MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!"

Transkript

1 J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i!

2 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f h ffici ui f h v i iv.c ió v 05 i i v f f ffizi ui fü i i v iv.c 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i å iui f f å p i i vi å i uf ifj ij f vu p i hi. f ffii ui f iø, ø, b, v,,, j, pp, i, å, ji, u, u, i. i f fbu i ø bu i i i ifji, i å h ppiuv. bø i v-i, ui, f f bj vi vø f pph, ipi i å uf v f ppv vå b på. vi ø å ui ibu j i j p å fi å ppv ø i vi, iui bø væ i! iui vi ibj f i v i - bi. 0 uv vi få øf bi, pp j, pu uf, i i b ppvi. i 5 x 5 (+ uf) pii / i 75 x 75 / i 75 x 5 / i 75 x 5 / i 5 x 5 (pi) ø pi* ø bu v i** 5 x 5 (b x h) i.0 i b 5 x 5 (b x h) 7 50 pii (,, & 5)** 75 x 75 (b x h) 7 50 / i 75 x 75 (b x h) 000 / i bf 75 x 5 (b x h) 000 / i høf 5 x 75 (b x h) 000 x / i i i 75 x 75 (b x h) / i 5 x 5 (b x h) 50 pp: f: h: p, f på på,, p iiu i j ifj f ppv, j, ivi, vi, u, u, hppi uiifj, uf. iibuj:. ju 0, f / i, / j / ij. i i j i upu fi ui v ifå i i h vå. åifi: b 05 vi v i ppføi:.... b 05 vi v fi. v: vb 05 ppføi i i u, uu, fii, vi, uiv, hppi, iviø ppv, p jøp i. ijppføi i i. * pi. v. - b 5%. ** ø i ø. pifj f i iui 0: Å Æ. Å Æ. ii fø:. bø bu, å på å. u -fi «-X-_00» fi bå i cb ii i j. (i i vi jø ; bu «-X-_00».) på f «b» f. cb fi h fi vø h «upu viw» (i i - -> «i puci»). j f i v.. v åp i-fi. j v på p, p fi i fi. i fi øi f å p fi få f fi. h «c» (. v.) i «i»-. v åp fi ( i) f vi i v, vi h u v W-fi. i : if..iv.c 500

3 ifj fj 0 hp. pc. c f i. pi. u bu vic. 5 i. f 0 i. f v. fj - 00 v å u J Ø 00 Å v Ø Qu ifi f i v ci w u J f v i: if. if iu 00 f v. h. : b Jb / iø Jb j f f v, u i Ø u i vå fj å u i 0 5 jæ f 0 Å - å i uv J ih X /hu Q åfj u uv i / /hu b /hu u Å- i ih /hu Jøifj fj ii / 5 b. v v. cpi Jbi v j ( ), ( ). i u pi, i v. hbu iw i, wä i v -iø ( ) ( ). iu, ih, v. ch pi -b..h, å hhf v (. ( ). u zu b. pi chuch upu pi - ), ihf u b. Jøifj (jøv ( u ) i u uichbviwpi uå fj u ), i, b. uh xi -. 5 u i, 00, uuhu ci(h (0,5 p 00 ch ) - u 0,5 ) vå (- - i, i - fj fj. ; vip uh jhv ffic - - uh ) ijøv.. hhu üwä h iqu, ffi - u bu bi ch åhu p u öffich pubic, (ivå (0,5 ) - ähf u, hubb ubic f i bj Ä ffic ), ibu, i, uj. i,, hw hu. w uu v. wih uch h iu whi u uwh w i fi i.u. u Whh i ff. i hu. chi h zbäu p Öffich i j 5 - cu. zhäzich - ubic b h iu u vic ø iihh pc p b Q vi - pz å, u i, v vih uä /hpp ii i z, vi chäf å u - & ffhäu& bv iib ip h - u iqu - h p 0 x 0 0 x 0 0 x 5 åifi:.... fbu 0 0 x 0 (pi) ø pi* u 0 x 0 (b x h) u 0 x 0 (b x h) 00 u 0 x 5 (b x h) 00 i u 0 x 0 (b x h) * pi. v. - b 5%. pifj f på i p 0: Å Æ. (å i - bi, - -f.) Å Æ. ii fø:. bø bu, å på å. u -fi «-X_00» fi bå i cb ii i j. (i i vi jø ; bu «-X-_00».) på f «b» f. cb fi h fi vø h «upu viw» (i i - -> «i puci»). j f i v.. v åp i-fi. i : if..iv.c. j. 5 7! iv : J - å u 00 v i fj ih W ii/ (u u. 0 0 www. - u J fj () vi v i: É. +7 v Å-i i b i iibuj: i 0. i i v i v på ifå i i. bi iv bu i v i uiifj hpj v pj, på whp. fc u - Wc Å på: fj Jøifj/ p/p 5 ø. j J bf j. Å i. v åp: :00-7: h: ) øf 0 : 0 W 5 åfj uv ui hu i -v f ib fchf u ij.c i i w i i w uv f i jc u j, p fé, v wh å w p ff v i, ih c vi j - i i fi å å j www. å i u J 0 ui uv Å ih å pi W vå fj. fj / (c i wi) iv b u i i jæ f v hp. c pc u bu f i.. pi vic. 0 i. 5 i.. f f v. u vh i u www. pp Åv JØ vj æ p, ø - : +7 p: 0- () i / f v & iv iv i () () JÆ b u pi () - ø iø civi b i Qui if f i J å v 0 j å f ff h b c if w.c X J X / Å i W u buu/ uub ii h i hp pi ui u up i c 50 () Å () JÆ jø 00 (), Å åjø Ø X & & W X iø iø f Ø & - Å Q W Å Ø i i 0 / iifj v iv uv J J Å 7 p v_u7_0_u.0. Å (p ) hi jåu u, W.. W,. W. j X vi u c vv jøhu biv i øjv iv j vv hi p jv u bu Å v v Å pp ubuv 50 j ø ivå fj jv Æ 50 J J 50 Øv p 50 v W Z 0 J J v ui v Å Wbc ø X 0 0 h ii - 0 i p f u: h 0 5 p. () v j f i. JÆÉ,, J 0 50 Å J ii å Å fj ø Jø fj vå i v iø, p ø, p, i, å, b, ji v, i i u, u, v,, j,.c i å 5 W b ø u -i ø v - v ø ipv j 5 iu ø jø h u ufj bøv ui ø å jø Øu j iv vi pv ø vi b å ih uv v v. b v Jub i i v vå iø ævhi i ø i øø v i uø åh v. i øbø i i ø- å iv v. 5 i ø ø øøh i åø viv i ø bø ø J vi 5 i bø vå øh bøv 5 i ii h fj jøø uø if vå i i jøø ø viø øv jb uv j vå ø ø øv fj Å ii wi w jc Øv v fj Øhuv ø j j Å f Øhuv øv j i uvi jøv øå å u i ibu v jæ f j,, v å ø JÆ j v Ø u h i u p i uå u bu b fé wh w ff i, ih ci hi øb ø-i vi jøhi u Åø p v øiøu jvi v ih b 7 jøhi v jøhi u ø ø Åøfj j i 77 JÆ ifj b b, u iv vi v i å ø ih ø iu v uv b j vv iv v i Åv i fi å å uvå uvå vi øi i jøø u å u ø if, vv uø ø vv å v Jøp fj v v u v ø iø J Jåu uh Ø vhi Jøp uu vi h v i v åhu / 50 v iv. i ih hu v i j åv fj v Jø v v ih ø h i iv b h i u ffj h ivå j b i iv vvå fj j uvå vå øi j u v. v i Ø i ifj JÆ j ø v hi i å uu i ih åiv i v v u øi 7 u øv ip øi Øb 5 ø v uv i h (c J v ihi JÆ i wi) v jv Ø Åø u uu ubbjø ø ø uv v fj /b j Åv J uiv Å Ø v ij i i w ø uvv bi u Wc v j h b fhip p u Jub u wi - i ø vvå w hv viv JÆ fu fi h v v Øv åå ifb vv. v p v w- fu cci u åfj bu jæv jø wii v h iwf hi v i f i v. v jæv hu u u w f h fw uv u jbi bu w f v if. if iu f v puc wh i i ij Øv v jø å v u i: h. ø fjh åi bu p ju ui u w b w v v vihuv 05 ppu pp vi. fc ø væv pp iwchi ppv åi. v v v i v fi v v jw fi pp JÆ u biu fj ø jwf uwi Åhi u ø Å v uu cf f øv, i v i JÆ u ø jhu p f zui ij æhi buh fj ih i v j u iufh p jø b. ihu jøh v u p v jå åf fj. v j JÆ åu iz b v jøh ø Jb/j iv j www ijø vu å Åå hi upup. Jb u 0 vå j hi u iø f v å fjåv æ ij h u u v hi i hu/ 50 iuf vi jå p f i f Øå ø v. i J Øvbø f bu b j jv pp j v åv æ pp v ø i å JÆ u v v u b p j hi i ijv iå b u p ø c bå hi f p pi u u i h JÆ v iju ii b å v i u i u uh i æbø h 07 ijv b JÆ i uu iå uv. i Q v b ø /hu 0 h jå ii v. - JÆ pp f u: 0 p v jv ø h /hu J ø 0 i p ø u Ø u 00 uu Å ø-jæ u Øvb i () 0 ø Wbc hu JÆÉ /hu u 50 jæv, vjø v, v h uv uiv uu i i J v i Å 50 å å b v uv Å u /hu ui uv i v Å hv p j Z J jø Ø u i bø u v hi v - i i pv å jåv bjø up ji u Æ i øv ip u Øv i vh J 0 Å i f 50 i ø v jø J v 5 J jø v u u v v Øø i pvi u ji i ø vh b. v i, u uuhu i, ih, å upu bu. v i v i i 7 v. Jbj ( ). i iu,.h, chuch ui viwpi i, ch - i, uh cpi ( ), u pi, -iø ( ) b. pi, ihf u uichb uv jø JÆ ii ø vå; vip,, b. hbu v -iu ii v X. ijøv. iqu pubic ffic www. jøhu vi v i u v. iw i (u ). pi ( ) hp u öffich Ä i vii -ui. v u xi c b X wä ch, v u zu W. Å bj, iu u. åhu ( u ) v. hhf ( ). pi ivå ø j øu uhp - u i - uh. f i.. w h fi i. Å bø Jøø W iv (p i, fj, 70 v ffic. (jøv) hu u uwh J b ) jv jø Jøifj fj. Ø iø - u 0 bu - ähf jhv jp v u ff. hj - ubic vic uå b (0,5 ) Öffich zhäzich iu j j (h ) fj, uj vi ffi p Ø j v 0,5 ci v _ uv ubic i, hw whi chi Ø h p ø uh, ch u v pc - pz _v iv ø (-) üwä i,uch u Whhi uh f i i Q Å f v fj. hhubi (0,5 ) Q viu æ _u p / - cu b - ub u _0 hubb, uu W vih _ & i 5 (ivå), ibu. - u. bu jv wih w hu. & vi - & bv ø iihh.0 Å () p i zbäu. pp X jøhu u & ffhäu & /. ub W, v ii å iø å, W vv iib - h - u iiuv iø i /hppi () f fj ø f 50 ip uäz, chäf iø - iqu - hp biv,. i v v øjv hi iv b i () / () u vv - pi i i iv JÆ j Å iv vi v pvi j iv JÆ u i i å () j 50 i f & u () jåu b v uu/ iv vj p uub, å - : ø hi +7 p æ : 0- ui Åv uv - Wc! v i u / hi ubø ju. fj fj fj u j h v f u Jfj Jøv hi å uhv jø jø hjø 57 J j vi ø 57 ø v j v É 0 øv b Ø fj u 5 vå J i hvå åø 5 00 fj i j f 55 v j jubb fj i f chf -vib f u. J 7 åp: v :00-7: Æ fj ø å -fbi u f if w fj iiu p fj i v u wi fi jw f uøv, fi jw f zui cf f ih. pp: ø i w Wc w fhip- i v. u wi fi h fu cci f fu w-wii iw. i f h fw i f i w wh i w u puc u w fc ju ui. v øu ø pv j i Åh fj fj h v vv å 7 v å v i p,, iø, ø, b, v,,, j, pp, i, å, ji, iu, u, i i u ø i pi hu: 0 p/p (u) u uhv i p 0 i j- hppivivi f bø vi. iibu i h i ii ui, cui pj h uih i å b. b å fi i vi øpu, uiifj, bu, h, i, u u. u ø u vhi u i. øfj v J upi c j åf ff h b c fj / ii i j vi i i bif! ui u u u øv hii bfj åø 5 7 h: å ui 5 Jøvå jø iv vi hiv v uh v b jø ipv jø hi ø jø ubø 5 u h -i ju j iu ø fj øhi u Øu -j øu J ø i ø jøh i uå vi ibu jø viv v fj bøvå v pv øø i uvv. ivå ø øøh uø b Jub Øv v b ø vå åh ø- i iø ih vv i Å i ævhiv. i åø ø i uø 5 iv. øv vv vå ø v viv 5 i øv iivå øbø ø fj Å if uh jb i bøi vå 5 øå bø bøv j å å v jæ ø v ø jøv i h j v øv v v i vå v Øhuv uv Øhuv jøø jøø hi v ppfj i ø u f jøhib fj 77 j ø jv øb vi øb ju viø jøhiv h u j v jøhi iv ø-i v ø v v i / 7 u i b Åø øi bå (c i wi) Øø j JÆ u Åv (c i wi) v u 000 u b vi fj ifj viv ih Jøp Åøfj bu u Å øi iif ø jv øu iv. jv i u øi jv i Jøph fj ø uvå u ø b uv j v Jø v v uvå jøø ø iv ih iø ø åv JÆ øi uø 70 iu u ø v å i ih i åij v. v ih vvå vvu v hu v i i v å væv vhi h v iv Jåu øv 50 ø JØ vå v uvå hu v i fj øi uui/ ivå åfj u hu å i Åhi i ø v ffj åiv i 7 iv ifj u b v Åø Øv p fjh øv jøhfj vi 5 h i j u jøh hi i JÆ v uvv hi uu u ø JØ v vvå j bu v fjh ubbjø u 05 v u uiv v v ip p v JÆ Øb ih f bi u i ihi uu 70 v ø v u Åv 50 i fj åf fj bu v JÆ jø vp ø/b j ifb i å åå JØ Jub jbijø hi b vihuv u ij v u ijø u viv b jæv hu v buh h v vi å bu vuu Øvbø hv vv jævbu jå i ij åi åiv i hu Øv v - ø jv v uv åu j JÆ v u iwchi 0 i biuu j hi ij j pp pp.v Å ju v ppv j v ppu ø i p iv ø ppv v j ppu J u ø JÆ v Åå i øv v iufp pp pp uu v ijv u æhi i jå v ihu iju h 07 ø p jø cpi jhu u iz ø upupåv v uv pv å 50 Øå u uiv ijv JÆ fj hi v b iufhu p hu/ i v. i j v vå ø i uv jv æ å p uu ø f æ v v u j vjø v bø ji vu v J pv å u Å ø f i jø JÆ u Øvb JÆ i u uhi ø b bhi hi v Ø i 507 ø ø i b uu u jåv. jæv å i bø hi pvi p b æbø båi jøv 50 u hi JÆ jø u i b f iå v å b b h pp 50 v u up ø-jæ vu v 0 i JÆ v Jøø J Å øu v iø - J Ø jåvu v JØ hu vii ø v ui bjø i Ø. ø ip i Å øvi uh å vhi uv ji v øu Øø 70 hi u Å i v ji v u iv hv uv æ i v ii bø v jø f v v j uhi å v i u uv ii v vi j iv u Å vhi f i f i v v fu u jp 50 ø å iv bu jøhu i pvi j JÆ Å v jøiuu ø j JØ v pv Åh ii h i hppi i Jø fj fj ø u Jfj åjø v ø v JØ fj å ø u v fj J -fbi jø v / u 57 i 57 b ø Øv p 50 v ui vi vå jubbhvå 55 v v v v Æ øu ø vå få v øfj 7 h: hii u / ii w v vvå fj 0 hi i v j u i øfj uu ø

4 J 0 J,! i bi p i iui 0 vi h v i ub u. / pi ø (b x h) i i, /-i * 5 x 5 (b x h)! i b, /-i * 5 x 5 (b x h) 7 50 i, /-i * 75 x 75 (b x h) 7 50 i, /-i * 75 x 75 (b x h) 7 50 ø bu i.0 0 J,! i bi p på i p 0 vi h v i ub u. ø (bxh) i u 0 x 0 (bxh) u 0 x 0 (bxh) 00 u 0 x 5 (bxh) 00 i u 0 x 0 (bxh) i, /-i * 75 x 75 (b x h) 7 50 i 5, /-i * 75 x 75 (b x h) 7 50 ii x/ i * 75 x 50 (b x h) /-i 75 x 75 (b x h) 000 /-i bf 75 x 5 (b x h) 000 /-i høf 5 x 75 (b x h) 000 /-i 5 x 5 (b x h) 000 ijppføi (u å f u j) 500 * ø i ø. i v i på fø å: i v fi i ø å bu 05 i ø hjp i ufi v (i: 750,- p. i) : i f bii: pi. v. åi bi å vi h j i i. 50% v pi ff i bi v bii, bøp ff v uiv. ijppføi ff i i hh v bii. bii v i iui ijppføi u. pi fu fi v i ih. «pifj». i b v f puj, ubi v v. i f i if, pi ié, bii i: if..iv.c i: :./-: p: f: -p: p. p i i v p 00 v J bf hv j j bi f ih. ifj på bij på, j p i: : iu:

5 J JØ i f u j i if..iv.c i ø å å i iui fø ifj: v: : f: -p: Wb: v hv ø u ppføi i å: u uu fii vi uiv hppi iviø ppv p ( 00 ): i f h : i f bvh: j i u i f : bb f : : : i f &, vhj, fihu, piv vi iih : uj/b f : uj/b f : bb pp uj/b f : bb pp uj/b f : i v f : : j i jø: j i i: i f u bif v: Åpii: i: i f pi h h: i h f-i : bbi/p: i p f : i bbi f : i:

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G

M O R E N E VEI E N 31 F O R P R O S J E K T VVA- AN L E G G j -- M I J - M I : : Mi : i: --cx ij -- Ui ø/ j i j f - øi iji ij ij j ø i 5-5 + 8 + 8 www :\ \ i \-\-f-\\--cx I H M M I I 5 I H 5 J M 5 IUJ 5 UI 6-6 - 6 i - 6 -i fi 5 8 6 I iji ø M I - - 5 5 UI 5 I I

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET etter forurensningsloven for boring av brønn 7224/2-1, Kvalross PL 611 ØND O I I VIO fi f i ø /-, P If Ii... Oåi.... fi j f ø.... ijøi i j..... ø..... yi f.... N å..... i yå..... jøf..... i y..... æi if å å f...... i f... iii... P i i jø.... ø i...., - øjii..... æjii.....

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2 D:.. I IDI IJ I I I DJ I I I bi i f I i i i I D D I. D...... I - I D I J...... I - I I DI I J..... Ø YI.... D...... D D Ø I J D D..... D Y...... I D Y........... Å, YI D, I Ø YD...... Ø I D I...........

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06 TEMANUMMER WIERSHOLM AGENDA INFORMASJON FRA WIERSHOLM - NR. 1/2009 FINANSKRISEN L: F 02 S 03 F pbm 04 F v 06 Om 08 Km 10 Mubj 12 S p 14 Th Bm Gm Bp m f F pm Kp 16 18 19 20 Fv vuø 2009 Høymm 21 22 FINANSKRISEN

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning il Ihlfl Ili... 1 il ihl... 2 S... 2 Ihlfl... 2 Ili b f j () b... 3 iié... 3 P/j j... 3 M... 4 Si l... 6 Øi bi i fil... 7 Oii iij... 9 Hlil... 9 Vl il fil:... 10 Vl 1: Sjli bibil... 11 Vl 2: O l f føi...

Detaljer

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v : ohrunzn vragv,rhnt hbpk,tz rnuk cuy 'Ubh r«us C J oh h Th n t v oh eh S M v k f k UK t oh r«un±z n v r G g v, rh n t C h n m g r e n h bh r v Ub C r k y r p cu 'v N v. rẗ C r J t oh J«us e 'r p g h b

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 6880/ f f æ Å f f f WÅ Ø Ø Å ØY f W ff f j () f f j æ f f j W f f W j f j (jf æ ) f W æ j f f f j j f f f j f ff f W f W f Ø @f wwwf f W "xff "? f W f f W j H j f f j ()) j f f f j j j f j f f ( ) f j f ff f

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

På reise i terrorens tid:

På reise i terrorens tid: NY SERIE FRA SENTER FOR TEKNOLOGI, INNOVASJON OG KULTUR (TIK) 3 Håndtering av terrorisme har blitt en stor utfordring i dagens samfunn. Dette notatet gir en oversikt over sikkerhetstiltak i transportsektoren,

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 3

Kommunestyrets vedtak 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak 3 Del 1 Økonomiske rammebetingelser Rådmannens kommentarer til budsjettet 11 Økonomiske rammer og forutsetninger i handlingsplanen 14 Del 2 Plan- og styringssystem

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ ppaiv Hlla i Bå appttyp øka 2--2 HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ ppa: 35 ppaav: Hlla lat kut : Filav: -ap--35 vij at 2--2 Utabit av Li tøv Ktllt av u hu Uå kjt av Li tøv Bkivl øka

Detaljer

Odda Bergen FINK Friluftsliv. tne. Q67 Y42 Langevåg Y11 Q61 Y63. Sandeid P62 Y43 Y64 P33. Vindafjord. Suldal Vikedal Y36. Sand Ropeid Y40 Y37 Y38

Odda Bergen FINK Friluftsliv. tne. Q67 Y42 Langevåg Y11 Q61 Y63. Sandeid P62 Y43 Y64 P33. Vindafjord. Suldal Vikedal Y36. Sand Ropeid Y40 Y37 Y38 O B FINK Filufliv Q64 Q66 Vlvå hm Q33 Q2 Ub Y Q63 Q6 P6 Y10 Q6 l E B Y13 Q3 Almjuv l Q1 Q7 Y11 Q61 Y63 Øå Y14 Y Fj Y64 P33 W40 W2 W41 Kåø U61 Føvik W3 R41 R3 R44 R4 Kkjø R8 U36 No-lj U39 W16 W19 R43 R39

Detaljer

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. NY GIV - 1. Samling 2012/2013 Astrid Bondø

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. NY GIV - 1. Samling 2012/2013 Astrid Bondø Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk NY GIV - 1. Samling 2012/2013 Astrid Bondø Statistikk Eksamensoppgaver Eksempler på oppgaver Statistikkspill Sannsynlighet Eksamensoppgaver Baller i boksen Kombinatorikk

Detaljer

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad

Flotte og moderne kontorlokaler med innovative. tekniske lб0л3sninger til leie i Fredrikstad Д1Х3A f 25 2 C 2 2 БЙ1f fбл3 BREEAM jбл3y E A Pj G j U p Sp F W A f БК2 214 F БЛ3 F A y W Pp h pp. y БК2 p Д1Х3 y M R БЛ3y F F Sp p B S Д1Х3 ±A БК3 y. ± D. PБЛ3 W A jбл3 h h h БК2. L f p h. D БЛ3 c y,

Detaljer

KoNtortiPset tilbudsavis som gjelder til 31. desember 2013

KoNtortiPset tilbudsavis som gjelder til 31. desember 2013 KNiP ibuvi m gj i 31. mb 2013 ju 105 gm m iig jug! 6. Minj Tffif A bgi uff in-j g Biy-j. 112661 jug! Kjø 5. C Cy b f 4! C Cy 5 f 4! F Høyvii m væ g i gn. G vf g g hvih gi n i gjngiv v fg. F bu i iv. CO

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk

Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk NY GIV - 1. Samling 2011/2012 Astrid Bondø 11-Oct-11 Statistikk Eksamensoppgaver Eksempler på oppgaver Statistikkspill Sannsynlighet Eksamensoppgaver Baller i

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

IO 74/ november 1974

IO 74/ november 1974 IO 74/49 6. november 1974 ESTIMERING V TOTLER MED EN T0-TRINNS UTVLGSPLN DER DE PRIMÆRE UTVLGSOMRÅDER TREKKES MED ULIK SNNSYNLIGHET I FØRSTE TRINN av Petter Laake Side 1. Generelt om Byråets nye utvalgsplan

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO

LAN DSKAP OG SI KTLI NJER TULLINKVARTALET DATO LAN DSKAP OG SI KTLI NJER FOTOMONTASJER TULLINKVARTALET AV PLANSKISSEFORSLAG DATO 1. BYEN 1 Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.0 eksisterende situasjon 1 -a f/ ru- Fjernvirkning fra St.Hanshaugen, alt.1

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

1 :,, { 5 " 1 - { ({ - 2, ( ) 1, 3, ( ) , ( 6{11, ). : - (-,,,,,,, - ).,, ( -, ),.. 2 ( 10!) ( )., - (,, -, ) -, (,,.., ). ( 2. 2!

1 :,, { 5  1 - { ({ - 2, ( ) 1, 3, ( ) , ( 6{11, ). : - (-,,,,,,, - ).,, ( -, ),.. 2 ( 10!) ( )., - (,, -, ) -, (,,.., ). ( 2. 2! 74.200.58 88... 2001 /....:, 2002. 208.:.. - (,,,,,, ).,,,,, -,. 74.200.58. (),.. (),.. (-... (),.. (),.. (), ),. (),.. (),.. (),. ( ),.. (),.... (),.. (),.. (). (ISSEP). -,.,,.,. http://www.mccme.ru/olympiads/turlom/

Detaljer