OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e"

Transkript

1 Fu A Sø Sf upjh Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v j ff m m f & ubb p Lhmm p h S Mhu b j b mh bfp uv? Av Ax L p m m upj D M u bm j mm æb øm h f Lhm fø h væ m D j v h h m v b u p: b v v bmm vmm «b v H høy v væ 1500 (fmhu) Hv m p h v mm vh u mm bv v v b c (hu fmu) D v u: <: m u vm upj vh b f v h (m bv C) H u C fw b U h p pu b b b ppf m D fm ) f mb m upjm u u pj b f væ v b > m h m f: H p > ; m p Mhu L VART FLK TL GJEN PPFRSKNG hmm b u fø p Sv by hm u v Lhmm h h b mf h b p fø : «D m hv y v m v v m hm u * Hv v h ppf f f mb m y m m h (v v mp f h y vm ) u upj mm m hjmm f Øup hj 1 f? Hpp D mm p hv m p A w m H b m v h v j fu «S Sm b j b m» ff NN y u p j : 41 AA fm N! S f V ø by m f ubb uv v uu føy «f v G P SvfØ u m u upj ff F B p A Sv v m m v Sv : D ffv vmu mm y D b D m m TU f pf Huwz fm p uvmuum j Dø Kb m ff æø by m mb m upjm v h b :!f m m v p øv m v m / u v m hv Dm h væ f b h v bbhf Ch v hmm f jf f h h v fø p by Sv p L f h S D f v h D phy f Nm p pu F fø 1 Nb h m h ycø D p b ff æ h u v ø D bm Ømm bæ f m vu m A S v uj PPp h bhu A Du h v pf W v b f V hm Rmu u Mhu v G h h f Rmu b bu u y hæ Ku hm u v m 11 u bu 1 hj h m jæ m V fy E mm æ A A S 19A1 = b bm p p Mhu u u S v 1 u u pj hv h D Sv Sm L hmm u J 1 15 : m m f v vjøp m uv f f m p m væ b ff f fby hh m ff m : h RETTSSVKERE h u h u m f u hv m D Ch h jm m mj) p bu m h p b øm 103 ø ø SvK A Hvm h Lvmff D ju K Ch Lø m Ju p 30 m m B A E æ mb «F A B A v v m upj f bv h v L» h f NN u p hæ Bv b v f f u pp m Bvv fø b j v b:

2 p øv m u v m hv Dm h væ f b h v f Ch D Sf upjh 2014 Svfø u m u upj ff Hv v h pp f f mb m y m m h (v mp v f h y vm «f) v G hjmm f Øup hj f? D p hv j b 1A NA14: VjMVV m p p 30 D ; «v RPp ( E v fu v Rh W Hu : «Mh h h v fø! b u v f ) M u up p u fmm V m Ty m ubm mm Syv m p 100 m vfuv by bu D B D m pm u væ møp f jøp D f U m ju fu f h v D ø j B f pv h fbb j p fby b b bu v hv Sm øv jf f «vv f vf ø» vp jmfø f ht h v Øm D mfu m mæ b ubb u p v b m m h ffø Hv4 b p p 1945? Sm m Ch m Sp u VS fmubb m mmm B v fujæ by vu b p b m p bjf m m b j D b pp fh f h E) fby vh 125 pm v h v Ø 82 Ty Fmb f m v f u <0 fø f v: pym Emp S BU Nw Y S P$yv jbj m ujv h fø vp bv f m Nw Y u mby m v Ty mm Dm m fm Wbb mb D Ch m yp p & Kpp By h f bu y m p b «Pc f P) (Fm m j hv 1 b) p p K f 1945 hu f u f P Rm Pc f P (Fmb) Nw Y D f 1958!>m 689 m m mu F ( fø f Hvm h v fø b j u væ N vv h fø ffy f mmp NS u vmm h b ffb h mf v pf m væ vp A vv bv f jt j u h væ u h væ uj f mh m Guv f m uf h u v j : K N NSmmm pv mmp f f f b b mmp m v m j ffv ff 10 pv m mp NS h b Ø m mfu hv v h h p ppf h mv m ppf u v f :N pæ wu pbm? *** Rj m v D p f ffppj ø fjø fh v D fh m v m mh Ehv v m h fh u p p mm m pbm LvppjØ h p m fm m pp v D: h $ pp hv v ø æj yv hv 1 ju mu m mm h m : mm vppjø v b m f D v mmu ju b Mvppf D v b m D v pf Khu u fm fø u v H u h m D v m fj Hv v j h v m fj v B f væ F Cfuu mæ 1958 b v fmm v : m b u mby! b? v b: h jt fø p; Pf ø byv vh D pu fv f ju fu v Købh uv D y B v f ff b ø v By R f81 Yu m f F f jmfø H f 1 vby v hæm upj m Dm «jp ff m ) h b p f pp u fm v øv f B u m 1500 j fu 24 yp b M hv øm b ø v D f Ty pu mbæ ; U f f f b b j p u vf jø j m p v m bøm u 1JA Hy væ B Q m N fm u y f p øp jø f v m b 475 b j f bu h v E pf 98 ffy U Hu: h Bvv f bv u ffy h b f m m Ty p ( NS) pv fh h «F L» hv v j m v pøm ppj ø v fu f m upj v m j ffv m m p) v ff f f bvu m f u h m m m m h p hæ Am B A pp m E ffv pf 86 m D v h øv f v u f v b b m æm u v v v m u v v m by v f f v) Ch by ) m v f NN v h v mm «J hø m h m «Kp mmm væ b m b v f Ø v y bj M L» B A E æ mb «F m m ppj ø b fmm p ø f b m Bv b f u m FØ j v : &1 bb V ø by m h b RPKp m u upj mm y v6 UVU 11V hf v v uu P føy fm N! S f Hpp D : v& m ) u upj mm m v y h v u b v f f b j m u j ø mv m Guv Kmmum b ) Ny hv pbyu V hu bp 10

3 Sf upjh 2014 LØ 9 ju 1955 FLK G LAND UAVHENGG UKEAVS Av ø Jh Kb Hm p [h mfuv D f 8 p J f v J pjv D y j m ø p j v b mm mpp fu ø y ujmp f K m p f v Hvm :v um? v p h bb p vmp hv fu S<v Sp h vj mu Tff F f v ff b V h! vu u p Tf Fbu v 100 pv f Hv Fcbu f P b f v m Hjm B fu mm H u h m? pø bu D j hm jf V bu p m m f H Eum Dmm y mfu hv m : 10 ju 75 fø mmu v v! S H u m fm h v m p v m uf fø Bp Høy m m y m høy h h h Rjp V høy fppy f v 10 K F v v fm upj p vj f V D h hø b m p h f u æ f u v p æm u ø hm y m m f v f v Hv uf y m h v m bø v1 m u b j! Hvf v pp :f m H Eum h væ mm f v v fv vu v m m uø f ) vm uf fh H f V pp bh D f p? um v h f f y p p fu vf m v f f fv vv B mp f p D j h h pupp p D m: m m hhj v y pp R p j u h f v D b bu j v D væ ym v m h 73 b y p f! mm mm y v m um Hv y v Dmm Bum ufuh h m u v f f m mu f f v m v ffø pp u «F v j jub m v yb L» Vf m fø y f v fm? møym b b pv v fmmm D Hv m fm u m vb mm m v fh Fb mm møv u m p E j b mm ff V v b Eum æy h 2 ju f FEST K v b m Tm pu y hm hm m m Bh S Hyh m f my Y H ffp D h «1 v» bø uv j føm «Sbvb m b H v h m up h f p v x uv Ab W f b m K u T f mp m m m Bhm Hf j Ehv h Kxu Rch m f B f u b v pp m A Rc h v K uy bu 3 mu p mp v Hvm U u b Bhm p bu? b v p u6m? D mm Nv m j mø E J N Bhmv p f f K j fsv 2000 Fbu LV R D G p fj h j 1 p b H mb Sv h m h bm j b ju ø W Øm b øm h m 5000 T ujø Ø W W mu1 m v f HØy p Ø W u u m m 300 uy ju by «B» h j E M Høy J u m 100 h fy mb p «Kmm M m u Bm C ø bu Ø» uu p S hjm S hv m vmm m ævæ m K fj v b by D j H v h m D v u p v m f RK h v jø f m : by v f pøm f v mm u f Hv p m K D u bpu f j fmf b pøm y v h f G:b J u m FØ u h pp hy}) bh Bjø S Sv? p h Ø ym pp J «B» u b p J v æ h h v m M uv jm 50 f! 3 p mm fm f by f fø 0: 0: v v m v D y mmu j p v v v b ;: p fu : K 7300 Fbu fj m ffu fu m y m m p vju m Hu p m Af K 70 Jæ H f øv b p fy hø Hu by m m! JÆj S : Ku v fb f vc1s; N ø pf Bhm p A f v mpv v p p fj<yh V D b ø K H p m f Lf M Ø v hv h u Wy Kvb h hv v p f pm Læ Lf m? p f hv hj b v fø B M f u j h y v Hj m P m f bp b / E m 1 v H hh vu 8 ;} : 220 m p Sy A f M Kb æ? Lbuby Ahm H v hm 1 b b m m hv y mm ø mv ppj m v A H Nw Y fyv H Ø m m m j pj U h U h jø uy j fuff v h j Th Dh Sfj D u «Kp» b : «TyKu» h m um v uv fuf vp m m Ty f f H D Ø fq fm? A Sffu v m pp m Æ m føb Ku v m fm u b v æ H m v f h f ø fmup m uf W m b H h m m bs f v H hu H v p fø L» f uø y bf ffv vj Wcu b h ucvppjø up j mfø f u m m u mm mp0 / * T «F m H fø h f c B h :f pj; f jp E L h vm f v D uø bf mm m H b f vv p b «L$hf» B Th u f b m F b m p y b fø p m J f hv vm H EuS v: u : ju 1880 LJ h Tmø 10 H v um m p

4 u j v D væ Q ym b y p f h f v D b b v m h 73 mm mm m y v! 1mm Bu m ufuh h m u v f f m mu f f Sf upjh 2014 y v m um Hv v m v ff Ø pp u «F m v Yb L» f m fø y f v fm? møym b bpsv v fmmm D Hv m fm u m vb mm m v fh Fb mm møv f? Hv v v b j ø vj f S f umøv F Bu Ku J 0 f hv p8:p v j jub hm u v høy f mh h Ku Thm v u 8 1; 220 m p Sy m Kb A M V æ? bu!by A hm m j H v u f f JU p m f v fbu mm m b A U mm! uym Hf j L S b mh m Hvf u b v P v h mpu v æ m v h uft b/ G Dm? v F JJL<mm f? m 1 p D m f1 v u v by D mø f P m 1! h fy v JU! v m b u væ f v f vu b RØy m Eum m v m v fm fh v v ø f v fm u mb v fh E j m pm p høy m m VE> Eum v p p fy p mu m f mmm m J F pp mp hv v bu b u f fø fm f uj m h u m pfj p h f m f u bgjø p u m v h f h jf u v f f jø m u h v v FLK LAND f m f! ømm E ø bu1:1 æ! v! pp y KM p v pv p m mh h h h m pp b fm u Dw j jø p f U pp h v M fy h f y D m FLK LAND J Fbu y f hhj Hvm h v f ø mæ? S V AR: 1945 p u p v 1 p p v ffu fupp N u b u Rv ju f v pp Ø Ø m T V V! h m m p p E y m J S h v f fø Gu : f y uup H $u m! Ø vu jv Du b hv hm! ppu m :Ju m u ymø 17 ju! Jh Kb p h h u R; j b ha v H øy w fø h v! h m ::! v: :: S p A j u b m ø E Hvm h 11;; ; f u uy m1 u uum h b m p TYby B? øm ø y B v 1 f fh fh væ! UC: wuuuc øu ; C uv um m H fø 1 h f c B h f p Q juj E L h vm f v D uø bf : f vv p b u fm b pms :v b fø m f hv v p H S Jcb uh v m fm f hy h vv v jub u: 00 fm pf ufø v m bu S f jub! Fø m f umm v pu h fb f m p p hy ff S v j; v m uh hy ff f m v F v p m chp f y u h p Fm F Fbu hv N m Fjf N *** p 1S9 <1J; ppv? UCC J pp m b! v v! væ m y m / hæ U H f f hø hm D mp m m f v DT b Rm h fu P v h mm jø m y : b F>u p V 8yS&hj f vj u h1 bv b y S! Ku ppjø b u Mm f E u A b f f pp m m b j ø f bv Læ 10 mm! høy } J v m Uf H v Fbu y m Am f H b b J hj! ø fm y pp! v m Kv H! /3 bø V u Bu P S L ø m H f 15 øfbu Læ J h hm f æm v fh FRELDBE! D h11 h U F m Gu F 1 U!J! mm v Eum faj A hv ø u h f Tu b AJJJucJJuc by b fufv pfj Ø vh h v v! v væ y æ VY J:; ; pp hv v U mfuf b bu VJW m pp m H h m m mp «F b/s f v HL» fø H v p hu f uø y bf ffv vj Wcu b hvppjø 111< jmfø f m m u mmh b / * <<hf» B ThF b m v: u : H E:S p m J Ju! L j S 1 j T m fmh Læ h p b v m «æ MuL jø hf» pp v R f B m fb m y u y b hm bus6 p D b p Bjøum V h v pp Sy h m f fm u K b vbu D h f E u p G Eum 1904 j øp S v v K f H S E f f m V hjvm h/ : m Dm vføh m f v h h ø b h mm Jø pu høv Th u jøf Wcu b h m hj p u bf h fm b Hm h y fmfø b h J m H 8001 h B H Dm mø m v pp u m m Km S m Du h h m f j øp 8 uu p D mm b h f f bj V m ff K v ym m m f h bø m v H fj;u VSfm 1 Buu: H Ruf y mhy = m = N B u M fjø E f uv S h D y fm N U bu Hv E! Bø Tm hø m m m bup H h vu J> m E v m1 f h m 120 ma m 450 ma U fjø:hjp U mpuj Ø h v u j f E v v m D f uv v jbu b f y bfmm D b hv v m m SpØ f m j; D ;ød uv<dvj > U p Hv E p h u vf hm æ hv h U v bu m h f & m b f! upp : h! USA D E h v v v b m! D høyps p h b hu u hu mø hy p fv

5 mlb: LAD Sf upjh 2014 Sh D b uv ø h jæh u K H D h D jæh PPv j y u jub b Q f : J Q b y v h v j h f h D væ ø fq vu v SQm væ B u v h b bm b j æbv b m v v v bsm ø QSf D v um mfm Q m m y Fø v fh f: vmm m v h Ø mø v m H v m m m mø H v mm F f v f hu fm K m m h HQ M f bu v u f M h H høypu F høy mu bu f m f m h høy j m h m j mu b f f v! M mf v «f jæ v f v f Q uv» ; pu fmm m fjæt/h : h CQ v m QPpmSh p V p j p» m u up mm ppv D b h væ y j h m bfm K H J J jø v ufq h ppv Y v E by U f f K H fqqm bvh f u f øf 70 Kp! K H Fp h h m j Sp m Bhu h ppv Whm Rmu h ø m Qv b ø D v E Tv SQm h v K H m f c E by h f Q pp Kp f j h hm u upu SQm h h v h ø fb v m f ø Q K H Tv pu vh By y m Q PQ v v f v Q bhu mmh 1 ha ufuæh Ub ø fu p p fmfø Emu b u by v 11cu m QPUS mj Tv jq «Bm» Sjø m f fu H b m p p b f fø h bb bu D v fu uy m pv SY MfcU : u D f v ø mm h f v D B u f m m j D h væ m føy B b m mp Øf m p vp v m m T b f høf mm f f m hv ymy m m : møm h fb væ f h m F bæ v mø pv Km T f b øy h u b pm A p m uy f b ø j p u y b j f fm m fbu umm v p h? USA Rb b pp v T fm h fm m USA bø Mv B u L E!! uø puu y j umtb h h f m 16 uu p u p fyvm øy v f Qvj Smv b B h v m m 34 u b fø mm b M Bu m m føy Em v fø Nhu v yp «M v» v j u y S v: Bu Nh m U v æ m Jj ppfø p h mm bæ f T j f Byb m Hø Q j hm v v m mbø S ( 1 914) : v ø y pf f Hh um! j u mm H 70 Fm m j f! D Svj b U Hv by A «m: v Bu Rum Bu; Ab u v h Fm? D Q p v Ah u f y H fm Ab Svj f E f S um v Sy f m uj m h Q S m v30 Gb f m æ Auu E!hw p f Ø Rø K M h b m p y fq m: Mh Juv 1 u b! Ø b Ø 1 f m y uj D f f vj u jv 50V m Kupmæ M mm ; v m y Ry p 7 j b P! j f f mm ø v mfyv HVQf? D h b T h m JS m Ju v K HQ v fq Ø m hj b; f m bv DmQj b u fø p f vøø h v H j y H pu u E u : J b hø h QPP mm hv j v hv h f b Q fm D v v ub by bv y H Syhq f f 17V PvU ( Sv b j ub v mf u EN SM VAR MED jus bf fhøy D j K By Ku CQmp :: A Øv EN PALTELG «L N UT» j u h h pp h jø v u;u h h bø m 10 m f BØ Tm ELGHUNDHVALPER A h BØ Q j v j m væ 3 m m y h h v j p b f b j f j Ø b hv By m hv m m j ø fj B T L D1 Gum pp væ v m! p Tf 602 G m «TØj» Lu ø y ø f 1;hu v f SYKEPLEERSKE m m h h p m øv u m Kh ø p v phj m M<m m c 40 p ( ) ym mu Næ B m «Tv» V Tf u v Svj ; bm m Lm : 130m ø h M u fh hq høv jæh D vøp Fbu Rb f b F hm v b ø h j æ b v Mv m fu b j p h v v f v f SQm fm hq D b mu Vm b u f T; m p m u hy jæh vf fufø j m p j j fj v K j æh v u ; p f fjmp p h m h p v Sv f f f hy H Svm jø Hjp j S U Bu h Svj p høy j fy Nhu b m! B P up væ æ v m v m Mv u h m v D b v u : y Lø 9 j u 1955 m j Nb! ø h u v h j p m GRØNNSAKGARTNER LER v æ Dmm f f m u j Ø m p h f G Ø B Mæ L «V by m fby p v væ fø p u v v væ f Lu m j m f v» j Ø f Ø D V p v h f fb P p : K Ø bu 195 Hv 290 pu f mbj Ku (G]muy b «F v y» u u H S NAPRU D & C KNGSBERG MASK N E R REDSKAPER Tf Smbu m fp h m/ b p ELEKTRMTRER b! Tb m/ pp f 1/4 h 150 1/3 F S Tu h 175 1/2 h 235 Sp 1/4 h E Gmmm f m «F L» by mv u h hybl f v ø 5 h Gmm 3f mh Kj æs Hv j ø p u}> øb f mq T R Kj æ Empø N f N Ab A /S Gmm m P N p 7 f ø :bu T : 18? E PARW Mhu f 25 0 R vm (B) SERVS G SCHERF m ym u p bu f f byum c hv p F p E PARW Mhu f 250 (B)

6 mj ;; ; Tv j «Bm» Sjø m f fu f fø h b Ø 1 f Sf H b m bb buu D v f upjh 2014 p p v fu uy m pv Kupmæ MS Mfcu:: B u m /bv Ry p 7 j b Ø m hj b; f Dmj b u mfyv HVf? D h b f; fø p f vøø u h v H pu v Pv 6m u 150: j y ; : J b f Sv b jub hø b pp j v hv h f b fm D v V ub 11cu m pu Mh bcy bv y v mf u EN SM VAR MED VVVVV V VVV A Mm $ $ w V um mb A!M!h f u b y V bf m u f m E Hppf N b f p S bbu fb Hv b f bp? E u Rbp ø u? S V f jøp v øøy f? NU u mm Rff 1 ppy mm 1;) D by U BU øyb pp y hbby f fm p uj hv D f f hv c PARW Mhu E f A j (B) Pw TANNNNS ETNNG T h m G Jh 5 V L m Vm Tæ MARTN KJELDAAS B 2 Tf T Mm H 2 T f R Gj Um Dmm Tf b f f v v m m fy b v p p m b y E y D» ) R v : A J m u mj h f f pb ff hm m b 1 y D p f b: H b v p ø fb? F j m h b S m u h Gø K H ( «F j «F D vuj HAKN MEYER ET R KS RGAN N p F p Lbv v m b D u p bu ff m f «F L» p p f m m :5 L:5L u bym mm m b ppy m um føb u f u A b m m : Rmp p v Jubum V y p b u pm P 485by p fv b m u 30 y v pm E» 515 v uf bby m h v m f Buh W fj Øp Rhm 585» m b h h f p u j v p u m Hmu Hv mm p By «Vc» Schm Avb m Ø m hmm h bø u b m ø Købh ø f b v v u M h fø u m V L P fu m b m m bv m fm SVERRE JACBSEN m 1 2 ju Bmm A m D væ 81 3 uu uvv 1 mb E H Ebv Km h f m h h : A j b fj 1954 S fj v m B 821 F : 1 10 b V v B y m D V b j pmb mv høy f 1 mb : HANDSKMAKEREN ø 20 pb Nub 1 5 E m b m f m b f ø Mv : Sv S E L f 23 F 1 b23 b h v u v p f f A Nm v j y Num fy DØ Gu R Løvb hj mm p f u v æ m mf MTØNVALD KAFE v y v v T E v b f y mj v væ byup v p Bbu H y ju E V u : P bu jøp b æ h Av b m v bf 20 p mu H Hu Sm S y j v b m p Ø K M Vm Eu ju/ju 55 P Gj m T Bø Lm h y h v L K by K b f fm L m v Hv y h b EmpØ T J D m TRØNDELAGSHELG fpø u H h m m p Kjæ ø Kb ) p Lm M u m v J u v m F Hc b 14 uu b J y b m p Søyfbu fj b j fm m u f ympp Hu : v: m L;Jbum SF S v mu h p :m j f f H D? b < by m j Sm pp f f v E hpp uv D bø v1 øy um j f :; m! hs E mp : F uf b ø m m f A B A mbfb Cv øf R Kj æ K H Æ F Bv N J pp y Sp u b ø j B V A u V f h fhøy G y : S f Bbu fy hø m 140 p Hj Sfj Syh f bf fhøy D j K By Ku Cmp N Ab A/S Gmm m vj us j v J N p 7 f Svj m E PARW Mhu mm : v f 250 m y (B) b pup1j f v f mm ø SERVS G SCHERF T h R vm m f vm E j u : u m y p v hv m) 7w ju/ju J b m D (m pusjj SfØp fø 1955 f m Ky mm u M N Tø S h mm m p v Ym 42 j ju m Læ P D b D h j h h bø Tf pv 2275 A f p u u V p y f v c 45 K v p v m m f EGET KJØLE G DYPFRY NGSANLEGG Kjøp ERLNG KKENHAUG u Thm T! f j Ø bu V bf : Dø vu pp M v m G J f væ (P) Læ m NAMSS D A J L h bu f H CHRSTANSENS EKKERFABRKK Hv 15 KSv! 4270

7 Sf upjh 2014 F LK G LA ND m Lvmf F f 8 p fv ø E fh f v v 1945 hv v v f Ø (hv h m m m p y f j ø ) p uu 1943 Sm uy f ubp m u vf bm Ch 29 b 14 p YS! uø f b vfø f D b f m høy u y 1943 v fby m y y ym p P D Ch fø vp bv f «m bv» v mmu j f f S vj fmp v uø f 1943 p Ty by u fu f h h f y f u m væ m m Lbu Sfbu {um f v D f y f v fj Am fmf bf V u m h 1 hv f p D v pø fv jbu jbu h FøS j m v h ø jbubf! fm øv m umm æ y hy bp b b h D M m1 fpøm æ b f mm v fø m m p p p y Sm b pubum jbu m b uv b y væ u uu v m v Um v v v h uff? Svæ m m bø v fø m fø m jbu v ø fm puj N m b F «ff» u v hf v m j v v m v v b u Jb by u u f b j m b uu v f u h m m p M møh mvj pph jbu v mp f mm ff m p p b p p uv 1 puv M m um f p v u f mm v hv m vu jbu m p f jøp «(w øm by p bø b f u f j bbu fh j v EN GRADVS FRVERRNG p bjf M y D m b mm m um f v u øv jø f F fø v j 1 b p øm fh u mfu væ h v m jøv jbu? f mm j B um y m vu bjfj m m v Suj b f p j m v v h m fj 1 fj æd v h v fm u 11 m m uf M j h v u v f uv T ø by fu yvj f fm um jbu v E f j ft p pp v j h jbuæ h b u f ø f mu mæ F v b v Jbu j D hv m h u mbu u f u m ø f æ j b æ ø m bø j v p m Su1 h m m j bm Uw fm u um Lv by j umm p 1944 m : m u m y p b v j m 1 yp hmmh by p p M m h høyy h ppf f mb h v p b Sj v mø u m F S5 F p h pu «mæ h v D j Ch æ ø m F p D m um» D j fmm j u fu æ h f fø bj hy P æ v f f v? GUNNAR FELDEN G ju Du h p p fm h vpbm h m bø Øf Gf : 1 Ty jf p hv Dm b um j Nu h fum m m y j 1 h f 2 SvjSmv S Kmmu Ch bu mp ø w A jf v mø f j? N h hu JØP p f 700 m fy h Gf m ø Sf pø v v BØ ubuf p fb Ny hæm USA : W b Buc Bu v mm j u j Nw Dh S 1 0 b by j Ku Hu f V b Sv h jppf m SpU v u K M j h v Ch v Hm «Pf ch Tmmm» Fm 4 D «j mmum fø p b bf h Øv SuPp u ø y fm N Um up v p mf jbumj 0: Ehw v SjuH m v ø v u v v «m v» V McChy u v M hu jbuv f fj p m C p u m uu m uy f Ehw H : Tu pp» u v y f v S p ppp! Hup Bu bø f b m 1 f pu :mm bfm uv u p m u u H m uuf m p Kmøy M H v 1v by fm u m N m m hum v 1 Pu H u hø y m m h v b M p Hm uøv v v yv S m jø NRSKE JQRDBRUKSVARJR u m m KKE DYRERE ENN p h b v UTENLANDSKE b m M jbup j v v u m v høy h v uh m v væ D fum æ? y byf P h hmm U K mm: m æ høy vh bybf b m m u m Hv mm f up1 f pu p fj b p f v 08v f uc j um uf høv mm yj H v f Hhfj E æ j p m m m D j Øf v v jbub hu h Øf hv m u ff m m f f h bu v Jp mm h mb m y u h m jø u f vu u v A b Hvm h b? m m b m p U! v høu y m fø by 29 uu Av m m ø B K u b æ y j v Gm Dv u!b 5 Nu Jv Hbbyvhu S b vu p m mm m N M f 100 jubum Fhbv Ky f m f Hæ y bfpp f m pp

8 KKE DYRERE ENN D j Ch æ h pu p h b v UTENLANDSKE b m ø m FpS Dm «mæ hv M jbupj j Sf upjh 2014 v v u m um» D j fmm j u fu v høy h v uh m v æ h f fø bj hy D fum æ væ? p hv Dm b um j y byf P h hjmm K mm m byb f b m vh æ høy Nu h fum m mm f Hv m mm m up f pu m y j h f p fj b p f v 1 vv D v h v øm! D v uv b h N v f h vf f m f vu 22 p V} u 1944 y p høy Ø N mfu p pu hv f m mv bm fh fhv høy Y v m v h m f m by m: m Dm pp v v h bm p jø fjø fø Uj f fjø y h b mu jvfø m J D Ch b h m m m hv v p v u ø N b u ppu v m j h jbupuj yp f m m h væ fø M hy mpuj jø v vu v b Vh mp v J m «mm f» f Ø hv h v b mm b ( SS f Schbuf v ) m Hpf b m fm Sv ff m N B Smbu u j ø j pv ps hv h m m h BLLGE MPRTVARER BLR væ ff D b Ø m v SJELDNERE ETTER HVERT u f pp M v Wby f b m hh ffv p v b v f u f v b H ø v Ph j v j ø m m? m f mmf yv v J m m bø v pp b m pøm m v f hvp vmm hø pp Øf u m p ff hæ D v fø pu pp: mp b v y v b m m b j u fu bv BØR BNDENÆRNGEN hv SQm u v øh Sph Huwz uæ um AVSKAFFES? fmv v j f b bv v m E j bu v hv u h vf p b f mfu h p U D uv v f bæ! D Ch bm fb yv pf mm ubu ff? h u b y fb A f v u v jbuv H pp «v upp : Ty m m SpØm u fb væ p b MD p h Øv mp w upp A ø jf v mø f m væ væ v hv myh m by j pu h h by vhu v v h m m p z Øv M m h m f «møp» yu b «fhj mp» B ff m bfupp y m b z m p «m uby y» y pu! F vp uv u væ v fu Ch f m b m «f hj mp» m ( pp b y D uv v pp Gjø S u T L J h FLK LAND4 SUBSDENE ER KKE GTT AV HENSYN TL JRDBRUKET M ub y f J væ bv p j bu b p m m p hm y b S «F cb : P : p fu? J f ø v m m m ub b v hy j bu m hy v D v 5 m mm v ømm f ø V v m yb hm f h mpf Ch æ b JENS STRØM D um mm E pb 3214 AV 7 JUN b mb m 10 m f u f M : f m pp S jbub v 2() p D b b føy f bø D b V h: T pmø SS Hæ y bfpp <y b m pv j pbv m b M fø bøy v æbø f v m uv h mp p Ky h h m h J p m mh ju30 f f m p h bum fb m u NU y jcyv 30 D 30 ju ju 1956 m 20 m f u 3 0 f N M f 100 j ubum v h m (v) u b Gm Dv D f USA 857 v!m p fmm p y jv h v F h f by bø vu u M Bc hv Kyp b jbu D m Hjmmy p Bø F fø Fy Kj Zv v v b p p D f m u U f v mm u v v pf hv Kj F Sj u hv høyv M S f pu USA FujØfb Gm c f j mm v S mm fj m 1 00 m Lmø v h m fy m y ff h u m u h h fu f f f J h m Hbbyvhu S b Fhbv Jv u fh bfupp ( f hj mp ) fy u j m m» f u u E Am u f B fø h v h h b v 1 v v fm u H ff væ m p h Sub b p h mp fø fm f ø Fm Puu Sy V j ø m ø m jcyv 1928 jbu Dm f fj fø jø j N Um h j bu h h b fm p v f ub p p y u u m A ub b fø v FFENSVARKV Kchw j u pp f D vu 5 Nu p m 1819 M j uthb jbus vu p 2171 mmum» fsø p 1 m mm m y j v mf v Fm 4 D fj p u m b bf Sff b jbuv f p) m LAND N S c bu FLK G RØ uv : JHANNES KæNGLEBTN Epj : Pb 3214 Khw 5 Tf Abmp : K 2000 p 1000 p hv S m : 2400 p p hv U f øv : 2800 p 1400 p hv øy m 3000 p 1500 p hv Løp : 50 ø Ap : 32 Ø p mm v p Bu D : p Smby

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06 TEMANUMMER WIERSHOLM AGENDA INFORMASJON FRA WIERSHOLM - NR. 1/2009 FINANSKRISEN L: F 02 S 03 F pbm 04 F v 06 Om 08 Km 10 Mubj 12 S p 14 Th Bm Gm Bp m f F pm Kp 16 18 19 20 Fv vuø 2009 Høymm 21 22 FINANSKRISEN

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Balansert målstyring: Teori, metode og case

Balansert målstyring: Teori, metode og case Bll G lvvm Nw My f Dfc 1: Lf f u! 2: Th wl w c bu yu lf-m. Th wl wll xpc yu ccmplh mh BEFORE yu fl bu yulf. 3: Yu wll NOT m $40.000 y h u f hh chl. Yu w b vc-p wh c ph ul yu bh. 4: If yu h yu ch uh, w

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING Løb k M Aé Løb é M Lø b Aé Gå S 31 KRISTIABORG Ø F Ek E k DELS T DELS REKIG TREK IG 2 3 Lk kk y yh ho Ho p kk E b k G Hop Am 2 TEGFORKLARIG å o E S bk H Kjø Ek bby G Gokj k p Sykk/-f Gok : UTM32_Ef 89

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer