Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør"

Transkript

1 Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L u l. L TA D p v O på i f i K v L p i i OLS v l K b væ li l IG b T li l AV S l u ui. ib i B fu få. H h l i i, Ny,, i l. D li. B f l i. B f p Bl i p. væ på by L h T p u på å Oå Rø piv D ll v. Gu li bvi bj v v ø i l h l Sc v! ip i i Øy i v å i v u. ø hå lvli æ lå y hv u h i h Uh f.. H i væ fly u p, l y i Ø l b R y i b if h ø ø fø. U v Olv K h b. S. W. uu i u plii l på væ ip i, D iv D å hjø l,vki. Ei h, li l øy på i y li p l D u b i N iol ll Pl, v øibli, i i i l ll,, -, P. O å liif l i ø b i H fi p l liv. - l. Læ ufø - O.G. li l lvli i,.rbøhu, f f v bi j j lv b æ l v K I i R. ll li u T iv, - v i li, i i f p O i., -f, -vi få f i LO ff i vi i bl v b u. bj i, J. v fø f. D åfø lv i i v b hv i lbu Bå -, - fj. Ol bl p b h D fi hi v pi u ø f fyvl i h. b l, F j l i på Søl, b y i fl. F l. f i u på ipi. D l l, i D L Bl lø f. K l i l Ny v l Ny llb b i v u lu bj 1, i h j. j i. M i Bu ly å b b jø øi på, å v ulu h l, v i 191 yv Løch b bu på, v æ i ø. v l f p l : I. ål ll i v u -fu læ å føl l L. l ll v på -fu p pliii u f l p. i h j i pllii xlu f å b i i å! f på, 4 i il v h pli i i. H bl h b Væ i v S E u h S, j v l u v. T l i iv i j f j. i. Fi KEN å lu li vi f f h ciflii 4v v v. I i STYR j i æ- p p ålb fi Ny f j i, i f 4.15 f il h. D il på u i, å bl uli. F l fb f 0 i j- l v -Pliifui lø, bi i i Nil l i 5 ll li 5 ff i fy Å p ø p u bl l v h p ø P Kpåii il på få i i u xlu b M lv l b i åvi v i, pli u if T b å v S ll. i få p h v ll y KR Kiv lii i å. iæ I v hv i v å væ NR 01, LØSSALG j150.- p f., i Pip i i jl v. H Plii l f, u bllø lå h i p h lii h pp hl. vi i ilplii ågilü by i il v i ll li h f p i l b v p j ø p i h l li i b D D i F j i. æb il i vil i pplæi j lii, i jæ j l u pø j i fu fu F u p l i v v p l pliii b v få i u i, li v i b i li. l p l S v v u v h l li i by p i R l bl lii l u l i. i P F å v på. f i M i i h p li p p i æ ih D ø. M ull b å 25 v K vl læ. å p li i li h f. D 1200 på u 2 v f i 1 h 9.i _192 få fl 1920 å u ø f li, Tj i f PFJ_ uf i f f i f, øff, lv i. læ v æ. ø f Fi å i liij p if. i i l S P p u j v ø fl fl b v D b, iib u bl v f 26. D i v pl lii 6 i å lii f fæ l l p i f u p lø p T i u vl : fi li vå. h 1 i hu li u i bl å 2 c y? 2: l ll, l f y y hv Pli, u i M iil, æ b v l æ i h : å b V f æ :W h lv u i. F 12 p V 3 ø vi y v il N, lv øll p ø. v L H Rv øll,. D i h i l y, Lø, Ri,. L. plii p øi lb i.o v v v F æ y ø v b. l c h å b, i lii J v il p i lii Sl p h bli j i A. P b ly ll b å i _1 N j i 1920 b ihæ bj F.B. i i hu h. PFJ_ æhv. Plii i h pli påp f, i pli, i lø i h li p å D ø æ h Sp ifø vb f l iøy. Nuv. D l h bø 1000 øll lv i y - J, h b i i pi l pli b bli fi i. p f i l lø y v æ D j ø. 1 i p 14.2 pli bu ø., hv f il 21.1 iv l b, p 3, 6 bfl. 1500, b bl v ø å B f lø llæ f våb i f li 9 l i bu f y p f f by 191 fh i i å å våb,, 1910 b bl, hll li. F l ib li c 8 5 y b i i -1 b li v v 14, H p. v å i v li p li ø bl p p p bu lø vå i b i i u j il l få - I Sv b, få ø vc i b lbu i, lv, å jø øv My bæ v plii. T 18 F i. u f vc lø 0 L å lv 0 j 7, f v 1 l jø bli. R pl y b pp j 0 l fø b i T å u 170 å i f b v O li f 1f9 11. N fbu f i pp p i v l i 9 u! 1 v y ø h f 910 lli p å f P l p li livi hv lø l- 1 væ 7 l N h li i f bli blvil , i 910, bl b 9 ø, vil 10 1 lilli u 1 9.i p u v å v i p. b, f S.09J_1910_ i 2 u u. L j.1 b v fj 21 PF l På i h lå å lii My 1 Au l N jlli u 1 i T l v p f E 8 ø. f h f bl ibj i bf å l, li. lv ll p iu å ø uif h bl ø høyl lø Ef f ll u h lø l i l j ø Fl ii, l il v b l Ki bl 46 i uif i 1815 i p 18 u j fø 1. u æ, D 4 il 3 ff b l ppl l. b i ø lu v bæ v. I f 8 f 7 fi u i 18 i. lii f p b u l 6 v5if, uif b 1919 v0_1919.i uc1910 ff u Nuvæ, l i i v b TA D 91. OLS h 18 T IG K i h vu i lii P! ø å Ij l ET INT i f Svi HØR ø T i Tøf f T øll øy yvåb f i M u v bø å l F il b l u hu Plii N i å u u i i l p fll i pl lii h p, A. D hu ihu h pli u. li li ih på løv pli f ip h h I ill i, l. AV S u h i Pli N i å f i å f f y i øi lii i u, p h u c.ju i Ef p ll æ, iv ll li p vå D i uffæ j liv, iføl TA D ll. D li. E hv li l u y OLS i b h Kjø T IG K h b y å h AV S lv li l, l, Ij p l lii h A E. i Jø y u i p b j i f j y H h p u D u, l å. j pp li U li v i f.. ih, ill b v Jø pli u. ihu ch u ih væ Plii h li l ø H p if l. i b pi l ih l h l l i i l i D, h p i i uy lii l f fæhu i ø h i j i p hu h ll li u. li hu - i v p l l i i i i i h li y p p i u h i p. h f i u T,, ii l E h, blhu il E l v ) il lbil p Ty i.. pic å p u ll li p viib h ii B -- p.ig chæf v pliih i D fæ l p b v uil( l ff liv. E uf u D cy, h D æ. å u v å lill,fhv 2pliuih uil jø i hu c f v.. Til vv l v å h Tvyiblø 1 y yli bil øy l å H h ILER F j h. å li l il l B i p y u O b OM.. A Æ h i i v i vbl i, f p EN. Pliilvp vl LJø u ll plii f lbil bå AUT v F uil 96 u p R v låhb plii lu ITE j H li i -- p bø å H f ll i y 8 KOM l b å i ll v 1 liib v h v i I 0 u l, pi v.. y i. i O-30, ål v h hø f htuh liiv Jø b h h f i i BIL. T å y i R l p O P l øl u b ji NSP b i, ii h pliij pjlipi i, llv, æ, if TRA p y, U pø l D l f D, i fvi fø. D iv fl i lii pp. i j ii å jl j få v ip ff p P u. h u h i p i. p h p h vilvi ll.,, lip p B- f i h. D liibl. l i, l Sl l å.. Hu byibyj v D u liif u i P Ty pli l ich li pli D i i pifü væ. il p y A h ø h ll u N liplipi j fu j iv TA D l A f p bl Db yly v li i i. vv OLS h væ i i Kvæ j lii lb c l b T IG K iill- i i Ki å ø. Nå p AV S hv ui l hl i v å h ib pli lø ll ivb jøbk l : l li få i y i b f. h l v l l, 2 i I v h i 91 Æ,v. H K vi P v p il hi u. Dli liibbl iæ. ju 1 j v f på lii. D i v u y pø pål Hil fu p 1 h i væ væ viv hi i b bl 89 by i å 5v0æ N P u bli plii f by ås pp f li bu.iø1i 920 ii l f i h i j å 1 li i h b u p u j v p i A f A.D u h bli, pli p hu lip i 15. u f u li vil på å li å bu l f, li pi l jø. H j D E ø K i i li æ v v B l æ b FLIN. l å vu b ip i b p ivå il u il b i pli b 5 liifu l h b i l å. V h ih Sp illvæ i p i i i u hup. l bl 1920 lv v f p vi å p pli ili. i v æ, v. h j f å c i. p. F 28 h pli v i å l vi illi i å å bli b 22 jl æli u, h vi f il liif p, h h bø i å. uh, ll i fp - D iy u i æ å p p å li p h l i,70 h p A 1 li y ll p A. v b 1 p v b i i? S p. h l h å p øi h ll li f h - O f i 2. H. I. Sæ. Aø å, j V, p fi li, li ulj å.. Nå h. vi i p fj. S i ly i 1,75 u v, ih i å på v l å p ø f.hu b iv l l f i å f. i l l æ i h i, v v å is i y.. i 3. G l l fly iå D i i b f S i lij lu u æ by li æ lu uy på f lii. il,. D. K å j i j b li v f bl hi i p li f i p 1446 p æ - li, l l u lii l pp v f l v. å i v v fu ii v ib fi u, b f - v hj lpul h f, fi p p u f y i f h li, i li l f lb l i b i i p i u, æ p æ il v v i u h p i h b bl i v u fvhj j M2R4 yl.sli. v j fj. Hv p lii R ul Lø b l. 4. G u l 1199 j, 24T u. Vi pli v : i u u åv i jø p R. i bu ipu h u få l i i byhuf iu by LINKE lil å 0 il l bpulil hil i 5. A ø. fib ll l vsyv i Fui f ø jbb Ff li 263vil bså i pliii j b M vil u f 3 Nø ll. if p 1 b lø A p p 2. 1 f å u., S y i 1 æ fø i 6 u i I 1v9i 6 u y ilav v 0 p 86 bl v f lii plu 15 i h. A h.h bi å 3 å - bli i fø 1. jui 1 fp vi vi p j bl h i piv bi. l u.bm Sæ li fjø v chæ 1 l p 70p 8 5 i lø. U L p, u bi. lbu b 00 li 9.i lv 0. - p i, fø v Kii pliib, 9 vil1910 llb y27 i. p l å p. F u 0 910_191 i 200 p å u p p h.s il p p u l l L hv h i i H li i P1F2J_1. y h f lø f h p å få i 0 fø j v i u v v å y æ, M v y 8 l 1 b 92 fi 12 h 1 Pi vb i l æ PF_01.i f h2u p 3 f i æli v pli H u. 0 p. v å pli i i lii ifh li h fll pp f Ku lø ø vlø uli 191 vi u h h uy læ ip i U UF) å li 1200 f5 i i fu v h 2. l lji p, lpu il i il ii b b u V i Sc på jbil bl il i y p b u Bil u.. U p h. lvi p 0 u p O-1. D i p h j, h i, h v uy vli D l v p lvi i Fj h, uy lvi il l p ub ih. v h h øi hb jø c v u h f å ff i. O, i i v b b væ l b i i? fi i pp! ull i j b i i l p li i v v il i N å Tø f p i p P ip

2 2 ARNE MEINAR T il fy pi il ø F 100 å i v fy illivl i fløp il Plii Fllfbu b i å h i l ffiibl. D v b f å pi h if i ffii f plii i N. Ei å i å h i bl f å å u if il ll l, ij i f å by ii il ij. Pliibl h i 100 å v væ vii bå i i ij, å f å på. Ei ffiibl vii bå f i ii øbyi. D h v uli ijf f bl, få lø i H i 2000 v b i vill i ø fij bl få ij. Då f lø v i vill h i fiå ø, i i bly ij i bl ull ul øpl v l i Fpfbu. Nå jl uvili v fbl løv i H vii vvl iil v f. Pliifu h h i væ piiv uvili i i å. Ei li, j h jbb fu på uvili, i h på å l i bl v l v ll i plii, å v ll vå bip pilvø. D h i lu. Li y Pliifu h i væ pl fbl. Pliifu h få fli pi, ij i ilbli få l. Ei f i fbl å jup i i fl pblilli v i i bli p b y «bv på». Ei fbl Pliifu å h i bl ll i fff ffiiplii ff. D å vii i å uf på hl vil «yv u pp». Pliifu h v fli høv y v il å på p j b. E vil y høv il å GRATULERA POLITIFORUM MED SINE FØRSTE 100 ÅR, ll ij ll å h bi il i yi fbl. Sæl vil ø Ol Mi Mv f i væ vii jbb f å løf Pliifu il væ pu i. Ei fbl ll i f plii iilplii b å l. Lu il i 100 å. A Jh Ei å hil i ilp bl i høv il i i lv ij øf fi il i ijl fbl. N vi i i pl. D v jølv å øf i høv il Pliifu, bl ll i på uåv ppiuåv i iul. Så l h i v Pliifu v væ l på l il på å l i Pliifu i ijll ppiuåv. PF_02_03.i

3 INNHOLD INDEX i i i i i i i i i i Ny bl «N Pliibl» N Pliifbu y h i i y ø 11. cb 1909 blu å ui bl u v «N Pliibl» Oppøi v M plii Mi 12 plii i ppøi v M i Tl, fl v lvli. Nå b b uy il plii. Plii p y Plii Gu p 10 v 12 yl. Fy Kiii pliifuiæ fi vill f h i Plii vvi «jh på» i Al h b f å l i p f ubyi v Al-v. Sih il Ti pliiøi v. OL v plii b pøv l!

4 O f l u pliifuiæ, i, ii, fybø øvi v plii fuiæ. U 2 hv å Pi p. vl fuvi Bill v ll l pl i pij i Kiii ju 1910 A. 1 Ny bl N Pliibl N Pliifbu y h i i yø 11. cb 1909 blu å ui bl u v N Pliibl, ø i Kiii 30. jui h ul f å bi f bl i. D lii N Pliifbu i 1906, ul ll illu fi i f ø lih v bl, p lø pl y bi f, uli u. Nå fli bl. Bl v iv b i fi. Sli i bvl u på yi y REDAKTØR Pliibj T. L, ivi, ll ul v Uibvi 27, Kiii, ø v fi h f N Pliibl N Pliibl. il v. Pliiæ, hvæ u p! Fl h ll lv y bi il bl, - bl Sivl, B, pliibj El, Sv, pliibj Rvl L N. Røb, vil lv i ilæ f iilu i Kiii, by f plii il i K., 1-bj Wl, H, vbl F. Bl bl Tb Nbø, K.i,.fl. Ovbl Bilu h y bi vil fl y ui bi il bl. Bl il fl læ i l, i j li pliifujæ. FORENINGER I NORSK POLITIFORBUND: Kiii Pliifujæ Fi, K. Pliibj. Fbu, K.. Pliiv. Fi, B Pliifuiæ Fi, Jlb & Lvi A Pliif. Fi, Vfl Pliifuiæ fi, K. Pliif. Fi, D Pliif. Fi, Thj Pliif. Fi, Spb Pliif. Fi, Bb A Pliif. Fi, Alu Pliifi, H Kljhvæ Pliif. Fi, Kiiu Pliifi, Fihl Pliif. Fi, Fi Pliif. Fi, Kb & O Pliif. Fi, Al Pliifi, Sv Pliif. Fi, A Pliibj Fi, B Pliibj Fi, Tø Pliifuiæ Fi, Bø pliifuiæ fi, Sv Pliibj Fi Rju pliifuiæ fi. M uyi på Gøl Tpvli, i v Gøl pliii, h 1446 uyi i 1910, v li. D, hlli hv, væ i ivi. Vi h i på vli. Avli bå v jø il hv i b piv v Gøl pliii. Til i ih h 4 h, 2 uyiv (1 h- hv) f uyi v p il hv pliihjælp øvi. D væ il ilb, ll, pløb, hi v bu p li. V f il p v il. Avli h å ilu v il p v p f. l i bø ll ff, 1 væv il p v h ll ø. SIGNALBOKS N plii bi v pvli, lå h il f æ b (ilb). E øvi fl fl, il h ll l på b (2, 3 ll 4 ). 30 u f il jø v u v vhll f iu på. Slbø ll ubl bli hui p p i v, jø f iu.

5 Ij å i i ull h j. U uyi il il bli v lj u lv uyi. Hih å øi hl ill. Tpvli h ihl væ h l ili u. Fv Fv y u u viii f v pliij f å h ib yv ll fby ll p l v bø ll ff. D yi v hu ii. P, b f v, lipp v fø j il u f ll. Kvæv y u il p v y ll å h ll væ. D h iili vi væiv h ibu v, v plii pi h f væ y il bl væiv lv vill l. Fp h b li p h l bl 5 p p. Sii 1910 bl li f vli. I l bl f 1446 uyi, ih 1199 p f u på ll bul, 24 f vl fæ i piv hu, 31 fby f ji, 95 il 32 li. M fv bl f 1263 uyi p 2770 p. Kvæv h 28 uyi. PRAKTISKE. V æ pi il p v y. Bill vi v u hvl il bli b. V i v Gøl pliii y u på il f ilb. Niv il vili pliibj D hl i å iu vi bø få vi i i piv pliij, å bvi u il. D fl plii h v il il N Pliibl. AV STIG KOLSTAD Spøål vili plii vl u i i å væ ul h, iv i A.D il N Pliibl. H vili plii u bli på pi-ivå u vii bbl på å ppå liilli. - O pi å vi il å pulj? Sv å bli blu i, iv h. Mlplii Siu L.S. vi i pliiiiuj b il å jbb fby i lbi. Sæli i fby fål føv l fll æli. L.S. liv å pp vili pliiiiuj pli øvi plii å høy løi i vi villi il å jbb fupøål ppl, lih, uifi.. Iiv uj i vi il fl f. Lil l plii i Sv, Kii, Kiii, D B u h by æ vi. Lø y å v fø øy å væ li li. M i bl f B u lø f vi i vil væ li. M h li fø piå, i åi j. M h fø jj i plii i å å lå h jbb. D l vil i jl f vi, lipp piå. Kbl fu byy uilb li li pliifuiæ få løøi h b f 1. ju Du j bl j l vli pli vili pliifuiæ vil bli, påp h. - D h vi vi i h j iy il plii, ily h u i byi v i ll i, l lø. yv vi I 1912 ll l pliivi yv. L fø fø Mhil Ru Hi, fø 1. jui 1866 p Nøø. Hu blv v Kii plii 1. juli 1910 fi il pliibj lø på 1200 p 120 i læjøl. D vi i plii Kii Mivi, Sv, Eli Thilu, Kiii, Guhil Ol, Kiii ( h 3- u v bll), Elibh Spilb, D, Sii H, B Hilu Nhu, B. - Vi li u. Abi i. V li ll bi. M vivi, h hjulp hi, i fl vi l jø bi b, i vi il N Pliibl.

6 Plii ivu AV STIG KOLSTAD T p, ibl pliiæ, bl ivu på Ny i B v Oc Uhu. LØNN. Lø i N Pliifbu b vbl bu fvi. Til v l v løp. Lø å ø! AV STIG KOLSTAD Løifhl v Kiii Plii il li. D ih lø å pp. Nå u h 1200 å i lø ii fø u, pi i, f li, Kiii Pliif. Fi. Du i jæ li u. Du bfl i li læ, u f bl v l p illi æi, u i huu fæi v li f hl, u h yli fi føl h bbi øi p i. F hv, fvæ illi, i plii il N Pliibl. i hl l Oå fl i l iøy lø, i ælh f bl, hv lø lv. Nuvæ løi f bl pøv bylø på 1200 lillæ 3, 6 9 j. Ef 10 å, pøv ib, p lø v Kbllø b på vcfhl i, ui f vc li. F å f il vbl jø bi p j. O å u pp vc, få u lø v 1600, f yli j Ti, l i hli h pp 1700 f 18 j, li i f p v bl blilli bli livilli! På lø i Thj i uu 1910, hv løpøål bl iu, bl flå å fj vbl-l hll ø ll pliibj. Ei v. Fl løfhøyl lvi bfl v plii i Kiii, ulø å ø. D plii y u f hvi v på på hjø v Olv Ky v Schø i bl l ivu. I fi pliifl øy på fly jl liv. O i i Ny i f iv. Kbl å øiblili ip i i på. D bl lvli b, bl Ny Søl bl påfø i v il l lvli. Væ i u v bl Ny, fi hv v ii v bu på llb. D u i uli f. Fil, bhl ll på, å i b bl Ny liv. Kivi bl ib il hvi hv h. H v påvi v ui. D il plii pp å væ yi, plippfyll fi fujæ. Miføy øll bø vu yvåb D bø vu å ifø vlv i plii, fl pliijæ. Rvlv bæ l i bl løf f øll, vi å væ åli våp å il på by. D øll 12 2 c y. Hv å plii væp i p fby? Spø i F.B. i N Pliibl. O h i v lv: - J, vb i h ihæ ci l æpi l øll. D h h plii h bli p ø. D bli pi l f åli, påp h. Bb pliifi h bhl plii yvåb il f i i bø ifø yvåb, fi bfl fbuy plii li vi bli b by å. - I Svi bu plii bl, bu fø, iv Lui Mylbu il vå bl. H hll i f f å bæ vlv, plii bli å fi fb. Rvlv å få i, u f pl y lø. F øvi j vil væ å vi. Nå fø bli j plii b våp, vil p v jø, Mylbu.

7 Pliihu ul å i N AV STIG KOLSTAD D plii h h vi uc pliihu, A plii h ff pliihu. FLINKE. Hu hpp v hi. Nå væ ul å vu å bu hu å i plii. D il l chæfhu i Spb jøp v plii f 50 p. Di hu. Ef i i ip pålili hhu. D ll hu å f f lill. D livli pp f f løv liyli. E uffæ æ uy i øi p l hu j, iv c.ju, pliii H Jø, Kjøbhv, iføl vå ll i Pliiv. D iføl Jø j i El h by hu i j, blhu ppp fby, i hu i plii li f. Ty h hl hl fil pliihu, li Dbpich, yi ll fæhu pich c l vå blhu. Æ v å h ff pliihu il Eup il by Hilhi i Tyl, hv. Gl v plii. I 1896 l h u 12 pliihu (chæf) il j f å l pliibl. Hu v, i p æ, u høl- lu, på å jø plii pp på i v vli f pliifl p. A plii, å f Ullvl yhu V A i il Sv, h få il i, f billi f plii Fü. Hu jb f Kjøbhv j h pliibj B. Pp i p Plii i Thj h li f y uifhu l v hjl. Hu bl fø i bu 24 pil M pp vil bå pliiæ ll by vi bli vi. Uifhu p uifpl, læli ypi ihl bhli hvbæi, h f by plii. D vi iili æ bl h f pp ål v h i, å hu bl jå f å. Hu vi å fu, v h i-pp u u væ fj. Syli vil f fuiæ i fø få fj, f i li. Avi Fli v bl uvilli il i buj pfiu h p. Avi Ni v u pp h fl v hu vil i plii f i p. PONGPONG. Pliivbl Gu Sypi Hu, Eb pliij, Kiii, uif lu pp.

8 Flå fll pliiuif På Lø il N Pliifbu i Thj i 8 11 Auu 1910, bl l f fl uif f hl N. Sp bl h fø il l h fjlli uif. UNIFORMER. Pliilu l vb v. D fø uif v ø jl ø ppl, i 1815 bl il fv. I i 1824 il 31. ju 1846 v plii fi f ff bæ uif, u f u v bæ bl. Nuvæ uif bl b i Ef Kiii-plii i 1867 i by bl bl vbl p l v i pliij i bu l uif u flå li luj, p fvii. Myih i y fuiæ u bæ uif by ø, i bl bv pliibj. M by h å ifø li i Kiii. Ny pliilv D vil æy i f v håb il ll l pliij. D l f Pliilvi v Sæy vil li i løp v llæ fi. Nå lvi bi fi, vil vili ihl v byi f plii u fuiæ ul vil bli v ul byi, å u å u f. KOMITEEN. Pliilvi æy il l plii. F v Siv O. Sij, fø M.S. Sø, æ Hl Th, pliibj Rvl L, v H Su, ul Wll l O. Sv f Li. KVINDELIG POLITIFUNKTIONÆR. I hhl il byy blui v 28. cb. F. vil vili fuiæ bli æ v D plii. Avløi f il 1300 li. Aøi bil vif v, ibl læ, ffi i i 15. fbu fø il plii, h hv æ pplyi vil bli l. D plii 20. ju O. Au. A

9 STYRKEN. T pliip ll i, i 1911, i h. F v J. Ol, J. Oli, R. Røhu, O.G. H, P. Ol, K. Ei, D. W. Nil. F plii Sxlu pliiipø Løch. I N T E T H Ø R T F i hv Kiii Pliifuiæ Fi il plii f å få på pij v pliij på Gülø, i Pipvi i Rhu, u i hø f plii. Fl bl lv il pliiipø lv h ull æ på. Tøff i Tø Tø Pliifi if, u øff fhl. Plii Sxlu i pil l f j vil i, u vj il livl vl h. M plii i by h livl b f å ffi. Tji å øff, fi få v å f på: I h 4v i på, 4 i v. Ålø å huåif 550, plii bv i by lå. D i p i i pji i plii få i pplæi ll ul. Mli bli på 25 ø. T i l p l i i b j p v Lø V i Mll h l 26 ø. Hy h iil 1: pliibj Jh. Flby, Lø V, 2: lbj A. Sl, Ri, 3: Wl f D. Pliibj bi v. Lø 1000 p fi hu ly v v v.

10 S Pliil i ful 11.cb 1909 UNDERSØKELSE. H uø pliillv p ål pp. Pliil u i ful. D 10. ju 1920 ø ll 24 v. El ø, v i pl il. D v li il v. Fl v lv v pliil få ful lø f i piv u, hv. Ku h å y lv jøl lv il fføll f fl u v u Ml lji I ll lv h l å ilj h v ll j i hv. D blv i ll h ø f p u i fuiæbli il ffl f vi bl il il ipij. Oå p v S byi bli bu ivi f ili li f lv. D pp pbl ilæli læill: Fl v læbø på ul p ufåli f fl læ. F læ f ufi ilæl bu læill li bli fåli f plii. S læ v l v Fy H i ffi 6 i uli vbl Rvl L, pliiipø Kvlu i pplæ 4 i uli, vlæ Schibby i 6 i uli, pliiipø Ei i lvlæ, - ufvli 6 i uli 1 bj Wl H i iifici- illæ 5 i uli. I iv f vil å bli l væ på pbvi, ipi fl v j hvp v fivy. bi Sipi Hlb l uvi i ilæ 4 i uli. Hu vil bli i uvii i ici, fjlli iiviull ilbøilih h ffl, pbvi ilæl v ill bivh væ il hjlp f læ (yi). D b Hlb l læ lv å b h fvøvl 1 i uli, iuø v Kiii ul pliil, pliibj Hl, l h yi fjlli øvl 1 i uli. Slll. D b v 1 lvæl, 1 lævæl 1 væl. Elv i il N Pliibl l v pæv fli. All v l f å l på u, v i. M j iv u vih f i fhl il pu. D ulivi, R blv hll i by på.

11 B fø ubil AV STIG KOLSTAD I i il Kiii, h hvi i B å ff bil, il ipi- plvih fi p-ubil. I ill h plii ff cyl, l i på 1 i i. Ipi- puljbil u hv i i 5 fi il 1, l b 2 fu chuffø. Bil il l f plii pulji. B plii h pp ubilp, ll 6 fulæi. Puljbil Sci Vbi il (jøp i 1917). I pi bl på ubil, iføl plii Gu. Bil by il p v, fp. U ubii ufø bil c 30 u p. D bil by il ipi- plvih i by y ø, A Svi, h O-1. D u l 9 fi il 1. D uy hj fj, by v plvli, h iilv. Mcyl by il plvih i Fjlvi li,, i lih ubil, uy p il ll v jøøi hih. PS: I ill h 1 i ff uchb v l v, h 6 b ii. O f hv plii ull il b væ bv, å ufyli fhl vi å i fi i? AUTOMOBILER. Til v p- plbil, i i ipi- plbil il høy cyl i B. TRANSPORTBIL. O-300 ll å ubå. Aubil æ i pøi, i h i. All pp! Fjå løp, hv pliifuiæ v ll pp i illi, h i full ulli. D å ih lii å i p, b ul: Løi bl hv il f bl plu b yiill. F b 13 å i, i 1912, v lø 1100! Nu h å få uli fi (UF) i 1919 fi 8-i bi fi hv ø- hlli. D b ili, y jl fi hl fi. Tøf å 1920 il bli øf, li i få å. Vi pliiæ h å jp h f li bø i å i, li h å. Kiå å, h å j iflyl på vå bi, plii å il uu pulj j. Vi pliiæ h å bip p, biy h å bi p. Pi h å y, å h å pliiæ bu l: Sy i jæp ll å ilu. Pliibjjøl 15. ju 1920 by u v bll i Kiii. Bil f u i bi v pl : 1. Al ll å. 2. Høi i 1,70, jl u 1,75 i pbyi æli. 3. G lup. Sæli f hif lu fi. Aø b ul fæ. 4. G hlb, fi f lfil, by. 5. A h uj væli v vpli i lij. 6. A f l vl. Ku v 3 i hvil i lv lø 150 p. D lø ø f fø il 200 p. Uvii i. Kbl vløi 1 j 3900.

12 Pliiiu F v li. v 6. fbu 1920 h b i i u f Juip il ll l pliiæ. Iu h i l 137 pf, hv f fjlli l v plii bi bl jæ fæ, jø l. D bl fl, ill v il j bå i uf j. Iu h i v ul bifl, ill pøål v i l v bl l f. Nå p å ill å fi il jæ, væ u il jæ f løvil f. Kllhjælp I Svi D h fbu i pi f hjlp ll i ihj l. D vil bi f llil bi ll plii ii i fjlli l. Ili bvæ llhjælp. Kll i y ø. Kiii h l i 4000, Lvi 150, Huu 210, D 180 f pb Ayh på Lillø i 50. Dåli lø L h é plii bl i v Juip, li bj i Vø. All pliiæ bl v u. I iilli lø f illi, f S løié, h h få lill 300. D i lø f u illi. I ill vi yiill lill, livl i. D ø u Juip l f bfi uli v li u pliijæ løi. Fi fi Pliibl B. Sø i øvi å h fi pliifi f u pliijæ i Kiii. E ll f Kjøbhv bø fi lå, h, vil i plii å bi jø bi f pliill l. H bl bj bø l å bli i å i ijpøål. I h bl, vbl, bj plplii fi i Kiii. N y b l E l i øfl bl l lbj øvih v f, å li l f Lbj Bl. D l u i Kiii 1 li. Bl ui v Lbj Lfi. Ij l Bå bj, -fullæi, -i, -i, -, -, -vi, - ul. D i få f v lu, i lbj il Lbj Bl. E lål, ij j v yv l ålbl i iv f å bu l på. Ij fi iæ, fi hv i jl v bu på bj i i u ivi u, i bj il bl. - Slå l i Fll! L i Fll bø lå, Fll-bj i h y u i løp v å j. Fl l h lu il, i i øi bpl. M fl iøå i Lbj Bl. Oå byfl, få l vi il l, i. Hy i Øy Rø h p låi v piv lii. Svi fi D fl fylfi i Lbj Lfi h v i i lv bj i l jbb h i-fu l. M bj v S l i Buu å lu h i-fu l, p f fi. H h få il v fi. Milø pulji D pulji i Kiii ilø. D å j u på bl få vi u-i pulj i. U pulji l h bv i vi jæv p by vi i på u i. D j ilø, fi i ilfll vil hi bl i phl h lv h bu. O h bli ll v ipi-bj, i fu på i u, bli j pp. D væ i væ v ll i h h å v. Gu å bl i h håipli bvi på h h bvæ i lvli æ! D væ b ø p, i vii. Sø fø f f ll h, ufø ffiv bi. Læ i ll uli hii i vi f j uføl, y ø i bi. T vøi v f lbuu. O læ i ulu v på bl å æ ly å ipic!

13 S y p AV STIG KOLSTAD I fy f ffi f h, h plii Gu p 10 v 12 yl i Kiii Pliifuiæ fi. E bul, å p på ffi yifih, N Pliifbu, ii plii vjøl på. Vi få håp ilfll v vilålih i fvil øp, ø i N Pliibl, pliibj O. S. Ciulæ Gu fi ffi i vup ciulæ u i fbil hvi. D v fi plii ppv p biih, ppf ll il vå f l ppf pi i byfli. T bl v Rhu pliii bl bv v ll Fi, fif, l i u lbi på i. D Fi pu hv ull by, v bl v f vbj. D v v bu f ciulæ bl u il l. AVSKJEDIGET. 8 v 10 p v plii Gu i Kiii. B f.v.: Øvby, T. Hu, Ub, H. Dhl, L. Buu. F f v: K. Nu, I. Fi (f) Vby. H l Ol v l vi plii plii Gu ll v bl ø hl. All bl v i Yli fføli i u 20 f Bl Gu bu h j il ø l 200 f uøl. Ml v y i i lø i ypi. Ml v v bl vji v Gu, væ å il Gu i il ø. Gu ø f øvi i i fhø v fli, ø O. S il. Hll i v! iip Gu iv v iip i h yih. M h h i ø i p. E ø i yil på Gøl pliii, hv 200 ø, luj v ilblli v vjil. Ml i fi vil h u fhl il iflih i uij plii, bhl i yø /ll lø. Ny f Th Hu i fi y f 1924 bl Shl v y ppf ll l il jø il. I i p ui h Gu p 9 iui, i v Puvl, l il Juip på v v vji. Til i y. D vji h få ælp i fi, v å h å pili u, 3. pb. F bli b v Kiii bvæ u i ll y illi. RAADHUSGATEN. T bl f Rhu pliii hjlp iby på i bl p v f i fuiæfi. Nu få f p. NOTIS. Så å i. D i i v bl bl l il plii.

14 Hjbæplii få juli AV STIG KOLSTAD Spliibj, l u f å v ulvli hjbæi, h i væ vl jæ på byl. Nå i pp. Ef bi i p h få ili juli. F N Pliibl l vi i li i å ffli hli juli l v f å b jv f få li bø. Slvfølli ulvli å jul pp plii, bli i lli li bø å jul pp plii å jul pp. D vi fø h : E plii å h pj juli v f i lø. D bli pp b vi få Fbuplii, h væ iu i cliij. Pliibj h væ i ul v Juip, blv bævifbu (lv ui) bl ifø i I uiv il Fylæ iv Juip i phø, vifø i piv pliiii. D v il ll uhl ubæi, pliifl jbb ll v ui, å jjø i pliiii. Fylæ å på pliiy il ll. Bj h i væ vl. I Rø-vi Dv h bj bl bv på Ty, blv pplå fi hilipl på vl i u. PS: Sil i l 5 pliibj, v l f yvi v pi å h u v bl ppå bu i j, hl. D vi lå Pliibl fii lij i v. D å v f i f i illi. L i j u l f i! LANGE VAKTER. Kbl v Vl pliii i l v i jul. Julj v øff f bj vbl v S, Vl Rlø pliii. I l jbb 111 i v 10 i jul. Hil ppø i p. 1 jul h v 24 i 5 jul v v på 19 i. D v å 2 yå. Tll l f i lv! D vl Glæli jul y ly hå i vå ø. Tj bu væ å æ pp il lili bii uli! F Kiii il Ol Si fi u v N Pliibl u i b 1924, bl uivl i, pii f øvi l vø bl fly f Kiii il Ol. S føl hv b p il bl hf il Ol, f øvi fjlli ili. Kiii i, N hv h hf Ol. Aivi ji Pliibj i Riø ø å i v. D j, hv bj l 10 f vlu 4, hv æ llu hv v på fjlli bil, bø. Bj p vil l vl, l u hv bj il hv i på u v uip bi. Fl å u på v f 10 fi il 1, pphl i vu på hu. Sull bli pløp, vluj ll li, l bvæ v u væ plii il i plii. V hjli bljvi bø lå i i v hf! Ujl vi Ol plii Gu h pp vi, fyliu pliifuli c. ju A. Ch. B il l på v v. Slv plvli h lu pll ppl v vi. Hvil jp h u p il iilj i Ol? pø Ti T. Dbl y p på plii b bli li li. Tli Juip å b ppl, i hl i y ull væ pli iv f PM Gu. Ml hjlp(il) Plii h i pil il å hå y, bu, iy, huvill ll il p i fl v l by. N iv, å i å væ pbl i l. Plii h j pli il å v æ l uli, plii å å jø, å i vil. M hvil pbl vl i plii, å vi i h øvi hjlpil?

15 F fjø il hu Rju-plii h li få ll bå il fl f. D pliifuj h u byi v Rjulæ, v l B i Ti, på Siuu. D fø plii blv i 1908, v Micl Ru, fi bj f å ll bæviu, yl p bi. A f blv yli bj, ll f i. M blv, å æ ilii u bvi i uhu iil uijil il N u bi i. E l fjø på Såhi blv by ll. Fjø blv, by v i v pliii. F yv å i, i 1913, blv Rju pliib, hvi h Ti, Gh Hvi ii. I 1917 b pliiy v vbj, plbj, 4 iibj 6 bl pliiæ. Si y u bl v buæi hy. Pliii h fly il ll i u v Rju. ARRESTFJØS. Fjø på Såhi blv Shi pliij ll. POLITISTASJON. E øi v plii på Rju, h pp Rju pliij. VEGTRAFIKKUHELD. Nå bil ll pv ivlv i uhl, å bl iv pp l iuii li ål, i ibj O. Tv, jf v Pipvi pliii. Rpp vfiuhll Sibj O. Tv v Pipvi pliii i Ol uvi lv i bl p u fi l fll ul å vl pi i. Tv bø bl få fæih i ivi v ll pp, påi på vi, flæ. I i h h å uvi i øvih v øiih i iv pp v bil- ll pvø. Sli uhl å l v iuii v å ivl v li ål b, v f f. bil il fu v. O i å fl: Al pli i ylpøål hv h bu. Fll plii f Ol A? Fyl H Ol h iiiiv il å lå plii i Ol A. E ié bå v fyl p f b u. plii Løch plii Søh, h iilli i. D flå pliib f pliiii. A-plii plvli fly il Ol plii hvj i Møll 19. Ol i plii bu i vi l v A A bl p jøl. Iilli Juip.

16 Pliilv v 2 l AV STIG KOLSTAD Lv plii i f 1. ju D h i ø il i få lv, i pliifl bl pp i Ol u byl i lvv. D få S, i uli u vi Fyl, v f bvili il løi, ll,, ill.v. fuj f u. Lø l f f u. All p h li i fhl il l på lv plii. F S h l på lvl j vli å ip ffiv i u i ø f illi plii. Pliij h føl i uy u uvæ i. D h føl i l f vhi v b plii. D h væ uilfill l- vvilå, lø- pjfhl, lfull bl ji, jfih, l. Lil l lv lv i hl l pj, h fø il uffl bl l pliifuiæ - h v i å på pliilv. (N Pliifbu bhl fø på Lø i 1906). I pliifl u bliv ffli j, fll f å v å i u Tjlv. D l v lv vil i f 1. juli L Jh Slu Oluf Al u p i j på pp i Ål på Rii. Plii h j u bi i j på bul ji h føv v v ll liv. DRÆPT. L Slu Al blv u æp i j på p p h lhl V Sø v Rø i Ål. D ø fbyj i hii v u plii h j u bi i j på bi p l i Nhv u 26. uu E blv hl i liv, i liv h bl i v plii iliæ y i Øfl. Pliibj R. Fl i N Pliibl hii b j h v li i A pplv j på æ hl. Dp på L Al lv h bl fu u i pp, ø v. Slu bl p på v u i hj ivi i hl. L v ji, h pp i Vååu. D l i vi, v v bvæp. Hv å plii f il uj ji? Pliibj Bilu i Ol pp il l Slu hy f fivy. V hjlp v pliibl Hf f u v A Sv, Ö Li pi. I ill v pliivbl Rl v Ol plvli, u ffibi v Hu i, f u v Hi M. O 22. b, å bul p, hvl f Fihl plii M v hl, Sv h ulupp. D blv fpu ic f Ol A. I l 6 pliibj 3 pliihu f Ol A v v 6-i i bil f il å Mhl i A v 10-i, f. Gå v v, ø l v by v v l på. u? 4 l 60 uffic f Fihl v på fi f Ol A-plii. L Hl pply h h l 5

17 bul y il Lø i A, Kii Ø b. V å h fø ll b bål. D vi væ l. All h u hl Sv h å væ uff. D v blp i ø. M v hl u. Ef ii blv pliihu il. D f p, på u v ø blv u ilb il blv ly. D v l c 150 på å y pfl. L Hl u p. C 3 i ul li v pliihu h h i Sv, h på y v ulupp. J jø Sllb pulj på vi ylij jø hl. C 5 iu f pulj h i i hl, hø vi 5-6 u. J løp u, fø j v f, hø j l u, fll Fl. H i f Sv, lå lvi jul u. H h u lv vlv. H lå på v h v høi vlv p. Li bl f il Sllb ff hl føl. J vil il lu i i jl il pliihu Mi, i v pliibj Kl i A, f p v Sv fful h. D f j på u, u l l u fø pliihu fyljø, i Fl. Rvlv? Fl håp yih vil hø læ v v f N Pliifbu bu v vlv i j, bli bi. D å å pp pliil f li ø il plii, li plii få uvii hjlpil f å pp p fby. D y i vi lv i, Fl i i vil p h l, i i. Bv ff Pliifuiæfi (blfi) i Huu h p vbl bj h få ll j. D i bl y i. E f i fi v bv il plii, bl h il il plii Hø-Ol f 14 fi iipliæff. EFTERLYST. Plii fly A Eul Oc Sv, f bul fby. D blv ulv bløi på 3000 f plyi h.

18 O p p ø i v M p l i i SLAGMARK. H h i ibi v j i M. Splii v h yji. Mi 12 plii i ppøi v M i Tl, fl v lvli. Nå b b uy il plii. AV STIG KOLSTAD Plii vu å pil Plii å få l b uy å væ l b fb v u M-l. Plii vil h å il bu fl, iu pliifulli H Schøi. H i il N Pliibl ppøi v M vi plii ijøp v ålhjl, pøll håyvåp på i pl. KONFLIKTER Abifli v Si fø il ll plii b Splii bi, bl y u f Ol B bå plii iliæ y f å iby v N Hy. Schøi i ppøi v, h h i ij. D h i hl byl v 30-ll væ il ppø bl bi h i l, h væ byli bifli. My fl u i l pl. D, Sf M-l vi plii å å i i y f, i Schøi. Opp f fl h vi h i l li fø il. D jl å fi pil ffiv. Plii l u by hå il å il il i h fø f. S ll i uvi våp bu. S fø ffiv il bu v vi p, i Schøi, pp uli yp, li: 1) Kvl, ip å, æli lu ( l f). 2) Hu, få fbi v hu ( p). 3) Ii, vi hui lv i å. D fll full iij i øi åfl lyyh iil blih (å) ll i yi, vl hpi. D yp bli i f plii. BRUKER TÅREGASS Plii vil u by å vj hll il p lp fl, i Schøi, l il i vil væ øvi bu v øll å å il å vi. Ai bii plii (æli i li) bu å åvåp, pil åøll. D y u p på lib 26. Ell by væ,, b, fl lvu, pil i i plii. Bå vlv fill v Ruf fbi, å ull væ l f plii å ff. Ivæ å h væ v øvl v S Pliil i bu v å.

19 M - l STATSPOLITI. 40 v ib il M l i l. E bil bl, bl Splii pp. Sålhjl fi l. V N Hy uipipl v Gjp i Pulv i ibi vå 1931 lø bl flå pp il 20 p. Iili l Hy bi ufø l bi. Di v i i (i LO). Hy ( N. A. F) h v 2000 i lcu. D i v i plii by bi. Kui i Høy Abifi v j l iby. D bl j j u il vl. Plii Rll H i Pu vl y lij, ill Splii fi h fy ppøy. D bl 130, hvv 40 f Pliil 41 f vvli i Ol B. Kui v i iføy plii vp, v by bi, v i 6. jui l ubyplii å v f Sifj by by. Hy ii v il ji bi å by, uipi å å u fyl - j iliæ bi! D 6. jui j 2000 M. Splii v. D v l u vl bj v uy løll. På pliij i Si v lj våp. D il ii uilb, l påi li b få iu. T plii bl lvli, 10 l f il yhu. Rji Kl fvii Quli fi iføy pi på 145 il å, i il fl lvli hl. KILDE Plii i N P l i i i ø y Milii plii Abjø Huæ i øy u ppøi på M, ø Si pj. M bl vl b i Si Ol pliifi h flå pj il Huæ, b h væ i j i å fø h bl il M. D bl b i Si, i ælh v Abipi i å bl pj il h bjp i bi. D li vjøl. Abipi li f bvili il fl fivilli å u f å bjp i bi. Hvi Si ull pj fl il i p ll bi pil, vill pjbuj vul, p Nyvl (A), Sø-Tøl. Kp i ilfll i v ul pil, h i bi f å l pl, Nyvl. M Abipi fi Huæ ivil pj, Riyv l y vhl. F plii bl u ii v Sf i Tl 5. jui, fi lå u. 12 bl v M-l, hvv lvli.

20 Bø vi få pliiiø? Spøål vi bø få pliiiøb, h i væ iu i N Pliibl ili, å på i. Kvlu v il i 18 f 1928, pøål v å iu. D vå i X Y. Kvlu hvu f li illi plii l yi ll. D å, i plii bø fi i? M vl i lli fl f. juiii fhvæ pliib? Hv j å pliiiø ø i juip? J, pliiiø b å i vi, uyi h i p bli i. På yi ll b vi få pliiiø, å vi vj, X Y. Få på Lillø Spliibj A. H v Lillø pliij pliibj i pliib på Ri Kvi. H i h h y å jø få l hjbi i i pliiii. M H på pl! F øvi u ul plii på Lillø by på 8000 iby. Plii h i bil il ipij, i hll bå f jbb u fl. Iføl N-hii h Hl Håå v ll å i N i 872, å i ilfll. Lillø h é - li plii J. Rø. 300 u pji Av l 1530 plii å å 300 u f f pji. D vi ll fl på lø i N Pliifbu i Ni i Pliifbu h h f i Juip ø i bø i i S Pj. M SPK pply i l i jø f pliij å bli pj vi. Fbu h pøv å få il lliv pjfii i N Fl, li fiii ufhli y. Nå jå fø på ul pj ll lø ll i piv u. Kjli ifål Ol plii h væ ivlv i jli pi i i. E vi bø plii, bl fili pl i pliibil pu i fl. D ilfll i fvli på yhu, hv fil pi bl h pu i fl. Pi li ull væ h, vi å væ ø u plii v u. Plii h j fli l fhi li jli pi j i fi. Pl il fi Djchuffø i Ol h å ølvpl il fi-bl A. Hl, jjø i y S/Bu. H få pl f u fiiii. 18 bl i hv fi yli ølvb f Kli N Aubillubb f u iii v i ø ubilfi, å ll h i Ol. 11 bl p i Ol-fi 500 (77 p l ) i Av p fl b v fl i l å. F øvi h plii å på bl l få plf å å på, y hløfl. Bå plii v li hv på i jl ull vp b. D pliif i h j jbb i ui, h øl f vipv ll få i i på fil p, i pliibj H. J. Bil. H i vhø v b i lih v fiih å jl å ilæ hl på. Fø å i på ij, bø vi b vih, i Bil. U vil i l. D ij bø hll f l b. M å væ y fii å f ji f b, i hll pø h få li ll li. Hl bø by li fj f lv, i h. Nå å h j, li li li i på fl. A b væ l i hl fili fli på p ll hl på hå ppi hii, h fi f, i Bil.

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016!

MEDLEMSINVITASJON Markedsfør ditt tilbud i de offisielle publikasjonene for Stavangerregionen 2016! J fø i ibu i ffii pubj f vi 0! J i i b i fii ubfi f f 0 på på 0 v, u i på iv.c i i i! iø ø b v j pp i å ji iu u i f f uí fici ió v iv.c 0 vi 05 iø ø b v j pp i å ji iu u i f f ffii ui f vi iv.c h v i 05

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak åfj Ky Pb Ål ø il il l fiihil bj Ky : åfj P: 999 P: K: yl: K lf: K ij: K b: åfj åfj i Pjifj Hjf Øyi Jø lf 99 979 98799 49 89 y il: ll ii/fii Ihl ø il il l fiihil il Mål Mi æi i 4 ii iii lil Vl 4 Vl : j

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Eieretablering blant hushold med lave inntekter

Eieretablering blant hushold med lave inntekter .. :: Eili l l l i Slpp il H f pj Eff liil iil på iiiiå - f på ili Kii AAl A O N / N NO NO ini f O f O NiN O Opp, lf O li N Eilil l li Slpp il H f pj Eff liiliilpå iiiiå fpå ili KiiAl N ii f fi pp, lf

Detaljer

Balansert målstyring: Teori, metode og case

Balansert målstyring: Teori, metode og case Bll G lvvm Nw My f Dfc 1: Lf f u! 2: Th wl w c bu yu lf-m. Th wl wll xpc yu ccmplh mh BEFORE yu fl bu yulf. 3: Yu wll NOT m $40.000 y h u f hh chl. Yu w b vc-p wh c ph ul yu bh. 4: If yu h yu ch uh, w

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. øii : ø: F ø i : i: :! ø i i i fi fi ji ø f i fi i i- ø ff i ø ii i i i ij ø å ff i å j å f j å www/ff i i f@f Ii j i F ff få f i i i æi -Ci i i i i / / / / I i ji øii ji ø fi ø ø f - i / - fi i / ff i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

FFI RAPPORT KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN. JOHNSEN Arnt, LJØNES Marita FFI/RAPPORT-2000/02206

FFI RAPPORT KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN. JOHNSEN Arnt, LJØNES Marita FFI/RAPPORT-2000/02206 FFI RAPPORT KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN JOHNSEN A, LJØNES M FFI/RAPPORT-/ FFIBM//. Gj Kjll j Bj A Jh Fjf KARTLEGGING AV FORURENSNING I INDRE HAVN, HORTEN JOHNSEN A, LJØNES M FFI/RAPPORT-/

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vannrett 5. Hvete 6. Rug ppf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. H 6. u 2. å å f u på: By å ( p) u f. u få. u å u f. H j på å, f u ju. H å, j,. u j? 1. Du å u u j

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Li Pliis si INNKALLING Pll TIL MØTE I Tis 13.11.2012Kl 18:00på Hs Bfi: Kl. 15:30 Kb 44 (s 95) Kl. 16:00 Bchsi 55 (s 96) Bspisil 16:30påHs.Vlisi bsjs i sl spis. Gppøf l 17:00. Elffll lsil Sic,lf32220100

Detaljer

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 056/15 13.05.2015 Eldrerådet 026/15 12.05.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 037/15 12.05.

Saksnummer Møtedato Teknisk utvalg 056/15 13.05.2015 Eldrerådet 026/15 12.05.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 037/15 12.05. Kl: Av: Sbhl: 15/1627/1 Tov U Hllb Rl Uvl S Møo T vl 056/15 13.05.2015 Elå 026/15 12.05.2015 Rå fo fjov 037/15 12.05.2015 Dljlpl 2014-2 Løo vp - 1. bhl Vl: Pl 2 Fol l bl 3 Ov 4 Illjopl 5 F o 6 Ppv 7 Ap

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Aktive dager på Kvamskogen

Aktive dager på Kvamskogen N. 4 Apil 2012 17. ågag Akiv ag på Kvamkg Ki m høylig Fklubb Bluk K m Tviå ugmk I h l Kamikk-ku g gku i l y Ki m hø g Kjæ l! I ugav av Ifp ka u bil fa Kvamkg g viakivi vi ha i ma. D va g mig g my m! D

Detaljer

Spenstig kraftsats i Vikersundbakken

Spenstig kraftsats i Vikersundbakken 12l 2016 NEWS S kf Vkkk M vl jk vk Vkkk f, l ælv l æ- ljøkf Hvfk v ffkv yl v k vkfvk Tl v f ælv, lk, ffl l vl fflk Kf v k f y ækly, W Vlly, vkf vkfl hl v S, 3, 4 5 F vl: Vl væ kl f l lk j l? 100% 96,8%

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ ppaiv Hlla i Bå appttyp øka 2--2 HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ ppa: 35 ppaav: Hlla lat kut : Filav: -ap--35 vij at 2--2 Utabit av Li tøv Ktllt av u hu Uå kjt av Li tøv Bkivl øka

Detaljer

HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN

HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN S l 4 Flf i y 10 14 Fy Fjll li fj 16 B BERGENSEREN INNBYGGERMAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE NUMMER 2 JUNI 2016 HØYT OG LAVT I SOMMER-BERGEN Si 9-12 2 JUNI 2016 BERGENSEREN JUNI 2016 BERGENSEREN 3 PORTALEN D

Detaljer

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om

KONGSVINGER. Elvelangs Kremmertorg Høstmarken. En glassveranda kan du bruke fra tidlig om våren til sent Snakk på med høsten oss om KONGSVINGER INFORMASJON N. 9 Sb 2009 Å 9 Ev K Hø G 21 2211 Kv Hvf v d fu? B å du å! Å bu: M F: 08.30 18.00 Lø: 10.00 15.00 Å f.: M F: 08.00 20.00 Lø Sø: 10.00 18.00 Tf.: 62 88 88 88, E-: v@fvd. www.fvd./v

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

FINNMARKS- KONFERANSEN

FINNMARKS- KONFERANSEN STED Ric Hl Al DATO Tid 3. d 4. pb 2013 www.fikkf. FINNMARKS- KONFERANSEN Md fku på fid uvikli v dåd j 10 å Vi pl 20 å fv d Fih Fik 50 j dlk h jbb dud f Fik i vi. Rul fi fidci p på kf. F: Elibh Ad...i

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua

Årsplan 2015og2016. Frelsesarmeensbarnehager,Trolstua Å 56,T B VæG D,, - D D V, 5;ANERKJENNE "A, BB, "(5-8) I IA:DOKUMENTASJONELLERDEKORASJON? G Dæ ITI, EIV, VI, VH V D,æ 5D æ Å56 Å34- I I 3 V 4 P 4 : V 5 V 5 M 5 K 5 G 6 G: 6 G: 6 T: 6 H: 7 D: 7 S 7 P 8 V

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

OSLOPROSJEKTET SLUTTRAPPORT PR. 1. NOVEMBER 2012

OSLOPROSJEKTET SLUTTRAPPORT PR. 1. NOVEMBER 2012 N VIDÅND UA NV INNHD ID A 3 NA AVNIA AH 3 NV Å A 3 3 Å AAID IV Ø Å AAD VIDÅND I AU-AD VA AV Y AVA D NÆINAN A I 7 UA I NIN AI UDIN AID HØ AH AI, UIV NNØIN, DAV 7 3 UA 9 VA UØ VAUIN AV U HA UDANNINN U NNØIN

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

Sportsbil for praktikere

Sportsbil for praktikere Fl ubl Spbl f p D ub l bl jv lb. M pl, luv p. D y Au A6 Av på v l fhl æ. AuM0105. 4 21.02.05 18:57:14 AuM0105. 5 21.02.05 18:57:19 J Mchl Au Q5 bl f øff fhl. M qu p fhjulf f på v å fl u hv. P å Tæ b l

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

ARCTIC HAUTE ROUTE. Topptur i uberørt villmark langs norskekysten med MS Nordstjernen

ARCTIC HAUTE ROUTE. Topptur i uberørt villmark langs norskekysten med MS Nordstjernen ARCTIC HAUTE ROUTE Tppu ubø llm ls sys md M Ndsj MINICRUIE 4 DAGER EILA MED KIKJØRING OG ERTIFIERTE FJELLGUIDER B s h Ndpp D b cus. Hl l du sl på Alh, m bu, sjmd sd ubø llm. D hl l su, hl l du l pp ds

Detaljer

Produkter til rimelige priser

Produkter til rimelige priser 311363 DUPLEX HUP 1.4362 60 X 60 X 4,0 MM X 6 M 2005 606 M 311364 DUPLEX HUP 1.4362 80 X 80 X 4,0 MM X 6 M 2005 276 M 176451 SF HUP EN 1.4571 50 X 50 X 4,0 X 6 M 2002 6 M 311355 SF HUP EN 1.4571 60 X 60

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Info fra Statens naturoppsyn (SNO)

Info fra Statens naturoppsyn (SNO) S'.u''ls \ \.1'r lì ()l'l'5\ \ nfo fra Saens nauroppsyn (SNO) Vegar Pedersen Regional rowilansvarlig Oppgaver eer loven r li bakgrunn Srnxs N\T( R O''SYN Kjerneoppgaver "Skal-oppgaver" ivarea nasj onale

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer