WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06"

Transkript

1 TEMANUMMER WIERSHOLM AGENDA INFORMASJON FRA WIERSHOLM - NR. 1/2009 FINANSKRISEN L: F 02 S 03 F pbm 04 F v 06 Om 08 Km 10 Mubj 12 S p 14 Th Bm Gm Bp m f F pm Kp Fv vuø 2009 Høymm 21 22

2 FINANSKRISEN D mumm m f. D mm, m v må v f y ø på uf. I umm v b.. øy på hå v mp m f få pbm, bhv f å jmfø f uu, jmfø v m bm b bf m b Rj p. I mm p vju m p f fv uhbj, m ppvb m uv fmv. E, m f m j v, æm f h u bhv f m vpøv ø. I f f f fm v v, m f b på p, m p h u fv m hvm m. Nå ppjøp f f ø ub, v b u ppjøp. Emp v m, ym v h vpøv ø m bø øv v, å m v fv p. V ø vå mbp v, håp umm v væ v å pm mpu f fm. A Ry ø Whm A u vå ffb. Kj u m ø å få pubj vå yhbv - -p vå mu A K S Uv: Whm, Mby & Bch, vfm AS Rj: A Ry, E Thy Vb Op D uv: A K S F: O W Jb, Luh Su Mm Ty: Vfj Gf Opp: 2000

3 SIDEN SIST - NYANSETTELSER H Nby Ju b m vfum m Ju b hv m fuj ppjøp, bø- vpp, m p. L S L b m væ ju L y vå fmå f bø j. M B b m væ ju B y vå fmå f py b. S Hé P b m vfum ju P b hv m mm (æ pphv),, m, -h IT-, pømå. P h v pvh m mupu pphv h f f mubj. A Thu b m vfum uu Thu b hv m pømå y f m fh. Sv Bu b m øm-/ pmb uu P Kuz b m vfum uu Kuz b hv m fuj ppjøp, bø- vpp, m p. Wch Mm-M b m vfum uu Mm-M b hv m py b. Ch Sø b m vfum uu Sø b hv m, py b. A N b m ITmb uu H mm f m IT-mb CSC Hp. H H b m vfum pmb H b hv m pømå y f m fh. H mm f m vfum Avfm H & C. L P b m væ pmb P y vå fmå f hpp. Yy Myb b m øm-/pmb vmb A Hv A b m f v mb A b pmæ m u pømå, hu j u EU/EØS-. Hu bå vf Kuy Kumyh Bü. Hu h å f å bå m. A mm f m f v Thmm. R Lfj b m f v ju Lfj b hv m m fju åv, m hvv på, mm py. Lfj mm f m v Sb ASA. O-Sv M-H b m vfum ju M-H b hv m py b. K M b m vfum ju M b hv m b py. A Ehu Lu b m vfum ju Ehu Lu b hv m py b. E M b m vfum ju M b hv m fuj ppjøp, bø- vpp, m p. V Emu b m vfum fbu Emu b pmæ m u pømå, hu j u EU/EØS-.

4 06 20 m h W c æ v å, b væ p m. H h ) S h G P (. ASA f j USA v vc Så G S h G um 11-b p f u P h c c jm j, f f b b m Gj. u u

5 FINANSIELLE PROBLEMER - START NÅ! På hv må hv b påv v f? - M v j h m bf å f å jøp å. Sv bf fy vh y å f å å øp u, v m bf m øm f f. Fp h f.. p på fv vh 2009 å bjå øp u, u y bj p. å. F uu v f b vu v f, j m mm fø åff, j ø muh f å p f p. F uu fb m v u. K u f hv å u på? - F uu w u på b v u. Nå uf æ få, v v fø. K m å v vmh, u- uj f b å få v på hv. Kub v f fm bf fu fø u, æ muh å v pp v fm vmh m cc, m å p v u. E f uu v bf jæ v h h å v bf v m cc, uå bf b u-c. Hvm bø væ pp v w-u? - F fø bø p m v, v mm, u f pj vu f uu. U fø up, m m å fb f fm pbm ppå å å ff. D j å, f f bf m øm å h h få vh m å vø mm fmmp m y. B h væ v å å, bjm h væ j, m h væ uv, h pv quy-f f v å å jøp p. F h j m v h ø pp. Pu pcy f bf m v by jff 2009 m fø v u ff f f v vmh upp j f cv åv, må f væ m fb på j må hå på må m h h u jø. Hv jpu uup? - F fø må m f j jm v bf f p. Hv å ff f hv p. Kuu ju vh bf. F må m pp v v hv v m f p v v. I p v f muh fj u v. Bf bø v å h f fh fh mm p j u p. D øvv mp h b f pj, v m m f v p øv vmh h bumyh. E jm v bf åv, jæv, v, u v vv på - j, må f jmfø. Nå m h v v f fp f muh, bø v p f hv pbm ø. Sv bf m f v u ppv h b pj. Symmm b p. yv, b fø å pj, b f pp, jp m j. Am h uy m h y c, cm cc, v. Hv pp f på fv p? - Efm v fv bf vfb, f f åv uj. D v v v v jbb å ff v v fv v m påv p bu p, p muh f. I v v væ by å j å ø f uu p. D f ub f w-u j M&A p, hu å p h vmm m fp vf fp m å y ppfy v uf p f p. Sm må m M&A p m (v) u c, fh m mu jøp jp m h h p, fmj v. v. I mm y v f vmh h f u. V h f j m fmu v w-u v j M&A pp. Så Gj mb:

6 FINANSKRISENS VIRKNINGER F m m m u å h v f. V æv u å fb y? - D f f fu m v pmb fj h æv f by å m jø v øm f å m v. N v u, h v få mp v æv, v m m v fb på å m fø v høy v pm. M j æv v fb på m by m u fm u få å mf v v f h øm. I fh bm v m m fu på u pu. D b b mm, f u. Sm b h v h u muh å æm v uv f å mm pp f uf. I j æ, m f øv fj på v æv f? Hv m v f? - G å v æv. I h Eup æv mm v v y å bjm b. D y m m pø m uf N Sv, m b å ævpj. D v v j mm pm. I Sv mm pu h N, på u v ø v puj v fbu m b v u. I m h v N jbj hv v å my v ff, m h p. Gjmå å fbu mm, mp ff v u. Nå j pbm bm v ff få f by- bj vj mm. Dm N m h bm m å h mm, m å Sv F jø bj. Nå j v f å myh p v fp mu 2009 mu å 2010 f å mv v ff v f b u. D v uu på buj v f pj, m hv m å f. H vu fj h å mmh m uh æv uu? - Næv N p mm m. Nå j j p v v v f på v v. Sp f N v h jbj hv f v, m pv v f v æv N, b vøu. På v v u v ff v v jp å bj m p, v æv mm N. Nå j buu å fj. I Dm N b m v F Sv. D b h få ø p mm v h. D h væ uv f v pbm f b Dm m v h v v N. Hv m fj f N v m bym y vø v bjå E v pbm øv? - D pbm v å øv. G m f bjå ø h Eup. Sæ bf by bjm. I m h v u N m vfu bjm m f fu å. D by b h h øff p å jø, h væ f u m j b å ff p. 6

7 E fj h v f b v, f fuj? - Pbm b Lhm Bh u v u, m h m m på v. Myh m f m u p p pbm m må ø u. E hv Dm v f mp fu u, m N h hvp væ å fø by- f bj f å b v pfy mm b. E æ v f b Sv Dm høy m j fbu m p. Nå hvuf f p b. I p, m v p å hybp, m u uåv. Hybp upp b p b m f ø uå æv. T u v v mm u v øv? - Vå uy v v uv u u v 2009, 2010 b b å Av u u b f v øm, m øm v få m u. (I m vu). v, m v b, f b u h v F b f å P.. D m ø b ø N m b, Sä-Jh hv h m å m pø A æ N h jø m u j bv m f, y f v m å væ v u u. F m upp f hjmm mh. m v b u N h, mh bv

8 0 hu m b h E v W fø E v jm æ p. v h hm p b E A ppv bå m å f m å p på å p b å u, h f b å p å. m u p

9 OMSTILLING I NEDGANGSTIDER F u å h fø v på f? K u ppumm hvbym h? - D f mm uj m. M v f v påv fm, m m v b v v. M h bf fu. Bf m v ff m ø m. D f bf my. Hvuf å v f m m u u jø øv å jmfø mf u. I m bf øuf v ufp, bm b f f m. Sm f bf ø m mpbf, hy å bh mp bf mp jmfø. V fm y m f m m vå? - D f å. F m, v må fv mp fmv. Sm, v hvv å mm pm, m u bu v fv v, m v m v. D f bf m v m vu pp, pm. F å v fu på å fp, v. p hv f må ø på y j. S fp b pbm, æ fh v. D v m bf på m j mp, m m fu på å bh øv mp. E h v å få. D å v m fymmu v v bf, fymmu v mu uø muh f v ø, fø b hfh 30 p f bf. U hy å vh v, u f v, uå uøv u f bf, b v mb m p b y p. Hv hvpømå? - Ab mp må, v, ffv, vu v EU-v v hv. D å fm v pmv, pp v. Hv m å f, pp b uy j fø f u. D f p v m mm bhv f u fb p. v mp u, y/ v m u bf bhv f v. Nø f å v å bu m på p fb m upu på. Av uhå p, m p j yp m f m må bu på å y pp. Ty mmuj å v m b håv. Av v v h øv m v å. Søy h æ væ på pm. Hv m b å h pbm p? - D u væ b. E væ f m y b fmm m å u bv øp m uv v pm-u m p. N uf jå. Sv f.. væ v å hå uj hv bf h f vh. J v v å jøp, m å m mu vv bå bf. Amj må um bhv f u m u, vu v, mmu bhv. D må h øp fm, p må vv v p å m mu. E æ fu fh p h øv. D f bf m b, m. I må m vu m mp fø mpp /, m v v NAV, fymmu v. Bu m bm v v bf y, v. bffm. Nå mm, må å vu vjø f v p. D v f m m by up m p ppf m f. F øv h m b hy å m m u, m å m m b j. D hy å væ j på b. E mb:

10 KREDITTMARKEDET - EN NY HVERDAG FOR AKTØRENE Hv v u f by f m? - D h væ jjv. F fø h v b h b å v p, m h mp, h u m å v bmm åv m m up f å å f å fp å b y å, y.. I N h b føp å v, m b p u mj. D f b h j m v fh mm å- uå, fø å få b m, æ hø å bm jø f. E h vh h bf å væ påbp v åv m u f p mh v b.. å påbp å MACuu M Av Ch. D h væ å jø. S m v v p b m fuj m? - Uvm. F fø h bf p på f.. Lhm Bh. I h m m j m v f uå vpp.. Lhm Bh ub, m m L Nw Y. I h p v fv muh å f m b f m b. B- fm j up j, vfu m m. D y m ø h h å j h p pbm f ym m å. Nå. D h væ v h åy, h hvb fp. R m fp å v y m f f. D å m h h m uv fh å hv m b h få ø bhv f å på vvv. H få v f hv v m å? - M h uvm b f m å å v m b m m, f æ h mf. D j f.. uå v vpp. F h v m v v f å hv uj m v vpp m jø h v; Tmmu u vh h væ b p. F j, p, bø væ m ppmm på mp. Hv m h vppf m mp å j f.. jh, v, m, uå v vpp m.v., v v h vh v vmm vppf. D m må å m jj på v å h vppf m mp. M v mh fm v j p p, f f h fm v v. V j p- p m pbj, m h p m bh v u. Hv b m b f u fbj? - E b på 80- h væ ppf b mm å å u, f fm y v p på f. A jp v v b u,. D by f m v h hå v fb, pb å fp fm. D uj å j u f å på upu å på jm m 10

11 p u, v m v fu m v b å jø pp f. D b å f b på. Dm f m v pp m vppf m m j vmh m jm, cp-vmh v. få f v. F v m h å u. K P. Svup mb: K Svup p Whm b- fv. H b øp m å fh v åv f b åv, m uu vj. D h påv h b v.

12 FORTSATT ROCK N ROLL S Hé P D øm bm på 50- c -j v fm f bv m Th G A f mubj. Suj på u v 70- v pu jpp på 80- v pubum m f f-å. I Th G A, f få å by CD å up m m f b y mhbby. M påj f m, hv mubj f? F v å hø på p yp mu å v h øm? O hv h f m I å jø? Whm A h å pu pf mubj hv på uv. Evyby hu (R.E.M.) K Rbø, pu Wf Rc f m ø mubj f, bv j mbp (, ub/ c-pubh, buø, m c.) v f u mubj b. - D v h f å j ø, æ pp buj, h muu på u v v CD-. D h j m ø muu p u å væ b u ø m bj å mø uf m fø v fu. D f bj v m b pp h m, h få væ å m, m pbj h fb på u, ( h fb på u). 12 N vyby hppy (D fu) H v muj p m h m øm h må uvh p y muh. Lv h uvh p, p ubuj, få pbm. Bå Wwh, Pc Zvv ( V M) b mb u umj, å u m p v fb å f? - D u m muj p v, v p fh, fb h y å å v. D m uvh p øvv på u v m u v p f fm, m på u v mm ch fw quz hv mbp, ø- vv f mubj, å ppfy f fp vf m, m m uj uj h u å v. E uj mm f fø fm uvh p m h muj mp m p y, m vh v pv vp uj. A buj mm h uf f ø bj. I UK å b pj j, HMV v -, uvh buø å b f. Hv w I m mb w (Th Smh) Th F, v v m bu j f p m v uhfmj pp f v bu hø å m på m pv mu fø f å w b -å

13 FOR MUSIKKBRANSJEN? vv m ppuæ f å. På pp å Amy Whu T Dy O Th Ow å J F K, m Pym mmh mm f f mupf. - Nå ppå uj m m f hv få v, å py m m mm fm m, m mh. T v h å m m v b m vh v hv. D fu p jø hy å, fu v å på mu. I å fø f h væ fu på pf, m f mp jm I. D h væ få b N å j ubuu m b u v v å v mm å f b 2009 v h. A v v M G Px Ju v b (Th BcShp m O J B m..) j på m u v. K m å å v hv bf påv hv mu v v hø på. - I N f v u fø jm f fj å. D u mø mu b m p på mø. D h f mp fu b å h f u m på Sv m y Huj m på mm. Dm f, å u f f mø mu, h. F Dw (Sy f h Y) Kumj f, v m mu v m. K m h mmh m mu fhv b m f h å å u, v vjuu m å. - A mu, mu jø m m. D b uh vhfu f v h å. H ppu p å vjuu på mm må m å å høyjuu f v y fm f uh. I W Suvv (G Gy) M y øm b y u bå K Rbø pv på å K m m bå f Pym m Pym u f uf m må fø m 2009: - Mubj jp pømå m å f yjh. D j å f y v å å, v Pym å u m b m. Rbø uv v b u D å h væ fu fj y uv. D f u å b m v. Sø på buj fu mm på m vå, m p på. Fhåpv v v f fmv v å bu p på mu å jøp y b bå hv u. Sm ø bu v mu j f væ m å fmy m v ø på uv bu v mu. Vøy f, h b væ vj. Nå j vj mm. 13

14 STATENS KRISEPAKKE OG RETTSLIGE FALLGRUVER Rv f ff ff fø f å mu u. Hv påv v v v å juuv? Så v j bu h ESA v m jmfø bup m f m. Bu f pp ; m ø ff v å m mu m vh v å u f. Nm f å m hv. Hv fv u p p uf fh v m ff ff ø? Nå ff bu f m på v f å mu mfuøm, få m fm p m. I å hå v pbm y å på bupy fø, fb Km f ff ff (KOFA).., ppå pømå y hu jmfø v ff. H p m p j å mu v v, f å h mfu j. D by ø v å v u m hu b f v. Hv y v v v, å m m, h b my m pbmmå. 14 Nå j ø h m fm, m p v v p v v v p. EU-Kmmj h f.. f ø b. M æ v m ø h på å h uv mm u EU- Eup, v Kmmj h må p p m hv h h h å y j æv. A p h ufm, y v j j m h ff å bu bå v å v på. Ij v p å v å få. I p h v EU-Kmmj h fj j ø, m j h m m. Rv m ff ff v mp. E mu å p buu høy mp? A mu, m m f ø f bå ff h m y u bu bf m by på m jø f. D f væ v m vv f m v. Abuym v uuu, m v å p, f m å v N m EU/EØS- h v f m m f v b fu.

15 Nå j ff v y ø f å få pp v, hv v v u få f bf m y v m? D ff ppv å vj ff vh øv, m v, fø m ESA f. D m m m, å j m m, bh f. M f uu v m b uv. D m m bf v, bf m hv v få v f å b b uv ø m m. D b u ppv m p by fmå. V å f f bf å h vu v m v å, v f bf jø m m bøp v by. Sph L. Jv mb: hm h W p væ. B v h jv v f ff J. L R Sph -ju, h m S h Ø E / ø f U E å y b b m. D fm få ø h æ ff ff p j.

16 THE BLAME GAME - I KJØLVATNET AV FINANSKRISA Nå å, f h bm m. V ø å m m påm fmv v ppå j v m føj v f. Tv v h y f. N h p å f f å p p, umj m v m b p. Gu f v v jøv v. M h j å øf v m, m å m uv vyp fv å jå u v. Guh Du Spåm j ufm h u mp u. Whm h må v åjv f m på v f. F å f m øv å jå USA. USA h m j v å v f p N. D j up Nv Cu Ic. h jmfø uum v ubpm ømå USA få v 2007 fm 30. Spmb I p v 742 ømå f fø m USA v v mb m f ubpm -å. T m v på u m Sv L på Sømåfv h u m uv v. Få pp h : I php f up h h cu c c upc c, h wu w. Så ø m ubpm -j b ø p, mpv ubyj, m, fm, m, åjv, åjv, u v f um,, fy, -byå, fv, v, ymmm. S v p v p v ømå på v v å på u v ubø uåp. I h j u vpp ømå ømå mm uj ø. Sjøv m å v h p p på ubpm -v, v hvuv v v N p u v f. E yp v v jå f v fmv v m føj v få v. D 20. ju v Bm v mh v m b mb m v åf uu ppu. Spømå v m b h pp m b jm v pu m fv v v u å ppy u m v yv v mfø p. Bm vj v v u (3-2). F m b j h fø bv f fv v v v pu v fv. Iv v m ubu v v y åv v få p h h h mb v. M m m u. I v å ømå f v h å, v u j u v v øj å m u v vfh y fm v y. I vmb j m v D J. Tump ømå m by v Duch B AG f å få u ffpu f bb byjå på USD 640 m f v yp Chc. Tump h j j b f fc mju 16

17 h m åv jv buj. S f f b bu m hvuum f å v. M v v v m v u v vhøv y, vu v, um. Spømå m høv å j få vp mpf v å jå på jjøpv. Mm å jmfø v jjøpv j m m j jøp v j h y å j få v, vu å fh jøpumm. Tv m bå pp, m b pbm f u på u v v uv måp f jøp få fpbm. D upu å b v å, v jmfø h. S jøp u j få v, må v u f v. F v å mm pfj p, v v v å få jm f m v jjøpv på u v. I ø j h f p v å MAC (M Av Ch)/MAE (M Av Effc) uu. S uu h vå f jøp p å jmfø j m v. D v å j mm pp- f v m (Bu Ou) mm v m (M Ou). Dm m m h u v uv v måp f u fj v MAC/MAE, jøp j få jmfø v v. T v MAC/MAE uu v f å å ppå v m jøp h å j få jjøp. D j v ufm v uu. Ø m å mf v v å v u f yp mm v v m pø v v m. V j v pømå øy m. O jøv m v u vyp jøv v f, å v v å u vj v h bm m j b m. 17

18 BANKPAKKE SOM FRISTER OG ANSVAR SOM SKREMMER Kj Tøbå h væ Whm 2002 p Hu m f Ky, hv hu b m å u. Hu f åv f m u f. Kj T. mb: Hv y h u v uv fm å? - Hv fuj å v, m v h få mjb f v v b. V uu v få u pbm h uj m må væ up å N. D m p m m m u å, m m v. D u å væ yp f b føp h må p, m fb på å må ø p D fø vj, m my m m fh m y uå. Håp j Bp b v uåvmh pp. E v p b? - E f b f v v u jm v v m pv pfv f fuj. M b fp h y v h væ v p. M få m v j j f å. D yp v mm m b- fp m h å v m v pbm, j h j h m vv f j uv j b- fvmh, m h p pbm. I N j v h b m fuj vmh bå uf b. Hv b fh? - D v å hv v h på hjmmb u å å Bp u v. Fb fp m å u. D b u mj hv å. D få um v v. Duj u h å pp på hv fm ff ø h. S væ vå, bj å, bø ff å å m p. I fb h v Buh-mj f.. p på å v m, m v å fu N u f b. D m p N, h bh pj b å f. D pp fm f y v m pb. E f m høy f? - Bvmmj y f pb h må å ø f b b m m u. B.. få m å b f uj m ufbv, u pum. Tj h væ fø yp v uj å å h y på m b m y v jæ, m um h j p v f m f v jæ m å h u v mf m, b. S m uj uu. Få v m v f våv N? - H m væ vm m å på, m h v v få m v v på pømå m b.. v f våv. T å p, f hv v mmu m v, m h p. Dm pp pømå y mmu p hfh. A m v å u v, ømå uppømå v m m pfj v m h jøp ppu m hv å h få v v. D v m v å p mø på må. 18

19 FORSIKTIG OPTIMIST E Thy, m p, h på fm v m h fb på å Whm b bø v f. E mb: F å h bø v æv. Hv h påv Whm? - V v v p på uv jjv m fv um v h vøm. I øp v fj v 2008 å v y bf u pjp. E væ j f; m m p b m på pj. Lv j v v åp m j b jmfø å m u v å. Vå vvå fj v v høy j m pmb. H b Whm? - Pu y føp å væ m m v.cm-bb b, v pp h pp f. S h føp væ. Sø ø u å uy uj m ppå. Iu muh m h å må u m f ø m ppjøp. D b m. H f p y bmå? - Whm h h b fp, h ø pø m å. I h v vå jp væ m å hjp m h f pbm, m må y pp. Whm h j f å bå åv bf m f fb m fv uu m.v. Chp 11 -ø. D pp v hv h vu b f m m å h by mf. V å bfm, ppm y m bm h ø. Hv m v Whm vmh? - Whm h h f u h é f fm é f v. V h mf pyp, h bø v f. V uu v v mp å h. På p f y pypp, fø h v få. M h å v j myh Kuy, Ky,, mmu, fv m må hå uvh v f. V å m p jø f v få pp f ff, v m ff ff, ø v. b v. Hv u på uv f Whm 2009? - V f pm. E f juu påv fv m f ø æv. M m h påv æv h 80- b, v fm, ø jø v j, ø by v j m EU- h b ø pø vå j. D pp pu pp. Sm upb j, v å hv vh v å u y mb. Vå fm å u p pø vvå. S v u å, pø fvj pp fø m v f. 19

20 KRISEPAKKEN Rj 26. ju fm f buj f Rj f y f 3¼ m må f æv. Gh Jv Ø Sf f bfø v uu: Bf m å m uu få muh å u. Ajp få m p m å bfø uu m b vu få å. Uu f å 2008 m bfø f å , m uu f å 2009 bfø f å I p jmfø bfø v p få f v f uuå. Sp m uu 2008 / 2009 v m få ub v v uu, å bfø f å fu f uuå. Sv v uu b å ub v ppjø hø , f uu b v fm vu. Tbfø b å j jp, j bøp f bføb uu på 5 m. p p f hv uuå. Bøp j f hv v å F å j f, v bæ p få bfø. 2,8 m. Uby bøp f 2008 bøp f Tbfø m v upp j m fmfø v uu. Bøpb bæ fø fm v væ må mm bf m uu vu m by fu u. D m å v å væ ppmm på p m uu jm u p ppå f v. S m m uu uy fu u v p v uu. V å b f å 2008 på må m uy bøpb mm, v uu-pj u p på må. D å v å m b mm v bmm m 3 p fø v f fm. D v m uu v f vmh (æ). Oå uu y pv pfv mf v f. D vjø uu ppå , y fb p. F p m h fj uuå, f f v bøp mm v v p. H m f m m bfø å y vy p m u juuuj m å å m vu. D m v å væ ppmm på u bæ u v, b m fmføb uu å. D bp f p v hv bå v f v å få fmy f f uu. F f p m få fø v. Uv v Sfu-: Dpm få å hv på bu f ø F- uv (FU) jm Sfu. T på 4 m.. p. å f ufø FU få hv 5,5 m.. p. å, m f jøp FU få hv f 8 11 m.. p. å. Ø v få fø m v f m å 2009, b. 20

21 WIERSHOLM PÅ TOPP I FINANSAVISENS ADVOKAT- UNDERSØKELSE Fv h j å b fv N. Whm på ju j f æv, pp Fv uø f 2009 v b fv N. I uø bj v m mm fm b fv u. Whm f f mm fm pp ppjøp fuj, f v b f. V på bm m j bf på Whm by mp p v ju j æv m høy v. E Rmm b å N v b f, Ku B m fmå f v, m E Thy f f p ppjøp fuj. Thy b å å u m v m på p å u. A Ry f p f å pj. D f h f b f å vbv Høy m ff vv u bu. Ry m å høy pp på v b v u. M p, E Thy, væ føy m u f uø. H f u m m å h b, m må vfø m fm bh pj. - Ku h, m v fø mv uu, Thy. 21

22 Whm Mh h væ p Whm 1990, å h Lvv m mmfum. T, m å vå h b h hø uv mm Høy. V h b hm f v v, hv h på v mmj h å å.

23 HØYESTERETTS- DOMMER E m 20 å m v u hpp v. E j? - J, u v. L øv m m b m. J v å væ p Whm. M mb m høymm v pp m. N h f pu m m j v få b m jbb bæ j må u Whm! Sv j på b pømå. P j må by å mø mp. Hv f h u j m v, m u v få y v m høymm? - I Whm høy v u v, u p, f pj uh mbj m huh. I um h f bv m j v mm m mmj. Du j m m f f å h væ vv upbf m Whm, m m 180 mb hv m m. E u væ ju? - J, bu. J h h Høy å jø hv å bu. D ju uf b Høy b h v på m. Høy h m u b bf. Hv yp u fm å b m m m? - B b v, m v p m å m hvfu på pf. D b m. J få å å jpp m m pf; ff. I y fu j f jm f, vfb Jupm mff ffvmm m m på m v 90-. E u mm å v? - D humøfy mjø, f, p b m v mm på fj Whm. E uå bp. D vp j h uv h, v hv bå, v m j å fy på m. H u j m hv Høy bø p uv? - E ym ym v uv jm c w. D ppv h Høy m ømm. S v m pp fm f Høy m m pp bhv f v m p u f uv. Høy h ø mbj på f jm å v fæ pp jm. D hv m f å v h by u v v ø fø. Su f p, m f v. På m pf EØS- u m Høy fø. O fv mhpømå. H fy f uj Eup m y uv m v. H u u ppf m pømå u v ø å få jm f mmj? - Spømå på pømå VG hø. VG m p v v å v hv ppf ø h m pømå, m f uvbm m m fh mm yfh m. D pømå fjv. D h å m pømå by m fv mfu bø h ufø v mmj. Sv m m h øp f uh, må fv mm Høy h y v å y, å påv v um vu, ff vjø på bu u f fhåpu. E h v pyv m j f å b u f vjø. Whm Mh mb:

24 Ru: Whm, Mby & Bch, vfm AS. Ruøv 26. P.O. Bx 1400 V, NO-0115 O. Rj: A Ry, E Thy Vb Op Whm, Mby & Bch, vfm AS - M.N.A. Ruøv 26. P.O. Bx 1400 V, NO-0115 O. T: F: B Accu N: R. N:

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Balansert målstyring: Teori, metode og case

Balansert målstyring: Teori, metode og case Bll G lvvm Nw My f Dfc 1: Lf f u! 2: Th wl w c bu yu lf-m. Th wl wll xpc yu ccmplh mh BEFORE yu fl bu yulf. 3: Yu wll NOT m $40.000 y h u f hh chl. Yu w b vc-p wh c ph ul yu bh. 4: If yu h yu ch uh, w

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/ f f æ Å f f f WÅ Ø Ø Å ØY f W ff f j () f f j æ f f j W f f W j f j (jf æ ) f W æ j f f f j j f f f j f ff f W f W f Ø @f wwwf f W "xff "? f W f f W j H j f f j ()) j f f f j j j f j f f ( ) f j f ff f

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad Д1Х3A f 25 2 C 2 2 БЙ1f fбл3 BREEAM jбл3y E A Pj G j U p Sp F W A f БК2 214 F БЛ3 F A y W Pp h pp. y БК2 p Д1Х3 y M R БЛ3y F F Sp p B S Д1Х3 ±A БК3 y. ± D. PБЛ3 W A jбл3 h h h БК2. L f p h. D БЛ3 c y,

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f...... i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii.....

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v : ohrunzn vragv,rhnt hbpk,tz rnuk cuy 'Ubh r«us C J oh h Th n t v oh eh S M v k f k UK t oh r«un±z n v r G g v, rh n t C h n m g r e n h bh r v Ub C r k y r p cu 'v N v. rẗ C r J t oh J«us e 'r p g h b

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer