OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e"

Transkript

1 Fu A Sø Sf upjh Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v j ff m m f & ubb p Lhmm p h S Mhu b j b mh bfp uv? Av Ax L p m m upj D M u bm j mm æb øm h f Lhm fø h væ m D j v h h m v b u p: b v v bmm vmm «b v H høy v væ 1500 (fmhu) Hv m p h v mm vh u mm bv v v b c (hu fmu) D v u: <: m u vm upj vh b f v h (m bv C) H u C fw b U h p pu b b b ppf m D fm ) f mb m upjm u u pj b f væ v b > m h m f: H p > ; m p Mhu L VART FLK TL GJEN PPFRSKNG hmm b u fø p Sv by hm u v Lhmm h h b mf h b p fø : «D m hv y v m v v m hm u * Hv v h ppf f f mb m y m m h (v v mp f h y vm ) u upj mm m hjmm f Øup hj 1 f? Hpp D mm p hv m p A w m H b m v h v j fu «S Sm b j b m» ff NN y u p j : 41 AA fm N! S f V ø by m f ubb uv v uu føy «f v G P SvfØ u m u upj ff F B p A Sv v m m v Sv : D ffv vmu mm y D b D m m TU f pf Huwz fm p uvmuum j Dø Kb m ff æø by m mb m upjm v h b :!f m m v p øv m v m / u v m hv Dm h væ f b h v bbhf Ch v hmm f jf f h h v fø p by Sv p L f h S D f v h D phy f Nm p pu F fø 1 Nb h m h ycø D p b ff æ h u v ø D bm Ømm bæ f m vu m A S v uj PPp h bhu A Du h v pf W v b f V hm Rmu u Mhu v G h h f Rmu b bu u y hæ Ku hm u v m 11 u bu 1 hj h m jæ m V fy E mm æ A A S 19A1 = b bm p p Mhu u u S v 1 u u pj hv h D Sv Sm L hmm u J 1 15 : m m f v vjøp m uv f f m p m væ b ff f fby hh m ff m : h RETTSSVKERE h u h u m f u hv m D Ch h jm m mj) p bu m h p b øm 103 ø ø SvK A Hvm h Lvmff D ju K Ch Lø m Ju p 30 m m B A E æ mb «F A B A v v m upj f bv h v L» h f NN u p hæ Bv b v f f u pp m Bvv fø b j v b:

2 p øv m u v m hv Dm h væ f b h v f Ch D Sf upjh 2014 Svfø u m u upj ff Hv v h pp f f mb m y m m h (v mp v f h y vm «f) v G hjmm f Øup hj f? D p hv j b 1A NA14: VjMVV m p p 30 D ; «v RPp ( E v fu v Rh W Hu : «Mh h h v fø! b u v f ) M u up p u fmm V m Ty m ubm mm Syv m p 100 m vfuv by bu D B D m pm u væ møp f jøp D f U m ju fu f h v D ø j B f pv h fbb j p fby b b bu v hv Sm øv jf f «vv f vf ø» vp jmfø f ht h v Øm D mfu m mæ b ubb u p v b m m h ffø Hv4 b p p 1945? Sm m Ch m Sp u VS fmubb m mmm B v fujæ by vu b p b m p bjf m m b j D b pp fh f h E) fby vh 125 pm v h v Ø 82 Ty Fmb f m v f u <0 fø f v: pym Emp S BU Nw Y S P$yv jbj m ujv h fø vp bv f m Nw Y u mby m v Ty mm Dm m fm Wbb mb D Ch m yp p & Kpp By h f bu y m p b «Pc f P) (Fm m j hv 1 b) p p K f 1945 hu f u f P Rm Pc f P (Fmb) Nw Y D f 1958!>m 689 m m mu F ( fø f Hvm h v fø b j u væ N vv h fø ffy f mmp NS u vmm h b ffb h mf v pf m væ vp A vv bv f jt j u h væ u h væ uj f mh m Guv f m uf h u v j : K N NSmmm pv mmp f f f b b mmp m v m j ffv ff 10 pv m mp NS h b Ø m mfu hv v h h p ppf h mv m ppf u v f :N pæ wu pbm? *** Rj m v D p f ffppj ø fjø fh v D fh m v m mh Ehv v m h fh u p p mm m pbm LvppjØ h p m fm m pp v D: h $ pp hv v ø æj yv hv 1 ju mu m mm h m : mm vppjø v b m f D v mmu ju b Mvppf D v b m D v pf Khu u fm fø u v H u h m D v m fj Hv v j h v m fj v B f væ F Cfuu mæ 1958 b v fmm v : m b u mby! b? v b: h jt fø p; Pf ø byv vh D pu fv f ju fu v Købh uv D y B v f ff b ø v By R f81 Yu m f F f jmfø H f 1 vby v hæm upj m Dm «jp ff m ) h b p f pp u fm v øv f B u m 1500 j fu 24 yp b M hv øm b ø v D f Ty pu mbæ ; U f f f b b j p u vf jø j m p v m bøm u 1JA Hy væ B Q m N fm u y f p øp jø f v m b 475 b j f bu h v E pf 98 ffy U Hu: h Bvv f bv u ffy h b f m m Ty p ( NS) pv fh h «F L» hv v j m v pøm ppj ø v fu f m upj v m j ffv m m p) v ff f f bvu m f u h m m m m h p hæ Am B A pp m E ffv pf 86 m D v h øv f v u f v b b m æm u v v v m u v v m by v f f v) Ch by ) m v f NN v h v mm «J hø m h m «Kp mmm væ b m b v f Ø v y bj M L» B A E æ mb «F m m ppj ø b fmm p ø f b m Bv b f u m FØ j v : &1 bb V ø by m h b RPKp m u upj mm y v6 UVU 11V hf v v uu P føy fm N! S f Hpp D : v& m ) u upj mm m v y h v u b v f f b j m u j ø mv m Guv Kmmum b ) Ny hv pbyu V hu bp 10

3 Sf upjh 2014 LØ 9 ju 1955 FLK G LAND UAVHENGG UKEAVS Av ø Jh Kb Hm p [h mfuv D f 8 p J f v J pjv D y j m ø p j v b mm mpp fu ø y ujmp f K m p f v Hvm :v um? v p h bb p vmp hv fu S<v Sp h vj mu Tff F f v ff b V h! vu u p Tf Fbu v 100 pv f Hv Fcbu f P b f v m Hjm B fu mm H u h m? pø bu D j hm jf V bu p m m f H Eum Dmm y mfu hv m : 10 ju 75 fø mmu v v! S H u m fm h v m p v m uf fø Bp Høy m m y m høy h h h Rjp V høy fppy f v 10 K F v v fm upj p vj f V D h hø b m p h f u æ f u v p æm u ø hm y m m f v f v Hv uf y m h v m bø v1 m u b j! Hvf v pp :f m H Eum h væ mm f v v fv vu v m m uø f ) vm uf fh H f V pp bh D f p? um v h f f y p p fu vf m v f f fv vv B mp f p D j h h pupp p D m: m m hhj v y pp R p j u h f v D b bu j v D væ ym v m h 73 b y p f! mm mm y v m um Hv y v Dmm Bum ufuh h m u v f f m mu f f v m v ffø pp u «F v j jub m v yb L» Vf m fø y f v fm? møym b b pv v fmmm D Hv m fm u m vb mm m v fh Fb mm møv u m p E j b mm ff V v b Eum æy h 2 ju f FEST K v b m Tm pu y hm hm m m Bh S Hyh m f my Y H ffp D h «1 v» bø uv j føm «Sbvb m b H v h m up h f p v x uv Ab W f b m K u T f mp m m m Bhm Hf j Ehv h Kxu Rch m f B f u b v pp m A Rc h v K uy bu 3 mu p mp v Hvm U u b Bhm p bu? b v p u6m? D mm Nv m j mø E J N Bhmv p f f K j fsv 2000 Fbu LV R D G p fj h j 1 p b H mb Sv h m h bm j b ju ø W Øm b øm h m 5000 T ujø Ø W W mu1 m v f HØy p Ø W u u m m 300 uy ju by «B» h j E M Høy J u m 100 h fy mb p «Kmm M m u Bm C ø bu Ø» uu p S hjm S hv m vmm m ævæ m K fj v b by D j H v h m D v u p v m f RK h v jø f m : by v f pøm f v mm u f Hv p m K D u bpu f j fmf b pøm y v h f G:b J u m FØ u h pp hy}) bh Bjø S Sv? p h Ø ym pp J «B» u b p J v æ h h v m M uv jm 50 f! 3 p mm fm f by f fø 0: 0: v v m v D y mmu j p v v v b ;: p fu : K 7300 Fbu fj m ffu fu m y m m p vju m Hu p m Af K 70 Jæ H f øv b p fy hø Hu by m m! JÆj S : Ku v fb f vc1s; N ø pf Bhm p A f v mpv v p p fj<yh V D b ø K H p m f Lf M Ø v hv h u Wy Kvb h hv v p f pm Læ Lf m? p f hv hj b v fø B M f u j h y v Hj m P m f bp b / E m 1 v H hh vu 8 ;} : 220 m p Sy A f M Kb æ? Lbuby Ahm H v hm 1 b b m m hv y mm ø mv ppj m v A H Nw Y fyv H Ø m m m j pj U h U h jø uy j fuff v h j Th Dh Sfj D u «Kp» b : «TyKu» h m um v uv fuf vp m m Ty f f H D Ø fq fm? A Sffu v m pp m Æ m føb Ku v m fm u b v æ H m v f h f ø fmup m uf W m b H h m m bs f v H hu H v p fø L» f uø y bf ffv vj Wcu b h ucvppjø up j mfø f u m m u mm mp0 / * T «F m H fø h f c B h :f pj; f jp E L h vm f v D uø bf mm m H b f vv p b «L$hf» B Th u f b m F b m p y b fø p m J f hv vm H EuS v: u : ju 1880 LJ h Tmø 10 H v um m p

4 u j v D væ Q ym b y p f h f v D b b v m h 73 mm mm m y v! 1mm Bu m ufuh h m u v f f m mu f f Sf upjh 2014 y v m um Hv v m v ff Ø pp u «F m v Yb L» f m fø y f v fm? møym b bpsv v fmmm D Hv m fm u m vb mm m v fh Fb mm møv f? Hv v v b j ø vj f S f umøv F Bu Ku J 0 f hv p8:p v j jub hm u v høy f mh h Ku Thm v u 8 1; 220 m p Sy m Kb A M V æ? bu!by A hm m j H v u f f JU p m f v fbu mm m b A U mm! uym Hf j L S b mh m Hvf u b v P v h mpu v æ m v h uft b/ G Dm? v F JJL<mm f? m 1 p D m f1 v u v by D mø f P m 1! h fy v JU! v m b u væ f v f vu b RØy m Eum m v m v fm fh v v ø f v fm u mb v fh E j m pm p høy m m VE> Eum v p p fy p mu m f mmm m J F pp mp hv v bu b u f fø fm f uj m h u m pfj p h f m f u bgjø p u m v h f h jf u v f f jø m u h v v FLK LAND f m f! ømm E ø bu1:1 æ! v! pp y KM p v pv p m mh h h h m pp b fm u Dw j jø p f U pp h v M fy h f y D m FLK LAND J Fbu y f hhj Hvm h v f ø mæ? S V AR: 1945 p u p v 1 p p v ffu fupp N u b u Rv ju f v pp Ø Ø m T V V! h m m p p E y m J S h v f fø Gu : f y uup H $u m! Ø vu jv Du b hv hm! ppu m :Ju m u ymø 17 ju! Jh Kb p h h u R; j b ha v H øy w fø h v! h m ::! v: :: S p A j u b m ø E Hvm h 11;; ; f u uy m1 u uum h b m p TYby B? øm ø y B v 1 f fh fh væ! UC: wuuuc øu ; C uv um m H fø 1 h f c B h f p Q juj E L h vm f v D uø bf : f vv p b u fm b pms :v b fø m f hv v p H S Jcb uh v m fm f hy h vv v jub u: 00 fm pf ufø v m bu S f jub! Fø m f umm v pu h fb f m p p hy ff S v j; v m uh hy ff f m v F v p m chp f y u h p Fm F Fbu hv N m Fjf N *** p 1S9 <1J; ppv? UCC J pp m b! v v! væ m y m / hæ U H f f hø hm D mp m m f v DT b Rm h fu P v h mm jø m y : b F>u p V 8yS&hj f vj u h1 bv b y S! Ku ppjø b u Mm f E u A b f f pp m m b j ø f bv Læ 10 mm! høy } J v m Uf H v Fbu y m Am f H b b J hj! ø fm y pp! v m Kv H! /3 bø V u Bu P S L ø m H f 15 øfbu Læ J h hm f æm v fh FRELDBE! D h11 h U F m Gu F 1 U!J! mm v Eum faj A hv ø u h f Tu b AJJJucJJuc by b fufv pfj Ø vh h v v! v væ y æ VY J:; ; pp hv v U mfuf b bu VJW m pp m H h m m mp «F b/s f v HL» fø H v p hu f uø y bf ffv vj Wcu b hvppjø 111< jmfø f m m u mmh b / * <<hf» B ThF b m v: u : H E:S p m J Ju! L j S 1 j T m fmh Læ h p b v m «æ MuL jø hf» pp v R f B m fb m y u y b hm bus6 p D b p Bjøum V h v pp Sy h m f fm u K b vbu D h f E u p G Eum 1904 j øp S v v K f H S E f f m V hjvm h/ : m Dm vføh m f v h h ø b h mm Jø pu høv Th u jøf Wcu b h m hj p u bf h fm b Hm h y fmfø b h J m H 8001 h B H Dm mø m v pp u m m Km S m Du h h m f j øp 8 uu p D mm b h f f bj V m ff K v ym m m f h bø m v H fj;u VSfm 1 Buu: H Ruf y mhy = m = N B u M fjø E f uv S h D y fm N U bu Hv E! Bø Tm hø m m m bup H h vu J> m E v m1 f h m 120 ma m 450 ma U fjø:hjp U mpuj Ø h v u j f E v v m D f uv v jbu b f y bfmm D b hv v m m SpØ f m j; D ;ød uv<dvj > U p Hv E p h u vf hm æ hv h U v bu m h f & m b f! upp : h! USA D E h v v v b m! D høyps p h b hu u hu mø hy p fv

5 mlb: LAD Sf upjh 2014 Sh D b uv ø h jæh u K H D h D jæh PPv j y u jub b Q f : J Q b y v h v j h f h D væ ø fq vu v SQm væ B u v h b bm b j æbv b m v v v bsm ø QSf D v um mfm Q m m y Fø v fh f: vmm m v h Ø mø v m H v m m m mø H v mm F f v f hu fm K m m h HQ M f bu v u f M h H høypu F høy mu bu f m f m h høy j m h m j mu b f f v! M mf v «f jæ v f v f Q uv» ; pu fmm m fjæt/h : h CQ v m QPpmSh p V p j p» m u up mm ppv D b h væ y j h m bfm K H J J jø v ufq h ppv Y v E by U f f K H fqqm bvh f u f øf 70 Kp! K H Fp h h m j Sp m Bhu h ppv Whm Rmu h ø m Qv b ø D v E Tv SQm h v K H m f c E by h f Q pp Kp f j h hm u upu SQm h h v h ø fb v m f ø Q K H Tv pu vh By y m Q PQ v v f v Q bhu mmh 1 ha ufuæh Ub ø fu p p fmfø Emu b u by v 11cu m QPUS mj Tv jq «Bm» Sjø m f fu H b m p p b f fø h bb bu D v fu uy m pv SY MfcU : u D f v ø mm h f v D B u f m m j D h væ m føy B b m mp Øf m p vp v m m T b f høf mm f f m hv ymy m m : møm h fb væ f h m F bæ v mø pv Km T f b øy h u b pm A p m uy f b ø j p u y b j f fm m fbu umm v p h? USA Rb b pp v T fm h fm m USA bø Mv B u L E!! uø puu y j umtb h h f m 16 uu p u p fyvm øy v f Qvj Smv b B h v m m 34 u b fø mm b M Bu m m føy Em v fø Nhu v yp «M v» v j u y S v: Bu Nh m U v æ m Jj ppfø p h mm bæ f T j f Byb m Hø Q j hm v v m mbø S ( 1 914) : v ø y pf f Hh um! j u mm H 70 Fm m j f! D Svj b U Hv by A «m: v Bu Rum Bu; Ab u v h Fm? D Q p v Ah u f y H fm Ab Svj f E f S um v Sy f m uj m h Q S m v30 Gb f m æ Auu E!hw p f Ø Rø K M h b m p y fq m: Mh Juv 1 u b! Ø b Ø 1 f m y uj D f f vj u jv 50V m Kupmæ M mm ; v m y Ry p 7 j b P! j f f mm ø v mfyv HVQf? D h b T h m JS m Ju v K HQ v fq Ø m hj b; f m bv DmQj b u fø p f vøø h v H j y H pu u E u : J b hø h QPP mm hv j v hv h f b Q fm D v v ub by bv y H Syhq f f 17V PvU ( Sv b j ub v mf u EN SM VAR MED jus bf fhøy D j K By Ku CQmp :: A Øv EN PALTELG «L N UT» j u h h pp h jø v u;u h h bø m 10 m f BØ Tm ELGHUNDHVALPER A h BØ Q j v j m væ 3 m m y h h v j p b f b j f j Ø b hv By m hv m m j ø fj B T L D1 Gum pp væ v m! p Tf 602 G m «TØj» Lu ø y ø f 1;hu v f SYKEPLEERSKE m m h h p m øv u m Kh ø p v phj m M<m m c 40 p ( ) ym mu Næ B m «Tv» V Tf u v Svj ; bm m Lm : 130m ø h M u fh hq høv jæh D vøp Fbu Rb f b F hm v b ø h j æ b v Mv m fu b j p h v v f v f SQm fm hq D b mu Vm b u f T; m p m u hy jæh vf fufø j m p j j fj v K j æh v u ; p f fjmp p h m h p v Sv f f f hy H Svm jø Hjp j S U Bu h Svj p høy j fy Nhu b m! B P up væ æ v m v m Mv u h m v D b v u : y Lø 9 j u 1955 m j Nb! ø h u v h j p m GRØNNSAKGARTNER LER v æ Dmm f f m u j Ø m p h f G Ø B Mæ L «V by m fby p v væ fø p u v v væ f Lu m j m f v» j Ø f Ø D V p v h f fb P p : K Ø bu 195 Hv 290 pu f mbj Ku (G]muy b «F v y» u u H S NAPRU D & C KNGSBERG MASK N E R REDSKAPER Tf Smbu m fp h m/ b p ELEKTRMTRER b! Tb m/ pp f 1/4 h 150 1/3 F S Tu h 175 1/2 h 235 Sp 1/4 h E Gmmm f m «F L» by mv u h hybl f v ø 5 h Gmm 3f mh Kj æs Hv j ø p u}> øb f mq T R Kj æ Empø N f N Ab A /S Gmm m P N p 7 f ø :bu T : 18? E PARW Mhu f 25 0 R vm (B) SERVS G SCHERF m ym u p bu f f byum c hv p F p E PARW Mhu f 250 (B)

6 mj ;; ; Tv j «Bm» Sjø m f fu f fø h b Ø 1 f Sf H b m bb buu D v f upjh 2014 p p v fu uy m pv Kupmæ MS Mfcu:: B u m /bv Ry p 7 j b Ø m hj b; f Dmj b u mfyv HVf? D h b f; fø p f vøø u h v H pu v Pv 6m u 150: j y ; : J b f Sv b jub hø b pp j v hv h f b fm D v V ub 11cu m pu Mh bcy bv y v mf u EN SM VAR MED VVVVV V VVV A Mm $ $ w V um mb A!M!h f u b y V bf m u f m E Hppf N b f p S bbu fb Hv b f bp? E u Rbp ø u? S V f jøp v øøy f? NU u mm Rff 1 ppy mm 1;) D by U BU øyb pp y hbby f fm p uj hv D f f hv c PARW Mhu E f A j (B) Pw TANNNNS ETNNG T h m G Jh 5 V L m Vm Tæ MARTN KJELDAAS B 2 Tf T Mm H 2 T f R Gj Um Dmm Tf b f f v v m m fy b v p p m b y E y D» ) R v : A J m u mj h f f pb ff hm m b 1 y D p f b: H b v p ø fb? F j m h b S m u h Gø K H ( «F j «F D vuj HAKN MEYER ET R KS RGAN N p F p Lbv v m b D u p bu ff m f «F L» p p f m m :5 L:5L u bym mm m b ppy m um føb u f u A b m m : Rmp p v Jubum V y p b u pm P 485by p fv b m u 30 y v pm E» 515 v uf bby m h v m f Buh W fj Øp Rhm 585» m b h h f p u j v p u m Hmu Hv mm p By «Vc» Schm Avb m Ø m hmm h bø u b m ø Købh ø f b v v u M h fø u m V L P fu m b m m bv m fm SVERRE JACBSEN m 1 2 ju Bmm A m D væ 81 3 uu uvv 1 mb E H Ebv Km h f m h h : A j b fj 1954 S fj v m B 821 F : 1 10 b V v B y m D V b j pmb mv høy f 1 mb : HANDSKMAKEREN ø 20 pb Nub 1 5 E m b m f m b f ø Mv : Sv S E L f 23 F 1 b23 b h v u v p f f A Nm v j y Num fy DØ Gu R Løvb hj mm p f u v æ m mf MTØNVALD KAFE v y v v T E v b f y mj v væ byup v p Bbu H y ju E V u : P bu jøp b æ h Av b m v bf 20 p mu H Hu Sm S y j v b m p Ø K M Vm Eu ju/ju 55 P Gj m T Bø Lm h y h v L K by K b f fm L m v Hv y h b EmpØ T J D m TRØNDELAGSHELG fpø u H h m m p Kjæ ø Kb ) p Lm M u m v J u v m F Hc b 14 uu b J y b m p Søyfbu fj b j fm m u f ympp Hu : v: m L;Jbum SF S v mu h p :m j f f H D? b < by m j Sm pp f f v E hpp uv D bø v1 øy um j f :; m! hs E mp : F uf b ø m m f A B A mbfb Cv øf R Kj æ K H Æ F Bv N J pp y Sp u b ø j B V A u V f h fhøy G y : S f Bbu fy hø m 140 p Hj Sfj Syh f bf fhøy D j K By Ku Cmp N Ab A/S Gmm m vj us j v J N p 7 f Svj m E PARW Mhu mm : v f 250 m y (B) b pup1j f v f mm ø SERVS G SCHERF T h R vm m f vm E j u : u m y p v hv m) 7w ju/ju J b m D (m pusjj SfØp fø 1955 f m Ky mm u M N Tø S h mm m p v Ym 42 j ju m Læ P D b D h j h h bø Tf pv 2275 A f p u u V p y f v c 45 K v p v m m f EGET KJØLE G DYPFRY NGSANLEGG Kjøp ERLNG KKENHAUG u Thm T! f j Ø bu V bf : Dø vu pp M v m G J f væ (P) Læ m NAMSS D A J L h bu f H CHRSTANSENS EKKERFABRKK Hv 15 KSv! 4270

7 Sf upjh 2014 F LK G LA ND m Lvmf F f 8 p fv ø E fh f v v 1945 hv v v f Ø (hv h m m m p y f j ø ) p uu 1943 Sm uy f ubp m u vf bm Ch 29 b 14 p YS! uø f b vfø f D b f m høy u y 1943 v fby m y y ym p P D Ch fø vp bv f «m bv» v mmu j f f S vj fmp v uø f 1943 p Ty by u fu f h h f y f u m væ m m Lbu Sfbu {um f v D f y f v fj Am fmf bf V u m h 1 hv f p D v pø fv jbu jbu h FøS j m v h ø jbubf! fm øv m umm æ y hy bp b b h D M m1 fpøm æ b f mm v fø m m p p p y Sm b pubum jbu m b uv b y væ u uu v m v Um v v v h uff? Svæ m m bø v fø m fø m jbu v ø fm puj N m b F «ff» u v hf v m j v v m v v b u Jb by u u f b j m b uu v f u h m m p M møh mvj pph jbu v mp f mm ff m p p b p p uv 1 puv M m um f p v u f mm v hv m vu jbu m p f jøp «(w øm by p bø b f u f j bbu fh j v EN GRADVS FRVERRNG p bjf M y D m b mm m um f v u øv jø f F fø v j 1 b p øm fh u mfu væ h v m jøv jbu? f mm j B um y m vu bjfj m m v Suj b f p j m v v h m fj 1 fj æd v h v fm u 11 m m uf M j h v u v f uv T ø by fu yvj f fm um jbu v E f j ft p pp v j h jbuæ h b u f ø f mu mæ F v b v Jbu j D hv m h u mbu u f u m ø f æ j b æ ø m bø j v p m Su1 h m m j bm Uw fm u um Lv by j umm p 1944 m : m u m y p b v j m 1 yp hmmh by p p M m h høyy h ppf f mb h v p b Sj v mø u m F S5 F p h pu «mæ h v D j Ch æ ø m F p D m um» D j fmm j u fu æ h f fø bj hy P æ v f f v? GUNNAR FELDEN G ju Du h p p fm h vpbm h m bø Øf Gf : 1 Ty jf p hv Dm b um j Nu h fum m m y j 1 h f 2 SvjSmv S Kmmu Ch bu mp ø w A jf v mø f j? N h hu JØP p f 700 m fy h Gf m ø Sf pø v v BØ ubuf p fb Ny hæm USA : W b Buc Bu v mm j u j Nw Dh S 1 0 b by j Ku Hu f V b Sv h jppf m SpU v u K M j h v Ch v Hm «Pf ch Tmmm» Fm 4 D «j mmum fø p b bf h Øv SuPp u ø y fm N Um up v p mf jbumj 0: Ehw v SjuH m v ø v u v v «m v» V McChy u v M hu jbuv f fj p m C p u m uu m uy f Ehw H : Tu pp» u v y f v S p ppp! Hup Bu bø f b m 1 f pu :mm bfm uv u p m u u H m uuf m p Kmøy M H v 1v by fm u m N m m hum v 1 Pu H u hø y m m h v b M p Hm uøv v v yv S m jø NRSKE JQRDBRUKSVARJR u m m KKE DYRERE ENN p h b v UTENLANDSKE b m M jbup j v v u m v høy h v uh m v væ D fum æ? y byf P h hmm U K mm: m æ høy vh bybf b m m u m Hv mm f up1 f pu p fj b p f v 08v f uc j um uf høv mm yj H v f Hhfj E æ j p m m m D j Øf v v jbub hu h Øf hv m u ff m m f f h bu v Jp mm h mb m y u h m jø u f vu u v A b Hvm h b? m m b m p U! v høu y m fø by 29 uu Av m m ø B K u b æ y j v Gm Dv u!b 5 Nu Jv Hbbyvhu S b vu p m mm m N M f 100 jubum Fhbv Ky f m f Hæ y bfpp f m pp

8 KKE DYRERE ENN D j Ch æ h pu p h b v UTENLANDSKE b m ø m FpS Dm «mæ hv M jbupj j Sf upjh 2014 v v u m um» D j fmm j u fu v høy h v uh m v æ h f fø bj hy D fum æ væ? p hv Dm b um j y byf P h hjmm K mm m byb f b m vh æ høy Nu h fum m mm f Hv m mm m up f pu m y j h f p fj b p f v 1 vv D v h v øm! D v uv b h N v f h vf f m f vu 22 p V} u 1944 y p høy Ø N mfu p pu hv f m mv bm fh fhv høy Y v m v h m f m by m: m Dm pp v v h bm p jø fjø fø Uj f fjø y h b mu jvfø m J D Ch b h m m m hv v p v u ø N b u ppu v m j h jbupuj yp f m m h væ fø M hy mpuj jø v vu v b Vh mp v J m «mm f» f Ø hv h v b mm b ( SS f Schbuf v ) m Hpf b m fm Sv ff m N B Smbu u j ø j pv ps hv h m m h BLLGE MPRTVARER BLR væ ff D b Ø m v SJELDNERE ETTER HVERT u f pp M v Wby f b m hh ffv p v b v f u f v b H ø v Ph j v j ø m m? m f mmf yv v J m m bø v pp b m pøm m v f hvp vmm hø pp Øf u m p ff hæ D v fø pu pp: mp b v y v b m m b j u fu bv BØR BNDENÆRNGEN hv SQm u v øh Sph Huwz uæ um AVSKAFFES? fmv v j f b bv v m E j bu v hv u h vf p b f mfu h p U D uv v f bæ! D Ch bm fb yv pf mm ubu ff? h u b y fb A f v u v jbuv H pp «v upp : Ty m m SpØm u fb væ p b MD p h Øv mp w upp A ø jf v mø f m væ væ v hv myh m by j pu h h by vhu v v h m m p z Øv M m h m f «møp» yu b «fhj mp» B ff m bfupp y m b z m p «m uby y» y pu! F vp uv u væ v fu Ch f m b m «f hj mp» m ( pp b y D uv v pp Gjø S u T L J h FLK LAND4 SUBSDENE ER KKE GTT AV HENSYN TL JRDBRUKET M ub y f J væ bv p j bu b p m m p hm y b S «F cb : P : p fu? J f ø v m m m ub b v hy j bu m hy v D v 5 m mm v ømm f ø V v m yb hm f h mpf Ch æ b JENS STRØM D um mm E pb 3214 AV 7 JUN b mb m 10 m f u f M : f m pp S jbub v 2() p D b b føy f bø D b V h: T pmø SS Hæ y bfpp <y b m pv j pbv m b M fø bøy v æbø f v m uv h mp p Ky h h m h J p m mh ju30 f f m p h bum fb m u NU y jcyv 30 D 30 ju ju 1956 m 20 m f u 3 0 f N M f 100 j ubum v h m (v) u b Gm Dv D f USA 857 v!m p fmm p y jv h v F h f by bø vu u M Bc hv Kyp b jbu D m Hjmmy p Bø F fø Fy Kj Zv v v b p p D f m u U f v mm u v v pf hv Kj F Sj u hv høyv M S f pu USA FujØfb Gm c f j mm v S mm fj m 1 00 m Lmø v h m fy m y ff h u m u h h fu f f f J h m Hbbyvhu S b Fhbv Jv u fh bfupp ( f hj mp ) fy u j m m» f u u E Am u f B fø h v h h b v 1 v v fm u H ff væ m p h Sub b p h mp fø fm f ø Fm Puu Sy V j ø m ø m jcyv 1928 jbu Dm f fj fø jø j N Um h j bu h h b fm p v f ub p p y u u m A ub b fø v FFENSVARKV Kchw j u pp f D vu 5 Nu p m 1819 M j uthb jbus vu p 2171 mmum» fsø p 1 m mm m y j v mf v Fm 4 D fj p u m b bf Sff b jbuv f p) m LAND N S c bu FLK G RØ uv : JHANNES KæNGLEBTN Epj : Pb 3214 Khw 5 Tf Abmp : K 2000 p 1000 p hv S m : 2400 p p hv U f øv : 2800 p 1400 p hv øy m 3000 p 1500 p hv Løp : 50 ø Ap : 32 Ø p mm v p Bu D : p Smby

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Balansert målstyring: Teori, metode og case

Balansert målstyring: Teori, metode og case Bll G lvvm Nw My f Dfc 1: Lf f u! 2: Th wl w c bu yu lf-m. Th wl wll xpc yu ccmplh mh BEFORE yu fl bu yulf. 3: Yu wll NOT m $40.000 y h u f hh chl. Yu w b vc-p wh c ph ul yu bh. 4: If yu h yu ch uh, w

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BOS 276-557 FO midtre potte 610 1 100,00 BOS 278-731 EKSOS RENAULT LAGUNA V6 610 1 200,00 BOS 287-269 Eksos mitsu lancer stv 610 1 500,00 BOS 753307 eksos 610 1 250,00 EKS 01008 CI front rør 610 219,00

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

Havet, døden og kjærligheten

Havet, døden og kjærligheten T m b V A Jk b A V B pp P C B p K C Hck C Jkh u C k E u L E J. A k F uk G G Wæ u G vk Ø H F H S p H H.Wæ Sb H h c I Z -N S Iv v f u b k. 9 5. N T J Th u J Kb K L u K Schu h p K S v L-O å.w L E Yum M v

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder mrådekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder E18 30.04.12 Implementering GMTND GMWEE GMFAG E17 05.10.11 Implementering GMTND GMWEE GMFAG A16 24.08.11 For kommentar GMTND GMWEE GMFAG E15 25.05.11

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Tlf: 41 40 38 99 Fax: 21 95 18 30. 1 1 059F030 STØTTEHYLSE.MESSING 3,0MM kr 7,00. 1 1 059F049 STØTTEHYLSE.MESSING 4,9MM kr 7,10

Tlf: 41 40 38 99 Fax: 21 95 18 30. 1 1 059F030 STØTTEHYLSE.MESSING 3,0MM kr 7,00. 1 1 059F049 STØTTEHYLSE.MESSING 4,9MM kr 7,10 1 1 059F STØTTEHYLSER MESSING kr - 1 1 059F020 STØTTEHYLSE.MESSING. 2,0MM kr 7,10 1 1 059F027 STØTTEHYLSE.MESSING 2,7MM kr 7,10 1 1 059F030 STØTTEHYLSE.MESSING 3,0MM kr 7,00 1 1 059F040 STØTTEHYLSE.MESSING

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN 2011-2012 SAMFUNNSFAG Lycé ç Ré C O 5.-7. - (CM1-6è) Læ LFRC b j. D å å å b N å å j h,,. D å h h,. FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅ L VURDERING GJENNOMFØRT H Må æ b h å j h h å h h j å j h, å å j b

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL B / / A SSTUDIE#.0#KLOKKA#0:0 A / #00 I D DA G#S #00 #0 SSTUDIE#.0#KLOKKA#:0 0#000 / / UTSIKT /, 0 m / GRØNT #00 AREAL #00 / / ET TERM / / ÿvre Fyllingen #00 = 0 = 00 / / / / x x GRØNT AREAL ET TERM Jons

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK 00B Uge 41 2014 BHK BHK BHK LB SBT LB SBT LB SBT LB SBT IKK BHK KSJ BHK IKK BHK KSJ BHK IKK BHK 00A Uge 41 2014 MG SBT MG SBT MG SBT MG SBT IKK BHK AMB BHK IKK BHK AMB BHK IKK BHK 01A Uge 41 2014 EB/HLM

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag Wenche sitt forslag bygger på at alle forkortelser begynner med henvisning til hovedformål: Forslag for hovedformål: B - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur F - Forsvaret/militæret

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer!

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer! mf omg M-f 10-20 (8-22) Lø 10-18 (8-20) ø COOp x 10-20 mf.o Tlbu gjl 15. 17. ugu 2013. SUPERTog 15/8 Lgåp l kl. 21 Hg Rgobm E L O SK og my m! mf o mg mf mg o Skol og omm på hll Håp ll h h lk lg omm om

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

PlanID 201405 - DETALJREGULERING FOR SAKSVIK ØVRE. KORT BESKRIVELSE I FORBINDELSE MED MELDING OM IGANGSATT PLANARBEID -

PlanID 201405 - DETALJREGULERING FOR SAKSVIK ØVRE. KORT BESKRIVELSE I FORBINDELSE MED MELDING OM IGANGSATT PLANARBEID - PlanID 201405 - DETALJREGULERING FOR SAKSVIK ØVRE. KORT BESKRIVELSE I FORBINDELSE MED MELDING OM IGANGSATT PLANARBEID - 1. Innledning. Solem Arkitektur AS er engasjert av Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer