! #$ % & '! (! ' )!!!* +

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! #$ % & '! (! ' )!!!* +"

Transkript

1 !"#$%$

2 !"! #$ % & '! (! ' )!!!* +

3 ,-./ :/ %%; 73/9> BC.8 18,-98=/127-F A,9-4>=D1G 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C 9-=611I:J 46.A BC3-4I:J,9-</73KA 8./ 387N 1D73/9N 9-52>J./<MG-B</73C 23>31G:J F:G!8.MG GBC.C9/7-1239F7:/J623-96:7I:J-B</73K24/M7/9-F24-F1> G -4-=-BN 57FM/1-236 <2-F,E/4>H1D 5/ 2,9>4C 3/:J1-.-O6:7I:J,897KA BC3-4I:J-B</73K 8 9/8.631G ,E6 =/4/.-,/927I:J,9-</73/:J 8BC3N 57FM/ F F06.6 2/A H/ 182.-F:J83 8 =B>3 18 1/F23>.N 5./,M-4>1G 2.FH/B </ <2-F,9-1>2 23/<1D =K./H63N <87-3C 4/.7N FHG 26 2,-./J.64N 2.FHBC 4-0/7>481N D 58 73/9N 58<623G,-J-=F 8 7.6=,9-8M/ B/5,/0G 2/94621G </ 216H-483 1>7.8=C 8 54CM F /B/ <87-616:6>3-98,-79-7F 8 1-4I:J /?/73641D<MG:J E/M/1G /1 =G7C L=9HB85/./1D

4 !"#$"%&'(&) 2,-./01I:J0>23G3/:J16:7I:J2G3G -2-F5/1G3/:J16:7NJ-2384F-B</73FA</J-58EG5/1G858<6M3D1G1>49JFE/M/1G A4/=/1G889:J648:/ 8<6M3D1GR=9HBC8-B2.FJC3/:J16:7I:J58EG5/1G40/31D</<6:J,.>1-4>1G 8<6M3D1G=/983658:/A=/261?/7:/A=/5612/7:/2,-./01I:J0>23G-B</73F G5>48=CUEG5/1G</<6:J-=2398S-4>1G 8<6M3D1G,9-4>=D1G,9846=/.1I:J ABDH1NR=9HBC8-,9843/:J58EG5/1GBF=-4C 8<6M3D1G7--9=618:/R7.6=F2,-./01I:J0>23GBF=-4CAJ8.-4NO89>H/8,E6./J.I:J,.-:J 40/31D 5/./1D 8 2.FHBC <=/- 58<6M3D1G 2:JK= EG5/1G4,EG,8=/:JA7=CBC-J9-H-48.C</<6:J?F /B-5=984G8H64-3C-2-BW 8<6M3D1G BDH1I:J -,984 8 =9-B1N R=9HBC 2,-./01I:J 0>23G 7=C 1>7.8= 1/,E/4CMF</ F90/1-F 0>237F VI <623G 2,9>4:/, DB/5,E/=:J-5GJ-2-FJ.82F2,-./0/1234GX-,984C18=3F3-0>237F58<623G</1 18 5>7.8=D,E/=:J-5GJ- 2-FJ.82F G78 06-,83E/1GA 73/9> <2-F 8<6M3D1GR=9HBC5/./1D858J98=16:7I:J,98:G 384/B1D3/:J16:7N,-98=/1234G J84896<1G:JF=>.-23G2,-./01I:J, /:J1-.-O6G-B</73F

5 *+$#$,(,$)#-'(&) 4/=/1G2/94621G:J716J 8<6M3D1G2.FH/B,-3E/B1I:J7FHG4>1GBC3-4I:J81/BC3-4I:J</=1-3/ <6M3D1G,EG,8=1NJ-,9>41GJ-2/9462F -.6:6GA=-=8483/.62.FH/B8<87>7-.64=8.MG2-F462/<G:G7-9/2,-1=/1:/,98:-4>1G,-=7.8=K,9-H8.-BC181/,.8360/ ,E6<83I:J?873F9-,9-36,.1D1G2.FH/B 8<6M3D1G-9O81658:/4IBD9-4I:JEG5/1G /2384-4>1G8873F8.658:/?618101G:J,.>1K-, /236:A3I78<G:G:J2/2,-./01I:J 0>23G-B</73F1/<,-5=D<6=-7-1:/./=18 </=1-3.64I:J G7K 4I4D27-F - 3/./?-11G:J 0G2./:J 18 1/,E/39H63NJ84896<1G2.FHBC,9-,EG,8=,-9F:J9-54-=F,.C1FA3/,.8A4-=CA/./ C,9-MP-4>1G54I38JK -27C31F3G 613/91/3-4NJ-,9-J.GH/0/ =- J-2,-=8E/1G2,-./0/1234G 4/M7/9I:J,E/=81I:J 7.G0K 2-F,62F 8<6MP-4>1G:/1-4I:J18BG=/73E/3G:J239818</<6:J,-9-41>1G=./7.G0-4I:JF78583/.K <87-5>7.8=,9-9-5J-=-4>1G2,-./0/1234G ;

6 %1#1+$"%23$##1,$ R03-4>1G=-7.8=KV,E6<83N?873F9CA4C=81N?873F9CAB817-41G4I,62CA83=W C2384-4>1G?873F9A ,.83/B 46=/1:/,-J./=>4/785>4857K./=-4>1G2, ,.83/B /=/1G/46=/1:/,.83/B4.8231G7K A8 8<6M3D1G4C9-41>1G,.83/B582.FHBCV,E/,.837CA1/=-,.837CW AA4I38JW =-R03F I,-0/3858,.8:/1G4/E/<1I:J,-,.837K 9KBDH1N2./=-4>1G2384F?618101G:J,9-23E/=7K18R03/:J2,-./0/1234G 8<6M3D1G4IBD9FRJ98=582.FHBC ,E/=/,281I:J0>23/7\5>.-J 8</J-,-=>1G!8S-4N8R0/31G,-98=/1234G +

7 (0#$4"!(1+&5*6#-'1/!3!#,)-7 o 58<6M3D1G, </<6:JF2,-E>=>1G o 58<6M3D1GR G:J-2-B\4.8231G7K5/23981C2,9>4:/,-54>17-F o,-=,-984ib-9f2,-./0/1234g o /46=/1:/=./2,-.F :7NJ-,-=G.F o o 58<6M3D1GJ.82-4>1G40/31D5>,62FJ.82-4>1G8</J-4CJ-=1-:/1G F,.C1F.N-B=-BG @ >1G /:J16:7I:J :G4BF=-4D -,9848/./7396:7I:J5>2F4/7A24G36=/.806=/ :/:/=F.GA-B9>57K81>23D1/7 R=9HB8:J-=1G7FA.8460/7A-=,8=7-4I:J7-MK823-<81K J.>M/1G5>48=182,-./01I:J,9-23-9/:J2,9>4:-4N-B</73F _

8 ; 13!,!*#1,%1)&"!# 3A+6-"!#"!/%!+3A+6-" BC3-4></=1-378V40/31D,EG,8=1I:J27./,KW +T BCD> 1/BC3-4></=1-378 T +T > J8.-4>O89>HU,897-48:G23>1G T +T >!#"!/%!+)3 BCD> ;E $##1, TT R7-1 +TT,98:-4>1G8,-=>1G1>49JF18-B:J-=1G9/<23EG7 R7-1 R7-1 J-2,-=8E/1G-B</73F R J91F3-4,8FM>.F J91F3-4,8FM>.F R7-1 =./=-J-=C89-528JF /1C <2-F B/5! /94621G 2.FHBC 3/:J1-.-O6G <2-F R03-4>1C BI3 18 F9063> 2,/:6?678,- =-J-=D 61=646=F>.1D F,984/18 /1-4>18BG=78BC.85,98:-4>187=83F" T+8</,.831>=- T+ "

9 ;E #!(0!,$"%I+#0!+!#, ',$+/$4"!"!#/.5! C2,9>41-236=-=8483/.27I:J?873F9 J-4!#-'1,F!:+2*$- #!(0!,$"%2'(18!%,: 21GH/1G/1/9O/36:7N1> BF=-4 9/8O-4>1G18BF=-F:G39/1=C4I4-</:/1 K%/$*1)2/.5: 4C7-1>48<G,-F5/ B/5RJ-11G,98:-41G:6 18 5>7.8=D =-.-H/1NJ- 4I,62F 5 9/<23EG7F 39/23K =K2./=1N C,98:-41G7K 6,98:-41GJ /1G 98:-41G:6 <2-F 4CB84/1G 8,9-23E/=7C G! L$(+ +& '18$G,6#- 1*'1)6*#1,$ *1 )IG!=>+$/$M#N3< K*(54!/!#6 /M7/9N G 3/:J167-F 4,9-?/26-1>.1G:J 36J.A 6761OA $

10 EG7.8=C9/?/9/101G:J-B</73K^ ;1/$#&"=O?PQ(B o +BC3-4I:J</=1-3/7 o 1/BC3-4N</=1-378 o o ^,81GO9 -S8-17-4> o _ BC3-4I:J</=1-3/7 o +1/BC3-4I:J</=1-3/7 o $TO89>H-4I:J23>1G o o ^,81G6378-,607-4> *%(1./-%!+OR?OA=CQ(P o BC3-4I:J</=1-3/7 o "1/BC3-4I:J</=1-3/7 o "O89>H-4I:J23>1G o o ^,811O89:J84/.bF67 o BC3-4I:J</=1-3/7 o O89>H-4I:J23>1G o o ^,811O6EG-FB8 *%(1./-%!+ORD=ACQ(P o TTBC3-4I:J</=1-3/7 o _$O89>H-4I:J23>1G o o %

11 !8.MG,EG7.8=C9/?/9/101G:J-B</73K^ o o ^ :G7 o 1O/39881/07-4> o 1O4-<KH6078A : 1(!,&#%2#&+6,-=>OAPQ(=T o 1O6.81.8=G7 18$G,$=>Q(OT o 1O6EG-BD91I o 81E/5618 o 89B-98P8231> o =/1D7.F1N07- o /1788M7-4> T

12 ; VK VK K X; K;E K;WE K;EX!"#$"%&'(&)T ;,98:-41G:6 *+$#$,(,$)#-'(&)Q!%1#1+$"%23$##1,$T +,98:-41G7K 45=D.>1G = 9-7F %%$ 57FM/ ,-56: 2,/: ,9-R0/316:34GA4/=-F:GR0/31G ;E K%/$*1)2/.5:9*(54!/!#6T $,98:-41G7K

13 YX /M7/9N ,8=8<G:G =- 2,9>4C /94621G,9>:/ 9/4656 2=-=8483/.6A 9/465/ 4M/:J 3/:J1-.-O6G -B</73F 8 9/8O ,-5=1G:J F9O/131G:J,EG,8=/:J,9-BGJ> J; C=9813CAJ826:G,EG239-</^ =4D39>4>1G7-FE/83/,.8^.C1^ I38JC^ 84896<1G2.FHB8^ /9462 ^ /465/5,-H>91G-:J981C^ /9462 ^./7396:7>58EG5/1G^ 06=.8`78.6B98:/^ DE/1G3/,.-84-=8^ 9>41G2.FHBC^ /963822/9462A29-A U/7>9/7A2,-.29-A FB932,-.29- /23.6?32,-.29-A82A`.6?329-A :J61=./9A82 ` 2, =9/229- A2,-.29-A A A /1/=C739F2587 A2,-.29- O9!846=-4>7AO91=E/<-.FBA!98=62.84E/27I 4&%/*6*/1.1*1I"%/*#I"4%.G!#1,-'1/.'(".8!+!#!8!#)IG!.)!*!#I+$L$(++$< $%*:8!*#1,(##6#!.(3.8!+!.*1*),!/!/.5!Q/!'(1)&*-+!1,!)F!#&)I6(1)&F-4!#-< 1#!3#2(141*#.,-)!)I6(.#&/!5-)5*:4&,.'"N+'()1)#2118!%,.< X

14 V;;;W 3/./?-11G.617F 8,9-3- 2:J-,16 1/,9-=./1D 9/8O ,EG,8=1N5>48=C8J84>96/ 9-2,9>4F 2-?3[89/ Y.$/*$#0 -?3[89/A 73/9I </ <6H 4CFHG4>1,E6B.6H1D %./3,9-2,9>4F -?3[89/ 42-BD 58J91F</ 4/=/1G,-=4-<1NJ- R0/316:34GA 9/465G /:J16:7NJ- 4CB84/1GA 5,98:-4>4> 4CR03-4>1G 2.FH/B 4/=/ C 4,EG,8=D,9-4-5F <61I:J,9-=F73FA F 73/9I:J </ 1F31N </=1-3.64N ; Z,-J-=.G BF=/3/ 2:J-,16 5< F>.1G - -B</73FA B817-41GJ- R03F 2,-./0/1234GA 2384F 9/465G 3/:J1-.-O6:7I:J 58EG5/1GA?618101G:J,E/J./=/:J 1>7.8=K84I=8<K8< 23C7 4R9-416,82641GJ GJ-,EG23F,F 9- /./739-16:7NJ- 18J9>1G,.83/B1GJ-,EG785F 18J9>1G /M7/9N =-M.N?873F9C 4H=C =-=>4:/ F0>23G,EG.-JC3N3-=>47C?873F9</6,.83/B1G,EG785 4IB-9F =G7C 4,>3/7-B=9HG 27/1C 4/M7/9I:J?873F9A,E/J./=?873F9 8 5>9-4/S <2-F,.83/B1G,EG785C?873F E1G =- 3/:J1-.-O6GA C 8 54IM/1G748.63C,-27C3-481I:J2.FH/B =-=9FJNJ-=1/ 8

15 3C. 18MG </,9-?/26-1>.1GA 423EG:1I 8,9-7.6/1327I H=C 2/ 5G G:J G:G:J 9- =-2383/01-F G7K 9/,-9361O 9/?/9F<G:G A `+18BG=/718-,984C06 614/236:/ 8 -1/01N 9-5J-=1F3G 4IBD9F =-=8483/./</5:/.849-5J-=1F3G0./1K4IB-9F M7-=1N F=>.-236-= 18J.>M/1G 18,-<6MP-41F 8 18,-.6:66 8H,- RJ98=F 1>7.8=K 57FM/ ,E/=>4>1G =-7.8=K/./739-16:7-F 2,9>4-FA 8 18,E,9>41G 781:/.>EG 4,EG,8=D,E/=>4>1G :G:J 51/,.1D1G E/M/1G,-H8=847K 4=-J-=1F3N.JK3D /46=/1:/,-H8=847KA E/M/1G,-H8=847K,98:-41G7C2,9>4C 9-2, N-B</73C =G7C 2,-.F,9>:6 =-=8483/.6 E/M/1G 216HF<G:G 1>7.8=C,9--B.823=-=>47C/./7396:7N/1/9O6/A,.C1F8,-<6M3D1G ;

16 :1=E/<.8H/7 ;T;T; /5!%Q'1/<(<1< c6:j3/9.-48 "\$ $TT98J8$ '(1)141)#.-4817C $$\+ $TT98J8$ +

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ! """""""""" #$ % """""" &'( ( ( ) '(! *+(,!! -&. "" ( """""""" / ' 0 123!"# $ $$ #$ % 45! 671(& 8 -& & 9 : 5 -& -$ 1! &'( *+( -& ;. 48 ( <1 ='! <.! '(! / ' 0 23 &' > ((!?! (& &:!% -&?: ((!: &! %$ &' 3 '( :( :(, &(& ' :! (! 3,!7 (!7! (7! & A(: 7 (7! ' :!: 0-&> ( 2! 7+! (71( :(). ((&!7(( & &.! & &.,1 (!,1 1,> B C D-E 3 & & 1 &,!+,1 (! & +.,1 & &. 3.!7 + :(.! '( / ( ( ( : &F7 3 G3 &! & & &:,1 (! (+ :(. ',1.! '(

27 %%$ ' -!+(! ((!: '?( (&? &:!, +(&,1 & 7( :,' 1 1 (),! (!! '(!!+ ''71. '(: ' ( 17 '( ( 17,1 (! "" 7( ((&!?! """ ( 1 """"" 1 """ =(&( 7( ## (1 & 1 ' 1 '!! 1 '?( +!17 ' :) ' '!: (& '!!:!!:,(! ' &+1 & '7>H! &! % 3 (171 13!77(&(7 3?&.,1 &(& & (! ' %%%$ () " - ' '7>H( & 1 &!17!71,1.% -7 +) &!!.: '.! '(:! 7(7 1 (+!+?& '(7,1,1 ( 7G&!. ) 5 4 I?(71( 1+,!7 7: '!! 54?(71( + +'> 1 &1 :. 7G&!( '( (?(!. :. (&?(71( I?& G(& ',1 &!! J?( /&+ (( 3 ).: +,1 ) & :?( (:(.: ( ( )! :(,1 :(,1 '(! ( 1 (+ &: ' 1 1 ) ''71 & -7!++ ( '(: (( :?( & 7! ((!+: J :?( /,! &1!.!+:3,1?& ) ',1 &!!! >(7!+ 1) :( > & I:?( & '(7,1!7((1 '(1 D *+$. & &1?( +&: 7' 1 1!()!: 1+,1 7)

28 %&$, - ' '7>H( & 1 &!17 (171 &:% &! '7>(+ + ',1.!!! />!!.!7 3 C(& 7(: + (&: () ( 1 (171,1 &1 '( 9(+.) 1 () (&+ + '7>(+,1 & (&: &7 & & : :&,1 (171,1 (+ (&+ '7>(+,1 ( + ': /7!: 3! / ( 13 (( 53 I, & 7( :,' 1 1 7) (7 1&+ &.& 1&+ (,! (!! 43 &17 7 & '7(!: (,' 1! '7(,1 (!: '7(!: &1( & : : (&71 &F7 71 (7( (: (7 (: &!) ( 3 3 &17 7 '7>(+ > (171!(1!7((7 K&1 &171 (171 &!(1 / &'(!(1 &7 &: &(:! :() 3 3 I +!1+ >,!7 ( : '(!+ :(( (:( ( : &!17 4?!! (! /( 3 + +'> 1 7) A (!! '7! >1 > 1 1 (&,! ( >(!17 -&7,!+!+ 1 &F (17: (+!7(!+,1 ( (( C(& +1 &(7?( 1 ) & 7(7 :: ': &(71(! '7 (&' +1 &( (+1( ) 1 -&7 (& (171 &! & ' G:71 >(+: (,:!. 7G&!( 1 &7,! &&(7F! <+. &:?&.!7((7 ( :) & 1 1! - &:?&.!7((7 & &! 7 1 '7>H! 1

29 83 3 L(&.7( &7'. /:( (( 3 ( 1 '&(>! '!7 > &7 D *-$. &.7( &( (,1 & ' 1 & &$. - ' '7>H( & 1 &!17!77(&(7 &:% I 71 :(,1 :(,1 '(,1 &(&)! & '! & + &.7( (+1( &(&) (?! :( &: ## (! 13 ((!: ((7 ((!: ((,! (171,! &F7!! 1&: (+1( 1?')!: 4 = 1&+ 1?') + +'> 1 7) I 71 ) 1 -!1 7 &F717 1) ':>> &F 1 ' &71 :!: 1+,1 7) ( ( >,1?&. :(,1 :(,1 '(,1 &(&) ( ).7() - ::(. 1.7( ( 7 &+ >1: (?: 1.! ( '! 1. 7! :, &7+ 7G&!' 1 53 &17 7 (+ & 1 &) 1 () : + '7>(+ & + (+ &! 1 > ( (: 43 -:(( 17 /( ( ) '(3 :. : 7( 7 &+% B 1 &)?&.,1 ( '7,1 & + B '!) &71,1 - ' &+ &(.. ' 7 ((!:! '7(7( &.: '7 :B7 (! ( 1!!!+ 7G&! -7 '7>(+ &.: '7! (! + &?&,1 ) ',1 '7>(+!.: 17 ( ' ::. &! - 1 ' &+ &( 7. '7(7( &.: ' &! (( :B7 (! (! 1!!+ (! +! &?&,1 ) (& : :: ': & '7>(+!.:

30 &%$ /" - ' '7>H( & 1 &!17?&.:,1 &(&% 3 D& &:?&.! (+,1 &(&1!! ( G&17 M (,+ N'%,!+.&!!)! &) (& )!+()!(&7 ',1 1!! > 1 7( ',1?&.! &%%$ +0 )1 3 L >& 7G&!1 7(7 (,' &:!+(!! 3 9 ( 7 :: & &F717,+&,1 ( &1. & 1! & :&7( 7 &F717 (&7,+& 20 )1 3 <+!( 7 >1:!+: ((7 & & (,> + &!!?& + '.! :( :( &(& /'(:3 3 I '! +!: &:!! :(( :( 7( 7 (!!+ + >1:?( : :(!?(71( :?( '+'7 >!+ 1 ' 1 13 D( 7 77 ( 1 ''71!+ 3 9!.7( 7 (!?! +!+( ((!: 3 -( :( & 7 >&!(: '!!: 1 &1. G(&: &(: ( &7 & '!(: ( & +!+( ((!: G3 I (7! 7G&!(!+&1?&1!+1 (,' 1 1! F3 :(( (:!+7 & &1 :?( ( '7 *0)1 3 A( >1 +11 ',1!+(!!: &! (! 3 E7( G7!7 &(: :(,!7 : ( ( )?& +) &!! G7!7 &(: :(,!7 : ( ( )?&.: '.! '( >!7 G7!7 &(:,!7 &!17 7(7 ( (!.,'?&. &: 1!'( ' 1.! '(7! + B C D-E ' 1! 1,&! ( 13 A( 7&( >!: /!: &+ +17 (& 7(7 3 (+, & 7( 71 :,' & ''71., B C D-E &F7(,+& ( :) :&.,+& &F7(!

31 3 3 G3 F3 J(,!! >.: 1 17 C + ) :,' 1 1 ((!:. ( '7 : ((!: :, +1 '7 97 B7 ( ' :.7(( (&! L?&!+: ' 1 ((!: <,( 1)7 &!.+ ( ) '(!+ 9! (7( (+ 7( 1 &(&1! F ((!7?'7 30 )1 3 K'7(7( &!!!: 1+,1 7) '! &!+( ((!: 3 D7( G7!7 &(:!?( 1 &1 17!'( 13 -(( 7 7.7(( 1 &!: :) 1 ' '!: 7(!7 7:,!7!!7 (:( :: 7 :((:!( 17 >1: (7 (& '7(7 7 +!+(!: (&!! ( 7!+ :) 1 3 -( +17 7G&!1 (,' 1 &:! :,B7 ''71 :. '! (&( 1 3 I( ++?',' 1 &,1 G & ( :( ( 1 G3 I( 1( >& 7 (!(: 1+,1 7)!M7!!.! ' (7( 17 &(( ',,!! 1 F3 -.7( ' &+ &!.+ & 7(7 &1 7 &+! '! G7! ( G7 1 &(). ( '(: (,1 (! '. 7 '7,1,!,1 ((1 =! ( 'B7!7! ( ' ' &7' 7(1 : ' &(+ &.:.7(: & 7 & B7 > +(> &!). &.( 1 =! '!: 1 +(: ' G&!( &%%%$ 4' - 1 (&? &:!! ' +,& (&: : & ## O I ((!: ' (7( 7 '!+ (( /(: &! D-E3% 3!+ >!+,>7 """ C 3 &771!+ & F. '(7 &1 1. ',(,>7 """" C 7 1 (.: :. 13!+!+?&.,1 ( &(& I#,>7 "" C I 1+?&.: (!(&7 =!+ (?(, $ 1 :?% 558 ( + > G(&: O P (( ) '' & 17 - ' &+ &(.&+!+,>!+: (( > & (& &G((,> 7M (7(,1 1 &(7 7M,!

32 1! 1' 1 & (& : $, ((7(71,? - ' (1! D-E 1+ 7 ( > D-E ( 7 7 (: I>& 7(7 :(( &1! &. ', ((!! '(! ':!((,! '! &!!+:?&: ). ',1 /'! '.: ( & 7.,& 7( 7 &+ &717 & 7 &(&1 3 I,> 7(7 '7>H: >( ':!: 5 L: >( (: '! &,1 7 /! :. )! 7G&!1.7()! :() '3 '7 1: ' &:(: 1,>!+: +?(: 17 >( G(& 4.: &1 ' 1! &!1 ((!:! '7>(+: '! + 1+ (&! + 8 I + + 7(,1!.), (+ &,1 &1 7 & ''71 +! (:( ((7!+ & !+!+!+: :1 7 %5$ - ' + ((!: &+ >! &!?)! + ((!: (!. ' &+ 1! + 1! 1( (( (( - ' &+ '(+'>! &(( (( + 7 '7>H!+( ((!: (( : (((& &F 1 <B7 ( + ((!: :( >(!1?)! 7!. ' :( -7: (((& 1 (1) 1 (!17?+ +: - ' &+ +( &!17,1 1 1 (77( (( 1 & &G&?: 5$ 6 - +( >& 7(7 ((!: I7B7 ) &>! 7(7 & (&+ >.7' ( +(7 > C.! (& ' 7 +. '! && ((! 7(7,! &:! 7 &! (&+ > (( > &! (&+ &7( 5%$ N(! & &7( N(! 7(! 1 (&,+ )

33 I,+ ' (7!+ 1 +.( &!!!!+ 1 ' 1 &,+7 L'+'7?7(7!: ' 7% 7 -( 17 >&!(17 7:!7((7 77 9&7( 1 ( :( (! : &7 (! 7 >: ( ( 7 & 7(7 7 -&( :?( ( & ' > (!+ 1) :(?7(7,+7 D :?( &' G(&: > (?7(7!: K & (( :?( 7 > >(!+ N(!, ((7! 7 +!!!7 (&!7 N(!,?7(7 """""" 5%%$ 6' -& 7(7 ((!+,+ >,!7 (!7 C ((7 :! ((!: ' (! G&!:!! 1 (& G&!,1 () ((!:! (&: &>'. ((!: ',!.,! &7(,! &!7(,! &'! ''71 & ) ) ( 7''. 7: -& 7(7! 1 (& :,' 1 ((!: 1+,! 7: 'B7 & ((! 5 C(( ' + +!: >&! ((!: C(( 1 /B!7!71!,( &.: >!,!!3% $ $ C(( %!$4!" $ *+9:3; $1732-;;;2;:;+9 1<=<$ 4 N(! ' :( :( 1 - &. ' :(!: 1 &. &+. ' :(!: I -& """"""" I -& """"""" - 1% - % """""""""""" """""""""""" """""""""""" <1 =' <.

34 !"# # $# "% "# & '$( )%*!" # +, " $( )%* -" +. /#"#$# 0 1! #*%"+!-!# 2 1! # 3 4 ( 5 6%7#!# ( $( )%

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+"$2

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+$2 L7)##*1$(E7)#'+-$F)$"#'(,%&'-.(/ &'(')*+$',- T&&7(#7)T+))2343+)5&1678#7(9#7)0-7)"-:&"91#1)5-7((&"%0@-7(#')%B7%9(#=)7#.9%17#71)9)0-7>9'(#"%#)?#()$7-%@#:1)A#::#:"B01#7)233C+)5&DE5)0&:1&&7:+)A9-F-:6%=)5E5G=)

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75 BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

NM-Finalen For lag 2005

NM-Finalen For lag 2005 NM-Finalen For lag 2005 Moss Kirkeparken vgs 8. mai 2005 Bulletin 5 Spilleplan 1 runde Onsdag 4/5 18.00-01.00 2 runde Torsdag 5/5 12.00-19.00 3 runde Fredag 6/5 12.00-19.00 4 runde Lørdag 7/5 12.00-19.00

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 3

Kommunestyrets vedtak 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak 3 Del 1 Økonomiske rammebetingelser Rådmannens kommentarer til budsjettet 11 Økonomiske rammer og forutsetninger i handlingsplanen 14 Del 2 Plan- og styringssystem

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22.

Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.2011 DEL 1 OPPGAVE 1. a1) Regn ut 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 3 2 2 3 10 8 2 2 1 10 32 22 22. c) Løs likningen 6 4 x 4 x 6 4 x 4 x Løsningsforslag heldagsprøve 1T 19.05.011 DEL 1 OPPGAVE 1 a1) Regn ut 10 8 3 3 10 8 3 3 10 8 1 10 3 a) 3 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 4 5 1 3 5 1 5 1 1 3 1 5 1 3 3 5

Detaljer

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6

a-c 6ptzaLtt YY?L - - /2 (s4ru4t nvdjjù -J 4i Lk jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. jai 4%4j Åd:)& 1edc frf L A r-- Evaluering av samling 6 Gi din vurdering av: god Spørsmål Ikke God - God + Svært f god jai Generelle kommentarer til samlingeä A r-- - jd å 96722 /3 CL4WRM PflZLL /-tczr-t-rlc--r. a-c 6ptzaLtt YY?L - - wu4 r-à 1edc frf L G cvz,rlc

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B

A D D D A BD B A BD BD D D D D B D D A B BF D BD FA D BD B D D D BD BF BF B DFD BF FA D BD D FAD BF FAAF D B F BD AF D A D B F D F B A BCD E F EB F B C ABCDEF AD D A B F C EB F CD D D D C A EDF B E C BD AD D A BD B A BD BD D D D B D A B BFBD FA D BD B D D BD BF BF B DFD BF FAD BD D FAD BF FAAF D B F BD AFA B F D F B FA D A D DD D A

Detaljer

1.8 Digital tegning av vinkler

1.8 Digital tegning av vinkler 1.8 Digital tegning av vinkler Det går også an å tegne mangekanter digitalt når vi kjenner noen vinkler og sider. Her tegner vi ABC når A = 50, AB = 6 og AC = 4. I GeoGebra setter vi først av linjestykket

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

Prosent- og renteregning

Prosent- og renteregning FORKURSSTART Prosent- og renteregning p prosent av K beregnes som p K 100 Eksempel 1: 5 prosent av 64000 blir 5 64000 =5 640=3200 100 p 64000 Eksempel 2: Hvor mange prosent er 9600 av 64000? Løs p fra

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon

Detaljer

Formelark for eksamen i TE 559 Signaler og systemer Kontinuerlig tid Diskret tid Beskrivelse Dierensialligning Dieranseligning y(t) =y (t) +3u(t) +5u (t) y[k] =,y[k, ] + u[k] Beskrivelse Impulsrespons,

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen

Løsningsforslag eksamen 1T våren 2010 DEL 1. Oppgave 1. a) Funksjonen f er gitt ved f x 2x 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f x 2x 3 Grafen Løsningsforslag eksamen T våren 00 DEL Oppgave a) Funksjonen f er gitt ved f 3. Tegn grafen og finn nullpunktene for f f 3 Grafen y 0 8 6 4-4 -3 - - 3 4 - -4 Nullpunkt 3 0 3 Nullpunkt når 3 b) Løs likningen

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 LED KATALOG 2009 LED LYS NORGE AS En inovativ partner du kan stole på Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 Telefon: +47 476 77 958

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 1

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 1 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel A. c) tan + sin0 + d) sin60 tan0 A. B. A y sin0 0 sin0 cos0 y 0 y cos0 C 60 D cos AD 0 6 B AD 0 cos 0 CD AD B.6 A tan60 CD BD BD BD tan60 6 AB AD

Detaljer

Sporene der hjemme. Willy Aagre

Sporene der hjemme. Willy Aagre Willy Aagre Sporene der hjemme Om 15 16-åringer og deres hverdagskultur basert på en undersøkelse om kulturelle og estetiske praksiser i noen utvalgte nordiske ungdomsrom Doktoravhandling for graden doctor

Detaljer

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6

Løsningsforslag til del 2 av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Geometri Del Løsningsforslag til del av oppgavesettet Geometri i Sirkel oppgavebok 10B, kapittel 6 Oppgave.1 a Lengden til golvet på tegningen blir: 400 cm 8cm Bredden til golvet på tegningen blir: 300

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

FORORD. Magistratens hovedarkiv

FORORD. Magistratens hovedarkiv FORORD Magistraten var statlig embetsmann, men hadde viktige funksjoner i forbindelse med lokalforvaltningen, både før og etter innføringen av formannskapslovene i 1837. Han var sekretariat for borgerrepresentantskapet/de

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag Wenche sitt forslag bygger på at alle forkortelser begynner med henvisning til hovedformål: Forslag for hovedformål: B - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur F - Forsvaret/militæret

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Listverk. Profilkart. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring

Listverk. Profilkart. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring Listverk Profilkart Listverksprodusenten - med over 100 års erfaring Taklist Taklist TAKLISTER FURU PROFILERTE TAKLISTER FURU FA 02 15 x 34 mm FA 04 21 x 34 mm FK 02 15 x 21 mm FK 03 FK 06 21 x 34 mm FA

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning Eksamen i FO929A Matematikk Prøve-eksamen Dato 13. desember 2007 Tidspunkt 09.00-1.00 Antall oppgaver Vedlegg Formelsamling Tillatte hjelpemidler Godkjent kalkulator Løsningsforslag Oppgave 1 a) Likningen

Detaljer

BMW Danmark A/S. MINI Coupé R58 01-03-2012

BMW Danmark A/S. MINI Coupé R58 01-03-2012 BMW Danmark A/S Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift. Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer samt forskydelser i registreringsafgiften. = fabriksmonteret ekstraudstyr O =

Detaljer

Digitalstyring sammendrag

Digitalstyring sammendrag Digitalstyring sammendrag Boolsk algebra A + A = 1 AA = 0 A + A = A AA = A A + 0 = A A 1 = A A + 1 = 1 A 0 = 0 (A ) = A A + B = B + A AB = BA A + (B + C) = (A + B) + C A(BC) = (AB)C A(B + C) = AB + AC

Detaljer

BMW Danmark A/S. MINI Roadster R59 01-03-2012. Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift.

BMW Danmark A/S. MINI Roadster R59 01-03-2012. Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift. BMW Danmark A/S Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms og reg.afgift. Der tages forbehold for evt. fejl og ændringer samt forskydelser i registreringsafgiften. = fabriksmonteret ekstraudstyr O =

Detaljer

Matriser En matrise er en rektangulær oppstilling av tall og betegnes med en stor bokstav, f.eks. A, B, C,.. Eksempler:

Matriser En matrise er en rektangulær oppstilling av tall og betegnes med en stor bokstav, f.eks. A, B, C,.. Eksempler: Matriser En matrise er en rektangulær oppstilling av tall og betegnes med en stor bokstav, f.eks. A, B, C,.. Eksempler: Tallene i en matrise kalles elementer. En matrise har rader (vannrett, horisontalt)

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'

93%:4!#$%&'#.'C37%$#D3' !"#$%&' ()*(+*((-!"#$%%& '()*++ -./ 0!"#$%.'$'/0 1111111111111111111111111111111111111111111 2"34&0 1111111111111111111111******11111111111111111111111 56'37#"893"%:4 93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'!"#$%&'#E./0

Detaljer

LISTVERK. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG

LISTVERK. Listverksprodusenten. - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG LISTVERK Listverksprodusenten - med over 100 års erfaring KVALITET FRA SKOG TIL BYGG Taklist TAKLISTER FURU FA 02 15 x 34 mm NOBB UBEH 22356299 FA 04 21 x 34 mm NOBB UBEH 21080387 NOBB HVIT 24641276 FA

Detaljer

Utvalgsaksiomet, velordningsprinsippet og Zorns lemma

Utvalgsaksiomet, velordningsprinsippet og Zorns lemma Utvalgsaksiomet, velordningsprinsippet og Zorns lemma Dag Normann Universitetet i Oslo Matematisk Institutt Boks 1053 - Blindern 0316 Oslo 13. mars 2007 I dette notatet skal vi gi et bevis for ekvivalensen

Detaljer

Prisliste 2013-2014. Vår erfaring din sikkerhet. www.tellefsdalkjetting.no. Gyldig fra 1. juli 2013 TRACTION SYSTEMS

Prisliste 2013-2014. Vår erfaring din sikkerhet. www.tellefsdalkjetting.no. Gyldig fra 1. juli 2013 TRACTION SYSTEMS TRACTION SYSTEMS Vår erfaring din sikkerhet Prisliste 2013-2014 Gyldig fra 1. juli 2013 LANDBRUK SKOGS- OG ANLEGGSMASKINER TRANSPORT www.tellefsdalkjetting.no Prisene gjelder fra 1.7.2013. Veiledende utsalgspriser

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

Side 1 av 78. Dok.dato: Saksbeh: Saksnr, (FWS): Arkivkode: 29.10.2007 Tom-Jarle Isaksen, Birger Hellan 07/00653-30 151 " ##$%&'$($$()$$'$)&' *

Side 1 av 78. Dok.dato: Saksbeh: Saksnr, (FWS): Arkivkode: 29.10.2007 Tom-Jarle Isaksen, Birger Hellan 07/00653-30 151  ##$%&'$($$()$$'$)&' * Side 1 av 78!! " ##$%&'$($$()$$'$)&' * Side 2 av 78 +, -...3...5...6!"...6 #!!#...7 $!!#$%%! &&...7 '!$!( &)!!**+...8, &%$!!...14 - &##%&#...15. # #(!$#/(0##$"!#...16 + 123)!$&#/1##"%"...18 4 $!$&#...18

Detaljer

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus 10A. Matematikk for ungdomstrinn. Matematikk for ungdomstrinnet. Fasit. Grunnbok 10A

Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus 10A. Matematikk for ungdomstrinn. Matematikk for ungdomstrinnet. Fasit. Grunnbok 10A Jan Erik Gulbrandsen Arve Melhus Matematikk for ungdomstrinn Matematikk for ungdomstrinnet 0A Fasit Grunnbok 0A FASIT TIL KAPITTEL A GEOMETRI A Konstruer speilbildet av endepunktene til linjestykkene og

Detaljer

Prisliste 2011-2012. Gyldig fra 1. august 2011 TRACTION SYSTEMS

Prisliste 2011-2012. Gyldig fra 1. august 2011 TRACTION SYSTEMS TRACTION SYSTEMS Prisliste 2011-2012 Gyldig fra 1. august 2011 Prisene gjelder fra 1.8.2011. Veiledende utsalgspriser er ex.mva. Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Oppgi alltid artikkelnummer

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Forskjellige typer utvalg

Forskjellige typer utvalg Forskjellige typer utvalg Det skal deles ut tre pakker til en gruppe på seks. Pakkene inneholder en TV, en PC og en mobiltelefon. På hvor mange måter kan pakkene deles ut? Utdelingen skal være tilfeldig

Detaljer

1.7 Digitale hjelpemidler i geometri

1.7 Digitale hjelpemidler i geometri 1.7 Digitale hjelpemidler i geometri Geometri handler om egenskapene til punkter, linjer og figurer i planet og i rommet. I alle tider har blyant og papir samt passer og linjal vært de viktigst hjelpemidlene

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4&#6($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

BILENS BEKREFTELSESETIKETT FORORD - WINDSTAR

BILENS BEKREFTELSESETIKETT FORORD - WINDSTAR BILENS BEKREFTELSESETIKETT FORORD - WINDSTAR DENNE DELEKATALOGEN INNEHOLDER INFORMASJON OM WINDSTAR PRODUSERT FRA 1094 Bilens bekreftelsesetikett Bilens bekreftelsesetikett er festet til dørklinkekanten

Detaljer

Formelsamling i matematikk vg1 Tillatt hjelpemiddel under tentamen del 2 Bleiker vgs. 2008/2009. Hossein Rostamzadeh

Formelsamling i matematikk vg1 Tillatt hjelpemiddel under tentamen del 2 Bleiker vgs. 2008/2009. Hossein Rostamzadeh Formelsamling i matematikk vg1 Tillatt hjelpemiddel under tentamen del 2 Bleiker vgs. 2008/2009 Hossein Rostamzadeh 6. mai 2009 2 Kapittel 1 Algebra 1.1 Brøkregler 1.1.1 Addisjon av brøker a b + c d =

Detaljer

Grafiske analysemetoder for ikkegeometriske

Grafiske analysemetoder for ikkegeometriske Grafiske analysemetoder for ikkegeometriske design Ranveig Niemi Master i fysikk og matematikk Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: John Sølve Tyssedal, MATH Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger.

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger. GeoGebra GeoGebra 1 GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Ved hjelp av dette programmet kan du framstille forskjellige geometriske figurer, forskjellige likninger (likningssett) og ulike funksjonsuttrykk,

Detaljer

1 Tall 1.1 a 1.2 a 1.4 a 1.5 a 1.6 1.7 a 1.8 a 1.9 a 1.10 a 1.11 a 1.13 a 1.14 a 1.15 1.16 a 1.17 a 1.18 a 1.19 1.20 1.21 a

1 Tall 1.1 a 1.2 a 1.4 a 1.5 a 1.6 1.7 a 1.8 a 1.9 a 1.10 a 1.11 a 1.13 a 1.14 a 1.15 1.16 a 1.17 a 1.18 a 1.19 1.20 1.21 a Tall. a - - 0 - - - 0. a > < >. a - - 0 - e - f -9. a 9 C C.6-00 kr. a - e - f. a 6 - -6 e f.9 a - - -.0 a 0 - - - -, -,9 0,0 0,9,. a -6 - -. a - 6 6. a Trysil Lillehammer Oppal. a - C 96 C. a Ja.6 a =

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

Bulletin Landsturneringen i sjakk 2006

Bulletin Landsturneringen i sjakk 2006 Bulletin Landsturneringen i sjakk 2006 Nr. 7 lørdag 15. juli www.nm2006.sjakknet.no Magnus Carlsen best også i lynsjakk Bildet: De fire beste i Lynsjakk-NM var f. v. Kjetil A. Lie, Torstein Bae, Magnus

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 601 Vi skl gå ett hkk mot høyre, og gnger derfor med 10. 14 cm 14 10 mm 140 mm c Vi skl gå to hkk mot høyre, og gnger derfor med 10

Detaljer