Forord. Solveig Osborg Ose

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Solveig Osborg Ose"

Transkript

1

2

3

4

5 F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb Såv J W. Lpp h væ pj jmfø f vju y. H h å v m u f pøuø. U h h v f v pj v. Tu fbh IA-vmh. Rpp f på m j b f vå fupp v b m IA-v. I u v p 2013 b pp "Oppfø v ym fu m? Oppføp, mø, pp, j" fm, m hvpp f vu v IAv b pub 3. ju U H. Høyh S byå (SSB) fj f v pj. E u fø pp u væ f, pp v m vå. D y f IA-, m v h b på, v mp, må jø b h på f vb. U jbb, jm u æm f hu b v æ mp u øp v v. I h hu f fø j b yfvæ mm. f vmh uv. Tu U SSB f væ b å pj. V å vå p f v b vju, m h bv u pøjmuø. Nj Kh f NAV Abv, v Abv, p f vmh m h væ v by. Ab- vf h væ mbp. Pj b f f fø u m vju v u u fmj m bu v u. V f u f m å jø y u m vju, m f. Sv Ob O f, Thm, 24. pmb

6 2

7 Ih pp SAMMENDRAG 5 1 BAKGRUNN OM EVALUERINGEN OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD OPPRETTELSE AV NASJONAL KOORDINERINGSENHET FOR NAV ARBEIDSLIVSSENTER TIDLIGERE FORSKNING OG EVALUERINGER OM TILRETTELEGGING OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD 10 2 METODISK TILNÆRMING DOKUMENTGJENNOMGANG SPØRRESKJEMAUNDERSØKELSER INTERVJU INTERVJU MED VIRKSOMHETS- OG ENHETSLEDERE INTERVJU MED SEKS NAV ARBEIDSLIVSSENTER INTERVJU MED PERSONER I ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET SENTRALT REGISTERDATA GODKJENNINGER 19 3 KJENNETEGN VED VIRKSOMHETENE SOM FÅR TILRETTELEGGINGSTILSKUDD GENERELT OM SYSSELSETTINGSMØNSTERET I NORGE KJENNETEGN VED IA-VIRKSOMHETER KJENNETEGN VED VIRKSOMHETER SOM MOTTAR TILRETTELEGGINGSTILSKUDD NÆRING SEKTOR GEOGRAFI VIRKSOMHETENS STØRRELSE OM VIRKSOMHETEN ER PRIORITERT FOR INNSATS FRA NAV SYKEFRAVÆRSNIVÅ KJØNNS- OG ALDERSSAMMENSETNING KJENNETEGN MED VIRKSOMHETER SOM FÅR GRUPPETILSKUDD ELLER INDIVIDTILSKUDD NÆRING SEKTOR GEOGRAFI VIRKSOMHETENS STØRRELSE SYKEFRAVÆRSNIVÅ ALDERS- OG KJØNNSSAMMENSETNING OPPSUMMERING 47 4 ERFARINGER MED OG EFFEKTER AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD INNLEDNING KJENNETEGN VED VIRKSOMHETENE SOM SØKER OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD ERFARINGER MED ULIKE TYPER TILRETTELEGGINGSTILTAK ERFARINGER FRA VIRKSOMHETENE ERFARINGER FRA NAV ARBEIDSLIVSSENTER ERFARINGER I ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET OG KOORDINERINGSENHETEN 74 3

8 4.3.4 OPPSUMMERING BETYDNINGEN AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR SYKEFRAVÆR OG UFØREYTELSER/ ARBEIDSAVKLARINGSPENGER INNLEDNING RESULTATER EFFEKTEN AV KOMBINASJON AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD OG ANDRE TILTAK/ ANNEN TYPE INNSATS INNLEDNING BRUK AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD OG ANNEN INNSATS I VIRKSOMHETENE KRAV OM EGENFINANSIERING/ EGENINNSATS OG MÅL - OG HANDLINGSPLAN LEDERFORANKRING VIRKSOMHETENES KJENNSKAP TIL OG MOTIVASJON FOR Å SØKE OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD RÅDGIVERNE VED ARBEIDSLIVSSENTRENE OG DERES ROLLE 85 5 DISKUSJON INNLEDNING STATLIGE OVERFØRINGER TIL OFFENTLIG SEKTOR INDIVID ELLER GRUPPE TILRETTELEGGINGSTILSKUDD ELLER DRIFTSTILSKUDD STANDARDISERING ELLER FLEKSIBILITET HELSE- OG SOSIALTJENESTER ARBEIDSLIVSSENTER ELLER NAV-KONTOR IA-VIRKSOMHETER OG ANDRE EVALUERING AV EFFEKTEN AV TILSKUDDET AVSLUTNING OG KONKLUSJON 93 REFERANSER 95 4

9 Smm D b 2012 f 239 m u på upp (23 p) v (77 p). D j ub f NAV vmh. D u bf m h få u. M v bf hø mm f j, u j f m h få u. Kmmu m v hvp v m (54 p), m ff m j. V f ppmmh m yfvæ yfvæu bv, my v jmfø u ø m u f NAV. Vmh pp m m mpv å y f bvh, ppæ, å v f fby ppfø v ym æm f å p æh mm bv b. D vmh m h m u m h pv ff på yfvæ på vvå, m v ff på upp- ymvå. Av j b vm NAV, u m vmh pø m. B v muf v m pø m m v f. Gupp v f ø u ppæ. E f v v NAV Abv m m u fu, v m å h fbp. G v f fh m påv yh, f på yfvæ. R v yfvæ høy vmh m m u. Nå v f ø på vmh ( ),, æ fy fb vmh m få u, jm h pp høy yfvæ m få u. D f u vmh m høy yfvæ m få u, jf. j m. Vå uø b vmh Abv v å f m m u h ff på yfvæ på vvå (b.. bu v v). V f vj f fy fy m hy hv v mm f u m å v upp, fj hv m y m bu v u, å fj på hv Abv jbb m vmh. Nj h f NAV Abv h på b m ym f å Abv v j. Må å h p, v m vmh. Vå uø v f jå b fø h å må. Ru f vå uø u f å u m u m u hø hjmm, bø uø v, Abv. Tu, u f v, upu å uø v NAV-, m p m v v Abv, m fu å u 5

10 v v m vmh. Sm v 42 p v v Abv y bu f my på bh v ø m u v. Du v v u m bu v h ø p , Abv f m ø hv m v. D b y ø fu på ppfø v p m b ym, jf Abv bv m fmm fu NAV-j f b på ymvå, m NAV- b på vvå. I f v 70 p v på Abv b f å v v f v upp. V m f u f å u m u bø v å b vm uø v NAV- m upu h vfu vmh. Sm um v f NAV Abv u f å mm vmh b, m j h på uppvå. M fu v ppv m m ø mb mm NAV Abv NAV-, væ mu m mb å u u. D vj m h u NAV Abv, m u f f f f vmh, v u væ NAV fm hå m vu u ( mb m NAV Abv), m p (30-40 p) b fbh upp v NAV Abv. D v u væ b, h å NAV vm på vvå. Om fu, må mm jø. T bø yv jø v ymf j f. D må å u m u vfø. I by u f å pp ym uu mmu. 6

11 1 Bu 1.1 Om vu Upu f vu v Ab- vf ø m up m u bu v u m b vm, m p v på fj mm ff v v upp. Evu v y f pbm m pp by pp u: 1. Kj v vmh m by v vu upp yp bj f bh vmh ø yfvæ mm jømm uvå m vmh p f f NAV 2. Hv yp m by f y yp upp yp v vmh bu f v v yp ø u å jmfø f - æ hv/hvv bu v vm å vmh pm IA-b. NAV- bu f v v yp m vf vmh f. 3. By v u f yfvæ uføy/ bvp 4. Eff v mbj v u / yp, m f mp v f NAV m f/ m vå f v m u m m u å vmh IA-p v f f f v u R v p 1 bv m u v, upu m u. Dm m u p 2. Kp 3 bv pbm 1 (j v vmh m by v vu upp), m pbm 2-4 m p 4. Kp 5 øf u v fu uj. 7

12 1.2 Om u Ff m u (FOR ) f m hjmm v v 28. fbu m fy (Fyv). I hh Ruv Lv m fy 8-7 (ub v Ab- vf) u mu bv f b m bv pph bfh jm øm ø bv. O b b vå 2002 m v fø IA-v hø 2001, h væ fbh IAvmh f ju Tu upu m v, m å y m upp v vmh å f h bhv f mm yp f å f f å b ym ym. Tu å ym f å u f yfvæ. Tu å f by u v b på mm må m f upp. I hh uv bmm ff 3 m p m åp f å u u bå p upp m mm bhv f. Bmm å uj hv u å u ym. D v v vm IA-v pmb på u vå NAV Abv. Tu m øm vm IAv. Tu y b : ppæ u ppæ uf y bupøv (u vvå) u p f bp b b mu på bp f vmh ym b (u vvå) muf v/hjp fby v v ym (u vvå) jøp v j/bhjpm. Tu uø på vvå, m å j m by v f bf f å fby yfvæ. 1 Tu h bfhj (BHT) bv m v p 2650 p 73 u. D vu mf u u h BHT. Tu upu uø v NAV-, m p b v v bv. I m bv m h m vmh, h væ u å h hå m vm (v m f ff). I ff 7 h ø m u, v f v Ab- vf m Ab- vf bmm. Vå uø v fy h fj m 1 D væ åmmh mm f b h bhv f j/ bhjpm. Tu by jøp v j/bhjpm m fyv D u m y u Ff m b

13 hy bh v ø m u. I uø b v bv (æm bv p 3 f) v m m bh v ø m u jø v bv. Ov hvp v p v bv f v, f v NAV fy, m é v jø v NAV Fv. Av må- pbv fy fmå bu v u væ må, b v vmh m høy yfvæ p, f f bu pp. I må- pbv fy 2013 å f.. "[]u ø pp m IA-v må m u yfvæ h uø f bv. Rumm by på må j m jm h å. T m ø pp m vmh v f v ym p. Bu v u væ må, pp på f m bu v u. Eff v u vu fh må m u yfvæ. S vmh m høy yfvæ p f u" (må- pbv fy f 2013,. 11). Tv å må- pbv fy f 2012 "[b]u v u uø, m bv p. Bu v u væ må, pp på f m bu v u. Eff v u vu fh må m u yfvæ. S vmh m høy yfvæ p f u. Fy må mm uy, fhv h fy jm h å" (må- pbv fy f 2012,. 17). 1.3 Opp v Nj Kh f NAV Abv Nj h f NAV Abv (Kh) b pp 4. ju 2011 Ab- vf. D fupp m f ubm (fm p). Kh væ b m f ppfø vuv v NAV bv m j h jvø. E pp f Rvj (2009), m m v, b f Ab- vf m h v f ømy y vf Abv fv v u å j å p h p, m h u. Fy må må bu v u på b må v å f vmh hv u v ø ff. S vmh m høy yfvæ u p, f å få m u v m m b bu. D b vmhpp hv fy må jø f hv jø på u pu. I pp u b hv Abv jø f å vu ff v u, m h u f ppfø v bu. Fy u ub ym f ppfø v ff, b b m å jø f hv p vmh. D h å bf m hv fy bu ømy å m f umb bu v u. I vå vju m Kh b v h h ub u f bh v u f å p. I ub m fu på 9

14 vb; hv m j fø ø m u mm, m vmh, å m ø m v Må- hp vmh. D y u b pøv u vå Ømy v mmy v f u py ym m h væ bu f v bm f å m pbu. D b v på å u j f u f å få b ømy. Kv ømy h å m må å ffv bu v m. 1.4 T f vu m u D fø vu v u m 2004 f ø v bu v u vå 2003 (Kvå O 2004). I vu f m u bu å uf bm, ppæ, bh uy. I v f bu mm m vm. Rpp u m u v vøy f å h uø u yfvæ, f å m på bp. Sm v f v j Rvj uø v NAV f IA-b Tu v v jm (Rvj 2009). Fmå m Rvj fvvj v å vu hv Abv u b m u bv, m v b f, mh y m høy uppå Abv ff v u. I pp b b.. p på by vh fv v u, v m bh v ø f ym bv vu v bu v u. D m Rvj b ø f mh, m å f b uv u p mm m hy hv m f u. Ab- vf h yfmj m bh, m m Rvj uø v m på u m f b vh. I NAV Fy Ab- vf pp h h væ fmj m u v u. D v å hv vu v u på 300 p p v bv v NAV, m Rvj uø 2009 h b ø byå u u. Rvj f m 75 p v IA-vmh j hv få u, hv u å fm f å ø m u. N v vmh m bv v øp. Rvj f m bu v u v buj, vmh m høy fvæ m m u. Rvj v bv u h v å, m h væ vv ufbu v m. Sm v m vmh m høy yfvæ m ø m u. D m Rvj v p f ø bu v u upp. I hh pm v j f u u ub; pm v fø pp fv v u, pp f 2009 v mh f m u, vu v IA-v v fmj m u v. Rpp y å m v m m ø yv v b jmfø å u u, m h ff på yfvæ (Rvj 2009). E Rvj vu v 10

15 v pm fu pp p fø b Ab- vf fv v u, m måppå f u. Sm bv b Nj Kh f NAV Abv pp f V mm b pu m f Ab- vf Kh. I vu v hjpm bv fmå å vmh y my byå y u fh ø (H. 2009). D mm f v fø vu vå v IA-v (O. 2009). I vu m å fm u m bu vm v IA-vm. 61 p v vmh ( v IA-vmh) pp h bu. Av pp 72 p h f m bu v u f å b å fby yfvæ. Tu b bu bå fby f å u f m v b y. M m å ø m u v mp v my umj. Oå p bv p på ø f v f mp. K b vmh v vmh fymmu mmu ø h bu u mm m vmh pv (O. 2009). D f f på på bp. H. (2009) f bv h b up m hjpm, u f vy p f bu v h my mp m bhv hjpm m f. Tjh hjpm v f f bu m j ym, m b m h u fujv bv (yp på ym). Su v b på vju m NAV Hjpm (å pøuø h ), NAV, NAV Abv, bfhj, bv buj. Ty Bå (2011) uø bv b på pøuø på b b, m vju f fm vmh. Rpp upu fm u upp b; fujhmm,, v, b m ppv mvbu, m f u vf vuj. Rpp h å jm v v u f bv m. Ifø pp yfvæ bhv f m på mø mm p f. T f ym, v måbf m v, m v mvbu p f m v. Fu f pøuø y på få v vu bhv, v m v vmh fm p. Lv v pp b ppv vv mm bhv f, ø vv b b. D v ym, jv mbm bppv. I O. (2011) m fm m på mmvå mmu p- mj m f vmh v å. D v p v å få jmfø f u u v b 11

16 v f. F m h å "f". D v h f å m på u v øv. E m vmh h p å f m h bhv f, v v å jø m. D u b upu 90 p f u mmu, hv bå ym, v, upp, h, mmujf, åm fø b vju. I b by pøjm. Su v å v å uy up f m jø m ppfø v ym f å fby y yfvæ h p, m u å p. Lj u ufø v Rfäv (2004) m b muh vu p b, m vh m å b på bp, v ø h f å uy ym b mu. I O. (2012) v øy på b.. m m m m m f få. Abv p v å f hvm v, v m bmjøv m p å f m få bhv f. D f u j bv f m h høy v f bv. D væ m å b vfu, b h m puv, ffv mp, m å h m vmm v mjøbæ på bp. A h y fh, y å væ v pm f å få. V f å m m m pø på bp. E m hb jø ppv h/hu b b m på mvhfu må, øvv m fø b m m ppå bhv. Å væ ø å b, v væ by f bv y pp på vb. D ym m f øv ju jø. Nå m m m, v å pp m b m v. F f v m høy u, / m jbb bj m høy v b, m f h ym h fu ym. D m v u y på f m m vfu f vmh j m m m mv å h f f u v bv. Høy u fb jbb f j u v bv. D å væ f upp ø f f. V h h pp m å jø mf vu v vm y IAv, m v h vu v IA-v ( ) j b IAvmh m bu f m u vm. V j fu h. Ru f hv v vmh uv m h bu u vm v fu 1.1. Sm v fu f m v h bu u f NAV. 37 p v f IA-vmh uv v. Dm v å u f uv vå 12

17 jv, v ø vmh uv h m u m h væ f b IA-vmh (m v p 4 h m hv j IAvmh m u). D å væ p pp å h m u v m h j, h m fm f u. Abpvu m bu vm, h u bv my. D væ vu m vmbu HMS u jø på bp yv y NAV- "Abpvu" 2, m by. T 6 Bhbu f p m py mm 10 Løu 17 H bfhj 20 IA-p (pp- upøvp) 21 Ivu ppfø, v b hb ( v R b) 22 Abpvu 27 Tu f NAV A h bu Fu 1.1 A m h bu u vm, IA-uvy, L. Fu 1.2 v f m u vm. 94 p v m h bu u v h h f m. D f m h å f m, m b p v vmh uv m h pøv. A å m v m h få u f NAV føy m vm, å m. O m m h få u. D yv føy. D pømåb h øvv å få v på bu v vm, æ f uø vå m IA-vmh m p vmh, m f h m på hv vm m bu hv f h m u vm. E uø pv 2 F NAV : "NAV uf fypu pu vu bp. Du få vu hv u ym å f f å b ym, u jpp b ". 13

18 vmh h f yv væ b æm f å vu vm v. F å vu IA-v h m væ å pø v. T Bhbu f p m py mm IA-p (pp- upøvp) H bfhj Løu Ivu ppfø, v b hb ( v R b) Abpvu Tu f NAV pc G Då Fu 1.2 A m h å f m u vm, IA-uvy, L. I fb m pj v jø f KS, h v m f p v 200 mmu. D pu v "T u fø vm/ h ff på mmu yfvævå?" H h v b m IA- u u. Svf v b u. Tb 1.1 T u u h ff på mmu yfvævå? P, uu Fv P J N V T D v 72 p v p føy m u. V mm b f bv h m u p 4. 14

19 2 M æm D f m uf y å vu bu v u. Å hv vmh m få u hv m j, mu å f u jm b. D mu f NAV h v v hvm m få u. D å v å hv f vmh h m u m f v u. D m umu å vu v ff v på yfvæ. F fø y u vmh, y m mf v. D jø mu å f ym ff på yfvæ p m h y v m f. F påv yfvæ på vmhvå v f, m vmh få my b å u ø u. D f v å f ff v u på vmh yfvæ. D å væ v f hvm m ø m u. F mmu v v væ u hv f mp f u yhjm mm mmu ø u. D h m øm, m ubu (hv ffv få ø) m hv høy yfvæ h (O. 2011). D væ h m v yfvæ ø u, m h m høy yfvæ ø u. T u h my m fby. Eff v fby b p v å um, f v å påv f ff, hv m v h j m m h fby. Fby h ff på, æ ff v fby v å må u å fø vmh v. I ppp f vmh h mm vå på yfvæ på pu, m væ væ fj. I b u b f m p ø ff: bu v u fu v uj yfvæ (A), m f B p m. I f C h yv væ øv å bu u, v m å bu v u v v yfvæ. Tf D p vmh m h ø m få v u, m m j bu h j m v yfvæ må. Tb 2.1 Mu uf v bu v u Tu/yfvæ N Ø u yfvæ Få u A B I ø/få u C D I p v å vu ff v bu v u f u f, u å fø vmh v m. V mm b p

20 4.5. U v øv m u f å u m hv u bu (yp u ), hv vmh m p. I vu h v by f NAV SSB, umjm, vju m v bv, vmh m h m u pøjmuø b vmh bv. V h å vju??? D bv æm hv p. 2.1 Dumjm Sm v uø h v å jm fø um: FOR Ff m u 3 Ruv 8-7 (Lv m fy) Tu FOR Ff m fø m u f u v bø m bv 4 "NAV Abv, v hvppv " (Rum). Gj 5. fbu Rpp f Oppføupp Ab- pjp å Rpp f Fupp f IA-v Spøjmuø I pøjmuø m v f v vmh m SINTEF jmfø fb m vu v IA-v , b b.. pømå m u. D m v f uø ppumm p 1.4 f. I fb m vå vu v IA-v vu v u, b jmfø pøjmuø b m v 19 bv. Spøjm b u hv v by -p v h få f Kh. T m pøjm. Sm, m 338 bv uø (vp på 65 p). I f v uø b jmfø b m v Abv v, f å b v bu v um hhv v upp. V b v bv f på hvf f u m jø; m f jp vmh pø, m u v Abv p m hy bu v m, m jp bv få v fø ff uv,. V b v mm å vu f mm v upp p (uø b jmfø hø 2012). Fu på yp h på ff v u y pp f Ab- vf h hvv på pbm vu vu uppu. 3 Rmm f u h bfhj å mm m v f (Kp 2650 P 73 Tu mv.). H bfhj mf v vu. 4 Ff mf v vu, m m umjm m m v f v vå fm vju. 16

21 2.3 Ivju Ivju m vmh- h I upu b f u u 15 vmh f v v m h få u, b på v v f Ab- vf. I v vmh m h få u p , vmh h m yh f å b m vu u vmh h m u p. D 15 uv b v å vju m SINTEF m f m u. Av fm v é vmh å ø å p uø, m h, j fø bå p -p f, væ umu å få vjuv m v vmh m b u u ( bh, bfp mmu). D by v h vju 11 vmh v pp uv på 15, vju uu h m f m u. Uv bå v fm bh ( pv mmu), f mmumj, p DPS. I bh h v vju /y. V p vju v på DPS vju v pu. I mmu h fm bå v j- pjf, pu p- mjf. E fø jm v vju v f v vmh v v må f m u hv v y v (m v v). I må m Ab- vf b v f m v bhv f å uv fu uø, p å j f m u upp. M upu v v u f 2012 v hv 12 vmh m h m ø u upp 2012, fm vmh m h m ø u v. V u fæ hv m m u v m upp vmh v p pp uv. Av 12 m h få m upp 2012, v m p hv vju b jmfø ju uu B v hf, mmumj, mmu yhjm, bymj, yhjm bh. M u 2012 v f vmh m f m, m f m. B fm m h få m v, v m p; yhjm ( u 2012) bh ( u). B vmh ( bh yhjm) h f å m upp. D fmj å m pp. Ifm v vjuuø h væ v p/ jh/v, y/ /uj IA-åv. I h v my fmj m bu v u f m vju m jmfø b pv ff vmh fb m vu v IA-v vu v f ppfø v ym, O., 2013 O., 2013b. V 17

22 u f v u f å få ø b uv m b u å f b m v u ( vv v mmu vmh h j, p). I vu v IA-v fu v 16 IA-vmh m vju bå 2008/ /2013. I 10 v 16 vmh h ø m, få v u f u p ( ). D by v h v vjum f 38 IA-vmh, v m f f ff bv vf Ivju m NAV Abv V h vju åv v bv. På hv h v vu vju m uppvju m åv. Sø på upp v mm. I vju h v b h fmj m åv f m bu v u, j v vmh m få v u, hv yp u, f y u, NAV- bu f, f m, u yp v, by v u f yfvæ. I uv v Abv b b.. hy f p, ø på hv. V ø v å få m m bv m h f m å b v à v ø. D vju b jmfø mm hø Ivju b pp på pp, b y Ivju m p Ab- vf V h å vju p Ab- vf. I vju v pp pbm m h mm fm øv m. I fb m SINTEF vu v IA-v b jmfø fuuppvju m Nj h f NAV Abv hv å f m u b pp. D h v u upj f. D vju b å pp på pp, b y. 2.4 R F Ab- vf f v v v vmh m f ub u p ( m uu), h f p. H v u jumm, bfumm, v, bøp, p, p, up,,, A, uyp fyumm/- v. Ov v hv m b ub hv å hv å b jmfø. Ov mf u j. V b fø f h IA-, m v h få f Ab- vf. D v f v SSB m b på yfvæ f på u jø upp, æ (fmf æ, mmuumm). F yfvæ v, h SSB jumm m øpumm. D jø v b u f vmh. D h øv å b j. Du bu f å f j m 18

23 IA-vmh m m u fh m m u, m p u j (vmh m IA-v). I u (bå v vmh, m fmj f hv v f ), m bfh, v. u p å. På j vå, u vmh, b ppy f SSB fj v bfh I p p fu f b v, m u f vju pøjm p p Gj F u y IA-v IA-vmh, h v h ø NSD f pj. D j må m NSD. D vju ø m j IA-v (O. 2013b) vu v ppfø v ym (O. 2013). D pj j v REK (2011/2045/REK m) f å u vju ym N mfuvp j (NSD) f bå vu v IA-v f ppføpj ( ), u j m å bu f pj. 19

24 20

25 3 Kj v vmh m få u D b 2012 f 239 m u på upp (23 p) v (77 p). D j ub f NAV vmh. D u bf m h få u. M v bf hø mm f j, u j f m h få u. I p v på j v vmh m h m u mm m vmh m h m u. I uø v m fj hv vmh m m u f å jmfø v, vmh m m u f å jmfø upp. V æ på fø f: æ/ f bh vmh ø yfvævå - jømm p f f NAV M upu p f NAV h v b på fmj f SSB, bv v u p 2.4. Rp f NAV v ub v u, h få v u. D v f væ vj hv m bv hv å p v bu pp. D h by f fu. Må m å jø u b v, h væ å få fm fb u m hvm m bu u. Rp v y fmj m vmh, må h f SINTEF m h j b m SSB. F u IA-vmh m m u, mmu IA-vmh. H IA- f fø b mm m fmj m mvmh. D h, bå v vmh, uv puu (v å f 2001) v SSB. SSB h b på fmj m yfvæ på u vå,, j æ, mmuumm. V b å b m å på u u f uvå vmh, m h væ v å få, pmæ f uvå uupp v å få mmb mm vmh. Syv v uvå, mm v mp b vmh, væ y v hv vmh pu 5 D f m IA- 2012, m h m f h h mm m u fumm, å p v u v IA- p ujø vmh. D up u. 21

26 v u v j. Hvv uvå m j v vmh æ, f u. A uv- høyu u væ må på vmhvå, m v yv f hv yp vmh v m. V f uvå æ m æ på j vå (fmf æ). Nå v uø m j æ h mmh m yh f å m u, f v j æ f yfvævå, ø på vmh. V m bv v bm N uv å f å mm. Uv bm påv hv u f på u æ. D v på hv m j IA-vmh fh vmh m h IA-v, fø v å v å på j v vmh m m u. 3.1 G m ymø N I N bm jø, bå Sv Dm. S m m u å jø u bv R & B (2013) f Jb., Sy f på u æ f v m v fu u. Bvf uv 1 By- vmh 1 E, v vj 0 F f 2 Fm jy 5 H- j Iu 4 Ifmj mmuj 2 Jbu, bu f 1 Off mj, fv, f 6 Ov- vvmh 4 P jy 5 T jy, mf 5 Tp 2 Uv Vh, mvpj Kv M Fu 3.1 P v y v m u æ, K: Rb y f SSB. Hv j v y b f h j, m m y ø p på f æ. I "vh, mv-pj" b m m by- vmh u. U mm fm fu v, vh mvpj 52 p v y m. Iu h 76 p m, m by- vmh h 92 p m. I p mmuj 79 p m. 22

27 D b f y mm v, å å. 70 p v y hø pv ff f, m 18 p hø mmu, p p fymmu. 3.2 Kj v IA-vmh V h på hv m j m m u, å IAvmh. I vu v IA-v ( ) å v på IA-vmh IA-vmh u fy, O. 2013b. H v på bfh f u æ. G p bu bfh h ( p 2.4), f bfh, f m m h f jbb, æ mmu. D by p pp fyv f pv mmu å v på bfh h. D h å by h, j å å på bfh h, f p h yfvæ f bfh u f. JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER FEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER ELLERS INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING TRANSPORT OG LAGRING BERGVERKSDRIFT T INDUSTRI ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET OLJE- OG GASSUTVINNING HELSE- OG SOSIALTJENESTER UNDERVISNING OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING A IA Fu 3.2 A v bfh m hø IA-vmh u æ, K: NAV/SSB F fu v v IA-vmh æ høy h- j, uv ff mj. G IA- høy ff v pv. V v på yfvæ IA-vmh mm m vmh u IA-v. 23

28 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 IA I-IA 2,00 1, Fu 3.3 Lm yfvæp vmh m u IA-v, D vmh m h IA-v, h yp v yfvæ m h IA-v. Høy yfvæ yp mvj f å å v (O. 2013b) f u b. A -IA vmh h h yfvæ IAvmh, h m mm b u upp. IA-vmh h f mp høy ø b mm m -IA vmh (b). U f fu v, um m u fbh IA-vmh, f yp h høy yfvæ -IA vmh. M mm å v v å på u. V u på IA-vmh v pp. V fø på j v vmh m m u (3.3), j v vmh hv yp u m (3.4) fø v ppumm fu (3.5). 24

29 3.3 Kj v vmh m m u Næ I fu u v vmh u æ m h få u p 2009 uu N v ju p v IAvmh m h få u hv å. Tb 3.1 A v IA-vmh m h m u, æ m uu BERGVERKSDRIFT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON EEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING HELSE- OG SOSIALTJENESTER INDUSTRI INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING OLJE- OG GASSUTVINNING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER FOR ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING UNDERVISNING VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER T Tb v 12 p v IA-vmh f h- j m h m u fm uu 2012, h ø m pp B vmh uv h hv IA-vmh (høy IA- m v fu 3.2). B h j uv, mm uæ. D h å p v IA-vmh få u å. Tb v v yh f å h m u f vmh u æ. I b b v på bøp m m, å v på hv v u m h å u æ, m f v u mm æ p. 6 D v m f Ab- vf, hø 2012, v m v j m b b på IA- f. H 2012 å j, m v vu fø y v å jø y b SSB få m h 2012 v v v. D mp b p. puu cfm. 25

30 Tb 3.2 A v u m h å u æ m uu BERGVERKSDRIFT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON EEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING HELSE- OG SOSIALTJENESTER INDUSTRI INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING OLJE- OG GASSUTVINNING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER FOR ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING UNDERVISNING VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER T T f bøp * * Ny f Ab- vf v f h 2012 b ub v 238 m u. I p v u h- j, v ø m å IA-vmh h- j. Om v b f 2012, å m v m m å ff mj m m. D å uj v m m å u by- vmh. A u u æ h mmh m ø på u æ. I b v f på p (h m hv bfh, m v høy, æ mmu ) hv æ. Nå å v bh, by jm f hv vmh jm v (uv), m v umm pp v vmh fø b (v). D v hv, h hv vmh uvh v ø. 26

31 Tb 3.3 A u m p, æ, V. E m 2011 uu p BERGVERKSDRIFT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON EEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING HELSE- OG SOSIALTJENESTER INDUSTRI INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING OLJE- OG GASSUTVINNING OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET PRIVATE TJENESTER FOR ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING UNDERVISNING VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER T F b v vmh h- j m m m p, v f ø f (26 p ø). V v p 2011 fu f å få b fm b. OLJE- OG GASSUTVINNING FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET BERGVERKSDRIFT INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON FEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING TRANSPORT OG LAGRING PRIVATE TJENESTER ELLERS BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER UNDERVISNING INDUSTRI JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING Nj OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING HELSE- OG SOSIALTJENESTER K p Fu 3.4 A u m p, æ, V. 27

32 Hv u æ få v u, m v p, å vh v hv yfvæ. V fø på f mm u S D æ u, v på væ j æ. Hv vmh bå m æ Eh. D fmj m bu vå u, fmj IA-, v m bå - æ. Kb m Eh (SSB h bu u m), æ æm mp u. Fu u v f v IA- på u æ. OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING (11.3%) UNDERVISNING (13.3%) HELSE- OG SOSIALTJENESTER (34.5%) A IA- PRIVATE TJENESTER ELLERS (1.9%) FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING (4.1%) FEIENDOMSDRIFT, TEKNISK TJENESTEYTING (2.2%) ELEKTRISITET-, VANN OG RENOVASJON (1.3%) BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET (3.6%) JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE (0.2%) TRANSPORT OG LAGRING (4.9%) INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON (2.4%) OVERNATTINGS- OG SERVERINGSVIRKSOMHET (1.3%) BERGVERKSDRIFT (1.2%) FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET (2.4%) INDUSTRI (8.8%) OLJE- OG GASSUTVINNING (1.5%) VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTORVOGNER (5.1%) pc Pv ff f S fv Kmmu Fymmu Fu 3.5 A v IA-vmh f på æ, D æ æ høh æ v. D æ h- j (mmu j phj hø ), uv (u mmu, vå fymmu høy uv ) ff mj (mmu, fymmu). D mu å f u bu v bå - æ. Nå v på f å æ m m ujø my v f m fmmm. V f på u m u v v. T p b v på æ fu 3.5 v ø på æ, må hv v IA-vmh æ ujø. H- j å å f v hv j bfh IA-vmh. E æ hm, vmh hø pv ff f. Hf h- j ( å m v ff f m mm m pv 28

33 ). D ff f m å mm m pv, b Sby, Luffv, Fvby, T, P, NSB, NRK, Vmp, S Av). I mmu jp upp. N b v yh f å h m u vmh u. E v vmh mmu h få u, m v pv ff f f p v IA-vmh h m u. V å ø v IA-vmh fymmu få u. Tb 3.4 A v IA-vmh m h m u, m uu Pv ff f Kmmu S fv (. RHF HF) Fymmu A I b v v u m å u, b h mm. H v ø fymmu (f få, m få m m ), m mmu bå f m få mmu få ø. Tb 3.5 A v u m h å u m uu Pv ff f Kmmu S fv (. RHF HF) Fymmu T T f bøp Kmmu m v hvp v u, pv få hv j. I 2011 å v u ff. A mmu få ø u h m ø y æ p- mj. I b v h mv, mmu få my p bfh fh. H v å på bfh, å m v h på, h u p væ høy mmu. Sm f æf, v v fu. 29

34 Tb 3.6 A u m p,, V m uu Pv ff f Kmmu S fv (. RHF HF) Fymmu T Fymmu 76 S fv (. RHF HF) 83 Pv ff f 103 Nj 139 Kmmu K p Fu 3.6 A u m p,, V V på u v f æ h- j, ff mj uv. H v v b på 2011-, m v f p. I 2011 m æ mm 76 p v u, h mm 57 p v. Kmmu, f fy f æ m 66 p v u. Tb 3.7 A v u v, /æ, HELSE- OG SOSIALTJENESTER OFF. ADM., FORSVAR, SOSIALFORSIKRING A v u Pv S Fy um Pv 30 A v Kmmu Kmmu S Fy Sum UNDERVISNING T f æ Av h mm/ IA-vmh

35 Pv h- j få 20 p u m h- j, h 12 p v j. S v mm høy v v b b v, f v u p, b 3.8. Tb v m pv hj få fhv v u fh v ujø. Kmmu høy bå p m u. Sæ yfvæ høy p- m, å u å. Tb 3.8 A u m p, /æ, V. Pv Kmmu S fv. Fymmu T (v) H- j Off. Am., fv, f Uv Gf D m fmj m f bh h f p v IA-vmh u. Tb u v m p hv v IA-vmh m h få u u fy. Tb 3.9 A v IA-vmh m h m u, fy Ahu Au-A Buu Fm Hm H Mø Rm N-Tø N Opp O R S Fj Sø-Tø Tm Tm V-A Vf Øf T

36 D v Mø Rm, O S Fj, høy Ahu, Tm, V-A Vf m v på G v u f b u m IA-vmh u v h v yh f å h m u å (p mm fm p). D by Ab- vf h uff v m bu fø v u u bv. Tb u v v u m h å u fy, m må mmh m IA-vmh ø på. D jø v b Tb 3.10 A v u m h å u fy Ahu Au-A Buu Fm Hm H Mø Rm N-Tø N Opp O R S Fj Sø-Tø Tm Tm V-A Vf Øf T T f bøp F b 3.11 v O v å v på f u IA-vmh. E Buu jv v, m vj f å å fy. 32

37 Tb 3.11 A u m p IA-, fy, V Ahu Au-A Buu Fm Hm H Mø Rm N-Tø N Opp O R S Fj Sø-Tø Tm Tm V-A Vf Øf T F fu u v p IA- vmh u fy 2011, m å h vj f å å, m u v O Buu m v hv å. O Buu R Hm Sø-Tø H S Fj T Tm Vf N Ahu Mø Rm Au-A Tm Opp N-Tø V-A Øf Fm K p Fu 3.7 A u m p, fy, V 33

38 Tu v få f u f y IA-vmh p fy, IA-vmh h m j f å h få u p, uvh v fy. Sæ O v IA-, må bå u f vmh, m å u f. Buu å v v. D pømå m f v u v å fy m høy yfvæ. I fu h v mm fmj m u p IA- yfvæ. D v mmh, m ym høy yfvæ m u p IA-. Øf Fm h høy yfvæ få m m. R O h v yfvæ få m m ,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 A u m p IA- Syfvæ Fu 3.8 A u m p yfvæp, fy, V Vmh ø F IA- v v vmh b IA-vmh ø, fu u Ov 250 Fu 3.9 A y IA-vmh ø på vmh 34

39 Fu f v å u 40 p v IA-vmh m b vmh m v 250. G v vmh m å Smbv b IA-vmh. Sm v b u, v å få u f vmh m D å øupp f IA-vmh m h få u. D å v v IA-vmh m fæ 20 m få u, h j m hv vmh NAV Abv yp h m. Tb 3.12 A v IA-vmh m h m u, ø på vmh Ov T I b v v m v yh f å h få u f må vmh, å 40 p v u vmh. D f m må vmh v 70 p v IA-vmh IA- h u 20. D f mp mmu h. Tb 3.13 A v u m h å vmh m u ø Ov T T D u å væ vmh p ø, h mv. D å må h m få m u p, m yv m m å. 35

40 Tb 3.14 A u m p, vmh upp ø, V Ov T B mm y fm fu Ov Nj K p Fu 3.10 A u m p vmh v u ø, V Om vmh p f f NAV V h m f f Ab- vf m h v vmh m NAV "p vmh". D u å væ v IAvmh f IA- (88 p). F b u v vmh m få u p vmh. D mu b "p" jm å få u, m h v få uø. Tb 3.15 Bøp v u m å p vmh ( ) I p P T A p D å my m å u m u å vmh m p v NAV. V å å v å uø m vmh m få 36

41 u, å h høy yfvæ, upu u å h, m v um f å b vu f m vmh m p uf m p v NAV Syfvævå I fu u h v upp vmh upp, m h få u p m h få I u Tu Fu 3.11 Lm yfvæp b m h m u m h m u V D f høy yfvæ vmh m h m u. E j v m m u h jm 1,5 pp høy yfvæp m m u. Om v f ø,, æ fy fb vmh m få u jm h pp høy yfvæ m få u. D f u vmh m høy yfvæ m få u, jf. j. E jm høy yfvæ f m få u v by vmh m få u h høy yfvæ. I fu u h v f vmh hv høy yfvæ h. 37

42 A vmh fvæupp Vmh u u Vmh m u % % % % % 11.5%+ Fu 3.12 Lm yfvæp ( p f hv vmh), p, vmh. F fu v vmh m h få u m h yfvæ u 1,25 p. D å v få v m h få u m h m yfvæ u 3,6 p p. D å u f å u vmh m v yfvæ æ. B m høy yfvæ (v 8,75 p m yfvæ), v 40 p v m h få u h å høy yfvæ. M v å 20 p v vmh m få u, h høy yfvæ. D væ m u, m v v m j u b IA-vmh. V u m vmh m v yfvæ få u, m v vmh m h få u, h høy yfvæ Kjø- mm Kjø- mm vmh fb m u v b. F yfvæ høy b v æ, v ø v jm by høy yfvæ, m m v h, høy yh f å m u. V h b f yfvæ h, på v vmh m h få u fh vmh m h få u. F fu u v m h få u h by ø v vmh m h få u p. Sm f yfvæ, h v h upp vmh m h få u p , m h få øp v mm p. 38

43 A v h å vmh m h få u, m ø v vmh m h m u. Fj m høy v b m m u, fv m å f æ, m b v m I u H få u Fu 3.13 A v b, vh v m h m u Nå v på m yfvæ, h b høy yfvæ. Vmh m høy b v f jm h høy yfvæ m v. D j f væ v å v fj v 55 å fh å få u, fu. Næ m høy pmææ, uv ff mj. 25,0 20,0 15,0 10,0 I u Tu 5,0 0,0 Fu 3.14 A v 55 å, vh v m h m u. Kjø- mm f væ hv vmh m få my um ( p 3.3.1). 39

44 3.4 Kj m vmh m få uppu vu I p jø v mm m f p, f å uø hv m j vmh m få uppu vu. I f NAV f pf f u, : vu upp D væ m v vmh m m m ub, f bu bå vu uppu. Nå b p øv å ub på vmh. V h f m v "Ivu/upp" f vmh m h m b yp u. Tb 3.16 Typ Å Ivu Gupp- Ivu/ upp Sum T f T Sm v b v, v u m å v ø, m ø fåp. T v fu u. Sm v, fyv vj. D (ø v ) b.. y v u f pøjmuø b v Abv. H 70 p v åv bv b f å v v f v upp. 40

45 Ivu Gupp Ivu/upp Fu 3.15 Bøp yp u å, (uu) Gjm vju pøjm m v mm b p, f v f på ø bu v v fy. F v v Abv m h mm m vmh v ø bu bfhj v, p u jmfø v mø. D m mø ø fu på, fpø m u, æ på vvå. L v å h væ ø ø y v v. N m å ø by på v væ v v v ju v m ppfø v ym. D m v h j hv f vmh ø m v. T ppfø, vv ym h fø f bv fø vmh, b h m y. D v å v m mf m m bvj. V f v u f IA-vu vmh (O., 2013b). Abv h f v uv, f f h m "f" vmh m v jø u pj. 7 Pp. 89 L ( ) E bmjøv fyv mv. ( ppfø j v bu på v v b ym) 41

46 3.4.1 Næ Fu 3.16 Pv f v u u yp u, æ

47 F fu v uv f u uyp u æupp. D høy u vu æ. V å uv æ vv v v, m å by- vmh. I ff mj c. my jv f b S I fu 3.16 v på f v u yp u u. V y fj vmh ø m b yp u. D h mmh m ø på vmh. J ø vmh, j høy yh f h m f yp u. Fu 3.17 Pv f v u u yp u v h m,

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

NORGES MUSEUMSFORBUND - SIGNATURLISTE ajourført 02.06.2015 e.signatur.doc 1190 (851) Mus. sign. Museets navn Fylke _

NORGES MUSEUMSFORBUND - SIGNATURLISTE ajourført 02.06.2015 e.signatur.doc 1190 (851) Mus. sign. Museets navn Fylke _ NORGES MUSEUMSFORBUND - SIGNATURLISTE ajourført 02.06.2015 e.signatur.doc 1190 (851) Mus. sign. Museets navn Fylke A Asker Museum, Valstads samlinger Akershus AAB Ål Bygdearkiv Buskerud AAM Aust-Agder-Museet

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf

Detaljer