Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk"

Transkript

1 Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

2 Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, Side 2

3 "Den norske modellen" Folketallet Befolkningen mellom år Arbeidsstyrken SysselsaDe Personer utenfor arbeidsstyrken Arbeidsledige Rundt studenter hjemmearbeidene uføre AAP alderspensjonister Privat sektor Offentlig sektor Kilde: NHO, SSB, basert på AKU 4.kvartal 2013 IA, Side 3 3

4 Overordnede mål for IA-avtalen IA handler om å jobbe systematisk, målrettet og resultatorientert med HMS/HR-arbeidet i virksomheten for å: Bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet De nasjonale delmålene er: Reduksjon i sykefraværet med 20 % ift nivået 2. kvartal 2001 (mål 5,6%) Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder Virksomheten skal, så langt det er hensiktsmessig, sette mål på alle tre delmål IA, Side 4

5 Rammevilkår for arbeidslivet Gjelder alle virksomheter: Arbeidsmiljøloven: Krav til arbeidsmiljøet Tilretteleggingsplikten Medvirkningsplikten Oppfølgingplikten Folketrygdloven: Rettigheter ift sykepenger Aktivitetsplikten Oppfølging av sykmeldte Kun for IA-virksomheter: Rettigheter: Egen kontaktperson BHT-tilskudd (endres) Tilretteleggingstilskudd (endres) Utvidet egenmelding 24 dager Forpliktelser: Mål og handlingsplan for HMS/IAarbeidet, tilpasset virksomhetens utfordringer 2 årlige møter med IA som tema IA, Side 5

6 Kongsberg Legemeldt sykefravær fordelt på næringer Viser: Alle aldersgrupper, 2. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent Totalt 5,1 5,5 5 4,4 4,8 Jordbruk, skogbruk og fiske 6,4 5,6 4,1 3,7 7,6 Bergverksdrift og utvinning 5,9 8,8 3,5 1,2 2,4 Industri 3,6 3,6 3,3 3,3 3,6 Elektrisitet-, vann og renovasjon 6,4 4, Bygge- og anleggsvirksomhet 5,1 6,3 5 4,2 5 Varehandel, reparasjon av motorvogner 5, ,3 Transport og lagring 9,3 6,8 8 4,9 5,9 Overnattings- og serveringsvirksomhet 6,7 6,9 5,8 6,9 7,7 Informasjon og kommunikasjon 2,1 4,9 2,5 3,1 2,4 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 6,2 5 7,9 4 3,9 Omsetning og drift av fast eiendom 4,8 3,4 5,2 2,8 3,7 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3 3,7 3,2 2 2,7 Forretningsmessig tjenesteyting 6,5 7,1 4,3 6 5,5 Off. adm., forsvar, sosialforsikring 5 5,9 5,1 4,1 5,2 Undervisning 5,4 5,7 5,6 5,6 5,3 Helse- og sosialtjenester 7,2 8,6 8,2 7 7 Private tjenester ellers 6,6 7,1 6,5 4,6 4,1 IA, Side 6

7 Diagnosene bak sykefraværet i Kongsberg Diagnoser Viser: 2. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent Totalt Almenne og uspesifiserte lidelser 7,8 6,6 7,8 9,8 10,3 Sykdommer i fordøyelsesorganene 4 4,7 3,9 5,7 5,1 Sykdommer i hjerte/kar- systemet 6,3 5,2 5,7 6,1 4,8 Muskel/skjelett - lidelser 36,7 35,7 32,8 32,3 32,1 Rygglidelser 10,5 8,7 8,4 6,9 7 Nakke-, skuldre-, armlidelser 6,7 8,1 7,9 7,6 6,2 Andre muskel/skjelett- lidelser 19,5 18,9 16,5 17,8 18,8 Sykdommer i nervesystemet 3,8 5,1 4,8 4,5 6,2 Psykiske lidelser 19,4 22,9 24, ,5 Lettere psykiske lidelser 10,2 14, ,9 10,8 Angst / depressive lidelser 8,2 6,7 11,2 10,4 8,7 Andre psykiske lidelser 1 1,8 1 0,7 1 Sykdommer i luftveiene 4,6 5,4 6,1 6,3 5,4 Svangerskaps- sykdommer 6,9 4,5 5,3 4,5 5,5 Andre lidelser 10,5 9,9 9,4 7,8 10,1 IA, Side 7

8 Hvor velger du å ha fokus? Helsefremmende Vet hvordan det skal være på sitt beste, gjennomfører tiltak for å nå dette. Arbeider kontinuerlig for å styrke faktorer som fører til helse og lønnsomhet. Medarbeiderinvolvering, fokus på kvalitet og kunder. Forebyggende Identifiserer ting som kan gå galt og prøver å eliminere risikoer før problemene oppstår Reparerende Har rutiner og systemer for å håndtere situasjoner hvor ting har gått galt Reagerer på det som har gått i stykker og reparerer IA, Side 8

9 Hva er en sykemelding? IA, Side 9

10 Arbeidsplassen er den sentrale arena for oppfølging av sykmeldte. IA, Side 10

11 Tidsaksen ved sykefravær fra Bedriftsintern tilrettelegging Oppfølgingsplan, formidles til sykmelder aml 4-6 Dialogmøte 1 Helt sm: alle Grad sm: når hensiktsmessig aml 4-6 Oppdatert oppfølgingsplan til NAV 4 uker 7 uker 8 uker 26 uker 1 år Aktivitetsplikt ftl 8-4 Dialogmøte 2 ftl 8-7 a Dialogmøte 3 ftl 8-7 a Eksterne arbeidsrettede tiltak? IA, Side 11

12 Leders ansvar ved sykefravær Vurdere funksjonsevne / restarbeidsevne sammen med medarbeider Planlegge tiltak og lage oppfølgingsplan Sende oppfølgingsplan til sykmelder og NAV Sørge for at tiltak blir gjennomført Innkalle til dialogmøte 1 Oppdatere oppfølgingsplanen med jevne mellomrom Dokumentere all aktivitet 12 IA, Side 12

13 Medarbeiders ansvar ved sykefravær (medvirkningsplikten) gi opplysning om egen funksjonsevne, ftl 8-8 delta i dialogmøter etter innkalling fra arbeidsgiver, aml 2-3 (2) bokstav g og fra NAV ftl 8-8 medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner, aml 2-3 (2) bokstav f bidra til at tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt, ftl 8-8 OBS: Aktivitetsplikt senest innen 8 uker innebærer at medarbeider skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet IA, Side 13 13

14 Medarbeiders ansvar, forts Lete etter alternative løsninger for fravær hvis du er/står i fare for å bli sykemeldt Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen Snakke med lederen din om hva du er i stand til å gjøre, slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidet Si ifra om tidsperspektiv så fort du vet noe om det Være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid hvis det kan bidra til at du kommer raskere tilbake til jobb utprøving av funksjonsevne IA, Side 14

15 Å få medarbeideren tilbake i egen jobb Arbeidstakers forutsetninger FUNKSJONS VURDERING Arbeidsgivers krav/forventning Gap Arbeidsoppgave/-situasjon IA, Side 15

16 En samtale om arbeidsmuligheter Vær konkret i beskrivelsen av: Hvordan ser arbeidsdagen din ut? Hvilke oppgaver kan du gjøre? Hvilke oppgaver kan du ikke gjøre? Kan arbeidsoppgavene fordeles på annen måte en periode? Kan det være aktuelt å jobbe til andre tider eller jobbe deltid/gradert? Hva må endres nå, evt. varig? Hvem trenger vi hjelp av? Hvem av oss tar initiativet og når? Bli enige om noen delmål: Tilrettelegging, gradvis opptrapping av aktivitet, forslag til dato for tilbakeføring til arbeid osv., sett det inn i en oppfølgingsplan. Legg til rette, prøv ut Evaluer og juster Dokumenter IA, Side 16

17 Kanskje gradert sykmelding her? IA, Side 17

18 Mal for funksjonsvurdering Funksjonsvurdering/vurdering av arbeidsevne Til bruk under oppfølgingssamtaler Gjelder ansatt: Dato: Arbeidsoppgavergenerelle Kan utføre Kan ikke utføre Hva må til for at du kan utføre dette? Tilleggsoppgaver Tilleggsoppgaver: Andre utfordringer i og utenfor jobben Anbefalt gradering: Stillingsprosent: IA, Side 18

19 Oppfølgingsplan Brukes ved redusert funksjonsevne og sykefravær. Men kan være unødvendig ifm gradert sykefravær Første utgave innen 4 uker Et levende dokument til hjelpe for leder og medarbeider, ikke for NAV Skal sendes sykmelder Unntak dersom vedkommende er for syk, eller blir frisk innen kort tid Skal oppdateres jevnlig (minimum ved 7 uker og før 26 uker) Skal sendes NAV innen 1 uke før Dialogmøte 2 (og evt. 3) Kan med fordel brukes ved hyppige korttidsfravær Brukes som dokumentasjon for søknad om tilretteleggingstilskudd AML 4-6 (3), Folketrygdloven IA, Side 19

20 Tilretteleggingsplikten - hva kan tilrettelegges? Arbeidsoppgaver Arbeidstid Fysisk tilrettelegging Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging IA, Side 20

21 Tilretteleggingsplikten Strekker seg langt, men er ikke absolutt Konkret vurdering i hvert tilfelle av hva er mulig arbeidets art, virksomhetens størrelse, økonomiske forutsetninger og arbeidstakers forhold Det er ikke alltid mulig å gjennomføre nødvendig og hensiktsmessig tilrettelegging i virksomheten. Det er ikke grunnlag for å beordre andre bort fra oppgaver til fordel for de som trenger tilrettelegging (høyesterett) Arbeidstaker må medvirke aktivt for å nå fram IA, Side 21

22 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør Arbeidsgivers styringsrett begrenses av bl.a. lovverk, tariffavtaler, arbeidsavtale Styringsretten medfører at andre arbeidstakere må finne seg i justeringer når kollegaer har behov for tilrettelegging Arbeidsgiver har ansvar for alle arbeidstakeres helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Endringer og omfordeling av oppgaver må også ivareta dette helhetsansvaret IA, Side 22

23 Virkemidler Forebyggings og tilretteleggingstilskudd ( kun IA virksomheter) Arbeidsplassvurdering (BHT) Hjelpemidler på arbeidsplassen Unntak fra arbeidsgiverperioden Raskere tilbake ( enkle utredning og oprasjoner. - via legen) For sykmeldte: Individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering Kjøp av helsetjenester for lettere psykiske sykdommer IA, Side 23

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Nøtterøy kommune HMS håndbok

Nøtterøy kommune HMS håndbok Godkjent av: Rådmannen Dato: mai 2004 Side 1 av 14 Sjekkliste oppfølging av syke Navn: Fnr: Arbeidssted: Ressursnr: Funksjon/stilling: Stillingsstørrelse: Tidspunkt Hva gjøres Dato Sign leder Sendt 1.

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer