Havet, døden og kjærligheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havet, døden og kjærligheten"

Transkript

1 T m b V A Jk b A V B pp P C B p K C Hck C Jkh u C k E u L E J. A k F uk G G Wæ u G vk Ø H F H S p H H.Wæ Sb H h c I Z -N S Iv v f u b k N T J Th u J Kb K L u K Schu h p K S v L-O å.w L E Yum M v H M B Ov u N h R E C v Rw Huu m R H u M yh S E N Sv P v Sy B T Hh V hu T h Å {www.k.}

2 Ovkk {Amk} Tm ufv Skpp 1 Tb S Mk kk ff T B m E Sup m bk D. D b m, pp, f, fm kk m vu hv m kubbkv. T kubbkv h v væ å h å få Wmm S! V vkmm! 2 S 6 m kv. D v f m f å fv, ku v v kk v må pmp fvm ku kmm å k m hy h O på Uy. A k væ pk, h v må v m å N må. Smm v bbk Uy v v, m kk f ku m b æm fk på å få hv km h vk fm mk. 22. u v væ mpuk m mm Cu Jkh Rub M. Kæhbv m kk mm Ov H. Hu B Cpp uh vby m kv mk m f hv. Å b fu å b. M k fk kæ- fmk å m m b yp m mk. Sk u L Ov S F. F k m b: «F h, h kæk.» Lu v å uk vykk v u mk f m kk k kmm uykk på må m mvhfu påkb på ff bm. Ok fk bk m pp. På å pm f v b v m H Øvk, V H Gu Wæ m m m up cm. G f m yk mkk! Kuuv Ok fmå m upuk Tm å kp mp f ku uf pmå. Ok ufv m hv å N-N, å ufv m h m Sb Skå, K Kb M pp Wv. Fv hv å uk 40. U Ok å ku. D 50 p k uf v u fku.. Uv fv D bh p b på f fv pf, m m ppkv. b. Lub N V kk m b hp h m ufkp by p fh m- f, u fv! Pmm ub v å, m å cok Kuk Uv m kump b. Fv å bå v K Kb, M f uk m hv å. Wv Sb Skå. Ok må v å væ ku bå æ kk fh ku p. Ok Tm ufv f. D fm y fkm- Hv L Fuh pk Om Ok S S Hv, kæh Hm h Oy. Lkv kv V Æ. Nå Ok v «Hv, kæh» m v på fv 2011, f å f æ mv m m uv yh. Ekp f mm v kv v f m ku pp, k hv m vå k ff v y. M kk mm v Ok f ku mm fk k bb v m m å k my å m. Ok kv fv m å m på m k. Bk yk k ku kk v å uk hv vå kk kmm uykk u- G {} Tm f å fv «Hv, kæh». I p v fv få m ff m bh v m. V k vkmm ffpp m m b G Guk, H F, H Øvk, L-Ov S Fk A. J. V fm å m B Cpp Kæ Ov, Kæ B. Hu bv f bk Bv k v Ov H. Hu m f v S M. I å Vkmm å Ok! 8 7 Fk L Sk fv Tm Råhu 2 Ppkv muum 7 Tm Bbk bykv 3 Dv 8 S 12 M vhu 4 V 9 Nk Kumuum 5 Cfé Så 10 S h 1 S Tb 8 S 95 S Tb 3 S 93 E Bu p 1 Råhu 2 G 94 Råhu S 12 A Ikk m på byk Tm muum L Th v 10 Tm bbk A Jkb v 1 Kk bbk B. A. Lv v 20 P 29 Rch Wh p 2 Hmm: Rk: L Fuh Rk: Mm-km, v Tm D: HK Rkmbyå Tm Lyu: Mm-km Opp: Tykk: N1 Tykk Tm H uv: Ff m på Ok 5-9. kb Mbk 2011 V k ykk m ORDKALOTTEN Dkbu. wå: Ef p E kyku p kp m. Ef p m bu v å buk på..s m kk m m Wå ykkbu m på v p kf. L Kp, Ny Ny bk Mm um H G på pp v å k v L. Wå «( ) v ppkv m by pp f.» Py I Wb Dkm H HOw wæp: Ny km E vh kk, m vkk. Gyæ. Ov B: k på kv hv h fu «Skp u m!» T L m Wæp bubk E8 N «( ) bk m y up p mm mk v.» H O. A, Kkmp Bku bbk B v Sk & pu Rmbu ÅH Hu Skupu Skup A Fk k å fm D pfk kv. L h h bu Thu f påk. Sv 95, 9006 Tm Fuk f kukp Bk f k kukpk. V v hv bå - k, km, m, kuuv, byåk mfuv. O hv u h ppå. S 3 {5 9. kb}

3 {Fvm: Hv} {Fvm: D} L u D k km S 4 «M m mk, p Ep? A uf b. D uk, v Rpp-A. D v k k k m kmm v bk. Hvuk m få å p u f y v h». F S hv v Fk A. J. Hv h p v Fk A. J ( hy). Bå å h fk u ummbå u på hv å m h. Fk A. J må «u på f» f h ku kmm m m. Tk: R Aé Øvå S hv km u u v pmb bk umm. I 2004 km f bk u L å. I y m v bk fk på S, fkv uby N. M Kpvk Tyf, J hmby. Rm h m u v N-N. Om mk m å f uhuh phuh. D h by f u v å. M «f fm k v mk m m u, hv k, hv fc m, f J. P Tm v kmm h 30-å. Smfbkk m v bk, m pm, h u kky. B kk f v uk p Ahu S, ffm E B, y m Rpp-A kkf L-Jkb. Rm h J p m å. A f h f m Sb (1981). J v h k å f h. D vk h m k my m bhk. J h v bb på mfbkk. M må m, æ m å bhk æ kkk. J ku kk kv v 30 å. J må «u på f» f, h. Næh hv J h vk pp v f, h å b Lf 30 å. Hv f mm h h kv pp m å. D æ kæ, h p v m, ff, m h u bk m bå ffk kvf. Hv mk u u? F b p b fk u. O hv v må å kmm fm på. D v v b, må m bå f å kmm fm. Spåk, kh m hv, m på å k p på m. H m fmå, huuk, u. J h pv å mp å ku h kmm m v. M påk vk pp m v v på. Fk få fmm v hv by m m b. D må kk b f v f h, m h. Svp Gm ukk h J æ kv m håvk, m F: Pv h. F h v kk å m på h h p. Rmkv h m my h b, m p. J å pp å-. Buk v m på å kv. R v å m på å kv m. T, fm. Syk u fy. D h m å f ym hm. Rm kv J på hy Tyf. D h h uk f m mbå m kmm å, S. D å kv bk m å å på f. D m, vp. Mv m u på hvf m. M på, vu h. Fk A. J L-Ov S m m M Wv. Kfé Så. L 8. kb D R-M Huuv b yk by hu å k m vkm m h væ. Tk: Fk L F: Pä-J Huvv D b yk 1996 å by å kv bk m m f å m få bk m m h v ykm. O km på mk kfm, hv m m p m å få v ykm. J h æ f m kuu m kk k p m m f, f hv m p m å vk. J h m fm b yk, m m å kv m, mk p R-M Huuv f Ku. Dkm Gbm áá km u 1999 på DAT f. D b v vk u u K km 2001, m Nk å up mm å. I v k h «Dö/h v/vkm.» Gvk I 2006 Pum u Vá/V, påk m k f Huuv mk yk f Sv. I bk h k m h m, v å pp ymk vk bå v vk fk. Smk v b åp hk k bk uk u mu. Huuv h vv pk f å få v u f bv. J k kk m vk Sm 2006 b m vk b m å få mk v bk, m b kk. D vk kuum v pv b, m kv fkk kk Sm bb. Hv bh u m bk? J kv m L Lv Læu m v p Ku f , mvk fk fkk m mk v. Fk m h k m kk k væ, m h kk k pp h b m h f m f. D p m hv h hp fk m uv m u f k m. Sh kuu Huuv kv å m å vk uv på J k å f pubkum, mk v f, v m v mm k påk. M y f å h m påk, R-M Huuv. Pum, Muk mk m. D h km v v v km I mhkk på DAT f 2006 ykv k. Bk h m v kk kk å my m m vk, m b vm. D k hv h «h kuu hfk.» M é m å m h h vk å u, å m kk åk v hfk. Huuv ukk på m uh m vk p f mk kuu, m v by mfu mk v å «m kk h k m», m hu fmu. Dk h å m mk k å b pbk m v på. D h å m uk fk, b å upk, m mm mkm m m k v b. D v v m v, v. D mk p, R-M Huuv Syv P m m Sb Skå. S 12. L 8. kb «D v v m v, v. «S 5

4 {Rp} {Fvm: Kæh} {ffp} {vu} S 6 Kæhbk Ehv v å v bk hv mk u. D fh u mk h, b my hv æ mm, G Guk. Tk: Fk L T på u k f u ku bf m «hv, kæh». J ppf m ff f u. D h u m m ufpk fuk m f, b f fpk kk m m u h på b, G Guk. O å h? J, 80- fyk, å å Ok å fv mv «hv, kæh», å k m må væ mu å buk. Ny kæh G Guk (f.1963) ff fk F Okb. H kmm Ok m å fvp, k, f k h h kv h u km E k m m m k pkk Guk bu m m Mk mu 1986 h u y 16 bk - m, k, y, bbk m. H bk m Fk f Hv kæh u kv m? Fk m m f v kmm å u p bk få b. Å få b f v ppv m mk, m h v mk. D m m v æ u p m på v k by på y å b b f. D u p vk pp v å f pp kæh på y? Hv u å h u b kkk fk, f m m u h fu pp kæh. Så v bk m å få b: D h mku y, m m h v. Lkv k kæh må f pp hv, f. Bk v Nå Guk k kk m kæh u, h v mmkk f v bk h h fu bk pk ff W Gmbwcz. H k mk vfå må få u f hv m mk m v m m mk. D Gmbwcz kv på 1960-, kk h u f v 2,5 m mk, k fkk h mk h fmu bk: 1/ Guk h væ pp v bk m å, b km S på m å (2005). F v å væ é v u m bu f Guk my h mm kv. D, h, f uf pk kk. B m kk fv k bk? J, u. Hv u k på bhv f ykk kæh, m bv på G Guk v å kv å fvp, h v å kv k m h k fmf u fvåp. F: Achhu f u m m h m k bhv m... D f f u b å vk h uv, Guk. M -f kmm å f bk u. Du kk m å f b f u fy pp v. «J k kæh må f pp hv, f. I y u I Ok pkbkv å «hv, kæh» v m m f å f æ mv m m uv yh. J u h h m fyp, v u f m h mm m ybkk v k kh m u k f u. Hv påk m f å m kæh? D å kv m u mk f åp kv åp b, å v kk m «vå», å v må k p vå bf. Hv u M y f 1500-, hv h b kv m vkp, f h uh y å, på mm må m må h f f, Guk. Lu b m f v, v h v kk kmm å m v v. M Shkp m m f v. G Guk m m Ry-M Øb på V 6. kb k «E Lu Ek E Lu Ek (f. 1977) kv bk f b, um vk. H f B, m b Tm. Dbu 2002 m Pbu-T å mk, m h fkk Kuupm p f b b- umbk. Bk b fm 2005 v Am f b b- umfm. D h b y bk m Pbu-T. H 2011 ku m y m Av P Ev H. H å ku m muv Duy. F: Achhu T B C Hck C Hck (f. 1979) k ff pfmcku, b B. Hu h å på Skvkukm H vk åkv b Th K G. I 2009 bu hu m kpm N. T h hu b f, b.. L bæk f m kyp m kå 2010 K F Hu å ku m h bk, L hp. F: V Shu R A Vb Fk A. J Fk A. J (f. 1952) ff, u, muk ff f Kpvk Tyf. H mk T V bup 1981 f bk Sb. H m L å km u 2004, 23 å bu. H h å u kk fbk, fkbk upm på NRK. H kmm h u m bk S hv, ppf L å. F: Pv T B (f. 1959) k ff u, b Lk. H bb m ppk f uk Rmk pk. Dbu 1996 m bk Dp på ff. H å ku m m D f 2010, fkb km m vkkp æp k-pkk m. B h u f bk m mh vkkp, b u mk. F: K f A Vb (f. 1978) h c. ph. mvkp f Uv O h m Hcu-u f Ry Hwy, Uvy f L. Jbb Nk Kuuå. H bu å m bf Mz Rbwz, bk m m mk m v N u k. Sm på h zk é, v Rbwz v f v u. F: Spcu f Gu Wæ Gu Wæ (f. 1971) k yk v b Skå Sv. H h væ v kf Lu kv ufv Æå Thm. H kmm Ok m yk. H k p k V f kk på k, m h mm m P Cm Avz fkk vp f m Sv h h u f km, B V km u F: O D. H L-Ov S L-Ov S (f. 1961) k ff f O, b Bæum. H bu 2005 m m B hv hvp, kh m ff, f k f ub kmk. I 2006 km bk B, y m k. Rm Fæ km I å h ku m m m pmå, F f v, fh. F: Achhu Rw C E Rw C E (f. 1970) mk ff kuub, b Kuk. Dbu å m km Lp v p. Hu u uk h væ ky Bvváš Sám Nášu bå m p mk. I pmb å pmé på h f bvk f, S f Ru. Hu å v mk bk f Akk hy. F: Gy M Hv M Hv (f. 1962) h u fm km, b Emm b k (2000) Å P (2008) m, Ek vkv bu, f 2010 bf hu p m æ mk mm k mp. H f m, N m hp, km u 2004, b m Å bk Bkkubb Kuv. F: F Okb Ku L Ku L (f. 1968) k v Nk Kumuum. H h bb m kv v Nk Kumuum, m v N O. H u c. ph. kuh f Uv O. B h pmå kvk upk ku f Sm y k ku. H h u kk k pubk væ v f f u. H å ku m bk H fm b. F: Pv V Hh V Hh (f. 1959) k ff, v u Skk m 2010 mm å fkk hu Gyp. Hvm Hh ffkp kæh kk, f m uky ukmp bmfk m kv mm kuv. Rm Om b f 2001 b 2006 kå é v vk m f 25 å, v Db. Hu å ku m m Tv Sf. F: Fk Aff Syv P (f. 1950) mk bku ff f P. Hu m Nk å up f mk påkmå, b f Mhc uv bhc f Hu h væ kv mk kuv 30 å v vk M-upp m p y m mk ku. Hu h væ mm v Nk Kuuå 2010 h hu pu på Tm Kuf. F: B Gv Rh Nu Rh Nu (f. 1943) k ff mk b Tm. Hu u f h bb v Uv Tm. Hu bu m ff 1979 m m Eby h u kk m bbk. Mk 2002 Hvmp f m F kæh ky. I 2007 km m M h, m vu Fmk- m A Fchu v Tm- Fmkky på F: Achhu B Cpp B Cpp (f. 1930) k bku b S. Hu u fkk k f S Håvk- kuuk O. Hu k m u v f bbk, b M K f 2005, Guvz (L Bm) f 1998, kk ABC f 1986 m b mm m Ov H. Hu. Bk Bv m bv hu Ov H. Hu kv hv f u m f. F: S V O Sv E Nyhu Syv P Sv E Nyhu (f. 1962) b f Tb vb. Sv kv bbk. E Nyhu u, v h u f bbk. I h h ku m u M m my v T Å Bvæ. Sv E Nyhu k u Ok m T m v mm f hv å pubkum k væ m på å bmm hv h k u. F: Pv Kph Schu Kph Schu (f. 1970) kk b k m kmk på NRK muk Hu Tp Th Cumh. H h å væ v XL K på P3, Tm A XLTV D yv y. H h ku på P3 m pmm Vhmm. I 2009 bu h m ff m bk På v v v, hv h fu kk kmmu bv hv ff v f. B b pkk? F: L.P. Lz R-M Huuv R-M Huuv vk-mk p b Ku Sv. Km u m km Muk mk m på vk Dk bf m m m umbuk, pykk vm. «D på mk mfu by å kk m u k,» Huuv. Dk pp kv på mk. Ff h v k m vk. M v k pub km I mhkk f FOTO kmm! H F (f. 1984) k ff b O. Hu h bch Nk påk u f Uv O. I 2010 bu hu m m B hv u k, hv u må, å kkk. F bu fkk hu T V bup, umm kkp, Achhu bup hu b m P2-y mp. I h hu ku m m, A v hm, m v bk. F: Achhu Ab Jk (f. 1956) ff f Tm. H kv kk bk m f N- N. Bk Nf f 2006 b b, b m Bp fm. H å ku m bk D m, hv h f m vkpp. A k R Qu, m hvm v m h f ff? F: Gy S Mh H H F Ab Jk S Mh H (f. 1966) b på F bu 2007 m vm Sp, bk hu fkk Bxp f. E å h u I hm 2009, fkk hu Smu Sk-p f «på, p ffkp». M h m hmm kv, bu H å å m bbkff. Bk Dkv Smb b på b km u F: L S F. 12 S 7

5 {Pm} {Rp} M 3. kb L 8. kb S 8 FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G T 4. kb FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu V Sk B! G Fæ Ff m Tm Muum Nk 300,- m ff T m v Sv E Nyhu Vvå k B! G L Bk m C Kp P "Xx" Iv S-N "J V Nk Ffum G, åp f ku b f å kmm h" N-N K Jck B mk Tm Muum Nk ff 300,- O 5. kb FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu Tm bbk B! G Bhf "Duy", E Lu Ek Tm Bbk bykv B! G T m v Sv E Nyhu Kk bbk B! G Ffbk M Yum "F" Tm Bbk bykv B! G Ffbk Ju Th "L W, Okmy" Tm Bbk bykv B! G Lum Fm - Ku, kuu kp Kmmuy Tm Råhu Tm fykbbk G, åp f Lum Fm - Ku, kuu kp Tm Bbk bykv Tm fykbbk Åp f Ffm A Vb "Mz Rbwz" Ab Jk "D Tm Bbk bykv Tm fykbbk G, åp f m" Ok Fmv Kck' hv' (1997) V Tm Fmkubb /50,- T 6. kb FRA TIL HVA HVOR A P T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G Ffm S Mh H, "Dkv Smb b Tm bbk bykv B! G på b" T m v Sv E Nyhu Tm bbk bykv B! G Fk Bk H S, Iv S-N "J Tm bbk bykv Nk G ku b f å kmm h", I Zch Sb "S " Åh Thu "Skupu" Ffum N-N Fby/Ic P v fbyff Jh Akh m Tm bbk bykv Tm Bbk G m E K bykv /Ok ÅPNING Sv E Nyhu, Tm Kmmk, G Tm bbk bykv Ok Åp f! Guk V M Sk F B Cpp S M V Ok Sm G Guk m m Ry-M Øb V Ok Opp Cu Jkh, M Hv V Ok 50, Kubb Kup Gu Wæ Hk Sk Kfé Så Tkf Kup 50,- F 7. kb FRA TIL HVA HVOR A P Ffm J N, "D k" Tm bbk bykv B! G Læ mpkk Skup f HT v u f f Bck Tm bbk bykv Tm bbk G R bykv/ht D kuu H S, "V" Hcum Tm kmmu G pkk Fk bk L E. Wå "Ef p", K Tm bbk bykv Nk G Kb "Tx", C Hck "L Hp" Rw C E "p v p" Ffum N-N Skv f v! Kå v v v kvkku. Tm bbk bykv Tm bbk bykv/ok G åp f Bkp Skkbk - L Mh, Ebh Jh Tm bbk bykv Ok f G Ib M F P! M Jé Sz Am & L T. Tm bbk bykv Ok G F h på k Opp Å ffu! V Ok G åp f Sm Gu Wæ m m Lv Lub V Ok Sm "Æ mk" Cu Jkh m V Ok m Rub M P "Fuk f kukp" B V m m V Nk fæ 50,- J H E ff- vf (NFF)/ Ok P-m Lf P-m! Pm, Rbkk Kfé Så Ok/f 50,- Bx Lb!L Kubb Kup DJ Bk Kfé Så Tkf Kup 50,- FRA TIL HVA HVOR A P Sv Tm bbk bykv B! G Bkbycfé T m by buk bk, kp Ppkv Muum Ppkv G bk f 20 k k Muum Fk bk V Hh "Tv Sf", L-Ov Tm bbk bykv Nk G S "F", H H. Wæp Ov B "Tk på kv hv h fu " Ffum N-N Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Fmv Opp Nm (2003) V Tm Bfmkubb M:30,- B: 30, Pá Mk, humk m b på A Sbch S H Pc ph6 150,-/ k Luv N Hv v H D G, Nk Suhu Dv Uv G Pu Tm Cmpc v Df m å b bfkp P.29 Jy v O: 150,- Su: 130,- OK-v Bkp Hvv, Ff S Sk Lck Tm bbk bykv Ok F/ G Ok Sm H F m m K Kb S 12 Ok 50, Skvku V Hh Sk Nk 1500,-/1300,- ffum N N / Ok Pá Mk, humk m b på A Sbch S H Pc ph6 150,-/ k Mk T B m m E Sup Bbk Ok 50, Opp S Mh H, Rh Nu S 12 Ok 50, Cmpc v Df m å b bfkp. P.29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Sm D mk p, Syv P R-M S 12 Ok 50,- Huuv m m Sb Skå Sm L-Ov S Fk A. J m m Kfé Så Ok 50,- M Wv Sm/pp H Øvk "Hy" Kfé Så Ok 50, L "På v v v" Kph Schu m m V Nk 60,-/80,- E H Ffum N-N Kubb Kup Wmm S Kubb! Kfé Så Tkf Kup/ Ok S 9. kb FRA TIL HVA HVOR A P Skvku V Hh Sk Nk ffum 1500,-/1300,- NN/Ok Bkbycfé T m by buk bk, kp Ppkv Muum Ppkv G bk f 20 k k. Muum Evyu Evyy f b. Ppkv Muum Ppkv G Muum LTu Læ v Jh Gæv B L fp. Gvu Tm Gu på Sku Tm fykbbk A vkmm! G! Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Lu f B Lu f b. F Ppkv Muum Tm bbk bykv. Oppm v Ppkv Muum Nk Ffum N-N A vkmm! G! Ppkv Muum Evyu Evyu f b. Tm bbk bykv Tm bbk G bykv Pá Mk, humk m b på A Sbch S h Pc ph6 150,-/ k Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Bkp "H fm b" Ku L. Nk kumuum Ok G Cmpc v Df m å b bfkp. P. 29 Jy Sv O: 150,- Su: 130,- OK-v Pá Mk, humk m b på A Sbch k. S h Pc ph6 150,-/ M 10. kb FRA TIL HVA HVOR A P Bkp P bku - O K, Lv Lub J E Tm Bbk bykv Tm bbk bykv m f F G S 9

6 {Rp} {ffp} G Guk J T N M Yum Ju Th G Guk (f. 1963) b O. Nk ff fk Okb f. H ku m Fk (2011) Gkk på ffu B 1985 bu 1986 m m Mk mu. H m fk k f å h v fm y ff på 90-, b K Ov Kuå, L Rm T Rb. H kv p åp v Ok F: Achhu J T N (f. 1968) b Mfvæ på S. N h b ffuum v Uv Tm bk, h uv kv kv v kuuk B kmmu. H bu å m bbk D k. D h m Spphu Sk mk hmmh; pk på k, b m mk my v? Bk b h m Ak Bbkp. F: Gy M Yum (f. 1971) k måupp å h bb m å m um u ch vu m ffk um. Å bk, F. A u u på, pm pubbk f u mm å f. F: Gy Ju Th (f. 1955) k ff yk f Tm m å b Mhu. Så bk kk pm m h f Tm Fkk. Dbu m Skym 2005 fu pp m Gukk I 2009 ukk fk Ak E f Gukk pp I y. Vå 2011 km bbk L W Okmy u. D h f bbk. F: Achhu Cu Jkh Ov B H S Iv S-N Cu Jkh (f. 1977) ff muk. H bu 2001 m Gbu Mu, f bk pk fbvk Qu Nu. I 2007 b h kå k v v D S k Rmkku m m Gu F. H m bk Vuv f D km f m k h ck, b m fkk fu. I 2011 kmm ym R. E hv fk på vbf. F: A Gv H S (f. 1936) yk f på Ty, b Tm. H k hvf m fk på S-påk. Dv NKf hv h u ykk m h k «bukp». Så bk km m Ly f (1992), L y (1995) F V (2004) F v k mukk, m hp f Bkk h k p f by by. H h ku m km V. F: H Gv Iv S-N (f. 1973) ff f Tm. Hu h å uu ffu v Uv Tm. Dbu 2011 m bk J ku b f å kmm h. Bk h m fk må å k på. D m m m h. E kufbk h m hu v k m. F: Yv O Sæbb Ov B (f. 1938) f S, m b Tm. Hu bu 2004 m km Npp. Hu å ku m bk Tk på kv hv h fu. Hu h å f pupp Jbp. B å kv p pub f k på b. F: Yv O Sæbb L E. Wå K Kb I Zch Sb Åh Thu I Zch Sb (f. 1984) f ppvk Tm. Hu å f på Ffu v Uv Tm. Hu v 2010 k vm Lv m v P på å. I h bu hu m f vm S. F: Sm Jh Åh Thu (f. 1943) f S, m b Pu. Hu u m b- umpyk. Hu h 1970 pk m pu m, pyk fmv. Rm Skupu h bum m k kk, m fmhmmh hum, f h m å fm pfk kv. F: Lf Gb L E. Wå (f. 1969) k MBk k MM m h 2011 v u bk G på pp v å, k v k Aum H. Hu y Luhu N m bb f uhu Tm. T h hu u bbk V på hu k Cpp S I h hu å ku m Ef Sp, m h f bk f vk. F: Yv O Sæbb C Kp P K Kb (f. 1959) v f Nf, å b Tm. Hu h å ffu v Uv Tm é v fm mmm upp Jbp. Hu bu m bk E mmm, k v Hu v Ok kuuv. I h hu ku m bk Tx. F: Au Tå H H. Wæp B V J E H H. Wæp (f. 1959) pp f Kb, m b Tm hv h pf k v Uv Tm. G 1990 u bk If uf m ffkp Sb Hmbkk. I 2005 km bk D upåk v m C S ffkp. H bu m kæ ff 2010 m bk E8 N. E ku m y bk h. T fp uk. F: Yv O Sæbb B V (f. 1951) v N fku, h å muk kff. H h hvf uvkp h bb NRK, 2007 h kf M mm m J H E. H h kv bk m My m fuf f 1997, D fyb mk f S u. I h kmm bk Sk pu. Fuk f kukp. F: Mbk C Kp P (f. 1984) f H h bch m p ff f Kuhk B. Hu å u v Ffu Tm. Dbu h m bk Xx, m m å væ vk k, m å væ u. D kv m m væ m b kmkk ph. F: R Gv B J E (f. 1952) k ff v. Mk T V bup f km T ky f H k f å yk -, u- mkkk. H u km km u 2010 h h h kv k hv v vkk N. Sm h Svkkk. F: Ju S O K Lv Lub O K pf k uvkp v Hk Hmk. H h væ k f kk bk m b S Mh, Guv Hfm ffkp bk Ny Ppkv m k ykk. H h væ by Ky Gy f m, m Jh Sb Whv. Sm ff å h S 10 bk bk Sfy m m k ykk Fmk bv m, m Ov H. Hu mk mp. F: Pv Lv Lub (f. 1944) kmm f Bu Tm. Hu p, ff pf v ffu v Uv Tm. I 1979 bu hu m km D k. S h hu u kk bk, b km, m, k y. Hu b 2001 m Bp f km Hk hu. I 2008 km km Nå kk h hmm. F: Yv O Sæbb Ebh Jh, L Mh Ib M Ebh Jh, L Mh Ib M å bk Skkbk. D h mm kkbk m 80 ppkf m h m hv. Oppkf v f k k mkk ppkf f. Ebh Jh f k Ok f, L Mh bb N Råfk Ib M mf v Ekpuv f fk. F: Pv H Øvk H Øvk (f. 1969) f ppvk T Fmk. Hu bu m m Hkk 1994 h m kk æ p, b Bp, Am Skm-p Dbup. I 2007 fkk hu Achhup f h ffkp, bk h v 18 påk. I 2010 b Øvk v u m Fpk u Fp B. H bk, Hy, km u å h h kkk. Bk Dmk. F: L Bu Mch Jk Mch V Mch Pym S 11

7 {Ivu} {vu} Ny kvh f b S 12 Dkv Smb h S Mh H y kmh. M hm m hvp bu hu m bbkff. Tk: R Aé Øvå T h hu u vm m h h m p. T Ok kmm hu k f y uv; Dkv Smb. Hvm Smb? H u m h Hb, m m h hmm m kv m ku h v v m. H R hum V hp v hum v, æ v Sv E Nyhu b m hv k f. Tk: R Aé Øvå Tvb Sv E Nyhu: D k f v k v ku buk m v v, m å v b m k. F: Pv y kfkk på, b mm m f. Hv h u fu p kk? D kk å f u hv. M m k m b v, m hv u ppf vk, m mm k. H u b p å kv bbk m f Av H m å u bbk? D vk pmå. J b kk kk k p å kv bbk, m hmm b v f m, h m b, å k h m å. Hvf bbk? J kv på m m. Sv E Nyhu h kk på hv m h k f T m v. D h h på 15 å, y b på ky v N, h f. Tvb f mm m b m få væ m på å bmm hv h k b. V u v my uv. Du k fm f -up f b, Sv Nyhu. Uv æ b ffk. F v hvp, å by v u v. V buk p, f, f Sv. A v, k m åp v, k u, m Sv. Du k ffk uv. D kk å f m vk v mm. T, kv, u Sv kv bbk, m bbk mm m k, k G Dh. E v u, h b kv u bk m Kp Sb. D b kk f bp N P, m h u på f ku v D kuu kkk. D h å bk bh, k bbk. F p f f, fm-å ppv. M vk h k my v m b. Kk m, hum Sv. Øyåp Sv kmm u m y bk h. L L L. D k pkbk, m h f pp m v m bk m. V mf b bbk. N k væ h m vm. A k væ yåp. B h f v. J buk m kf på bk v k væ ; m bk uv v. E på h y u T Å Bvæ y bk, M m my. Sv E Nyhu m på fvåp på Tm bbk 6. kb kkk Hv m b f f f. J f m kk m ff p. J h h y å kv f b. Sv å hy f b, håp k b m å u m b buk. D vk m b u f u, k kk b å. A kk å væ å pk. B kk m Smb? M v kk k hy, m håp. S Mh H f bk I hmm (2009). S 12. L 8. kb 15:00. Hu på B! Tm bbk. 6. kb 10:00 S Mh H Dkv Smb km u pmb, b på upp 6-9 å. Bk u v Åh I. F: L S. Nk Ff k K 40/50% m. Fkb b. Sk må ku bu-, k- bh. Sk må å bhk fuv k kfpåk. K V 48, Tm. Tf: S. S p : L m m h: D m Ab Jk bk D m km u pmb. I Ab Jk bk m v 25 m m b m k. Tk f: R Aé Øvå D f v m h v Vku Qu Hy R, m v f. B b å ku, f Jk. F v h R-b. R v D m v v fk m k Gp p. Dmk I m å h h bb m bk. F å kv må h k m m Rkkv m u ffh. D h bkv v v u m v m bkk. J h h å mk m mm h m f. J må k hy uv, ym. M hv fk k k hvf 25 b m, å h må buk v m. Db F v k v b m ff v k v å å. D v påf my b u. Å buk ff v m. D v hv m m, v hv m kk m. E hvv m ff f b på m m m. D k, k m b m å. D m b f ym m k mm. D v å my uh m, Jk. B f Jk vk v E Gh k v f m km k h, b f b. H v å, f h fyk m hv kk ff b fuby. Rk Bå h. J h bkv bb-k bk m h v u k på mfk. D å. H b bå, m h kk v mm på y. H b m ku. I å h h på. Hvk O, B Thm, m b ku B. Kk- uvm R Skck, v å på c m k påkk. H b ku uu 1948 m. M Ab Jk mm m A Vb på Tm bbk 5. kb kkk HISTORIEN FREMSTILT I BILDER 15. kb 15. u P m u u k Ku L bk: H fm b (Px F) Nk Kumuum S 1, Tm, S 13

8 ARK BOKHANDEL PRØV KLASSEKAMPEN BØKENE FRA ÅRETS KLIPP UT OG FÅ ET GRATIS MAGNET- BOKMERKE PÅ VÅR STAND! GRATIS ORDKALOTTEN FÅR DU HOS ARK Sm b m Tbu ufpk pp umk. b m I TRE UKER! TROMSØ KAMMERORKESTER OKTOBER SPLITKONSERT MED MIMAS PROGRAM Vk v Bm B, Fk Höb, Av Pä, Gyöy Kuá, M Lu, Sv Bh. KAMMERGENIER PROGRAM JOHANNES BRAHMS - Kvkv f-m, p. 34 FRANZ SCHUBERT - A, Nu E-u, D ,- ALLE VIL HJEM: INGEN VIL TILBAKE H F 369,- TREDVE DAGER I SANDEFJORD V H 399,- DE DØDSDØMTE Ab Jk M ppmm kmmk mm m kuk Kb Hh, Ofhm b D Syff Uvk MIMAS m R Rmu! D uk pm h v v å m k MIMAS. D bæ p v k k yb f m h! TORSDAG 13. OKTOBER, KL VERDENSTEATRET BILLETTER Au Fku k f V pk vå y kmm kmm. I h v v å p f mukkhk kmmvk. F u v mkk, m Jh Bhm Fz Schub. V få h h Bhm v vk pkv f-m, v få mm b Schub vk. TORSDAG 27. OKTOBER, KL SPAREBANKENS FESTSAL GENERALSPONSOR Ak Tm S 16 f S 14 S 15

9 «DEN SOM SELGER SIN SJEL TIL DJEVELEN GJØR EN DÅRLIG HANDEL. DEN SOM KJØPER EN BILLETT TIL THE BLACK RIDER HAR GJORT ET GODT KJØP» L Bk, Db Tm Tmby Ny Db

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN KRESKONKURRANSE I ROPPSGYMNASIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG OG IL SED: LAKSEVÅGHALLEN V kk fo. o 100 o fo 9. V o y væ øy ovho o o jø k o fø kok. Gy o oho v h. I fø k; I hho fo kkok, j f o j 2014, h kk v, hvo o

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING Løb k M Aé Løb é M Lø b Aé Gå S 31 KRISTIABORG Ø F Ek E k DELS T DELS REKIG TREK IG 2 3 Lk kk y yh ho Ho p kk E b k G Hop Am 2 TEGFORKLARIG å o E S bk H Kjø Ek bby G Gokj k p Sykk/-f Gok : UTM32_Ef 89

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06 TEMANUMMER WIERSHOLM AGENDA INFORMASJON FRA WIERSHOLM - NR. 1/2009 FINANSKRISEN L: F 02 S 03 F pbm 04 F v 06 Om 08 Km 10 Mubj 12 S p 14 Th Bm Gm Bp m f F pm Kp 16 18 19 20 Fv vuø 2009 Høymm 21 22 FINANSKRISEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag Wenche sitt forslag bygger på at alle forkortelser begynner med henvisning til hovedformål: Forslag for hovedformål: B - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur F - Forsvaret/militæret

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer