Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør"

Transkript

1 Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L u l. L TA D p v O på i f i K v L p i i OLS v l K b væ li l IG b T li l AV S l u ui. ib i B fu få. H h l i i, Ny,, i l. D li. B f l i. B f p Bl i p. væ på by L h T p u på å Oå Rø piv D ll v. Gu li bvi bj v v ø i l h l Sc v! ip i i Øy i v å i v u. ø hå lvli æ lå y hv u h i h Uh f.. H i væ fly u p, l y i Ø l b R y i b if h ø ø fø. U v Olv K h b. S. W. uu i u plii l på væ ip i, D iv D å hjø l,vki. Ei h, li l øy på i y li p l D u b i N iol ll Pl, v øibli, i i i l ll,, -, P. O å liif l i ø b i H fi p l liv. - l. Læ ufø - O.G. li l lvli i,.rbøhu, f f v bi j j lv b æ l v K I i R. ll li u T iv, - v i li, i i f p O i., -f, -vi få f i LO ff i vi i bl v b u. bj i, J. v fø f. D åfø lv i i v b hv i lbu Bå -, - fj. Ol bl p b h D fi hi v pi u ø f fyvl i h. b l, F j l i på Søl, b y i fl. F l. f i u på ipi. D l l, i D L Bl lø f. K l i l Ny v l Ny llb b i v u lu bj 1, i h j. j i. M i Bu ly å b b jø øi på, å v ulu h l, v i 191 yv Løch b bu på, v æ i ø. v l f p l : I. ål ll i v u -fu læ å føl l L. l ll v på -fu p pliii u f l p. i h j i pllii xlu f å b i i å! f på, 4 i il v h pli i i. H bl h b Væ i v S E u h S, j v l u v. T l i iv i j f j. i. Fi KEN å lu li vi f f h ciflii 4v v v. I i STYR j i æ- p p ålb fi Ny f j i, i f 4.15 f il h. D il på u i, å bl uli. F l fb f 0 i j- l v -Pliifui lø, bi i i Nil l i 5 ll li 5 ff i fy Å p ø p u bl l v h p ø P Kpåii il på få i i u xlu b M lv l b i åvi v i, pli u if T b å v S ll. i få p h v ll y KR Kiv lii i å. iæ I v hv i v å væ NR 01, LØSSALG j150.- p f., i Pip i i jl v. H Plii l f, u bllø lå h i p h lii h pp hl. vi i ilplii ågilü by i il v i ll li h f p i l b v p j ø p i h l li i b D D i F j i. æb il i vil i pplæi j lii, i jæ j l u pø j i fu fu F u p l i v v p l pliii b v få i u i, li v i b i li. l p l S v v u v h l li i by p i R l bl lii l u l i. i P F å v på. f i M i i h p li p p i æ ih D ø. M ull b å 25 v K vl læ. å p li i li h f. D 1200 på u 2 v f i 1 h 9.i _192 få fl 1920 å u ø f li, Tj i f PFJ_ uf i f f i f, øff, lv i. læ v æ. ø f Fi å i liij p if. i i l S P p u j v ø fl fl b v D b, iib u bl v f 26. D i v pl lii 6 i å lii f fæ l l p i f u p lø p T i u vl : fi li vå. h 1 i hu li u i bl å 2 c y? 2: l ll, l f y y hv Pli, u i M iil, æ b v l æ i h : å b V f æ :W h lv u i. F 12 p V 3 ø vi y v il N, lv øll p ø. v L H Rv øll,. D i h i l y, Lø, Ri,. L. plii p øi lb i.o v v v F æ y ø v b. l c h å b, i lii J v il p i lii Sl p h bli j i A. P b ly ll b å i _1 N j i 1920 b ihæ bj F.B. i i hu h. PFJ_ æhv. Plii i h pli påp f, i pli, i lø i h li p å D ø æ h Sp ifø vb f l iøy. Nuv. D l h bø 1000 øll lv i y - J, h b i i pi l pli b bli fi i. p f i l lø y v æ D j ø. 1 i p 14.2 pli bu ø., hv f il 21.1 iv l b, p 3, 6 bfl. 1500, b bl v ø å B f lø llæ f våb i f li 9 l i bu f y p f f by 191 fh i i å å våb,, 1910 b bl, hll li. F l ib li c 8 5 y b i i -1 b li v v 14, H p. v å i v li p li ø bl p p p bu lø vå i b i i u j il l få - I Sv b, få ø vc i b lbu i, lv, å jø øv My bæ v plii. T 18 F i. u f vc lø 0 L å lv 0 j 7, f v 1 l jø bli. R pl y b pp j 0 l fø b i T å u 170 å i f b v O li f 1f9 11. N fbu f i pp p i v l i 9 u! 1 v y ø h f 910 lli p å f P l p li livi hv lø l- 1 væ 7 l N h li i f bli blvil , i 910, bl b 9 ø, vil 10 1 lilli u 1 9.i p u v å v i p. b, f S.09J_1910_ i 2 u u. L j.1 b v fj 21 PF l På i h lå å lii My 1 Au l N jlli u 1 i T l v p f E 8 ø. f h f bl ibj i bf å l, li. lv ll p iu å ø uif h bl ø høyl lø Ef f ll u h lø l i l j ø Fl ii, l il v b l Ki bl 46 i uif i 1815 i p 18 u j fø 1. u æ, D 4 il 3 ff b l ppl l. b i ø lu v bæ v. I f 8 f 7 fi u i 18 i. lii f p b u l 6 v5if, uif b 1919 v0_1919.i uc1910 ff u Nuvæ, l i i v b TA D 91. OLS h 18 T IG K i h vu i lii P! ø å Ij l ET INT i f Svi HØR ø T i Tøf f T øll øy yvåb f i M u v bø å l F il b l u hu Plii N i å u u i i l p fll i pl lii h p, A. D hu ihu h pli u. li li ih på løv pli f ip h h I ill i, l. AV S u h i Pli N i å f i å f f y i øi lii i u, p h u c.ju i Ef p ll æ, iv ll li p vå D i uffæ j liv, iføl TA D ll. D li. E hv li l u y OLS i b h Kjø T IG K h b y å h AV S lv li l, l, Ij p l lii h A E. i Jø y u i p b j i f j y H h p u D u, l å. j pp li U li v i f.. ih, ill b v Jø pli u. ihu ch u ih væ Plii h li l ø H p if l. i b pi l ih l h l l i i l i D, h p i i uy lii l f fæhu i ø h i j i p hu h ll li u. li hu - i v p l l i i i i i h li y p p i u h i p. h f i u T,, ii l E h, blhu il E l v ) il lbil p Ty i.. pic å p u ll li p viib h ii B -- p.ig chæf v pliih i D fæ l p b v uil( l ff liv. E uf u D cy, h D æ. å u v å lill,fhv 2pliuih uil jø i hu c f v.. Til vv l v å h Tvyiblø 1 y yli bil øy l å H h ILER F j h. å li l il l B i p y u O b OM.. A Æ h i i v i vbl i, f p EN. Pliilvp vl LJø u ll plii f lbil bå AUT v F uil 96 u p R v låhb plii lu ITE j H li i -- p bø å H f ll i y 8 KOM l b å i ll v 1 liib v h v i I 0 u l, pi v.. y i. i O-30, ål v h hø f htuh liiv Jø b h h f i i BIL. T å y i R l p O P l øl u b ji NSP b i, ii h pliij pjlipi i, llv, æ, if TRA p y, U pø l D l f D, i fvi fø. D iv fl i lii pp. i j ii å jl j få v ip ff p P u. h u h i p i. p h p h vilvi ll.,, lip p B- f i h. D liibl. l i, l Sl l å.. Hu byibyj v D u liif u i P Ty pli l ich li pli D i i pifü væ. il p y A h ø h ll u N liplipi j fu j iv TA D l A f p bl Db yly v li i i. vv OLS h væ i i Kvæ j lii lb c l b T IG K iill- i i Ki å ø. Nå p AV S hv ui l hl i v å h ib pli lø ll ivb jøbk l : l li få i y i b f. h l v l l, 2 i I v h i 91 Æ,v. H K vi P v p il hi u. Dli liibbl iæ. ju 1 j v f på lii. D i v u y pø pål Hil fu p 1 h i væ væ viv hi i b bl 89 by i å 5v0æ N P u bli plii f by ås pp f li bu.iø1i 920 ii l f i h i j å 1 li i h b u p u j v p i A f A.D u h bli, pli p hu lip i 15. u f u li vil på å li å bu l f, li pi l jø. H j D E ø K i i li æ v v B l æ b FLIN. l å vu b ip i b p ivå il u il b i pli b 5 liifu l h b i l å. V h ih Sp illvæ i p i i i u hup. l bl 1920 lv v f p vi å p pli ili. i v æ, v. h j f å c i. p. F 28 h pli v i å l vi illi i å å bli b 22 jl æli u, h vi f il liif p, h h bø i å. uh, ll i fp - D iy u i æ å p p å li p h l i,70 h p A 1 li y ll p A. v b 1 p v b i i? S p. h l h å p øi h ll li f h - O f i 2. H. I. Sæ. Aø å, j V, p fi li, li ulj å.. Nå h. vi i p fj. S i ly i 1,75 u v, ih i å på v l å p ø f.hu b iv l l f i å f. i l l æ i h i, v v å is i y.. i 3. G l l fly iå D i i b f S i lij lu u æ by li æ lu uy på f lii. il,. D. K å j i j b li v f bl hi i p li f i p 1446 p æ - li, l l u lii l pp v f l v. å i v v fu ii v ib fi u, b f - v hj lpul h f, fi p p u f y i f h li, i li l f lb l i b i i p i u, æ p æ il v v i u h p i h b bl i v u fvhj j M2R4 yl.sli. v j fj. Hv p lii R ul Lø b l. 4. G u l 1199 j, 24T u. Vi pli v : i u u åv i jø p R. i bu ipu h u få l i i byhuf iu by LINKE lil å 0 il l bpulil hil i 5. A ø. fib ll l vsyv i Fui f ø jbb Ff li 263vil bså i pliii j b M vil u f 3 Nø ll. if p 1 b lø A p p 2. 1 f å u., S y i 1 æ fø i 6 u i I 1v9i 6 u y ilav v 0 p 86 bl v f lii plu 15 i h. A h.h bi å 3 å - bli i fø 1. jui 1 fp vi vi p j bl h i piv bi. l u.bm Sæ li fjø v chæ 1 l p 70p 8 5 i lø. U L p, u bi. lbu b 00 li 9.i lv 0. - p i, fø v Kii pliib, 9 vil1910 llb y27 i. p l å p. F u 0 910_191 i 200 p å u p p h.s il p p u l l L hv h i i H li i P1F2J_1. y h f lø f h p å få i 0 fø j v i u v v å y æ, M v y 8 l 1 b 92 fi 12 h 1 Pi vb i l æ PF_01.i f h2u p 3 f i æli v pli H u. 0 p. v å pli i i lii ifh li h fll pp f Ku lø ø vlø uli 191 vi u h h uy læ ip i U UF) å li 1200 f5 i i fu v h 2. l lji p, lpu il i il ii b b u V i Sc på jbil bl il i y p b u Bil u.. U p h. lvi p 0 u p O-1. D i p h j, h i, h v uy vli D l v p lvi i Fj h, uy lvi il l p ub ih. v h h øi hb jø c v u h f å ff i. O, i i v b b væ l b i i? fi i pp! ull i j b i i l p li i v v il i N å Tø f p i p P ip

2 2 ARNE MEINAR T il fy pi il ø F 100 å i v fy illivl i fløp il Plii Fllfbu b i å h i l ffiibl. D v b f å pi h if i ffii f plii i N. Ei å i å h i bl f å å u if il ll l, ij i f å by ii il ij. Pliibl h i 100 å v væ vii bå i i ij, å f å på. Ei ffiibl vii bå f i ii øbyi. D h v uli ijf f bl, få lø i H i 2000 v b i vill i ø fij bl få ij. Då f lø v i vill h i fiå ø, i i bly ij i bl ull ul øpl v l i Fpfbu. Nå jl uvili v fbl løv i H vii vvl iil v f. Pliifu h h i væ piiv uvili i i å. Ei li, j h jbb fu på uvili, i h på å l i bl v l v ll i plii, å v ll vå bip pilvø. D h i lu. Li y Pliifu h i væ pl fbl. Pliifu h få fli pi, ij i ilbli få l. Ei f i fbl å jup i i fl pblilli v i i bli p b y «bv på». Ei fbl Pliifu å h i bl ll i fff ffiiplii ff. D å vii i å uf på hl vil «yv u pp». Pliifu h v fli høv y v il å på p j b. E vil y høv il å GRATULERA POLITIFORUM MED SINE FØRSTE 100 ÅR, ll ij ll å h bi il i yi fbl. Sæl vil ø Ol Mi Mv f i væ vii jbb f å løf Pliifu il væ pu i. Ei fbl ll i f plii iilplii b å l. Lu il i 100 å. A Jh Ei å hil i ilp bl i høv il i i lv ij øf fi il i ijl fbl. N vi i i pl. D v jølv å øf i høv il Pliifu, bl ll i på uåv ppiuåv i iul. Så l h i v Pliifu v væ l på l il på å l i Pliifu i ijll ppiuåv. PF_02_03.i

3 INNHOLD INDEX i i i i i i i i i i Ny bl «N Pliibl» N Pliifbu y h i i y ø 11. cb 1909 blu å ui bl u v «N Pliibl» Oppøi v M plii Mi 12 plii i ppøi v M i Tl, fl v lvli. Nå b b uy il plii. Plii p y Plii Gu p 10 v 12 yl. Fy Kiii pliifuiæ fi vill f h i Plii vvi «jh på» i Al h b f å l i p f ubyi v Al-v. Sih il Ti pliiøi v. OL v plii b pøv l!

4 O f l u pliifuiæ, i, ii, fybø øvi v plii fuiæ. U 2 hv å Pi p. vl fuvi Bill v ll l pl i pij i Kiii ju 1910 A. 1 Ny bl N Pliibl N Pliifbu y h i i yø 11. cb 1909 blu å ui bl u v N Pliibl, ø i Kiii 30. jui h ul f å bi f bl i. D lii N Pliifbu i 1906, ul ll illu fi i f ø lih v bl, p lø pl y bi f, uli u. Nå fli bl. Bl v iv b i fi. Sli i bvl u på yi y REDAKTØR Pliibj T. L, ivi, ll ul v Uibvi 27, Kiii, ø v fi h f N Pliibl N Pliibl. il v. Pliiæ, hvæ u p! Fl h ll lv y bi il bl, - bl Sivl, B, pliibj El, Sv, pliibj Rvl L N. Røb, vil lv i ilæ f iilu i Kiii, by f plii il i K., 1-bj Wl, H, vbl F. Bl bl Tb Nbø, K.i,.fl. Ovbl Bilu h y bi vil fl y ui bi il bl. Bl il fl læ i l, i j li pliifujæ. FORENINGER I NORSK POLITIFORBUND: Kiii Pliifujæ Fi, K. Pliibj. Fbu, K.. Pliiv. Fi, B Pliifuiæ Fi, Jlb & Lvi A Pliif. Fi, Vfl Pliifuiæ fi, K. Pliif. Fi, D Pliif. Fi, Thj Pliif. Fi, Spb Pliif. Fi, Bb A Pliif. Fi, Alu Pliifi, H Kljhvæ Pliif. Fi, Kiiu Pliifi, Fihl Pliif. Fi, Fi Pliif. Fi, Kb & O Pliif. Fi, Al Pliifi, Sv Pliif. Fi, A Pliibj Fi, B Pliibj Fi, Tø Pliifuiæ Fi, Bø pliifuiæ fi, Sv Pliibj Fi Rju pliifuiæ fi. M uyi på Gøl Tpvli, i v Gøl pliii, h 1446 uyi i 1910, v li. D, hlli hv, væ i ivi. Vi h i på vli. Avli bå v jø il hv i b piv v Gøl pliii. Til i ih h 4 h, 2 uyiv (1 h- hv) f uyi v p il hv pliihjælp øvi. D væ il ilb, ll, pløb, hi v bu p li. V f il p v il. Avli h å ilu v il p v p f. l i bø ll ff, 1 væv il p v h ll ø. SIGNALBOKS N plii bi v pvli, lå h il f æ b (ilb). E øvi fl fl, il h ll l på b (2, 3 ll 4 ). 30 u f il jø v u v vhll f iu på. Slbø ll ubl bli hui p p i v, jø f iu.

5 Ij å i i ull h j. U uyi il il bli v lj u lv uyi. Hih å øi hl ill. Tpvli h ihl væ h l ili u. Fv Fv y u u viii f v pliij f å h ib yv ll fby ll p l v bø ll ff. D yi v hu ii. P, b f v, lipp v fø j il u f ll. Kvæv y u il p v y ll å h ll væ. D h iili vi væiv h ibu v, v plii pi h f væ y il bl væiv lv vill l. Fp h b li p h l bl 5 p p. Sii 1910 bl li f vli. I l bl f 1446 uyi, ih 1199 p f u på ll bul, 24 f vl fæ i piv hu, 31 fby f ji, 95 il 32 li. M fv bl f 1263 uyi p 2770 p. Kvæv h 28 uyi. PRAKTISKE. V æ pi il p v y. Bill vi v u hvl il bli b. V i v Gøl pliii y u på il f ilb. Niv il vili pliibj D hl i å iu vi bø få vi i i piv pliij, å bvi u il. D fl plii h v il il N Pliibl. AV STIG KOLSTAD Spøål vili plii vl u i i å væ ul h, iv i A.D il N Pliibl. H vili plii u bli på pi-ivå u vii bbl på å ppå liilli. - O pi å vi il å pulj? Sv å bli blu i, iv h. Mlplii Siu L.S. vi i pliiiiuj b il å jbb fby i lbi. Sæli i fby fål føv l fll æli. L.S. liv å pp vili pliiiiuj pli øvi plii å høy løi i vi villi il å jbb fupøål ppl, lih, uifi.. Iiv uj i vi il fl f. Lil l plii i Sv, Kii, Kiii, D B u h by æ vi. Lø y å v fø øy å væ li li. M i bl f B u lø f vi i vil væ li. M h li fø piå, i åi j. M h fø jj i plii i å å lå h jbb. D l vil i jl f vi, lipp piå. Kbl fu byy uilb li li pliifuiæ få løøi h b f 1. ju Du j bl j l vli pli vili pliifuiæ vil bli, påp h. - D h vi vi i h j iy il plii, ily h u i byi v i ll i, l lø. yv vi I 1912 ll l pliivi yv. L fø fø Mhil Ru Hi, fø 1. jui 1866 p Nøø. Hu blv v Kii plii 1. juli 1910 fi il pliibj lø på 1200 p 120 i læjøl. D vi i plii Kii Mivi, Sv, Eli Thilu, Kiii, Guhil Ol, Kiii ( h 3- u v bll), Elibh Spilb, D, Sii H, B Hilu Nhu, B. - Vi li u. Abi i. V li ll bi. M vivi, h hjulp hi, i fl vi l jø bi b, i vi il N Pliibl.

6 Plii ivu AV STIG KOLSTAD T p, ibl pliiæ, bl ivu på Ny i B v Oc Uhu. LØNN. Lø i N Pliifbu b vbl bu fvi. Til v l v løp. Lø å ø! AV STIG KOLSTAD Løifhl v Kiii Plii il li. D ih lø å pp. Nå u h 1200 å i lø ii fø u, pi i, f li, Kiii Pliif. Fi. Du i jæ li u. Du bfl i li læ, u f bl v l p illi æi, u i huu fæi v li f hl, u h yli fi føl h bbi øi p i. F hv, fvæ illi, i plii il N Pliibl. i hl l Oå fl i l iøy lø, i ælh f bl, hv lø lv. Nuvæ løi f bl pøv bylø på 1200 lillæ 3, 6 9 j. Ef 10 å, pøv ib, p lø v Kbllø b på vcfhl i, ui f vc li. F å f il vbl jø bi p j. O å u pp vc, få u lø v 1600, f yli j Ti, l i hli h pp 1700 f 18 j, li i f p v bl blilli bli livilli! På lø i Thj i uu 1910, hv løpøål bl iu, bl flå å fj vbl-l hll ø ll pliibj. Ei v. Fl løfhøyl lvi bfl v plii i Kiii, ulø å ø. D plii y u f hvi v på på hjø v Olv Ky v Schø i bl l ivu. I fi pliifl øy på fly jl liv. O i i Ny i f iv. Kbl å øiblili ip i i på. D bl lvli b, bl Ny Søl bl påfø i v il l lvli. Væ i u v bl Ny, fi hv v ii v bu på llb. D u i uli f. Fil, bhl ll på, å i b bl Ny liv. Kivi bl ib il hvi hv h. H v påvi v ui. D il plii pp å væ yi, plippfyll fi fujæ. Miføy øll bø vu yvåb D bø vu å ifø vlv i plii, fl pliijæ. Rvlv bæ l i bl løf f øll, vi å væ åli våp å il på by. D øll 12 2 c y. Hv å plii væp i p fby? Spø i F.B. i N Pliibl. O h i v lv: - J, vb i h ihæ ci l æpi l øll. D h h plii h bli p ø. D bli pi l f åli, påp h. Bb pliifi h bhl plii yvåb il f i i bø ifø yvåb, fi bfl fbuy plii li vi bli b by å. - I Svi bu plii bl, bu fø, iv Lui Mylbu il vå bl. H hll i f f å bæ vlv, plii bli å fi fb. Rvlv å få i, u f pl y lø. F øvi j vil væ å vi. Nå fø bli j plii b våp, vil p v jø, Mylbu.

7 Pliihu ul å i N AV STIG KOLSTAD D plii h h vi uc pliihu, A plii h ff pliihu. FLINKE. Hu hpp v hi. Nå væ ul å vu å bu hu å i plii. D il l chæfhu i Spb jøp v plii f 50 p. Di hu. Ef i i ip pålili hhu. D ll hu å f f lill. D livli pp f f løv liyli. E uffæ æ uy i øi p l hu j, iv c.ju, pliii H Jø, Kjøbhv, iføl vå ll i Pliiv. D iføl Jø j i El h by hu i j, blhu ppp fby, i hu i plii li f. Ty h hl hl fil pliihu, li Dbpich, yi ll fæhu pich c l vå blhu. Æ v å h ff pliihu il Eup il by Hilhi i Tyl, hv. Gl v plii. I 1896 l h u 12 pliihu (chæf) il j f å l pliibl. Hu v, i p æ, u høl- lu, på å jø plii pp på i v vli f pliifl p. A plii, å f Ullvl yhu V A i il Sv, h få il i, f billi f plii Fü. Hu jb f Kjøbhv j h pliibj B. Pp i p Plii i Thj h li f y uifhu l v hjl. Hu bl fø i bu 24 pil M pp vil bå pliiæ ll by vi bli vi. Uifhu p uifpl, læli ypi ihl bhli hvbæi, h f by plii. D vi iili æ bl h f pp ål v h i, å hu bl jå f å. Hu vi å fu, v h i-pp u u væ fj. Syli vil f fuiæ i fø få fj, f i li. Avi Fli v bl uvilli il i buj pfiu h p. Avi Ni v u pp h fl v hu vil i plii f i p. PONGPONG. Pliivbl Gu Sypi Hu, Eb pliij, Kiii, uif lu pp.

8 Flå fll pliiuif På Lø il N Pliifbu i Thj i 8 11 Auu 1910, bl l f fl uif f hl N. Sp bl h fø il l h fjlli uif. UNIFORMER. Pliilu l vb v. D fø uif v ø jl ø ppl, i 1815 bl il fv. I i 1824 il 31. ju 1846 v plii fi f ff bæ uif, u f u v bæ bl. Nuvæ uif bl b i Ef Kiii-plii i 1867 i by bl bl vbl p l v i pliij i bu l uif u flå li luj, p fvii. Myih i y fuiæ u bæ uif by ø, i bl bv pliibj. M by h å ifø li i Kiii. Ny pliilv D vil æy i f v håb il ll l pliij. D l f Pliilvi v Sæy vil li i løp v llæ fi. Nå lvi bi fi, vil vili ihl v byi f plii u fuiæ ul vil bli v ul byi, å u å u f. KOMITEEN. Pliilvi æy il l plii. F v Siv O. Sij, fø M.S. Sø, æ Hl Th, pliibj Rvl L, v H Su, ul Wll l O. Sv f Li. KVINDELIG POLITIFUNKTIONÆR. I hhl il byy blui v 28. cb. F. vil vili fuiæ bli æ v D plii. Avløi f il 1300 li. Aøi bil vif v, ibl læ, ffi i i 15. fbu fø il plii, h hv æ pplyi vil bli l. D plii 20. ju O. Au. A

9 STYRKEN. T pliip ll i, i 1911, i h. F v J. Ol, J. Oli, R. Røhu, O.G. H, P. Ol, K. Ei, D. W. Nil. F plii Sxlu pliiipø Løch. I N T E T H Ø R T F i hv Kiii Pliifuiæ Fi il plii f å få på pij v pliij på Gülø, i Pipvi i Rhu, u i hø f plii. Fl bl lv il pliiipø lv h ull æ på. Tøff i Tø Tø Pliifi if, u øff fhl. Plii Sxlu i pil l f j vil i, u vj il livl vl h. M plii i by h livl b f å ffi. Tji å øff, fi få v å f på: I h 4v i på, 4 i v. Ålø å huåif 550, plii bv i by lå. D i p i i pji i plii få i pplæi ll ul. Mli bli på 25 ø. T i l p l i i b j p v Lø V i Mll h l 26 ø. Hy h iil 1: pliibj Jh. Flby, Lø V, 2: lbj A. Sl, Ri, 3: Wl f D. Pliibj bi v. Lø 1000 p fi hu ly v v v.

10 S Pliil i ful 11.cb 1909 UNDERSØKELSE. H uø pliillv p ål pp. Pliil u i ful. D 10. ju 1920 ø ll 24 v. El ø, v i pl il. D v li il v. Fl v lv v pliil få ful lø f i piv u, hv. Ku h å y lv jøl lv il fføll f fl u v u Ml lji I ll lv h l å ilj h v ll j i hv. D blv i ll h ø f p u i fuiæbli il ffl f vi bl il il ipij. Oå p v S byi bli bu ivi f ili li f lv. D pp pbl ilæli læill: Fl v læbø på ul p ufåli f fl læ. F læ f ufi ilæl bu læill li bli fåli f plii. S læ v l v Fy H i ffi 6 i uli vbl Rvl L, pliiipø Kvlu i pplæ 4 i uli, vlæ Schibby i 6 i uli, pliiipø Ei i lvlæ, - ufvli 6 i uli 1 bj Wl H i iifici- illæ 5 i uli. I iv f vil å bli l væ på pbvi, ipi fl v j hvp v fivy. bi Sipi Hlb l uvi i ilæ 4 i uli. Hu vil bli i uvii i ici, fjlli iiviull ilbøilih h ffl, pbvi ilæl v ill bivh væ il hjlp f læ (yi). D b Hlb l læ lv å b h fvøvl 1 i uli, iuø v Kiii ul pliil, pliibj Hl, l h yi fjlli øvl 1 i uli. Slll. D b v 1 lvæl, 1 lævæl 1 væl. Elv i il N Pliibl l v pæv fli. All v l f å l på u, v i. M j iv u vih f i fhl il pu. D ulivi, R blv hll i by på.

11 B fø ubil AV STIG KOLSTAD I i il Kiii, h hvi i B å ff bil, il ipi- plvih fi p-ubil. I ill h plii ff cyl, l i på 1 i i. Ipi- puljbil u hv i i 5 fi il 1, l b 2 fu chuffø. Bil il l f plii pulji. B plii h pp ubilp, ll 6 fulæi. Puljbil Sci Vbi il (jøp i 1917). I pi bl på ubil, iføl plii Gu. Bil by il p v, fp. U ubii ufø bil c 30 u p. D bil by il ipi- plvih i by y ø, A Svi, h O-1. D u l 9 fi il 1. D uy hj fj, by v plvli, h iilv. Mcyl by il plvih i Fjlvi li,, i lih ubil, uy p il ll v jøøi hih. PS: I ill h 1 i ff uchb v l v, h 6 b ii. O f hv plii ull il b væ bv, å ufyli fhl vi å i fi i? AUTOMOBILER. Til v p- plbil, i i ipi- plbil il høy cyl i B. TRANSPORTBIL. O-300 ll å ubå. Aubil æ i pøi, i h i. All pp! Fjå løp, hv pliifuiæ v ll pp i illi, h i full ulli. D å ih lii å i p, b ul: Løi bl hv il f bl plu b yiill. F b 13 å i, i 1912, v lø 1100! Nu h å få uli fi (UF) i 1919 fi 8-i bi fi hv ø- hlli. D b ili, y jl fi hl fi. Tøf å 1920 il bli øf, li i få å. Vi pliiæ h å jp h f li bø i å i, li h å. Kiå å, h å j iflyl på vå bi, plii å il uu pulj j. Vi pliiæ h å bip p, biy h å bi p. Pi h å y, å h å pliiæ bu l: Sy i jæp ll å ilu. Pliibjjøl 15. ju 1920 by u v bll i Kiii. Bil f u i bi v pl : 1. Al ll å. 2. Høi i 1,70, jl u 1,75 i pbyi æli. 3. G lup. Sæli f hif lu fi. Aø b ul fæ. 4. G hlb, fi f lfil, by. 5. A h uj væli v vpli i lij. 6. A f l vl. Ku v 3 i hvil i lv lø 150 p. D lø ø f fø il 200 p. Uvii i. Kbl vløi 1 j 3900.

12 Pliiiu F v li. v 6. fbu 1920 h b i i u f Juip il ll l pliiæ. Iu h i l 137 pf, hv f fjlli l v plii bi bl jæ fæ, jø l. D bl fl, ill v il j bå i uf j. Iu h i v ul bifl, ill pøål v i l v bl l f. Nå p å ill å fi il jæ, væ u il jæ f løvil f. Kllhjælp I Svi D h fbu i pi f hjlp ll i ihj l. D vil bi f llil bi ll plii ii i fjlli l. Ili bvæ llhjælp. Kll i y ø. Kiii h l i 4000, Lvi 150, Huu 210, D 180 f pb Ayh på Lillø i 50. Dåli lø L h é plii bl i v Juip, li bj i Vø. All pliiæ bl v u. I iilli lø f illi, f S løié, h h få lill 300. D i lø f u illi. I ill vi yiill lill, livl i. D ø u Juip l f bfi uli v li u pliijæ løi. Fi fi Pliibl B. Sø i øvi å h fi pliifi f u pliijæ i Kiii. E ll f Kjøbhv bø fi lå, h, vil i plii å bi jø bi f pliill l. H bl bj bø l å bli i å i ijpøål. I h bl, vbl, bj plplii fi i Kiii. N y b l E l i øfl bl l lbj øvih v f, å li l f Lbj Bl. D l u i Kiii 1 li. Bl ui v Lbj Lfi. Ij l Bå bj, -fullæi, -i, -i, -, -, -vi, - ul. D i få f v lu, i lbj il Lbj Bl. E lål, ij j v yv l ålbl i iv f å bu l på. Ij fi iæ, fi hv i jl v bu på bj i i u ivi u, i bj il bl. - Slå l i Fll! L i Fll bø lå, Fll-bj i h y u i løp v å j. Fl l h lu il, i i øi bpl. M fl iøå i Lbj Bl. Oå byfl, få l vi il l, i. Hy i Øy Rø h p låi v piv lii. Svi fi D fl fylfi i Lbj Lfi h v i i lv bj i l jbb h i-fu l. M bj v S l i Buu å lu h i-fu l, p f fi. H h få il v fi. Milø pulji D pulji i Kiii ilø. D å j u på bl få vi u-i pulj i. U pulji l h bv i vi jæv p by vi i på u i. D j ilø, fi i ilfll vil hi bl i phl h lv h bu. O h bli ll v ipi-bj, i fu på i u, bli j pp. D væ i væ v ll i h h å v. Gu å bl i h håipli bvi på h h bvæ i lvli æ! D væ b ø p, i vii. Sø fø f f ll h, ufø ffiv bi. Læ i ll uli hii i vi f j uføl, y ø i bi. T vøi v f lbuu. O læ i ulu v på bl å æ ly å ipic!

13 S y p AV STIG KOLSTAD I fy f ffi f h, h plii Gu p 10 v 12 yl i Kiii Pliifuiæ fi. E bul, å p på ffi yifih, N Pliifbu, ii plii vjøl på. Vi få håp ilfll v vilålih i fvil øp, ø i N Pliibl, pliibj O. S. Ciulæ Gu fi ffi i vup ciulæ u i fbil hvi. D v fi plii ppv p biih, ppf ll il vå f l ppf pi i byfli. T bl v Rhu pliii bl bv v ll Fi, fif, l i u lbi på i. D Fi pu hv ull by, v bl v f vbj. D v v bu f ciulæ bl u il l. AVSKJEDIGET. 8 v 10 p v plii Gu i Kiii. B f.v.: Øvby, T. Hu, Ub, H. Dhl, L. Buu. F f v: K. Nu, I. Fi (f) Vby. H l Ol v l vi plii plii Gu ll v bl ø hl. All bl v i Yli fføli i u 20 f Bl Gu bu h j il ø l 200 f uøl. Ml v y i i lø i ypi. Ml v v bl vji v Gu, væ å il Gu i il ø. Gu ø f øvi i i fhø v fli, ø O. S il. Hll i v! iip Gu iv v iip i h yih. M h h i ø i p. E ø i yil på Gøl pliii, hv 200 ø, luj v ilblli v vjil. Ml i fi vil h u fhl il iflih i uij plii, bhl i yø /ll lø. Ny f Th Hu i fi y f 1924 bl Shl v y ppf ll l il jø il. I i p ui h Gu p 9 iui, i v Puvl, l il Juip på v v vji. Til i y. D vji h få ælp i fi, v å h å pili u, 3. pb. F bli b v Kiii bvæ u i ll y illi. RAADHUSGATEN. T bl f Rhu pliii hjlp iby på i bl p v f i fuiæfi. Nu få f p. NOTIS. Så å i. D i i v bl bl l il plii.

14 Hjbæplii få juli AV STIG KOLSTAD Spliibj, l u f å v ulvli hjbæi, h i væ vl jæ på byl. Nå i pp. Ef bi i p h få ili juli. F N Pliibl l vi i li i å ffli hli juli l v f å b jv f få li bø. Slvfølli ulvli å jul pp plii, bli i lli li bø å jul pp plii å jul pp. D vi fø h : E plii å h pj juli v f i lø. D bli pp b vi få Fbuplii, h væ iu i cliij. Pliibj h væ i ul v Juip, blv bævifbu (lv ui) bl ifø i I uiv il Fylæ iv Juip i phø, vifø i piv pliiii. D v il ll uhl ubæi, pliifl jbb ll v ui, å jjø i pliiii. Fylæ å på pliiy il ll. Bj h i væ vl. I Rø-vi Dv h bj bl bv på Ty, blv pplå fi hilipl på vl i u. PS: Sil i l 5 pliibj, v l f yvi v pi å h u v bl ppå bu i j, hl. D vi lå Pliibl fii lij i v. D å v f i f i illi. L i j u l f i! LANGE VAKTER. Kbl v Vl pliii i l v i jul. Julj v øff f bj vbl v S, Vl Rlø pliii. I l jbb 111 i v 10 i jul. Hil ppø i p. 1 jul h v 24 i 5 jul v v på 19 i. D v å 2 yå. Tll l f i lv! D vl Glæli jul y ly hå i vå ø. Tj bu væ å æ pp il lili bii uli! F Kiii il Ol Si fi u v N Pliibl u i b 1924, bl uivl i, pii f øvi l vø bl fly f Kiii il Ol. S føl hv b p il bl hf il Ol, f øvi fjlli ili. Kiii i, N hv h hf Ol. Aivi ji Pliibj i Riø ø å i v. D j, hv bj l 10 f vlu 4, hv æ llu hv v på fjlli bil, bø. Bj p vil l vl, l u hv bj il hv i på u v uip bi. Fl å u på v f 10 fi il 1, pphl i vu på hu. Sull bli pløp, vluj ll li, l bvæ v u væ plii il i plii. V hjli bljvi bø lå i i v hf! Ujl vi Ol plii Gu h pp vi, fyliu pliifuli c. ju A. Ch. B il l på v v. Slv plvli h lu pll ppl v vi. Hvil jp h u p il iilj i Ol? pø Ti T. Dbl y p på plii b bli li li. Tli Juip å b ppl, i hl i y ull væ pli iv f PM Gu. Ml hjlp(il) Plii h i pil il å hå y, bu, iy, huvill ll il p i fl v l by. N iv, å i å væ pbl i l. Plii h j pli il å v æ l uli, plii å å jø, å i vil. M hvil pbl vl i plii, å vi i h øvi hjlpil?

15 F fjø il hu Rju-plii h li få ll bå il fl f. D pliifuj h u byi v Rjulæ, v l B i Ti, på Siuu. D fø plii blv i 1908, v Micl Ru, fi bj f å ll bæviu, yl p bi. A f blv yli bj, ll f i. M blv, å æ ilii u bvi i uhu iil uijil il N u bi i. E l fjø på Såhi blv by ll. Fjø blv, by v i v pliii. F yv å i, i 1913, blv Rju pliib, hvi h Ti, Gh Hvi ii. I 1917 b pliiy v vbj, plbj, 4 iibj 6 bl pliiæ. Si y u bl v buæi hy. Pliii h fly il ll i u v Rju. ARRESTFJØS. Fjø på Såhi blv Shi pliij ll. POLITISTASJON. E øi v plii på Rju, h pp Rju pliij. VEGTRAFIKKUHELD. Nå bil ll pv ivlv i uhl, å bl iv pp l iuii li ål, i ibj O. Tv, jf v Pipvi pliii. Rpp vfiuhll Sibj O. Tv v Pipvi pliii i Ol uvi lv i bl p u fi l fll ul å vl pi i. Tv bø bl få fæih i ivi v ll pp, påi på vi, flæ. I i h h å uvi i øvih v øiih i iv pp v bil- ll pvø. Sli uhl å l v iuii v å ivl v li ål b, v f f. bil il fu v. O i å fl: Al pli i ylpøål hv h bu. Fll plii f Ol A? Fyl H Ol h iiiiv il å lå plii i Ol A. E ié bå v fyl p f b u. plii Løch plii Søh, h iilli i. D flå pliib f pliiii. A-plii plvli fly il Ol plii hvj i Møll 19. Ol i plii bu i vi l v A A bl p jøl. Iilli Juip.

16 Pliilv v 2 l AV STIG KOLSTAD Lv plii i f 1. ju D h i ø il i få lv, i pliifl bl pp i Ol u byl i lvv. D få S, i uli u vi Fyl, v f bvili il løi, ll,, ill.v. fuj f u. Lø l f f u. All p h li i fhl il l på lv plii. F S h l på lvl j vli å ip ffiv i u i ø f illi plii. Pliij h føl i uy u uvæ i. D h føl i l f vhi v b plii. D h væ uilfill l- vvilå, lø- pjfhl, lfull bl ji, jfih, l. Lil l lv lv i hl l pj, h fø il uffl bl l pliifuiæ - h v i å på pliilv. (N Pliifbu bhl fø på Lø i 1906). I pliifl u bliv ffli j, fll f å v å i u Tjlv. D l v lv vil i f 1. juli L Jh Slu Oluf Al u p i j på pp i Ål på Rii. Plii h j u bi i j på bul ji h føv v v ll liv. DRÆPT. L Slu Al blv u æp i j på p p h lhl V Sø v Rø i Ål. D ø fbyj i hii v u plii h j u bi i j på bi p l i Nhv u 26. uu E blv hl i liv, i liv h bl i v plii iliæ y i Øfl. Pliibj R. Fl i N Pliibl hii b j h v li i A pplv j på æ hl. Dp på L Al lv h bl fu u i pp, ø v. Slu bl p på v u i hj ivi i hl. L v ji, h pp i Vååu. D l i vi, v v bvæp. Hv å plii f il uj ji? Pliibj Bilu i Ol pp il l Slu hy f fivy. V hjlp v pliibl Hf f u v A Sv, Ö Li pi. I ill v pliivbl Rl v Ol plvli, u ffibi v Hu i, f u v Hi M. O 22. b, å bul p, hvl f Fihl plii M v hl, Sv h ulupp. D blv fpu ic f Ol A. I l 6 pliibj 3 pliihu f Ol A v v 6-i i bil f il å Mhl i A v 10-i, f. Gå v v, ø l v by v v l på. u? 4 l 60 uffic f Fihl v på fi f Ol A-plii. L Hl pply h h l 5

17 bul y il Lø i A, Kii Ø b. V å h fø ll b bål. D vi væ l. All h u hl Sv h å væ uff. D v blp i ø. M v hl u. Ef ii blv pliihu il. D f p, på u v ø blv u ilb il blv ly. D v l c 150 på å y pfl. L Hl u p. C 3 i ul li v pliihu h h i Sv, h på y v ulupp. J jø Sllb pulj på vi ylij jø hl. C 5 iu f pulj h i i hl, hø vi 5-6 u. J løp u, fø j v f, hø j l u, fll Fl. H i f Sv, lå lvi jul u. H h u lv vlv. H lå på v h v høi vlv p. Li bl f il Sllb ff hl føl. J vil il lu i i jl il pliihu Mi, i v pliibj Kl i A, f p v Sv fful h. D f j på u, u l l u fø pliihu fyljø, i Fl. Rvlv? Fl håp yih vil hø læ v v f N Pliifbu bu v vlv i j, bli bi. D å å pp pliil f li ø il plii, li plii få uvii hjlpil f å pp p fby. D y i vi lv i, Fl i i vil p h l, i i. Bv ff Pliifuiæfi (blfi) i Huu h p vbl bj h få ll j. D i bl y i. E f i fi v bv il plii, bl h il il plii Hø-Ol f 14 fi iipliæff. EFTERLYST. Plii fly A Eul Oc Sv, f bul fby. D blv ulv bløi på 3000 f plyi h.

18 O p p ø i v M p l i i SLAGMARK. H h i ibi v j i M. Splii v h yji. Mi 12 plii i ppøi v M i Tl, fl v lvli. Nå b b uy il plii. AV STIG KOLSTAD Plii vu å pil Plii å få l b uy å væ l b fb v u M-l. Plii vil h å il bu fl, iu pliifulli H Schøi. H i il N Pliibl ppøi v M vi plii ijøp v ålhjl, pøll håyvåp på i pl. KONFLIKTER Abifli v Si fø il ll plii b Splii bi, bl y u f Ol B bå plii iliæ y f å iby v N Hy. Schøi i ppøi v, h h i ij. D h i hl byl v 30-ll væ il ppø bl bi h i l, h væ byli bifli. My fl u i l pl. D, Sf M-l vi plii å å i i y f, i Schøi. Opp f fl h vi h i l li fø il. D jl å fi pil ffiv. Plii l u by hå il å il il i h fø f. S ll i uvi våp bu. S fø ffiv il bu v vi p, i Schøi, pp uli yp, li: 1) Kvl, ip å, æli lu ( l f). 2) Hu, få fbi v hu ( p). 3) Ii, vi hui lv i å. D fll full iij i øi åfl lyyh iil blih (å) ll i yi, vl hpi. D yp bli i f plii. BRUKER TÅREGASS Plii vil u by å vj hll il p lp fl, i Schøi, l il i vil væ øvi bu v øll å å il å vi. Ai bii plii (æli i li) bu å åvåp, pil åøll. D y u p på lib 26. Ell by væ,, b, fl lvu, pil i i plii. Bå vlv fill v Ruf fbi, å ull væ l f plii å ff. Ivæ å h væ v øvl v S Pliil i bu v å.

19 M - l STATSPOLITI. 40 v ib il M l i l. E bil bl, bl Splii pp. Sålhjl fi l. V N Hy uipipl v Gjp i Pulv i ibi vå 1931 lø bl flå pp il 20 p. Iili l Hy bi ufø l bi. Di v i i (i LO). Hy ( N. A. F) h v 2000 i lcu. D i v i plii by bi. Kui i Høy Abifi v j l iby. D bl j j u il vl. Plii Rll H i Pu vl y lij, ill Splii fi h fy ppøy. D bl 130, hvv 40 f Pliil 41 f vvli i Ol B. Kui v i iføy plii vp, v by bi, v i 6. jui l ubyplii å v f Sifj by by. Hy ii v il ji bi å by, uipi å å u fyl - j iliæ bi! D 6. jui j 2000 M. Splii v. D v l u vl bj v uy løll. På pliij i Si v lj våp. D il ii uilb, l påi li b få iu. T plii bl lvli, 10 l f il yhu. Rji Kl fvii Quli fi iføy pi på 145 il å, i il fl lvli hl. KILDE Plii i N P l i i i ø y Milii plii Abjø Huæ i øy u ppøi på M, ø Si pj. M bl vl b i Si Ol pliifi h flå pj il Huæ, b h væ i j i å fø h bl il M. D bl b i Si, i ælh v Abipi i å bl pj il h bjp i bi. D li vjøl. Abipi li f bvili il fl fivilli å u f å bjp i bi. Hvi Si ull pj fl il i p ll bi pil, vill pjbuj vul, p Nyvl (A), Sø-Tøl. Kp i ilfll i v ul pil, h i bi f å l pl, Nyvl. M Abipi fi Huæ ivil pj, Riyv l y vhl. F plii bl u ii v Sf i Tl 5. jui, fi lå u. 12 bl v M-l, hvv lvli.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no

Årgang 78 Nr. 4-2012 nr. 418. God jul! Nye Fanahytten. www.fanail.no Ån 78. 4-2012 n. 418 mlmsl f fn sl jul! y hy.fnl.n nnnss AAVARE AAVARE - Mlmsl f Isl - sf 3. ms 1920 Ån 76 n.4-2010 n. 410 mlmsl f fn sl V l f sm sm h, l m f øns n R Jul & y IHOL R. 2-2012 Jul!.fnl.n Bssn

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

"#$%&$'()!*+!,(-+*.!#/01.&(%&!&22&3/!

#$%&$'()!*+!,(-+*.!#/01.&(%&!&22&3/! "#$%&!'(&)*$+!',!-&../0%!!1232435!! "#$%&$'()!*+!,(-+*.!#/01.&(%&!&22&3/! 4*$'(!56&(7-0/!-)!5()&6-$)!8*.9#..&(! "'./*!:(*0;.&!:

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~.

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~. Nr.8 lh~l'l Sl:o:....,..~ '~;J."" {n Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~> u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. '---0. ----1 1 4,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_.. -- -z-..

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer