Frokostmøte Aon Norway. Stavanger 10. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frokostmøte Aon Norway. Stavanger 10. februar 2015"

Transkript

1 Frokostmøte Aon Norway Stavanger 10. februar

2 2

3 Ny uførepensjon Vidar Pedersen 3

4 Ny uførepensjon Status utvikling av regelverk Litt om NAV sine ytelser ved inntektsbortfall En del om ny uføretrygd Forslag til ny uførepensjon 4

5 Aktuell utvikling av regelverk Ny uføretrygd (NAV) trer i kraft fra Ny uførepensjon i stat, kommuner mv. (offentlig tjenestepensjon) trer i kraft fra Ny beskatning av alle typer uføreytelse trer i kraft Hovedforskjell er økt trygdeavgift fra 5,1% til 8,2% Proposisjon om ny uførepensjon i privat sektor fremmet for Stortinget Saksordfører Sigurd Hille (H) Komitéen møter for å diskutere fremdrift i saken Frist for innstilling? Stort behov for overgangsregler 5

6 Formål Støtte opp om arbeidslinjen og Stoltenberg-reformen Gi insentiver til å bruke gjenværende arbeidsevne Enklere regelverk Uføreutvikling Adressere økende eksport av trygdeytelser til utlandet 6

7 Uføreandel Norge I tillegg ca. 5% av befolkningen på AAP til enhver tid kun statistikk fra 2010 Til sammen ca personer på langvarig ytelse fra NAV ved redusert/bortfalt arbeidsevne. 7

8 Uføresituasjonen i Norge ved inngangen til

9 «Storskridaren» Du startar i lag med storskridaren. Du veit du ikkje kan fylgja han, men du legg i veg og brukar all di kraft og held lag ei stund. Men han glid ifrå deg - glid ifrå deg, glid ifrå deg - Snart er han heile runden fyre. Det kjennest litt skamfullt med det same. Til det kjem ei merkeleg ro yver deg, kan ikkje storskridaren fara! Og du fell inn i di eigi takt og kappestrid med deg sjølv. Meir kan ingen gjera. Olav H.Hauge 9

10 Ytelser fra NAV ved sykdom Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd 10

11 Sykepenger Folketrygdloven kapitel. 8 Formål Formålet er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade Opptjeningstid Må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før arbeidsuførheten (gjelder ikke ved yrkesskade) Vilkår Taper pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførhet. Inntekten må overstige 50 % av G Sykdomsbegrepet Funksjonsnedsettelsen skal klart skyldes sykdom eller skade. Må dokumenteres ved legeerklæring Uførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer eller lignende, gir ikke rett til sykepenger Sykepengegrunnlaget Sykepengegrunnlaget utgjør inntekten begrenset oppad til 6 G Det ytes sykepenger i opptil 260 dager Max dato Nye sykepengerettigheter opptjenes etter 26 uker der man har vært helt funksjonsfrisk Graderte sykepenger ned til 20% 11

12 Sykepenger 2 Generelt Arbeidsgiver dekker de første 16 dagene deretter refusjon fra NAV Inntektskravet gjelder ikke arbeidsgiverperioden Arbeidsgiver kan på grunnlag av avtale dekke mer enn NAV Innstramming i regelverket i forhold til oppfølging i sykmeldingsperioden og legers sykmeldingspraksis 12

13 Arbeidsavklaringspenger Erstattet i mars 2010: Rehabiliteringspenger Attføringspenger Midlertidig uførestønad Folketrygdlovens kapittel 11 Skal sikre medlemmer inntekt mens de er under aktiv behandling deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får en annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid Beregningsgrunnlag Fastsettes ut fra medlemmets pensjonsgivende inntekt året før evnen til å utføre inntektsgivende arbeid ble nedsatt med minst halvparten Alternativt gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt de siste tre kalenderår før samme tidspunkt dersom det gir et høyere grunnlag. Grunnlaget reguleres i samsvar med G frem til søknadstidspunktet Maksimalt bergregningsgrunnlag er satt til 6 G 13

14 Arbeidsavklaringspenger 2 Ytelse AAP skal utgjøre 66% av beregningsgrunnlaget Minste årlige ytelse er 2 G Særregler for unge uføre 2,44 G Det gis barnetillegg Arbeidsavklaringspenger inkl. barnetillegg skal ikke utgjøre mer enn 90 % av beregningsgrunnlaget Ytelsen gis for fem dager pr uke og dagsatsen utgjør årlig ytelse/260 Ytelsen regnes som pensjonsgivende inntekt og skattlegges som lønn Det ytes reduserte AAP i forhold til den tapte arbeidsevnen - minst 40% Gjennomsnittlig arbeid i meldeperioden Noen ganger i inntil 6 måneder ned til 20% Ikke reduksjon ved uttak av fleksibel alderspensjon 14

15 Ny uføretrygd i kraft Folketrygdlovens kapittel 12 Formålet med ytelsen er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte Krav om at medlemmet har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen Inntektsevnen må være varig nedsatt med minst halvparten Må være minst 50% ufør, men tilstrekkelig med 40 % hvis medlemmet har hatt arbeidsavklaringspenger (30% ved yrkesskade) 15

16 Ny uføretrygd - ytelse 100 prosent uføretrygd og full opptjening gir en utbetaling på 66 prosent av beregningsgrunnlaget opp til 6 G Dette er en høyere kompensasjonsgrad enn tidligere kompenserer økt skattetrykk 16

17 Ny uføretrygd - beregningsgrunnlag Uføretrygd beregnes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt i de fem siste kalenderårene før uføretidspunktet. Gjennomsnittlig inntekt de tre beste inntektsårene legges til grunn Pensjonsgivende inntekt over 6 G regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget Den pensjonsgivende inntekten i det enkelte kalenderår skal reguleres i samsvar med G Oppreguleringen skjer før utvelgelsen av de tre beste år Grunnlaget for uføretrygden reguleres i samsvar med senere endringer i grunnbeløpet Uføretrygden skal avkortes forholdsvis for manglende trygdetid Medlemstid i folketrygden fom fylte 16 tom fylte 66 år Framtidig trygdetid fra uføretidspunktet til og med året vedkommende fyller 66 år Full opptjening utgjør 40 år Godt gjøres å komme under 40 år hvis du ha bodd i Norge 3 år ved inntrådt uførhet. Pass på hvis du ikke bor i Norge! 17

18 Ny uføretrygd - inntekt Fribeløp på 0,4 G uavhengig av grad Beløpet er fast for uføretilfeller < inntil 2019 Inntekt utover dette avkorter uføretrygden i samsvar med kompensasjonsgraden. Dvs. 66% inntil 6G Beholder uføregrad inntil 80% av inntekt før uførheten inntraff Sterke insentiver til å bruke restarbeidsevnen 18

19 Sammenligning ny og gammel uføretrygd Gammel inkl. fordel av lavere trygdeavg ift 19

20 Ny uføretrygd - konvertering Det nye regelverket gjelder fullt ut for alle som får uføretrygd med virkning fra eller senere Alle som har fått innvilget uførepensjon før overgangstidspunktet vil få denne konvertert til uføretrygd slik: Fastsettes et fiktivt pensjonsgrunnlag som gir omtrent samme inntekt etter skatt som medlemmet hadde som uførepensjonist Mottakere av særtillegg vil få kompensert med nye minsteytelser Konverterte uføretrygder omfattes av regelverket forøvrig 20

21 Prop 42 L Tilpasning av privat uførepensjon til ny uføretrygd 21

22 Prop. 42 L hovedpunkter Forslaget fra regjeringen om maksimal uførepensjon er: 3% av hele pensjonsgrunnlaget mellom 0 og 12G ( ) + 25% av G maksimalt 6 % av pensjonsgrunnlaget + 66% av pensjonsgrunnlaget mellom 6G ( ) og 12G ( ) Det er i tillegg åpnet for at det kan tilknyttes barnetillegg med 10% av G for hvert barn inntil barnet er 21 år. Det er ikke mulig å dekke barnetillegg for mer enn 2 barn dvs. 20% av G. Dette er veldig nær opp til ny uføreordning i offentlig sektor som trådte i kraft Svakere barnetillegg Normalt ikke opptjening av fripolise/oppsatt rett i privat sektor dette er vanlig i offentlig og mulig også i privat kan sannsynligvis utformes uten plikt til balanseføringen. «Gammel» privat uførepensjon en ytelse på f.eks. 66% av lønn fratrukket antatt folketrygd etter modellen som gjaldt før Stoltenbergreformen (2011) 22

23 Typisk gammel uføreplan 66% 23

24 Typisk ny uføreplan (maks uten BT) 24

25 Totalnivåer sammenlignet 25

26 Bedriftens andel sammenlignet 26

27 Økonomiske konsekvenser Bør bli signifikant redusert løpende premie Ring din favorittmegler og få litt action på dette I KLP sin fellesordning ga dette reduksjon på 0,9% av lønnsgrunnlaget Snittlønn i KLP om lag For offentlige ordninger og ordninger med fripoliseopptjening Også solid frigjøring av historiske avsetninger. 27

28 Prop. 42 L ny uførepensjon i privat sektor dekningsnivå 90% 84% 78% Maks barnetillegg 20% av G 72% 25% av G maks 6% av pensjonsgrunnlag 66% 60% 54% 48% 42% 36% Folketrygd 30% Tjenestepensjon 24% 18% 12% 6% 0% kr kr kr kr kr kr

29 Øvrige regler Fripoliseopptjening og tjenestetid Hovedregel i ny uførepensjon i privat sektor er at den skal være en risikodekning uten fripoliseopptjening Regler hvis foretaket fortsetter med fripoliseopptjening Kan ha fripoliseopptjening på sin uførepensjon. Krav om minst 40 års tjenestetid for å kunne oppnå full uførepensjon Minst 3 år medlemstid for rett til opptjent fripolise Samordning mellom ny uførepensjon og tidligere fripoliser og oppsatte rettigheter Ved utbetaling av uførepensjon skal det gjøres fradrag i forsikringene for de fripoliser og oppsatte rettigheter som ansatte har fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold. Fradraget gjøres i den uførepensjon som ansatte er omfattet av hos gjeldende arbeidsgiver. Fripoliser og oppsatte rettigheter utbetales i sin helhet. 29

30 Regulering Hovedregel er regulering med avkastning I NAV og offentlig er hovedregelen regulering med G 30

31 Regulering G vs. Avkastning 0% grunnlagsrente 10 års løpende snitt (geo) 31

32 Alternativ løsning for uførepensjon Hvilke uføredekninger vil bedrifter ha i fremtiden? Kollektiv livrente med dekning kun for lønn over 6G Fortsette med uførepensjon Erstatte uførepensjon med engangs dekninger Store forskjeller ved uføregrad under 50% ingen dekning i trygden Premien beskattes som lønn Ansatte som mister uførepensjon blir tilbudt fortsettelsesforsikring Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte Alle med lønn under 6G får bedre dekning Vurdere dekning for uføregrader under 50% kan gi uforutsigbare kostnader Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte Andre og ofte med komplekse erstatningsregler Karensbestemmelser ved jobbskifte Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte 32

33 Endringer i aldersgrenser Konsekvenser for pensjon

34 Prosess Endring i Arbeidsmiljølovens aldersgrense Arbeidsmiljøloven A regulerer i dag en generell aldersgrense på 70 år. Dvs. at oppsigelsesvernet opphører når ansatte fyller 70 år. Regjeringen foreslår å heve grensen for oppsigelsesvern i loven fra 70 til 72 år nå i første omgang, men med plan om ytterligere utvidelse til 75 år på sikt. Vil dette gjøre de aktuelt for fler enn i dag å hjemle bedriftsintern aldersgrense? Regjeringen kommer også med forslag om lovfesting av bedriftsintern aldersgrense ny minstegrense blir 70 år Stortinget må behandle og evt. vedta lovendringen 1. gangs behandling 21. januar Tas sikte på å avlegge innstilling 17. mars (før påske) Stortingsbehandling antakelig 24. mars

35 Gjeldende rettspraksis Bedriftsintern aldersgrense Rettspraksis har slått fast at foretak kan ha lavere bedriftsintern aldersgrense 67 år. Følgende tre punkter må være oppfylt for at lavere aldersgrense skal kunne benyttes; 1) Aldersgrensen må praktiseres konsekvent 2) Aldersgrensen må være kjent blant de ansatte 3) Ansatte må være omfattet av en tilfredsstillende pensjonsordning I 2013 tapte en arbeidsgiver en sak i Borgarting lagmannsrett om oppsigelse av en ansatt i henhold til det de mente var bedriftens interne aldersgrense på 67 år. Begrunnelsen for tapet var at aldersgrensen ikke var tilstrekkelig kjent blant de ansatte Ut i fra gjeldende praksis skal det svært lite til for at pensjonsordningen er tilfredsstillende

36 Endring og innføring av bedriftsintern aldersgrense Gjeldende bedriftsinterne aldersgrense under 70 år må endres: Dersom tariffavtale inkl bedriftsintern avtale Endres ved utløp av tariffavtaleperioden senest om 3 år Dersom ingen avtale I utgangspunktet ingen overgangsregel, men foreslått innføring innen 1 år etter endring av lov Ved innføring og endring av bedriftsintern aldersgrense er det krav til drøfting med ansattes representanter

37 Pensjonslovene og endring i aldersgrense Foreløpig ingen endring av regler i foretakspensjon, innskuddspensjon og tjenestepensjon Innskuddsfritak opphører ved 67 år Uførepensjon opphører ved 67 år Kan få størst økonomisk konsekvens for ytelsespensjon Dagens regler: Opptjeningsalder kan settes høyere enn 67 år Skal ses bort fra lønns og G vekst etter opptjeningsalder Hvis opptjeningsalder settes høyere enn 67 år vil ansatte få regulert pensjonsgrunnlag etter 67 år med engangspremier som konsekvens i dag tjenes det kun opp «30- deler» I proposisjonen fremkommer det at bedrifter må justere sine pensjonsplaner neppe regnet på konsekvens for ytelsespensjon

38 Endring i Arbeidsmiljøloven Utfordringer for aldersgrense og omfang

39 Lovpålagt yrkesskade 35 Erstatning i G v/alder 45/46 år, lønn 7-10 G Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død "tapt livsutfoldelse" "tap i fremtidig inntekt" Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid ,5 4,5 0 0,5 0,5 Mørke søyleområder er minimumsdekning mens lyse søyleområder er avhengig av lønn og etterlatte. Dekning fra 15 % 15 % 1 % 1 % Aldersavhengig Ja Ja Ja Ja Ja/Nei Ja/Nei

40 Lovpålagt yrkesskade - erstatningsbildet Grunnerstatning

41 Personalforsikring Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død "tapt livsutfoldelse" "tap i fremtidig inntekt" Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Kan samordnes ,5 21,5 20 6, ,5 4,5 4,5 4,5 0 Mørke søyleområder er minimumsdekning mens lyse søyleområder er avhengig av lønn og etterlatte. Dekning fra 15 % 15 % 15 % 50 % 1 % 1 % 1 % 50 % Aldersavhengig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja/Nei Ja/Nei Ja/Nei Nei

42 Personalforsikring aldersgrense og omfang Lovpålagt yrkesskadeforsikring omfatter alle ansatte uansett alder og arbeidstid Hvis ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset gjelder - Personalforsikring Aldersgrensen som er regulert i vilkåret (Hovedvekt på 67 år) Arbeidstakere angitt i vilkåret som er medlem av norsk folketrygd (Ofte krav om fast ansettelse) - Helseforsikring Aldersgrensen som er regulert i vilkåret (Fra år) Arbeidstakere angitt i vilkåret som er medlem av norsk/nordisk folketrygd (Ofte krav om fast ansettelse) - Reiseforsikring Ingen øvre aldersgrense for å være dekket men ulykkesforsikring kan ha begrensning i alder. Arbeidstakere angitt i vilkåret som er medlem av norsk/nordisk folketrygd og bosatt i Norden

43 Lovverket og mulighetsrom Arbeidsmiljøloven 13-1(3) regulerer bestemmelsen om (1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller alder er forbudt (2) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder tilsvarende ved diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt. Mulighetsrom for design av forsikringsprogram for ansatte Anbefaler design som sikrer Omfang av alle ansatte uavhengig av deltidsstilling / midlertidig ansettelse Følger aldersbestemmelsene i Aml Beslutningen tas hos den enkelte forsikringstaker Forankret i en forsikringspolicy

44 Ta stilling til.. Alder Gruppeliv er det aktuelt med nedtrapping? Helseforsikring utvide opphørsalder Gruppe dannelse Er det behov for tilpasninger? Husk også på at en person er omfattet av forsikringen så lenge ansettelsesforholdet varer også ved sykdom utover maksdato hvis ikke ansettelsesforholdet er avsluttet. Endring av rutiner Enkel informasjon til nyansatte 100% arbeidsdyktighet / egenerklæring ved helse / 2 års karenstid Ansatte som slutter må bli orientert om sine rettigheter ifht fortsettelsesforsikring Dette gjelder også for ansatte som har vært syke / AAP og som får varig uførevedtak

45 Permittering Hvilke løsning ønskes i forhold til pensjon og forsikring ved permittering?

46 Permittering Valgt løsning Står i ordningen i permitteringsperioden Avstemme at kontrakten dekker valgt løsning / tilpass kontakten hvis behov Yrkesskadeforsikring dekkes ikke i permitteringsperioden. Forsikringskostnad uforandret Medlemskap i pensjon og forsikring opphører Pensjon: Ingen kostnad i permitteringsperioden Personforsikring: Navngitt ordning ingen kostnad Selvadministrert ordning ny polise kan utstedes hvis reduksjon utover -10%. Følg rutiner som gjelder for ansatte som slutter Vær OBS på utfordringene ved innmelding igjen etter permittering: Pensjon: Ny ansiennitet fra innmeldingsdato og 2 års karenstid for kjente sykdommer for uførepensjon Person: Krav til 100% arbeidsdyktighet for inntredelse i gruppeliv, helse og uføreforsikring samt 2 års karenstid for uføreforsikring og ektefelleforsikring (gruppeliv) Ny helseerklæring for navngitte ordninger.

47 Foreldelse Melding om skade

48 Trygghet ved alvorlig sykdom og død

49 Melding om skade - foreldelse Foreldelse: Fristen for å fremsette erstatningskrav begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Lovbestemt yrkesskadeforsikring Krav på erstatning foreldes etter 3 år, jf Lov om yrkesskadeforsikring 15. Annen sykdom og Gruppeliv Krav på erstatning foreldes etter 10 år, likevel senest 20 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff, jf forsikringsavtalelovens Øvrige dekninger Krav på erstatning foreldes etter 3 år, likevel senest 10 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff, jf forsikringsavtalelovens 18-6.

50 Foreldelse Pensjon

51 Pensjonsdekninger Ektefelle-/samboerpensjon Barnepensjon Dekninger fra innskuddspensjon ved død v/dødsfall Uførepensjon v/sykdom Alderspensjon ved ordinær pensjonsalder Særalderspensjon v/aldersgrense evt fra 62 Dekninger fra både fripoliser/pensjonskapital-bevis og gjeldende arbeidsgiver

52 Foreldelse av pensjon FAL 18-6

53 Pensjon ved ansattes død Terminutbetaling forfaller ved dødsfall Dersom det ikke fremsettes krav/meldes inn dødsfall kan deler av pensjonen bli foreldet på grunn av 3 års foreldelsesfrist Dersom ikke fremsatt krav innen 10 år etter dødsfallet, bortfaller rett til all utbetaling Foreldelse påstartes ved forfall ofte misforståelse om at sikrede må kjenne til kravet for at foreldelse inntreffer

54 Pensjon ved uførhet/sykdom Terminutbetaling forfaller som oftest etter 12 måneders sykdom Ikke krav om erklært ervervsufør rett på uførepensjon etter opphør av sykepenger Dersom det ikke fremsettes krav/meldes inn sykdom kan deler av pensjonen bli foreldet på grunn av 3 års foreldelsesfrist Dersom ikke fremsatt krav innen 10 år etter inntruffet sykdom, bortfaller rett til all utbetaling Foreldelse påstartes ved forfall ofte misforståelse om at sikrede må kjenne til kravet for at foreldelse inntreffer

55 Høyesterettsavgjørelse desember foreldelse

56 FAL ledd

57 Arbeidsgivers ansvar FAL 19-9

58 Er kravet meldt til arbeidsgiver?

59 Når er krav meldt til arbeidsgiver etter FAL 19-9?

60 Pensjonstrygd for sjømenn

61 Dagens lov «Lov om pensjonstrygd for sjømenn» Fra 1948 Norge er forpliktet i hht ILO konvensjon nr 71 å ha sikre sjømenn pensjon Skipsarbeider i overordnet stilling tjener opp 0,91% av G i pensjon hver fartsmåned Skipsarbeider i underordnet stilling tjener opp 0,76% av G i pensjon hver fartsmåned Full opptjening er 360 fartsmåneder Pensjon utbetales mellom 60 og 67 år Har «opptjent rett» hvis omfattet i minst 150 fartsmåneder (12,5 år) Arbeidstaker får tilbakebetalt sin andel dersom medlemskap mellom 36 og 150 måneder Finansieres av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap Arbeidstaker Arbeidsgiver Overordnet (Gr 1) 1,17% av G per måned 3,3% av bruttoinntekt Underordnet (Gr 2) 0,91% av G per måned 3,3% av bruttoinntekt

62 Nytt forslag Skille mellom overordnet og underordnet fjernes Minste antall opptjeningstid for å få rett til pensjon reduseres fra 12,5 år, (150 måneder) til 3 år, (36 måneder) Pensjonstrygd for sjømenn skal opptjenes som en pensjonsbeholding som ved uttak av pensjon blir delt på de antall år som pensjonen skal utbetales Flertallet foreslår årlig pensjonsopptjening på 6,3% av lønn inntil 12G Mindretallet foreslår årlig pensjonsopptjening på 7,5% av lønn inntil 7,1G Det er dødelighetsarv i produktet Pensjonsbeholdningen blir regulert tilsvarende økningen i folketrygdens grunnbeløp i opptjeningstiden I utbetalingstiden blir pensjonen regulert som folketrygdens alderspensjon dvs. lønnsvekst fratrukket 0,75% Valgfri uttaksalder mellom 62 og 70 år Valgfri utbetalingstid minimum 5 år maks til 80 år Arbeidsgivers avgift til pensjonstrygden foreslås til 3,3% av all lønn ansatte mottar Arbeidstakers avgift til pensjonstrygden foreslås til 1,7% av det grunnlag som arbeidstaker opptjener pensjonsbeholding av

63 Dagens PTS Pensjonsnivå er uavhengig av medlemmets lønn Grunnbeløp Endres 1. mai hvert år Stilling Overordnet: 0,91% av G Underordnet: 0,76% av G Antall fartsmåneder Minimum 150 Full pensjon 360 Data om forsikringstaker Beregningsår 2015 Dagens kategori Overordnet Født 1990 Pensjonsgrunnlag kr Grunnbeløp kr Opptjening tilleggsordning fra 2015 Antatt PTS kr % Data om forsikringstaker Beregningsår 2015 Dagens kategori Overordnet Født 1990 Pensjonsgrunnlag kr Grunnbeløp kr Opptjening tilleggsordning fra 2015 Antatt PTS kr % Data om forsikringstaker Beregningsår 2015 Dagens kategori Underordnet Født 1990 Pensjonsgrunnlag kr Grunnbeløp kr Opptjening tilleggsordning fra 2015 Antatt PTS kr % Data om forsikringstaker Beregningsår 2015 Dagens kategori Underordnet Født 1990 Pensjonsgrunnlag kr Grunnbeløp kr Opptjening tilleggsordning fra 2015 Antatt PTS kr %

64 Nytt forslag (1): Årlig opptjening på 6 % av inntekt opp til 12 G Utbetalingsperiode 7 år Kilde: NOU 2014:17

65 Nytt forslag (2): Årlig opptjening på 7 % av inntekt opp til 7,1 G Utbetalingsperiode 7 år Kilde: NOU 2014:17

66 Hvordan påvirkes årlig pensjon av endrede utbetalingsperioder

67 Årlig opptjening på 6 % av inntekt opp til 12 G Utbetalingsperiode 7 år Kilde: NOU 2014:17

68 Årlig opptjening på 6 % av inntekt opp til 12 G Utbetalingsperiode 5 år Kilde: NOU 2014:17

69 Årlig opptjening på 6 % av inntekt opp til 12 G Utbetalingsperiode 10 år Kilde: NOU 2014:17

70 Nytt forslag - PTS Allårsopptjening Pensjon avhengig av medlemmets lønn Dødelighetsarv Men kan «begrense denne» ved å velge 5 år utbetalingsperiode Overgangsregler Forventer 10 års overgangsperiode dvs. ingen som er 50 år eller eldre på endringstidspunkt overføres til ny ordning Høringsfrist: juni 2015

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer