Agenda Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon Pensjonsmarkedet hva nå Pause

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause"

Transkript

1 Agenda Pensjonsmarkedet hva nå Pause Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon Privat AFP muligheter og feller Pause Personforsikringer

2 Pensjon i privat sektor hva er klart og hva gjenstår Beate Fahre

3 Pensjonsordningene i Norge Endret fra 2011 Ytelse Innskudd Tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon Privat ytelsespensjon Innskuddspensjon Hybrid tjenestepensjon Folketrygd Folketrygd Folketrygd Folketrygd Tilpasset i lønnsoppgjøret

4 Tjenestepensjon per okt privat sektor Ytelsesbasert pensjon Alderspensjon Venter på utredning fra Banklovkommisjonen Dagens ytelsesordning er ikke tilpasset ny folketrygd og allårsopptjening Uførepensjon Folketrygden endres 1. januar 2015 Uførepensjon må tilpasses ny folketrygd Etterlattepensjon Gjenstår tilpasning både i folketrygd og tjenestepensjoner Innskuddspensjon Nye satser og knekkpunkt klare Overgangsregler frem til 2017 for tilpasning av nytt knekkpunkt for pensjonsordninger som ble etablert før 1.januar 2014 Hybrid tjenestepensjon Lov og forskrift klar, men allikevel usikkerhet bl.a. knyttet til kvinnetillegg Få som «frivillig» har valgt hybrid 4

5 Hva skjer med Foretakspensjonsloven Banklovkommisjonen jobber med forslag til ny ytelsesbasert pensjon i hht. mandat av mars 2013 Rapport tidligst høsten 2014 Årlig pensjonsytelse kan være en % av lønn eller et fast kronebeløp. Nettoytelse i oppsparingstiden Maksimal årlig pensjon sammen med en beregnet folketrygd skal stå i rimelig forhold til lønn i foretaket maks 12G Lineær opptjening av pensjon. Det er krav om minst 40 år med opptjening for å få full pensjon Garantert avkastning skal følge samme prisipper som hybrid dvs. 0% avkastningsgaranti som hovedregel Det skal gis regler for regulering av opptjent pensjon i opptjeningstiden og utbetalingstiden En eventuell ny ytelsesbasert pensjonsordning i privat sektor skal reflektere prinsippet om levealdersjustering Det skal gis overgangsregler mellom gammel og ny ytelsesbasert pensjon. Banklovkommisjonen skal vurdere hvordan nytt ytelsesbasert pensjonsprodukt vil stille seg i forhold til krav om balanseføring av pensjonsforpliktelser hos arbeidsgiver 5

6 Ny uførepensjon

7 Hovedpunkter ny uføretrygd i folketrygden Full uførepensjon utgjør 66% av lønn (Maks 6G) Lønn regnes som de 3 beste av de 5 siste årene før sykemelding Det regnes ikke med lønn over 6G (begrenses til 6G hvert av de 3 årene) Bruker gjennomsnittlig G Inntektsevnen må være nedsatt med minst 50%. Trygdede som kommer fra arbeidsavklaringspenger og som har økt sin arbeidsevne til 60% av full stilling, kan allikevel innvilges uføretrygd på 40% selv om minstekravet er 50% inntektsreduksjon Fribeløp 0,4G (ca ) Må ikke vente 1 år før man kan tjene penger I praksis må de fleste vente flere år før man kan ha lønnsinntekt fordi det er ingen fribeløp sammen med arbeidsavklaringspenger Uførepensjon avkortes utover fribeløp med 66% av hver krone man tjener 7

8 Dagens uførepensjon eks 66 % 8

9 Ny uførepensjon forslag fra Banklovkommisjon Alle ansatte uansett lønn må være omfattet av pensjonsordningen for å oppnå skattefavorisering Ønskes 66 % dekning for lønn mellom 6G og 12G, må det gis en dekning til alle ansatte uansett lønnsnivå på 3% av deretter gi en tilleggsdekning på 66 % av lønn mellom 6G og 12G 9

10 Ny uførepensjon Departementet har ikke levert en proposisjon til Stortinget Skal fripolisen trekkes fra før ny uførepensjon beregnes eller skal disse først tas hensyn til når maksimal dekning, (76 % inkludert folketrygd) skal utbetales ved uførhet? Skal hovedregel være med eller uten fripoliseopptjening Hvordan skal pensjon beregnes og utbetales for ansatte som har lønn ved siden av full uførepensjon Hvordan behandle delvis uføre under 50 % Ingen dekning fra trygden skal pensjonsordningen dekke alt eller kun det som er forsikret opprinnelig? Lønn: og 20% arbeidsufør Lønnsreduksjon: Forsikring (20 % av ) per år Manglende folketrygd (20% av 66%) per år Hvor høy utbetaling? 10

11 Nivå på ny uførepensjon Skal dagens premie legges til grunn? Kan gi høyere ytelser til ansatte Hvilke beregningsrente legges til grunn i prognosen fra leverandør? Dagens rente er 2,5% -> skal reduseres til 2 % 1. januar 2015 Forslag om 0 % beregningsrente slik at uførepensjonistene oppnår en avkastning/økning i årlig pensjon Utvikling av premie kan få en brattere «kurve» enn dagens premie bl.a hvis fripoliser trekkes i fra lønnsutvikling høyere enn utvikling av fripolisen Skal dagens pensjonsnivå legges til grunn? Skatt på uførepensjon skal være lik lønn. Skal fremtidig pensjonsnivå eventuelt være lik før skatt eller etter skatt 11

12 Ny uførepensjon når må hva endres? Kan ikke endre nivå over og under 6G i lønn før lovendring er vedtatt Fjerne fripoliseopptjening nå? Noen leverandører vil kun tilby uførepensjon uten fripoliseopptjening Det kommer overgangsregler Ikke alle leverandører som vil gi mulighet for overgangsregel? I dag er det krav til minst 30 års tjenestetid Kan ikke endre dette før lovendring er på plass 12

13 Alternativ løsning for uførepensjon Hvilke uføredekninger vil bedrifter ha i fremtiden? Kollektiv livrente med dekning kun for lønn over 6G Fortsette med uførepensjon Erstatte uførepensjon med engangs dekninger Store forskjeller ved uføregrad under 50% - ingen dekning i trygden Premien beskattes som lønn Ansatte som mister uførepensjon blir tilbudt fortsettelsesforsikring Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte Alle med lønn under 6G får bedre dekning Vurdere dekning for uføregrader under 50% - kan gi uforutsigbare kostnader Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte Andre og ofte med komplekse erstatningsregler Karensbestemmelser ved jobbskifte Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte 13

14 Hybrid eller innskudd hva vil markedet ha? Beate Fahre

15 Nye maksimale satser for innskuddspensjon fra 1. januar 2014 Fradragsledd 1G valgfritt 25,1 % Innskudd 7 % Innskudd 18,1 % Folketrygd 18,1 % Innskudd 7 % 1 G ,1 G G

16 Innskuddspensjon hva nå? Avtaler uten knekkpunkt kan fortsette som før Avtaler som har ulike innskuddssats for lønn over og under 6G: Knekkpunkt MÅ endres fra 6G til 7,1G Mulig å benytte overgangsregler frem til 2017 for foretak som hadde etablert innskuddspensjon før Kan endre innskuddssatser innenfor eksisterende knekkpunkt, (6G) dersom nivå er innenfor gammelt regelverk (Maks 5% + 8%) BØR tilpasse pensjonssparing til nytt knekkpunkt når det skal vurderes å gjøre endringer KAN velge 1G i fradrag eller fjerne dette (innskudd 0 7,1G) Minimumspensjon 2% av lønn mellom 1G og 12G Nye innskuddspensjonsavtaler som etableres etter 1. januar 2014 må benytte nytt knekkpunkt (7,1G) 16

17 Kun en sparemodell i tjenestepensjonsloven 25,1 % Høyere sparesatser for særaldersgrenser under 62 år kan fastsettes i forskrift Innskudd 7 % Innskudd 18,1 % Folketrygd 18,1 % Innskudd 7 % 7,1 G G

18 Tjenestepensjon (Hybrid) Innskuddsbasert opptjening i prosent av lønn. Bedriften velger om utbetalingstiden skal være livsvarig eller opphørende ved tidligst 80 år Hvis bedriften har valgt opphørende utbetalingstid kan medlemmet allikevel velge livsvarig utbetaling Høyere innskudd for kvinner? Må tilknytte innskuddsfritak Dødlighetsarv = kapitalen IKKE til etterlatte, (ektefelle/samboer, barn) ved dødsfall. Faktisk dødlighetsarv tilføres gjenlevende i kollektivet i opptjeningstiden Felles forvaltning med 0 % årlig garanti eller investeringsvalg Kapital ved pensjonering deles på delingstall Pensjonsregulering lik avkastning eller som i folketrygden NY TJENESTEPENSJON BLIR ET 3. ALTERNATIV I PRIVAT SEKTOR 18

19 Eksempel mann født 1986 lønn Antall G Saldo hybrid ,7 Saldo innskudd ,9 Differanse 4,50 % Livsvarig hybrid Tariff 23,32 Kroner Antall G Årlig pensjon ,8 Antall år med innskudd 22,3 Opphørende hybrid 80 år Tariff 12,45 kroner Antall G Arlig pensjon Antall år med innskudd 11,9 Dødlighetsarven kommer om ansatte lever lenger enn 89,3 år Dødlighetsarven kommer i "ett år og 3 mnd" fra 78,9 år til 80 år 19

20 Vårens tarifforhandlinger privat sektor pensjon? Dagbladet NRK Frifagbevegelse.no 20

21 Utdrag av protokoll mellom Virke og Fagforbundet Tilknytte 70 % uførepensjon Velge offentlig eller privat AFP Søke å indeksregulere pensjonsutbetalinger Skal utrede egen pensjonskasse for ordningen Ingen etterlattedekning Hevdes at ordningen ikke må balanseføres 21

22 Pensjonsutredningen Fri Fagbevegelse.no 22

23 AFP i privat sektor muligheter og feller Beate Fahre

24 1-3 Formål Fellesordningens formål er å yte avtalefestet pensjon (AFP) til arbeidstakere i foretak tilsluttet Fellesordningen. 24

25 Krav som må være oppfylt ved fylte 62 år Arbeidstaker må være omfattet av privat AFP i minst 7 av siste 9 år før fylte 62 Mister ansiennitet dersom arbeidstaker i løpet av et år: * Er ansatt i mindre enn 20 % stilling * Har høyere stilling/lønn fra annen bedrift * Har høyere inntekt, (lønn/kapital-inntekter) fra annen bedrift Ansiennitetsvilkåret kan ikke oppfylles etter fylte 62 år. Må si fra seg delvis uførepensjon før fylte 62 år Hvis arbeidstaker de 3 siste år før fylte 62 år har mottatt pensjon, ventelønn e.l. som overstiger 1,5G i noen av de 3 årene, bortfaller rett til AFP 25

26 Krav som må være oppfylt på uttakstidspunktet av AFP Må være ansatt og reell arbeidstaker i minst 20% stilling på uttakstidspunktet i foretak med tariffavtale om AFP OBS: Ikke ha høyere stilling/lønn annet sted Krav til minimumsinntekt på uttakstidpunkt og året før Må være sammenhengende ansatt og reell arbeidstaker de 3 siste årene før uttakstidspunkt. 26 ukers «slingringsmonn» i løpet av 3-års perioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunkt 26-ukers grensen utvides med ytterligere 26 uker i løpet av 3-års perioden før uttak hvis arbeidstaker har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra NAV. 26

27 Klagesak vedr ansiennitetskrav ved fylte 62 år Født i 1949 Ansatt 1.mai 2008 Fylte 62 år 13.april 2011 Omfattes av overgangsregler om ansiennitet: 3 av de siste 5 år før fylte 62 år Fylte 62 år 18 dager før det hadde gått 3 år etter ansettelsen 27

28 Ansatt og reell arbeidstaker ved uttak Ansatt 1. september 1990 Fylte 67 år 28. juli 2011 Søker om AFP fra 1.desember 2011 I arbeidsgiverskjema er siste arbeidsdag oppført til 22. november 2011 Felleskontoret avklarer at det kun var arbeidet 2 dager i oktober og 5 i november Var ikke ansatt og reell arbeidstaker sammenhengende i minst 20% stilling på uttakstidspunktet 28

29 Ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspkt Ansatt 14. september 1978 Fylte 62 år 19. februar 2011 Søker AFP og Folketrygd på første mulige uttaksdato 1.mars 2011 Mottok lønn t.o.m. 31.janaur Avviklet ferie 1.februar 16. februar Sluttet i bedriften 3 dager før fylte 62 år. Mottok ikke lønn ut måneden hun fylte 62 år. MANGLER 3 DAGER 29

30 Klagesak vedr ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunkt 3-2 Fylte 62 år og hadde siste arbeidsdag 17. januar Mottok lønn ut januar Må ta ut folketrygd senest samtidig med AFP. Folketrygd TIDLIGST første i måneden etter fylt 62 dvs. 1.februar 2011 Ble avslått fordi hun ikke arbeidet på uttakstidspunktet. Klagesak behandlet som prinsippsak i Styret Ansettelsesforholdet må bestå og lønn betales frem til dagen for uttakstidspunkt og fratredelse TIDLIGST på 62-års dag 30

31 Prinsippavgjørelse vedrørende 3-2 uttakstidspunktet Arbeidstaker som arbeider inn i måneden vedkommende fyller 62 år, og som gis anledning til å fratre på sin 62-årsdag og som mottar lønn ut den måneden vedkommende fyller 62 år, anses som reell og ansatt arbeidstaker dersom uttak av AFP skjer den første dag i påfølgende måned. 31

32 Mottak av pensjon o.l. uten tilsvarende arbeidsplikt På dette tidspunket var ikke vedtekter til ny AFP kjent Fylte 62 år 27.februar 2011 Reduserte stilling fra 100%-50% i Mottok engangsbeløp på april 2008 (over 1,5G) Endringen i stilling og utbetaling skulle vært gjort i desember På grunn av forsinkelser i bedriften ble ikke endring og utbetaling gjennomført før i april 2008 Mottak av midler uten arbeidsplikt som overstiger 1,5G i noen av de 3 siste årene før fylte 62 år diskvalifiserer til AFP 32

33 Mottak av pensjon o.l. uten tilsvarende arbeidsplikt Tidligere sjømenn som har startet uttak av sjømannspensjon fra fylte 60 år har fått avslag på AFP fordi sjømannspensjon har oversteget 1,5G 33

34 Oppsummert Ansiennitetsregler praktiseres bokstavlig (ingen margin) Reell arbeidstaker på uttakstidspunktet praktiseres meget strengt Må være oppmerksom i forhold til ytelser uten motsvarende arbeidsplikt Gavepensjon Sluttpakker Kompensasjoner ved overgang til ny pensjonsordning Pensjon opptjent hos nåværende eller tidligere arbeidsgiver som kan tas ut før fylte 62 år Ved virksomhetsoverdragelse Jf AML 16 Hvis tariffavtalen sies opp av ny arbeidsgiver opphører rett til AFP Ved overgang fra offentlig til privat AFP regnes ansiennitet fra innmelding i privat AFP. Dvs. at hvis man er eldre enn 55 år vil man ikke få AFP Privat AFP er en administrativ ordning mellom partene i arbeidslivet ingen opptjening av rettigheter som har vern mot tilbakevirkende kraft ved endringer 34

35 Personforsikringer Janne Skjervheim Bernes

36 Gjennomgang av. Personforsikringsprogram Design og profil Gruppedannelse i ordningen Ta stilling til. 36

37 Personforsikringsprogram Design og profil Lov om yrkesskadeforsikring Utvidet yrkesskade Annen Sykdom Gruppeliv Ektefelleforsikring Trygghetsforsikring Lisensforsikring Kollektiv ulykke Helårs reiseforsikring Helseforsikring familieforsikring Fritidsulykke Helseforsikring Barnetillegg Uføreforsikring Tjenestereiseforsikring Syk Sykelønn Expat-forsikring Kritisk sykdom 37

38 Lovpålagt yrkesskade 35 Erstatning i G v/alder 45/46 år, lønn 7-10 G Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død "tapt livsutfoldelse" "tap i fremtidig inntekt" Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid ,5 4,5 Mørke søyleområder er minimumsdekning mens lyse søyleområder er avhengig av lønn og etterlatte. Dekning fra 15 % 15 % 1 % 1 % 0,5 0,5 Aldersavhengig Ja Ja Ja Ja Ja/Nei Ja/Nei 38

39 Personalforsikring 45 Erstatning i G v/alder 45/46 år, lønn 7-10 G Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død "tapt livsutfoldelse" "tap i fremtidig inntekt" Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid ,5 20,5 20, Mørke søyleområder er minimumsdekning mens lyse søyleområder er avhengig av lønn og etterlatte. Dekning fra 1 % 1 % 1 % 50 % 1 % 1 % 1 % 50 % Aldersavhengig Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja/Nei Ja/Nei Ja/Nei Nei 39

40 Bruksforsikringer Helseforsikring Reiseforsikring Tjenestereise Dekker den ansatte på tjenestereiser worldwide Helseforsikring får ansatte raskt tilbake i jobb gjennom garantert behandling innenfor angitte frister. Tilgang til det private behandlingstilbudet i Norge og utlandet. Tilknytning av familien Ansattes familie kan få tilbud om helseforsikring gjennom samme leverandør. Forsikringen etableres som en avtale mellom ansatt og forsikringsselskap. Ingen administrasjon fra arbeidsgiver. Helårsreise Dekker tjeneste-, ferie og fritidsreiser for ansatt med familie. Dekning worldwide 40

41 Trygghet ved alvorlig sykdom Kritisk sykdom Avtalt forsikringssum utbetales som en engangserstatning når diagnose for dekningsmessig sykdom er stilt. Syk Valgt forsikringssum utbetaltes uavhengig av om den ansatte er erklært varig arbeidsufør. 41

42 Personforsikringsprogram Gruppedannelse i ordningen Hvem er omfattet av personforsikringsordningen? Alle fast ansatte Samme gruppedannelse som pensjon Lærlinger Midlertidige ansatte Vikarer Aktivitet utenfor Norge Expats Inpats 42

43 Personforsikringsprogram Ta stilling til. Aldersgrense i forsikringsprogrammet Lovpålagt yrkesskade og tjenestereiseforsikring - alle er med uansett alder og arbeidstid Mulig å endre opphørsalder for gruppeliv, helse, reise og ulykkesforsikring Uføreforsikring opprettholder opphørsalder 67 år Permisjon Hvilke forsikring tilbys de ansatte ved permisjon? Lovpålagt permisjon Annen permisjon Diskuter med Aon ved behov og forankre ønsket ordning i forsikringsprogrammet 43

44 Takk for oppmerksomheten For informasjon, se vår hjemmeside: 44

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer