n m g r e n h bh r v Ub C r k y r p cu 'v N v. rẗ C r J t oh J«us e 'r p g h b

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer