MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!"

Transkript

1 J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i!

2 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f h ffici ui f h v i iv.c ió v 05 i i v f f ffizi ui fü i i v iv.c 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i å iui f f å p i i vi å i uf ifj ij f vu p i hi. f ffii ui f iø, ø, b, v,,, j, pp, i, å, ji, u, u, i. i f fbu i ø bu i i i ifji, i å h ppiuv. bø i v-i, ui, f f bj vi vø f pph, ipi i å uf v f ppv vå b på. vi ø å ui ibu j i j p å fi å ppv ø i vi, iui bø væ i! iui vi ibj f i v i - bi. 0 uv vi få øf bi, pp j, pu uf, i i b ppvi. i 5 x 5 (+ uf) pii / i 75 x 75 / i 75 x 5 / i 75 x 5 / i 5 x 5 (pi) ø pi* ø bu v i** 5 x 5 (b x h) i.0 i b 5 x 5 (b x h) 7 50 pii (,, & 5)** 75 x 75 (b x h) 7 50 / i 75 x 75 (b x h) 000 / i bf 75 x 5 (b x h) 000 / i høf 5 x 75 (b x h) 000 x / i i i 75 x 75 (b x h) / i 5 x 5 (b x h) 50 pp: f: h: p, f på på,, p iiu i j ifj f ppv, j, ivi, vi, u, u, hppi uiifj, uf. iibuj:. ju 0, f / i, / j / ij. i i j i upu fi ui v ifå i i h vå. åifi: b 05 vi v i ppføi:.... b 05 vi v fi. v: vb 05 ppføi i i u, uu, fii, vi, uiv, hppi, iviø ppv, p jøp i. ijppføi i i. * pi. v. - b 5%. ** ø i ø. pifj f i iui 0: Å Æ. Å Æ. ii fø:. bø bu, å på å. u -fi «-X-_00» fi bå i cb ii i j. (i i vi jø ; bu «-X-_00».) på f «b» f. cb fi h fi vø h «upu viw» (i i - -> «i puci»). j f i v.. v åp i-fi. j v på p, p fi i fi. i fi øi f å p fi få f fi. h «c» (. v.) i «i»-. v åp fi ( i) f vi i v, vi h u v W-fi. i : if..iv.c 500

3 ifj fj 0 hp. pc. c f i. pi. u bu vic. 5 i. f 0 i. f v. fj - 00 v å u J Ø 00 Å v Ø Qu ifi f i v ci w u J f v i: if. if iu 00 f v. h. : b Jb / iø Jb j f f v, u i Ø u i vå fj å u i 0 5 jæ f 0 Å - å i uv J ih X /hu Q åfj u uv i / /hu b /hu u Å- i ih /hu Jøifj fj ii / 5 b. v v. cpi Jbi v j ( ), ( ). i u pi, i v. hbu iw i, wä i v -iø ( ) ( ). iu, ih, v. ch pi -b..h, å hhf v (. ( ). u zu b. pi chuch upu pi - ), ihf u b. Jøifj (jøv ( u ) i u uichbviwpi uå fj u ), i, b. uh xi -. 5 u i, 00, uuhu ci(h (0,5 p 00 ch ) - u 0,5 ) vå (- - i, i - fj fj. ; vip uh jhv ffic - - uh ) ijøv.. hhu üwä h iqu, ffi - u bu bi ch åhu p u öffich pubic, (ivå (0,5 ) - ähf u, hubb ubic f i bj Ä ffic ), ibu, i, uj. i,, hw hu. w uu v. wih uch h iu whi u uwh w i fi i.u. u Whh i ff. i hu. chi h zbäu p Öffich i j 5 - cu. zhäzich - ubic b h iu u vic ø iihh pc p b Q vi - pz å, u i, v vih uä /hpp ii i z, vi chäf å u - & ffhäu& bv iib ip h - u iqu - h p 0 x 0 0 x 0 0 x 5 åifi:.... fbu 0 0 x 0 (pi) ø pi* u 0 x 0 (b x h) u 0 x 0 (b x h) 00 u 0 x 5 (b x h) 00 i u 0 x 0 (b x h) * pi. v. - b 5%. pifj f på i p 0: Å Æ. (å i - bi, - -f.) Å Æ. ii fø:. bø bu, å på å. u -fi «-X_00» fi bå i cb ii i j. (i i vi jø ; bu «-X-_00».) på f «b» f. cb fi h fi vø h «upu viw» (i i - -> «i puci»). j f i v.. v åp i-fi. i : if..iv.c. j. 5 7! iv : J - å u 00 v i fj ih W ii/ (u u. 0 0 www. - u J fj () vi v i: É. +7 v Å-i i b i iibuj: i 0. i i v i v på ifå i i. bi iv bu i v i uiifj hpj v pj, på whp. fc u - Wc Å på: fj Jøifj/ p/p 5 ø. j J bf j. Å i. v åp: :00-7: h: ) øf 0 : 0 W 5 åfj uv ui hu i -v f ib fchf u ij.c i i w i i w uv f i jc u j, p fé, v wh å w p ff v i, ih c vi j - i i fi å å j www. å i u J 0 ui uv Å ih å pi W vå fj. fj / (c i wi) iv b u i i jæ f v hp. c pc u bu f i.. pi vic. 0 i. 5 i.. f f v. u vh i u www. pp Åv JØ vj æ p, ø - : +7 p: 0- () i / f v & iv iv i () () JÆ b u pi () - ø iø civi b i Qui if f i J å v 0 j å f ff h b c if w.c X J X / Å i W u buu/ uub ii h i hp pi ui u up i c 50 () Å () JÆ jø 00 (), Å åjø Ø X & & W X iø iø f Ø & - Å Q W Å Ø i i 0 / iifj v iv uv J J Å 7 p v_u7_0_u.0. Å (p ) hi jåu u, W.. W,. W. j X vi u c vv jøhu biv i øjv iv j vv hi p jv u bu Å v v Å pp ubuv 50 j ø ivå fj jv Æ 50 J J 50 Øv p 50 v W Z 0 J J v ui v Å Wbc ø X 0 0 h ii - 0 i p f u: h 0 5 p. () v j f i. JÆÉ,, J 0 50 Å J ii å Å fj ø Jø fj vå i v iø, p ø, p, i, å, b, ji v, i i u, u, v,, j,.c i å 5 W b ø u -i ø v - v ø ipv j 5 iu ø jø h u ufj bøv ui ø å jø Øu j iv vi pv ø vi b å ih uv v v. b v Jub i i v vå iø ævhi i ø i øø v i uø åh v. i øbø i i ø- å iv v. 5 i ø ø øøh i åø viv i ø bø ø J vi 5 i bø vå øh bøv 5 i ii h fj jøø uø if vå i i jøø ø viø øv jb uv j vå ø ø øv fj Å ii wi w jc Øv v fj Øhuv ø j j Å f Øhuv øv j i uvi jøv øå å u i ibu v jæ f j,, v å ø JÆ j v Ø u h i u p i uå u bu b fé wh w ff i, ih ci hi øb ø-i vi jøhi u Åø p v øiøu jvi v ih b 7 jøhi v jøhi u ø ø Åøfj j i 77 JÆ ifj b b, u iv vi v i å ø ih ø iu v uv b j vv iv v i Åv i fi å å uvå uvå vi øi i jøø u å u ø if, vv uø ø vv å v Jøp fj v v u v ø iø J Jåu uh Ø vhi Jøp uu vi h v i v åhu / 50 v iv. i ih hu v i j åv fj v Jø v v ih ø h i iv b h i u ffj h ivå j b i iv vvå fj j uvå vå øi j u v. v i Ø i ifj JÆ j ø v hi i å uu i ih åiv i v v u øi 7 u øv ip øi Øb 5 ø v uv i h (c J v ihi JÆ i wi) v jv Ø Åø u uu ubbjø ø ø uv v fj /b j Åv J uiv Å Ø v ij i i w ø uvv bi u Wc v j h b fhip p u Jub u wi - i ø vvå w hv viv JÆ fu fi h v v Øv åå ifb vv. v p v w- fu cci u åfj bu jæv jø wii v h iwf hi v i f i v. v jæv hu u u w f h fw uv u jbi bu w f v if. if iu f v puc wh i i ij Øv v jø å v u i: h. ø fjh åi bu p ju ui u w b w v v vihuv 05 ppu pp vi. fc ø væv pp iwchi ppv åi. v v v i v fi v v jw fi pp JÆ u biu fj ø jwf uwi Åhi u ø Å v uu cf f øv, i v i JÆ u ø jhu p f zui ij æhi buh fj ih i v j u iufh p jø b. ihu jøh v u p v jå åf fj. v j JÆ åu iz b v jøh ø Jb/j iv j www ijø vu å Åå hi upup. Jb u 0 vå j hi u iø f v å fjåv æ ij h u u v hi i hu/ 50 iuf vi jå p f i f Øå ø v. i J Øvbø f bu b j jv pp j v åv æ pp v ø i å JÆ u v v u b p j hi i ijv iå b u p ø c bå hi f p pi u u i h JÆ v iju ii b å v i u i u uh i æbø h 07 ijv b JÆ i uu iå uv. i Q v b ø /hu 0 h jå ii v. - JÆ pp f u: 0 p v jv ø h /hu J ø 0 i p ø u Ø u 00 uu Å ø-jæ u Øvb i () 0 ø Wbc hu JÆÉ /hu u 50 jæv, vjø v, v h uv uiv uu i i J v i Å 50 å å b v uv Å u /hu ui uv i v Å hv p j Z J jø Ø u i bø u v hi v - i i pv å jåv bjø up ji u Æ i øv ip u Øv i vh J 0 Å i f 50 i ø v jø J v 5 J jø v u u v v Øø i pvi u ji i ø vh b. v i, u uuhu i, ih, å upu bu. v i v i i 7 v. Jbj ( ). i iu,.h, chuch ui viwpi i, ch - i, uh cpi ( ), u pi, -iø ( ) b. pi, ihf u uichb uv jø JÆ ii ø vå; vip,, b. hbu v -iu ii v X. ijøv. iqu pubic ffic www. jøhu vi v i u v. iw i (u ). pi ( ) hp u öffich Ä i vii -ui. v u xi c b X wä ch, v u zu W. Å bj, iu u. åhu ( u ) v. hhf ( ). pi ivå ø j øu uhp - u i - uh. f i.. w h fi i. Å bø Jøø W iv (p i, fj, 70 v ffic. (jøv) hu u uwh J b ) jv jø Jøifj fj. Ø iø - u 0 bu - ähf jhv jp v u ff. hj - ubic vic uå b (0,5 ) Öffich zhäzich iu j j (h ) fj, uj vi ffi p Ø j v 0,5 ci v _ uv ubic i, hw whi chi Ø h p ø uh, ch u v pc - pz _v iv ø (-) üwä i,uch u Whhi uh f i i Q Å f v fj. hhubi (0,5 ) Q viu æ _u p / - cu b - ub u _0 hubb, uu W vih _ & i 5 (ivå), ibu. - u. bu jv wih w hu. & vi - & bv ø iihh.0 Å () p i zbäu. pp X jøhu u & ffhäu & /. ub W, v ii å iø å, W vv iib - h - u iiuv iø i /hppi () f fj ø f 50 ip uäz, chäf iø - iqu - hp biv,. i v v øjv hi iv b i () / () u vv - pi i i iv JÆ j Å iv vi v pvi j iv JÆ u i i å () j 50 i f & u () jåu b v uu/ iv vj p uub, å - : ø hi +7 p æ : 0- ui Åv uv - Wc! v i u / hi ubø ju. fj fj fj u j h v f u Jfj Jøv hi å uhv jø jø hjø 57 J j vi ø 57 ø v j v É 0 øv b Ø fj u 5 vå J i hvå åø 5 00 fj i j f 55 v j jubb fj i f chf -vib f u. J 7 åp: v :00-7: Æ fj ø å -fbi u f if w fj iiu p fj i v u wi fi jw f uøv, fi jw f zui cf f ih. pp: ø i w Wc w fhip- i v. u wi fi h fu cci f fu w-wii iw. i f h fw i f i w wh i w u puc u w fc ju ui. v øu ø pv j i Åh fj fj h v vv å 7 v å v i p,, iø, ø, b, v,,, j, pp, i, å, ji, iu, u, i i u ø i pi hu: 0 p/p (u) u uhv i p 0 i j- hppivivi f bø vi. iibu i h i ii ui, cui pj h uih i å b. b å fi i vi øpu, uiifj, bu, h, i, u u. u ø u vhi u i. øfj v J upi c j åf ff h b c fj / ii i j vi i i bif! ui u u u øv hii bfj åø 5 7 h: å ui 5 Jøvå jø iv vi hiv v uh v b jø ipv jø hi ø jø ubø 5 u h -i ju j iu ø fj øhi u Øu -j øu J ø i ø jøh i uå vi ibu jø viv v fj bøvå v pv øø i uvv. ivå ø øøh uø b Jub Øv v b ø vå åh ø- i iø ih vv i Å i ævhiv. i åø ø i uø 5 iv. øv vv vå ø v viv 5 i øv iivå øbø ø fj Å if uh jb i bøi vå 5 øå bø bøv j å å v jæ ø v ø jøv i h j v øv v v i vå v Øhuv uv Øhuv jøø jøø hi v ppfj i ø u f jøhib fj 77 j ø jv øb vi øb ju viø jøhiv h u j v jøhi iv ø-i v ø v v i / 7 u i b Åø øi bå (c i wi) Øø j JÆ u Åv (c i wi) v u 000 u b vi fj ifj viv ih Jøp Åøfj bu u Å øi iif ø jv øu iv. jv i u øi jv i Jøph fj ø uvå u ø b uv j v Jø v v uvå jøø ø iv ih iø ø åv JÆ øi uø 70 iu u ø v å i ih i åij v. v ih vvå vvu v hu v i i v å væv vhi h v iv Jåu øv 50 ø JØ vå v uvå hu v i fj øi uui/ ivå åfj u hu å i Åhi i ø v ffj åiv i 7 iv ifj u b v Åø Øv p fjh øv jøhfj vi 5 h i j u jøh hi i JÆ v uvv hi uu u ø JØ v vvå j bu v fjh ubbjø u 05 v u uiv v v ip p v JÆ Øb ih f bi u i ihi uu 70 v ø v u Åv 50 i fj åf fj bu v JÆ jø vp ø/b j ifb i å åå JØ Jub jbijø hi b vihuv u ij v u ijø u viv b jæv hu v buh h v vi å bu vuu Øvbø hv vv jævbu jå i ij åi åiv i hu Øv v - ø jv v uv åu j JÆ v u iwchi 0 i biuu j hi ij j pp pp.v Å ju v ppv j v ppu ø i p iv ø ppv v j ppu J u ø JÆ v Åå i øv v iufp pp pp uu v ijv u æhi i jå v ihu iju h 07 ø p jø cpi jhu u iz ø upupåv v uv pv å 50 Øå u uiv ijv JÆ fj hi v b iufhu p hu/ i v. i j v vå ø i uv jv æ å p uu ø f æ v v u j vjø v bø ji vu v J pv å u Å ø f i jø JÆ u Øvb JÆ i u uhi ø b bhi hi v Ø i 507 ø ø i b uu u jåv. jæv å i bø hi pvi p b æbø båi jøv 50 u hi JÆ jø u i b f iå v å b b h pp 50 v u up ø-jæ vu v 0 i JÆ v Jøø J Å øu v iø - J Ø jåvu v JØ hu vii ø v ui bjø i Ø. ø ip i Å øvi uh å vhi uv ji v øu Øø 70 hi u Å i v ji v u iv hv uv æ i v ii bø v jø f v v j uhi å v i u uv ii v vi j iv u Å vhi f i f i v v fu u jp 50 ø å iv bu jøhu i pvi j JÆ Å v jøiuu ø j JØ v pv Åh ii h i hppi i Jø fj fj ø u Jfj åjø v ø v JØ fj å ø u v fj J -fbi jø v / u 57 i 57 b ø Øv p 50 v ui vi vå jubbhvå 55 v v v v Æ øu ø vå få v øfj 7 h: hii u / ii w v vvå fj 0 hi i v j u i øfj uu ø

4 J 0 J,! i bi p i iui 0 vi h v i ub u. / pi ø (b x h) i i, /-i * 5 x 5 (b x h)! i b, /-i * 5 x 5 (b x h) 7 50 i, /-i * 75 x 75 (b x h) 7 50 i, /-i * 75 x 75 (b x h) 7 50 ø bu i.0 0 J,! i bi p på i p 0 vi h v i ub u. ø (bxh) i u 0 x 0 (bxh) u 0 x 0 (bxh) 00 u 0 x 5 (bxh) 00 i u 0 x 0 (bxh) i, /-i * 75 x 75 (b x h) 7 50 i 5, /-i * 75 x 75 (b x h) 7 50 ii x/ i * 75 x 50 (b x h) /-i 75 x 75 (b x h) 000 /-i bf 75 x 5 (b x h) 000 /-i høf 5 x 75 (b x h) 000 /-i 5 x 5 (b x h) 000 ijppføi (u å f u j) 500 * ø i ø. i v i på fø å: i v fi i ø å bu 05 i ø hjp i ufi v (i: 750,- p. i) : i f bii: pi. v. åi bi å vi h j i i. 50% v pi ff i bi v bii, bøp ff v uiv. ijppføi ff i i hh v bii. bii v i iui ijppføi u. pi fu fi v i ih. «pifj». i b v f puj, ubi v v. i f i if, pi ié, bii i: if..iv.c i: :./-: p: f: -p: p. p i i v p 00 v J bf hv j j bi f ih. ifj på bij på, j p i: : iu:

5 J JØ i f u j i if..iv.c i ø å å i iui fø ifj: v: : f: -p: Wb: v hv ø u ppføi i å: u uu fii vi uiv hppi iviø ppv p ( 00 ): i f h : i f bvh: j i u i f : bb f : : : i f &, vhj, fihu, piv vi iih : uj/b f : uj/b f : bb pp uj/b f : bb pp uj/b f : i v f : : j i jø: j i i: i f u bif v: Åpii: i: i f pi h h: i h f-i : bbi/p: i p f : i bbi f : i:

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

7100 14 dagers-/dagarstabell Trekkgrunnlag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

7100 14 dagers-/dagarstabell Trekkgrunnlag 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 7100 Måneds-/Månadstabell for LØNN 7100 Måneds-/Månadstabell for LØNN (Forts.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 13965 14016 14068 14120 14172 14223 14275 14327 14378 14430 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41000 14482

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Tilgjengelig Offensiv Åpen Frisk Tilgjengelig Offensiv Åpen Frisk. Tilgjengelig Offensiv Åpen Frisk Frisk Tilgjengelig Offensiv Åpen Frisk

Tilgjengelig Offensiv Åpen Frisk Tilgjengelig Offensiv Åpen Frisk. Tilgjengelig Offensiv Åpen Frisk Frisk Tilgjengelig Offensiv Åpen Frisk Frisk Åpen Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Frisk Åpen Frisk Frisk Åpen www.bodo.no LOGO Navn på konferanse 2010 BODØ OSLO Frisk Frisk Åpen Tilgjengelig Tilgjengelig Tilgjengelig Frisk Åpen Frisk

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

www.posse-openits.eu Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet

www.posse-openits.eu Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet Tilrettelegge for åpne spesifikasjoner og standarder i Europa Med fokus på å: Øke oppmerksomhet Kommunisere fordeler og utfordringer Øke kunnskap og kompetanse Se åpne spesifikasjoner i en større sammenheng

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

A,^i Ø. HiT'S FRAMTID, DIALOGKONFERANSE 2 MARS 2009. Oppsummering av gruppearbeid

A,^i Ø. HiT'S FRAMTID, DIALOGKONFERANSE 2 MARS 2009. Oppsummering av gruppearbeid 1 HiT'S FRAMTID, DIALOGKONFERANSE 2 MARS 2009 Oppsummering av gruppearbeid Innhold 1 INNLEDNING 1 2 RESULTATER FRA GRUPPEARBEIDET 2 2.1 Spørsmål 1: Prioriter de tre sterkeste sidene ved dagens HiT 2 2.1.1

Detaljer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer Ivesteigsaalyse og iflasjo Nomiell avkastig og ealavkastig Reell låeete (ealete) Realivesteige og iflasjo Kotatstøm i omielle og faste pise Iflasjo og skatt Omløpsmidle og iflasjo Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole

Detaljer

LEI AV DIETTER OG NYE TRENDER SOM IKKE FUNGERER?

LEI AV DIETTER OG NYE TRENDER SOM IKKE FUNGERER? LEI AV DIETTER OG NYE TRENDER SOM IKKE FUNGERER? EFFEKTIV OG VARIG VEKTREDUKSJON EN EFFEKTIV VEI TIL VARIG VEKTREDUKSJON ØNSKER DU Å GÅ NED I VEKT PÅ EN EFFEKTIV OG MORSOM MÅTE? VEKTREDUKSJON SOM VIRKER!

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

KLIMA- OG ENERGITILTAK I EIDSBERG KOMMUNE

KLIMA- OG ENERGITILTAK I EIDSBERG KOMMUNE KLIMA- OG ENERGITILTAK I EIDSBERG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 31.10.13, sak 89/13 Arbeidet i gruppen Eidsberg kommunestyre nedsatte i 2012 en politisk arbeidsgruppe bestående av Maren Hersleth Holsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk

PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk FOTOGRAFERING - FOTOKUNST - SALG AV PANORAMABILDER MM. PLOTTING - LAMINERING - MONTERING PÅ KAPA PLATE INNRAMMING RETUSJERING MM. PRISLISTE Arkivbilder til redaksjonell bruk FOTOGRAFERING - FOTOKUNST -

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

NARF årsmøte 2012. 14. - 15. juni Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger

NARF årsmøte 2012. 14. - 15. juni Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger NARF åsøte 2012 14. - 15. juni Rdisson Blu Atlntic Hotel Stvnge T e Velkoen til åsøte 2012 Vi skl utvikle oss ot en stekee, e synlig og ttktiv bnsje. NARFs Åsøte 2012 sette ed disse odene søkelyset på

Detaljer

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken.

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken. 6 2 minutter Mandag fredag Fra er 7.00 9.23... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 9.31 9.38 9.43... 5.48 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 9.34 9.41 9.46... 5.53 6.08 6.18 6.28 6.38 6.48 6.58 9.39 9.46 9.51...

Detaljer

OVERORDNET PROSESS FOR LCC-BEREGNINGER I ET STATSBYGG - PROSJEKT.

OVERORDNET PROSESS FOR LCC-BEREGNINGER I ET STATSBYGG - PROSJEKT. OVERORDNET PROSESS FOR LCC-BEREGNINGER I ET STATSBYGG - PROSJEKT. Avklare: PL/PE Ressurs Tid Rammer RP BP PG Oppdrag fra SB Forvaltningskostnader 21 Skatter og avgifter 22 Forsikring 23 Eiendomsledelse

Detaljer

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002

DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS 8. - 10. APRL 2002 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf5554 1050 Fax 55541051 Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse:

Detaljer

Barnehageutdanning. DSB/Beredskap Geir Hollup Miljø Bjørn K Gudevold Landbruk Sverre Saxebøl. Karianne Åsheim. renseanlegg

Barnehageutdanning. DSB/Beredskap Geir Hollup Miljø Bjørn K Gudevold Landbruk Sverre Saxebøl. Karianne Åsheim. renseanlegg Fylkesmannen i Østfold oppdatert 29.01./20.02.2013 AaS 1 Rammeplan for statlig tilsyn og kontroll med kommuner i Østfold og Østfold fylkeskommune 2013 Fylkesmannen, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Direktoratet

Detaljer

PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Tid: Fredag 06.02.2015 kl. 12.45 15.00 (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad) Sted: Trøgstad kommunehus

PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Tid: Fredag 06.02.2015 kl. 12.45 15.00 (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad) Sted: Trøgstad kommunehus PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Tid: Fredag 06.02.2015 kl. 12.45 15.00 (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad) Sted: Trøgstad kommunehus MEDLEMMER Aremark Kommune Geir Aarbu Aremark Kommune Jon Fredrik

Detaljer

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Hvorfor mat er viktig i sammenheng med miljøhensyn i offentlige anskaffelser Frokostseminar 6. oktober 2014 Emil Mohr, seniorrådgiver i Debio Noen myter Rundt halvparten av fôret til norske husdyr er importert

Detaljer

GJOR ET KUPP! Vi tommer lageret og bytter utstilling 10-70% AVSLAG 6.790,- 5.790,- 5.090,- 1.350,- 5.490,- 13.990,- 1.790,- Stol 2.390,- Bord 5.

GJOR ET KUPP! Vi tommer lageret og bytter utstilling 10-70% AVSLAG 6.790,- 5.790,- 5.090,- 1.350,- 5.490,- 13.990,- 1.790,- Stol 2.390,- Bord 5. ALG GJOR ET KUPP! Vi tomme lageet og bytte uttilling 17% AVSLAG 57 5 135 67 54 17 Stol 23 Bod 5 13 Inteiøfoum HJELP OSS Å 2 2 5% 11 tmme lageet og bytte uttilling! Væ ak! Noen podukte ha vi kun en av Offecct

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-21:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011

Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin. Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Vennskap, Samarbeid, Spenning, Adrenalin Tvedestrand og Åmli VGS ønsker velkommen til 58,5 o Nord 1.-2. september 2011 Hei! Er du 10.klasseelev til høsten så kan du bli med på 58,5 grader nord 2011! Du

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer