Frokostmøte Aon Norway. Stavanger 10. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frokostmøte Aon Norway. Stavanger 10. februar 2015"

Transkript

1 Frokostmøte Aon Norway Stavanger 10. februar

2 2

3 Ny uførepensjon Vidar Pedersen 3

4 Ny uførepensjon Status utvikling av regelverk Litt om NAV sine ytelser ved inntektsbortfall En del om ny uføretrygd Forslag til ny uførepensjon 4

5 Aktuell utvikling av regelverk Ny uføretrygd (NAV) trer i kraft fra Ny uførepensjon i stat, kommuner mv. (offentlig tjenestepensjon) trer i kraft fra Ny beskatning av alle typer uføreytelse trer i kraft Hovedforskjell er økt trygdeavgift fra 5,1% til 8,2% Proposisjon om ny uførepensjon i privat sektor fremmet for Stortinget Saksordfører Sigurd Hille (H) Komitéen møter for å diskutere fremdrift i saken Frist for innstilling? Stort behov for overgangsregler 5

6 Formål Støtte opp om arbeidslinjen og Stoltenberg-reformen Gi insentiver til å bruke gjenværende arbeidsevne Enklere regelverk Uføreutvikling Adressere økende eksport av trygdeytelser til utlandet 6

7 Uføreandel Norge I tillegg ca. 5% av befolkningen på AAP til enhver tid kun statistikk fra 2010 Til sammen ca personer på langvarig ytelse fra NAV ved redusert/bortfalt arbeidsevne. 7

8 Uføresituasjonen i Norge ved inngangen til

9 «Storskridaren» Du startar i lag med storskridaren. Du veit du ikkje kan fylgja han, men du legg i veg og brukar all di kraft og held lag ei stund. Men han glid ifrå deg - glid ifrå deg, glid ifrå deg - Snart er han heile runden fyre. Det kjennest litt skamfullt med det same. Til det kjem ei merkeleg ro yver deg, kan ikkje storskridaren fara! Og du fell inn i di eigi takt og kappestrid med deg sjølv. Meir kan ingen gjera. Olav H.Hauge 9

10 Ytelser fra NAV ved sykdom Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd 10

11 Sykepenger Folketrygdloven kapitel. 8 Formål Formålet er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade Opptjeningstid Må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før arbeidsuførheten (gjelder ikke ved yrkesskade) Vilkår Taper pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførhet. Inntekten må overstige 50 % av G Sykdomsbegrepet Funksjonsnedsettelsen skal klart skyldes sykdom eller skade. Må dokumenteres ved legeerklæring Uførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer eller lignende, gir ikke rett til sykepenger Sykepengegrunnlaget Sykepengegrunnlaget utgjør inntekten begrenset oppad til 6 G Det ytes sykepenger i opptil 260 dager Max dato Nye sykepengerettigheter opptjenes etter 26 uker der man har vært helt funksjonsfrisk Graderte sykepenger ned til 20% 11

12 Sykepenger 2 Generelt Arbeidsgiver dekker de første 16 dagene deretter refusjon fra NAV Inntektskravet gjelder ikke arbeidsgiverperioden Arbeidsgiver kan på grunnlag av avtale dekke mer enn NAV Innstramming i regelverket i forhold til oppfølging i sykmeldingsperioden og legers sykmeldingspraksis 12

13 Arbeidsavklaringspenger Erstattet i mars 2010: Rehabiliteringspenger Attføringspenger Midlertidig uførestønad Folketrygdlovens kapittel 11 Skal sikre medlemmer inntekt mens de er under aktiv behandling deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får en annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid Beregningsgrunnlag Fastsettes ut fra medlemmets pensjonsgivende inntekt året før evnen til å utføre inntektsgivende arbeid ble nedsatt med minst halvparten Alternativt gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt de siste tre kalenderår før samme tidspunkt dersom det gir et høyere grunnlag. Grunnlaget reguleres i samsvar med G frem til søknadstidspunktet Maksimalt bergregningsgrunnlag er satt til 6 G 13

14 Arbeidsavklaringspenger 2 Ytelse AAP skal utgjøre 66% av beregningsgrunnlaget Minste årlige ytelse er 2 G Særregler for unge uføre 2,44 G Det gis barnetillegg Arbeidsavklaringspenger inkl. barnetillegg skal ikke utgjøre mer enn 90 % av beregningsgrunnlaget Ytelsen gis for fem dager pr uke og dagsatsen utgjør årlig ytelse/260 Ytelsen regnes som pensjonsgivende inntekt og skattlegges som lønn Det ytes reduserte AAP i forhold til den tapte arbeidsevnen - minst 40% Gjennomsnittlig arbeid i meldeperioden Noen ganger i inntil 6 måneder ned til 20% Ikke reduksjon ved uttak av fleksibel alderspensjon 14

15 Ny uføretrygd i kraft Folketrygdlovens kapittel 12 Formålet med ytelsen er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte Krav om at medlemmet har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen Inntektsevnen må være varig nedsatt med minst halvparten Må være minst 50% ufør, men tilstrekkelig med 40 % hvis medlemmet har hatt arbeidsavklaringspenger (30% ved yrkesskade) 15

16 Ny uføretrygd - ytelse 100 prosent uføretrygd og full opptjening gir en utbetaling på 66 prosent av beregningsgrunnlaget opp til 6 G Dette er en høyere kompensasjonsgrad enn tidligere kompenserer økt skattetrykk 16

17 Ny uføretrygd - beregningsgrunnlag Uføretrygd beregnes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt i de fem siste kalenderårene før uføretidspunktet. Gjennomsnittlig inntekt de tre beste inntektsårene legges til grunn Pensjonsgivende inntekt over 6 G regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget Den pensjonsgivende inntekten i det enkelte kalenderår skal reguleres i samsvar med G Oppreguleringen skjer før utvelgelsen av de tre beste år Grunnlaget for uføretrygden reguleres i samsvar med senere endringer i grunnbeløpet Uføretrygden skal avkortes forholdsvis for manglende trygdetid Medlemstid i folketrygden fom fylte 16 tom fylte 66 år Framtidig trygdetid fra uføretidspunktet til og med året vedkommende fyller 66 år Full opptjening utgjør 40 år Godt gjøres å komme under 40 år hvis du ha bodd i Norge 3 år ved inntrådt uførhet. Pass på hvis du ikke bor i Norge! 17

18 Ny uføretrygd - inntekt Fribeløp på 0,4 G uavhengig av grad Beløpet er fast for uføretilfeller < inntil 2019 Inntekt utover dette avkorter uføretrygden i samsvar med kompensasjonsgraden. Dvs. 66% inntil 6G Beholder uføregrad inntil 80% av inntekt før uførheten inntraff Sterke insentiver til å bruke restarbeidsevnen 18

19 Sammenligning ny og gammel uføretrygd Gammel inkl. fordel av lavere trygdeavg ift 19

20 Ny uføretrygd - konvertering Det nye regelverket gjelder fullt ut for alle som får uføretrygd med virkning fra eller senere Alle som har fått innvilget uførepensjon før overgangstidspunktet vil få denne konvertert til uføretrygd slik: Fastsettes et fiktivt pensjonsgrunnlag som gir omtrent samme inntekt etter skatt som medlemmet hadde som uførepensjonist Mottakere av særtillegg vil få kompensert med nye minsteytelser Konverterte uføretrygder omfattes av regelverket forøvrig 20

21 Prop 42 L Tilpasning av privat uførepensjon til ny uføretrygd 21

22 Prop. 42 L hovedpunkter Forslaget fra regjeringen om maksimal uførepensjon er: 3% av hele pensjonsgrunnlaget mellom 0 og 12G ( ) + 25% av G maksimalt 6 % av pensjonsgrunnlaget + 66% av pensjonsgrunnlaget mellom 6G ( ) og 12G ( ) Det er i tillegg åpnet for at det kan tilknyttes barnetillegg med 10% av G for hvert barn inntil barnet er 21 år. Det er ikke mulig å dekke barnetillegg for mer enn 2 barn dvs. 20% av G. Dette er veldig nær opp til ny uføreordning i offentlig sektor som trådte i kraft Svakere barnetillegg Normalt ikke opptjening av fripolise/oppsatt rett i privat sektor dette er vanlig i offentlig og mulig også i privat kan sannsynligvis utformes uten plikt til balanseføringen. «Gammel» privat uførepensjon en ytelse på f.eks. 66% av lønn fratrukket antatt folketrygd etter modellen som gjaldt før Stoltenbergreformen (2011) 22

23 Typisk gammel uføreplan 66% 23

24 Typisk ny uføreplan (maks uten BT) 24

25 Totalnivåer sammenlignet 25

26 Bedriftens andel sammenlignet 26

27 Økonomiske konsekvenser Bør bli signifikant redusert løpende premie Ring din favorittmegler og få litt action på dette I KLP sin fellesordning ga dette reduksjon på 0,9% av lønnsgrunnlaget Snittlønn i KLP om lag For offentlige ordninger og ordninger med fripoliseopptjening Også solid frigjøring av historiske avsetninger. 27

28 Prop. 42 L ny uførepensjon i privat sektor dekningsnivå 90% 84% 78% Maks barnetillegg 20% av G 72% 25% av G maks 6% av pensjonsgrunnlag 66% 60% 54% 48% 42% 36% Folketrygd 30% Tjenestepensjon 24% 18% 12% 6% 0% kr kr kr kr kr kr

29 Øvrige regler Fripoliseopptjening og tjenestetid Hovedregel i ny uførepensjon i privat sektor er at den skal være en risikodekning uten fripoliseopptjening Regler hvis foretaket fortsetter med fripoliseopptjening Kan ha fripoliseopptjening på sin uførepensjon. Krav om minst 40 års tjenestetid for å kunne oppnå full uførepensjon Minst 3 år medlemstid for rett til opptjent fripolise Samordning mellom ny uførepensjon og tidligere fripoliser og oppsatte rettigheter Ved utbetaling av uførepensjon skal det gjøres fradrag i forsikringene for de fripoliser og oppsatte rettigheter som ansatte har fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold. Fradraget gjøres i den uførepensjon som ansatte er omfattet av hos gjeldende arbeidsgiver. Fripoliser og oppsatte rettigheter utbetales i sin helhet. 29

30 Regulering Hovedregel er regulering med avkastning I NAV og offentlig er hovedregelen regulering med G 30

31 Regulering G vs. Avkastning 0% grunnlagsrente 10 års løpende snitt (geo) 31

32 Alternativ løsning for uførepensjon Hvilke uføredekninger vil bedrifter ha i fremtiden? Kollektiv livrente med dekning kun for lønn over 6G Fortsette med uførepensjon Erstatte uførepensjon med engangs dekninger Store forskjeller ved uføregrad under 50% ingen dekning i trygden Premien beskattes som lønn Ansatte som mister uførepensjon blir tilbudt fortsettelsesforsikring Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte Alle med lønn under 6G får bedre dekning Vurdere dekning for uføregrader under 50% kan gi uforutsigbare kostnader Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte Andre og ofte med komplekse erstatningsregler Karensbestemmelser ved jobbskifte Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte 32

33 Endringer i aldersgrenser Konsekvenser for pensjon

34 Prosess Endring i Arbeidsmiljølovens aldersgrense Arbeidsmiljøloven A regulerer i dag en generell aldersgrense på 70 år. Dvs. at oppsigelsesvernet opphører når ansatte fyller 70 år. Regjeringen foreslår å heve grensen for oppsigelsesvern i loven fra 70 til 72 år nå i første omgang, men med plan om ytterligere utvidelse til 75 år på sikt. Vil dette gjøre de aktuelt for fler enn i dag å hjemle bedriftsintern aldersgrense? Regjeringen kommer også med forslag om lovfesting av bedriftsintern aldersgrense ny minstegrense blir 70 år Stortinget må behandle og evt. vedta lovendringen 1. gangs behandling 21. januar Tas sikte på å avlegge innstilling 17. mars (før påske) Stortingsbehandling antakelig 24. mars

35 Gjeldende rettspraksis Bedriftsintern aldersgrense Rettspraksis har slått fast at foretak kan ha lavere bedriftsintern aldersgrense 67 år. Følgende tre punkter må være oppfylt for at lavere aldersgrense skal kunne benyttes; 1) Aldersgrensen må praktiseres konsekvent 2) Aldersgrensen må være kjent blant de ansatte 3) Ansatte må være omfattet av en tilfredsstillende pensjonsordning I 2013 tapte en arbeidsgiver en sak i Borgarting lagmannsrett om oppsigelse av en ansatt i henhold til det de mente var bedriftens interne aldersgrense på 67 år. Begrunnelsen for tapet var at aldersgrensen ikke var tilstrekkelig kjent blant de ansatte Ut i fra gjeldende praksis skal det svært lite til for at pensjonsordningen er tilfredsstillende

36 Endring og innføring av bedriftsintern aldersgrense Gjeldende bedriftsinterne aldersgrense under 70 år må endres: Dersom tariffavtale inkl bedriftsintern avtale Endres ved utløp av tariffavtaleperioden senest om 3 år Dersom ingen avtale I utgangspunktet ingen overgangsregel, men foreslått innføring innen 1 år etter endring av lov Ved innføring og endring av bedriftsintern aldersgrense er det krav til drøfting med ansattes representanter

37 Pensjonslovene og endring i aldersgrense Foreløpig ingen endring av regler i foretakspensjon, innskuddspensjon og tjenestepensjon Innskuddsfritak opphører ved 67 år Uførepensjon opphører ved 67 år Kan få størst økonomisk konsekvens for ytelsespensjon Dagens regler: Opptjeningsalder kan settes høyere enn 67 år Skal ses bort fra lønns og G vekst etter opptjeningsalder Hvis opptjeningsalder settes høyere enn 67 år vil ansatte få regulert pensjonsgrunnlag etter 67 år med engangspremier som konsekvens i dag tjenes det kun opp «30- deler» I proposisjonen fremkommer det at bedrifter må justere sine pensjonsplaner neppe regnet på konsekvens for ytelsespensjon

38 Endring i Arbeidsmiljøloven Utfordringer for aldersgrense og omfang

39 Lovpålagt yrkesskade 35 Erstatning i G v/alder 45/46 år, lønn 7-10 G Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død "tapt livsutfoldelse" "tap i fremtidig inntekt" Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid ,5 4,5 0 0,5 0,5 Mørke søyleområder er minimumsdekning mens lyse søyleområder er avhengig av lønn og etterlatte. Dekning fra 15 % 15 % 1 % 1 % Aldersavhengig Ja Ja Ja Ja Ja/Nei Ja/Nei

40 Lovpålagt yrkesskade - erstatningsbildet Grunnerstatning

41 Personalforsikring Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død "tapt livsutfoldelse" "tap i fremtidig inntekt" Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Kan samordnes ,5 21,5 20 6, ,5 4,5 4,5 4,5 0 Mørke søyleområder er minimumsdekning mens lyse søyleområder er avhengig av lønn og etterlatte. Dekning fra 15 % 15 % 15 % 50 % 1 % 1 % 1 % 50 % Aldersavhengig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja/Nei Ja/Nei Ja/Nei Nei

42 Personalforsikring aldersgrense og omfang Lovpålagt yrkesskadeforsikring omfatter alle ansatte uansett alder og arbeidstid Hvis ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset gjelder - Personalforsikring Aldersgrensen som er regulert i vilkåret (Hovedvekt på 67 år) Arbeidstakere angitt i vilkåret som er medlem av norsk folketrygd (Ofte krav om fast ansettelse) - Helseforsikring Aldersgrensen som er regulert i vilkåret (Fra år) Arbeidstakere angitt i vilkåret som er medlem av norsk/nordisk folketrygd (Ofte krav om fast ansettelse) - Reiseforsikring Ingen øvre aldersgrense for å være dekket men ulykkesforsikring kan ha begrensning i alder. Arbeidstakere angitt i vilkåret som er medlem av norsk/nordisk folketrygd og bosatt i Norden

43 Lovverket og mulighetsrom Arbeidsmiljøloven 13-1(3) regulerer bestemmelsen om (1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller alder er forbudt (2) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende ved diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt. Mulighetsrom for design av forsikringsprogram for ansatte Anbefaler design som sikrer Omfang av alle ansatte uavhengig av deltidsstilling / midlertidig ansettelse Følger aldersbestemmelsene i Aml Beslutningen tas hos den enkelte forsikringstaker Forankret i en forsikringspolicy

44 Ta stilling til.. Alder Gruppeliv er det aktuelt med nedtrapping? Helseforsikring utvide opphørsalder Gruppe dannelse Er det behov for tilpasninger? Husk også på at en person er omfattet av forsikringen så lenge ansettelsesforholdet varer også ved sykdom utover maksdato hvis ikke ansettelsesforholdet er avsluttet. Endring av rutiner Enkel informasjon til nyansatte 100% arbeidsdyktighet / egenerklæring ved helse / 2 års karenstid Ansatte som slutter må bli orientert om sine rettigheter ifht fortsettelsesforsikring Dette gjelder også for ansatte som har vært syke / AAP og som får varig uførevedtak

45 Permittering Hvilke løsning ønskes i forhold til pensjon og forsikring ved permittering?

46 Permittering Valgt løsning Står i ordningen i permitteringsperioden Avstemme at kontrakten dekker valgt løsning / tilpass kontakten hvis behov Yrkesskadeforsikring dekkes ikke i permitteringsperioden. Forsikringskostnad uforandret Medlemskap i pensjon og forsikring opphører Pensjon: Ingen kostnad i permitteringsperioden Personforsikring: Navngitt ordning ingen kostnad Selvadministrert ordning ny polise kan utstedes hvis reduksjon utover -10%. Følg rutiner som gjelder for ansatte som slutter Vær OBS på utfordringene ved innmelding igjen etter permittering: Pensjon: Ny ansiennitet fra innmeldingsdato og 2 års karenstid for kjente sykdommer for uførepensjon Person: Krav til 100% arbeidsdyktighet for inntredelse i gruppeliv, helse og uføreforsikring samt 2 års karenstid for uføreforsikring og ektefelleforsikring (gruppeliv) Ny helseerklæring for navngitte ordninger.

47 Foreldelse Melding om skade

48 Trygghet ved alvorlig sykdom og død

49 Melding om skade - foreldelse Foreldelse: Fristen for å fremsette erstatningskrav begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Lovbestemt yrkesskadeforsikring Krav på erstatning foreldes etter 3 år, jf Lov om yrkesskadeforsikring 15. Annen sykdom og Gruppeliv Krav på erstatning foreldes etter 10 år, likevel senest 20 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff, jf forsikringsavtalelovens Øvrige dekninger Krav på erstatning foreldes etter 3 år, likevel senest 10 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff, jf forsikringsavtalelovens 18-6.

50 Foreldelse Pensjon

51 Pensjonsdekninger Ektefelle-/samboerpensjon Barnepensjon Dekninger fra innskuddspensjon ved død v/dødsfall Uførepensjon v/sykdom Alderspensjon ved ordinær pensjonsalder Særalderspensjon v/aldersgrense evt fra 62 Dekninger fra både fripoliser/pensjonskapital-bevis og gjeldende arbeidsgiver

52 Foreldelse av pensjon FAL 18-6

53 Pensjon ved ansattes død Terminutbetaling forfaller ved dødsfall Dersom det ikke fremsettes krav/meldes inn dødsfall kan deler av pensjonen bli foreldet på grunn av 3 års foreldelsesfrist Dersom ikke fremsatt krav innen 10 år etter dødsfallet, bortfaller rett til all utbetaling Foreldelse påstartes ved forfall ofte misforståelse om at sikrede må kjenne til kravet for at foreldelse inntreffer

54 Pensjon ved uførhet/sykdom Terminutbetaling forfaller som oftest etter 12 måneders sykdom Ikke krav om erklært ervervsufør rett på uførepensjon etter opphør av sykepenger Dersom det ikke fremsettes krav/meldes inn sykdom kan deler av pensjonen bli foreldet på grunn av 3 års foreldelsesfrist Dersom ikke fremsatt krav innen 10 år etter inntruffet sykdom, bortfaller rett til all utbetaling Foreldelse påstartes ved forfall ofte misforståelse om at sikrede må kjenne til kravet for at foreldelse inntreffer

55 Høyesterettsavgjørelse desember foreldelse

56 FAL ledd

57 Arbeidsgivers ansvar FAL 19-9

58 Er kravet meldt til arbeidsgiver?

59 Når er krav meldt til arbeidsgiver etter FAL 19-9?

60 Pensjonstrygd for sjømenn

61 Dagens lov «Lov om pensjonstrygd for sjømenn» Fra 1948 Norge er forpliktet i hht ILO konvensjon nr 71 å ha sikre sjømenn pensjon Skipsarbeider i overordnet stilling tjener opp 0,91% av G i pensjon hver fartsmåned Skipsarbeider i underordnet stilling tjener opp 0,76% av G i pensjon hver fartsmåned Full opptjening er 360 fartsmåneder Pensjon utbetales mellom 60 og 67 år Har «opptjent rett» hvis omfattet i minst 150 fartsmåneder (12,5 år) Arbeidstaker får tilbakebetalt sin andel dersom medlemskap mellom 36 og 150 måneder Finansieres av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap Arbeidstaker Arbeidsgiver Overordnet (Gr 1) 1,17% av G per måned 3,3% av bruttoinntekt Underordnet (Gr 2) 0,91% av G per måned 3,3% av bruttoinntekt

62 Nytt forslag Skille mellom overordnet og underordnet fjernes Minste antall opptjeningstid for å få rett til pensjon reduseres fra 12,5 år, (150 måneder) til 3 år, (36 måneder) Pensjonstrygd for sjømenn skal opptjenes som en pensjonsbeholding som ved uttak av pensjon blir delt på de antall år som pensjonen skal utbetales Flertallet foreslår årlig pensjonsopptjening på 6,3% av lønn inntil 12G Mindretallet foreslår årlig pensjonsopptjening på 7,5% av lønn inntil 7,1G Det er dødelighetsarv i produktet Pensjonsbeholdningen blir regulert tilsvarende økningen i folketrygdens grunnbeløp i opptjeningstiden I utbetalingstiden blir pensjonen regulert som folketrygdens alderspensjon dvs. lønnsvekst fratrukket 0,75% Valgfri uttaksalder mellom 62 og 70 år Valgfri utbetalingstid minimum 5 år maks til 80 år Arbeidsgivers avgift til pensjonstrygden foreslås til 3,3% av all lønn ansatte mottar Arbeidstakers avgift til pensjonstrygden foreslås til 1,7% av det grunnlag som arbeidstaker opptjener pensjonsbeholding av

63 Dagens PTS Pensjonsnivå er uavhengig av medlemmets lønn Grunnbeløp Endres 1. mai hvert år Stilling Overordnet: 0,91% av G Underordnet: 0,76% av G Antall fartsmåneder Minimum 150 Full pensjon 360 Data om forsikringstaker Beregningsår 2015 Dagens kategori Overordnet Født 1990 Pensjonsgrunnlag kr Grunnbeløp kr Opptjening tilleggsordning fra 2015 Antatt PTS kr % Data om forsikringstaker Beregningsår 2015 Dagens kategori Overordnet Født 1990 Pensjonsgrunnlag kr Grunnbeløp kr Opptjening tilleggsordning fra 2015 Antatt PTS kr % Data om forsikringstaker Beregningsår 2015 Dagens kategori Underordnet Født 1990 Pensjonsgrunnlag kr Grunnbeløp kr Opptjening tilleggsordning fra 2015 Antatt PTS kr % Data om forsikringstaker Beregningsår 2015 Dagens kategori Underordnet Født 1990 Pensjonsgrunnlag kr Grunnbeløp kr Opptjening tilleggsordning fra 2015 Antatt PTS kr %

64 Nytt forslag (1): Årlig opptjening på 6 % av inntekt opp til 12 G Utbetalingsperiode 7 år Kilde: NOU 2014:17

65 Nytt forslag (2): Årlig opptjening på 7 % av inntekt opp til 7,1 G Utbetalingsperiode 7 år Kilde: NOU 2014:17

66 Hvordan påvirkes årlig pensjon av endrede utbetalingsperioder

67 Årlig opptjening på 6 % av inntekt opp til 12 G Utbetalingsperiode 7 år Kilde: NOU 2014:17

68 Årlig opptjening på 6 % av inntekt opp til 12 G Utbetalingsperiode 5 år Kilde: NOU 2014:17

69 Årlig opptjening på 6 % av inntekt opp til 12 G Utbetalingsperiode 10 år Kilde: NOU 2014:17

70 Nytt forslag - PTS Allårsopptjening Pensjon avhengig av medlemmets lønn Dødelighetsarv Men kan «begrense denne» ved å velge 5 år utbetalingsperiode Overgangsregler Forventer 10 års overgangsperiode dvs. ingen som er 50 år eller eldre på endringstidspunkt overføres til ny ordning Høringsfrist: juni 2015

Betydningen av nye aldersgrenser for bedriftens pensjons- og personalforsikring

Betydningen av nye aldersgrenser for bedriftens pensjons- og personalforsikring Betydningen av nye aldersgrenser for bedriftens pensjons- og personalforsikring Beate Fahre, Aon Norway 9. mars 2016 HR Norge Pensjonskonferansen 9. mars 2016 Aon Norway Norges største forsikringsmegler

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år.

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år. Uførepensjon Uførepensjon egenerklæring Uførepensjon arbeidsgivererklæring Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Uførepensjon kan være aktuelt dersom du pga. sykdom eller skade

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon

Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon PENSJONSFORUM 28. August 2015 Tema Nytt regelverk Konsekvenser og produktløsninger som tilbys Litt statistikk 2 Tema Nytt regelverk Konsekvenser

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Utredning om uførepensjon i privat sektor - hovedpunkter. Lise Ljungmann Haugen, Hovedsekretær Banklovkommisjonen

Utredning om uførepensjon i privat sektor - hovedpunkter. Lise Ljungmann Haugen, Hovedsekretær Banklovkommisjonen Utredning om uførepensjon i privat sektor - hovedpunkter Lise Ljungmann Haugen, Hovedsekretær Banklovkommisjonen 1 Hovedtema Bakgrunnen for Banklovkommisjonens arbeid Behovet for uførepensjon fra tjenestepensjonsordning

Detaljer

Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015. Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO

Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015. Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015 Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO N Y U F Ø R E T R Y G D F O L K E T R Y G D E N F R A 1. 1. 2 0 1 5 U F Ø R E P E N S J O N P R I V A T T J E

Detaljer

Innst. 225 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Prop. 42 L (2014 2015)

Innst. 225 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Sammendrag. Prop. 42 L (2014 2015) Innst. 225 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 42 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endringer i forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med

Detaljer

Storebrands forventninger til den nye uførepensjonsordningen. Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Storebrand

Storebrands forventninger til den nye uførepensjonsordningen. Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Storebrand Storebrands forventninger til den nye uførepensjonsordningen Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Storebrand Ny uføretrygd i folketrygden innført fra 2015 Hensikt Hovedhensikten bak endringen er å skape en ordning

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Frokostmøte Kristiansand 23.september 2015

Frokostmøte Kristiansand 23.september 2015 Frokostmøte Kristiansand 23.september 2015 Finn Gerhard Olsen Janne Skjervheim Bernes Beate Fahre 2 Folketrygd og AFP Finn Gerhard Olsen 23. september 2015 3 Pensjonsreformen 4 Pensjonskilder Egen Sparing

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi?

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Pensjonsforum 13. februar 2015 Roar Bergan Aftenposten mars 2005 2 Uførereformen - Ny uføreordning i folketrygden - Regler for alderspensjon til uføre - Ny uføreordning

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Frokostmøte Stavanger 27. oktober 2015

Frokostmøte Stavanger 27. oktober 2015 Frokostmøte Stavanger 27. oktober 2015 Janne Skjervheim Bernes Vidar Pedersen Beate Fahre Agenda 0900 1000 Sluttpakker og permitteringer hvilke regler gjelder for pensjon og personalforsikringene? v/janne

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn)

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Ingjerd Hovdenakk, sekretariatssjef i Unio Kvinner på tvers Oslo, 20. september 2009 www.unio.no 1 Unios krav Unio støtter ikke en omlegging av uføreordningen

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr. 102 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr. 102 ( ) Besl. O. nr. 105 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 105 Jf. Innst. O. nr. 86 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 102 (2002-2003) År 2003 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer