Havet, døden og kjærligheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havet, døden og kjærligheten"

Transkript

1 T m b V A Jk b A V B pp P C B p K C Hck C Jkh u C k E u L E J. A k F uk G G Wæ u G vk Ø H F H S p H H.Wæ Sb H h c I Z -N S Iv v f u b k N T J Th u J Kb K L u K Schu h p K S v L-O å.w L E Yum M v H M B Ov u N h R E C v Rw Huu m R H u M yh S E N Sv P v Sy B T Hh V hu T h Å {www.k.}

2 Ovkk {Amk} Tm ufv Skpp 1 Tb S Mk kk ff T B m E Sup m bk D. D b m, pp, f, fm kk m vu hv m kubbkv. T kubbkv h v væ å h å få Wmm S! V vkmm! 2 S 6 m kv. D v f m f å fv, ku v v kk v må pmp fvm ku kmm å k m hy h O på Uy. A k væ pk, h v må v m å N må. Smm v bbk Uy v v, m kk f ku m b æm fk på å få hv km h vk fm mk. 22. u v væ mpuk m mm Cu Jkh Rub M. Kæhbv m kk mm Ov H. Hu B Cpp uh vby m kv mk m f hv. Å b fu å b. M k fk kæ- fmk å m m b yp m mk. Sk u L Ov S F. F k m b: «F h, h kæk.» Lu v å uk vykk v u mk f m kk k kmm uykk på må m mvhfu påkb på ff bm. Ok fk bk m pp. På å pm f v b v m H Øvk, V H Gu Wæ m m m up cm. G f m yk mkk! Kuuv Ok fmå m upuk Tm å kp mp f ku uf pmå. Ok ufv m hv å N-N, å ufv m h m Sb Skå, K Kb M pp Wv. Fv hv å uk 40. U Ok å ku. D 50 p k uf v u fku.. Uv fv D bh p b på f fv pf, m m ppkv. b. Lub N V kk m b hp h m ufkp by p fh m- f, u fv! Pmm ub v å, m å cok Kuk Uv m kump b. Fv å bå v K Kb, M f uk m hv å. Wv Sb Skå. Ok må v å væ ku bå æ kk fh ku p. Ok Tm ufv f. D fm y fkm- Hv L Fuh pk Om Ok S S Hv, kæh Hm h Oy. Lkv kv V Æ. Nå Ok v «Hv, kæh» m v på fv 2011, f å f æ mv m m uv yh. Ekp f mm v kv v f m ku pp, k hv m vå k ff v y. M kk mm v Ok f ku mm fk k bb v m m å k my å m. Ok kv fv m å m på m k. Bk yk k ku kk v å uk hv vå kk kmm uykk u- G {} Tm f å fv «Hv, kæh». I p v fv få m ff m bh v m. V k vkmm ffpp m m b G Guk, H F, H Øvk, L-Ov S Fk A. J. V fm å m B Cpp Kæ Ov, Kæ B. Hu bv f bk Bv k v Ov H. Hu m f v S M. I å Vkmm å Ok! 8 7 Fk L Sk fv Tm Råhu 2 Ppkv muum 7 Tm Bbk bykv 3 Dv 8 S 12 M vhu 4 V 9 Nk Kumuum 5 Cfé Så 10 S h 1 S Tb 8 S 95 S Tb 3 S 93 E Bu p 1 Råhu 2 G 94 Råhu S 12 A Ikk m på byk Tm muum L Th v 10 Tm bbk A Jkb v 1 Kk bbk B. A. Lv v 20 P 29 Rch Wh p 2 Hmm: Rk: L Fuh Rk: Mm-km, v Tm D: HK Rkmbyå Tm Lyu: Mm-km Opp: Tykk: N1 Tykk Tm H uv: Ff m på Ok 5-9. kb Mbk 2011 V k ykk m ORDKALOTTEN Dkbu. wå: Ef p E kyku p kp m. Ef p m bu v å buk på..s m kk m m Wå ykkbu m på v p kf. L Kp, Ny Ny bk Mm um H G på pp v å k v L. Wå «( ) v ppkv m by pp f.» Py I Wb Dkm H HOw wæp: Ny km E vh kk, m vkk. Gyæ. Ov B: k på kv hv h fu «Skp u m!» T L m Wæp bubk E8 N «( ) bk m y up p mm mk v.» H O. A, Kkmp Bku bbk B v Sk & pu Rmbu ÅH Hu Skupu Skup A Fk k å fm D pfk kv. L h h bu Thu f påk. Sv 95, 9006 Tm Fuk f kukp Bk f k kukpk. V v hv bå - k, km, m, kuuv, byåk mfuv. O hv u h ppå. S 3 {5 9. kb}

3 {Fvm: Hv} {Fvm: D} L u D k km S 4 «M m mk, p Ep? A uf b. D uk, v Rpp-A. D v k k k m kmm v bk. Hvuk m få å p u f y v h». F S hv v Fk A. J. Hv h p v Fk A. J ( hy). Bå å h fk u ummbå u på hv å m h. Fk A. J må «u på f» f h ku kmm m m. Tk: R Aé Øvå S hv km u u v pmb bk umm. I 2004 km f bk u L å. I y m v bk fk på S, fkv uby N. M Kpvk Tyf, J hmby. Rm h m u v N-N. Om mk m å f uhuh phuh. D h by f u v å. M «f fm k v mk m m u, hv k, hv fc m, f J. P Tm v kmm h 30-å. Smfbkk m v bk, m pm, h u kky. B kk f v uk p Ahu S, ffm E B, y m Rpp-A kkf L-Jkb. Rm h J p m å. A f h f m Sb (1981). J v h k å f h. D vk h m k my m bhk. J h v bb på mfbkk. M må m, æ m å bhk æ kkk. J ku kk kv v 30 å. J må «u på f» f, h. Næh hv J h vk pp v f, h å b Lf 30 å. Hv f mm h h kv pp m å. D æ kæ, h p v m, ff, m h u bk m bå ffk kvf. Hv mk u u? F b p b fk u. O hv v må å kmm fm på. D v v b, må m bå f å kmm fm. Spåk, kh m hv, m på å k p på m. H m fmå, huuk, u. J h pv å mp å ku h kmm m v. M påk vk pp m v v på. Fk få fmm v hv by m m b. D må kk b f v f h, m h. Svp Gm ukk h J æ kv m håvk, m F: Pv h. F h v kk å m på h h p. Rmkv h m my h b, m p. J å pp å-. Buk v m på å kv. R v å m på å kv m. T, fm. Syk u fy. D h m å f ym hm. Rm kv J på hy Tyf. D h h uk f m mbå m kmm å, S. D å kv bk m å å på f. D m, vp. Mv m u på hvf m. M på, vu h. Fk A. J L-Ov S m m M Wv. Kfé Så. L 8. kb D R-M Huuv b yk by hu å k m vkm m h væ. Tk: Fk L F: Pä-J Huvv D b yk 1996 å by å kv bk m m f å m få bk m m h v ykm. O km på mk kfm, hv m m p m å få v ykm. J h æ f m kuu m kk k p m m f, f hv m p m å vk. J h m fm b yk, m m å kv m, mk p R-M Huuv f Ku. Dkm Gbm áá km u 1999 på DAT f. D b v vk u u K km 2001, m Nk å up mm å. I v k h «Dö/h v/vkm.» Gvk I 2006 Pum u Vá/V, påk m k f Huuv mk yk f Sv. I bk h k m h m, v å pp ymk vk bå v vk fk. Smk v b åp hk k bk uk u mu. Huuv h vv pk f å få v u f bv. J k kk m vk Sm 2006 b m vk b m å få mk v bk, m b kk. D vk kuum v pv b, m kv fkk kk Sm bb. Hv bh u m bk? J kv m L Lv Læu m v p Ku f , mvk fk fkk m mk v. Fk m h k m kk k væ, m h kk k pp h b m h f m f. D p m hv h hp fk m uv m u f k m. Sh kuu Huuv kv å m å vk uv på J k å f pubkum, mk v f, v m v mm k påk. M y f å h m påk, R-M Huuv. Pum, Muk mk m. D h km v v v km I mhkk på DAT f 2006 ykv k. Bk h m v kk kk å my m m vk, m b vm. D k hv h «h kuu hfk.» M é m å m h h vk å u, å m kk åk v hfk. Huuv ukk på m uh m vk p f mk kuu, m v by mfu mk v å «m kk h k m», m hu fmu. Dk h å m mk k å b pbk m v på. D h å m uk fk, b å upk, m mm mkm m m k v b. D v v m v, v. D mk p, R-M Huuv Syv P m m Sb Skå. S 12. L 8. kb «D v v m v, v. «S 5

4 {Rp} {Fvm: Kæh} {ffp} {vu} S 6 Kæhbk Ehv v å v bk hv mk u. D fh u mk h, b my hv æ mm, G Guk. Tk: Fk L T på u k f u ku bf m «hv, kæh». J ppf m ff f u. D h u m m ufpk fuk m f, b f fpk kk m m u h på b, G Guk. O å h? J, 80- fyk, å å Ok å fv mv «hv, kæh», å k m må væ mu å buk. Ny kæh G Guk (f.1963) ff fk F Okb. H kmm Ok m å fvp, k, f k h h kv h u km E k m m m k pkk Guk bu m m Mk mu 1986 h u y 16 bk - m, k, y, bbk m. H bk m Fk f Hv kæh u kv m? Fk m m f v kmm å u p bk få b. Å få b f v ppv m mk, m h v mk. D m m v æ u p m på v k by på y å b b f. D u p vk pp v å f pp kæh på y? Hv u å h u b kkk fk, f m m u h fu pp kæh. Så v bk m å få b: D h mku y, m m h v. Lkv k kæh må f pp hv, f. Bk v Nå Guk k kk m kæh u, h v mmkk f v bk h h fu bk pk ff W Gmbwcz. H k mk vfå må få u f hv m mk m v m m mk. D Gmbwcz kv på 1960-, kk h u f v 2,5 m mk, k fkk h mk h fmu bk: 1/ Guk h væ pp v bk m å, b km S på m å (2005). F v å væ é v u m bu f Guk my h mm kv. D, h, f uf pk kk. B m kk fv k bk? J, u. Hv u k på bhv f ykk kæh, m bv på G Guk v å kv å fvp, h v å kv k m h k fmf u fvåp. F: Achhu f u m m h m k bhv m... D f f u b å vk h uv, Guk. M -f kmm å f bk u. Du kk m å f b f u fy pp v. «J k kæh må f pp hv, f. I y u I Ok pkbkv å «hv, kæh» v m m f å f æ mv m m uv yh. J u h h m fyp, v u f m h mm m ybkk v k kh m u k f u. Hv påk m f å m kæh? D å kv m u mk f åp kv åp b, å v kk m «vå», å v må k p vå bf. Hv u M y f 1500-, hv h b kv m vkp, f h uh y å, på mm må m må h f f, Guk. Lu b m f v, v h v kk kmm å m v v. M Shkp m m f v. G Guk m m Ry-M Øb på V 6. kb k «E Lu Ek E Lu Ek (f. 1977) kv bk f b, um vk. H f B, m b Tm. Dbu 2002 m Pbu-T å mk, m h fkk Kuupm p f b b- umbk. Bk b fm 2005 v Am f b b- umfm. D h b y bk m Pbu-T. H 2011 ku m y m Av P Ev H. H å ku m muv Duy. F: Achhu T B C Hck C Hck (f. 1979) k ff pfmcku, b B. Hu h å på Skvkukm H vk åkv b Th K G. I 2009 bu hu m kpm N. T h hu b f, b.. L bæk f m kyp m kå 2010 K F Hu å ku m h bk, L hp. F: V Shu R A Vb Fk A. J Fk A. J (f. 1952) ff, u, muk ff f Kpvk Tyf. H mk T V bup 1981 f bk Sb. H m L å km u 2004, 23 å bu. H h å u kk fbk, fkbk upm på NRK. H kmm h u m bk S hv, ppf L å. F: Pv T B (f. 1959) k ff u, b Lk. H bb m ppk f uk Rmk pk. Dbu 1996 m bk Dp på ff. H å ku m m D f 2010, fkb km m vkkp æp k-pkk m. B h u f bk m mh vkkp, b u mk. F: K f A Vb (f. 1978) h c. ph. mvkp f Uv O h m Hcu-u f Ry Hwy, Uvy f L. Jbb Nk Kuuå. H bu å m bf Mz Rbwz, bk m m mk m v N u k. Sm på h zk é, v Rbwz v f v u. F: Spcu f Gu Wæ Gu Wæ (f. 1971) k yk v b Skå Sv. H h væ v kf Lu kv ufv Æå Thm. H kmm Ok m yk. H k p k V f kk på k, m h mm m P Cm Avz fkk vp f m Sv h h u f km, B V km u F: O D. H L-Ov S L-Ov S (f. 1961) k ff f O, b Bæum. H bu 2005 m m B hv hvp, kh m ff, f k f ub kmk. I 2006 km bk B, y m k. Rm Fæ km I å h ku m m m pmå, F f v, fh. F: Achhu Rw C E Rw C E (f. 1970) mk ff kuub, b Kuk. Dbu å m km Lp v p. Hu u uk h væ ky Bvváš Sám Nášu bå m p mk. I pmb å pmé på h f bvk f, S f Ru. Hu å v mk bk f Akk hy. F: Gy M Hv M Hv (f. 1962) h u fm km, b Emm b k (2000) Å P (2008) m, Ek vkv bu, f 2010 bf hu p m æ mk mm k mp. H f m, N m hp, km u 2004, b m Å bk Bkkubb Kuv. F: F Okb Ku L Ku L (f. 1968) k v Nk Kumuum. H h bb m kv v Nk Kumuum, m v N O. H u c. ph. kuh f Uv O. B h pmå kvk upk ku f Sm y k ku. H h u kk k pubk væ v f f u. H å ku m bk H fm b. F: Pv V Hh V Hh (f. 1959) k ff, v u Skk m 2010 mm å fkk hu Gyp. Hvm Hh ffkp kæh kk, f m uky ukmp bmfk m kv mm kuv. Rm Om b f 2001 b 2006 kå é v vk m f 25 å, v Db. Hu å ku m m Tv Sf. F: Fk Aff Syv P (f. 1950) mk bku ff f P. Hu m Nk å up f mk påkmå, b f Mhc uv bhc f Hu h væ kv mk kuv 30 å v vk M-upp m p y m mk ku. Hu h væ mm v Nk Kuuå 2010 h hu pu på Tm Kuf. F: B Gv Rh Nu Rh Nu (f. 1943) k ff mk b Tm. Hu u f h bb v Uv Tm. Hu bu m ff 1979 m m Eby h u kk m bbk. Mk 2002 Hvmp f m F kæh ky. I 2007 km m M h, m vu Fmk- m A Fchu v Tm- Fmkky på F: Achhu B Cpp B Cpp (f. 1930) k bku b S. Hu u fkk k f S Håvk- kuuk O. Hu k m u v f bbk, b M K f 2005, Guvz (L Bm) f 1998, kk ABC f 1986 m b mm m Ov H. Hu. Bk Bv m bv hu Ov H. Hu kv hv f u m f. F: S V O Sv E Nyhu Syv P Sv E Nyhu (f. 1962) b f Tb vb. Sv kv bbk. E Nyhu u, v h u f bbk. I h h ku m u M m my v T Å Bvæ. Sv E Nyhu k u Ok m T m v mm f hv å pubkum k væ m på å bmm hv h k u. F: Pv Kph Schu Kph Schu (f. 1970) kk b k m kmk på NRK muk Hu Tp Th Cumh. H h å væ v XL K på P3, Tm A XLTV D yv y. H h ku på P3 m pmm Vhmm. I 2009 bu h m ff m bk På v v v, hv h fu kk kmmu bv hv ff v f. B b pkk? F: L.P. Lz R-M Huuv R-M Huuv vk-mk p b Ku Sv. Km u m km Muk mk m på vk Dk bf m m m umbuk, pykk vm. «D på mk mfu by å kk m u k,» Huuv. Dk pp kv på mk. Ff h v k m vk. M v k pub km I mhkk f FOTO kmm! H F (f. 1984) k ff b O. Hu h bch Nk påk u f Uv O. I 2010 bu hu m m B hv u k, hv u må, å kkk. F bu fkk hu T V bup, umm kkp, Achhu bup hu b m P2-y mp. I h hu ku m m, A v hm, m v bk. F: Achhu Ab Jk (f. 1956) ff f Tm. H kv kk bk m f N- N. Bk Nf f 2006 b b, b m Bp fm. H å ku m bk D m, hv h f m vkpp. A k R Qu, m hvm v m h f ff? F: Gy S Mh H H F Ab Jk S Mh H (f. 1966) b på F bu 2007 m vm Sp, bk hu fkk Bxp f. E å h u I hm 2009, fkk hu Smu Sk-p f «på, p ffkp». M h m hmm kv, bu H å å m bbkff. Bk Dkv Smb b på b km u F: L S F. 12 S 7

5 {Pm} {Rp} M 3. kb L 8. kb S 8 FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G T 4. kb FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu V Sk B! G Fæ Ff m Tm Muum Nk 300,- m ff T m v Sv E Nyhu Vvå k B! G L Bk m C Kp P "Xx" Iv S-N "J V Nk Ffum G, åp f ku b f å kmm h" N-N K Jck B mk Tm Muum Nk ff 300,- O 5. kb FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu Tm bbk B! G Bhf "Duy", E Lu Ek Tm Bbk bykv B! G T m v Sv E Nyhu Kk bbk B! G Ffbk M Yum "F" Tm Bbk bykv B! G Ffbk Ju Th "L W, Okmy" Tm Bbk bykv B! G Lum Fm - Ku, kuu kp Kmmuy Tm Råhu Tm fykbbk G, åp f Lum Fm - Ku, kuu kp Tm Bbk bykv Tm fykbbk Åp f Ffm A Vb "Mz Rbwz" Ab Jk "D Tm Bbk bykv Tm fykbbk G, åp f m" Ok Fmv Kck' hv' (1997) V Tm Fmkubb /50,- T 6. kb FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G Ffm S Mh H, "Dkv Smb b Tm bbk bykv B! G på b" T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G Fk Bk H S, Iv S-N "J Tm bbk bykv Nk G ku b f å kmm h", I Zch Sb "S " Åh Thu "Skupu" Ffum N-N Fby/Ic P v fbyff Jh Akh m Tm bbk bykv Tm Bbk G m E K bykv /Ok ÅPNING Sv E Nyhu, Tm Kmmk, G Tm bbk bykv Ok Åp f! Guk V M Sk F B Cpp S M V Ok Sm G Guk m m Ry-M Øb V Ok Opp Cu Jkh, M Hv V Ok 50, Kubb Kup Gu Wæ Hk Sk Kfé Så Tkf Kup 50,- F 7. kb FRA TIL HVA HVOR A P Ffm J N, "D k" Tm bbk bykv B! G Læ mpkk Skup f HT v u f f Bck Tm bbk bykv Tm bbk G R bykv/ht D kuu H S, "V" Hcum Tm kmmu G pkk Fk bk L E. Wå "Ef p", K Tm bbk bykv Nk G Kb "Tx", C Hck "L Hp" Rw C E "p v p" Ffum N-N Skv f v! Kå v v v kvkku. Tm bbk bykv Tm bbk bykv/ok G åp f Bkp Skkbk - L Mh, Ebh Jh Tm bbk bykv Ok f G Ib M F P! M Jé Sz Am & L T. Tm bbk bykv Ok G F h på k Opp Å ffu! V Ok G åp f Sm Gu Wæ m m Lv Lub V Ok Sm "Æ mk" Cu Jkh m V Ok m Rub M P "Fuk f kukp" B V m m V Nk fæ 50,- J H E ff- vf (NFF)/ Ok P-m Lf P-m! Pm, Rbkk Kfé Så Ok/f 50,- Bx Lb!L Kubb Kup DJ Bk Kfé Så Tkf Kup 50,- FRA TIL HVA HVOR A P Sv Tm bbk bykv B! G Bkbycfé T m by buk bk, kp Ppkv Muum Ppkv G bk f 20 k k Muum Fk bk V Hh "Tv Sf", L-Ov Tm bbk bykv Nk G S "F", H H. Wæp Ov B "Tk på kv hv h fu " Ffum N-N Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Fmv Opp Nm (2003) V Tm Bfmkubb M:30,- B: 30, Pá Mk, humk m b på A Sbch S H Pc ph6 150,-/ k Luv N Hv v H D G, Nk Suhu Dv Uv G Pu Tm Cmpc v Df m å b bfkp P.29 Jy v O: 150,- Su: 130,- OK-v Bkp Hvv, Ff S Sk Lck Tm bbk bykv Ok F/ G Ok Sm H F m m K Kb S 12 Ok 50, Skvku V Hh Sk Nk 1500,-/1300,- ffum N N / Ok Pá Mk, humk m b på A Sbch S H Pc ph6 150,-/ k Mk T B m m E Sup Bbk Ok 50, Opp S Mh H, Rh Nu S 12 Ok 50, Cmpc v Df m å b bfkp. P.29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Sm D mk p, Syv P R-M S 12 Ok 50,- Huuv m m Sb Skå Sm L-Ov S Fk A. J m m Kfé Så Ok 50,- M Wv Sm/pp H Øvk "Hy" Kfé Så Ok 50, L "På v v v" Kph Schu m m V Nk 60,-/80,- E H Ffum N-N Kubb Kup Wmm S Kubb! Kfé Så Tkf Kup/ Ok S 9. kb FRA TIL HVA HVOR A P Skvku V Hh Sk Nk ffum 1500,-/1300,- NN/Ok Bkbycfé T m by buk bk, kp Ppkv Muum Ppkv G bk f 20 k k. Muum Evyu Evyy f b. Ppkv Muum Ppkv G Muum LTu Læ v Jh Gæv B L fp. Gvu Tm Gu på Sku Tm fykbbk A vkmm! G! Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Lu f B Lu f b. F Ppkv Muum Tm bbk bykv. Oppm v Ppkv Muum Nk Ffum N-N A vkmm! G! Ppkv Muum Evyu Evyu f b. Tm bbk bykv Tm bbk G bykv Pá Mk, humk m b på A Sbch S h Pc ph6 150,-/ k Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Bkp "H fm b" Ku L. Nk kumuum Ok G Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Pá Mk, humk m b på A Sbch k. S h Pc ph6 150,-/ M 10. kb FRA TIL HVA HVOR A P Bkp P bku - O K, Lv Lub J E Tm Bbk bykv Tm bbk bykv m f F G S 9

6 {Rp} {ffp} G Guk J T N M Yum Ju Th G Guk (f. 1963) b O. Nk ff fk Okb f. H ku m Fk (2011) Gkk på ffu B 1985 bu 1986 m m Mk mu. H m fk k f å h v fm y ff på 90-, b K Ov Kuå, L Rm T Rb. H kv p åp v Ok F: Achhu J T N (f. 1968) b Mfvæ på S. N h b ffuum v Uv Tm bk, h uv kv kv v kuuk B kmmu. H bu å m bbk D k. D h m Spphu Sk mk hmmh; pk på k, b m mk my v? Bk b h m Ak Bbkp. F: Gy M Yum (f. 1971) k måupp å h bb m å m um u ch vu m ffk um. Å bk, F. A u u på, pm pubbk f u mm å f. F: Gy Ju Th (f. 1955) k ff yk f Tm m å b Mhu. Så bk kk pm m h f Tm Fkk. Dbu m Skym 2005 fu pp m Gukk I 2009 ukk fk Ak E f Gukk pp I y. Vå 2011 km bbk L W Okmy u. D h f bbk. F: Achhu Cu Jkh Ov B H S Iv S-N Cu Jkh (f. 1977) ff muk. H bu 2001 m Gbu Mu, f bk pk fbvk Qu Nu. I 2007 b h kå k v v D S k Rmkku m m Gu F. H m bk Vuv f D km f m k h ck, b m fkk fu. I 2011 kmm ym R. E hv fk på vbf. F: A Gv H S (f. 1936) yk f på Ty, b Tm. H k hvf m fk på S-påk. Dv NKf hv h u ykk m h k «bukp». Så bk km m Ly f (1992), L y (1995) F V (2004) F v k mukk, m hp f Bkk h k p f by by. H h ku m km V. F: H Gv Iv S-N (f. 1973) ff f Tm. Hu h å uu ffu v Uv Tm. Dbu 2011 m bk J ku b f å kmm h. Bk h m fk må å k på. D m m m h. E kufbk h m hu v k m. F: Yv O Sæbb Ov B (f. 1938) f S, m b Tm. Hu bu 2004 m km Npp. Hu å ku m bk Tk på kv hv h fu. Hu h å f pupp Jbp. B å kv p pub f k på b. F: Yv O Sæbb L E. Wå K Kb I Zch Sb Åh Thu I Zch Sb (f. 1984) f ppvk Tm. Hu å f på Ffu v Uv Tm. Hu v 2010 k vm Lv m v P på å. I h bu hu m f vm S. F: Sm Jh Åh Thu (f. 1943) f S, m b Pu. Hu u m b- umpyk. Hu h 1970 pk m pu m, pyk fmv. Rm Skupu h bum m k kk, m fmhmmh hum, f h m å fm pfk kv. F: Lf Gb L E. Wå (f. 1969) k MBk k MM m h 2011 v u bk G på pp v å, k v k Aum H. Hu y Luhu N m bb f uhu Tm. T h hu u bbk V på hu k Cpp S I h hu å ku m Ef Sp, m h f bk f vk. F: Yv O Sæbb C Kp P K Kb (f. 1959) v f Nf, å b Tm. Hu h å ffu v Uv Tm é v fm mmm upp Jbp. Hu bu m bk E mmm, k v Hu v Ok kuuv. I h hu ku m bk Tx. F: Au Tå H H. Wæp B V J E H H. Wæp (f. 1959) pp f Kb, m b Tm hv h pf k v Uv Tm. G 1990 u bk If uf m ffkp Sb Hmbkk. I 2005 km bk D upåk v m C S ffkp. H bu m kæ ff 2010 m bk E8 N. E ku m y bk h. T fp uk. F: Yv O Sæbb B V (f. 1951) v N fku, h å muk kff. H h hvf uvkp h bb NRK, 2007 h kf M mm m J H E. H h kv bk m My m fuf f 1997, D fyb mk f S u. I h kmm bk Sk pu. Fuk f kukp. F: Mbk C Kp P (f. 1984) f H h bch m p ff f Kuhk B. Hu å u v Ffu Tm. Dbu h m bk Xx, m m å væ vk k, m å væ u. D kv m m væ m b kmkk ph. F: R Gv B J E (f. 1952) k ff v. Mk T V bup f km T ky f H k f å yk -, u- mkkk. H u km km u 2010 h h h kv k hv v vkk N. Sm h Svkkk. F: Ju S O K Lv Lub O K pf k uvkp v Hk Hmk. H h væ k f kk bk m b S Mh, Guv Hfm ffkp bk Ny Ppkv m k ykk. H h væ by Ky Gy f m, m Jh Sb Whv. Sm ff å h S 10 bk bk Sfy m m k ykk Fmk bv m, m Ov H. Hu mk mp. F: Pv Lv Lub (f. 1944) kmm f Bu Tm. Hu p, ff pf v ffu v Uv Tm. I 1979 bu hu m km D k. S h hu u kk bk, b km, m, k y. Hu b 2001 m Bp f km Hk hu. I 2008 km km Nå kk h hmm. F: Yv O Sæbb Ebh Jh, L Mh Ib M Ebh Jh, L Mh Ib M å bk Skkbk. D h mm kkbk m 80 ppkf m h m hv. Oppkf v f k k mkk ppkf f. Ebh Jh f k Ok f, L Mh bb N Råfk Ib M mf v Ekpuv f fk. F: Pv H Øvk H Øvk (f. 1969) f ppvk T Fmk. Hu bu m m Hkk 1994 h m kk æ p, b Bp, Am Skm-p Dbup. I 2007 fkk hu Achhup f h ffkp, bk h v 18 påk. I 2010 b Øvk v u m Fpk u Fp B. H bk, Hy, km u å h h kkk. Bk Dmk. F: L Bu Mch Jk Mch V Mch Pym S 11

7 {Ivu} {vu} Ny kvh f b S 12 Dkv Smb h S Mh H y kmh. M hm m hvp bu hu m bbkff. Tk: R Aé Øvå T h hu u vm m h h m p. T Ok kmm hu k f y uv; Dkv Smb. Hvm Smb? H u m h Hb, m m h hmm m kv m ku h v v m. H R hum V hp v hum v, æ v Sv E Nyhu b m hv k f. Tk: R Aé Øvå Tvb Sv E Nyhu: D k f v k v ku buk m v v, m å v b m k. F: Pv y kfkk på, b mm m f. Hv h u fu p kk? D kk å f u hv. M m k m b v, m hv u ppf vk, m mm k. H u b p å kv bbk m f Av H m å u bbk? D vk pmå. J b kk kk k p å kv bbk, m hmm b v f m, h m b, å k h m å. Hvf bbk? J kv på m m. Sv E Nyhu h kk på hv m h k f T m v. D h h på 15 å, y b på ky v N, h f. Tvb f mm m b m få væ m på å bmm hv h k b. V u v my uv. Du k fm f -up f b, Sv Nyhu. Uv æ b ffk. F v hvp, å by v u v. V buk p, f, f Sv. A v, k m åp v, k u, m Sv. Du k ffk uv. D kk å f m vk v mm. T, kv, u Sv kv bbk, m bbk mm m k, k G Dh. E v u, h b kv u bk m Kp Sb. D b kk f bp N P, m h u på f ku v D kuu kkk. D h å bk bh, k bbk. F p f f, fm-å ppv. M vk h k my v m b. Kk m, hum Sv. Øyåp Sv kmm u m y bk h. L L L. D k pkbk, m h f pp m v m bk m. V mf b bbk. N k væ h m vm. A k væ yåp. B h f v. J buk m kf på bk v k væ ; m bk uv v. E på h y u T Å Bvæ y bk, M m my. Sv E Nyhu m på fvåp på Tm bbk 6. kb kkk Hv m b f f f. J f m kk m ff p. J h h y å kv f b. Sv å hy f b, håp k b m å u m b buk. D vk m b u f u, k kk b å. A kk å væ å pk. B kk m Smb? M v kk k hy, m håp. S Mh H f bk I hmm (2009). S 12. L 8. kb 15:00. Hu på B! Tm bbk. 6. kb 10:00 S Mh H Dkv Smb km u pmb, b på upp 6-9 å. Bk u v Åh I. F: L S. Nk Ff k K 40/50% m. Fkb b. Sk må ku bu-, k- bh. Sk må å bhk fuv k kfpåk. K V 48, Tm. Tf: S. S p : L m m h: D m Ab Jk bk D m km u pmb. I Ab Jk bk m v 25 m m b m k. Tk f: R Aé Øvå D f v m h v Vku Qu Hy R, m v f. B b å ku, f Jk. F v h R-b. R v D m v v fk m k Gp p. Dmk I m å h h bb m bk. F å kv må h k m m Rkkv m u ffh. D h bkv v v u m v m bkk. J h h å mk m mm h m f. J må k hy uv, ym. M hv fk k k hvf 25 b m, å h må buk v m. Db F v k v b m ff v k v å å. D v påf my b u. Å buk ff v m. D v hv m m, v hv m kk m. E hvv m ff f b på m m m. D k, k m b m å. D m b f ym m k mm. D v å my uh m, Jk. B f Jk vk v E Gh k v f m km k h, b f b. H v å, f h fyk m hv kk ff b fuby. Rk Bå h. J h bkv bb-k bk m h v u k på mfk. D å. H b bå, m h kk v mm på y. H b m ku. I å h h på. Hvk O, B Thm, m b ku B. Kk- uvm R Skck, v å på c m k påkk. H b ku uu 1948 m. M Ab Jk mm m A Vb på Tm bbk 5. kb kkk HISTORIEN FREMSTILT I BILDER 15. kb 15. u P m u u k Ku L bk: H fm b (Px F) Nk Kumuum S 1, Tm, S 13

8 ARK BOKHANDEL PRØV KLASSEKAMPEN BØKENE FRA ÅRETS KLIPP UT OG FÅ ET GRATIS MAGNET- BOKMERKE PÅ VÅR STAND! GRATIS ORDKALOTTEN FÅR DU HOS ARK Sm b m Tbu ufpk pp umk. b m I TRE UKER! TROMSØ KAMMERORKESTER OKTOBER SPLITKONSERT MED MIMAS PROGRAM Vk v Bm B, Fk Höb, Av Pä, Gyöy Kuá, M Lu, Sv Bh. KAMMERGENIER PROGRAM JOHANNES BRAHMS - Kvkv f-m, p. 34 FRANZ SCHUBERT - A, Nu E-u, D ,- ALLE VIL HJEM: INGEN VIL TILBAKE H F 369,- TREDVE DAGER I SANDEFJORD V H 399,- DE DØDSDØMTE Ab Jk M ppmm kmmk mm m kuk Kb Hh, Ofhm b D Syff Uvk MIMAS m R Rmu! D uk pm h v v å m k MIMAS. D bæ p v k k yb f m h! TORSDAG 13. OKTOBER, KL VERDENSTEATRET BILLETTER Au Fku k f V pk vå y kmm kmm. I h v v å p f mukkhk kmmvk. F u v mkk, m Jh Bhm Fz Schub. V få h h Bhm v vk pkv f-m, v få mm b Schub vk. TORSDAG 27. OKTOBER, KL SPAREBANKENS FESTSAL GENERALSPONSOR Ak Tm S 16 f S 14 S 15

9 «DEN SOM SELGER SIN SJEL TIL DJEVELEN GJØR EN DÅRLIG HANDEL. DEN SOM KJØPER EN BILLETT TIL THE BLACK RIDER HAR GJORT ET GODT KJØP» L Bk, Db Tm Tmby Ny Db

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

FINNMARKS- KONFERANSEN

FINNMARKS- KONFERANSEN STED Ric Hl Al DATO Tid 3. d 4. pb 2013 www.fikkf. FINNMARKS- KONFERANSEN Md fku på fid uvikli v dåd j 10 å Vi pl 20 å fv d Fih Fik 50 j dlk h jbb dud f Fik i vi. Rul fi fidci p på kf. F: Elibh Ad...i

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være! TO Trff, llor 1 bøkbgfr 9 pbr r å brf vær! BR U r kr 1 + v Offll u for Brg Rgo orål Brg u r å få fl ulg bøk l å r l Brgrgo, r kp flr go kklr for brf OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr

Detaljer

Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger! www.fanail.

Historisk. Det gror i VM-gutters spor! Sverre Lunde Pedersen første nordmann som har blitt juniorverdensmester to ganger! www.fanail. Ågng 78 N. 1-2012 n. 415 MEDLEMSBLAD OR ANA IDRETTSLAG De g VM-gus sp! Hssk Sve Lune Pes føse nmnn h l junvsmes gng! www.fnl.n ANNNsesIe ANAvAeN V sl spns Ieslg www.fe.n WWW.SPV.NO TL. 05555 2 ANAvAeN

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer