Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4: FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET"

Transkript

1 P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4: FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

2 MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk båd vd md. E kmp på d Rd T pp mjhk ykk d hø md «Oh My Gd OMG». P k ud Jcb, NMS-üd mjfm, ud p mjæ, m u D S K. V u f ykk, dmm hum ky d d mj. E vd f mj h d å væ påfd hfk. Kkj å v vd d h hv v bd k bk få mjh, md m v ufd å kv y kv kp, kk m vå d. MHS øk å fmå m fk- ud f fmd mj, dv v Ku-b dyp kuufå. H ud p m m vd d uduj kp f mj ppkv på kk j. Kkåd dupp bøk MHS ju. S df v k: Kk v fmv m v d MHS by å d jd mjfku vkuu kmp. INNHOLD S.4 FIKK EN GLOBAL IDENTITET «D b ppkv» kkd å Ib Md-Kvmm f m udd vd MHS. S.7 ALUMNI HVA ER DET? E um d ud f v k. MHS øk å yk kk md um. S.8 ISRAEL ER EI OPPLEVING Tu I v ppv, Ov Rdjk, PhD ud vd MHS. H få p f mbdkk f h vd ødvd vdud jm md. V ud å fmd pæ vd d k m mbdkk k mj jm dkdpmm. Fmv øk MHS å å dku md NMS d mjj hvd vå kmp k buk f fmd mj. E pømå ky mjæ, m ud båd NMS mm v NORME (Nk Råd f Mj Ev). Bud f kmp æ vd MHS ø d buk b jm å ø kk ud vd mbduj d d? K pf vd MHS k å væ d fm f k kdmjæ? F øv hd du fø umm v y Mjmk hd. V øk å d m MHS-øp fyd mdbd m d m pp. V håp på f ø f d d udå 2012/2013 md m y ud my um h på Mjmk! S.10 KOM I HUG LEIARANE DYKKAR Adk vd H Aub, pkkumk fømu pkk vd MHS. S.11 STUDENTEN MARIT BREEN M B (31) v vå 2012 ud vd ku Uvkud dk. Ku m vdd mjæ. S.12 MHS NYTT F f hø Bjø Bu mf på p. Mkuj Eyp b m. Rk Båd Mæd WEB: Av dkø: K Fjd Tj Rdkø: Rbcc Svå Gfk d: G Tv Rdkj: M Kv, M Td, Gd M Åd Ad: Mjmk 12, 4024 Sv Tf: E-p: Å: 38 Opp: 2500, 5 p å Tykk: Guhu ykk Fdf: Rbcc Svå Bk: /3

3 MISJONSMARKA PORTRETTET MISJONSMARKA PORTRETTET JEG FIKK EN GLOBAL Tk f: Rbcc Svå «D b ppkv» kkd å Ib Md-Kvmm, kæ D k bbkp, f m udd vd Mjhøk (MHS). Sm ud h Ib Md-Kvmm pd k py på Mjmk k kk ø på uv -k på. Hu buk kv k m på, fdyp k bbk k, å få jbb m kæ Bbkp. FAKTA: Ib Md-Kvmm kæ D k bbkp. Hu h d jbb m æ på Sumø fkhøku, høkk pd vd MHS, fkpd jøfvp Fpkp. Hu cd.h. PhD f Mjhøk. Om udd: «J v hvm m hdd vkpuv f -91, d vkm b å h fkk hjfk, m j d d!» J by på kdm uf E å på Øyu Fkhøk A km j bk fufø cd.h.-ud. V v, m f j d j ud md bydd my f hvd j k m p m mj. Ib h fd vd MHS. Hu h væ ud, høkk PhD-ud vd k. V hdd d udmjø. I kmpd bdd v m på k. V på på, pu p v bckmm. Gb hvd N v d Ib m md d æh æ. Pf p uj md k d å å v p. D y udmjø. J ppvd å d v khøyd f uk k m. V b ufd å um d f d v f. D j p på. I øp v d j ud vd MHS b mjø d m j. Sud f vå mbdkk Afk, A L-Amk hdd f d ppkv på kkpkk. D v pd uvk. Oå jm æ md mj- udf, æ j vd ø d N. 4/5 Hvd vd MHS v b, d hd I- b h mdud på hd v d v vbkud f «k-n». E y vd Ib b hv yj på hvd udhvd uf N. J bk mmm Tüb, d j ud bbf. Vd d k fku d v d 4000 ud, j fkk b kj md bd pk v mkyp k. Sm Tüb åp Ib bkk m ø vd, uf N D k kk. M hu fkk å øy pp f y vd jm bbud. J kjø k d v m p. D j æ hbk k Bb på upåk v d fk y vd m åp. J kjø d v vdbd d bbk k m j må m pøv å få hv d ku by h kuu å k v kv. Sd d h Ib dkd D y m, md vhd m Jkb bv. Id fdmm V du du h MHS-d? J, j h d. D hd kkj m m d j ud mm md. Vkp m d h p m fu m vd v. Hu v udkm m Fd Bü Sæ, m d mjæ M, M Fjd m p Sd Ivd Mydk Fåd, jømp Hu.

4 MISJONSMARKA PORTRETTET MISJONSMARKA ALUMNI Ib h ppvd fk h fu f m hvm hu, m h ud på MHS. J k d j kk p ffå fk, hu md u m. V m um f MHS ppfy k jd d f fk h m. M k k v k u, m å d b kj md båd m mk fp, v pk m vå m fv. Hvd v du d bkv MHS-d? Sm j v, j v h m b-kk vfå, h «pp på b» uhk, kk d. D uhk f vk, m m ud ppvd j d fø fm v d b mj d m b fm. O d j b f D k kk, v få p f MHS m h bd, b ppkv. D b h k m m v å k kmh. B Bb Jbb m kjmpøy, Ib m m kæ Bbkp. Bbkp h bd v bø kd. Må vå å ub d h kf. V ppå d vd å v Bb yk, bkmå, dmk, ømk umk, m å jø d j f hø- yhmmd. D vå pmæppv. V å md d f bbkp (Ud Bb Sc) jm dm ø v vbd, juvk bbdbuj økp v h vd. F d dj dv v Vbum f, m k kuuf md m pubkj, db bb. Ib by m kæ ju, d kjmpøf Bb 2011 v fd. Hu m å mk økd f Bb , h jbb v md å få v v uv k md k på uk buk. M Ib h å by å k på d k v. Bb 2011 k v å k 35,5 m k. D v å vd f bbv m å. D må v by på j m ju. I mmd må v jbb k u f v h u, båd mk økmk j å f på k kjmppjk, fk hu. Ib æ pp v å k v h k v. V må ø f v h k ffk N. V å p d b påk å ud k, hbk bbf. D d m mm å å m k jø jbb. Hv vd? U mk dupp vk fku f Bbkp f d. M d hd kk b m ku v v. J m j Bb vk kk bk m udmm v h d v å b kj md. D j v p Fv hdd v pp f fby v vmd, m d vk dødåk b u m. «Hvf d å?» J h pu f u u m d pømå, v mbb pjp v. Du k h f kpp, muk, b jbb, høy ø, hu, hy, b bå. J Bb h mbudkp d vkh. F hv d m vd? Vå pj Gud kjæh? Hv Gud b mk, hvk kkv h d d? J øk u mk k b d Bb på kjbudkp. J vk d k hjp m d m pjp m fø. J d vd. Tk: Rbcc Svå E um d ud f v k. MHS øk å yk kk md um. D hvå h Mjhøk vduvk umkp. D d f um ( mh./um), bjy, d p f um-m å m kmm. MHS Aum f vk f d ud vd Mjhøk (MHS), m d d Mjk Mjk f kv. Nvk k bd å yk d ukm ud j d Mjhøk kp vk hv ud k k å hvd. F Rk Båd Mæd vk på d jd j mm k um. HVA ER DET? 6/7 D åp f å kk m Bb m bbk d ff m. V få d hvd m å d på fv f, f mbd md kuuph. V håp d y v jø fk k ppd bk på y. D j b f d! O kku d v Bb vk f fk f N. Bbkp kv kk d å hv på ubæ. D d md y vpjk. Vå hvdpjk v å dmk ømk. Bb b v dmk 1895, v jbb å md y v v D m m mbd md d vk bbkp. D y m km y v Sømk b kk kfpåk fø på Hv h du få m buk f f ud d? D h k kmbj bbf mj, å Ib f. Hu pk på pk m kj mj. På MHS æ j pk vk økk kk mj ppd. D m j f m dv md mj, d kk- mhby bbpd. Nå d jd bbf, å j kk jbb m å å dj vbd. M md dkd D y m h j dyp fkukp. J få bd v v kk hd m kjpp u. Ib ppfd Mjmk k: T d y Bb buk! G d j v! O bkmd! MHS øk jm MHS Aum å ukm ud f ø ykv. V håp um-mdmm v ku væ d mbdø øp f k på uk må, h. Sudd f m vk pd v v m m k bk på md d. MHS by hjp å ku-m muh f m v k. F å h d vk v d ud ppfd å k kjm på Vd å fø Mjhøk på Fcbk Tw få fmj m m f um d ku m vd k. Sm um k å få bm på Mjmk. F: J I H

5 MISJONSMARKA FORSKNING MISJONSMARKA FORSKNING Ov Rdjk ISRAEL ER EI OPPLEVING! Tk f: M Kv - Tu I v ppv! A m bd md Bb, bø kj d d d kjdd. E hdd dd m d u, v mp v d å, PhD-ud. 8/9 I fø hvp v m v Ov Rdjk vd Éc bbqu chéqu fc Jum. D k f dmk, du fku f bbf k. Kbød æ vd fku, m m ud få m d. D vdkm ud dkud, d k ku. Fku k å ykj vkm fk på k pphd, Ov v v d. M pkkuæ v d mk påkf på fj Gm. D k d påkmm m m v h d. Ov fm u v k d d d m 750 m. Må d k på m m kmd på Mdk, d h v på væ m kkk. Upuk fkf D m m, d v Mbøk, m d d v Bb d kj m h kf. D pd å mø fk få d d, h, mjø vd d uj v hd hø f vå. Læ møkmd, hdd m d f m. D b udv m mk påk, D m D y m, jødk u få Bb d. D v f m fkpjk, hdd d p m v h d v bd. I fkk ykk v Jum, d ku å ud Ojb, Gm, G, Kmu m d kjd d. E d buk mu f I h Dødhvu. S du bbk h d? Bbk p h dø f d m bu d, d pbbk f Bb d måd. I h d h p k, m j d å f d du h buk f. E buk d d d, m å å d. O v d? E fkk jå Qum, d Dødhvu v fu , B Sh, m v mk by på Ju d, Kpum, Tb, kp f Bpk K. E d v N, md d kykj, dby m by pp k by v på Ju d. Sk ykk jd k b m v hd pp vd kykj, m dv m å u Gud ku få mk. D v my på m k u M fødd Gud. Påkf på Gm Kv fkk du v d? Ov f båd d mk påkf d mu Jum h dk vd f Tu I v ppv! A m bd md Bb, bø kj d d d kjdd, Ov Rdjk, m PhD-ud D m m vd MHS. pjk h. D d m ff-uykk Tdj Mbk, h v k påkbuk md k på ff. V å å h pf d, k d fj, vd mm by, d fkj dkp. G mjuk vkk dkp, md Sm Jud kup f k. Ky m Mddhv vd fukb, m d kjm v mykj ku v d. Jdd å fukb, m d d å v m ømm v Jd h. E v u C A vd Mddhv, fkk ykk båd v d m d v dkp hv. Bbk d E u Bhm Hb v å b v bbk d, m m v d d ku pk uj m j ykk vd d d. E mø k d m ud d m d ff f. Ad k h d b, d fkj b v uj, m d m m ppv pbm. Md d v d kkj k fu? D v hkk, m v vd. Nå udv hbk D m m, må h d jøv kk md fk m bu d. D fkk, du v d f mjø vd Éc Jum k d v huk. T Dyk N, m dkud vd Mjhøk, h v d fø, fd få pphd d. E v h kkj vdv. D v f pphd, håp k km bk uy m v u m f d, Ov.

6 MISJONSMARKA ANDAKT MISJONSMARKA STUDENTEN KOM I HUG LEIARANE STUDENTEN MARIT BREEN D 25. ju 2012 døydd k vd Mjhøk Ov Cd H. Ff v Hbbv : «Km hu dykk, d m Gud d dykk. Tk på v d u d fkk, d u fødøm!» (Hb 13,7) Tk: K Fjd T M B (31) kmm f O/Fud. Hu v vå 2012 ud vd ku Uvkud dk. 10/11 M v dykk m Mjmk, kjd Ov Cd h h h m æ. I 36 å jd h vd MHS. I «m» d v Ov Cd æ D y m hu å båd udh h mud d pkk kmå. H k ud md på hubøk Kmp-måd, k kkj ud b ku b, m pkk æ v. O d v dp pkk h vu vd MHS, båd m pkæ kkj m m udv mj kykjyduvk. «Km hu dykk», ff v Hbbv. D kkj mu på k få j å ppumm v, m d m kjdd vfd d 2. ju mykj. D v m Ov Cd jøv m hdd bm båd m bbk f. D fø m pk på d m v æ vk v h: «J v d, H, m v... J v jø m v v f d... v j v hv d d æ». Ad m v «H, j hj øk å fmm d æ,... Hv j æ m k md v md j j å åd H». Lvp v H, å v v f Gud, h æ. Tdj m k m d fku Ov Cd hdd v, m b h død: «J, m øy k k h pk;... FAKTA: H Aub pkkumk fømu pkk vd MHS. M kjø d d å Gud Lm å udb». Ju Ku um. Skfd f v d d Ov Cd vu d mykj b md: «Lv v, å v v f H, døy v, å døy v f H. A v då v døy, høy v H» (Rm 14,8). Kv k d m v v m? Økj m å v kv d Gud æ, d v å få Ku v m å høy H? «T d u fødøm!» ppmd Hbbv. H Aub - Hvf du ku Uvkud dk? - J by y jbb uu, m ådv kv h pmm Wm Empwm Ep. D Nk Mjkp (NMS) bdv h d m på ku m d v fbd jbb. - Hvf v du MHS? - MHS u v f ku v NMS. Ku uvkud b bd v å p v f m å. Sm d ud vd MHS v j uj dyk på d måd, å d v å p v å p d ku. - MHS pf m b kupuk, hv k du m d? - MHS pf uk m b kupuk fm v j mjø kdmk pf. Sk mbd md uj p d b ø bd pd mfd båd jm fkp v ud f uj, fk fuvk. E b kupuk m kud d b ø på v, vk vd md kjv fd v u muh. D h MHS my pv å bd md! F: M Rødd, Mjdd

7 MISJONSMARKA NYTT MISJONSMARKA NYTT NYTT Tk: K Fjd T BJØRN BUES MINNEFORELESNING Suj Eyp b m f å Bjø Buf m mkh. Mdkp Cu Hum f Eyp å f. Sd vuj 2011 h Eyp jmå dmk mv. Hum v ppd pp m uj d. H øk å uå yp pp v y bd, md m h vk mm f k m mkh. 1 Cu Hum f Eyp å f F: Ab-W Rp 12/13 Hum jfdkø f Ab-W Rp, m pdu v C f Icuu Du d T (CIDT). H h væ kv md, vkuu kmmukj d Eyp f å. Hum v hdk pp f md Sw G.A. Hum-Kh. F f d 22. kb 2012, k , MHS Au. MISJONÆRER KURSES I UTVIKLINGSSTUDIER OG DIAKONI 12 mjæ f Mj, Nk Luhk Mjmbd, D Nk Mjkp Pv Ymj dk m ju på MHSku Uvkud dk (d kj m Bdku ). Hvk p mjj yk v d v mfu? Hvd bkjmp fdm bd dp? D m m ud buk my d å fk v, f kd f ku Ahd H, m d PhD-pd j dk vd MHS. I øp v d fm uk ku v m m m k dk, mkv, pkp, k, bækf uvk, kpby, fdmbkjmp, kupj hv/dufd. SEMESTERAVSLUTNING 2012 Sudå 2012/2013 vd MHS b vu 15. ju. E udj Kmp kk dj fmåd md møbød kk, v d d f v vum. I k km båd udp v j md h. Høydpuk v kv ud v vmå fkdd kdd. 1. BJØRN BUES MINNEFORELESNING Mkuj Eyp å m. F: Wkmd Cmm v 2. MISJONÆRER KURSES I UTVIKLINGSSTUDIER OG DIAKONI Mjæ f f j dk på ku Uvkud dk. Ahd H ( md f) v kd f ku. F: Sv Fjd Tj 3. SEMESTERAVSLUTNING 2012 F: Sv Fjd 2 3

8 MISJONSMARKA MISJONSARKIVET TIL MINNE ( ) OVE CONRAD HANSSEN Ov Cd H død fdfu 25. ju d ykdm. I ju å k Ov Cd fø fv md fm v v på b på I. H kv d v vm h hø f j. H vu md Puu d m: m v v, å v v f H, m v dø, å dø v f H. E v d v dø, hø v H. D v k Ov Cd vd. H vd f H, h vd f kk mj. D jd h jm 36 å m fk æ vd Mjhøk ( ), f IMI-kk, f O f ud, p k m fkk d v å hø mø hm. Sm p v Ov Cd huk f fu ppmkmh å h mø mk. H pp d h pp, y v føm fhd hvd d kk. H fkk df by my f m. Ov Cd v vd huk f k pkk jm f kk N Eup mø md ykd udjøk, vd fm bhv f fy. Sm fp v h bd. H pdv md ud v Ap j, d pp pkk y kkk. FRA MISJONSARKIVET Vd Guv Sd D ud p v huk b, u h Ed h vk mk kk fy Chuch f Ed. Ov Cd v M. Impu f V. Ov Cd v f øv bd m kuu øm mfu kdm, m jd hm vk mp f ud, k m d. V y fd v Ov Cd H d m. Båd Mæd k, Mjhøk Lykk jm d Hø 2012 Hv ykk? Hv kp ykk? Sk pømå h fu mk d. Ku f hv h k m ykk f kk v fm md d ykkfk. F: Pf Odd M Bkk F: Td 06/09, 20/09, 04/10, 18/10, 01/11 8/11 (k ) M fmj på Mjmk 12, 4024 Sv, -p: Tf Søk v økdwb, du f k på 14/15 Gbp Hø 2012 Kvdku på mvå Gbp Hø 2012f vå Hvk Hvk byd byd h h d d p p f vå Em Em fø fø bp bp m m påvk påvk vå vå hvd hvd j. j. Kvdku på mvå d d kuufå? kuufå? Em fø bp m D: D: påvk vå hvd j. Kkk Kkk Hvk byd h d p f vå F: Tm Sud F: Tm Sud Dø Dø d kuufå? M på M fmj fmj på D: Mjmk 12, Sv, Mjmk 12, Sv, Kkk p: -p: F: Tm Sud Dø Tf Tf fmj på Søk økdwb, du k Søk v vm økdwb, du f f k på på Mjmk 12, 4024 Sv, -p: Tf Søk v økdwb, du f k på Bbv Kmu. D bd, M, Kmu 1960, dkum bd md bbv påk Mbum. F.v.: Sv Ib Føum, D Abdu, Mbum Gu, N O Oøy. (F: Of A. E). Bd d v kpjk «Pj d ph d Admu», m b fd å Mjkv h h k vd MHS d D må bv jjø v kvm f D Nk Mjkp (NMS) æåd vkmh, p d. Sm åp fkkv d j f buk f - ud. S

9 ET GLOBALT KNUTEPUNKT p D c d u D u B d h Å m u P f M u R h f d m u F S K I R B T F b M A S G L O E T S G M GIR RETNING FOR REISEN VIDERE...

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Husk! Vinn en tur til London for 2! Morsdag 9. februar Valentine s Day 14. februar. Se baksiden for gode kupongtilbud!

Husk! Vinn en tur til London for 2! Morsdag 9. februar Valentine s Day 14. februar. Se baksiden for gode kupongtilbud! Vi tu ti Ld f 2! S id 8 f å dta i ua. S baid f gd upgtibud! Hu! Mdag 9. fbua Vati Day 14. fbua Åpt 10-21 (10-19) Uta, Fi g Mix 9-22 (9-20) Øtjøvi 79 www.byt. Føg BUTIKKER HUS OG HJEM Gavhut...22 27 98

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62 FolkfosVa Åsbtg 6 Folko N 1 0 13 Fo N gfo o k l 0 3 13 gfos Va sva Fol N 4 0 13 k f os Va gaml kofl y u k tfod t g ss? t t k Sø ø sk ofl sta k k asa sk : Am a k u Nabo tvs ol m g a t - far va Åsbtg 013

Detaljer