OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e"

Transkript

1 Fu A Sø Sf upjh Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v j ff m m f & ubb p Lhmm p h S Mhu b j b mh bfp uv? Av Ax L p m m upj D M u bm j mm æb øm h f Lhm fø h væ m D j v h h m v b u p: b v v bmm vmm «b v H høy v væ 1500 (fmhu) Hv m p h v mm vh u mm bv v v b c (hu fmu) D v u: <: m u vm upj vh b f v h (m bv C) H u C fw b U h p pu b b b ppf m D fm ) f mb m upjm u u pj b f væ v b > m h m f: H p > ; m p Mhu L VART FLK TL GJEN PPFRSKNG hmm b u fø p Sv by hm u v Lhmm h h b mf h b p fø : «D m hv y v m v v m hm u * Hv v h ppf f f mb m y m m h (v v mp f h y vm ) u upj mm m hjmm f Øup hj 1 f? Hpp D mm p hv m p A w m H b m v h v j fu «S Sm b j b m» ff NN y u p j : 41 AA fm N! S f V ø by m f ubb uv v uu føy «f v G P SvfØ u m u upj ff F B p A Sv v m m v Sv : D ffv vmu mm y D b D m m TU f pf Huwz fm p uvmuum j Dø Kb m ff æø by m mb m upjm v h b :!f m m v p øv m v m / u v m hv Dm h væ f b h v bbhf Ch v hmm f jf f h h v fø p by Sv p L f h S D f v h D phy f Nm p pu F fø 1 Nb h m h ycø D p b ff æ h u v ø D bm Ømm bæ f m vu m A S v uj PPp h bhu A Du h v pf W v b f V hm Rmu u Mhu v G h h f Rmu b bu u y hæ Ku hm u v m 11 u bu 1 hj h m jæ m V fy E mm æ A A S 19A1 = b bm p p Mhu u u S v 1 u u pj hv h D Sv Sm L hmm u J 1 15 : m m f v vjøp m uv f f m p m væ b ff f fby hh m ff m : h RETTSSVKERE h u h u m f u hv m D Ch h jm m mj) p bu m h p b øm 103 ø ø SvK A Hvm h Lvmff D ju K Ch Lø m Ju p 30 m m B A E æ mb «F A B A v v m upj f bv h v L» h f NN u p hæ Bv b v f f u pp m Bvv fø b j v b:

2 p øv m u v m hv Dm h væ f b h v f Ch D Sf upjh 2014 Svfø u m u upj ff Hv v h pp f f mb m y m m h (v mp v f h y vm «f) v G hjmm f Øup hj f? D p hv j b 1A NA14: VjMVV m p p 30 D ; «v RPp ( E v fu v Rh W Hu : «Mh h h v fø! b u v f ) M u up p u fmm V m Ty m ubm mm Syv m p 100 m vfuv by bu D B D m pm u væ møp f jøp D f U m ju fu f h v D ø j B f pv h fbb j p fby b b bu v hv Sm øv jf f «vv f vf ø» vp jmfø f ht h v Øm D mfu m mæ b ubb u p v b m m h ffø Hv4 b p p 1945? Sm m Ch m Sp u VS fmubb m mmm B v fujæ by vu b p b m p bjf m m b j D b pp fh f h E) fby vh 125 pm v h v Ø 82 Ty Fmb f m v f u <0 fø f v: pym Emp S BU Nw Y S P$yv jbj m ujv h fø vp bv f m Nw Y u mby m v Ty mm Dm m fm Wbb mb D Ch m yp p & Kpp By h f bu y m p b «Pc f P) (Fm m j hv 1 b) p p K f 1945 hu f u f P Rm Pc f P (Fmb) Nw Y D f 1958!>m 689 m m mu F ( fø f Hvm h v fø b j u væ N vv h fø ffy f mmp NS u vmm h b ffb h mf v pf m væ vp A vv bv f jt j u h væ u h væ uj f mh m Guv f m uf h u v j : K N NSmmm pv mmp f f f b b mmp m v m j ffv ff 10 pv m mp NS h b Ø m mfu hv v h h p ppf h mv m ppf u v f :N pæ wu pbm? *** Rj m v D p f ffppj ø fjø fh v D fh m v m mh Ehv v m h fh u p p mm m pbm LvppjØ h p m fm m pp v D: h $ pp hv v ø æj yv hv 1 ju mu m mm h m : mm vppjø v b m f D v mmu ju b Mvppf D v b m D v pf Khu u fm fø u v H u h m D v m fj Hv v j h v m fj v B f væ F Cfuu mæ 1958 b v fmm v : m b u mby! b? v b: h jt fø p; Pf ø byv vh D pu fv f ju fu v Købh uv D y B v f ff b ø v By R f81 Yu m f F f jmfø H f 1 vby v hæm upj m Dm «jp ff m ) h b p f pp u fm v øv f B u m 1500 j fu 24 yp b M hv øm b ø v D f Ty pu mbæ ; U f f f b b j p u vf jø j m p v m bøm u 1JA Hy væ B Q m N fm u y f p øp jø f v m b 475 b j f bu h v E pf 98 ffy U Hu: h Bvv f bv u ffy h b f m m Ty p ( NS) pv fh h «F L» hv v j m v pøm ppj ø v fu f m upj v m j ffv m m p) v ff f f bvu m f u h m m m m h p hæ Am B A pp m E ffv pf 86 m D v h øv f v u f v b b m æm u v v v m u v v m by v f f v) Ch by ) m v f NN v h v mm «J hø m h m «Kp mmm væ b m b v f Ø v y bj M L» B A E æ mb «F m m ppj ø b fmm p ø f b m Bv b f u m FØ j v : &1 bb V ø by m h b RPKp m u upj mm y v6 UVU 11V hf v v uu P føy fm N! S f Hpp D : v& m ) u upj mm m v y h v u b v f f b j m u j ø mv m Guv Kmmum b ) Ny hv pbyu V hu bp 10

3 Sf upjh 2014 LØ 9 ju 1955 FLK G LAND UAVHENGG UKEAVS Av ø Jh Kb Hm p [h mfuv D f 8 p J f v J pjv D y j m ø p j v b mm mpp fu ø y ujmp f K m p f v Hvm :v um? v p h bb p vmp hv fu S<v Sp h vj mu Tff F f v ff b V h! vu u p Tf Fbu v 100 pv f Hv Fcbu f P b f v m Hjm B fu mm H u h m? pø bu D j hm jf V bu p m m f H Eum Dmm y mfu hv m : 10 ju 75 fø mmu v v! S H u m fm h v m p v m uf fø Bp Høy m m y m høy h h h Rjp V høy fppy f v 10 K F v v fm upj p vj f V D h hø b m p h f u æ f u v p æm u ø hm y m m f v f v Hv uf y m h v m bø v1 m u b j! Hvf v pp :f m H Eum h væ mm f v v fv vu v m m uø f ) vm uf fh H f V pp bh D f p? um v h f f y p p fu vf m v f f fv vv B mp f p D j h h pupp p D m: m m hhj v y pp R p j u h f v D b bu j v D væ ym v m h 73 b y p f! mm mm y v m um Hv y v Dmm Bum ufuh h m u v f f m mu f f v m v ffø pp u «F v j jub m v yb L» Vf m fø y f v fm? møym b b pv v fmmm D Hv m fm u m vb mm m v fh Fb mm møv u m p E j b mm ff V v b Eum æy h 2 ju f FEST K v b m Tm pu y hm hm m m Bh S Hyh m f my Y H ffp D h «1 v» bø uv j føm «Sbvb m b H v h m up h f p v x uv Ab W f b m K u T f mp m m m Bhm Hf j Ehv h Kxu Rch m f B f u b v pp m A Rc h v K uy bu 3 mu p mp v Hvm U u b Bhm p bu? b v p u6m? D mm Nv m j mø E J N Bhmv p f f K j fsv 2000 Fbu LV R D G p fj h j 1 p b H mb Sv h m h bm j b ju ø W Øm b øm h m 5000 T ujø Ø W W mu1 m v f HØy p Ø W u u m m 300 uy ju by «B» h j E M Høy J u m 100 h fy mb p «Kmm M m u Bm C ø bu Ø» uu p S hjm S hv m vmm m ævæ m K fj v b by D j H v h m D v u p v m f RK h v jø f m : by v f pøm f v mm u f Hv p m K D u bpu f j fmf b pøm y v h f G:b J u m FØ u h pp hy}) bh Bjø S Sv? p h Ø ym pp J «B» u b p J v æ h h v m M uv jm 50 f! 3 p mm fm f by f fø 0: 0: v v m v D y mmu j p v v v b ;: p fu : K 7300 Fbu fj m ffu fu m y m m p vju m Hu p m Af K 70 Jæ H f øv b p fy hø Hu by m m! JÆj S : Ku v fb f vc1s; N ø pf Bhm p A f v mpv v p p fj<yh V D b ø K H p m f Lf M Ø v hv h u Wy Kvb h hv v p f pm Læ Lf m? p f hv hj b v fø B M f u j h y v Hj m P m f bp b / E m 1 v H hh vu 8 ;} : 220 m p Sy A f M Kb æ? Lbuby Ahm H v hm 1 b b m m hv y mm ø mv ppj m v A H Nw Y fyv H Ø m m m j pj U h U h jø uy j fuff v h j Th Dh Sfj D u «Kp» b : «TyKu» h m um v uv fuf vp m m Ty f f H D Ø fq fm? A Sffu v m pp m Æ m føb Ku v m fm u b v æ H m v f h f ø fmup m uf W m b H h m m bs f v H hu H v p fø L» f uø y bf ffv vj Wcu b h ucvppjø up j mfø f u m m u mm mp0 / * T «F m H fø h f c B h :f pj; f jp E L h vm f v D uø bf mm m H b f vv p b «L$hf» B Th u f b m F b m p y b fø p m J f hv vm H EuS v: u : ju 1880 LJ h Tmø 10 H v um m p

4 u j v D væ Q ym b y p f h f v D b b v m h 73 mm mm m y v! 1mm Bu m ufuh h m u v f f m mu f f Sf upjh 2014 y v m um Hv v m v ff Ø pp u «F m v Yb L» f m fø y f v fm? møym b bpsv v fmmm D Hv m fm u m vb mm m v fh Fb mm møv f? Hv v v b j ø vj f S f umøv F Bu Ku J 0 f hv p8:p v j jub hm u v høy f mh h Ku Thm v u 8 1; 220 m p Sy m Kb A M V æ? bu!by A hm m j H v u f f JU p m f v fbu mm m b A U mm! uym Hf j L S b mh m Hvf u b v P v h mpu v æ m v h uft b/ G Dm? v F JJL<mm f? m 1 p D m f1 v u v by D mø f P m 1! h fy v JU! v m b u væ f v f vu b RØy m Eum m v m v fm fh v v ø f v fm u mb v fh E j m pm p høy m m VE> Eum v p p fy p mu m f mmm m J F pp mp hv v bu b u f fø fm f uj m h u m pfj p h f m f u bgjø p u m v h f h jf u v f f jø m u h v v FLK LAND f m f! ømm E ø bu1:1 æ! v! pp y KM p v pv p m mh h h h m pp b fm u Dw j jø p f U pp h v M fy h f y D m FLK LAND J Fbu y f hhj Hvm h v f ø mæ? S V AR: 1945 p u p v 1 p p v ffu fupp N u b u Rv ju f v pp Ø Ø m T V V! h m m p p E y m J S h v f fø Gu : f y uup H $u m! Ø vu jv Du b hv hm! ppu m :Ju m u ymø 17 ju! Jh Kb p h h u R; j b ha v H øy w fø h v! h m ::! v: :: S p A j u b m ø E Hvm h 11;; ; f u uy m1 u uum h b m p TYby B? øm ø y B v 1 f fh fh væ! UC: wuuuc øu ; C uv um m H fø 1 h f c B h f p Q juj E L h vm f v D uø bf : f vv p b u fm b pms :v b fø m f hv v p H S Jcb uh v m fm f hy h vv v jub u: 00 fm pf ufø v m bu S f jub! Fø m f umm v pu h fb f m p p hy ff S v j; v m uh hy ff f m v F v p m chp f y u h p Fm F Fbu hv N m Fjf N *** p 1S9 <1J; ppv? UCC J pp m b! v v! væ m y m / hæ U H f f hø hm D mp m m f v DT b Rm h fu P v h mm jø m y : b F>u p V 8yS&hj f vj u h1 bv b y S! Ku ppjø b u Mm f E u A b f f pp m m b j ø f bv Læ 10 mm! høy } J v m Uf H v Fbu y m Am f H b b J hj! ø fm y pp! v m Kv H! /3 bø V u Bu P S L ø m H f 15 øfbu Læ J h hm f æm v fh FRELDBE! D h11 h U F m Gu F 1 U!J! mm v Eum faj A hv ø u h f Tu b AJJJucJJuc by b fufv pfj Ø vh h v v! v væ y æ VY J:; ; pp hv v U mfuf b bu VJW m pp m H h m m mp «F b/s f v HL» fø H v p hu f uø y bf ffv vj Wcu b hvppjø 111< jmfø f m m u mmh b / * <<hf» B ThF b m v: u : H E:S p m J Ju! L j S 1 j T m fmh Læ h p b v m «æ MuL jø hf» pp v R f B m fb m y u y b hm bus6 p D b p Bjøum V h v pp Sy h m f fm u K b vbu D h f E u p G Eum 1904 j øp S v v K f H S E f f m V hjvm h/ : m Dm vføh m f v h h ø b h mm Jø pu høv Th u jøf Wcu b h m hj p u bf h fm b Hm h y fmfø b h J m H 8001 h B H Dm mø m v pp u m m Km S m Du h h m f j øp 8 uu p D mm b h f f bj V m ff K v ym m m f h bø m v H fj;u VSfm 1 Buu: H Ruf y mhy = m = N B u M fjø E f uv S h D y fm N U bu Hv E! Bø Tm hø m m m bup H h vu J> m E v m1 f h m 120 ma m 450 ma U fjø:hjp U mpuj Ø h v u j f E v v m D f uv v jbu b f y bfmm D b hv v m m SpØ f m j; D ;ød uv<dvj > U p Hv E p h u vf hm æ hv h U v bu m h f & m b f! upp : h! USA D E h v v v b m! D høyps p h b hu u hu mø hy p fv

5 mlb: LAD Sf upjh 2014 Sh D b uv ø h jæh u K H D h D jæh PPv j y u jub b Q f : J Q b y v h v j h f h D væ ø fq vu v SQm væ B u v h b bm b j æbv b m v v v bsm ø QSf D v um mfm Q m m y Fø v fh f: vmm m v h Ø mø v m H v m m m mø H v mm F f v f hu fm K m m h HQ M f bu v u f M h H høypu F høy mu bu f m f m h høy j m h m j mu b f f v! M mf v «f jæ v f v f Q uv» ; pu fmm m fjæt/h : h CQ v m QPpmSh p V p j p» m u up mm ppv D b h væ y j h m bfm K H J J jø v ufq h ppv Y v E by U f f K H fqqm bvh f u f øf 70 Kp! K H Fp h h m j Sp m Bhu h ppv Whm Rmu h ø m Qv b ø D v E Tv SQm h v K H m f c E by h f Q pp Kp f j h hm u upu SQm h h v h ø fb v m f ø Q K H Tv pu vh By y m Q PQ v v f v Q bhu mmh 1 ha ufuæh Ub ø fu p p fmfø Emu b u by v 11cu m QPUS mj Tv jq «Bm» Sjø m f fu H b m p p b f fø h bb bu D v fu uy m pv SY MfcU : u D f v ø mm h f v D B u f m m j D h væ m føy B b m mp Øf m p vp v m m T b f høf mm f f m hv ymy m m : møm h fb væ f h m F bæ v mø pv Km T f b øy h u b pm A p m uy f b ø j p u y b j f fm m fbu umm v p h? USA Rb b pp v T fm h fm m USA bø Mv B u L E!! uø puu y j umtb h h f m 16 uu p u p fyvm øy v f Qvj Smv b B h v m m 34 u b fø mm b M Bu m m føy Em v fø Nhu v yp «M v» v j u y S v: Bu Nh m U v æ m Jj ppfø p h mm bæ f T j f Byb m Hø Q j hm v v m mbø S ( 1 914) : v ø y pf f Hh um! j u mm H 70 Fm m j f! D Svj b U Hv by A «m: v Bu Rum Bu; Ab u v h Fm? D Q p v Ah u f y H fm Ab Svj f E f S um v Sy f m uj m h Q S m v30 Gb f m æ Auu E!hw p f Ø Rø K M h b m p y fq m: Mh Juv 1 u b! Ø b Ø 1 f m y uj D f f vj u jv 50V m Kupmæ M mm ; v m y Ry p 7 j b P! j f f mm ø v mfyv HVQf? D h b T h m JS m Ju v K HQ v fq Ø m hj b; f m bv DmQj b u fø p f vøø h v H j y H pu u E u : J b hø h QPP mm hv j v hv h f b Q fm D v v ub by bv y H Syhq f f 17V PvU ( Sv b j ub v mf u EN SM VAR MED jus bf fhøy D j K By Ku CQmp :: A Øv EN PALTELG «L N UT» j u h h pp h jø v u;u h h bø m 10 m f BØ Tm ELGHUNDHVALPER A h BØ Q j v j m væ 3 m m y h h v j p b f b j f j Ø b hv By m hv m m j ø fj B T L D1 Gum pp væ v m! p Tf 602 G m «TØj» Lu ø y ø f 1;hu v f SYKEPLEERSKE m m h h p m øv u m Kh ø p v phj m M<m m c 40 p ( ) ym mu Næ B m «Tv» V Tf u v Svj ; bm m Lm : 130m ø h M u fh hq høv jæh D vøp Fbu Rb f b F hm v b ø h j æ b v Mv m fu b j p h v v f v f SQm fm hq D b mu Vm b u f T; m p m u hy jæh vf fufø j m p j j fj v K j æh v u ; p f fjmp p h m h p v Sv f f f hy H Svm jø Hjp j S U Bu h Svj p høy j fy Nhu b m! B P up væ æ v m v m Mv u h m v D b v u : y Lø 9 j u 1955 m j Nb! ø h u v h j p m GRØNNSAKGARTNER LER v æ Dmm f f m u j Ø m p h f G Ø B Mæ L «V by m fby p v væ fø p u v v væ f Lu m j m f v» j Ø f Ø D V p v h f fb P p : K Ø bu 195 Hv 290 pu f mbj Ku (G]muy b «F v y» u u H S NAPRU D & C KNGSBERG MASK N E R REDSKAPER Tf Smbu m fp h m/ b p ELEKTRMTRER b! Tb m/ pp f 1/4 h 150 1/3 F S Tu h 175 1/2 h 235 Sp 1/4 h E Gmmm f m «F L» by mv u h hybl f v ø 5 h Gmm 3f mh Kj æs Hv j ø p u}> øb f mq T R Kj æ Empø N f N Ab A /S Gmm m P N p 7 f ø :bu T : 18? E PARW Mhu f 25 0 R vm (B) SERVS G SCHERF m ym u p bu f f byum c hv p F p E PARW Mhu f 250 (B)

6 mj ;; ; Tv j «Bm» Sjø m f fu f fø h b Ø 1 f Sf H b m bb buu D v f upjh 2014 p p v fu uy m pv Kupmæ MS Mfcu:: B u m /bv Ry p 7 j b Ø m hj b; f Dmj b u mfyv HVf? D h b f; fø p f vøø u h v H pu v Pv 6m u 150: j y ; : J b f Sv b jub hø b pp j v hv h f b fm D v V ub 11cu m pu Mh bcy bv y v mf u EN SM VAR MED VVVVV V VVV A Mm $ $ w V um mb A!M!h f u b y V bf m u f m E Hppf N b f p S bbu fb Hv b f bp? E u Rbp ø u? S V f jøp v øøy f? NU u mm Rff 1 ppy mm 1;) D by U BU øyb pp y hbby f fm p uj hv D f f hv c PARW Mhu E f A j (B) Pw TANNNNS ETNNG T h m G Jh 5 V L m Vm Tæ MARTN KJELDAAS B 2 Tf T Mm H 2 T f R Gj Um Dmm Tf b f f v v m m fy b v p p m b y E y D» ) R v : A J m u mj h f f pb ff hm m b 1 y D p f b: H b v p ø fb? F j m h b S m u h Gø K H ( «F j «F D vuj HAKN MEYER ET R KS RGAN N p F p Lbv v m b D u p bu ff m f «F L» p p f m m :5 L:5L u bym mm m b ppy m um føb u f u A b m m : Rmp p v Jubum V y p b u pm P 485by p fv b m u 30 y v pm E» 515 v uf bby m h v m f Buh W fj Øp Rhm 585» m b h h f p u j v p u m Hmu Hv mm p By «Vc» Schm Avb m Ø m hmm h bø u b m ø Købh ø f b v v u M h fø u m V L P fu m b m m bv m fm SVERRE JACBSEN m 1 2 ju Bmm A m D væ 81 3 uu uvv 1 mb E H Ebv Km h f m h h : A j b fj 1954 S fj v m B 821 F : 1 10 b V v B y m D V b j pmb mv høy f 1 mb : HANDSKMAKEREN ø 20 pb Nub 1 5 E m b m f m b f ø Mv : Sv S E L f 23 F 1 b23 b h v u v p f f A Nm v j y Num fy DØ Gu R Løvb hj mm p f u v æ m mf MTØNVALD KAFE v y v v T E v b f y mj v væ byup v p Bbu H y ju E V u : P bu jøp b æ h Av b m v bf 20 p mu H Hu Sm S y j v b m p Ø K M Vm Eu ju/ju 55 P Gj m T Bø Lm h y h v L K by K b f fm L m v Hv y h b EmpØ T J D m TRØNDELAGSHELG fpø u H h m m p Kjæ ø Kb ) p Lm M u m v J u v m F Hc b 14 uu b J y b m p Søyfbu fj b j fm m u f ympp Hu : v: m L;Jbum SF S v mu h p :m j f f H D? b < by m j Sm pp f f v E hpp uv D bø v1 øy um j f :; m! hs E mp : F uf b ø m m f A B A mbfb Cv øf R Kj æ K H Æ F Bv N J pp y Sp u b ø j B V A u V f h fhøy G y : S f Bbu fy hø m 140 p Hj Sfj Syh f bf fhøy D j K By Ku Cmp N Ab A/S Gmm m vj us j v J N p 7 f Svj m E PARW Mhu mm : v f 250 m y (B) b pup1j f v f mm ø SERVS G SCHERF T h R vm m f vm E j u : u m y p v hv m) 7w ju/ju J b m D (m pusjj SfØp fø 1955 f m Ky mm u M N Tø S h mm m p v Ym 42 j ju m Læ P D b D h j h h bø Tf pv 2275 A f p u u V p y f v c 45 K v p v m m f EGET KJØLE G DYPFRY NGSANLEGG Kjøp ERLNG KKENHAUG u Thm T! f j Ø bu V bf : Dø vu pp M v m G J f væ (P) Læ m NAMSS D A J L h bu f H CHRSTANSENS EKKERFABRKK Hv 15 KSv! 4270

7 Sf upjh 2014 F LK G LA ND m Lvmf F f 8 p fv ø E fh f v v 1945 hv v v f Ø (hv h m m m p y f j ø ) p uu 1943 Sm uy f ubp m u vf bm Ch 29 b 14 p YS! uø f b vfø f D b f m høy u y 1943 v fby m y y ym p P D Ch fø vp bv f «m bv» v mmu j f f S vj fmp v uø f 1943 p Ty by u fu f h h f y f u m væ m m Lbu Sfbu {um f v D f y f v fj Am fmf bf V u m h 1 hv f p D v pø fv jbu jbu h FøS j m v h ø jbubf! fm øv m umm æ y hy bp b b h D M m1 fpøm æ b f mm v fø m m p p p y Sm b pubum jbu m b uv b y væ u uu v m v Um v v v h uff? Svæ m m bø v fø m fø m jbu v ø fm puj N m b F «ff» u v hf v m j v v m v v b u Jb by u u f b j m b uu v f u h m m p M møh mvj pph jbu v mp f mm ff m p p b p p uv 1 puv M m um f p v u f mm v hv m vu jbu m p f jøp «(w øm by p bø b f u f j bbu fh j v EN GRADVS FRVERRNG p bjf M y D m b mm m um f v u øv jø f F fø v j 1 b p øm fh u mfu væ h v m jøv jbu? f mm j B um y m vu bjfj m m v Suj b f p j m v v h m fj 1 fj æd v h v fm u 11 m m uf M j h v u v f uv T ø by fu yvj f fm um jbu v E f j ft p pp v j h jbuæ h b u f ø f mu mæ F v b v Jbu j D hv m h u mbu u f u m ø f æ j b æ ø m bø j v p m Su1 h m m j bm Uw fm u um Lv by j umm p 1944 m : m u m y p b v j m 1 yp hmmh by p p M m h høyy h ppf f mb h v p b Sj v mø u m F S5 F p h pu «mæ h v D j Ch æ ø m F p D m um» D j fmm j u fu æ h f fø bj hy P æ v f f v? GUNNAR FELDEN G ju Du h p p fm h vpbm h m bø Øf Gf : 1 Ty jf p hv Dm b um j Nu h fum m m y j 1 h f 2 SvjSmv S Kmmu Ch bu mp ø w A jf v mø f j? N h hu JØP p f 700 m fy h Gf m ø Sf pø v v BØ ubuf p fb Ny hæm USA : W b Buc Bu v mm j u j Nw Dh S 1 0 b by j Ku Hu f V b Sv h jppf m SpU v u K M j h v Ch v Hm «Pf ch Tmmm» Fm 4 D «j mmum fø p b bf h Øv SuPp u ø y fm N Um up v p mf jbumj 0: Ehw v SjuH m v ø v u v v «m v» V McChy u v M hu jbuv f fj p m C p u m uu m uy f Ehw H : Tu pp» u v y f v S p ppp! Hup Bu bø f b m 1 f pu :mm bfm uv u p m u u H m uuf m p Kmøy M H v 1v by fm u m N m m hum v 1 Pu H u hø y m m h v b M p Hm uøv v v yv S m jø NRSKE JQRDBRUKSVARJR u m m KKE DYRERE ENN p h b v UTENLANDSKE b m M jbup j v v u m v høy h v uh m v væ D fum æ? y byf P h hmm U K mm: m æ høy vh bybf b m m u m Hv mm f up1 f pu p fj b p f v 08v f uc j um uf høv mm yj H v f Hhfj E æ j p m m m D j Øf v v jbub hu h Øf hv m u ff m m f f h bu v Jp mm h mb m y u h m jø u f vu u v A b Hvm h b? m m b m p U! v høu y m fø by 29 uu Av m m ø B K u b æ y j v Gm Dv u!b 5 Nu Jv Hbbyvhu S b vu p m mm m N M f 100 jubum Fhbv Ky f m f Hæ y bfpp f m pp

8 KKE DYRERE ENN D j Ch æ h pu p h b v UTENLANDSKE b m ø m FpS Dm «mæ hv M jbupj j Sf upjh 2014 v v u m um» D j fmm j u fu v høy h v uh m v æ h f fø bj hy D fum æ væ? p hv Dm b um j y byf P h hjmm K mm m byb f b m vh æ høy Nu h fum m mm f Hv m mm m up f pu m y j h f p fj b p f v 1 vv D v h v øm! D v uv b h N v f h vf f m f vu 22 p V} u 1944 y p høy Ø N mfu p pu hv f m mv bm fh fhv høy Y v m v h m f m by m: m Dm pp v v h bm p jø fjø fø Uj f fjø y h b mu jvfø m J D Ch b h m m m hv v p v u ø N b u ppu v m j h jbupuj yp f m m h væ fø M hy mpuj jø v vu v b Vh mp v J m «mm f» f Ø hv h v b mm b ( SS f Schbuf v ) m Hpf b m fm Sv ff m N B Smbu u j ø j pv ps hv h m m h BLLGE MPRTVARER BLR væ ff D b Ø m v SJELDNERE ETTER HVERT u f pp M v Wby f b m hh ffv p v b v f u f v b H ø v Ph j v j ø m m? m f mmf yv v J m m bø v pp b m pøm m v f hvp vmm hø pp Øf u m p ff hæ D v fø pu pp: mp b v y v b m m b j u fu bv BØR BNDENÆRNGEN hv SQm u v øh Sph Huwz uæ um AVSKAFFES? fmv v j f b bv v m E j bu v hv u h vf p b f mfu h p U D uv v f bæ! D Ch bm fb yv pf mm ubu ff? h u b y fb A f v u v jbuv H pp «v upp : Ty m m SpØm u fb væ p b MD p h Øv mp w upp A ø jf v mø f m væ væ v hv myh m by j pu h h by vhu v v h m m p z Øv M m h m f «møp» yu b «fhj mp» B ff m bfupp y m b z m p «m uby y» y pu! F vp uv u væ v fu Ch f m b m «f hj mp» m ( pp b y D uv v pp Gjø S u T L J h FLK LAND4 SUBSDENE ER KKE GTT AV HENSYN TL JRDBRUKET M ub y f J væ bv p j bu b p m m p hm y b S «F cb : P : p fu? J f ø v m m m ub b v hy j bu m hy v D v 5 m mm v ømm f ø V v m yb hm f h mpf Ch æ b JENS STRØM D um mm E pb 3214 AV 7 JUN b mb m 10 m f u f M : f m pp S jbub v 2() p D b b føy f bø D b V h: T pmø SS Hæ y bfpp <y b m pv j pbv m b M fø bøy v æbø f v m uv h mp p Ky h h m h J p m mh ju30 f f m p h bum fb m u NU y jcyv 30 D 30 ju ju 1956 m 20 m f u 3 0 f N M f 100 j ubum v h m (v) u b Gm Dv D f USA 857 v!m p fmm p y jv h v F h f by bø vu u M Bc hv Kyp b jbu D m Hjmmy p Bø F fø Fy Kj Zv v v b p p D f m u U f v mm u v v pf hv Kj F Sj u hv høyv M S f pu USA FujØfb Gm c f j mm v S mm fj m 1 00 m Lmø v h m fy m y ff h u m u h h fu f f f J h m Hbbyvhu S b Fhbv Jv u fh bfupp ( f hj mp ) fy u j m m» f u u E Am u f B fø h v h h b v 1 v v fm u H ff væ m p h Sub b p h mp fø fm f ø Fm Puu Sy V j ø m ø m jcyv 1928 jbu Dm f fj fø jø j N Um h j bu h h b fm p v f ub p p y u u m A ub b fø v FFENSVARKV Kchw j u pp f D vu 5 Nu p m 1819 M j uthb jbus vu p 2171 mmum» fsø p 1 m mm m y j v mf v Fm 4 D fj p u m b bf Sff b jbuv f p) m LAND N S c bu FLK G RØ uv : JHANNES KæNGLEBTN Epj : Pb 3214 Khw 5 Tf Abmp : K 2000 p 1000 p hv S m : 2400 p p hv U f øv : 2800 p 1400 p hv øy m 3000 p 1500 p hv Løp : 50 ø Ap : 32 Ø p mm v p Bu D : p Smby

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no Ån 78. 4-2012 n. 418 mlmsl f fn sl jul! y hy.fnl.n nnnss AAVARE AAVARE - Mlmsl f Isl - sf 3. ms 1920 Ån 76 n.4-2010 n. 410 mlmsl f fn sl V l f sm sm h, l m f øns n R Jul & y IHOL R. 2-2012 Jul!.fnl.n Bssn

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

NORGES MUSEUMSFORBUND - SIGNATURLISTE ajourført 02.06.2015 e.signatur.doc 1190 (851) Mus. sign. Museets navn Fylke _

NORGES MUSEUMSFORBUND - SIGNATURLISTE ajourført 02.06.2015 e.signatur.doc 1190 (851) Mus. sign. Museets navn Fylke _ NORGES MUSEUMSFORBUND - SIGNATURLISTE ajourført 02.06.2015 e.signatur.doc 1190 (851) Mus. sign. Museets navn Fylke A Asker Museum, Valstads samlinger Akershus AAB Ål Bygdearkiv Buskerud AAM Aust-Agder-Museet

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være! TO Trff, llor 1 bøkbgfr 9 pbr r å brf vær! BR U r kr 1 + v Offll u for Brg Rgo orål Brg u r å få fl ulg bøk l å r l Brgrgo, r kp flr go kklr for brf OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

!!! !!! #!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:! Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,)07+0+ 82,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(')123453241411)26)44,-.'7'.8$(9(')123453241411)26)44 :);

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer