Havet, døden og kjærligheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havet, døden og kjærligheten"

Transkript

1 T m b V A Jk b A V B pp P C B p K C Hck C Jkh u C k E u L E J. A k F uk G G Wæ u G vk Ø H F H S p H H.Wæ Sb H h c I Z -N S Iv v f u b k N T J Th u J Kb K L u K Schu h p K S v L-O å.w L E Yum M v H M B Ov u N h R E C v Rw Huu m R H u M yh S E N Sv P v Sy B T Hh V hu T h Å {www.k.}

2 Ovkk {Amk} Tm ufv Skpp 1 Tb S Mk kk ff T B m E Sup m bk D. D b m, pp, f, fm kk m vu hv m kubbkv. T kubbkv h v væ å h å få Wmm S! V vkmm! 2 S 6 m kv. D v f m f å fv, ku v v kk v må pmp fvm ku kmm å k m hy h O på Uy. A k væ pk, h v må v m å N må. Smm v bbk Uy v v, m kk f ku m b æm fk på å få hv km h vk fm mk. 22. u v væ mpuk m mm Cu Jkh Rub M. Kæhbv m kk mm Ov H. Hu B Cpp uh vby m kv mk m f hv. Å b fu å b. M k fk kæ- fmk å m m b yp m mk. Sk u L Ov S F. F k m b: «F h, h kæk.» Lu v å uk vykk v u mk f m kk k kmm uykk på må m mvhfu påkb på ff bm. Ok fk bk m pp. På å pm f v b v m H Øvk, V H Gu Wæ m m m up cm. G f m yk mkk! Kuuv Ok fmå m upuk Tm å kp mp f ku uf pmå. Ok ufv m hv å N-N, å ufv m h m Sb Skå, K Kb M pp Wv. Fv hv å uk 40. U Ok å ku. D 50 p k uf v u fku.. Uv fv D bh p b på f fv pf, m m ppkv. b. Lub N V kk m b hp h m ufkp by p fh m- f, u fv! Pmm ub v å, m å cok Kuk Uv m kump b. Fv å bå v K Kb, M f uk m hv å. Wv Sb Skå. Ok må v å væ ku bå æ kk fh ku p. Ok Tm ufv f. D fm y fkm- Hv L Fuh pk Om Ok S S Hv, kæh Hm h Oy. Lkv kv V Æ. Nå Ok v «Hv, kæh» m v på fv 2011, f å f æ mv m m uv yh. Ekp f mm v kv v f m ku pp, k hv m vå k ff v y. M kk mm v Ok f ku mm fk k bb v m m å k my å m. Ok kv fv m å m på m k. Bk yk k ku kk v å uk hv vå kk kmm uykk u- G {} Tm f å fv «Hv, kæh». I p v fv få m ff m bh v m. V k vkmm ffpp m m b G Guk, H F, H Øvk, L-Ov S Fk A. J. V fm å m B Cpp Kæ Ov, Kæ B. Hu bv f bk Bv k v Ov H. Hu m f v S M. I å Vkmm å Ok! 8 7 Fk L Sk fv Tm Råhu 2 Ppkv muum 7 Tm Bbk bykv 3 Dv 8 S 12 M vhu 4 V 9 Nk Kumuum 5 Cfé Så 10 S h 1 S Tb 8 S 95 S Tb 3 S 93 E Bu p 1 Råhu 2 G 94 Råhu S 12 A Ikk m på byk Tm muum L Th v 10 Tm bbk A Jkb v 1 Kk bbk B. A. Lv v 20 P 29 Rch Wh p 2 Hmm: Rk: L Fuh Rk: Mm-km, v Tm D: HK Rkmbyå Tm Lyu: Mm-km Opp: Tykk: N1 Tykk Tm H uv: Ff m på Ok 5-9. kb Mbk 2011 V k ykk m ORDKALOTTEN Dkbu. wå: Ef p E kyku p kp m. Ef p m bu v å buk på..s m kk m m Wå ykkbu m på v p kf. L Kp, Ny Ny bk Mm um H G på pp v å k v L. Wå «( ) v ppkv m by pp f.» Py I Wb Dkm H HOw wæp: Ny km E vh kk, m vkk. Gyæ. Ov B: k på kv hv h fu «Skp u m!» T L m Wæp bubk E8 N «( ) bk m y up p mm mk v.» H O. A, Kkmp Bku bbk B v Sk & pu Rmbu ÅH Hu Skupu Skup A Fk k å fm D pfk kv. L h h bu Thu f påk. Sv 95, 9006 Tm Fuk f kukp Bk f k kukpk. V v hv bå - k, km, m, kuuv, byåk mfuv. O hv u h ppå. S 3 {5 9. kb}

3 {Fvm: Hv} {Fvm: D} L u D k km S 4 «M m mk, p Ep? A uf b. D uk, v Rpp-A. D v k k k m kmm v bk. Hvuk m få å p u f y v h». F S hv v Fk A. J. Hv h p v Fk A. J ( hy). Bå å h fk u ummbå u på hv å m h. Fk A. J må «u på f» f h ku kmm m m. Tk: R Aé Øvå S hv km u u v pmb bk umm. I 2004 km f bk u L å. I y m v bk fk på S, fkv uby N. M Kpvk Tyf, J hmby. Rm h m u v N-N. Om mk m å f uhuh phuh. D h by f u v å. M «f fm k v mk m m u, hv k, hv fc m, f J. P Tm v kmm h 30-å. Smfbkk m v bk, m pm, h u kky. B kk f v uk p Ahu S, ffm E B, y m Rpp-A kkf L-Jkb. Rm h J p m å. A f h f m Sb (1981). J v h k å f h. D vk h m k my m bhk. J h v bb på mfbkk. M må m, æ m å bhk æ kkk. J ku kk kv v 30 å. J må «u på f» f, h. Næh hv J h vk pp v f, h å b Lf 30 å. Hv f mm h h kv pp m å. D æ kæ, h p v m, ff, m h u bk m bå ffk kvf. Hv mk u u? F b p b fk u. O hv v må å kmm fm på. D v v b, må m bå f å kmm fm. Spåk, kh m hv, m på å k p på m. H m fmå, huuk, u. J h pv å mp å ku h kmm m v. M påk vk pp m v v på. Fk få fmm v hv by m m b. D må kk b f v f h, m h. Svp Gm ukk h J æ kv m håvk, m F: Pv h. F h v kk å m på h h p. Rmkv h m my h b, m p. J å pp å-. Buk v m på å kv. R v å m på å kv m. T, fm. Syk u fy. D h m å f ym hm. Rm kv J på hy Tyf. D h h uk f m mbå m kmm å, S. D å kv bk m å å på f. D m, vp. Mv m u på hvf m. M på, vu h. Fk A. J L-Ov S m m M Wv. Kfé Så. L 8. kb D R-M Huuv b yk by hu å k m vkm m h væ. Tk: Fk L F: Pä-J Huvv D b yk 1996 å by å kv bk m m f å m få bk m m h v ykm. O km på mk kfm, hv m m p m å få v ykm. J h æ f m kuu m kk k p m m f, f hv m p m å vk. J h m fm b yk, m m å kv m, mk p R-M Huuv f Ku. Dkm Gbm áá km u 1999 på DAT f. D b v vk u u K km 2001, m Nk å up mm å. I v k h «Dö/h v/vkm.» Gvk I 2006 Pum u Vá/V, påk m k f Huuv mk yk f Sv. I bk h k m h m, v å pp ymk vk bå v vk fk. Smk v b åp hk k bk uk u mu. Huuv h vv pk f å få v u f bv. J k kk m vk Sm 2006 b m vk b m å få mk v bk, m b kk. D vk kuum v pv b, m kv fkk kk Sm bb. Hv bh u m bk? J kv m L Lv Læu m v p Ku f , mvk fk fkk m mk v. Fk m h k m kk k væ, m h kk k pp h b m h f m f. D p m hv h hp fk m uv m u f k m. Sh kuu Huuv kv å m å vk uv på J k å f pubkum, mk v f, v m v mm k påk. M y f å h m påk, R-M Huuv. Pum, Muk mk m. D h km v v v km I mhkk på DAT f 2006 ykv k. Bk h m v kk kk å my m m vk, m b vm. D k hv h «h kuu hfk.» M é m å m h h vk å u, å m kk åk v hfk. Huuv ukk på m uh m vk p f mk kuu, m v by mfu mk v å «m kk h k m», m hu fmu. Dk h å m mk k å b pbk m v på. D h å m uk fk, b å upk, m mm mkm m m k v b. D v v m v, v. D mk p, R-M Huuv Syv P m m Sb Skå. S 12. L 8. kb «D v v m v, v. «S 5

4 {Rp} {Fvm: Kæh} {ffp} {vu} S 6 Kæhbk Ehv v å v bk hv mk u. D fh u mk h, b my hv æ mm, G Guk. Tk: Fk L T på u k f u ku bf m «hv, kæh». J ppf m ff f u. D h u m m ufpk fuk m f, b f fpk kk m m u h på b, G Guk. O å h? J, 80- fyk, å å Ok å fv mv «hv, kæh», å k m må væ mu å buk. Ny kæh G Guk (f.1963) ff fk F Okb. H kmm Ok m å fvp, k, f k h h kv h u km E k m m m k pkk Guk bu m m Mk mu 1986 h u y 16 bk - m, k, y, bbk m. H bk m Fk f Hv kæh u kv m? Fk m m f v kmm å u p bk få b. Å få b f v ppv m mk, m h v mk. D m m v æ u p m på v k by på y å b b f. D u p vk pp v å f pp kæh på y? Hv u å h u b kkk fk, f m m u h fu pp kæh. Så v bk m å få b: D h mku y, m m h v. Lkv k kæh må f pp hv, f. Bk v Nå Guk k kk m kæh u, h v mmkk f v bk h h fu bk pk ff W Gmbwcz. H k mk vfå må få u f hv m mk m v m m mk. D Gmbwcz kv på 1960-, kk h u f v 2,5 m mk, k fkk h mk h fmu bk: 1/ Guk h væ pp v bk m å, b km S på m å (2005). F v å væ é v u m bu f Guk my h mm kv. D, h, f uf pk kk. B m kk fv k bk? J, u. Hv u k på bhv f ykk kæh, m bv på G Guk v å kv å fvp, h v å kv k m h k fmf u fvåp. F: Achhu f u m m h m k bhv m... D f f u b å vk h uv, Guk. M -f kmm å f bk u. Du kk m å f b f u fy pp v. «J k kæh må f pp hv, f. I y u I Ok pkbkv å «hv, kæh» v m m f å f æ mv m m uv yh. J u h h m fyp, v u f m h mm m ybkk v k kh m u k f u. Hv påk m f å m kæh? D å kv m u mk f åp kv åp b, å v kk m «vå», å v må k p vå bf. Hv u M y f 1500-, hv h b kv m vkp, f h uh y å, på mm må m må h f f, Guk. Lu b m f v, v h v kk kmm å m v v. M Shkp m m f v. G Guk m m Ry-M Øb på V 6. kb k «E Lu Ek E Lu Ek (f. 1977) kv bk f b, um vk. H f B, m b Tm. Dbu 2002 m Pbu-T å mk, m h fkk Kuupm p f b b- umbk. Bk b fm 2005 v Am f b b- umfm. D h b y bk m Pbu-T. H 2011 ku m y m Av P Ev H. H å ku m muv Duy. F: Achhu T B C Hck C Hck (f. 1979) k ff pfmcku, b B. Hu h å på Skvkukm H vk åkv b Th K G. I 2009 bu hu m kpm N. T h hu b f, b.. L bæk f m kyp m kå 2010 K F Hu å ku m h bk, L hp. F: V Shu R A Vb Fk A. J Fk A. J (f. 1952) ff, u, muk ff f Kpvk Tyf. H mk T V bup 1981 f bk Sb. H m L å km u 2004, 23 å bu. H h å u kk fbk, fkbk upm på NRK. H kmm h u m bk S hv, ppf L å. F: Pv T B (f. 1959) k ff u, b Lk. H bb m ppk f uk Rmk pk. Dbu 1996 m bk Dp på ff. H å ku m m D f 2010, fkb km m vkkp æp k-pkk m. B h u f bk m mh vkkp, b u mk. F: K f A Vb (f. 1978) h c. ph. mvkp f Uv O h m Hcu-u f Ry Hwy, Uvy f L. Jbb Nk Kuuå. H bu å m bf Mz Rbwz, bk m m mk m v N u k. Sm på h zk é, v Rbwz v f v u. F: Spcu f Gu Wæ Gu Wæ (f. 1971) k yk v b Skå Sv. H h væ v kf Lu kv ufv Æå Thm. H kmm Ok m yk. H k p k V f kk på k, m h mm m P Cm Avz fkk vp f m Sv h h u f km, B V km u F: O D. H L-Ov S L-Ov S (f. 1961) k ff f O, b Bæum. H bu 2005 m m B hv hvp, kh m ff, f k f ub kmk. I 2006 km bk B, y m k. Rm Fæ km I å h ku m m m pmå, F f v, fh. F: Achhu Rw C E Rw C E (f. 1970) mk ff kuub, b Kuk. Dbu å m km Lp v p. Hu u uk h væ ky Bvváš Sám Nášu bå m p mk. I pmb å pmé på h f bvk f, S f Ru. Hu å v mk bk f Akk hy. F: Gy M Hv M Hv (f. 1962) h u fm km, b Emm b k (2000) Å P (2008) m, Ek vkv bu, f 2010 bf hu p m æ mk mm k mp. H f m, N m hp, km u 2004, b m Å bk Bkkubb Kuv. F: F Okb Ku L Ku L (f. 1968) k v Nk Kumuum. H h bb m kv v Nk Kumuum, m v N O. H u c. ph. kuh f Uv O. B h pmå kvk upk ku f Sm y k ku. H h u kk k pubk væ v f f u. H å ku m bk H fm b. F: Pv V Hh V Hh (f. 1959) k ff, v u Skk m 2010 mm å fkk hu Gyp. Hvm Hh ffkp kæh kk, f m uky ukmp bmfk m kv mm kuv. Rm Om b f 2001 b 2006 kå é v vk m f 25 å, v Db. Hu å ku m m Tv Sf. F: Fk Aff Syv P (f. 1950) mk bku ff f P. Hu m Nk å up f mk påkmå, b f Mhc uv bhc f Hu h væ kv mk kuv 30 å v vk M-upp m p y m mk ku. Hu h væ mm v Nk Kuuå 2010 h hu pu på Tm Kuf. F: B Gv Rh Nu Rh Nu (f. 1943) k ff mk b Tm. Hu u f h bb v Uv Tm. Hu bu m ff 1979 m m Eby h u kk m bbk. Mk 2002 Hvmp f m F kæh ky. I 2007 km m M h, m vu Fmk- m A Fchu v Tm- Fmkky på F: Achhu B Cpp B Cpp (f. 1930) k bku b S. Hu u fkk k f S Håvk- kuuk O. Hu k m u v f bbk, b M K f 2005, Guvz (L Bm) f 1998, kk ABC f 1986 m b mm m Ov H. Hu. Bk Bv m bv hu Ov H. Hu kv hv f u m f. F: S V O Sv E Nyhu Syv P Sv E Nyhu (f. 1962) b f Tb vb. Sv kv bbk. E Nyhu u, v h u f bbk. I h h ku m u M m my v T Å Bvæ. Sv E Nyhu k u Ok m T m v mm f hv å pubkum k væ m på å bmm hv h k u. F: Pv Kph Schu Kph Schu (f. 1970) kk b k m kmk på NRK muk Hu Tp Th Cumh. H h å væ v XL K på P3, Tm A XLTV D yv y. H h ku på P3 m pmm Vhmm. I 2009 bu h m ff m bk På v v v, hv h fu kk kmmu bv hv ff v f. B b pkk? F: L.P. Lz R-M Huuv R-M Huuv vk-mk p b Ku Sv. Km u m km Muk mk m på vk Dk bf m m m umbuk, pykk vm. «D på mk mfu by å kk m u k,» Huuv. Dk pp kv på mk. Ff h v k m vk. M v k pub km I mhkk f FOTO kmm! H F (f. 1984) k ff b O. Hu h bch Nk påk u f Uv O. I 2010 bu hu m m B hv u k, hv u må, å kkk. F bu fkk hu T V bup, umm kkp, Achhu bup hu b m P2-y mp. I h hu ku m m, A v hm, m v bk. F: Achhu Ab Jk (f. 1956) ff f Tm. H kv kk bk m f N- N. Bk Nf f 2006 b b, b m Bp fm. H å ku m bk D m, hv h f m vkpp. A k R Qu, m hvm v m h f ff? F: Gy S Mh H H F Ab Jk S Mh H (f. 1966) b på F bu 2007 m vm Sp, bk hu fkk Bxp f. E å h u I hm 2009, fkk hu Smu Sk-p f «på, p ffkp». M h m hmm kv, bu H å å m bbkff. Bk Dkv Smb b på b km u F: L S F. 12 S 7

5 {Pm} {Rp} M 3. kb L 8. kb S 8 FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G T 4. kb FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu V Sk B! G Fæ Ff m Tm Muum Nk 300,- m ff T m v Sv E Nyhu Vvå k B! G L Bk m C Kp P "Xx" Iv S-N "J V Nk Ffum G, åp f ku b f å kmm h" N-N K Jck B mk Tm Muum Nk ff 300,- O 5. kb FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu Tm bbk B! G Bhf "Duy", E Lu Ek Tm Bbk bykv B! G T m v Sv E Nyhu Kk bbk B! G Ffbk M Yum "F" Tm Bbk bykv B! G Ffbk Ju Th "L W, Okmy" Tm Bbk bykv B! G Lum Fm - Ku, kuu kp Kmmuy Tm Råhu Tm fykbbk G, åp f Lum Fm - Ku, kuu kp Tm Bbk bykv Tm fykbbk Åp f Ffm A Vb "Mz Rbwz" Ab Jk "D Tm Bbk bykv Tm fykbbk G, åp f m" Ok Fmv Kck' hv' (1997) V Tm Fmkubb /50,- T 6. kb FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G Ffm S Mh H, "Dkv Smb b Tm bbk bykv B! G på b" T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G Fk Bk H S, Iv S-N "J Tm bbk bykv Nk G ku b f å kmm h", I Zch Sb "S " Åh Thu "Skupu" Ffum N-N Fby/Ic P v fbyff Jh Akh m Tm bbk bykv Tm Bbk G m E K bykv /Ok ÅPNING Sv E Nyhu, Tm Kmmk, G Tm bbk bykv Ok Åp f! Guk V M Sk F B Cpp S M V Ok Sm G Guk m m Ry-M Øb V Ok Opp Cu Jkh, M Hv V Ok 50, Kubb Kup Gu Wæ Hk Sk Kfé Så Tkf Kup 50,- F 7. kb FRA TIL HVA HVOR A P Ffm J N, "D k" Tm bbk bykv B! G Læ mpkk Skup f HT v u f f Bck Tm bbk bykv Tm bbk G R bykv/ht D kuu H S, "V" Hcum Tm kmmu G pkk Fk bk L E. Wå "Ef p", K Tm bbk bykv Nk G Kb "Tx", C Hck "L Hp" Rw C E "p v p" Ffum N-N Skv f v! Kå v v v kvkku. Tm bbk bykv Tm bbk bykv/ok G åp f Bkp Skkbk - L Mh, Ebh Jh Tm bbk bykv Ok f G Ib M F P! M Jé Sz Am & L T. Tm bbk bykv Ok G F h på k Opp Å ffu! V Ok G åp f Sm Gu Wæ m m Lv Lub V Ok Sm "Æ mk" Cu Jkh m V Ok m Rub M P "Fuk f kukp" B V m m V Nk fæ 50,- J H E ff- vf (NFF)/ Ok P-m Lf P-m! Pm, Rbkk Kfé Så Ok/f 50,- Bx Lb!L Kubb Kup DJ Bk Kfé Så Tkf Kup 50,- FRA TIL HVA HVOR A P Sv Tm bbk bykv B! G Bkbycfé T m by buk bk, kp Ppkv Muum Ppkv G bk f 20 k k Muum Fk bk V Hh "Tv Sf", L-Ov Tm bbk bykv Nk G S "F", H H. Wæp Ov B "Tk på kv hv h fu " Ffum N-N Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Fmv Opp Nm (2003) V Tm Bfmkubb M:30,- B: 30, Pá Mk, humk m b på A Sbch S H Pc ph6 150,-/ k Luv N Hv v H D G, Nk Suhu Dv Uv G Pu Tm Cmpc v Df m å b bfkp P.29 Jy v O: 150,- Su: 130,- OK-v Bkp Hvv, Ff S Sk Lck Tm bbk bykv Ok F/ G Ok Sm H F m m K Kb S 12 Ok 50, Skvku V Hh Sk Nk 1500,-/1300,- ffum N N / Ok Pá Mk, humk m b på A Sbch S H Pc ph6 150,-/ k Mk T B m m E Sup Bbk Ok 50, Opp S Mh H, Rh Nu S 12 Ok 50, Cmpc v Df m å b bfkp. P.29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Sm D mk p, Syv P R-M S 12 Ok 50,- Huuv m m Sb Skå Sm L-Ov S Fk A. J m m Kfé Så Ok 50,- M Wv Sm/pp H Øvk "Hy" Kfé Så Ok 50, L "På v v v" Kph Schu m m V Nk 60,-/80,- E H Ffum N-N Kubb Kup Wmm S Kubb! Kfé Så Tkf Kup/ Ok S 9. kb FRA TIL HVA HVOR A P Skvku V Hh Sk Nk ffum 1500,-/1300,- NN/Ok Bkbycfé T m by buk bk, kp Ppkv Muum Ppkv G bk f 20 k k. Muum Evyu Evyy f b. Ppkv Muum Ppkv G Muum LTu Læ v Jh Gæv B L fp. Gvu Tm Gu på Sku Tm fykbbk A vkmm! G! Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Lu f B Lu f b. F Ppkv Muum Tm bbk bykv. Oppm v Ppkv Muum Nk Ffum N-N A vkmm! G! Ppkv Muum Evyu Evyu f b. Tm bbk bykv Tm bbk G bykv Pá Mk, humk m b på A Sbch S h Pc ph6 150,-/ k Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Bkp "H fm b" Ku L. Nk kumuum Ok G Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Pá Mk, humk m b på A Sbch k. S h Pc ph6 150,-/ M 10. kb FRA TIL HVA HVOR A P Bkp P bku - O K, Lv Lub J E Tm Bbk bykv Tm bbk bykv m f F G S 9

6 {Rp} {ffp} G Guk J T N M Yum Ju Th G Guk (f. 1963) b O. Nk ff fk Okb f. H ku m Fk (2011) Gkk på ffu B 1985 bu 1986 m m Mk mu. H m fk k f å h v fm y ff på 90-, b K Ov Kuå, L Rm T Rb. H kv p åp v Ok F: Achhu J T N (f. 1968) b Mfvæ på S. N h b ffuum v Uv Tm bk, h uv kv kv v kuuk B kmmu. H bu å m bbk D k. D h m Spphu Sk mk hmmh; pk på k, b m mk my v? Bk b h m Ak Bbkp. F: Gy M Yum (f. 1971) k måupp å h bb m å m um u ch vu m ffk um. Å bk, F. A u u på, pm pubbk f u mm å f. F: Gy Ju Th (f. 1955) k ff yk f Tm m å b Mhu. Så bk kk pm m h f Tm Fkk. Dbu m Skym 2005 fu pp m Gukk I 2009 ukk fk Ak E f Gukk pp I y. Vå 2011 km bbk L W Okmy u. D h f bbk. F: Achhu Cu Jkh Ov B H S Iv S-N Cu Jkh (f. 1977) ff muk. H bu 2001 m Gbu Mu, f bk pk fbvk Qu Nu. I 2007 b h kå k v v D S k Rmkku m m Gu F. H m bk Vuv f D km f m k h ck, b m fkk fu. I 2011 kmm ym R. E hv fk på vbf. F: A Gv H S (f. 1936) yk f på Ty, b Tm. H k hvf m fk på S-påk. Dv NKf hv h u ykk m h k «bukp». Så bk km m Ly f (1992), L y (1995) F V (2004) F v k mukk, m hp f Bkk h k p f by by. H h ku m km V. F: H Gv Iv S-N (f. 1973) ff f Tm. Hu h å uu ffu v Uv Tm. Dbu 2011 m bk J ku b f å kmm h. Bk h m fk må å k på. D m m m h. E kufbk h m hu v k m. F: Yv O Sæbb Ov B (f. 1938) f S, m b Tm. Hu bu 2004 m km Npp. Hu å ku m bk Tk på kv hv h fu. Hu h å f pupp Jbp. B å kv p pub f k på b. F: Yv O Sæbb L E. Wå K Kb I Zch Sb Åh Thu I Zch Sb (f. 1984) f ppvk Tm. Hu å f på Ffu v Uv Tm. Hu v 2010 k vm Lv m v P på å. I h bu hu m f vm S. F: Sm Jh Åh Thu (f. 1943) f S, m b Pu. Hu u m b- umpyk. Hu h 1970 pk m pu m, pyk fmv. Rm Skupu h bum m k kk, m fmhmmh hum, f h m å fm pfk kv. F: Lf Gb L E. Wå (f. 1969) k MBk k MM m h 2011 v u bk G på pp v å, k v k Aum H. Hu y Luhu N m bb f uhu Tm. T h hu u bbk V på hu k Cpp S I h hu å ku m Ef Sp, m h f bk f vk. F: Yv O Sæbb C Kp P K Kb (f. 1959) v f Nf, å b Tm. Hu h å ffu v Uv Tm é v fm mmm upp Jbp. Hu bu m bk E mmm, k v Hu v Ok kuuv. I h hu ku m bk Tx. F: Au Tå H H. Wæp B V J E H H. Wæp (f. 1959) pp f Kb, m b Tm hv h pf k v Uv Tm. G 1990 u bk If uf m ffkp Sb Hmbkk. I 2005 km bk D upåk v m C S ffkp. H bu m kæ ff 2010 m bk E8 N. E ku m y bk h. T fp uk. F: Yv O Sæbb B V (f. 1951) v N fku, h å muk kff. H h hvf uvkp h bb NRK, 2007 h kf M mm m J H E. H h kv bk m My m fuf f 1997, D fyb mk f S u. I h kmm bk Sk pu. Fuk f kukp. F: Mbk C Kp P (f. 1984) f H h bch m p ff f Kuhk B. Hu å u v Ffu Tm. Dbu h m bk Xx, m m å væ vk k, m å væ u. D kv m m væ m b kmkk ph. F: R Gv B J E (f. 1952) k ff v. Mk T V bup f km T ky f H k f å yk -, u- mkkk. H u km km u 2010 h h h kv k hv v vkk N. Sm h Svkkk. F: Ju S O K Lv Lub O K pf k uvkp v Hk Hmk. H h væ k f kk bk m b S Mh, Guv Hfm ffkp bk Ny Ppkv m k ykk. H h væ by Ky Gy f m, m Jh Sb Whv. Sm ff å h S 10 bk bk Sfy m m k ykk Fmk bv m, m Ov H. Hu mk mp. F: Pv Lv Lub (f. 1944) kmm f Bu Tm. Hu p, ff pf v ffu v Uv Tm. I 1979 bu hu m km D k. S h hu u kk bk, b km, m, k y. Hu b 2001 m Bp f km Hk hu. I 2008 km km Nå kk h hmm. F: Yv O Sæbb Ebh Jh, L Mh Ib M Ebh Jh, L Mh Ib M å bk Skkbk. D h mm kkbk m 80 ppkf m h m hv. Oppkf v f k k mkk ppkf f. Ebh Jh f k Ok f, L Mh bb N Råfk Ib M mf v Ekpuv f fk. F: Pv H Øvk H Øvk (f. 1969) f ppvk T Fmk. Hu bu m m Hkk 1994 h m kk æ p, b Bp, Am Skm-p Dbup. I 2007 fkk hu Achhup f h ffkp, bk h v 18 påk. I 2010 b Øvk v u m Fpk u Fp B. H bk, Hy, km u å h h kkk. Bk Dmk. F: L Bu Mch Jk Mch V Mch Pym S 11

7 {Ivu} {vu} Ny kvh f b S 12 Dkv Smb h S Mh H y kmh. M hm m hvp bu hu m bbkff. Tk: R Aé Øvå T h hu u vm m h h m p. T Ok kmm hu k f y uv; Dkv Smb. Hvm Smb? H u m h Hb, m m h hmm m kv m ku h v v m. H R hum V hp v hum v, æ v Sv E Nyhu b m hv k f. Tk: R Aé Øvå Tvb Sv E Nyhu: D k f v k v ku buk m v v, m å v b m k. F: Pv y kfkk på, b mm m f. Hv h u fu p kk? D kk å f u hv. M m k m b v, m hv u ppf vk, m mm k. H u b p å kv bbk m f Av H m å u bbk? D vk pmå. J b kk kk k p å kv bbk, m hmm b v f m, h m b, å k h m å. Hvf bbk? J kv på m m. Sv E Nyhu h kk på hv m h k f T m v. D h h på 15 å, y b på ky v N, h f. Tvb f mm m b m få væ m på å bmm hv h k b. V u v my uv. Du k fm f -up f b, Sv Nyhu. Uv æ b ffk. F v hvp, å by v u v. V buk p, f, f Sv. A v, k m åp v, k u, m Sv. Du k ffk uv. D kk å f m vk v mm. T, kv, u Sv kv bbk, m bbk mm m k, k G Dh. E v u, h b kv u bk m Kp Sb. D b kk f bp N P, m h u på f ku v D kuu kkk. D h å bk bh, k bbk. F p f f, fm-å ppv. M vk h k my v m b. Kk m, hum Sv. Øyåp Sv kmm u m y bk h. L L L. D k pkbk, m h f pp m v m bk m. V mf b bbk. N k væ h m vm. A k væ yåp. B h f v. J buk m kf på bk v k væ ; m bk uv v. E på h y u T Å Bvæ y bk, M m my. Sv E Nyhu m på fvåp på Tm bbk 6. kb kkk Hv m b f f f. J f m kk m ff p. J h h y å kv f b. Sv å hy f b, håp k b m å u m b buk. D vk m b u f u, k kk b å. A kk å væ å pk. B kk m Smb? M v kk k hy, m håp. S Mh H f bk I hmm (2009). S 12. L 8. kb 15:00. Hu på B! Tm bbk. 6. kb 10:00 S Mh H Dkv Smb km u pmb, b på upp 6-9 å. Bk u v Åh I. F: L S. Nk Ff k K 40/50% m. Fkb b. Sk må ku bu-, k- bh. Sk må å bhk fuv k kfpåk. K V 48, Tm. Tf: S. S p : L m m h: D m Ab Jk bk D m km u pmb. I Ab Jk bk m v 25 m m b m k. Tk f: R Aé Øvå D f v m h v Vku Qu Hy R, m v f. B b å ku, f Jk. F v h R-b. R v D m v v fk m k Gp p. Dmk I m å h h bb m bk. F å kv må h k m m Rkkv m u ffh. D h bkv v v u m v m bkk. J h h å mk m mm h m f. J må k hy uv, ym. M hv fk k k hvf 25 b m, å h må buk v m. Db F v k v b m ff v k v å å. D v påf my b u. Å buk ff v m. D v hv m m, v hv m kk m. E hvv m ff f b på m m m. D k, k m b m å. D m b f ym m k mm. D v å my uh m, Jk. B f Jk vk v E Gh k v f m km k h, b f b. H v å, f h fyk m hv kk ff b fuby. Rk Bå h. J h bkv bb-k bk m h v u k på mfk. D å. H b bå, m h kk v mm på y. H b m ku. I å h h på. Hvk O, B Thm, m b ku B. Kk- uvm R Skck, v å på c m k påkk. H b ku uu 1948 m. M Ab Jk mm m A Vb på Tm bbk 5. kb kkk HISTORIEN FREMSTILT I BILDER 15. kb 15. u P m u u k Ku L bk: H fm b (Px F) Nk Kumuum S 1, Tm, S 13

8 ARK BOKHANDEL PRØV KLASSEKAMPEN BØKENE FRA ÅRETS KLIPP UT OG FÅ ET GRATIS MAGNET- BOKMERKE PÅ VÅR STAND! GRATIS ORDKALOTTEN FÅR DU HOS ARK Sm b m Tbu ufpk pp umk. b m I TRE UKER! TROMSØ KAMMERORKESTER OKTOBER SPLITKONSERT MED MIMAS PROGRAM Vk v Bm B, Fk Höb, Av Pä, Gyöy Kuá, M Lu, Sv Bh. KAMMERGENIER PROGRAM JOHANNES BRAHMS - Kvkv f-m, p. 34 FRANZ SCHUBERT - A, Nu E-u, D ,- ALLE VIL HJEM: INGEN VIL TILBAKE H F 369,- TREDVE DAGER I SANDEFJORD V H 399,- DE DØDSDØMTE Ab Jk M ppmm kmmk mm m kuk Kb Hh, Ofhm b D Syff Uvk MIMAS m R Rmu! D uk pm h v v å m k MIMAS. D bæ p v k k yb f m h! TORSDAG 13. OKTOBER, KL VERDENSTEATRET BILLETTER Au Fku k f V pk vå y kmm kmm. I h v v å p f mukkhk kmmvk. F u v mkk, m Jh Bhm Fz Schub. V få h h Bhm v vk pkv f-m, v få mm b Schub vk. TORSDAG 27. OKTOBER, KL SPAREBANKENS FESTSAL GENERALSPONSOR Ak Tm S 16 f S 14 S 15

9 «DEN SOM SELGER SIN SJEL TIL DJEVELEN GJØR EN DÅRLIG HANDEL. DEN SOM KJØPER EN BILLETT TIL THE BLACK RIDER HAR GJORT ET GODT KJØP» L Bk, Db Tm Tmby Ny Db

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag Wenche sitt forslag bygger på at alle forkortelser begynner med henvisning til hovedformål: Forslag for hovedformål: B - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur F - Forsvaret/militæret

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder mrådekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder E18 30.04.12 Implementering GMTND GMWEE GMFAG E17 05.10.11 Implementering GMTND GMWEE GMFAG A16 24.08.11 For kommentar GMTND GMWEE GMFAG E15 25.05.11

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

My Workbook 4 NYNORSK. Heidi Håkenstad Kristin Morten Marianne Undheim Vestgård. Illustrasjoner: Solveig Lid Ball. Utgave 2

My Workbook 4 NYNORSK. Heidi Håkenstad Kristin Morten Marianne Undheim Vestgård. Illustrasjoner: Solveig Lid Ball. Utgave 2 My Wokbook 4 NYNORSK Hd Håkd K Mo M Udhm Vgåd Illujo: Solvg Ld Bll Ugv Ihold Wlcom bck!...pg 3 Chp o Bck o chool...pg 5 Chp wo I gg dk...pg 0 3 Chp h Who m I?...pg 35 4 Chp fou V m!...pg 00 5 Chp fv Mkg

Detaljer

Produkter til rimelige priser

Produkter til rimelige priser 313525 AKSELSTÅL S355J0 25 MM X Ø X 6 M 2010 400,86 KG 316510 AKSELSTÅL S355J2+N 55 MM X Ø X 6-7,5 M 2005 1140 KG 313149 AL COIL 3003/3103 H14 1000X0,70 500 KG 2003 2815 KG 313211 AL PL 1050/1200 1/2H

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BOS 276-557 FO midtre potte 610 1 100,00 BOS 278-731 EKSOS RENAULT LAGUNA V6 610 1 200,00 BOS 287-269 Eksos mitsu lancer stv 610 1 500,00 BOS 753307 eksos 610 1 250,00 EKS 01008 CI front rør 610 219,00

Detaljer

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr.

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr. Perkins Økonomi-deler as er leverandør av originale Perkins motordeler til landbruket. Originale deler Motornummer Vi leverer originale Perkins-deler til landbruket i Norge. Vår avtale med Perkins-fabrikken

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

2t 14. 2MP3 2t 14. 3KJ5 2t 2ML5 2t 12. Utdanningsmesse Oslo H 1NA5 2t 19. 2NO4 5.-8.t (HM) 3ES5 1SF3

2t 14. 2MP3 2t 14. 3KJ5 2t 2ML5 2t 12. Utdanningsmesse Oslo H 1NA5 2t 19. 2NO4 5.-8.t (HM) 3ES5 1SF3 Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3 3 13.1. -.1. 15. Terminslutt 4 20.1. -.1.. 3NO6 (SM/M) 2KJ5 28. 3FY5 3ES5, 3FR5 30. Foreldremøte 30. Studiestart 5.-8.t 3. 1MP5 2FR4, 2TY4 3ML5, 3IT5, 3BI5 6. 1MT5

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+"$2

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+$2 L7)##*1$(E7)#'+-$F)$"#'(,%&'-.(/ &'(')*+$',- T&&7(#7)T+))2343+)5&1678#7(9#7)0-7)"-:&"91#1)5-7((&"%0@-7(#')%B7%9(#=)7#.9%17#71)9)0-7>9'(#"%#)?#()$7-%@#:1)A#::#:"B01#7)233C+)5&DE5)0&:1&&7:+)A9-F-:6%=)5E5G=)

Detaljer

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL B / / A SSTUDIE#.0#KLOKKA#0:0 A / #00 I D DA G#S #00 #0 SSTUDIE#.0#KLOKKA#:0 0#000 / / UTSIKT /, 0 m / GRØNT #00 AREAL #00 / / ET TERM / / ÿvre Fyllingen #00 = 0 = 00 / / / / x x GRØNT AREAL ET TERM Jons

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

Aktive dager på Kvamskogen

Aktive dager på Kvamskogen N. 4 Apil 2012 17. ågag Akiv ag på Kvamkg Ki m høylig Fklubb Bluk K m Tviå ugmk I h l Kamikk-ku g gku i l y Ki m hø g Kjæ l! I ugav av Ifp ka u bil fa Kvamkg g viakivi vi ha i ma. D va g mig g my m! D

Detaljer

Produkter til rimelige priser

Produkter til rimelige priser 311363 DUPLEX HUP 1.4362 60 X 60 X 4,0 MM X 6 M 2005 606 M 311364 DUPLEX HUP 1.4362 80 X 80 X 4,0 MM X 6 M 2005 276 M 176451 SF HUP EN 1.4571 50 X 50 X 4,0 X 6 M 2002 6 M 311355 SF HUP EN 1.4571 60 X 60

Detaljer

3 k g s pose! Et utvalg Ristorante pizza Dr. Oetker. Fra 325 g Pr stk. Pr kg fra 56,34. Plukk og miks frukt. Et utvalg Go morgen yoghurt

3 k g s pose! Et utvalg Ristorante pizza Dr. Oetker. Fra 325 g Pr stk. Pr kg fra 56,34. Plukk og miks frukt. Et utvalg Go morgen yoghurt 10-kon MARKED! 3 k po! Coop Ma oabff Kynå/vn DSH. Fy. 3 k. P pk. P k 20,00 60 00 Sk bukk. P h P k 200,00 Coop. 750. P bød Fndu. 450 P k 26,67 Fa 33,33/k. 1 pk 32,70 2 30 Roan pzza D. Ok. Fa 325 P k. P

Detaljer

TA RE- EN. Import Spesielle merknader RH RH RH ES RE+EBP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 AE Dei sameinte AE-0 Heile landet E X X X - -

TA RE- EN. Import Spesielle merknader RH RH RH ES RE+EBP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 AE Dei sameinte AE-0 Heile landet E X X X - - ISOkode Tredjestatens navn Områdekode Land/region Landgruppe TA RE- EN Import Spesielle merknader RH RH RH ES RE+EBP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 AE Dei sameinte AE-0 Heile landet E X X X - - arabiske emirata

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

Filterkatalog MANN marine. Tenk sikkerhet, din båtmotor fortjener det beste.

Filterkatalog MANN marine. Tenk sikkerhet, din båtmotor fortjener det beste. Filterkatalog MANN marine Tenk sikkerhet, din båtmotor fortjener det beste. Båtmotorer lever ofte et hardt liv og en driftsstans kan være farlig. Bruk MANN filter, som blir anbefalt av de fleste motorprodusenter!

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

X-treme Vision +130% WhiteVision

X-treme Vision +130% WhiteVision 8 LYSPÆRER X-treme Vision +130% PHI 12258XV LYSPÆRESETT XV +130% 12V/H1 5 249.00 PHI 12342XV LYSPÆRESETT XV +130% 12V/H4 5 270.00 PHI 12972XV LYSPÆRESETT XV +130% 12V/H7 5 359.00 X-treme Vision pærene

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

PlanID 201405 - DETALJREGULERING FOR SAKSVIK ØVRE. KORT BESKRIVELSE I FORBINDELSE MED MELDING OM IGANGSATT PLANARBEID -

PlanID 201405 - DETALJREGULERING FOR SAKSVIK ØVRE. KORT BESKRIVELSE I FORBINDELSE MED MELDING OM IGANGSATT PLANARBEID - PlanID 201405 - DETALJREGULERING FOR SAKSVIK ØVRE. KORT BESKRIVELSE I FORBINDELSE MED MELDING OM IGANGSATT PLANARBEID - 1. Innledning. Solem Arkitektur AS er engasjert av Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS

Detaljer

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer!

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer! mf omg M-f 10-20 (8-22) Lø 10-18 (8-20) ø COOp x 10-20 mf.o Tlbu gjl 15. 17. ugu 2013. SUPERTog 15/8 Lgåp l kl. 21 Hg Rgobm E L O SK og my m! mf o mg mf mg o Skol og omm på hll Håp ll h h lk lg omm om

Detaljer